Εκθεσις Επιχειρήσεως ΙΕΡΑΞ, 8 ΜΕΡΑΡΧΙΑ/Α1/1 Ιουν 1950

61
ΘΕΜΑ: Εκθεσις Επιχειρήσεως
ΠΡΟΣ: Β΄ΣΣ/Α1/Ι (μετά Σχεδιαγρ. Π.)
ΚΟΙΝ: 74,75,76, Ταξ../Α1
Δ/σεις Όπλων (Άνευ Σχεδίου)                                             ΕΠΕΙΓΟΝ
ΑΠΟΡΡΗΤΟΝ
VIΙΙ ΜΕΡΑΡΧΙΑ /Α1
Αριθμ.Φ224/79
ΣΤΓ 918 τ
1 Ιουνίου 1950

ΓΕΝΙΚΑ.
1. Σκοπός της επιχειρήσεως ΙΕΡΑΞ υπήρξε η ανεύρεσις και εξόντωσις των Κ.Σ. της περιοχής ΒΕΡΜΙΟΥ και ιδία ΒΟΡ.ΒΕΡΜΙΟΥ.
ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΣ
2. Χρησιμοποιηθείσαι δυνάμεις
(α) 581 Τ.Π.
(β) Λόχος 625
(γ) Λόχοι 628 Τ.Π.
(δ) 597 Τ.Π. μείον Λόχος
(ε) Επίσης εχρησιμοποιήθησαν
(ι) Τμήματα τις ΧΙ Μερ/χίας διά την απόφραξιν των διαβάσεων ΑΝΑΤ. ΒΕΡΜΙΟΥ, ως το συνμμένον σχεδ/μμα «ΙΙ».
(ιι) Τμήματα του 30 ΕΣΠ διά την απόφραξιν των διαβάσεων προς ΚΑΙΜΑΤΣΚΑΛΑΝ.
(ιιι) Τα 3182, 3185, 3187, 3204, 3205, 3206, 3207, 3208, ΤΕΑ, τα αποσπάσματα Χωρ/κής ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΟΣ – ΒΕΛΒΕΝΔΟΥ και τμήματα χωρ/κής των Υποδ/σεων. Χωρ/κης ΒΕΡΟΙΑΣ – ΕΔΕΣΗΣ, διά την συμπληρω-ματικήν απόφραξιν των διαβάσεων περιφερειακώς το ΒΕΡΜΙΟΥ. Συνέχεια

Advertisements

Σχέδιο επιχειρήσεων ΣΦΗΝΑ, 8 ΜΕΡΑΡΧΙΑ/Α1/7 Αυγ 1949

ΧΑΡΤΗΣ 1:50.000
ΘΕΜΑ: – «ΣΦΗΝΑ»                                                                     Άκρως Απόρρητος
ΠΡΟΣ : – Τ.Σ.26 Ταξιαρχίας/Α1                                                 Υπερεπείγουσα
ΚΟΙΝ : – 27 Ταξιαρχίαν/Α1
– Δ/σιν Πυροβολικού
– Γ΄ΣΣ /Α1                                                                         VΙΙ ΜΕΡΑΡΧΙΑ /Α1
– Αμερ. Αποστολήν                                                           Αριθ. Α.Π. 5095/108
– Α1 (2)                                                                             Σ.Τ.Γ. 915 7.8.49

Αριθ. Αντιτυπ. 6
1.- ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ:
Πλην των 20 και 132 Συμμ. Ταξιαρχιών, συνεκεντρώθησαν εις το ΜΠΕΛΛΕΣ αι Σ. δυνάμεις ΚΟΡΩΝΑΣ.
2.- ΠΡΟΘΕΣΙΣ:
Απομόνωσις των δύο ΑΚΡΩΝ του ΜΠΕΛΛΕΣ διά καταλήψεως των σημείων Υψ. 1678 (ζ.9320) – Υψ. 1706 (ζ.9420) – ΚΟΥΤΣΟΥΛΙΟΥ ΜΑΓΟΥΛΑ (ζ.98.19) προς αποκοπήν δυνατότητος ανεφοδιασμού εκ του Βουλγαρικού εδάφους.
Θα επακολουθήση εδραίωσις επ’ αυτού δυνάμεως Τάγματος συν Διλοχία (αρχικώς). Το ταχύτερον δυνατόν η Διλοχία θα αποσυρθή εις εφεδρείαν. Συνέχεια

Εκθεση μάχης ΠΑΤΩΜΑΤΟΣ, 8 ΜΕΡΑΡΧΙΑ/Α1/28 Ιουν 1949

ΘΕΜΑ: Mάχη ΠΑΤΩΜΑΤΟΣ.                                                       ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ – ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ
ΤΣ/VIII ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ/Α1
ΠΡΟΣ: 43, 74, 75, 76, 77 Ταξ/ρχίας                                         ΑΡ. Φ. 249/
15, 24, ΕΣΠ                                                                                              ΣΤΓ 918 28 – 6 – 49
ΚΟΙΝ: Δ/σιν Πυρ/κού Μεραρχίας – Α1 –
Κ.Φ.
1. Συνημμένως κοινοποιώ:
α. Συνοπτικήν έκθεσιν της Μεραρχίας, αφορώσα την επίθεσιν του εχθρού κατά ΠΑΤΩΜΑΤΟΣ.
β. Την Α.Π. 891/25-6-49 Δ/γήν ΣΗΔΜ επί του θέματος τούτου.
2. Η Μεραρχία εντέλλεται την μετά προσοχής μελέτην αμφοτέρων των εγγράφων. Ωφέλημα διδάγματα θα εξαχθούν.

ΜΠΑΛΟΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΥΠΟΣΤΡΑΤΗΓΟΣ – ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

Ακριβές αντίγραφον Συνέχεια

Εκθεση συμπληρωματική επιχειρήσεων ΓΡΑΜΜΟΥ, 8 ΜΕΡΑΡΧΙΑ/2 Μαϊ 1949

VIII ΜΕΡΑΡΧΙΑ
Α1 ΓΡΑΦΕΙΟΝ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΡΑΜΜΟΥ
(Συνέχεια Φ. 237/4/2.5.49)

 1. Εκκαθάρισις Θύλακος ΚΝΤΖΙΚΟΥ (Β΄ ΜΟΚ – 77, 37 Ταξ/χίαι).
  α) Πληροφορία περί του εχθρού ως το προσηρτημένον δελτίον του Α2 Γραφείου.
  β) ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΗ:
 2. Εκδοθείσαι Βασικαί διαταγαί διά την επιχείρησιν.
  (ι) Α.Π.Φ. 3/29/14-1720 τηλεφωνική Α.Σ.Σ./Α1.
  (ιι) Α.Π.Φ. 237/4/297/14.4.49 Μεραρχίας.
  ΔΙΑΤΑΓΑΙ Συνέχεια

Εκθεση κατάστασης στην Ηπειρο, 8 ΜΕΡΑΡΧΙΑ/8 Ιαν 1949

ΘΕΜΑ: Έκθεσις επί της καταστάσεως
εν Ηπείρω                                                                                                    ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ- ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ
ΠΡΟΣ: Β΄ ΣΣ/Α1                                                                                    VIII ΜΕΡΑΡΧΙΑ
ΚΟΙΝ: Αρχηγόν Αμερ. Στρατ.Αποστολής,                          Αριθ. Φ. 224/16/Α1/1
Στρατ. Δ/τήν-Επιτελάρχην-Α1                                                    ΣΤΓ 918 τη 8-1-49

Ι. ΕΧΘΡΟΣ
1. Διάταξις-δραστηριότης-προθέσεις
(α) ΓΡΑΜΜΟΣ
Εις την περιοχήν ταύτην ευρίσκονται εγκατεστημένοι 3 συμμοριακαί Ταξιαρχίαι της VIII Σ.Μεραρχίας υπό ΠΑΛΙΟΛΟΓΟΥ – ΦΩΚΑ και ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ δυνάμεως εκάστη 350 ανδρών.
Άνω Μεραρχία εκτός των ανωτέρω μαχίμων τμημάτων διαθέτει Κέντρο Επιμελητείας εις ΡΟΜΠΟΛΟ ΔΑΣΟΣ (Ν.1037), Λόχον Στρατηγείου και έμπεδα δυνάμεως σχηματισμών τούτων περί των 250 ανδρών.
ι) Διάταξις (3-1-49)
-Σ.Δ.VIII Μεραρχίας (Ν.1321)
-Ταξ. ΦΩΚΑ εις ΚΑΖΑΝΙ (Ν.1220)
-Ταξ. ΠΑΠΑΔΗΤΡΙΟΥ εις ΧΡΥΣΗ με λόχους ΣΔΡΑΒΟΥ εις ΠΕΤΡΑ ΜΟΥΚΑ και ΣΤΑΥΡΑΚΗ εις ΤΑΜΠΟΥΡΙ (Ν.1515).
-Ταξ. ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ εις ΠΕΥΚΟΦΥΤΟΝ (Ν.1819).
ιι) Δραστηριότης
Κατά τον διαρρεύσαντα μήνα ανωτέρω Συμμορ. τμήματα παρηνώχλησαν Η. επί ΠΑΤΩΜΑΤΟΣ και την 1ην του έτους εξεδήλωσαν επίθεσιν κατά ΠΑΤΩΜΑΤΟΣ με τα γνωστά αποτελέσματα.

ιιι) Προθέσεις
Διεύρυνσις της ήδη κατεχομένης περιοχής με προοπτικήν την ολοκλήρωσιν της καταλήψεως ΓΡΑΜΜΟΥ. α) Δια πλήρη εξεσφάλισιν των διαδρόμων ανεφοδιασμού των διερχομένων διά κοιλάδος ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ – ΖΟΥΖΟΥΛΙΩΤΙΚΟΥ. β) εξασφάλισιν βάσεως διά περαιτέρω ενεργείας προς κατάληψιν του ΣΜΟΛΙΚΑ ώστε να συμπληρώση πλέον την κυριαρχίαν του επί του ΑΩΟΥ και ούτως αφ’ ενός μεν να έχουν εξησφαλισμένην την γραμμήν ανεφοδιασμού του, αφ’ ετέρου δε και το κυριώτερον να ανασυγκροτήση το Κράτος του Γράμμου πράγμα όπερ θα έχη ολέθρια αποτελέσματα διά την εθνικήν υπόθεσιν.
(β) ΠΩΓΩΝΙ
ι) Εις την περιοχήν ταύτην δρα λόχος σαμποτέρ υπό ΛΕΥΤΕΡΗΝ δυνάμεως 65-70 κατανεμημένοος εις 5 ομάδας.
ιι) Δραστηριότης
Σαμποτάζ – ναρκοθετήσεις – παρενοχλήσεις και βιαίαι στρατολογία -επαφαί με Αλβανικάς μεθοριακάς αρχάς (ΤΣΑΤΙΣΤΣΑ) δι’ ανεφοδιασμόν και παροχήν πληροφοριών.
ιιι) Προθέσεις
Διατήρησις υπό έλεγχον των περιοχών εις ας δεν υφίστανται στρατ. τμήματα διά την εξασφάλισιν των προϋποθέσεων προς εγκατάστασιν συμμορ. τμημάτων με σύγχρονον ενέργειαν σαμποτάζ επί αρτηριών ΚΑΛΠΑΚΙΟΥ – ΚΟΝΙΤΣΗΣ, ΚΑΛΠΑΚΙΟΥ – ΠΩΓΩΝΙΑΝΗΣ και προσβολήν κινουμένων ανεφοδιαστικών φαλάγγων δι’ ενεδρών.
(γ) ΚΑΣΙΔΙΑΡΗΣ
ι) Εις την περιοχήν ταύτην δρώσιν αι ανταρτομάδες ΠΛΥΚΑ και ΜΠΑΚΑΛΗ συνολικής δυνάμεως 25-30 ανδρών. Αι φυγάδες αύται ενισχύθησαν και υπό της ανταρτοομάδος ΔΕΡΟΠΟΛΙΤΗ δυνάμεως 20 εισέτι ανδρών ης η δράσις επεκτείνεται και μέχρι δάσους ΜΠΟΥΝΑΣ.
ιι) Δραστηριότης
Προβαίνει εις τρομακτικάς ενεργείας κατά πολιτών θεωρουμένων εθνικιστών (εμπρησμοί-φόνοι) στρατολογίαν και λεηλασίας τροφίμων.
(δ) ΣΟΥΛΙ
Από της 1ης τρέχ. μηνός εγκατεστάθη περιοχήν ταύτην η Ταξ. ΠΕΤΡΙΤΗ αποτελούμενη εκ Ταγμάτων ΒΑΣΙΛΑΡΑ και ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ συνολικής δυνάμεως 250-270 εξ ων 40 γυναίκες.

ι) Διάταξις
Σ.Δ. Ταξιαρχίας (4-1-48) ΛΙΒΙΑΧΟΒΟΝ. Τάγμα ΒΑΣΙΛΑΡΑ εις ΛΙΠΑΝ και Τάγμα ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ εις ΓΚΟΡΙΛΑ.
ιι) Δραστηριότης
Βίαια στρατολογία και λεηλασίαι τροφίμων.
ιιι) Προθέσεις
Έλεγχος της περιοχής και ενέδραι και σαμποτάζ επί των αρτηριών ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ – ΠΡΕΒΕΖΗΣ και ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ – ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΗΣ. Απασχόλησις ημετέρων δυνάμεων αποσπωμένων εξ άλλων περιοχών, διαρκής απειλή των πλησιεστέρων αστικών κέντρων και πιθανότατα συνεργασία μετ’ άλλων Σ. δυνάμεων προερχομένων είτε εκ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ είτε εκ περιοχής Α.ΑΧΕΛΩΟΥ επιθετική ενέργεια κατά κωμοπόλεων και πόλεων της Ν. Ηπείρου.
Πιθανή επίσης πρόθεσις να παρασύρη την μικράν διαθέσιμον δύναμιν της Μεραρχίας ώστε να ευρεθή αύτη άνευ εφεδρείας εις τυχόν σχεδιαζομένην ενέργειαν κατά ΑΡΤΗΣ- ΜΕΤΣΟΒΟΥ ή αλλαχού.
(ε) ΖΑΓΟΡΙΑ
ι) Εις την περιοχήν ταύτην δρώσιν ομάδες Λ.Π. και ανταρτομάδες υπό ΒΡΑΝΟΝ και ΖΗΚΟΝ συνολικής δυνάμεως 45-50 ανδρών.
ιι) Δραστηριότης
Λεηλασίαι τροφίμων. Βιαία στρατολογία, συλλογή πληροφοριών και σαμποτάζ.
ιιι) Προθέσεις
Εξασφάλισις των αναγκαίων προϋποθέσεων είτε διά την εγκατάστασιν τμημάτων Σ. είτε την διέλευσιν προς άλλας περιοχάς.
(ζ) ΜΕΤΣΟΒΟΝ- ΚΡΑΝΤΑ
ι) Από 25-12-48 εγκατεστάθη εις περιοχήν ΚΡΑΝΙΑΣ Τάγμα ΤΣΑΠΟΥΡΝΙΑ αναπτυσσόμενον ήδη εις Ταξιαρχίαν, Τάγμα ΑΓΡΑΦΙΩΤΗ και Λόχος Μεταφορών υπό ΝΤΑΛΙΑΝΗΝ.
ιι) Δραστηριότης
Βιαία στρατολογία – λεηλασίαι τροφίμων και παρενόχλησις ημετέρων τμημάτων.
ιιι) Προθέσεις
Διατήρησις περιοχής ΧΑΣΙΩΝ. Εφοδιασμός Σ. Τμημάτων ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – ΑΓΡΑΦΩΝ και προσβολή αστικών κέντρων διά στρατολογίαν και λεηλασίαν τροφίμων.

(η) ΤΖΟΥΜΕΡΚΑ – ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
ι) Εις την περιοχήν ταύτην δρώσιν ανταρτοδιμοιρίαι υπό ΑΝΔΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟΝ και ανταρτοομάς υπό ΜΑΚΗΝ συνολικής δυνάμεως 35-40 ανδρών.
ιι) Δραστηριότης
Βιαία στρατολογία- λεηλασίαι τροφίμων και συγκέντωσις τούτων εις καταλλήλως διασκευασθείσας κρύπτας διά την συντήρησίν των.
ιιι) Προθέσεις
Διατήρησις της περιοχής και εξασφάλισις των απαραιτήτων προϋποθέσεων διά την υποδοχήν Σ.Τμημάτων εξ οιασδήποτε περιοχής.
(θ) ΑΧΕΛΩΟΣ
ι) Άνω κοιλάδα ΑΧΕΛΩΟΥ και εις την περιοχήν ΤΖΟΥΡΤΖΑΣ ευρίσκονται συνεργεία κατεργασίας δερμάτων – συνεργεία αποκρύψεως τροφίμων και παρασκευής άρτου. Εντός του χωρίου παραμένει δύναμις περί τους 60 άνδρας και γυναίκας.
ιι) Δραστηριότης
Παραλαβή των συγκεντρουμένων τροφίμων και απόκρυψις.
ιιι) Προθέσεις: Αι αυταί ως διά την περιοχήν ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ.
2. Δυνατότητες
α) Διά της προαναφερομένης διατάξεώς του ο εχθρός επεκτεινόμενος καθ’ όλην την λίαν εκτεταμένην περιοχήν ευθύνης της Μεραρχίας και δρών καθ’ όν τρόπον εξετέθη, είτε υπό την μορφήν των ανταρτοομάδων είτε ως συγκεντρωμένον ισχυρόν τμήμα εξασφαλίζει τας κάτωθι δυνατότητας:
ι) Να τηρή υπό την απειλήν των ενεδρών, των σαμποτάζ και ναρκοθετήσεων όλας σχεδόν τας οδούς συγκοινωνιών και αρτηρίας επικοινωνιών.
ιι) Να εκτελή νυκτερινάς αιφνιδιαστικάς επιδρομάς δι’ ανταρτοομάδων κατά παντός κατωκημένου τόπου μη προστατευομένου υπό στρατιωτ. δυνάμεων και να στρατολογή και λεηλατή.
ιιι) Να ενεργή διά συγκεκροτημένων ισχυρών δυνάμεων επιθετικώς κατά ημετέρων θέσεων ή και κατωκημένων τόπων υποστηριζομένων υπό μικροτέρων δυνάμεων.
ιν) Να διατηρή υπό συνεχήν τρομοκρατίαν και έλεγχον μεγάλας περιοχάς ως είναι το ΖΑΓΟΡΙ, τα ΤΖΟΥΜΕΡΚΑ, το ΣΟΥΛΙ, η περιοχή ΚΑΣΙΔΙΑΡΗ δι’ ελαχίστων δυνάμεων, εκμεταλλευόμενος την αδυναμίαν διαθέσεως δυνάμεων προς εδραίωσιν και έλεγχον εις τας ως άνω περιοχάς.
ν) Να εξασφαλίζη τας αναγκαίας προϋποθέσεις εις τας ως άνω περιοχάς διά την ενδεχομένην υποδοχήν ή διέλευσιν εξ αυτών νεοαφιχθησομένων τμημάτων αυτού.
νι) Τας ανωτέρω δυνατότητας έχει ο εχθρός διά των δυνάμεων ας διαθέτει ήδη εν τη περιοχή της Μεραρχίας. Εις περίπτωσιν όμως καθ’ ην ήθελον εισβάλει νέαι Σ.Δυνάμεις, ως τούτο είναι δυνατόν και λίαν ενδεχόμενον είτε εκ της περιοχής ΧΑΣΙΩΝ είτε εκ την περιοχής ΑΓΡΑΦΩΝ, τότε αι ανωτέρω δυνατότητες του εχθρού πολλαπλασιάζονται και η απειλή κατά ωρισμένων θέσεων ημετέρων και κατωκημένων κέντρων καθίσταται λίαν σαφής, λαμβανομένου υπ’ όψει ότι με τας διατιθεμένας δυνάμεις η Μεραρχία κατορθώνει ήδη να καλύπτη βασικάς ανάγκας και δουλείας μη έχουσα ουδεμίαν διαθεσιμότητα ως αμέσως κατωτέρω εκτίθεται.
ΙΙ. ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ
3. Η Μεραρχία διαθέτει:
-Τρεις Ταξιαρχίας (9 τάγματα Πεζικού)
-Στρατ. Δσιν Πρεβέζης (2 ΕΤΠ)
-ΤΣΕΤΠ Ιωαννίνων (4 ΕΤΠ)
-Ανεξάρτητα ΕΤΠ δύο του ΜΕΤΣΟΒΟΥ και ΜΠΑΛΝΤΟΥΜΑΣ
ΕΤΠ 1 υπό την διοίκησιν 76 Ταξιαρχίας.
-Δσιν ΙΧ Σ. Αναγνωρ. με 6 Ουλαμούς θωρακισμένων.
-Ουλαμόν Αρμάτων μάχης.
-Μίαν Μοίραν Ο.Π
-Μίαν Μοίραν Π.Π
-Την 8ην Έφιππον Ίλην
-Τον 530 Λόχον Πολ/λων
Ήτοι εν συνόλω 9 Τάγματα Πεζ. και 9 ΕΤΠ.
4. Η ζώνη ευθύνης της Μεραρχίας εκτεινομένη από Βορρά προς Νότον από του κυρίως ΓΡΑΜΜΟΥ μέχρι του Αμβρακικού κόλπου εις μήκος χάρτου 150 χιλ. και από Δ. προς Α. από του όρμου της ΣΑΓΙΑΔΟΣ μέχρι κορυφογραμμής ΚΑΤΑΡΡΑΣ εις μήκος 100 χιλ. με πληθύν συγκοινωνιακών αρτηριών, τεχνικών έργων και αστικών κέντρων είναι προφανές ότι είναι λίαν εκτεταμένη και δυσανάλογος προς τας διατιθεμένας δυνάμεις, εφ΄όσον 2 Ταξιαρχίαι είναι αγκιστρωμέναι εις την περιοχήν ΓΡΑΜΜΟΥ και 3 ΕΤΠ εις την μεθόριον και συνεπώς δεν της απομένουν ειμή 1 Ταξιαρχία και 6 ΕΤΠ δι’ ολόκληρον την λοιπήν ζώνην. Ήτοι:
α) Έλεγχον της περιοχής ΦΙΛΙΑΤΩΝ – ΣΟΥΛΙΟΥ εν Τάγμα Πεζικού.
β) Εξασφάλισιν οδεύσεων και περιοχής από συνόρων περιοχής ΠΩΓΩΝΙΟΥ μέχρι δημοσίας ΑΣΠΡΑΓΓΕΛΟΙ – ΜΠΟΥΡΑΖΑΝΙ δύο ΕΤΠ.
γ) Προς εξασφάλισιν κόμβου ΜΕΤΣΟΒΟΥ και έλεγχον της αρτηρίας ΙΩΑΝΝΙΝΑ – ΜΕΤΣΟΒΟΝ και σκιώδη έλεγχον της περιοχής ΖΑΓΟΡΙΩΝ και ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ δύο ΕΤΠ.
δ) Προς εξασφάλισιν και έλεγχον περιοχής ΑΡΤΗΣ και ΠΡΕΒΕΖΗΣ δύο Ε.Τ.Π. υπό διοίκησιν 84 Σ.Π.
ε) Διά την ικανοποίησιν της απολύτου ανάγκης της διατηρήσεως μίας ικανοποιητικής εφεδρείας προς αντιμετώπισιν εκτάκτων περιστάσεων η Μεραρχία εβασίζετο επί δύο Ταγμάτων της 76 Ταξ. (581 και 625) άτινα εξοικονόμησε κατόπιν αυστηροτάτης οικονομίας δυνάμεων και λίαν λελογισμένης κατανομής των υπολοίπων δυνάμεων της εις όλην την περιοχήν, πλην όμως με την νέαν εισβολήν συμμοριτών εις ΣΟΥΛΙ η εφεδρεία αύτη απορροφάται εξ ολοκλήρου διά την αντιμετώπισιν της καταστάσεως εις την περιοχήν ταύτην.
Εις το σημείον τούτο σημειούμεν ότι η αποτελεσματική δίωξις των Σ. εις ΣΟΥΛΙ με σκοπόν την εκκαθάρισιν ή εξόντωσιν απαιτεί 5 Τάγματα Πεζικού. Τούτο είναι συμπέρασμα θετικώτατον εξαχθέν εκ της πείρας 7 εκκαθαριστικών επιχειρήσεων εις την περιοχήν ταύτην εξ ων αι 2 υπήρξαν καρποφόροι και κατά τας οποίας διετίθοντο 5 Τάγματα.
5. Διά την εξασφάλισιν των ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ και έλεγχον της περιοχής των χρησιμοποιείται σήμερον η Πτέρυξ Ενισχύσεων με όλα τα μειονεκτήματα της ατελούς οργανώσεώς της ως οργανικού τμήματος και τούτο διά να εξοικονομηθή εξ αυτού εν ΕΤΠ, το οποίον δεν διατίθεται άνευ σοβαρών κινδύνων εια άλλην περιοχήν οπόθεν ήθελεν αφαιρεθή.
6. Εκτός των ανωτέρω βασικών αναγκών και υποχρεώσεων η Μεραρχία έχει υποχρέωσιν ν’ αντιμετωπίση την ικανοποιητικήν κάλυψιν και ασφάλειαν πολυαρίθμων αστικών κέντρων εγκατεσπαρμένων καθ’ όλην την έκτασιν της απεράντου περιοχής της, εξ ων σπουδαιότερα κατά σειράν ΑΡΤΑ – ΦΙΛΙΠΠΙΑΣ -ΠΡΕΒΕΖΑ – ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ – ΦΙΛΙΑΤΕΣ – ΔΟΛΙΑΝΑ – ΜΕΤΣΟΒΟΝ – ΚΟΝΙΤΣΑ – ΖΙΤΣΑ, έκαστον των οποίων απαιτεί και παρουσίαν σταθερών δυνάμεων ικανών ν’ αντιμετωπίσωσιν αποτελεσματικώς επί χρονικόν διάστημα ανάλογον με το απαιτούμενον διά την άφιξην ενισχύσεων, μίαν αιφνιδιαστικήν ενέργειαν του εχθρού ή και προβλεπομένην ως πιθανήν ταύτην.
7. Σοβαρωτάτη υποχρέωσις και προβληματική παρουσιάζεται η ανάγκη όπως ελέγχηται συνεχώς το εξ 850 χιλιομ. οδικόν δίκτυον το διασχίζον την περιοχήν ευθύνης της Μεραρχίας και χρησιμοποιούμενον καθημερινώς διά κίνησιν ανεφοδιαστικών φαλάγγων και άλλων αναγκών μεταφοράς.
Επί του οδικού δικτύου τούτου υπάρχουσιν ως γνωστόν τεχνικά έργα άτινα δέον να φρουρώνται υπό αναλόγου προς τη σημασίαν των δυνάμεων. Εκατέρωθεν των οδικών αρτηριών δέον να κατέχωνται σταθερώς ωρισμένα σημεία σημασίας διά τον έλεγχον αυτών.
Τέλος το απέραντον τούτο μήκος των οδών δέον να ερευνάται καθημερινώς διά συνεργείων ναρκαλιευτών και αι κινούμεναι φάλαγγες και τα συνεργεία να συνοδεύονται υπό τμημάτων ασφαλείας.
Επίσης η αποκατάστασις των τηλεφωνικών επικοινωνιών, υφισταμένων συχνάς καταστροφάς έχει και αυτή τας απαιτήσεις ασφαλείας των εργαζομένων συνεργείων.
8. Επίσης η Μεραρχία υποχρεούται διά διαταγών του ΓΕΣ και του ΣΣ να έχη διαθέσιμα τουλάχιστον δύο Τάγματα από τούδε και εις το εξής, τα οποία να εκπαιδεύονται επί 20 ήμερον εντατικώς, ούτως ώστε μέχρι της ανοίξεως πάντα τα Τάγματα να υποστώσι την τοιαύτην εκπαίδευσιν.

ΙΙΙ. ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΕΝ ΑΝΤΙΠΑΡΑΒΟΛΗ ΜΕ ΤΑΣ ΤΟΥ ΕΧΘΡΟΥ
9. Ο εχθρός έχει την δυνατότητα να κινητοποιηθεί και να συγκεντρώση τας δυνάμεις του εις οιανδήποτε περιοχήν ήθελεν εκλέξει ως στόχον. Είναι δε αι περιοχαί αύται συνήθως εκείναι, αίτινες προστατεύονται ασθενέστερον, δημιουργών συγχρόνως αντιπερισπασμούς δι’ ανταρτοομάδων εις την υπόλοιπον περιοχήν.
Η Μεραρχία δεν δύναται να ενεργήση καθ’ όμοιον τρόπον δεσμευομένη εν πολλοίς από την ανάγκην της καλύψεως όλων των περιοχών προς αντιμετώπισιν των σαμποτάζ, των συνοδειών φαλάγγων και κυρίως της αντιμετωπίσεως της στρατολογικής δράσεως των συμμοριτών, ήτις δύναται να πραγματοποιείται και δι’ ανταρτοομάδων εκεί όπου δεν υπάρχει δύναμις προστασίας.
Η αδυναμία αύτη προέρχεται κυρίως εκ της ελλείψεως επαρκούς εφεδρικής δυνάμεως κατά περιοχάς και εν τη Μεραρχία.
10. Ο εχθρός δύναται ανά πάσαν στιγμήν να ενισχυθή εις ωρισμένας περιοχάς της περιμέτρου της περιοχής ευθύνης της Μεραρχίας, και να ανατρέψη την υφισταμένην ισσοροπίαν διά δυνάμεων μεταφερομένων εξ άλλων περιοχήν. Τούτο δύναται να συμβή εις την περιοχήν ΓΡΑΜΜΟΥ, εις την περιοχήν ΖΑΓΟΡΙΩΝ – ΜΕΤΣΟΒΟΥ και κυρίως εις την περιοχήν ΑΡΤΗΣ όπου δυνάμεις ισχυραί δύνανται να διατεθώσιν εξ ΑΓΡΑΦΩΝ.
Εις την περίστασιν ταύτην η απόκτησις υπεροχής έναντι του εχθρού εν τόπω και χρόνω δεν δύναται να είναι έγκαιρος, εφ’ όσον δεν διατίθενται εφεδρικαί δυνάμεις εν τη Μεραρχία, η δε ενίσχυσις των δυνάμεων της Μεραρχίας εκ των γειτονικών περιοχών, ως μακρά πείρα αποδεικνύει, θα πραγματοποιηθεί βραδέως, ως συνήθως, όταν το κακόν θα έχη συντελεσθή.

IV. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ
11. (α) Διά των διατιθεμένων ήδη δυνάμεων υπό της Μεραρχίας καθίσταται δυνατή η διατήρησις και εξασφάλισις των βασικών εντολών αυτής ως ανωτέρω εξετέθη και τούτο χάρις εις την λελογισμένην κατανομήν και αυστηράν οικονομίαν, και την άγρυπνον παρακολούθησιν των κινήσεων του εχθρού επί τη βάσει των οποίων πραγματοποιούνται εκάστοτε ανάλογοι αναπροσαρμογαί διατάξεως και ακινητοποιήσεως.
(β) Διά την πιθανωτάτην περίπτωσιν εισόδου νέων συμμοριακών δυνάμεων δεν θα καταστή δυνατόν να αντιμετωπισθή εγκαίρως και ικανοποιητικώς η δημιουργηθησομένη κατάστασις.
Κατά συνέπειαν είναι ανάγκη να διατεθή ημίν σχετική δύναμις προς δημιουργίαν εφεδρείας δυναμένης να επέμβη εγκαίρως εις οιανδήποτε απειλούμενην περιοχήν και κυρίως προς περιοχήν ΑΡΤΗΣ.
(γ) Εν ω κατά την αποχώρησιν της ΙΧ Μεραρχίας ανεγνωρίσθη ότι έδει να διατεθή εις την Μεραρχίαν και θα διετίθετο μία Ταξιαρχία (η 77) ου μόνον δεν εγένετο τούτο, αλλά και διατάσσεται η Μεραρχία ν’ αντιμετωπίση τας εκάστοτε δημιουργουμένας καταστάσεις επί της εκτεταμένης ζώνης της, καίτοι είναι γνωστόν ότι δεν διαθέτει ταχυκινήτους εφεδρικάς δυνάμεις.

ΓΕΝΙΚΟΝ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ
Δέον να διατεθώσι τη Μεραρχία τουλάχιστον η μία Ταξιαρχία ή εν Τάγμα και μια Μοίρα ΛΟΚ πριν δημιουργηθή κατάστασις τοιαύτη ήτις θα απαιτήση τότε ίσως Μεραρχίαν δι’ αντιμετώπισίν της.
ΜΠΑΛΟΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΥΠΟΣΤΡΑΤΗΓΟΣ – ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
Κ.Κ./Δ.Μ.
Ακριβές αντίγραφον
Τ.Υ.

Διαταγή Επιχειρήσεων ΔΟΡΚΑΣ, 8η ΜΠ/Α1/ΑΠ41738/24-9-1948

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ
ΑΚΡΩΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ – ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ
Θέμα: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΔΟΡΚΑΣ

VIII ΜΕΡΑΡΧΙΑ Α1/ΑΠ 41738
ΣΤΓ 918 τη 24-9-1948
Εδακτυλογραφήθη υπό του Μον. Επιλοχίου ΑΡΣΕΝΗ Σ.
ΠΡΟΣ: Δ/τάς 74ης Ταξιαρχίας
ΤΣΕΙ Χάρτης 1.50.000
ΚΟΙΝ: Α΄ΣΣ/Α1
Διοικητήν 75ης Ταξιαρχίας
Διοικητήν ΙΧης Μεραρχίας
Διοικητήν Πυρ/κού Μεραρχίας
Αρχηγόν Β.Γ. Κλάδου Μεραρχίας
Δ/τάς Διαβιβάσεων και 714 Λ. Μηχανικού
Θα λάβουν γνώσιν από Α1 Γραφείον Μεραρχίας
Σ Χ Ε Δ Ι Ο Ν
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙ’ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΝ ΖΑΓΟΡΙΩΝ
1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ – ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΕΧΘΡΟΥ
α) Οι διαφυγόντες εκ ΜΟΥΡΓΚΑΝΑΣ συμμορίται, κατέφυγον εις ΖΑΓΟΡΙΑ και ήδη φέρονται εγκατασταθέντες επί ΚΟΥΚΟΥΡΟΥΤΖΟΥ-ΤΣΟΥΚΑ ΡΟΣΑ.
Το ηθικόν τούτων είναι σημαντικώς μειωμένον συνεπεία της ήττης των εις ΜΟΥΡΓΚΑΝΑΝ. Επί πλέον διαθέτουν πυρομαχικά εις αριθμόν περιορισμένον.
Σύνθεσις και Δύναμις του συγκροτήματος τούτου ως ειδικόν Δελτίον Πληροφοριών.
β) Κατά ταύτα το πιθανώτερον είναι ότι οι συμμορίται, πιεζόμενοι, θα επιζητήσουν να διαφύγουν μάλλον προς Β.Α. διά ΒΩΒΟΥΣΗΣ-ΑΒΔΕΛΑΣ ή διά ΛΑΪΣΤΗΣ προς ΣΑΜΑΡΙΝΑΝ. Ολιγώτερον δε πιθανή θεωρείται η επιζήτησις διαφυγής των προς Νότον εις ΤΖΟΥΜΕΡΚΑ. Συνέχεια

Έκθεση γεγονότων ΠΡΟΣΩΤΣΑΝΗΣ(27-28/8/1948), 8 ΜΕΡΑΡΧΙΑ/1 Σεπ 1948

ΘΕΜΑ :- Έκθεσις επί των γεγονότων                                           ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ
ΠΡΟΣΩΤΣΑΝΗΣ 27-28 Αυγούστου                                            ΥΠΕΡΕΠΕΙΓΟΥΣΑ
VΙΙ ΜΕΡΑΡΧΙΑ/Α1
ΣΤΓ915 1.9.48
ΠΡΟΣ :- Γ΄ΣΣ/Α1
ΑΡΙΘ.Α.Π.6351
ΚΟΙΝ :- Α1
– Μέραρχος με αντίγραφον της
αναφοράς της 25 Ταξ. υπ’ αρίθ.
5132/28.8.48


Ι.- Από της πρωΐας της 27.8.48 περιήλθον πληροφορίαι τη Μεραρχία εκ της 25ης Ταξιαρχίας.
(α) ότι βάλλονται τα ΛΕΥΚΟΓΕΙΑ (Κ.735235) διά Πυρ/κού.
(β) ότι το ΠΑΓΩΝΕΡΙ (Κ.845222) βάλλεται διά Πυρ/κού.
(γ) ότι παρετηρήθησαν κινήσεις συμμοριτών εις τον χώρον μεταξύ ΛΕΥΚΟΓΕΙΩΝ και ΠΑΓΩΝΕΡΙΟΥ και οίτινες μάλιστα ενήργησαν ανατίναξιν και προσβολήν Στρατιωτικού αυτ/του εις θέσιν (Κ.810213) κινούμενον προς ΠΑΓΩΝΕΡΙ την 0900 ώραν.
(δ) ότι ομάδες συμμοριτών ανερχομένων συνολικώς εις 700 διέβησαν τον ΝΕΣΤΟΝ ποτ. προς Νότον και εκινούντο προς τον χώρον ΕΥΡΣΙΝΕΡΟΝ (Κ.9-50142) – ΦΑΛΑΚΡΟΝ ορ., με πρόθεσιν προσβολής χωρίου πεδιάδος ΔΡΑΜΑΣ.
(ε) ομάς συμμοριτών τας πρώτας μεταμεσημβριανάς ώρας της 27, 28 έφθασεν εις χωρίον ΠΥΡΓΟΙ (Κ.834060) προσέβαλεν μικρόν φυλάκιον MΑΥ εκεί και αφήρεσεν 300 βοοειδή βόσκοντα εκεί. Συνέχεια

Σχέδιο επιχειρήσεως ΓΚΙΩΝΑ (τροποποίηση), 8 ΜΕΡΑΡΧΙΑ/Α1/15 Μαϊ 1948

ΘΕΜΑ: Επιχείρησις «ΓΚΙΩΝΑ» Επιχειρήσεων
ΠΡΟΣ : Γ΄Σ.Σ./Α1                                                                      ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ-ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ
ΚΟΙΝ : Α1 – Α8                                                                             VΙΙ ΜΕΡΑΡΧΙΑ/Α1
ΑΡΙΘ. Α.Π. 3718/Φ.117
ΣΤΓ 915. 14.5.48

Εν συνεχεία προς την υπ’ αριθ. Α.Π. 3613/Α1/10.5.48 Μεραρχίας.
1. Το Σχέδιον επιχειρήσεως «ΓΚΙΩΝΑ» τροποποιείται ως ακολούθως:
α) Υπ’ αριθ. 1 φάλαγξ (δύο Ταγμάτων). Εν τη κατευθύνσει ΝΥΜΦΑΙΑ (Μ.030970) – ΚΑΤΩ ΜΥΤΙΚΑΣ (Μ.056998) – ΑΝΩ ΜΕΓΑΛΗ ΑΛΑ (Ζ.091000) – ΣΑΡΑΚΙΝΗ (Ζ.113040) – ΚΑΡΔΑΜΟΣ (Ζ.164031) εκείθεν προς (Ζ.190045) και προς υψ. ΟΡΜΑΝΛΙ (Ζ.188014) με αποστολήν να κυκλώση από Βορρά τους συμμορίτας Νοτίως ΚΥΜΗΣ (Ζ.210050) και να προσβάλη την οργανωμένην τοποθεσίαν υψ. ΟΡΜΑΝΛΙ (Ζ.188014).
β) Υπ’ αριθ. 2 φάλαγξ εν (1) Τάγμα εν τη κατευθύνσει ΓΡΑΤΙΝΗ (Μ. 090880) – ΑΝΩ ΔΡΟΣΙΝΗ (Μ.142935) – ΚΑΤΩ ΔΡΟΣΙΝΗ (Μ.150970) – ΤΣΟΥΚΑ ΛΟΦΟΣ (Ζ.195005) με αποστολήν, να προσβάλη από Νότου το ύψ. ΟΡΜΑΝΛΙ (Ζ.188014).
γ) Υπ’ αριθ. 3 φάλαγξ εν (1) Τάγμα εν τη κατευθύνσει ΞΥΔΙΑ (Μ.173852) – υψ. ΣΑΝΤΑΚΛΙ ΛΟΦΟΣ (υψ. 890) (Μ.215965) με αποστολήν να προσβάλη το υψ. 890 εκ Νότου. Συνέχεια

Διαταγή επιχειρήσεων ΓΚΙΩΝΑ, 8 ΜΕΡΑΡΧΙΑ/Α1/10 Μαϊ 1948

ΘΕΜΑ: Επιχείρησις «ΓΚΙΩΝΑ»                                             ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ
ΠΡΟΣ : 26ην Ταξιαρχίαν Απόρρητος
ΚΟΙΝ : Γ΄Σ.Σ./Α1                                                                            VΙΙ ΜΕΡΑΡΧΙΑ/Α1
Α1-Α8 Μεραρχίας                                                                        ΑΡ. Α.Π. 3613/Φ.117
Γραφείον Στρατηγού                                                                   ΣΤΓ 915 10.5.48
27ην Ταξιαρχίαν                                                                            Ώρα 1030
Δ.Ε.Θ. (ότι αφορά ταύτας)
Χάρται 1:100.000
1. Μετά την λήξιν της επιχειρήσεως «ΤΖΕΝΑ» θα επακολουθήση η επιχείρησις «ΓΚΙΩΝΑ».
2. Σκοπός της επιχειρήσεως η αναζήτησις, προσβολή και εξόντωσις των συμμοριτών των δρόντων εις την περιοχήν ΝΤΟΜΑΝΛΙ ΦΡΟΥΡΙΟΝ (υψ. 675) (Ζ.188.015) – ΟΡΓΑΝΙΝΤΑΓ (υψ. 647) (Ζ.207.019) – ΣΜΙΓΑΔΙ (Ζ.260 016) – ΡΑΓΑΔΑ (Μ.259 955) – ΣΑΡΤΑΚΛΗ ΛΟΦΟΣ (υψ. 890) (Μ.215965) – ΑΛΑΝ ΛΟΦΟΣ (Μ.187.952) και η προώθησις της διατάξεως Β. και ΒΑ Κομοτινής.
3. Κατά τας μέχρι τούδε πληροφορίας το συμμοριακόν Συγκρότημα περιοχής Β.Α. Κομοτινής δυνάμεως περίπου 250 ανδρών δρά με ορμητήριον την Ραγάδαν (Μ.259955) – αμυντικαί τοποθεσίαι τούτων εις ΣΑΡΤΑΚΛΗ ΛΟΦΟΣ (Μ.215965) – και ΑΛΑΝ ΛΟΦΟΣ (Μ.187952) προχείρως οργανωμέναι. Συρματοπλέγματα δεν εσημειώθησαν – εις περιοχήν ΣΜΙΓΑΔΙ έμπεδον εις ΚΥΜΗΝ (αρχηγείον). Συνέχεια

Επίθεση κατά Μετσόβου (19-10-1947), 1η ΣΤΡΑΤΙΑ/24 Οκτ 1947

Θέμα: Γεγονότα VΙΙΙ Μεραρχίας                               ΔΙ’ΑΞ/ΚΟΥ
Προς: ΓΕΣ/Α1                                                             ΥΠΕΡΕΠΕΙΓΟΥΣΑ
Κοιν:   Α1 Στρατιάς                                                    ΑΚΡΩΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ
Β΄ ΣΣ                                                                                1η ΣΤΡΑΤΙΑ
VΙΙΙ Μεραρχίαν                                                          ΙΣ/47/1044/ΑΙ
24.10.47

Εξ’ επιτοπίου αντιλήψεως του Επιτελάρχου της Στρατιάς μεταβάντος εις ΙΩΑΝΝΙΝΑ την 22αν Οκτωβρίου και κατόπιν της υπ’ αριθ. ΑΠ. 4009/Ι/2/221830 τηλ/κής Διαταγής ΓΕΣ.

1.    Την νύκτα της 18 προς 19 Οκτωβρίου ήρξατο η διείσδυσης των συμμοριακών ομάδων εις ΜΕΤΣΟΒΟΝ, με ταυτόχρονον επίθεσιν τούτων κατά των θέσεων του 583 Τάγματος ευρισκομένου εις περιοχήν ΓΡΕΒΕΝΙΤΙΟΥ και ανατολικώς.

 1. Εκ των ανωτέρω τμημάτων, τα του ΜΕΤΣΟΒΟΥ (584 Τάγμα) αντέδρασαν ενεργώς κατά του αντιπάλου, τηρήσαντα περί το ΜΕΤΣΟΒΟΝ σημ. Στηρίγματος και αγωνισθέντα εντός της κωμοπόλεως διά την αποδίωξιν των συμμοριτών. Συνέχεια

Έκθεση κατάστασης, 8 ΜΕΡΑΡΧΙΑ/8 Σεπ 1947

ΘΕΜΑ: Έκθεσις VΙΙΙ Μεραρχίας                        ΑΚΡΩΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ
ΠΡΟΣ: Ιην Στρατιάν/Α1                                       Β΄ ΣΣ/Α.Α.Π. 652/ΑΙ/Ι/3
ΚΟΙΝ: VIII Μεραρχίαν/Α1                                 904 τη 8 Σ/βρίου 1947
Α1/Β΄ ΣΣ

Υποβάλλεται συνημμένως αντίγραφον εκθέσεως επί της καταστάσεως VIII Μεραρχίας.

Θ. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΣΥΝΤ/ΡΧΗΣ ΠΕΖΙΚΟΥ

ΕΠΙΤΕΛΑΡΧΗΣ

Β.Μ./Α.Π.

Ακριβές αντίγραφον
Τ.Σ.Υ. Συνέχεια

Διαταγή Επιχειρήσεων ΑΕΤΟΣ αρ.1, 8 ΜΕΡΑΡΧΙΑ/Α1/28 Μαρ 1947

VΙΙΙ ΜΕΡΑΡΧΙΑ

ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΑΙ

Εξαιρ. Επείγουσα – Προσωπική

Άκρως Απόρρητος

VΙΙΙ Μεραρχία Α.Π. 2804/ΑΙ

ΣΤΓ 918  28-3-47

ΠΡΟς:Δ/τήν 43 Ταξιαρχίας – Δ/τήν 84 Περιοχής

ΚΟΙΝ:ΓΡΑΦ Α1 – Δ/Δ Μεραρχίας

ΔΙΑΤΑΓΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ υπ’ αριθ. Ι

Συνθηματικόν επιχειρήσεως «ΑΕΤΟΣ»

Αριθ. αντιτύπου 5

 

Χάρται:

 

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, ΑΡΤΗΣ

ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ, ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ    1/100.000

ΑΓΡΑΦΑ

 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ

ΕΧΘΡΟΣ. Ως το προσηρτημένον δελτίον πληροφοριών.

 1. ΠΡΟΘΕΣΙΣ

Η πάση θυσία δι’ επιθετικών επιχειρήσεων εξόντωσις των εν τω κατωτέρω τετραπλεύρω δρωσών συμμοιρών και η πλήρης εξερεύνησις, εκκαθάρισις και κατοχή της περιοχής ταύτης, εγκαθισταμένων των Κρατικών Αρχών, τη συμμετοχή και των γειτονικών Μεγάλων Μονάδων.

ΜΕΤΣΟΒΟΝ – Ν. ΚΟΥΤΣΟΥΦΛΙΑΝΗ (Σ.4561) – ΒΑΝΑΚΟΥΛΙΑ (Σ.6247) – Ανατολικαί κλιτύες ΚΟΖΑΚΑ όρους – ΠΥΛΗ (Σ.6621) – ΜΟΡΦΟΒΟΥΝΙ (Σ.7609) – ΡΑΧΟΥΛΑ (Χ.8696) – ΚΛΕΙΣΤΟΣ (Χ.8079) – ΑΓΡΑΦΑ (Χ.6685) – ΝΕΟΝ ΑΡΓΥΡΙΟΝ (Χ.4489) – Ρους ΑΧΕΛΩΟΥ ποταμού – ΤΖΟΥΜΕΡΚΑ όρος – ΜΕΤΣΟΒΟΝ.

 1. ΜΕΘΟΔΟΣ

α)     ΤΡΟΠΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

        ι)     Γενική περίσχεσις του εν τω άνω τετραπλεύρω εχθρού, διά καταλλήλων και συντονισμένων ενεργειών.

        ιι)    Ισχυρά και ταυτόχρονος κεντρική ενέργεια πρός περιοχήν ΑΝΩ ΠΑΛΗΟΚΑΡΥΑΝ (Σ.5418) εκ των κατευθύνσεων.

               -ΠΥΛΗ ΜΟΥΖΑΚΙ (Σ.6918) και

-Γέφυρας ΚΟΡΑΚΑ

Διά της ενεργείας ταύτης σκοπείται η διάσπασις του εχθρού και η δημιουργία δύο μικροτέρων κλοιών (Βορείου και Νοτίου).

Την κυρίαν προσπάθειαν θ’ αποτελέση η συντριβή του εν τω Νοτίω κλοιώ εχθρού εις τον α΄ χρόνον.

        ιιι)   Εν συνεχεία βάσει πληροφοριών περίσφιξις του εχθρού εν τω κλοιώ τούτω εις μικροτέρας περιοχάς διά συγκλίσεως των αναγκαιουσών πρός τούτο δυνάμεων και εξαναγκασμός του εχθρού εις μάχην και η συντριβή του.

        ιυ)   Εις την περίπτωσιν καθ’ ην ο όγκος του εχθρού μετακινηθή εκ του Νοτίου εις τον Βόρειον κλοιόν, η κυρία προσπάθεια μετατοπισθήσεται εις τον κλοιόν τούτον. Διά την περίπτωσιν ταύτην να εκδοθή εγκαίρως ετέρα διαταγή της Μεραρχίας.

        υ)    Μετά την συντριβήν του εχθρού εις εκάστην περιοχήν θα αφεθώσιν εις αυτήν τα απολύτως αναγκαία στρατιωτικά τμήματα, υπό την κάλυψιν των οποίων θα εγκατασταθώσιν αι Αρχαί και τα τμήματα Χωροφυλακής, άτινα και θα αναλάβωσι την πλήρη εκκαθάρισιν και οριστικήν απαγόρευσιν ανασυγκροτήσεως του εχθρού.

        υι) Κατά την έναρξιν των επιχειρήσεων θα λάβωσι χώραν εις την περιοχήν ΧΑΣΙΩΝ – ΑΝΤΙΧΑΣΙΩΝ και την τοιαύτην ΓΡΑΜΜΟΥ έτεραι επιχειρήσεις αντιπερισπασμού, υπό δυνάμεων της ΧV Μεραρχίας.

β)     ΔΙΑΤΕΘΗΣΟΜΕΝΑΙ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΙΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ

Α)   Υπό τας διαταγάς της VΙΙΙ Μεραρχίας

α)    Τακτικόν Συγκρότημα Άρτης

Δ/τής Ο Δ/τής της 84 Περιοχής

Σ.Δ. Χ ημέραν ΚΑΛΕΝΤΙΝΗΝ από 1200 ώρας και από Χ συν 1 και από ώρας 1800 ΑΓΙΟΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ ΤΕΤΡΑΚΩΜΟΥ.

581 Τάγμα (Λόχοι 4 συν 22 και 22β Λ.Ο.Κ. υπό ενιαίαν διοίκησιν Λοχαγού Γαλάνη και υπό την ονομασίαν Διλοχία ΓΑΛΑΝΗ συν 1 Λόχος Μ.Α.Δ.)

583 Τάγμα (Λόχοι 4 συν 3 λόχοι MAΔ συν MAΔ εφ. Ανθ/γού ΖΥΓΟΜΑΛΗ).

230 Ορεινόν Χειρουργείον

Τάγμα Χωροφυλακής (αναμενόμενον)

Λόχος Πολυβόλων (εφ’ όσον διατεθή)

ΜΑΥ περιοχής του

β)    Τακτικόν Συγκρότημα ΜΕΤΣΟΒΟΥ

                      Δ/τής. Ο Δ/τής της 43 Ταξιαρχίας

                      Σ.Δ. ΜΕΤΣΟΒΟΝ

                      527 Τάγμα (Λόχοι 4)

                      528 Τάγμα (Λοχοι 4)

                      584 Τάγμα (Λοχοι 4)

                      23, 24 Λ.Ο.Κ.

                      Απόσπασμα Μηχανικού

                      Α΄ κλιμάκοιν 230 Ορεινού Χειρουργείου

                      Μία Πυροβολαρχία (εφ’ όσον διατεθή)

                      Μία Α.Δ. ΠΕΡΙΔΗ

        Β)   Εις την επιχείρησιν θα λάβωσι μέρος και δυνάμεις των ΙΧ, ΙΙ Μεραρχιών και  Α’ΣΣ., περί της αποστολής των οποίων ασχολείται η κατωτερω παράγραφος.

 1. ΑΠΟΣΤΟΛΑΙ

α)     Τακτικού Συγκροτήματος ΑΡΤΗΣ

ι)     Ισχυραί ενέργειαι

Από Γεφύρας ΚΟΡΑΚΑ (Σ.48-05) και εν τη κατευθύνσει Γέφυρα ΚΟΡΑΚΑ – υψ. 1835 (Σ.5015) – ΑΝΩ ΠΑΛΗΟΚΑΡΥΑ (Σ.5418), ένθα σύνδεσμος μετά τμημάτων της ΙΧ Μεραρχίας, άτινα ενεργώσι εν τη κατευθύνσει ΠΥΛΗ (Σ.6621) – ΑΝΩ ΠΑΛΗΟΚΑΡΥΑ (Σ.5418). Σκοπός η απόφραξις των οδεύσεων και παρεμπόδισις διαφυγής των εν τω Νοτίω κλοιώ συμμοριτών εκ τούτου και η εκκαθάρισις της περιοχής από ΚΡΟΠΑ (Σ.5218) – υψ. 1596 ΚΑΤΟΥΝΑ (Σ.4917) – ΚΑΛΗ ΚΟΜΗ (Σ.4712) – Ρους ΑΧΕΛΩΟΥ μέχρι (Σ.4707) – ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑ (Σ.5108) – Υψ. 1673 (Σ.5410) – υψ. 1705 (Σ.5316) – ΚΡΟΠΑ (Σ.5218)

Από γεφύρας ΜΥΡΟΦΥΛΛΟΥ (Σ.4012) και εν τη κατευθύνσει Γέφυρα ΜΥΡΟΦΥΛΛΟΥ (Σ.4012) – ΜΕΣΟΧΩΡΑ (Σ.4125), ένθα σύνδεσμος μετά τμημάτων του 527 Τάγματος (43 Ταξιαρχίας) του Τακτικού Συγκροτήματος ΜΕΤΣΟΒΟΥ, άτινα ενεργώσιν από ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ πρός ΠΑΧΤΟΥΡΙ – ΜΟΥΤΣΑΡΑ – ΓΑΡΔΙΚΙ _ ΜΕΣΟΧΩΡΑ. Σκόπος η εξασφάλισις της γεφύρας ΜΕΣΟΧΩΡΑΣ και η εκκαθάρισις της περιοχής από ΜΕΣΟΧΩΡΑΣ – Ρους ΒΑΘΥΡΕΜΜΑΤΟΣ – ΚΡΟΠΑ (Σ.5218) – υψ. 1596 (Σ.4917) – ΕΛΛΗΝΙΚΑ (Σ.4614) – ΚΡΑΝΙΕΣ (Σ.4813) – ΚΑΛΗ ΚΟΜΗ (Σ.4712) – Ρους ΑΧΕΛΩΟΥ – μέχρι ΜΕΣΟΧΩΡΑΣ – (Τα χωρία άπαντα ναι).

ιι)    Ενέργειαι

               Από γεφύρας ΚΟΡΑΚΑ διά προωθήσεως τμημάτων μέχρις ύψους ΜΑΡΚΕΛΕΣΙ (Σ.5103) πρός τον σκοπόν της αποφράξεως της κοιλάδος ΠΕΤΡΙΛΙΩΤΙΚΟΥ και εκκαθάρισιν της περιοχής ΜΑΡΚΕΛΕΣΙ – ΣΤΕΦΑΝΙΑΔΟΣ ΦΡΑΓΚΙΑΝΩΝ.

               Από γεφύρας ΑΥΛΑΚΙ (Χ.4491) και γεφύρας ΤΕΜΠΛΑΣ (Χ.4782) πρός ΚΑΤΩ ΡΑΦΤΟΠΟΥΛΟ (Χ.5189) ένθα σύνδεσμος μετά δυνάμεων του  Α’ΣΣ. . αίτινες ενεργώσιν εις την μεταξύ ΑΓΡΑΦΙΩΤΗ και ΑΧΕΛΩΟΥ περιοχήν.

ιιι)   Σταθερά και συνεχής κατοχή των γεφυρών ΜΥΡΟΦΥΛΛΟΥ – ΚΟΡΑΚΑ ΑΥΛΑΚΙ και ΤΕΜΠΛΑΣ.

β)     Τακτικού Συγκροτήματος ΜΕΤΣΟΒΟΥ

ι)     Εξασφάλισις του κόμβου ΜΕΤΣΟΒΟΥ

ιι)    Ενέργειαι

               Από ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ πρός ΓΑΡΔΙΚΙ – ΜΟΥΤΣΑΡΑ – ΜΕΣΟΧΩΡΑ ένθα σύνδεσμος μετά τμημάτων του 581 Τάγματος του Τακτικού Συγκροτηματος ΑΡΤΗΣ, άτινα ενεργώσιν εν τη κατευθύνσει ΜΥΡΟΦΥΛΛΟΥ – ΜΕΣΟΧΩΡΑ. Σκοπός η εκκαθάρισις της περιοχής ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ μέχρις Άνω ρου ΑΧΕΛΩΟΥ.

               Από περιοχής ΜΕΤΣΟΒΟΥ πρός περιοχήν ΔΥΤ. ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ (Σ.4851), ένθα σύνδεσμος μετά δυνάμεων της ΙΧ Μεραρχίας, αίτινες ενεργώσιν πρός απόφραξιν των μεταξύ ΚΟΖΑΚΑ και Ανατολικών κλιτύων ΠΙΝΔΟΥ πρός Βορράν διαβάσεων εις το ύψος της γενικής γραμμής ΒΑΝΑΚΟΥΛΙΑ (Σ.6247) – ΔΥΤ. ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ (Σ.4851). Σκοπός η απόφραξις των οδεύσεων εις το ύψος γενικής γραμμής ΧΑΛΙΚΙ (Σ.3249) – ΔΟΚΙΜΙ (Σ.3752) – ΣΤΡΟΥΓΚΑ (Σ.4253) – υψ. ΒΟΥΛΓΑΡΟΣ (Σ.4251) – ΔΥΤ. ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ (Σ.4851)

ιιι)   Προχώρησις. πρός ΚΡΑΝΙΑΝ (Σ.4442) και κατάληψις ΣΤΕΦΑΝΙ (Σ.5148) ενδεχομένως δε του κόμβου ΚΡΑΝΙΑΣ.

 1. ΕΥΚΑΜΨΙΑ ΕΝ ΤΗ ΕΚΤΕΛΕΣΕΙ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ

α)     Άπαντα τα τμήματα και τα μικρότερα δέον να αναζητώσι την πληροφορίαν και να ενημερώσι την διοίκησίν των.

β)     Άπασαι αι Μονάδες να εξασφαλίσωσι πλήρη σύνδεσμον πρός τα άνω, κάτω και πλαγια.

γ)     Άπασαι αι Μονάδες και Φάλαγγες να διατηρώσι εφεδρείαν πρός αντιμετώπισιν παντός απροόπτου.

δ)     Παν τμήμα εφ’ όσον δεν εξέρχεται της κυρίας του αποστολής να αναπτύσση πρωτοβουλίαν και να θεωρή ζήτημα τιμής να προστρέχη εις βοήθειαν του γειτονος πρός εξόντωσιν των συμμοριών.

 1. ΒΑΣΙΣ ΕΞΟΡΜΗΣΕΩΣ

α)     Τακτικού Συγκροτήματος ΑΡΤΗΣ

ΝΕΡΑΪΔΑ – Ρους ΑΧΕΛΩΟΥ μέχρι γεφύρας ΤΕΜΠΛΑΣ.

β)     Τακτικού Συγκροτήματος ΜΕΤΣΟΒΟΥ

ΜΕΤΣΟΒΟΝ – ΧΑΛΙΚΙ – ΤΖΟΥΜΕΡΚΑ – ΝΕΡΑΪΔΑ.

 1. ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ

α)     Ημέρα εξορμήσεως εκ βάσεως εξορμήσεως η Χ (ορισθήσεται δι’ ειδικής διαταγής πάντως ουχί βραδύτερον της 5ης Απριλίου)

β)     Η εκκίνησις των από Νότου ενεργουσών δυνάμεων του  Α’ΣΣ. . εκ της βάσεως εξορμήσεως των ΒΙΝΙΑΝΗ – ΦΡΑΓΚΙΣΤΑ – ΤΡΙΠΟΤΑΜΟΝ, θα λάβη χώρα την Χ-2 ημερών

γ)     Την Χ-1 ημέραν θα λάβωσι χώραν αι κάτωθι προκαταρκτικαί επιχειρήσεις.

ι)     Κατάληψις της ΝΕΡΑΪΔΑΣ διά δυνάμεων του Τακτικού Συγκροτήματος ΜΕΤΣΟΒΟΥ, κινηθησομένων από υψ. 1877 (Σ.3026). Την ενέργειαν ταύτην θα υποστηρίξη λόχος του 581 Τάγματος διά κινήσεως εκ του υψώματος ΤΑΜΠΟΥΡΙΑ (Σ.1390) πρός υψώματα ΘΕΟΔΩΡΙΑΝΩΝ (Σ.2922). Ακολούθως σύνδεσμος μεταξύ των δύο τούτων τμημάτων εις ΝΕΡΑΪΔΑΝ. Κίνησις ακολούθως την Χ ημέραν εκ ΝΕΡΑΪΔΑΣ των μεν δυνάμεων του Τακτικού Συγκροτήματος ΜΕΤΣΟΒΟΥ, από ΝΕΡΑΪΔΑΣ πρός ΠΑΧΤΟΥΡΙ – ΜΕΣΟΧΩΡΑΝ, των δε του Τακτικού Συγκροτήματος ΑΡΤΗΣ από ΝΕΡΑΪΔΑΣ πρός ΛΑΦΙΝΑΝ – ΘΟΔΡΟΙ – ΜΕΣΟΧΩΡΑΝ.

Εις την περίπτωσιν ενιαίου αγώνος την Διοίκησιν των δύο τούτων τμημάτων θα έχη ο αρχαιότερος.

ιι)    Δημιουργία προγεφυρώματος εις τας γεφύρας ΜΥΡΟΦΥΛΛΟΥ και ΚΟΡΑΚΑ, διά δυνάμεων του Τακτικού Συγκροτήματος  ΑΡΤΗΣ πρός τον σκοπόν όπως εξασφαλισθή η κατά την Χ ημέραν διαπεραίωσις των υπολοίπων δυνάμεων εκ των άνω γεφυρών.

Η δημιουργία αμφοτέρων των προγεφυρωμάτων τούτων θα επιτευχθή δι’ αιφνιδιαστικής ενεργείας εκτελεσθησομένης την 0300 ώραν της Χ-1 ημέρας, ως κατωτέρω.

ΠΡΟΓΕΦΥΡΩΜΑ ΜΥΡΟΦΥΛΛΟΥ

Θα δημιουργηθή  υπό τμήματος του 581 Τάγματος όπερ και θα εγκατασταθή μονίμως εις αυτό. Ευθύς άμα τη εγκαταστάσει του τμήματος τούτου το Τάγμα να ωθήση ταχέως την Διλοχίαν ΓΑΛΑΝΗ πρός κατάληψιν της γεφύρας ΜΕΣΟΧΩΡΑΣ και συντριβήν των εις την περιοχήν ΜΕΣΟΧΩΡΑΣ συμμοριτών.

ΠΡΟΓΕΦΥΡΩΜΑ ΚΟΡΑΚΑ

Θα δημιουργηθή υπό τμήματος του 583 Τάγματος, όπερ και θα εγκατασταθή μονίμως εις αυτό. Το προγεφύρωμα τούτο θα στηριχθή, αριστερά μεν εις ύψωμα 1085 ΠΕΝΤΕ ΑΔΕΡΦΙΑ (Σ.4806), το δε δεξιόν του εις ύψωμα 1363 ΣΜΙΝΙΚΟΝ (Σ.5004). Το δεξιόν του προγεφυρώματος θα εξασφαλίση το τμήμα, όπερ την Χ ημέραν θα κινηθή πρός ΜΑΡΚΕΛΕΣΙ (ώρα 4/α/ιι της παρούσης).

8         ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΣΑ

α)     ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ

        Θέλει κοινοποιηθή λίαν προσεχώς ειδικόν σχέδιον διά την συμμετοχήν της αεροπορίας αναγνωρίσεως και μάχης, τόσον κατά τας προπαρασκευαστικάς όσον και την κύριαν επιχείρησιν.

β)     ΛΟΧΟΣ ΠΟΛΥΒΟΛΩΝ (εφ’ όσον διατεθή)

Κατ’ αρχήν διά την εξασφάλισιν και σταθεράν κατοχήν των γεφυρών ΜΥΡΟΦΥΛΛΟΥ – ΚΟΡΑΚΑ και ακολούθως της ΜΕΣΟΧΩΡΑΣ.

γ)     ΠΥΡΟΒΟΛΑΡΧΙΑ (εφ’ όσον διατεθή)

Εκ περιοχής ΚΑΤΑΡΡΑΣ υποστήριξις των επιχειρήσεων του Τακτικού Συγκροτήματος ΜΕΤΣΟΒΟΥ.

δ)     ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗ

Δεν θα χρησιμοποιηθή διά κρούσιν, αλλά διά την μετά την συντριβήν των συμμοριτών εκκαθάρισιν, εξερεύνησιν και εγκατάστασιν των Αρχών.

 1. ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΙΣ

α)     Τρόφιμα. Τριών ημερών επί ανδρών και κτηνών.

β)     Πυρομαχικά. Επί ανδρών και κτηνών τα της α΄ γραμμής και ο ½ εφοδιασμός εκ των της β΄ γραμμής.

γ)     Μεταγωγικά κτήνη. Να ληφθώσιν άπαντα τα προπαρασκευαστικά μέτρα διά την επίταξιν ή μίσθωσιν των αναγκαιούντων κτηνών, εις τρόπον ώστε να μη παρουσιασθή ουδεμία δυσχέρεια, αφ’ ετέρου δε να μη προδοθώσι αι προθέσεις μας.

 1. ΔΙΑΒΙΒΑΣΕΙΣ Ως αι ειδικαί οδηγίαι των Δ/Δ της Μεραρχίας.
 2. Αναφέρατε λήψιν τηλεγραφικώς.

           Δ.Γ/Δ.Μ.                                                                                     Ο Μέραρχος

Ακριβές αντίγραφον                                                                            Θ. Πεντζόπουλος

           Τ.Σ.Υ.                                                                             Υποστράτηγος

————————————————-

ΓΡΑΦΕΙΟΝ Α2

ΔΕΛΤΙΟΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Επί της διατάξεως των συμμοριών εις την περιοχήν της ημετέρας Μεραρχίας και των γειτονικών τοιούτων.

Ι.         ΠΕΡΙΟΧΗ VΙΙΙης ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ

 1. Συγκρότημα ΤΖΟΥΜΕΡΚΙΩΤΗ (Μαλτέζος)

α)    Έδρα: ΤΖΟΥΡΤΖΑ (Σ.3636) – ΓΑΡΔΙΚΙ (Σ.3633)

β)    Δύναμις: 300-400

γ)    Κινείται εις περιοχήν Ανατολικών κλιτύων όρους ΤΖΟΥΜΕΡΚΑ από ΧΑΛΙΚΙΟΥ (Σ.3249) μέχρι ΝΕΡΑΪΔΑΣ (Σ.3223)

δ)    Προς κάλυψιν του από ΜΕΤΣΟΒΟΥ έχει εγκαταστήσει Φυλάκιον εις ΚΑΤΑΦΥΤΟΝ (Σ.3644).

 1. Συγκρότημα ΝΕΜΕΡΤΣΙΚΑ

        α)    Έδρα: ΖΟΥΖΟΥΛΗ (Σ.2305)

        β)    Δύναμις: περίπου 150

        γ)    Τμήματα τούτου εις ΝΤΟΥΤΣΙΚΟΝ (Ν.3199) – ΠΕΡΙΒΟΛΙ (Σ.2882)

        δ)    Ομάδες ενεφανίσθησαν εις ΦΟΥΡΚΑΝ (Ν.1504) ΣΜΙΞΙ (Ν.2991) ΔΙΣΤΡΑΤΟΝ (Σ.2069) ΑΡΜΑΤΑ (Ν.1690)

 1. ΟΜΑΣ ΑΘΑΝΑΤΟΥ – ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ

        α)    Έδρα: περιφέρεται Ανατολικόν Ζαγόριον

        β)    Δύναμις: 15

 1. ΟΜΑΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ

        α)    Έδρα: Νήσος Λευκάς

        β)    Δύναμις: 20

 1. Εις περιοχήν Νοτίως όρους ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ περιοριζομένην πρός Ανατολάς υπό του Αχελώου ουδέν εσημειώθη.

ΙΙ.       ΠΕΡΙΟΧΗ ΙV ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ

 1. Υπαρχηγείον ΓΡΑΜΜΟΥ: Αρχηγός ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ, έδρα: ΚΑΣΤΑΝΟΦΥΤΟΝ (Ν.3525)

        α)    Συγκρότημα ΠΑΤΣΙΟΥΡΑ

Έδρα: Εις λόχος εις ΚΟΤΙΛΙ (Ν.2122) εις έτερος εις ΚΥΨΕΛΗ (Ν.2317). Δύναμις: 120-200

        β)    Συγκρότημα ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ

Έδρα ΛΕΙΒΑΔΟΤΟΠΟΣ (Ν.1932) Δύναμις: 120-200

 1. Υπαρχηγείον ΒΟΪΟΥ (4 Συγκροτήματα)

        α)    Συγκρότημα ΚΑΡΑΦΩΤΙΑ, εις ΑΗΔΟΝΑ (Ν.7404)

Δύναμις 120 – 200

        β)    Συγκρότημα ΓΚΙΖΑ εις ΔΟΔΙΑ (Σ. 4899)

        γ)    Συγκρότημα ΒΙΔΡΑ εις ΑΝΑΒΡΙΤΑ (Ξ.4290)

Δύναμις 120 – 200

        δ)    Συγκρότημα ΣΑΡΑ εις ΖΙΑΚΑ (Σ.4287) Δύναμις 100 – 120

ΙΙΙ.      ΠΕΡΙΟΧΗ ΙΧ ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ

α)     Υπαρχηγείο ΧΑΣΙΩΝ (Υψηλάντης) έδρα: ΦΛΑΜΠΟΥΡΕΣΙ (Σ.8158)

        Δύναμις: 3 Τάγ/τα εις ΦΛΑΜΠΟΥΡΕΣΙ εις ΚΟΝΙΣΚΟΝ (Σ.8455) και εις ΓΕΡΑΚΑΡΙ (Σ.8559).

β)     Υπαρχηγείον ΚΟΖΑΚΑ (ΚΑΡΤΣΙΩΤΗΣ) εις ΔΕΣΙ (Σ.4534)

        Δύναμις 2 Τάγ/τα και 1 Συγκρότημα

1)    Τάγμα ΦΩΝΤΑ (Σ. Παπανικολάου) εις ΣΦΕΝΔΑΝΟΣ (Σ.5522)

Δύναμις περίπου 180.

2)    Τάγμα ΓΡΕΒΕΝΙΩΤΗ εις ΕΛΛΗΝΟΠΥΡΓΟΝ (Σ.7514)

δύναμις περίπου 250.

3)    Συγκρότημα ΜΑΚΕΔΟΝΑ εις ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ (Σ.6433) Δύναμις περίπου 120.

4)    Εφοδιασμός του Υπαρχηγείου εις ΝΕΡΑΪΔΟΧΩΡΙ (Σ.5030)

γ)     Εις χωρίον ΜΕΣΟΧΩΡΑ (Σ.4125) Συγκρότημα υπό αγνώστου δυνάμεως περίπου 350-400.

δ)     Εις χωρίον ΚΕΔΡΑ (Σ.4991) Τάγμα υπό ΚΟΡΟΖΗΝ

        Τμήματα τούτου δυνάμεως 25-30 εις ΚΟΥΜΠΟΥΡΙΑΝΑ (Σ.5502) – ΣΤΕΦΑΝΙΑΣ (Σ.5300) – ΦΡΑΓΙΑΝΝΑ (Σ .4898) ΑΡΓΥΡΙ (Χ.4693) ΠΡΗΣΙΑ (Χ.5392) ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΝ    (Χ.5188)

ε)     Υπαρχηγείον ΑΓΡΑΦΩΝ (Γυδεών Λουλές)

        Αποτελείται από 4 Τάγματα και 1 Συγκρότημα Ιππικού

1)    Εις περιοχήν ΨΗΛΗ ΡΑΧΗ (Σ.7510) Τάγμα ΣΟΦΙΑΝΟΥ

2)    Εις ΠΕΖΟΥΛΑ (Σ.7104) Τάγμα ΔΑΣΚΑΛΟΓΙΩΡΓΗ

3)    Εις ΝΕΟΧΩΡΙ (Σ.7000) Συγκρότημα Ιππικού ΣΚΟΤΙΔΑ

4)    Εις περιοχήν ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ (Χ.8096) Τάγμα ΑΓΡΑΦΙΩΤΗ

5)    Εις περιοχήν ΜΟΛΟΚΑ (Χ.8686) Τάγμα ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗ

Σ.Τ.Γ. 918 τη 28-3-47

Το Α2 Γραφείον

 Τ.Υ.

Π. ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ

Επίλαρχος

Εκθεση γεγονότων ΑΓ. ΚΥΡΙΑΚΗΣ(6/1/1947), ΓΕΣ/Α1/17 Ιαν 1947

ΘΕΜΑ: ΄Εκθεσις επί των γεγονότων ΑΓ.  ΚΥΡΙΑΚΗΣ-
ΠΡΟΣ: – ΣΤΡΑΤ. ΟΙΚΟΝ της Α.Μ. του ΒΑΣΙΛΕΩΣ
– ΠΟΛΙΤΙΚΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΙΣ – Α1/ΙΙ Υ.Σ.- ΓΕΣ/Α1/ΙΙ
ΑΡΙΘ. Α.Π. 2712/38

Υποβάλεται συνημμένως επί των συνθηκών υπό τας οποίας προσεβλήθη υπό αναρχικών η διλοχία ΑΓ. ΚΥΡΙΑΚΗΣ.-

Αθήναι τη 17 Ιανουαρίου 1947
Ο
Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Τ Η Σ
Γ. Λ Α Μ Α ΡΗ Σ
Ακριβές αντίγραφον Συν/ρχης Πυρ/κού

Τ.Σ.Υ.

ΑΠΟ: VΙΙ ΜΕΡΑΡΧΙΑΝ
ΠΡΟΣ: Γ΄ΣΣ Α1 και ΓΕΣ
ΑΡΙΘ. Α.Π. 1104.

Επί τόπου εξετάσεως υποφαινομένου συνθηκών προσβολής υπό αναρχικών διλοχίας ΚΥΡΙΑΚΗΣ διεπίστωσα τα κάτωθι:
Αναρχικοί 500-600 από νυκτός 06-07 Ιανουαρίου καθοδηγούμενοι υπό κατοίκων ΚΥΡΙΑΚΗΣ ενήργησαν πλήρη αναγνώρισιν θέσεων διλοχίας και κατέλαβον πέριξ δεσπόζοντα υψώματα.
Δύναταί τις να είπη ότι η διοίκησις της διλοχίας αιφνιδιάσθη.
Από 03.30 ώρας της 7ης Ιανουαρίου.-
Εισέλθη προ πολλού εντός χωρίου χωρίς να γίνωσι αντιληπτοί, επετέθησαν κατά διαύλου πλησίον χώρου αμύνης διμοιρίας. Συνέχεια

Αναφορά εμφανίσεων εχθρικών δυνάμεων Οκτ. – Δεκ. 1946, 8 ΜΕΡΑΡΧΙΑ/Α1/2 Ιαν 1947

VΙΙΙ ΜΕΡΑΡΧΙΑ                                                       Τρίμηνον Οκτωβρίου-Ν/βρίου-Δ/βρίου 1946
ΓΡΑΦΕΙΟΝ Α1

ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ
Των εμφανίσεων και δράσεων συμμοριών
ως και γενομένων εκκαθαριστικών ενεργειών

ΜΗΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 1946

Α/Α Ημερομηνίαι Συμμορίαι Περιοχή Παρατηρήσεις
1 1-10-46 15μελής ΚΑΤΣΑΡΟΥ ΜΗΛΕΑΣ Εισήλθεν εις ΜΗΛΕΑΝ και αφήρεσε τρόφιμα.
2 2-10-46 15μελής ΑΝΝΙΒΑ ΚΟΚΟΡΗ ΝΕΓΑΛΕΣ (Σ.030665) Τροφοδοτηθείσα ανεχώρησε προς ΑΕΤΟΠΕΤΡΑΝ (Ρ.765630) Εκινήθη δύναμις Στρατού εξ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ.
3 3-10-46 300μελής πιθανώς υπό ΥΨΗΛΑΝΤΗΝ ΝΕΑ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΑ ΚΟΥΤΣΟΥ- ΦΛΙΑΝΗ Επετέθη κατά λόχου γεφύρας Ν. ΚΟΥΤΣΟΥ-ΦΛΙΑΝΗΣ ΑΠΟΚΡΟΥΣΘΕΙΣΑ. Αποτέλεσμα εκ των ημετέρων 1 στρατιώτης νεκρός και 2 τραυματίαι. Εκ των συμμοριτών 6 νεκροί & 4 τραυματίαι.
4 4-10-46 15μελής ΑΝΝΙΒΑ -ΚΟΚΟΡΗ ΑΕΤΟΠΕΤΡΑ (Ρ.765630) Τροφοδοτηθείσα συνεπλάκη μεθ ενός χωρ/κος.
5 4-10-46 300μελής ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ Αντερείσματα ΑΡΡΕΝΑΣ (Ν.1320) επί ΓΡΑΜΜΟΥ Συνεπλάκη με αποσπ. Στρατού (Διλοχία Ταγ/χου ΤΣΙΤΟΥ) με αποτέλεσμα την απώθησίν των. Κατ αυτήν ετραυματίσθη ημέτερος οπλίτης και συνελήφθησαν παρά των συμμοριτών δύο έτεροι οίτινες αφέθησαν ελεύθεροι την 8-10-46.
6 4-10-46 200μελής άγνωστος ΟΞΥΑ ΔΕΣΠΟΤΗ (Σ.370520) Άνευ δράσεως
7 5-10-46 15μελής ΑΝΝΙΒΑ-ΚΟΚΟΡΗ ΒΑΣΤΡΟΒΑ (Ρ.750677) Ετροφοδοτήθη και διεχωρίσθη εις δύο ομάδας υπό ΚΟΚΟΡΗΝ η μια και υπό ΑΝΝΙΒΑΝ η δευτέρα.
8 5-10-46 10μελής ΤΖΟΥΜΕΡΚΙΩΤΗ ΧΑΛΙΚΙ (Σ.310490) Άνευ δράσεως.
9 6-10-46 7μελής ΚΟΚΟΡΗ ΓΑΡΛΙΚΙ (Ρ.631590) Εκείθεν διέβη ποταμόν ΚΑΛΑΜΑΝ και κατηυθύνθη ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΝ άνευ δράσεως.
10 6-10-46 8μελής ΑΝΝΙΒΑ ΚΑΤΩ ΛΑΒΛΑΝΗ (Ρ.715645) Άνευ δράσεως
11 7-10-46 50μελής άγνωστος ΧΑΛΙΚΙ (Σ.310490) Άνευ δράσεως
12 10-10-46 23μελής ΠΕΤΡΙΤΗ-ΣΔΡΑΒΟΥ Περιοχήν ΚΟΝΙΤΣΗΣ Άνευ δράσεως
13 11-10-46 8μελής ΑΝΝΙΒΑ ΣΙΤΑΡΙΑ (Ρ.765750) Συνεπλάκη μετά δυνάμεως Στρατού και Χωρ/κής με αποτέλεσμα σύλληψιν ΑΝΝΙΒΑ τον φόνον 4 συμμοριτών, τραυματισμόν ενός διαφυγόντος μετά δύο ετέρων.
14 12-10-46 23μελής ΠΕΤΡΙΤΗ ΣΔΡΑΒΟΥ ΖΕΡΜΑΝ (Ν.150120) Ανευ δράσεως.
15 12-10-46 10μελής ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ (ληστού) ΚΑΤΟΥΝΑΝ-ΛΕΥΚΑΔΟΣ(ΧV804530) Άνευ δράσεως.
16 13-10-46 πολυμελής άγνωστος ΣΜΙΞΙ (Σ.300910) Άνευ δράσεως. Εκινήθη δύναμις στρατού άνευ επαφής.
17 13-10-46 3μελής ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ΧΟΣΙΑΝΑ ΄Αρτης (Χ.190890) Συνεπλάκη με τμήμα Χωρ/κής με αποτέλεσμα σύλληψιν αρχηγού συμμορίας.
18 14-10-46 23μελής ΠΕΤΡΙΤΗ-ΣΔΡΑΒΟΥ ΚΕΡΑΣΟΒΟΝ (Ν.100020) Άνευ δράσεως
19 14-10-46 Πολυμελής ΣΔΡΑΒΟΥ ΚΕΡΑΣΟΒΟΝ Σ.Χ ΚΕΡΑΣΟΒΟΥ συνεπτύχθη ΜΟΛΙΣΤΑΝ (Ν.040410). Εκινήθησαν καταδίωξίν της δύο λόχοι στρατού. Ουδεμία επαφή μετά συμμοριτών.
20 14-10-46 10μελής άγνωστος ΜΗΛΕΑΝ (Σ.800680) Προέβη εις αρπαγήν τροφίμων. Εκινήθη λόχος εκ ΜΕΤΣΟΒΟΥ άνευ αποτελέσματος.
21 15-10-46 23μελής ΠΕΤΡΙΤΗ-ΣΔΡΑΒΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΝ (Σ.060930) Άνευ δράσεως
22 15-10-46 8μελής ΘΕΟΔΩΡΙΚΑ ΚΑΒΑΛΑΡΙ (Σ.080580) Ελεηλάτησαν οικίας παραλαβούσα τρόφιμα.
23 15-10-46 Άγνωστος ΧΑΛΙΚΙ (Σ.310490) ΚΑΤΑΦΥΤΟΝ (Σ360440) Εκινήθησαν 3 λόχοι εκ ΜΕΤΣΟΒΟΥ και λόχος από ΠΡΑΜΑΝΤΑ και ενήργησαν εκκαθάρισιν επί τριήμερον.
24 15-10-46 Άγνωστος ΒΡΥΣΟΧΩΡΙ (Σ.0886) -ΠΑΛΗΟΣΕΛΙ (Σ.0991) Ανευ δράσεως. Εκινήθησαν λόχος εκ ΛΙΣΤΡΑΤΟΥ και τμή-μα Χωρ/κής από ΚΟΝΙΤΣΗΣ.
25 16-10-46 50μελής ΤΣΟΥΜΕΡ-ΚΙΩΤΗ ΜΑΤΣΟΥΚΙ (Σ.270370) Συνεπλάκη μετά ενόπλων χωρικών και εξεδιώχθη προς ΘΕΣΣΑΛΙΑΝ.
26 18-10-46 5μελής ΚΑΣΣΑΡΟΥ ΜΕΤΣΟΒΟΝ Διήλθεν εκ Σ.56-58 και εισήλθε ΜΕΤΣΟΒΟΝ. Την 21-10-46 συνεπλάκη με τμήμα Στρατού και Χ/κής εντός ΜΕΤΣΟΒΟΥ με απότέλεσμα τον φόνον τριών συμμοριτών και την σύλληψιν δύο άλλων. Εκ των ημετέρων ετραυματίσθησαν 2 αξ/κοί και 1 υπεν/χης.
27 19-10-46 23μελής ΠΕΤΡΙΤΗ-ΣΔΡΑΒΟΥ ΛΙΤΟΝΙΑ-ΒΙΣΤΑΝ (Ρ.910860) Άνευ δράσεως.
28 21-10-46 Η αυτή ΧΑΝΙ ΔΕΛΒΙΝΙΑΚΙ (Ρ.720800) Άνευ δράσεως
29 22-10-46 Η αυτή ΣΤΡΑΤΙΝΙΣΤΑ (Ρ.730740) Άνευ δράσεως
30 22-10-46 15μελής ΣΔΡΑΒΟΥ ΠΑΝΑΓΙΑ ΣΤΟ ΜΟΛΙΣΤΑ (Σ.010890) Άνευ δράσεως. Εκινήθησαν λόχος και τμήμα Χ/κής από ΚΟΝΙΤΣΗΣ.
31 23-10-46 10μελής άγνωστος ΧΟΣΕΨΙ (Σ.230160) Επετέθη εναντίον ενόπλων χωρικών άνευ αποτελέσματος.
32 25-10-46 ΦΩΤΕΙΝΟΝ (Ρ.7662)-ΚΟΥΜΠΟΥ-ΡΙΑΝΑ ΦΩΤΕΙΝΟΝ (Ρ.7662)-ΚΟΥΜΠΟΥ-ΡΙΑΝΑ(Ρ.7462) ΑΕΤΟΠΕΤΡΑΝ (Ρ.765630) Συνεπλάκη μετ΄ αποσπασμάτων με αποτέλεσμα σύλληψιν δύο συμμοριτών. Την 27-10-46 η συμμορία διέφυγεν εις ΑΛΒΑΝΙΑΝ διά ΜΟΥΡΓΚΑΝΑΣ (Ρ.630670).
33 26-10-46 άγνωστος ΜΕΣΟΛΟΥΡΙ (Σ.3297) Άνευ δράσεως. Εκινήθη λόχος από ΔΙΣΤΡΑΤΟΥ άνευ αποτελέσματος.
34 29-10-46 15μελής ΠΑΠΑΓΙΑΝ-ΝΗ ΓΡΕΒΕΝΙΤΙΟΝ (Σ.1764) Απήγαγε Πρόεδρον Κοινότητος ΓΡΑΒΕΝΗΤΙΟΥ ον εξετέλεσεν. Εκινήθησαν τμήματα καταδίωξίν της.
35 31-10-46 άγνωστος ΠΟΛΥΝΕΡΙ (Σ.3690) – ΣΜΙΞΙ (Σ.3091) Άνευ δράσεως. Εκινήθησαν τμήματα εκ ΛΙΣΤΡΑΤΟΥ άνευ αποτελέσματος.

Συνέχεια

Ατυχή επεισόδια, 8 ΜΕΡΑΡΧΙΑ/26 Δεκ 1946

ΘΕΜΑ: Ατυχή επεισόδια Μεραρχίας εις αγώνα                                  ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ
κατά ανταρτών                                                                                             ΑΥΣΤΗΡΩΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ
ΠΡΟΣ: Τον Αντιστράτηγον                                                                VΙΙ ΜΕΡΑΡΧΙΑ/Α/Α.Π.1844
Διοικητήν του Γ΄ΣΣ                                                                                          Σ.Τ.Γ. 915 26.ΧΙΙ.1946

 1. Απάντησις εις υπ’ αριθ. Α.Π. 22087.22.ΧΙΙ.46 Διαταγή Υμών.
 2. Πιστεύω ότι η Μεραρχία δεν έχει τέσσαρα, αλλά δύο ατυχή επεισόδια, το της ΔΡΟΣΙΝΗΣ και το του ΚΟΡΥΜΒΟΥ. Το της ΡΗΤΙΝΗΣ έλαβε χώραν όταν το τάγμα δεν υπήγετο υπό τας Διαταγάς της Μεραρχίας και δεν γνωρίζω τας συνθήκας.
  Διά το της ΠΡΟΣΩΤΣΑΝΗΣ νομίζω, ως το προσηρτημένον αντίγραφον αναφοράς μου, ότι εξελέγη ο καλύτερος χώρος διά λόχον Κομμουνιστών εκ των υπαρχόντων εις την Μεραρχίαν και ότι εάν υπάρχει ευθύνη αυτή πιθανόν να βαρύνη την Υπηρεσίαν ήτις δεν μεταφέρει τους Κομμουνιστάς οπλίτας εις τινα Νήσον, αλλά τους θέλει εγγύς των Μονάδων και μάλιστα των εν προκαλύψει.
  Επ’ αυτού ανέφερα και διά την υπ’ αριθ. Α.Π. 1764.16.ΧΙΙ.46. αναφοράς μου ολίγας ημέρας προ του επεισοδίου τούτου. Συνέχεια

Εκθεση γεγονότων ΦΛΑΜΠΟΥΡΑΡΙΟΥ-ΖΑΓΟΡΙΟΥ (25 ΔΕΚ 1946), 8 ΜΕΡΑΡΧΙΑ/Α1/26 Δεκ 1946

VΙΙΙ ΜΕΡΑΡΧΙΑ
Α1 ΓΡΑΦΕΙΟΝ

Ε Κ Θ Ε Σ Ι Σ
ΕΠΙ ΤΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΦΛΑΜΠΟΥΡΑΡΙΟΥ-ΖΑΓΟΡΙΟΥ της
25ης Δ/βρίου 1946

1.- ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ.-
Εις την υπ’ όψιν περιοχήν από μακρού χρόνου έδρα η συμμορία ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ εκ 12-15 μελών ήτις προέβαινεν εις λεηλασίας εθνικοφρόνων και απαγωγάς 2-3 ατόμων.-
Αι κινήσεις τμημάτων Στρατού και Χωρ/κής προς εξόντωσίν της δεν είχον φέρει αποτελέσματα.-
Η Μεραρχία προς αποτροπήν νέων εις βάρος του Εθνικόφρονος πληθυσμού εκνόμων πράξεων των άνω συμμοριτών και απαλλαγής της περιοχής ΖΑΓΟΡΙΟΥ εκ τούτων, απεφάσισε την διά συνδεδυασμένων ενεργειών αποσπασμάτων Στρατού και Χωρ/κής εξόντωσίν των.
Προς τούτο μετά σύμφωνον γνώμην του τε Ανωτέρου Δ/τού Χωρ/κής Ηπείρου και του Δ/τού Χωρ/κής Ιωαννίνων ανέθεσε διά της υπ’ αριθ. Α.Π. 6532/Α1/16-12-46 διαταγής της την διοίκησιν πάντων των αποσπασμάτων εις τον Διοικητήν της Υποδ/σεως Χωρ/κής Μετσόβου Ανθ/ρχον ΜΟΥΡΚΑΝ Βασίλειον, πεπειραμένον και δραστήριον Αξ/κόν Χωρ/κής γνώστην της καταστάσεως της περιοχής ΖΑΓΟΡΙΟΥ από πάσης απόψεως.- Συνέχεια

Εκθεση εκκαθαριστικών επιχειρήσεων ΣΟΥΦΛΙΟΥ, 22 Δεκ 1946

Θέμα: Συνοπτική έκθεση επί των εκκαθαριστικών επιχειρήσεων περιοχής Σουφλίου
Προς: VΙΙΙ Μεραρχίαν
Λοχαγός Σισμανίδης Κων. αριθ. Δ.Υ
ΣΤΓ 915 22-12-46
Σχετική Α.Π.3679 Μεραρχίας

Ι. Τακτική ενέργεια συμμοριτών:
Συνίσταται εις επιδρομάς κατά ευπαθών σημείων με σκοπόν την διαρπαγήν εφοδίων, τας καταστροφάς χρησίμων έργων και την τήρησιν εν συναγερμώ και νευρική καταστάσει των τμημάτων. Σπανίως επιτίθενται εκτός των κατωκημένων τόπων κατά ωργανωμένων καλώς τμημάτων, αποφεύγοντες συνήθως την κανονικήν μετά των τμημάτων μάχην.
ΙΙ. Δυσχέρειαι των ημετέρων τμημάτων:
α) Λόγω συγκροτήσεως: Τα τμήματά μας περιλαμβάνουν πολλάκις άνδρας υπόπτων φρονημάτων και Οθωμανούς και ανεκπαιδεύτους, πράγμα όπερ δυσχεραίνει την διοίκησιν αυτών πολλάκις δε επιφέρει και ζημίας. Συνέχεια

Εκθεση γεγονότων Φλαμπουραρίου-Ζαγορίου 24-4-1946, 8η Μερ./Α1

VΙΙΙ ΜΕΡΑΡΧΙΑ
Α1 ΓΡΑΦΕΙΟΝ

Ε Κ Θ Ε Σ Ι Σ
ΕΠΙ ΤΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΦΛΑΜΠΟΥΡΑΡΙΟΥ-ΖΑΓΟΡΙΟΥ της 25ης Δ/βρίου 1946

1.- ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ.-
Εις την υπ όψιν περιοχήν από μακρού χρόνου έδρα η συμμορία ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ εκ 12-15 μελών ήτις προέβαινεν εις λεηλασίας εθνικοφρόνων και απαγωγάς 2-3 ατόμων.-
Αι κινήσεις τμημάτων Στρατού και Χωρ/κής προς εξόντωσίν της δεν είχον φέρει αποτελέσματα.-
Η Μεραρχία προς αποτροπήν νέων εις βάρος του Εθνικόφρονος πληθυσμού εκνόμων πράξεων των άνω συμμοριτών και απαλλαγής της περιοχής ΖΑΓΟΡΙΟΥ εκ τούτων, απεφάσισε την διά συνδεδυασμένων ενεργειών αποσπασμάτων Στρατού και Χωρ/κής εξόντωσίν των.
Προς τούτο μετά σύμφωνον γνώμην του τε Ανωτέρου Δ/τού Χωρ/κής Ηπείρου και του Δ/τού Χωρ/κής Ιωαννίνων ανέθεσε διά της υπ αριθ. Α.Π. 6532/Α1/16-12-46 διαταγής της την διοίκησιν πάντων των αποσπασμάτων εις τον Διοικητήν της Υποδ/σεως Χωρ/κής Μετσόβου Ανθ/ρχον ΜΟΥΡΚΑΝ Βασίλειον, πεπειραμένον και δραστήριον Αξ/κόν Χωρ/κής γνώστην της καταστάσεως της περιοχής ΖΑΓΟΡΙΟΥ από πάσης απόψεως.- Συνέχεια

Εκθεση συμπλοκής ΚΟΥΤΣΟΥΦΛΙΑΝΗ 4-10-1946, 8 ΜΕΡΑΡΧΙΑ/12 Οκτ 1946

ΘΕΜΑ: Εκθεσις επί της λαβούσης χώραν συμπλοκής Ν. ΚΟΥΤΣΟΥΦΛΙΑΝΗΣ την 4-10-46.

Απόρρητος

VΙΙΙ Μεραρχία Α.Π. 4864/Α1
ΣΤΓ 918 12-10-46

ΠΡΟΣ: Β΄ ΣΣ/Α1
ΚΟΙΝ: 43 Ταξιαρχίαν

 1. ΔΙΑΤΑΓΗ ΚΑΙ ΑΙΤΙΑ ΔΙ’ ΗΝ ΔΙΕΤΑΧΘΗ

α)    Το 528 Τάγμα της 43 Ταξ/χίας κατά την 3 τρέχοντος εστάθμευεν ως ακολούθως.

 • 1ος Λόχος και 2ος εις ΠΡΟΦΗΤΗΝ ΗΛΙΑΝ Μετσόβου (Σ.298608)
 • 3ο Λόχος εις Ν. ΚΟΥΤΣΟΥΦΛΙΑΝΗΝ προς φύλαξιν της ομωνύμου γεφύρας.

β)    Ο 3ος λόχος την 1300 ώραν της 3 τρέχ. ανέφερεν ότι φάλαγξ χιλίων συμμοριτών κινείται από πρωίας από ΑΓΙΟΦΥΛΛΟΝ (Σ.6566) προς ΚΑΚΟΠΛΕΥΡΙ (Σ.5368). Επίσης ότι τμήματα τούτων κατέχουν θέσεις εις (Σ.4565) και (Σ.4665) ως και ότι τοιούτοι εσημειώθησαν εις ΑΜΠΕΛΟΧΩΡΙ (Σ.4456) με πρόθεσιν πάντων την επίθεσιν κατά του λόχου και καταστροφήν της γεφύρας.
γ)    Κατόπιν των ανωτέρω η 43 Ταξιαρχία.
ι)     Διέταξε την μετακίνησιν και των υπολοίπων δύο λόχων του 528 Τάγματος προς Ν. ΚΟΥΤΣΟΥΦΛΙΑΝΗΝ.
ιι)    Κατόπιν τηλ/κής επικοινωνίας η ΙΧ Μεραρχία εκίνησε δύναμιν 3 λόχων προς ΟΡΘΟΒΟΥΝΙ (Σ.5656) – ΤΡΥΓΩΝΑ (Σ.5951). Η δύναμις όμως αύτη κατόπιν μεταγενεστέρας δ/γής Σ. Στρατού εκινήθη προς ΚΗΠΟΥΡΙΟ (Σ.4978) ένθα είχεν εκδηλωθή επίθεσις αναρχικών κατά της Υποδ/σεως Χωρ/κής ΚΗΠΟΥΡΙΟ.

 1. ΠΡΟΘΕΣΙΣ. Η ματαίωσις των σχεδίων των συμμοριτών και εν συνεχεία καταδίωξις και διάλυσις.
 2. ΕΚΤΕΛΕΣΙΣ.

α)    Δυνάμεις ημετέρων νύκτα 3-10-46

1ος Λόχος 528 Τάγματος εις (Σ.4363)

2ος Λόχος 528 Τάγματος εις (Σ.4163)

3ος Λόχος 528 Τάγματος εις αρχικήν θέσιν Ν. ΚΟΥΤΣΟΥΦΛΙΑΝΗΣ (Σ.4462).

Σ.Δ. Τάγματος και εφεδρική διμοιρία εις (Σ.4262).

Κατόπιν των πληροφοριών περί εμφανίσεως συμμοριτών εις ΑΜΠΕΛΟΧΩΡΙ οι 1ος, 2ος λόχοι προσανατολίζονται προς ΑΡΛΙΑΝΤΖΑ (Σ.4567) διά Ν. ΚΟΥΤΣΟΥΦΛΙΑΝΗΣ (Σ.425655) και προς ΜΠΡΑΚ ΤΑΜΠΟΥΡ (Σ.4665).

β)    Δυνάμεις συμμοριτών: εξακριβωθείσαι κατά και μετά την συμπλοκήν.

-150 εις (Σ.445602) με αρχηγόν πιθανώς ΖΑΡΑΛΗΝ.

-50 εις (Σ.437612).

-150 εις (Σ.455635) καλώς εξωπλισμένοι με στρατ. στολάς υπό αρχηγόν ΜΑΚΕΔΩΝΑ.
-Αγνώστου δυνάμεως εις (Σ.480630).

-Αγνώστου δυνάμεως εις ύψωμα ΚΟΡΥΔΑΛΟΥ μετά πολ/λων
-Αγνώστου δυνάμεως μεταφερθέντες διά δύο ιδιωτικών αυτοκινήτων εις ύψωμα Β. ΚΟΡΥΔΑΛΟΥ.

-50 εις θέσιν μεταξύ 1ου και 3ου λόχου.

 1. ΣΥΜΒΑΝΤΑ ΤΗΝ 4-10-46

Την 03.20 ώραν 2 οπλίται του 3ου λόχου συνοδεύοντες μεταγωγικά 1 λόχου ενέπεσαν εις ενέδραν των αναρχικών και συνελήφθησαν.

Ούτοι απηλευθερώθησαν κατά την συμπλοκήν αφού προηγουμένως τους αφηρέθησαν τα δίκοχα και χρήματα χωρίς να κακοποιηθώσιν.

Την αυτήν ως άνω ώραν ο Δ/τής του Τάγματος μεταβαίνων δι’ αυτοκινήτου ενέπεσεν εις ενέδραν 50μελούς συμμορίας εις (Σ.435618). Αντηλλάγησαν πυρ/σμοί άνευ θυμάτων επί 10΄.

Την 0400 ώραν οι 1ος και 3ος λόχοι δέχονται πυρά από (Σ.4664), (Σ.445602) και (Σ.437612) συνεχισθέντα μέχρι της 0900 ώρας και ιδία ο 3ος λόχος. Το Τάγμα προ της τοιαύτης απειλής εκίνησε τον 2ον λόχον (εφεδρείας) προς Ν.Δ. κατεύθυνσιν από 0730 ώρας.

Την 0530 ώραν εκδηλούται επίθεσις σημαντικής δυνάμεως συμμοριτών κατά του 3ου Λόχου από αντέρεισμα (Σ.432628) και από αντέρεισμα Β. ΚΟΡΥΔΑΛΟΥ (Σ.450630).

Εις ενίσχυσιν του λόχου τούτου εκινήθη την 0830 ώραν ο 1ος λόχος όστις όμως εδέχθη την επίθεσιν συμμοριτών προελθόντων εκ της κατευθύνσεως ΤΡΥΓΩΝΑ (Σ.5159) και συμμοριτών εκείνην την στιγμήν αποβιβασθέντων εκ δύο φορτηγών ιδιωτικών αυτοκινήτων εις υψώματα Α/κώς ΚΟΡΥΔΑΛΟΥ.

Η συμπλοκή διήρκεσε μέχρι 0900 ώρας καθ’ ην οι λόχοι 1ος και 3ος ανεχαίτισεν τας άνω επιθέσεις και εν συνεχεία προέβησαν εις κίνησιν προς εκκαθάρισιν της περιοχής χωρίς όμως να έλθωσιν εις επαφήν μετά των συμμοριτών τραπέντων προς ορεινόν όγκον ΜΕΣΟΒΟΥΝΙΟΥ.

Τα κινηθέντα τμήματα της ΙΧ Μεραρχίας, ων η κίνησις είχεν ανασταλή προς Ν. ΚΟΥΤΣΟΥΦΛΙΑΝΗΝ ευρίσκοντο την 0700 ώραν 5 χιλιόμετρα Α. ΟΡΘΟΒΟΥΝΙΟΥ. Διά τηλ/κής επαφής της 43 Ταξιαρχίας ταύτα διετάχθησαν να σπεύσουν προς Ν. ΚΟΥΤΣΟΥΦΛΙΑΝΗΝ και να καταλάβουν ύψωμα ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ (Σ.4761) Α. ΚΟΡΥΔΑΛΟΥ διά τον εγκλωβισμόν των συμμοριτών.

Την 1000 ώραν συμμορίται εκ των Α. ΚΟΡΥΔΑΛΟΥ υψωμάτων έβαλον διά πυρών αυτομάτων και πολ/λων κατά του 3 Λόχου.

Ομοίως ούτος δέχεται 3-4 βλήματα όλμων 81 χιλ. απαντών δε διά πυρών αυτομάτων και όλμων αναγκάζει τούτους να σιγήσωσι την 10.15 ώραν.

Την 10.30 παρατηρούνται κινήσεις συμμοριτών επί υψωμάτων Α. ΚΟΡΥΔΑΛΟΥ κινουμένων προς Β. διά χαράδρας (Σ.4863).

Την 1200 τμήματα 42 Ταξιαρχίας αφίχθησαν επί υψωμάτων Α. ΚΟΡΥΔΑΛΟΥ των συμμοριτών τραπέντων προς Βορράν.

Κατόπιν τηλ/κής επαφής μετά της ΙΧ Μεραρχίας τμήματα ταύτης διετάχθησαν όπως συμμετάσχωσιν εις καταδίωξιν συμμοριτών.

Κίνησις 2ου λόχου και προσβολή διά πλευρικών πυρών της ομάδος ΣΑΡΑΛΗ αναγκάζει ταύτην να συμπτυχθή διά του ρεύματος ΚΑΜΠΑΝΟΥΒΑ (Σ.430605) προς Νότον.

Την 13.10 ώραν τα τμήματα κατόπιν δ/γής της Μεραρχίας διατάσσονται να αναλάβωσι δραστηρίαν καταδίωξιν των συμμοριτών μέχρις εξοντώσεώς των.

Την 1510 το 528 Τάγμα αναφέρει ότι τα τμήματα της 42 Ταξιαρχίας διετάχθησαν αναμείνουν διαταγάς και να μη μετάσχουν καταδιώξεως.

Πέραν της ώρας ταύτης λόγω και των καιρικών συνθηκών ουδεμία επαφή επετεύχθη.

 1. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

α)    Υλικά. Η έγκαιρος πληροφορία περί συγκεντρώσεως σημαντικών δυνάμεων συμμοριτών και η εξακρίβωσις των προθέσεών των, συνετέλεσαν εις την έγκαιρον λήψιν των ενδεδειγμένων μέτρων και ούτω απεσοβήθη βεβαία εξουδετέρωσις του Λόχου Ν. ΚΟΥΤΣΟΥΦΛΙΑΝΗΣ και καταστροφή της γεφύρας ης την φρούρησιν είχεν ούτος αναλάβει.

β)    Ηθικά. Η αποτυχία ενός σχεδίου καλώς μελετημένου παρά των αναρχικών με τόσας δυνάμεις συνετέλεσεν εις την ενθάρρυνσιν του πληθυσμού των πέριξ χωρίων και επανάκτησιν εμπιστοσύνης και πίστεως επί της ισχύος του Κράτους.

γ)    Απώλειαι

ι)     Ημετέρων. 1 στρατιώτης νεκρός και δύο στρατιώται τραυματίαι.

ιι)    Αναρχικών Εξακριβωθείσαι 6 νεκροί αφεθέντες εις τον τόπον συμπλοκής. 4 τραυματίαι παραληφθέντες παρ΄αυτών.

δ)    ΣΥΛΛΗΨΕΙΣ

Εκ των 40 συλληφθέντων ως υπόπτων, εκρατήθησαν τελικώς 6 διά περαιτέρω εξέτασιν άπαντες εκ του χωρίου ΜΑΛΑΚΑΣΙ (Σ.4059).

Δ.Γ./Δ.Μ.                                                                                Κ.Δ.

Ακριβές Αντίγραφον                                                                    Ο Επιτελάρχης

Τ.Σ.Υ.                                                                             Α. Σταμόπουλος

Αντ/χης

Έκθεση εκκαθαριστικής ενέργειας ΠΥΡΣΟΓΙΑΝΝΗΣ- ΛΥΚΟΡΡΑΧΗΣ (23 Σ/βρίου-10 Οκ/βρίου), 8 ΜΕΡΑΡΧΙΑ/11 Οκτ 1946

ΘΕΜΑ: Έκθεσις επί εκκαθαριστικής ενέργειας περιοχής ΠΥΡΣΟΓΙΑΝΝΗΣ- ΑΕΤΟΜΗΛΙΤΣΗΣ – ΜΥΡΟΒΛΗΤΗ – ΜΟΝΟΠΥΛΟΥ -ΛΥΚΟΡΡΑΧΗΣ (23 Σ/βρίου-10 Οκ/βρίου).

Απόρρητος

VΙΙΙ Μεραρχία Α.Π. 4863/Α1

ΣΤΓ 918 11-10-46

ΠΡΟΣ Β΄ ΣΣ/Α1

ΚΟΙΝ 584, 529 Τάγματα – 43 Ταξιαρχίαν

 1. ΔΙΑΤΑΓΗ ΚΑΙ ΑΙΤΙΑ ΔΙ’ ΗΝ ΔΙΕΤΑΧΘΗ

Μετά την επίθεσιν των συμμοριτών εναντίον της Υποδ/σεως Χωρ/κής ΠΥΡΣΟΓΙΑΝΝΗΣ αι πληροφορίαι έφερον τους συμμορίτας επί της περιοχής ΑΕΤΟΜΗΛΙΤΣΗΣ – ΠΕΥΚΟ – ΜΥΡΟΒΛΗΤΗ – ΛΥΚΟΡΡΑΧΗ δι’ ο και διετάχθη η εκκαθάρισις ταύτης υπό της αποσταλείσης εις ΠΥΡΣΟΓΙΑΝΝΗΝ διλοχίας υπό τας δ/γάς του Ταγ/χου ΤΣΙΤΟΥ Γ. Συνέχεια