ΤΟ ΕΠΟΣ ΤΟΥ 1940 και ο στρατηγός Χ. Κατσιμήτρος

 Η καθοριστική συμβολή ενός άξιου ηγήτορα, του διοικητή της VII Μεραρχίας Πεζικού, στον θρίαμβο των ελληνικών όπλων. Συμβολή που συνήθως αγνοείται κατά τους εορτασμούς της ιστορικής επετείου.

Από τους πρώτους μήνες του 1939 τα σύννεφα του πολέμου αρχίζουν να εμφανίζονται στον ευρωπαϊκό ουρανό.

Το πρώτο δεκαήμερο του Απριλίου 1939 η Ιταλία, με τη σύμφωνη γνώμη της Γερμανίας, καταλαμβάνει, με σαθρές αιτιολογίες, την Αλβανία, για ν’ αποκα­λύψει έτσι τα επεκτατικά σχέδια της στον χώρο της Χερσονήσου του Αίμου και στη Μεσόγειο. Συνέχεια

Εκθεσις Επιχειρήσεως ΙΕΡΑΞ, 8 ΜΕΡΑΡΧΙΑ/Α1/1 Ιουν 1950

61
ΘΕΜΑ: Εκθεσις Επιχειρήσεως
ΠΡΟΣ: Β΄ΣΣ/Α1/Ι (μετά Σχεδιαγρ. Π.)
ΚΟΙΝ: 74,75,76, Ταξ../Α1
Δ/σεις Όπλων (Άνευ Σχεδίου)                                             ΕΠΕΙΓΟΝ
ΑΠΟΡΡΗΤΟΝ
VIΙΙ ΜΕΡΑΡΧΙΑ /Α1
Αριθμ.Φ224/79
ΣΤΓ 918 τ
1 Ιουνίου 1950

ΓΕΝΙΚΑ.
1. Σκοπός της επιχειρήσεως ΙΕΡΑΞ υπήρξε η ανεύρεσις και εξόντωσις των Κ.Σ. της περιοχής ΒΕΡΜΙΟΥ και ιδία ΒΟΡ.ΒΕΡΜΙΟΥ.
ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΣ
2. Χρησιμοποιηθείσαι δυνάμεις
(α) 581 Τ.Π.
(β) Λόχος 625
(γ) Λόχοι 628 Τ.Π.
(δ) 597 Τ.Π. μείον Λόχος
(ε) Επίσης εχρησιμοποιήθησαν
(ι) Τμήματα τις ΧΙ Μερ/χίας διά την απόφραξιν των διαβάσεων ΑΝΑΤ. ΒΕΡΜΙΟΥ, ως το συνμμένον σχεδ/μμα «ΙΙ».
(ιι) Τμήματα του 30 ΕΣΠ διά την απόφραξιν των διαβάσεων προς ΚΑΙΜΑΤΣΚΑΛΑΝ.
(ιιι) Τα 3182, 3185, 3187, 3204, 3205, 3206, 3207, 3208, ΤΕΑ, τα αποσπάσματα Χωρ/κής ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΟΣ – ΒΕΛΒΕΝΔΟΥ και τμήματα χωρ/κής των Υποδ/σεων. Χωρ/κης ΒΕΡΟΙΑΣ – ΕΔΕΣΗΣ, διά την συμπληρω-ματικήν απόφραξιν των διαβάσεων περιφερειακώς το ΒΕΡΜΙΟΥ. Συνέχεια

Επιχείρηση ΚΡΟΥΣΙΑ, 8 ΜΕΡΑΡΧΙΑ/7 Σεπ 1949

Θέμα: Επιχείρησις «ΚΡΟΥΣΙΑ»                       ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ – ΥΠΕΡΕΠΕΙΓΟΥΣΑ
Υποδιοικητήν Μεραρχίας                                      VΙΙ ΜΕΡΑΡΧΙΑ/Α1
31 Ε.Σ.Π.(μερίμνη 62 Τ.Ε.)                                   ΑΡΙΘ. Α.Π. 5535/108
62 Τ.Ε. – Γ΄ Σ. Ιππικού Σ.Τ.Γ. 915 τη 7-9-49
Τ.Σ. 26 Ταξ/Α1
67 Τ.Ε. (μερίμνη Τ.Σ. 26 Ταξ.)
73 Ε.Τ.Π. (μερίμνη Τ.Σ. 26 Ταξ.)
Γ΄ΣΣ/Α1 – 19 ΕΣΠ.
Α1 (2) Α8, Α9 Γ1
Αμερ. Αποστολήν
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ
1. (α) Εις περιοχήν ΚΡΟΥΣΙΩΝ ενδημούσι:
(ι) Ομάς Πολιτικών επιτροπών (Π.Ε.) Κοσμά δυνάμεως 30, τελευταίαι εμφανίσεις εις περιοχήν ΠΑΝΟΡΑΜΑ – ΚΟΡΟΜΗΛΙΑ.
(ιι) Ομάς Πολιτικών επιτροπών ΠΑΓΟΧΩΡΙΟΥ (Ρ.0079) δυνάμεως 30. Δεν έχει προσφάτους εμφανίσεις. Συνέχεια

Έκθεσις επιχειρήσεως ΠΥΡΣΟΣ, 8 ΜΕΡΑΡΧΙΑ/9 Αυγ 1949

Θέμα : Έκθεσις επιχειρήσεως                          ΑΚΡΩΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ
«ΠΥΡΣΟΣ» ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ
ΠΡΟΣ : Α΄ΣΣ/Α1                                                   Τ.Σ./VIΙΙ ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ/Α.Κ.Α.
ΚΟΙΝ : Α1 ΑΡ.ΠΡ.Φ. 252/79
ΣΤΓ 918 9.8.49

Εις την επιχείρησιν ΠΥΡΣΟΣ μετέσχον η 74, 75 και 76 Ταξ/χία.
Κατωτέρω εκτίθεται συνοπτικώς η δράσις της 74 Ταξ/χίας μόνον κατά την 3 Αυγούστου.
1.- Αποστολή 74 Ταξ/χίας :
α.- Να εξασφαλίση διά Τάγματος την ΜΑΡΙΑ και τον ΠΥΡΓΟΝ.
β.- Ενεργούσα ισχυρώς εν τη κατευθύνσει 1625-1806 να καταλάβη το υψ. 1806 και να ασκήσει ισχυράν πίεσιν από υψ. 1615 κατά ΠΡ.ΗΛΙΑ.
Κάλυψις αριστερού πλευρού και Νώτων επιθέσεως, δι’ ισχυράς κατοχής ΤΣΕΛΕΓΚΟΥΡΙ και εξασφάλισις υψ. 1625.
γ.- Να επιτεθή και καταλάβη τον ΠΡ.ΗΛΙΑΝ.
δ.- Εάν η αντίδρασις του επί ΚΑΜΕΝΙΚ εχθρού εκτιμηθή ως ουχί ισχυρά να επιδιώξη την κατάληψιν τούτου, άλλως η 75 Ταξ/ρχία υπερβαίνουσα την κατεχομένην γραμμήν θα ενεργήση από 1806 και ΠΡ.ΗΛΙΑΝ προς κατάληψιν του ΚΑΜΕΝΙΚ. Συνέχεια

Σχέδιο επιχειρήσεων ΣΦΗΝΑ, 8 ΜΕΡΑΡΧΙΑ/Α1/7 Αυγ 1949

ΧΑΡΤΗΣ 1:50.000
ΘΕΜΑ: – «ΣΦΗΝΑ»                                                                     Άκρως Απόρρητος
ΠΡΟΣ : – Τ.Σ.26 Ταξιαρχίας/Α1                                                 Υπερεπείγουσα
ΚΟΙΝ : – 27 Ταξιαρχίαν/Α1
– Δ/σιν Πυροβολικού
– Γ΄ΣΣ /Α1                                                                         VΙΙ ΜΕΡΑΡΧΙΑ /Α1
– Αμερ. Αποστολήν                                                           Αριθ. Α.Π. 5095/108
– Α1 (2)                                                                             Σ.Τ.Γ. 915 7.8.49

Αριθ. Αντιτυπ. 6
1.- ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ:
Πλην των 20 και 132 Συμμ. Ταξιαρχιών, συνεκεντρώθησαν εις το ΜΠΕΛΛΕΣ αι Σ. δυνάμεις ΚΟΡΩΝΑΣ.
2.- ΠΡΟΘΕΣΙΣ:
Απομόνωσις των δύο ΑΚΡΩΝ του ΜΠΕΛΛΕΣ διά καταλήψεως των σημείων Υψ. 1678 (ζ.9320) – Υψ. 1706 (ζ.9420) – ΚΟΥΤΣΟΥΛΙΟΥ ΜΑΓΟΥΛΑ (ζ.98.19) προς αποκοπήν δυνατότητος ανεφοδιασμού εκ του Βουλγαρικού εδάφους.
Θα επακολουθήση εδραίωσις επ’ αυτού δυνάμεως Τάγματος συν Διλοχία (αρχικώς). Το ταχύτερον δυνατόν η Διλοχία θα αποσυρθή εις εφεδρείαν. Συνέχεια

Σχέδιο ΟΡΜΗ, 8 ΜΕΡΑΡΧΙΑ/Α1/4 Ιουλ 1949

ΘΕΜΑ: Σχέδιον «ΟΡΜΗ»

ΠΡΟΣ: 26, 27 Ταξιαρχίας / Α1                                             ΑΚΡΩΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ
Τ.Σ. 26 Ταξιαρχίας / Α1
Υποδιοικητήν Μεραρχίας
(παρά τη 26η Ταξ. Κιλκίς)
Γ΄ Σ. Ιππικού
31 Ταξιαρχίαν/Α1
ΤΣΕ ΛΑΓΚΑΔΑ / Α1
ΚΟΙΝ: Γ΄ΣΣ / Α1                                              VIII ΜΕΡΑΡΧΙΑ / Α1
Α1 (3) – Α2 – Α8 – Α9 – Α10 ΑΡΙΘ. Α. Π. 4851/108
Αμερικανόν Σύνδεσμον Αριθ. Αντιτύπου /6
Αρχηγόν Β / Γ Κλάδου                                    ΣΤΓ 915 4.7.49

Σχετική Α.Π. 8477/27-6-49, Α.Π. 8485/28 – 6 – 49 Γ΄ΣΣ/Α1

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ – ΠΡΟΘΕΣΙΣ
1. Εις ήν περίπτωσιν ο όγκος της VI Συμμοριακής Μεραρχίας (ΜΠΕΛΛΕΣ) επιχειρήση να μετατοπισθή ή να εξορμήση προς περιοχήν ΚΡΟΥΣΙΑ, πράγμα λίαν πιθανόν, η Μεραρχία προτίθεται να αντιμετωπίση την κατάστασιν αποβλέπουσα εις την συντριβήν των συμμοριτών διά του παρόντος σχεδίου ΟΡΜΗ ως ακολούθως:
ΜΕΘΟΔΟΣ:
2. ΟΡΓΑΝΩΣΙΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ – ΦΑΛΑΓΓΩΝ
(α) Α΄ ΦΑΛΑΓΞ. Υπό διοίκησιν Τ. Σ. 26 Ταξιαρχίας
Εφεδρικόν Τάγμα 26ης Ταξιαρχίας μείον Λόχος εκ των διατεταγμένων εις την περιοχήν ΔΥΤ. ΜΠΕΛΛΕΣ. Συνέχεια

Εκθεση μάχης ΠΑΤΩΜΑΤΟΣ, 8 ΜΕΡΑΡΧΙΑ/Α1/28 Ιουν 1949

ΘΕΜΑ: Mάχη ΠΑΤΩΜΑΤΟΣ.                                                       ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ – ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ
ΤΣ/VIII ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ/Α1
ΠΡΟΣ: 43, 74, 75, 76, 77 Ταξ/ρχίας                                         ΑΡ. Φ. 249/
15, 24, ΕΣΠ                                                                                              ΣΤΓ 918 28 – 6 – 49
ΚΟΙΝ: Δ/σιν Πυρ/κού Μεραρχίας – Α1 –
Κ.Φ.
1. Συνημμένως κοινοποιώ:
α. Συνοπτικήν έκθεσιν της Μεραρχίας, αφορώσα την επίθεσιν του εχθρού κατά ΠΑΤΩΜΑΤΟΣ.
β. Την Α.Π. 891/25-6-49 Δ/γήν ΣΗΔΜ επί του θέματος τούτου.
2. Η Μεραρχία εντέλλεται την μετά προσοχής μελέτην αμφοτέρων των εγγράφων. Ωφέλημα διδάγματα θα εξαχθούν.

ΜΠΑΛΟΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΥΠΟΣΤΡΑΤΗΓΟΣ – ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

Ακριβές αντίγραφον Συνέχεια

Επιχείρηση ΑΛΩΠΗΣ, 8 ΜΕΡΑΡΧΙΑ/8 Ιουν 1949

ΘΕΜΑ:Επιχείρησις «ΑΛΩΠΗΣ»        ΑΚΡΩΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ
ΕΞΑΙΡ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ
VΙΙΙ ΜΕΡΑΡΧΙΑ/Α1/Ι
ΑΡ.Φ. 245/8
ΣΤΓ 918.8.6.49

ΔΙΑΤΑΓΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΣ ΑΛΩΠΗΣ
(Επιβεβαίωσις προφορικώς λεχθέντων κατά την σχετικήν σύσκεψιν)

ΧΑΡΤΑΙ 1:100.000: Φυλ. ΙΩΑΝΝΙΝΑ
ΔΕΛΒΙΝΑΚΙ
ΑΡΤΑ
ΠΑΡΓΑ
1. Ε Χ Θ Ρ Ο Σ
(α) Κ.Σ. Ταξ. ΠΕΤΡΙΤΗ μαχητής δυνάμεως 130-150 περίπου μετά 45-50 τραυματιών και 40 στρατολογημένων μη δυνηθείσα να διαπεραιώση Β. ΚΑΛΑΜΑ του τραυματίας και στρατολογημένους, τας πρωϊνάς ώρας της 7 τρέχοντος εκκινήθη εκ περιοχής ΡΑΔΟΒΥΖΙΟΥ (Ρ.7844) και ήχθη εις κοιλάδα ΑΥΛΟΤΟΠΟΣ (Ρ.8024)-ΚΟΥΚΛΙ (Ρ.8126) καλυπτομένη από Α. επί της κορυφογραμμής από ΚΟΥΡΙΑ (Ρ.8131) μέχρι ΣΦΕΝΔΟΝΑΣ (Ρ.8322) διά φυλακίων επί υποχρεωτικών διαβάσεων.
(β) Πιθαναί προθέσεις αυτής: Απομάκρυνσις από Ημετέρας βάσεις εξορμήσεως, ανασυγκρότησις, περίθαλψις τραυματιών και επιμελητειακή εκμετάλευσις περιοχής Ν. ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ. Συνέχεια

Εκθεση συμπληρωματική επιχειρήσεων ΓΡΑΜΜΟΥ, 8 ΜΕΡΑΡΧΙΑ/2 Μαϊ 1949

VIII ΜΕΡΑΡΧΙΑ
Α1 ΓΡΑΦΕΙΟΝ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΡΑΜΜΟΥ
(Συνέχεια Φ. 237/4/2.5.49)

 1. Εκκαθάρισις Θύλακος ΚΝΤΖΙΚΟΥ (Β΄ ΜΟΚ – 77, 37 Ταξ/χίαι).
  α) Πληροφορία περί του εχθρού ως το προσηρτημένον δελτίον του Α2 Γραφείου.
  β) ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΗ:
 2. Εκδοθείσαι Βασικαί διαταγαί διά την επιχείρησιν.
  (ι) Α.Π.Φ. 3/29/14-1720 τηλεφωνική Α.Σ.Σ./Α1.
  (ιι) Α.Π.Φ. 237/4/297/14.4.49 Μεραρχίας.
  ΔΙΑΤΑΓΑΙ Συνέχεια

Εκθεση κατάστασης στην Ηπειρο, 8 ΜΕΡΑΡΧΙΑ/8 Ιαν 1949

ΘΕΜΑ: Έκθεσις επί της καταστάσεως
εν Ηπείρω                                                                                                    ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ- ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ
ΠΡΟΣ: Β΄ ΣΣ/Α1                                                                                    VIII ΜΕΡΑΡΧΙΑ
ΚΟΙΝ: Αρχηγόν Αμερ. Στρατ.Αποστολής,                          Αριθ. Φ. 224/16/Α1/1
Στρατ. Δ/τήν-Επιτελάρχην-Α1                                                    ΣΤΓ 918 τη 8-1-49

Ι. ΕΧΘΡΟΣ
1. Διάταξις-δραστηριότης-προθέσεις
(α) ΓΡΑΜΜΟΣ
Εις την περιοχήν ταύτην ευρίσκονται εγκατεστημένοι 3 συμμοριακαί Ταξιαρχίαι της VIII Σ.Μεραρχίας υπό ΠΑΛΙΟΛΟΓΟΥ – ΦΩΚΑ και ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ δυνάμεως εκάστη 350 ανδρών.
Άνω Μεραρχία εκτός των ανωτέρω μαχίμων τμημάτων διαθέτει Κέντρο Επιμελητείας εις ΡΟΜΠΟΛΟ ΔΑΣΟΣ (Ν.1037), Λόχον Στρατηγείου και έμπεδα δυνάμεως σχηματισμών τούτων περί των 250 ανδρών.
ι) Διάταξις (3-1-49)
-Σ.Δ.VIII Μεραρχίας (Ν.1321)
-Ταξ. ΦΩΚΑ εις ΚΑΖΑΝΙ (Ν.1220)
-Ταξ. ΠΑΠΑΔΗΤΡΙΟΥ εις ΧΡΥΣΗ με λόχους ΣΔΡΑΒΟΥ εις ΠΕΤΡΑ ΜΟΥΚΑ και ΣΤΑΥΡΑΚΗ εις ΤΑΜΠΟΥΡΙ (Ν.1515).
-Ταξ. ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ εις ΠΕΥΚΟΦΥΤΟΝ (Ν.1819).
ιι) Δραστηριότης
Κατά τον διαρρεύσαντα μήνα ανωτέρω Συμμορ. τμήματα παρηνώχλησαν Η. επί ΠΑΤΩΜΑΤΟΣ και την 1ην του έτους εξεδήλωσαν επίθεσιν κατά ΠΑΤΩΜΑΤΟΣ με τα γνωστά αποτελέσματα.

ιιι) Προθέσεις
Διεύρυνσις της ήδη κατεχομένης περιοχής με προοπτικήν την ολοκλήρωσιν της καταλήψεως ΓΡΑΜΜΟΥ. α) Δια πλήρη εξεσφάλισιν των διαδρόμων ανεφοδιασμού των διερχομένων διά κοιλάδος ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ – ΖΟΥΖΟΥΛΙΩΤΙΚΟΥ. β) εξασφάλισιν βάσεως διά περαιτέρω ενεργείας προς κατάληψιν του ΣΜΟΛΙΚΑ ώστε να συμπληρώση πλέον την κυριαρχίαν του επί του ΑΩΟΥ και ούτως αφ’ ενός μεν να έχουν εξησφαλισμένην την γραμμήν ανεφοδιασμού του, αφ’ ετέρου δε και το κυριώτερον να ανασυγκροτήση το Κράτος του Γράμμου πράγμα όπερ θα έχη ολέθρια αποτελέσματα διά την εθνικήν υπόθεσιν.
(β) ΠΩΓΩΝΙ
ι) Εις την περιοχήν ταύτην δρα λόχος σαμποτέρ υπό ΛΕΥΤΕΡΗΝ δυνάμεως 65-70 κατανεμημένοος εις 5 ομάδας.
ιι) Δραστηριότης
Σαμποτάζ – ναρκοθετήσεις – παρενοχλήσεις και βιαίαι στρατολογία -επαφαί με Αλβανικάς μεθοριακάς αρχάς (ΤΣΑΤΙΣΤΣΑ) δι’ ανεφοδιασμόν και παροχήν πληροφοριών.
ιιι) Προθέσεις
Διατήρησις υπό έλεγχον των περιοχών εις ας δεν υφίστανται στρατ. τμήματα διά την εξασφάλισιν των προϋποθέσεων προς εγκατάστασιν συμμορ. τμημάτων με σύγχρονον ενέργειαν σαμποτάζ επί αρτηριών ΚΑΛΠΑΚΙΟΥ – ΚΟΝΙΤΣΗΣ, ΚΑΛΠΑΚΙΟΥ – ΠΩΓΩΝΙΑΝΗΣ και προσβολήν κινουμένων ανεφοδιαστικών φαλάγγων δι’ ενεδρών.
(γ) ΚΑΣΙΔΙΑΡΗΣ
ι) Εις την περιοχήν ταύτην δρώσιν αι ανταρτομάδες ΠΛΥΚΑ και ΜΠΑΚΑΛΗ συνολικής δυνάμεως 25-30 ανδρών. Αι φυγάδες αύται ενισχύθησαν και υπό της ανταρτοομάδος ΔΕΡΟΠΟΛΙΤΗ δυνάμεως 20 εισέτι ανδρών ης η δράσις επεκτείνεται και μέχρι δάσους ΜΠΟΥΝΑΣ.
ιι) Δραστηριότης
Προβαίνει εις τρομακτικάς ενεργείας κατά πολιτών θεωρουμένων εθνικιστών (εμπρησμοί-φόνοι) στρατολογίαν και λεηλασίας τροφίμων.
(δ) ΣΟΥΛΙ
Από της 1ης τρέχ. μηνός εγκατεστάθη περιοχήν ταύτην η Ταξ. ΠΕΤΡΙΤΗ αποτελούμενη εκ Ταγμάτων ΒΑΣΙΛΑΡΑ και ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ συνολικής δυνάμεως 250-270 εξ ων 40 γυναίκες.

ι) Διάταξις
Σ.Δ. Ταξιαρχίας (4-1-48) ΛΙΒΙΑΧΟΒΟΝ. Τάγμα ΒΑΣΙΛΑΡΑ εις ΛΙΠΑΝ και Τάγμα ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ εις ΓΚΟΡΙΛΑ.
ιι) Δραστηριότης
Βίαια στρατολογία και λεηλασίαι τροφίμων.
ιιι) Προθέσεις
Έλεγχος της περιοχής και ενέδραι και σαμποτάζ επί των αρτηριών ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ – ΠΡΕΒΕΖΗΣ και ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ – ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΗΣ. Απασχόλησις ημετέρων δυνάμεων αποσπωμένων εξ άλλων περιοχών, διαρκής απειλή των πλησιεστέρων αστικών κέντρων και πιθανότατα συνεργασία μετ’ άλλων Σ. δυνάμεων προερχομένων είτε εκ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ είτε εκ περιοχής Α.ΑΧΕΛΩΟΥ επιθετική ενέργεια κατά κωμοπόλεων και πόλεων της Ν. Ηπείρου.
Πιθανή επίσης πρόθεσις να παρασύρη την μικράν διαθέσιμον δύναμιν της Μεραρχίας ώστε να ευρεθή αύτη άνευ εφεδρείας εις τυχόν σχεδιαζομένην ενέργειαν κατά ΑΡΤΗΣ- ΜΕΤΣΟΒΟΥ ή αλλαχού.
(ε) ΖΑΓΟΡΙΑ
ι) Εις την περιοχήν ταύτην δρώσιν ομάδες Λ.Π. και ανταρτομάδες υπό ΒΡΑΝΟΝ και ΖΗΚΟΝ συνολικής δυνάμεως 45-50 ανδρών.
ιι) Δραστηριότης
Λεηλασίαι τροφίμων. Βιαία στρατολογία, συλλογή πληροφοριών και σαμποτάζ.
ιιι) Προθέσεις
Εξασφάλισις των αναγκαίων προϋποθέσεων είτε διά την εγκατάστασιν τμημάτων Σ. είτε την διέλευσιν προς άλλας περιοχάς.
(ζ) ΜΕΤΣΟΒΟΝ- ΚΡΑΝΤΑ
ι) Από 25-12-48 εγκατεστάθη εις περιοχήν ΚΡΑΝΙΑΣ Τάγμα ΤΣΑΠΟΥΡΝΙΑ αναπτυσσόμενον ήδη εις Ταξιαρχίαν, Τάγμα ΑΓΡΑΦΙΩΤΗ και Λόχος Μεταφορών υπό ΝΤΑΛΙΑΝΗΝ.
ιι) Δραστηριότης
Βιαία στρατολογία – λεηλασίαι τροφίμων και παρενόχλησις ημετέρων τμημάτων.
ιιι) Προθέσεις
Διατήρησις περιοχής ΧΑΣΙΩΝ. Εφοδιασμός Σ. Τμημάτων ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – ΑΓΡΑΦΩΝ και προσβολή αστικών κέντρων διά στρατολογίαν και λεηλασίαν τροφίμων.

(η) ΤΖΟΥΜΕΡΚΑ – ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
ι) Εις την περιοχήν ταύτην δρώσιν ανταρτοδιμοιρίαι υπό ΑΝΔΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟΝ και ανταρτοομάς υπό ΜΑΚΗΝ συνολικής δυνάμεως 35-40 ανδρών.
ιι) Δραστηριότης
Βιαία στρατολογία- λεηλασίαι τροφίμων και συγκέντωσις τούτων εις καταλλήλως διασκευασθείσας κρύπτας διά την συντήρησίν των.
ιιι) Προθέσεις
Διατήρησις της περιοχής και εξασφάλισις των απαραιτήτων προϋποθέσεων διά την υποδοχήν Σ.Τμημάτων εξ οιασδήποτε περιοχής.
(θ) ΑΧΕΛΩΟΣ
ι) Άνω κοιλάδα ΑΧΕΛΩΟΥ και εις την περιοχήν ΤΖΟΥΡΤΖΑΣ ευρίσκονται συνεργεία κατεργασίας δερμάτων – συνεργεία αποκρύψεως τροφίμων και παρασκευής άρτου. Εντός του χωρίου παραμένει δύναμις περί τους 60 άνδρας και γυναίκας.
ιι) Δραστηριότης
Παραλαβή των συγκεντρουμένων τροφίμων και απόκρυψις.
ιιι) Προθέσεις: Αι αυταί ως διά την περιοχήν ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ.
2. Δυνατότητες
α) Διά της προαναφερομένης διατάξεώς του ο εχθρός επεκτεινόμενος καθ’ όλην την λίαν εκτεταμένην περιοχήν ευθύνης της Μεραρχίας και δρών καθ’ όν τρόπον εξετέθη, είτε υπό την μορφήν των ανταρτοομάδων είτε ως συγκεντρωμένον ισχυρόν τμήμα εξασφαλίζει τας κάτωθι δυνατότητας:
ι) Να τηρή υπό την απειλήν των ενεδρών, των σαμποτάζ και ναρκοθετήσεων όλας σχεδόν τας οδούς συγκοινωνιών και αρτηρίας επικοινωνιών.
ιι) Να εκτελή νυκτερινάς αιφνιδιαστικάς επιδρομάς δι’ ανταρτοομάδων κατά παντός κατωκημένου τόπου μη προστατευομένου υπό στρατιωτ. δυνάμεων και να στρατολογή και λεηλατή.
ιιι) Να ενεργή διά συγκεκροτημένων ισχυρών δυνάμεων επιθετικώς κατά ημετέρων θέσεων ή και κατωκημένων τόπων υποστηριζομένων υπό μικροτέρων δυνάμεων.
ιν) Να διατηρή υπό συνεχήν τρομοκρατίαν και έλεγχον μεγάλας περιοχάς ως είναι το ΖΑΓΟΡΙ, τα ΤΖΟΥΜΕΡΚΑ, το ΣΟΥΛΙ, η περιοχή ΚΑΣΙΔΙΑΡΗ δι’ ελαχίστων δυνάμεων, εκμεταλλευόμενος την αδυναμίαν διαθέσεως δυνάμεων προς εδραίωσιν και έλεγχον εις τας ως άνω περιοχάς.
ν) Να εξασφαλίζη τας αναγκαίας προϋποθέσεις εις τας ως άνω περιοχάς διά την ενδεχομένην υποδοχήν ή διέλευσιν εξ αυτών νεοαφιχθησομένων τμημάτων αυτού.
νι) Τας ανωτέρω δυνατότητας έχει ο εχθρός διά των δυνάμεων ας διαθέτει ήδη εν τη περιοχή της Μεραρχίας. Εις περίπτωσιν όμως καθ’ ην ήθελον εισβάλει νέαι Σ.Δυνάμεις, ως τούτο είναι δυνατόν και λίαν ενδεχόμενον είτε εκ της περιοχής ΧΑΣΙΩΝ είτε εκ την περιοχής ΑΓΡΑΦΩΝ, τότε αι ανωτέρω δυνατότητες του εχθρού πολλαπλασιάζονται και η απειλή κατά ωρισμένων θέσεων ημετέρων και κατωκημένων κέντρων καθίσταται λίαν σαφής, λαμβανομένου υπ’ όψει ότι με τας διατιθεμένας δυνάμεις η Μεραρχία κατορθώνει ήδη να καλύπτη βασικάς ανάγκας και δουλείας μη έχουσα ουδεμίαν διαθεσιμότητα ως αμέσως κατωτέρω εκτίθεται.
ΙΙ. ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ
3. Η Μεραρχία διαθέτει:
-Τρεις Ταξιαρχίας (9 τάγματα Πεζικού)
-Στρατ. Δσιν Πρεβέζης (2 ΕΤΠ)
-ΤΣΕΤΠ Ιωαννίνων (4 ΕΤΠ)
-Ανεξάρτητα ΕΤΠ δύο του ΜΕΤΣΟΒΟΥ και ΜΠΑΛΝΤΟΥΜΑΣ
ΕΤΠ 1 υπό την διοίκησιν 76 Ταξιαρχίας.
-Δσιν ΙΧ Σ. Αναγνωρ. με 6 Ουλαμούς θωρακισμένων.
-Ουλαμόν Αρμάτων μάχης.
-Μίαν Μοίραν Ο.Π
-Μίαν Μοίραν Π.Π
-Την 8ην Έφιππον Ίλην
-Τον 530 Λόχον Πολ/λων
Ήτοι εν συνόλω 9 Τάγματα Πεζ. και 9 ΕΤΠ.
4. Η ζώνη ευθύνης της Μεραρχίας εκτεινομένη από Βορρά προς Νότον από του κυρίως ΓΡΑΜΜΟΥ μέχρι του Αμβρακικού κόλπου εις μήκος χάρτου 150 χιλ. και από Δ. προς Α. από του όρμου της ΣΑΓΙΑΔΟΣ μέχρι κορυφογραμμής ΚΑΤΑΡΡΑΣ εις μήκος 100 χιλ. με πληθύν συγκοινωνιακών αρτηριών, τεχνικών έργων και αστικών κέντρων είναι προφανές ότι είναι λίαν εκτεταμένη και δυσανάλογος προς τας διατιθεμένας δυνάμεις, εφ΄όσον 2 Ταξιαρχίαι είναι αγκιστρωμέναι εις την περιοχήν ΓΡΑΜΜΟΥ και 3 ΕΤΠ εις την μεθόριον και συνεπώς δεν της απομένουν ειμή 1 Ταξιαρχία και 6 ΕΤΠ δι’ ολόκληρον την λοιπήν ζώνην. Ήτοι:
α) Έλεγχον της περιοχής ΦΙΛΙΑΤΩΝ – ΣΟΥΛΙΟΥ εν Τάγμα Πεζικού.
β) Εξασφάλισιν οδεύσεων και περιοχής από συνόρων περιοχής ΠΩΓΩΝΙΟΥ μέχρι δημοσίας ΑΣΠΡΑΓΓΕΛΟΙ – ΜΠΟΥΡΑΖΑΝΙ δύο ΕΤΠ.
γ) Προς εξασφάλισιν κόμβου ΜΕΤΣΟΒΟΥ και έλεγχον της αρτηρίας ΙΩΑΝΝΙΝΑ – ΜΕΤΣΟΒΟΝ και σκιώδη έλεγχον της περιοχής ΖΑΓΟΡΙΩΝ και ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ δύο ΕΤΠ.
δ) Προς εξασφάλισιν και έλεγχον περιοχής ΑΡΤΗΣ και ΠΡΕΒΕΖΗΣ δύο Ε.Τ.Π. υπό διοίκησιν 84 Σ.Π.
ε) Διά την ικανοποίησιν της απολύτου ανάγκης της διατηρήσεως μίας ικανοποιητικής εφεδρείας προς αντιμετώπισιν εκτάκτων περιστάσεων η Μεραρχία εβασίζετο επί δύο Ταγμάτων της 76 Ταξ. (581 και 625) άτινα εξοικονόμησε κατόπιν αυστηροτάτης οικονομίας δυνάμεων και λίαν λελογισμένης κατανομής των υπολοίπων δυνάμεων της εις όλην την περιοχήν, πλην όμως με την νέαν εισβολήν συμμοριτών εις ΣΟΥΛΙ η εφεδρεία αύτη απορροφάται εξ ολοκλήρου διά την αντιμετώπισιν της καταστάσεως εις την περιοχήν ταύτην.
Εις το σημείον τούτο σημειούμεν ότι η αποτελεσματική δίωξις των Σ. εις ΣΟΥΛΙ με σκοπόν την εκκαθάρισιν ή εξόντωσιν απαιτεί 5 Τάγματα Πεζικού. Τούτο είναι συμπέρασμα θετικώτατον εξαχθέν εκ της πείρας 7 εκκαθαριστικών επιχειρήσεων εις την περιοχήν ταύτην εξ ων αι 2 υπήρξαν καρποφόροι και κατά τας οποίας διετίθοντο 5 Τάγματα.
5. Διά την εξασφάλισιν των ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ και έλεγχον της περιοχής των χρησιμοποιείται σήμερον η Πτέρυξ Ενισχύσεων με όλα τα μειονεκτήματα της ατελούς οργανώσεώς της ως οργανικού τμήματος και τούτο διά να εξοικονομηθή εξ αυτού εν ΕΤΠ, το οποίον δεν διατίθεται άνευ σοβαρών κινδύνων εια άλλην περιοχήν οπόθεν ήθελεν αφαιρεθή.
6. Εκτός των ανωτέρω βασικών αναγκών και υποχρεώσεων η Μεραρχία έχει υποχρέωσιν ν’ αντιμετωπίση την ικανοποιητικήν κάλυψιν και ασφάλειαν πολυαρίθμων αστικών κέντρων εγκατεσπαρμένων καθ’ όλην την έκτασιν της απεράντου περιοχής της, εξ ων σπουδαιότερα κατά σειράν ΑΡΤΑ – ΦΙΛΙΠΠΙΑΣ -ΠΡΕΒΕΖΑ – ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ – ΦΙΛΙΑΤΕΣ – ΔΟΛΙΑΝΑ – ΜΕΤΣΟΒΟΝ – ΚΟΝΙΤΣΑ – ΖΙΤΣΑ, έκαστον των οποίων απαιτεί και παρουσίαν σταθερών δυνάμεων ικανών ν’ αντιμετωπίσωσιν αποτελεσματικώς επί χρονικόν διάστημα ανάλογον με το απαιτούμενον διά την άφιξην ενισχύσεων, μίαν αιφνιδιαστικήν ενέργειαν του εχθρού ή και προβλεπομένην ως πιθανήν ταύτην.
7. Σοβαρωτάτη υποχρέωσις και προβληματική παρουσιάζεται η ανάγκη όπως ελέγχηται συνεχώς το εξ 850 χιλιομ. οδικόν δίκτυον το διασχίζον την περιοχήν ευθύνης της Μεραρχίας και χρησιμοποιούμενον καθημερινώς διά κίνησιν ανεφοδιαστικών φαλάγγων και άλλων αναγκών μεταφοράς.
Επί του οδικού δικτύου τούτου υπάρχουσιν ως γνωστόν τεχνικά έργα άτινα δέον να φρουρώνται υπό αναλόγου προς τη σημασίαν των δυνάμεων. Εκατέρωθεν των οδικών αρτηριών δέον να κατέχωνται σταθερώς ωρισμένα σημεία σημασίας διά τον έλεγχον αυτών.
Τέλος το απέραντον τούτο μήκος των οδών δέον να ερευνάται καθημερινώς διά συνεργείων ναρκαλιευτών και αι κινούμεναι φάλαγγες και τα συνεργεία να συνοδεύονται υπό τμημάτων ασφαλείας.
Επίσης η αποκατάστασις των τηλεφωνικών επικοινωνιών, υφισταμένων συχνάς καταστροφάς έχει και αυτή τας απαιτήσεις ασφαλείας των εργαζομένων συνεργείων.
8. Επίσης η Μεραρχία υποχρεούται διά διαταγών του ΓΕΣ και του ΣΣ να έχη διαθέσιμα τουλάχιστον δύο Τάγματα από τούδε και εις το εξής, τα οποία να εκπαιδεύονται επί 20 ήμερον εντατικώς, ούτως ώστε μέχρι της ανοίξεως πάντα τα Τάγματα να υποστώσι την τοιαύτην εκπαίδευσιν.

ΙΙΙ. ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΕΝ ΑΝΤΙΠΑΡΑΒΟΛΗ ΜΕ ΤΑΣ ΤΟΥ ΕΧΘΡΟΥ
9. Ο εχθρός έχει την δυνατότητα να κινητοποιηθεί και να συγκεντρώση τας δυνάμεις του εις οιανδήποτε περιοχήν ήθελεν εκλέξει ως στόχον. Είναι δε αι περιοχαί αύται συνήθως εκείναι, αίτινες προστατεύονται ασθενέστερον, δημιουργών συγχρόνως αντιπερισπασμούς δι’ ανταρτοομάδων εις την υπόλοιπον περιοχήν.
Η Μεραρχία δεν δύναται να ενεργήση καθ’ όμοιον τρόπον δεσμευομένη εν πολλοίς από την ανάγκην της καλύψεως όλων των περιοχών προς αντιμετώπισιν των σαμποτάζ, των συνοδειών φαλάγγων και κυρίως της αντιμετωπίσεως της στρατολογικής δράσεως των συμμοριτών, ήτις δύναται να πραγματοποιείται και δι’ ανταρτοομάδων εκεί όπου δεν υπάρχει δύναμις προστασίας.
Η αδυναμία αύτη προέρχεται κυρίως εκ της ελλείψεως επαρκούς εφεδρικής δυνάμεως κατά περιοχάς και εν τη Μεραρχία.
10. Ο εχθρός δύναται ανά πάσαν στιγμήν να ενισχυθή εις ωρισμένας περιοχάς της περιμέτρου της περιοχής ευθύνης της Μεραρχίας, και να ανατρέψη την υφισταμένην ισσοροπίαν διά δυνάμεων μεταφερομένων εξ άλλων περιοχήν. Τούτο δύναται να συμβή εις την περιοχήν ΓΡΑΜΜΟΥ, εις την περιοχήν ΖΑΓΟΡΙΩΝ – ΜΕΤΣΟΒΟΥ και κυρίως εις την περιοχήν ΑΡΤΗΣ όπου δυνάμεις ισχυραί δύνανται να διατεθώσιν εξ ΑΓΡΑΦΩΝ.
Εις την περίστασιν ταύτην η απόκτησις υπεροχής έναντι του εχθρού εν τόπω και χρόνω δεν δύναται να είναι έγκαιρος, εφ’ όσον δεν διατίθενται εφεδρικαί δυνάμεις εν τη Μεραρχία, η δε ενίσχυσις των δυνάμεων της Μεραρχίας εκ των γειτονικών περιοχών, ως μακρά πείρα αποδεικνύει, θα πραγματοποιηθεί βραδέως, ως συνήθως, όταν το κακόν θα έχη συντελεσθή.

IV. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ
11. (α) Διά των διατιθεμένων ήδη δυνάμεων υπό της Μεραρχίας καθίσταται δυνατή η διατήρησις και εξασφάλισις των βασικών εντολών αυτής ως ανωτέρω εξετέθη και τούτο χάρις εις την λελογισμένην κατανομήν και αυστηράν οικονομίαν, και την άγρυπνον παρακολούθησιν των κινήσεων του εχθρού επί τη βάσει των οποίων πραγματοποιούνται εκάστοτε ανάλογοι αναπροσαρμογαί διατάξεως και ακινητοποιήσεως.
(β) Διά την πιθανωτάτην περίπτωσιν εισόδου νέων συμμοριακών δυνάμεων δεν θα καταστή δυνατόν να αντιμετωπισθή εγκαίρως και ικανοποιητικώς η δημιουργηθησομένη κατάστασις.
Κατά συνέπειαν είναι ανάγκη να διατεθή ημίν σχετική δύναμις προς δημιουργίαν εφεδρείας δυναμένης να επέμβη εγκαίρως εις οιανδήποτε απειλούμενην περιοχήν και κυρίως προς περιοχήν ΑΡΤΗΣ.
(γ) Εν ω κατά την αποχώρησιν της ΙΧ Μεραρχίας ανεγνωρίσθη ότι έδει να διατεθή εις την Μεραρχίαν και θα διετίθετο μία Ταξιαρχία (η 77) ου μόνον δεν εγένετο τούτο, αλλά και διατάσσεται η Μεραρχία ν’ αντιμετωπίση τας εκάστοτε δημιουργουμένας καταστάσεις επί της εκτεταμένης ζώνης της, καίτοι είναι γνωστόν ότι δεν διαθέτει ταχυκινήτους εφεδρικάς δυνάμεις.

ΓΕΝΙΚΟΝ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ
Δέον να διατεθώσι τη Μεραρχία τουλάχιστον η μία Ταξιαρχία ή εν Τάγμα και μια Μοίρα ΛΟΚ πριν δημιουργηθή κατάστασις τοιαύτη ήτις θα απαιτήση τότε ίσως Μεραρχίαν δι’ αντιμετώπισίν της.
ΜΠΑΛΟΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΥΠΟΣΤΡΑΤΗΓΟΣ – ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
Κ.Κ./Δ.Μ.
Ακριβές αντίγραφον
Τ.Υ.

Διαταγή Επιχειρήσεων ΔΟΡΚΑΣ, 8η ΜΠ/Α1/ΑΠ41738/24-9-1948

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ
ΑΚΡΩΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ – ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ
Θέμα: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΔΟΡΚΑΣ

VIII ΜΕΡΑΡΧΙΑ Α1/ΑΠ 41738
ΣΤΓ 918 τη 24-9-1948
Εδακτυλογραφήθη υπό του Μον. Επιλοχίου ΑΡΣΕΝΗ Σ.
ΠΡΟΣ: Δ/τάς 74ης Ταξιαρχίας
ΤΣΕΙ Χάρτης 1.50.000
ΚΟΙΝ: Α΄ΣΣ/Α1
Διοικητήν 75ης Ταξιαρχίας
Διοικητήν ΙΧης Μεραρχίας
Διοικητήν Πυρ/κού Μεραρχίας
Αρχηγόν Β.Γ. Κλάδου Μεραρχίας
Δ/τάς Διαβιβάσεων και 714 Λ. Μηχανικού
Θα λάβουν γνώσιν από Α1 Γραφείον Μεραρχίας
Σ Χ Ε Δ Ι Ο Ν
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙ’ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΝ ΖΑΓΟΡΙΩΝ
1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ – ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΕΧΘΡΟΥ
α) Οι διαφυγόντες εκ ΜΟΥΡΓΚΑΝΑΣ συμμορίται, κατέφυγον εις ΖΑΓΟΡΙΑ και ήδη φέρονται εγκατασταθέντες επί ΚΟΥΚΟΥΡΟΥΤΖΟΥ-ΤΣΟΥΚΑ ΡΟΣΑ.
Το ηθικόν τούτων είναι σημαντικώς μειωμένον συνεπεία της ήττης των εις ΜΟΥΡΓΚΑΝΑΝ. Επί πλέον διαθέτουν πυρομαχικά εις αριθμόν περιορισμένον.
Σύνθεσις και Δύναμις του συγκροτήματος τούτου ως ειδικόν Δελτίον Πληροφοριών.
β) Κατά ταύτα το πιθανώτερον είναι ότι οι συμμορίται, πιεζόμενοι, θα επιζητήσουν να διαφύγουν μάλλον προς Β.Α. διά ΒΩΒΟΥΣΗΣ-ΑΒΔΕΛΑΣ ή διά ΛΑΪΣΤΗΣ προς ΣΑΜΑΡΙΝΑΝ. Ολιγώτερον δε πιθανή θεωρείται η επιζήτησις διαφυγής των προς Νότον εις ΤΖΟΥΜΕΡΚΑ. Συνέχεια

Έκθεση γεγονότων ΠΡΟΣΩΤΣΑΝΗΣ(27-28/8/1948), 8 ΜΕΡΑΡΧΙΑ/1 Σεπ 1948

ΘΕΜΑ :- Έκθεσις επί των γεγονότων                                           ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ
ΠΡΟΣΩΤΣΑΝΗΣ 27-28 Αυγούστου                                            ΥΠΕΡΕΠΕΙΓΟΥΣΑ
VΙΙ ΜΕΡΑΡΧΙΑ/Α1
ΣΤΓ915 1.9.48
ΠΡΟΣ :- Γ΄ΣΣ/Α1
ΑΡΙΘ.Α.Π.6351
ΚΟΙΝ :- Α1
– Μέραρχος με αντίγραφον της
αναφοράς της 25 Ταξ. υπ’ αρίθ.
5132/28.8.48


Ι.- Από της πρωΐας της 27.8.48 περιήλθον πληροφορίαι τη Μεραρχία εκ της 25ης Ταξιαρχίας.
(α) ότι βάλλονται τα ΛΕΥΚΟΓΕΙΑ (Κ.735235) διά Πυρ/κού.
(β) ότι το ΠΑΓΩΝΕΡΙ (Κ.845222) βάλλεται διά Πυρ/κού.
(γ) ότι παρετηρήθησαν κινήσεις συμμοριτών εις τον χώρον μεταξύ ΛΕΥΚΟΓΕΙΩΝ και ΠΑΓΩΝΕΡΙΟΥ και οίτινες μάλιστα ενήργησαν ανατίναξιν και προσβολήν Στρατιωτικού αυτ/του εις θέσιν (Κ.810213) κινούμενον προς ΠΑΓΩΝΕΡΙ την 0900 ώραν.
(δ) ότι ομάδες συμμοριτών ανερχομένων συνολικώς εις 700 διέβησαν τον ΝΕΣΤΟΝ ποτ. προς Νότον και εκινούντο προς τον χώρον ΕΥΡΣΙΝΕΡΟΝ (Κ.9-50142) – ΦΑΛΑΚΡΟΝ ορ., με πρόθεσιν προσβολής χωρίου πεδιάδος ΔΡΑΜΑΣ.
(ε) ομάς συμμοριτών τας πρώτας μεταμεσημβριανάς ώρας της 27, 28 έφθασεν εις χωρίον ΠΥΡΓΟΙ (Κ.834060) προσέβαλεν μικρόν φυλάκιον MΑΥ εκεί και αφήρεσεν 300 βοοειδή βόσκοντα εκεί. Συνέχεια

Σχέδιο επιχειρήσεως ΓΚΙΩΝΑ (τροποποίηση), 8 ΜΕΡΑΡΧΙΑ/Α1/15 Μαϊ 1948

ΘΕΜΑ: Επιχείρησις «ΓΚΙΩΝΑ» Επιχειρήσεων
ΠΡΟΣ : Γ΄Σ.Σ./Α1                                                                      ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ-ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ
ΚΟΙΝ : Α1 – Α8                                                                             VΙΙ ΜΕΡΑΡΧΙΑ/Α1
ΑΡΙΘ. Α.Π. 3718/Φ.117
ΣΤΓ 915. 14.5.48

Εν συνεχεία προς την υπ’ αριθ. Α.Π. 3613/Α1/10.5.48 Μεραρχίας.
1. Το Σχέδιον επιχειρήσεως «ΓΚΙΩΝΑ» τροποποιείται ως ακολούθως:
α) Υπ’ αριθ. 1 φάλαγξ (δύο Ταγμάτων). Εν τη κατευθύνσει ΝΥΜΦΑΙΑ (Μ.030970) – ΚΑΤΩ ΜΥΤΙΚΑΣ (Μ.056998) – ΑΝΩ ΜΕΓΑΛΗ ΑΛΑ (Ζ.091000) – ΣΑΡΑΚΙΝΗ (Ζ.113040) – ΚΑΡΔΑΜΟΣ (Ζ.164031) εκείθεν προς (Ζ.190045) και προς υψ. ΟΡΜΑΝΛΙ (Ζ.188014) με αποστολήν να κυκλώση από Βορρά τους συμμορίτας Νοτίως ΚΥΜΗΣ (Ζ.210050) και να προσβάλη την οργανωμένην τοποθεσίαν υψ. ΟΡΜΑΝΛΙ (Ζ.188014).
β) Υπ’ αριθ. 2 φάλαγξ εν (1) Τάγμα εν τη κατευθύνσει ΓΡΑΤΙΝΗ (Μ. 090880) – ΑΝΩ ΔΡΟΣΙΝΗ (Μ.142935) – ΚΑΤΩ ΔΡΟΣΙΝΗ (Μ.150970) – ΤΣΟΥΚΑ ΛΟΦΟΣ (Ζ.195005) με αποστολήν, να προσβάλη από Νότου το ύψ. ΟΡΜΑΝΛΙ (Ζ.188014).
γ) Υπ’ αριθ. 3 φάλαγξ εν (1) Τάγμα εν τη κατευθύνσει ΞΥΔΙΑ (Μ.173852) – υψ. ΣΑΝΤΑΚΛΙ ΛΟΦΟΣ (υψ. 890) (Μ.215965) με αποστολήν να προσβάλη το υψ. 890 εκ Νότου. Συνέχεια

Διαταγή επιχειρήσεων ΓΚΙΩΝΑ, 8 ΜΕΡΑΡΧΙΑ/Α1/10 Μαϊ 1948

ΘΕΜΑ: Επιχείρησις «ΓΚΙΩΝΑ»                                             ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ
ΠΡΟΣ : 26ην Ταξιαρχίαν Απόρρητος
ΚΟΙΝ : Γ΄Σ.Σ./Α1                                                                            VΙΙ ΜΕΡΑΡΧΙΑ/Α1
Α1-Α8 Μεραρχίας                                                                        ΑΡ. Α.Π. 3613/Φ.117
Γραφείον Στρατηγού                                                                   ΣΤΓ 915 10.5.48
27ην Ταξιαρχίαν                                                                            Ώρα 1030
Δ.Ε.Θ. (ότι αφορά ταύτας)
Χάρται 1:100.000
1. Μετά την λήξιν της επιχειρήσεως «ΤΖΕΝΑ» θα επακολουθήση η επιχείρησις «ΓΚΙΩΝΑ».
2. Σκοπός της επιχειρήσεως η αναζήτησις, προσβολή και εξόντωσις των συμμοριτών των δρόντων εις την περιοχήν ΝΤΟΜΑΝΛΙ ΦΡΟΥΡΙΟΝ (υψ. 675) (Ζ.188.015) – ΟΡΓΑΝΙΝΤΑΓ (υψ. 647) (Ζ.207.019) – ΣΜΙΓΑΔΙ (Ζ.260 016) – ΡΑΓΑΔΑ (Μ.259 955) – ΣΑΡΤΑΚΛΗ ΛΟΦΟΣ (υψ. 890) (Μ.215965) – ΑΛΑΝ ΛΟΦΟΣ (Μ.187.952) και η προώθησις της διατάξεως Β. και ΒΑ Κομοτινής.
3. Κατά τας μέχρι τούδε πληροφορίας το συμμοριακόν Συγκρότημα περιοχής Β.Α. Κομοτινής δυνάμεως περίπου 250 ανδρών δρά με ορμητήριον την Ραγάδαν (Μ.259955) – αμυντικαί τοποθεσίαι τούτων εις ΣΑΡΤΑΚΛΗ ΛΟΦΟΣ (Μ.215965) – και ΑΛΑΝ ΛΟΦΟΣ (Μ.187952) προχείρως οργανωμέναι. Συρματοπλέγματα δεν εσημειώθησαν – εις περιοχήν ΣΜΙΓΑΔΙ έμπεδον εις ΚΥΜΗΝ (αρχηγείον). Συνέχεια

Διαταγή επιχειρήσεων ΙΕΡΑΞ αρ.12, 8 ΜΕΡΑΡΧΙΑ/23 Μαρ 1948

ΕΞΑΙΡ.ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ
ΑΚΡΩΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ
Αριθ. Α.Π. 651/Α1
Σ.Τ.Γ. 918 τη 23.3.48

VΙΙΙ ΜΕΡΑΡΧΙΑ – ΔΙΑΤΑΓΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ υπ΄αριθ.12

                          (ΔΕΛΒΙΝΑΚΙΟΥ    )
Χάρται: (ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ         )  1/100.000
(ΛΕΣΚΟΒΙΚΙΟΥ    )

ΣΥΝΘΗΜΑΤΙΚΟΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ «Ι Ε Ρ Α Ξ»

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ

 1. Εχθρός

Εις την περιοχήν ΜΟΥΡΓΚΑΝΑΣ υπάρχουν πέντε (5) συγκροτήματα συνολικής δυνάμεως 1000 περίπου.
Εκ της γενομένης προ μηνός επιχειρήσεως ΠΕΡΓΑΜΟΣ εν τη περιοχή ταύτη προκύπτει ότι τα άνω συγκροτήματα θα δεχθώσι τον αγώνα και θα αμυνθώσι πεισμόνως επί του κυρίως ορεινού όγκου ΜΟΥΡΓΚΑΝΑΣ εφ΄ου έχουσιν οργανωθή αμυντικώς.
Λοιπαί λεπτομέρειαι όρα συνημμένον δελτίον πληροφοριών.

 1. Φίλιαι δυνάμεις

Η Μεραρχία θα εξοικονομήση τας αναγκαιούσας δυνάμεις εκ των οργανικών της αναπροσαρμόζουσα την γενικήν διάταξίν της.
Μέσα υποστηρίξεως θα διαθέση 6 σωλήνας Πεδ. Πυρ/κού, 4 σωλήνας Ορειβ. Πυρ/κού, τρείς διμοιρίας πολυβόλων ΒΙΚΕΡΣ.
Επίσης θα μετάσχη η Αεροπορία.

ΠΡΟΘΕΣΙΣ

 1. Η πλήρης, ριζική και οριστική εκκαθάρισις περιοχής ΜΟΥΡΓΚΑΝΑΣ διά συντριβής των ευρισκομένων εχθρικών δυνάμεων και η κατά το δυνατόν παρεμπόδισις διαφυγής των εις το Αλβανικόν έδαφος. Μετά την εκκαθάρισιν εδραίωσις επί της άνω περιοχής πρός απαγόρευσιν αναμολύνσεως της.

ΜΕΘΟΔΟΣ

 1. Τρόπος ενεργείας

(α)   Η δι΄ισχυράς και συντονισμένης ενεργείας εν τη γενική κατεύθυνσει ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ (Ρ.727.665) – ΣΚΗΤΑΡΙ (Ρ.675648)- ΒΑΒΟΥΡΙΟΝ (Ρ.640647) κατάληψις του ορεινού όγκου από υψοδείκτου 1806 (Ρ.637670) μέχρι ΣΤΑΛΟΣ (Ρ.685620) (ΝΑΙ).

(β)   Διευκόλυνσις της ανωτέρω κυρίας ενεργείας διά συνεχούς πιέσεως (αρχομένης κατά μίαν ημέραν ενωρίτερον) από Νότου και εκτελέσεως νυκτερινών επιδρομών εις το εσωτερικόν της συμμοριακής διατάξεως Νοτίως ΜΟΥΡΓΚΑΝΑΣ.

(γ)   Απαγόρευσις επικοινωνίας των συμμοριτών μετά ΚΟΥΣΟΒΙΤΣΗΣ (Ρ.6670).

(δ)   Επιδίωξις απαγορεύσεως διαφυγής των συμμοριτών πρός Αλβανίαν διά της διαβάσεως ΤΣΑΜΑΝΤΑ (Ρ.6066).

 1. Χρησιμοποιηθησομέναι δυνάμεις και γενική διάταξίς των

(α)   Συγκρότημα 75 Ταξιαρχίας (δεξιά από Β.Α.)

 • 582 Τάγμα
 • 583 Τάγμα

 • 584 Τάγμα

 • 581 Τάγμα

 • Πεδινή Πυρ/χία (Σωλήνες 4)

 • Μοίρα Ορειβ. Πυρ/κού 3.7 ιντσών (σωλήνες 4)

 • Τρεις διμοιρίαι Πολ/λων (Πολυβόλα 12)

 • Ουλαμός Τεθωρακισμένων

(β)   Συγκρότημα 74 Ταξιαρχίας (αριστερά από Ν.)

 • 627 Τάγμα
 • 628 Τάγμα

 • 629 Τάγμα

 • 65 Τ. Εθνοφρουράς

 • Γ.Μοίρα Καταδρομών (λόχοι 8)

 • Ουλαμός Πεδ.Πυρ/κού (σωλήνες 2)

 • Ομάς Πολυβόλων ΦΙΑΤ

  1. Όριον μεταξύ των συγκροτημάτων

  -Υψοδείκτης 1806 (Ρ.637670)- ΒΑΒΟΥΡΙΟΝ (Ρ.640647)- ΛΕΙΑ (Ρ.655638)- ΚΑΣΤΡΙ (Ρ.694626) (άπαντα εις 75 Ταξιαρχίαν).

  Το άνω όριον παρέχεται ως ένδειξις, μη αποκλειομένης της μεταβολής του κατά την διάρκειαν του αγώνος.

  1. Συγκρότημα 75 Ταξιαρχίας

  (α)   Γενική αποστολή

  • Η συντριβή του εχθρού εν τη καθορισθείση ζώνη.
 • Εξασφάλισις ΚΑΣΤΑΝΙΑΝΗΣ

 • (β)   Ημέραι Χ-2 και Χ-1

  • Λήψις της επιθετικής διατάξεως εν πάση μυστικότητι, εκτελουμένων των κινήσεων κατά την διάρκειαν των δύο νυκτών.
 • Την Χ-1 ημέραν απασχόλησις των αντιστάσεων περιοχής ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑΣ άνευ ουδεμίας εκδηλώσεως Πυρ/κού.

 • (γ)   Ημέρα Χ

  • Ταυτόχρονος άμα τη έω επίθεσις εφ΄όλου του μετώπου πρός διάσπασιν της εχθρικής τοποθεσίας και την πάση θυσία κατάληψιν εντός της Χ ημέρας του συγκροτήματος υψωμάτων ανώνυμον υψωμ. (Ρ.672659)- ΣΚΗΤΑΡΙ (Ρ.675648) – ΤΣΕΡΟΒΙΤΣΙ (Ρ.684639) – ΚΑΣΤΡΙ (Ρ.694626).
 • Εν συνεχεία και ει δυνατόν εντός της αυτής ημέρας συνέχισις της επιθέσεως πρός κατάληψιν υψοδ. 1806 (Ρ.637670), διατηρουμένου σταθερώς του συγκροτήματος ΣΚΗΤΑΡΙ διά δυνάμεως περίπου Τάγματος.

 • Η Μεραρχία υποδεικνύει τον κάτωθι τρόπον ενεργείας:

 • Συγκρότησις ομάδος κρούσεως εκ τριών Ταγμάτων (ηλαττωμένων κατά τα τμήματα ασφαλείας Πυρ/κού), εκ των οποίων δύο Τάγματα εν πρώτω κλιμακίω και εν Τάγμα εν δευτέρω κλιμακίω και με συνολικήν ζώνην ενεργείας από ΚΑΣΤΡΙ (ΝΑΙ) μέχρι παραλλήλου 665 (ΝΑΙ).

  • Επί πλέον διατηρουμένης σταθερώς μιας δυνάμεως διλοχίας της ΚΑΣΤΑΝΙΑΝΗΣ , εξάσκησις πιέσεως πρός ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑΝ με σκοπόν αφ΄ενός με την καθήλωσιν των εκεί συμμοριακών δυνάμεων, αφ΄ετέρου δε την αποκοπήν πάσης επικοινωνίας μεταξύ ΑΓ.ΜΑΡΙΝΗΣ και ΚΑΣΤΑΝΙΑΝΗΣ.

  (δ)   Ημέρα Χ+1

  • Κατ΄αρχήν αι ενέργειαι καθορισθήσονται βάσει των αποτελεσμάτων του αγώνος της Χ ημέρας διά νεωτέρας διαταγής. Παρέχεται η ένδειξις ότι η 75 Ταξιαρχία θα συνεχίση την επιθετικήν ενέργειαν αφ΄ενός μεν πρός υψοδ. 1806 (Ρ.637670), αφ΄ετέρου δε πρός ΠΡΟΦ. ΗΛΙΑΝ ΛΕΙΑΣ (Ρ.660640) – ΒΑΒΟΥΡΙΟΝ (Ρ.640647) διά τηρουμένου σταθερώς του συγκροτήματος ΣΚΗΤΑΡΙ και μετατοπιζομένου του ορειβατικού Πυρ/κού.
  1. Συγκρότημα 74 Ταξιαρχίας

  (α)   Χ-2 ημέραν

  • Λήψις της επιθετικής διατάξεως και προώθησις των τμημάτων, εάν παρίσταται ανάγκη διά την ενέργειαν της επομένης.

  (β)   Νύξ της Χ-2 πρός Χ-1

  • Αιφνιδιαστική επιδρομή διά δυνάμεων Καταδρομών πρός διευκόλυνσιν των ενεργειών της Ταξιαρχίας διά την επομένην.

  (γ)   Ημέρα Χ-1

  • Κατάληψις εντός της ημέρας των σημείων ΠΛΟΚΙΣΤΑ-ΤΑΒΕΡΑ-ΜΕΓΑΛΗ ΡΑΧΗ και προώθησις του δεξιού Τάγματος εγγύς της περιοχής ΓΑΡΔΙΚΙ (Ρ.680590) και λήψις της επιθετικής διατάξεως του διά την επομένην.

          (δ)   Νύξ της Χ-1 πρός την Χ

                 – Αιφνιδιαστική επιδρομή διά δυνάμεων Καταδρομών πρός περιοχήν ΛΕΙΑ-ΒΑΒΟΥΡΙΟΝ με σκοπόν αφ΄ενός με την καταστροφήν των εν τη περιοχή ταύτη συμμοριακών δυνάμεων, αφ΄ετέρου δε την εφέλκυσιν της προσοχής του εχθρού εις τον Νότιον τομέα ινα ούτω διευκολυνθώσιν αι ενέργειαι της 75 Ταξιαρχίας διά την Χ ημέραν.

  (ε)   Ημέρα Χ

  • Άμα τη εω το Τάγμα του δεξιού της διατάξεως της να ενεργήση επιθετικώς εν τη κατεύθυνσει ΓΑΡΔΙΚΙ (Ρ.680590)- ΣΤΑΛΟΣ και να καταλάβη εντός της αυτής ημέρας το ύψωμα ΣΤΑΛΟΣ (Ρ.685620).

  Μετά την κατάληψιν του ΣΤΑΛΟΣ και την εκκαθάρισιν του υψώματος ΚΑΣΤΡΙ υπό τμημάτων της 75 Ταξιαρχίας, το Τάγμα τούτο να κινηθή πρός ΠΡΟΦ.ΗΛΙΑΝ ΛΕΙΑΣ (Ρ.660620), διατηρουμένου σταθερώς του υψώματος ΣΤΑΛΟΣ (Ρ.685640).

  Το Τάγμα τούτο έχη υπ΄όψιν του ότι σκοπός του είναι να διευκολύνη την κατάληψιν του οχυρωτάτου συγκροτήματος ΣΚΗΤΑΡΙ- ΤΣΕΡΟΒΙΤΣΙ καθ΄ου θα ενεργήση μετωπικώς η 75 Ταξιαρχία, δι΄ου και παρίσταται ανάγκη όπως και διά πυρών και διά κινήσεως διευκολύνη την ενέργειαν ταύτην.

  -Τα λοιπά Τάγματα της 74 Ταξιαρχίας να εξασκήσωσι συνεχή πίεσιν δι΄ισχυρών αναγνωρίσεων πρός Βορράν.

  (στ)Νύξ της Χ πρός την  Χ+1

  • Αιφνιδιαστική επιδρομή διά δυνάμεων Καταδρομών είτε πρός περιοχήν ΛΕΙΑ- ΒΑΒΟΥΡΙΟΝ, είτε πρός περιοχήν ΤΣΑΜΑΝΤΑ, αναλόγως της εξελίξεως του αγώνος της Χ ημέρας και της στάσεως ην θα τηρήση ο εχθρός την ημέραν ταύτην.

  (ζ)   Ημέρα Χ+1

  • Κατ΄αρχήν αι ενέργειαι καθορισθήσονται βάσει των αποτελεσμάτων του αγώνος της Χ ημέρας διά νεωτέρας διαταγής. Δεν αποκλείεται μια πιθανή ισχυρά ενέργεια επί της κατευθύνσεως ΓΚΕΛΙΛ (Ρ.580605)- υψοδ.1210 (Ρ.580660) πρός τον σκοπόν της αποκοπής της διά ΤΣΑΜΑΝΤΑ διαφυγής του εχθρού πρός Αλβανίαν. Η ενέργεια αυτή θα γίνη εν συνδυασμώ με ενέργειαν της Γ΄Μοίρας Καταδρομών και υπό την προϋπόθεσιν της οπωσδήποτε σταθεράς κατοχής των υψωμάτων ΓΚΕΛΙΛ-ΛΟΚΙΣΤΑ δι΄ειδικής διαταγής.
  1. Γενική εντολή
  • Τα συγκροτήματα να έχωσιν υπ΄όψιν των την γενικήν τακτικήν των συμμοριτών, οίτινες πιεζόμενοι είναι ενδεχομένον να διεισδύσωσιν εις το πλευρόν και τα νώτα της διατάξεως των. πρός αντιμετώπισιν τούτων επιβάλλεται η απ΄αρχής δημιουργία και τήρησις εφεδρειών έστω και μικρών.
  1. Η Χ ημέρα ορισθήσεται εγκαίρως διά κρυπτογραφικής διαταγής. Αυτή θα είναι ουχί πέραν της 29ης.
  2. Διοίκησις – Διαχείρισις

  Ορα ειδικήν διαταγήν Β΄-Γ΄ Κλάδου.

  1. Εσωτερικαί επικοινωνίαι
  • Τ.Σ. Μεραρχίας ΚΕΡΑΣΟΒΟΝ (Ρ.7278)
  • Τ.Σ. 74 Ταξιαρχίας ΒΡΙΖΑΜΙΕΣ (Ρ.6057)

  • Τ.Σ. 75 Ταξιαρχίας ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ (Ρ.727665).

  1. Διαβιβάσεις

  Όρα οδηγίας Δσεως Διαβιβάσεων της Μεραρχίας

  1. ΕΙΔΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

  (α)   Δι΄ειδικών διαταγών της Μεραρχίας θα πραγματοποιηθούν εγκαίρως αι αναγκαίαι μετακινήσεις Μονάδων.

  (β)   Αι 43 και 76 Ταξιαρχίαι από της Χ-1 ημέρας να εκδηλώσωσι δραστηριότητα δι΄επιθετικών αναγνωρίσεων εις βάθος.

  (γ)   Η 43 Ταξιαρχία να διατάξη την μεταστάθμευσιν της διλοχίας του 525 Τάγματος από περιοχής ΔΕΜΑ και από πρωίας της Χ-2 ημέρας εις περιοχήν ΔΟΛΙΑΝΑ-ΚΑΛΠΑΚΙ με αποστολήν την κάλυψιν του πλευρού της 75 Ταξιαρχίας και έλεγχον περιοχής ΔΟΛΙΑΝΩΝ- ΚΑΛΠΑΚΙ- ΓΟΡΙΤΣΗΣ-ΓΕΦ.ΑΓΙΩΝ.

  Υπό διαταγάς της ο λόχος γεφύρας ΑΓΙΩΝ του 18 Τ.Ε.

  Από Χ-2 ημέρας και μέχρι πέρατος επιχειρήσεως ΙΕΡΑΞ ή ναρκαλιεύσις των αρτηριών ας έχει σήμερον η 75 Ταξιαρχία θ΄αναληφθώσι μερίμνη και ευθύνη της 43 Ταξιαρχίας διά της διλοχίας 525 Τ/τος και διά των ιδίων συνεργείων.

  1. Αι 74 και 75 Ταξιαρχίαι μέχρις εσπέρας 27ης τρέχοντος να υποβάλωσιν εις την Μεραρχίαν αντίγραφα των διαταγών των επιχειρήσεων
  2. ΟΔΗΓΙΑΙ

  (α)   Η προηγηθείσα της παρούσης επιχείρησις ΠΕΡΓΑΜΟΣ απέτυχε εις ότι αφορά τας τεθείσας προθέσεις της Μεραρχίας λόγω των παρατηρηθέντων σφαλμάτων και παραλείψεων των Δσεων των Ταγμάτων ιδία τα οποία η Μεραρχία σημειοί κατωτέρω με την ελπίδα της μη καταλήψεως των: Ούτω:

  • Παρετηρήθη διστακτικότης και έλλειψις του απαιτουμένου επιθετικού πνεύματος .
 • Παρετηρήθη βραδύτης αδικαιολογήτος εις τας κινήσεις και ενεργείας γενικώς με αποτέλεσμα ν΄απωλεσθή η επιτυχία.

 • Παρετηρήθη ότι Τάγματα τινά διαπιστωσάντα διά των περιπόλων των την μη κατοχήν σημαντικών κατωκημένων τόπων ή σημείων, αντί εκμεταλλευομένα να προωθήσωσιν αμέσως δυνάμεις των πρός κατάληψιν και διατήρησιν αφήκαν να χαθούν αι ευκαιρίαι αυταί με αποτέλεσμα να καταλάβη ο εχθρός τα σημεία ταύτα και να χρειασθούν σκληροί αγώνες τας επομένας ημέρας πρός κατάληψιν.

 • Αναφέρθησαν πολλαί περιπτώσεις καθ΄ας ένιαι Δσεις δεν ενημέρωνον συνεχώς τας Ταξιαρχίας των, τινές δε και εσφαλμένας πληροφορίας ως και θέσεις των ανέφεραν με αποτέλεσμα να άγωνται αι Διοικήσεις εις λήψιν εσφαλμένων αποφάσεων.

 • Παρετηρήθη κατάχρησις μεταβιβάσεως ανοικτών σημάτων και ραδιοτηλεγραφικών συνομιλιών επί των θέσεων και προθέσεων εκ των οποίων ο εχθρός πλείστα ωφέλη προσεκομίζετο.

 • Τέλος παρετηρήθησαν παραλλείψεις εις το σημείον της παραλλαγής και αποκρύψεως γενικώς των θέσεων και κινήσεων μας.

 • Εφίσταται ιδιαιτέρως η προσοχή εις την κατανάλωσιν πυρομαχικών ιδία Πυρ/κού λόγω των γνωστών ελλείψεων αλλά και εις την εκμετάλλευσιν των αποτελεσμάτων του υπό των τμημάτων.

 • Ο Μέραρχος

  Μ.Αντωνόπουλος

  Ταξίαρχος

  ΠΑΡΑΛΗΠΤΑΙ         

  • 74 Ταξιαρχία                          αντίτ.υπ΄αριθ.  1
 • 75 Ταξιαρχία                              ¨       ¨    ¨     2

 • Γ.Μοίρα Καταδρομών               ¨       ¨    ¨     3

 • Δσις Πυρ/κού                            ¨       ¨    ¨     4

 • Δσις Διαβιβάσεων                     ¨       ¨    ¨     5

 • ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΙΣ

  • ΓΕΣ/Α1                                                  ¨       ¨    ¨     6
 • Β΄Σ.Σ./Α1                                  ¨       ¨    ¨     7

 • 43 Ταξιαρχίαν                            ¨       ¨    ¨     8

 • 76 Ταξιαρχίαν                            ¨       ¨    ¨     9

 • Αμερικανόν Σύνδεσμον            ¨       ¨    ¨     10

 • Γραφείον Α1                              ¨       ¨    ¨     11

 • Διά την ακρίβειαν

  Τ.Σ.Υ.

  ————————————————-

  VIII MΕΡΑΡΧΙΑ

  ΓΡΑΦΕΙΟΝ Α2

  ΔΥΝΑΜΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΙΣ ΣΥΜΜΟΡΙΑΚΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΣΑΜΑΝΤΑ – ΜΟΥΡΓΚΑΝΑΣ

  ΑΡΧΗΓΕΙΟΝ ΗΠΕΙΡΟΥ: Σ.Δ. εις ΤΣΑΜΑΝΤΑ (Σ.6066).

  1. ΤΑΓΜΑ ΑΛΚΗ: Από (Ρ.6867) μέχρι (Ρ.6066) και ΣΚΗΤΑΡΙ

  Δύναμις: 200-250

  Λόχοι 2, Λόχος Μηχανημάτων 1

  Οπλισμός: 18 οπλ/λα, 30 αυτόματα, 3

  ατομικοί ολμίσκοι. Γροθιές 15.

  Χειροβομβίδες 1-2 έκαστος. Όλμοι βαρείε

  δύο. Πολυβόλα  δύο.

  1. ΤΑΓΜΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ: Από (Ρ.6964)(6772) μέχρι (Ρ.6868).

  Δύναμις: 200-250

  Λόχοι 2, λόχος μηχανημάτων 1

  Οπλισμός: 18 οπλ/λα, 30 αυτόματα, 2

  ατομικοί ολμίσκοι, 2 χειρ/δες έκαστος, 15-

  20 γροθιές, 2 όλμοι βαρείς, 2 Πολ/λα.

  1. ΤΑΓΜΑ ΦΩΚΑ:Από ΜΕΓ.ΡΑΧΗ (Ρ.6360) μέχρι ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑ (Ρ.6661)

  Δύναμις: 200-250

  Λόχοι 2, λόχος μηχανημάτων1

  Οπλισμός: 18 οπλ/λα, 30 αυτόματα, 15-18

  γροθιές, 1-2 χειρ/δες έκαστος, 2 ατομ.

  ολμίσκοι, 2 Πολ/λα, 1 όλμος βαρύς.

  1. ΤΑΓΜΑ ΣΚΕΥΗ: Από (Ρ.5963) μέχρι (Ρ.5866)

  Δύναμις: 200

  Λόχοι 2, λόχος μηχανημάτων 1

  Οπλισμός: 18 οπλ/λα, 25 αυτόματα, 1-2

  ατομ. ολμίσκοι, 1-2 χειρ/δες έκαστος, 15

  γροθιές, 2 Πολ/λα, 2 όλμοι.

  1. ΤΑΓΜΑ ΠΕΤΡΙΤΗ-ΚΟΚΟΡΗ:

  Εις ΛΕΙΑ (Ρ.6664) και πιθανώς ΓΛΟΥΣΤΑ (Ρ.6861) και ΓΑΡΔΙΚΙ (Ρ.6859).

  Δύναμις: 200-250

  Λόχοι 3

  Οπλισμός: 24-27 οπλ/λα, 30-35 αυτόματα, 15-20 γροθιές, 1-2 χειρ/δες έκαστος.

  1. ΛΟΧΟΣ ΝΕΩΝ: Εις ΤΣΑΜΑΝΤΑ (Ρ.6866)

  Δύναμις: 60 (έμεινε το ήμισυ κατά τελευταίας μάχας)

  Οπλισμός: 7-9 οπλ/λα, 12 αυτόματα, 1-2 χειρ/δες έκαστος .

  1. ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΙΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΙ

  Εις ΤΣΑΜΑΝΤΑ. Δύναμις 80-100

  1. Ανταρτοομάς δυνάμεως 30-40 ανδρών εις περιοχήν ΚΑΣΙΔΙΑΡΗ μεταξύ (Ρ.7568) και (Ρ.7763).

  Εν Σ.Τ.Γ. 918 τη 22 Μαρτίου 1948

  Το

  Α2 Γραφείον

   Τ.Σ.Υ.

                                                               Καραπάνος Αθανάσιος

  Ταγ/χης Πυρ/κού