Δελτίο συμβάντων, ΕΛΑΣ/8 ΜΕΡΑΡΧΙΑ, 25 Δεκ 1944

Νο 35
ΕΠΕ 759 /25-12-44 ώρα 24
ΓΕΝΙΚΟΝ ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΟΝ

ΔΕΛΤΙΟΝ ΣΥΜΒΑΝΤΩΝ

ΤΜΗΜΑΤΑ ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ ΑΠΩΘΗΣΑΝ ΣΗΜΕΡΟΝ ΕΧΘΡΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΕΡΑΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΟΔΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΡΕΒΕΖΗΣ ΣΤΟΠ
ΚΑΤΑΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑ ΚΑΙ ΚΑΤΕΧΟΝΤΑ ΓΡΑΜΜΗΝ ΣΤΟΠ ΥΨΩΜΑΤΑ ΒΟΡΕΙΩΣ ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΟΣ ΣΤΟΠ
ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΗΤΑΣ ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΗ ΥΨΩΜΑ 370 ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΑΧΗΣ ΖΑΡΚΑΔΗ ΥΨΩΜΑ 261 ΣΤΟΠ
ΕΣΠΕΡΙΝΑΣ ΩΡΑΣ ΣΗΜΕΡΟΝ ΤΜΗΜΑ 39ΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΣΤΟΠ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΑΝ ΚΑΤΑΣΤΡΑΦΕΙΣΑΝ ΥΠΟ ΕΧΘΡΟΥ ΓΕΦΥΡΑΝ ΠΑΝΤΑΝΑΣΗΣ ΣΤΟΠ Συνέχεια

Δελτίο στρατιωτικής κατάστασης, ΕΛΑΣ/8 ΜΕΡΑΡΧΙΑ, 23 Δεκ 1944

ΕΠΕ 2329/167

ΔΕΛΤΙΟΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ

ΔΕΛΤΙΟΝ 23-12-44

1ον  Επιχειρήσεις κατά περιοχάς όπου:

Α΄   Τομεύς 8ης Μεραρχίας stop Συνεχισθείσες επιθέσεις stop Τμήματα ΕΔΕΣ αμυνόμενα υψωμάτων βορίως Ιμαρέτ ανετράπησαν stop Τραπέντα εις άτακτον φυγήν stop Κατελήφθησαν χωρία Γρίμποτον Κορφοβούνι stop και υψωδείκτης 342 stop Απώλειαι εχθρού εξακριβωμέναι νεκροί 8 stop Αιχμάλωτοι 3 stop Λάφυρα δύο πυροβόλα των εβδομήντα πέντε άνευ κλείστρου stop και ένα αυτοκίνητο stop Συνέχεια

Στρατιωτική κατάσταση 8 ΜΕΡΑΡΧΙΑ (ΕΛΑΣ), 7 Δεκ 1944

Νο.47
Αρ.Ε.Π.Ε 595
ΕΠΕΙΓΟΝ
ΡΑΔ-ΜΑ
ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΟ
36ον συν/μα πληροφορεί stop Αγγλοι κατέλαβον χθες απάσας γεφύρας από Μεσολόγγι προς Αγρίνιον stop και Στενωπού Κλεισούρας stop Φυλάκια με άρματα μάχης stop Επίσης ότι μεταφέρουν όπλα πλησίον φυλακών Ράλληδων stop πιθανόν επιχειρήσουν οπλισμό τους stop.

Σ.Δ. 7.XII.44
VIII ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ
Αυγερόπουλος-Ηρακλής

Διαταγή δημιουργίας επιμελητείας, ΕΛΑΣ/8 ΜΕΡΑΡΧΙΑ, 5 Δεκ 1944

Ε.Λ.Α.Σ
VIII ΜΕΡΑΡΧΙΑ
ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ Ι
Αριθ. Πρωτ. 11878

ΔΙΑΤΑΓΗ

Κοινοποιούντες κατωτέρω την υπ΄αριθ. 15559/15582/22-11-44 Διαταγήν του Γενικού Στρατηγείου περί ανασυστάσεως Διευθύνσεων Επιμελητείας εις τας Μεγάλας Μονάδας

Συνιστώμεν

Την Δ/νσιν Επιμελητείας της Μεραρχίας με προσωπικόν το ίδιον το του τμήματος Εφοδιασμού της Μεραρχίας το οποίον υπήγετο μέχρι σήμερον υπό την Διεύθυνσιν του Ι Επιτελικού Γραφείου.
Τα καθήκοντα του Διευθυντού της Επιμελητείας

Συνέχεια

Διαταγή επιχειρήσεων ΕΛΑΣ/8 ΜΕΡΑΡΧΙΑ/15 Σεπ 1944

Ε. Λ. Α. Σ.                                                                Προσωπική Απόρρητος
ΧΙΙΙ ΜΕΡΑΡΧΙΑ
Συγκρότημα 1 /52 και 1 /54 Ταγ/τος
Αριθμ. Ε. Π. Ε.

ΔΙΑΤΑΓΗ

Ι.      ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ.
Ο εχθρός αποσύρεται εκ Νότου προς Βορράν χρησιμοποιών τόσον τη σιδηροδρομικήν γραμμήν όσον και την οδικήν αρτηρίαν Αθηνών Λαρίσσης διά μεγάλων φαλάγγων αίτινες συγκεντρώνονται εις Λαμίαν και εκείθεν σιδηροδρομικώς και κατά το πλείστον οδικώς κατευθύνονται προς Λάρισσαν. Τα μέσα μεταφοράς των εις την οδικήν αρτηρίαν είναι αυτοκίνητα, τροχοφόρα (κάρρα πολιτών) ζώα μεταγωγικά και κατά διαλείματα πορεύονται πεζή.
Τρόπος υποστηρίξεως των διερχομένων σιδηροδρομικώς και οδικώς φαλάγγων.
Σιδηροδρομικώς μεν διά των μονίμων εγκαταστημένων φυλακίων κατά μηκος της σιδηροδρομικής γραμμής προς υποστήριξίν των τεχνικών ταύτης έργων, οδικώς δε διά μονίμων εγκατεστημένων φυλακίων επί των επικαίρων σημείων και δεσποζόντων υψωμάτων και ενίοτε διά προκεχωρημένων Τμημάτων εγκαθισταμένων προσωρινώς και συγκεκριμένως εις τομείς δράσεως των Τμημάτων μας.
Φυλάκιον επί υψ. 845, 890 τριγωνομετρηκού επί της καρροποιήτου Αντίνιτσας και επί των αντερεισμάτων Ν. του υψ. 845 τοποθεσίαν Καμπυλόβρυσην (Ποληοκούλια).

ΙΙ.    ΠΡΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ.
Απόσπασμα της υπ`αριθμ. Ε. Π. Ε. 941/7 – 9 – 44 Διαταγής Ταξιαρχίας δι’ ής, τα Τμήματα εντέλλονται εγκατασταθούν ιππαστί επί των υψωμάτων 845 περί το Δερβέν Φούρκο παρεμποδίζοντα κάθε κίνησιν οδικήν προς Βορράν ή Νότον ομοίως διαταχθούν.
1/54 Τάγμα. Κατόπιν προφορικής Διαταγής Ταξιάρχου κανονίση την διάταξίν του ανατολικά της οδικής αρτηρίας Λαμίας – Δομοκού επί του ορεινού συγκροτήματος Ποληκούλια – Λαμίας – Στυλίδος. Συνέχεια

Διαταγή αναδιάταξης μονάδων, ΕΛΑΣ/8 ΜΕΡΑΡΧΙΑ/3ΓΡ/9 Σεπ 1944

Ε.Λ.Α.Σ.                                             Απόρρητος – Διά τας Διοικήσεις
VIII ΜΕΡΑΡΧΙΑ                               Εξαιρετικώς Επείγουσα
ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΙΙΙ
Αριθ. Ε.Π.Ε. 402

ΔΙΑΤΑΓΗ

Κατόπιν Ε.Π.Ε. 1625/7-9-44 Διαταγής Γενικού Στρατηγείου.
Εντελλόμεθα
Ι .     α.    Το 5ον Συν/μα Πεζικού να είναι έτοιμο προς κίνησιν εντός τριών το πολύ ημερών από σήμερον, προς την περιοχήν Ι Μεραρχίας, παυομένης της περαιτέρω τακτικής υπαγωγής του Συν/τος τούτου, εις την VIII Μεραρχίαν. Συνέχεια

Εκθεση επιθετικής ενέργειας στο ΜΑΤΣΟΥΚΙ (21-7-44), ΕΛΑΣ/8 ΜΕΡΑΡΧΙΑ/3ΕΓ/14 Αυγ 1944

Ε.Λ.Α.Σ.
VIII ΜΕΡΑΡΧΙΑ                                                               Σ.Δ. 14 Αυγούστου 1944
ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ – ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΙΙ

Αριθ. Ε.Π. 2818

Για
το Γενικό Στρατηγείο
«Υποβάλλομε έκθεση για την επιθετική ενέργεια στην περιοχή Ματσούκι, στις 21-7-44».-

Έχομε την τιμή να υποβάλωμε έκθεση για την επιθετική ενέργεια του Ι/5 Τάγματος, στην περιοχή Ματσούκι, στις 21-7-44.
Γενικά η Μεραρχία συμφωνεί με τα συμπεράσματα της έκθεσης, με την παρατήρηση πως στην έκθεση αυτή αναφέρεται μόνο το ότι η ομάδα του 3ου Λόχου δεν έκανε χρονικά με ακρίβεια την αποστολή που της ανατέθηκε, χωρίς να γίνεται και η κριτική που πρέπει στο ζήτημα αυτό.Ακόμα δεν αναφέρει το ΙΙΙ/5 Τάγμα, ούτε και οι πιο πάνω διοικήσεις, τι μέτρα πήραν πάνω σ`αυτό καθώς και για τον Διμοιρίτη της Διμοιρίας Χρηστών, που όπως γράφει στα συμπεράσματα δεν έδειξε πρωτοβουλία και δεν έκανε το καθήκον του πέρα για πέρα.- Συνέχεια

Ιδρυση Φυλακών, ΕΛΑΣ/8 ΜΕΡΑΡΧΙΑ/Διεύθυνση Δικαστικού/24 Ιουν 1944

ΕΘΝΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ Ε.Λ.Α.Σ.

VΙΙΙ ΜΕΡΑΡΧΙΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ

Αριθ. Πρωτ. 4072

ΔΙΑΤΑΓΗ

Η Μεραρχία μας έχει μια τεράστια εδαφική έκταση. Με την οργάνωση της Διεύθυνσης Δικαστικού και με την κατάργηση των Στρατοδικείων των διαφόρων κατωτέρων μονάδων στην έδρα της Μεραρχίας συγκεντρώνεται αρκετά μεγάλος αριθμός κρατουμένων και ιδία καταδίκων. Δημιουργείται μ` αυτόν τον τρόπον μεγάλο πρόβλημα ταχτοποιήσης των κρατουμένων αυτών. Τα οικήματα στην έδρα συνήθως λείπουν ή δεν είναι κατάλληλα. Το προσωπικό για τη φύλαξη τους διαλέγεται πρόχειρα. Έτσι η διαβίωση των κρατουμένων δεν είναι τέτοια που να εξασφαλίζει σ`αυτούς ανθρώπινους όρους ζωής, ανάλογους μ`εκείνους που θα πρέπει εμείς σαν πολιτισμένοι άνθρωποι να χαρίσουμε στους κρατούμενους, έστω κι αν πολλοί απ`αυτούς είναι προδότες ή άνθρωποι που με λύσσα θάταν διατεθιμένοι να πολεμήσουν. Κοντά στ`άλλα και το μεγάλο εκπολιτιστικό έργο που έχουμε αναλάβει. Απ`την άλλη μεριά έλειπε μπορούμε να πούμε σχεδόν ολότελα η διαφωτιστική δουλειά μέσα στους εγκληματίες αυτούς πράγμα που δυσχέραινε σε μεγάλο βαθμό τη διόρθωση τους, ενώ παράλληλα απ`την έλλειψη κατάλληλης οργάνωσης σε καμμιά κοινωνικά χρήσιμη δουλειά δεν απασχολούντανε. – Συνέχεια

Εκθεση παραβάσεων ΕΔΕΣ, ΕΛΑΣ/8 ΜΕΡΑΡΧΙΑ/3ΓΡ/7 Ιουν 1944

Ε.Λ.Α.Σ.

VΙΙΙ ΜΕΡΑΡΧΙΑ

ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ – ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΙβ

Αριθμ. πρωτ. 3460

Έκθεση συνοπτική

Για τις παραβάσεις του Ε.Δ.Ε.Σ. απ`τη μέρα της υπογραφής της συμφωνίας της ΠΛΑΚΑΣ (29-3-44) μέχρι 31-5-44.-

Απ`τις πρώτες μέρες που ακολούθησαν την υπογραφή της συμφωνίας της Πλάκας, από μέρος του Ε.Δ.Ε.Σ. εκδηλώθηκε μια σειρά πράξεων που έχουν τον ξεκάθαρο χαρακτήρα πως καμμιά πρόθεση σεβασμού της δεν υπήρχε, ακόμα δε και μια συστηματική προσπάθεια διείσδυσης του σε περιοχές καθαρά εαμικές, παρά το σαφέστατο διαχωρισμό που γίνηκε παραδεχτός με την παραπάνω συμφωνία. Συνέχεια

Ανακοίνωση περί ωμοτήτων εναντίον ΕΛΑΣ, ΕΛΑΣ/8 ΜΕΡΑΡΧΙΑ/16 Οκτ 1943

Ε.Λ.Α.Σ.
VIII ΜΕΡΑΡΧΙΑ
Δ Ι Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
Θετικές πληροφορίες μας βεβαιώνουν, ότι ωρισμένοι στρατιωτικοί και πολιτικοί Ζερβικοί παράγοντες, προβαίνουν σε ωμότητες σε βάρος αθώων πολιτών της οργάνωσης ΕΑΜ – ΕΛΑΣ.
Συλλήψεις, δαρμοί, ξεγύμνωμα ατόμων, αδικαιολόγητες πιέσης, αρπαγές περιουσιών είναι αι πράξεις για τις οποίες έχουμε απτές αποδείξεις.
Ο ΕΛΑΣ ποτέ ως τώρα δεν τους μιμήθηκε ούτε και σήμερα πρόκειται να θίξη κανένα που δεν στρέφει το όπλο ενάντιά του.
Ειδοποιεί όμως τους δράστες αυτούς, οποιοιδήποτε και αν είναι ότι συντομώτατα γι’ αυτούς τους βανδαλισμούς θα λογοδοτήσουν στα Στρατοδικεία του ΕΛΑΣ και θαναι σκληρή η τιμωρία τους.

Ας τώχουν καλά υπ’ όψει τους τα ταπεινά αυτά υποκείμενα.
Διπλή θα πέση η τιμωρία στο κεφάλι τους.

16-10-43
Η VIII ΜΕΡΑΡΧΙΑ
Ο Στρατηγός Π. Νάσης
Ταγ/χης Α. Πίσπερης
Υπολ/γος Ι. Κατσαντώνης

Σύμφωνο συνεργασίας ΕΑΜ-ΕΑΜ/ΚΚ Αλβανίας, ΕΛΑΣ/8 ΜΕΡΑΡΧΙΑ/2ΕΓ/10 Αυγ 1943

Ε.Λ.Α.Σ

VIII ΜΕΡΑΡΧΙΑ
ΕΠΙΤΕΛ. ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΙΙ
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 657
Δ Ι Α Τ Α Γ Η
Κοινοποιούμεν απόφασιν του αντιπροσώπου Ε.Α.Μ. Ελλάδος περί πλήρους συνεννοήσεως και συνεργασίας της Ελληνικής και Αλβανικής μειονότητος εις την Ελλάδα και Αλβανίαν ως και προκηρύξεις προς την Ελληνικήν μειονότητα της Αλβανίας. Η απόφασις αύτη χαρακτηρίζεται ως ένας λαμπρός σταθμός εις την αδελφικήν σήμερον συνεργασίαν κατά του φασισμού και επίλυσιν όλων των ζητημάτων μετά την απελευθέρωσιν. Παρακαλούμεν να δώσητε ευρείαν δημοσιότητα εις την εν λόγω απόφασιν διαφωτίζοντες περί της σημασίας της. Συνέχεια

Παράπονα πολίτη, ΕΛΑΣ/8 ΜΕΡΑΡΧΙΑ/3 Οκτ 1943

 ΕΛΑΣ
VIII Μεραρχία Ηπείρου Τ.Τ. 534                                         την 3 Οκ/βρίου 1943
3/40 Συν/μα
Αριθ. 1732
Προς
Το Κοινόν Αρχηγείον
Ο π ο υ
Εχομεν την τιμήν να υποβάλωμεν συνημμένως έγγραφον αναφοράν παραπόνων του ιδιώτου Παν. Τόλη, εκ Γραμμενίτσης κατά των Αξ/κών του ΕΔΕΣ κ.κ. Μπασακάρου Χρ. Ιλάρχου και κ. Τσεπέτη Θεοδ. Υπολοχαγού , καθότι εξ αιτίας των υπεβλήθη εις έξοδα ανερχόμενα εις το ποσόν των 150000 διά την μεταφοράν των πραγμάτων της οικογενείας από του χωρίου του εις Καλεντίνην, λόγω της επιτάξεως του ιδίου του ζώου υπό των ως άνω Αξι/κών καθ’ ην στιγμήν ηδύνατο να επιτάξουν τοιούτον παρ’ αγωγιάτου μαυραγορίτου. Όταν δε ο ως άνω παραπονούμενος εζήτησε το ζώον του εφ’ όσον πλέον εξέλειπε ο λόγος της περαιτέρω κατακρατήσεως του, δεν τω παρεδόθη αλλά εδήσε να υποβληθή εις μυρίους κόπους και ταλαιπωρίας διά να κατορθώση να παραλάβη το ζώον του.
Οθεν παρακαλούμεν όπως διατάξητε και ενεργηθή ότι πρέπει.
Διά το 3/40 Συν/γμα
Κοινοποίησις
1) VIII Μεραρχίαν Ηπείρου Τ. Παπασπύρου
2) Βρετανικήν Αποστολήν ΄Αρτης Ταγ/χης
3) Γεν. Αρχηγείον ΕΔΕΣ
4) Κοινόν Στρατηγείον ΕΛΑΣ – ΕΔΕΣ
Διά την ακρίβειαν
(Τ.Σ.Υ.)

Αναφορά στρατολογήσεως απο ΕΔΕΣ, ΕΛΑΣ/8 ΜΕΡΑΡΧΙΑ Ηπείρου/ΕΓ3/6 Σεπ. 1943

Ε.Λ.Α.Σ
VIII ΜΕΡΑΡΧΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ – ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΙΙον
Αριθ. Πρωτ. 730

Η
VIII Μεραρχία Ηπείρου
Προς
το Κοινόν Στρατηγείον
Ηπείρου όπου
Λαμβάνω την τιμήν να διαβιβάσω συνημμένως μαρτυρικάς καταθέσεις ληφθείσας υπό του Ταγμ/ρχου Μπότσαρη Λ. περί παραβάσεως των συμφωνητικών περί στρατολογίας ανταρτών, μισθοδοσίας τούτων και οικογενειών των κλπ., γενομένων υπό του ΕΔΕΣ εις το χωρίον Μελισσουργοί. Εκ των μαρτυρικών τούτων καταθέσεων προκύπτουν τα κάτωθι γεγονότα, διαπιστωθέντα και υπό του συναγωνιστού Αρχηγού του ΕΛΑΣ Αρη:
1) Εστρατολογήθησαν εν πολλοίς άτομα ανήλικα και παρήλικα μη δυνάμενα να φέρουν όπλα.
2) Τα πλείστα τούτων είναι άοπλα.
3) Δεν στρατονίζονται εις ιδιαίτερον οίκημα. Και όχι μόνον τούτο αλλά και κατά το πλείστον οι ως αντάρται εγγεγραμμένοι 59 τον αριθμόν ασκούν τα επαγγέλματά των εντός και ιδία εκτός του χωρίου των, εις τρόπον ώστε να μην έχουν σχέσιν με την ιδιότητα του αντάρτου, αφού δε οι ίδιοι ασχολούνται με τας ιδικάς των υποθέσεις και επαγγέλματα προσέρχονται εις το καζάνι τα παιδιά των και εγγόνια των.
4) Εχορηγήθη εις έκαστον άτομον οικογενείας των εγγεγραμμένων ως ανταρτών τουλάχιστον 15 οκάδες σιτάρι εις τινας δε αντάρτας αναγραφομένους εν τας καταθέσεσι εχορηγήθησαν διάφορα ποσά λιρών λόγω της επιροής των διά προσυλητισμόν ατόμων προς το ΕΔΕΣ, επί πλέον δε εχορηγήθησαν διάφορα ποσά δι’ έξοδα επιδείξεων εις ουζοποσίας κλπ.
5) Η χορήγησις σίτου και λιρών δεν εγένετο μόνον προς τους απόρους αλλά ιδία εις τους ευπόρους, μεγαλοκτηματίας και εμπορευομένους.
6) Συνεπεία της αχαρακτηρίστου διαθέσεως αφθόνου χρήματος και σιτηρών, υπήρξεν η συχνή κραιπαλώδης ουζοποσία και ως επακολούθημα η μανία της καταναλώσεως πυρομαχικών πολυβόλων και αυτομάτων όπλων, συνοδευομένη με την φράσιν “οι ΄Αγγλοι φέρνουν κι άλλα”, ο τραυματισμός ανυπόπτων προσώπων και ο φόβος των κατοίκων διότι η ζωή των τίθεται εν κινδύνω από τους αδεσπότους σφαίρας των υπό το κράτος μέθης πυροβολούντων.
7) Η διάθεσις χρήματος και ειδών τροφίμων εις τοιούτον βαθμόν και κατά τοιούτον τρόπον εις τους Μελισσουργούς εγένετο προς διάσπασιν της ενότητος των κατοίκων, οίτινες ήσαν άπαντες οργανωμένοι εις το ΕΑΜ. Και επειδή οι πλείστοι των διασπασθέντων δεν εφαίνοντο διατεθημένοι να μείνουν πιστοί εις το ΕΔΕΣ, ως μας ανέφερεν ο Ταγμ/ρχης Μπότσαρης, οι ενδιαφερόμενοι εζήτησαν τους μισθούς των και τον σίτον (15 οκ. κατ’ άτομον) προκαταβολικώς διά δύο εισέτι μήνας, φοβούμενοι μήπως αι μελλοντικαί δόσεις δεν θα είναι τόσον αφειδείς.
8) Το περιστατικόν των Μελισσουργών και η πληθώρα των καταγγελιών από διάφορα σημεία της Ηπείρου περί αφθόνου διαθέσεως χρημάτων εις μισθούς, ιδιαίτερα κονδύλια εις παροχάς εις τρόφιμα εκ μέρους των Εδεσιτών προς διάσπασιν της οργανώσεως του ΕΑΜ, αφ’ ενός μεν αποτελούν κατάφωρον παραβίασιν των συμφωνητικών και αποφάσεων του Κοινού Γενικού Στρατηγείου, αφ’ ετέρου δε υποβιβάζει το ανταρτοκίνημα από την σφαίραν της ιδανικής και ανιδιοτελούς εξεγέρσεως προς αποτίναξιν του ξενικού ζυγού και ανακτήσεως και προστασίας των ελευθεριών του λαού, εις το ευτελές επίπεδον των οικονομικών παζαρεμάτων μισθοφορικής μορφής αλλά με μοναδικόν σκοπόν και περιεχόμενον τον προσυλητισμόν και απόσπασιν Εαμιτών προς το ΕΔΕΣ.
9) Η διά του χρήματος διαφθορά πλην της διασπάσεως των δυνάμεων και της αναπτύξεως μίσους μεταξύ των καταλλήλως διαφοτιζομένων αλαξοπιστούντων εναντίον του ΕΑΜ – ΕΛΑΣ χαλαρώνει και εκμηδενίζει την σκέψιν και προσοχήν των πολιτών εναντίον του κατακτητού, υποβιβάζει δε ταύτην εις το ενδιαφέρον του πόσα οικονομικά οφέλη θα έχη αν προσχωρήση εις το ΕΔΕΣ και επιδείξη μίσος, πολεμικήν και αδιαλαξίαν όχι εναντίον των κατακτητών οι οποίοι λησμονούνται κατά τας συναλλαγάς αλλά εναντίον των Εαμιτών.
Η καταστροφική σημασία του Εθνικού Αγώνος από την προσπάθειαν αυτήν ολονέν και εντεινομένην, είναι ευκόλως νοητή.
Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμεν όπως ληφθώσι σύντομα και δραστικά μέτρα προς περιστολήν του κακού εις βάρος του Εθνικού Αγώνος διά της ουσιαστικής εφαρμογής των συμφωνητικών τα οποία μέχρι της στιγμής δεν ελήφθησαν υπ’ όψιν υπό του ΕΔΕΣ αλλ’ εν πολλοίς περιφρονητικώς αντιμετωπίσθησαν.
6-9-43
Η VIII Μεραρχία Ηπείρου

ΠΑΡΑΛΗΠΤΑΙ

Α. Πίσπερης
Γενικόν Στρατηγείον ΕΛΑΣ (υ.τ.α) μετ’ Ι. Κατσαντώνης
αντιγράφου μαρτυρικών καταθέσεων.
3/40 Σύντ/μα διά την εισαγωγήν εις το κοινόν Αρχηγείον μετά του προτοτύπου
μαρτυρικών καταθέσεων.
Κοινόν Γεν. Στρατηγείον

Διά την ακρίβειαν
(υ.τ.α.) μετ’ αντίγραφου μαρτυρικών κα-
τεθέσεων συνημμένως.

(Τ.Υ.)

15, 24 και Συντ/μα Μετσόβου – Κονίτσης.
Πανηπ. Επιτρ. ΕΑΜ
Περιφ. Επιτρ. ΕΑΜ νομών Ιωαννίνων, Αρτης,Πρεβέζης, Θεσπρωτίας.

Συνεργασία με Αλβανούς, ΕΛΑΣ/8 ΜΕΡΑΡΧΙΑ/31 Αυγ 1943

 Ε.Λ.ΑΣ.                                                                                             Εμπιστευτική
ΥΙΙΙ Μεραρχία Ηπείρου
Αρχηγείον Γκραμπάλας – Καλαμά
Αριθ.Πρωτ. 904
Π ρ ο ς
Τον Βρεττανόν Σύνδεσμον Λοχαγόν κ. ΙΑΝ
Ο Π Ο Υ
Εις απάντησιν του υπ’ αριθ. 5/29-8-43 εγγράφου υμών έχομεν την τιμήν να σας γνωρίσωμεν τα κάτωθι:
Ι. Διά της από 14-8-43 υπ’ αριθ. Απορρήτου 108 Διαταγής της ΥΙΙΙ Μεραρχίας Ηπείρου ελάβομεν την εντολήν όπως διά καταλλήλων Αξ/κων έλθωμεν εις επαφήν με τας εκείθεν των συνόρων Αλβανικάς Αντιφασιστικάς Ανταρτικάς δυνάμεις, επί τω σκοπώ συγκροτήσεως Κοινών Υπαρχηγείων διά κοινήν κατά των κατακτητών δράσιν. Συνέχεια