Δελτίο συμβάντων, ΕΛΑΣ/8 ΜΕΡΑΡΧΙΑ, 25 Δεκ 1944

Νο 35
ΕΠΕ 759 /25-12-44 ώρα 24
ΓΕΝΙΚΟΝ ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΟΝ

ΔΕΛΤΙΟΝ ΣΥΜΒΑΝΤΩΝ

ΤΜΗΜΑΤΑ ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ ΑΠΩΘΗΣΑΝ ΣΗΜΕΡΟΝ ΕΧΘΡΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΕΡΑΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΟΔΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΡΕΒΕΖΗΣ ΣΤΟΠ
ΚΑΤΑΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑ ΚΑΙ ΚΑΤΕΧΟΝΤΑ ΓΡΑΜΜΗΝ ΣΤΟΠ ΥΨΩΜΑΤΑ ΒΟΡΕΙΩΣ ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΟΣ ΣΤΟΠ
ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΗΤΑΣ ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΗ ΥΨΩΜΑ 370 ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΑΧΗΣ ΖΑΡΚΑΔΗ ΥΨΩΜΑ 261 ΣΤΟΠ
ΕΣΠΕΡΙΝΑΣ ΩΡΑΣ ΣΗΜΕΡΟΝ ΤΜΗΜΑ 39ΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΣΤΟΠ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΑΝ ΚΑΤΑΣΤΡΑΦΕΙΣΑΝ ΥΠΟ ΕΧΘΡΟΥ ΓΕΦΥΡΑΝ ΠΑΝΤΑΝΑΣΗΣ ΣΤΟΠ Συνέχεια

Advertisements

Δελτίο στρατιωτικής κατάστασης, ΕΛΑΣ/8 ΜΕΡΑΡΧΙΑ, 23 Δεκ 1944

ΕΠΕ 2329/167

ΔΕΛΤΙΟΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ

ΔΕΛΤΙΟΝ 23-12-44

1ον  Επιχειρήσεις κατά περιοχάς όπου:

Α΄   Τομεύς 8ης Μεραρχίας stop Συνεχισθείσες επιθέσεις stop Τμήματα ΕΔΕΣ αμυνόμενα υψωμάτων βορίως Ιμαρέτ ανετράπησαν stop Τραπέντα εις άτακτον φυγήν stop Κατελήφθησαν χωρία Γρίμποτον Κορφοβούνι stop και υψωδείκτης 342 stop Απώλειαι εχθρού εξακριβωμέναι νεκροί 8 stop Αιχμάλωτοι 3 stop Λάφυρα δύο πυροβόλα των εβδομήντα πέντε άνευ κλείστρου stop και ένα αυτοκίνητο stop Συνέχεια

Στρατιωτική κατάσταση 8 ΜΕΡΑΡΧΙΑ (ΕΛΑΣ), 7 Δεκ 1944

Νο.47
Αρ.Ε.Π.Ε 595
ΕΠΕΙΓΟΝ
ΡΑΔ-ΜΑ
ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΟ
36ον συν/μα πληροφορεί stop Αγγλοι κατέλαβον χθες απάσας γεφύρας από Μεσολόγγι προς Αγρίνιον stop και Στενωπού Κλεισούρας stop Φυλάκια με άρματα μάχης stop Επίσης ότι μεταφέρουν όπλα πλησίον φυλακών Ράλληδων stop πιθανόν επιχειρήσουν οπλισμό τους stop.

Σ.Δ. 7.XII.44
VIII ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ
Αυγερόπουλος-Ηρακλής

Διαταγή δημιουργίας επιμελητείας, ΕΛΑΣ/8 ΜΕΡΑΡΧΙΑ, 5 Δεκ 1944

Ε.Λ.Α.Σ
VIII ΜΕΡΑΡΧΙΑ
ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ Ι
Αριθ. Πρωτ. 11878

ΔΙΑΤΑΓΗ

Κοινοποιούντες κατωτέρω την υπ΄αριθ. 15559/15582/22-11-44 Διαταγήν του Γενικού Στρατηγείου περί ανασυστάσεως Διευθύνσεων Επιμελητείας εις τας Μεγάλας Μονάδας

Συνιστώμεν

Την Δ/νσιν Επιμελητείας της Μεραρχίας με προσωπικόν το ίδιον το του τμήματος Εφοδιασμού της Μεραρχίας το οποίον υπήγετο μέχρι σήμερον υπό την Διεύθυνσιν του Ι Επιτελικού Γραφείου.
Τα καθήκοντα του Διευθυντού της Επιμελητείας

Συνέχεια

Διαταγή επιχειρήσεων ΕΛΑΣ/8 ΜΕΡΑΡΧΙΑ/15 Σεπ 1944

Ε. Λ. Α. Σ.                                                                Προσωπική Απόρρητος
ΧΙΙΙ ΜΕΡΑΡΧΙΑ
Συγκρότημα 1 /52 και 1 /54 Ταγ/τος
Αριθμ. Ε. Π. Ε.

ΔΙΑΤΑΓΗ

Ι.      ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ.
Ο εχθρός αποσύρεται εκ Νότου προς Βορράν χρησιμοποιών τόσον τη σιδηροδρομικήν γραμμήν όσον και την οδικήν αρτηρίαν Αθηνών Λαρίσσης διά μεγάλων φαλάγγων αίτινες συγκεντρώνονται εις Λαμίαν και εκείθεν σιδηροδρομικώς και κατά το πλείστον οδικώς κατευθύνονται προς Λάρισσαν. Τα μέσα μεταφοράς των εις την οδικήν αρτηρίαν είναι αυτοκίνητα, τροχοφόρα (κάρρα πολιτών) ζώα μεταγωγικά και κατά διαλείματα πορεύονται πεζή.
Τρόπος υποστηρίξεως των διερχομένων σιδηροδρομικώς και οδικώς φαλάγγων.
Σιδηροδρομικώς μεν διά των μονίμων εγκαταστημένων φυλακίων κατά μηκος της σιδηροδρομικής γραμμής προς υποστήριξίν των τεχνικών ταύτης έργων, οδικώς δε διά μονίμων εγκατεστημένων φυλακίων επί των επικαίρων σημείων και δεσποζόντων υψωμάτων και ενίοτε διά προκεχωρημένων Τμημάτων εγκαθισταμένων προσωρινώς και συγκεκριμένως εις τομείς δράσεως των Τμημάτων μας.
Φυλάκιον επί υψ. 845, 890 τριγωνομετρηκού επί της καρροποιήτου Αντίνιτσας και επί των αντερεισμάτων Ν. του υψ. 845 τοποθεσίαν Καμπυλόβρυσην (Ποληοκούλια).

ΙΙ.    ΠΡΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ.
Απόσπασμα της υπ`αριθμ. Ε. Π. Ε. 941/7 – 9 – 44 Διαταγής Ταξιαρχίας δι’ ής, τα Τμήματα εντέλλονται εγκατασταθούν ιππαστί επί των υψωμάτων 845 περί το Δερβέν Φούρκο παρεμποδίζοντα κάθε κίνησιν οδικήν προς Βορράν ή Νότον ομοίως διαταχθούν.
1/54 Τάγμα. Κατόπιν προφορικής Διαταγής Ταξιάρχου κανονίση την διάταξίν του ανατολικά της οδικής αρτηρίας Λαμίας – Δομοκού επί του ορεινού συγκροτήματος Ποληκούλια – Λαμίας – Στυλίδος. Συνέχεια

Διαταγή αναδιάταξης μονάδων, ΕΛΑΣ/8 ΜΕΡΑΡΧΙΑ/3ΓΡ/9 Σεπ 1944

Ε.Λ.Α.Σ.                                             Απόρρητος – Διά τας Διοικήσεις
VIII ΜΕΡΑΡΧΙΑ                               Εξαιρετικώς Επείγουσα
ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΙΙΙ
Αριθ. Ε.Π.Ε. 402

ΔΙΑΤΑΓΗ

Κατόπιν Ε.Π.Ε. 1625/7-9-44 Διαταγής Γενικού Στρατηγείου.
Εντελλόμεθα
Ι .     α.    Το 5ον Συν/μα Πεζικού να είναι έτοιμο προς κίνησιν εντός τριών το πολύ ημερών από σήμερον, προς την περιοχήν Ι Μεραρχίας, παυομένης της περαιτέρω τακτικής υπαγωγής του Συν/τος τούτου, εις την VIII Μεραρχίαν. Συνέχεια

Εκθεση επιθετικής ενέργειας στο ΜΑΤΣΟΥΚΙ (21-7-44), ΕΛΑΣ/8 ΜΕΡΑΡΧΙΑ/3ΕΓ/14 Αυγ 1944

Ε.Λ.Α.Σ.
VIII ΜΕΡΑΡΧΙΑ                                                               Σ.Δ. 14 Αυγούστου 1944
ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ – ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΙΙ

Αριθ. Ε.Π. 2818

Για
το Γενικό Στρατηγείο
«Υποβάλλομε έκθεση για την επιθετική ενέργεια στην περιοχή Ματσούκι, στις 21-7-44».-

Έχομε την τιμή να υποβάλωμε έκθεση για την επιθετική ενέργεια του Ι/5 Τάγματος, στην περιοχή Ματσούκι, στις 21-7-44.
Γενικά η Μεραρχία συμφωνεί με τα συμπεράσματα της έκθεσης, με την παρατήρηση πως στην έκθεση αυτή αναφέρεται μόνο το ότι η ομάδα του 3ου Λόχου δεν έκανε χρονικά με ακρίβεια την αποστολή που της ανατέθηκε, χωρίς να γίνεται και η κριτική που πρέπει στο ζήτημα αυτό.Ακόμα δεν αναφέρει το ΙΙΙ/5 Τάγμα, ούτε και οι πιο πάνω διοικήσεις, τι μέτρα πήραν πάνω σ`αυτό καθώς και για τον Διμοιρίτη της Διμοιρίας Χρηστών, που όπως γράφει στα συμπεράσματα δεν έδειξε πρωτοβουλία και δεν έκανε το καθήκον του πέρα για πέρα.- Συνέχεια

Ιδρυση Φυλακών, ΕΛΑΣ/8 ΜΕΡΑΡΧΙΑ/Διεύθυνση Δικαστικού/24 Ιουν 1944

ΕΘΝΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ Ε.Λ.Α.Σ.

VΙΙΙ ΜΕΡΑΡΧΙΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ

Αριθ. Πρωτ. 4072

ΔΙΑΤΑΓΗ

Η Μεραρχία μας έχει μια τεράστια εδαφική έκταση. Με την οργάνωση της Διεύθυνσης Δικαστικού και με την κατάργηση των Στρατοδικείων των διαφόρων κατωτέρων μονάδων στην έδρα της Μεραρχίας συγκεντρώνεται αρκετά μεγάλος αριθμός κρατουμένων και ιδία καταδίκων. Δημιουργείται μ` αυτόν τον τρόπον μεγάλο πρόβλημα ταχτοποιήσης των κρατουμένων αυτών. Τα οικήματα στην έδρα συνήθως λείπουν ή δεν είναι κατάλληλα. Το προσωπικό για τη φύλαξη τους διαλέγεται πρόχειρα. Έτσι η διαβίωση των κρατουμένων δεν είναι τέτοια που να εξασφαλίζει σ`αυτούς ανθρώπινους όρους ζωής, ανάλογους μ`εκείνους που θα πρέπει εμείς σαν πολιτισμένοι άνθρωποι να χαρίσουμε στους κρατούμενους, έστω κι αν πολλοί απ`αυτούς είναι προδότες ή άνθρωποι που με λύσσα θάταν διατεθιμένοι να πολεμήσουν. Κοντά στ`άλλα και το μεγάλο εκπολιτιστικό έργο που έχουμε αναλάβει. Απ`την άλλη μεριά έλειπε μπορούμε να πούμε σχεδόν ολότελα η διαφωτιστική δουλειά μέσα στους εγκληματίες αυτούς πράγμα που δυσχέραινε σε μεγάλο βαθμό τη διόρθωση τους, ενώ παράλληλα απ`την έλλειψη κατάλληλης οργάνωσης σε καμμιά κοινωνικά χρήσιμη δουλειά δεν απασχολούντανε. – Συνέχεια

Εκθεση παραβάσεων ΕΔΕΣ, ΕΛΑΣ/8 ΜΕΡΑΡΧΙΑ/3ΓΡ/7 Ιουν 1944

Ε.Λ.Α.Σ.

VΙΙΙ ΜΕΡΑΡΧΙΑ

ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ – ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΙβ

Αριθμ. πρωτ. 3460

Έκθεση συνοπτική

Για τις παραβάσεις του Ε.Δ.Ε.Σ. απ`τη μέρα της υπογραφής της συμφωνίας της ΠΛΑΚΑΣ (29-3-44) μέχρι 31-5-44.-

Απ`τις πρώτες μέρες που ακολούθησαν την υπογραφή της συμφωνίας της Πλάκας, από μέρος του Ε.Δ.Ε.Σ. εκδηλώθηκε μια σειρά πράξεων που έχουν τον ξεκάθαρο χαρακτήρα πως καμμιά πρόθεση σεβασμού της δεν υπήρχε, ακόμα δε και μια συστηματική προσπάθεια διείσδυσης του σε περιοχές καθαρά εαμικές, παρά το σαφέστατο διαχωρισμό που γίνηκε παραδεχτός με την παραπάνω συμφωνία. Συνέχεια

Δελτίο Πληροφοριών(28/3-3/4/1944), ΕΛΑΣ/8 ΜΕΡΑΡΧΙΑ/2ΕΓ/4 Απρ 1944

Ε.Λ.Α.Σ.
VΙΙΙ ΜΕΡΑΡΧΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΕΠΙΤΕΛΙΚΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΙΙ
Αριθ.Ε.Π.507

Δελτίο Πληροφοριών
Από 28 Μαρτίου με 3 Απριλίου 1944

ΕΠΙ  ΕΔΕΣ
Ι. Δύναμις – Διάταξις: Κατ’ εξηκριβωμένας πληροφορίας, η συνολική δύναμις του σήμερον προσεγγίζει τας 2.500.
Έναντι του τομέως Μεραρχίας, αυτή είναι κατανεμημένη ως ακολούθως:
α. Πλαίσια: Έδρα Μεραρχίας, (τιτλοφορούμενης ΙΙ) με δύναμιν 80, υπό τον Χουλιάραν.
β. Σκλήωρη: 105 υπό τον Παπαδόπουλον.
γ. Πιστιανά – Νισίστα: 300-400, εξ ων:
Εις Πιστιανά 70 του Χούτα
70 του Βοϊδάρου
40 του Καραμπέκου
και 80 του Μίκροβα
2 βαρέα πολυβόλα εις κεντρικήν εκκλησία
Εις Νισίσταν 70 του Μάνου, με
8 όλμους (1 Αμερικανικόν και 1 Ιταλικόν)
δ. Πλάκα: 80 περίπου, εξ ων 30 εκ Μονολιθίου, αποφασισμένοι ν’ αντισταθούν εις επίθεσιν.
40 περίπου εκ Δαφνωτής, αποφασισμένοι να μη αντισταθούν υφιστάμενοι τυχόν πίεση ή διατασσόμενοι να επιτεθούν
10 ξένοι
1 όλμος
ε. Δαφνωτή: 2 μικρά φυλάκια
στ. Σκούπα: 5 άνδρες
Πολυβολεία: εν εις οικίαν Νάτσικα, άνω δεξιά.
εν εις εγκαταλελειμμένον μύλον κάμπου Σκούπας, εις το τελευταίον πεζούλι.
ζ. Πλατανούσα: Οι χωρικοί του χωριού με αντιαρματικόν πολυβόλον.
η. Μονολίθι: Λόχος αγνώστου δυνάμεως.
ΙΙ. Κίνησις – Δραστηριότης: Καταβάλλεται πάσα προσπάθεια προς στρατολογίαν (πειθώ, απειλαί, παροχαί, φάσμα Γερμανικών συλλήψεων).
Εις Προσήλιο μετέβη ο ενωμοτάρχης Κοσυφάκης, επικοινωνήσας με τον Περίδην, εις ον συνέστησε να εγκαταστήση φυλάκιον εις Άγιον Γεώργιον Συρράκου.
Εις Προσήλιο εγκατέστησαν φυλάκιον 27 ανδρών, εξ ων 19 εκ της φρουράς Συρράκου.
Απηγόρευσαν την νυκτερινή κυκλοφορίαν και διέλευσιν από γεφύρας Χρηστών προς Προσήλιο.
Ανεκοίνωσαν ότι θα γίνη συνασπισμός όλων των κομμάτων προς διάλυσιν του ΕΑΜ – ΕΛΑΣ, ως και ότι το α΄δεκαήμερον του Απριλίου θα λάβουν χώραν σοβαρά γεγονότα, διότι αν γίνη σύγκρουσις, στην Ελλάδα θα γλυτώση μόνον ο μισός πληθυσμός.
Εις Γκούραν, την 16 Μαρτίου, μετέβησαν Εδεσίται προς στρατολογίαν, υποσχόμενοι 5 λίρας ως προκαταβολήν, 45.000 δραχμές ημερησίως κατ’ άτομον οικογενείας, μακαρόνια, λάδι, ζάχαρη, καλαμπόκι και σαπούνι.
Η άθλια οικονομική κατάστασις εξώθησε πολλούς να καταταγούν.
Εις Πλατανούσαν αναμένετο ο Αγόρος με 600. Σκοπός της αφίξεώς του εφέρετο η ενίσχυσις των φυλακίων των του Αράχθου με όλμους και πολυβόλα (το τελευταίο απίθανον).
Εις Δέλοβα, την 25ην Μαρτίου εσημειώθη συγκέντρωσις 150 περίπου Εδεσιτών, απειλούντων κάθοδον προς παραλιακόν τομέαν, ον κατέχουν ομάδες του 24ου Συν/τός μας.
Ενεργούν εντατικήν στρατολογίαν από ηλικίας 15 ετών και άνω, ισχυριζόμενοι σύντομον απόβασιν συμμάχων.
Ομοίως εις Λάκκα – Σούλι, αποστέλλοντες τους κατατασσομένους προς κάτω Παραμυθιάν – Πάργαν.
Αξ/κός ΕΔΕΣ την 29 Μαρτίου διέδωσεν ότι η Πάργα και η Παραμυθιά κατελήφθησαν από τον ΕΔΕΣ και ότι θα συλληφθούν όλοι οι ΕΑΜΙΤΑΙ.
Την 26ην Μαρτίου, τμήμα 300 περίπου ανδρών του Αγόρου και τινες Άγγλοι, κινηθέντες εις περιοχήν 24ου Συν/τος με την πρόθεσιν να κατευθυνθούν προς την παραλίαν, συνεκρούσθησαν επί τετράωρον με τμήματά μας του ανωτέρω Συν/τος, άνευ απωλειών.
Τελικώς, επήλθε συνεννόησις και τους επετράπη να διέλθουν και φθάσουν μέχρι της θαλάσσης, υπό τον όρο να επιστρέψουν εντός 24 ωρών. Παρά την υπό του Αγόρου και του Άγγλου δοθείσαν υπόσχεσιν, δεν επανήλθον μέχρι τούδε. Τουναντίον εγκατέστησαν φυλάκιον εις Καναλάκι. Προφανής σκοπός της καθόδου των εκεί είναι η παραλαβή των διαφόρων υλικών άτινα μεταφέρονται διά τορπιλακάτου εις τον όρμον της Σπλάντζας (όρα περαιτέρω).
Την 19ην ώραν της 21ης Μαρτίου, ο πρόεδρος Ανέζης Μιχαήλ Ρώσας, Εδεσίτης συνεργάτης των Γερμανών, οδήγησεν Εδεσικόν Τμήμα εις Ανέζαν. Το τμήμα τούτο μέχρι της πρωϊας της 22ας είχε περιέλθει τα χωριά Κωστακιούς, Κεραμάτες, Γαβριά, Ψαθοτόπι, Μύτικα, Αγία Παρασκευή, Κολομόδια, Την 10ην ώραν της 22ας έφθασεν εις Κυρνικολού. Ενήργησαν επιτάξεις και διακήρυξαν ότι πέραν του Αράχθου είναι Εδεσίτικο.
Εις Κυρνικολού ο Παπαδάτος ερωτηθείς διατί παραμένει εκεί επί μακρόν εκθέτων το χωρίον εις κίνδυνον Γερμανικής επιδρομής, ως εκ της εγγύτητος των Γερμανών, απεκρίθη «όσο είμαστε μεις εδώ μη σας μέλλει, αν έρθουν οι Ελασίται, δεν εγγυώμαι».
Εις Αγίαν Παρασκευήν ο Εδεσίτης Ευαγγέλου είπεν ότι οι ΕΑΜΙΤΑΙ Γκισούλης και Γκούτζος, συλληφθέντες εις Άγιον Σπυρίδωνα, κρατούνται ως παραβάται του συμφωνητικού, διότι διέδιδον ότι ο κάμπος είναι ΕΑΜΙΚΟΣ.
Το χωρίον Κρανιά εξ ολοκλήρου ΕΑΜΙΚΟ, απεπειράθησαν να το παραβιάσουν, οι Κρανιώται απήντησαν με τα όπλα και λέγεται ότι αφόπλισαν 40 Εδεσίτας.
Εις Συρράκον η δύναμις των Εδεσιτών ηυξήθη από 30 εις 140. Πληροφορία της 28ης Μαρτίου αναφέρει ότι τα τμήματα του ΕΔΕΣ κάμπου διατάχθησαν ν’ αποσυρθούν εις την ορεινήν περιοχήν. Έθεσαν εις κυκλοφορίαν την φήμην ότι τμήματα του ΕΛΑΣ ευρίσκοντο εις Κομμένο.
Ομοίως, μέχρι διευθετήσεως του ζητήματος των εδαφικών ορίων των δύο οργανώσεων από μικτής επιτροπής, διετάχθησαν τα τμήματα του ΕΔΕΣ υπό του Αρχηγείου των ν’ αποσύρουν τα φυλάκια των από Καλαρρύτες – Ματσούκι.
Σύνδεσμος μεταξύ Καραμάνα – ΕΔΕΣ Άρτης χρησιμοποιείται ο Χρήστος Τσάφης, κινούμενος μεταξύ Άρτης – Κομπότι με σούσταν. Μοχλός της Εδεσικής κινήσεως εις Άρταν είναι ο Δ.Λιαροκάπης (Συμβολαιογράφος) όστις στρατολογεί διά λογαριασμόν των Καραμάνη και Βοϊδάρου.
Σημαίνοντες παράγοντες εις Άρταν είναι οι Σεγγούνας και Ζάμπας, συναντώμενοι εις το καφενείον Π.Σακά. Εις Πέτα δραστηριότερος Εδεσίτης είναι ο Μουσαβερές, κινούμενος σπανίως μεταξύ Πέτα Άρτης.
Εγκατέστησαν φυλάκιον εις Καρακουτιά, προφανώς διά την συντομωτέραν επαφήν μεταξύ Κομποτίου και Αιτωλοακαρνανίας (Μεταφορά υλικού ή τμημάτων, οπλισμού κλπ).
Οι εις Άρταν καταφυγόντες Εδεσίται οργανώνονται. Ενωμοτάρχης εκ Τετρακώμου, αγνώστου ονοματεπωνύμου (εκ Τετρακώμου κατάγονται τρεις εν όλω ενωμοτάρχαι) αφίχθη εις Άρταν με σημαντικόν χρηματικόν ποσόν, ίνα στρατολογήση διά τον Ζέρβαν 100 άνδρες. Ανεχώρησε διά Λέλοβα με αυτοκίνητον πλήρες τροφίμων.
Εις Άρταν ο ανάπηρος Κόκας, υποβάλλων μήνυσιν και αναφοράν προς την Τράπεζαν της Ελλάδος εναντίον πράκτορός της Ανδρέου Κοζάκου όστις τον εκτύπησε και τον εξύβρισεν εντός του Δημοσίου Ταμείου, ηπειλήθη παρ’ Εδεσιτών ότι θα φονευθή αν δεν αποσύρη την καταγγελίαν του. Εντός του γραφείου του Διοικητού Χωρ/κής Πουλάση εξηναγκάσθη να υπογράψη δήλωσιν συνταχθείσαν παρά του Εδεσίτη χαφιέ Ελπιδοφόρου Αντωνίου, δι’ ης ανακαλεί την μήνυσιν και δηλοί ότι δεν υπέγραψεν αναφοράν καταγγελίας (πληροφορία Προέδρου συνδέσμου αναπήρων).
Οι Εδεσίται Άρτης εφοδιάζονται εξ Αθηνών με λίρας ας μεταφέρει ο Σπύρος Κατσαρίδας. Ούτος είναι σύνδεσμος της Κεντρικής Επιτροπής ΕΔΕΣ και Ζέρβα. Είπεν ότι θα ενεργηθούν σαμποτάζ, εκ μέρους μεν του ΕΔΕΣ από Άρτης μέχρι Κονίτσης, εκ μέρους δε του ΕΛΑΣ από Κρυονέρι (Μεσολογγίου) μέχρις Άρτης, το βραδύτερον μέχρι 10ης Απριλίου.
Συνέστησαν εις τους γνωστούς του ν’ απομακρυνθούν εξ Άρτης, διά ν΄αποφύγουν τα αντίποινα των Γερμανών.
Επιβεβαίωσεν ότι εις Σούλι – Τσαμουριά ενεργείται εντατική στρατολογία από 15-45 ετών με τας γνωστάς αμοιβάς και παροχάς.
Οι Χωρ/κες Ζαχαρής εκ Γουριανών και Γαλάζιος Σπυρ. εκ Ζυγού, πρώην αντάρται του ΕΔΕΣ, κατετάγησαν εις Ταγ/μα Ράλλη.
Διαδίδεται ότι ο Ζέρβας θα περιοδεύση και θα καταλήξη εις Βρυσούλαν (Ζερμή), όπου θα ομιλήση προς αντιπροσώπους διαφόρων χωρίων.
Εις Άρταν άγνωστος συνοδευόμενος παρά Γερμανού Αξ/κού οδηγήθη εις τον συμβολαιογράφον Πανή και είτα εις την οικίαν Κασίμη, ένθα διανυκτέρευσε. Εκφράζονται υπόνοιαι ότι πρόκειται περί αξ/κού Ραλληκού.
Ο αυταποκαλούμενος ΕΑΜΙΤΗΣ Δημ.Τρίμπος, εκ Ξυλοκαρυάς, την 30 Μαρτίου συνεντήθη με αρχηγούς Εδεσικών τμημάτων εις Ρόκα.
Ένοπλοι δυνάμεις του ΕΔΕΣ εισέδυσαν εις την περιοχήν του 15ου Συν/τός μας. Η ενέργεια αυτή δεν είναι άσχετος με τα ανωτέρω περί Τμημάτων κεχωρισμένων σαμποτάζ και με τας κατωτέρω.
Συναγωνίστρια της Νομαρχιακής Επιτροπής Άρτης (ΝΕΑ) πληροφορεί ότι οι πρόεδροι κάμπου Άρτης, ερωτούμενοι από τον Γερμανό Φρούραρχο αν υπάρχουν εις τα χωριά των ΕΑΜΙΤΑΙ, εδέχθησαν τα συγχαρητήριά του διαβεβαιώσαντες ότι υπάρχουν μόνον Εδεσίται.
Εις Κωστακιούς, ο Μίκροβας εκάλει να καταταγούν εις τον ΕΔΕΣ είτε Εδεσικοί είναι είτε Ραλληκοί.
Η εφημερίς εις Πρέβεζα παράνομος ΕΔΕΣΙΤΩΝ «Φως» εις κύριον άρθρον της επιτίθεται εναντίον του Μπακιρτζή και της ΠΕΕΑ, ην αποκαλεί ψευδοκυβέρνησιν, διακηρύσσει δε ότι μόνον ο στρατός του ΕΔΕΣ ανεγνωρίσθη υπό των συμμάχων και ότι ο ΕΛΑΣ απεκηρύχθη παρ’ αυτών.
Ιδιαίτεραι θετικαί πληροφορίαι
Οι Άγγλοι της περιοχής Λάκκα – Σούλι διεσκορπίσθησαν εις την περιοχήν Λάκκας και Δωδώνης, προέβησαν εις αναγνωρίσεις και εκλογήν πλείστων πεδίων προσγειώσεως αλεξιπτωτιστών.
Επίσης ενήργησαν αναγνωρίσεις όλων των γεφυρών των οδών Άρτης – Ιωαννίνων, Πρέβεζης – Ιωαννίνων και Ιωαννίνων – Ηγουμενίτσης.
Εις Πλαίσια κατασκευάζεται χώρος προσγειώσεως αεροπλάνων υπό την επίβλεψιν των Άγγλων αξ/κών Χέρρυ και Φρεντ και δύο Αμερικανών.
Την 15η -16 Μαρτίου (ως και προηγούμενον δελτίον) εις τον όρμον Σπλάντζας κατέπλευσε τορπιλάκατος Ιταλική με Ιταλικό πλήρωμα και ξεφόρτωσεν 87 περίπου φορτία ιματισμόν και φυσίγγια Μανλιχέρ εγκιβωτισμένα και φέροντα τας Ελληνικάς επιγραφάς, ως και τέσσερα Αμερικανικά οπλοπολυβόλα. Τα υλικά ταύτα μετεφέρθησαν εις Ανώγι.
Η τορπιλάκατος αναχωρήσασα παρέλαβε τον Λοχαγόν Ίεν, πάσχοντα εξ εγκεφαλικού νοσήματος, 10 Αμερικανούς αεροπόρους, οίτινες λόγω ατυχήματος είχον πέσει κατά Δεκέμβριον 1943 εις Λευκίμην Κερκύρας και είχαν μεταφερθεί εκείθεν μερίμνη του 15 Συν/τός μας εις την περιοχήν του και 14 Άγγλοι, εξ ων 7 αεροπόροι, πεσόντες καθ’ όμοιον τρόπον την 10ην Ιανουαρίου 1943 εις την περιοχή του αυτού Συν/τος.
Οι Αμερικάνοι καταφέρονται κατά του ΕΔΕΣ Κερκύρας, διότι όχι μόνον δεν τους περιέθαλψεν, ούτε και τους εξυπηρέτησεν, αλλά και τους επρόδωσε, αν εσώθησαν δε και διέφυγον τούτο οφείλεται αποκλειστικώς και μόνον εις το ΕΑΜ Κερκύρας.
Ο Ζέρβας ίνα επιτύχη αθρόαν προσέλευσιν εις τας τάξεις του διέδωσεν επιτηδίως εις Ιωάννιναν και Άρταν ότι οι Γερμανοί θα προβούν εις συλλήψεις όλων των αγόντων ηλικίαν 15 ετών και άνω.
Το σύνθημα τούτο σημειώνει επιτυχίαν.
Η όλη δύναμις του Ζέρβα ανέρχεται το πολύ εις 2.500, το πλείστον δε ταύτης αποτελείται εκ των κατά τον ανωτέρω τρόπον κατατασσομένων νεαρών Ανατολικώς της οδού Ιωαννίνων – Πρεβέζης, περί τους 700, συμπεριλαμβανομένων εις τας 2.500.
Εις Σπλάντζαν αναμένεται η άφιξις και άλλης τορπιλακάτου.
Άγγλος διελθών εντεύθεν μετ’ εκπλήξεως επληροφορήθη ότι ο συναγ. Σαράφης και ο συναγ. Άρης δεν μάχονται αλλήλων, ως τω διαβεβαιώνουν οι Ζερβικοί.
Σ.Δ. 4 Απριλίου 1944
Τ.Υ.
Υποβάλλεται
Γενικόν Στρατηγείον – Γραφ.ΙΙ ΥΤΑ
Παραλήπται
5 Συν/μα Πεζικού, 15, 24, 85
ΙΙ/4, ΙΙ/Ι/38 Ταγ/τα, Τάγμα Ηπείρου
Λόχον Κλειδίου
Ουλαμος Πυρ/κού Ι Μεραρχίας
VΙΙΙ Στρατ.Νοσοκομείον
Κοινοποίησις
Ι, ΙΧ, Χ Μεραρχίας
ΝΕΑ, Πανηπειρωτικήν
Γραφείον ΙΙΙ

Αναφορά καταστάσεως Πάργας, ΕΛΑΣ/8 ΜΕΡΑΡΧΙΑ/1 Απρ 1944

Εκοινοποιήθη την Γραμμ.Στρ. – 1.4.44
Αριθ. ΕΠ 440/31.5.44
Κρυπτογράφημα
Γεν.Στρατηγείον
Σύνταγμα 24 πληροφορεί εξακριβωμένως STOP. Πάργα εγκατελήφθη από Γερμανούς 17ην τρέχοντος STOP. Ασφάλειαν αυτής ανέλαβεν επιτροπή από στοιχεία χαρακτηριζομένα αορίστως αντιδραστικά αποφασισμένα τηρήσουν ουδετερότητα έναντι αμφοτέρων οργανώσεων STOP. Διετάξαμεν πλήρη εξακρίβωσιν πληροφοριών STOP. 26 τρέχοντος τμήμα Αγόρου εν ο και ένας Άγγλος συνεπλάκη με τμήμα 24ου Συν/γματος παρακάτω Δεσποτικού. Επιτευχθείσης συμφωνίας Εδεσίται και Άγγλος κατηυθύνθησαν παραλίαν υποσχεθέντων Αγόρου και Άγγλου επανέλθουν μετά 24 ωρών STOP. Μέχρις 29 δεν επανήλθον STOP. Εγκατέστησαν φυλάκια εις Καναλάκι STOP. Πιθανοί σκοποί παραλαβή υλικού διά θαλάσσης STOP. Δεν αποκλείεται υποδοχή μικρών ελληνικών τμημάτων εξωτερικού ως από καιρού επισήμως διαδίδεται STOP.
VIII Μεραρχία
Απεκρυπρογραφήθη
1.4.44 ώρα 7:10΄
Τ.Υ.

Αναφορά δράσης ΕΔΕΣ, ΕΛΑΣ/8 ΜΕΡΑΡΧΙΑ/28 Απρ 1944

Αρ. Ε.Π. 401, 402/27/3/44 14.15
Από VΙΙΙ Μεραρχίαν Κρυπτογράφημα
Προς Γεν. Στρατηγείον

Επί Ε.Π. 2182 διαταγή σας ΣΤΟΠ Αραχναίον διεθέσαμε 24 λόγω δημιουργηθείσης περιοχήν εκείνην καταστάσεως απαιτούσης άμεσον αποστολήν Στρατιωτικού αρχηγού ΣΤΟΠ Ούτος αναφέρει ΣΤΟΠ Υπαρχηγείον ΕΔΕΣ Πρεβέζης διά 307/15-3-44 εγγράφου του προς ΕΑΜ – ΕΛΑΣ Πρεβέζης δεν αναγνωρίζει Εαμική περιοχή πέραν Αράχθου ΣΤΟΠ 25 Μαρτίου Αγόρος με 250 εισήλθε Κρανιάν άνευ αντιστάσεως ΣΤΟΠ Ειδοποίησεν υφισταμένας οργανώσεις ΕΛΑΣ ότι θα εκκαθαρίση περιοχή Ζαλόγγου ΣΤΟΠ Κατόπιν τούτου ίνα μη δυνάμεις 24 διαρρεύσουν, οργανώσεις δε περιοχής του σχηματίσουν εντύπωση εγκαταλείψεώς των και διαλυθούν κρίνομεν σκόπιμον παραμείνει εκεί έστω και προσωρινώς Αραχναίος ανακαλούμενος ενδεχομένως αναλόγως εξελίξεως καταστάσεως ΣΤΟΠ Ανωτέρω γεγονότα διετάχθη Βαμβέτσος εισαγάγη επειγόντως μεικτήν επιτροπήν ΣΤΟΠ

αποκρυπτογραφήθηκε VΙΙΙ Μεραρχία
28-3-44 15.45

Δελτίο Πληροφοριών, ΕΛΑΣ/8 ΜΕΡΑΡΧΙΑ/2ΕΓ/4 Δεκ 1943

VIII MEΡΑΡΧΙΑ
ΕΠΙΤ ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΙΙ
ΑΡΙΘ.Ε.Π. 389

Δελτίον πληροφοριών περί ΕΔΕΣΙΤΩΝ

Ομάς Εδεσιτών την 29-11-43 μετέβη εις ΜΕΓ. ΜΠΙΣΔΟΥΝΙ όπου επέταξε εξ (αρ. 6) ζώα.
Εις Ιωάννινα επικρατεί, η γνώμη ότι οι Γερμανοί φεύγοντες θα παραδώσουν την πόλιν εις τους εδεσικούς.
Από Ιωάννινα εδόθη η εντολή σε μέλη του ΕΔΕΣ να μεταβούν στις περιοχές τους όπου θα ασχοληθούν σε αντιεαμικές ενέργειες. Συγκεκριμένα για την ΙΙ Π.Ε. ωρίσθη ο Ντέτσικας και για την 6η ο ενωματάρχης Μήτσου.
Οι χωροφύλακες Ιωαννίνων έχουν τελευταίως σημαντικά αυξήση. Είναι ωπλισμένοι με περίστροφα. Συνέχεια

Ανακοίνωση περί ωμοτήτων εναντίον ΕΛΑΣ, ΕΛΑΣ/8 ΜΕΡΑΡΧΙΑ/16 Οκτ 1943

Ε.Λ.Α.Σ.
VIII ΜΕΡΑΡΧΙΑ
Δ Ι Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
Θετικές πληροφορίες μας βεβαιώνουν, ότι ωρισμένοι στρατιωτικοί και πολιτικοί Ζερβικοί παράγοντες, προβαίνουν σε ωμότητες σε βάρος αθώων πολιτών της οργάνωσης ΕΑΜ – ΕΛΑΣ.
Συλλήψεις, δαρμοί, ξεγύμνωμα ατόμων, αδικαιολόγητες πιέσης, αρπαγές περιουσιών είναι αι πράξεις για τις οποίες έχουμε απτές αποδείξεις.
Ο ΕΛΑΣ ποτέ ως τώρα δεν τους μιμήθηκε ούτε και σήμερα πρόκειται να θίξη κανένα που δεν στρέφει το όπλο ενάντιά του.
Ειδοποιεί όμως τους δράστες αυτούς, οποιοιδήποτε και αν είναι ότι συντομώτατα γι’ αυτούς τους βανδαλισμούς θα λογοδοτήσουν στα Στρατοδικεία του ΕΛΑΣ και θαναι σκληρή η τιμωρία τους.

Ας τώχουν καλά υπ’ όψει τους τα ταπεινά αυτά υποκείμενα.
Διπλή θα πέση η τιμωρία στο κεφάλι τους.

16-10-43
Η VIII ΜΕΡΑΡΧΙΑ
Ο Στρατηγός Π. Νάσης
Ταγ/χης Α. Πίσπερης
Υπολ/γος Ι. Κατσαντώνης

Σύμφωνο συνεργασίας ΕΑΜ-ΕΑΜ/ΚΚ Αλβανίας, ΕΛΑΣ/8 ΜΕΡΑΡΧΙΑ/2ΕΓ/10 Αυγ 1943

Ε.Λ.Α.Σ

VIII ΜΕΡΑΡΧΙΑ
ΕΠΙΤΕΛ. ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΙΙ
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 657
Δ Ι Α Τ Α Γ Η
Κοινοποιούμεν απόφασιν του αντιπροσώπου Ε.Α.Μ. Ελλάδος περί πλήρους συνεννοήσεως και συνεργασίας της Ελληνικής και Αλβανικής μειονότητος εις την Ελλάδα και Αλβανίαν ως και προκηρύξεις προς την Ελληνικήν μειονότητα της Αλβανίας. Η απόφασις αύτη χαρακτηρίζεται ως ένας λαμπρός σταθμός εις την αδελφικήν σήμερον συνεργασίαν κατά του φασισμού και επίλυσιν όλων των ζητημάτων μετά την απελευθέρωσιν. Παρακαλούμεν να δώσητε ευρείαν δημοσιότητα εις την εν λόγω απόφασιν διαφωτίζοντες περί της σημασίας της. Συνέχεια

Παράπονα πολίτη, ΕΛΑΣ/8 ΜΕΡΑΡΧΙΑ/3 Οκτ 1943

 ΕΛΑΣ
VIII Μεραρχία Ηπείρου Τ.Τ. 534                                         την 3 Οκ/βρίου 1943
3/40 Συν/μα
Αριθ. 1732
Προς
Το Κοινόν Αρχηγείον
Ο π ο υ
Εχομεν την τιμήν να υποβάλωμεν συνημμένως έγγραφον αναφοράν παραπόνων του ιδιώτου Παν. Τόλη, εκ Γραμμενίτσης κατά των Αξ/κών του ΕΔΕΣ κ.κ. Μπασακάρου Χρ. Ιλάρχου και κ. Τσεπέτη Θεοδ. Υπολοχαγού , καθότι εξ αιτίας των υπεβλήθη εις έξοδα ανερχόμενα εις το ποσόν των 150000 διά την μεταφοράν των πραγμάτων της οικογενείας από του χωρίου του εις Καλεντίνην, λόγω της επιτάξεως του ιδίου του ζώου υπό των ως άνω Αξι/κών καθ’ ην στιγμήν ηδύνατο να επιτάξουν τοιούτον παρ’ αγωγιάτου μαυραγορίτου. Όταν δε ο ως άνω παραπονούμενος εζήτησε το ζώον του εφ’ όσον πλέον εξέλειπε ο λόγος της περαιτέρω κατακρατήσεως του, δεν τω παρεδόθη αλλά εδήσε να υποβληθή εις μυρίους κόπους και ταλαιπωρίας διά να κατορθώση να παραλάβη το ζώον του.
Οθεν παρακαλούμεν όπως διατάξητε και ενεργηθή ότι πρέπει.
Διά το 3/40 Συν/γμα
Κοινοποίησις
1) VIII Μεραρχίαν Ηπείρου Τ. Παπασπύρου
2) Βρετανικήν Αποστολήν ΄Αρτης Ταγ/χης
3) Γεν. Αρχηγείον ΕΔΕΣ
4) Κοινόν Στρατηγείον ΕΛΑΣ – ΕΔΕΣ
Διά την ακρίβειαν
(Τ.Σ.Υ.)

Αναφορά στρατολογήσεως απο ΕΔΕΣ, ΕΛΑΣ/8 ΜΕΡΑΡΧΙΑ Ηπείρου/ΕΓ3/6 Σεπ. 1943

Ε.Λ.Α.Σ
VIII ΜΕΡΑΡΧΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ – ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΙΙον
Αριθ. Πρωτ. 730

Η
VIII Μεραρχία Ηπείρου
Προς
το Κοινόν Στρατηγείον
Ηπείρου όπου
Λαμβάνω την τιμήν να διαβιβάσω συνημμένως μαρτυρικάς καταθέσεις ληφθείσας υπό του Ταγμ/ρχου Μπότσαρη Λ. περί παραβάσεως των συμφωνητικών περί στρατολογίας ανταρτών, μισθοδοσίας τούτων και οικογενειών των κλπ., γενομένων υπό του ΕΔΕΣ εις το χωρίον Μελισσουργοί. Εκ των μαρτυρικών τούτων καταθέσεων προκύπτουν τα κάτωθι γεγονότα, διαπιστωθέντα και υπό του συναγωνιστού Αρχηγού του ΕΛΑΣ Αρη:
1) Εστρατολογήθησαν εν πολλοίς άτομα ανήλικα και παρήλικα μη δυνάμενα να φέρουν όπλα.
2) Τα πλείστα τούτων είναι άοπλα.
3) Δεν στρατονίζονται εις ιδιαίτερον οίκημα. Και όχι μόνον τούτο αλλά και κατά το πλείστον οι ως αντάρται εγγεγραμμένοι 59 τον αριθμόν ασκούν τα επαγγέλματά των εντός και ιδία εκτός του χωρίου των, εις τρόπον ώστε να μην έχουν σχέσιν με την ιδιότητα του αντάρτου, αφού δε οι ίδιοι ασχολούνται με τας ιδικάς των υποθέσεις και επαγγέλματα προσέρχονται εις το καζάνι τα παιδιά των και εγγόνια των.
4) Εχορηγήθη εις έκαστον άτομον οικογενείας των εγγεγραμμένων ως ανταρτών τουλάχιστον 15 οκάδες σιτάρι εις τινας δε αντάρτας αναγραφομένους εν τας καταθέσεσι εχορηγήθησαν διάφορα ποσά λιρών λόγω της επιροής των διά προσυλητισμόν ατόμων προς το ΕΔΕΣ, επί πλέον δε εχορηγήθησαν διάφορα ποσά δι’ έξοδα επιδείξεων εις ουζοποσίας κλπ.
5) Η χορήγησις σίτου και λιρών δεν εγένετο μόνον προς τους απόρους αλλά ιδία εις τους ευπόρους, μεγαλοκτηματίας και εμπορευομένους.
6) Συνεπεία της αχαρακτηρίστου διαθέσεως αφθόνου χρήματος και σιτηρών, υπήρξεν η συχνή κραιπαλώδης ουζοποσία και ως επακολούθημα η μανία της καταναλώσεως πυρομαχικών πολυβόλων και αυτομάτων όπλων, συνοδευομένη με την φράσιν “οι ΄Αγγλοι φέρνουν κι άλλα”, ο τραυματισμός ανυπόπτων προσώπων και ο φόβος των κατοίκων διότι η ζωή των τίθεται εν κινδύνω από τους αδεσπότους σφαίρας των υπό το κράτος μέθης πυροβολούντων.
7) Η διάθεσις χρήματος και ειδών τροφίμων εις τοιούτον βαθμόν και κατά τοιούτον τρόπον εις τους Μελισσουργούς εγένετο προς διάσπασιν της ενότητος των κατοίκων, οίτινες ήσαν άπαντες οργανωμένοι εις το ΕΑΜ. Και επειδή οι πλείστοι των διασπασθέντων δεν εφαίνοντο διατεθημένοι να μείνουν πιστοί εις το ΕΔΕΣ, ως μας ανέφερεν ο Ταγμ/ρχης Μπότσαρης, οι ενδιαφερόμενοι εζήτησαν τους μισθούς των και τον σίτον (15 οκ. κατ’ άτομον) προκαταβολικώς διά δύο εισέτι μήνας, φοβούμενοι μήπως αι μελλοντικαί δόσεις δεν θα είναι τόσον αφειδείς.
8) Το περιστατικόν των Μελισσουργών και η πληθώρα των καταγγελιών από διάφορα σημεία της Ηπείρου περί αφθόνου διαθέσεως χρημάτων εις μισθούς, ιδιαίτερα κονδύλια εις παροχάς εις τρόφιμα εκ μέρους των Εδεσιτών προς διάσπασιν της οργανώσεως του ΕΑΜ, αφ’ ενός μεν αποτελούν κατάφωρον παραβίασιν των συμφωνητικών και αποφάσεων του Κοινού Γενικού Στρατηγείου, αφ’ ετέρου δε υποβιβάζει το ανταρτοκίνημα από την σφαίραν της ιδανικής και ανιδιοτελούς εξεγέρσεως προς αποτίναξιν του ξενικού ζυγού και ανακτήσεως και προστασίας των ελευθεριών του λαού, εις το ευτελές επίπεδον των οικονομικών παζαρεμάτων μισθοφορικής μορφής αλλά με μοναδικόν σκοπόν και περιεχόμενον τον προσυλητισμόν και απόσπασιν Εαμιτών προς το ΕΔΕΣ.
9) Η διά του χρήματος διαφθορά πλην της διασπάσεως των δυνάμεων και της αναπτύξεως μίσους μεταξύ των καταλλήλως διαφοτιζομένων αλαξοπιστούντων εναντίον του ΕΑΜ – ΕΛΑΣ χαλαρώνει και εκμηδενίζει την σκέψιν και προσοχήν των πολιτών εναντίον του κατακτητού, υποβιβάζει δε ταύτην εις το ενδιαφέρον του πόσα οικονομικά οφέλη θα έχη αν προσχωρήση εις το ΕΔΕΣ και επιδείξη μίσος, πολεμικήν και αδιαλαξίαν όχι εναντίον των κατακτητών οι οποίοι λησμονούνται κατά τας συναλλαγάς αλλά εναντίον των Εαμιτών.
Η καταστροφική σημασία του Εθνικού Αγώνος από την προσπάθειαν αυτήν ολονέν και εντεινομένην, είναι ευκόλως νοητή.
Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμεν όπως ληφθώσι σύντομα και δραστικά μέτρα προς περιστολήν του κακού εις βάρος του Εθνικού Αγώνος διά της ουσιαστικής εφαρμογής των συμφωνητικών τα οποία μέχρι της στιγμής δεν ελήφθησαν υπ’ όψιν υπό του ΕΔΕΣ αλλ’ εν πολλοίς περιφρονητικώς αντιμετωπίσθησαν.
6-9-43
Η VIII Μεραρχία Ηπείρου

ΠΑΡΑΛΗΠΤΑΙ

Α. Πίσπερης
Γενικόν Στρατηγείον ΕΛΑΣ (υ.τ.α) μετ’ Ι. Κατσαντώνης
αντιγράφου μαρτυρικών καταθέσεων.
3/40 Σύντ/μα διά την εισαγωγήν εις το κοινόν Αρχηγείον μετά του προτοτύπου
μαρτυρικών καταθέσεων.
Κοινόν Γεν. Στρατηγείον

Διά την ακρίβειαν
(υ.τ.α.) μετ’ αντίγραφου μαρτυρικών κα-
τεθέσεων συνημμένως.

(Τ.Υ.)

15, 24 και Συντ/μα Μετσόβου – Κονίτσης.
Πανηπ. Επιτρ. ΕΑΜ
Περιφ. Επιτρ. ΕΑΜ νομών Ιωαννίνων, Αρτης,Πρεβέζης, Θεσπρωτίας.

Συνεργασία με Αλβανούς, ΕΛΑΣ/8 ΜΕΡΑΡΧΙΑ/31 Αυγ 1943

 Ε.Λ.ΑΣ.                                                                                             Εμπιστευτική
ΥΙΙΙ Μεραρχία Ηπείρου
Αρχηγείον Γκραμπάλας – Καλαμά
Αριθ.Πρωτ. 904
Π ρ ο ς
Τον Βρεττανόν Σύνδεσμον Λοχαγόν κ. ΙΑΝ
Ο Π Ο Υ
Εις απάντησιν του υπ’ αριθ. 5/29-8-43 εγγράφου υμών έχομεν την τιμήν να σας γνωρίσωμεν τα κάτωθι:
Ι. Διά της από 14-8-43 υπ’ αριθ. Απορρήτου 108 Διαταγής της ΥΙΙΙ Μεραρχίας Ηπείρου ελάβομεν την εντολήν όπως διά καταλλήλων Αξ/κων έλθωμεν εις επαφήν με τας εκείθεν των συνόρων Αλβανικάς Αντιφασιστικάς Ανταρτικάς δυνάμεις, επί τω σκοπώ συγκροτήσεως Κοινών Υπαρχηγείων διά κοινήν κατά των κατακτητών δράσιν. Συνέχεια