Σχέδιο επιχειρήσεων ΣΦΗΝΑ, 8η ΜΠΖ/Α1/ΑΠ5095/7 Αυγ 1949

ΧΑΡΤΗΣ 1:50.000
ΘΕΜΑ: – «ΣΦΗΝΑ»                                                                     Άκρως Απόρρητος
ΠΡΟΣ : – Τ.Σ.26 Ταξιαρχίας/Α1                                                 Υπερεπείγουσα
ΚΟΙΝ : – 27 Ταξιαρχίαν/Α1
– Δ/σιν Πυροβολικού
– Γ΄ΣΣ /Α1                                                                         VΙΙ ΜΕΡΑΡΧΙΑ /Α1
– Αμερ. Αποστολήν                                                           Αριθ. Α.Π. 5095/108
– Α1 (2)                                                                             Σ.Τ.Γ. 915 7.8.49

Αριθ. Αντιτυπ. 6
1.- ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ:
Πλην των 20 και 132 Συμμ. Ταξιαρχιών, συνεκεντρώθησαν εις το ΜΠΕΛΛΕΣ αι Σ. δυνάμεις ΚΟΡΩΝΑΣ.
2.- ΠΡΟΘΕΣΙΣ:
Απομόνωσις των δύο ΑΚΡΩΝ του ΜΠΕΛΛΕΣ διά καταλήψεως των σημείων Υψ. 1678 (ζ.9320) – Υψ. 1706 (ζ.9420) – ΚΟΥΤΣΟΥΛΙΟΥ ΜΑΓΟΥΛΑ (ζ.98.19) προς αποκοπήν δυνατότητος ανεφοδιασμού εκ του Βουλγαρικού εδάφους.
Θα επακολουθήση εδραίωσις επ’ αυτού δυνάμεως Τάγματος συν Διλοχία (αρχικώς). Το ταχύτερον δυνατόν η Διλοχία θα αποσυρθή εις εφεδρείαν. Συνέχεια

Διαταγή Επιχειρήσεων ΔΟΡΚΑΣ, 8η ΜΠ/Α1/ΑΠ41738/24-9-1948

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ
ΑΚΡΩΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ – ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ
Θέμα: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΔΟΡΚΑΣ

VIII ΜΕΡΑΡΧΙΑ Α1/ΑΠ 41738
ΣΤΓ 918 τη 24-9-1948
Εδακτυλογραφήθη υπό του Μον. Επιλοχίου ΑΡΣΕΝΗ Σ.
ΠΡΟΣ: Δ/τάς 74ης Ταξιαρχίας
ΤΣΕΙ Χάρτης 1.50.000
ΚΟΙΝ: Α΄ΣΣ/Α1
Διοικητήν 75ης Ταξιαρχίας
Διοικητήν ΙΧης Μεραρχίας
Διοικητήν Πυρ/κού Μεραρχίας
Αρχηγόν Β.Γ. Κλάδου Μεραρχίας
Δ/τάς Διαβιβάσεων και 714 Λ. Μηχανικού
Θα λάβουν γνώσιν από Α1 Γραφείον Μεραρχίας
Σ Χ Ε Δ Ι Ο Ν
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙ’ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΝ ΖΑΓΟΡΙΩΝ
1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ – ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΕΧΘΡΟΥ
α) Οι διαφυγόντες εκ ΜΟΥΡΓΚΑΝΑΣ συμμορίται, κατέφυγον εις ΖΑΓΟΡΙΑ και ήδη φέρονται εγκατασταθέντες επί ΚΟΥΚΟΥΡΟΥΤΖΟΥ-ΤΣΟΥΚΑ ΡΟΣΑ.
Το ηθικόν τούτων είναι σημαντικώς μειωμένον συνεπεία της ήττης των εις ΜΟΥΡΓΚΑΝΑΝ. Επί πλέον διαθέτουν πυρομαχικά εις αριθμόν περιορισμένον.
Σύνθεσις και Δύναμις του συγκροτήματος τούτου ως ειδικόν Δελτίον Πληροφοριών.
β) Κατά ταύτα το πιθανώτερον είναι ότι οι συμμορίται, πιεζόμενοι, θα επιζητήσουν να διαφύγουν μάλλον προς Β.Α. διά ΒΩΒΟΥΣΗΣ-ΑΒΔΕΛΑΣ ή διά ΛΑΪΣΤΗΣ προς ΣΑΜΑΡΙΝΑΝ. Ολιγώτερον δε πιθανή θεωρείται η επιζήτησις διαφυγής των προς Νότον εις ΤΖΟΥΜΕΡΚΑ. Συνέχεια

Εκθεση γεγονότων Φλαμπουραρίου-Ζαγορίου 24-4-1946, 8η Μερ./Α1

VΙΙΙ ΜΕΡΑΡΧΙΑ
Α1 ΓΡΑΦΕΙΟΝ

Ε Κ Θ Ε Σ Ι Σ
ΕΠΙ ΤΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΦΛΑΜΠΟΥΡΑΡΙΟΥ-ΖΑΓΟΡΙΟΥ της 25ης Δ/βρίου 1946

1.- ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ.-
Εις την υπ όψιν περιοχήν από μακρού χρόνου έδρα η συμμορία ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ εκ 12-15 μελών ήτις προέβαινεν εις λεηλασίας εθνικοφρόνων και απαγωγάς 2-3 ατόμων.-
Αι κινήσεις τμημάτων Στρατού και Χωρ/κής προς εξόντωσίν της δεν είχον φέρει αποτελέσματα.-
Η Μεραρχία προς αποτροπήν νέων εις βάρος του Εθνικόφρονος πληθυσμού εκνόμων πράξεων των άνω συμμοριτών και απαλλαγής της περιοχής ΖΑΓΟΡΙΟΥ εκ τούτων, απεφάσισε την διά συνδεδυασμένων ενεργειών αποσπασμάτων Στρατού και Χωρ/κής εξόντωσίν των.
Προς τούτο μετά σύμφωνον γνώμην του τε Ανωτέρου Δ/τού Χωρ/κής Ηπείρου και του Δ/τού Χωρ/κής Ιωαννίνων ανέθεσε διά της υπ αριθ. Α.Π. 6532/Α1/16-12-46 διαταγής της την διοίκησιν πάντων των αποσπασμάτων εις τον Διοικητήν της Υποδ/σεως Χωρ/κής Μετσόβου Ανθ/ρχον ΜΟΥΡΚΑΝ Βασίλειον, πεπειραμένον και δραστήριον Αξ/κόν Χωρ/κής γνώστην της καταστάσεως της περιοχής ΖΑΓΟΡΙΟΥ από πάσης απόψεως.- Συνέχεια

Δελτίο Πληροφοριών, ΕΛΑΣ/8 ΜΠ/2 ΕΓ/ΑΕΠ389/4 Δεκ 1943

VIII MEΡΑΡΧΙΑ
ΕΠΙΤ ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΙΙ
ΑΡΙΘ.Ε.Π. 389

Δελτίον πληροφοριών περί ΕΔΕΣΙΤΩΝ

Ομάς Εδεσιτών την 29-11-43 μετέβη εις ΜΕΓ. ΜΠΙΣΔΟΥΝΙ όπου επέταξε εξ (αρ. 6) ζώα.
Εις Ιωάννινα επικρατεί, η γνώμη ότι οι Γερμανοί φεύγοντες θα παραδώσουν την πόλιν εις τους εδεσικούς.
Από Ιωάννινα εδόθη η εντολή σε μέλη του ΕΔΕΣ να μεταβούν στις περιοχές τους όπου θα ασχοληθούν σε αντιεαμικές ενέργειες. Συγκεκριμένα για την ΙΙ Π.Ε. ωρίσθη ο Ντέτσικας και για την 6η ο ενωματάρχης Μήτσου.
Οι χωροφύλακες Ιωαννίνων έχουν τελευταίως σημαντικά αυξήση. Είναι ωπλισμένοι με περίστροφα. Συνέχεια