Διαταγή επιχειρήσεων, 3 ΕΟΤ/3ΕΓ/17 Ιαν 1945

ΙΙΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΕΙΝΗ ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ
ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΙΙΙ                        Ελευσίς 17 Ιανουαρίου 1945
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. Ε.Π.Ε. 16                                                     ώρα: 2000
ΧΑΡΤΑΙ: ΧΑΛΚΙΣ      }
ΑΙΓΙΝΑ        } 1:100000
ΚΟΡΙΝΘΟΣ }

ΔΙΑΤΑΓΗ

Ι.-    ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ
Η 46 Βρεττανική Μεραρχία διά δυνάμεών της εκ Πατρών και Κορίνθου θα καταλάβη την εκκενούμενην υπό Ελασιτών περιοχήν, ήν και θα εκκαθαρίση.

ΙΙ.-   Προς υποβοήθησιν άνω ενεργειών και εξασφάλισιν από Ανατολών των Νότων της 46 Μεραρχίας θα εκτελεσθώσιν τα κάτωθι:
α.-   Το 2ον Τάγμα αντικαθιστάμενον εις τας παρούσας θέσεις του υπό του 6ου τοιούτου, από 1000 περίπου ώρας αύριον, θα καταλάβη την Κόρινθον.
-Εις την διάθεσιν 2ου Τάγματος ΙΙ Μοίρα Πεδινού Πυρ/κού
-Πραγματοποιηθησομένη πιθανή διάταξις:
-Σταθμός Δ/σεως Τάγματος, Λόχος Διοικήσεως και δύο Λόχοι: ΚΟΡΙΝΘΟΣ.
-Λόχος εις Παλαιάν Κόρινθον(630420).
-Λόχος εις Εξαμίλια (665400).
-Μοίρα Πυρ/κού ΚΟΡΙΝΘΟΝ Συνέχεια

Απόσπασμα εφ. Η ΕΛΛΑΣ, 3 ΕΟΤ/2ΕΓ/17 Δεκ 1944

ΙΙΙ ΕΛΛΗΝ. ΟΡΕΙΝΗ ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ
ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΙΙον

Δ Ι Α Τ Α Γ Η

Κοινοποιώ κατωτέρω αποσπάσματα εκ της επισήμως εκδιδομένης Εφημερίδος «Η ΕΛΛΑΣ».-

Σ.Δ. τη 17η Δεκεμβρίου 1944
Ο

Τ α ξ ί α ρ χ ο ς
Διά την ακρίβειαν                         ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ ΘΡΑΣΥΒ.
Το                                                             Συντ/ρχης Πεζικ.
ΙΙον Γραφείον
Τ.Σ.

—————————————- Συνέχεια

Οργάνωση, 3 ΕΟΤ/3ΕΓ/15 Δεκ 1944

ΙΙΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΕΙΝΗ ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ
ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΙΙΙ
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 7940

ΔΙΑΤΑΓΗ

Διά την καλλιτέραν οργάνωσιν των εις την Ταξιαρχίαν διατεθέντων τμημάτων καθορίζω τα κάτωθι:
α.    Συγκρότημα Αντ/ρχου Γκίκα Σόλωνος.
1.-   Δυνάμεις υπό τας διαταγάς του:
-VI Τάγμα
-1/141 Λόχος
-Σχολείον Χωροφυλακής.
-Τμήματα στρατοπέδου Ορειβατικού Συντ/τος. Συνέχεια

Προκύρηξη Ταξ. ΡΙΜΙΝΙ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΑΞΙΑΡΧΙΑΣ ΡΙΜΙΝΙ

Αξιωματικοί καί αντάρτες του ΕΛΑΣ

Ημείς οι αξιωματικοί καί στρατιώται της ΙΙΙ E.O.T., φτωχά παιδιά, πού τόσα χρόνια πολεμήσαμε τον απαίσιο Χιτλερισμό καί Φασισμό, σας εκκαλέσαμε προχθές να καταθέσετε τα όπλα καί όλοι μαζί νά κάνομε Εθνικό Στρατό, νά σπεύσομε στα βόρεια σύνορα μας, νά πολεμήσομε τους απαίσιους Γερμανοβουλγάρους. Μερικοί μας ακούσατε καί ήλθατε, σας έστείλαμε αμέσως εις τα Τάγματα ‘Εθνοφυλακής καί κατετάγητε στρατιώται.
Μερικοί εξακολουθείτε τον εμφύλιο πόλεμο, υπακούετε ακόμη εiς τους Γερμανούς, Ιταλούς καί Βουλγάρους, που έχετε εις τάς τάξεις σας. Υπακούετε σε μερικούς μωροδόξους στρατιωτικούς αρχηγούς σας καί σε μερικούς πολιτικάντηδες που θέλουν να επιβάλουν την χειροτέρα δικτατορία. Συνέχεια

Ανακοίνωση προς τον Ελληνικό λάο, 3 ΕΟΤ/2ΕΓ/3 Δεκ 1944

ΙΙΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΕΙΝΗ ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ

ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΙΙον

Α δ ε λ φ ο ί

Η Ταξιαρχία εκπλήρωσασα την εντολήν του Ελληνικού λαού επολέμησε τους Ούνους εις Ιταλίαν αφού ήδη είχε πολεμήσει εις Αφρικήν. Η Ταξιαρχία αποτελείται εν τω συνόλω της από ΄Ελληνας πάσης γής και ιδεολογίας μοναδικής μιας και μόνης « Ελληνικής».-

Καίτοι ελυπήθηκε διότι είδε ότι ετίθετο εν αμφιβόλω η στρατιωτική της υπόστασις και κατεύθυνσις και υβρίσθη και υβρίζεται τιθεμένη ως σύνθημα αγώνων ενώ έπρεπε να τεθή ως σύνθημα παραδειγματισμού θρησκευτικού εκτελέσεως καθήκοντος, εν τούτοις διαρκώς αυτοπεριορίζεται ίνα μη δώση αφορμήν ούτε διά της παρουσίας της.

Δεν υπάρχει περίπτωσις παρά μόνον υποχωρήσεως και ουχί προκλήσεως.

Εχει ως σύνθημα την ένωσιν και την δοξασμένην Ελλάδα.

Παρά ταύτα ευρίσκεται αντιμέτωπή σας.

Είναι η υποχρέωσίς της προς την Ελλάδα.

Απ’ αυτής της στιγμής η Ταξιαρχία υπάγεται εις άλλην αρμοδιότητα. Συνέχεια

Ημερολόγιο Μονάδος 1-12-1944 έως 1-3-1945, 3η Ορεινή Ταξιαρχία (ΡΙΜΙΝΙ)

1η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ Ι. Σ Δ ΤΑΞΙΑΡΧΙΑΣ -Αμετάβλητος

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΙΙ. ΚΑΙΡΟΣ -Καλός

ΙΙΙ. ΗΘΙΚΟΝ -Άριστον

ΙV. ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ

ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗ -Καλαί

V. ΔΙΑΦΟΡΑ

-Εξεδόθη η υπ αριθμ. 7709 Δ/γή Ταξιαρχίας διά την τελεσθησομένη τελετήν επί τη εορτή της Αγίας Βαρβάρας επέτειον του Πυρ/κού, την προσεχή Δευτέραν 4η Δεκεμβρίου.

-Αι Μονάδες εσυνέχισαν την εκπαίδευσίν των συμφώνως τω προγράμματι.-

-Το 1ον Τάγμα επεσκέφθη το Νοσοκομείον Συγγρού.

2α ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ Ι. Σ Δ ΤΑΞΙΑΡΧΙΑΣ -Αμετάβλητος

ΣΑΒΒΑΤΟ ΙΙ. ΚΑΙΡΟΣ -Βροχερός μ.μ

ΙΙΙ. ΗΘΙΚΟΝ -Άριστον

ΙV. ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ

ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗ -Καλαί

V. ΔΙΑΦΟΡΑ

Εξεδόθη η υπ αριθμ.7712 Δ/γή Ταξιαρχίας δι ης η Ταξιαρχία τίθεται εν επιφυλακή από σήμερον μέχρι 12 Δεκεμβρίου λόγω της παρατηρουμένης πολιτικής κρίσεως.-

-Άπασαι αι Μονάδες εσυνέχισαν την εκπαίδευσιν των.

3η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ Ι. Σ Δ ΤΑΞΙΑΡΧΙΑΣ -Αμετάβλητος

ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΙ. ΚΑΙΡΟΣ -Βροχερός

ΙΙΙ. ΗΘΙΚΟΝ -Άριστον

ΙV. ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ

ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗ -Καλαί

V. ΔΙΑΦΟΡΑ

-Διά της υπ αριθμ.7715 Δ/γής Ταξιαρχίας κοινοποιείται διαταγή Αρχιστρατήγου ΣΚΟΜΠΙ δι΄ής άπαντα τα τμήματα τακτικά και μη τίθενται εν επιφυλακή από σήμερον και μέχρι νεωτέρας διαταγής.-

-Ολόκληρος η Ταξιαρχία ευρίσκεται εν επιφυλακή παρακολουθούσα την εξέλιξιν της καταστάσεως.-

-Σήμερον κατά το συλλαλητήριον όπερ έλαβε χώραν εις την Πλατείαν του Συντάγματος, αιματηρά γεγονότα εξελήχθησαν μεταξύ των πολιτών και των αστυφυλάκων, καθ α υπήρξαν πολλά θύματα μεταξύ των πολιτών.-

4η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ Ι. Σ Δ ΤΑΞΙΑΡΧΙΑΣ -Αμετάβλητος

ΔΕΥΤΕΡΑ ΙΙ. ΚΑΙΡΟΣ -Συνεφώδης

ΙΙΙ. ΗΘΙΚΟΝ -Άριστον

ΙV. ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ

ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗ -Καλαί

V. ΔΙΑΦΟΡΑ

-Η Ταξιαρχία ευρίσκεται εν αυστηρά επιφυλακή. Η κατάστασις διαρκώς επιδεινούται. Οι οπαδοί του ΕΑΜ εξακολουθούν προκαλούντες το Νόμιμον Κράτος, διά συλλήψεων αθώων πολιτών, καταλήψεως αστυνομικών τμημάτων και εκτελέσεως συνεχώς αθώων Εθνικιστών κατά το πλέον άγριον και απάνθρωπον τρόπον. Όλαι αι προσπάθειαι Άγγλων και Κυβερνήσεως προς ειρηνικήν διευθέτησιν των πολιτικών ζητημάτων προσέκρουσαν εις την πλήρη άρνησιν των εαμοκουμμουνιστών οι οποίοι φαίνονται αποφασισμένοι να καταλάβωσι την αρχήν διά παντός μέσου.- Κατά πληροφορία το ΕΛΑΣ συγκεντρούται εξ όλης της Ελλάδος εις περιοχήν Αθηνών με σκοπόν την κατάληψιν βία της αρχής. Αξιωματικοί και οπλίται της Ταξιαρχίας προσβλέπουν μετά δέους προς τον απειλούμενον εμφύλιον πόλεμον και εύχονται όπως και την τελευταίαν στιγμήν εξευρεθή ειρηνική λύσις προς αποφυγήν του, αναλογιζόμενοι τας καταστρεπτικάς συνεπείας ενός τοιούτου γεγονότος.-

Η στάσις των από της αφίξεως της Ταξιαρχίας εν Αθήναις είναι υποδειγματική, ουδετέρα και αμερόληπτος. Ουδεμίαν παρέχουν αφορμήν ήτις θα έδιδε λαβήν εις παρεξηγήσεις υπέρ της μιάς ή της άλλης παρατάξεως.-

Υπερήφανοι διότι εξετέλεσαν το καθήκον των εν Ιταλία παρακολουθούν ήρεμοι αλλά μετά φρίκης την εξέλιξιν των γεγονότων και θα έδιδον το παν όπως αποφευχθή ο απειλούμενος εμφύλιος πόλεμος.-

VΙ. ΑΠΩΛΕΙΑΙ-Μηδέν- Συνέχεια

Ενημέρωση περί προσπαθειών μείωσης ηθικού, 3 ΕΟΤ/2ΕΓ/14 Νοε 1944

ΙΙΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΕΙΝΗ ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ
ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΙΙον                              ΔΙΑΤΑΓΗ
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. Α.Π. 445                                       Προς τους Διοικητάς Μονάδων
και Σχηματισμών

Ι.      Κατά θετικάς πληροφορίας άτομα άγνωστον πόθεν ορμώμενα διεκήρυξαν ότι θα διαλύσουν την Ταξιαρχίαν, αφού ως οι ίδιοι ωμολόγησαν δεν ηδυνήθησαν να διαλύσουν τον Ιερόν Λόχον. Τα λόγια με τα οποία εξεφράσθησαν ήσαν τα εξής: «Αν δεν μπορέσαμε να διαλύσουμε τον Ιερόν Λόχον, θα διαλύσουμε την Ταξιαρχίαν οπωσδήποτε, η οποία αποτελείται από κουτονησιώτες».

ΙΙ.    Τα μέσα που θα χρησιμοποιήσουν θα είναι:
1.    Εξαναγκασμός των οπλιτών της Ταξιαρχίας εις ενεργείας δυναμένας να την παρουσιάσουν ως όργανον ωρισμένης παρατάξεως συνεπεία του οποίου το ηθικόν κύρος της Ταξιαρχίας και η προς  αυτήν εμπιστοσύνη των Συμμάχων και του Ελληνικού Λαού θα κλονισθή.
2.    Διά της δημιουργίας πυρήνων εν τη  Ταξιαρχία οίτινες θα φροντίσουν διά διαφόρων τρόπων να απογοητεύσουν τους οπλίτας να τους απομακρύνουν ψυχικώς από τους Αξ/κούς και τελικώς να επιφέρουν την αποσύνθεσιν.
3.    Διά της χρησιμοποιήσεως διαφόρων φίλων, γνωστών ή συγγενών των οπλιτών και της τοιαύτης γυναικών ελευθερίων ηθών, αίτινες πλησιάζουσαι τους άνδρας της Ταξιαρχίας θα δηνυθούν να απομακρύνουν αυτούς από την οδόν, ή μέχρι σήμερον ηκολούθησαν και να τους εμπλέξουν εις διαφόρους σκοτεινάς και αντεθνικάς ενεργείας. Συνέχεια

Περιορισμός 3 ΕΟΤ, 3 ΕΟΤ/3ΕΓ/11 Νοε 1944

ΙΙΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΕΙΝΗ ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ
ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΙΙΙ                              ΔΙΑΤΑΓΗ
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 7318

Δυστυχώς η από 8ης Νοεμβρίου διαταγή μου, ην μετά τόσης ψυχικής παρακλήσεως απηύθυνα προς υμάς, ότε αντικρύσαμε τα ακρογιάλια μας, είτε δεν κατεννοήθη υπό μερικών, είτε ούτοι αγόμενοι υπό  ατομικού συμφέροντος και γενόμενοι ούτω όργανα της εχθρικής προπαγάνδας, ήτις ουδέν άλλο επιθυμεί παρά την διαίρεσιν ημών, έγιναν χθες συνένοχοι λυπηρών επεισοδίων. Δεν γνωρίζω αν προεκάλεσαν ή προεκλήθησαν, τούτο θα το δείξη η ανάκρισις. Αλλά δι’ εμέ είναι υπεύθυνοι έναντι της Ταξιαρχίας, έστω και προκληθέντες, έναντι των 115 νεκρών της, έναντι των έργων των εθνικών αποστολών. Ουδείς, τελείως ουδείς εις την Ταξιαρχίαν αυτήν είναι ικανός το έργον αυτό να το μειώση, θα συντριβή το εδήλωσα ήδη.

Λόγω των επεισοδίων τούτων διατάσσω τα κάτωθι:

-Επιθυμώ να προστατεύσω την αποστολήν της Ταξιαρχίας έστω και επιβάλλων εις το σύνολον των ηρώων της Ταξιαρχίας ένα περιορισμόν, έστω και αυτοτιμωρούμενος εγώ αυτός.

Οι καλοί, το σύνολον της Ταξιαρχίας, θα αντιληφθή την ανάγκην, διότι πρόκειται όπως είπον περί της γ΄φάσεως της Ταξιαρχίας.

-Η πρώτη ήτο η της προπαρασκευής διά το πεδίον της τιμής.
-Η δευτέρα ήτο η δοθείσα εν Ιταλία μάχη.
-Η τρίτη είναι η μάχη εναντίον των εχθρών της Εθνικής Ενώσεως.

Οι ολίγοι υπάρχοντες εν τη Ταξιαρχία εφ’ όσον ανακαλύπτονται θα συντριβούν. Συνέχεια

Διαταγή 3ης Ελληνικής Ορεινής Ταξιαρχίας,6 Νοε 1944

ΙΙΙ ΕΛΛΗΝ. ΟΡΕΙΝΗ ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ
Δ Ι Ο Ι Κ Η Τ Η Σ
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 7754

Δ Ι Α Τ Α Γ Η

Ι) Ο Πρωθυπουργός της Χώρας κ.Παπανδρέου τη απολύτω επιθυμία των Μεγάλων Δυνάμεων παραμένει και πάλιν εις την θέσιν του ίνα εκπληρώση τας αποφάσεις τούτων και προ παντός την επιθυμίαν του Ελλην. Λαού. Ητοι την αποκατάστασιν της Τάξεως εις την δυστυχισμένην Πατρίδα μας και τον αφοπλισμόν Βουλγάρων, Γερμανών και Ιταλών, οίτινες λοιμαίνωνται τον τόπον μας και μετέβαλον τούτον εις κόλασιν μαζί με τους Διεθνιστάς οι οποίοι τους παρακολουθούσι.

ΙΙ) Είδατε μόνοι σας χθες ότι το Πολυτεχνείο κατείχε Υπολ/γος Γερμανός, από άλλας δε οικίας εσκορπούσε το Ελληνικόν αίμα Βούλγαρος είδατε ακόμη πώς περιμένει την Ταξιαρχίαν απολλυτρώτριαν ο δυστυχισμένος Ελλην. Λαός.

ΙΙΙ) Παρ όλα τ ανωτέρω σας καθιστώ γνωστόν και ουδέποτε σας απέκρυψα την αλήθειαν ότι, επειδή οπωσδήποτε θα χυθή αίμα, ενόμιζαν αι Βρεττανικαί Στρατιωτικαί Αρχαί και Ελληνικαί τοιαύται ότι δεν πρέπει να γίνη χρήσις των όπλων, ελπίζουσαι ότι εκ των Αρχηγών των Διεθνιστών τουλάχιστον οι Έλληνες θα έβλεπον το έγκλημά των. Δυστυχώς αντελήφθητε μόνοι σας ότι το εξέλαβον ως αδυναμίαν. Συνέχεια