Διαταγή επιχειρήσεων, 3 ΕΟΤ/3ΕΓ/17 Ιαν 1945

ΙΙΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΕΙΝΗ ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ
ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΙΙΙ                        Ελευσίς 17 Ιανουαρίου 1945
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. Ε.Π.Ε. 16                                                     ώρα: 2000
ΧΑΡΤΑΙ: ΧΑΛΚΙΣ      }
ΑΙΓΙΝΑ        } 1:100000
ΚΟΡΙΝΘΟΣ }

ΔΙΑΤΑΓΗ

Ι.-    ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ
Η 46 Βρεττανική Μεραρχία διά δυνάμεών της εκ Πατρών και Κορίνθου θα καταλάβη την εκκενούμενην υπό Ελασιτών περιοχήν, ήν και θα εκκαθαρίση.

ΙΙ.-   Προς υποβοήθησιν άνω ενεργειών και εξασφάλισιν από Ανατολών των Νότων της 46 Μεραρχίας θα εκτελεσθώσιν τα κάτωθι:
α.-   Το 2ον Τάγμα αντικαθιστάμενον εις τας παρούσας θέσεις του υπό του 6ου τοιούτου, από 1000 περίπου ώρας αύριον, θα καταλάβη την Κόρινθον.
-Εις την διάθεσιν 2ου Τάγματος ΙΙ Μοίρα Πεδινού Πυρ/κού
-Πραγματοποιηθησομένη πιθανή διάταξις:
-Σταθμός Δ/σεως Τάγματος, Λόχος Διοικήσεως και δύο Λόχοι: ΚΟΡΙΝΘΟΣ.
-Λόχος εις Παλαιάν Κόρινθον(630420).
-Λόχος εις Εξαμίλια (665400).
-Μοίρα Πυρ/κού ΚΟΡΙΝΘΟΝ Συνέχεια

Advertisements

Διαταγή 3 ΕΟΤ/26 Δεκ 1944

ΙΙΙ ΕΛΛΗΝ. ΟΡΕΙΝΗ ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ
Δ Ι Ο Ι Κ Η Τ Η Σ                                            Π ρ ο σ ω π ι κ ή
Αριθ.Ε.Π. 1294

ΔΙΑΤΑΓΗ

Ι)     Εις των Υποδιοικητών των Μονάδων παρασυρόμενος υπό της αγανακτήσεώς του φυσικής και δικαίης άλλως τε διά τας δολοφονίας και λεηλασίας, έφθασε εις το σημείον κατά τρόπον χαρακτηριστικόν να τονίση ότι «δι’ 100 εθελοντών θα επιτεθή εναντίον του Γκίζη ίνα ελευθερώση τους κρατουμένους».
ΙΙ)    Ουδείς περισσότερον εμού αντιλαμβάνεται τον πόνον του, διότι θέσει το όνομα «Τσακαλώτος» αποτελεί σύνθημα διωγμού παντός συγγενούς ίνα εν τη προσβολή ταύτη, προσβάλωσι της Ταξιαρχίαν.
Το όνομά μου και την κατάστασίν μου του Ιώβ συμμερίζωνται ήδη διά της λύσσης των μηδενιστών σχεδόν όλοι οι Διοικηταί είτε ναι είτε όχι. Μανιδάκης – Λάμαρης – Λουπιάς – Φραγκογιάννης – Καραβίας – Καραδήμας διά να αναφέρω μόνον ενίους Διοικητάς γνωρίζωσι τα αποτελέσματα της λύσσης των. Συνέχεια

Κοινοποίηση διαταγής Πρωθυπουργού, 3 ΕΟΤ/1ΕΓ/18 Δεκ 1944

ΙΙΙ ΕΛΛΗΝ. ΟΡΕΙΝΗ ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ
ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ Ι
Αριθ. Πρωτ. 7979

Δ Ι Α Τ Α Γ  Η

Κατωτέρω κοινοποιώ ως έχει την υπ’ αριθ. 106394/16-12-44 διαταγήν Προέδρου Κυβερνήσεως και Υπουργού Στρατιωτικών.-
Σ.Δ. τη 18η Δεκεμβρίου 1944
Διά την ακρίβειαν                                         Ο
Το                                            Τ Α Ξ Ι Α Ρ Χ Ο Σ
Ι Γραφείον                            ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ ΘΡΑΣΥΒ.
Τ.Σ.Υ.                                               Συντ/ρχης

ΠΑΡΑΛΗΠΤΑΙ: Πίνακος Γ. Συνέχεια

Απόσπασμα εφ. Η ΕΛΛΑΣ, 3 ΕΟΤ/2ΕΓ/17 Δεκ 1944

ΙΙΙ ΕΛΛΗΝ. ΟΡΕΙΝΗ ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ
ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΙΙον

Δ Ι Α Τ Α Γ Η

Κοινοποιώ κατωτέρω αποσπάσματα εκ της επισήμως εκδιδομένης Εφημερίδος «Η ΕΛΛΑΣ».-

Σ.Δ. τη 17η Δεκεμβρίου 1944
Ο

Τ α ξ ί α ρ χ ο ς
Διά την ακρίβειαν                         ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ ΘΡΑΣΥΒ.
Το                                                             Συντ/ρχης Πεζικ.
ΙΙον Γραφείον
Τ.Σ.

—————————————- Συνέχεια

Σχέδιο συναγερμού και αμύνης, 3 ΕΟΤ/3ΕΓ/16 Δεκ 1944

ΙΙΙ ΕΛΛΗΝ. ΟΡΕΙΝΗ ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ
ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΙΙΙ
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. Α.Π. 534

ΣΧΕΔΙΩΝ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΚΑΙ ΑΜΥΝΗΣ

Ι.-    ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΗ ΥΠΟ ΤΑΞΙΑΡΧΙΑΣ ΓΡΑΜΜΗ
α.-   Εξωτερικόν όριον.
Στρατώνες Ορειβ. Πυρ/κού – Στρατώνες Πεδινού Πυρ/κού – Σχολείον Γυμναστικής – Σχολείον Χωροφυλακής – Ερυθρός Σταυρός – Στρατώνες Ιππικού – Συγκρότημα κτιρίων ανατολικής επαύλεως Θών – Κρατικόν Νοσοκομείον και τοιούτον κρυοπαγημάτων – Πρακτικόν Λύκειον (παρά Νοσοκομείον ΄Ελενας) – Πολυκατοικία (παρά Β.Α. άκραν Λυκαβηττού)- Στρατώνες 1ου Συντ/τος Πεζικού (΄Αγγλοι)- 1ον Στρατιωτικόν Νοσοκομείον – Εφορεία – Νοσοκομείον και Λόφος Συγγρού – Αντέρεισμα Κουπονίων – Αλεποβούνι – Νεκροταφείον Ζωγράφου – Μεξικάνα – Ανατολική πλευρά Στρατώνων Ταξιαρχίας. Συνέχεια

Οργάνωση, 3 ΕΟΤ/3ΕΓ/15 Δεκ 1944

ΙΙΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΕΙΝΗ ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ
ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΙΙΙ
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 7940

ΔΙΑΤΑΓΗ

Διά την καλλιτέραν οργάνωσιν των εις την Ταξιαρχίαν διατεθέντων τμημάτων καθορίζω τα κάτωθι:
α.    Συγκρότημα Αντ/ρχου Γκίκα Σόλωνος.
1.-   Δυνάμεις υπό τας διαταγάς του:
-VI Τάγμα
-1/141 Λόχος
-Σχολείον Χωροφυλακής.
-Τμήματα στρατοπέδου Ορειβατικού Συντ/τος. Συνέχεια

Προκύρηξη Ταξ. ΡΙΜΙΝΙ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΑΞΙΑΡΧΙΑΣ ΡΙΜΙΝΙ

Αξιωματικοί καί αντάρτες του ΕΛΑΣ

Ημείς οι αξιωματικοί καί στρατιώται της ΙΙΙ E.O.T., φτωχά παιδιά, πού τόσα χρόνια πολεμήσαμε τον απαίσιο Χιτλερισμό καί Φασισμό, σας εκκαλέσαμε προχθές να καταθέσετε τα όπλα καί όλοι μαζί νά κάνομε Εθνικό Στρατό, νά σπεύσομε στα βόρεια σύνορα μας, νά πολεμήσομε τους απαίσιους Γερμανοβουλγάρους. Μερικοί μας ακούσατε καί ήλθατε, σας έστείλαμε αμέσως εις τα Τάγματα ‘Εθνοφυλακής καί κατετάγητε στρατιώται.
Μερικοί εξακολουθείτε τον εμφύλιο πόλεμο, υπακούετε ακόμη εiς τους Γερμανούς, Ιταλούς καί Βουλγάρους, που έχετε εις τάς τάξεις σας. Υπακούετε σε μερικούς μωροδόξους στρατιωτικούς αρχηγούς σας καί σε μερικούς πολιτικάντηδες που θέλουν να επιβάλουν την χειροτέρα δικτατορία. Συνέχεια

Ανακοίνωση προς τον Ελληνικό λάο, 3 ΕΟΤ/2ΕΓ/3 Δεκ 1944

ΙΙΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΕΙΝΗ ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ

ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΙΙον

Α δ ε λ φ ο ί

Η Ταξιαρχία εκπλήρωσασα την εντολήν του Ελληνικού λαού επολέμησε τους Ούνους εις Ιταλίαν αφού ήδη είχε πολεμήσει εις Αφρικήν. Η Ταξιαρχία αποτελείται εν τω συνόλω της από ΄Ελληνας πάσης γής και ιδεολογίας μοναδικής μιας και μόνης « Ελληνικής».-

Καίτοι ελυπήθηκε διότι είδε ότι ετίθετο εν αμφιβόλω η στρατιωτική της υπόστασις και κατεύθυνσις και υβρίσθη και υβρίζεται τιθεμένη ως σύνθημα αγώνων ενώ έπρεπε να τεθή ως σύνθημα παραδειγματισμού θρησκευτικού εκτελέσεως καθήκοντος, εν τούτοις διαρκώς αυτοπεριορίζεται ίνα μη δώση αφορμήν ούτε διά της παρουσίας της.

Δεν υπάρχει περίπτωσις παρά μόνον υποχωρήσεως και ουχί προκλήσεως.

Εχει ως σύνθημα την ένωσιν και την δοξασμένην Ελλάδα.

Παρά ταύτα ευρίσκεται αντιμέτωπή σας.

Είναι η υποχρέωσίς της προς την Ελλάδα.

Απ’ αυτής της στιγμής η Ταξιαρχία υπάγεται εις άλλην αρμοδιότητα. Συνέχεια

Ημερολόγιο Μονάδος 1/12/1944-14/3/1945, 3η Ορεινή Ταξιαρχία (ΡΙΜΙΝΙ)

1η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Ι.          Σ Δ ΤΑΞΙΑΡΧΙΑΣ                 -Αμετάβλητος
ΙΙ.        ΚΑΙΡΟΣ                                 -Καλός
ΙΙΙ.       ΗΘΙΚΟΝ                                -Άριστον
ΙV.       ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗ                     -Καλαί
V.        ΔΙΑΦΟΡΑ
-Εξεδόθη η υπ’ αριθμ. 7709 Δ/γή Ταξιαρχίας διά την τελεσθησομένη τελετήν επί τη εορτή της Αγίας Βαρβάρας επέτειον του Πυρ/κού, την προσεχή Δευτέραν 4η Δεκεμβρίου.
-Αι Μονάδες εσυνέχισαν την εκπαίδευσίν των συμφώνως τω προγράμματι.-
-Το 1ον Τάγμα επεσκέφθη το Νοσοκομείον Συγγρού.

2α ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ    ΣΑΒΒΑΤO
Ι.          Σ Δ ΤΑΞΙΑΡΧΙΑΣ                 -Αμετάβλητος
ΙΙ.        ΚΑΙΡΟΣ                                 -Βροχερός μ.μ
ΙΙΙ.       ΗΘΙΚΟΝ                                -Άριστον
ΙV.       ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗ                     -Καλαί
V.        ΔΙΑΦΟΡΑ
Εξεδόθη η υπ’ αριθμ.7712 Δ/γή Ταξιαρχίας δι’ ης η Ταξιαρχία τίθεται εν επιφυλακή από σήμερον μέχρι 12 Δεκεμβρίου λόγω της παρατηρουμένης πολιτικής κρίσεως.-
-Άπασαι αι Μονάδες εσυνέχισαν την εκπαίδευσιν των. Συνέχεια

Διαταγή επιφυλακής, 3 ΕΟΤ/1ΕΓ/18 Νοε 1944

ΙΙΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΕΙΝΗ ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ                             Εξ. επείγουσα
ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ  Ι
ΑΡΙΘ.Ε.Π.1206

ΔΙΑΤΑΓΗ

Ι)     Κατόπιν Διαταγής Στρατηγού Διοικητού 3ου Βρεττανικού Σώματος Στρατού, άπασα η Ταξιαρχία τίθεται εν επιφυλακή απο της 0600 ώρας της αύριον και μέχρι νεωτέρας διαταγής του.
ΙΙ)    Κατόπιν των ανωτέρω απαγορεύω την χορήγησιν αδειών διανυκτερεύσεως διά την σήμερον πλην λόγω εκτάκτων αναγκών επαφιεμένων εις την κρίσιν των Διοικητών Μονάδων.
ΙΙΙ)   Ουδείς Διοικητής Μονάδος δύναται ν’ απομακρυνθή εκ του Στρατοπέδου από της 0600 ώρας της αύριον άνευ προσωπικής εγκρίσεως. Συνέχεια

Ενημέρωση περί προσπαθειών μείωσης ηθικού, 3 ΕΟΤ/2ΕΓ/14 Νοε 1944

ΙΙΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΕΙΝΗ ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ
ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΙΙον                              ΔΙΑΤΑΓΗ
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. Α.Π. 445                                       Προς τους Διοικητάς Μονάδων
και Σχηματισμών

Ι.      Κατά θετικάς πληροφορίας άτομα άγνωστον πόθεν ορμώμενα διεκήρυξαν ότι θα διαλύσουν την Ταξιαρχίαν, αφού ως οι ίδιοι ωμολόγησαν δεν ηδυνήθησαν να διαλύσουν τον Ιερόν Λόχον. Τα λόγια με τα οποία εξεφράσθησαν ήσαν τα εξής: «Αν δεν μπορέσαμε να διαλύσουμε τον Ιερόν Λόχον, θα διαλύσουμε την Ταξιαρχίαν οπωσδήποτε, η οποία αποτελείται από κουτονησιώτες».

ΙΙ.    Τα μέσα που θα χρησιμοποιήσουν θα είναι:
1.    Εξαναγκασμός των οπλιτών της Ταξιαρχίας εις ενεργείας δυναμένας να την παρουσιάσουν ως όργανον ωρισμένης παρατάξεως συνεπεία του οποίου το ηθικόν κύρος της Ταξιαρχίας και η προς  αυτήν εμπιστοσύνη των Συμμάχων και του Ελληνικού Λαού θα κλονισθή.
2.    Διά της δημιουργίας πυρήνων εν τη  Ταξιαρχία οίτινες θα φροντίσουν διά διαφόρων τρόπων να απογοητεύσουν τους οπλίτας να τους απομακρύνουν ψυχικώς από τους Αξ/κούς και τελικώς να επιφέρουν την αποσύνθεσιν.
3.    Διά της χρησιμοποιήσεως διαφόρων φίλων, γνωστών ή συγγενών των οπλιτών και της τοιαύτης γυναικών ελευθερίων ηθών, αίτινες πλησιάζουσαι τους άνδρας της Ταξιαρχίας θα δηνυθούν να απομακρύνουν αυτούς από την οδόν, ή μέχρι σήμερον ηκολούθησαν και να τους εμπλέξουν εις διαφόρους σκοτεινάς και αντεθνικάς ενεργείας. Συνέχεια

Εκτέλεση επιφυλακής, 3 ΕΟΤ/3ΕΓ/13 Νοε 1944

ΙΙΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΕΙΝΗ ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ
ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΙΙΙ                              ΔΙΑΤΑΓΗ
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. Ε.Π. 1192

Συνοψίζων τας μέχρι τούδε διαταγάς μου διά την ασφάλειαν του Στρατοπέδου της Ταξιαρχίας και την έγκαιρον διάθεσιν τμήματος εις τι σημείον της πόλεως εν περιπτώσει ανάγκης, καθορίζω τα κάτωθι:
Ι.-    Τα 1ον, 2ον, 3ον Τάγματα και το Πυρ/κόν θα εναλάσσωνται εις την υπηρεσίαν της επιφυλακής ανά 24ωρον. Η υπηρεσία αύτη θ’ αναλαμβάνηται την 1200 ώραν εκάστης ημέρας, αρχής γενομένης από το 1ον Τάγμα σήμερον.
1.- Αποστολή:Η ασφάλεια του Στρατοπέδου της Ταξιαρχίας.
2.- Ετοιμότης διαθέσεως τμήματος εν τη πόλει τη διαταγή μου, δυνάμεως το μέγιστον λόχου.
3.- Διάθεσις Φρουράς δυνάμεως 1 Αξ/κού, 7 ανδρών μεθ’ ενός οπλ/λου και λοιπού οπλισμού των εις την κεντρικήν θύραν εισόδου(Β.Δ.). Εις ταύτην η Στρατονομία να διαθέση ένα Στρατονόμον διά τον έλεγχον των ταυτοτήτων. Συνέχεια

Περιορισμός 3 ΕΟΤ, 3 ΕΟΤ/3ΕΓ/11 Νοε 1944

ΙΙΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΕΙΝΗ ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ
ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΙΙΙ                              ΔΙΑΤΑΓΗ
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 7318

Δυστυχώς η από 8ης Νοεμβρίου διαταγή μου, ην μετά τόσης ψυχικής παρακλήσεως απηύθυνα προς υμάς, ότε αντικρύσαμε τα ακρογιάλια μας, είτε δεν κατεννοήθη υπό μερικών, είτε ούτοι αγόμενοι υπό  ατομικού συμφέροντος και γενόμενοι ούτω όργανα της εχθρικής προπαγάνδας, ήτις ουδέν άλλο επιθυμεί παρά την διαίρεσιν ημών, έγιναν χθες συνένοχοι λυπηρών επεισοδίων. Δεν γνωρίζω αν προεκάλεσαν ή προεκλήθησαν, τούτο θα το δείξη η ανάκρισις. Αλλά δι’ εμέ είναι υπεύθυνοι έναντι της Ταξιαρχίας, έστω και προκληθέντες, έναντι των 115 νεκρών της, έναντι των έργων των εθνικών αποστολών. Ουδείς, τελείως ουδείς εις την Ταξιαρχίαν αυτήν είναι ικανός το έργον αυτό να το μειώση, θα συντριβή το εδήλωσα ήδη.

Λόγω των επεισοδίων τούτων διατάσσω τα κάτωθι:

-Επιθυμώ να προστατεύσω την αποστολήν της Ταξιαρχίας έστω και επιβάλλων εις το σύνολον των ηρώων της Ταξιαρχίας ένα περιορισμόν, έστω και αυτοτιμωρούμενος εγώ αυτός.

Οι καλοί, το σύνολον της Ταξιαρχίας, θα αντιληφθή την ανάγκην, διότι πρόκειται όπως είπον περί της γ΄φάσεως της Ταξιαρχίας.

-Η πρώτη ήτο η της προπαρασκευής διά το πεδίον της τιμής.
-Η δευτέρα ήτο η δοθείσα εν Ιταλία μάχη.
-Η τρίτη είναι η μάχη εναντίον των εχθρών της Εθνικής Ενώσεως.

Οι ολίγοι υπάρχοντες εν τη Ταξιαρχία εφ’ όσον ανακαλύπτονται θα συντριβούν. Συνέχεια

Διαταγή 3 ΕΟΤ, 6 Νοε 1944

ΙΙΙ ΕΛΛΗΝ. ΟΡΕΙΝΗ ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 7754

ΔΙΑΤΑΓΗ

Ι)     Ο Πρωθυπουργός της Χώρας κ.Παπανδρέου τη απολύτω επιθυμία των Μεγάλων Δυνάμεων παραμένει και πάλιν εις την θέσιν του ίνα εκπληρώση τας αποφάσεις τούτων και προ παντός την επιθυμίαν του Ελλην. Λαού.
Ητοι την αποκατάστασιν της Τάξεως εις την δυστυχισμένην Πατρίδα μας και τον αφοπλισμόν Βουλγάρων, Γερμανών και Ιταλών, οίτινες λοιμαίνωνται τον τόπον μας και μετέβαλον τούτον εις κόλασιν μαζί με τους Διεθνιστάς οι οποίοι τους παρακολουθούσι.

ΙΙ)    Είδατε μόνοι σας χθες ότι το Πολυτεχνείο κατείχε Υπολ/γος Γερμανός, από άλλας δε οικίας εσκορπούσε το Ελληνικόν αίμα Βούλγαρος  είδατε ακόμη πώς περιμένει την Ταξιαρχίαν απολλυτρώτριαν ο δυστυχισμένος Ελλην. Λαός. Συνέχεια

Διαταγή 3ης Ελληνικής Ορεινής Ταξιαρχίας,6 Νοε 1944

ΙΙΙ ΕΛΛΗΝ. ΟΡΕΙΝΗ ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ
Δ Ι Ο Ι Κ Η Τ Η Σ
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 7754

Δ Ι Α Τ Α Γ Η

Ι) Ο Πρωθυπουργός της Χώρας κ.Παπανδρέου τη απολύτω επιθυμία των Μεγάλων Δυνάμεων παραμένει και πάλιν εις την θέσιν του ίνα εκπληρώση τας αποφάσεις τούτων και προ παντός την επιθυμίαν του Ελλην. Λαού. Ητοι την αποκατάστασιν της Τάξεως εις την δυστυχισμένην Πατρίδα μας και τον αφοπλισμόν Βουλγάρων, Γερμανών και Ιταλών, οίτινες λοιμαίνωνται τον τόπον μας και μετέβαλον τούτον εις κόλασιν μαζί με τους Διεθνιστάς οι οποίοι τους παρακολουθούσι.

ΙΙ) Είδατε μόνοι σας χθες ότι το Πολυτεχνείο κατείχε Υπολ/γος Γερμανός, από άλλας δε οικίας εσκορπούσε το Ελληνικόν αίμα Βούλγαρος είδατε ακόμη πώς περιμένει την Ταξιαρχίαν απολλυτρώτριαν ο δυστυχισμένος Ελλην. Λαός.

ΙΙΙ) Παρ όλα τ ανωτέρω σας καθιστώ γνωστόν και ουδέποτε σας απέκρυψα την αλήθειαν ότι, επειδή οπωσδήποτε θα χυθή αίμα, ενόμιζαν αι Βρεττανικαί Στρατιωτικαί Αρχαί και Ελληνικαί τοιαύται ότι δεν πρέπει να γίνη χρήσις των όπλων, ελπίζουσαι ότι εκ των Αρχηγών των Διεθνιστών τουλάχιστον οι Έλληνες θα έβλεπον το έγκλημά των. Δυστυχώς αντελήφθητε μόνοι σας ότι το εξέλαβον ως αδυναμίαν. Συνέχεια