Έκθεσις γεγονότων από 12-13/6/1944, ΕΛΑΣ/24 ΣΥΝΤΑΓΜΑ/4 Ιουλ 1944

Ε.Λ.Α.Σ.
24ον Σύνταγμα Πεζικού                                Σ.Δ.Σ. 4-7-44
Αριθ. Ε.Π. 412

Το
24ον Σύνταγμα

Προς
Την VII Ταξιαρχίαν (Γραφείον ΙΙΙον)

Όπου

Έκθεσις γεγονότων από 12-6-44 μέχρι 23-6-44

Λαμβάνω την τιμήν να σας αναφέρω τα κάτωθι:

1)     Την 12ην ή 13ην 6ου-44 τμήματα ΕΔΕΣ εισήλθον εντός περιοχής και εγκατεστάθησαν αμυντικώς εις γέφυραν δημοσίας οδού Ν.Δ. Κάτω Δεσποτικού. Το εις άνω Δεσποτικόν εδρεύον τμήμα μας διαμερτυρήθη ζητήσαν όπως τα τμήματα ΕΔΕΣ αποσυρθώσιν εκείθεν καθ`όσον είμεθα εις θέσιν να εμποδίσωμεν την διείσδυσιν Γερμανών από Πρέβεζαν. Συνέχεια

Advertisements