Δελτίο Πληροφοριών 20 ΣΠΖ/4-10-1944


20ον Σ.Π.

Δ ε λ τ ί ο ν Π λ η ρ ο φ ο ρ ι ώ ν υπ αρ. 13

της 4ης Οκτωβρίου 1944

Ι. Πληροφορίαι περί των Στρατευμάτων Κατοχής

Παρά Γεμανού Αξ/κού του 2ου Γραφείου του Στρατηγείου παρεσχέθησαν εν συζητήσει αι κάτωθι πληροφορίαι:

α. Το Στρατηγείον θα ευρίσκεται εις Αθήνας 8-10 ακόμη ημέρας, ενώ τα στρατιωτικά τμήματα υπολογίζεται ότι θα αποχωρήσουν μετά τρεις εβδομάδας.

β. Κατόπιν Δ/γής εκ Βερολίνου αφίχθη εδώ εκ Θεσ/νίκης ο Συν/ρχης Σ.Σ. Φρίνκο, όστις ανέλαβε την Δίοικησιν των Σ.Σ. και Αστυνομίας Ελλάδος.

γ. Επέστρεψεν επίσης και εγκατεστάθη πάλιν εις την οδόν Μέρλιν το προσωπικόν του Γραφείου Πέγκους όπερ εθεωρείτο ως το σκληρότερον γραφείον των εδώ Σ.Σ.

δ. Θα αρχίσουν αμέσως ευρείαι έρευναι δι οπλοφορίαν και κατοχήν όπλων εις τας συνοικίας. Αι έρευναι θα διεξαχθούν κυρίως υπό των Ελληνικών Αστυνομικών Σωμάτων. Οι Γερμανοί έδωσαν, ως λέγουν, οδηγίας να μην ενοχλούνται μέλη εθνικών οργανώσεων κατέχοντα όπλα, αλλά μόνον οι κομουνισταί.

ε. Δηλούται ότι οι Γερμανοί δεν πρόκειται να παρεμποδίσουν την οργάνωσιν της Εθνικής παρατάξεως. Χαρακτηριστικώς ο ομιλών είπε: «και στους στρατώνες του Γουδί αν θέλετε να εγκαταστήσετε ένα ή δύο Συν/τα του ΕΔΕΣ (ομίλει προς μέλος του ΕΔΕΣ) δεν μας πειράζει. Φθάνει να ξέρωμε πως είνε αντικομουνισταί».

στ. Οι Γερμανοί δεν έχουν αντίρρησιν να τεθούν τα Τάγματα Ασφαλείας υπό τας Διαταγάς του Στρατιωτικού Διοικητού.

Από της 2ας τρέχοντος η συγκοινωνία διά των ΣΠΑΠ διεκόπη τελείως μηδέ αυτού του υπηρεσιακού συρμού Πειραιώς- Αθηνών κυκλοφορούντος.

Καθ εκάστην αναχωρούν ατμομηχαναί και βαγόνια διά τον Σταθμόν «Ασβεστοκάμινος» μετά τα Μέγαρα (Κακή σκάλα), όπου και ρίπτονται εις την θάλασσα. Μέχρι σήμερον ερρίφθησαν εκεί πλέον των 15 ατμομηχανών και 120 βαγονίων.

Εις περιοχήν Λιοσίων – Χασιάς καθημερινώς λιποτακτούν Γερμανοί οπλίται με τον οπλισμόν των. Προχθές 10 Πολωνοί ελιποτάκτησαν εις Χασιάν μετά του οπλισμού των και ενός κιβωτίου φαρμάκων.

ΙΙ. Εσωτερικά

Κατά πληροφορίας προσώπου δυναμένου να γνωρίζη, το κτίριον παλαιού Φρουραρχείου (οδός Σινά) παρακολουθείται υπό οργάνων της Γερμανικής Αστυνομίας.

Η ριφθείσα χθες υπό των Γερμανών υπό τίτλον «τελευταία ειδοποίησις» προκήρυξις επέδρασε κατασταλτικώς επί μεγάλου μέρους κατοίκων. Ιδίως ετρομοκρατήθησαν οι κάτοικοι των συνοικιών. Τονίζεται εν τούτους ότι τα δημιουργούντα ασκόπους ταραχάς στοιχεία είναι αλήται, άστεγοι και άνευ οικογενείας, οι οποίοι όχι μόνον δε θίγονται από τα γερμανικά αντίποινα (εμπρησμοί οικιών κτλ) αλλά τουναντίον εξυπηρετούνται με την δημιουργουμένην δυστυχίαν.

Υπό δύο αξ/κών των Ταγ/των Ασφαλείας εδηλώθη εις τον αναφέροντα ότι ανεφέρθη προ τριημέρου προς τον Στρατηγόν ότι τα τάγματα Ασφαλείας τίθενται υπό τας Διαταγάς του, αλλά ο Στρατηγός δεν απήντησεν εισέτι και οι αξ/κοί αναμένουν ανυπομόνως την διαταγήν του.

Την νύκτα προς την 4ην τρέχοντος ετοιχοκολλήθησαν προκηρύξεις της Εθνικής πολιτοφυλακής υπογραφόμεναι υπό τινος Τσαπόγια, Αστυνομικού Διευθυντού και καλούσαι τους χωρ/κας, αστ/κας και τσολιάδες να εγκαταλείψουν τα Σώματά των και να προσέλθουν εις την πολιτοφυλακήν, ήτις και μόνη θα αναλάβη την τήρησιν της τάξεως.

Εις Καισαριανήν η περιοχή η διηκούσα από του Δημαρχείου και άνω εσυρματοπλέχθη υπό των Εαμιτών, οίτινες και κυριαρχούσιν απολύτως, διέποντες πάσαν κίνησιν και ενεργούντες αυστηρότατον έλεγχον. Χθες διά του τηλεβόα συνίστων εις τους κατοίκους να είναι επί ποδός πολέμου και ανεκοίνωσαν ότι το Α΄ Σώμα Στρατού, εις τας Δ/γάς του οποίου και μόνον να υπακούουν, είναι έτοιμον να εισέλθη εις τας Αθήνας.

Μετά την χθεσινήν παράστασιν εις το Θέατρον Αλάσκα της Επιθεωρήσεως «Αθήναι – Σόφια» (δια την αλλαγήν του τίτλου της εν λόγω επιθεωρήσεως εγένοντο επανειλημμένα διαβήματα προς την Δ/σιν του Θεάτρου υπό επιτροπών του ΕΑΜ, εξ ων το τελευταίον προχθές το απόγευμα υπό Επιτροπής Ηθοποιών με επί κεφαλής τους Δημ. Μυράτ και Π.Τσαγανέα) άνδρες της Ε.Δ. διά του τηλεβόα συνέστησαν εις τους θεατάς πειθαρχίαν, ψυχραιμίαν και υπακοήν εις τον Στρατ. Διοικητήν. Ένιοι των θεατών υπεδέχθησαν τους λόγους με συρίγματα, η μεγάλη όμως πλειονότης εχειροκρότησεν.

Χθες την νύκτα εις διαφόρους συνοικίας ανεγράφη και πάλιν εις τους τοίχους ότι «ο Σπηλιωτόπουλος είναι Γκεσταπίτης».

Μετά τας δηλώσεις του Γεωργίου περί συμφωνίας ΕΑΜ-Βουλγαρίας ήρχισε ζωηρά δράσις προπαγάνδας δι εντύπων και τοιχογραφιών εναντίον της Βουλγαρίας εκ μέρους του ΕΑΜ διά να διασκεδασθούν οι δηλώσεις.

Εις την περιοχήν Κολωνακίου ερρίφθησαν σήμερον προκηρύξεις του ΕΑΜ καταφερόμεναι εναντίον των Βουλγάρων και αναφέρουσαι ότι το Λονδίνον και η Εθνική Κυβέρνησις εξουσιοδότησαν μόνον το ΕΑΜ-ΕΛΑΣ να απελευθερώση τας Αθήνας.

Το εργοστάσιον Ροντήρη εν Πειραιεί κατασκευάζει 2.000 τσεκούρια διά λογαριασμόν του ΕΑΜ.

Την 2αν τρέχοντος κατά την διάρκειαν γενομένων εκλογών διοικήσεως του εκεί ΕΑΜ οι μετέχοντες διεσπάσθησαν εις κυβερνητικούς και Κλαρικούς (οπαδούς του Κλάρα) Επλειοψήφησαν μεν οι Κυβερνητικοί, αλλά οι Κλαρικοί έχουν την δύναμιν εις χείρας των.

Σήμερον την πρωΐαν ο Ταγματάρχης Κοσμίδης Αλεξ. περί ώραν 6:30 επιστρέφων εκ της οικίας Λοχ. Βεντήρη, συνήντησε παρά την οδόν Τοσίτσα άτομον ηλικίας 40 περίπου ετών, αλητικής εμφανίσεως, το οποίον είχε ερριμένην επί της πλάτης του παλαιάν Ελληνικήν σημαίαν δίκην επενδύτου. Αμέσως ο εν λόγω Ταγ/χης απέσπασε βιαίως την σημαίαν από τον αλήτην λέγων εις αυτόν και τους παρακολουθούντας περιέργους «Μπορείτε νάχετε όποιες δήποτε ιδέες θέλετε, αλλά η σημαία είναι ιερόν εθνικόν σύμβολον και έχετε υποχρέωσιν να την σέβεσθε» και αναχώρησε παραλαβών και την σημαίαν διότι συνεκεντρώνοντο επάνω του υπό τινων, προφανώς κομμουνιστών, άγρια βλέμματα.

Αφέθη χθες ελεύθερος υπό του ΕΛΑΣ ο Λοχαγός Καπετανάκης, του οποίου η απαγωγή ανεφέρθη εις το υπ’ αριθμ.12/3-10-44 Δελτίον πληροφοριών μας.

Εις την Κυψέλην Εαμίται ανέγραψαν χθες εις τους τοίχους «ας αποδείξη ο Σπηλιωτόπουλος ότι δεν συνεργάζεται με την Γκεστάπο».

Την πρωΐαν της χθες απήχθη έξωθεν της οικίας του υπό τμημάτων του ΕΛΑΣ δρώντων εις τα Τουρκοβούνια ο στρατιώτης του 10 Λόχου Αντωνακέας Ιωάννης. Ολίγον μετά την απαγωγήν του 45 άνδρες του ΕΛΑΣ επετέθησαν εναντίον της οικίας Αντωνακέα (Πόρου 31) ένθα εφυλάσσοντο τα όπλα της 3ης διμοιρίας ανελθόντες εκ της κλίμακος της υπηρεσίας ενώ συγχρόνως επετίθεντο κατά μέτωπον εις την κύριαν είσοδον. Ούτω κατορθώσαντες να καθηλώσουν τους δύο άνδρες της φρουράς, ευρισκομένους ολίγα βήματα έμπροσθεν της οικίας, απεμόνωσαν τον ένα φρουρόν, όστις ευρίσκετο εντός της οικίας, ον και ετραυμάτισαν και προβάντες εις λεηλασίαν της οικίας και απήλθον συναποκομίσαντες 19 όπλα εξ ων 16 είναι εκ των χορηγηθέντων τελευταίως υπό του Συν/τος. Κατά την συμπλοκήν ετραυματίσθη σοβαρώς ο στρατιώτης Βούκρας Αντών. μεταφερθείς εις τον Σταθμόν Α΄ Βοηθειών. Σήμερον την πρωΐαν εστάλη σημείωμα εκ μέρους του απαχθέντος διά του οποίου καθίσταται γνωστόν ότι εάν δεν παραδοθούν τα όπλα θα καή το σπίτι και αυτός θα εκτελεσθή. Τα υπόλοιπα όπλα του λοχου μετεφέρθησαν εις ετέραν αποθήκην. Παρακαλώ να διαταχθή εάν δέον να προβώμεν εις αντίποινα, επιτιθέμενοι εναντίον αποθήκης όπλων Εαμιτών ως επίσης και εις την σύλληψιν ενίων εξ αυτών προς απελευθέρωσιν του Αντωνακέα διά τον οποίον παρακαλώ όπως γίνη και η δέουσα ενέργεια απελευθερώσεως.

Αθήναι τη 4η Οκτωβρίου 1944

Συνημμένα

2 προκηρύξεις Ο Διοικητής του Συντάγματος

Τ.Υ.

 

Δελτίο Πληροφοριών, 20 ΣΠΖ/2-10-1944


20ον Σ.Π.
Δ ε λ τ ί ο ν Π λ η ρ ο φ ο ρ ι ώ ν
2ας Οκτωβρίου 1944

Ι. Πληροφορίαι περί των στρατευμάτων Κατοχής
Εις Κτήμα Συγγρού παρά το Αμαρούσιον ευρίσκονται πολυάριθμα βαρέλια βενζίνης των στρατευμάτων κατοχής.
ΙΙ. -Εσωτερικά
Ως ανεφέρθη δι’ εκτάκτου αναφοράς μας, περίπολος του ΕΛΑΣ συνέλαβε τον Διοικητήν 5ου Λόχου του Συν/τος Λοχαγόν Βεντήρην Χρ. καθ’ ην ώραν ούτος εξήρχετο μετ’ άλλων Αξ/κών και συγγενών του νεκρού, εκ του Α΄ Νεκροταφείου ένθα είχε παρακολουθήσει την κηδεία του φονευθέντος Ανθ/γού Καρδασοπούλου. Η σύλληψις εγένετο επί τη δικαιολογία ότι ο Λοχαγός ωπλοφορεί ωδηγήθη δε ούτος εις το Φρουραρχείον ΕΛΑΣ της περιοχής, ένθα και εκρατήθη. Μέχρι της πρωϊας σήμερον δεν υπάρχει πληροφορία περί της τύχης του. Συνέχεια

Δελτίο Πληροφοριών 20 ΣΠΖ/30-9-1944


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ ΤΗΣ ΠΡΩΪΑΣ ΤΗΣ 30ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

(ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΤΤΙΚΗΣ)

ΚΙΝΗΣΙΣ ΟΜΑΔΩΝ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ – ΣΥΜΒΑΝΤΑ

Την 26ην τρέχοντος 50μελής ομάς αναρχικών εμφανισθείσα εις τα Γραφεία του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Συνδέσμου Αναπήρων πολέμου 1940-1941, ηνάγκασε τους Συμβούλους να υπογράψωσι παραίτησιν και κατέλαβε τα Γραφεία του.

Άνδρες του Τάγματος ΕΛΑΣ Βοτανικού περιφέρονται φέροντες στολάς Γερμανών στρατιωτών.

Την 26ην Σ/βρίου εις την οδόν Διονυσίου Αεροπαγίτου αφωπλίσθη παρ Εαμιτών ο Εφεδρος Υπολοχαγός Δημητρόπουλος.

Την 23ην ώραν της 28 Σεπτεμβρίου εις την οδόν Φιλολάου οι Κομμουνισταί εξετέλεσαν εντός της οικίας του τον Αξιωματικόν Κωστόπουλον. Εδημιουργήθη πολύς θόρυβος αλλ ουδείς προσήλθε προς ενίσχυσιν του φονευθέντος. Συνέχεια

Δελτίο Πληροφοριών, 20ΣΠΖ/27-9-1944


20ον Σ.Π.
Δ ε λ τ ί ο ν Π λ η ρ ο φ ο ρ ι ώ ν
27ης Σεπτεμβρίου 1944
Ι. Πληροφορίαι περί των Στρατευμάτων Κατοχής.
Περί ώραν 8ην σήμερον Γερμανική φάλαγξ εστάθμευεν επί της οδού Ακαδημίας, αποτελούμενη από 15 περίπου παλαιά φορτηγά αυτοκίνητα με Ελληνικούς αριθμούς κυκλοφορίας, εξ ων τα πλείστα γκαζοζέν, φορτωμένα με άνδρας και υλικόν και παρηλλαγμένα με κλάδους. Συνέχεια

Δελτίο Πληροφοριών 20 ΣΠΖ/26-9-1944


20ον Σ.Π.

 Δελτίον  Πληροφοριών
της 26ης Σ/βρίου 1944

Ι. Στρατός Κατοχής
Ανώτερος Γερμανός Αξιωματικός αποχαιρετών την 25ην τ.μ. τους ιδιοκτήτας της οικίας εις ην παρέμενε τους εδήλωσεν ότι η ενταύθα Γερμανική Διοίκησις απεφάσισε να κηρύξη τας Αθήνας – Πειραιά ανοχυρώτους πόλεις και να ζητήση από το Στρατηγείον Μέσης Ανατολής την ακώλυτον αποχώρησιν έξω των ορίων της Αττικής. Εάν όμως, εδήλωσεν, οι Γερμανοί προσβληθούν εντός των Αθηνών θα προβούν εις σκληρότατα αντίποινα.
Την 25ην τρ. η κυκλοφορία αυτοκινήτων Κατοχής επί των αρτηριών Βασιλίσσης Σοφίας – Ακαδημίας – Πανεπιστημίου και Πατησίων ήτο εξαιρετικώς μικρά (το 1/3 της προ εβδομάδος τοιαύτης – Πληροφορία Παρατηρητών).
Κατά πληροφορίας αξιοπίστου πηγής οι Γερμανοί παρέδωκαν την 24ην τρ. και άλλον αριθμόν αυτομάτων όπλων εις το Σύνταγμα Ευζώνων.- Συνέχεια

Δελτίο Πληροφοριών 20 ΣΠΖ/25-9-1944


20ον Σ.Π.
Δ Ε Λ Τ Ι Ο Ν Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Ω Ν
25ης Σεπτεμβρίου 1944

Ι.- Πληροφορίαι περί των στρατευμάτων Κατοχής.

ΙΙ.- Εσωτερικά
Εις το Ψυχικόν συνεστήθη Επιτροπή κοινής Σωτηρίας, εις ην συμμετέχουν μέλη του ΕΑΜ, του ΕΔΕΣ και αστοί.
Εις τον Κολωνόν και Μεταξουργείον επίμονοι φήμαι φέρουν ότι το ΕΔΕΣ συνεφιλιώθη με το ΕΑΜ. Περίπολοι και των δύο οργανώσεων κυκλοφορούν εις τας οδούς των δύο τούτων συνοικιών.
Πληροφορίαι εκ Ψυχικού αναφέρουν ότι οι Χωρ/κες της εκεί υποδιοικήσεως διαδίδουν ότι δεν πρόκειται να κατέλθουν εις αγώνα πεζοδρομίων και ότι οι αξ/κοί των, με μειωμένον το ηθικόν, συζητούν διαρκώς περί των οικογενειακών των υποχρεώσεων.
Τοιούτος αγών ηγέρθη εκ μέρους του ΕΑΜ προς απόδειξιν ότι αι Δ/γαί προς τον Στρατηγόν είναι πλασταί, ώστε και πολλοί εθνικόφρονες να αμφιβάλουν επί της γνησιότητός των. Αι αμφιβολίαι αύται ενισχύονται εκ μιας φράσεως, ήτις περιείχετο εις δακτυλογραφημένα αντίτυπα των τηλεγραφημάτων, κυκλοφορήσαντα προ της τοιχοκολλήσεως του επισήμου ανακοινωθέντος, καθ’ ήν «συμμαχικά στρατεύματα θα καταφθάσουν ακαριαίως». Η φράσις αύτη αναμφιβόλως, εάν είναι γνησία θα αναφέρεται εις άφιξιν στρατευμάτων προς ενίσχυσιν της προσπαθείας επιβολής της τάξεως μετά την απελευθέρωσιν, πλην όμως υπό των πολλών εξελήφθη ως αγγέλουσα την ακαριαίαν άφιξιν των στρατευμάτων νυν. Επομένως μη γενομένης τοιαύτης μέχρι σήμερον φυσικόν είνε διά τους εξηγήσαντας ως άνω την πέρι ης πρόκειται φράσιν, να κλονισθή η εμπιστοσύνη των προς το όλον των τηλεγραφημάτων. Εκτός αυτού έτερον επιχείρημα των προσπαθούντων να διαψεύσουν τα τηλεγραφήματα είνε ότι ουδέν σχετικόν προς αυτά ανεκοινώθη υπό του ραδιοφωνικού σταθμού Καΐρου. Συνέχεια

Δελτίο Πληροφοριών 20 ΣΠΖ/24-9-1944


20ον Σ.Π.
Δ ε λ τ ί ο ν Π λ η ρ ο φ ο ρ ι ώ ν
24ης Σεπτεμβρίου 1944

Ι.- Πληροφορίαι περί των Στρατευμάτων Κατοχής
Ο Δ/της του ΙΙ Γραφείου της Γερμ. Στρατ. Διοικήσεως ΡΟΛΑΝ ομιλών χθες την πρωΐαν προς φίλους του είπεν ότι το ΕΑΜ επρότεινεν εις τους Γερμανούς να του επιτρέψουν να καταλάβη την πόλιν εν μια νυκτί, με αντάλλαγμα την εξασφάλισιν ακωλύτου αποχωρήσεως των Γερμ. Στρατευμάτων εξ Αθηνών. Επίσης ότι επί συλληφθέντος ταχυδρόμου του ΕΛΑΣ κατεσχέθη από διαταγή διατάσσουσα την σύλληψιν παντός ταχυδρόμου του Στρ. ΖΕΡΒΑ (Πληροφορία μη εξηκριβωμένη). Συνέχεια

Δελτίο Πληροφοριών, 20 ΣΠΖ/22-9-1944


20ον ΣΠ

 Δ ε λ τ ί ο ν Π λ η ρ ο φ ο ρ ι ώ ν
22ας Σεπτεμβρίου 1944

Ι. Πληροφορίαι περί των Στρατευμάτων Κατοχής
Μεγάλη κίνησις Γερμανικών σχηματισμών καθ’ όλην την νύκτα της χθες εις Λεωφόρον Βασιλίσσης Σοφίας εκ Κηφισιάς.
Γερμανική μηχανοκίνητος φάλαγξ την παρελθούσαν Κυριακήν όδευε διά δρομολογίου Θήβαι – Κωπαϊς – Μαρτίνο – Αταλάντη – Θερμοπύλαι – Λαμία.
ΙΙ. Εσωτερικό
Κατά την νύκτα της 20ής προς την 21-9-44 όργανα του ΕΛΑΣ προέβησαν εν Ελευσίνι εις την επίταξιν αυτοκινήτων, ίππων, ημιόνων και όνων ακόμη, μοτοσυκλετών και γενικώς μεταφορικών μέσων. Επίσης ώπλισαν τον πληθυσμόν αδιακρίτως.
Διαδίδουν ότι εντός των ημερών θα κατέλθουν εις Αθήνας.
Εαμίται απήγαγον την 14ην τρέχοντος αρχιφύλακα Αστυνομίας, αδελφόν του Διοικητού του 12ου λόχου ημών. Αφού του αφήρεσαν τμηματικώς ολόκληρον το δέρμα χειρών ποδών και ωμοπλατών, του απέκοψαν την ρίνα και τα χείλη και του αφήρεσαν τους οδόντας, τον εξετέλεσαν. Το πτώμα του άνω ανευρέθη μετά 7ήμερον. Απειλαί διεβιβάσθησαν και εναντίον του Διοικητού του λόχου και ενίων ανδρών του περί εκτελέσεώς των, εάν δεν παραδώσουν τα ολίγα όπλα άτινα κέκτηνται. Συνημμένως υποβάλλεται σχετική αναφορά του εν λόγω λοχαγού. Συνέχεια

Δελτίο Πληροφοριών, 20 ΣΠΖ/17-9-1944


20ον Σ.Π. Δ ε λ τ ί ο ν Π λ η ρ ο φ ο ρ ι ώ ν
17ης Σ/βρίου 1944
Ι. Πληροφορίαι περί Στρατευμάτων Κατοχής
ΙΙ. Εσωτερικά
Πληροφορίαι Αστυνόμου της Γεν. Ασφαλείας φέρουν ότι ο ΕΛΑΣ επισήμως τουλάχιστον προτίθεται να πειθαρχήση εις τας διαταγάς του Στρατ. Διοικητού. Αμφιβολίαι γεννώνται, εις τους λέγοντας ταύτα κύκλους του ΕΑΜ, σχετικώς προς την στάσιν «των αναρχικών στοιχείων» τα οποία δυσκόλως θα υπακούσουν.
Χθες εις Καισαριανήν και εις Κυψέλη εγένετο εορτασμός επί τη τριετία του ΕΑΜ. Οι χώροι συγκεντρώσεως είχον στολισθή με Ελληνικάς Σημαίας.
Την 25ην τρ. εγένετο εις Παγκράτι παρέλασις 100 περίπου ενόπλων του ΕΛΑΣ με επικεφαλής Ελληνικήν, Αμερικανικήν και Ρωσσικήν Σημαίαν. (Αγγλική δεν υπήρχε). Συνέχεια