Δελτίο Πληροφοριών, 20 ΣΠΖ/4-10-1944

20ον Σ.Π.

Δ ε λ τ ί ο ν Π λ η ρ ο φ ο ρ ι ώ ν υπ αρ. 13

της 4ης Οκτωβρίου 1944

Ι. Πληροφορίαι περί των Στρατευμάτων Κατοχής

Παρά Γεμανού Αξ/κού του 2ου Γραφείου του Στρατηγείου παρεσχέθησαν εν συζητήσει αι κάτωθι πληροφορίαι:

α. Το Στρατηγείον θα ευρίσκεται εις Αθήνας 8-10 ακόμη ημέρας, ενώ τα στρατιωτικά τμήματα υπολογίζεται ότι θα αποχωρήσουν μετά τρεις εβδομάδας.

β. Κατόπιν Δ/γής εκ Βερολίνου αφίχθη εδώ εκ Θεσ/νίκης ο Συν/ρχης Σ.Σ. Φρίνκο, όστις ανέλαβε την Δίοικησιν των Σ.Σ. και Αστυνομίας Ελλάδος.

γ. Επέστρεψεν επίσης και εγκατεστάθη πάλιν εις την οδόν Μέρλιν το προσωπικόν του Γραφείου Πέγκους όπερ εθεωρείτο ως το σκληρότερον γραφείον των εδώ Σ.Σ. Συνέχεια

Advertisements

Δελτίο Πληροφοριών, 20 ΣΠΖ/2-10-1944

20ον Σ.Π.
Δ ε λ τ ί ο ν Π λ η ρ ο φ ο ρ ι ώ ν
2ας Οκτωβρίου 1944

Ι. Πληροφορίαι περί των στρατευμάτων Κατοχής
Εις Κτήμα Συγγρού παρά το Αμαρούσιον ευρίσκονται πολυάριθμα βαρέλια βενζίνης των στρατευμάτων κατοχής.
ΙΙ. -Εσωτερικά
Ως ανεφέρθη δι’ εκτάκτου αναφοράς μας, περίπολος του ΕΛΑΣ συνέλαβε τον Διοικητήν 5ου Λόχου του Συν/τος Λοχαγόν Βεντήρην Χρ. καθ’ ην ώραν ούτος εξήρχετο μετ’ άλλων Αξ/κών και συγγενών του νεκρού, εκ του Α΄ Νεκροταφείου ένθα είχε παρακολουθήσει την κηδεία του φονευθέντος Ανθ/γού Καρδασοπούλου. Η σύλληψις εγένετο επί τη δικαιολογία ότι ο Λοχαγός ωπλοφορεί ωδηγήθη δε ούτος εις το Φρουραρχείον ΕΛΑΣ της περιοχής, ένθα και εκρατήθη. Μέχρι της πρωϊας σήμερον δεν υπάρχει πληροφορία περί της τύχης του. Συνέχεια

Δελτίο Πληροφοριών 20 ΣΠΖ/30 Σεπ 1944

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ ΤΗΣ ΠΡΩΪΑΣ ΤΗΣ 30ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

(ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΤΤΙΚΗΣ)

ΚΙΝΗΣΙΣ ΟΜΑΔΩΝ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ – ΣΥΜΒΑΝΤΑ

Την 26ην τρέχοντος 50μελής ομάς αναρχικών εμφανισθείσα εις τα Γραφεία του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Συνδέσμου Αναπήρων πολέμου 1940-1941, ηνάγκασε τους Συμβούλους να υπογράψωσι παραίτησιν και κατέλαβε τα Γραφεία του.

Άνδρες του Τάγματος ΕΛΑΣ Βοτανικού περιφέρονται φέροντες στολάς Γερμανών στρατιωτών.

Την 26ην Σ/βρίου εις την οδόν Διονυσίου Αεροπαγίτου αφωπλίσθη παρ Εαμιτών ο Εφεδρος Υπολοχαγός Δημητρόπουλος.

Την 23ην ώραν της 28 Σεπτεμβρίου εις την οδόν Φιλολάου οι Κομμουνισταί εξετέλεσαν εντός της οικίας του τον Αξιωματικόν Κωστόπουλον. Εδημιουργήθη πολύς θόρυβος αλλ ουδείς προσήλθε προς ενίσχυσιν του φονευθέντος. Συνέχεια

Δελτίο Πληροφοριών, 20 ΣΠΖ/27-9-1944

20ον Σ.Π.
Δ ε λ τ ί ο ν Π λ η ρ ο φ ο ρ ι ώ ν
27ης Σεπτεμβρίου 1944
Ι. Πληροφορίαι περί των Στρατευμάτων Κατοχής.
Περί ώραν 8ην σήμερον Γερμανική φάλαγξ εστάθμευεν επί της οδού Ακαδημίας, αποτελούμενη από 15 περίπου παλαιά φορτηγά αυτοκίνητα με Ελληνικούς αριθμούς κυκλοφορίας, εξ ων τα πλείστα γκαζοζέν, φορτωμένα με άνδρας και υλικόν και παρηλλαγμένα με κλάδους. Συνέχεια

Δελτίο πληροφοριών, 20 ΣΠΖ/26-9-1944

20ον Σ.Π.

Δ ε λ τ ί ο ν   Π λ η ρ ο φ ο ρ ι ώ ν
της  26ης Σ/βρίου 1944

Ι.      Στρατός Κατοχής

Ανώτερος Γερμανός Αξιωματικός αποχαιρετών την 25ην τ.μ. τους ιδιοκτήτας της οικίας εις ην παρέμενε τους εδήλωσεν ότι η ενταύθα Γερμανική Διοίκησις απεφάσισε να κηρύξη τας Αθήνας – Πειραιά ανοχυρώτους πόλεις και να ζητήση από το Στρατηγείον Μέσης Ανατολής την ακώλυτον αποχώρησιν έξω των ορίων της Αττικής. Εάν όμως, εδήλωσεν, οι Γερμανοί προσβληθούν εντός των Αθηνών θα προβούν εις σκληρότατα αντίποινα.

Την 25ην τρ. η κυκλοφορία αυτοκινήτων Κατοχής επί των αρτηριών Βασιλίσσης Σοφίας – Ακαδημίας – Πανεπιστημίου και Πατησίων ήτο εξαιρετικώς μικρά (το 1/3 της προ εβδομάδος τοιαύτης – Πληροφορία Παρατηρητών). Συνέχεια

Δελτίο Πληροφοριών, 20 ΣΠΖ/25-9-1944

20ον Σ.Π.

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Ν Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Ω Ν
25ης Σεπτεμβρίου 1944

Ι.- Πληροφορίαι περί των στρατευμάτων Κατοχής.

ΙΙ.- Εσωτερικά
Εις το Ψυχικόν συνεστήθη Επιτροπή κοινής Σωτηρίας, εις ην συμμετέχουν μέλη του ΕΑΜ, του ΕΔΕΣ και αστοί.
Εις τον Κολωνόν και Μεταξουργείον επίμονοι φήμαι φέρουν ότι το ΕΔΕΣ συνεφιλιώθη με το ΕΑΜ. Περίπολοι και των δύο οργανώσεων κυκλοφορούν εις τας οδούς των δύο τούτων συνοικιών.
Πληροφορίαι εκ Ψυχικού αναφέρουν ότι οι Χωρ/κες της εκεί υποδιοικήσεως διαδίδουν ότι δεν πρόκειται να κατέλθουν εις αγώνα πεζοδρομίων και ότι οι αξ/κοί των, με μειωμένον το ηθικόν, συζητούν διαρκώς περί των οικογενειακών των υποχρεώσεων.
Τοιούτος αγών ηγέρθη εκ μέρους του ΕΑΜ προς απόδειξιν ότι αι Δ/γαί προς τον Στρατηγόν είναι πλασταί, ώστε και πολλοί εθνικόφρονες να αμφιβάλουν επί της γνησιότητός των. Αι αμφιβολίαι αύται ενισχύονται εκ μιας φράσεως, ήτις περιείχετο εις δακτυλογραφημένα αντίτυπα των τηλεγραφημάτων, κυκλοφορήσαντα προ της τοιχοκολλήσεως του επισήμου ανακοινωθέντος, καθ’ ήν «συμμαχικά στρατεύματα θα καταφθάσουν ακαριαίως». Η φράσις αύτη αναμφιβόλως, εάν είναι γνησία θα αναφέρεται εις άφιξιν στρατευμάτων προς ενίσχυσιν της προσπαθείας επιβολής της τάξεως μετά την απελευθέρωσιν, πλην όμως υπό των πολλών εξελήφθη ως αγγέλουσα την ακαριαίαν άφιξιν των στρατευμάτων νυν. Επομένως μη γενομένης τοιαύτης μέχρι σήμερον φυσικόν είνε διά τους εξηγήσαντας ως άνω την πέρι ης πρόκειται φράσιν, να κλονισθή η εμπιστοσύνη των προς το όλον των τηλεγραφημάτων. Εκτός αυτού έτερον επιχείρημα των προσπαθούντων να διαψεύσουν τα τηλεγραφήματα είνε ότι ουδέν σχετικόν προς αυτά ανεκοινώθη υπό του ραδιοφωνικού σταθμού Καΐρου. Συνέχεια

Δελτίο Πληροφοριών, 20 ΣΠΖ/24-9-1944

20ον Σ.Π.

Δ ε λ τ ί ο ν Π λ η ρ ο φ ο ρ ι ώ ν
24ης Σεπτεμβρίου 1944

Ι.- Πληροφορίαι περί των Στρατευμάτων Κατοχής
Ο Δ/της του ΙΙ Γραφείου της Γερμ. Στρατ. Διοικήσεως ΡΟΛΑΝ ομιλών χθες την πρωΐαν προς φίλους του είπεν ότι το ΕΑΜ επρότεινεν εις τους Γερμανούς να του επιτρέψουν να καταλάβη την πόλιν εν μια νυκτί, με αντάλλαγμα την εξασφάλισιν ακωλύτου αποχωρήσεως των Γερμ. Στρατευμάτων εξ Αθηνών. Επίσης ότι επί συλληφθέντος ταχυδρόμου του ΕΛΑΣ κατεσχέθη από διαταγή διατάσσουσα την σύλληψιν παντός ταχυδρόμου του Στρ. ΖΕΡΒΑ (Πληροφορία μη εξηκριβωμένη). Συνέχεια

Δελτίο Πληροφοριών, 20 ΣΠΖ/23-9-1944

20ον Σ.Π.

Δ ε λ τ ί ο ν   Π λ η ρ ο φ ο ρ ι ώ ν
23ης Σ/βρίου 1944

Ι.      Πληροφορίαι περί των Στρατευμάτων Κατοχής

Από  20ης τρέχοντος επανήρχησον αναχωρούσαι αμαξοστοιχίαι καθημερινώς προς Θεσ/νίκην με πολεμικόν υλικόν και στρατεύματα.

Εις το εκκενωθέν από ημερών υπό των Γερμανών Σχολείον Νέας Ιωνίας εγκατεστάθη από της 21ης τρέχοντος Τμήμα δυνάμεως περίπου Διλοχίας.

Εις χώρον παρά την διασταύρωσιν οδών Κηφισσίας – Χαλανδρίου κατηυλίσθη από της 18ης ώρας της 20ης τρέχοντος δύναμις πλέον των δύο Ταγμάτων. Η ανωτέρω δύναμις ανεχώρησεν εκείθεν προς άγνωστον κατεύθυνσιν την νύκτα προς την 22αν τρέχοντος.

Επί των αρτηριών Βασιλίσσης Σοφίας και Πατησίων παρατηρήθη ότι τα πλείστα των κατά την 21ην και 22αν τρ. κινουμένων αυτοκινήτων έφεραν την επιγραφήν W4 (Αεροπορίας) ενώ ελάχιστα WH (Στρατού ξηράς) εκυκλοφόρουν (Πληροφορία παρατηρητών).

ΙΙ.    Εσωτερικά

Από Πλατείας Αττικής μέχρι Ομονοίας επί της οδού Λιοσίων ενεγράφησαν την νύκτα προς την 23ην επιγραφαί με το σήμα (Σφυρί Δρεπάνι)  αναγράφουσα «Ο Σπηλιωτόπουλος είναι πράκτορας των Γερμανών». «Ο  Σπηλιωτόπουλος είναι προδότης». Έτεραι επιγραφαί αναγράφουν ότι το ΕΛΑΣ έχει καταλάβει τα περίχωρα της Αττικής προς απελευθέρωσιν των Αθηνών και παραγγέλλει όπως όλοι είναι έτοιμοι.

Η αναγγελία της αναθέσεως υπό του Στρατηγείου μέσης Ανατολής εις τον Στρατηγόν της τηρήσεως της τάξεως απεθηρίωσε τους Εαμίτας. Ιδιαιτέρως ετάραξεν αυτούς η διαταγή περί απομακρύνσεως των Τμημάτων του ΕΛΑΣ εκ του λεκανοπεδίου Αττικής. Δι’ όλων των μέσων προσπαθούν να διαψεύσουν την είδησιν, διαδίδοντες ότι έχει χαλκευθή υπό του Ράλη.

Την νύκτα προς το Σάββατον ο τηλεβόας του ΕΛΑΣ ομιλών εις τας συνοικίας Νεαπόλεως, Κουτσικάρι, Κατσιπόδι, Παγκράτι, Βύρων διεκύρησσεν ότι είναι ψευδής η είδησις περί αναθέσεως καθηκόντων Στρατ. Διοικητού εις τον Στρατηγόν, επίσης δε ότι «ο Σπηλιωτόπουλος είναι Γκεσταπίτης και Όργανον της Ασφάλειας».

Κατά πληροφορίας χωρικών αφιχθέντων ενταύθα την 22αν τ.μ. οι αντάρται του ΕΛΑΣ συνιστούν εις τους κατοίκους των χωρίων των Μεσογείων να μην υπακούσουν εις τας διαταγάς του Στρατ. Διοικητού Αττικής, αλλά εις τον ορισθέντα παρά του ΕΛΑΣ τοιούτον Στρατηγόν Γρηγοριάδην Ν. Τα ανωτέρω επί απειλή ποινής θανάτου.

Την 6ην ώραν της 22ας εις την συνοικίαν Παγκρατίου οπαδοί του ΕΑΜ ύβρισαν καπηλικότατα από τηλεβόα τον Στρατ. Διοικητήν Αττικής αποκαλούντες τούτον «Αρχιχαφιέν, πουλημένον στην Ασφάλεια και τους Γερμανούς» και καλούντες συγχρόνως τους πολίτας να υπακούουν εις τον Στρατόν του ΕΛΑΣ όστις και μόνον λαμβάνει διαταγάς από την Κυβέρνησιν Παπανδρέου (Πληροφορία αυτηκόου μάρτυρος).

Την αυτήν ώραν από του λόφου Στρέφη οπαδοί του ΕΑΜ διά τηλεβόα εξήγγειλαν ότι ο διορισμός Στρατ. Διοικητού Αττικής είναι ψεύδος των Γερμανοράληδων, ο δε Λαός δεν πρέπει να απατηθή αλλά να υπακούση εις τον Στρατηγόν Σαράφην αρχηγόν του Εθνικού Στρατού ΕΛΑΣ (Τ’ ανωτέρω ήκουσεν ο συντάξας το Δελτίον). Την νύκτα προς την 23 τρ. ετοιχοκολήθησαν προκυρήξεις του ΕΑΜ διαψεύδουσα υβριστικώς το χθεσινόν τηλεγράφημα περί αναθέσεως της Στρατ. Διοικήσεως πρωτευούσης εις τον Στρατηγόν και καλούσα τον Λαόν να υπακούη μόνον εις τας διαταγάς του ΕΑΜ-ΕΛΑΣ.

Την πρωΐαν της 23ης τρ. εις τας Συνοικίας Παγκράτι – Γούβα – Βύρων ουδέν είχον ληφθή υπό των Εαμιτών τα συνήθη στρατιωτικά μέτρα Αμύνης άτινα ελαμβάνοντο καθημερινώς μέχρι τούδε (τοποθέτησις εις ορισμένα σημεία αυτομάτων όπλων, περίπολοι κ.λ.π.).

Ο υπολ. Υπασπιστής του Συν/τος συνελήφθη χθες ώραν 15:30 εις το τέρμα  Πατησίων,  άμα  τη  καθόδου  του εκ του Λεωφορείου, υπό δύο  αγνώστων  ειπόντων  ότι  ανήκουν  εις το ΕΛΑΣ. Του εζητήθη επιμόνως ταυτότης και εις άρνησίν του να την επιδείξη ούτοι ηξίωσαν να τους ακολουθήση και επεχείρησαν να χειροδικήσουν. Απηλευθερώθη τη συνδρομή παρατυχόντος γνωστού του και γνωστού του ενός εκ των δύο αγνώστων.

Η συνοικία Κολωνού ανεστατώθη χθες την νύκτα από τμήματα του ΕΛΑΣ πυροβολούντα ασκόπως και αναγράψαντα εις τους τοίχους συνθήματα ως «Ζήτω ο Ερυθρός Στρατός απελευθερωτής των Βαλκανίων».

Τας εσπερινάς ώρας της χθες, εις την περιφέρειαν Κυψέλης – Αγίας Ζώνης, τμήματα της Εθνικής Δράσεως ανεκοίνωσαν, διά τηλεβόα προς τους κατοίκους, τα κείμενα των σχετικών προς τον διορισμόν του Στρατ. Διοικητού τηλεγραφημάτων.

Ευρεία εξόρμησις του Ιερού Λόχου εις την περιοχήν Μουσείου – Νεαπόλεως – Πλατείας Κάνιγγος με αναγραφάς επιγραφών και διανομήν προκηρύξεων.

Επίσης τμήματα της ΠΕΑΝ ανέγραψαν επιγραφάς καθ’ όλον το μήκος της οδού 3ης Σ/βρίου με κύριον θέμα «Πειθαρχήτε μόνον εις τας διαταγάς  του Στρατ.Διοικητού».

Εις τους ιδιοκτήτας φορτηγών και Λεωφορείων ανεκοινώθη χθες την πρωΐαν υπό μελών της ΕΑΜ ότι τα αυτοκίνητα των από της στιγμής αυτής είνε εις την διάθεσιν της ΕΑΜ παρά της οποίας και μόνον θα λαμβάνη διαταγάς (πληροφορία από ιδιοκτήτην αυτοκινήτων).

Αι μεταξύ των πολιτικών κομμάτων διεξαγόμεναι από ημερών συνεννοήσεις κατέληξαν χθες το απόγευμα εις σχηματισμόν τριμελούς Επιτροπής εκ των Κυρίων Αλεξανδρή, Γεωργίου Στράτου και Περικλή Ράλη ήτις εστάλη να ενισχύση εκ μέρους του πολιτικού κόσμου της χώρας τον Στρατ. Διοικητήν και τα Αστυνομικά Σώματα εις το έργον της τηρήσεως της τάξεως.

Αθήναι τη 23 Σ/βρίου 1944                                                     Ο

                                Διοικητής του Συν/τος
                                      Τ.Υ.

Δελτίο Πληροφοριών, 20 ΣΠΖ/22-9-1944

20ον ΣΠ

 Δ ε λ τ ί ο ν Π λ η ρ ο φ ο ρ ι ώ ν
22ας Σεπτεμβρίου 1944

Ι. Πληροφορίαι περί των Στρατευμάτων Κατοχής
Μεγάλη κίνησις Γερμανικών σχηματισμών καθ’ όλην την νύκτα της χθες εις Λεωφόρον Βασιλίσσης Σοφίας εκ Κηφισιάς.
Γερμανική μηχανοκίνητος φάλαγξ την παρελθούσαν Κυριακήν όδευε διά δρομολογίου Θήβαι – Κωπαϊς – Μαρτίνο – Αταλάντη – Θερμοπύλαι – Λαμία.
ΙΙ. Εσωτερικό
Κατά την νύκτα της 20ής προς την 21-9-44 όργανα του ΕΛΑΣ προέβησαν εν Ελευσίνι εις την επίταξιν αυτοκινήτων, ίππων, ημιόνων και όνων ακόμη, μοτοσυκλετών και γενικώς μεταφορικών μέσων. Επίσης ώπλισαν τον πληθυσμόν αδιακρίτως.
Διαδίδουν ότι εντός των ημερών θα κατέλθουν εις Αθήνας.
Εαμίται απήγαγον την 14ην τρέχοντος αρχιφύλακα Αστυνομίας, αδελφόν του Διοικητού του 12ου λόχου ημών. Αφού του αφήρεσαν τμηματικώς ολόκληρον το δέρμα χειρών ποδών και ωμοπλατών, του απέκοψαν την ρίνα και τα χείλη και του αφήρεσαν τους οδόντας, τον εξετέλεσαν. Το πτώμα του άνω ανευρέθη μετά 7ήμερον. Απειλαί διεβιβάσθησαν και εναντίον του Διοικητού του λόχου και ενίων ανδρών του περί εκτελέσεώς των, εάν δεν παραδώσουν τα ολίγα όπλα άτινα κέκτηνται. Συνημμένως υποβάλλεται σχετική αναφορά του εν λόγω λοχαγού. Συνέχεια

Δελτίο Πληροφοριών, 20 ΣΠΖ/17-9-1944

20ον Σ.Π. Δ ε λ τ ί ο ν Π λ η ρ ο φ ο ρ ι ώ ν
17ης Σ/βρίου 1944
Ι. Πληροφορίαι περί Στρατευμάτων Κατοχής
ΙΙ. Εσωτερικά
Πληροφορίαι Αστυνόμου της Γεν. Ασφαλείας φέρουν ότι ο ΕΛΑΣ επισήμως τουλάχιστον προτίθεται να πειθαρχήση εις τας διαταγάς του Στρατ. Διοικητού. Αμφιβολίαι γεννώνται, εις τους λέγοντας ταύτα κύκλους του ΕΑΜ, σχετικώς προς την στάσιν «των αναρχικών στοιχείων» τα οποία δυσκόλως θα υπακούσουν.
Χθες εις Καισαριανήν και εις Κυψέλη εγένετο εορτασμός επί τη τριετία του ΕΑΜ. Οι χώροι συγκεντρώσεως είχον στολισθή με Ελληνικάς Σημαίας.
Την 25ην τρ. εγένετο εις Παγκράτι παρέλασις 100 περίπου ενόπλων του ΕΛΑΣ με επικεφαλής Ελληνικήν, Αμερικανικήν και Ρωσσικήν Σημαίαν. (Αγγλική δεν υπήρχε). Συνέχεια