Εκθεση Δράσης 2 ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ, Γ’ΣΣ/Α1/31 Δεκ 1949

ΘΕΜΑ: Παρατηρήσεις επί                                                         ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ-ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ
Εκθέσεως ΙΙ Μεραρχίας                                                               Γ΄ΣΣ (ΑΙ)
ΠΡΟΣ: ΓΕΣ/Α1                                                                               ΑΡΙΘΜ. Α.Π. 18082/
ΚΟΙΝ: Α1                                                                                             Β.Σ.Τ 903 τη 31.ΧΙΙ.49
Σχετική η υπ’ αριθμ. Α.Π 358248/4009/19.12.49 υμετέρα Διαταγή.

  1. Υποβάλλεται Έκθεσις του Σώματος Στρατού σχετικώς με το έργον και την απόδοσιν της ΙΙ Μεραρχίας κατά την περίοδον 19 Σ/βρίου με 24 Δ/βρίου 1949, οπότε η Μεραρχία ευρίσκετο εις την ζώνην του Σ. Στρατού.
  2. Σχετικώς με την υποβληθείσαν εις το ΣΣ έκθεσιν της Μεραρχίας ήτις και υπεβλήθη συγχρόνως απ’ ευθείας υμίν υπό ταύτης , παράβασιν διά την οποίαν ηλέγχθη η Μεραρχία υπό του Σ. Στρατού, αναφέρονται τα κάτωθι:
    α) Η έκθεσις αύτη υπεβλήθη κατόπιν της υπ’ αριθμ. Α.Π 17197/15.12.49 διαταγής του ΣΣ εκδοθείσης προ της λήψεως της Υμετέρας υπ’ αριθμ. Α.Π 238248/4009/5/19.12.49 διαταγής. Συνέχεια

Εκθεση επιχειρήσεως ΠΥΡΣΟΣ, 2 ΜΕΡΑΡΧΙΑ/31 Αυγ 1949

ΙΙ Μ Ε Ρ Α Ρ Χ Ι Α

Ε Κ Θ Ε Σ Ι Σ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΣ «ΠΥΡΣΟΣ»

Τ.Σ.
Μ Υ Ν Η Μ Α
Διοικητού Μεραρχίας προς τας Μονάδας
κατά την έναρξιν επιχειρήσεως «ΠΥΡΣΟΣ»

ΠΡΟΣ : 3-21-22 Ταξ/Α1
12 ΕΣΠ, Άρματα 100900
Κ.Π.Φ. 180/23.

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΓΗ

Γενναίοι Αξιωματικοί και οπλίται.
Η προσταγή από τους Ουρανούς εδόθη :
Να παύσουν τα δεινά της Ελλάδος και οι εχθροί της να εξολοθρευθούν.
Κινηθήτε σαν αστραπή και επιπίπτοντες σαν κεραυνοί συντρίψατε τους εγκληματίας για να ανυψωθή ο ΠΥΡΣΟΣ μέχρι τρίτου Ουρανού και να φωτίση όλον τον κόσμον και να υπενθυμίση εις όλους τους Δημοκρατικούς Λαούς, ότι το πολυτιμώτερον αγαθόν εις τον άνθρωπον είναι η Ελευθερία.
Ο Θεός ευλογεί το έργον σας.

Ζήτο το Ε Θ Ν Ο Σ
Ζήτω ο Β Α Σ Ι Λ Ε Υ Σ
Ζήτω ο Σ Τ Ρ Α Τ Ο Σ

Μ Ε Ρ Α Ρ Χ Ο Σ Συνέχεια

Διαταγή Επιχειρήσεων 5, 2α Μεραρχία/ΑΔΠ180/17/7 Αυγ. 1949

ΙΙ ΜΕΡΑΡΧΙΑ                                                        ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ
ΑΠΦ. 180/17
α.α. Αντιτύπου 15
ΣΤΓ 912
7 Αυγούστου 1949

ΔΙΑΤΑΓΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΥΠ. ΑΡΙΘ. 5
(ΟΥΔΕΜΙΑ αλλαγή εκ των προφορικών Δ/γών)

ΧΑΡΤΗΣ: Ι:50.000 φύλ. ΦΛΩΡΙΝΗΣ.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ
1. Ως η υπ’ αριθ. 3 Διαταγή Επιχειρήσεων Μεραρχίας της 7ης Αυγούστου 1949.
ΠΡΟΘΕΣΙΣ
2. Κατάληψις της γραμμής υψ. 1230 (520577) – ΟΥΣΗ (520765) και αντιπερισπαστική ενέργεια προς ΜΠΟΥΦΙ και ΠΛΑΚΑ, προς αγκίστρωσιν όσον το δυνατόν περισσοτέρων Κ.Σ. δυνάμεων εν τω τομεί τούτω.
ΜΕΘΟΔΟΣ
3. ΓΕΝΙΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΙ
Η επίθεσις αύτη θα ενεργηθή υπό της 21ης Ταξιαρχίας την Χ+1 ημέραν. Συνέχεια

Διαταγή Επιχειρήσεων 4, 2α Μεραρχία/ΑΠΦ180/14/7 Αυγ. 1949

ΙΙ ΜΕΡΑΡΧΙΑ ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ
ΑΠΦ. 180/14
α.α. Αντιτύπου 15
ΣΤΓ 912
7 Αυγούστου 1949
ΔΙΑΤΑΓΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4
(ΟΥΔΕΜΙΑ αλλαγή εκ των προφορικών Δ/γών).

ΧΑΡΤΑΙ: 1:50.000 φύλ. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
1:50.000 » ΦΛΩΡΙΝΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ
1. Ως η υπ’ αριθ. 3 Δ/γή Επιχειρήσεων Μεραρχίας της 7ης Αυγούστου 1949.
ΠΡΟΘΕΣΙΣ
2. Κατάληψις εντόν της νυκτός της Χ προς Χ+1 ημέρας των Νοτίων αντερεισμάτων του υψ. 1682 (500661) και ΓΚΟΛΙΝΑΣ επί τω σκοπώ, καλύψεως του δεξιού πλευρού της ΧΙ Μεραρχίας και εν συνεχεία κατάληψις του υψ. 1682 και ΑΝΩΝΥΜΟΥ μεταξύ 1682 και ΒΙΓΛΑΣ ΛΟΥΤΣΑΣ, προς διευκόλυνσιν επιθετικών προσπαθειών καταλήψεως ΒΙΓΛΑΣ – ΓΕΩΡΓΟΥ ΚΕΦΑΛΙ.
ΜΕΘΟΔΟΣ
3. ΓΕΝΙΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΙ
(α) Η ενέργεια αύτη θα εκτελεσθή υπό της 3ης Ταξιαρχίας κατά την διάρκειαν της νυκτός της Χ προς Χ+1 ημέρας.
(β) Κατά, την διάρκειαν της Χ ημέρας τα Α/Τ πυρ/λα (Ορειβ. 75 χιλ) θα καταστρέφουν τα επί υψ. 1682 και ΒΙΓΛΑΣ εχθρικά πολυβολεία, βάσει του Σχεδίου πυρός Πυρ/κού.
(γ) Μετά την κατάληψιν κατά την Χ ημέραν της ΠΟΛΕΝΑΤΑΣ και του υψ. 1685 υπό της 22ας Ταξιαρχίας, θα γίνη πλήρης προπαρασκευή ή διά πυρών Πυρ/κού και όπλων ευθυτενούς τροχιάς επί του υψ. 1682, ΒΙΓΛΑΣ και ΓΚΟΛΙΝΑΤΑΣ. Συνέχεια

Διαταγή Επιχειρήσεων αρ.3, 2 ΜΕΡΑΡΧΙΑ/7 Αυγ. 1949

ΙΙ ΜΕΡΑΡΧΙΑ ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ
α.α. Αντιτύπου 2
Σ.Τ.Γ. 912
Α.Α.Π. Φ. 180/ΙΙ
7 Αυγούστου 1949
ΔΙΑΤΑΓΗ ΕΠΙΧΕIΡΗΣΕΩΝ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3
(ΟΥΔΕΜΙΑ αλλαγή εκ των προφορικών Δι/γών)
ΧΑΡΤΑΙ: 1: 50.000 φύλ. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
1: 50.000 ΦΛΩΡΙΝΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ
1. ΕΧΘΡΟΣ
(α) ΟΥΔΕΜΙΑ νεωτέρα πληροφορία από τας του υπ’ αρίθ. 211/8 ΙΙ Μεραρχίας της 7 Αυγούστου 1949 (επισυναπτόμενον).
(β) Ο εχθρός φαίνεται αποφασισμένος όπως αμυνθή της κατεχομένης υπ’ αυτού περιοχής την οποίαν έχει ισχυρώς και κατά βάθος οργανωμένην.
(γ) Ο εχθρός είναι ενδεχόμενον να διοχετεύση δυνάμεις είτε προς ΣΙΝΙΑΤΣΙΚΟ είτε προς ΡΑΔΟΣΙ είτε προς Κ/Τ, με σκοπόν αντιπερισπασμού των μετόπισθεν.
(δ) Προ της επιθέσεως κατά ΒΙΤΣΙ δύναται να ενεργήση τοπικήν επιχείρησιν προς κατάληψιν σημείων της ημετέρας τοποθεσίας.
(ε) Κατά την διάρκειαν των επιθετικών ενεργειών ενδέχεται να ενεργήση αντιπερισπαστικώς εν τη κατευθύνσει ΠΙΣΟΔΕΡΙ – ΦΛΩΡΙΝΑ.
(στ) Εις περίπτωσιν κλονισμού τούτου ενδέχεται να προσπαθήση να διαφύγη είτε προς ΡΑΔΟΣΙ – ΣΙΝΙΑΤΣΙΚΟ είτε κατά μήκος ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΥΪΚΩΝ συνόρων προς ΚΑΪΜΑΚΤΣΑΛΑΝ. Συνέχεια

Διαταγή επιχειρήσεων αρ.2 ΦΛΩΡΙΝΑ, 2 ΜΕΡΑΡΧΙΑ/31 Μαϊ 1949

ΙΙ ΜΕΡΑΡΧΙΑ
ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ
Α.Α αντιτύπου
ΣΤΓ 912
31 Μαΐου 1949

ΔΙΑΤΑΓΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΥΠ’ΑΡΙΘ. 2
(Ουδεμία αλλαγή από τας προφορικάς δ/γάς)

ΧΑΡΤΑΙ 1:100.000: φύλ. ΦΛΩΡΙΝΗΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ
1. Εχθρός
(α) Οι Κ.Σ. κατέχουν τα μεν συγκροτήματα ΘΥΣΙ ΣΤΑΝΟ ΝΙΒΑ 537765 – υψ. 1311 (514755) – υψ. 1431 (505722) – ΠΛΑΚΑ (492710) – ΠΡΟΦ. ΗΛΙΑΣ 485695 – ΒΙΓΛΑ ΛΟΥΤΣΑ 495673 – ΠΟΛΕΝΑΤΑ 498621 – υψ. 1685 (521613) – ΠΛΑΤΥ 547594 – ΚΟΥΛΑ 557588, δι’ ισχυρών δυνάμεων αποτελουμένων υπό 3 Ταξιαρχιών εκ των οποίων 2 εν πρώτη γραμμή (της 14 και 18) και μίας οπίσω εν εφεδρεία (της 105 Ταξ/χίας), τα δε ΔΥΤ.Κ/Τ και ΒΕΡΜΙΟΥ δι’ ασθενεστέρων δυνάμεων αποτελουμένων υπό 3 Λόχων, μιάς Επιλαρχίας και τινών μκροομάδων σαμποτέρ. Συνέχεια

Σχέδιον άμυνας ΦΛΩΡΙΝΑΣ, 2 ΜΕΡΑΡΧΙΑ/Α1/7 Μαρ 1949

ΘΕΜΑ:Σχέδιον Αμύνης τομέως ΦΛΩΡΙΝΗΣ
ΠΡΟΣ:3, 21, 22, 77 Ταξ./Α1
(Λόχον Βαθμοφόρων, Διλοχίαν 507 Τ. Τεθωρακισμένα θα λάβωσι γνώσιν των αποστολών των μερίμνη Α1 Μεραρχίας).
ΚΟΙΝ:  Β΄ΣΣ/Α1-Χ Μερ./Α1
Α1-Α8-Α9-Α10-Γ1 Μεραρχίας
Αμερ. Αποστολή.                                                               ΑΜΕΣΟΥ ΕΠΙΔΟΣΕΩΣ

ΙΙ Μεραρχία ΑΠΦ200/306/Α1

ΣΤΓ 912 τη 7.3.49

Σχετική Α.Π.Φ.102/286/Α1/2-3-49 Δ/γή Β΄ΣΣ.

Α. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ
1. Περί εχθρού
Μετά την ήττα των οι συμμορίται εις τον τομέα της ΦΛΩΡΙΝΗΣ, προέβησαν εις ανασυγκρότησιν και ενίσχυσιν των επιτεθεισών Μονάδων, μεθ’ ο εγένοντο ορισμέναι αντικαταστάσεις Ταξιαρχιών, ευρισκομένων εν Α΄ γραμμή δι’ ετέρων ανασυγκροτηθεισών.
Σήμερον η ΙΧ συμμοριακή Μεραρχία ευρίσκεται ως εφεδρεία με τας 16, 108 και 103 Ταξιαρχίας, εις περιοχήν ΑΝΤΑΡΤΙΚΟ-ΒΑΤΟΧΩΡΙ-ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΠΗΓΗ.
Ομοίως επί ΚΑΪΜΑΚΤΣΑΛΑΝ και εις περιοχήν ΑΧΛΑΔΑ-ΣΚΟΠΟΣ Τάγμα ΜΑΥΡΟΥ και Επιλαρχία ΝΕΣΤΩΡΟΣ.
2. Εχθρού. Φιλίων.
Η γνωστή διάταξις. Συνέχεια

Εκθεση επιχειρήσεων κατά ΦΛΩΡΙΝΑΣ(11/2- 15/2/1949), 2 ΜΕΡΑΡΧΙΑ/15 Φεβ 1949

ΙΙ ΜΕΡΑΡΧΙΑ
ΓΡΑΦΕΙΟΝ Α1

ΕΚΘΕΣΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΣ
ΚΑΤΑ ΠΡΟΣΒΟΛΗΝ ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΥΠΟ ΣΥΜΜΟΡΙΤΩΝ
Από νύκτα 11/12-2-49 μέχρι 15-2-49

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α΄
Α. ΔΙΑΤΑΞΙΣ
1) ΦΙΛΙΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ της 22ώρας της 10-2-49, ως συνημμένον σχεδιάγραμμα.
2) ΕΠΙΤΕΘΕΙΣΑΙ ΔΥΝΑΜΕΙΣ συμμοριτών και κατευθύνσεις επιθέσεως τούτων, ως το συννημένον σχεδιάγραμμα.

Β. ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΟΡΙΤΩΝ
Την νύκτα 17-18 Ιανουαρίου η Χ Συμμοριακή Μεραρχία εισήλθεν εις περιοχήν ΠΡΕΣΠΩΝ μετά 500 περίπου ομήρων και ικανών λαφύρων, προερχομένων εκ ΝΑΟΥΣΗΣ. Συνέχεια

Διαταγή Επιχειρήσεων αρ.8, 2 ΜΕΡΑΡΧΙΑ/25 Σεπ 1948

ΙΙ ΜΕΡΑΡΧΙΑ
Γραφείον Α1
ΑΚ. ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ
α.α. Αντιτύπου 3
Σ.Τ.Γ. 912
25 Σεπτεμβρίου 1949

ΔΙΑΤΑΓΗ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 8
(Ουδεμία αλλαγή εκ των προφορικών Δ/γών)

ΧΑΡΤΑΙ 1:100.000 NΙΓΡΙΤΗΣ – ΡΟΔΟΛΕΙΒΟΣ
1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ
(α) Ε χ θ ρ ό ς
(ι) Ως το κοινοποιηθέν ήδη δελτίον Πληροφοριών (ΑΠ. 1682/18/8-9-49).
(ιι) Ως εις περιοχήν ΒΕΡΤΙΣΚΟΥ μικροομάδες Κ.Σ., λόγω των αρξαμένων εκκαθαριστικών ενεργειών εις την περιοχήν ταύτην, πιθανώς να κατευθύνθησαν προς περιοχήν ΚΕΡΔΥΛΙΩΝ – ΜΠΕΣΙΚΙΩΝ.
(β) Φ ι λ ί ω ν
Συνεχίζονται αι εκκαθαριστικαί επιχειρήσεις εις περιοχήν ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ και ΚΡΟΥΣΙΩΝ.
2. ΠΡΟΘΕΣΙΣ
Ανεύρεσις, εντοπισμός και εξόντωσις των εις περιοχήν ΚΕΡΔΥΛΙΩΝ – ΜΠΕΣΙΚΙΩΝ Κ.Σ., προς πλήρη εκκαθάρισιν της περιοχής. Συνέχεια

Διαταγή Επιχειρήσεων αρ.7, 2 ΜΕΡΑΡΧΙΑ/20 Σεπ 1948

ΙΙ Μ Ε Ρ Α Ρ Χ Ι Α
ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ
α.α.Αντιτύπου 18
Σ.Τ.Γ. 912
20 Σεπτεμβρίου 1949

ΔΙΑΤΑΓΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 7

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ
1. ΕΧΘΡΟΣ
(α) Δύναμις:
Κατόπιν της εκδιώξεως των Κ.Σ. εκ του ΜΠΕΛΛΕΣ, της διαρροής εις ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΝ 1.000 Κ.Σ. περίπου και της καταλήψεως υπό των ημετέρων δυνάμεων της περιοχής ΑΓΓΙΣΤΡΟΥ – ΑΛΗ ΜΠΟΥΤΟΥΣ, η δύναμις τούτων εις την περιοχήν της Μεραρχίας περιωρίσθη εις 250 – 260 περίπου, οίτινες είναι κατανεμημένοι εις μικράς ομάδας, ως κάτωθι:
(ι) Εις την περιοχήν ΣΕΡΡΩΝ 30 περίπου.
(ιι) Εις την περιοχήν ΚΡΟΥΣΣΙΩΝ 65 περίπου.
(ιιι) Εις την περιοχήν ΒΕΡΤΙΣΚΟΥ- ΦΛΑΜΠΟΥΡΙΟΥ – ΚΕΡΔΥΛΙΩΝ 60 περίπου.
(ιν) Εις την περιοχήν ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 100 περίπου.
(β) Οργάνωσις – οπλισμός:
Ως κοινοποιηθέν πρόσφατον δελτίον Πληροφοριών Γ΄ΣΣ (Α.Π. 1862/18/8-9-49). Συνέχεια

Εκθεση επιχειρήσεων ΚΟΡΩΝΙΣ (16/6 – 20/8/1948), 2 ΜΕΡΑΡΧΙΑ

ΕΚΘΕΣΙΣ
ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΣΧΕΔΙΟΥ «ΚΟΡΩΝΙΣ» ΙΙ ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ
16-6-48 με 20-8-48

Ι. ΓΕΝΙΚΟΤΗΤΕΣ
1) Βάσει των πορισμάτων της συσκέψεως ΛΑΡΙΣΗΣ (25-5-48 ώρα 10-13.30) γενομένη μεταξύ Υπαρχ/γού Επιτελείου Στρατού Αντ/γού ΚΙΤΡΙΛΑΚΗ, Διοικητού Β΄ΣΣ Αντ/γου ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ, και των τότε Δ/τών Ι, ΙΙ, VIΙΙ, ΙΧ, ΧV Μεραρχιών Υποστρ/γων ΠΕΝΤΖΟΠΟΥΛΟΥ, ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ, ΜΑΝΙΔΑΚΗ και ΛΑΪΟΥ, Α.Β.Α. Υπαρχ/γού ΓΕΣ Υποστρ/γου ΜΠΑΛΟΔΗΜΟΥ, Διευθυντού πυρ/κού ΓΕΣ Υποστ/γου ΖΑΪΜΗ και ΑΔΑ Σμηνάρχου ΚΕΛΑΪΔΗ, απεφασίσθη ο τρόπος της εκτελέσεως του Σχεδίου «ΚΟΡΩΝΙΣ» όπερ εν γενικαίς γραμμαίς αναφέρεται εις την υπ’ αριθ. Α.Α.Π. 3291/Α/Φ.4009/31/26-5-48 πρακτικού ΓΕΣ
2) Το απόγευμα της ιδίας ημέρας (25-5-48 ώρα 15-1630) συνεκροτήθη εν ΛΑΡΙΣΗ νέα σύσκεψις υπό των ιδίων, εις ην αντεμετωπίσθη η κατάστασις προ της επιχειρήσεως «ΚΟΡΩΝΙΣ» Συνέχεια

Διαταγή Επιχείρησεως ΤΑΜΠΟΥΡΙ, 2 ΜΕΡΑΡΧΙΑ/3 Αυγ 1948

ΘΕΜΑ: Επιχείρησις ΤΑΜΠΟΥΡΙ                                   Ώρα 1330
ΠΡΟΣ : (ΤΣ) 21-22-52 Ταξ/Α1                                       ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ
ΚΟΙΝ : (ΤΣ) Β΄ΣΣ/Α1-Χ Μεθ/Α1                                    ΙΙ Μεραρχία/Α1
53 Ταξ/Α1, 507 Τάγμα Α.Π. 2317
Δ/τήν Πυρ/κού Α.Α. Αποστολή                                       Σ.Τ.Γ. 912 τη 3-8-48

Σχετικαί Α.Α.Π. 708 και 709 Δ/γαί Β΄ΣΣ
1.- ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ
Κατάληψις ΤΑΜΠΟΥΡΙ (υψ. 1878) και εν συνεχεία άμεσος και δραστηρία εκμετάλλευσις προς ΓΥΦΤΙΣΣΑ την οποίαν και να καταλάβη.
2.- ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΓΕΙΤΟΝΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ
α) Χ Μεραρχίας
Σύγχρονος επίθεσις μετά της Μεραρχίας μας προς κατάληψιν του τμήματος κορυφογραμμής ΛΙΑΓΚΥ. Συνέχεια

Διαταγή επιχειρήσεων ΦΛΙΑΜΑ,2 ΜΕΡΑΡΧΙΑ/28 Ιουλ 1948

Αριθμός 131
ΘΕΜΑ:Επιχείρησις προς                                                                    ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ:
ΓΚΡΙΜΠΟΜΑΝ-ΠΡΟΦ. ΗΛΙΑΣ                                        Αμέσου επιδόσεως
(ΦΛΙΑΜΑ)
ΠΡΟΣ. 21-22-52 Ταξ/Α1 Τ.ΣΙΙ Μεραρχίας /Α1
ΚΟΙΝ. Β΄ΣΣ                                                                                                  Α.Π 2173
Χ Μεραρχία/Α1                                                                                         Σ.Τ.Γ 912 τη 28-7-48
53 Ταξ/Α1 ———————–
Αρχηγόν Πυρ/κού Μεραρχίας
Αρχηγόν Β΄ και Γ΄ Κλάδου
Αμερ.-Βρετ. Αποστολή

Α1 Μεραρχίας (εις τριπλούν)

ΔΙΑΤΑΓΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
22 ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ
Επιτεθή προς κατάληψιν ανωνύμου ΓΚΡΙΜΠΟΜΑΝ. Εις επιχείρησιν ταύτην θα λάβη μέρος και 561 Τάγμα Χ Μεραρχίας επιτιθέμενον εν τη κατευθύνσει υψ. 1089-ανώνυμον ΓΚΡΙΜΠΟΜΑΝ (.) 505 Τάγμα υπαγόμενον τακτικώς υπό 22 Ταξιαρχίαν θα επιτεθή δεξιά 561 Τάγματος από της θέσεως εξ ης ευρίσκεται προς ανώνυμον ΓΚΡΙΜΠΟΜΑΝ (.)
Εν τη κυρία προσπαθεία της Ταξιαρχίας:
ΠΑΝΑΓΙΑ-ανώνυμον ΓΚΡΙΜΠΟΜΑΝ
θα διατεθώσι 2 Τάγματα 22 Ταξιαρχίας (.)
22 Ταξιαρχία θα καλύψη ενέργειάν της εκ της κατευθύνσεως ΛΙΜΝΕΣ-ΓΙΑΝΝΙΤΣΑΡΟΣ, διά κινήσεως ενός Τάγματος εν τη κατευθύνσει.
ΚΑΛΥΒΕΣ (Ν.174086)- ανώνυμον ΓΚΡΙΜΠΟΜΑΝ (.) Συνέχεια

Διαταγή επιχειρήσεων ΚΟΡΩΝΙΣ αρ. 10, 2 ΜΕΡΑΡΧΙΑ/24 Ιουλ 1948

ΘΕΜΑ: Διαταγή Επιχειρήσεων                                              Αμέσου επιδόσεως
«ΚΟΡΩΝΙΣ»                                                                                         Δι’ ειδικού αγγελιοφόρου
ΠΡΟΣ: (Τ.Σ.) 21.22.52.53 Ταξ/Α1                                        ΑΚΡΩΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΝ
ΚΟΙΝ: (Τ.Σ.) Β΄Σ.Σ/Α1 Τ.Σ. ΙΙας Μεραρχίας/Α1
(Τ.Σ.) Ι, Χ Μεραρχίας/Α1                                                           Α.Α.Π. 71
Αρχηγός Πυρ/κού Μεραρχίας                                              Σ.Τ.Γ 812 τη 24-7-48
ΙΙ Μεραρχία Α/1(εις τριπλούν)
Α.Κ.Β. & Γ.
Αμερ. Βρετ. Αποστολή

Χάρται 1:50.000: ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ, ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ ΚΟΝΙΤΣΗΣ, ΑΕΤΟΜΙΛΙΤΣΗΣ

ΔΙΑΤΑΓΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ υπ’ αριθ. 10

Σχετική υπ’ αριθ. Α.Α.Π. 642/23-7-48 (Τ.Σ.) Β΄ΣΣ και σχετικαί προφορικαί Δ/γαί υπό Δ/του Β΄ΣΣ. κατά την σύσκεψιν της 22ας Ιουλίου επί παρατηρητηρίου ΤΑΛΙΑΡΟΥ.
1.- ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ
α) Περί εχθρού. Ως το συνημμένον δελτίον πληροφοριών.
2.- ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ
Επιτιθεμένη επί της κατευθύνσεως:
ΓΑΒΡΟΣ – ΓΚΡΙΜΠΟΜΑΝ – ΠΡΟΦ. ΗΛΙΑΣ (ΦΛΙΑΜΑ) – ΤΑΜΠΟΥΡΙ και καλυπτομένη εκ ΖΕΡΜΑΣ, να καταλάβη τελικώς ΤΑΜΠΟΥΡΙ.
Εκείθεν άμεσως ετοιμότης ενεργείας είτε προς ΓΥΦΤΙΣΣΑ διά κατάληψιν ταύτης, είτε κατά μήκος κορυφογραμμής ΤΑΜΠΟΥΡΙ – ΛΙΑΓΚΥ (Ν.140035) – ΖΕΚΙΡΙ, προς ενίσχυσιν Χ Μεραρχίας.
Διά των απαραιτήτων δυνάμεων:
α) Να φράξη την κατεύθυνσιν ΧΡΥΣΗ – ΕΠΤΑΧΩΡΙ διά της κατοχής των υψωμάτων ΣΜΑΡΑ – ΚΟΡΦΕΣ – ΕΠΤΑΧΩΡΙ.
β) Να εξασφαλίση την κορυφογραμμήν ΤΑΛΙΑΡΟΣ – ΣΑΡΜΑΝΤΖΑ, διαθέτουσα ισχυρόν τμήμα εις ΣΑΡΜΑΝΤΖΑΝ και
γ) Να ελέγχη την περιοχήν ΔΙΛΟΦΟΝ (Ν.340035) – ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ (Ν.368048) – ΚΟΡΥΦΗ (Ν.4005) (τέως αποστολή 52 Ταξιαρχίας).
-Το τμήμα ΣΑΡΜΑΝΤΖΑΣ να έχη ετοιμότητα να επέμβη προς ΣΤΑΥΡΟΝ ή ΣΚΟΥΡΤΖΑΝ εν περιπτώσει εχθρικής ενεργείας εκ ΣΚΟΥΡΤΖΑΣ προς ΣΤΑΥΡΟΝ. Συνέχεια

Ασφάλεια ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ, 2 ΜΕΡΑΡΧΙΑ/7 Ιουλ 1948

ΘΕΜΑ.Ασφάλεια ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ      Αμέσου επιδόσεως
ΠΡΟΣ. 52 Ταξιαρχίαν /Α1                        Τ.Σ ΙΙας Μεραρχίας/Α1
β΄. Κλιμάκια 21-22 Ταξ/χίας
101 Σ.Π.Π., 142 Μ.Ο.Π Α.Π 1813
Διμοιρία Προστασίας Μεραρχίας          Σ.Τ.Γ912τη7-7-48
ΚΟΙΝ. Α1 Μεραρχίας ———————–

953 Λ.Ε., Σ.Α.

  1. Την όλην ασφάλειαν ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ ανατίθημι δυνάμει παρούσης εις 52 Ταξιαρχίαν.
  2. Άπασαι αι σταθμεύουσαι μονάδες και σχηματισμοί (β΄κλιμάκια μονάδων) εν ΠΕΝΤΕΛΟΦΩ ως και ΜΑΥ-ΜΑΔ θα υπάγωνται τακτικώς υπό 52 Ταξιαρχίαν, ήτις αναλόγως των αναγκών δύναται να διατάξη μεταστάθμευσιν Μονάδος ή Σχηματισμού (εν ΠΕΝΤΕΛΟΦΩ), ώστε να αναληφθή υπό τούτων έν ή δύο φυλάκια, αναλόγως της δυνάμεως.
  3. Διατιθέμεναι δυνάμεις. Συνέχεια