Εκδοση Αρχείων Εμφυλίου Πολέμου, ομιλία Ιωάννη Κολιόπουλου*

Οι οξύτατες πολιτικές διαμάχες και ένοπλες συγκρούσεις της δεκαετίας του 1940, οι οποίες καθιερώθηκε να ονομάζονται «Εμφύλιος Πόλεμος», υπήρξαν τα τελευταία είκοσι πέντε χρόνια αντικείμενο ερευνών, οι οποίες όμως ακολούθησαν, με ελάχιστες εξαιρέσεις, τις επιταγές μιας «πολιτικής ορθροφροσύνης» που καλλιεργήθηκε μετά την πτώση της Δικτατορίας της 21ης Απριλίου. Στις ιστοριογραφικές επιδόσεις των «νικητών» αυτού του εμφυλίου πολέμου προστέθηκαν και αυτές των «ηττημένων», τους οποίους ακολούθησαν και όσοι από τη διεθνή κοινότητα των επιστημόνων δείχνουν εξόχως ευαίσθητοι στην πολιτική ορθοφροσύνη του συρμού. Οι πολιτικές λοιπόν διαμάχες και συγκρούσεις της εποχής, οι οποίες κόστισαν στη χώρα τόσα θύματα και συσσώρευσαν τόσα δεινά, υπέστησαν και αυτές μια ιδεολογική επεξεργασία για να προσαρμοστούν και αυτές στις επιταγές της νέας πολιτικής ορθοφροσύνης η οποία, μεταξύ άλλων, θέλει τους τότε θύτες, θύματα. Συνέχεια

Οργάνωση-Δύναμη Ξενοκίνητων Ενόπλων Κομμουνιστών (Κ/Σ) 1945-1949

Περίοδος 1945.

Άπό τοϋ μηνός Μαΐου αρχίζει ή οργάνωση ενόπλων συμμοριών εις ορεινός περιοχάς, διά μυστικής στρατολογίας κομμουνιστών, οι όποιοι έπελέγοντο εκ των βαρυνομένων με εγκληματικός πράξεις διαρκούσης της κατοχής. Διά προπαγανδιστικούς λόγους Edit Edit date and timeονομάζονται «Ένοπλοι Ομάδες Καταδιωκομένων» (Ε.Ο.Κ.). Με την πάρσδον του χρόνου πλαισιώνονται με στελέχη εκ του Ε.Λ.Α.Σ, τα όποια είχαν πείρα διεξαγωγής ανταρτοπόλεμου ή είχαν εκπαιδευθεί εις χώρας του Παραπετάσματος (‘Αλβαν’ιαν και Γιουγκοσλαυΐαν). Παραλλήλως συγκροτούνται εις τας πόλεις και την ύπαιθρο αϊ οργανώσεις «Αυτοάμυνας», μέ οτρατιωτικήν διάρθρωσιν. Αί άπσστολαί των είναι, ή στρατολογία μαχητών είς τάς Ε.Ο.Κ, ή έξασφάλισις οπλισμού, ή όργάνωσις δικτύων πληροφοριών, ή έξεύρεσις ειδών έπιμελητείας καί ή συνεργασία μετά τών Ε.Ο.Κ. κατά τάς προσβολάς χωρίων Συνέχεια

Δολοφονημένοι κληρικοί 1941-1949

Εις μνημόσυνον αιώνιον
ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΣΤΗΛΗ * *
ΤΩΝ ΥΠΕΡ ΠΙΣΤΕΩΣ ΚΑΙ ΠΑΤΡΙΔΟΣ ΠΕΣΟΝΤΩΝ ΚΛΗΡΙΚΩΝ (1941-1949)

1) Αρχιμ. Αναστ.Θ. Κρητικός Εφημέριος Αγ.Ανδρέου Κάτω Πατησίων. Εσφάγη υπό των Ελασιτών την 24.12.1944
2) Αρχιμ. Βασίλειος Λυμπρίτης ,Εφημέριος Αγ. Αναργύρων Ν. Ιωνίας. Εξετελέσθη κατόπιν βασάνων υπό των Ελασιτών την 24.12.1944
3) Χαράλ. Παναγιωτόπουλος Εφημέριος Κοιμ. Θεοτόκου Κυνοσάργους. Εξετελέσθη υπό των κομμουνιστών την 22-12-44
4) Σαράντης Μεσάδος Ιερεύς Εφημέριος Αρχιεπ. Αθηνών. Εσφάγη υπό των κομμουνιστών την 6.12.1944
5) Γερμανός Σπαχής  Ιερεύς Εφημέριος Αρχιεπ.Αθηνών. Εβασανίσθη και εξετελέσθη υπό των κομμουνιστών τον Δεκέμβριον 1944
6) Δημήτριος Τομαράς Εφημέριος Χορτιάτι. Εκάη εντός κλιβάνου υπό των Γερμανών την 2.9.1944
7) Γαβριήλ Διονυσιάδης Μοναχός. Ετυφεκίσθη υπό των Γερμανών τον Δεκέμβριον 1941
8) Χρήστος Παπαδόπουλος Εφημέριος Ναού Σταυρουπόλεως. Εξετελέσθη υπό των Γερμανών 10.9.1944.
9) Αγαθάγγελος Καλλινικίδης Εφημέριος Ασσήρου. Εξετελέσθη υπό των κομμουνιστών κρεουργηθείς 28.10.1944
10) Γεώργιος Παπανικολάου ΕφημέριοςΕλαιοχωρίου. Εξετελέσθη υπό των κομμουνιστών 11.9.1944.

Συνέχεια

Ιστορικά στοιχεία επί συμμοριακού Αγώνος, 85 ΣΔΙ/14 Φεβ 1958

ΚΟΙΝΟΝ V ΜΕΡΑΡΧΙΑ
ΠΡΟΣ : ΔΙΣ /ΓΕΣ Επιτελ. Γραφ. 3ον
ΚΟΙΝ : V/3ον – ΕΚΦ Αριθ. Φ. 166/27/684
ΘΕΜΑ: Ιστορικά στοιχεία επί συμμοριακού       ΣΤΓ 911 τη 14-3-58
Αγώνος
ΣΧΕΤ : ΓΕΣ/5ον /IV Φ. 337/18/500182/14-2-58
1. Υποβάλλονται εις εκτέλεσιν ανωτέρω σχετικής, ιστορικά στοιχεία επί του εις την ΚΡΗΤΗΝ διεξαχθέντος Αντισυμμοριακού Αγώνος υπό των ΜΑΥ, ΜΕΑ, ΜΑΔ από Μαρτίου 1947 μέχρι Ιανουαρίου 1950.

Ακριβές αντίγραφον
Τ.Σ.Υ. Υποστράτηγος ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΒΕΡΝΑΔΟΣ
Γ. ΔΙΚΑΤΟΣ Διοικητής
Λοχαγός Πεζ.

(Γ.Μ.)

85 ΣΔΙ.

ΕΚΘΕΣΙΣ
«Επί της εν γένει δράσεως των 3112 και 3114 ΤΕΑ περιοχής 85 ΣΔΙ».

Η συγκρότησις των 3112 και 3114 ΤΕΑ από ΜΑΡΤΙΟΥ 1950 απετελέσθη διά στρατολογίας ανδρών οίτινες προ της κατατάξεως των εις τα Τμήματα ταύτα υπηρέτησαν εις τας διαλυθείσας ομάδας ΜΑΥ – ΜΑΔ – ΜΕΑ.
Αι Ομάδες αύται, δύναταί τις ειπείν, ότι απετέλεσαν την απαρχήν των σημερινών ΤΕΑ, δράσασαι υπό τας Δ/γάς των Αρχών Στρατού – Χωρ/κής κατά τα έτη 1947 – 1948 – 1949 και συντελέσασαι τα μέγιστα εις την καταστολήν της ανταρσίας.
Η ανταρσία εν ΚΡΗΤΗ κατεστάλη προ της συστάσεως των νυν ΤΕΑ και ουδεμίαν πολεμικήν επιχείρησιν διεξήγαγον ταύτα υπό την σημερινήν των οργάνωσιν.
Είναι αξιομνημόνευτος όμως η δράσις των ομάδων ΜΑΥ – ΜΕΑ εις τας διεξαχθείσας ενταύθα κατά του συμμοριτισμού επιχειρήσεις και συμπλοκάς, εις ας τμήματα τούτων ενεργούντα αυτοτελώς η μη, απέδωσαν ικανοποιητικά αποτελέσματα εις την εν γένει συμβολήν της καταστολής της ανταρσίας.
Συμμετοχή τούτων εις πολεμικάς επιχειρήσεις και συμπλοκάς εις ας ταύτα έλαβον μέρος, παραθέτομεν κατωτέρω κατά χρονολογικήν σειράν. Συνέχεια

Greek Democratic Army Order of Battle

The Greek Democratic Army (GDA) was in a state of constant organizational change throughout the Greek civil war of 1945–1949. Moreover, units were frequently transferred from one region to another to meet strategic and tactical requirements. There was considerable cross-attachment, and units were frequently reassigned permanently from one major headquarters to another. The commanders changed over time as individuals became casualties, were dismissed, or rose in rank and responsibility. Συνέχεια

Εκθεση αντισυνταγματάρχη Στεφανάκη για την κατάσταση στη Θεσσαλονίκη 1947-1948

’Από τού θέρους 1947 μέχρι τού τοιούτου 1948, χάρις εϊς τας άόκνους προσπάθειας των ’Αστυνομικών γενικώς οργάνων της Διευθύνσεως ’Αστυνομίας Θεσσαλονίκης και είδικώτερον της ’Εθνικής ’Ασφαλείας, έπετεύχθη ή άποκάλυψις και έξάρθρωσις άπασών των κομματικών, εξωκομματικών και δυναμικών όργανώσεων της Κ.Ο.Θ. (Κομματική Όργάνωσις Θεσσαλονίκης) και ή παραπομπή εις το Στρατοδικεΐον των στελεχών αυτών.
Εν κλιμάκιον όμως αυτής παρέμεινεν άνέπαφον, παρά τας φιλοδοξίας των καταδιωκτικών ’Αρχών να θέσωσιν και έπ’ αυτού χεΐρα, δεδομένου ότι τούτο άπετέλει και το σημαντικώτερον τμήμα της όλης παρανόμου και συνωμοτικής όργανώσεως, ή άποκάλυψις και έξάρθρωσις τού όποιου θα ήτο και ή χαριστική βολή της σφαδαζούσης από τα πολλαπλά, συνεχή και καιρια κτυπήματα Κ.Ο.Θ. Συνέχεια

Η δράση της Αστυνομίας Πόλεων 1940-41 (Κατοχή- Δεκεμβριανά 1944 – Εμφύλιος)

Αθήνα 1948

Περιεχόμενα

ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟΝ ΤΗΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΟΛΕΩΝ.. 4
Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΟΛΕΩΝ ΕΙΣ ΤΟΝ ΙΕΡΟΝ ΑΓΩΝΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ   12
Η ΕΘΝΙΚΗ ΔΡΑΣΙΣ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟΝ ΤΗΣ ΚΑΤΟΧΗΣ   17
ΗΡΩΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΑΥΤΟΘΥΣΙΑΙ ΤΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΜΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΚΙΝΗΜΑ ΤΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1944. 57
Η ΕΠΙΘΕΣΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ Δ’ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ   61
Η ΕΠΙΘΕΣΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ Η’ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ.. 62
Η ΕΠΙΘΕΣΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ Β’ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ.. 64
Η ΕΠΙΘΕΣΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ   66
Η ΕΠΙΘΕΣΙΣ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ.. 68
Η ΕΠΙΘΕΣΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ   69
Η ΕΠΙΘΕΣΙΣ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΟΥ Γ’ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ.. 71
Η ΕΠΙΘΕΣΙΣ ΤΩΝ ΕΛΑΣΙΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ   73
ΤΟ ΔΡΑΜΑ ΤΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΕΙΣ ΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ.. 75
ΟΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΤΗΝ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΙΝ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ   78
ΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΟΛΕΩΝ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΗΣ ΑΝΤΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΑΡΣΙΑΣ   57

Συνέχεια

Η μάχη της Κόνιτσας, ΔΣΕ/25 Δεκ 1947

Την επομένη της αναγγελίας του σχηματισμού της Προσωρινής Δημοκρατικής Κυβέρνησης (ΠΔΚ), δυνάμεις του ΔΣΕ άρχισαν επιχείρηση για την κατάληψη της Κόνιτσας. Ηταν η πρώτη μάχη τακτικού πολέμου που έδωσε ο ΔΣΕ και απέβλεπε στο να δείξει τη δύναμή του και να δώσει κύρος στην ΠΔΚ. Συνέχεια

Ημερήσια Διαταγή ΑΔΧΔΜ/27 Σεπ 1947

Θεσσαλονίκη τη 27 Σεπτεμβρίου 1947

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΓΗ
Άνωτέρου Διοικητου Χωροφυλακής  Κεντρικής Μακεδονίας

Προ 14 μηνών ήλθον εις Θεσσαλονίκην με μίαν και μόνην φιλοδοξίαν. Να συμβάλλω και έγώ με τας άσθενεΐς μου δυνάμεις, εις την εκρίζωσιν τού παγκοσμίου αίσχους πού λέγεται κομμουνισμός και να άφιερώσω την προσπάθειαν μου διά την σωτηρίαν της Μακεδονίας.

Άνέλαβον την Ιην Αύγούστου π.έ. την Άνωτέραν Διοίκησιν Χωροφυλακής   Κεντρικής Μακεδονίας και άπετάΟην εις την φιλοτιμίαν και εύψυχίαν του πληθυσμού της Μακεδονίας και των στελεχών και οπλιτών της Χωροφυλακής  . Εδρον πλήρη ένίσχυσιν και κατανόησιν εις το έργον μου από τας προϊστάμενος Στρατιωτικάς Άρχάς. Ο πληθυσμός της Κεντρικής Μακεδονίας με συνέδραμεν, οι αξιωματικοί και όπλΐται της Χωροφυλακής   κατενόησαν πλήρως την αποστολήν των. Αγώνες, μόχθοι, κακουχίαι, θυσίαι αίματος, με συνέδεσαν με τούς γενναίους αξιωματικούς και όπλίτας. Συνέχεια

Σχέδιο ΛΙΜΝΕΣ, ΔΣΕ/ 10 Σεπ 1947

Meros41_Photo1_small.jpg

«Αυστηρά εμπιστευτικό

ΣΧΕΔΙΟ «ΛΙΜΝΕΣ»

Πολιτική κατάσταση

Κατά την παρούσα στιγμή ωρίμασαν οι συνθήκες για την εκπλήρωση του βασικού στρατηγικού καθήκοντος, που στέκεται μπροστά στο Δημοκρατικό Στρατό μας, δηλαδή τη δημιουργία ελεύθερου εδάφους στην έκταση της Μακεδονίας και την απελευθέρωση ολόκληρης της Μακεδονίας – Θράκης με κέντρο τη Θεσσαλονίκη. Στρατηγικά είναι αναγκαία να δημιουργηθούν γι’ αυτό το σκοπό ορισμένες προϋποθέσεις, όπως εκτίθενται παρακάτω.

ΕΧΘΡΙΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ

Α. Εμψυχο υλικό

α. Γενικά στη χώρα: Στρατός 100.000 άνδρες από τους οποίους παρατακτοί 40.000. Χωροφυλακή 30.000 άνδρες από τους οποίους παρατακτοί 15.000 άνδρες. Ενοπλοι ΜΑΥ 40.000 από τους οποίους παρατακτοί 5.000 άνδρες. Σύνολο 170.000 άνδρες, από τους οποίους παρατακτοί 60.000.

β. Περιοχή Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας: Σύνολο 59.000 άνδρες από τους οποίους παρατακτοί 23.000. Δεν είναι γνωστές με ακρίβεια οι δυνάμεις στη Θεσσαλονίκη.

γ. Περιοχές Μακεδονίας – Ηπείρου – Θράκης μαζί: Σύνολο 88.000 άνδρες από τους οποίους παρατακτοί 32.000.

Β. Μέσα

α. Οπλισμός πεζικού: Σε κάθε τάγμα 45 οπλοπολυβόλα μπρεντ και 45 αυτόματα τόμσον, 2 – 4 βαρείς όλμοι (οι δύο αμερικάνικοι), 2 πολυβόλα βίκερς, 3 πίατ κατά λόχο. Αφθονία πυρομαχικών.

β. Πυροβολικό: 4 πυροβόλα στην ταξιαρχία

γ. Μηχανοκίνητες δυνάμεις: 1 σύνταγμα θωρακισμένων και ελαφρά τανκς σε κάθε μεραρχία.

δ. Διαβιβάσεις: 1 ασύρματος ισχύος 22 κατά τάγμα και ραδιοτηλέφωνα κατά λόχο και διμοιρία. Επίσης οπτικά είδη.

ε. Μεταφορικά μέσα: Σε αφθονία.

στ. Υλικά μηχανικού: Σε αφθονία.

ζ. Επιμελητεία: Καλά οργανωμένη, διαθέτει όλα τα αναγκαία.

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Α. Εμψυχο υλικό

α. Γενική δύναμη στη χώρα: 24.000 μαχητές από τους οποίους παρατακτοί 18.000.

β. Περιοχή Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας: 10.500 μαχητές από τους οποίους παρατακτοί 8.000.

γ. Περιοχές Μακεδονίας – Ηπείρου – Θράκης μαζί: 15.000 μαχητές από τους οποίους παρατακτοί 11.000.

Συσχετισμός δυνάμεων γενικά 1:3 σε όφελος του εχθρού.

Β. Μέσα

α. Οπλισμός πεζικού: Οπλα – αυτόματα – οπλοπολυβόλα διαφόρων τύπων με πολλές ελλείψεις στην Κεντρική και Δυτική Μακεδονία, Ηπειρο και Θράκη και με σοβαρές ελλείψεις στη Θεσσαλία, Ρούμελη (Κεντρική Ελλάδα) και Πελοπόννησο. Ολμοι από 1 – 2 κατά τάγμα στη Μακεδονία, Ηπειρο και Θράκη και από 1/2 – 1 στη Θεσσαλία, Ρούμελη και Πελοπόννησο.

β. Πυροβολικό: Συνολικά 5 πυροβόλα.

γ. Εκρηκτικό υλικό: Μηδαμινές ποσότητες στη Μακεδονία – Ηπειρο και Θράκη και εντελώς καθόλου στη Θεσσαλία – Ρούμελη – Πελοπόννησο.

δ. Μηχανοκίνητα: Δεν υπάρχουν.

ε. Διαβιβάσεις: Από ένα ασύρματο κατά Αρχηγείο Περιοχής και στην πλειοψηφία των περιφερειακών Αρχηγείων. Δεν υπάρχουν καθόλου στα τάγματα.

στ. Μεταφορικά μέσα: Εντελώς ανεπαρκή για τις υπάρχουσες ανάγκες.

ζ. Επιμελητεία: Οχι καλά οργανωμένη και με πηγές πολύ φτωχές σε σύγκριση με τις ανάγκες.

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΣΚΟΠΩΝ ΔΣΕ

Meros41_Photo2_small.jpg

Α. Ποσοτική ανάπτυξη

Οι δυνάμεις του ΔΣΕ με γρήγορους ρυθμούς πρέπει να αυξηθούν πολύ, ώστε προς την άνοιξη του 1948 να τριπλασιαστούν. Ιδιαίτερα αυτή η αύξηση πρέπει να επιτευχθεί στο πιο σύντομο διάστημα στην Κεντρική και Δυτική Μακεδονία ώστε να γίνει δυνατό να εξοικονομηθούν από εκεί οι αναγκαίες εφεδρικές δυνάμεις για τη δημιουργία του κύριου εκστρατευτικού σώματος, που θα επιχειρήσει την κατάληψη της Θεσσαλονίκης.

Β. Οργανωτική προετοιμασία

α. Ηδη από τώρα πρέπει να καταπιαστούμε με την οργάνωση μονάδων τακτικού στρατού, πράγμα που προοδευτικά πρέπει να επεκταθεί σε ολόκληρο το Δημοκρατικό Στρατό και να ολοκληρωθεί προς την άνοιξη.

β. Να παρθεί, μεταφερθεί και κατατμηθεί το αναγκαίο υλικό για τον πλήρη εξοπλισμό όλων των δυνάμεων του ΔΣΕ, υπολογίζοντας ότι αυτές θα φτάσουν τους 60.000 άνδρες. Λεπτομέρειες για τις αναγκαίες ποσότητες υλικού κατά κατηγορία δίνονται στο συνημμένο πίνακα.

γ. Να αναζητηθεί και εκπαιδευτεί το αναγκαίο τεχνικό προσωπικό για όλα τα όπλα και ιδιαίτερα για το μηχανικό και τις διαβιβάσεις (ασυρματιστές, σαμποταριστές, ναρκοθέτες, ναρκοσυλλέκτες κλπ.).

δ. Να αναζητηθεί το αναγκαίο υλικό για γεφυρώσεις και οχυρώσεις (λαστιχένιες βάρκες, αγκαθωτό σύρμα, εργαλεία, τσιμέντο, ελάσματα κλπ.).

ε. Αμεσα να ανευρεθούν μεταφορικά μέσα.

στ. Στο πιο σύντομο διάστημα να οργανωθεί η επιμελητεία και να εξασφαλίσει πηγές εφοδιασμού ικανές να καλύπτουν όλες τις ανάγκες του ΔΣΕ.

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΣΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΧΤΥΠΗΜΑΤΟΣ

Αμεσος βασικός σκοπός: Σταθερή κυριαρχία του ΔΣΕ στο δρόμο Καλαμπάκα – Μέτσοβο – Γιάννενα με βασικό σκοπό την αποκατάσταση εδαφικής ενότητας μεταξύ Μακεδονίας, Ηπείρου και Θεσσαλίας. Αυτό θα επιτρέψει να μεταφέρουμε στο νότο σοβαρές ενισχύσεις σε υλικά για να πετύχουμε την ανάπτυξη των δυνάμεων του ΔΣΕ στις περιοχές Θεσσαλίας, Ρούμελης και Πελοποννήσου και των σοβαρών επιχειρήσεών τους και έτσι να εξασφαλίσουμε τη μέγιστη δυνατή διασπορά των δυνάμεων του εχθρού και, κατά συνέπεια, να ανακουφίσουμε τις περιοχές της Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας.

Δεύτερος βασικός σκοπός: Κυριαρχία στις οδικές αρτηρίες Λάρισα – Ελασσόνα – Κοζάνη και Λάρισα – Τέμπη – Κατερίνη, με βασικό σκοπό την αποκατάσταση εδαφικής ενότητας μεταξύ των βουνών Χάσια – Πιέρια – Ολυμπος – Κίσσαβος.

Σταθερή κυριαρχία του ΔΣΕ στο οροπέδιο Κοζάνης μέχρι τον ποταμό Αξιό με κέντρο βάρους προς τις διόδους Εδεσσα – Αρνισα και Καστανιά με σκοπό την αποκοπή της Δυτικής Μακεδονίας από το νότο και την ανατολή. Ταυτόχρονα ενίσχυση της Κεντρικής Μακεδονίας από την πλευρά της Δυτικής και Ανατολικής Μακεδονίας.

Τρίτος βασικός σκοπός: Να αναληφθεί αποφασιστική επιθετική προσπάθεια για τη δημιουργία ελεύθερης περιοχής στο χώρο Κόνιτσα – Μέτσοβο, Γρεβενά – Τσοτύλι – Νεστώριο.

Δευτερεύοντες σκοποί:

Ηπειρος: Μόνιμη εγκατάσταση στην περιοχή Παγωνίου και Λάκα Σούλι και εξασφάλιση ελέγχου στην αρτηρία Αρτα – Πρέβεζα – Γιάννενα.

Θεσσαλία: Απώθηση του εχθρού από την κεντρική οροσειρά της Πίνδου (Κόζιακας – Αγραφα) και των εκεί θέσεων του ΔΣΕ.

Ρούμελη: Κυριαρχία του ΔΣΕ στο δρόμο Λαμία – Καρπενήσι με σκοπό την αποκατάσταση εδαφικής ενότητας μεταξύ Θεσσαλίας και Ρούμελης. Ενίσχυση του ελέγχου στο βασικό οδικό άξονα Αθήνα – Λαμία με σκοπό την αγκίστρωση κατά μήκος αυτής της αρτηρίας του μέγιστου δυνατού των δυνάμεων του εχθρού. Προώθηση προς το όρος Πάρνηθα (κοντά στην Αθήνα), ανάπτυξη των επιχειρήσεων στη νήσον Εύβοια και αποκατάσταση άμεσης επαφής με την Πελοπόννησο ώστε να επιτευχθεί η μεταφορά εκεί υλικού.

Ανατολική Μακεδονία – Θράκη: Αύξηση των δυνάμεων του ΔΣΕ μέχρι 10.000 άνδρες. Οχύρωση των δυνάμεων του ΔΣΕ στην ανατολική Μακεδονία και τέτοια διάταξή τους που να επιτρέπει τη δική μας κυριαρχία στο οροπέδιο του Ζιρνόβου. Αποκοπή της Θράκης με μόνιμη και σταθερή εγκαθίδρυση σοβαρών δυνάμεων του ΔΣΕ στον τομέα του όρους Χαϊντού.

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΡΑΤΗΜΑ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΑΠΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΔΡΟΜΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΒΑΣΕΙΣ.

Δημιουργία τμημάτων αντιαεροπορικού πυροβολικού με βαριά αντιαεροπορικά πυροβόλα. Εξασφάλιση καταδιωκτικής αεροπορίας. Εγκαιρη εγκατάσταση στα κυριότερα σημεία ειδικού πυροβολικού (επάκτιου). Ειδικά μέσα για το ρίξιμο θαλάσσιων ναρκών από τον αέρα και τη θάλασσα. Ελαφρά ταχυκίνητα πλωτά μέσα για τον έλεγχο των ακτών.

10 του Σεπτέμβρη 1947

Μάρκος, Διοικητής του ΔΣΕ

Λ. Στρίγκος, βοηθός του διοικητή για την πολιτική δουλιά

Στ. Παπαγιάννης, επιτελάρχης του ΔΣΕ

Γ. Κικίτσας, διοικητής του ΔΣΕ Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας

Π. Ερυθριάδης, βοηθός του διοικητή του ΔΣΕ Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας για την πολιτική δουλιά

Κανακαρίδης, διοικητής του ΔΣΕ Θράκης

Λασσάνης, διοικητής του ΔΣΕ Ανατολικής Μακεδονίας».

ΠΗΓΗ:ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ


ΣΗΜ 1: Καθώς πλησιάζει το τέλος Αυγούστου και η 67η Επέτειος της φρίκης της Κομμουνιστικής Ανταρσίας (Συμμοριτοπολέμου) του 1946-49, καλό είναι να θυμηθούμε τον βασικό στόχο των κομμουνιστών της Ελλάδος: Η διχοτόμηση της Ελλάδος στο ύψος του Ολύμπου και η παράδοση της Μακεδονίας και της Θράκης στους Σλάβους ως μέρος της Μακεδονικής Ομοσπονδίας. Όταν κανείς παρατηρεί τα τελευταία χρόνια το ΚΚΕ να «γιορτάζει» τα «κατορθώματα» του λεγόμενου ΔΣΕ, καλόν είναι να ενθυμείται και αυτόν τον στόχο του να παραδώσει τη Μακεδονία και τη Θράκη στους Σλάβους.

ΣΗΜ 2: Το σχέδιο έγινε στη διάρκεια των εργασιών της 3ης ολομέλειας της Κ.Ε. του ΚΚΕ στις 11 και 12 Σεπτεμβρίου 1947, κάπου στη Γιουγκοσλαβία κοντά στις λίμνες των Πρεσπών, απ’ο όπου προφανώς έλαβε και το κωδικό του όνομα. Το «Σχέδιο Λίμνες» βρίσκεται στο «Αρχείο ΚΚΕ – ΑΣΚΙ», στη Ρωσική γλώσσα και σε ελληνική μετάφραση, με αριθμό αρχειοθέτησης Κ383/Φ: 20/33/33. Το ελληνικό πρωτότυπο κείμενο δεν είναι γνωστό αν υπάρχει.

Πεσόντες και νεκροί μάχης Σκρά (13-10-1946)

1.Ταγματάρχης Πάστρας Κωνσταντίνος
2. Λοχαγός Ταβουλάρης Γεώργιος
3. Ανθυπίατρος Καραβασίλης Νικόλαος
4. Ανθυπολοχαγός Ζαφίρης Δημήτριος
5. Ανθυπολοχαγός Παρτσόκας Κωνσταντίνος
6. Ανθυπολοχαγός Μπαρτζώκας
7. Δεκανεύς Αραμπατζής Αθανάσιος
8. Στρατιώτης Ουζούνης Αθανάσιος
9. Στρατιώτης Φρονιμόπουλος Ιωάννης
10. Στρατιώτης Ματέλης Ιωάννης
11. Στρατιώτης Κάναλος Χρήστος
12. Στρατιώτης Κυραννού Χρήστος
13. Χωροφύλακας Πεξής Ιωάννης
14. Νηπιαγωγός Παπαθανασίου Βασιλική ετών 40
15. Πρόεδρος Μήτζιας Ιωάννης ετών 46
16. Αντιπρόεδρος Σαμαράς Αθανάσιος ετών 46
17. κάτοικος Βάντας Δημήτριος ετών 70
18. κάτοικος Βάντα Πετρίνα ετών 65
19. κάτοικος Βάντα Σουζάνα ετών 10
20. κάτοικος Βάντα Δήμητρα ετών 45
21. κάτοικος Βάντα Δημητρούλα ετών 10
22. κάτοικος Βάντα Πετρίνα ετών 19
23. κάτοικος Βανόκα Αννέτα ετών 43
24. κάτοικος Βανόκα Πετρίνα ετών 8
25. κάτοικος Βανόκα Σουζάνα ετών 5
26. κάτοικος Έππας Στέφανος ετών 70
27. κάτοικος Εμμανουήλ Σουζάνα ετών 40
28. κάτοικος Εμμανουήλ Δημητρούλα ετών 12
29. κάτοικος Ζιώγας Πέτρος ετών 65
30. κάτοικος Μήτζιας Δημήτριος ετών 42
31. κάτοικος Μήτζιας Αναστάσιος ετών 18
32. κάτοικος Μήτζια Αννέτα ετών 72
33. κάτοικος Μήτζιας Ιωάννης του Βασιλείου ετών 48
34. κάτοικος Μήτζια Ελένη ετών 44
35. κάτοικος Μήτζια Μαρία ετών 17
36. κάτοικος Μήτζια Αννέτα ετών 8
37. κάτοικος Μήτζια Αννέτα ετών 60
38. κάτοικος Μήτζια κόρες του προέδρου
39. κάτοικος Μήτζια 2 και 3ων χρόνων
40. κάτοικος Μέσση Μαρία ετών 48
41. κάτοικος Μπούρση Στυλιανή ετών 46
42. κάτοικος Πίσκα Μαρία ετών 38
43. κάτοικος Ράμμα Δημητρούλα ετών 12
44. κάτοικος Σταυρίδης Αναστάσιος ετών 70
45. κάτοικος Στεφανίδης Ιωάννης ετών 40
46. κάτοικος Τζατζάς Αθανάσιος ετών 42
47. κάτοικος Τζατζά (ή Τζαθά) Μελπομένη ετών 42
48. κάτοικος Τσιόκνης (ή Τσιόκκας) Αθανάσιος ετών 5
49. κάτοικος Τσόκνη (ή Τσιώνη) Μαγδαλινή ετών 70
50. κάτοικος Χρήστου Ιωάννης

Ο ανθυπίατρος Καραβασίλης καθώς και δύο νεκροί στρατιώτες ήταν πρώην ΕΛΑΣίται οι οποίοι κατατάχθηκαν στον Ελληνικό Στρατό και από μόνοι τους ζήτησαν να υπηρετήσουν στα σύνορα. (Εφημερίδα «ΛΑΜΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ» 22 Δεκεμβρίου 1946).


Κατά τήν πανηγυρική συνεδρίαση τής 24ης Μαρτίου 1947, ή ‘Ακαδημία ‘Αθηνών άπένειμε μεταθανατίως είς τήν ‘Εθνομάρτυρα ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ «ΒΡΑΒΕΙΟΝ άρετής καί αύτοθυσίας καί ύπερτάτου πατριωτισμού».

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ
Απόσπασμα Εκθέσεως. Συνταχθείσης υπό τοΰ Γενικού Γραμματέως κ. Γεωργίου Π. Οικονόμου και άναγνωσθείσης ύπό αυτού έν τή πανηγυρική Συνεδρία τής Ακαδημίας τής 24ης Μαρτίου 1947 περί τών απονεμομένων Βραβείων, Μεταλλίων και Αριστείων.

ΒΡΑΒΕΙΟΝ ‘Εθνικής αρετής και αύτοθυσίας και υπέρτατου πατριωτισμού απονέμει ή Άκαδημία μετά θάνατον εις τήν έν Σκρά μαρτυρήσασα δημοδιδασκάλισσα ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ.

Η διδασκάλισσα αύτη καταγόμενη εκ Σκρά είργάσθη επί μακρά έτη ώς νηπιαγωγός μεταξύ τών ξενόφωνων κατοίκων. Κατά τήν τελευταίαν διετίαν εις το χωρίον της δεν υπήρχον διδάσκαλοι, το οίκημα δε του σχολείου είχε πυρποληθή, αύτη συνεκέντρου εις τήν πατρικήν της οίκίαν όχι μόνον τά νήπια άλλα και τούς άλλους μεγαλυτέρους μαθητάς, τούς παραμένοντας άνευ διδασκάλου και έδίδασκεν αυτούς Ελληνικά ‘Εθνικά τραγούδια και γράμματα. Ένεκα τής δράσεως αυτής ταύτης ή Παπαθανασίου είχε προκαλέσει τήν μήνιν τών άντεθνικών στοιχείων τής περιοχής.
Οτε κατά τάς περί τά μέσα τοΰ Νοεμβρίου τοΰ 1946 γενομένας μάχας τοΰ Στρατού κατά τών σλαβοαναρχικών συμμοριών κατελήφθη προσωρινώς τό Σκρά, ή διδασκάλισσα συνελήφθη πρώτη ύπό τών συμμοριτών και έβασανίσθη άπανθρώπως.
«Ηρχισαν νά τής άποσποΰν τάς τρίχας τής κεφαλής διά νά τήν άναγκάσουν νά φωνάξη διεθνιστικά συνθήματα και νά άρνηθή τήν πατρίδα της, άλλ’ αύτη έμενε άκλόνητος εις τήν έθνικήν της πίστιν. Τής απέκοψαν τά δάκτυλα τής δεξιάς χειρός, διότι «μέ αύτά έμάθαινε τά παιδιά νά γράφουν Ελληνικά». Τής άπέκοψαν έπειτα τά ώτα και τήν ρίνα.
Αύτη όμως έμεινε μέχρι τέλους άκλόνητος. Αί τελευταίαι αυτής λέξεις πριν έκπνεύση εκ τών συνεχισθέντων μαρτυρίων ήσαν «Ζήτω ή Ελλάς». Ούδένα καταλείπει συγγενή, ίνα άπολάβη τό Βραβεΐον διότι οί μεν γονείς αύτης προαπέθανον (ό πατήρ της ήτο Ιερεύς Εθνικής δράσεως), ό δέ αδελφός της Υπολοχαγός τοΰ Εθνικού Στρατού έσφάγη ύπό αντεθνικών στοιχείων τω 1944, ή δέ μόνη επιζώσα αδελφή της θεραπεύεται έν Ψυχιατρείω Θεσσαλονίκης.

ΒΛΑΧΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ταγ/ρχης – Δ/ντής Γ.Δ.Σ/Χ Μερ.
Ακριβές απόσπασμα
Έν Αθήναις τή 1η Μαΐου 1947
Ό Γενικός Γραμματεύς

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΟΙΚΟΝΟΜΟΣ


Κατά τήν ήμέραν τής άπονομής τοΰ Βραβείου δεν παρευρίσκετο κανένας συγγενής έξ αίματος νά δεχθή τήν υπέρτατη αυτή τιμή. Διότι ή μεν αδελφή της, άβουλο ράκος άνθρώπινο, ένοσηλεύετο είς τό Δημόσιο Ψυχιατρείο θεσσαλονίκης, το δέ παιδί, τοΰ άγρίως σφαγιασθέντος ‘Υπολοχαγού άδελφού της ήτο νήπιο μόλις τεσσάρων χρόνων, τήν έποχή έκείνη.
Τό Γενικό ‘Επιτελείο Στρατού, τό έτος 1961 (15 έτη μετά τον άπάνθρωπο σφαγιασμό τής Διδασκαλίσσης), άναγνωρίζοντας τήν μεγάλη θυσία τής τραγικής νηπιαγωγού καί τιμώντας τήν Ιερά της μνήμη, έτοποθέτησε τήν χαλκίνη προτομή της είς τό προαύλιο τού νεοανεγερθέντος είς ΣΚΡΑ Δημοτικού Σχολείου.

Επί τής προτομής
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΣΣΑ ΕΘΝΟΜΑΡΤΥΣ
ΕΣΦΑΓΙΑΣΘΗ ΤΗΝ 13ην ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1946 ΥΠΟ ΤΩΝ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΟΣΥΜΜΟΡΙΤΩΝ.
ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΥΓΓΕΝΗΣ ΕΞ ΑΙΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΗΡΩΪΔΟΣ ΔΙΑ ΝΑ ΔΕΧΘΗ ΤΗΝ ΤΙΜΗΝ, ΑΛΛ’ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΥΓΓΕΝΗΣ ΕΚ ΨΥΧΗΣ OΛΟΚΛΗΡΟΣ Η ΕΛΛΑΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑΝ ΑΝΤΑΝΑΚΛΑ Η ΔΟΞΑ ΤΗΣ ΘΥΣΙΑΣ.
ΑΠΟΦΑΣΙΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΕΣΤΗΘΗ ΥΠΟ ΤΟΥ ΓΕΣ, ΤΙΜΗΣ ΕΝΕΚΕΝ, ΔΙΟΤΙ ΔΙΑ ΤΗΣ ΘΥΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΑΤΕΣΤΗ ΣΥΜΒΟΛΟΝ ΥΠΕΡΗΦΑΝΟΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΙΔΕΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΚΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΒΑΡΒΑΡΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΟΜΩΝ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ.

Εκθεση Πολεμικής Δράσης ΕΣΕΑ 1941-1945

ΕΚΘΕΣΙΣ ΠΟΛΕΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΕΩΣ
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΧΙΚΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟΝ 1941 – 1945

ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ Ε.Σ.Ε.Α. ΕΙΣ ΤΗΝ ΥΠΟ ΤΩΝ ΒΟΥΛΓΑΡΩΝ
ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΗΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΝ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΝ

Την 6ην Απριλίου 1941 καθ’ ον χρόνον η μικρά μεν ηρωϊκή όμως Πατρίς μας, με τα ολίγα μαχόμενα τέκνα της και με τα ελάχιστα μέσα που διέθεττεν αντιμετώπισεν τας πολυαρίθμους και πανόπλους λεγεώνας των Ιταλών και μετέφερεν τον πόλεμον πέραν των Ελληνικών συνόρων εις τα Αλβανικά βουνά, η πανύσχιρος τότε Γερμανία, σύμμαχος τότε της Ιταλίας έσπευσε προς βοήθειάν της και επετέθη εκ των νότων εναντίον της μαχομένης Πατρίδος μας.
Ούτω αι δυνάμεις του σκότους και της βίας ηνάγκασαν τους ηρωϊκούς μας μαχητάς μετά πολυημέρους και πολυνέκρους μάχας να υποκήψουν εις το μοιραίον της ήττης. Η βία έμμελε προς στιγμήν να κατεσχήση.
Τα τελευταία ερίσματα του νεωτέρου Ελληνικού μεγαλλουργήματος, τα Μακεδονικά οχυρά, είχον εισέλθει εις την ιστορίαν και ελάμβανον την θέσιν των παρά τας Θερμοπύλας, την γύφυραν της Αλαμάνας, κ.τ.λ.
Αμέσως μετά την εμφάνησιν των Γερμανών στρατευμάτων εις την Μακεδονίαν και Θράκην (Απρίλιος 1941) εκυκλοφόρησεν η φήμη ότι ούτοι θα παραδώσουν εις του φυλεττικούς εχθρούς μας Βουλγάρους την ιστορικήν και ένδοξον ταύτην περιοχήν της Ελληνικής Πατρίδος μας. Συνέχεια

Αφαίρεση διοίκησης απο Νομάρχη Αρκαδίας, Επαρχιακό Συμβούλιο Αυτοδιοίκησης/14 Δεκ 1945

ΕΠΑΡΧΙΑ ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ
ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΣΗΜΒΟΥΛΙΟ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Αριθ. πρωτ. 417                                                                 Τρίπολη 14.ΧΙΙ.45

Για
τον κ. Ηλία Ασημακόπουλο
πρώην Νομάρχη
Ε Δ Ω

Σας γνωρίζομε ότι ο αγωνιζόμενος Ελληνικός Λαός στον αγώνα του για την ανεξαρτησία του και τις ελευθερίας του, αναλαμβάνει όλες τις εξουσίες στα χέρια για να παλέψη κατά των προδοτικών και φασιστικών στοιχείων που θέλουν να του επιβάλλουν καινούριες δικτατορίες.

Το επαρχιακό Συμβούλιο Αυτοδιοίκησις Μαντινείας που εκπροσωπεί το Λαό της Αρκαδίας εν ονόματι αυτού αναλαμβάνει όλες τις αρμοδιότητες που είχατε ως Νομάρχης, γιατί σείς πια δεν εκπροσωπείτε τίποτα, παρά μόνον αν θέλετε, την προδοτική και ματοβαμένη στο αίμα του Ελληνικού Λαού σπείρα του Αρχιδολοφόνου Παπανδρέου και θα πρέπει να μας παραδώσητε ότι βρίσκεται στα χέρια σας με την παραπάνω ιδιότητά σας και να παύσητε να ενεργήτε ότι δήποτε που απέρρεε από την ιδιότητα που είχατε κατά το διάστημα της ύπαρξις της Κυβερνήσεως της Εθνικής Ενότητας.

Για κάθε τι που θα παραδώσετε θα κάμετε πρωτόκολλο παραδόσεως και παραλαβής.

Για
Το Επαρχιακό Συμβούλιο Αυτοδιοίκησης

Ο Πρόεδρος                                                     Ο Γραμματέας
Θ.ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ                                             Κ.ΒΡΑΚΑΣ

Ηθικό στρατού Οκτ 1945, ΓΕΣ/ΔΙΠΛΗ/10 Νοε 1945

ΓΕΝΙΚΟΝ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ ΣΤΡΑΤΟΥ
Δ/ΣΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. Α.Π. 90072/Α2/Δ2

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Ν
Πληροφοριών επί του ηθικού του ΣΤΡΑΤΟΥ μηνός ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1945.

Ι. ΑΣΔ ΣΤ. ΕΛΛΑΔΟΣ Ηθικόν   οπλιτών καλόν
ΙΙ. ΑΣΔΝΔ ΕΛΛΑΔΟΣ    «            « Βελτιούται σταθερώς
ΙΙΙ. ΑΣΔ Θ. και Δ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ    «            « εις ευχάριστον σημείον
ΙV. ΑΣΔ Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ    «            « Γενικώς ακμαίον
V. ΑΣΔ Α.Μ. και Δ. ΘΡΑΚΗΣ    «            « Ακμαίον
VΙ. ΑΣΔ ΗΠΕΙΡΟΥ Καλόν
VΙΙ. Σ.Δ. ΚΡΗΤΗΣ    «            « Καλόν
VΙΙΙ. Σ.Δ.Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ    «            « Καλόν
ΙΧ. ΙΙ ΜΕΡΑΡΧΙΑ Καλόν
Χ. ΙΧ ΜΕΡΑΡΧΙΑ Εις λίαν ικαν. σημείον
ΧΙ. ΧΙ ΜΕΡΑΡΧΙΑ    «            « Εις πολύ καλόν επίπεδον

Συνέχεια

Εκθεση Πεπραγμένων11/10/44 έως 31/1/45, ΣΔΠ/31 Οκτ 1945

Σ.Δ.Π.
1.     Συνοπτική Έκθεσις Πεπραγμένων από 11/10/44 έως 31/1/45.
αριθ. εγγ1. (Α/1)
Φύλλα 10
ΣΤΡΑΤ. ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ
ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ
Από 11/Χ/44 μέχρι 31/1/45

Α΄ ΑΦΙΞΙΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
Το προσωπικόν της ΑΣΔΑΜΘ εκ Δράμας αποσυρθέν το δεύτερον ήμισυ της νυκτός της 8/ΧΙΙ/44 εις ΚΑΒΑΛΑΝ – συμφώνως τω Βρεττανικώ Σχεδίω εκκενώσεως της περιοχής – επεβιβάσθη του εις τον λιμένα ορμούντος αντιτορπιλλικού «ΙΕΡΑΞ» ένθα συνηντήθημεν μετά των δύο αξ/κών τους οποίους  είχα αποσπάση παρά τω Κυβ. Αντιπροσώπω Δυτ. Θράκης διά να εκπροσωπούν την Σ.Δ. εν ΚΟΜΟΤΗΝΗ.-
Επί του πλοίου είχον επιβιβασθή και οι Κυβ. Αντιπρόσωποι Α. Μακεδονίας κ.Ι.Δούμιας και Δ. Θράκης κ.Π.Οικονομίδης μετά των υπαλλήλων αυτών. Συνέχεια