Η συμμετοχή τής 1ης Ελληνικής Ταξιαρχίας εις τήν μάχην τού Ελ-Αλαμέιν.

Η συμμετοχή της 1ης Ελληνικής Ταξιαρχίας, στη μάχη τού Ελ-Αλαμέιν το 1942, είχε ιδιαίτερη σημασία δια την Ελλάδα καθώς αμέσως μετά από την κατάληψη της χώρας από τις δυνάμεις Γερμανίας-Ιταλίας-Βουλγαρίας, οι ελεύθερες Ελληνικές δυνάμεις στην Μέση Ανατολή (Βόρεια Αφρική) έλαβαν αμέσως μέρος στις επιχειρήσεις κατά των Γερμανοιταλών.
Από το Φεβρουαρίου τού 1941, δίπλα στις Ιταλικές δυνάμεις πού πολεμούσαν εις το μέτωπο της Βορείου Αφρικής, πολεμούσαν και δύο Γερμανικές μεραρχίες (η 15η Τεθωρακισμένη μεραρχία και η 5η ελαφριά μεραρχία υπό τις διαταγές τού στρατηγού Ερβιν Ρομμελ). Οι Γερμανικές δυνάμεις απoτελούσαν το D.A.K (Deutsche Afrika Korps, Γερμανικό Αφρικανικό Σώμα ). Συνέχεια

Εκθεση δράσης ΕΑΟ «ΖΗΡΕΙΑ»

ΕΚΘΕΣΙΣ ΔΡΑΣΕΩΣ ΤΩΝ Ε.Α.Ο. «ΖΗΡΕΙΑ»

Η συγκρότησις των Ανταρτικών Ομάδων, εγένετο με το πνεύμα της επιβοηθήσεως των Συμμάχων, δηλαδή εις το να απασχολή ο εχθρός δυνάμεις εις τρόπον ώστε να εξασθενούνται τα μέτωπα των επιχειρήσεών του. Σκοπός λοιπόν των Ε.Α.Ο. «ΖΗΡΕΙΑ» ήτο η δράσις κατά του Κατακτητού. (α) Το κτύπημα διά των όπλων εις επικαίρους θέσεις δι’ ενέδρας, ώστε διά του τρόπου αυτού να απαγορεύεται η εύκολος μετακίνησις του εχθρού από περιφερείας εις περιφέρειαν.
(β) σαμποτάζ εις τηλεφωνικά δίκτυα, εις αποθήκας υλικών, εις καταυλισμούς, εις οχήματα του, ως και εις αεροδρόμια και γενικά εις ότι ήτο επιβλαβές εις την κίνησίν του.
Μάχαι εις ας ήλθον εις επαφήν αι ομάδες
1. Τον Απρίλιον του 1943 εις θέσιν Ρέμμα Στρούζι, όρια των Νομών Αργολιδοκορινθίας και Αρκαδίας με διλοχίαν Ιταλικού Στρατού. Αποτέλεσμα κατά εξακριβωμένας πληροφορίας εχθρού νεκροί δύο, τραυματίαι έξ, απώλειαι ημετέρων μηδέν.
2. Τον Μάιον του 1943. Εις θέσιν Κώμη Αρκαδίας με Ιταλικήν Στρατιωτικήν δύναμιν. Μάχη διαρκείας δύο ωρών. Αποτελέσματα δεν εξηκριβώθησαν. Ημέτεραι απώλειαι μηδέν.
3. Τον Ιούνιον του 1943. Μάχη εις Δόσος Ζαχώλης με Ιταλικήν περίπου τριλοχίαν. Επίθεσις αιφνιδιαστική εις φυλάκια των. Κύριος όγκος Στρατιωτικής δυνάμεως εξύλευεν εις δάσος. Αποτέλεσμα απώλειαι εχθρού νεκροί τέσσαρες, τραυματίαι εννέα, αιχμάλωτοι τρείς.
Ημέτεραι απώλειαι μηδέν. Λάφυρα έν πολυβόλο φίατ, δώδεκα ατομικά όπλα.
4. Τον Ιούλιον του 1943: Μάχη Τρικκάλων Κορινθίας κατά μέτωπον ενατίον δυνάμεως εχθρικής άνω τάγματος (Ιταλικού). Έλαβεν χώραν η επιχείρησις αύτη ως εξής. Εστάλη τελεσίγραφον με τον ιερέα των Τρικκάλων ονόματι Μεντζέλον (ευρίσκεται εν ζωή). Εις το τελεσίγραφον διατάσσετο ο Δ/τής ή να παραδοθή μετά του εμψύχου και αψύχου υλικού ή να εγκαταλείψη την πόλιν μόνον με το έμψυχον υλικόν εξερχόμενος διά ορισθησομένης οδού και κατευθύνσεως. Συνέχεια

Εκθεση γεγονότων Χαλκιδικής μέχρι Δεκέμβριο 1942, Αγγελος Αγαπητός/5 Δεκ 1942

ΕΚΘΕΣΙΣ Αγγέλου Αγαπητού εφ. λοχαγού πρώην Πολιτευτού

ΠΕΡΙ : της εν Χαλκιδική και Μακεδονία εξελλιχθείσης κατά-
στάσεως από της ημέρας της Κατοχής μέχρι σήμερον
Δεκέμβριος 1942

ΕΘΝΙΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ
Άμα τη καταλείψη της Μακεδονίας και επιστροφή του υποφαινομένου εξ Αθηνών όπου ευρισκόμην εις Χαλκιδικήν, συνηντήθην μετά του θείου μου Αθαν.Παλαμίδους και υιών και τινών εκ των παραγόντων της περιφερείας, μετά των οποίων αντηλλάξαμεν σκέψεις διά την αντιμετώπισιν από Εθνικής πλευράς της καταστάσεως αναλόγως του πώς θα εξελλίσσετο αύτη, βέβαιοι όντες ότι η Κατοχή θα εξεδηλούτο κατά τρόπον ωμότερον και βαρβαρώτερον οσημέραι.
Μόλις αντελήφθημεν ότι συναίσθησις των καθηκόντων αμύνης απάντων των κατοίκων της περιφερείας ήτο έκδηλος και η απόφασις των διά την μέχρι της απελευθερώσεως αντίστασιν κατά του εχθρού ειλημμένη, εσπεύσαμεν να συναντήσωμεν τον Μητροπολίτην Κασσανδρίας Κον Ειρηναίον εις τον οποίον εξεθέσαμεν τας απόψεις μας ήτοι περί συνεννοήσεως και προϋποθέσεως μελλοντικής οργανώσεως όλων των κατοίκων της Χαλκιδικής, διά την παθητικήν αντίστασιν κατά του εχθρού, Εθνικήν αλληλεγγύην και προσπάθειαν επικοινωνίας μετά της πραγματικής Ελλην. Κυβερνήσεως και των Συμμάχων. Ο Μητροπολίτης επεδοκίμασεν ενθουσιωδώς τας απόψεις μας. Συνέχεια

Διαταγή καθορισμού εκθέσεων πολεμικής δράσεως Μονάδων 1940-1941, ΥΠΕΘΑ/ΓΡΠΟΛΕΚ/ΑΠ187268/12 Δεκ 1942

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΠΟΛ. ΕΚΘΕΣΕΩΣ
ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ. 187268/3231

ΔΙΑΤΑΓΗ

Ι. Παρά τας επανειλημμένας διαταγάς και συστάσεις, αίτινες άλλως τε έδει να επερίττευον, συνεχίζεται εκ μέρους τινών υποβαλόντων εκθέσεις επί της κατά τον πόλεμο 1940 – 1941 δράσεως των μονάδων των, η αναγραφή εις τας εκθέσεις ταύτας κρίσεων διά πρόσωπα και δη είτε ανήκοντα εις προϊστάμενον αυτών κλιμάκιον ή εν πάση περιπτώσει ουδόλως υπαγόμενα υπό τας διαταγάς των, κρίσεων εξερχομένων ενίοτε των ορίων της ευπρεπείας. Υπό τας συνθήκας ταύτας αι τοιαύται εκθέσεις από έγγραφον ιστορικόν εθνικής αξίας καταντώσι στοιχεία προσωπικού χαρακτήρος, εις βάρος του σκοπού των εκθέσεων τούτων.
Ας κατανοηθή παρά πάντων καλώς ότι η Πολεμική Έκθεσις δέον να είναι σαφής αλλά και ξηρά αφήγησις των Πολεμικών γεγονότων αναγραφομένων τούτων εν αυτή εν ω χρόνω και χώρω έλαβον ταύτα χώραν. Αποδεκτικά απαραίτητα στοιχεία άτινα πρέπει να συνοδεύωσι την έκθεσιν είναι μόνον τα έγγραφα εκείνα άτινα συνετάγησαν κατά την εξέλιξιν των πολεμικών γεγονότων και άτινα άλλως τε εν τίνι μέτρω προεκάλεσαν ή επηρέασαν τα τελευταία ταύτα (πολεμικά γεγονότα) ήτοι αι εκδοθείσαι κατά την εξέλιξιν των επιχειρήσεων διαταγαί και αι ληφθείσαι τότε αναφοραί παρά των διαφόρων κλιμακίων της στρατιωτικής ιεραρχίας. Συνέχεια

Εκθεση πεπραγμένων Επιτροπής Μακεδόνων και Θρακών Αθηνών, 15 Οκτ 1942

ΕΚΘΕΣΙΣ
ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ
ΤΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΩΝ ΚΑΙ ΘΡΑΚΩΝ
ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ
(Από Μαΐου 1941 Μέχρι Αυγούστου 1942)

Α) ΙΔΡΥΣΙΣ, ΟΡΓΑΝΩΣΙΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Ι. Μόλις, κατά Μάϊον 1941 εγνώσθη ενταύθα η κατάληψις της Ανατολικής Μακεδονίας και της Δυτικής Θράκης υπό των Βουλγάρων, ως και ο κίνδυνος, τον οποίον διέτρεχεν εξ αυτών η υπόλοιπος Μακεδονία, ερρίφθη εις σύσκεψιν μεταξύ των κ.κ. Α.Κεραμοπούλου, Γ. Μόδη, Χρ. Λιώτη, Δ. Ανδρεάδη και του υποφαινομένου, η ιδέα της συστάσεως επιτροπής προς μελέτην και παρακολούθησιν των εθνικών τούτων ζητημάτων, προς αντίδρασιν κατά των βουλγαρικών προσπαθειών δι’ υποβολής διαμαρτυριών και υπομνημάτων προς τας αρμόδιας ξένας Αρχάς και δι’ αναιρέσεως των ισχυρισμών των βουλγάρων και καταγγελίας της συμπεριφοράς αυτών. Εις τας συσκέψεις αυτάς προσήλθον μετ’ ολίγον και άλλοι Μακεδόνες και Θράκες διαμένοντες ενταύθα, ως οι κ.κ. Πάζης, Χατζηλίας, Μπακάλμπασης, Χόνδρος, Εξηντάρης, Ι.Παπαδάκης, Ευελπίδης, Αλ Ζάννας, Σ.Κοτζαμάνης και Β.Σιμωνίδης καθώς και ο κ. Ν.Λούβαρις, ο οποίος, μολονότι δεν είναι Μακεδών, μας εφάνη πολύ χρήσιμος εις το εν γένει έργον μας. Αι συσκέψεις αυταί έγιναν εις το γραφείον του κ. Γ.Παπαθανασίου, το οποίον επί τινάς μήνας εχρησίμευεν και ως Γραφείον της Επιτροπής μας, διό και ιδιαιτέρως οφείλονται ευχαριστίαι προς αυτόν. Περαιτέρω προσήλθον εις ενίσχυσιν οι Μητροπολίται Σερρών, Καβάλας, Αλεξανδρουπόλεως, Μαρωνείας, Ζιχνών κ.ά. ως επίσης και οι κ.κ. Αυγ.Θεολογίτης, Μ.Σταμούλης, Λαμπρινιάδης, Μανούσης, Λαναράς, Παπαδάκης, Δ.Σάντης, Κίρκος, Πέννας, Ιακώβου, Τσουτσάνης, Τσίμπας, Χατζηδίνας, Αλ.Παπαθανάσης, Φρ.Θεοδωρίδης, Μπατρίνος, Αχ.Παπαδάτος και άλλοι και τέλος αντιπρόσωποι των εν Αθήναις Προσφύγων ως και οι κ.κ. Τέγος, Τικόπουλος, Δούμπας, Μάρκατζης, Σγουραμάνης, Μανασής, Κωστόπουλος, Κισαγεζλής, Σγουρόγλου, Τζαμαϊλας, Καραμανλής, Παπαβασιλείου, Α.Αποστολίδης, Χαραλαμπίδης, Ζώϊος, Χατζηπροδρόμου και άλλοι. Συνέχεια

Τι είναι και τι θέλει το ΕΑΜ, Σεπ 1942

(Ε. Α. Μ.)
ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΤΙ ΘΕΛΕΙ
ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ
«Καλλίτερα μιας ώρας ελεύθερης ζωή»
Έκδοση Ελεύθερης Ελλάδας
ΣΤΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ
Τι είναι η σημερινή στιγμή για τον ελληνικό λαό, το καταλαβαίνουμε όλοι μας, αφού τη ζούμε όλοι και την αισθανόμαστε βαθειά μέσα στη συνείδησί μας. Ο εχθρός στέκεται πάνω μας σαν όρνεο, η σκλαβιά μας σκεπάζει και μαζί της, η καταπίεση, η αρπαγή, η ληστεία. Εκατοντάδες πέφτουν κάτω από τα βόλια των χιτλεροφασιστών. Δικοί μας άνθρωποι, σκελετωμένοι από την πείνα, πεθαίνουν κοντά μας. Χωριά ρημάζονται, καίονται, εξαφανίζονται. Χιλιάδες συμπατριώτες μας είναι έγκλειστοι στις φυλακές και στα στρατόπεδα.
Οι κατακτητές λυσσομανούν. Νοιώθουν το έδαφος να φεύγει κάτω από τα πόδια τους. Η ώρα της συντριβής τους πλησιάζει. Ο πόλεμος συνεχίζεται σ’ όλα τα μέτωπα. Και στο εξωτερικό και στο εσωτερικό, στην Ευρώπη, στην Ασία, στην Αφρική, στους Ωκεανούς και στις θάλασσες. Ο λαός μας αγωνίζεται για τη ζωή και τη λευτεριά του. Οι αντάρτες μας, με το όπλο στο χέρι, γράφουν σελίδες άφθαστου ηρωϊσμού και ανοίγουν τον δρόμο προς τον λυτρωμό. Το Εθνικό Απελευθερωτικό μέτωπο στάθηκε οργανωτής και οδηγητής του λαού μας, σε όλες του τις εκδηλώσεις. Είναι ο μοναδικός συνασπισμός που με την δράση του συγκεντρώνει την εμπιστοσύνη και την αφοσίωση των πλατειών μαζών.
Στις λίγες αυτές σελίδες, κάθε ΄Ελληνας παιριώτης θα βρή ότι του χρειάζεται σχετικά με τον αγώνα για την εθνική απελευθέρωση, που είναι ο αγώνας του ΕΑΜ, δηλαδή της οργάνωσης εκείνης που παλεύει νύχτα και μέρα στις πόλεις και στα χωριά για να γίνη η χώρα μας ελεύθερη και ανεξάρτητη.

Αθήνα, Σεπτέμβρης 1942
………………………………………….
Ο Eθνικός αγώνας είνε τιτάνειος, είνε
ιερός. Γι’ αυτό θέλει:
– Ενότητα στους σκοπούς
– Ενότητα στην οργάνωση
– Ενότητα στη δράση.
………………………………………… Συνέχεια

Η καταστροφή της ΕΣ.Π.Ο. από τους εθνικιστές της Π.Ε.Α.Ν (20-9-1942)

20 Σεπτεμβρίου 1942, ένας εκκωφαντικός θόρυβος συνταράσσει την Αθήνα.
Τα γραφεία της προδοτικής φιλο-ναζιστικής οργανώσεως ΕΣΠΟ ανατινάσσονται στην Πατησίων. Μέσα από τα ερείπια τους ανασύρονται 70 Γερμανοί και 30 Έλληνες συνεργάτες τους νεκροί. Οι αρχές κατοχής κινητοποιούνται αμέσως. Ποιος μπορούσε να κάνει αυτό το σαμποτάζ στο κέντρο της Αθήνας, στο απόγειο της ισχύος του Γερμανικού στρατού; Ο ΕΔΕΣ, η ΕΚΚΑ και ο ΕΛΑΣ εκείνη την περίοδο υπάρχουν μόνο στα χαρτιά. Ποιος λοιπόν είχε το θάρρος, αλλά και την υποδομή, να κτυπήσει την ΕΣΠΟ και να στείλει το μήνυμα της εθνικής αντιστάσεως στον λαό; Συνέχεια

Εκθεση διεξαγωγής Λαϊκής Διαφώτισης, Γενική Επιθεώρηση Νομαρχιών Μακεδονίας/21 Ιουλ 1942

ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ ΝΟΜΑΡΧΙΩΝ
ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Έκθεσις Επί της Διεξαγωγής της Λαϊκής Διαφωτίσεως
Αθήναι, τη 21η Ιουλίου 1942
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

Αριθ. 26594
ΑΠΟΦΑΣΙΣ
«Έχοντες υπ΄όψιν τα άρθρα 2-4 του Ν.Δ/ματος 174/1941 ως τούτο ετροποποιήθη υπό του άρθρου Ι του Ν.Δ/ματος 337/1941 και το άρθρο 2 του Ν.Δ 518/1941 ως και το υπ΄αριθ. 69767/ε.ε έγγραφον της Γενικής Διοικήσεως Μακεδονίας, κανονίζομεν ειδικώτερον τα καθήκοντα του Γενικού Επιθεωρητού των Νομαρχιών εν τη περιφερεία της Γενικής Διοικήσεως Μακεδονίας και ακολούθως.
Α: Επί ζητημάτων Διοικήσεως
1) Εισηγείται εις τον Γενικόν Δοικητήν Μακεδονίας την λήψιν των ενδεικνυομένων γενικών μέτρων και υποβάλλει διαφωτιστικάς εκθέσεις περί της εν γένει καταστάσεως των Διοικητικών Υπηρεσιών.
2) Παρακολουθεί τας εναντίον των Αρχών του Κράτους, του Στρατού κατοχής και της Εθνικής Ενότητος γενομένας τυχόν παρ΄ οιουδήποτε ενεργείας, ιδία παρά ξένων προπαγανδών και κατευθύνει σχετικώς τας αρμοδίας υπηρεσίας.
3) Γνωμοδοτεί επί πάσης περιπτώσεως αντικαταστάσεως Δημάρχων, Δημοτικών και Κοινοτικών Συμβουλίων ή και εις έλεγχον της διοικήσεως και διαχειρίσεως Δήμων και Κοινοτήτων, κατόπιν ειδικής εντολής του Γενικού Δοικητού Μακεδονίας.
4) Ενεργεί επιθεωρήσεις των Υπηρεσιών των Νομαρχιών και των Γραφείων των Επάρχων της περιφερείας της Γενικής Διοικήσεως προς μόρφωσιν ασφαλούς γνώμης περί της ικανότητος και της καθόλου υπηρεσιακής επαρκείας, του ήθους, του χαρακτήρος και της εν γένει συμπεριφοράς των Νομαρχών και Επάρχων, δυνάμενος να λαμβάνη γνώσιν παντός σχετικού υπηρεσιακού στοιχείου. Συνέχεια

Συμφωνητικό ΚΚΕ-ΚΚΒ για εγκαθίδρυση Βαλκανικών Σοβιετικών Δημοκρατιών, 12 Ιουλ 1942

Βαλκανική Ένωσις Σοβιετικών Δημοκρατιών

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΝ

Το Κομμουνιστικόν Κόμμα Ελλάδας και το Κομμουνιστικό Κόμμα Βουλγαρίας ύστερα από την διάλυση της Κομ. Διεθν. έχοντας υπ’ όψη την ως τώρα πολιτικήν γραμμήν της Κομ. Διεθν. και τις τελευταίες οδηγίες της και με την επιθυμίαν να εργασθούν από κοινού για την ταχύτερη και αποτελεσματικώτερη δράση της με τελικό σκοπό την εγκαθίδρυση στην Βαλκανικήν, Ένωσης Σοβιετικής Δημοκρατίας και να λύσουν μία για πάντα τις διαφορές ανάμεσα στους λαούς της Βαλκανικής αποφασίζουν με τους αντιπροσώπους των που υπογράφουν το σύμφωνον αυτό:

1oν)       Του συντρόφου Γιάννη Ιωαννίδη εκ μέρους του Κ.Κ.Ε και

2ον)       Του συντρόφου Δουσάν Δασκάλωφ εκ μέρους του Κ.Κ.Β τα εξής:

1)    Τελικός σκοπός και των δύο κομμάτων καθορίζεται η εγκαθίδρυση στη Βαλκανική        Ένωσης Σοβιετικών Δημοκρατιών, που θα περιλαμβάνει την Ελλάδα, την Μακεδονία και την Σερβία.

2)    Το Κ.Κ Ελλάδος και Βουλγαρίας είναι ελεύθερα να κανονίσουν την τακτική της δράσης τους για να φθάσουν στον τελικό σκοπό όπως αυτά νομίζουν καλλίτερα.

3)    Για την ασφάλεια των συνόρων από Β. και τα δύο κόμματα θα εργασθούν ώστε τα σύνορα της Βουλγαρίας και της Σερβίας να πιάνουν από το Δούναβη με τέλος Β. του Φιούμε στην Αδριατική.

4)    Στη Βουλγαρία θα δοθεί διέξοδος εδαφική στο Αιγαίο.

5)    Η Ισταμπούλ και τα στενά των Δαρδανελλίων να αποτελέσουν ανεξάρτητη και αυτόνομη Δημοκρατία υπό τον έλεγχο της Ε.Σ.Σ.Δ Ρωσσίας.

6)    Η Μακεδονία, η Ελληνική, Βουλγαρική και Σερβική, δηλαδή η χώρα που συμπεριλαμβάνεται μέσα στο ποταμό Νέστο και το όρος Ροδόπη, τα όρη Ρύλα, Οσνικώφ Σάρ (Σκάρδος) από Β. τις Αλβανικές Άλπεις και την Πίνδο από Δυσμάς το όρος Όλυμπος και το Αιγαίο από Νότον με την νήσον Θάσον θα αποτελέσουν ανεξάρτητη Αυτόνομη Σοβ. Δημοκρατία μέσα στην Ένωση Σ.Σ.Δ της Βαλκανικής.

Επίσημη γλώσα θα είναι η ελληνική και βουλγαρική.

Το σύμφωνο αυτό διατυπώθηκε ελληνικά και βουλγαρικά.

 

Πετρίτσι 12 Ιούλη 1943

 

Για το Κ.Κ.Ε                                       Για το Κ.Κ.Β

(υπ.) Γιάννης Ιωαννίδης                         (υπ.) Δουσάν Δασκάλωφ

(Ακριβές αντίγραφον εκ του ευρεθέντος εις το χωρίον                                                             Μπούλα Κομμουνιστικού Αρχείου)

Πληροφορίες για Βουλγαροκρατούμενες περιοχές, ΓΕΣ/Α2/20 Μαι 1942

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΙΙ (Γ.Ε.Σ.)
ΤΜΗΜΑ Β.’
Αριθ. Πρωτ. Α.Π. 4807/20-5-42
«Βουλγαροκρατούμεναι Ελληνικαί Επαρχίαι, Ανατολική Μακεδονία και Δυτ. Θράκη»
1) Οι ανήκοντες εις τας κλάσεις 1941 και 1942 (γεννηθέντες το 1920 και 1921) διαταγή των Βουλγαρικών αρχών παρουσιάσθησαν την 4 Μαΐου ε.ε και ανεχώρησαν αυθημερόν οι τοιούτοι της Δράμας σιδηροδρομικώς εις Σιδηρόκαστρον και εκείθεν προς την Βουλγαροκρατουμένην Σερβικήν Μακεδονίαν.
Άπαντες είχον εφοδιασθή ατομικώς με 4 ημερών τροφάς και δύο λινοστολάς.
Κατά διαδοθείσας φήμας εν Δράμα παρά Βουλγάρων, οι ανωτέρω στρατευθέντες προορίζονται διά τα εργατικά τάγματα της περιοχής Κουμανόβου.
Πλείστοι νέοι ανήκοντες εις τας ανωτέρω κλάσεις διά να αποφύγουν την στράτευσιν των Βουλγάρων ενεγράφησαν εις το εν Καβάλλα Γερμανικόν Γραφείον Εργασίας και ανεχώρησαν διά Γερμανίαν. Συνέχεια

Συνταγματάρχης Ψαρρός προς Ταγματάρχη Τζεφ, ΕΚΚΑ/ΣΔ/5/42 Σύνταγμα Ευζώνων/ΑΑ597/11 Απρ 1944

ΕΘΝΙΚΑΙ ΑΝΤΑΡΤΙΚΑΙ ΟΜΑΔΕΣ Νο. 7
Ε.Κ.Κ.Α. Σ.Δ. 11.4.44
5/42 Σύν/μα Ευζώνων
Αριθ. 597
ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ
Αγαπητέ μου κ. Ταγματάρχα,
Ελαβα την χθεσινή σας επιστολήν μόλις αυτήν την στιγμήν. Σας απαντώ, ότι η πρόσκλησις του Κου Κρίς με ενθουσιάζει. Σας στέλλω τον κ. Ταγματάρχην Γιακουμάκην για να συνεννοηθήτε για την κίνησιν προς το σημείον συναντήσεως. Θα μεταβή εκεί με τον κ. Παπαγιαννόπουλον ως αντιπρόσωποί μας. Είναι ανάγκη να εξασφαλισθή η ακώλυτος μετάβασίς των, εκ μέρους του ΕΑΜ. Σας παρακαλώ να αναλάβητε το ζήτημα αυτό σεις να το κανονίσητε.
Το μήνυμα αυτό του Συν/χου Κρίς ελπίζω να βοηθήση πολύ εις την αποφυγήν της ρήξεως. Δυστυχώς ο κ. Καρτάλης βρίσκεται εις την Αθήνα και επομένως είναι αδύνατον να βρίσκεται εγκαίρως εδώ για να αναχωρήση για το σημείον συναντήσεως.
Οσον αφορά το ζήτημα της αποστολής αντιπροσώπων εις το Κάιρον, αυτό είναι ζήτημα της Κεντρικής Επιτροπής από τας Αθήνας. Γι’ αυτό στέλλω αντίγραφον επιστολής σας με ειδικόν αγγελιοφόρο. Νομίζω καλόν να ζητήσητε από το Κάιρον να τηλεγραφήση σχετικά στην Κεντρικήν μας Επιτροπή εις τας Αθήνας. Είμαι βέβαιος ότι η Κ.Ε. μας είναι έτοιμη να στείλη αντιπροσώπους.-

Με φιλικά αισθήματα
Δ.ΨΑΡΡΟΣ
Ακριβές αντ/φον εκ του προσωπικού
αρχείου Υποσ/γου Δούκα Στεφ.
Τ.Σ.Υ.

Εκθεση Δράσης Υπηρεσίας ΚΟΔΡΟΣ

ΕΚΘΕΣΙΣ
ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΡΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
‘ΚΟΔΡΟΣ’

1.- ΙΔΡΥΣΙΣ
Κατά τον Μάρτιον 1942 η κυρία Ρόζα Λίζα Λυκουρέζου εταξίδευσεν εις Ελβετίαν προς επίτευξιν επάφης μετά συμμαχικών κύκλων, επί τω σκοπό οργανώσεως μυστικής Υπηρεσίας, ήτις θα έδρα εν Ελλάδι εις βάρος του εχθρού, συμβάλλουσα ούτως εις τον κοινόν Συμμαχικόν αγώνα και εις την επιδιωκομένην απελευθερώσιν της χώρας.
Πράγματι επέτυχε επαφήν μετά της εν Λονδίνω αρμοδίας Κεντρικής Αγγλικής Υπηρεσίας ήτις αποδεχθείσα προθύμως την εισήγησιν ταύτην, συνεφώνησεν επί της επειγούσης ιδρύσεως τοιαύτης Υπηρεσίας εν Ελλάδι, απέστειλε προς την Καν Λυκουρέζου τους αναγκαούντας μυστικούς κώδικας συνεννοήσεως και αφ’ ετέρου διέταξε την εν Κωνσταντινουπόλει αρμοδίαν Αγγλικήν Υπηρεσία όπως αποστείλη εις Ελλάδα πομπό ασυρμάτου και τα λοιπά αναγκαιούντα μέσα προς λειτουργίαν της ως άνω Υπηρεσίας. Συνέχεια

Εντολή κυβέρνησης για ουδέτερη αντιμετώπιση Βλάχων, ΓΠΚ/ΑΠ341/12 Μαρ 1942

Χ.Μ/5 Έγγραφον υπ’ αριθ. 7

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ
ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
Αριθ.Πρωτ. Α.Μ.341                                        Αθήναι τη 12 Μαρτίου 1942
Π ρ ό ς
Άπαντα τα Υπουργεία
Την Γενικήν Διοίκησιν Μακεδονίας
Το Γραφείον Προέδρου Κυβερνήσεως
Την Γενικήν Διεύθυνσιν Τύπου και Ραδιοφωνίας
Το Γραφείον Μελετών και Δημοσιευμάτων
Την Υπηρεσίαν ανταποκρίσεως μετά των Γερμανικών ΠολιτικώνΑρχών
Την Επιτροπήν Συνδέσμου μετά των Γερμανικών Στατιωτικών Αρχών.
Την Επιτροπήν Συνδέσμου μετά των Ιταλικών Αρχών.

Ι.- Ιδιοτελή τινά πρόσωπα εκμεταλλευόμενα την κρίσιμον περίοδον της πατρίδος μας προσπαθούσιν από τινος να ενσπείρωσιν ζιζάνια μεταξύ του Ελληνικού Λαού με τον σκοπόν να προσκομίσωσιν ατομικά ωφέλη.
Προς τούτο εξέλεξαν τον δρόμον να εκμεταλλευθώσι το Ελληνικόν Βλαχικόν στοιχείον.
Ενόμισαν δηλαδή ότι επήλθεν η στιγμή να σκυλεύσωσι την Ελλάδα ενώ θα έπρεπε να γνωρίζωσιν ότι η Ελλάς οσαδήποτε πλήγματα και αν υποστή δεν θα παύση ποτέ να φωσφορίζη και τέλος θα ξαναλάμψη έτι φαεινότερον διότι της αξίζει.
Το Βλαχικόν στοιχείον με την Ελλάδα μέσα εις το αίμα και την ψυχήν του με ευρείαν και ηρωικήν συμμετοχήν τόσον εις τον αγώνα του 1821 όσον και εις τους μεταγενέστερους Εθνικούς πολέμους, με πλουσίαν συμβολήν εις τα έργα της φιλανθρωπίας και του πολιτισμού με εξέχουσαν συνεργασίαν εις την πνευματικήν και οικονομικήν ανάδειξιν του τόπου, ενσαρκώνει την Πατρίδα μας.
Ο πρωτομάρτυς Ρήγας Φερραίος, ο πολιτικός Κωλέττης, οι Αρματωλοί του Ολύμπου και της Πίνδου Βλαχάβας, Νίκος Τσάρας και άλλοι, οι εθνικοί ευεργέται Αβέρωφ, Σίνας, Τοσίτσας, Στουρνάρας, και άλλοι, οι ποιηταί Ζαλοκώστας, Κρυστάλλης, Χρηστοβασίλης, οι άνθρωποι των γραμμάτωνΠανταζίδης και Λάμπρος είναι άπαντες Έλληνες Βλάχοι. Συνέχεια

Περι βλάχων, 1-3-1942

Έγγραφον υπ’ αριθ. 4
—————————
ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΤΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΙΣ
——————————————
Εις την εφημερίδα «ΘΕΣΣΑΛΙΑ» του Βόλου εδημοσιεύθη μία σειρά άρθρων εναντίον των Βλάχων της Ελλάδος και μερικά αποσπάσματα από το βιβλίον του Καθηγητού κ. Κεραμοπούλου περί των Βλάχων. Όσον αφορά τα άρθρα ελπίζομεν η Ελληνική Κυβέρνησις να θέση τέρμα εις αυτήν την εκδήλωσιν. Εις κανέναν δεν επιτρέπεται να παίζη εν ου παικτοίς καθ’ ην στιγμήν οι αδελφοί μας χύνουν το αίμα τους παρά το πλευρόν των κραταιών Συμμάχων μας. Όσον αφορά το ιστορικόν μέρος διά την καταγωγήν των Βλάχων της Βαλκανικής περιττεύουν αι εξεζητημέναι εξηγήσεις του Καθηγητού κ. Κεραμοπούλου αι οποίαι δεν είναι άλλο τι, ει μη διαστροφή και παραχάραξις της ιστορικής αλήθειας. Συνέχεια