Η συμμετοχή τής 1ης Ελληνικής Ταξιαρχίας στη μάχη τού Ελ-Αλαμέιν.

Η συμμετοχή της 1ης Ελληνικής Ταξιαρχίας, στη μάχη τού Ελ-Αλαμέιν το 1942, είχε ιδιαίτερη σημασία δια την Ελλάδα καθώς αμέσως μετά από την κατάληψη της χώρας από τις δυνάμεις Γερμανίας-Ιταλίας-Βουλγαρίας, οι ελεύθερες Ελληνικές δυνάμεις στην Μέση Ανατολή (Βόρεια Αφρική) έλαβαν αμέσως μέρος στις επιχειρήσεις κατά των Γερμανοιταλών.
Από το Φεβρουαρίου τού 1941, δίπλα στις Ιταλικές δυνάμεις πού πολεμούσαν εις το μέτωπο της Βορείου Αφρικής, πολεμούσαν και δύο Γερμανικές μεραρχίες (η 15η Τεθωρακισμένη μεραρχία και η 5η ελαφριά μεραρχία υπό τις διαταγές τού στρατηγού Ερβιν Ρομμελ). Οι Γερμανικές δυνάμεις απoτελούσαν το D.A.K (Deutsche Afrika Korps, Γερμανικό Αφρικανικό Σώμα ). Συνέχεια

Advertisements

Η ανατίναξη του στρατηγείου της χιτλεροφασιστικής οργάνωσης ΕΣΠΟ στην Αθήνα

Βασίλης Μπαρτζιώτας , Η Εθνική Αντίσταση στην Αδούλωτη Αθήνα

… Στις 22 του Σεπτέμβρη 1942 ανατινάχτηκε στον αέρα από μια μικρή ομάδα τολμηρών πατριωτών της ΠΕΑΝ (Πανελλήνιος Ένωσις Αγωνιζόμενων Νέων) το «στρατηγείο» της χιτλεροφασιστικής οργάνωσης ΕΣΠΟ στην Αθήνα. Το στρατηγείο της ΕΣΠΟ, ένα τετραώροφο μέγαρο, βρισκόταν στη γωνία των οδών Πατησίων και Γλάδστωνος. Η ΕΣΠΟ ήταν μια οργάνωση προδοτών που είχε ιδρυθεί από τον πράκτορα της Γκεστάπο γιατρό Στεροδήμο και θεωρούνταν σαν ένα είδος παραρτήματος του Εθνικο­σοσιαλιστικού Κόμματος στην Ελλάδα. Η ΕΣΠΟ αποτελούνταν κυρίως από διάφορα καθάρματα. Με την ανοχή και τη βοήθεια των προδοτικών κυβερνή­σεων η ΕΣΠΟ εξασφάλιζε στα μέλη της ένα πιστόλι, μια ταυτότητα, χρήματα και συσσίτιο γι’ αυτά και τα μέλη των οικογενειών τους. Συνέχεια

Εκθεση δράσης ΕΑΟ «ΖΗΡΕΙΑ»

ΕΚΘΕΣΙΣ ΔΡΑΣΕΩΣ ΤΩΝ Ε.Α.Ο. «ΖΗΡΕΙΑ»

Η συγκρότησις των Ανταρτικών Ομάδων, εγένετο με το πνεύμα της επιβοηθήσεως των Συμμάχων, δηλαδή εις το να απασχολή ο εχθρός δυνάμεις εις τρόπον ώστε να εξασθενούνται τα μέτωπα των επιχειρήσεών του. Σκοπός λοιπόν των Ε.Α.Ο. «ΖΗΡΕΙΑ» ήτο η δράσις κατά του Κατακτητού. (α) Το κτύπημα διά των όπλων εις επικαίρους θέσεις δι’ ενέδρας, ώστε διά του τρόπου αυτού να απαγορεύεται η εύκολος μετακίνησις του εχθρού από περιφερείας εις περιφέρειαν.
(β) σαμποτάζ εις τηλεφωνικά δίκτυα, εις αποθήκας υλικών, εις καταυλισμούς, εις οχήματα του, ως και εις αεροδρόμια και γενικά εις ότι ήτο επιβλαβές εις την κίνησίν του.
Μάχαι εις ας ήλθον εις επαφήν αι ομάδες
1. Τον Απρίλιον του 1943 εις θέσιν Ρέμμα Στρούζι, όρια των Νομών Αργολιδοκορινθίας και Αρκαδίας με διλοχίαν Ιταλικού Στρατού. Αποτέλεσμα κατά εξακριβωμένας πληροφορίας εχθρού νεκροί δύο, τραυματίαι έξ, απώλειαι ημετέρων μηδέν.
2. Τον Μάιον του 1943. Εις θέσιν Κώμη Αρκαδίας με Ιταλικήν Στρατιωτικήν δύναμιν. Μάχη διαρκείας δύο ωρών. Αποτελέσματα δεν εξηκριβώθησαν. Ημέτεραι απώλειαι μηδέν.
3. Τον Ιούνιον του 1943. Μάχη εις Δόσος Ζαχώλης με Ιταλικήν περίπου τριλοχίαν. Επίθεσις αιφνιδιαστική εις φυλάκια των. Κύριος όγκος Στρατιωτικής δυνάμεως εξύλευεν εις δάσος. Αποτέλεσμα απώλειαι εχθρού νεκροί τέσσαρες, τραυματίαι εννέα, αιχμάλωτοι τρείς.
Ημέτεραι απώλειαι μηδέν. Λάφυρα έν πολυβόλο φίατ, δώδεκα ατομικά όπλα.
4. Τον Ιούλιον του 1943: Μάχη Τρικκάλων Κορινθίας κατά μέτωπον ενατίον δυνάμεως εχθρικής άνω τάγματος (Ιταλικού). Έλαβεν χώραν η επιχείρησις αύτη ως εξής. Εστάλη τελεσίγραφον με τον ιερέα των Τρικκάλων ονόματι Μεντζέλον (ευρίσκεται εν ζωή). Εις το τελεσίγραφον διατάσσετο ο Δ/τής ή να παραδοθή μετά του εμψύχου και αψύχου υλικού ή να εγκαταλείψη την πόλιν μόνον με το έμψυχον υλικόν εξερχόμενος διά ορισθησομένης οδού και κατευθύνσεως. Συνέχεια

Εκθεση γεγονότων Χαλκιδικής μέχρι Δεκέμβριο 1942, Αγγελος Αγαπητός/5 Δεκ 1942

ΕΚΘΕΣΙΣ Αγγέλου Αγαπητού εφ. λοχαγού πρώην Πολιτευτού

ΠΕΡΙ : της εν Χαλκιδική και Μακεδονία εξελλιχθείσης κατά-
στάσεως από της ημέρας της Κατοχής μέχρι σήμερον
Δεκέμβριος 1942

ΕΘΝΙΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ
Άμα τη καταλείψη της Μακεδονίας και επιστροφή του υποφαινομένου εξ Αθηνών όπου ευρισκόμην εις Χαλκιδικήν, συνηντήθην μετά του θείου μου Αθαν.Παλαμίδους και υιών και τινών εκ των παραγόντων της περιφερείας, μετά των οποίων αντηλλάξαμεν σκέψεις διά την αντιμετώπισιν από Εθνικής πλευράς της καταστάσεως αναλόγως του πώς θα εξελλίσσετο αύτη, βέβαιοι όντες ότι η Κατοχή θα εξεδηλούτο κατά τρόπον ωμότερον και βαρβαρώτερον οσημέραι.
Μόλις αντελήφθημεν ότι συναίσθησις των καθηκόντων αμύνης απάντων των κατοίκων της περιφερείας ήτο έκδηλος και η απόφασις των διά την μέχρι της απελευθερώσεως αντίστασιν κατά του εχθρού ειλημμένη, εσπεύσαμεν να συναντήσωμεν τον Μητροπολίτην Κασσανδρίας Κον Ειρηναίον εις τον οποίον εξεθέσαμεν τας απόψεις μας ήτοι περί συνεννοήσεως και προϋποθέσεως μελλοντικής οργανώσεως όλων των κατοίκων της Χαλκιδικής, διά την παθητικήν αντίστασιν κατά του εχθρού, Εθνικήν αλληλεγγύην και προσπάθειαν επικοινωνίας μετά της πραγματικής Ελλην. Κυβερνήσεως και των Συμμάχων. Ο Μητροπολίτης επεδοκίμασεν ενθουσιωδώς τας απόψεις μας. Συνέχεια

Eκθέσεις πολεμικής δράσεως Μονάδων 1940-1941, ΥΠΕΘΑ/12 Δεκ 1942

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΠΟΛ. ΕΚΘΕΣΕΩΣ
ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ. 187268/3231

ΔΙΑΤΑΓΗ

Ι. Παρά τας επανειλημμένας διαταγάς και συστάσεις, αίτινες άλλως τε έδει να επερίττευον, συνεχίζεται εκ μέρους τινών υποβαλόντων εκθέσεις επί της κατά τον πόλεμο 1940 – 1941 δράσεως των μονάδων των, η αναγραφή εις τας εκθέσεις ταύτας κρίσεων διά πρόσωπα και δη είτε ανήκοντα εις προϊστάμενον αυτών κλιμάκιον ή εν πάση περιπτώσει ουδόλως υπαγόμενα υπό τας διαταγάς των, κρίσεων εξερχομένων ενίοτε των ορίων της ευπρεπείας. Υπό τας συνθήκας ταύτας αι τοιαύται εκθέσεις από έγγραφον ιστορικόν εθνικής αξίας καταντώσι στοιχεία προσωπικού χαρακτήρος, εις βάρος του σκοπού των εκθέσεων τούτων.
Ας κατανοηθή παρά πάντων καλώς ότι η Πολεμική Έκθεσις δέον να είναι σαφής αλλά και ξηρά αφήγησις των Πολεμικών γεγονότων αναγραφομένων τούτων εν αυτή εν ω χρόνω και χώρω έλαβον ταύτα χώραν. Αποδεκτικά απαραίτητα στοιχεία άτινα πρέπει να συνοδεύωσι την έκθεσιν είναι μόνον τα έγγραφα εκείνα άτινα συνετάγησαν κατά την εξέλιξιν των πολεμικών γεγονότων και άτινα άλλως τε εν τίνι μέτρω προεκάλεσαν ή επηρέασαν τα τελευταία ταύτα (πολεμικά γεγονότα) ήτοι αι εκδοθείσαι κατά την εξέλιξιν των επιχειρήσεων διαταγαί και αι ληφθείσαι τότε αναφοραί παρά των διαφόρων κλιμακίων της στρατιωτικής ιεραρχίας. Συνέχεια

Ιωάννης Τσιγάντες για το ΕΑΜ, Οκτ. 1942

Ο Ιωάννης Τσιγάντες-Σβορώνος (189714 Ιανουαρίου 1943) ήταν Έλληνας στρατιωτικός. Απότακτος αξιωματικός του φιλοβενιζελικού κινήματος του 1935, ανέπτυξε έντονη αντιστασιακή δράση κατά τη διάρκεια της Κατοχής στα πλαίσια της οργάνωσης Μίδας 614.  Ηταν υποκινητης της πανεργατικης και πανυπαλληλικης απεργιας στις 7-14 Σεπτεμβριου 1943 συμφωνα με πολλες μαρτυριες, μεταξυ αυτων και του Διονυσιου Μπενατατου εκ των ηγετων του ΕΑΜ.

Ο Τσιγάντες δολοφονήθηκε από τους Ιταλούς στις 14 Ιανουαρίου 1943, μετά από το τηλεφώνημα γυναίκας στο Ιταλικό Φρουραρχείο που ανέφερε ότι στη διεύθυνση (Πατησίων 86) που βρισκόταν εκείνη την ημέρα ο Τσιγάντες θα εύρισκαν Βρετανό αξιωματικό. Ο προδότης ποτέ δεν ταυτοποιήθηκε….

Στο υπ’ αριθ. 21 Εμπιστευτικό Δελτίο Ειδήσεων του ΚΚΕ και του ΕΑΜ (Αθήνα 18 Μάρτη 1943), αναφέρεται ότι οργανώσεις του ΕΑΜ είχαν αποφασίσει την εξουδετέρωση του «προδότη» Τσιγάντε με εκτέλεση, είχαν συγκροτήσει εκτελεστικό απόσπασμα που κατευθυνόταν στην Πατησίων 86 για να τον σκοτώσει την ώρα ακριβώς που οι Ιταλοί καραμπινιέροι είχαν κάνει το ιδιο. Το«Εμπιστευτικό Δελτίο Ειδήσεων»έλεγε:
«Το Γενάρη σκοτώθη στην Αθήνα ο αξ/κός Τσιγάντες. Αυτός δουλεύοντας για λογαριασμό της Κυβέρνησης του Λονδίνου ήρθε δυο φορές στην Αθήνα φέρνοντας λεφτά, τα οποία διέθεσε για το ΕΑΜ. Την τρίτη φορά που ήρθε συνδέθηκε με «σαλδάρες» και τους έδωσε άφθονο χρήμα για να οργανώσουν ομάδες ανταρτικές με διαφορετικό πολιτικό περιεχόμενο από κείνο που έχει το ΕΑΜ. Οι οργανώσεις μας που πιστεύουν απόλυτα στην αρχή του αθανάτου μας Λένιν… όλα τα μέσα για το σκοπό ΔΕΝ ΔΙΣΤΑΣΑΝ ΝΑ ΤΟΝ ΠΛΗΡΩΣΟΥΝ, ΟΠΩΣ ΕΠΡΕΠΕ. ΤΗ ΣΤΙΓΜΗ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΠΗΓΑΙΝΕ ΝΑ ΤΙΜΩΡΗΣΕΙ ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΔΟΤΗ βρήκε καραμπινιέρους στο σπίτι του που τον είχαν σκοτώσει σε συμπλοκή».

14/1/1943 Ο ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΙΓΑΝΤΕΣ ΝΕΚΡΟΣ

Ο Τσιγάντες ήταν ο πρώτος αρχηγός της Αντιστασιακής Οργάνωσης «ΜΙΔΑΣ 614». Στην «Έκθεση επί της πολιτικής καταστάσεως», τον Οκτώβριο του 1942, απευθυνόμενος στο Αρχηγείο της Μέσης Ανατολής που τον είχε αποστείλει στην κατεχόμενη Ελλάδα τον Αύγουστο του 1942, ακτινογραφεί το ΕΑΜ. Λέει ο Τσιγάντες, για το ΕΑΜ:

5. ΕΑΜ – Ουδεμία απολύτως αμφιβολία χωρεί, ότι το ΕΑΜ είναι καθαρώς και ουσιαστι¬κώς κομμουνιστική οργάνωσις. Ή Διοίκησις, τα νεύρα, η τακτική και αι επιδιώξεις της ορ¬γανώσεως ταύτης ειναι καθαρώς κομμουνιστικά. Παρακαλώ να πιστεύητε απολύτως ότι επιβάλλεται και από πολεμικής και άπό πολιτικής (ελληνικής και αγγλικής απόψεως), ή μή παρο¬χή ουδενός μέσου η βοηθειας είς τό ΕΑΜ Συνέχεια

The Greek Ambassador’s Reply to President Roosevelt’s Message to Greece, October 29, 1942.

Washington, D. C.

October 29, 1942.

My dear Mr. President: *

I wish to convey to you my heartfelt gratitude for the letter of October 28th, which was handed to me on your behalf by the Honorable Sumner Welles, Under Secretary of State, at the meeting held yesterday evening in commemoration of Greece’s gallant stand against the Italian aggression.

Your inspiring words express an invaluable appreciation of the effort of the Greek people who, throughout their centuries old history, underwent many sacrifices in order to defend and preserve their most cherished tradition for independence, and your high appraisal of their example in the present struggle against the despoilers of freedom will be a precious encouragement to the fighting Greek forces and to the whole Greek nation.

Be assured that all free peoples look with fervent hope to this great country and its illustrious leader for the prevalence of liberty and justice for which we are fighting.

Please accept, my dear Mr. President, the expression of my deep respect.

Cimon Diamantopoulos

Ambassador of Greece.

President Roosevelt’s Message to Greece, October 28, 1942.

My Dear Mr. Ambassador:

On the early morning of October 28, 1940, the Fascist aggressors handed an ultimatum to Greece. The challenge was hurled back without a moment’s hesitation. This was what might have been expected from a gallant and courageous people devoted to their homeland. You commemorate tonight the second anniversary of the beginning of the total resistance of the Greek people to totalitarian warfare.

More significant, even, than the initial reply to the challenge is the fact that Greece has continued to fight, with every means at its command. When the Greek mainland was overrun, the resistance was carried on from the islands. When the islands fell, resistance continued from Africa, from the seas, from anywhere the aggressor could be met.

To those who prefer to compromise, to follow a course of expediency or to appease, or to count the cost, I say that Greece has set the example which every one of us must follow until the despoilers of freedom everywhere have been brought to their just doom.

Very sincerely yours,

Franklin D. Roosevelt.

Εκθεση πεπραγμένων Επιτροπής Μακεδόνων και Θρακών Αθηνών, 15 Οκτ 1942

ΕΚΘΕΣΙΣ
ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ
ΤΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΩΝ ΚΑΙ ΘΡΑΚΩΝ
ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ
(Από Μαΐου 1941 Μέχρι Αυγούστου 1942)

Α) ΙΔΡΥΣΙΣ, ΟΡΓΑΝΩΣΙΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Ι. Μόλις, κατά Μάϊον 1941 εγνώσθη ενταύθα η κατάληψις της Ανατολικής Μακεδονίας και της Δυτικής Θράκης υπό των Βουλγάρων, ως και ο κίνδυνος, τον οποίον διέτρεχεν εξ αυτών η υπόλοιπος Μακεδονία, ερρίφθη εις σύσκεψιν μεταξύ των κ.κ. Α.Κεραμοπούλου, Γ. Μόδη, Χρ. Λιώτη, Δ. Ανδρεάδη και του υποφαινομένου, η ιδέα της συστάσεως επιτροπής προς μελέτην και παρακολούθησιν των εθνικών τούτων ζητημάτων, προς αντίδρασιν κατά των βουλγαρικών προσπαθειών δι’ υποβολής διαμαρτυριών και υπομνημάτων προς τας αρμόδιας ξένας Αρχάς και δι’ αναιρέσεως των ισχυρισμών των βουλγάρων και καταγγελίας της συμπεριφοράς αυτών. Εις τας συσκέψεις αυτάς προσήλθον μετ’ ολίγον και άλλοι Μακεδόνες και Θράκες διαμένοντες ενταύθα, ως οι κ.κ. Πάζης, Χατζηλίας, Μπακάλμπασης, Χόνδρος, Εξηντάρης, Ι.Παπαδάκης, Ευελπίδης, Αλ Ζάννας, Σ.Κοτζαμάνης και Β.Σιμωνίδης καθώς και ο κ. Ν.Λούβαρις, ο οποίος, μολονότι δεν είναι Μακεδών, μας εφάνη πολύ χρήσιμος εις το εν γένει έργον μας. Αι συσκέψεις αυταί έγιναν εις το γραφείον του κ. Γ.Παπαθανασίου, το οποίον επί τινάς μήνας εχρησίμευεν και ως Γραφείον της Επιτροπής μας, διό και ιδιαιτέρως οφείλονται ευχαριστίαι προς αυτόν. Περαιτέρω προσήλθον εις ενίσχυσιν οι Μητροπολίται Σερρών, Καβάλας, Αλεξανδρουπόλεως, Μαρωνείας, Ζιχνών κ.ά. ως επίσης και οι κ.κ. Αυγ.Θεολογίτης, Μ.Σταμούλης, Λαμπρινιάδης, Μανούσης, Λαναράς, Παπαδάκης, Δ.Σάντης, Κίρκος, Πέννας, Ιακώβου, Τσουτσάνης, Τσίμπας, Χατζηδίνας, Αλ.Παπαθανάσης, Φρ.Θεοδωρίδης, Μπατρίνος, Αχ.Παπαδάτος και άλλοι και τέλος αντιπρόσωποι των εν Αθήναις Προσφύγων ως και οι κ.κ. Τέγος, Τικόπουλος, Δούμπας, Μάρκατζης, Σγουραμάνης, Μανασής, Κωστόπουλος, Κισαγεζλής, Σγουρόγλου, Τζαμαϊλας, Καραμανλής, Παπαβασιλείου, Α.Αποστολίδης, Χαραλαμπίδης, Ζώϊος, Χατζηπροδρόμου και άλλοι. Συνέχεια

Τι είναι και τι θέλει το ΕΑΜ, Σεπ 1942

(Ε. Α. Μ.)
ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΤΙ ΘΕΛΕΙ
ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ
«Καλλίτερα μιας ώρας ελεύθερης ζωή»
Έκδοση Ελεύθερης Ελλάδας
ΣΤΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ
Τι είναι η σημερινή στιγμή για τον ελληνικό λαό, το καταλαβαίνουμε όλοι μας, αφού τη ζούμε όλοι και την αισθανόμαστε βαθειά μέσα στη συνείδησί μας. Ο εχθρός στέκεται πάνω μας σαν όρνεο, η σκλαβιά μας σκεπάζει και μαζί της, η καταπίεση, η αρπαγή, η ληστεία. Εκατοντάδες πέφτουν κάτω από τα βόλια των χιτλεροφασιστών. Δικοί μας άνθρωποι, σκελετωμένοι από την πείνα, πεθαίνουν κοντά μας. Χωριά ρημάζονται, καίονται, εξαφανίζονται. Χιλιάδες συμπατριώτες μας είναι έγκλειστοι στις φυλακές και στα στρατόπεδα.
Οι κατακτητές λυσσομανούν. Νοιώθουν το έδαφος να φεύγει κάτω από τα πόδια τους. Η ώρα της συντριβής τους πλησιάζει. Ο πόλεμος συνεχίζεται σ’ όλα τα μέτωπα. Και στο εξωτερικό και στο εσωτερικό, στην Ευρώπη, στην Ασία, στην Αφρική, στους Ωκεανούς και στις θάλασσες. Ο λαός μας αγωνίζεται για τη ζωή και τη λευτεριά του. Οι αντάρτες μας, με το όπλο στο χέρι, γράφουν σελίδες άφθαστου ηρωϊσμού και ανοίγουν τον δρόμο προς τον λυτρωμό. Το Εθνικό Απελευθερωτικό μέτωπο στάθηκε οργανωτής και οδηγητής του λαού μας, σε όλες του τις εκδηλώσεις. Είναι ο μοναδικός συνασπισμός που με την δράση του συγκεντρώνει την εμπιστοσύνη και την αφοσίωση των πλατειών μαζών.
Στις λίγες αυτές σελίδες, κάθε ΄Ελληνας παιριώτης θα βρή ότι του χρειάζεται σχετικά με τον αγώνα για την εθνική απελευθέρωση, που είναι ο αγώνας του ΕΑΜ, δηλαδή της οργάνωσης εκείνης που παλεύει νύχτα και μέρα στις πόλεις και στα χωριά για να γίνη η χώρα μας ελεύθερη και ανεξάρτητη.

Αθήνα, Σεπτέμβρης 1942
………………………………………….
Ο Eθνικός αγώνας είνε τιτάνειος, είνε
ιερός. Γι’ αυτό θέλει:
– Ενότητα στους σκοπούς
– Ενότητα στην οργάνωση
– Ενότητα στη δράση.
………………………………………… Συνέχεια

Η καταστροφή της ΕΣ.Π.Ο. από τους εθνικιστές της Π.Ε.Α.Ν (20-9-1942)

20 Σεπτεμβρίου 1942, ένας εκκωφαντικός θόρυβος συνταράσσει την Αθήνα.
Τα γραφεία της προδοτικής φιλο-ναζιστικής οργανώσεως ΕΣΠΟ ανατινάσσονται στην Πατησίων. Μέσα από τα ερείπια τους ανασύρονται 70 Γερμανοί και 30 Έλληνες συνεργάτες τους νεκροί. Οι αρχές κατοχής κινητοποιούνται αμέσως. Ποιος μπορούσε να κάνει αυτό το σαμποτάζ στο κέντρο της Αθήνας, στο απόγειο της ισχύος του Γερμανικού στρατού; Ο ΕΔΕΣ, η ΕΚΚΑ και ο ΕΛΑΣ εκείνη την περίοδο υπάρχουν μόνο στα χαρτιά. Ποιος λοιπόν είχε το θάρρος, αλλά και την υποδομή, να κτυπήσει την ΕΣΠΟ και να στείλει το μήνυμα της εθνικής αντιστάσεως στον λαό; Συνέχεια

Πληροφορίες για Βουλγαροκρατούμενες περιοχές, ΓΕΣ/Α2/24 Ιουλ 1942

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΙΙ (Γ.Ε.Σ.)
ΒΟΥΛΓΑΡΟΚΡΑΤΟΥΜΕΝΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΙ
Απόκτησις Βουλγαρικής υπηκοότητος.
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
Αριθ. 161-24 Ιουλίου 1942
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Τμήμα Πολιτικόν
Εγκύκλιος
Αριθ. 5347

Προς τους κ.κ. Νομάρχας, Επάρχους και Δημάρχους – Προς την Δ/σιν Αστυνομίας.
Εις την εφημερίδα της Κυβερνήσεως υπ’ αριθ. 124 από 10 Ιουνίου 1942 εδημοσιεύθη διάταγμα αφορών την υπηκοότητα εις τα απελευθερωθέντα το 1941 εδάφη.
Συμπληρωματικώς προς την διάταξιν αυτήν δέον να λαμβάνωνται υπ’ όψιν τα ακόλουθα:
1) Διά τα πρόσωπα τα οποία αποκτώσι δικαιωματικώς την Βουλγαρικήν υπηκοότητα
Α. Δυνάμει του άρθρου 1 του Διατάγματος, αποκτώσι δικαιωματικώς την Βουλγαρικήν υπηκοότητα άπαντα τα πρόσωπα Βουλγαρικής προελεύσεως (καταγωγής Γιουγκοσλαύοι και Έλληνες υπήκοοι, οίτινες ευρέθησαν μονίμως εγκατεστημένοι εις τα ελευθερωθέντα το 1941 εδάφη ή εις τα παλαιά όρια Βασιλείου, όταν ετέθη εν ισχύϊ το διάταγμα. διά τα πρόσωπα αυτά πρέπει να λαμβάνηται υπ’ όψιν ότι το Διάταγμα δεν κάμνει διάκρισιν επί ποίας βάσεως απέκτησαν αυτά προγενεστέρως την Γιουγκοσλαυϊκήν, αντιστοίχως Ελληνικήν, υπηκοότητα – εάν δηλ. εκ γεννήσεως, εκ πολιτογραφήσεως ή κατόπιν γάμου και επομένως ο μόνος όρος προς απόκτησιν της Βουλγαρικής υπηκοότητος παρά των ιδίων προσώπων είναι να έχωσιν ευρεθή αυτά μονίμως εγκατεστημένα εις τα νυν όρια του Βασιλείου.
Κατά δεύτερον λόγον πρέπει να λαμβάνηται υπ’ όψιν ότι το άρθρο. 1 του Διατάγματος δεν κάμει διάκρισιν όσον αφορά, τον τόπον γεννήσεως ή την προγενεστέραν μόνιμον εγκατάστασιν των προσώπων αυτών Βουλγαρικής προελεύσεως, ένεκα του οποίου επωφελούνται του παρόντος κειμένου του Διατάγματος όχι μόνον τα πρόσωπα Βουλγαρικής προελεύσεως, μόνιμοι κάτοικοι των απελευθερωθέντων εδαφών, αλλ’ επίσης και οι μετανάσται Βουλγαρικής προελεύσεως (π.χ. εκ Φλωρίνης, Βοδενών, Δίρβης κ.λ.π.) οίτινες όταν ετέθη το Διάταγμα εν ισχύϊ ήσαν μονίμως εγκατεστημένοι εις τα ελευθερωθέντα το 1941 εδάφη ή εις τα παλαιά όρια του Βασιλείου.
Εν τέλει πρέπει να λαμβάνηται υπ’ όψιν ότι όλα αυτά τα πρόσωπα αποκτώσι την Βουλγαρικήν υπηκοότητα όχι μόνον δικαιωματικώς, αλλά και άνευ όρων υπό την έννοιαν, ότι η υπηκοότης αύτη είναι διά τα πρόσωπα ταύτα υποχρεωτική και δεν δύναται ταύτα να την αρνηθούν. Συνέχεια

Εκθεση διεξαγωγής Λαϊκής Διαφώτισης, Γενική Επιθεώρηση Νομαρχιών Μακεδονίας/21 Ιουλ 1942

ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ ΝΟΜΑΡΧΙΩΝ
ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Έκθεσις Επί της Διεξαγωγής της Λαϊκής Διαφωτίσεως
Αθήναι, τη 21η Ιουλίου 1942
………………………………………………………………………………………………………

Αριθ. 26594
ΑΠΟΦΑΣΙΣ
«Έχοντες υπ΄όψιν τα άρθρα 2-4 του Ν.Δ/ματος 174/1941 ως τούτο ετροποποιήθη υπό του άρθρου Ι του Ν.Δ/ματος 337/1941 και το άρθρο 2 του Ν.Δ 518/1941 ως και το υπ΄αριθ. 69767/ε.ε έγγραφον της Γενικής Διοικήσεως Μακεδονίας, κανονίζομεν ειδικώτερον τα καθήκοντα του Γενικού Επιθεωρητού των Νομαρχιών εν τη περιφερεία της Γενικής Διοικήσεως Μακεδονίας και ακολούθως.
Α: Επί ζητημάτων Διοικήσεως
1) Εισηγείται εις τον Γενικόν Δοικητήν Μακεδονίας την λήψιν των ενδεικνυομένων γενικών μέτρων και υποβάλλει διαφωτιστικάς εκθέσεις περί της εν γένει καταστάσεως των Διοικητικών Υπηρεσιών.
2) Παρακολουθεί τας εναντίον των Αρχών του Κράτους, του Στρατού κατοχής και της Εθνικής Ενότητος γενομένας τυχόν παρ΄ οιουδήποτε ενεργείας, ιδία παρά ξένων προπαγανδών και κατευθύνει σχετικώς τας αρμοδίας υπηρεσίας.
3) Γνωμοδοτεί επί πάσης περιπτώσεως αντικαταστάσεως Δημάρχων, Δημοτικών και Κοινοτικών Συμβουλίων ή και εις έλεγχον της διοικήσεως και διαχειρίσεως Δήμων και Κοινοτήτων, κατόπιν ειδικής εντολής του Γενικού Δοικητού Μακεδονίας.
4) Ενεργεί επιθεωρήσεις των Υπηρεσιών των Νομαρχιών και των Γραφείων των Επάρχων της περιφερείας της Γενικής Διοικήσεως προς μόρφωσιν ασφαλούς γνώμης περί της ικανότητος και της καθόλου υπηρεσιακής επαρκείας, του ήθους, του χαρακτήρος και της εν γένει συμπεριφοράς των Νομαρχών και Επάρχων, δυνάμενος να λαμβάνη γνώσιν παντός σχετικού υπηρεσιακού στοιχείου. Συνέχεια

Πληροφορίες για Βουλγαροκρατούμενες περιοχές, ΓΕΣ/Α2/20 Μαι 1942

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΙΙ (Γ.Ε.Σ.)
ΤΜΗΜΑ Β.’
Αριθ. Πρωτ. Α.Π. 4807/20-5-42
«Βουλγαροκρατούμεναι Ελληνικαί Επαρχίαι, Ανατολική Μακεδονία και Δυτ. Θράκη»
1) Οι ανήκοντες εις τας κλάσεις 1941 και 1942 (γεννηθέντες το 1920 και 1921) διαταγή των Βουλγαρικών αρχών παρουσιάσθησαν την 4 Μαΐου ε.ε και ανεχώρησαν αυθημερόν οι τοιούτοι της Δράμας σιδηροδρομικώς εις Σιδηρόκαστρον και εκείθεν προς την Βουλγαροκρατουμένην Σερβικήν Μακεδονίαν.
Άπαντες είχον εφοδιασθή ατομικώς με 4 ημερών τροφάς και δύο λινοστολάς.
Κατά διαδοθείσας φήμας εν Δράμα παρά Βουλγάρων, οι ανωτέρω στρατευθέντες προορίζονται διά τα εργατικά τάγματα της περιοχής Κουμανόβου.
Πλείστοι νέοι ανήκοντες εις τας ανωτέρω κλάσεις διά να αποφύγουν την στράτευσιν των Βουλγάρων ενεγράφησαν εις το εν Καβάλλα Γερμανικόν Γραφείον Εργασίας και ανεχώρησαν διά Γερμανίαν. Συνέχεια

Συνταγματάρχης Ψαρρός προς Ταγματάρχη Τζεφ, ΕΚΚΑ/ΣΔ/5/42 Σύνταγμα Ευζώνων/ΑΑ597/11 Απρ 1944

ΕΘΝΙΚΑΙ ΑΝΤΑΡΤΙΚΑΙ ΟΜΑΔΕΣ Νο. 7
Ε.Κ.Κ.Α. Σ.Δ. 11.4.44
5/42 Σύν/μα Ευζώνων
Αριθ. 597
ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ
Αγαπητέ μου κ. Ταγματάρχα,
Ελαβα την χθεσινή σας επιστολήν μόλις αυτήν την στιγμήν. Σας απαντώ, ότι η πρόσκλησις του Κου Κρίς με ενθουσιάζει. Σας στέλλω τον κ. Ταγματάρχην Γιακουμάκην για να συνεννοηθήτε για την κίνησιν προς το σημείον συναντήσεως. Θα μεταβή εκεί με τον κ. Παπαγιαννόπουλον ως αντιπρόσωποί μας. Είναι ανάγκη να εξασφαλισθή η ακώλυτος μετάβασίς των, εκ μέρους του ΕΑΜ. Σας παρακαλώ να αναλάβητε το ζήτημα αυτό σεις να το κανονίσητε.
Το μήνυμα αυτό του Συν/χου Κρίς ελπίζω να βοηθήση πολύ εις την αποφυγήν της ρήξεως. Δυστυχώς ο κ. Καρτάλης βρίσκεται εις την Αθήνα και επομένως είναι αδύνατον να βρίσκεται εγκαίρως εδώ για να αναχωρήση για το σημείον συναντήσεως.
Οσον αφορά το ζήτημα της αποστολής αντιπροσώπων εις το Κάιρον, αυτό είναι ζήτημα της Κεντρικής Επιτροπής από τας Αθήνας. Γι’ αυτό στέλλω αντίγραφον επιστολής σας με ειδικόν αγγελιοφόρο. Νομίζω καλόν να ζητήσητε από το Κάιρον να τηλεγραφήση σχετικά στην Κεντρικήν μας Επιτροπή εις τας Αθήνας. Είμαι βέβαιος ότι η Κ.Ε. μας είναι έτοιμη να στείλη αντιπροσώπους.-

Με φιλικά αισθήματα
Δ.ΨΑΡΡΟΣ
Ακριβές αντ/φον εκ του προσωπικού
αρχείου Υποσ/γου Δούκα Στεφ.
Τ.Σ.Υ.

Εκθεση Δράσης Υπηρεσίας ΚΟΔΡΟΣ

ΕΚΘΕΣΙΣ
ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΡΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
‘ΚΟΔΡΟΣ’

1.- ΙΔΡΥΣΙΣ
Κατά τον Μάρτιον 1942 η κυρία Ρόζα Λίζα Λυκουρέζου εταξίδευσεν εις Ελβετίαν προς επίτευξιν επάφης μετά συμμαχικών κύκλων, επί τω σκοπό οργανώσεως μυστικής Υπηρεσίας, ήτις θα έδρα εν Ελλάδι εις βάρος του εχθρού, συμβάλλουσα ούτως εις τον κοινόν Συμμαχικόν αγώνα και εις την επιδιωκομένην απελευθερώσιν της χώρας.
Πράγματι επέτυχε επαφήν μετά της εν Λονδίνω αρμοδίας Κεντρικής Αγγλικής Υπηρεσίας ήτις αποδεχθείσα προθύμως την εισήγησιν ταύτην, συνεφώνησεν επί της επειγούσης ιδρύσεως τοιαύτης Υπηρεσίας εν Ελλάδι, απέστειλε προς την Καν Λυκουρέζου τους αναγκαούντας μυστικούς κώδικας συνεννοήσεως και αφ’ ετέρου διέταξε την εν Κωνσταντινουπόλει αρμοδίαν Αγγλικήν Υπηρεσία όπως αποστείλη εις Ελλάδα πομπό ασυρμάτου και τα λοιπά αναγκαιούντα μέσα προς λειτουργίαν της ως άνω Υπηρεσίας. Συνέχεια

Εντολή κυβέρνησης για ουδέτερη αντιμετώπιση Βλάχων, ΓΠΚ/12 Μαρ 1942

Χ.Μ/5 Έγγραφον υπ’ αριθ. 7

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ
ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
Αριθ.Πρωτ. Α.Μ.341                                        Αθήναι τη 12 Μαρτίου 1942
Π ρ ό ς
Άπαντα τα Υπουργεία
Την Γενικήν Διοίκησιν Μακεδονίας
Το Γραφείον Προέδρου Κυβερνήσεως
Την Γενικήν Διεύθυνσιν Τύπου και Ραδιοφωνίας
Το Γραφείον Μελετών και Δημοσιευμάτων
Την Υπηρεσίαν ανταποκρίσεως μετά των Γερμανικών ΠολιτικώνΑρχών
Την Επιτροπήν Συνδέσμου μετά των Γερμανικών Στατιωτικών Αρχών.
Την Επιτροπήν Συνδέσμου μετά των Ιταλικών Αρχών.

Ι.- Ιδιοτελή τινά πρόσωπα εκμεταλλευόμενα την κρίσιμον περίοδον της πατρίδος μας προσπαθούσιν από τινος να ενσπείρωσιν ζιζάνια μεταξύ του Ελληνικού Λαού με τον σκοπόν να προσκομίσωσιν ατομικά ωφέλη.
Προς τούτο εξέλεξαν τον δρόμον να εκμεταλλευθώσι το Ελληνικόν Βλαχικόν στοιχείον.
Ενόμισαν δηλαδή ότι επήλθεν η στιγμή να σκυλεύσωσι την Ελλάδα ενώ θα έπρεπε να γνωρίζωσιν ότι η Ελλάς οσαδήποτε πλήγματα και αν υποστή δεν θα παύση ποτέ να φωσφορίζη και τέλος θα ξαναλάμψη έτι φαεινότερον διότι της αξίζει.
Το Βλαχικόν στοιχείον με την Ελλάδα μέσα εις το αίμα και την ψυχήν του με ευρείαν και ηρωικήν συμμετοχήν τόσον εις τον αγώνα του 1821 όσον και εις τους μεταγενέστερους Εθνικούς πολέμους, με πλουσίαν συμβολήν εις τα έργα της φιλανθρωπίας και του πολιτισμού με εξέχουσαν συνεργασίαν εις την πνευματικήν και οικονομικήν ανάδειξιν του τόπου, ενσαρκώνει την Πατρίδα μας.
Ο πρωτομάρτυς Ρήγας Φερραίος, ο πολιτικός Κωλέττης, οι Αρματωλοί του Ολύμπου και της Πίνδου Βλαχάβας, Νίκος Τσάρας και άλλοι, οι εθνικοί ευεργέται Αβέρωφ, Σίνας, Τοσίτσας, Στουρνάρας, και άλλοι, οι ποιηταί Ζαλοκώστας, Κρυστάλλης, Χρηστοβασίλης, οι άνθρωποι των γραμμάτωνΠανταζίδης και Λάμπρος είναι άπαντες Έλληνες Βλάχοι. Συνέχεια

Περι βλάχων, 1 Μαρ 1942

Έγγραφον υπ’ αριθ. 4
—————————
ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΤΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΙΣ
——————————————
Εις την εφημερίδα «ΘΕΣΣΑΛΙΑ» του Βόλου εδημοσιεύθη μία σειρά άρθρων εναντίον των Βλάχων της Ελλάδος και μερικά αποσπάσματα από το βιβλίον του Καθηγητού κ. Κεραμοπούλου περί των Βλάχων. Όσον αφορά τα άρθρα ελπίζομεν η Ελληνική Κυβέρνησις να θέση τέρμα εις αυτήν την εκδήλωσιν. Εις κανέναν δεν επιτρέπεται να παίζη εν ου παικτοίς καθ’ ην στιγμήν οι αδελφοί μας χύνουν το αίμα τους παρά το πλευρόν των κραταιών Συμμάχων μας. Όσον αφορά το ιστορικόν μέρος διά την καταγωγήν των Βλάχων της Βαλκανικής περιττεύουν αι εξεζητημέναι εξηγήσεις του Καθηγητού κ. Κεραμοπούλου αι οποίαι δεν είναι άλλο τι, ει μη διαστροφή και παραχάραξις της ιστορικής αλήθειας. Συνέχεια

Εκθεση οργάνωσης Ανώτατη Επιτροπή Αγώνος Κρήτης (ΑΕΑΚ), 13 Φεβ 1942

ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ ΚΑΡΑΚΟΥΛΑΚΗΣ
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ 13 Φεβρουαρίου 1942
ΟΔΟΣ ΘΗΣΕΩΝ 1 ΤΗΛΕΦΩΝΟΝ
52.340
ΕΝΑΝΤΙ ΘΕΑΤΡΟΥ ΠΕΡΡΟΚΕ

Πρός
Το Γραφείο Κρητικής Υποθέσεως
Η οργάνωσις Ανωτάτη Επιτροπή Αγώνος Κρήτης (ΑΕΑΚ) ιδρυθείσα ως είναι εις υμάς γνωστόν προ πολλού με αποκλειστικόν σκοπόν την απελευθέρωσιν της Πατρίδος της από τας χείρας αιμοσταγούς κατακτητού έθετο ως αρχήν να περιλάβη εις τους κόλπους της πάντα πατριώτην αδιαφορούσα διά τας πολιτικάς δοξασίας και πεποιθήσεις, που ανήκουν εις το παρελθόν, να αποκλείση δε και να μη δεχθή όλους εκείνους οι οποίοι είτε διά λόγων είτε διά έργων έδειξαν την συμπάθειάν των προς τον εχθρόν και διά της εν γένει διαγωγής των συνετέλεσαν εις την σημερινήν δυστυχίαν μας, ακόμη δε κατά μείζονα λόγον εκείνους οι οποίοι από της κατακτήσεως και εντεύθεν έσπευσαν να προσφέρουν τας υπηρεσίας των γενόμενοι ταπεινά όργανα αυτού εις βάρος του στενάζοντος λαού. Συνέχεια