Περί συλλήψεως τμήματος ΕΛΑΣ από τμήμα ΕΔΕΣ, ΕΛΑΣ/15 ΣΠΖ/26 Οκτ 1944

ΕΘΝΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ – ΕΛΑΣ                      Σ.Δ 29.10.44
ΥΙ ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ                                                           Το
ΑΡΙΘ.Τ.Π 783                                    15ο Σύνταγμα Πεζικού
Προς
Την ΥΙ Ταξιαρχίαν
Οπου

« Περί συλλήψεως τμήματός μας από Τμήμα ΕΔΕΣ»

Λαμβάνομεν την τιμήν να αναφέρωμεν ότι ως γνωρίζει το μικτόν μας Τάγμα Φιλιατών Τσαμουριάς διά της υπ΄αριθμ. 23/27.10.44 αναφοράς του τμήμα του άνω Τάγματος παραμείναν επί τινές ημέρες εις Κότσικαν μετά την μεταστάθμευσιν του Τάγματος εκ Περιοχής Σαγιάδας – Κάτσικας εις Περιοχήν Λειά – Λίστας και κινούμενον όπως ενταχθή εις το Τάγμα του, διήλθε την 26η Τρ. εκ Πόβλας όπου εστάθμευεν τμήμα ΕΔΕΣ πιθανώτατα ο Λόχος Ραύκα του 26ου Συντάγματος. Ο Εδεσικός Λόχος όλως αναιτίως παρανόμως και προκλητικώς προέβη εις την σύλληψιν τρόπον τινά του τμήματός μας και την παρεμπόδισιν της περαιτέρω κινήσεώς του δεν επέτρεψε δε ταύτην κατά τις μέχρι στιγμής πληροφορίας. Συνέχεια

Advertisements

Καθορισμός Δικαιωμάτων Καπεταναίων, ΕΛΑΣ/ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΟ/1ΕΓ/26 Σεπ 1944

Ε.Λ.Α.Σ.

XVI ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ

ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ Ιον

ΑΡΙΘ. Α.Π. 580

ΔΙΑΤΑΓΗ

Κοινοποιούμεν κατωτέρω την υπαριθμ. Α.Π. 777/29-6-44 Δ/γήν Γενικού Στρατηγείου κοινοποιηθείσαν ημίν διά της υπαριθμ. Α.Π. 617/5-7-44 προς γνώσιν.

 

Σ.Δ.Τ. τη 9-7-44 Συνέχεια

Δελτία στρατιωτικής κατάστασης, ΕΛΑΣ/16 ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ/12 Σεπ 1944

ΕΘΝΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ Ε.Λ.Α.Σ.
XVI ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ
54 ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΠΕΖΙΚΟΥ
Ε.Δ.Α. 4446

ΔΙΑΤΑΓΗ

Σας κοινοποιούμε τα υπ`αριθ. 16629/8/44 και 167/30/8/44 δελτία Στρατιωτικής κατάστασις του Γενικού μας Στρατηγείου με την παράκληση να διαβαστούν πλατειά στους αντάρτες και αξ/κούς και να γνωστοποιηθούν στις Εθν/κές Οργανώσεις και στο Λαό.

Σ..Δ. ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ 12/9/44
Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΜΑΛΛΙΑΡΟΣ – ΠΗΛΙΟΡΕΙΤΗΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ
Η Ε.Δ.Α.

(Τ.Σ.Υ.) Συνέχεια

Δημιουργία Ταχυδρομικής Υπηρεσίας, ΕΛΑΣ/16 ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ/29 Αυγ 1944

ΕΛΑΣ
XVI Ταξιαρχία
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΥΠ/ΣΙΑ
ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. Ε.Π. 2025

ΔΙΑΤΑΓΗ

Το Γενικόν Στρατηγείον έχοντας υπόψει του την απόλυτη ανάγκη της καθιέρωσης της Ταχυδρομικής Υπηρεσίας και στον ΕΛΑΣ για την καλλίτερη εξυπηρέτηση της επίσημης Αλληλογραφίας καθώς και των ανταρτών, με την υπαρίθμ. 843/22/8/44 Διαταγής του ίδρυσε σε κάθε μεγάλη Μονάδα Ταχυδρομικό Γραφείο.
Βάσει λοιπόν της πιο πάνω Διαταγής ιδρύομεν και στην Ταξιαρχίαν μας Ταχυδρομικό Γραφείο που θα’ χη για αρμοδιότητα να παραλαβαίνει την Επίσημη και ιδιωτική αλληλογραφία, να την ταξινομεί κατά Φακέλλους και να μεριμνά για την αποστολή της στον προορισμό της γλήγορα και με Ασφάλεια με ειδικούς Συνδέσμους (Ταχυδρόμους).
Οι Ταχυδρόμοι αυτοί πρέπει να εκλέγωνται μεταξύ των καλλιτέρων ανταρτών, θα φέρουν ειδική Ταυτότητα και θάναι Μόνιμοι ή θαλλάζουν κάθε Μήνα και έκτακτα λόγω αμέλειας η παράλειψης των καθηκόντων τους.<!--more-->
Η κίνηση της αλληλογραφίας θα γίνεται από τα Κάτω προς τα Πάνω δηλαδή από το Λόχο - Τάγμα - Σύνταγμα - Ταξιαρχία και αντίστροφα.
Η επίσημα αλληλογραφία Εμπιστευτικού Πρωτοκόλλου και μη θα καταγράφεται στο Συνοδευτικό έγγραφο Φύλλο που θάναι πάντα εις διπλούν, και το μεν ένα θα μένη στο Γραφείο Προορισμού το δε άλλο θα επιστρέφεται στο Γραφείο Αποστολής υπογεγραμμένο από τον παραλαβόντα και θα φυλλάγεται σε ειδικό Φάκελλο.
Αλληλογραφία των Ανταρτών θα μπαίνει σε ιδιαίτερο Φάκελλο στον οποίο θα γράφεται (ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΑΝΤΑΡΤΩΝ XVI Ταξιαρχία - Γράμματα τόσα αριθμ. Πρωτοκ. τάδε) και θα χρεώνεται στο Συνοδευτικό Φύλλο με τον αριθμό Πρωτοκόλλου.
Ο Υπεύθυνος Ταχυδρ. Γραφείου ή Διεκπεραιώσεως απαραίτητα πρέπει να κλείνει τους Φακέλλους της Αποστολής μπροστά στο Σύνδεσμο και ο οποίος να υπογράφει το Συνοδευτικό Φύλλο υπεύθυνα καθώς και το Σχετικό Βιβλίο.
Προκειμένου για την Αλληλογραφία των Ανταρτών που προορίζεται για τις οικογένειες τους θα παραδίδεται απ
το πλησιέστερο Τμήμα του ΕΛΑΣ στην Πολιτική Οργάνωση του Χωριού ή της Πόλης αφού προηγουμένως συννενοηθούν κατάλληλα και η διμοιρία θα αναλαμβάνη να μοιράζη τα Γράμματα και να παίρνει σύντομες απαντήσεις ανοικτές για να σταλούν στους Αντάρτες κατά τον Αντίθετο Τρόπο.
Κάθε Αντάρτης δικαιούται να γράφη (1) Γράμμα το 20ήμερο.Θα γράφη λίγα για την υγεία του, θα ζητά πληροφορίες οικογενειακής φύσης, χωρίς να τους δίνει καμιά άλλη Πληροφορία.
Τα Γράμματα θα παραδίδωνται ανοικτά στους Διοικητές των Τμημάτων, οι οποίοι μετά τη Λογοκρισία θα τα σφραγίζουν και θα υπογράφουν.
Το 52ον Σύνταγμα να συγκεντρώνη στην Έδρα του όλη την Αλληλογραφία επίσημη και ιδιωτική των Τμημάτων του και να προωθή στην Έδρα της Ταξιαρχίας την Αλληλογραφία που αφορά τη Δ/ση της Ταξιαρχίας καθώς και κείνη άλλων τμημάτων της και άλλων Μονάδων.
Για το σκοπό αυτό το Σ/γμα να ορίση 3 καταλλήλους Συν/στάς που θα μεταφέρουν την Αλληλογραφία απτο Σ/γμα στην Ταξιαρχία και που θα εκτελούν Δρομολόγια 3 φορές τη Βδομάδα (Τρίτη, Πέμπτη, Σαββάτο) ή και έκτακτα αν χρειαστή.
Οι σύνδεσμοι θα φεύγουν απ
την Έδρα του Σ/τος Πρωί για να μπορούν να γυρνούν την ίδια Μέρα.
Το ΙΙΙ/52 Τάγμα οσάκις χρειαστεί έκτακτος Ταχυδρόμος για τη Μεταφορά βιαστικής Αλλληλογραφίας απτο Ταχυδρ. Γραφείο ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ στην Έδρα Ταξιαρχίας να διαθέτη τέτοιον.
Στο Εξής όπως και η υπ
αριθμ. 6247/30/6/44 Διαταγή της Ταξιαρχίας, οι Σύνδεσμοι διά την Μεταφοράν Αλληλογραφίας μεταξύ 54ου Σ/τος, Ι /54 Τάγματος καθώς και Ι /54 Τάγματος και Ταξιαρχίας θα είναι έφιπποι λόγω της Μεγάλης απόστασης.
Για τον σκοπό αυτό η Ταξιαρχία θα διαθέση 2 ίππους το δε 54 Σ/γμα και (………………..)
Γραμματεία Πρόνοιας ΤΤ 73           31ον Σ/γμα Πεζικού ΤΤ 421
,,     Εθν. Οικονομίας ΙΙ
,,     Επισιτισμού ΤΤ 72         ΧΙΙΙης Μεραρχίας
Γραφείον Προέδρου ΠΕΕΑ ΤΤ 30    XVIη Ταξιαρχία   ΤΤ 525
Ανεξάρτητος Λόχος ΠΕΕΑ ΤΤ 113   42ον Σ/γμα Ευζώνων ΤΤ 777
Διλοχία Φρουράς Γ.Σ.   ΤΤ 392         36ον   «»     Πεζικού ΤΤ 554
ΧΙΙΙη Πυρ/χία ΤΤ734


Ιης Μεραρχίας
Ι /38 Σ/γμα Ευζώνων ΤΤ 531             Λόχος Μηχανικού ΤΤ 803
54ον Σ/γμα Πεζικού    ΤΤ 246             52ον Σ/γμα Πεζικού 757
Ι Μοίρα ορειβ.Πυρ/κού ΤΤ 217         54ον   »           »       ΤΤ 303
Λόχος Διαβιβάσεων      ΤΤ 666          XVIη Μοίρα ορειβ.Πυρ/χίας ΤΤ 668
Ι Ημιλαρχία                  ΤΤ 351          XVI Λ.Μηχανικού   ΤΤ 979
ΧΙΙΙ Ημιλαρχία   ΤΤ 747
ΙΙΙης Μεραρχίας
VΙΙΙ Ταξιαρχία         ΤΤ 442                V Ταξιαρχίας
ΙΧ Ταξιαρχίας         ΤΤ 236                 34ον Σ/γμα Πεζικού   ΤΤ 391
6ον Σ.Πεζικού          ΤΤ 154                7ον Ανεξάρτ. Τάγμα   ΤΤ 333
8ον Σ.Πεζικού          ΤΤ 600                Vον Ανεξάρτητον Τάγμα 931
12ον Σ.Πεζικού        ΤΤ 833
9ον Σ.Πεζικού          ΤΤ 284
ΙΙον Ανεξάρτητον Τάγμα ΤΤ 242


VIIIης Μεραρχίας
VΙ Ταξιαρχία            ΤΤ 626                Ι /54 Τάγμα     ΤΤ 910
VII Ταξιαρχία          ΤΤ 414                XVI ΕΦ. Ταξιαρχία   ΤΤ 505
Συγκρότημα Τζουμέρκων ΤΤ 276
5ον Σ.Πεζικού          ΤΤ 462
83 Σ.Πεζικού           ΤΤ 633
15ον Σ.Πεζικού        ΤΤ 433
2/30 Σ.Ευζώνων       ΤΤ 630
3/40 Σ.Ευζώνων           ΤΤ 534
24ον Σ.Πεζικού        ΤΤ 643

========================================

δ.παπ.

Περί αναδιοργάνωσης αντιστασιακών οργανώσεων, ΕΛΑΣ/16 ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ/27 Αυγ 1944

ΕΘΝΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ ΕΛΑΣ
XVΙ Ταξιαρχία
ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ ΓΡΑΦ.ΙΙ
ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 2216

ΜΗΝΙΑΙΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ
αρ. 2 παράγ. ΙV Δ/γής Ε.Π. 1163 ΧΙΙΙ Μεραρχίας

Προσπάθεια αναδιοργάνωσης των Τμημάτων των Εθνικιστικών Οργανώσεων ΕΑΔ, ΕΕΕ κλπ πάνω σε νέες βάσεις και σύμφωνα με την ανώτερη καθοδήγηση που τους δίνουν.
Πάνε να καταργήσουν τα διάφορα ονόματα που φέρουν σήμερα τα ένοπλα Τμήματά τους και να καμουφλαρισθούν κάτω απτο όνομα "Εθνικός Στρατός"...
Το ηθικό των μελών όλων των αντιδραστικών οργανώσεων είναι σε κακά χάλια.
Γενική σύμπτηξη όλων των ΕΑΣΑΔ και ΕΕΕ εις Δεμερλί.-
Αναχώρησις των στελεχών για το Ζέρβα.-<!--more-->
<span style="text-decoration:underline;">Δύναμη οπλισμός.</span>
ΒΟΛΟΣ. Στο Βόλο η δύναμη των ενόπλων τμημάτων των ``Εθνικιστικών οργανώσεων`` ανέρχεται σε 190 περίπου άντρες.Στα μέσα του Αυγούστου ανεχώρησαν όλοι μέσω Λαρίσης και από κεί ήρθαν στο Δεμερλί.Στη Πόλη του Βόλου μένουν 40 ένοπλοι με 2 στέν και ατομικά τυφέκια.
ΛΑΡΙΣΑ. Η δύναμη των ενόπλων στη Λάρισα ανέρχεται σε 100.Συγκεντρώθησαν και αυτοί εις Δεμερλί.
Στο ΔΕΜΕΡΛΙ η δύναμη των ενόπλων ανέρχεται σε 70.Με τη σύμπτυξη τώρα όλων των ενόπλων τμημάτων η δύναμη του Δεμερλί ανέρχεται σε 300.
Στη ΛΑΜΙΑ. Ανεξακρίβωτος λόγω της τρομοκρατίας.
<span style="text-decoration:underline;">Δραστηριότης.</span>
Από την ΑΘΗΝΑ ήρθαν αξ/κοί των Ταγμάτων Ασφαλείας για να διοργανώσουν τον ``Εθνικό Στρατό`` με επί κεφαλής στο ΒΟΛΟ το Γιαννόπουλο.Δεν κατόρθωσαν όμως να στρατολογήσουν για να φκιάσουν Τάγματα Ασφαλείας.Έλαβαν οδηγίες οι αξ/κοί αυτοί των προδοτικών οργανώσεων στις 21/7/44 από έναν Γερμανό Στρατηγό που ήρθε στο Βόλο καθώς και στις 27/8/44 μίλησε πάλι σ
αυτούς ο Δ/της του 8ου Σ/τος Ντόρνερ.Τους συνέστησε ψυχραιμίαν και να φέρονται καλά στο Κόσμο και ότι παρόλο που οι στιγμές είναι δύσκολες δεν έχουν να φοβηθούν τίποτα γιατί ελπίζει ότι η Γερμανία γλήγορα θα συνθηκολογήση με τους Συμμάχους.Τα στελέχη των οργανώσεων αυτών βλέποντας την εξέλιξη της Διεθνούς κατάστασης άρχισαν να φοβούνται, πολλοί δε απαυτούς ιδίως Αθηναίοι μαζί και ο Μακεδώνας επεχείρησαν να φύγουν για την Αθήνα αλλά δεν τους επέτρεψε το Φρουραρχείο Σ-Ντέ.
Ο φόβος τους μεγάλωσε μετά την εκτέλεση του αρχηγού των ενόπλων Τμημάτων ΕΕΕ Ανούση και ενός ΕΑΣΑΔίτη που έγινε στις αρχές του Αυγούστου καθώς και το τραυματισμό του Μακεδώνα με χειροβομβίδα Μίλς που ρίχτηκε μέσα στο αυτοκίνητο που επέβαινε.
Απτη περιοχή Λάρισας όλα τα στελέχη φεύγουν με τις οικογένειες τους για τα Ιωάννινα για να τεθούν κάτω από τη προστασία του Ζέρβα.Έτσι έφυγε και ο αρχηγός των ΕΑΣΑΔ Λάρισας Καραγιώργος με Γερμανική Φάλαγγα στις 13 του Αυγούστου για τα Ιωάννινα προς συνάντηση του Ζέρβα.Από επιστολή του που πιάστηκε φαίνεται ο τρόμος που τους κατέχει.`` Όποιος γλυτώσει την 24<sup>η</sup> ώρα σώθηκε για πάντα`` λέει στο γράμμα του.
Στα μέσα του Αυγούστου άρχισαν όλα τα ένοπλα Τμήματα του ΕΑΣΑΔ και ΕΕΕ να συγκεντρώνουνται στο Δεμερλί.
Αρχηγός των ενόπλων αυτών δυνάμεων είναι ο ΕΔΕΣίτης Σούρλας.Λέγεται ότι θα επιχειρήσουν εναντίον της ΓΟΥΡΑΣ σε συνεργασία με τους Γερμανούς.
Στη Λαμία μεγάλη τρομοκρατία επεκράτησε και επικρατεί καθ
όλο το μήνα αυτό.Στη τρομοκρατία αυτή πρωτοστατούν η Χωροφυλακή με τους Ιταλούς Φασίστες.
Στη Λαμία συγκεντρώθηκε μεγάλη δύναμη Ραλληκών και από την Αθήνα.Έλαβον μέρος στις επιχειρήσεις κατά της Κοιλάδας Καρπενησίου λέγεται δε ότι θα επιχειρήσουν και κατά της Γούρας.Η δύναμη των Ραλληκών που επεχείρησαν κατά του Καρπενησίου και που συγκεντρώθησαν από διάφορες περιοχές υπολογίζεται στους 2000 ντυμένους με αυστριακές στολές και με πολιτικά. Μαζί με τους Γερμανούς έσπειραν το θάνατο και τη καταστροφή στα μέρη που πάτησαν κάψαντες 100% χωριά της Κοιλάδας του Καρπενησίου εκατέρωθεν της αμαξιτής οδού Λαμίας – Καρπενησίου.
Συμπέρασμα. Παρόλες τις προσπάθειες των στελεχών αξ/κών Ταγμάτων Ασφαλείας για την αναδιοργάνωση και ανάπτυξη των ενόπλων αντιδραστικών Τμημάτων δεν κατορθώθηκε τίποτα στη περιοχή μας.Οι Γερμανοί προσπαθούν να κρατήσουν τις αντιδραστικές οργανώσεις υποσχόμενοι ότι δεν έχουν να φοβηθούν τίποτα για να μπορέσουν έτσι να εξασφαλίσουν την πιθανήν αποχώρησιν τους.
Γενικά λόγω της εξέλιξης της στρατιωτικής κατάστασης στο εξωτερικό και με την επίτευξη της ΕΝΟΤΗΤΑΣ στο εσωτερικό δεν πρόκειται να αναπτυχθούν άλλο οι προδοτικές οργανώσεις.
Η Ενότητα που επετεύχθη έγινε Εφιάλτης γι
αυτούς και προσπαθούν να βρούν το τρόπο σωτηρίας των.Παραμένουν όμως οι φανατικοί αντιΕΑΜίτες που καταβάλουν κάθε προσπάθεια για να κρατήσουν τα ένοπλα Τμήματα και πιθανόν ακόμα και να επιτεθούν εναντίον του ΕΛΑΣ και ειδικά στον Τομέα μας ενάντια στη περιοχή Γούρας.
Η υπαγωγή όλων των ενόπλων αντιδραστικών στον ΕΔΕΣίτη Σούρλα πιθανόν να είναι κόλπο των στελεχών για να τους ξεγελούν ότι δεν θα πάθουν τίποτα όπως και να εξελιχθή η κατάσταση καθότι θαποτελέσουν Τμήμα του ΕΔΕΣ και έτσι να τους κρατήσουν και να μη διαλυθούν.Γενικώς όλοι συσσωματώνονται γύρω απ` τον Ζέρβα τον οποίον βρίσκουν ως σανίδα σωτηρίας.
Υποβάλλεται ΧΙΙΙ Μεραρχία ύτα.

ΣΔ Ταξιαρχίας τη 27/8/44                Για την ακρίβεια
Η Διοίκηση της Ταξ/χίας               Το ΙΙο Γραφείο
Α.ΚΑΤΣΑΡΟΣ . Σ.ΖΑΧΑΡΙΑΣ              (Τ.Σ.Υ.)
 
Κοινοποίηση
52, 54 Συν/τα
Ι /54, ΙΙ/54 Τάγματα
Λόχος Μηχανικού, XVIη Εφ. Ταξιαρχία
Απόσπασμα Α.Θ.Ο.
ΙΙο Επιτελικό Γραφείο, Ιο Επ. Γραφείο
3/7 Ιππικό
Ταξιαρχία, υτε
Σχολή Εφ/δρων Αξ/κών.

Χειρισμός αιχμαλώτων, ΕΛΑΣ/16 ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ/23 Αυγ 1944

ΕΘΝΙΚΌΣ ΣΤΡΑΤΌΣ Ε.Λ.Α.Σ.
XVI ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ
ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΙΙον
ΑΡΙΘΜ. Α.Π. 740

ΔΙΑΤΑΓΗ

Σεκτέλεση της υπαριθμ. Α.Π. 1077/2-8-44 Δ/γής Γενικού Στρατηγείου σχετικά με την παράδοση Γερμανών αιχμαλώτων ή αυτομόλων στη Σ.Σ.Αποστολή σας γνωρίζουμε τα παρακάτω.
α)    Δεν θα παραδίδετε στη Σ.Σ.Α. κανένας αυτόμολος ή αιχμάλωτος εφόσον κρίνεται από τη Μονάδα που τον έχει χρήσιμος για τον αγώνα κατά του κατακτητή και για προπαγάνδα στις γραμμές του.
β)    Οι αυτόμολοι και αιχμάλωτοι ανήκουν στον ΕΛΑΣ.Αφού όμως υποβληθούν στη σχετική εξέταση και εφ
όσον δεν υπάρχει κανένας λόγος παραμονής των στην Ελλάδα ζητηθούν δε ταυτόχρονα και από την Σ.Σ. Αποστολή, θα παραδίδωνται σαυτή για την αποστολή τους στο εξωτερικό.Στην τελευταία περίπτωση <span style="text-decoration:underline;">απαιτείται απαραίτητα προηγούμενη έγκριση του Γενικού Στρατηγείου που θα ζητείται ιεραρχικά.</span> Την εγκριτική διαταγή θα προκαλή ή απευθείας το Αρχηγείο της Σ.Σ. Αποστολής ή η Μονάδα του ΕΛΑΣ που της ζητήθηκε από σύνδεσμο αξ/κό η παράδοση αιχμαλώτου ή αυτομόλου. Συνέχεια

Επιχειρήσεις, ΕΛΑΣ/16 ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ/3ΕΓ/18 Αυγ 1944

ΕΘΝΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ Ε.Λ.Α.Σ.
XVI ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ
ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΙΙΙον

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ΄ Επιχειρήσεις

α)     ΣΤΑΘΜΕΥΣΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΙΣ ΜΟΝΑΔΩΝ
Ι.     52ον Σύνταγμα Πεζικού
Δ/σις,Μικρόν Επιτελείον,Λόχος Δ/σεως ΡΟΒΟΛΙΑΡΙ
Ιον Τάγμα                                               ΣΜΟΚΟΒΟΝ
ΙΙον Τάγμα                                             ΛΕΥΚΑΔΑ
ΙΙΙον Τάγμα                                          ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ουλαμός ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΥ                     ΤΣΟΥΚΑ
,,      ΠΑΠΑΝΑΟΥΜ (1πυροβόλον) ΣΜΟΚΟΒΟΝ

ΙΙ.   54ον Σύνταγμα Πεζικου
Δ/σις,Μικρόν Επιτελείον,Λόχος Δ/σεως ΜΟΝΗ
ΦΛΑΜΠΟΥΡΙΟΥ                         ΙΙον Τάγμα                                        ΑΝΩ ΚΕΡΑΣΙΑ
ΙΙΙον Τάγμα                                          ΚΟΥΚΟΥΡΑΒΑ
Μοίρα Πυροβολικου                            Α. ΒΕΝΕΤΟΥ                                Λόχος Μηχανικού                      ΜΟΝΗ ΦΛΑΜΠΟΥΡΙΟΥ
Ναυτική βάσις (Ε.Λ.Α.Ν.)                 ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΙΙΙ.  Ι/54 Τάγμα
Δ/σις Τάγματος Ε.Π.Ο.Ν.                    ΓΟΥΡΑ
Λόχοι Τάγματος                         κινούνται εντός περιοχης του Ι/54 για τη μάχη της σοδειάς
4η Πυροβολαρχία                                 ΓΟΥΡΑ

 1. XVI Στρατ. Νοσοκομείον                   ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΝ
 2. XVI Λόχος Μηχανικού                       ΤΣΟΥΚΑ

Συνέχεια

Εκθεση επίθεσης εναντίον ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ(1-2/8/1944), ΕΛΑΣ/16 ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ/18 Αυγ 1944

ΕΘΝΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ Ε.Λ.Α.Σ.
ΧVΙ ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ
ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΙΙΙον
ΑΡΙΘΜ. Ε.Π. 2175

ΕΚΘΕΣΗ ΝΥΚΤΕΡΙΝΟΥ ΕΓΧΕΙΡΗΜΑΤΟΣ
Εναντίον φρουράς ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ και φυλακίων της Σιδηρ. γραμμής       ΒΟΛΟΥ – ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ κατά την νύκτα της 1ης προς 2α/8/44

Ι.      ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΕΧΘΡΟΥ

Ο εχθρός κατείχει και χρησιμοποιούσε το ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ, το σιδηρ. σταθμό ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ, την διασταύρωση της καρροποιήτου ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ – ΚΑΠΟΥΡΝΑ και ΚΑΠΟΥΡΝΑ – ΒΟΛΟΥ ΠΙΛΑΦ ΤΕΠΕ και φυλάκειο ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ, σα βάσεις εξόρμησης, εξασφάλησης της συγκοινωνίας του και παρεμπόδιση των δικών μας τμημάτων να κυκλοφορούν μες τον κάμπο.-
Δύναμις 1)  Εντός του ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ 110 άνδρες με αυτόματα, παρέμεναν σε διάφορα σπίτια.
2)  Στο σιδηρ. σταθμό ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ 20άνδρες με 1 αντιαρματικό Πυροβόλο, 1 Πολυβόλο και άλλα αυτόματα.-
3)  Φυλάκειο ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ – ΚΑΠΟΥΡΝΑ (Θέση ΑΜΠΕΛΙΑ) η ίδια δύναμη με το σταθμό ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ.-
4)  Φυλάκειο εις ΠΙΛΑΦ ΤΕΠΕ, 18 άνδρες με 1 αντιαρματικό πυροβόλο, οπλ/λα και υποπολυβόλα.-
5)    Φυλάκειο ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ 26 άνδρες με 1 αντιαρματικό πυροβόλο, 1 πολυβόλο και άλλα αυτόματα.
Όλα τα φυλάκεια προφυλάσσονταν από συρματόπλεγμα.- Συνέχεια

Δυνατότητες Ναυτικού ΕΛΑΝ, ΕΛΑΣ/16 ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ/30 Ιουλ 1944

XVI ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ                                                                  30-7-44
54ον ΣΥΝ/ΜΑ ΠΕΖΙΚΟΥ
Ε.Λ.Α.Ν. – Ν.Δ.Β.Α.
Αριθμ.Πρωτ.47

Πρός
το 54ον Συν/μα Πεζικού

Όπου

Επί Ε.Π. 1826 του ΙΙΙ Επιτελικού Γραφείου προς 54ον Συν/μα έχομεν την τιμήν να υποβάλλομεν συνημμένως πίνακα εις ον εμφαίνεται ο αριθμός των εις χείρας του ΕΛΑΝ ευρισκομένων πλοίων το όνομα του πλοίου, η χωρητικότης, η ταχύτης και ο αριθμός ταξιδείων από 1ης Ιουλίου καθόσον προ του διαστήματος αυτού δεν ετηρήτο ημερολόγιον των ταξιδείων.

Τα πλοία «Νίκη» 18 τόννων, «Άγ.Φλώρος» 2,5 τόννων, «Δώδεκα απόστολοι» 10 τον. και Νο 1120 5 τόννων χρησιμοποιούνται διά τας τοπικάς ανάγκας της Ε.Τ.Α. και του 54ου Συν/τος.Οργάνωσις Ναυτικών βάσεων – Εξ όλων των Ναυτικών Βάσεων η εν ενεργεία βάσις είναι η του Αγ.Ιωάννου, εν τη οποία υπάρχουν τα μέσα προς ανέλκυσιν και καθέλκυσιν των πλοίων. Τα μέσα ταύτα ήτοι βάζα, συρματόσχοινα, σχοινία, φαλάγγια κ.λ.π. ανήκουν εις ιδιώτας άτινα παραχωρούνται παραυτών.Διά την ανωτέρω εργασίαν υφίσταται ωσαύτως συνεργείον οργανωθέν παρά των μηχανικών του Ε.Λ.Α.Ν. το οποίον μόνον μικροεπισκευάς δύναται να εκτελεί. Τα μέσα με τα οποία επλουτίσθει η βάσις μέχρι σήμερον είναι ελάχιστα και διά τούτο παρουσιάζονται σοβαραί και αναγκαίαι ελλείψεις. Οπλισμός - Ούτος αποτελείται από 4 οπλοπολυβόλα και 4 τόμσον αυτόματα, άτινα εχορηγήθησαν παρά της αγγλικής εν Τουρκία βάσεως και ήδη χρησιμοποιούνται ταύτα εις τα πλοία όταν ευρίσκονται εν πλώ.Εξασφάλισης της ανωτέρω βάσεως. Εφόσον τα σκάφη ευρίσκονται ενταύθα και υπάρχουν διαθέσιμοι άνδρες, η εξασφάλιση γίνεται διά των ανωτέρω όπλων, ως και ατομικών τούτων άτινα φέρουν οι άνδρες. Εφόσον όμως ελλείπουν τα σκάφη δεδομένου ότι φέρουν μεθεαυτών τα όπλα, και δεδομένου ότι ο απομένων ενταύθα αριθμός των ανδρών είναι ώσαυτως ελάχιστος η εξασφάλισις της βάσεως είναι ελειπής. Η εξασφάλισης των δρομολογίων γίνεται διά 4 μικρών πλοίων.

Βάσις Εληάς. Πρόκειται περί ορμίσκου εις τον οποίον γίνεται ιδία η εκφόρτωσις των εκ Τουρκίας και εσωτερικού αφικνομένων ειδών. Βάσις Καμαρίου. Ελάχιστα χρησιμοποιήται διά φορτοεκφορτώσεις και επιβίβασην επιβατών.Ν.Βάσις Σκιάθου. Αυτή τώρα οργανούται ειδικοί δε εργάται ασχολούνται εις την κατασκευή και τοποθέτηση των αναγκαιούντων.

Ν.Δ.Β.Α.

(Τ.Υ.)

Κριτική επιχειρήσεων Ιουλίου 1944, ΕΛΑΣ/16 ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ/27 Ιουλ 1944

Ε.Λ.Α.Σ.
XVI ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ
54ον ΣΥΝ/ΜΑ ΠΕΖΙΚΟΥ
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. Ε.Π.Ε. 1281

ΔΙΑΤΑΓΗ

Κοινοποιούμεν κατωτέρω την υπ`αριθ. Ε.Π.Ε. 708/18/7/44 XVI Ταξιαρχίας προς γνώσιν.
Σ.Δ. 54ου Συν/γματος τη 28/7/1944

ΠΑΡΑΛΗΠΤΑΙ                                                                     Η

Άπαντα τα τμήματα.-                                          Διοίκησις κ.δ.
Ο Επιτελής
(Τ.Υ.)
ΧΑΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ

Ε.Λ.Α.Σ.
XVI ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ
ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΙΙΙον
ΑΡΙΘ. Ε.Π.Ε. 708

ΔΙΑΤΑΓΗ

Α.    ΚΡΙΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΕΠΙ ΔΙΕΞΑΧΘΕΙΣΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ
Επιχειρήσεις αναφερόμεναι εις συπληρωματικόν δελτίον μηνός Μαίου.Τα Τμήματα του 54ου Συν/γματος εξετέλεσαν μετά μεγάλης επιτυχίας ενέδρας και αιφνηδιαστικάς προσβολάς κατά των κινουμένων μεμονομένων φαλάγγων του εχθρού.Τα Τμήματα είναι ικανά διά την επιτυχή εκτέλεσιν παρομοίων επιχειρήσεων.-
Ανατινάξεις αμαξοστοιχειών υπό τμημάτων Ι/54 Τάγματος εγένοντο επιτυχώς με καλά γενικώς αποτελέσματα.Τα Τμήματα απέκτησν ευχέριαν εις την επιτυχή εκτέλεσιν Σαμποτάζ.
Ομοίως το Ι/54 Τάγμα επιτυχώς τας ενέδρας και προσβολάς μικρών μεμονομένων Τμημάτων διά τας οποίας ανέπτυξεν αναλόγους ικανότητας.
Επιχειρήσεις κατά Καίτσης εγένοντο με μεγάλο επιθετικόν πνεύμα.Οι Αντάρτες εισέδυσαν εις τα μόνιμα πολυβολεία και κατέσφαξαν διά μαχαίρας τους σκοπούς.Δεν ελήφθησαν όμως ως φαίνεται σχολαστικώς τα μέτρα ασφαλείας κατά τας αναγνωρίσεις.Οι χωρικοί των κατά τη σιδ/κήν γραμμήν χωριών, ευθύς ως αντιλαμβάνονται αναγνώρησιν γενομένων υπό Ανταρτών αναχωρούν μεθόλων των ποιμνίων ζώων και υπαρχόντων</span> των πράγμα που παρετήρησαν οι Γερμανοί και το έχουν ως σημείον επικειμένης ανταρτικής επιθέσεως ή Σαμποτάζ και εντείνουν τα μέτρα ασφαλείας των.
Τούτο πρέπει οπωσδήποτε να εξουδετερωθή.Τα Τμήματα μας να μη παρουσιάζονται ποτέ στα χωριά αυτά ν
αποκρύπτωνται ή να εκδηλώνουν την επίθεσιν των αιφνιδιαστικά.
Η παρουσία της περιπολούσης θωρακισμένης αμαξοστοιχείας εις Σ.Σ. Καίτσης της οποίας η εξουδετέρωσης ήτο αδύνατος δεν επετεύχθη ο κύριος σκοπός της επιχειρήσεως τουτέστιν η πλήρης καταστροφή του σταθμού αλλά επετεύχθησαν μόνον οι δευτερεύοντες σκοποί.
Συνέχεια

Χορήγηση ηθικών αμοιβών. ΕΛΑΣ/16 ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ/25 Ιουλ 1944

Ε.Λ.Α.Σ.                                                      ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ – ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ
XVI ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ
ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ Ιον
ΑΡΙΘΜ. 655

ΔΙΑΤΑΓΗ

Σε συνέχεια προς την υπαριθμ. 6776/18-7-44   διαταγή   μας που κοινοποιούσε την υπαριθμ 749 διαταγή της Γραμματείας Στρατιωτικών κοινοποιούμε όπως είναι την υπ`αριθμ. Α.Π. 348 Διαταγή της Γραμματείας Στρατιωτικών και σας παραγγέλουμε πως τις προτάσεις για ηθικές αμοιβές να μας τις υποβάλετε το γρηγορότερο. Καμμιά βραδύτητα δεν θα δικαιολογηθή γιατί η υπόθεση αυτή πρέπει να λήξη το
συντομότερο με ευθύνη των διοικητών.

Σ.Δ.Τ. τη 25-7-44

ΠΑΡΑΛΗΠΤΑΙ                                             Η
Άπαντα τμήματα                        XVI Ταξιαρχία         Διά την ακρίβειαν
Σ. ΖΑΧΑΡΙΑΣ           Το Ιον Γραφείον
(Τ.Σ.Υ.)

Π.Ε.Ε.Α.                                             ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ – ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ
Δ/ΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΑΡΙΘΜ. Α.Π. 348

ΠΡΟΣ

Το Γενικό Στρατηγείο

Μας εδόθη αφορμή αλλά και εν συνεχεία προς την υπαριθμ. 1167/7-6-44 Δ/γή μας παρακαλούμε να διατάξητε τηλ/κώς την V Ταξιαρχίαν να υποβάλη άνευ αναβολής προτάσεις ηθικών αμοιβών διά γενομένας επιχειρήσεις παλαιάς και προσφάτους.Επίσης τονίσατε εις όλας τας Μεγάλας Μονάδας ότι εκπλησόμεθα δι’ αδικαολόγητο φειδώ χρήσεως του σπουδαιοτάτου τούτου όπλου της απονομής ηθικών αμοιβών εις διακρινομένους και ανδραγαθούντας αξ/κούς, καπεταναίους και αντάρτες, παρά τας επί τούτου διαταγάς και υπομνήσεις μας και ότι στερρά θέλησίς μας εξυπηρετούσα τον αγώνα θετικώς είναι να γίνεται άνευ δισταγμών και καθυστερήσεων χρήσις και των δύο σκελών των παρά των Διοικήσεων διατιθεμένων ηθικών αμοιβών και κυρώσεων προς εδραίωσιν και εξύψωσιν του πνεύματος της αυτοθυσίας και του καθήκοντος.-
Η Ανώτατη Διοίκηση του Εθνικού Στρατού ΕΛΑΣ επιθυμεί να γνωσθεί εις τας Διοικήσεις των Μ.Μονάδων ότι θα ελέγξη πάσαν παράλειψιν επί του σημείου τούτου και θα χαρακτηρίση ταύτην ως βασικόν Διοικητικόν σφάλμα εν τη εξυπηρετήσει του αγώνα. Άλλωστε η ΠΕΕΑ ευθύς εξ
αρχής κατέδειξε την σημασίαν την οποίαν απέδιδε ψηφίσασα μεταξύ των πρώτων της πράξεων το μέτρον των ηθικών αμοιβών ώστε να μην είναι δικαιολογημένη η παρατηρουμένη εφεκτικότης εν τη χρήσει του μέτρου τούτου.-
Την παρούσαν μου παρακαλώ να κοινοποιήσητε επειγόντος ως προσωπικήν εις τας Διοικήσεις των Μεγάλων Μονάδων και να παραρακολουθήσητε την εφαρμογήν της.-

Στην έδρα της ΙΙ Ιουλίου 1944
Ο
Γραμματέας των Στρατιωτικών                                                                                         
Εμμ. Μάντακας

Διαταγή υποχωρητικών επιχειρήσεων, ΕΛΑΣ/16 ΤΑΞ/3ΓΡ/16 Ιουν 1944

Ε.Λ.Α.Σ.

ΧVΙ ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ                         ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΔΙΑ ΤΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ

ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ – ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΙΙΙον              Χάρται: Καρδίτσης

ΑΡΙΘΜ.   Ε. Π. Ε.   601                                           Καρπενησίου

1:100.000

ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΤΑΓΗ ΕΠΙΧΕΙΡΉΣΕΩΝ

(Διά την περίπτωσιν υποχωρητικού ελιγμού)

==================

Ι.      ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ

Όρα υπ`αριθμ.   Ε.Π.Ε. 573/10-6-44 Διαταγήν

ΙΙ.    ΠΕΡΙΠΤΩΣΙΣ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ ΥΠΟ ΤΟΥ ΕΧΘΡΟΥ ΣΟΒΑΡΩΝ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙ’ ΥΠΕΡΤΕΡΩΝ ΕΙΣ ΟΓΚΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΠΥΡΟΣ, και εφ`όσον η εχθρική πίεσις εκδηλωθεί εφ`ολοκλήρου του μετώπου της Μεραρχίας. – Συνέχεια

Γενικές Οδηγίες και Εντολές, ΕΛΑΣ/16 ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ/3ΕΓ/10 Ιουν 1944

Ε.Λ.Α.Σ

ΧVΙ ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ                    ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΔΙΑ ΤΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ

ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΙΙΙον

ΑΡΙΘΜ. Ε. Π.Ε. 573

ΓΕΝΙΚΑΙ ΟΔΗΓΙΑΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑΙ ΕΝΤΟΛΑΙ

======================

Κατόπιν και εις εκτέλεσιν υπ’ αριθμ. Ε.Π.Ε. 322/3-6-44 Δ/γής ΧΙΙΙ Μεραρχίας παρέχωμεν τας κάτωθι Γενικάς οδηγίας και ειδικάς εντολάς.

Ι.      ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΕΧΘΡΟΥ

Οι Γερμανοί λόγω των ραγδαίων προωθήσεων των Σοβιετικών στρατευμάτων ιδία εις την νότιαν πτέρυγα ηναγκάσθησαν να μετακινήσουν διαδοχικώς εξ`Ελλάδος προς Βορράν – εκτός του βαρέως οπλισμού των και το μεγαλύτερον μέρος των μαχίμων στρατευμάτων των. Ταύτα αντικατέστησαν διά μικροτέρας μαχητικής αξίας τμημάτων αποτελουμένων κατά το πλείστον εξ`αλλοεθνών ή και Ελλήνων της προδοτικής Κυβερνήσεως Αθηνών. Γενικώς δύναται τις να είπη ότι η κατοχή της Ελλάδος ηραιώθη εις βαθμόν επιτρέποντα εις τα τμήματα του ΕΛΑΣ την ανάληψιν σχετικώς ευρυτέρας μορφής επιθετικών επιχειρήσεων. Συνέχεια

Ιδρυση Διεύθυνσης Αεροπορίας, ΕΛΑΣ/16 ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ/1ΕΓ/6 Ιουν 1944

Ε.Λ.Α.Σ.
ΧVI ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ
ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ Ιον
ΑΡΙΘΜ. Α.Π. 486

ΔΙΑΤΑΓΗ

Κοινοποιούμεν κατωτέρω την υπαριθμ. Α.Π. 504/12.6.44 Δ/γήν ΧΙΙΙ Μεραρχίας κοινοποιούσαν την υπαριθμ. Α.Π. 638 ομοίας Γεν. Στρατηγείου ίνα λάβητε γνώσιν. –
Σ.Δ.Τ. τη 16-6-44
ΠΑΡΑΛΗΠΤΑΙ                                             Η
52, 54 Συντάγματα                  XVI Ταξιαρχία            Διά την ακρίβειαν
Ι/54 Τάγμα                             Α. ΚΑΤΣΑΡΟΣ         Το Ιον Γραφείον
(Τ.Σ.Υ.)


Ε.Λ.Α.Σ.
ΧΙΙΙ Μεραρχία
ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ Ιον
ΑΡΙΘΜ. Α.Π. 504                     ΔΙΑΤΑΓΗ
Κοινοποιώ κατωτέρω την υπ`αριθμ. Α.Π. 638/6-6-44 Διαταγή Γενικού Στρατηγείου προς γνώσιν. –
Σ.Δ. ΧΙΙΙ Μεραρχίας
Ι. Παπαθανασίου
Ε.Λ.Α.Σ.                                                                                 ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΟΝ ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΟΝ              ΔΙΑΤΑΓΗ
ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ Ιον
ΑΡΙΘΜ. Α.Π. 638
Κατόπιν της υπαριθμ. Α.Π. 299/5-6-44 Δ/γής της Γραμματείας Στρατιωτικών περί οργανώσεως παρά τω επιτελείω μας τμήματος αεροπορίας.
Ιδρύομεν
είς το Στρατηγείον μας Διεύθυνσιν αεροπορίας με σκοπό:
<ol>
<li>Να μελετήση την εξεύρεση και οργάνωση αεροδρομίου καθώς και τας προσφορωτέρας μεθόδους συνεργασίας μας με τη Συμμαχική αεροπορία.</li>
<li>Να μελετήση και προσδιορίση κατά σειράν σπουδαιότητος τους εν τη χώρα μας εχθρικούς στοχους διά την Συμμαχικήν Βομβαρδιστικήν αεροπορίαν. -</li>
</ol>
Η Δ/σις της διά της παρούσης μας ιδρυομένης Υπηρεσίας Αεροπορίας ανετέθη διά της υπ
αριθμ.   Ε.Π. 4620/4.6.44 Δ/γής μας εις τον εφ. εκ Μονίμων Αντισμήναρχον Μίχον Δημήτριον. –
Ο ειρημένος αντισμήναρχος κατατοπιζομένος επί των εν ενεργεία αεροδρομίων των Μεγάλων Μονάδων του ΕΛΑΣ και του ήδη τρόπου της οργανώσεως τούτων, παρακαλείται να προκαλέση σχετικές μας διαταγές διά την οργάνωσιν τούτων σε τρόπο πλατυτέρας εξυπηρέτησης της αποστολής των. –
Ομοίως να προκαλέση τας σχετικάς μας διαταγάς με τη διάθεση του υπ`αυτού κρινομένου απαραίτητου προσωπικού για την οργάνωση της Υπηρεσίας Αεροπορίας.

Σ.Δ. Γενικού Στρατηγείου 6-6-44
Στέφανος Σαράφης

AEA_19440616

Διαταγή προετοιμασίας κατάταξης, ΕΛΑΣ/ΓΣ/2ΕΓ/27 Μαι 1944

Ε. Λ. Α. Σ

ΧVΙ ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ                              ΔΙΑΤΑΓΗ

ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ Ιον

ΑΡΙΘΜ. Ε.Π. 1279

Κοινοποιούμεν κατωτέρω την υπαρίθμ Ε.Π. 4238/27-5-44 Δ/γήν Γεν. Στρατηγείου και την τοιαύτην Ε.Π. 321/25-5-44 της Γραμματείας των Στρατιωτικών κοινοποιηθέντων ημίν διά της υπαριθμ.   Ε.Π. 1849/31-3-44 Δ/γης της ΧΙΙΙ Μεραρχίας και εις εκτέλεσιν τούτων εντελλόμεθα τα κάτωθι:

 1. Η XVΙ Εφ. Ταξιαρχία να προβή το ταχύτερον εις την σύνταξιν ονομαστικήν καταλόγων των εν τη περιοχή της διαμενόντων αγυμνάστων των κλάσεων 1940 και εντεύθεν, τόσο της ελευθέρας περιοχής όσον και της κατεχόμενης τοιαύτης, συμμορφούμενοι επακριβώς προς τα κατωτέρω καθοριζόμενα.
 2. Ο καθορισμός των εμπέδων, του χρόνου προσκλήσεως των εφέδρων καθώς και τα αντικείμενα εκπαιδεύσεως των θα καθορισθούν διά νεωτέρας διαταγής μας μετά την υποβολήν των καταλόγων των εφέδρων.
 3. Η υποβολή των ονομαστικών καταλόγων θα περιέλθουν ημίν το βραδύτερον μέχρι της 30 Ιουλίου.
 4. Μετά των ως άνω καταλόγων να υποβληθή ημίν και η γνώμη υμών επί της παράγραφον 2-3-4 και 5 της ως άνω διαταγής της Π.Ε.Ε.Α.

ΠΑΡΑΛΗΠΤΑΙ                     Σ.Δ.Τ. τη 7-6-44

ΧVΙ Εφ. Ταξιαρχια                            Η

ΧVΙ Ταξιαρχια

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΙΣ                   Α. ΚΑΤΣΑΡΟΣ        Διά την ακρίβειαν

52, 54 Συν/γμα                        Σ. ΖΑΧΑΡΙΑΣ         Το Ιον Γραφείον

Ι/54 Τάγμα                                                                         (Τ.Σ.Υ.)

Συναγ.   Αμάρμπεην


Ε.Λ.Α.Σ.                                                                  Επείγουσα

ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ Ιον

ΑΡΙΘΜ. Ε.Π. 4238

ΔΙΑΤΑΓΗ

Το Γεν. Στρατηγείο έχει την τιμή να σας κοινοποιήση κατωτέρω την υπαριθμ.   Ε.Π. 321/25-5-44 διαταγή της Γραμματείας Στρατιωτικών προς γνώση και άμεση εκτέλεση.
<p style="text-align:justify;">Επιπροσθέτως το Γεν. Στρατηγείο σας γνωρίζει συμπληρωματικά τα κάτωθι επάνω στη διαταγή αυτή.</p>
<p style="text-align:justify;">Ι.     Επί της παραγράφου 1. Εις τους ονομαστικούς καταλόγους της εθελοντικής προσκλήσεως θα γραφούνε εκείνοι που θέλουνε εθελοντικά να καταχτούνε στο Εθνικό Στρατό ΕΛΑΣ όταν θα κληθούνε και είναι υγιείς και δεν έχουνε σοβαρά οικογενειακά βάρη. Οι άλλοι που δεν θέλουνε ασχέτως πολιτικής οργανώσης, να καταχτούνε στον Εθνικό μας στρατό ΕΛΑΣ θα γραφούνε σε ετέρα ονομαστική κατάσταση την οποίαν θεωρούμεν απαραίτητη για να κατατοπισθούμε επάνω στον αριθμό μαχητών που δίνουνε οι κλάσεις αυτές σε περίπτωση υποχρεωτικής επιστράτευσης.</p>
<p style="text-align:justify;">ΙΙ.    Επί της 2ας παραγράφου. Να καθορισθούνε τα ειδικά έμπεδα εκπαίδευσης των αγυμνάστων εθελοντών και επί πλέον για κάθε έμπεδο η περιοχή της οποίας οι αγύμνασται εθελονταί θα προσέλθουνε σ
αυτό.

Οι Μ. Μονάδες παρακαλούνται όπως τα διά της παρούσης μας διατασσόμενα ως και διά της τοιαύτης της Γραμματείας Στρατιωτικών εκτελέσουνε στο πιο σύντομο χρονικό διάστημα και ν`αναφέρουνε την εκτέλεση σε δύο περιόδους. Η μια όταν θα εκδώσουνε τις σχετικές εκτελεστικές διαταγές τους διά της κοινοποιήσεως τούτων εις το Γεν. Στρατηγείο και η ετέρα μετά την συγκέντρωσιν των ονομαστικών καταστάσεων διά της υποβολής αριθμητικής κατάστασης εις ην θ`αναγραφούν οι αγύμναστοι κατά Επαρχίας και κατά κατηγορίας εθελοντικής κατάταξης και υποχρεωτικής επιστράτευσης.

 

Σ.Δ. Γεν.Στρατηγείου 27-5-44

κ.δ. Ο Επιτελάρχης

Ν. Παπασταματιάδης


Π.Ε.Ε.Α.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ                                                   ΠΡΟΣ

Δ/ΣΙΣ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ                                       ΤΟ

ΑΡΙΘΜ. Ε.Π. 321                                                      Γενικόν Στρατηγείον

 

Αποβλέποντες όπως εις το προσεχές μέλλον δι’ ειδικής διαταγής μας καταστή δυνατή η εθελοντική πρόσκλησις των αγυμνάστων των κλάσεων 1940 και εντεύθεν προς εκγύμνασιν τόσον της ελευθέρας όσον και της κατεχομένης περιοχής κρίνομεν σκόπιμον να προβήτε από τούδε εις τας εξής ενεργείας.

 1. Να διατάξητε τας Μ. Μονάδας (Μεραρχίας ή Ταξιαρχίας) όσον και τας αντιστοίχους τοιαύτας του εφ. ΕΛΑΣ να συνταξώσι το ταχύτερον ονομαστικούς καταλόγους των εν ταις περιοχαίς των διαμενόντων τοιούτων, εν συνεννοήσει με τας πολιτικάς οργανώσεις και Τοπικάς αυτοδιοικήσεις.

Εις τας ως άνω καταστάσεις δεν θα συμπεριληφθούν οι αποδεδειγμένοι ανίκανοι διά λόγους υγείας ή και σοβαρών οικογενειακών αναγκών των (μόνοι προστάται οικογενείας κλπ) μη δυνάμενοι να προσφέρουν στρατιωτικήν υπηρεσίαν.

 1. Να μελετήσουν τον προσφορότερον τρόπον εκπαιδεύσεώς των (τμηματικώς κατά σειράς ή συνολικώς εις τα ειδικά έμπεδα ή Μονάδας του Εθνικού Στρατού ΕΛΑΣ ώστε το ζήτημα τούτο να μη προσκόψη από αποδόσεως οπλισμού, στελεχών, διατροφής, ασφαλείας και απομακρύνσεως από τας περιοχάς των.
 2. Να καθορισθή παρ’ εκάστης μη Μονάδος πότε πρέπει να γίνη η πρόσκλησις διά την περιοχήν της ούτως ώστε αυτή να μη συμπέση διά τους αγρότες ει δυνατόν με την περίοδον των εντατικών γεωργικών εργασιών ήτοι θερισμόν αλωνισμόν, συγκέντρωσιν και καλλιέργειαν οψίμων ειδών. –
 3. Να μελετήσουν ποιος πρέπει να είναι ο χρόνος και το πρόγραμμα εκπαιδεύσεως ούτως ώστε εντός του ελαχίστου χρονικού διαστήματος να συντελεσθή η απαραίτητος τεχνική και τακτική εκπαίδευσις των εις τα της μάχης Πεζικού και μόνον. Το διάστημα τούτο κατά την γνώμην μας δεν πρέπει να υπερβαίνει τας 20-25 εκπαιδευσίμους ημέρας. –
 4. Να μελετήσουν επίσης και το σύγχρονον της εκπαιδεύσεως των ΕΠΟΝιτών της περιοχής των εν συνεννοήσει με τας αντιστοίχους οργανώσεις της ΕΠΟΝ. Τέλος δεν παραλείπομεν να γνωρίσωμεν ότι ο σκοπός της ως άνω εκγυμνάσεως είναι η εν καιρώ ενίσχυσις του Εθνικού Στρατού ΕΛΑΣ διά τούτων και επομένως το ζήτημα τούτο δέον ν`αντιμετωπισθή μετά της δεούσης προσοχής και ταχύτητος. –

Βάσει των ανωτέρω παρακαλούμεν όπως εκδώσητε τας σχετικάς διαταγάς σας τας οποίας θα κοινοποιήσητε εν καιρώ ημίν. –

 

Στην Έδρα της Επιτροπής τη 25 Μαίου 1944

Ο Γραμματέας Στρατιωτικών

ΕΜΜ. ΜΑΝΤΑΚΑΣ

Οδηγίες δράσεως Καπετάνιων, ΕΛΑΣ/16 ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ/5 Μαϊ 1944

ΕΛΑΣ
XVI ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ
ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ – ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΙΙΙον
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 334
ΔΙΑΤΑΓΗ
Κοινοποιούμεν υμίν κατωτέρω ως έχει την υπ’ αριθ. Α.Π. 259/22-4-44 Δ/γήν της Γραμματείας Στρατιωτικών κοινοποιηθείσης ημίν διά της Α.Π. 323/25-4-44 Δ/γής του Γενικού Στρατηγείου, προς γνώσιν και ακριβή συμμόρφωσιν. – Συνέχεια

Λήψη μέτρων συναγερμού, ΕΛΑΣ/16 ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ/5 Μαϊ 1944

Ε.Λ.Α.Σ.
XVI ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ
ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ – ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΙΙΙον
ΑΡΙΘ. Α.Π. 335.
ΔΙΑΤΑΓΗ
Κοινοποιούμεν κατωτέρω ως έχει την υπ’ αριθ. Α.Π. 331/Ι-5-44 Δ/γήν ΧΙΙΙ Μεραρχίας προς γνώσιν και ακριβή συμμόρφωσιν.-
Το 52ον Συν/μα παρακαλείται όπως προπαρασκευάση σχέδιον συναγερμού των τμημάτων του και δεν θα προβή εις εκτέλεσιν δοκιμαστικού συναγερμού παρά κατόπιν εγκριτικής ημών Διαταγής.
Σχέδιον συναγερμού τμημάτων Παλαιοκάστρου θα εκπονήση ο Ανθ/γός Χάρης Ε.

Σ. Δ. Ταξιαρχίας 5-5-44 Συνέχεια

Διεξαγωγή επιθέσεων στην ύπαιθρο, ΕΛΑΣ/16 ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ/14 Απρ 1944

Ε.Λ.Α.Σ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ
XVI ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ
ΕΠΙΤΕΛ. ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΙΙΙον
Αριθ. Ε.Π.Ε.382.

ΔΙΑΤΑΓΗ
Κοινοποιούμεν την υπ’ αριθ. Ε.Π.Ε.762/10-4-44 Δ/γην του Γεν. Στρατηγείου προς γνώσιν και συμμόρφωσιν με την παράκλησιν, όπως:
Ι. Το 52ον Συν/μα μας αναφέρη εγκαίρως τας αποφασισθησομένας παρ’ αυτού επιχειρήσεων, εκτελουμένας ευθύς ως αι δυνατότητες του το επιτρέψουν τούτο (με την σύμπτυξιν 51ου Συν/τος κ. λ. π) ίνα αναφέρωμεν ταύτας εις την XIII Μεραρχίαν. –
2. Το 54ον Σύν/μα να ενεργήση εξ ιδίας πρωτοβουλίας επί της άνω Δ/γής και αναφέρη και ημίν σχετικώς. –
3. Το Ι/54 Τάγμα να συντονίση, εάν τούτο είναι δυνατόν, τας ενεργείας του με τας τοιαύτας του 54ου Συν/τος καθιστών ημάς συνεχώς ενημέρους των ενεργειών του. – Συνέχεια