Καθορισμός Δικαιωμάτων Καπεταναίων, ΕΛΑΣ/ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΟ/1ΕΓ/26 Σεπ 1944

Ε.Λ.Α.Σ.

XVI ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ

ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ Ιον

ΑΡΙΘ. Α.Π. 580

ΔΙΑΤΑΓΗ

Κοινοποιούμεν κατωτέρω την υπαριθμ. Α.Π. 777/29-6-44 Δ/γήν Γενικού Στρατηγείου κοινοποιηθείσαν ημίν διά της υπαριθμ. Α.Π. 617/5-7-44 προς γνώσιν.

 

Σ.Δ.Τ. τη 9-7-44 Συνέχεια

Δελτία στρατιωτικής κατάστασης, ΕΛΑΣ/16 ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ/12 Σεπ 1944

ΕΘΝΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ Ε.Λ.Α.Σ.
XVI ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ
54 ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΠΕΖΙΚΟΥ
Ε.Δ.Α. 4446

ΔΙΑΤΑΓΗ

Σας κοινοποιούμε τα υπ`αριθ. 16629/8/44 και 167/30/8/44 δελτία Στρατιωτικής κατάστασις του Γενικού μας Στρατηγείου με την παράκληση να διαβαστούν πλατειά στους αντάρτες και αξ/κούς και να γνωστοποιηθούν στις Εθν/κές Οργανώσεις και στο Λαό.

Σ..Δ. ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ 12/9/44
Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΜΑΛΛΙΑΡΟΣ – ΠΗΛΙΟΡΕΙΤΗΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ
Η Ε.Δ.Α.

(Τ.Σ.Υ.) Συνέχεια

Χειρισμός αιχμαλώτων, ΕΛΑΣ/16 ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ/23 Αυγ 1944

ΕΘΝΙΚΌΣ ΣΤΡΑΤΌΣ Ε.Λ.Α.Σ.
XVI ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ
ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΙΙον
ΑΡΙΘΜ. Α.Π. 740

ΔΙΑΤΑΓΗ

Σεκτέλεση της υπαριθμ. Α.Π. 1077/2-8-44 Δ/γής Γενικού Στρατηγείου σχετικά με την παράδοση Γερμανών αιχμαλώτων ή αυτομόλων στη Σ.Σ.Αποστολή σας γνωρίζουμε τα παρακάτω.
α)    Δεν θα παραδίδετε στη Σ.Σ.Α. κανένας αυτόμολος ή αιχμάλωτος εφόσον κρίνεται από τη Μονάδα που τον έχει χρήσιμος για τον αγώνα κατά του κατακτητή και για προπαγάνδα στις γραμμές του.
β)    Οι αυτόμολοι και αιχμάλωτοι ανήκουν στον ΕΛΑΣ.Αφού όμως υποβληθούν στη σχετική εξέταση και εφ
όσον δεν υπάρχει κανένας λόγος παραμονής των στην Ελλάδα ζητηθούν δε ταυτόχρονα και από την Σ.Σ. Αποστολή, θα παραδίδωνται σαυτή για την αποστολή τους στο εξωτερικό.Στην τελευταία περίπτωση <span style="text-decoration:underline;">απαιτείται απαραίτητα προηγούμενη έγκριση του Γενικού Στρατηγείου που θα ζητείται ιεραρχικά.</span> Την εγκριτική διαταγή θα προκαλή ή απευθείας το Αρχηγείο της Σ.Σ. Αποστολής ή η Μονάδα του ΕΛΑΣ που της ζητήθηκε από σύνδεσμο αξ/κό η παράδοση αιχμαλώτου ή αυτομόλου. Συνέχεια

Διαταγή υποχωρητικών επιχειρήσεων, ΕΛΑΣ/16 ΤΑΞ/3ΓΡ/16 Ιουν 1944

Ε.Λ.Α.Σ.

ΧVΙ ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ                         ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΔΙΑ ΤΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ

ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ – ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΙΙΙον              Χάρται: Καρδίτσης

ΑΡΙΘΜ.   Ε. Π. Ε.   601                                           Καρπενησίου

1:100.000

ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΤΑΓΗ ΕΠΙΧΕΙΡΉΣΕΩΝ

(Διά την περίπτωσιν υποχωρητικού ελιγμού)

==================

Ι.      ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ

Όρα υπ`αριθμ.   Ε.Π.Ε. 573/10-6-44 Διαταγήν

ΙΙ.    ΠΕΡΙΠΤΩΣΙΣ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ ΥΠΟ ΤΟΥ ΕΧΘΡΟΥ ΣΟΒΑΡΩΝ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙ’ ΥΠΕΡΤΕΡΩΝ ΕΙΣ ΟΓΚΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΠΥΡΟΣ, και εφ`όσον η εχθρική πίεσις εκδηλωθεί εφ`ολοκλήρου του μετώπου της Μεραρχίας. – Συνέχεια

Γενικές Οδηγίες και Εντολές, ΕΛΑΣ/16 ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ/3ΕΓ/10 Ιουν 1944

Ε.Λ.Α.Σ

ΧVΙ ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ                    ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΔΙΑ ΤΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ

ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΙΙΙον

ΑΡΙΘΜ. Ε. Π.Ε. 573

ΓΕΝΙΚΑΙ ΟΔΗΓΙΑΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑΙ ΕΝΤΟΛΑΙ

======================

Κατόπιν και εις εκτέλεσιν υπ’ αριθμ. Ε.Π.Ε. 322/3-6-44 Δ/γής ΧΙΙΙ Μεραρχίας παρέχωμεν τας κάτωθι Γενικάς οδηγίας και ειδικάς εντολάς.

Ι.      ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΕΧΘΡΟΥ

Οι Γερμανοί λόγω των ραγδαίων προωθήσεων των Σοβιετικών στρατευμάτων ιδία εις την νότιαν πτέρυγα ηναγκάσθησαν να μετακινήσουν διαδοχικώς εξ`Ελλάδος προς Βορράν – εκτός του βαρέως οπλισμού των και το μεγαλύτερον μέρος των μαχίμων στρατευμάτων των. Ταύτα αντικατέστησαν διά μικροτέρας μαχητικής αξίας τμημάτων αποτελουμένων κατά το πλείστον εξ`αλλοεθνών ή και Ελλήνων της προδοτικής Κυβερνήσεως Αθηνών. Γενικώς δύναται τις να είπη ότι η κατοχή της Ελλάδος ηραιώθη εις βαθμόν επιτρέποντα εις τα τμήματα του ΕΛΑΣ την ανάληψιν σχετικώς ευρυτέρας μορφής επιθετικών επιχειρήσεων. Συνέχεια

Ιδρυση Διεύθυνσης Αεροπορίας, ΕΛΑΣ/16 ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ/1ΕΓ/6 Ιουν 1944

Ε.Λ.Α.Σ.

ΧVI ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ

ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ Ιον

ΑΡΙΘΜ. Α.Π. 486

ΔΙΑΤΑΓΗ

 Κοινοποιούμεν κατωτέρω την υπ`αριθμ. Α.Π. 504/12.6.44 Δ/γήν ΧΙΙΙ Μεραρχίας κοινοποιούσαν την υπ`αριθμ. Α.Π. 638 ομοίας Γεν. Στρατηγείου ίνα λάβητε γνώσιν. –

Σ.Δ.Τ. τη 16-6-44

ΠΑΡΑΛΗΠΤΑΙ                                             Η

52, 54 Συντάγματα                  XVI Ταξιαρχία            Διά την ακρίβειαν

Ι/54 Τάγμα                             Α. ΚΑΤΣΑΡΟΣ         Το Ιον Γραφείον

(Τ.Σ.Υ.)

Ε.Λ.Α.Σ.

ΧΙΙΙ Μεραρχία

ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ Ιον

ΑΡΙΘΜ. Α.Π. 504                     ΔΙΑΤΑΓΗ

Κοινοποιώ κατωτέρω την υπ`αριθμ. Α.Π. 638/6-6-44 Διαταγή Γενικού Στρατηγείου προς γνώσιν. –

Σ.Δ. ΧΙΙΙ Μεραρχίας

Ι. Παπαθανασίου

Ε.Λ.Α.Σ.                                                                                 ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΟΝ ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΟΝ              ΔΙΑΤΑΓΗ

ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ Ιον

ΑΡΙΘΜ. Α.Π. 638

Κατόπιν της υπ`αριθμ. Α.Π. 299/5-6-44 Δ/γής της Γραμματείας Στρατιωτικών περί οργανώσεως παρά τω επιτελείω μας τμήματος αεροπορίας.

Ιδρύομεν

είς το Στρατηγείον μας Διεύθυνσιν αεροπορίας με σκοπό:

 1. Να μελετήση την εξεύρεση και οργάνωση αεροδρομίου καθώς και τας προσφορωτέρας μεθόδους συνεργασίας μας με τη Συμμαχική αεροπορία.
 2. Να μελετήση και προσδιορίση κατά σειράν σπουδαιότητος τους εν τη χώρα μας εχθρικούς στοχους διά την Συμμαχικήν Βομβαρδιστικήν αεροπορίαν. –

Η Δ/σις της διά της παρούσης μας ιδρυομένης Υπηρεσίας Αεροπορίας ανετέθη διά της υπ`αριθμ.   Ε.Π. 4620/4.6.44 Δ/γής μας εις τον εφ. εκ Μονίμων Αντισμήναρχον Μίχον Δημήτριον. –

Ο ειρημένος αντισμήναρχος κατατοπιζομένος επί των εν ενεργεία αεροδρομίων των Μεγάλων Μονάδων του ΕΛΑΣ και του ήδη τρόπου της οργανώσεως τούτων, παρακαλείται να προκαλέση σχετικές μας διαταγές διά την οργάνωσιν τούτων σε τρόπο πλατυτέρας εξυπηρέτησης της αποστολής των. –

Ομοίως να προκαλέση τας σχετικάς μας διαταγάς με τη διάθεση του υπ`αυτού κρινομένου απαραίτητου προσωπικού για την οργάνωση της Υπηρεσίας Αεροπορίας.

 

Σ.Δ. Γενικού Στρατηγείου 6-6-44

Στέφανος Σαράφης

Διαταγή προετοιμασίας κατάταξης, ΕΛΑΣ/ΓΣ/2ΕΓ/27 Μαι 1944

Ε. Λ. Α. Σ

ΧVΙ ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ                              ΔΙΑΤΑΓΗ

ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ Ιον

ΑΡΙΘΜ. Ε.Π. 1279

Κοινοποιούμεν κατωτέρω την υπαρίθμ Ε.Π. 4238/27-5-44 Δ/γήν Γεν. Στρατηγείου και την τοιαύτην Ε.Π. 321/25-5-44 της Γραμματείας των Στρατιωτικών κοινοποιηθέντων ημίν διά της υπαριθμ.   Ε.Π. 1849/31-3-44 Δ/γης της ΧΙΙΙ Μεραρχίας και εις εκτέλεσιν τούτων εντελλόμεθα τα κάτωθι:

 1. Η XVΙ Εφ. Ταξιαρχία να προβή το ταχύτερον εις την σύνταξιν ονομαστικήν καταλόγων των εν τη περιοχή της διαμενόντων αγυμνάστων των κλάσεων 1940 και εντεύθεν, τόσο της ελευθέρας περιοχής όσον και της κατεχόμενης τοιαύτης, συμμορφούμενοι επακριβώς προς τα κατωτέρω καθοριζόμενα.
 2. Ο καθορισμός των εμπέδων, του χρόνου προσκλήσεως των εφέδρων καθώς και τα αντικείμενα εκπαιδεύσεως των θα καθορισθούν διά νεωτέρας διαταγής μας μετά την υποβολήν των καταλόγων των εφέδρων.
 3. Η υποβολή των ονομαστικών καταλόγων θα περιέλθουν ημίν το βραδύτερον μέχρι της 30 Ιουλίου.
 4. Μετά των ως άνω καταλόγων να υποβληθή ημίν και η γνώμη υμών επί της παράγραφον 2-3-4 και 5 της ως άνω διαταγής της Π.Ε.Ε.Α.

ΠΑΡΑΛΗΠΤΑΙ                     Σ.Δ.Τ. τη 7-6-44

ΧVΙ Εφ. Ταξιαρχια                            Η

ΧVΙ Ταξιαρχια

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΙΣ                   Α. ΚΑΤΣΑΡΟΣ        Διά την ακρίβειαν

52, 54 Συν/γμα                        Σ. ΖΑΧΑΡΙΑΣ         Το Ιον Γραφείον

Ι/54 Τάγμα                                                                         (Τ.Σ.Υ.)

Συναγ.   Αμάρμπεην


Ε.Λ.Α.Σ.                                                                  Επείγουσα

ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ Ιον

ΑΡΙΘΜ. Ε.Π. 4238

ΔΙΑΤΑΓΗ

Το Γεν. Στρατηγείο έχει την τιμή να σας κοινοποιήση κατωτέρω την υπαριθμ.   Ε.Π. 321/25-5-44 διαταγή της Γραμματείας Στρατιωτικών προς γνώση και άμεση εκτέλεση.
<p style="text-align:justify;">Επιπροσθέτως το Γεν. Στρατηγείο σας γνωρίζει συμπληρωματικά τα κάτωθι επάνω στη διαταγή αυτή.</p>
<p style="text-align:justify;">Ι.     Επί της παραγράφου 1. Εις τους ονομαστικούς καταλόγους της εθελοντικής προσκλήσεως θα γραφούνε εκείνοι που θέλουνε εθελοντικά να καταχτούνε στο Εθνικό Στρατό ΕΛΑΣ όταν θα κληθούνε και είναι υγιείς και δεν έχουνε σοβαρά οικογενειακά βάρη. Οι άλλοι που δεν θέλουνε ασχέτως πολιτικής οργανώσης, να καταχτούνε στον Εθνικό μας στρατό ΕΛΑΣ θα γραφούνε σε ετέρα ονομαστική κατάσταση την οποίαν θεωρούμεν απαραίτητη για να κατατοπισθούμε επάνω στον αριθμό μαχητών που δίνουνε οι κλάσεις αυτές σε περίπτωση υποχρεωτικής επιστράτευσης.</p>
<p style="text-align:justify;">ΙΙ.    Επί της 2ας παραγράφου. Να καθορισθούνε τα ειδικά έμπεδα εκπαίδευσης των αγυμνάστων εθελοντών και επί πλέον για κάθε έμπεδο η περιοχή της οποίας οι αγύμνασται εθελονταί θα προσέλθουνε σ
αυτό.

Οι Μ. Μονάδες παρακαλούνται όπως τα διά της παρούσης μας διατασσόμενα ως και διά της τοιαύτης της Γραμματείας Στρατιωτικών εκτελέσουνε στο πιο σύντομο χρονικό διάστημα και ν`αναφέρουνε την εκτέλεση σε δύο περιόδους. Η μια όταν θα εκδώσουνε τις σχετικές εκτελεστικές διαταγές τους διά της κοινοποιήσεως τούτων εις το Γεν. Στρατηγείο και η ετέρα μετά την συγκέντρωσιν των ονομαστικών καταστάσεων διά της υποβολής αριθμητικής κατάστασης εις ην θ`αναγραφούν οι αγύμναστοι κατά Επαρχίας και κατά κατηγορίας εθελοντικής κατάταξης και υποχρεωτικής επιστράτευσης.

 

Σ.Δ. Γεν.Στρατηγείου 27-5-44

κ.δ. Ο Επιτελάρχης

Ν. Παπασταματιάδης


Π.Ε.Ε.Α.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ                                                   ΠΡΟΣ

Δ/ΣΙΣ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ                                       ΤΟ

ΑΡΙΘΜ. Ε.Π. 321                                                      Γενικόν Στρατηγείον

 

Αποβλέποντες όπως εις το προσεχές μέλλον δι’ ειδικής διαταγής μας καταστή δυνατή η εθελοντική πρόσκλησις των αγυμνάστων των κλάσεων 1940 και εντεύθεν προς εκγύμνασιν τόσον της ελευθέρας όσον και της κατεχομένης περιοχής κρίνομεν σκόπιμον να προβήτε από τούδε εις τας εξής ενεργείας.

 1. Να διατάξητε τας Μ. Μονάδας (Μεραρχίας ή Ταξιαρχίας) όσον και τας αντιστοίχους τοιαύτας του εφ. ΕΛΑΣ να συνταξώσι το ταχύτερον ονομαστικούς καταλόγους των εν ταις περιοχαίς των διαμενόντων τοιούτων, εν συνεννοήσει με τας πολιτικάς οργανώσεις και Τοπικάς αυτοδιοικήσεις.

Εις τας ως άνω καταστάσεις δεν θα συμπεριληφθούν οι αποδεδειγμένοι ανίκανοι διά λόγους υγείας ή και σοβαρών οικογενειακών αναγκών των (μόνοι προστάται οικογενείας κλπ) μη δυνάμενοι να προσφέρουν στρατιωτικήν υπηρεσίαν.

 1. Να μελετήσουν τον προσφορότερον τρόπον εκπαιδεύσεώς των (τμηματικώς κατά σειράς ή συνολικώς εις τα ειδικά έμπεδα ή Μονάδας του Εθνικού Στρατού ΕΛΑΣ ώστε το ζήτημα τούτο να μη προσκόψη από αποδόσεως οπλισμού, στελεχών, διατροφής, ασφαλείας και απομακρύνσεως από τας περιοχάς των.
 2. Να καθορισθή παρ’ εκάστης μη Μονάδος πότε πρέπει να γίνη η πρόσκλησις διά την περιοχήν της ούτως ώστε αυτή να μη συμπέση διά τους αγρότες ει δυνατόν με την περίοδον των εντατικών γεωργικών εργασιών ήτοι θερισμόν αλωνισμόν, συγκέντρωσιν και καλλιέργειαν οψίμων ειδών. –
 3. Να μελετήσουν ποιος πρέπει να είναι ο χρόνος και το πρόγραμμα εκπαιδεύσεως ούτως ώστε εντός του ελαχίστου χρονικού διαστήματος να συντελεσθή η απαραίτητος τεχνική και τακτική εκπαίδευσις των εις τα της μάχης Πεζικού και μόνον. Το διάστημα τούτο κατά την γνώμην μας δεν πρέπει να υπερβαίνει τας 20-25 εκπαιδευσίμους ημέρας. –
 4. Να μελετήσουν επίσης και το σύγχρονον της εκπαιδεύσεως των ΕΠΟΝιτών της περιοχής των εν συνεννοήσει με τας αντιστοίχους οργανώσεις της ΕΠΟΝ. Τέλος δεν παραλείπομεν να γνωρίσωμεν ότι ο σκοπός της ως άνω εκγυμνάσεως είναι η εν καιρώ ενίσχυσις του Εθνικού Στρατού ΕΛΑΣ διά τούτων και επομένως το ζήτημα τούτο δέον ν`αντιμετωπισθή μετά της δεούσης προσοχής και ταχύτητος. –

Βάσει των ανωτέρω παρακαλούμεν όπως εκδώσητε τας σχετικάς διαταγάς σας τας οποίας θα κοινοποιήσητε εν καιρώ ημίν. –

 

Στην Έδρα της Επιτροπής τη 25 Μαίου 1944

Ο Γραμματέας Στρατιωτικών

ΕΜΜ. ΜΑΝΤΑΚΑΣ