Πρόγραμμα ωρών υπηρεσίας και εκπαιδεύσεως, ΕΛΑΣ/16 ΜΕΡΑΡΧΙΑ/3ΕΓ/14 Νοε 1944

ΕΛΑΣ
XVI ΜΕΡΑΡΧΙΑ
ΕΠ. ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΙΙΙ
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 189
Δ Ι Α Τ Α Γ Η
Κοινοποιούμε κατωτέρω πρόγραμμα ωρών υπηρεσίας και εκπαιδεύσεως προς γνώσιν και συμμόρφωσιν. Εφ’ όσον αι τακτικαί συνθήκαι επιτρέπουν να εφαρμόζεται επακριβώς.
Όταν αι καιρικαί συνθήκαι επιτρέπουν θα γίνεται πρακτική στρατιωτική εκπαίδευσις εις το ύπαιθρον. Εν εναντία περιπτώσει θα γίνεται θεωρητική στρατιωτική εις τους θαλάμους. Μετά την απογευματινήν εκπαίδευσιν θα γίνεται συγκέντρωσις όλων των στελεχών κατά την οποίαν θα γίνεται απολογισμός του έργου της ημέρας και θα δίδονται κατευθύνσεις διά την επομένην.
Το απόγευμα του Σαββάτου θα γίνεται σύσκεψις εβδομαδιαία των στελεχών κατά την οποίαν θα γίνεται απολογισμός του έργου της παρελθουσης εβδομάδος και θα λαμβάνονται αποφάσεις διά την επομένην εβδομάδα.

Σ.Δ. Μεραρχίας 14-11-44

Παραλήπται Η
Άπαντα τα τμήματα Διοίκηση της Μεραρχίας
και σχηματισμοί Κ.Τσαμπάκος
Κέντρα Εφοδιασμού Θ. Αμάρμπεης
Σ. Ζαχαριάς


Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α
Ωρών υπηρεσίας και εκπαιδεύσεως μηνός Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου (15-1-44 / 15-2-44)
ΠΡΟ ΜΕΣΗΜΒΡΙΑΣ
Εγερτήριον 7
Ρόφημα 7.30
Προετοιμασία – Καθαριότης 8
Προσκλητήριον – Επιθεώρ. 8.30
Ιατρική εξέτασις ασθενών 8.30
Προσκλητήριον – Αναφορά 8.45
Σωματική Αγωγή 8.45 – 9.30
Διάλυσις 11.30
Έκθεσις συμβάντων ημερ.
εις την διοίκησην των τμημάτων 11.30
Μεσημβρινόν συσσίτιον 12

ΜΕΤΑ ΜΕΣΗΜΒΡΙΑΣ
Προετοιμασία 1.45
Προσκλητήριον 2
Θεωρητική ΕΑΜική εκπαίδ. 2 – 4
Διάλυσις 4
Συγκέντρωσις Στελεχών 4 – 4.30
Εσπερινόν συσσίτιον 5
Προετοιμασία 6.45
Προσκλητήριον 7
Σιωπητήριον 8

Advertisements

Διαταγή προς 16 ΜΕΡΑΡΧΙΑ, ΕΛΑΣ ΓΣ/3 ΕΓ/ΑΠ645/20 Σεπ 1944

Ε.Λ.Α.Σ.
ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΟ
ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ – ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΙΙ
Αριθ. Ε.Π.Ε. 1613
Αριθ. ΑΠ 645-20/9/44
Προς
Την ΧVI Tαξιαρχίαν
Εκ της υπ`αριθ. Ε .Π .Ε. 889/26.8.1944 αναφοράς σας σαφώς εμφαίνεται ότι παρά τας Ε.Π.Ε. 1470/16.8.1944 και Ε.Π.Ε. 1484/18.8.1944 διαταγάς Γεν. Στρατηγείου η διοίκησις της Ταξιαρχίας δεν ηννόησε το βαθύτερον νόημα των απόψεων του Γεν. Στρατηγείου ή τουλάχιστον φέρεται εν τη αναφορά της μη εννοήσασα τούτο.

Καθότι το Γ.Σ. ήθελε να επιστήση την προσοχήν της διοικήσεως της Ταξιαρχίας επί του γεγονότος ότι, ενώ η υπ`αρίθ. Ε.Π.Ε. 1018/10.6.44 διαταγή του διέθετε διά το απόσπασμα κάμπου της Ανατολ. Θεσσαλίας, τμήματα εκ Πηλίου – Γούρας – Σμοκόβου, ήτοι τμήματα εκ των Ι και ΙΙ Ταγμάτων του 54ου Σ.Π. αλλά και εκ του Ι /54 Τάγματος και Ι /52 Τάγματος, η Ταξιαρχία διέθεσε διά το απόσπασμα κάμπου τμήματα μόνον εκ Πηλίου, ήτοι εκ των ΙΙ και ΙΙΙ Ταγμάτων του 54ου Σ.Π. Με συνέπειαν τούτου ότι αι επί του Πηλίου δυνάμεις της εξησθένισαν υπερμέτρως και υπεράνω των προθέσεων του Γεν. Στρατηγείου. Συνέχεια

Διαταγή επιχιερήσεων Βόλου-Αγυιάς, ΕΛΑΣ/16 ΜΕΡΑΡΧΙΑ/54 ΣΥΝΤΑΓΜΑ/10 Αυγ 1944

Ε.Λ.Α.Σ.                                                                     ΧΑΡΤΑΙ ΒΟΛΟΥ
XVI ΜΕΡΑΡΧΙΑ                                                                      ΑΓΥΙΑΣ
54ον ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΠΕΖΙΚΟΥ                                              ΚΛΙΜΑΞ 1:15000
ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. Ε.Π. 614

ΔΙΑΤΑΓΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Ι.      ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ
Ο εχθρός βάσει δελτίου Εφεδρ.Μεραρχίας ΒΟΛΟΥ – ΛΑΡΙΣΗΣ εγκατέστησεν ναυτικήν βάσιν εις Βόλον, φυλάκεια εις ΚΟΚΚΙΝΟ-ΝΕΡΟ και ΤΣΑΓΕΖΙ. Προτίθεται να εξασφαλίση τας θαλασσίας και οδικάς συγκοινωνίας του εις τον τομέα του Συντάγματος και ως εκ τούτου πιθανώτατα να προβή εις εκκαθαριστικάς επιχειρήσεις εις το ΠΗΛΙΟΝ – ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙ – ΚΙΣΣΑΒΟΝ.- Συνέχεια

Επίπληξη αντισυνταγματάρχη Αποστολίδη, ΕΛΑΣ/5 Απρ 1944

ΕΛΛΑΣ
ΧΥΙ ΜΕΡΑΡΧΙΑ Προσωπικό
ΕΠΙΤ. ΓΡΑΦΕΙΟ Ι
Αριθ. Ε. Π. 598

Πρός
Τον συναγ. Αντ/ρχην Αποστολίδην
Κοινοποιούμεν υμίν την υπ’ αριθ. Ε.Π. 2132/2-4-44 Δ/γήν Γενικού Στρατηγείου προς γνώσιν και συμμόρφωσιν του λοιπού.-
Σ.Δ.Μ. 5-4-44
Η
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΙΣ                           Διά την ακρίβειαν Διοίκησις της Μεραρχίας
51, 52, 54 Συν/τα                                            Το Ι Γραφείον Κ. ΤΣΑΜΑΚΟΣ
(Τ.Σ.Υ.) Υποστρατηγός Συνέχεια

Απαγόρευση αρραβώνων-γάμου, ΕΛΑΣ/16 ΜΕΡΑΡΧΙΑ/28 Μαρ 1944

Ε.Λ.Α.Σ
ΧΥΙ ΜΕΡΑΡΧΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΓΗ
ΕΠΙΤ.ΓΡΑΦ. Ιον
ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 2332
Κοινοποιούμεν υμίν κατωτέρω την υπ’ αρίθμ. 1959/20-3-44 διαταγή του Γενικού Στρατηγείου με την παράκλησιν όπως αναπτυχθή καταλλήλως στους συναγωνιστάς της δυνάμεώς σας.-
Διά την ακρίβειαν Σ.Δ. 28-3-44
Το Ιον Γραφείον Η
(Τ.Σ.Υ.) ΧΥΙ ΜΕΡΑΡΧΙΑ
κ.δ.
Παραλήπται ο Επιτελάρχης
Άπασαι αι Μονάδες Αθ. Παπαθανασίου Συνέχεια

Διαταγή, ΕΛΑΣ/16 ΜΕΡΑΡΧΙΑ/18 Μαρ 1944

ΕΛΑΣ
ΧVΙ ΜΕΡΑΡΧΙΑ
ΕΠΙΤΕΛ – ΓΡΑΦΕΙΑ Ι και ΙΙΙον
ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 2043

ΔΙΑΤΑΓΗ

Ανασκοπούντες το μέχρι σήμερον έργον των τμημάτων της Μεραρχίας μένομεν ικανοποιημένοι εκ των μέχρι τούδε επιτευχθέντων αποτελεσμάτων, τα οποία διεπιστώσαμεν εκ της προσωρινής επιθεωρήσεως των τμημάτων και προσωπικής μας επαφής μετά τούτων και μετά των κατοίκων των χωρίων οι οποίοι είναι ενθουσιασμένοι εκ της δράσεως και συμπεριφοράς των τμημάτων μας.-
Παρά τας τεραστίας δυσκολίας ας αντιμετωπίσαμεν και τον μέγαν αριθμόν ανυποδήτων η Μεραρχία απέκτησεν προοδευτικώς εις ικανοποιητικόν βαθμόν πειθαρχίαν συνειδητήν, κατανόησιν των υποχρεώσεων και γενικώς συνειδητοποίησιν, στρατιωτικοποίησιν των τμημάτων και επίτευξιν τελείας ομοιογενείας των τμημάτων.
Εκ των συμπλοκών ας έδωσεν ομάς εξ 11 ανδρών εις Σμόκοβον εκ της επιθετικής ενεργείας τμήματος του 52ου Συν/τος εις Στενά Ζηλευτού και εκ της συμπλοκής ην έδωσαν τμήματα του 51ου Συν/τος εις Βλάσδο – Πορτίτσα διεπιστώθη ότι τα τμήματα μας στρατιωτικοποιηθέντα ήδη απέκτησαν μαχητικότητα και επιθετικόν πνεύμα, όπερ πρέπει να διακρίνη άπαντα τα τμήματα του ΕΛΑΣ.
Η Διοίκησις Μεραρχίας υπερήφανος διά τα μέχρι τούδε επιτευχθέντα αποτελέσματα είναι βεβαία ότι εις το μέλλον τα τμήματα ολοκληρώνοντα τας προσπαθείας των θα παρουσιάσουν εξαιρετικόν έργον αντάξιον προς τας προσδοκίας του αγωνιζομένου Λαού.-
Σ. Δ. Μεραρχίας 18-3-44
ΠΑΡΑΛΗΠΤΑΙ
51 Συν/μα
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΙΣ
54ον Σύνταγμα (προς γνώσιν)
1/5 Τάγμα Γούρας.- Η
Διοίκησις Μεραρχίας

Κ. ΤΣΑΜΑΚΟΣ
Σ. ΖΑΧΑΡΙΑΣ Διά την ακρίβειαν
Το ΙΙΙον Γραφείον
(Τ. Υ.)

Επιθεώρηση 51 ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΕΛΑΣ/16 ΜΕΡΑΡΧΙΑ/18 Μαρ 1944

ΕΛΑΣ
ΧVΙ ΜΕΡΑΡΧΙΑ
ΕΠΙΤΕΛ – ΓΡΑΦΕΙΟΝ Ιον
ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 2044

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΓΗ 18-3-44

Εκ της ενεργηθείσης από 1 4-17 τρέχοντος επιθεωρήσεως των τμημάτων 51ου Συντάγματος έμεινα γενικώς ικανοποιημένος εκ του παραστήματος, εμφανίσεως των ανταρτών και γενικώς της κατανοήσεως των υποχρεώσεων, ας εθελουσίως ανέλαβον.
Ομοίως έμεινα ικανοποιημένος εκ του βαθμού στρατιωτικοποιήσεως των τμημάτων και της όλης παραστάσεώς των, και της προς τους πατριώτας περιοχής των συμπεριφοράς των.
Συγχαίρω τας Διοικήσεις και τους αντάρτας διά το επιτευχθέν μέχρι σήμερον έργον και ελπίζω ότι και εις το μελλον θα καταβάλωσιν πάσαν προσπάθειαν διά την βελτίωσιν των και γενικώς εκπλήρωσιν των σκοπών δι’ ους εκλήθησαν.

Σ.Δ.Μ. τη 18-3-44
Η ΧVΙ Μεραρχία
Κ. ΤΣΑΜΑΚΟΣ
ΠΑΡΑΛΗΠΤΑΙ
51 Σύνταγμα Πεζικού

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΙΣ
52, 54 Συντάγματα
1/54 Τάγμα Γούρας
Διά την ακρίβειαν
Το Ιον Γραφείον
(Τ.Σ.Υ.)


 

Διαταγή 16 ΜΕΡΑΡΧΙΑ/3ΕΓ/ 1 Μαρ 1944

ΕΛΑΣ
ΧVΙ ΜΕΡΑΡΧΙΑ
ΕΠΙΤ.ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΙΙΙον
ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. ΕΠΕ 274
ΔΙΑΤΑΓΗ
Εν συνεχεία ΕΠΕ 264 Δ/γήν μας κοινοποιούμεν ΕΠΕ 563 Δ/γήν Γενικού Στρατηγείου και παρακαλούμεν όπως ευρίσκεσθε εν διαρκεί συνδέσμω με τας εφεδρικάς Μεραρχίας και τας οργανώσεις της περιοχής σας προς συντονισμόν των προσπαθειών σας με πάσαν πρωτοβουλίαν.
Αι εφεδρικαί Μεραρχίαι και αι οργανώσεις προς ας κοινοποιείται η παρούσα παρακαλούνται, όπως μεταδίδωσιν ταχέως πάσαν σχετικήν πληροφορίαν εγκαταστάσεως και επεκτάσεως Ράλληδων εις περιοχήν των εις τα πλησιέστερα τμήματα των εφεδρικών ΕΛΑΣ και ενεργώσιν εν συνδυασμώ μετά τούτων προς εξόντωσιν των και παρεμπόδισιν επεκτάσεώς των.

Σ.Δ. Μεραρχίας 1-3-44
Η ΧVΙ Μεραρχία
Κ. Τσαμάκος Συνέχεια

Ορκος του ΕΛΑΣ, 16 ΜΕΡΑΡΧΙΑ/2ΕΓ/25 Φεβ 1944

ΕΛΑΣ
ΧVΙ ΜΕΡΑΡΧΙΑ
ΕΠΙΤ. ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΙΙον
Αριθ. 1101

ΔΙΑΤΑΓΗ

Αποστέλλομεν υμίν συνημμένως αντίγραφον της υπ’ αριθμ. 4/10-6-43 Δ/γής της ΚΕ του ΕΛΑΣ περί ορκωμοσίας των ανταρτών τoυ ΕΛΑΣ επί τη βάσει του διά ταύτης κοινοποιουμένου όρκου και παρακαλούμεν όπως:
Ι) Να λάβη χώραν ορκωμοσία κατά πανηγυρικόν τρόπον όλων των ανταρτών οίτινες δεν έχουν ορκισθή.
ΙΙ) Να αναλυθή υπό των αντιπροσώπων του ΕΑΜ το τι είναι όρκος και τι καθήκοντα και υποχρεώσεις αναλαμβάνει ο ορκιζόμενος και
ΙΙΙ) Εις την ορκωμοσίαν ταύτην να κληθούν εάν είναι δυνατόν να λάβωσι μέρος αι πολιτικαί οργανώσεις και να δοθή όσο το δυνατόν μεγαλυτέρα πανηγυρική χροιά.

Σ.Δ. Μεραρχίας 25-2-44
Η Διοίκησις της Μεραρχίας
Ε.Τσαμάκος – Σ. Ζαχαριάς

Παραλήπται:
Άπαντα τα τμήματα

Διά την ακρίβειαν
Το ΙΙον Γραφείον
(Τ.Σ.Υ.)


ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΛΑΪΚΟΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΤΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Αρ. Πρ. 4
Προς
Το Γενικό Αρχηγείο
Με απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής καθορίστηκε ο όρκος τον οποίον υποχρεούνται όλοι οι υπό τας διαταγάς σας αντάρτες.
Τα τμήματά σας στο συντομώτερο διάστημα πρέπει να δώσουν τον καθωρισμένο όρκο σε συγκεντρώσεις όπου προηγουμένως από τον πολιτικό αντιπρόσωπο του ΕΑΜ θα γίνη ανάλυση αυτού.
Η τελετή της ορκωμοσίας πρέπει να πάρη όσο είναι δυνατόν πανηγυρικόν τόνο, ανάλογο με τη σοβαρότητα της πράξης.
Η ορκωμοσία του Γενικού Αρχηγείου θα γίνει από τον πολιτικό αντιπρόσωπο του ΕΑΜ σε αυτό.
Συνημμένα σας στέλνομε τον όρκο με σχετική ανάλυση καθώς και ένα μάθημα που πρέπει να αναλυθή σ’ όλα τα Κλιμάκια, σχετικά με το ρόλο και την αποστολή του ΕΛΑΣ.
Σ.Δ. 10 του Ιούνη 1943
Για την Κ.Ε του ΕΛΑΣ

Ο Πολιτικός Αντιπρόσωπος του ΕΑΜ                                         Ο Πρόεδρος

Ο ΟΡΚΟΣ ΤΟΥ ΕΛΑΣ
« Ορκίζομαι στον Ελληνικό Λαό και στη συνείδησή μου ότι θα αγωνισθώ έως την τελευταία σταγόνα του αίματός μου για την πλήρη απελευθέρωση της Ελλάδος από τον ξενικό ζυγό. Ότι θα αγωνισθώ για την περιφρούρηση των συμφερόντων του ελληνικού λαού και την αποκατάσταση και κατοχύρωση των ελευθεριών και όλων των κυριαρχικών δικαιωμάτων του. Για τον σκοπό αυτόν θα εκτελώ ευσυνείδητα και πειθαρχικά τις εντολές και οδηγίες των ανωτέρων μου οργάνων και θα αποφεύγω κάθε πράξη που θα με ατιμάζει σαν άτομο και σαν αγωνιστή του εργαζόμενου ελληνικού λαού.»
ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΟΡΚΟΣ
Μια επίσημη διακήρυξη του ορκιζομένου με την οποία υπόσχεται ότι θα εχτελέσει τα καθήκοντα και τις επιταγές – οι οποίες δίδονται από τον λαό διά τον ΕΛΑΣ – που οι σύγχρονες συνθήκες απαιτούν για την απελευθέρωση, την πρόοδο και το καλύτερο μέλλον του ελληνικού Λαού. Η εχτέλεση όμως αυτών των καθηκόντων και επιταγών συνεπάγεται θυσίες σκληρές, τεράστιες που φθάνουν μέχρι της θυσίας και αυτής της ζωής. Ο ορκιζόμενος δίνει τον όρκο του στον ελληνικό λαό, του οποίου αποτελεί μέρος, σάρκα εκ της σαρκός του. Και λέγοντας ελληνικό λαό εννοούμε όλους τους εργαζόμενους Έλληνες, που είναι οι δημιουργοί των αγαθών της ζωής, οι πραγματικοί και αποκλειστικοί συντελεσταί του Έθνους. Ορκίζεται ταυτόχρονα και στη συνείδησή του.

Τι εννοεί μ’ αυτές τις λέξεις; Εννοεί πρώτα-πρώτα ότι ο ευσυνείδητος άνθρωπος οφείλει να διαλέγει ελεύθερα για το άτομό του τον τρόπο της ζωής και του θανάτου του. Ότι η ζωή του έτσι όπως τη θέλει και την νοιώθει δεν έχει αξία και νόημα αν δεν πραγματοποιηθούν τα ιδανικά του, δηλαδή το σκοπό που επιδιώκει. Και ότι πιστεύει απόλυτα πως οι πράξεις που πρόκειται να ενεργήση είναι αναγκαίες, απαραίτητες για την επιτυχία των σκοπών τούτων. Γι’ αυτό και είναι αποφασισμένος ελεύθερα, αυθόρμητα και με δική του πρωτοβουλία, να θυσιάσει για την πραγματοποίηση τους και τη ζωή του η οποία αλλοιώτικα θα είναι χωρίς περιεχόμενο και χωρίς λόγο υπάρξεως.

Ποίοι είναι οι σκοποί αυτοί για τους οποίους ο μαχητής του ΕΛΑΣ αγωνίζεται προσφέροντας τη ζωή του; Πρώτα-πρώτα η αποτίναξη του ξενικού ζυγού. Είναι ανάγκη για όλους τους εργαζόμενους Έλληνες να ελευθερωθούν από τον ξενικό ζυγό. Γιατί ο ζυγός αυτός σημαίνει για τον ελληνικό λαό σκλαβιά, εξαθλίωση, πείνα, εξόντωση. Το διώξιμο λοιπόν του καταχτητή είναι ζήτημα ζωής και θανάτου. Είναι η αναγκαία απαραίτητη προϋπόθεση για την επιβίωση και την πρόοδο των εργαζομένων. Ταυτόχρονα η περιφρούρηση των συμφερόντων του Ελληνικού Λαού, μέσα στα οποία περιλαμβάνονται και τα δικά του συμφέροντα είναι άλλη βασική ανάγκη για την οποία ο μαχητής του ΕΛΑΣ νοιώθει πως οφείλει να παλεύει καθημερινά. Να παλεύει για να εξουδετερώσει όλες τις απειλές και μ’ οποιαδήποτε μορφή κι αν εμφανίζονται, από τις οποίες κινδυνεύουν οι εργαζόμενοι Έλληνες. Οι απειλές αυτές προέρχονται απ’ τους καταχτητές, την κυβέρνηση, τους προδότες, διασπαστές, πλιατσικολόγους, ληστές εκβιαστές κλπ. απ’ όλους εκείνους, γενικές ομάδες και άτομα, που επιβουλεύονται τη ζωή και την ευτυχία του λαού. Και είναι απειλές, είτε καθολικές, δηλαδή στρέφονται εναντίον του συνόλου, όπως η πολιτική επιστράτευση και άλλα γενικά μέτρα των καταχτητών και των προδοτών, ατομικές, στρέφονται εναντίον μεμονωμένων ατόμων όπως η ομηρία, οι συλλήψεις, διώξεις, δολοφονίες, ληστείες, διαρπαγές κλπ. Μα η αποτίναξη του ξενικού ζυγού δεν αρκεί για να θεωρηθή ο λαός ελεύθερος, ικανός να απολαύσει τα αγαθά της προόδου και της ελευθερίας. Ο ελληνικός λαός και πριν απ’ τη σκλαβιά του στους ξένους δεν ήταν ουσιαστικά κύριος του οίκου του. Δεν εξασκούσε τα κυριαρχικά του δικαιώματα. Και λέγοντας κυριαρχικά δικαιώματα εννοούμε την απόλυτη ελευθερία του λαού να κανονίζει μόνος του τον τρόπο με τον οποίο θα διακυβερνηθή, τον τρόπο της πολιτικής και κοινωνικής του ζωής. Τα δικαιώματα αυτά του είχαν αφαιρεθεί όχι μόνο από τον καταχτητή μα κι απ’ τις προκάτοχες ντόπιες αντιλαϊκές-φασιστικές διακυβερνήσεις. Γι’ αυτό ο μαχητής του ΕΛΑΣ είναι ανάγκη να αγωνισθή για να αποκατασταθούν ταυτόχρονα με το διώξιμο του καταχτητή οι πολιτικές ελευθερίες, να επιβληθή η κυριαρχική θέληση του λαού . Αυτό θα γίνει αμέσως σε όλη τη χώρα, αμέσως μόλις συντριβεί η σκλαβιά. Θα γίνεται κι από τώρα σ’ όποια σημεία της χώρας απελευθερώνονται στο μεταξύ από τους αντάρτες του ΕΛΑΣ. Για να πραγματοποιηθή όμως η αποστολή που αναλαμβάνει ο μαχητής του ΕΛΑΣ με τον όρκο του, είναι απαραίτητη η ευσυνείδητη και πειθαρχική εκτέλεση όλων των εντολών και οδηγιών που θα του δίνουν οι ανώτεροί του μέσα στον ΕΛΑΣ. Αυτό είναι θεμελιώδης προϋπόθεση, πρωταρχικός όρος της δράσης.
Αν ο κάθε μαχητής ενεργεί μεμονωμένα, ασυνείδητα και με δική του πρωτοβουλία και κατεύθυνση, τότε δεν συγκροτείται οργανωμένο σύνολο μα ένας συρφετός που είναι αδύνατον να οδηγηθή με αποτελεσματικότητα προς ορισμένους σκοπούς. Η δράση για νάχει απόδοση πρέπει νάναι συστηματική, οργανωμένη, συνδυασμένη. Πρέπει τα άτομα να πειθαρχούν, να αποτελέσουν ένα πειθαρχημένο σύνολο. Μα ο ορκιζόμενος μαχητής του ΕΛΑΣ για νάναι άξιος της μεγάλης αποστολής του, πρέπει νάναι άμεμπτος ηθικά από κάθε άποψη. Αυτό θα το πετύχει αποφεύγοντας κάθε πράξη που θα τον ατιμάζει σαν άτομο. Κλοπή, λεηλασία, βιασμούς, βαρβαρότητες, ανηθικότητες, εκβιασμούς κλπ. καθώς και κάθε πράξη που θα τον στιγματίζει σαν αγωνιστή. Δειλία, μη εχτέλεση των καθηκόντων του, εγκατάλειψη θέσεως, λιποταξία, προδοσία κλπ. Ο μαχητής του ΕΛΑΣ πρώτα απ’ όλα είναι άνθρωπος λευκός και λευκός στρατιώτης.

Εκθεση πεπραγμένων, ΕΛΑΣ/54 ΣΥΝΤΑΓΜΑ/24 Φεβ 1944

ΕΛΑΣ
ΧVΙ ΜΕΡΑΡΧΙΑ
54ον ΣΥΝ/ΜΑ ΠΕΖΙΚΟΥ
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. Α.Π. 496

ΕΚΘΕΣΙΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ

Κεφάλαιον Α. Οργάνωσις – Δύναμις

Οργανώθησαν εις έκαστον Λόχον πρότυπαι διμοιρίαι συσταθείσαι «Διμοιρίαι
Εφόδου» εφοδιασμέναι εκάστη με 5 αυτόματα (2 οπλoπολυβόλα και υποπολυβόλα)
συνολικής δυνάμεως 25 ανδρών. Αύται από 1ης Μαρτίου θα υποστούν ειδικήν
εκπαίδευσιν εις τα εκρηκτικά και τρόπoν διενεργείας Σαμποτάζ γενικώς
προκειμένου μελλοντικώς και άμα νεωτέρα διαταγή υμών να δράσουν επιθετικώς
εις από τούτους αναγνωρισθέντας χώρους.

Ανεπτύχθη ο 1ος α/α Ουλαμός εις 1 α/α Πυροβολαρχίαν με 4 κανόνια και
μελετάται περαιτέρω ανάπτυξις εις μοίραν με 8 κανόνια. Συνέχεια

Ηθικές αμοιβές, ΕΛΑΣ/16 ΜΕΡΑΡΧΙΑ/3ΕΓ/18 Φεβ 1944

ΕΛΑΣ
ΧVΙ ΜΕΡΑΡΧΙΑ
ΕΠΙΤΕΛ – ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΙΙΙον
ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 1049

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΓΗ ΤΗΣ ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ
Λαβόντες υπ’ όψιν την διά της υπ’ αριθμ. 202/9-2-44 αναφοράς 51ου Συντάγματος υποβληθείσαν έκθεσιν συμβάντων συμπλοκής 2-2-44 περιοχής Λουτρών Σμοκόβου.
1. Τον οπλοπολυβολητήν Μανζούρην Γεώργιον του ΙΙΙ/51 Τάγματος προάγομεν εις Δεκανέα διά την επιδειχθείσαν εξαιρετικήν δράσιν και διότι και κατά την σύμπτυξιν της ομάδος του βαλλόμενοι από στηθέν εχθρικόν οπλοπολυβόλον παρέμεινε μόνος και χρησιμοποιήσας ως προκάλυμμα κορμόν δένδρου ηνάγκασεν εις σιγήν το εχθρικόν οπλοπολυβόλον διεκολύνας ούτω την άνετον σύμπτυξιν της ομάδος του. Ο αυτός οπλοπολυβολητής κατώρθωσε κατά την υποχώρησίν του να διέλθη εκ του μέρους ένθα είχε κρύψει τον γιλιόν του και παραλαβών τούτον μαζί του μολονότι εβλήθη από θραύσμα όλμου το οποίον μάλιστα κατέστρεψεν μέρος των ειδών του.
2. Ποιούμεν εύφημον μνείαν των κατωτέρω οπλιτών λαβόντων μέρος εις την άνω συμπλοκήν ήτοι: Συνέχεια

Ημερησία Διαταγή Μονάδος, ΕΛΑΣ/16 ΜΕΡΑΡΧΙΑ/1ΕΓ/18 Φεβ 1944

ΕΛΑΣ
ΧVΙ ΜΕΡΑΡΧΙΑ
ΕΠΙΤ. ΓΡΑΦΕΙΟΝ Ιον
ΑΡ. ΠΡΩΤ. 1056
ΗΔΜ
18-2-44
Εκ της επιθεωρήσεως ην ενήργησα ο υποφαινόμενος των τριών ταγμάτων του 52ου Συν/τος Πεζικού ως και του Ουλαμού Υπαξ/κών κατά την 12, 13, 14, 15 και 16 τρέχ. έμεινα ικανοποιημένος εκ της πειθαρχίας, παραστήματος, της στρατιωτικοποιήσεως γενικώς των ανδρών ως και της αμέμπτου προς τον Λαόν συμπεριφοράς τούτων, καθώς και επί των ληφθέντων μέτρων ασφαλείας και οργανώσεως του υποτομέως των.
Εκφράζω όθεν την ευαρέσκειάν μου προς τε την Δ/σιν του Συν/τος, στελέχη και αντάρτας και είμαι βέβαιος ότι θα εξακολουθήσουν πάντες μετά του αυτού ζήλου εργαζόμενοι ώστε και εις δεδομένην ευκαιρίαν θ’ αποδώσουν από απόψεως μαχητικότητος το μέγιστον δυνατόν έργον και εναντίον του εχθρού.

Κ.Τσαμάκος
Υποστράτηγος
Κοινοποίησις
51, 52, 54 Συν/τα
Λόχον Δ/σεως
Λόχον Μηχανικού
Λόχον Διαβιβάσεων
Γ. Στρατηγείον (υ.τ.α)

Διά την ακρίβειαν
Το Ιον Γραφείον
(Τ.Σ.Υ.)

Διενέργεια στρατολογίας, ΕΛΑΣ/16 ΜΕΡΑΡΧΙΑ/3ΕΓ/11 Φεβ 1944

Απόρρητος Προσωπική
Κατεπείγουσα
ΕΛΑΣ
ΧVΙ ΜΕΡΑΡΧΙΑ
ΕΠΙΤΕΛ – ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΙΙΙον
ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ. ΕΠΕ 222
ΔΙΑΤΑΓΗ
Διά την εκτέλεσιν ωρισμένων αποστολών της Μεραρχίας έχομεν ανάγκην αυξήσεως της δυνάμεώς μας κατά 1000/χιλίους/άνδρας περίπου.
Κατόπιν τούτου και εν συνεχεία προς τας υπ΄αριθμ. ΕΠΕ 137/25/1/44 και ΑΠ 105/6/2/44 διαταγής μας
Εντελλόμεθα
όπως:
1. Επισπευσθή η στρατολογία των ανδρών περιοχής Πηλίου – Βόλου των καταργησομένων εις 54ον Σύν/γμα, όσον και των ανδρών περιοχής Φαρσάλων – Αλμυρού Βελεστίνου των καταταγησομένων εις το Τάγμα 54ου Συν/τος το εδρεύον εις περιοχήν Γούρας. Η όλη επιστράτευσις να γίνη συμφώνως προς τους περιορισμούς των ως άνω διαταγών. Συνέχεια

Διαταγή επιχιερήσεων ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ, ΕΛΑΣ/16 ΜΕΡΑΡΧΙΑ/3ΕΓ/5 Φεβ 1944

ΕΛΑΣ
XVI ΜΕΡΑΡΧΙΑ
ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ – ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΙΙΙον
ΑΡΙΘΜ. Ε.Π.Ε. 185

ΔΙΑΤΑΓΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 1
Χάρτης 1/100.000
Συνοψίζοντες τας εκδοθείσας διαταγάς επιχειρήσεων προκληθείσας συνεπεία τοιούτων του Γενικού Στρατηγείου καθορίζομεν τα κάτωθι και κατόπιν της αφίξεως τμημάτων Γούρας:
Ι. Πληροφορίαι περί του εχθρού: αι κοινοποιηθείσαι διά του τελευταίου δελτίου πληροφοριών Μεραρχίας.
ΙΙ. Τομεύς Μεραρχίας: Αριστερόν όριον Βούνεσι – Νεοχώρι / ναι / Δεξί όριον Δημοσία οδός Λαμίας – Καρπενησίου από του ύψους Μάκρης – Πύργος /ναι/
ΙΙΙ. Αποστολή: α) κάλυψις διαβάσεων προς κοιλάδας Νευρουπόλεως και Καρπενησίου β) επιθετικαί ενέργειαι κατ’ εχθρικών στόχων επί της οδού και σιδηροδρομικής γραμμής Λαμίας – Δεμερλή. Συνέχεια

Ανακοινωθέν Πολεμικών Επιχειρήσεων αρ.16, ΕΛΑΣ/16 ΜΕΡΑΡΧΙΑ/3ΕΓ/30 Φεβ. 1943

ΕΛΑΣ
ΧVI ΜΕΡΑΡΧΙΑ
ΕΠΙΤΕΛΙΚΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΙΙΙον
ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ. 573
Δ Ι Α Τ Α Γ Η
Κοινοποιούμεν υμίν κατωτέρω ως έχει το υπ’ αριθμ. 16 ανακοινωθέν πολεμικών επιχειρήσεων της 22-ΙΙ-43 του Γενικού Στρατηγείου ίνα λάβητε γνώσιν.
Σ.Δ. Μεραρχίας 30-ΙΙ-43
Η
Διοίκησις Μεραρχίας
κ.δ.
Ο Επιτελάρχης
ΠΑΡΑΛΗΠΤΑΙ
Απαντα τα τμήματα και
σχηματισμοί Μεραρχίας Διά την ακρίβειαν
Συν/γμα Αγυιάς Το ΙΙΙον Γραφείον
Σχολήν Εφέδρων Αξιωματικών (Τ.Σ.Υ.)
Στρατιωτ.Διοικ.Αν.Ορθρυος

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΙΣ
Εφεδρικήν Μεραρχίαν Πηλίου, Βόλου
Αλμυρού, Φαρσάλων – Βελεστίνου, Δομοκού
Λαρίσης Συνέχεια

Χειρισμός Αγγλων Αξιωματικών Συνδέσμων, ΕΛΑΣ/16 ΜΕΡΑΡΧΙΑ/28 Δεκ 1943

ΕΛΑΣ
ΧVI Μεραρχία
Σύνταγμα Πεζικού
Αριθ. Πρωτ.Ε.Π. 245
ΔΙΑΤΑΓΗ
Κοινοποιούμεν κατωτέρω την υπ’ αριθμ. Ε.Π. 1568/23-11-43 Διαταγήν του Γενικού Στρατηγείου κοινοποιηθείσαν ημίν διά της υπ’ αριθ. Ε.Π. 289/9-12-43 Διαταγής ΧVΙ Μεραρχίας προς γνώσιν και αυστηράν συμμόρφωσιν.

Τ.Τ.303 τη 28-12-43

Β. Αποστολίδης Π.Πηλιορείτης Γ.Νικήτας
Διά την ακρίβειαν
Ο Παραλήπται
Επιτελής του συντάγματος Άπαντα τα τμήματα του Συν/τος Συνέχεια

Κριτική επιχειρήσεων εναντίον ΕΔΕΣ, ΕΛΑΣ/16 ΜΕΡΑΡΧΙΑ/12 Νοε 1948

ΕΛΑΣ
VIII Μεραρχία
Αριθ. Πρωτ. Ε.Π.348
ΔΙΑΤΑΓΗ
Κατά τις εκκαθαριστικές ενάντια στο ΕΔΕΣ επιχειρήσεις, ο ΕΛΑΣ Ηπείρου δοκιμάσθηκε και σ’ αυτή του τη δοκιμασία, παρ’ όλο ότι απέδειξε μια θαυμαστή αντοχή στις στερήσεις και επίμονη προσπάθεια για υπερνίκηση των εμποδίων όπως και πίστη στον αγώνα, όμως αναλυόμενη βαθειά η δράση και διαγωγή του ΕΛΑΣ μας δίνει τις διαπιστώσεις:
Ι) Ελλειψις συνειδητής πειθαρχίας. Οι αντάρτες πολλές φορές ενώ μπορούσαν να κάμουν κάτι που θα ωφελούσε τον αγώνα, όμως αδιαφορούσαν εφ’ όσον δεν τους επεβλήθηκε. Μπορούμε να πούμε ότι παρουσιάστηκαν περιπτώσεις που και η απλή πειθαρχία έλλειψε. Συνέχεια

Βελτίωση διατροφής αξιωματικών, ΕΛΑΣ/16 ΜΕΡΑΡΧΙΑ/30 Οκτ 1943

Ε.Λ.Α.Σ.
ΧVΙ ΜΕΡΑΡΧΙΑ
ΕΠΙΤ. ΓΡΑΦΕΙΟΝ Ι
Αριθ. Πρωτ. 218
ΔΙΑΤΑΓΗ
Κοινοποιούμεν υμιν κατωτέρω την υπ΄αριθ΄ 2586/30-10-43 Δγήν του Γενικού Στρατηγείου προς γνώσιν και ακριβή συμμόρφωσιν.
Σ.Δ. 10-11-43
Παραλήπται Διά την ακρίβειαν Η
Όλαι αι μονάδες Το Ι γραφείον Διοίκησις Μεραρχίας
και οι σχηματισμοί Τ.Σ.Υ. Κ. ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ Θ. ΑΜΑΡΜΠΕΗΣ’ Σ. ΖΑΧΑΡΙΑΣ

Ε.Λ.Α.Σ.
ΓΕΝΙΚΟΝ ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΟΝ
ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ – ΓΡΑΦΕΙΟΝ Ι & Δ/ΣΙΣ ΕΠΙΜΕΛ.
ΑΡΙΘ. 2586
ΔΙ Α Τ Α Γ Η
΄Εχομεν την τιμήν να σας γνωρίσωμεν τα κάτωθι σχετικώς με την βελτίωσιν της διατροφής των αξιωματικών και της χορηγήσεως βοηθού συναγωνιστού στις περιπτώσεις μετακινήσεων, επισταθμίας κ.τ.λ.
Η υπηρεσία του αξιωματικού είναι αναμφισβήτητον ποιό επίπονος από κοινών οπλιτών μαχητών, δεδομένου ότι η εργασία τους είναι διανοητική και σωματική.
Για το συμφέρον αυτού του αγώνα είναι επιβεβλημένον όπως κατά το δυνατόν χορηγήται εις όλους τους αξιωματικούς κάποια βελτίωσις της διατροφής τους διά την αναπλήρωση των δυνάμεων τους. Κάθε παραγνώριση της ανάγκης αυτής θα είναι σε βάρος της αποδόσεως των αξιωματικών μας και συνεπώς σε βάρος του αγώνος του ΕΛΑΣ.
Για όλους τους λόγους αυτούς αι Δ/σεις των Μεραρχιών πρέπει να εξεύρουν τα υλικά μέσα και να υποδείξουν την κατάλληλη οργάνωση βελτιώσεως της τροφοδοσίας όλων των αξιωματικών των Μονάδων τους ήτοι οργάνωση ξεχωριστού βελτιομένου συσσιτίου Αξιωματικών όπου αυτό είναι δυνατόν, πρόσθετη βελτίωση του κοινού συσσιτίου των οπλιτών διά της χορηγήσεως και λίγου τυρού ή εληές ή λαδιού ή σαλάτας ή φρούτων κ.τ.λ.
Στους αξιωματικούς που δεν είναι δυνατόν να οργανωθή ξεχωριστό συσσίτιο αξιωματικών.
Για τους ίδιους αυτούς λόγους της αποδοτικότερης εργασίας των αξιωματικών προς όφελος του αγώνα πρέπει να βοηθούνται εις τας εργασίας ατομικής ανάγκης ήτοι εξοικονόμηση νερού, συσκευασία και μετακόμιση αποσκευών, πλύσιμο ρούχων, καθαριότητα κατοικίας, περίπτωση αλόγου κλπ, από υπηρεσίας απλών ανταρτών ή Ιταλών όπου υπάρχουν τέτοιοι ή και απλών ακόμα πολιτών.
Η υπηρεσία αυτή επιβοηθήσεως αξιωματικών και βαθμοφόρων μπορεί να γίνεται από ένα ή δύο άτομα κατά ομάδα Αξιωματικών που μπορούν και να αλλάζουν συχνα ώστε να μη παίρνει η υπηρεσία αυτή τον παλαιό γνωστό χαρακτήρα των υπηρεσιών.
Η απαραίτητη αυτή βελτίωση της διατροφής και βοηθείας των αξιωματικών εις τας ατομικάς εργασίας των δεν είναι δυνατόν να παρεξηγηθή και να σχολιασθή δυσμενώς από μέρος των οπλιτών, δεδομένου ότι ο ΕΛΑΣ αποτελείται από συνειδητούς λαϊκούς αγωνιστάς ικανούς να αντιλαμβάνωνται, πλήρως ότι το μέτρο αυτό λαμβάνεται για την εξυπηρέτηση αυτού του αγώνα. Παρ’ όλα αυτά νομίζομεν ότι πρέπει να εξηγηθή και να αναλυθή καλώς ο σκοπός του μέτρου αυτού μέσα στους οπλίτας από μέρους των Διοικητών Μονάδων και ιδιαιτέρως από τους αντιπροσώπους του ΕΑΜ όλων των μονάδων του ΕΛΑΣ.

Σ.Δ. Γεν. Στρατηγείου 30-10-43
Στέφανος Σαράφης
Γεώργιος Σάντος

Επαινος για ενέδρα στα Δέρβενα, ΕΛΑΣ/16 ΜΕΡΑΡΧΙΑ/13 Δεκ 1943

Ε. Λ. Α. Σ.
XVI ΜΕΡΑΡΧΙΑ
EΠΙΤ. ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΙΙΙον
ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 790                                           Σ. Δ. Μεραρχίας 13-12-43

ΔΙΑΤΑΓΗ

Κοινοποιούμεν υμίν κατωτέρω ως έχει την από 15-10-43 ημερησίαν Δ/γην της ΙΧ Μεραρχίας διαβιβασθείσης ημίν διά της υπ’ αριθ. 3076/9-12-43 Δ/γης του Γεν. Στρατηγείου, Ινα λάβητε γνώσιν.-

Παραλήπται Η
Άπαντα τμήματα Διοίκησις της Μεραρχίας
Και Σχηματισμοί Μεραρ. Κ. Τσαμάκος

Κοινοποίησις
Σ. Ζαχαριάς
Εφεδρ. Μεραρχία Πηλίου
Αλμυρού – Φαρσάλων – Βελεστίνου                                      Διά την Ακρίβειαν
Δομοκού – Αγυιάς Συν/μα                                                      Τό ΙΙΙον Γραφείον
Βόλου με την παράκλησιν όπως δημοσιεύση (Τ.Υ.)
ταύτην εις τον τύπον της. Συνέχεια

Μετακίνηση τμημάτων 16ης Μεραρχίας Πήλιο, ΕΛΑΣ/16 ΜΕΡΑΡΧΙΑ/3ΕΓ/13 Οκτ 1943

Ε.Λ.Α.Σ.
ΧVΙ ΜΕΡΑΡΧΙΑ
ΕΠΙΤ. ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΙΙΙον
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. Α.Π.
Π Ρ Ο Σ Ω Π Ι Κ Η
Δ Ι Α Τ Α Γ Η
Κατά πληροφορίας ληφθείσας από Μαυροβούνιον οι Γερμανοί ενήργησαν εκκαθαριστικήν ενέργειαν κατά του Κισσάβου με δύναμιν 6.000 περίπου ανδρών. Δεν αποκλείεται ενέργεια και κατά του Μαυροβουνίου και Πηλίου. Επειδή εις την περιοχήν του Πηλίου είναι συγκεντρωμένα όλα τα Τμήματα της Μεραρχίας καθορίζομεν τα κάτωθι:
Ι) Εις την περιοχήν του Πηλίου – Μαυροβουνίου θα παραμείνη μόνον τον 2ον Σύνταγμα, το Τμήμα Συνεργείων, η Αντιαρματική και Πεδινή Πυροβολαρχία και αι Διμοιρίαι Μηχανικού και Διαβιβάσεων του 2ου Συντάγματος με αποστολήν.
1α. Την εξασφάλισιν όλου του υλικού του ευρισκομένου εις την περιοχήν Πηλίου – Μαυροβουνίου το οποίον θα αποκρυφθή και θα καμοφλαρισθή μακράν των Χωρίων και μονοπατίων ώστε και αν ακόμα γίνη εκκαθαριστική ενέργεια να μη ανευρεθή υπό των Γερμανών. Συνέχεια