Οδηγίες προς 83 ΣΤΡΑΤ. ΠΕΡΙΟΧΗ, 1 ΣΤΡΑΤΙΑ/ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ/ΑΠ4027

Ι ΣΤΡΑΤΙΑ Βόλος 4.1.1948
ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ
αρ. απορρ. 4027/15 απόρρητος

Πρός
ταξίαρχον διοικητήν 83 περιοχής
Βόλον

Κατ’ ευτυχή συγκυρίαν η 83 περιοχή σταθμεύει εις το αυτό σημείον μετά της Στρατιάς. Τοιουτοτρόπως έχει πολλαπλάς διευκολύνσεις τας οποίας δεν έχει καμμία άλλη περιοχή. Αλλ’ εκτός τούτου ενώ άλλαι περιοχαί μαστίζονται από μεγάλα συμμοριακά συγκροτήματα, τα της περιοχής σας, είναι και ολιγαριθμότερα και ασθενέστερα.
Η Στρατιά διά να ευκολύνη την αποστολήν σας μετεκάλεσε 2 ολόκληρα τάγματα εκλεκτά, έθεσεν επιτελείς της επί κεφαλής και μετά πολυήμερον προσπάθειαν έσπασεν το επίκεντρον Πηλίου και Βουλγαρίνης. Ενήργησε καταδιώξεις. Εξ άλλου η παρουσία της Στρατιάς έχει συντελέση ώστε η χωροφυλακή ν’ αναλάβη ίδιον τομέα. Άλλαι περιοχαί δεν έλαβον παρά ψυχία, ενώ η ιδική σας έλαβεν από εβδομάδων 2 τάγματα Εθνοφρουράς και ακόμη διευκολύνη πάσαν κίνησιν και εσωτερικήν τάξιν. Κατόπιν τούτων θα ωφείλατε:
α’) Να έχετε τέλειον σύστημα πληροφοριών, το οποίον θα σας προεφύλαττε και από την προ εβδομάδος εισβολή Μιτζέλα και νοτιώτερα, ως επίσης από την των Καναλίων προχθεσινήν απόπειραν, φόνους και αρπαγάς και Πτελεού, την απόπειραν και την λεηλασίαν και τα επεισόδια Σούρπης. Συνέχεια

Advertisements

Μετακίνηση κρατουμένων, 1 ΣΤΡΑΤΙΑ/25 Δεκ 1947

ΣΗΜΑ
ΑΠΟ: 1ην Στρατιάν/Α2 251200
VIΙΙ Μεραρχίαν
ΠΡΟΣ:Β΄ΣΣ, Γ΄. Κλάδος, Α1-Α2 Γραφείον
83 Περιοχή
Α.Π. 1186

Κρατούμενοι Ιωάννινα και Περιοχήν σας άρρενες πολιτικοί και στρατιωτικοί
κατάδικοι, υπόδικοι, αυτοαμυνίται μεταφερθώσι υπό ασφαλή συνοδείαν ΠΡΕΒΕΖΑΝ
(.) Εκείθεν τελικός προορισμός ως κάτωθι: (.)
– Στρατιωτικαί κατάδικοι και υπόδικοι ΜΑΚΡΟΝΗΣΟΝ (.)
– Πολιτικοί υπόδικοι κατάδικοι ΓΙΟΥΡΑΝ (.)
– Αυτοαμυνίται ΤΡΙΚΚΕΡΙ (.) Εκτοπιστέοι αποφάσει Επιτροπών Ασφαλείας
ΙΚΑΡΙΑΝ ή ΑΓΙΟΝ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΝ (.)
Αναφέρατε τηλεγραφικώς συνολικόν αριθμόν μεταφερθησομένων και ημερομηνίαν
οπότε ώσιν έτοιμοι ίνα ενεργήσωμεν διάθεσιν πλωτών μέσων ως και αριθμόν
κατά κατηγορίας προς ρύθμισην ταξειδίου των (.)
Μεραρχία παραμένει πλήρως απηλλαγμένη οχλήσεως διά κρατούμενους και
φρούρησίν των.
ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΒΕΝΤΗΡΗΣ

Ενημέρωση κατάστασης, 1 ΣΤΡΑΤΙΑ/16 Δεκ 1947

Ι ΣΤΡΑΤΙΑ                                                                     Βόλος 16.ΧΙΙ.47
Α/1                                                                                     απόρρητος
αρ. απορρ.49/1461                                                επείγουσα

Προς τους Διοικητάς

Β΄  Γ΄ ΣΣ
Μεραρχιών
Ταξιαρχιών
Περιοχών
Εις Σ.Α. των

Από του θέρους 1946 οι διοικηταί των Μ.Μονάδων ήρξαντο τας επικλήσεις για δύναμιν «ΜΑΥ» «ΜΑΔ», τάγματα χωροφυλακής, επιστράτευσιν. Δικαία, δικαιοτάτη η αξίωσις αν είχομεν έκτοτε δυνάμεις, τότε επίπονοι μακραί επιχειρήσεις δεν θα εκτύπων εις το κενόν, ο χώρος διαφυγής των συμμοριτών θα περιωρίζετο και το τέρμα της πάλης θα ήτο εγγύτερον.

Παραλλήλως πολιτευταί-βουλευταί ύψωναν κραυγάς: Οπλίσατέ μας, οπλίσατε τους εθνικόφρονας, κάμετέ μας επιστράτευσιν. Συνέχεια

Ενημέρωση καταστάσεως, 1 ΣΤΡΑΤΙΑ/9 Δεκ 1947

1η ΣΤΡΑΤΙΑ
ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ                                                    Βόλος 9.ΧΙΙ.1947
απόρρητος
αρ. απορρ. 36/1389                                                     κατεπείγουσα

Προς τους:

    – κύριον Υπουργόν Στρατιωτικών

    – αντιστράτηγον ΓΕΣ

Αθήνας

Ι      Κατά την έναρξιν φθινοπώρου 1947 εις επανειλημμένας συσκέψεις εν ΓΕΣ του κυρίου υπουργού Στρατιωτικών παρισταμένων των αρμοδιωτέρων επιτελών εν όψει της αυξήσεως του στρατού κατά 10.000 άνδρας και σχηματισμού ταγμάτων εθνοφρουράς απεφασίσαμεν και ετέθη η γενική γραμμή.

ΙΙ     Αναστολή αυξήσεως του τακτικού στρατού κατά 10.000 και προτίμησις σχηματισμού ταγμάτων εθνοφρουράς: Πελοπόννησος, Ρούμελη, Ήπειρος, ώστε να οργανωθή κάτι το συμπαγές εις τον κορμόν του γεωγραφικού ελληνικού σώματος άμεσον επακολούθημα συγκέντρωσις- διάταξις ολοκλήρου του στρατού εκστρατείας Βόρειον Ελλάδα με εντολήν: Συνέχεια

Σχέδιο επιχειρήσεων ΕΡΙΝΥΣ, 1 ΣΤΡΑΤΙΑ/2 Νοε 1947

1η ΣΤΡΑΤΙΑ
ΕΠΕΙΓΟΝ
ΑΚΡΩΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΝ
ΙΧ/50/1090/ΑΙ
2/11/47

ΣΧΕΔΙΟΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

(Συνθηματικόν «ΕΡΙΝΥΣ»)

ΙΩΑΝΝΙΝΑ-ΦΛΩΡΙΝΑ
ΧΑΡΤΑΙ ΚΟΝΙΤΣΑ – ΣΙΑΤΙΣΤΑ

1:100.000

Α.Δ. Αν. 8

ΚΟΡΥΤΣΑ – ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ

  1. Εχθρός

(α) Δύναμις – θέσεις – φύσις ως Δελτίον Πληροφοριών.
(β) Πιθαναί ενέργειαι και δυνατότητες.
Το μάλλον πιθανό θα είναι ο εχθρός μέχρι επελεύσεως του χειμώνος να εξακολουθήση αμυνόμενος των σήμερον κατεχομένων υπ’ αυτού θέσεων, ελαφρώς μετατιθέμενος βορειότερον, με τάσιν να επαναλάβη τας προσπαθείας του προς επέκτασιν κυρίως εις περιοχήν ΓΡΕΒΕΝΩΝ.
Δεν πρέπει όμως να αποκλεισθή ότι αποσυρόμενος εγκαίρως βορείως ΣΜΟΛΙΚΑ (όρ.) θα προσπαθήση να επιχειρήση προς περιοχήν ΚΑΣΤΑΝΟΧΩΡΙΩΝ διά να επεκταθή και εδραιωθή εις την κοιλάδα ΑΛΙΑΚΜΟΝΟΣ (π.)
Οπωσδήποτε εις πάσαν αποφασιστικήν ενέργειάν μας θα αντιδράση και θα ενεργήση δι’ αντιπερισπαστικών κρούσεων αλλαχού εις διάφορα ζωτικά μας
σημεία. Συνέχεια

Ανάληψη διοίκησης 1 ΣΤΡΑΤΙΑΣ, 30 Οκτ 1947

1η ΣΤΡΑΤΙΑ Βόλος 30. Χ. 1947
αντιστράτηγος ώ. 22
αρ. πρωτ. 255/1453

Γενική διαταγή

Αξιωματικοί και οπλίται,

Αναλαμβάνων την διοίκησιν της στρατιάς υποκλίνομαι πρό των ενδόξων σημαίων
και των λαβάρων σας.

Σας χαιρετίζω όλους με αμέτρητον συγκίνησιν και με αίσθημα ευγνωμοσύνης διά
την άνευ προηγουμένου καρτερίαν σας επί 18συναπτούς μήνας, αφ’ ης εγένετο η
νέα εξόρμησις των Σλαβοκομμουνιστών.

Επιτελέσατε μέχρι της στιγμής έργον ιστορικόν. Περιωρίσαστε την πυρκαιάν
και εις πολλά σημεία την εσβύσατε εντελώς. Προεφυλάξατε την χώραν από
μεγάλην συμφοράν και από κινδύνους με τα χέρια σας που κρατούν όπλα τα
ιερά, με την οδηγίαν των αξιωματικών σας, οι οποίοι είναι άριστοι εν το
συνόλω, αφ’ ης υπάρχει ελληνικός στρατός.

Το έργον σας εκτιμάται σπουδαίως από τους Συμμάχους μας, τα 2 ισχυρότερα
Κράτη της Οικουμένης, ιστάμενα εις το πλευρόν σας με τόσω γόνιμον στοργήν
και βοήθειαν.

Εάν εις τον τραχύν αγώνα έρχωνται στιγμαί αποκαρτερήσεως είναι καλόν να
στρέφετε διαυγές το βλέμμα προς την γεννεάν που επέρασε αυτή με το αίμα της
μας παρέδωκε την Μείζονα Ελλάδα, την παρακαταθήκην 30 αιώνων της
ενδοξοτέρας χώρας του κόσμου, και το μέλλον των γεννεών που έρχονται.

Θάρρος, αυταπάρνησις.

Κρατύνατε τας δυνάμεις σας με την ηρωικήν ψυχήν σας, παραμείνατε αρραγείς
ως γρανίτης, αμείλικτοι εις την μάχην ακούραστοι εις την υπηρεσίαν.

Η νίκη και η ευλογία της ειρήνης δεν θα βραδύνουν εάν καταβάλωμεν μίαν
ακόμη ολικήν προσπάθειαν.

Αντιστράτηγος Βεντήρης

Τ.Σ.

Μέτρα προς λήψιν ενισχύσεις των συμμοριτών, 1 ΣΤΡΑΤΙΑ/29 Οκτ 1947

ΘΕΜΑ: Μέτρα προς λήψιν ενισχύσεις των       ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ-ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ
συμμοριτών.                                       1η ΣΤΡΑΤΙΑ
ΠΡΟΣ: Σώματα Στρατού, Μεραρχίας             ΙΣ/958/76/ΑΣ
Ταξ/χίας, Αν. Δ/σεις Χωρ/κής.
Δ.Χ. Μαγνησίας.                                 29. 10. 47
ΚΟΙΝ.: ΓΕΣ/Α2
Α.Μ./Τ., Ε.Α.Σ.
Α1 – Α2 -, Βάσις Βόλου.
Συντ/χης Αγγελίδης.
ΒLU

  1. Υπάρχουσι πληροφορίαι ότι με την εκπνοήν της προθεσμίας της αμνηστίας, ου μόνον θα σημειωθώσι εμφανίσεις και παραδόσεις συμμοριτών, αλλ’ αντιθέτως θα σημειωθή εκ των διαφόρων αστικών κέντρων έξοδος προς τους συμμορίτας ατόμων, κατά το δυνατόν ομαδικώς.

Αι δοθείσαι παρά του Κ. Κόμματος οδηγίαι, ως και της συμμοριακής ηγεσίας, κατατείνωσι εις τούτο, ίνα εμφανισθή ο συμμοριτισμός αναπτερούμενος και ενισχυόμενος.

  1. Είναι γνωστόν ότι εις όλας τας πόλεις υπάρχουσι κατά διάφορον αναλογίαν οι συμπαθούντες τον συμμοριτισμόν εν οις πολλοί και ιδία τελευταίως επανελθόντες εκ των νήσων, φέρονται μάλλον συμφωνούντες και ως πρωτοστατούντες και εξωθούντες προς μίαν τοιαύτην κίνησιν.
  2. Η τελευταίως εφαρμοζομένη τακτική των συμμοριτών, απόροια οδηγιών και διαταγών της συμ. Ηγεσίας και του Κ. Κόμματος, συνίσταται ως γνωστόν είς:

Συνέχεια

Διάταξη ΔΣΕ περιοχής ΣΤΡΑΤΙΑΣ, 1 ΣΤΡΑΤΙΑ/Α2/25 Οκτ 1947

1η ΣΤΡΑΤΙΑ                                                               ΑΠΟΡΡΗΤΟΝ
Α2 Γραφείον                                                               25 Οκτωβρίου 1947
Α.Π. 949/71/Α2
Αριθ. Αντιτύπου 3

ΔΙΑΤΑΞΙΣ ΣΥΜΜΟΡΙΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ Ιης ΣΤΡΑΤΙΑΣ

Α.       ΓΕΝΙΚΟΝ ΑΡΧΗΓΕΙΟΝ ΣΥΜΜΟΡΙΤΩΝ.

Αρχηγός: ΜΑΡΚΟΣ                                                          Δυν.:50
Έδρα: Πιθανώς εις περιοχήν ΖΑΓΟΡΙΩΝ,
Την 15/10 εσημειώθη ΒΩΒΟΥΣΑΝ (S.2276).

Β.        ΑΝΩΤΕΡΟΝ ΑΡΧΗΓΕΙΟΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ.

Αρχηγός: ΚΙΣΣΑΒΟΣ
πιθανώς εις περιοχήν ΓΡΑΜΜΟΥ. Συνέχεια

Αντιμετώπιση εισβολής απο Βορρά, 1 ΣΤΡΑΤΙΑ/12 Οκτ 1947

Θέμα: Προθέσεις Στρατιάς
Προς: Διοικητάς Β΄ και Γ΄ ΣΣ                           ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ
85ης Περιοχής                                                           ΑΚΡΩΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ
Κοιν: ΥΣ/ΓΕΣ/Α1                                                   ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ
Α1/1, 48, Στρατηγός                                            Ιη ΣΤΡΑΤΙΑ
ΙΣ/1/996/Α1
12 Οκτωβρίου 1947

Κατόπιν των διά της υπ’ αρίθ. 4009/1/4.10.47 Δ/γής ΥΣ/ΓΕΣ δοθεισών κατευθύνσεων

1.Εκ πολλών πηγών συρρέουσι πληροφορίαι ότι είναι ενδεχόμενον οι βόρειοι γείτονες να προετοιμάζωσι και να ενεργήσουν πραξικόπημα ίνα πρό του χειμώνος καταλάβουν «την Μακεδονίαν του Αιγαίου», ην να ανακηρύξουν ομόσπονδον Κράτος, με πρωτεύουσαν την ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΝ. Ο τρόπος ενεργείας του εχθρού θα είναι:

(α)   Αθρόα είσβολή μεγάλου αριθμού παρτιζάνων οίτινες ενούμενοι με τους εντοπίους συμμορίτας θα επιχειρήσουν να επιτύχουν έν σοβαρό αποτέλεσμα ή
(β)   Εισβολή των Στρατών των ομόρων, άνευ φυσικά επισήμου κηρύξεως πολέμου.
Διά την δευτέραν ταύτην  περίπτωσιν θα συνταχθή ΕΙΔΙΚΟΝ ΣΧΕΔΙΟΝ ΛΕΩΝΙΔΑΣ όπερ θα αποσταλή υμίν προς μελέτην και προπαρασκευήν διά την εφαρμογήν του κατόπιν ειδικής διαταγής, εάν διαπιστωθή τοιαύτη ανάγκη. Συνέχεια

Προσβολή Ν. ΖΙΧΝΗΣ, 1 ΣΤΡΑΤΙΑ

Θέμα: Προσβολή Ν. ΖΙΧΝΗΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ
Προς: Γ΄ ΣΣ/Α1 Ιη ΣΤΡΑΤΙΑ
Κοιν.: ΓΕΣ/Α1 ΙΣ/33/974/Α1
Χ Μεραρχία 10.10.47
35 Ταξιαρχία
Α1/33

1.Έκ της υποβληθείσης εκθέσεως Επιλάρχου Συρμοπούλου διά την προσβολήν Ν.
ΖΙΧΝΗΣ συνάγονται τα εξής:

(α) Ότι καίτοι εις απόστασιν 25 χιλμ. Ν. ΖΙΧΝΗΣ εδρεύει η 35 Ταξιαρχία δεν
φαίνεται να απεστάλη εις το σπουδαίον τούτο σημείον Αξ/κός κατάλληλος να
μελετήση και να δώση οδηγίας διά τον τρόπον αμύνης του κατωκημένου τούτου
τόπου εν περιπτώσει προσβολής.

Η οργάνωσις των μαχητών ήτο ανεπαρκής και το σχέδιον πυρός ήτο εσφαλμένον
(αναφέρει ο Επίλαρχος Συρμόπουλος).

(β) Δεν υπήρχε υπό της Ταξιαρχίας εκ των προτέρων κατηρτισμένον σχέδιον
ενισχύσεως. Ως πολλάκις ετονίσθη η ενίσχυσις δεν πρέπει κατ’ αρχήν ν’
αποστέλλεται απ’ ευθείας εις το προσβαλλόμενον σημείον, διότι είναι φυσικόν
πολλάκις να μη φθάση εγκαίρως αλλά προς το πιθανόν σημείον συμπτύξεως των
συμμοριτών. Συνέχεια

Διάταξη ΔΣΕ, 1 ΣΤΡΑΤΙΑ/31 Αυγ 1947

1η ΣΤΡΑΤΙΑ/Α2 ΑΠΟΡΡΗΤΟΝ
31 Αυγούστου 1947
Α.Π. 753/71/Α2

ΔΙΑΤΑΞΙΣ ΣΥΜΜΟΡΙΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 1ης ΣΤΡΑΤΙΑΣ

Α. ΓΕΝΙΚΟΝ ΑΡΧΗΓΕΙΟΝ ΣΥΜΜΟΡΙΤΩΝ.
Αρχηγός ΜΑΡΚΟΣ έδρα άγνωστος.

Β. ΑΝΩΤΕΡΟΝ ΑΡΧΗΓΕΙΟΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Αρχηγός ΚΙΣΣΑΒΟΣ περιοχής Δ. ΞΥΝΙΑΔΟΣ.

ΑΡΧΗΓΕΙΟΝ ΑΓΡΑΦΩΝ

– Αρχηγός ΑΜΑΡ-ΜΠΕΗΣ περ. ΜΟΛΟΧΑ (Χ.7586) Δυν 50
– Ι Τάγμα ΣΟΦΙΑΝΟΥ περ. ΒΟΥΛΓΑΡΑΣ (Χ.8780) » 400
-ΙΙ Τάγμα ΠΑΪΚΟΥ περ. ΒΟΥΛΓΑΡΑΣ (Χ.8780) «350
-ΙΙΙ Τάγμα ΑΓΡΑΦΙΩΤΗ-ΑΛΕΥΡΑ περ. ΒΟΥΛΓΑΡΑΣ (Χ.8780) «400
-Συγκρότημα ΓΑΖΗ περ. ΑΝΩ ΚΤΗΜΕΝΗ (Υ.0481) «100

Παρατηρήσεις: Κατά τον μήνα Αύγουστον εγένετο εντατική στρατολογία κατοίκων
περιοχής ανεξαρτήτως φρονημάτων. Συνέχεια

Εκθεση επιχείρησης ΚΥΚΝΟΣ, 1 ΣΤΡΑΤΙΑ/18 Αυγ 1947

1η ΣΤΡΑΤΙΑ

ΓΡΑΦΕΙΟΝ Α1                                              ΑΚΡΩΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ

                                                                        ΙΣ/33/684/Α1

                                                                        18 Αυγούστου 1947

ΕΚΘΕΣΙΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΣ ΚΥΚΝΟΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1.Μετά τας επιχειρήσεις ΑΕΤΟΣ, ΙΕΡΑΞ και ΠΕΛΑΡΓΟΣ Β΄, η συμμοριακή δράσις Ν. και Δ. ΑΛΙΑΚΜΟΝΟΣ παρουσιάζετο ως εξής:

(α)   Περιοχή ΑΕΤΟΥ. Εξεκαθαρίσθη σχεδόν πλήρως. Η δε εδραίωσις της παρείχε σοβαρά εχέγγυα απαγορεύσεως ανασυγκροτήσεως εν αυτή συμμοριών εις το μέλλον, παρά τας επανειλημμένας και σοβαράς προσπαθείας εισβολής συμμοριών από Βορρά και από Νότου.
(β)   Περιοχή ΙΕΡΑΚΟΣ. Μόλις είχε λήξη η εκκαθάρισις η οποία υπήρξε σχετικώς καλή. Η επ’ αυτής όμως εδραίωσις δεν είχεν ακόμη καλώς σταθεροποιηθή. Διά την περιοχήν υπήρχον σοβαροί κίνδυνοι αναμολύνσεώς της, διότι παρουσίαζε δύο πύλας εισόδου των συμμοριτών ανοικτάς εκ περιοχών μη εκκαθαρισθεισών μίαν από Βορρά εκ κατευθύνσεων ΓΡΑΜΜΟΥ – ΒΟΪΟΥ και ετέραν από Ανατολών εκ κατευθύνσεως ΟΛΥΜΠΟΥ και ΠΙΕΡΡΙΩΝ. Συνέχεια

Απόψεις Στρατιάς για ολοκλήρωση Επιχειρήσεων TEΡMINΟYΣ, 1 ΣΤΡΑΤΙΑ/7 Ιουλ 1947

ΑΚΡΩΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ
1η Στρατιά
ΙΣ/Ι/498/ΑΙ
9 Ιουλίου 1947
Θέμα: Απόψεις Στρατιάς διά την  ολοκλήρωσιν των Επιχειρήσεων  TERMINΟYΣ.
Προς: ΓΕΣ/Α. Κλάδον
Κοιν.: ΑΙ/Ι
Στρατηγόν
Επί υπ’ αριθ. ΑΑΠ. 2139/12.6.47 Οδηγιών ΓΕΣ/Α. ΚΛ.
ΑΠΟΜΕΝΟΥΣΑΙ ΕΙΣΕΤΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΙ
ΖΩΝΗ Β΄ΣΣ
1.- Μετά το πέρας της εξελισσομένης επιχειρήσεως ΚΟΡΑΞ και της μελετωμένης πρός εκκαθάρισιν ΒΙΤΣΙ – ΣΙΝΙΑΤΣΙΚΟ, η Στρατιά βάσει και των υμετέρων οδηγιών, διά ταχείαν πύκνωσιν της εντεύθεν συνόρων διατάξεως, προτίθεται, έστω και εις βάρος των αναγκών της εδραιώσεως, αίτινες παρουσιάζονται εις τας ζώνας ΑΕΤΟΣ – ΙΕΡΑΞ – ΚΥΚΝΟΣ
(α) Να επικαθίση με την δυνατήν πυκνότητα επί της Νοτίως των Συνόρων ζώνης.
(β) Να οργανώση Κέντρα αντιστάσεως επί αυτής
(γ) Να τηρή τα ζωτικά σημεία της ζώνης περιοχής Β΄ΣΣ.
(δ) Να εξοικονομήση προοδευτικώς εφεδρείας της ως και τοιαύτας των υφισταμένων Σ.Σ.
2.- Διά να θεωρηθή πλήρως λήξαν το ζήτημα ενεργειών εν τη ζώνη του Β΄ΣΣ(ολοσχερής εξυγίανσις) πρέπει πλήν των υπό εκτέλεσιν επιχειρήσεων ΓΡΑΜΜΟΥ – ΒΙΤΣΙ – ΣΙΝΙΑΤΣΙΚΟ να γίνη τελεία αποδιοργάνωσις των σωμάτων των συμμοριτών των δρώντων εις περιοχήν ΜΕΓΔΟΒΑΣ – ΡΕΝΤΙΝΑΣ – ΡΟΥΜΕΛΗΣ και ΟΣΣΗΣ – ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ – ΠΗΛΙΟΥ – ΟΡΘΡΥΟΣ. Συνέχεια

Διαταγή επιχείρησης ΚΟΡΑΞ αρ.8 (συμπληρωματική), 1 ΣΤΡΑΤΙΑ/28 Ιουν 1947

ΑΚΡΩΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΝ
1η ΣΤΡΑΤΙΑ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ Δ/ΓΗ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ εις την υπ’ αριθ.8 τοιαύτην
(Συνθ. «ΚΟΡΑΞ»)

Α.Α.Αντ…..ΙΙ..
28-6-47
ΙΣ/2Τ/461/Α1
(Κατόπιν συσκέψεως Στρατηγού Διοικητού
Στρατιάς, Διοικητών Β΄ΣΣ, ΙΙ και VΙΙΙ
Μεραρχιών μετά Επιτελείου Στρατιάς)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ

  1. Εχθρός

Μετεκινήθη νοτιώτερον. Φαίνεται ότι έχει πρόθεσιν ανθιστάμενος και προ της ημετέρας αντιδράσεως να επιδιώξη να εισέλθη προς ΧΑΣΙΑ – ΑΝΤΙΧΑΣΙΑ.

ΜΕΘΟΔΟΣ

  1. Τρόπος ενεργείας

Να ρυθμισθή υπό του Σ.Στρατού εν πάση πρωτοβουλία με σκοπόν:
(α)   Να προσβληθώσιν οι συμμορίται αποτελεσματικώς άνευ αναπαύλας διά ταχείας μεταφοράς και κινήσεως δυνάμεων προς τους χώρους εις ους εμφανίζωνται ούτοι.
(β)   Να επιδιωχθή τελικώς μετά την εξόντωσιν των συμμοριτών η επικάθισις εις τα καθορισθέντα ζωτικά σημεία μέχρι οροθετικής γραμμής (παράγραφος 4 Δ/γής Επιχ. υπ’ αριθ. 8 υποπαράγραφοι (γ) και (δ). Συνέχεια

Πληροφορίες συμμοριτών εις ΠΙΕΡΡΙΑΝ, 1 ΣΤΡΑΤΙΑ/25 Ιουν 1947

ΘΕΜΑ: Επί των πληροφοριών διά τας                                              ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ
δυνάμεις συμμοριτών εις ΠΙΕΡΡΙΑΝ                                                ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ
ΠΡΟΣ:  Β΄& Γ΄ΣΣ                                                                                           1η ΣΤΡΑΤΙΑ
ΚΟΙΝ:   ΓΕΣ/Α2                                                                                              ΙΣ/430/92/Α2

  Α1, Α2 Στρατιά                                                                                  25.6.47

1.Εκ των πρώτων αποτελεσμάτων των εν εξελίξει εισέτι επιχειρήσεων “ΚΥΚΝΟΣ” διαπιστούται ότι, ωρισμέναι πληροφορίαι, αίτινες είχον παρασχεθή αρχικώς παρά του Γ΄ΣΣ (Α2 Γραφείον) εις την Στρατιάν, και εφ’ ων βασικώς, ως πάντοτε και νυν, εστηρίχθη η σύλληψις του σχεδίου επιχειρήσεων και ιδία η διάθεσις μέσων, δεν υπήρξαν ακριβείς ή μάλλον παρεστάθησαν κάπως υπερβολικαί.

2.Ούτω και συγκεκριμένως αι γνωσταί εις την Στρατιάν πληροφορίαι μέχρι και των παραμονών των επιχειρήσεων, έφερον κατά το Α2 του Γ΄ΣΣ, τας δυνάμεις των ΠΙΕΡΡΙΩΝ – ΟΛΥΜΠΟΥ ανερχομένας εις 2200 –2300 συμμορίτας και πάντως ουχί ελάσσονας του αριθμού τούτου (Δελτία Α.Π.28119/30.5.47 και Α.Π. 29253/6.6.547). Συνέχεια

Διαταγή επιχειρήσεων ΚΟΡΑΞ αρ.8, 1 ΣΤΡΑΤΙΑ/24 Ιουν 1947

ΥΠΕΡΕΠΕΙΓΟΝ
ΑΚΡΩΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΝ
Α.Α.Αντ…..ΙΙ..
24 Ιουνίου 1947
ΙΣ/2Τ/441/Α1

1η ΣΤΡΑΤΙΑ ΔΙΑΤΑΓΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ υπ’ αριθ. 8
(Συνθ. «ΚΟΡΑΞ»)
(Η παρούσα ακυρώνει την υπ’ αριθ.2Τ/294/20.5.47
υπ’ αριθ. 5 Δ/γήν Επιχειρήσεων, ανασταλείσης της
εφαρμογής της).

Χάρται ΚΟΡΥΤΣΑ – ΦΛΩΡΙΝΑ – ΚΟΝΙΤΣΑ – ΓΡΕΒΕΝΑ: 1: 100000

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ
1.     Εχθρός
(α)   δύναμις – διάταξις κ.λ.π.: ως συννημένον δελτίον.
(β)   Πιθαναί ενέργειαι
Ο εχθρός δύναται ν’ αντιτάξη άμυναν λόγω του ότι έχει τα νώτα του εξησφαλισμένα.
Το πλέον όμως πιθανόν είναι να προσπαθήση να διαφύγη είτε προς ΣΙΝΙΑΤΣΙΚΟ – ΒΙΤΣΙ, είτε προς Νότον, είτε προς ΑΛΒΑΝΙΑΝ και εκείθεν να επανεισδύση εις ΗΠΕΙΡΟΝ ή ΔΥΤΙΚΗΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΝ.

2.Η φιλία Αεροπορία θα συνδράμη τον αγώνα, ως τούτο καθορισθήσεται δι’ ειδικής διαταγής. Συνέχεια

Οργάνωσις Στρατοπέδων υπόπτων οπλιτών, 1 ΣΤΡΑΤΙΑ/22 Ιουν 1947

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ
ΑΥΣΤΗΡΩΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ
1η ΣΤΡΑΤΙΑ
ΙΣ/417/64/Α2/ΙΙ
22.6.47

ΠΡΟΣ: τους κ.Διοικητάς Β΄ & Γ΄ΣΣ
ΚΟΙΝ: Α1, Α2 Γραφεία Στρατιάς

ΘΕΜΑ: Οργάνωσις Στρατοπέδων υπόπτων οπλιτών

1.Το Γενικόν Επιτελείον Στρατού διά της υπ’ αριθ.17956/11.6.47 Δ/γής του εγνώρισεν ημίν τα ακόλουθα:
Επιτακτική ανάγκη, διά την περιφρούρησιν του ηθικού των μαχομένων και προφύλαξη από του Κομμουνιστικού μιάσματος, επέβαλε την οργάνωσιν παρά της Κεντρικής Υπηρεσίας δύο Στρατοπέδων.
(α)   Ενός εις την Νήσον ΓΙΟΥΡΑΝ (9 μίλλια Β.Δ. ΣΥΡΟΥ) το οποίον προορίζεται διά τους κρινομένους επικινδύνους και αμετανοήτους οπλίτας.
(β)   Έτερον εις ΜΑΚΡΟΝΗΣΟΝ (2.1/2 μίλλια Α.ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ), το οποίον προορίζεται διά τους επιδεικτικούς μεταστροφής τοιούτους. Συνέχεια

Πρόβλεψη συνέχισης επιχειρήσεων, 1 ΣΤΡΑΤΙΑ/13 Ιουν 1947

Θέμα:  Πρακτικά συσκέψεως λαβούσης                   ΑΚΡΩΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ
χώραν εις ΒΟΛΟΝ την 13.6.47
ώραν 0830

1η Στρατιά
ΙΣ/34/393/Α1
13.6.47

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αντιστράτηγος ΓΙΑΤΖΗΣ                                  Διοικητής Στρατιάς
ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Υποστράτηγος  ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ      “   Β΄ΣΣ
“                  ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ                  Βοηθ.Αναπλ.Αρχηγού  ΓΕΣ
Ταξίαρχος        ΜΠΑΛΟΔΗΜΟΣ               Επιτελάρχης Στρατιάς
Συν/χης            ΛΑΜΑΡΗΣ                            Δ/τής Α1/ΓΕΣ
Αντ/χης            ΛΑΣΠΙΑΣ                                   “    Α΄ Κλάδου Στρατιάς

ΓΡΑΜΜΑΤΕΥΣ:   “               ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ Δ/τής Α1 Γραφείου
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΝ
Προβλέψις Στρατιάς διά την συνέχισιν των επιχειρήσεων.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ «ΚΟΡΑΞ»- ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΙΣ ΒΙΤΣΙ

1.Συνεζητήθη και απεφασίσθη υπό της Στρατιάς, ότι η φράξις του ΓΡΑΜΜΟΥ, αποτελεί ζωτικόν τακτικόν ζήτημα διότι όλαι αι μέχρι τούδε προσπάθειαι θα αποβώσιν άκαρποι εφ’ όσον ο κύριος αγωγός δεν θα είναι διακεκομμένος (ΓΡΑΜΜΟΣ – ΠΙΝΔΟΣ). Ενέργεια ως προεβλέφθη διά τον ΓΡΑΜΜΟΝ είναι αδύνατος λόγω της καταστάσεως εις ΖΑΓΟΡΙΑ. Ως προς το ΒΙΤΣΙ θεωρείται ότι επί του παρόντος ένεκεν ανεπαρκείας δυνάμεων επιχείρησις εκεί δεν είναι δυνατή. Η ΦΛΩΡΙΝΑ όμως οπωσδήποτε δέον να εξασφαλισθή δι’ ο και η άμυνα αυτής ενισχύθη ήδη διά του 506 Τάγματος της 21 Ταξιαρχίας.

2.Ανελύθησαν αι παρουσιασθείσαι αύται δυσχέρειαι και οι λόγοι της εκτροπής εκ του αρχικού σχεδίου. Διεπιστώθη ότι η επιχείρησις αύτη θα εκτελεσθή υπό τύπον επιθετικής επιδρομής καταλαμβανομένων των διαβάσεων της ΣΑΜΑΡΙΝΑΣ και εξασφαλιζομένου του διαδρόμου ΠΥΡΣΟΓΙΑΝΝΗ – ΖΟΥΖΟΥΛΗ – ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΣ.

3.Εγένετο δεκτόν, ότι η εγκατάστασις δυνάμεων επί ΓΡΑΜΜΟΥ είναι ασύμφορος εφ’ όσον δεν υπάρχουσι έτεραι τοιαύται να εξασφαλίσωσι την ΗΠΕΙΡΟΝ (ΖΑΓΟΡΙΑ – ΔΟΛΙΑΝΑ) ήτις εμολύνθη εσχάτως. Εάν δοθώσι 1000 όπλα εις VΙΙΙ Μεραρχίαν τότε δύναται να ελευθερωθή η 43 Ταξιαρχία από την ΗΠΕΙΡΟΝ ήτις προωθουμένη προς Β.Α. θα αντικαταστήση την 21 Ταξιαρχίαν οπότε δύναται να γίνη επιχείρησις προς εκκαθάρισιν ΒΙΤΣΙ.

4.Υπάρχει προοπτική μετά την επιχείρησιν «ΚΥΚΝΟΣ» (από του τέλους Ιουνίου) να χρησιμοποιηθή, αν όχι ολόκληρος, μέρος της 22 Ταξιαρχίας, εις το δυτικόν όριον του Γ΄ΣΣ ή και προς ΒΙΤΣΙ, εφ’ όσον δεν υπάρχει μόλυνσις της περιοχής ΚΑΜΒΟΥΝΙΩΝ.

5.Εξεδόθησαν διαταγαί υπό της Στρατιάς και ανεγνωρίσθη υπό πάντων ότι το Τάγμα Χωροφυλακής, όπερ θα διατεθή εις την Στρατιάν θα χρησιμοποιηθή διά την εδραίωσιν, εις τρόπον ώστε να απαγκιστρωθή το ταχύτερον το τρίτον Τάγμα της 36 Ταξιαρχίας θα υπάρξη δε τάσις και θα καταβληθή προσπάθεια υπό του Β΄ΣΣ εφ’ όσον διατεθώσι έτερα μέσα (οπλισμός, διάθεσις ΛΟΚ) όπως εκ των Μονάδων εδραιώσεως της ΙΧ Μεραρχίας κατορθωθή συν τω χρόνω η απαγκίστρωσις μιας Ταξιαρχίας προς αντιμετώπισιν του ζητήματος του ΓΡΑΜΜΟΥ.

ΤΟ ΓΕΝΙΚΩΤΕΡΟΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΙΑΣ

6.Ανεπτύχθησαν αι δυνατότητες της Στρατιάς ως έχουσιν αι σημεριναί συνθήκαι και ως εκτίθενται εις την από 11.6.47 υποβληθείσαν έκθεσιν γενικής καταστάσεως προς ΓΕΣ. Συνεζητήθη η δυσμενεστέρα περίπτωσις καθ’ ην είναι δυνατόν να ενταθή η συμμοριακή δράσις επί το σοβαρώτερον και εγένετο δεκτόν ότι εις την περίπτωσιν ταύτην η Στρατιά θα θέση ως προτεραιότητα να εξασφαλίση οπωσδήποτε την ζώνην του Β΄ΣΣ ως την πλέον ζωτικήν.

7.Εις την περίπτωσιν ταύτην ου μόνον θα χρησιμοποιηθή επ’ ωφελεία της ζώνης ταύτης η 22 Ταξιαρχία αλλά και η 36 Ταξιαρχία. Επί πλέον και εις το Γ΄ΣΣ θα τεθώσιν υποθήκαι όπως και η 32 Ταξιαρχία χρησιμοποιηθή επ’ ωφελεία της ζώνης του Β΄ΣΣ διατεθεμένη έστω και εις εδραίωσιν δι’ ης θα καλύπτεται η ζώνη αύτη.

8.Τέλος υπό του Διοικητού της Στρατιάς και του Διοικητού Β΄ΣΣ ετονίσθη η ιδιαιτέρα σημασία της εκκαθαρίσεως της ζώνης Α΄ΣΣ εις τα νότια όρια της Στρατιάς και η μεγάλη σημασία της διαθέσεως οπλισμού διά τα ΜΑΔ.

ΠΑΡΑΛΗΠΤΑΙ

Οι παρόντες
ΤΑΞΙΑΡΧΟΣ ΕΠΙΤΕΛΑΡΧΗΣ ΣΤΡΑΤΙΑΣ
Τ.Σ.Υ.
Α.ΜΠΑΛΟΔΗΜΟΣ

Κοινοποίηση ανερευθέντων διαταγών, 1 ΣΤΡΑΤΙΑ/8 Ιουν 1947

ΘΕΜΑ: Ενδιαφέρουσαι Διαταγαί συμμοριτών                      ΑΠΟΡΡΗΤΟΝ
ως προς τας μεθόδους ενεργείας                                                  1η ΣΤΡΑΤΙΑ
ΙΣ/341/86/Α2
ΠΡΟΣ: Β΄ & Γ΄ΣΣ/Α2                                                                             8.6.47
Μεραρχίας/Α2
ΚΟΙΝ: ΓΕΣ/Α2
Α΄ΣΣ/Α2
BLU, Α1, Α2/Στρατιάς
Σχετικαί Α.Π.9176/20.5.47 και Α.Π. 9130/16.5.47 Β΄ΣΣ

1.Εις εκκαθαριστικάς επιχειρήσεις ημετέρων τμημάτων εις τας περιοχάς ΟΣΣΗΣ και ΑΓΡΑΦΩΝ ανευρέθησαν ενδιαφέροντα αρχεία συμμοριτών.

2.Το ανευρεθέν εις ΟΣΣΑΝ αρχείον περιλαμβάνει διαταγάς συμμοριτών επί οργανώσεως, διαταγάς επιχειρήσεων και εκπαιδεύσεως, προπαγανδιστικά έντυπα κλπ. τινά των οποίων είναι άξια μελέτης.

3.Ούτω ενδιαφέρον παρουσιάζει διαταγή του Αρχηγείου ΟΛΥΜΠΟΥ, επί των εκκαθαριστικών επιχειρήσεων του Στρατού κατά το παρελθόν έτος εις τας περιοχάς ΟΛΥΜΠΟΥ και ΟΣΣΗΣ, εις ην αναγράφονται τα κάτωθι: Συνέχεια

Διαταγή επιχειρήσεων ΠΕΛΑΡΓΟΣ αρ.6

1η ΣΤΡΑΤΙΑ.
ΔΙΑΤΑΓΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ υπ’ αριθ. 6
(Συνθηματικόν ΠΕΛΑΡΓΟΣ Β)                     ΑΚΡΩΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ
Α.Α…..14…….
ΣΥΝΕΧΕΙΑ 1/273/Α1/14.5.47                                  29 Μαΐου 1947
(Οδηγιών Στρατιάς)                                         ΙΣ/2Υ/330/Α1
Χάρται: ΛΑΡΙΣΣΑ – ΑΓΥΙΑ – ΦΑΡΣΑΛΟΣ – ΒΟΛΟΣ 1:100.000
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ

  1. Εχθρός

Είναι πολύ πιθανόν να αποκρυβή κατά μικράς ομάδας εις δασώδεις και διακεκομμένας περιοχάς ή και να διαφύγη κυρίως προς Βορράν.

  1. Η φιλία Αεροπορία και το Ναυτικόν θα συνδράμωσι τον αγώνα δι’ επεμβάσεώς των τη αιτήσει μας.

ΠΡΟΘΕΣΙΣ

  1. Η πλήρης αποδιοργάνωσις και ει δυνατόν εξόντωσις των συμμοριτών ΠΗΛΙΟΥ – ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ ΟΣΣΗΣ.

Οπωσδήποτε η δίωξίς των εν περιπτώσει διαφυγής Συνέχεια