Διαταγή 1 ΣΤΡΑΤΙΑ προς Β’ΣΣ (Μάχη ΚΟΝΙΤΣΑΣ), 25 Δεκ 1948/1 ΣΤΡΑΤΙΑ

ΣΗΜΑ άμεσον
ΑΠΟ. Διοικητήν Ι Στρατιάν 251900

ΠΡΟΣ. Υποστράτηγον Καλογερόπουλον
Διοικητήν Β΄ΣΣ
ΚΟΙΝ. ΓΕΣ/αντιστράτηγον

αριθ. Πρωτ. 47/1509 άκρως απόρρητον. Δυνάμει 4009/1/79951/8.12.47 διαταγής του υπουργείου ΚΟΝΙΤΣΑ με κανένα τρόπον δεν πρέπει να περιέλθει χείρας εχθρού και πολύ μάλλον ηρωϊκώς αγωνιζομένη Ταξιαρχία μας με γενναίον Δόβαν. Εκ της εξελίξεως, εκ στρατιωτικών αναφορών και αεροπορικών αναγνωρίσεων και επιθέσεων προκύπτει, ότι περιοχή ΚΟΝΙΤΣΑ – ΜΠΟΥΡΑΖΑΝΙ έχουν αποκλεισθή εις αγώνα μεμωνομένοι. Κατόπιν τούτου διατάσσομεν όπως εγκατασταθήτε τάχιστα ΙΩΑΝΝΙΝΑ μετά τακτικού Στρατηγείου προς διεύθυνσιν αγώνος ΗΠΕΙΡΟΥ και Διοικητής VΙΙΙ Μεραρχίας ηγηθεί διευθύνσιν ΚΟΝΙΤΣΗΣ. Τίθεμεν διάθεσή σας Σχολήν εφέδρων και προέλθειτε απ’ ευθείας μαζύ της συνδέσμον.

Τ.Υ.

Advertisements

Εκθεση πεπραγμένων επιχειρήσεως ΛΑΙΛΑΨ, 1 ΣΤΡΑΤΙΑ/Α1/10 Φεβ 1948

1η ΣΤΡΑΤΙΑ                                                            ΑΚΡΩΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ

Α1  ΓΡΑΦΕΙΟΝ                                                        ΙΣ/1033/           /Α1

                                                                                          Φεβρουαρίου 1948

  ΕΚΘΕΣΙΣ

ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΣ  «ΛΑΙΛΑΨ»

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

  1. Η περιοχή ΡΟΥΜΕΛΗΣ μέχρι του Δεκεμβρίου 1946 δεν παρουσίαζε συμμοριακήν δράσιν. Αι ομάδες των συμμοριτών, αίτινες έδρων εις την περιοχήν ΡΕΝΤΙΝΑΣ – ΣΜΟΚΟΒΟΥ μέχρις υψιπέδου ΝΕΥΡΟΠΟΛΕΩΣ ελάχιστα μέχρι τότε ενώχλησαν ταύτην.

Έκτοτε όμως η συμμορία ΜΠΕΛΗ εκ της περιοχής ΣΜΟΚΟΒΟΥ ορμηθείσα εισήλθεν εις ΟΙΤΗΝ. Και ανεστάτωσε την ΡΟΥΜΕΛΗΝ. Εντός ελαχίστου χρόνου η συμμοριακή δράσις εις ταύτην έλαβεν επικινδύνους διαστάσεις και οι συμμορίται επεβλήθησαν των στάγδην διατιθεμένων τμημάτων.

Το ΓΕΣ, και το Α΄Σ.Στρατού απησχολήθησαν σοβαρώς με την ΡΟΥΜΕΛΗΝ πολύ πριν συγκροτηθή η Στρατιά, αλλά τότε δεν ηδυνήθησαν να λάβωσι έν ριζικόν μέτρον, λόγω της εις ΒΟΡΕΙΟΝ ΕΛΛΑΔΑ καταστάσεως, προς ην διετίθεντο αι κύριαι δυνάμεις του Στρατού.

Είναι αληθές ότι προ της συγκροτήσεως της Στρατιάς το ΓΕΣ ωργάνωσε και διεξήγαγε την επιχείρησιν «ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ» εις περιοχήν ΔΟΜΟΚΟΥ – ΚΑΪΤΣΑΣ με σκοπόν την απελευθέρωσιν της αρτηρίας ΛΑΜΙΑ – ΦΑΡΣΑΛΑ, πλην όμως αύτη ουδέν απέδοσεν και ουδέ κατ’ ελάχιστον εβελτίωσε την κατάστασιν. Συνέχεια

Έκτακτα Στρατοδικεία, 1 ΣΤΡΑΤΙΑ/30 Ιαν 1948

ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ
1η ΣΤΡΑΤΙΑ
ΙΣ/1019/203/Α1
30.1.48
Συν.τω εγγράφω εις το
αντιγρ.του φ.

ΠΡΟΣ: Υπουργόν Στρατιωτικών
ΚΟΙΝ: ΓΕΣ/Α1-Α2-Β1

ΘΕΜΑ: Έκτακτα Στρατοδικεία

1.- Είναι επόμενον κατά τον διεξαγώμενον αγώνα εκ παραλλήλου προς τας εξαιρέτους πράξεις να σημειούνται και παραλείψεις και λιποψυχίαι επιδρώσαι επί του ηθικού και της γενικωτέρας εκβάσεως του αγώνος και υποκείμεναι εις άμεσον κολασμόν.
2.- Ως πολλάκις ετονίσθη, διά να προλάβωμεν αθεράπευτα συμπτώματα και να τεθή εις αρμονικήν λειτουργίαν η όλη κρατική μηχανή θα έπρεπε να είχε κηρυχθή ο στρατιωτικός νόμος.
3.- Εφ’ όσον όμως τούτο προσκρούει είναι απαραίτητον διά την αυστηράν τάξιν και πειθαρχίαν εις τον στρατόν τουλάχιστον άπαντα τα στρατιωτικά αδικήματα να υπάγωνται εις τα έκτακτα στρατοδικεία διότι τα τακτικά εξατμίζουν τα φαινόμενα και η διά τούτω θεραπεία είναι άτονος.
4.- Παρακαλούμεν όπως ενεργήσητε σχετικώς το ταχύτερον και διευθετηθή το ζήτημα τούτο.
Αντγος Βεντήρης
Τ.Υ.

Διδάγματα μάχης Κονίτσης, 1 ΣΤΡΑΤΙΑ/28 Ιαν 1948

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ
ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ
Ι ΣΤΡΑΤΙΑ
ΙΣ/1024/197/Α1
28.1.48
Προς: Διοικητάς Β΄και Γ΄Σ.Σ.
Κοιν: ΓΕΣ/Αντιστράτηγος
Α1/1024

Θέμα: Διδάγματα εκ μάχης Κονίτσης

1.- Εκ της μάχης της Κονίτσης, παρά την αισίαν έκβασίν της, δεν πρέπει να παραμείνουν απαρατήρητα ωρισμένα σφάλματα και παραλείψεις αφού εξεθειάσθη και επηνέθη η λαμπρά διαγωγή εκτελεστών και διοικήσεων.
2.- Η επισήμανσις των σφαλμάτων τούτων, πόρρω απέχει της επικρίσεως και μοναδικός της σκοπός είναι η εξαγωγή διδαγμάτων ου μόνον διά την ηγεσίαν και τας ανωτέρας διοικήσεις αλλά και δι’ αυτάς τας μικράς μονάδας. Συνέχεια

Σχέσεις Στρατού-Χωροφυλακής, 1 ΣΤΡΑΤΙΑ/26 Ιαν 1948

Βόλος 26.1.1948
Ραδιοκρυπτογράφημα
επείγουσα
1η Στρατιά
Α/1
αρ.απορρ.1018/141/Α1

Κύριον Υπουργόν Στρατιωτικόν
Αθήνας
Υποστράτηγος Γ΄ΣΣ υπέβαλε 2514 τηλεγραφικήν πλήρους αγανακτήσεως διά ενεργείας αυτόθι ανωτέρου διοικητού Χωρ/κής επί κατανομής δυνάμεως σταθμών Τμημάτων υπαίθρου και αντί να υπακούση υποβάλλει ωσεί ανεξάρτητος αναφοράς απ’ ευθείας. στοπ. ύστερα από 20 μηνών ταλαιπωρίας δεν θα ήτο δυνατόν επέμβασίς σας να θέση τέρμα εις την αναρχίαν αυτήν; πώς δύναται χωροφυλακή ή δημοσίας τάξεως να εκδίδη ακόμη και ανακοινωθέντα; ή είναι εις διαταγάς μας συμφώνως με ψήφισμα θέρους 1946 ή έπαυσε. στοπ. αυταί καθημεριναί προστριβαί θα μας οδηγήσουν εις απευκταία. στοπ.
αντιστράτηγος Βεντήρης
Κοινοποίησις
ΓΕΣ
Γ΄ΣΣ

Δράση 51 ΤΑΞΙΑΡΧΙΑΣ, 1 ΣΤΡΑΤΙΑ/25 Ιαν 1948

Βόλος 25.1.1948
Εμπιστευτική

Ι ΣΤΡΑΤΙΑ
ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ
Α/1
Αρ.εμπ.1028/168

51 Ταξιαρχία συνταγματάρχης Κατσομήτρος ευρίσκεται εις συνεχή δραστηριοτάτην προσπάθεια από 5.1.1948.
Αρχικώς επεζήτησε και επέτυχε πλήρως την εκκαθάρισιν Α.ΠΙΕΡΡΙΩΝ, εις α εσημειούτο δράσις έντονος των συμμοριτών. Εντός 5ημέρου ου μόνον επέτυχε την εκκαθάρισιν της ως άνω περιοχής, αλλά και κατέστρεψε πλήρως χειμερινάς εγκαταστάσεις των συμμοριτών και σημαντική ποσότητα υλικού παντός τύπου περιήλθεν εις χείρας του. Συνέχεια

Διαταγή, 1 ΣΤΡΑΤΙΑ/4 Ιαν 1948

Βόλος, 8-1-1948
απόρρητος
επείγουσα
Α/1
αρ. απορρ. 1001/69
Προς τους Στρατηγούς
διοικητάς Β΄, Γ΄ΣΣ
διοικητάς Μεραρχιών
Εις Σ.Δ. των

Κύριοι
Χάρις εις τους μόχθους και την φιλοπατρίαν σας επετεύχθη το μέγα γεγονός, ότι ο στρατός μας από την ύποπτον σύνθεσιν οπλιτών και στελεχών που είχε 1946 έως έαρος 1947 μετεβλήθη εις άριστον εθνικόν συγκρόημα με πειθαρχίαν, με πνεύμα εντόνως εθνικιστικόν, με μίσος κατά των προδοτών συμμοριτών, με μαχητικόν πνεύμα και καρτερίαν. Δίδει επί έτος εξετάσεις και βαθμολογείται ικανοποιητικώς. Χάρις εις όλα αυτά το Έθνος και οι Σύμμαχοι κατά την τελευταίαν – ως παρακολουθείται – περίοδον δίδουν όλην των την εμπιστοσύνην και τείνουν να τον μεγενθύνουν πέραν πάσης προσδοκίας και συντόμως. Συνέχεια

Οδηγίες προς 83 ΣΤΡΑΤ. ΠΕΡΙΟΧΗ, 1 ΣΤΡΑΤΙΑ/ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ/ΑΠ4027

Ι ΣΤΡΑΤΙΑ Βόλος 4.1.1948
ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ
αρ. απορρ. 4027/15 απόρρητος

Πρός
ταξίαρχον διοικητήν 83 περιοχής
Βόλον

Κατ’ ευτυχή συγκυρίαν η 83 περιοχή σταθμεύει εις το αυτό σημείον μετά της Στρατιάς. Τοιουτοτρόπως έχει πολλαπλάς διευκολύνσεις τας οποίας δεν έχει καμμία άλλη περιοχή. Αλλ’ εκτός τούτου ενώ άλλαι περιοχαί μαστίζονται από μεγάλα συμμοριακά συγκροτήματα, τα της περιοχής σας, είναι και ολιγαριθμότερα και ασθενέστερα.
Η Στρατιά διά να ευκολύνη την αποστολήν σας μετεκάλεσε 2 ολόκληρα τάγματα εκλεκτά, έθεσεν επιτελείς της επί κεφαλής και μετά πολυήμερον προσπάθειαν έσπασεν το επίκεντρον Πηλίου και Βουλγαρίνης. Ενήργησε καταδιώξεις. Εξ άλλου η παρουσία της Στρατιάς έχει συντελέση ώστε η χωροφυλακή ν’ αναλάβη ίδιον τομέα. Άλλαι περιοχαί δεν έλαβον παρά ψυχία, ενώ η ιδική σας έλαβεν από εβδομάδων 2 τάγματα Εθνοφρουράς και ακόμη διευκολύνη πάσαν κίνησιν και εσωτερικήν τάξιν. Κατόπιν τούτων θα ωφείλατε:
α’) Να έχετε τέλειον σύστημα πληροφοριών, το οποίον θα σας προεφύλαττε και από την προ εβδομάδος εισβολή Μιτζέλα και νοτιώτερα, ως επίσης από την των Καναλίων προχθεσινήν απόπειραν, φόνους και αρπαγάς και Πτελεού, την απόπειραν και την λεηλασίαν και τα επεισόδια Σούρπης. Συνέχεια

Μετακίνηση κρατουμένων, 1 ΣΤΡΑΤΙΑ/25 Δεκ 1947

ΣΗΜΑ
ΑΠΟ: 1ην Στρατιάν/Α2 251200
VIΙΙ Μεραρχίαν
ΠΡΟΣ:Β΄ΣΣ, Γ΄. Κλάδος, Α1-Α2 Γραφείον
83 Περιοχή
Α.Π. 1186

Κρατούμενοι Ιωάννινα και Περιοχήν σας άρρενες πολιτικοί και στρατιωτικοί
κατάδικοι, υπόδικοι, αυτοαμυνίται μεταφερθώσι υπό ασφαλή συνοδείαν ΠΡΕΒΕΖΑΝ
(.) Εκείθεν τελικός προορισμός ως κάτωθι: (.)
– Στρατιωτικαί κατάδικοι και υπόδικοι ΜΑΚΡΟΝΗΣΟΝ (.)
– Πολιτικοί υπόδικοι κατάδικοι ΓΙΟΥΡΑΝ (.)
– Αυτοαμυνίται ΤΡΙΚΚΕΡΙ (.) Εκτοπιστέοι αποφάσει Επιτροπών Ασφαλείας
ΙΚΑΡΙΑΝ ή ΑΓΙΟΝ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΝ (.)
Αναφέρατε τηλεγραφικώς συνολικόν αριθμόν μεταφερθησομένων και ημερομηνίαν
οπότε ώσιν έτοιμοι ίνα ενεργήσωμεν διάθεσιν πλωτών μέσων ως και αριθμόν
κατά κατηγορίας προς ρύθμισην ταξειδίου των (.)
Μεραρχία παραμένει πλήρως απηλλαγμένη οχλήσεως διά κρατούμενους και
φρούρησίν των.
ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΒΕΝΤΗΡΗΣ

Ενημέρωση κατάστασης, 1 ΣΤΡΑΤΙΑ/16 Δεκ 1947

Ι ΣΤΡΑΤΙΑ                                                                     Βόλος 16.ΧΙΙ.47
Α/1                                                                                     απόρρητος
αρ. απορρ.49/1461                                                επείγουσα

Προς τους Διοικητάς

Β΄  Γ΄ ΣΣ
Μεραρχιών
Ταξιαρχιών
Περιοχών
Εις Σ.Α. των

Από του θέρους 1946 οι διοικηταί των Μ.Μονάδων ήρξαντο τας επικλήσεις για δύναμιν «ΜΑΥ» «ΜΑΔ», τάγματα χωροφυλακής, επιστράτευσιν. Δικαία, δικαιοτάτη η αξίωσις αν είχομεν έκτοτε δυνάμεις, τότε επίπονοι μακραί επιχειρήσεις δεν θα εκτύπων εις το κενόν, ο χώρος διαφυγής των συμμοριτών θα περιωρίζετο και το τέρμα της πάλης θα ήτο εγγύτερον.

Παραλλήλως πολιτευταί-βουλευταί ύψωναν κραυγάς: Οπλίσατέ μας, οπλίσατε τους εθνικόφρονας, κάμετέ μας επιστράτευσιν. Συνέχεια

Αξιωματικοί Πεζικού, 1 ΣΤΡΑΤΙΑ/14 Δεκ 1947

Θέμα: Αξιωματικοί Πεζικού
ΥΠΕΡΕΠΕΙΓΟΥΣΑ
Πρός:   ΥΣ/ΓΕΣ/ΒΙ                                                      ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ
1η ΣΤΡΑΤΙΑ
Κοιν:   ΓΕΣ/Α1 – Β΄ΣΣ /Α1                                                    ΙΣ/9/1443/Α1

Γ΄ΣΣ /Α1- Μεραρχίας                                                 15/ΧΙΙ/47

            Β1/Σ-Α1
(α)   Κατά την επίσκεψίν μου 12-15/ΧΙΙ/47 εις ΙΧ Μεραρχίαν, 41 και 42 Ταξιαρχίας, αλλά και εις άλλας προγενεστέρας μου επισκέψεις εις ετέρας Μ. Μονάδας διεπίστωσα ότι οι αξιωματικοί του Πεζικού υφίστανται δυσαναλόγους κοπώσεις και δεν δίδεται εις αυτούς μικρός χρόνος δι’ ανάπαυσιν ψυχαγωγίαν εκπαίδευσιν και επανάκτησιν μιάς ψυχικής ευεξίας, λίαν απαραιτήτου  εις τον αγώνα, τον οποίον διεξάγομεν. Βεβαίως δεν  εξεφράσθη παράπονόν τι αλλ’ εις την φυσιογνωμίαν των δεν ζωγραφίζεται το σφρίγος αλλ’ αντιθέτως μία νευρικότης προερχομένη εκ του συνεχούς καμάτου και της συνεχούς υπερδιεγέρσεως του νευρικού συστήματος εις ένα αγώνα ιδιόρρυθμον. Συνέχεια

Αποτελέσματα επιθεωρήσεως 41,42 ΤΑΞΙΑΡΧΙΩΝ, 1 ΣΤΡΑΤΙΑ/15 Δεκ 1947

Ι ΣΤΡΑΤΙΑ
Α1                                                                                    Βόλος 15.ΧΙΙ.1947
αρ. απορρ.28/1452                                                      απόρρητος
Ειδική διαταγή

Την εσπέραν 12.ΧΙΙ.47 εκ Τρικκάλων ο διοικών την 41 ταξιαρχίαν επιτελάρχης αντισυνταγματάρχης Παπαρρόδου ελάμβανε την διαταγήν από τον μέραρχον ΙΧ ότι την επομένην θα έφθανεν εις την ταξιαρχίαν του ο διοικητής Στρατιάς.

Εφθάσαμεν εις Κορυδαλλόν-Κουτσούφλιανην ολίγον μετά μεσημβρίαν της επομένης, ως είχεν αναγγελθή, οι στρατηγοί διοικηταί Ι Στρατιάς, Β΄ΣΣ και ΙΧ μεραρχίας.

Παρετηρήθη ότι: Συνέχεια

Ενημέρωση καταστάσεως, 1 ΣΤΡΑΤΙΑ/9 Δεκ 1947

1η ΣΤΡΑΤΙΑ
ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ                                                    Βόλος 9.ΧΙΙ.1947
απόρρητος
αρ. απορρ. 36/1389                                                     κατεπείγουσα

Προς τους:

    – κύριον Υπουργόν Στρατιωτικών

    – αντιστράτηγον ΓΕΣ

Αθήνας

Ι      Κατά την έναρξιν φθινοπώρου 1947 εις επανειλημμένας συσκέψεις εν ΓΕΣ του κυρίου υπουργού Στρατιωτικών παρισταμένων των αρμοδιωτέρων επιτελών εν όψει της αυξήσεως του στρατού κατά 10.000 άνδρας και σχηματισμού ταγμάτων εθνοφρουράς απεφασίσαμεν και ετέθη η γενική γραμμή.

ΙΙ     Αναστολή αυξήσεως του τακτικού στρατού κατά 10.000 και προτίμησις σχηματισμού ταγμάτων εθνοφρουράς: Πελοπόννησος, Ρούμελη, Ήπειρος, ώστε να οργανωθή κάτι το συμπαγές εις τον κορμόν του γεωγραφικού ελληνικού σώματος άμεσον επακολούθημα συγκέντρωσις- διάταξις ολοκλήρου του στρατού εκστρατείας Βόρειον Ελλάδα με εντολήν: Συνέχεια

Κοινοποίηση ανευρεθέντος αρχείου συμμοριτών, 1 ΣΤΡΑΤΙΑ.Α2/7 Δεκ 1947

ΘΕΜΑ: Αρχείον συμμοριτών                                                ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΗ
ΠΡΟΣ: Β΄ΣΣ                                                                                   1η ΣΤΡΑΤΙΑ
Μεραρχίας                                                                      ΙΣ/1114/81/Α2
Γ΄.Δ.Καταδρομών                                                        7.ΧΙΙ.47
ΚΟΙΝ: Α1-Α2 Γραφείου
ΓΕΣ/Α2-Α1

Παρά του Γ΄ΣΣ υπεβλήθη αρχείον, ανευρεθέν την 11.ΧΙ.47, εις την περιοχήν ΜΑΥΡΟΝΕΡΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ (Τ.5498) επί του φονευθέντος Διοικητού Συμορριακού Λόχου Κομάντος ΝΙΚΗΤΑ.
Eκ των 14 Διαταγών ας έφερε μεθ’ εαυτού ο φονευθείς, δύο τοιαύται του συμμοριακού Αρχηγείου ΠΙΕΡΙΩΝ ΟΛΥΜΠΟΥ παρουσιάζουσιν ενδιαφέρον δι’ ό και κοινοποιούμεν ταύτας εν αντιγράφω ίνα λάβητε γνώσιν.-

Ο
Δ.Σ./Α.Τ.                                                   Ταξίαρχος Επιτελάρχης
Διά την ακρίβειαν                                              Α.ΜΠΑΛΟΔΗΜΟΣ
Τ.Σ.Υ. Συνέχεια

Επιχειρήσεις ΓΡΑΜΜΟΥ, 1 ΣΤΡΑΤΙΑ/4 Δεκ 1947

ΥΠΕΡΕΠΕΙΓΟΥΣΑ
ΑΚΡΩΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ
1η ΣΤΡΑΤΙΑ
ΙΣ/50/1344/Α1
Θέμα:  Επιχειρήσεις ΗΠΕΙΡΟΥ – ΓΡΑΜΜΟΥ- ΜΕΣΟΥ ΑΧΕΛΩΟΥ
Πρός:   Β΄ Σώμα Στρατού
Κοιν:   ΓΕΣ/Α1 – Γ1 ΣΣ/Α1
Α1/50 – Α2 – Δ.Α.Σ.
B.L.U.
4 Δεκεμβρίου Ι947

1.Ο υπό του σχεδίου 50/1090/2.ΧΙ.47 τεθείς σκοπός εις το Β΄ ΣΣ δεν επετεύχθη μέχρι σήμερον πλήρως.

Οι συμμορίται πιεσθέντες εις ΓΡΑΜΜΟΝ και περιοχήν ΖΑΓΟΡΙΩΝ εξεχύθησαν αφ’ ενός μέν εις ΗΠΕΙΡΟΝ, αφ’ ετέρου δε εις κοιλάδα ΜΕΣΟΥ ΑΧΕΛΩΟΥ με τάσιν να εδραιωθούν εις τας περιοχάς ταύτας.

Δεν αποκλείεται δε να καταβάλουν προσπάθειαν διά να επεκταθούν προς περιοχήν ΧΑΣΙΩΝ και ΚΑΣΤΑΝΟΧΩΡΙΩΝ.

2.Επιβάλλεται, παντί σθένει, ου μόνον η πλήρης εκκαθάρισις της ΗΠΕΙΡΟΥ και της κοιλάδος ΜΕΣΟΥ ΑΧΕΛΩΟΥ, αλλά και η συμπίεσις των εις ΓΡΑΜΜΟΝ συμμοριτών, ώστε, επ’ ουδενί λόγω,  να δοθή εις τούτους η εντύπωσις, ότι αι Εθνικαί δυνάμεις μετέπεσαν, λόγω του χειμώνος εις την αδράνειαν. Συνέχεια

Διδάγματα επί της επιθετικής επιδεξιότητος, 1 ΣΤΡΑΤΙΑ/2 Δεκ 1947

Θέμα: Διδάγματα επί της επιθετικής                                      ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ
επιδεξιότητος                                                              ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ
Πρός:   ΣΣ, Μεραρχίας, Ταξιαρχίας                                         1η ΣΤΡΑΤΙΑ
Κοιν:   ΓΕΣ/Α1, ΧΙ/24, Α2/Σ                                                 ΙΣ/24/1328/Α1
B.L.U.                                                                         2 Δεκ 1947

  1. Ετονίσθη επανειλημμένως και κατά κόρον, ότι μόνον διά της ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΕΩΣ καταρίπτεται το ηθικόν των συμμοριτών, χάνεται η πρωτοβουλία, γεννάται εις αυτούς η ανησυχία διά την ασφάλειάν των, κινούνται, σταθμεύουν ζούν με εφιάλτας.
  2. Αλλ’ όταν λέγεται ΕΠΙΘΕΤΙΚΗ ΔΡΑΣΙΣ δεν εννοείται μία βραδυκίνητος ενέργεια με φωνασκίας, με πυράς με προετοιμασίας ατέρμονας, χωρίς σχέδιον, χωρίς ευελιξίαν, χωρίς σκοπόν, χωρίς πληροφορίας, χωρίς αποτελέσματα χειροπιαστά.

Τοιαύται επιχειρήσεις καταντούν ΑΚΑΡΠΟΙ και ΕΠΙΖΗΜΙΟΙ διότι φέρουν αντίθετα αποτελέσματα, καθόσον εις μέν τα τμήματά μας δημιουργείται άθελα η εντύπωσις του ασκόπου, εις δε τον εχθρόν η πεποίθησις, ότι δεν πρέπει να φοβήται ΕΝΑ ΤΟΙΟΥΤΟΝ ΒΡΑΔΥΚΙΝΗΤΟΝ ΚΑΙ ΝΩΧΕΛΗ ΑΝΤΙΠΑΛΟΝ.

Αντιθέτως ΕΠΙΘΕΤΙΚΗ ΔΡΑΣΙΣ ΜΕ ΕΠΙΔΕΞΙΟΤΗΤΑ έχει τους ποθητούς καρπούς διά των οποίων χαλυβδούνται τα τμήματά μας, οι κόποι των, αι κακουχίαι και στερήσεις των αμείβονται και το ηθικόν των συμμοριτών καταρρίπτεται.

  1. Τάς αρχάς ταύτας επιβεβαιώνει ο απολογισμός του τριμήνου έργου Αυγούστου Οκτωβρίου μιας Μεραρχίας εκ των εφαρμοζουσών κατά τον καλλίτερον τρόπον τας επιβαλλομένας εις τον αντισυμμοριακόν αγώνα μεθόδους ενεργείας.

Πρόκειται περί της Χ Μεραρχίας, ήτις διαθέτει από ΑΞΙΟΥ μέχρι ΑΛΗ ΜΠΟΥΤΟΥΣ 2 Ταξιαρχίας έναντι συμμοριακών ομάδων δυνάμεως 1600 περίπου

Παρατίθενται τα αποτελέσματα:
-Νεκροί εις χείρας                                                                        123
-Αιχμάλωτοι                                                                                 105
-Παραδοθέντες κατά την διάρκειαν των επιχειρήσεων      26
-Παραδοθέντες γενικώς ένοπλοι                                                  142
-Παραδοθέντες άοπλοι                                                                 157
Σύνολον          553
(Δεν υπολογίζονται οι φερόμενοι ως νεκροί εκ καταθέσεων 50 και τραυματίαι 51 σύνολον 101)

Φρονώ ότι ο απολογισμός ούτος είναι λίαν ικανοποιητικός και μαρτυρεί ότι αι επιχειρήσεις διεξάγονται  με επιθετικήν επιδεξιότητα.

Δεν θεωρώ άσκοπον να παραθέσω επί πλέον του άνω απολογισμού απόσπασμα δελτίου αποτελεσμάτων μεταγενεστέρων επιχειρήσεων 12-20 Νοεμβρίου της 37 Ταξιαρχίας ανηκούσης εις την ιδίαν Χ Μεραρχίαν.

Κατά το δελτίον τούτο:

Τριλοχία του 567 κατανικήσασα και διαλύσασα μικροομάδας του συμμοριακού Τάγματος κατέρχεται την 16/ΧΙ εις τας βάσεις της, οπόθεν αντιληφθείσα άνοδον συμμοριτών επί ΚΡΟΥΣΣΙΩΝ (ΟΡΤΑ-ΚΑΡΑΝ) ανεστράφη και κατέλαβε τούτο εξ εφόδου μετά σκληράν μάχην.

Την 17 και 18/ΧΙ συνεχίσθη η μάχη προστρεξάντων και τμημάτων των 568, 569, 561, 563 και 603 Ταγμάτων.

Τα τμήματα ταύτα κατέλαβον εξ εφόδου την ΛΙΟΥΚΛΑ και διέλυσαν το συμμοριακόν τάγμα το οποίον ετράπη την νύκτα της 18-19/ΧΙ προς δυσμάς διαφυγόν εις ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΥΙΑΝ εκ της περιοχής ΚΟΡΩΝΑΣ.

Την 19/ΧΙ τα αυτά τμήματα προσέβαλον άνευ αναπαύσεως την συμμοριακήν διλοχίαν ΝΙΓΡΙΤΑΣ-ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ. Κατελήφθησαν εξ εφόδου αι θέσεις της (ΔΙΣΟΡΟΝ) και την νύκτα 19-20 διαλελυμένη διέρρευσε προς Νότον.

Αποτελέσματα των άνω ενεργειών:

Συμμοριτών «Νεκροί 57 καταμετρηθέντες, εξ ων δύο διμοιρίται και ομαδάρχαι. Αιχμάλωτοι 11 εξ ων 2 διμοιρίται. Παραδοθέντες 23. (Δεν υπολογίζονται 72 νεκροί εκ πληροφοριών και οι ανάλογοι τραυματίαι). Και ΚΥΡΙΟΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟΝ ότι επετεύχθη αστραπιαίως η συγκέντρωσις εις το απειλούμενον σημείον των αναγκαίων δυνάμεων».

  1. Παρακαλουθώ ότι αι επιτυχίαι της Μεραρχίας συνεχίζονται και ελπίζω να σημειώσή μεγαλύτερα αποτελέσματα εις το μέλλον.

Δεν παραγνωρίζω ότι και άλλαι Μ. Μονάδες σημειώνουν ή εσημείωσαν επιτυχίας, αλλ’ οφείλω να τονίσω ιδιαιτέρως, ότι παρατηρώ εις τα δελτία επιθετικής δράσεως των περισσοτέρων Μ. Μονάδων ακάρπους και επιπόνους ενεργείας, άνευ αποτελεσμάτων.

Δεν επιθυμώ εις το μέλλον να σημειωθή άσκοπος φθορά των Μονάδων, αίτινες προσφέρουν πάν ό,τι ζητηθή από αυτάς, αρκεί όμως να γνωρίζουν οι ηγήτορές των το τι θέλουν και να κανονίζουν το πώς το θέλουν.

Διά να επιτύχουν οι ηγήτορες όμως τον σκοπόν τούτον, πρέπει να καταστρώνουν σχέδιον, το οποίον θα στηρίζηται εις την ΘΕΑΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΝ, θα είναι απλούστατον, εύκαμπτον και κεραυνοβόλον.

Αυτού έγκειται η όλη τέχνη των και από τας εξετάσεις, τας οποίας δίδουν καθημερινώς εις τους υποδεεστέρους των αυξάνωσιν το κύρος και το γόητρόν των ή χάνουν ανεπανορθώτως την εμπιστοσύνην των.

αντιστράτηγος Βεντήρης
Διά την ακρίβειαν
Α1 Γραφείον
Τ.Σ.Υ.

Αξιοποίησις μαχητικής αξίας των μετόπισθεν, 1 ΣΤΡΑΤΙΑ/2 Δεκ 1947

Θέμα: Αξιοποίησις της μαχητικής                                      ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ
αξίας των μετόπισθεν                                                  ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ
Πρός:  Τα Σώματα Στρατού, Μεραρχίας,                               1η ΣΤΡΑΤΙΑ

Ταξιαρχίας, Περιοχάς                                                  ΙΣ/9/Ι327/Α1

Κοιν: ΓΕΣ/Α1                                                                       2 Δεκ Ι947

Α1, Α2, Β1, Γ1/Σ – B.L.U.

  1.     Η φύσις του αντισυμμοριακού αγώνος επιβάλλει την λήψιν μέτρων ασφαλείας παντός τμήματος εις οιανδήποτε ζώνην και αν ευρίσκεται.

Αι Μ. Μονάδες είναι υποχρεωμέναι να λαμβάνωσι διάταξιν των σχηματισμών των τοιαύτην, ώστε να προστατεύωνται υπό μαχίμων τμημάτων.

Τα μάχιμα τμήματα αποτελούντα το 1/3 περίπου της δυνάμεως εκάστης μονάδος επιβαρύνονται όχι μόνον με την ΜΑΧΗΝ, αλλά και με στατικάς αποστολάς καλύψεως των μετόπισθεν. Συνέχεια

Υπόμνημα κατοικων Γρεβενων στο Διοικητή 1ης ΣΤΡΑΤΙΑΣ, 28 Νοε 1947

Προς
Τον Αρχηγόν Στρατιάς Αντ/γον
κ.κ. Βεντήρην

Υ Π Ο Μ Ν Η Μ Α
Των κάτωθι Σωματείων και Οργανώσεων της πόλεως Γρεβενών.

Γρεβενά τη 28 Νοεμβρίου Ι947.

Στρατηγέ,

Ως ζώντες εις την περιφέρειαν ταύτην και ως υφιστάμενοι από έτους και πλέον τα πλήγματα του συμμοριακού αγώνος εξ ων πληγμάτων έχει ερημωθή και ερειπωθή ολόκληρος η περ/ρεια των Γρεβενών, χωρίς δε να θέλωμεν να παρέμβωμεν και εις ζητήματα στρατιωτικής αρμοδιότητος, έχομεν την τιμήν να φέρωμεν εις γνώσιν Υμών τα ακόλουθα: Συνέχεια

Περιορισμός εκκενώσεως χωρίων, 1 ΣΤΡΑΤΙΑ/18 Νοε 1947

 ΥΠΕΡΕΠΕΙΓΟΥΣΑ

Θέμα:  Περιορισμός εκκενώσεως χωρίων                 ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ
Πρός:   Υπουργόν Στρατιωτικών                                 1η ΣΤΡΑΤΙΑ

Κοιν:   ΓΕΣ/Α1 – Β΄ και Γ΄ ΣΣ                                                ΤΣ/26/1233/Α1

            Α1/26 – Α2                                                      18.11.47

           Επί υπ’ αριθ. 7203/14.11.47 εγγράφου

-α-   Η υπό του αντιστρατήγου τέως Διοικητού Στρατιάς διαταχθείσα εκκένωσις χωρίων διά στρατιωτικούς λόγους περιωρίσθη εις περιοχάς ορεινάς ΟΙΤΗΝ, ΓΚΙΩΝΑΝ, ΒΑΡΔΟΥΣΙΑ, ΑΓΡΑΦΑ. Τα εκκενωθέντα διά διαταγής των στρατιωτικών αρχών χωρία είναι περιωρισμένου αριθμού.
-β-   Η συρροή εις τα αστικά κέντρα προσφύγων οφείλεται κυρίως εις την αυθόρμητον εγκατάλειψιν υπ’ αυτών τούτων των χωρικών των ανταρτοκρατουμένων περιοχών εις τας οποίας η διαβίωσις δεν ήτο δυνατή υπό τον έλεγχον των συμμοριτών. Συνέχεια

Εκθεση καταστάσεως και προθέσεων, 1 ΣΤΡΑΤΙΑ/16 Νοε 1947

1η ΣΤΡΑΤΙΑ                                                           ΥΠΕΡΕΠΕΙΓΟΥΣΑ
ΓΡΑΦΕΙΟΝ Α1                                                      ΑΚΡΩΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ

ΙΣ/36/1210/ΑΙ
16.ΧΙ.47
Α.Α.Αν. 1

ΕΚΘΕΣΙΣ

ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΠΡΟΘΕΣΕΩΝ ΣΤΡΑΤΙΑΣ

Ι.         ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ

  1. Φίλιαι δυνάμεις.

Την 31 Οκτωβρίου καθ’ ην ανέλαβον την Διοίκησιν της Στρατιάς η γενική κατάστασις είχεν ως εξής:

(α)   Β΄ ΣΩΜΑ ΣΤΡΑΤΟΥ.

Διεξήγεν αγώνα μετά του όγκου των συμμοριτών ΓΡΑΜΜΟΥ επί της αρτηρίας ΚΑΤΑΡΑ – ΜΕΤΣΟΒΟΝ – ΜΠΑΛΤΟΥΜΑ από 18 Οκτωβρίου.

Μέχρι της ημέρας εκείνης δεν είχεν επιτευχθή η απελευθέρωσις της οδού ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ – ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ο αγών δε είχε χρονίση, λόγω της κακοκαιρίας και της κοπώσεως των τμημάτων. Συνέχεια