Διαταγή επιχειρήσεων αρ.1, ΕΛΑΣ/1 ΜΕΡΑΡΧΙΑ/12 Φεβ 1945

ΕΘΝΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ Ε.Λ.Α.Σ                     Σ.Δ. τη 12 Φεβρουαρίου 1945
Ιη ΜΕΡΑΡΧΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ – ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΙΙΙον         Προσωπική διά τας Διοικήσεις
Λαρίσης
Κερκύρας

Χάρται                      Βόλου            1: 250.000
Πρεβέζης

ΔΙΑΤΑΓΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ.1

Ι.      ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ

Αι συνεχιζόμεναι εις την Αττικήν διαπραγματεύσεις μεταξύ ΕΑΜ και Κυβερνήσεως Πλαστήρα, είναι ενδεχόμενον να ναυαγήσουν και η Κυβέρνησις να επιδιώξη την βιαίαν διάλυσίν μας, την επιβολήν δικτατορίας και την πολιτικοοικονομικήν υποδούλωσιν της χώρας μας εις τους΄Αγγλους, παρά την θέλησιν και τα συμφέροντα του Λαού.

Εις μίαν τοιαύτην περίπτωσιν, αι εχθροπραξίαι θα επαναληφθούν και από μέρους ημών θα διεξαχθούν ως κατωτέρω ορίζεται.

Αι αντίπαλοι ημών Βρεττανικαί και Πλαστηρικαί δυνάμεις, ή θα ενεργήσουν ευθύς άμα τη διακοπή των διαπραγματεύσεων και αιφνιδιαστικώς εναντίον μας, διά των διατιθεμένων ήδη μέσων, οπότε δύνανται να καταλάβουν τα αστικά μας κέντρα, όχι όμως και να τα διατηρήσουν, ή θα αναμένουν την άφιξιν και άλλων Βρεττανικών δυνάμεων, διά την ενέργειαν ευρυτέρας κλίμακος επιχειρήσεων , οπότε η τοιαύτη ενέργεια θα βραδύνη επ΄αρκετόν (1-2 μήνες).

Αι σήμερον γνωσταί Βρεττανικαί και Πλαστηρικαί δυνάμεις και η μαχητική αξία των φαίνεται εις το Α.Π 55/6-2-45 Δελτίον πληροφοριών της Μεραρχίας. Συνέχεια

Διαταγή χειρισμού Ιταλών, ΕΛΑΣ/1 ΜΕΡΑΡΧΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ/2ΕΓ/ΑΠ36/31 Ιαν 1945

ΕΘΝ.ΣΤΡΑΤΟΣ (ΕΛΑΣ)
Ιη ΜΕΡΑΡΧΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΙΙ
Αριθμός Πρωτ. Α.Π 36

Εχουμε πληροφορίες πως από τους αιχμαλώτους ή αυτομόλους Ιταλούς , που στάλθηκαν και παραδόθηκαν προ ημερών σε τμήματα του Αγγλικού Στρατού, μερικοί εδραπέτευσαν και ξαναγύρισαν σε πόλεις και χωριά ελεγχόμενα από μας, θέλοντες να παραμείνουν στις περιοχές μας αυτές.
Επειδή πολύ πιθανό οι Ιαταλοί αυτοί να είναι όργανα και απεσταλμένοι της Ιντέλιζανς Σέρβις, αφού μάλιστα τέτοιου είδους ενέργειες της σημειώθηκαν και στο παρελθόν, έχοντες δε πάντοτε υπ΄όψει μας πως βρισκόμαστε σε εξαιρετικές συνθήκες και για ν΄αποφύγουμε κάθε δυσάρεστη έκπληξη, ακόμα δε για να καταστήσουμε αδύνατη κάθε σε βάρος μας κατασκοπεία Συνέχεια

Παρακολούθηση εχθρικής δραστηριότητας, ΕΛΑΣ/1 ΜΕΡΑΡΧΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ/2ΕΓ/ΕΠ29/19 Ιαν 1945

ΕΘΝΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ Ε.Λ.Α.Σ
Ιη ΜΕΡΑΡΧΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΙ ο

Αριθμ. Πρωτ. Ε.Π 29

ΔΙΑΤΑΓΗ

Κατόπιν της Ε.Π 441/16/1/45, την οποίαν κοινοποιούμεν συνημμένως

εντελλόμεθα

όπως άπασαι αι Μονάδες αναπτύξουν εις το έπαρκον την επαγρύπνησίν των, αναπτύσσουσαι τα αναγκαιούντα δίκτυα πληροφοριών και Π.Κ.Π εν τη περιοχή των.
Δέον να παρακολουθούνται αγρύπνως αι κινήσεις και συγκεντρώσεις των εχθρικών προς τον Ε.Λ.Α.Σ στρατευμάτων, τόσον πλησίον της γραμμής διαχωρισμού περιοχής Ε.Λ.Α.Σ από την περιοχήν των άλλων, όσον και εις το εσωτερικόν της περιοχής των άλλων τούτων.
Δεν αποκλείεται να υποστώμεν σε κάθε στιγμήν απρόκλητον επίθεσιν, παρά τους όρους της ανακωχής, από Βρεττανικά στρατεύματα, τοιαύτα της Κυβερνήσεως Πλαστήρα ή και μικτά τοιαύτα. Συνέχεια

Αναφορά κατάστασης, ΕΛΑΣ/1 ΜΕΡΑΡΧΙΑ/27 Δεκ 1944

Αριθ. Ε.Π.Ε. 1352                                                       Σ.Δ.Μ. 27-12-44 Ώρα 12η
Η
Ιη Μεραρχία

Προς
Γενικόν Στρατηγείον

Αναφέρομεν. Η ώρα είναι 12η, από χθες δεν γνωρίζομεν ποία κατάστασις επικρατή εις περιοχήν Δερβίζιανα-Θεσπρωτικόν και που ευρίσκονται τα τμήματά μας.
Διαταγάς σας δεν έχομεν λάβει, μετά την κατάστασιν της συναντήσεώς μας της χθες.
Η ΙΧη Μεραρχία, όπως από το τελευταίο της δελτίον φαίνεται ευρίσκεται εις περιοχήν τοιαύτην ώστε προ της παρελεύσεως διημέρου τουλάχιστον να μη δύναται να επέμβει κατά του προγεφυρώματος Ζέρβα της Πρεβέζης, ενώ αντίθετα εάν κινηθούν τα τμήματα από περιοχήν Δερβίζιανα προς Νότον, θα είναι δυνατόν να ενεργήσουν κατά του άνω προγεφυρώματος, αν όχι από της αύριον τουλάχιστον από της πρωΐας μεθαύριον. Συνέχεια

Διαταγή επιχειρήσεων εναντίον ΕΔΕΣ αρ.16, ΕΛΑΣ/1 ΜΕΡΑΡΧΙΑ/3ΕΓ/26 Δεκ 1944

ΕΘΝΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ ΕΛΑΣ
Ι ΜΕΡΑΡΧΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΙΙΙ                         Σ.Δ.Μ. τη 26.12.44  Ώρα 9.00΄
ΑΡΙΘ. Ε.Π.Ε. 1523

ΔΙΑΤΑΓΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΥΠ’ ΑΡΙΘ.16

Ι.-    Το Γενικόν Στρατηγείον διά της Ε.Π.Ε. 2340 διατάσσει την καταδίωξιν, σύλληψιν και αιχμαλωσίαν διασκορπισθείσης δυνάμεως ΕΔΕΣ προς Πρέβεζαν και Δυτικήν παρα….. Ηπείρου, διά των VIIIης και ΙΙης Μεραρχιών.-

ΙΙ.-   Η Ιην Μεραρχία εφεδρεία του Γενικού έχει αποστολήν να εκκαθαρίση την περιοχήν, την καταληφθείσαν κατά την πρώτην φάσιν από τας περιπλανημένας ενόπλους εισέτι Μονάδας ΕΔΕΣ. Συνέχεια

Διαταγή επίθεσης εναντίον ΕΔΕΣ, ΕΛΑΣ/1 ΜΕΡΑΡΧΙΑ/3ΕΓ/17 Δεκ 1944

ΕΘΝΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ ΕΛΑΣ                             Σ.Δ.Μ. 17.12.44 ΩΡΑ 8η
Ι ΜΕΡΑΡΧΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΙΙΙον
ΑΡΙΘ.Ε.Π.Ε. 1175

Δ Ι Α Τ Α Γ Η

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. ΙΙ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ      )
ΑΡΤΗΣ          )
Χάρται               ΠΟΓΩΝΙΟΥ       )     1:100.000
ΠΑΡΓΑΣ          )

Ι.-    ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ:  Θετικαί πληροφορίαι φέρουσιν ότι ο ΕΔΕΣ ενισχύεται και προπαρασκευάζεται ίνα επιτεθή κατά του ΕΛΑΣ εν συνδυασμώ Βρεττανών και τμημάτων Παπανδρέου εις άλλα σημεία. Δυνάμεις και διάταξις ΕΔΕΣ, ως το υπ’ αριθ.Ι Δελτίον Πληροφοριών.-

ΙΙ.-   ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ:  Ενεργούσα επί του γενικού άξονος ΜΕΤΣΟΒΟ – ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ – ΜΠΑΛΝΤΟΥΜΑ – ΚΛΑΖΙΑΔΕΣ – ΑΥΓΟ – ΔΕΡΒΙΖΙΑΝΑ, να συντείνη εις την κύκλωσιν και εκμηδένησιν κυρίου όγκου δυνάμεων ΕΔΕΣ, ευρισκομένου βορείως της γραμμής ΠΙΣΤΙΑΝΑ – ΚΛΕΙΣΟΥΡΑ – ΔΕΡΒΙΖΙΑΝΑ – ΒΕΡΕΝΙΚΙ – ΚΑΤΩ ΖΑΛΟΓΚΟ.- Συνέχεια

Επιβολή λογοκρισίας, ΕΛΑΣ/1 ΜΕΡΑΡΧΙΑ/4 Δεκ 1944

ΕΘΝΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ ΕΛΑΣ
Ι ΜΕΡΑΡΧΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΔΙΑΒΙΒΑΣΕΩΝ
ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ. Ε.Π.Ε 1004

ΔΙΑΤΑΓΗ

Κατόπιν της υπ΄αριθ. 2094/2.12.44 Διαταγής του Γ. Στρατηγείου από σήμερον και μέχρι νεωτέρας διαταγής επιβάλλομεν λογοκρισίαν επί παντός είδους Δ/σεων πλην των της Συμμ. Αποστολής.
Η λογοκρισία επί μεν των στρατιωτικών θα γίνεται ως μέχρι τούδε υπό των προϊσταμένων των Μονάδων, οι οποίοι θα σφραγίζουν και μονογράφουν την αλληλογραφίαν μετά την λογοκρισίαν επί των πολιτών υπό των κατά τόπους Ε. Πολιτοφυλακών.
Προς τούτο να συσταθή συνεργείον εκ 2-3 καταλλήλων συναγ. αξκών ή υπαξκών , το οποίο να εγκατασταθή εντός του ταχ/κού Γραφείου, το οποίον θα λογοκρίνη την αλληλογραφίαν των πολιτών.
Ευνόητον τυγχάνει ότι όπου δεν υπάρχει τμήμα Ε.Π η αλληλογραφία θα γίνεται δεκτή αλλά θα αποστέλλεται προς λογοκρισίαν εις το πλησιέστερο τμήμα της Ε.Π.
Μεταφορά αλληλογραφίας ιδιωτών θα γίνεται μόνον υπό των ταχ/κών γραφείων.
Απαγορεύεται απολύτως μεταφορά αλληλογραφίας παρ΄ιδιωτών, κάθε παραβάτης της τελευταίας παραγράφου της παρούσης θα παραπέμπεται στο Στρατοδικείο.

Λάρισα τη 4.12.44
Διά την ακρίβειαν                                                        Η
Δ/νσις Δ/σεων                                                     Μεραρχία
(Τ.Υ)                                                           Γ. Κίσσαβος (Αντ/ρχης)

Παραλήπται

4, 5, Ι/38, 54 Συντάγματα
Μ.Πυρ/κού, Ορχος Πυρ/κού
Λόχοι Δ/σεως, Δ/σεων, Διλ.Μηχανικού
Γενικό Νοσοκομείο, Φρουραρχεία Λαρίσης, Τρικάλλων, Καρδίτσης, Βόλου

Κοινοποίησις
Ιην εφ. Μεραρχίαν και Σ.Δ.Ε.Π Θεσσαλίας διά την άμεσον κοινοποίησιν εις τα αυτών τμήματα, Περ. Τ.Τ.Τ Κεντρικών Τ.Τ.Τ.

Ναυτική Διοίκηση Βόλου, ΕΛΑΣ/54 ΣΠΖ/24 Νοε 1944

ΕΘΝΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ
Ε.Λ.Α.Σ                                                          Σ.Δ.Συν/τος 24-11-1944
Ιη ΜΕΡΑΡΧΙΑ                                                              Το
54ον ΣΥΝ/ΓΜΑ ΠΕΖΙΚΟΥ                                  54ον Σύνταγμα
Αριθμ. Πρωτ. Α.Π 2308

Προς Την Ιην Μεραρχίαν

Περί δημιουργηθέντος ζητήματος διά τον σχηματισμόν Ναυτικής Διοικήσεως και πολεμικού λιμένος υπό του Β.Ν εις Βόλον.

Λαμβάνομεν την τιμήν να υποβάλλωμεν συνημμένως αντίγραφα των διαταγών που μας επέδειξε σήμερον ο Πλοίαρχος του Β.Ν κ.Α. Γολέμης, κατόπιν σχετικής αιτήσεώς μας γενομένης από της 19ης τρέχοντος. Εις τας διαταγάς αυτάς περιέχεται και ο σκοπός της ιδρύσεως του πολεμικού λιμένος και της Ναυτικής Διοικήσεως.
Κατά συζήτησιν διεξαχθείσαν μεταξύ του ως άνω Πλοιάρχου, ενός ακόμη Πλωτάρχου και της Διοικήσεως του 54ου Συν/τος, ο Α. Γολέμης ζητά την παραχώρησιν του λιμένος Βόλου εις το Β.Ν και την απόσυρσιν της Φρουράς του ΕΛΑΣ. Ο ίδιος θα κανονίση τον περί τον λιμένα χώρον που θα χαρακτηρίση ως ναυτικήν ζώνην. Ακόμη εδήλωσε ότι η μη παραχώρησις του λιμένος παρακωλύει την εκτέλεσιν της αναταθείσης εις αυτόν υπηρεσίας και καθυστερεί τον ερχομόν και εκφόρτωσιν φορτίων τροφίμων διά τον Λαόν της Θεσσαλίας επιρύχνων ούτω εμμέσως την τοιαύτην ευθύνην εις ημάς. Τον αντικρούσαμε λέγοντες ότι το Επιτελείον του Ναυτικού ή οι οποιοιδήποτε άλλοι αρμόδιοι ώφειλαν να είχαν λάβη όλα τα μέτρα διά την παραχώρησιν του λιμένος ή οι αρμόδιοι της αποστολής και διανομών τροφίμων να ρυθμίσουν αυτά βάσει της υφισταμένης καταστάσεως και όχι επί υποθετικών μελλοντικών τοιούτων. Ακόμη η σημερινή κατάστασις και Δ/σις του λιμένος εις ουδέν εμποδίζει τον ερχομόν ή εκφόρτωσιν τροφίμων. Εμείς θα συνδράμωμεν οιονδήποτε αρμόδιον εκφορτώσεως και παραλαβής δι΄όλων των διατιθεμένων μέσων η δε φρούρησις του λιμένος δεν δύναται λογικώς να επιδρά εις τον ερχομόν ή μη τροφίμων, καθόσον ο αγωνιστής και παινόμενος Λαός ουδεμίαν υποχρέωσιν έχει να ταλαιπωρείται ή να εγκαταλείπεται επειδή συμβαίνει ή το δικό τους Επιτελείο να έχη λάθος ή το δικό μας.
Μας επανέλαβε ότι αναμένεται ένα σκάφος πλήρες τροφίμων το οποίον θα απαγορεύση να εισέλθη εις τον λιμένα και να εκφορτώση αν δεν διευθετηθή η υπόθεσις του λιμένος. Του απαντήσαμεν ότι θ΄είναι πολύ άσχημη μια τέτοια ενέργεια την ευθύνην της οποίας δεν θα έχει ο ΕΛΑΣ. Συνέχεια

Εκθεση πεπραγμένων, ΕΛΑΣ/1 ΜΕΡΑΡΧΙΑ/54 ΣΥΝΤΑΓΜΑ/ 10 Νοε 1944

ΕΘΝΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ
Ε.Λ.Α.Σ
Ιη ΜΕΡΑΡΧΙΑ
54ον ΣΥΝ/ΓΜΑ ΠΕΖΙΚΟΥ
Αριθ. Πρωτ. Ε.Π.2231

ΕΚΘΕΣΙΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ

Κεφάλαιον Α΄ Οργάνωσις – Δύναμις

Συνεκροτήθη Διμοιρία Αυτοκινήτων εις εκτέλεσιν της υπ΄αριθ. Διαταγής Γενικού Στρατηγείου εκ των υπαρχόντων μηχανοκινήτων.
Επίσης συνεκροτήθη και ετέρα Ναυτική Βάσις στις Β. ΣΠΟΡΑΔΕΣ με βάσιν την ΣΚΙΑΘΟΝ.
Συνεκροτήθησαν Φρουραρχεία εις ΒΟΛΟΝ – ΑΛΜΥΡΟΝ – ΣΚΙΑΘΟΝ – ΣΚΟΠΕΛΟΝ.
Το ΙΙ ον Γραφείον του Συν/τος μετά των Π.Κ.Π αποτέλεσε ιδιαίτερον τμήμα.
Επίσης συνεκροτήθησαν ως ιδιαίτερον τμήμα τα Συνεργεία του Συν/τος. Συνέχεια

Εκθεση πεπραγμένων, ΕΛΑΣ/54 ΣΥΝΤΑΓΜΑ/1 Νοε 1944

Ε.Λ.Α.Σ
Ι ΜΕΡΑΡΧΙΑ
54ον ΣΥΝΤΑΓΜΑ
Ιον ΤΑΓΜΑ
Αριθμ. Α.Π 393

ΕΚΘΕΣΙΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ

ΚΕΦ. Α΄ ΟΡΓΑΝΩΣΙΣ – ΔΥΝΑΜΙΣ

Α)    ΟΡΓΑΝΩΘΕΙΣΑΙ ΝΕΑΙ ΟΜΑΔΕΣ   -Ο-
Β)    ΔΥΝΑΜΙΣ
Η δύναμις του Τάγματος κατά τον παρελθόντα μήνα ανήρχετο εις   1) 25 αξιωματικούς, 92 υπαξιωματικούς 3) 649 στρατιώτας.
Γ)    ΔΥΝΑΜΙΣ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
1) Ιπποι κέλητες 2 2) Ιπποι κοινού φόρτου 3 3) ημίονοι ειδικού φόρτου 9, 4) ημίονοι κοινού φόρτου 15.
Δ)    ΥΠΑΡΧΟΝΤΑ ΤΡΟΧΗΛΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΚΑΙ ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:
1 σούστα μόνιππος, 1 μοτοσυκλέττα
Ε)    ΣΤΕΓΑΣΕΙΣ ΑΝΔΡΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΝΩΝ
Κατά τα πρώτα δύο δεκαήμερα του μηνός εν καταυλισμώ κατά δε το έτερο εν επισταθμία. Τα κτήνη εις σταύλους και όρχους.
ΣΤ)  ΗΘΙΚΟΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ           Καλό Συνέχεια

Πληφορορίες κατάστασης (1-5 Οκτ 1944), ΕΛΑΣ/1 ΜΕΡΑΡΧΙΑ/16 Οκτ 1944

ΕΘΝΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ ΕΛΑΣ
Ι ΜΕΡΑΡΧΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΕΠΙΤΕΛΙΚΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΙΙΙ
ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ. Ε.Π.Ε 3044

Δ ι α τα γ ή
Κοινοποιούμε κατωτέρω   το υπ΄αριθμ. 70 ανακοινωθέν του Γ. Στρατηγείου για την πλατειά κοινοποίησή του.

Σ.Δ.Μ τη 16.10-44
Διά την ακρίβειαν                                                       Η
Το ΙΙΙον Γραφείον                                           Μ Ε Ρ Α Ρ Χ Ι Α
Ι. ΜΟΥΣΤΕΡΑΚΗΣ (ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ)
(Τ.Σ.Υ.)
Β. Ντινόπουλος Υπολοχαγός

Παραλήπται
4, 6, Ι , 38, 54 Συντάγματα, Ιη έφ. Μεραρχία. Λόχοι Δ/σεως, Δ/σεων, Επιμελητείας, Ολύμπου, Γ. Νοσοκομείον, Μουσική Μεραρχίας, ΕΠΟΝ Θηλέων Μεραρχίας Σ. Οπλισμού, Λέσχη Αξιωματικών. Συνέχεια

Αναφορά κατάστασης, ΕΛΑΣ/1 ΜΕΡΑΡΧΙΑ/ 11 Οκτ 1944

ΕΘΝΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ ΕΛΑΣ
Ι ΜΕΡΑΡΧΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΙΙΙ
ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ. Ε.Π.Ε 859

Διαταγή

Κοινοποιούμεν το υπ΄αριθμ. 69 ανακοινωθέν του Γενικού Στρατηγείου και παρακαλούμεν για την ευρείαν τούτου κοινοποίησιν.

Σ.Δ.Μ τη 11.10-44

Διά την ακρίβειαν                                           Η
Το ΙΙΙον Γραφείον                               Μ Ε Ρ Α Ρ Χ Ι Α
Ι. ΜΟΥΣΤΕΡΑΚΗΣ (ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ)
(Τ.Σ.Υ)
Β. Ντινόπουλος Υπολοχαγός

Παραλήπται
Άπασαι αι Μονάδες, Λέσχη Αξκών, Ιη έφ. Μεραρχία.


Ε.Λ.Α.Σ
ΓΕΝΙΚΟΝ ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΟΝ
ΕΠΙΤΕΛΙΚΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΙΙΙ                           Ανακοινωθέν υπ΄αριθμ.69
ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.Ε.Π.Ε. 1817                               Από 26-30 -9-1944

Ι.      ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Οι Ράλληδες του οχυρού της Πύλου παραδόθηκαν αμαχητί σε τμήματά μας. Οι παραδοθέντες απολύθηκαν όλοι εκτός από τους ηγέτες, που κρατούνται για να παραδοθούν στην Κυβέρνηση σύμφωνα με την εντολήν της.
20-9-44 Στη Σπάρτη και στην Αερόπολη. μπήκαν τμήματά μας. Οι Ράλληδες αποσυρθήκανε στο Γύθειο και στο Μυστρά. Πολλοί απ΄αυτούς παραδόθησαν στα τμήματά μας.

ΙΙ     ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Στα Νέα Λιόσια κοντά στην Αθήνα παραδόθηκαν σε τμήμα μας 10 χωρ/κες με τον οπλισμό τους. Επίσης παραδόθηκε ο Φρούραρχος Χαλκίδας Αντ/ρχης Ζανρόπουλος Βασ. Καθώς και ο Ταγ/χης χωρ/κής Παπασταθόπουλος Νικ.
22-9-44 Συμμαχικά αεροπλάνα εβομβάρδισαν και πολ/σαν τον σιδηρ. σταθμό του Μπράλλου και Θήβας, όπου και ανατίναξαν 13 βαγόνια με πυρκά.
24-9-44 Συμμαχικά αεροπλάνα εβομβάρδισαν τα αεροδρόμια του Τατοϊου, Ελευσίνας και Μεγάρων. Παντού υπήρξαν σοβαρές απώλειες. Η σιδ. γραμμή Λαμίας – Δομοκός ανατινάχθηκε σε πολλές μεριές από τμήματά μας σε συνεργασία με κομμάντος.

ΙΙΙ    ΠΕΡΙΟΧΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
22-9-44 Συμμ. Αεροπλάνα εβομβάρδισαν την σιδ. Γραμμή Λάρισσα – Μεζούρλο με πολύ καλά αποτελέσματα. Τμήμα μας κτύπησε κοντά στην Κουτσούφλιανη φάλλαγγα Γερμανικών αυτοκινήτων. Καταστράφηκαν 3 και σκοτώθηκαν 6 Γερμανοί. 19-9-44 φάλλαγγα 7 Γερμανικών αυτοκινήτων και μια κούρσα κτυπήθηκαν Ν. Ελασσόνος. Καταστράφηκαν τα 4 και πήραμε λάφυρα τα υπόλοιπα καθώς και 1 όλμο. Αιχμάλωτοι 8 Γερμανοί.

ΙV    ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Ολες οι πόλεις κατέχονται από τμήματά μας. Βούλγαροι φασίστες συλλαμβάνονται και εκτελούνται από Βουλγάρους στρατιώτες και παρτιζάνους. Οι Βούλγαροι πολίτες διώχνονται στη Βουλγαρία πέρνοντες μαζί τους μόνο 100 κιλά βάρους.

V     ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Στο Κλειδί της Φλώρινας ανατινάχθηκαν γερμανικά αυτοκίνητα από νάρκη και σκοτώθηκαν 15 Γερμανοί. Τμήματά μας απελευθέρωσαν την Αρδέα και Αψαλος. Στο χωριό Καστανιά Ν. Βέροιας κτυπήθηκαν από τμήμα μας 5 Γερμανικά αυτοκίνητα με στρατό. Σκοτώθηκαν 5 Γερμανοί.

VI    ΠΕΡΙΟΧΗ ΗΠΕΙΡΟΥ
Η μάχη στην Πρέβεζα μεταξύ τμημάτων μας που κατέλαβαν την πόλιν στις 14 τρέχοντος και τμημάτων ΕΔΕΣ που επετέθηκαν εναντίον μας απρόκλητα συνεχίζεται με σφοδρότητα χωρίς αποτέλεσμα.

Σ.Δ.Γ Στρατηγείο τη Ι-10-44
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΑΡΑΦΗΣ (ΥΠΟΣΤΡΑΤΗΓΟΣ)

Διαταγή επιχειρήσεων αρ.5, ΕΛΑΣ/1 ΜΕΡΑΡΧΙΑ/14 Σεπ 1944

ΕΘΝΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ Ε.Λ.Α.Σ.
Ιη ΜΕΡΑΡΧΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ                          Σ.Δ.Μ. ΤΗ 14.9.44
ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΙΙΙον        Απόρρητος επείγουσα
ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ. Ε.Π.Ε. 696                   Προσωπική διά τας Διοικήσεις
Ιωαννίνων, Αγράφων,
Καλαμπάκας, Καρδίτσης
Χάρται:               Τρικκάλων, Φαρσάλων, Θαυμακού
Λαρίσσης, Βόλου – Αλμυρού,
1:100.000           Αγυιάς,
Κατερίνης,

ΔΙΑΤΑΓΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Υπ` Αριθ. 5

Μέρος Αον
Ι.      ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΕΧΘΡΟΥ

Ο εχθρός ήρξατο επιτείνων τον ρυθμόν συμπτύξεως του από Νοτίου Ελλάδος, κινούμενος προς Βορράν σιδηροδρομικώς και δι’ αυτοκινήτων επί δύο κυρίως αξόνων, τους τοιούτους γραμμής των Σ.Ε.Κ. προς Θεσσαλονίκην και των παραλλήλων προς ταύτην οδών, αφενός και της οδικής αρτηρίας ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ - ΓΙΑΝΝΕΝΑ και Βορείως, αφετέρου.
Αι εκτός των γενικών ως άνω αξόνων φρουραί ή απεσύρθησαν ή ηλλατώθησαν εις δύναμιν.

ΙΙ.    ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ
1)    Η εντατική διά καταστροφών και προσβολών ενέργεια κατά των συγκοινωνιών του εχθρού (σιδηροδρομικών και οδικών) και η επιβράδυνσις ούτω ή και απαγόρευσις των κινήσεων του.
2)    Η κατάληψις μικρών αστικών κέντρων, άτινα ο εχθρός κατέχει εισέτι ασθενώς η εγκατέλειψεν εις τα εγχώρια όργανα του.
3)    Η επιδίωξις της καταλήψεως και είτα η ισχυρά διασφάλισις της αμαξιτής ΤΡΙΚΚΑΛΩΝ – ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ – ΜΕΤΣΟΒΟΥ – ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ και του εκατέρωθεν ταύτης χώρου.
4)    Η εν περιπτώσει εσπευσμένης και ενδεχομένως ατάκτου προς Βορράν συμπτύξεως του εχθρού περίσφυξις των μεγάλων αστικών κέντρων της Θεσσαλίας και κατάληψίς των.
Βορείως η Ο.Μ.Μακεδονίας και Νοτίως η ΧΙΙΙη Μεραρχία με αναλόγους αποστολάς. Συνέχεια

Προστασία αγροτικής παραγωγής (μάχη της σοδειάς), ΕΛΑΣ/1 ΜΕΡΑΡΧΙΑ/10 Ιουν 1944

Ε.Λ.Α.Σ.
Ι ΜΕΡΑΡΧΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ                         Απόρρητος προσωπική
ΕΠΙΤΕΛ – ΓΡΑΦ. ΙΙΙον                                Επείγουσα
Αριθ.   Ε.Π.Ε. 393.

ΔΙΑΤΑΓΗ

Ι.     Πληροφορίαι
Όλαι αι πληροφορίαι πείθουν ότι ο κατακτητής οργανώνει συστηματικήν και λίαν μελετημένην αρπαγήν της εσοδιάς πεδιάδος Θεσσαλίας, ίνα αφενός πληρώση ταν ανάγκας του στρατούτου και των μεταυτού συνεργαζομένων, αφ`ετέρου δε διά της πείνης εις ην επιθυμεί να ρίψη τον πλυθησμόν να μειώση την δύναμιν της αντιστάσεως του. –
Επί πλέον διά της στερήσεως των τροφίμων των τμημάτων του ΕΛΑΣ να μειώση την μαχητικήν των ικανότητα. –
Τελευταίαι πληροφορίαι φέρουν τους γερμανούς αποφασίσαντας να εγκαταστήσουν εις ορισμένα κεντρικά σημεία αλωνιστικά συγκροτήματα εις τα οποία θα εργάζεται αριθμός μηχανών υπό την προστασίαν φρουράς 80-100 ανδρών εκάστη. – Συνέχεια

Χειρισμός κατασχεθέντων χρημάτων ΕΔΕΣ, ΕΛΑΣ/1 ΜΕΡΑΡΧΙΑ/2ΕΓ/10 Νοε 1943

Ε.Λ.Α.Σ.
Ι ΜΕΡΑΡΧΙΑ
ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΙΙον
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 3232
Προς
τας Μονάδας της Μεραρχίας
ΔΙΑΤΑΓΗ
Αμα λήψει παρούσης αποστείλατε όλα τα κατασχεθέντα χρήματα των τμημάτων και οργανώσεων Ε.Δ.Ε.Σ. εις ταμίαν Ιης Μεραρχίας.
Να υποβληθώσι καταστάσεις κατασχεθέντων υλικών των ιδίων οργανώσεων, ίνα διατάξωμεν σχετικώς.
Σ.Δ. Μεραρχίας τη 10-11-43
Η Μεραρχία
Γ. Κ Ι Σ Σ Α Β Ο Σ
Διά την ακρίβειαν
Το ΙΙον Γραφείον
Τ.Σ.Υ.