Κούτρας Αθανάσιος, ταξίαρχος

Γεννήθηκε στα Πεντεόρια Παρνασσίδος το 1907. Το 1926 εισήλθε στη ΣΣΕ και μετά 4ετή φοίτηση ονομάστηκε ανθυπολοχαγος Πυροβολικού το 1930.

Κατά τη διάρκεια του Ελληνοϊταλικού Πολέμου 1940 -41, πολέμησε ως λοχαγός, ως διοικητής πυροβολαρχίας πεδινού πυροβολικού. Συγκεκριμένα, έλαβε μέρος στην υπεράσπιση του θρυλικού υψώματος 731 στην περιοχή της Κλεισούρας (Αλβανίας), το οποίο υπήρξε ο ακρογωνιαίος λίθος της συντριβής της Ιταλικής Στρατιάς του Καβαλλέρο κατά την Εαρινή Επίθεση της 9ης Μαρτίου 1941 την οποία παρακολούθησε αυτοπροσώπως ο Μπενίτο Μουσολίνι. Στις 11 Μαρτίου, τέθηκε επικεφαλής, δυνάμεως πυροβολητών και τμήματος πεζικού και συνέλαβε 175 Ιταλούς, μεταξύ των οποίων έναν λοχαγό και δύο κατωτέρους αξιωματικούς.

Το Μάιο του 1941, μετά την κατάρρευση του Μετώπου, βρισκόμενος στην Αθήνα με την οικογένειά του κατόπιν σχετικής διαταγής, τοποθετήθηκε στo Υπουργείο Εμπορίου και ως Πρόεδρος αρμόδιας Επιτροπής ήταν υπεύθυνος για την έκδοση Δελτίων Τροφίμων σε δύο συνοικισμούς (Υμηττό και Θησείο). Παρά του ότι είχε, κατά κάποιο τρόπο, εξασφαλισμένο τον επιούσιο της οικογένειάς του, τον βασάνιζαν οι σκέψεις, ότι ως Έλληνας Αξιωματικός έπρεπε να δράσει κι είχε δύο επιλογές: Η μία, να επιδιώξει να διαφύγει στη Μ. Ανατολή και να συνεχίσει εκεί τον αγώνα, και η άλλη, να μεταβεί στην ιδιαιτέρα του πατρίδα τα Πέντε Όρια παρνασσίδος, απ’ όπου θα μπορούσε αργότερα να πολεμήσει τους κατακτητές. Προτίμησε τη δεύτερη λύση την οποία και πραγματοποίησε οικογενειακώς. Συνέχεια

Advertisements

Τηλεγράφημα προς ΕΚΚΑ (συνταγματάρχη Ψαρρό Δημ.), ΕΛΑΣ/5η Ταξιαρχία/ΕΓ2-3/ΑΠ208/12 Απρ. 1944

ΕΛΑΣ V ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ Ατ/τίας, Ευβοίας
ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ ΓΡΑΦ. ΙΙ και ΙΙΙ Νο 9
Αριθ. Α.Π. 208
Συν/χην Ψαρρόν Δ/τήν 5/42 – ΕΚΚΑ
Εις εκτέλεσιν της υπ’ αριθ. ΕΠΕ 757/8.4.44 δ/γής του Γεν. Στρατηγείου γνωρίζομεν τα εξής. Κατόπιν των διενεργηθεισών ενόπλων επιθέσεων τμημάτων σας κατά ανταρτών του ΕΛΑΣ και των Οργανώσεων ΕΑΜ των διαπραχθέντων φόνων, συλλήψεων, ομήρων διαρπαγών παντοίων υλικών, διαλύσεως οργανώσεων ΕΑΜ – ΕΛΑΣ λοιπών βιαιοπραγιών κατά Ελλήνων πολιτών, κηρύξεως της περιοχής Δωρίδος κλπ. εις κατάστασιν πολιορκίας και της λήψεως εχθρικής στάσεως εν γένει προς τον Εθνικοαπελευθερωτικόν λαϊκόν στρατόν, προς αποφυγήν αδελφικής αιματοχυσίας καθησύχασιν των πνευμάτων και επίτευξιν της Εθνικής Ενότητος συμφώνως προς την λαϊκήν θέλησιν τας οδηγίας της ΠΕΕΑ εν ονόματι του Ελληνικού λαού του οποίου αποτελούμεν την ένοπλον δύναμιν σας προσκαλούμεν όπως:
α) Διατάξητε αμέσως την κατάπαυσιν πάσης παρανόμου ενεργείας κατά Ελλήνων πολιτών εν γένει.
β) άρετε πάν περιοριστικόν μέτρον των ελευθεριών του λαού της υπό των τμημάτων σας κατεχομένης περιοχής.
γ) προωθήσατε αμέσως εν πάση ασφαλεία και μας παραδώσητε τους συλληφθέντας και κρατουμένους ομήρους Αξ/κούς Πολιτικούς κατά τα νέους αντάρτας και μέλη οιασδήποτε οργανώσεως ΕΑΜ – ΕΛΑΣ στόπ.
δ) Παραδώσητε άπαντα αφαιρεθέντα από ΕΛΑΣ – ΕΑΜ και λοιπούς ιδιώτας βιαίως είδη οπλισμού πυρομαχικών τροφίμων και λοιπών εφοδίων ή υλικών.
ε) Συλλάβετε Ταγ/χην Καπετζώνην, Λοχαγόν Δεδούσην και άπαντας λοιπούς ενεχομένους οπωσδήποτε εις φόνον Βάρσου, και λοιπών ανταρτών ή μελών οργανώσεώς μας και παραπέμψητε τούτους δικασθώσιν παρά Στρατοδικείου συμμετέχοντος και αντιπροσώπου μας.
Μετά την άμεσον παραδοχήν και εκτέλεσιν των ανωτέρω όρων θα συγκροτηθή ειδική μικτή Επιτροπή με συμμετοχήν του ΄Αγγλου Ταγ/ρχου διασυμμαχικής Αποστολής Πόντερ Τζών εις την οποίαν θα παραπεμφθώσιν προς επίλυσιν πάντα τα λοιπά εκκρεμή ζητήματα μεταξύ ΕΛΑΣ και 5/42 ΕΚΚΑ.
Εις περίπτωσιν καθ’ ην δεν δεχθήτε τας ανωτέρω προτάσεις ή παρελκύσητε την άμεσον εκτέλεσιν των όρων τούτων θα φέρετε ακεραίαν την ευθύνην απέναντι του Ελληνικού Λαού και της ΠΕΕΑ διά τα επακόλουθα και τας συνεπείας των.
Σ.Δ. τη 12.4.44
Η
Ταξιαρχία
Υπ.Φερραίος – Ηρακλής

Επιστολή συνταγματάρχη Ψαρρού προς Μπακιρτζή (ΠΕΕΑ), ΕΚΚΑ/9 Απρ 1944

ΕΘΝΙΚΑΙ ΑΝΤΑΡΤΙΚΑΙ ΟΜΑΔΕΣ Νο 4
Ε Κ Κ Α                                                                                     Σ.Δ. τη 9 Απριλίου 1944
5/42 Σύν/μα Ευζώνων
Αριθ. 590

Π ρ ό ς
Τον Πρόεδρον της «Πολιτικής Επιτροπής Εθνικής Απελευθέρωσης»
Στρατηγόν Ευρ. Μπακιρτζήν.
Ο π ο υ

Στρατηγέ μου,
Ελαβα το γράμμα σας την στιγμήν ατυχώς που τμήματα του ΕΛΑΣ ενεργούντα προφανώς κατόπιν ανωτέρων διαταγών, απειλούν να συνεχίσουν εναντίον του Συντάγματος μου την απρόκλητον επίθεσιν που ήρχισε την νύκτα της 1ης προς 2ας Απριλίου με τα λυπηρά γεγονότα του Ευπαλίου.
Γνωρίζετε, ότι η Ε.Κ.Κ.Α. και εγώ προσωπικώς υπήρξαμε μπορεί να πή κανείς πρωτοπόροι για την ιδέα μιάς πραγματικής Εθνικής Ενότητος. Παραδόξως, μετά την αποτυχίαν των τελευταίων διαπραγματεύσεων εδόθησαν εντολαί εις την V Ταξιαρχίαν του ΕΛΑΣ να αρχίση μίαν συστηματικήν και προσχεδιασμένην προσβολήν εναντίον του Συντάγματός μου. Την 4ην Μαρτίου το V/34 τάγμα του ΕΛΑΣ επέδραμεν εις το χωρίον Σερνικάκι όπου απεγύμνωσεν αντάρτας του 5/42, συνέλαβε και απήγαγε τον υπολοχαγόν Βλαϊκον ως και πολλούς οπαδούς μας, κατέσχε υλικά του Συν/τος και εν συνεχεία προέβη εις παντοειδείς βιαιότητας εις βάρος μελών της οργανώσεώς μας. Την ιδίαν ημέραν το ΙΙ/43 τάγμα προεκάλεσεν επεισόδια εις Βιτρινίτσαν επιτεθέν εναντίον μαχητικών τμημάτων του Συν/τος. Μετά τα γεγονότα της Πενταγιούς, τα οποία ναι μεν επέκρινε το Σύνταγμα, αλλά πάντως υπήρξαν απόρροια των προκλητικών ενεργειών του ΕΛΑΣ, νέα εχρθρική εκδήλωσις έλαβε χώραν εναντίον μας υπό συνθήκας που μας ωδήγησαν εις το αδιάσειστο συμπέρασμα ότι προδιαγεγραμμένον σχέδιον υπάρχει διά την εξόντωσιν του Συντάγματος.- Συνέχεια

Δελτίο Εσωτερικής Καταστάσεως, ΕΛΑΣ Λοκρίδος/2ΓΡ/22 Δεκ 1943

 Ε. Λ. Α. Σ  Σ. Δ. τη 22-12-43
Διοίκησις Λοκρίδος
Γραφείον ΙΙον

 ΔΕΛΤΙΟ
Της Εσωτερικής Κατάστασις

 Από αρκετών ήδη εβδομάδων πέρασε η περίοδος των εκκαθαριστικών επιχειρήσεων του εχθρού και κατά συνέπειαν πέρασε κάθε
κίνδυνος από τέτοιες ενέργειες.
Το γεγονός πως οι Γερμανοί στο Δαδί αρχίσανε να φτιάχνουν συρματοπλέγματα δείχνει την αδυναμία τους και τον φόβο που τους κατέχει.
Έπειτα από τις μαζικές, μπορεί να πη κανείς, μετακινήσεις του εχθρού προς Βοράν που τώρα τελευταία ξεπέρασαν τις 80.000 στρατό τις 6.000 αυτοκίνητα πολλά κανόνια κτλ. είναι ολοφάνερο πως οι καταχτητές τείνουν να αποχωρήσουν τελείως απ’ τη χώρα μας. Συνέχεια

Συνταγματάρχης Ψαρρός προς Ταγματάρχη Τζεφ, ΕΚΚΑ/ΣΔ/5/42 Σύνταγμα Ευζώνων/ΑΑ597/11 Απρ 1944

ΕΘΝΙΚΑΙ ΑΝΤΑΡΤΙΚΑΙ ΟΜΑΔΕΣ Νο. 7
Ε.Κ.Κ.Α. Σ.Δ. 11.4.44
5/42 Σύν/μα Ευζώνων
Αριθ. 597
ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ
Αγαπητέ μου κ. Ταγματάρχα,
Ελαβα την χθεσινή σας επιστολήν μόλις αυτήν την στιγμήν. Σας απαντώ, ότι η πρόσκλησις του Κου Κρίς με ενθουσιάζει. Σας στέλλω τον κ. Ταγματάρχην Γιακουμάκην για να συνεννοηθήτε για την κίνησιν προς το σημείον συναντήσεως. Θα μεταβή εκεί με τον κ. Παπαγιαννόπουλον ως αντιπρόσωποί μας. Είναι ανάγκη να εξασφαλισθή η ακώλυτος μετάβασίς των, εκ μέρους του ΕΑΜ. Σας παρακαλώ να αναλάβητε το ζήτημα αυτό σεις να το κανονίσητε.
Το μήνυμα αυτό του Συν/χου Κρίς ελπίζω να βοηθήση πολύ εις την αποφυγήν της ρήξεως. Δυστυχώς ο κ. Καρτάλης βρίσκεται εις την Αθήνα και επομένως είναι αδύνατον να βρίσκεται εγκαίρως εδώ για να αναχωρήση για το σημείον συναντήσεως.
Οσον αφορά το ζήτημα της αποστολής αντιπροσώπων εις το Κάιρον, αυτό είναι ζήτημα της Κεντρικής Επιτροπής από τας Αθήνας. Γι’ αυτό στέλλω αντίγραφον επιστολής σας με ειδικόν αγγελιοφόρο. Νομίζω καλόν να ζητήσητε από το Κάιρον να τηλεγραφήση σχετικά στην Κεντρικήν μας Επιτροπή εις τας Αθήνας. Είμαι βέβαιος ότι η Κ.Ε. μας είναι έτοιμη να στείλη αντιπροσώπους.-

Με φιλικά αισθήματα
Δ.ΨΑΡΡΟΣ
Ακριβές αντ/φον εκ του προσωπικού
αρχείου Υποσ/γου Δούκα Στεφ.
Τ.Σ.Υ.