Εκθεση Δράσης Οργάνωσης Χ, Φεβ 1955

Γ.Ε.Σ./Δ.Ι.Σ.
1) Έκθεσις Αντ/ρχου ε.α. ΓΡΙΒΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ επί της δράσεως της Οργανώσεως Εθνικής Αντιστάσεως “Χ”.
2) Δελτία πληροφοριών οργανώσεως “Χ” κατά την περίοδον της Κατοχής (Συμμαχικαί ειδήσεις και πληροφορίαι εσωτερικού.

Φεβρουάριος 1955
Ο
Αρχηγός της τέως Εθνικής οργανώσεως “Χ”
Αντ/ρχης ε.α. Γρίβας Γεώργιος
Προς
Το Υπουργείον Στρατιωτικών
Ενταύθα
Αναγνώρισις των υπηρεσιών ας προσέφερεν εις τον Συμμαχικών αγώνα η υπ’ εμέ οργάνωσις συμφώνως τω Α.Ν. 844/48
Λαμβάνω την τιμήν να υποβάλλω δικαιολογητικά εξ ων εμφαίνεται το ότι η υπ εμέ οργάνωσις Έθνικής αντιστάσεως “Χ” ειργάσθη Εθνικώς και συνέβαλεν εις την διεξαγωγήν του Συμμαχικού αγώνος κατά την διάρκειαν της Κατοχής, παρακαλώ διά την υπαγωγήν της οργανώσεως εις τας διατάξεις του ως άνω υπαριθ.844/48 Αναγκ.Νόμου (Αριθ.9/1949 Ε.Δ.Υ.Σ.) Λεπτομερεστάτην έκθεσιν με πληθύν συγκεκριμμένων περιπτώσεων δράσεως, ως και ονομαστικάς καταστάσεις των μελών κ.λ.π. θέλω υποβάλει υμίν συμφώνως τω πνεύματι του ως άνω αναγκαστικού Νόμου μετά την επίσημον αναγνώρισιν. Συνέχεια

Advertisements

Βεβαίωση αντιστασιακής δράσης συνταγματάρχη Γεωργίου Γρίβα (αρχηγού οργάνωσης Χ),14-7-1947

Βεβαίωσις

Ο Αρχιεπίσκοπος Χρύσανθος βεβαιή ότι ο αντισυνταγματάρχης κ. Γεώργιος Γρίβας αρχηγός της Εθνικής στρατιωτικής οργάνωσης Χ κατά την περίοδο της κατοχής
1.Ευρίσκετο εν στενή επαφή μετ’ εμού δια την τηρητέαν στάσιν υπό της οργανώσεως Χ και ελάμβανε οδηγίας, τας οποίας είχον εξ επαφών μου μετά της εν Κάιρω Ελληνικής Κυβερνήσεως και προς τας οποίας ούτος συνεμορφώθη.
2.Οργάνωσε μαχητικά τμήματα εντός των Πόλεων Αθηνών-Πειραιώς και εις τα περίχωρα, δια δράσιν κατά του κατακτητού και ειδοποίησε τόσον την Ελληνικήν Κυβέρνησην Καΐρου όσον και το στρατηγείον Μ.Ανατολής, ότι αυταί ήσαν εις την διάθεσην των δια οιανδήποτε διαταγήν.
3.Εξώπλισεν τα τμήματα ταύτα δια οπλισμού προερχόμενοι εξ αγοράς δια συλλεγέντων εράνων υπό της εν Αθήναις Εθνικής Επιτροπής. Συνέχεια

Βεβαίωση δράσης οργάνωσης Χ, Αντιστράτηγος Κ. Βεντήρης, 30-6-1947

Β Ε Β Α Ι Ω Σ Ι Σ
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος Αντιστράτηγος ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΕΝΤΗΡΗΣ
Βεβαιώ ότι,
Ι. Ο Αντ/ρχης κ.Γ.Γεώργιος Γρίβας ως αρχηγός της Εθνικής Στρατιωτικής οργανώσεως Χ κατά την περίοδον της κατοχής συνειργάζετο στενώς μετ εμού ως αρχηγού της Στρατιωτικής οργανώσεως ΡΑΝ .
ΙΙ. Μεταξύ των οργανώσεων Χ, ΡΑΝ, ΕΔΕΣ κ.λ.π. και του Άγγλου λοχαγού Ντόν υπεγράφη πρωτόκολλον υποβληθέν εις το Αγγλικόν Στρατηγείον προς έγκρισιν και το οποίον διελάμβανε τα κάτωθι:
1) Αι ανωτέρω οργανώσεις να βοηθήσωσι οιανδήποτε συμμαχικήν δύναμιν εισβολής.
2) Να εμποδίσωσι πράξεις σαμποτάζ εκ μέρους του εχθρού.
3) Να επιτεθώσι κατά των υποχωρούντων εχθρικών στρατευμάτων και να προστατεύσωσι και φρουρήσωσι την πόλιν ευθύς ως εκκενωθή και μέχρις αφίξεως των Συμμαχικών στρατευμάτων.
4) Να θέσωσι εις την διάθεσιν των συμμάχων μετά την κατοχήν ολόκληρον την ένοπλον δύναμιν ην διέθετον αι οργανώσεις.
5) Να οργανώσωσι υπηρεσίαν πληροφοριών
6) Να αναγνωρίσωσι το Γενικόν Στρατηγείον Μ.ΑΝατολής ως Υπάτην αρχήν διά την οργάνωσιν και κατεύθυνσιν του αγώνος και να ορκισθώσι υπακοήν εις οιανδήποτε διαταγήν.
ΙΙΙ. Εις το συνέδριον του Λιβάνου εις ο μετέβην ως εκπρόσωπος Εθνικών οργανώσεων εν τη κατεχομένη Ελλάδι εξεπροσώπησα και την Στρατιωτική οργάνωσιν Χ κατόπιν συμφωνίας και σχετικής εξουσιοδοτήσεως παρασχεθείσης μοι υπό του αρχηγού της οργανώσεως ταύτης αντ/ρχου κ.Γ. Γρίβα.

Εν Αθήναις τη 30 Ιουνίου 1947

Ο ΒΕΒΑΙΩΝ
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΒΕΝΤΗΡΗΣ

Βεβαίωση δράσης οργάνωσης Χ, Πλωτάρχης Π. Λυκουρέζος, 24-6-1947

Β Ε Β Α Ι Ω Σ Ι Σ
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΥΚΟΥΡΕΖΟΣ, πλωτάρχης του Β.Ν.ε.α. αρχηγός κατά την περίοδον της κατοχής, της εν Ελλάδι μυστικής Αγγλικής υπηρεσίας ΚΟΔΡΟΣ , βεβαιώ τα κάτωθι, περί ων γίνεται μνεία και εις σχετικήν έκθεσιν μου, ην υπέβαλον εις το Γενικόν Επιτελείον Στρατού.
1. Ο Αντ/ρχης ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΡΙΒΑΣ, με συνέτρεξε σπουδαίως εις την προσπάθειαν μου, και με μεγάλον ενδιαφέρον πάντοτε με εβοήθησε εις επίλυσιν παρουσιαζόμενων δυσκολιών, δι ας επικαλούμην πάντοτε την συνδρομήν του. Εξήσκησε δε την επιρροήν του επί του χρησιμοποιηθέντος υφ ημών αξιωματικού ασυρματιστού, και συνεισέφερε τα μέγιστα εις το να εξακολουθήση ούτος προσφέρων τας υπηρεσίας του.-
2. Ο Αντ/ρχης κ.Γεώργιος Γρίβας, ως αρχηγός της Εθνικής Στρατιωτικής οργανώσεως «X», είχεν διαθέσει εις την υφ ημάς υπηρεσίαν πληροφοριών ομάδας αξιωματικών και ανδρών της οργανώσεως ;;, διά την συλλογήν πληροφοριών επί του κατακτητού, αίτινες διεβιβάζοντο εις το Στρατηγείον Μ.Ανατολής, καθώς και ολόκληρον το δίκτυον πληροφοριών της οργανώσεως ταύτης.
3. Ο Αντ/ρχης κ.Γεώργιος Γρίβας, ως αρχηγός της Εθνικής Στρατιωτικής οργανώσεως Χ επιθυμών όπως καταρτίση ανταρτικάς ομάδας εις την περιοχήν ΕΛΙΚΩΝΟΣ – ΚΙΘΑΙΡΩΝΟΣ διά να δράσουν κατά του κατακτητού, ήλθεν εις επαφήν μετά του Στρατηγείου Μ.Ανατολής μέσω ημών. Η σχετική τηλεγραφική συνεννόησις έχει ούτω. Αποστολέν 1ον τηλεγράφημα εις Στρατηγείον Μ.Ανατολής. Αριθ. 118/59 13/8/43
Συν/ρχης Γρίβας έχει έτοιμον Σώμα δι Ελικώνα στοπ.
Θέλει γνωρίζει εάν δύναται γίνη αμέσως ρίψις όπλων και εφοδίων όπως εξέλθη στοπ. Προσωπική γνώμη ενεργήσετε δραστηρίως, όπως δυνηθή συγκροτηθή ανωτέρω ανταρτικόν Σώμα, δεδομένου ότι αντιλήψεις ανωτέρω αξιωματικού καθαρώς Εθνικαί και φίλαγγλοι. Παρακαλώ απαντήσατε.-

1η απάντησις Στρατηγείου Μ.Ανατολής
Αριθ.5058 20/8/43.-
Σήμα 118 στοπ.Στρατηγείον δέχεται προτάσεις, ανάγκη όπως Συντ/ρχης έλθη εις επαφήν μετά πλησιεστέρων εν Ελλάδι Βρετανών Αξιωματικών της LIAISON, επαναλαμβάνω LIAISON, και υπογράψη συμφωνητικόν ΝΑΤ ΒΑΝD στοπ. το σώμα του τότε θ αποκτήση όλα τα ζητούμενα προτερήματα στοπ. Απαντήσατε.
Αποσταλέν 2ον τηλεγράφημα εις Στρατηγείον Μ.Ανατολής.
Αριθ.131/38 5/9/43
Γρίβας δέχεται υπογραφήν Nat band. Επειδή απ ευθείας επαφή είναι αδύνατος λόγω παρεμβολής ΕΑΜ, υποδείξατε τρόπον επαφής χρησιμοποιούντες εν ανάγκη γνωστόν τρόπον Σωτήρη.
2α απάντησις Στρατηγείου Μ.Ανατολής.
Αριθ.6154 22/9/43
…………………..στοπ. Σημα σας 131 σύμφωνοι στοπ. Θα υποδείξω γνωστόν τρόπον επαφής Σωτήρη στοπ……..

Το Στρατηγείον Μ.Ανατολής δεν έδωσε συνέχεια, ούτε υπέδειξε τρόπον επαφής με Βρετανόν αξιωματικόν, πιθανώτατα, ως τουλάχιστον εικάζεται, κατόπιν εμμέσου επεμβάσεως οργάνων του ΕΑΜ.
Αφ ετέρου υφ ημών δεν εγένετο νέα υπόμνησις, κατόπιν της αφίξεως εις Αθήνας Άγγλου Λοχαγού Ντόν και υπογραφής υπό του Αντ/ρχου κ.Γ.Γρίβα ως αρχηγού της οργανώσεως ;; πρωτοκόλλου, δι ου εδέχετο να τεθή η οργάνωσις του υπό τας διαταγάς του Αγγλικού Στρατηγείου Μ.Ανατολής.
Η παρούσα χορηγείται κατόπιν αιτήσεως του Αντ/ρχου κ.Γ.ΓΡΙΒΑ ως αρχηγού της Εθνικής Στρατιωτικής Οργανώσεως «Χ».

Εν Αθήναις τη 24 Ιουνίου 1947
Ο
Βεβαιών

Βεβαίωση δράσης οργάνωσης Χ, Υπολοχαγός Δ. Γυφτόπουλος, 22-6-1947

Β Ε Β Α Ι Ω Σ Ι Σ
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΥΦΤΟΠΟΥΛΟΣ, υπολοχαγός, υπηρετών κατά την διάρκειαν του πολέμου εις την Αγγλικήν υπηρεσίαν FORCE 133, βεβαιώ ότι.
Κατά την δευτέραν μου αποστολήν εις εχθροκρατουμένην Ελλάδα μετά του Βρεττανού λοχαγού FREZER, γενομένην κατά τον Ιούλιον 1943, ήλθον εις επαφήν μετά του αντ/ρχου κ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΡΙΒΑ, αρχηγού της οργανώσεως Χ όστις έκτοτε και μέχρι της αποχωρήσεώς μου κατά Μάρτιον 1944, διά Μέσην Ανατολήν, μοι διέθεσεν ομάδα Αξιωματικών και πολιτών ανηκόντων εις την υπ αυτόν οργάνωσιν, αποτελουμένην από 50 περίπου άτομα, η οποία μοι προσέφερεν πολυτιμοτάτας πληροφορίας περί εχθρού, και σχεδιαγράμματα οχυρωματικών θέσεων τούτου εν Ελλάδι, άτινα απέστειλα εις Συμμαχικόν στρατηγείον Μέσης Ανατολής.
Επίσης μοι διέθεσεν γραφείον εμπιστευτικόν και γραφομηχανήν μετά δακτυλογράφου διά την καθαρογραφήν εν γένει και ταξινόμησιν των μυστικών εγγράφων μου.-
Αι προσενεχθείσαι ως άνω πολυτιμόταται υπηρεσίαι παρά του αντ/ρχου κ. Γ.Γρίβα, ήσαν άνευ ουδεμίας ανταμοιβής.-
Η παρούσα χορηγήται τη αιτήσει του αντ/ρχου κ.Γ.Γρίβα αρχηγού της Εθνικής Οργανώσεως Χ.-
Εν Αθήναις τη 22 Ιουνίου 1947

Ο Βεβαιών
Δ.ΓΥΦΤΟΠΟΥΛΟΣ

Βεβαίωση δράσης οργάνωσης Χ, Αρχιεπίσκοπος Χρύσανθος, 14-6-1947

Β Ε Β Α Ι Ω Σ Ι Σ

Ο ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ, βεβαιοί ότι ο αντ/ρχης κ.Γεώργιος Γρίβας αρχηγός της Εθνικής Στρατιωτικής οργανώσεως Χ κατά την περίοδον της κατοχής:
1) Ευρίσκετο εν στενή επαφή μετ εμού διά την τηρητέαν στάσιν υπό της οργανώσεως Χ και ελάμβανε οδηγίας τας οποίας είχον εξ επαφών. μου μετά της εν Κάϊρω Ελληνικής Κυβερνήσεως και προς τας οποίας ούτος συνεμορφώθη.-
2) Οργάνωσε μαχητικά τμήματα εντός των πόλεων Αθηνών- Πειραιώς και εις τα Περίχωρα διά δράσιν κατά του κατακτητού και ειδοποίησε τόσον την Ελληνικήν Κυβέρνησιν Καΐρου όσον και το Στρατηγείον Μ.Ανατολής ότι αυταί ήσαν εις την διάθεσιν των δι οιανδήποτε αποστολήν.
3) Εξώπλισε τα τμήματα ταύτα δι οπλισμού προερχομένου εξ αγοράς διά συλλεγέντων εράνων υπό της εν Αθήναις Εθνικής Επιτροπής.
4) Απέστειλε αξιωματικούς της οργανώσεως δι ενίσχυσιν των ανταρτικών σωμάτων Ζέρβα και Ψαρρού.
5) Συνειργάζετο μετά της εν Αθήναις μυστικής Αγγλικής υπηρεσίας Πληροφοριών Κόδρος , μετά της οποίας είχον θέσει τούτον εις επαφήν, και εις την οποίαν διέθεσε προσωπικόν εξ αξιωματικών και πολιτών της οργανώσεως διά την συλλογήν πληροφοριών προς όφελος του Στρατηγείου Μ.Ανατολής.
6) Παρέδωσε εις ενταύθα Αγγλικήν υπηρεσίαν διάγραμμα των ναρκοπεδίων των λιμένων Πατρών Πειραιώς και Θεσσαλονίκης προς αποστολήν τούτου εις το Γενικόν Στρατηγείον Μ.Ανατολής.
7) Ηρνήθη οιανδήποτε συνεργασίαν της οργανώσεως μετά της Κυβερνήσεως Ράλλη, ου ένεκεν αρκετοί αξιωματικοί αυτής εδιώχθησαν. Ο ίδιος δε ο αρχηγός της οργανώσεως κ.Γ.Γρίβας διατεθείς εις τα τάγματα ασφαλείας διά διαταγής της Κυβερνήσεως Ράλλη, δεν συνεμορφώθη προς την διαταγήν ταύτην, εξ ου και εστερήθη των αποδοχών του και εδιώχθη, επιχειρηθείσης μάλιστα υπό της Κυβερνήσεως Ράλλη και της συλλήψεώς του.
Λόγω της δράσεως του ταύτης εδιώκετο απηνώς μετά των κυριωτέρων συνεργατών του υπό των Γερμανών από τον Μάρτιον 1943 μέχρι και της αποχωρήσεως των εξ Ελλάδος, και
9) Επί παρουσία μου παρεδόθη υπό του κ.Χρήστου Ζαλοκώστα εις τον αντ/ρχην κ.Γ.Γρίβαν ως αρχηγόν της στρατιωτικής οργανώσεως ;; αποσταλέν προς αυτόν τηλεγράφημα εκ Καΐρου υπό του τότε πρωθυπουργού κ.Παπανδρέου έχον ούτω: ;Εθνική Ένωσις απολύτως αναγκαία. Δι επίτευξιν σκοπού ωρίσαμεν Στρατιωτικόν Διοικητήν Αττικής. Σας διατάσσομεν εκτελέσητε διαταγάς του όταν κληθήτε διά στρατιωτικήν ενέργειαν .-

Εν Αθήναις τη 14 Ιουνίου 1947
Ο
Β ε β α ι ώ ν
Ο Αρχιεπίσκοπος Χρύσανθος

Βεβαίωση δράσης οργάνωσης Χ, αντιστράτηγος Π. Σπηλιωτόπουλος, 16-4-1947

Β Ε Β Α Ι Ω Σ Ι Σ
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος Αντιστράτηγος ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ βεβαιώ ότι,
1. Από του μηνός Αυγούστου 1944, ότε ανέλαβον τα καθήκοντα του Στρατιωτικού Διοικητού Αττικής, Διορισθείς υπό της εν Κάϊρω Κυβερνήσεως, η Εθνική Στρατιωτική Οργάνωσις Χ υπό την ηγεσίαν του αντ/ρχου κ. Γ. Γρίβα υπήχθη υπό τας διαταγάς μου, και συνεμορφώθη προς απάσας τας δοθείσας αυτή εντολάς, συγκροτήσασα το 1ον Σύνταγμα Πεζικού υπό τας διαταγάς του αρχηγού της Χ αντ/ρχου κ.Γ.Γρίβα (εκ των οργανώσεων Χ.ΜΔ.ΜΚ.).-
2. Εις την οργάνωσιν Χ ανετέθη, όπως διαθέση τμήμα εις τον Συν/ρχην του Πυρκ/κού Ζάγκλην Δημ. διά την μεταφοράν εις Αθήνας του εις Πόρτο Ράφτη αποσταλέντος οπλισμού υπό της εν Κάϊρω Ελληνικής Κυβερνήσεως διά τας ανάγκας των Σωμάτων Ασφαλείας . Την αποστολήν ταύτην εξεπλήρωσε με πλήρη επιτυχίαν κατορθώσασα.
α) Να διοχετεύση εις περιοχήν Πόρτο Ράφτη δύναμιν περίπου 100 ανδρών της οργανώσεως Χ μετά του οπλισμού των διά την κάλυψιν της εκφορτώσεως.-
β) Να μεταφέρη τον οπλισμόν εις Αθήνας παρά τους κινδύνους, ους περιέκλειεν η εν λόγω ενέργεια εκ μέρους του κατακτητού και να παραδώση τούτον εις τα Σώματα Ασφαλείας.-
γ) Ν αποκρούση εις την περιοχήν εκφορτώσεως του Πόρτο Ράφτη επίθεσιν αναρχικών.-
Διά την εις αίσιον πέρας αχθείσαν λίαν επικίνδυνον ταύτην αποστολήν προέτεινα την απονομήν ηθικής αμοιβής εις τους αξιωματικούς και άνδρας του αποσπάσματος τούτου της οργανώσεως Χ.
Η παρούσα βεβαίωσις χορηγείται τη αιτήσει της οργανώσεως Χ

Εν Αθήναις τη 14 Ιουνίου 1947
Ο Βεβαιών
Π.ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
Αντιστράτηγος

Έκθεσις πεπραγμένων της οργανώσεως Χ εν συνεργασία μετά της Αγγλικής κατασκοπείας, κατά τον χρόνον της κατοχής υπό των Γεργανοϊταλών

Η πρώτη επαφή μας εγένετο με την ομάδα του αειμνήστου Ιωάννου Τσιγάντε.- Ολόκληρος η ομάς κατ αρχάς μετέβη εις το εμποροραφείον του Γεωργ. Ευσταθοπούλου, όπου κατεσκεύασαν ενδυμασίας, δεδομένου ότι πάντες αφίχθησαν ενταύθα μετεμφιεσμένοι εις χωρικούς. Έκτοτε εμποροραφείον αυτό, κείμενον άνωθεν του Ζαχαροπλαστείου Αστόρια ως και το δικηγορικόν γραφείον των Κων. και Μιχ. Ευσταθοπούλων, κείμενον επί της οδού Πατησίων αρ. 9 ετέθησαν εις την διάθεσιν της ομάδος ταύτης της Αγγλικής κατασκοπείας, και απετέλεσαν τα κέντρα ένθα συνηντώτο, αντήλλασον τας σκέψεις των και έγγραφον διάφορα εμπιστευτικά έγγραφα.- Συν τω χρόνω εμυήθησαν και τα μέλη της οργανώσεως Χ Γεώργιος Τσίχλης λοχαγός Κ.Γαρέζος και Ν.Τζαβέλας, και άπαντες από κοινού συνεκενρώναμεν πληροφορίας γενικά, επί των εν γένει κινήσεων των κατακτητών άς διαβιβάζατε μέσω του φίλου μας και μέλους της Αγγλικής κατασκοπείας Μήτσου Γυφτοπούλου. Μετά την προδοσίαν και δολοφονίαν του αρχηγού της αποστολής Ιωάννου Τσιγάντε, ολόκληρος η ομάς διελύθη και μέρος αυτής διέφυγεν εις Αίγυπτον, εν τω μεταξύ δι ενταύθα η Ιταλική αστυνομία προέβη εις σύλληψιν πολλών συνεργασθέντων μετά της ομάδος ταύτης και άλλοι ετυφεκίσθησαν άλλοι δε εκακοποιήθησαν θανασίμως, ημείς δ εκρυπτόμεθα συνεχως και με την δωροδοκίαν ενός εκ των συλληφθέντων, όστις απειλούσε να μας καταδώση κατωρθώσαμεν να διαφύγωμεν την σύλληψιν. Συνέχεια

Εκθεση Δράσης Οργάνωσης Χ

ΕΚΘΕΣΙΣ
ΕΠΙ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΩΣ ΤΗΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ ‘Χ’
—————————————-

Μέσα εις την γενικήν απογοήτευσιν και απαισοδοξία ήτις επεκράτει λόγω της κατοχής της πατρίδος μας υπό των Γερμανοιταλών, εθεωρήσαμεν καθήκον μας να μην αφήσωμεν να σβύση το εκθαμβωτικόν φώς του Αλβανικού έπους αλλά να κρατήσωμεν την δάδα του αναμμένην, το ιερόν πυρ της οποίας να μεταδώσωμεν εις τας καρδίας των Ελλήνων, ώστε να διατηρηθή άσβεστη η πατριωτική φλόγα των ιδανικών της φυλής μας και η δείψα της απελευθερώσεως.
Προς τούτο συνεστήθη στρατιωτική οργάνωσις ήτις έλαβε περί τα μέσα του 1943 την ονομασία ‘Χ’ με πυρήνας αξιωματικούς του ενεργού Στρατού και η οποία έταξεν ως σκοπόν της την συμβολήν διά παντός μέσου εις την ταχυτέραν εκδίωξιν του κατακτητού από την Πατρώαν γην.
Προς επιδίωξιν του σκοπού τούτου εκρίθη αναγκαία η συγκρότησις μαχητικών τμημάτων και η επαφή με την Ελληνικήν Κυβέρνησιν του Καΐρου προς λήψιν οδηγιών και κατευθύνσεων. Συνέχεια

Αδικοπραγίες ΕΑΜ-ΕΛΑΣ σε βάρος μελών της Οργανώσεως Χ/25-10-1944

Α) ΔΟΛΟΦΟΝΙΚΑΙ ΑΠΟΠΕΙΡΑΙ
1) Την 9-10-44 εξετελέσθη παρά τους Αγ. Ασωμάτους (περιοχή Θησείου) ο οπλίτης της οργανώσεως Σολάτος Νικόλαος (Χλωρίδος 9).
2) Την εσπέραν της 24-10-44 ομάς 5 ενόπλων του ΕΛΑΣ εισήλθεν εις την οικίαν του κ. Σοφιανοπούλου παρά τα άνω Πετράλωνα (Καλισθένους 7) και εδολοφόνησεν εντός αυτής το Εθνικιστήν Παπαδόπουλον Σπυρ. ανήκοντα εις το ΕΔΕΣ, απήγαγε δε τον αδελφόν του Παπαδόπουλο Ν. ανήκοντα εις την οργάνωσιν Χ, ούτινος αγνοείται η τύχη.
Β) ΑΠΑΓΩΓΑΙ – ΣΥΛΛΗΨΕΙΣ
1) Την 6-10-44 απήχθησαν υπό του Φρουραρχείου ΕΛΑΣ-Σεπολίων οι οπλίται ημών Ηλιόπουλος Απόστολος, Μίχας Χαρ. και Μίχας Γ., τούτων αγνοείται η τύχη.
2) Την 20-10-44 συνελήφθη εις την οδόν Σίνα υπό του Ταγ/ρχου ΕΛΑΣ Αθηνέλη ο οπλίτης ημών Σταθόπουλος Π. και ωδηγήθη εις το Γ΄ Αστυν. Τμήμα.
3) Την 7-10-44 απήχθη εκ Χαλανδρίου ο Υπολ/γός Κολόμβος Κ. τούτου αγνοείται η τύχη. Συνέχεια

Παραίτηση Ανχη (ΠΖ) Γρίβα Γ. απο τη διοίκηση της οργάνωσης Χ, 11 Σεπ 1944

Αθήναι 11 Σεπτεμβρίου 1944

Ο
Αντ/ρχης Πεζ. Γρίβας Γ.

Προς
Τον Στρατιωτικόν Διοικητήν Αττικής
Ενταύθα

«Αίτησις παραιτήσεώς μου από της διοικήσεως της οργανώσεως Χ».

Λαμβάνω την τιμήν να αναφέρω ότι η υπ’ εμέ οργάνωσις έταξε μοναδικόν της σκοπόν την εξυπηρέτησιν των Εθνικών συμφερόντων και ήτο πάντοτε εις την διάθεσιν των εν Καΐρω συνταγματικών εκπροσώπων του Έθνους. Ήδη κατόπιν σχετικής Δγής της Εθνικής Κυβερνήσεως η οργάνωσις ετέθη εις την διάθεσιν του ενταύθα στρατιωτικού αντιπροσώπου της, Στρατιωτικού Δ/τού Αττικής, παρ’ ου ανέμενε διαταγάς.

Εκ διαφόρων προφορικών συνεννοήσεων ας έσχον μετά του Στρατιωτικού Δ/του Αττικής και κατόπιν σημερινής Δ/γής του ήτις μοι εκοινοποιήθη και δι’ ης στερούμαι της τιμής να διοικήσω και ένα μικρόν ακόμη τομέα της οργανώσεώς μου ον εζήτησα (περιοχή Θησείου), εσχημάτισα την εντύπωσιν ότι εμμέσως μοι αφαιρείται εν περιπτώσει δράσεως η διοικήσις της οργανώσεως, ην μετά τόσου κόπου, μόχθων και κινδύνων προσωπικών συνεκρότησα. Συνέχεια

Αντιστασιακή Οργάνωση Χ, Κατάλογος μελών

————————————-
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ Χ
————————————–
1) Άντ/χης Πυρ. Αντωνόπουλος Αριστοτέλης. Δεκέμβριος 1943 – Δεκέμβριος 1944.
2) Ύπολ/γός Πυρ. Άστέρης Δημήτριος. Αρχάς 1943 – 4.12.44. (Τραυματίας τής μάχης τοΰ Θησείου 4.12.44, έξετελέσθη υπό τών κομμουνιστών κατά τήν μεταφοράν του είς νοσοκομεΐον.)
3) Ύπολ/γός Πεζ. Άσημακόπουλος Μιχαήλ. Θέρος 1941 – Δεκέμβριος 1944.
4) Ύπολ/γός Πεζ. Αγγελόπουλος Νικόλαος. Ιούνιος 1943 – Δεκέμβριος 1944.
5) Ύπολ/γός Πεζ. Άννιτσάκης Ιωάννης. Ιούνιος 1942 – Οκτώβριος 1944.
6) Άνθ/γός Πυρ. Άντωνακέας Αριστομένης (Νικόλαος). Μάρτιος 1943 (Συνελήφθη υπό τών Γερμανών καταδικασθείς είς θάνατον. Μετατραπείσης τής ποινής είς 15ετή ειρκτήν, μετεφέρθη είς Γερμανιαν οπόθεν επανήλθε μετά τήν άπελευθέρωσιν).
7) Άνθ/γός ‘Αρμάου Νικόλαος. Φεβρ. 1943 – Δεκέμβριος 1943. (Άπεσπασμένος είς μυστ. Ύπηρεσίαν Πληροφοριών «ΚΟΔΡΟΣ»). Συνέχεια