Δελτίο πληροφοριών, Χ ΒΜΣ/9 Ιαν 1945 1730

Εκ:Χ ΒΜΣ
Προς: ΓΕΣ

Α Π Ο Ρ Ρ Η Τ Ο Ν
9.1.45  ώρα 1730

1.     ΑΘΗΝΑΙ ΚΑΙ ΑΤΤΙΚΗ. Τα στρατεύματά μας έφθασαν εις ΘΗΒΑΣ κατά την μεσημβρίαν της 8ης Ιανουαρίου άνευ αντιστάσεως και συνέλαβον μερικούς αιχμαλώτους. Ενηργήθησαν περιπολίαι εις την χερσόνησον Ν.Α. ΑΘΗΝΩΝ άνευ επεισοδίου. Όλαι αι πληροφορίαι δεικνύουν ότι ο εχθρός εξακολουθεί την υποχώρησίν του περισσότερον εσπευσμένως από ότι προτίθετο. Αι τεθωρακισμέναι μας φάλαγγες διεισέδυσαν εις οργανωμένας συγκεντρώσεις δυνάμεων εις χερσόνησον ΑΤΤΙΚΗΣ, διά την άμυναν των ΘΗΒΩΝ και ούτω ηνάγκασαν τον εχθρόν να υποχωρήση ατάκτως, πιθανώς προς περιοχήν ΛΕΒΑΔΙΑΣ (6699). Κατάστασις ΑΘΗΝΩΝ και ΠΕΙΡΑΙΩΣ ήσυχος. Δημόσιοι υπάλληλοι παρουσιάζονται εις τας εργασίας των κατόπιν λεπτομερούς ανακρίσεως. Αριθμός τηλεφωνικών γραμμών θ’ αρχίσουν λειτουργούσαι την 9ην ή 10ην Ιανουαρίου. Περιπολία διήλθε μέσω της πόλεως των ΘΗΒΩΝ και έφθασεν εις ΜΟΥΣΤΑΦΑΔΕΣ (1482) περιοχήν (1590) ΒΑΛΣΑ (7879) ΘΕΣΠΙΑΙ πυροβολούσα κατά πολυαρίθμων ομάδων του ΕΛΑΣ, συλλαμβάνουσα αιχμαλώτους και ελευθερώνουσα ομήρους. 3η Ελλην. Ορεινή Ταξ/χία. 6ον Τάγμα εις ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΝ (2655). 2ον Τάγμα εις ΕΛΕΥΣΙΝΑ. 145 Τάγμα Εθνοφυλακής. 2 Λόχοι εις ΜΑΝΔΡΑ 2 Λόχοι εις ΒΑΡΟΥΛΑ. 3ον Τάγμα (45675). 1ον Τάγμα ΕΡΥΘΡΑΙ (0373). Συνελήφθη πολυάριθμον εχθρικόν πολεμικόν υλικόν. Ενηργήθησαν περιπολίαι προς ΑΧΑΡΝΑΣ (3856) και ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ (3850). Ουδέν το ανακοινώσημον. Περιπολία προς ΛΙΟΣΙΑ (3556) ήλθεν εις επαφήν μετά του εχθρού ΒΔ του χωρίου. Εχθρικαί απώλειαι: 3 νεκροί, 1 τραυματίας, 2 αιχμάλωτοι. Πιθανώς ο ΕΛΑΣ θα συνάψη μάχην αλλά μόνον όταν ευρεθή εις πολύ ευνοϊκάς θέσεις. Πάντως πιθανόν να στήνη ενέδρας και να εκτελή εκδικητικάς επιδρομάς κατά των χωρίων δι’ ομήρους και λεηλασίαν. Συνέχεια

Advertisements

Δελτίο πληροφοριών, Χ ΒΜΣ/8 Ιαν 1945 1800

Εκ:Χ ΒΜΣ
Προς: ΓΕΣ

Α Π Ο Ρ Ρ Η Τ Ο Ν

8.1.45  ώρα 1800

1.     ΑΘΗΝΑΙ. Ολόκληρος η οδός ΠΑΤΗΣΣΙΩΝ είναι τώρα ανοικτή εις την κυκλοφορίαν εν συνεχεία της εκκαθαρίσεως υπό ναρκών και οδοφραγμάτων των οδών ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ – ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ – ΠΕΙΡΑΙΩΣ – ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ – ΛΙΟΣΣΙΩΝ – ΑΓΙΟΥ ΣΙΛΑΟΥ – ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΥ – ΑΓΙΟΥ ΜΕΛΕΤΙΟΥ – ΑΧΙΛΛΕΩΣ – ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ – ΜΙΧΑΗΛ ΒΟΔΑ – ΑΧΑΡΝΩΝ ΒΟΡΕΙΩΣ του ΑΓΙΟΥ ΜΕΛΕΤΙΟΥ. Πρόσφυγες ανέφερον χθες νύκτα ότι 300 του ΕΛΑΣ ήλθον εις ΝΕΑΝ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΝ (3850) και εφόνευσαν πολίτας. Αι πληροφορίαι θεωρούνται αξιόπιστοι.

2.     ΠΕΙΡΑΙΕΥΣ. Σταθεροποίησις και εκκαθάρισις εξακολουθεί. Ανεκαλύφθη αριθμός όπλων και πυρομαχικών. Συνελήφθησαν 8 αιχμάλωτοι και 201 ύποπτοι συνελήφθησαν υπό 164 Τάγματος Εθνοφυλακής (331465).

3.     ΑΤΤΙΚΗ. Τα στρατεύματά μας έφθασαν εις ΚΟΡΟΠΙΝ (4935) άνευ αντιστάσεως. Ανεκαλύφθησαν ποσότητες πυρομαχικών εις περιοχάς (475455) και ΠΑΙΑΝΙΑ (4851). Προκεχωρημένα στοιχεία έφθασαν εις ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΝ συναντήσαντα ελαφράν αντίστασιν. Ηρευνήθη το ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΙ (617329). Ουδέν το ανακοινώσημον. Τα στρατεύματά μας έφθασαν εις ΚΕΡΑΤΕΑΝ και ΛΑΥΡΙΟΝ την 7.1.45 ώραν 1830. Άπασαι αι οδοί εκκαθαρίσθησαν υπό ναρκών. 4η Ελλην. Ταξ. με υπό τας διαταγάς της τα 148, 155 και 157 Τάγματα Εθνοφυλακής ετέθη υπό τας διαταγάς της 4ης Βρεττανικής Μεραρχίας την 7.1.45 ώραν 0700. Αι επιχειρήσεις  εξηκολούθησαν επί του άξονος ΕΛΕΥΣΙΣ ΕΡΥΘΡΑΙ. Η αντίστασις έγεινε ισχυροτέρα εις περιοχήν Στενωπού (Χάνι-Κάντζα) (0768) όπου η διάπλασις του εδάφους ευνοεί την άμυναν. Τα προκεχωρημένα στρατεύματά μας έφθασαν εις την στενωπόν την 1100 ώραν όπου τα εχθρικά πυρά πυρ/κού όλμων και ελαφρών όπλων ηυξήθησαν. Εχθρικαί απώλειαι: άνω των 50 νεκρών, 4 τραυματίαι 29 αιχμάλωτοι. Η 3η Ελλην. Ορεινή Ταξ/χία ανέλαβε την άμυναν της περιοχής ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ, ΕΛΕΥΣΙΣ, ΜΑΓΟΥΛΑ, ΜΑΝΔΡΑ την 7.1.45 ώραν 0900. 6ον Τάγμα φρουράς εις ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΝ. Συνέχεια

Δελτίο πληροφοριών, Χ ΒΜΣ/7 Ιαν 1945 1800

Εκ:Χ ΒΜΣ
Προς: ΓΕΣ

Α Π Ο Ρ Ρ Η Τ Ο Ν

7.1.1945  ώρα 1800

1.     ΑΘΗΝΑΙ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΙΕΥΣ. 6η Ιανουαρίου ημέρα ήσυχος. Έρευναι και περιπολίαι εις νέας περιοχάς εξηκολούθησε. Περιπολίαι προς ΑΧΑΡΝΑΣ εύρε οδόν Δ. σιδηροδρομικής γραμμής καθαράν και ηρεύνησε όλας τας οικίας μέχρι (387561). Συνέλαβε ένα τραυματίαν αιχμάλωτον. Περιπολία εις Νοσοκομείον (1873951) εύρε 300 τραυματίας του ΕΛΑΣ. Τεθωρακισμέναι φάλαγγες προήλασαν ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΣ, ΒΟΡΕΙΩΣ και ΔΥΤΙΚΩΣ κατά μήκος των εξόδων των ΑΘΗΝΩΝ εις διάφορα βάθη. Συνήντησαν μεμονωμένα μικρά τμήματα του εχθρού ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΣ και ΒΟΡΕΙΩΣ μόνον. Εξεκαθαρίσθησαν οδοφράγματα και κατελήφθησαν ο ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ (2554) και η ΕΛΕΥΣΙΣ (2152). Πολυάριθμοι εχθροί εφονεύθησαν υπό των αρμάτων και των αεροπλάνων κατά την φυγήν προς ΒΟΡΡΑΝ εις τους λόφους. Η προέλασις εξηκολούθησε και τα στρατεύματά μας έφθασαν εις ΜΑΝΔΡΑΝ (1756) όπου συνήντησαν πυρά ελαφρών όπλων και όλμων. Πιθανώς περί τα 2000 εχθρικά στρατεύματα θα αποσυρθούν προς Δυσμάς με κατεύθυνσιν την ΚΟΡΙΝΘΟΝ και τα υπόλοιπα θα προσπαθήσουν να φθάσουν εις ΘΗΒΑΣ. Μεθοδική έρευνα περιοχών ΑΘΗΝΩΝ εξηκολούθησεν άνευ αντιστάσεως. Τα στρατεύματά μας έφθασαν εις ΚΗΦΙΣΣΙΑΝ (4555) την 1400 ώραν άνευ επεισοδίου. Νοτία πλευρά ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ (3448) ηρευνήθη και γέφυρα εις (362480) εκκαθαρίσθη εξ οδοφραγμάτων και ναρκών. Συνέχεια

Δελτίο πληροφοριών, Χ ΒΜΣ/6 Ιαν 1945 1815

Εκ:Χ ΒΜΣ
Προς: ΓΕΣ

Α Π Ο Ρ Ρ Η Τ Ο Ν

6.1.1945 ώρα 1815

1.     ΑΘΗΝΑΙ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΙΕΥΣ. Την νύκτα της 4/5 Ιανουαρίου ήρχισε μεγάλης  κλίμακος υποχώρησις του ΕΛΑΣ εκ της κατωκειμένης περιοχής ΑΘΗΝΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ. Πληροφορίαι δεικνύουν ότι ο όγκος των εχθρικών δυνάμεων εκινήθη ΒΔ προς ΕΛΕΥΣΙΝΑ και ΜΑΝΔΡΑ ενώ σημαντικός αριθμός απεσύρθη εις τα όρη Β. και ΒΑ. Δεν υπάρχει ακόμη σταθερά απόδειξις της προθέσεως του εχθρού λόγω του γεγονότος ότι ΕΛΕΥΣΙΣ ΣΠΕΝΔΑΛΙ (4372) και ΚΟΡΟΠΙ (4935) θεωρούνται ως τόπος συναντήσεως και ότι η ΜΑΝΔΡΑ (1856) είναι γνωστή ως αποθήκη ανεφοδιασμού. Θεωρείται πιθανόν ότι αι διασκορπισθείσαι ομάδες του εχθρού θα προσπαθήσουν να αναδιοργανωθούν εις τους λόφους επί της γραμμής ΕΛΕΥΣΙΣ – ΜΟΝΗ ΚΛΕΙΣΤΟΝ (3621) – Φράγμα ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ. Ουλαμός Τεθωρακισμένων Αυτοκινήτων έφθασε εις σημείον Δαφνί 305490 την 5.1.45 ώραν 1530 άνευ αντιστάσεως. Οδόφραγμα εις  ΑΓ. Βαρβάρα (321471). Ανεκαλύφθη παράκαμψις. Γέφυρα εις Αλυσίδα (379500) κατελήφθη και ανετινάχθη άνευ αντιστάσεως. Οδός ΠΑΤΗΣΙΩΝ νυν ανοικτή εις κυκλοφορίαν προς μίαν κατεύθυνσιν μόνον. Περιοχή Νοτίως ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ εκκαθαρισθείσα αλλά δεν έχει ερευνηθεί εν λεπτομερεία. Πολυάριθμοι οδοί είναι εσπαρμέναι διά ναρκών. Σημείον Τρεις Γέφυρες (366487) κατελήφθη την 5.1.45 ώραν 1515. Γέφυρα σώα αλλά υπονομευμένη. Οδός ΛΙΟΣΙΩΝ ανοικτή εις την κυκλοφορίαν παντός είδους οχημάτων. Περιοχή μεταξύ Οδού ΑΧΑΡΝΩΝ (372463) και σιδηροδρομικής γραμμής ΣΕΚ εξεκαθρίσθη. Εξαιρέσει μερικών πυροβολισμών τυφεκίου, ουδεμία άλλη αντίστασις. Οδός και σιδηροδρομική διασταύρωσις εις Νέα Ιωνία (385517) κατελήφθη  την 5.1.45 ώραν 1600. Εβλήθη φορτηγόν του ΕΛΑΣ. Εχθρικαί απώλειαι 3 νεκροί και 8 αιχμαλώτοι. Εφθάσαμεν εις προάστειον ΑΧΑΡΝΩΝ (3856). Ουδέν το ανακοινώσημον. Εφθάσαμεν εις Στρατώνας εις Νοτ. Αχαρνών (388551) περιοχήν. Εισήλθομεν εις ΧΑΛΑΝΔΡΙ. Ουδέν το ανακοινώσημον. Προέλασις εις περιοχήν ΚΥΨΕΛΗΣ δεν συνήντησε αντίστασιν. Εφθάσαμεν εις Οδόν ΠΑΤΗΣΙΩΝ μεταξύ οδού ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ και ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ  άνευ αντιστάσεως. Προέλασις επετεύχθη μέχρι γραμμής οδού ΛΕΝΟΡΜΑΝ περιλαμβανομένης ΚΟΛΟΚΥΝΘΟΥΣ, άνευ αντιστάσεως. Προελάσαμεν μέχρι ΤΡΕΙΣ ΓΕΦΥΡΕΣ άνευ αντιστάσεως. Σιδηροδρομική γέφυρα ανατιναγμένη. Οδική γέφυρα πεφραγμένη. Την 5.1.45 ώραν 1345 τεθωρακισμένη περιπολία εις ΟΡΦΕΩΣ Δ. άνω Λιοσίων (3455) ΚΗΦΙΣΣΟΝ Βορ. Νέων Σφαγείων (332454), Σταυροδρίμιον Αν. Παρυφή Κορυδαλού (319448) δεν συνήντησε αντίστασιν ουδέ νάρκας. Περιπολία προς σταθμόν Αγ. Ιωαν. Ρέντη (3143) και ΡΕΝΤΗΣ (3243) άνευ επεισοδίου. Περιπολίαι εις (2743) και Λατομείον (284440) άνευ επεισοδίου. Νάρκαι εις ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ και Β. ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ. Περιπολίαι εις ΠΕΙΡΑΙΑ έφθασαν περιφέρειαν ΛΕΥΚΑ (302424) περιοχήν Δ. Λεύκας (294426) και ύψωμα εις Αγ. Γεώργιο Κερατσίνι (275434) χωρίς να έλθουν εις επαφήν μετά του εχθρού. Επιτροπή παρουσιάσθη εις Στρατ. Δ/σιν την 0700 ώραν και ανέφερεν ότι οι επαναστάται εγκατέλειψαν την περιοχήν ΝΕΑΣ ΚΟΚΚΙΝΙΑΣ (3044). 900 Αιχμάλωτοι συνελήφθησαν την 4ην Ιανουαρίου και 9500 αιχμάλωτοι και ύποπτοι μέχρι της 3.1.45. Συνέχεια

Δελτίο πληροφοριών, Χ ΒΜΣ/5 Ιαν 1945 1800

Εκ:Χ ΒΜΣ
Προς: ΓΕΣ

Α Π Ο Ρ Ρ Η Τ Ο Ν

5.1.45  ώρα 1800

1.     Αθήναι και Πειραιεύς. Πολυάριθμα σημεία σπουδαίας σημασίας εκ τακτικής απόψεως κατελήφθησαν και σοβαραί προελάσεις επετεύχθησαν διαρκούσης της ημέρας. Ο εχθρός υπέστη βαρείας απωλείας. 2 Τάγματα παρά τον ΚΗΦΙΣΣΟΝ εις (338462) συνελήφθησαν αυτούσια κατόπιν κάποιας αντιστάσεως. Γέφυρα επί Κηφισσού (200μ. Β.Α. Κολοκυνθούς) (352474) αποκόπτει μίαν των κυρίων εξόδων εξ Αθηνών προς τας εχθρικάς βάσεις εφοδιασμού εις ΕΛΕΥΣΙΝΑ (2152) και ΜΕΓΑΡΑ, και η οποία εσταθεροποιήθη. Συνελήφθησαν σημαντικαί ποσότητες πυρομαχικών και άλλων υλικών εις περιοχάς ΔΑΦΝΙ (3346) και ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ. Βρεττανικά στρατεύματα εξηκολούθησαν να εκκαθαρίζουν μεμονωμένας αντιστάσεις εις περιοχήν (4148) και φυλακάς ΑΒΕΡΩΦ (3945). Εις τον κεντρικού τομέα προέλασις επετεύχθη κατόπιν αποφασιστικήν αντιστάσεως και σοβαραί μάχαι έλαβον χώραν δυτικώς της πλατείας ΟΜΟΝΟΙΑΣ (3745). Επεβεβαιώθη ότι ο εχθρός εχρησιμοποίησε μικράς ποσότητας δακρυγόνου αερίου. Εκκαθαριστικαί επιχειρήσεις έναντι κάποιας αντιστάσεως εις περιοχήν οδού ΑΘΗΝΩΝ. 142 Ελλην. Τάγμα Εθνοφυλακής προήλασε μέχρι γραμμής οδού ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ. Λόχοι εις (40254545 37484557 39304542). 141 Τάγμα Εθνοφυλακής εξεκαθάρισε περιοχήν Νοτίως γηπέδου αθλοπαιδιών (396454). Εκκαθαριστικαί επιχειρήσεις περιοχών ΜΕΤΑΞΟΥΡΓΕΙΟΥ – ΒΑΘΗΣ (3645) συνήντησαν αποφασιστικωτάτην αντίστασιν. Σοβαραί μάχαι εξηκολούθησαν καθ’ όλην την ημέραν. Νυν θέσεις εσταθεροποιήθησαν εις κτηνιατρείον (Πεδ. Αρεως) εις 97 Γενικόν Νοσοκομείον (4148). Εξεκαθαρίσθη περιοχή (3546). Κτίρια 88 6ο Στρατ. Νοσοκομείο και 42  Φυλακ.
Αβέρωφ (3945) κατελήφθησαν. Συνέχεια

Δελτίο πληροφοριών, Χ ΒΜΣ/ 4 Ιαν 1945 1900

Εκ:Χ ΒΜΣ
Προς: ΓΕΣ

Α Π Ο Ρ Ρ Η Τ Ο Ν

4.1.1945 ώρα 1900

1.     ΑΘΗΝΑΙ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΙΕΥΣ. Διαρκούσης της 3ης Ιανουαρίου η ανασυγκρότησις συνετελέσθη συμφώνως τω σχεδίω και εκκαθαριστικαί επιχειρήσεις εις τα ΒΑ προάστεια των ΑΘΗΝΩΝ και εις περιοχήν ΑΘΗΝΩΝ επί οδού Δ. του ΚΗΦΙΣΣΟΥ ήρχισαν επιτυχώς. Θέσεις 3ης Ελλην. Ορεινής Ταξ/χίας: Στρατηγείον εις ΓΟΥΔΙ (415448), Τακτικόν Στρατηγείον εις Αρχιμήδους (Αρδηττός) (383433), Σ.Δ. 148 Τάγματος εις Αγ. Βαρβάρα (390426), Σ.Δ. 157 Τάγματος εις Αγ. Ιωάννη (378422), Σ.Δ. 1ου Ορεινού Τάγματος εις Αν. Κουπόνια (415448), Σ.Δ. 2ου Ορεινού Τάγματος εις Πλ. Υμηττού (392435), Σ.Δ. 3ου Ορεινού Τάγματος εις (377433), 6ον Ελλην. Τάγμα και 2 Λόχοι εις (417453). Λόχος εις (408452), Σ.Δ. 154 Τάγματος εις (374450), Σ.Δ. 159 Τάγματος και 2 Λόχοι εις αριθ. 106 (378452). Εις περιοχήν (357449) Κωνσταντινουπόλεως δράσις ελευθέρων σκοπευτών και όλμων. Οδόφραγμα οδού ΖΗΝΩΝΟΣ εις (36824532) κατεστράφη υπό πυρών ΠΙΑΤ. Περιοχή ΗΡΩΟΥ νυν εκκαθαρισμένη εκ ναρκών και οδοφραγμάτων. Περιοχή οικιών (4147-4148) Ψυχικό περιπολείται. Απεκατεστάθη επαφή μετά  97ου Γεν. Νοσοκομείου Ψυχικού και διαμονής Στρατηγού Διοικητού. Περιοχή οικιών Βορ Αμπελοκήπων (402462 397461) εκκαθαρίσθη. Προέλασις άνευ αντιστάσεως Β. Στρατώνων ΡΟΥΦ. Βρεττανικά στρατεύματα εις κτίρια αριθ. 154 (3445) και 156 (3545) Ιερά Οδός. Ελαφρά αντίστασις. 150 Ελλην. Τάγμα ακολουθεί προέλασιν. Ισχυρά πυρά πυρ/κού εις περιοχήν στρατώνων ΡΟΥΦ την 2230 ώραν της 3ης Ιανουαρίου. Αντιπυροβολικόν απεδείχθη αποτελεσματικόν. Στρατεύματα προωθούνται εξ οδού ΓΡΕΒΕΝΩΝ Βορ. Βοτανικού εις (355450). Πολυάριθμα οδοφράγματα. Αρκεταί εχθρικαί δυνάμεις αντεπετέθησαν την 0500 ώραν της 4ης Ιανουαρίου εις (399464). Κατά την 0800 ώραν η αντεπίθεσις ητόνισε. Η προέλασις ήρχισε την 1700 ώραν της 3ης Ιανουαρίου εις 6ο Στρ. Νοσοκομείον κτίρια 88 και επροχώρησε μέχρις (397457). Εχθρικαί θέσεις: 200 άνδρες του ΕΛΑΣ εις Σχολείον Νοτ. Ακαδημ. Πλάτωνος (353445526). Μεγάλη συγκέντρωσις του ΕΛΑΣ εις Πλατ. Μεταξουργείου (36414550). Εξ ιδιωτικής πηγής πληροφορούμεθα ότι ο ΕΛΑΣ εις Αλικαρνασσού – Λένορμαν (36294579) φέρει στολάς της ΡΑΦ. Εκκρηκτικά με πυραγωγόν σχοινίον ετοποθετήθησαν κατά την νύκτα εις σταθμευμένα οχήματα εις το κέντρον των ΑΘΗΝΩΝ. Διατρήσεις οπών διά μέσου οικιών εις περιοχήν (366454) εκ του αριθ. 20 Οδού ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ εις αριθ. 34 οδού ΚΟΛΛΟΝΟΥ και οδού ΑΧΙΛΛΕΩΣ, επίσης εξ αριθμού 31 οδού ΙΑΣΩΝΟΣ εις ΚΟΛΟΚΥΝΘΟΥ και ΓΙΑΤΡΑΚΟΥ. Υπόνομοι εις περιοχάς οδού ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΥ (36444523) προς οδούς ΜΙΛΕΡΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ και ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ. Μεγαλυτέρα δραστηριότης πυρ/κού επαναστατών ιδίως κατά περιοχής ΠΕΙΡΑΪΚΗΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ (300415) και Αποθήκης Τροφίμων (336407). Εξ αξιοπίστου πηγής πληροφορούμεθα ότι ετοιμάζονται αμυντικά έργα μεγάλης κλίμακος εις περιοχήν ΚΟΚΚΙΝΙΑΣ (3044). Συνέχεια

Δελτίο πληροφοριών, Χ ΒΜΣ/2 Ιαν 1945 0800

Εκ:Χ ΒΜΣ
Προς: ΓΕΣ

Α Π Ο Ρ Ρ Η Τ Ο Ν

3.1.45 ώρα 0800

Δελτίον πληροφοριών 2.1.1945.

1.     ΑΘΗΝΑΙ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΙΕΥΣ. 1η Ιανουαρίου ημέρα ήσυχος εις άπαντας τους τομείς. 3η Ελλην. Ταξιαρχία αντεκατεστάθη εις περιοχήν έξωθεν των νέων συνόρων. Όλμοι βάλοντες κατά  Σ.Δ. μιάς Ταξ/χίας εκ περιοχής (402457) εσιγήθησαν υπό 3ου Ελλην. Συντ/τος Φρουράς. Η 3η Ελλην. Ταξ/χία μετά των ακολούθων Μονάδων υπό τας διαταγάς της: 4 (148, 155, 157, 6) Τάγματων Εθνοφυλακής, ενός ουλαμού αρμάτων, ενός ουλαμού Τεθωρακ. Αυτοκινήτων, ετέθη υπό τας αμέσους διαταγάς της ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΑΘΗΝΩΝ με την ονομασίαν: ΔΥΝΑΜΙΣ ΡΙΜΙΝΙ. 2 Μοίραι του 3ου Ελλην. Συντ/τος Πεδ. Πυρ/κού ευρίσκονται νυν εν δράσει και αρχικοί αντικειμενικοί σκοποί επετεύχθησαν. Περίπου 500 λίβραι δυναμίτιδος ευρέθησαν εις υπόγειον κάτωθεν κτιρίου Σ.Δ. 142 Τάγματος Εθνοφρουράς, Κρατ. Νοσοκομείον(Αμπελόκηπους) αριθ. 142. Αι ανακρίσεις εξακολουθούν. Περιπολία Εθνοφυλακής καθηλώθη εις σημείον οδός Χαλκιδικής (Κεραμεικού)  (358452) υπό πυρών πολυβόλων τα οποία κατεστράφησαν υπό αρμάτων. Αριθμός ελευθέρων σκοπευτών εις οδούς ΚΟΛΟΚΥΝΘΟΥΣ (366453) και ΣΑΤΩΒΡΙΑΝΔΟΥ (371454). Έρευνα εις οικίαν περιοχής Ψυρρή (36784478) έφερεν εις φώς 16000 φυσίγγια ελαφρών όπλων, 1300 φυσίγγια των 0.45 και άλλα πυρομαχικά. Εκκαθαρίσθη και ηρευνήθη περιοχή πλησίον ΣΜΥΡΝΗΣ. Ευρέθησαν χειροβομβίδες και πυρομαχικά. Εχθρικαί θέσεις ΑΘΗΝΩΝ: αναφέρεται συγκέντρωσις Συντ/τος εις Όρος ΥΜΗΤΤΟΣ και περιοχήν (393394), 2ον Σύνταγμα ΑΘΗΝΩΝ αναφέρεται ότι εκινήθη εις ΑΣΤΕΡΙ (4443) – ΑΪΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (4548) ίνα συνενωθή μετά της 2ας Ταξ/χίας εις ΤΟΥΡΚΟΒΟΥΝΙΑ (4047). Η 13η Μεραρχία, της οποίας η αναγνώρισις έγεινε εκ του ονόματος του Δ/του Μεραρχίας – Στρατηγού ΜΑΤΣΟΥΚΑ, με  δύναμιν 3000 ανδρών, περιλαμβανομένων 150 Γερμανών, εκινήθη προς ΑΘΗΝΑΣ εκ (360560) ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ και ανεφέρθη ως αφιχθείσα εις ΝΕΑ ΛΙΟΣΙΑ (360510) την 1ην Ιανουαρίου. Στρατηγείον ΕΛΑΣ Σώματος Στρατού ευρίσκεται εις κτίριον ΝΔ γωνίας διασταυρώσεως οδών ΠΙΝΔΟΥ -ΣΚΙΑΘΟΥ (383483). Σ.Δ. 4ου Συντ/τος εις κτίριον Σεπόλια (36474734). Σ.Δ 2ας Ταξ/χίας εις σημείον (363474) Λόφος Σκουζέ. Συνέχεια

Δελτίο πληροφοριών, Χ ΒΜΣ/1 Ιαν 1945 1800

Εκ:Χ ΒΜΣ
Προς: ΓΕΣ

Α Π Ο Ρ Ρ Η Τ Ο Ν

Ι.Ι.1945 ώρα 1800

1.     ΑΘΗΝΑΙ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΙΕΥΣ. Μεγάλαι περιοχαί ΝΑ – ΑΘΗΝΩΝ εκκαθαρίσθησαν υπό Βρεττανικών και Ελληνικών στρατευμάτων κατόπιν ελαχίστης αντιστάσεως. Φάλαγξ εστάλη εις Χαρβάτι ΠΑΛΛΙΝΙ (5146) ίνα εκκενώση σταθμόν ραδιοτηλεγράφου και βοηθήση Βρετταν. στρατεύματα εις αυτήν την περιοχήν. Η Φάλαγξ συνήντησε κάποιαν αντίστασιν. Εφονεύθησαν περί τους 80 άνδρες του ΕΛΑΣ. Έλληνες μηχανικοί ιδιώται και η φρουρά εξεκενώθησαν επιτυχώς και μετεφέρθησαν εις ΑΘΗΝΑΣ. Η εκκαθάρισις εξηκολούθησε εις περιοχήν κοιμητηρίου ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Κερατσίνι (2842) έναντι ποιάς τινός αντιστάσεως και ισχυρών όλμων. Επαφή απεκατεστάθη μετά της φρουράς των εργοστασίων ηλεκτρικού φωτός (2642) και περιοχή ΕΥΓΕΝΙΑ Κερατσίνι (8742) εκκαθαρίσθη. Έρευνα της περιοχής υπό της 3ης Ορ. Ταξ/χίας εξηκολούθησε. Την 31.12.44 την 1400 ισχυρά περίπολος εκ 2 Λόχων με άρματα και τεθωρακ. αυτοκιν. προς ΣΩΤΗΡΙΑΝ (483462) ΚΟΡΑΚΟΒΟΥΝΙΑ (445455) ΧΟΛΑΡΓΟΥ (423473). Δεν συνηντήθη εχθρός. Μερικοί ελεύθεροι σκοπευταί εις Γερμ. Σχολή (Πευκάκια) αριθ. 137 (3845). Περιπολίαι μεθ’ αρμάτων εκκαθάρισαν οδούς μεταξύ Μεγ. Αλεξάνδρου (Μεταξ.)- 100 μ. Δ. πλατ. Μεταξουργείου (362452-366454). Δεν συνηντήθη αντίστασις αλλά ισχυρά πυρά εξ οδών πλαγίων της οδού ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ. Εχθρικαί απώλειαι: 12 νεκροί 18 τραυματίαι, 50 αιχμάλωτοι περιλαμβανομένης μιας γυναικός ελευθέρου σκοπευτού. Περιοχή Υμηττός (3841) κατελήφθη την 31.12.44 ώραν 1600 άνευ επεισοδίου. Σ.Δ. 147 Τάγματος εις Μαλτσινιώτη (386418), Σ.Δ. 101 Τάγματος Δουργούτη (369418), Σ.Δ. 152 Τάγματος εις Ν.Δουργούτη (367418), Σ.Δ. 156 Τάγματος εις Βεΐκου (36424300). Την 30.12.44 συνελήφθησαν 234 αιχμάλωτοι. Επαναστάται εσχηματίσθησαν εις δύο κυρίως ομάδας εις τα Βορειότερα προάστεια. Μία ομάς Βορείως ΛΥΚΑΒΗΤΤΟΥ εις περιφερείας ΑΒΕΡΩΦ (3946) και ΚΥΨΕΛΗΣ (3847). Η άλλη ομάς εις περιφερείαν ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΠΛΑΤΩΝΟΣ (3548). Υποστηρίζεται υπό συγκεντρώσεως τακτικών στρατευμάτων του ΕΛΑΣ εις ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ (3548). Η κίνησις αύτη των επαναστατών εξ ΑΘΗΝΩΝ προς τα προάστεια και αι ενισχύσεις υπό τακτικών στρατευμάτων του ΕΛΑΣ έξωθεν αποδεικνύεται εκ των επανηλλειμένων πληροφοριών περί ελαττώσεως αριθμού του ΕΛΑΣ εις οδόν ΠΑΤΗΣΙΩΝ. Συνέχεια

Δελτίο πληροφοριών, Χ ΒΜΣ/31 Δεκ 1944 1900

Εκ:Χ ΒΜΣ
Προς: ΓΕΣ
Α Π Ο Ρ Ρ Η Τ Ο Ν
31.12.1944 ώρα 1900

1.     ΑΘΗΝΑΙ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΙΕΥΣ. Προόδος εξηκολούθησε ΝΑ ΑΘΗΝΩΝ έναντι μικράς  αντιστάσεως ενώ αποφασιστική αντίστασις εξηκολούθησε να προβάλετε εις Δυτικόν τομέα ΠΕΙΡΑΙΩΣ. Αλλαχού την 30ην Δεκεμβρίου ημέρα ήσυχος . Η κίνησις του ΕΛΑΣ ΑΘΗΝΩΝ προς τας υπωρείας της πόλεως και η ενίσχυσις των επιτοπίων στρατευμάτων διά τακτικών στρατευμένων του ΕΛΑΣ έξωθεν, κατέληξε εις τον σχηματισμόν δύο κυρίων συμπλεγμάτων. Έν σύμπλεγμα είναι προς Βορράν του ΛΥΚΑΒΗΤΤΟΥ εις τας περιοχάς  ΑΒΕΡΩΦ και ΚΥΨΕΛΗΣ. Το άλλο  είναι εις την περιοχήν ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΠΛΑΤΩΝΟΣ. Το δεύτερον σύμπλεγμα υποστηρίζεται υπό συγκεντρώσεις στρατευμάτων του ΕΛΑΣ εις το προάστειον ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ. Τεθωρακισμένον αυτοκίνητον αναγνωρίσεως βαίνων προς επαφήν μετά της 3ης Ορεινής Ταξ/χίας συνήντησε μικράν αντίστασιν. Συνεπλέκημεν μετά του εχθρού εις περιοχήν σπηλαίων (395395). Δεν παρετηρήθησαν αποτελέσματα. Συνηντήθη οδόφραγμα αδιάβατον αλλά άρματα διέβησαν εις σημείον (384397) και απεκατέστησαν επαφήν μετά 3ης Ορ. Ταξ/χίας εις σημείον (395422). 3η Ορ. Ταξ/χία. Μοναστήριον ΑΝΑΛΗΨΙΣ κατελήφθη και επετεύχθη προέλασις κατόπιν ελαφράς αντιστάσεως. Συνελήφθησαν 90 αιχμάλωτοι. Θέσεις: 2ου Τάγματος (392431 390434 390437). 3ου Τάγματος: (394425 396425 398420). Λόχοι 148 Τάγματος Εθνοφυλακής (392430 393428 398431 399435). Προέλασις βρεττ. στρατευμάτων συνήντησε ισχυρά πυρά ελαφρών όπλων κατ’ αρχάς. Αργότερον ηλαττώθησαν και επετεύχθη προέλασις μέχρι γραμμής Δραπετσώνα – Κερατσίνι (27804245 27704245 27654205). Έγεινε προέλασις προς Εργ. Ραφινερείας (Αγ. Γεωργ. Κερατσίνι) σημείον 115 (2742) και συνεπλάκημεν μετά του εχθρού εις περιοχήν (275428) ΕΛΕΜ προξενήσαντες απωλείας εις αυτόν. Εξηκολούθησεν εκκαθάρισις εις περιοχήν Δυτικώς ΣΥΓΓΡΟΥ. Εκκαθάρισις εξακολουθεί επιτυχώς εις οδόν ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ Μεταξουργείου (363451) και οδόφραγμα Νοτίως οδού ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (370454). Λόχοι 101 Τάγματος Εθνοφυλακής εις Κατσιπόδι (373413 367419 365412). Λόχοι 147 Τάγματος Εθνοφυλακής εις Κατσιπόδι (375415 370421 369422). Εξεκαθαρίσθη η περιοχή ΗΡΩΩΝ και συνελήφθησαν ακόμη 100 αιχμάλωτοι. Εις περιφέρειαν ΠΕΙΡΑΙΩΣ περιπολία μέχρι σημείου  Κερατσίνι 115 (2742) εύρε Νοτίαν περιοχήν εκκαθαρισμένην. Ισχυρά αντίστασις περιφερείας εκ/κοιμητηρίου (280426) Κερατσίνι και ΕΥΓΕΝΙΑΣ (2742). Συνέχεια

Δελτίο πληροφοριών, Χ ΒΜΣ/30 Δεκ 1944

Εκ:Χ ΒΜΣ
Προς: ΓΕΣ

Α Π Ο Ρ Ρ Η Τ Ο Ν

30.12.1944 ώρα 1900.

1.     ΑΘΗΝΑΙ. Περαιτέρω πρόοδοι συνετελέσθησαν ΝΑ οδού ΑΘΗΝΩΝ – ΦΑΛΗΡΟΥ εις περιοχήν ΚΥΝΟΣΑΡΓΟΥΣ (3742). Εξεκαθα-ρίσθησαν ο ΑΡΔΗΤΤΟΣ (382434) και το κοιμητήριον. Μικρά προέλασις συνετελέσθη εις περιοχάς ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ (4042) και ΣΥΓΓΡΟΥ (393437). Κατόπιν αγρίας αντιστάσεως. Επιτυχείς επιχειρήσεις εκκαθαρίσεως συνετελέσθησαν εις περιοχάς ΒΑΡΙ (4228) προς διασταύρωσιν 3½ χλμ Ν.Δ. Κορωπί (466326). Συνελήφθησαν 5 αιχμάλωτοι. Επιχειρήσεις ανατολικώς οδού ΦΑΛΗΡΟΥ-ΑΘΗΝΩΝ εξηκολούθησαν με μικράν αντίστασιν. Επιχειρήσεις προς Νότον συνήντησαν ισχυράν αντίστασιν διαρκούσης της πρωίας της 29ης αλλά η οποία ηλαττώθη κατά το απόγευμα. ΒΑΡΙ εξεκαθαρίσθη την 29ην Δεκ. ώραν 1415 άνευ αντιστάσεως. Παρατηρητήριον (τεθωρακ. αυτοκ.) βαίνον προς ΚΟΡΩΠΙ έφθασεν εις διασταύρωσιν οδών 2½ χλμ Ν.Κορωπί (486326) χωρίς να συναντήση αντίστασιν εκτός από νάρκας, οδοφράγματα και ερείπια  κατεστραμμένων οικιών. Τη 29ην ώραν 1700 ολόκληρος η περιοχή της ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ Βορείως της οδού ΦΟΡΜΟΙΩΝΟΣ (39354350-397430) κατελήφθη. Περιοχή ΣΥΓΓΡΟΥ Βορείως οδού ΚΛΙΤΙΟΥ (389437) και ανατολικώς οδού ΖΑΣΤΙΔΑΜΑΝΘΟΥ μέχρι σημείου 69 παλ. Αποθ. Πυρ/κών (3943) εξεκαθαρίσθη κατά την δύσιν του ηλίου της 29ης Δεκ. Εχθρικαί απώλειαι εις αυτήν της περιοχήν διαρκούσης της  ημέρας: νεκροί 290, αιχμάλωτοι 432. Ημέτεραι απώλειαι εις την αυτήν περιοχήν: 10 νεκροί 40 τραυματίαι. Εξεκαθαρίσθη η περιοχή ΗΡΩΟΥ (3645 3644). Επιχείρησις εκκαθαρίσεως ΚΑΤΣΙΠΟΔΙ Νοτίως σημείου μεταξύ Αγ. Γεωργίου – Αγ. Ιωάννου (374421) και Δυτικώς οδού ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ συνετελέσθη κατόπιν εκκαθαρίσεως του ΔΡΟΥΓΟΥΤΙ εκ ΝΔ προς γραμμήν ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΑΛΩΠΕΚΗΣ μεταξύ (369429 και 373423). Ισχυρά αντίστασις εις περιοχήν ΚΑΤΣΙΠΟΔΙ. 3741 την πρωΐαν της  29ης αλλά ηματώθη αργότερον. Ελαφρά αντίστασις εις περιοχήν ΔΡΟΥΓΟΥΤΙ (3742). Θέσις Λόχων 147 Τάγματος Εθνοφυλακής κατά την δύσιν του ηλίου (375415 370421 368422). ΚΥΝΟΣΑΡΓΟΥΣ (3742) εξεκαθαρίσθη κατόπιν ελαφράς αντιστάσεως. Σημεία Νέου Φαλήρου 145 και 157 (3141) κατελήφθησαν. 161 Τάγμα Εθνοφυλακής παρέλαβε αργότερον. Συνέχεια

Δελτίο πληροφοριών, Χ ΒΜΣ/28 Δεκ 1944

Εκ:Χ ΒΜΣ
Προς: ΓΕΣ

Α Π Ο Ρ Ρ Η Τ Ο Ν

28.12.1944

1.     ΑΘΗΝΑΙ. Περιοχή ΑΝΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ τελείως εκκαθαρισμένη. Επιχειρήσεις εκκαθαρίσεως εις περιοχάς ΛΟΦΟΥ ΝΥΜΦΩΝ (3643) και ΗΡΩΟΥ (3644) εξακολουθούν ικανοποιητικώς εναντίον ποικίλλης αντιστάσεως. Εις ΠΕΙΡΑΙΑ περιοχαί αποβαθρών εβλήθησαν περιοδικώς υπό πρ/κού και όλμων. Επιτόπια κέρδη εις το Β. του Λιμένος ΛΕΟΝΤΟΣ εσταθεροποιήθησαν εναντίον ισχυράς αντιστάσεως. Απεκρούσθη χθες κατά την 2300 ώραν μικρά επίθεσις επαναστατών εις αεροδόμιον ΚΑΛΑΜΑΚΙ. Δεν εσημειώθησαν βλάβαι. Μέλη της Ελλην. Κυβερνήσεως και Κ.Ε. του ΕΑΜ επανέλαβον την συνεδρίασιν την 27.12.1944 ώραν 1330. Ενηργήθησαν επιτυχώς επιχειρήσεις εκκαθαρίσεως μικροτέρας κλίμακος εις ΒΟΥΛΑ (3929). Συνελήφθησαν 60 αιχμαλώτοι και ενεργώς συμπαθούντες πολιτικοί του ΕΛΑΣ. Μέρος του τομέως του ΗΡΩΟΥ εξεκαθαρίσθη. Επροξενήθησαν απώλειαι και συνελήφθησαν 130 αιχμαλώτοι. Τάγματα Εθνοφυλακής ηρεύνησαν τας άνω περιοχάς. Άοπλοι του ΕΛΑΣ εισήλθον εις ΚΟΛΩΝΑΚΙ οπλισθέντες αργότερον με όπλα μεταφερθέντα υπό γυναικών και ατόμων μετημφιεσμένων εις ιερείς. Η Εθνοφυλακή αναφέρει ότι το ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ μετετράπη εις οχυρόν.

2.     ΗΠΕΙΡΟΣ. Δεν επιβεβαιώθη εισέτι η προτιθέμενη σύμπτυξις των στρατευμάτων του ΖΕΡΒΑ κατά την νύκτα της 26/27 εις γραμμήν ΣΑΜΣΟΥΣ (QW8786) ΣΙΝΟΠΙ (QW8586) ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥΣ (QW8387) ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (QW8288). Η κατάστασις εις ΠΡΕΒΕΖΑΝ ήσυχος και η εκκένωσις βαίνει ομαλώς. Συνετελέσθη η εκκένωσις ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΗΣ. 1000 άνδρες του ΖΕΡΒΑ έφθασαν εις ΚΕΡΚΥΡΑΝ. Ο αριθμός των ιδιωτών προσφύγων δεν έγεινε γνωστός.

3.     ΠΑΤΡΑΙ. Κατάστασις αμετάβλητος. Εγγραφα συλληφθέντα εκ του 10ου; 14ου Συντ/τος ΕΛΑΣ εις ΚΕΡΚΥΡΑΝ την 23ην Νοεμβρίου, υπό ημερομηνίαν 7ης Νοεμβρίου, περικλείουν διαταγάς ίνα μη παραδωθούν τα όπλα εάν διαταχθή αποστράτευσις. Κατ’ εγκύρους πληροφορίας εξ ΑΜΑΛΙΑΔΟΣ ο ΣΤΕΛΙΑΣ ανταποκριτής του ΚΚΕ εις ΠΥΡΓΟΝ εφονεύθη την 24.12.44 καθ’ ήν στιγμήν, ωμίλει εις ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟΝ (1547). Επίσης 3 άλλοι επίσημοι αρχηγοί του ΕΑΜ/ΕΠ απεκεφαλίσθησαν. Αποτέλεσμα: συνελήφθησαν 300 αιχμάλωτοι και ωδηγήθησαν εις ΒΑΡΤΣΕΝΑ (3925) ΖΟΡΘΑ. Αναφέρονται ταραχαί εις ΑΝΔΡΑΒΙΔΑ (2152). Πληροφορίαι εκ λιποτακτών του 8ου Συντ/τος του ΕΛΑΣ αναφέρουν ότι περίπου 2500 του ΕΛΑΣ σταθμεύουν εις χωρία πέριξ των ΠΑΤΡΩΝ. Πιθανώς ακόμη 2500 με πολιτικήν περιβολήν εντός της πόλεως. Αξ/κοί δίδουν τακτικάς αντιβρεττανικάς διαλέξεις. Αιχμάλωτοι του ΕΛΑΣ, νυν 1000 τον αριθμόν, ωδηγήθησαν εις ΤΡΟΠΑΖΑ (7827) όπου πιστεύεται ότι είναι στρατόπεδον αιχμαλώτων. Αντιδράσις των ΠΑΤΡΩΝ επί τη επισκέψει του κ.ΤΣΩΡΤΣΙΛ: μεγάλη εμπιστοσύνη εις τον νομιμόφρονα κόσμον, πτώσις εις πολλά σημεία του ηθικού των Κομμουνιστών. Εμπνευσμένον άρθρον εις τον Κομμουνιστικόν τύπον κατακραυγάζει την επίσκεψιν του ΤΣΩΡΤΣΙΛ και την τυρρανικήν πολιτικήν των Βρεττανών.

4.     ΚΡΗΤΗ. Κατάστασις εις ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ακατάστατος. Απειλούνται απεργία και διαδηλώσεις την 28ην Δεκεμβρίου λόγω της δηλώσεως του ΠΑΠΑΔΑΚΗ ότι όλοι οι Κρήτες να υποστηρίξουν την Κυβέρνησιν. Αρχηγοί Εργατικού Κόμ. ζητούν περαιτέρω δήλωσιν διαχωριζούσης τους εργάτας.

5.     ΕΘΝΟΦΥΛΑΚΗ. Ακόμη έν Τάγμα υπό την Δ/σιν επιχειρήσεων. Στρατολογία 27.12.44: ΑΘΗΝΑΙ 68 Αξ/κοί 669 οπλίται. ΠΕΙΡΑΙΕΥΣ 3 Αξ/κοί 208 οπλ.