Τάγματα Ευζώνων – Τάγματα Ασφαλείας: Μύθοι και Πραγματικότητα, Μ. Μανωλέας

Τα «Τάγματα Ευζώνων» και τα «Τάγματα Εθελοντικής Χωροφυλακής -Τάγματα Ασφαλείας» είναι από τις πλέον αισχρά συκοφαντημένες στρατιωτικές μονάδες στην ιστορία της χώρας μας. Η δράση των σχηματισμών αυτών,όπως και άλλα συμβάντα της ιστορίας του Β’ Π.Π, πήρε διαστάσεις τις οποίες δεν είχε .

Τα «Ευζωνικά Τάγματα», ήσαν μονάδες πιστές στην κυβέρνηση της χώρας με αποστολή την αντιμετώπιση της επικείμενη αναρχίας και μόνο. Κατηγορήθηκαν ως συνεργάτες και «συμπλήρωμα» των αρχών κατοχής. Ωστόσο η αξία τους για τις δυνάμεις της Βέρμαχτ είναι συζητήσιμο μέγεθος. Οι γερμανικές δυνάμεις δεν είχαν σοβαρή αντίσταση από τους αντάρτες του Ε.ΛΑ.Σ.. Δεν επεδίωξαν την δημιουργία των εν λόγω σχηματισμών. Σε πολλές μάλιστα περιπτώσεις τους έβλεπαν με δυσπιστία. Αντιθέτως η Ελληνική κυβέρνηση των Αθηνών, έθεσε απαραίτητο όρο υπάρξεως της, την δημιουργία των «Ταγμάτων ευζώνων». Η ορατή αποχώρηση των δυνάμεων κατοχής και το γεγονός ότι μέχρι να φτάσουν ελληνικές στρατιωτικές δυνάμεις από την Μ. Ανατολή, θα χρειαζόταν απαραίτητα ένα εύλογο χρονικό διάστημα, καθιστούσε αναγκαία την ύπαρξη συγκροτημένων σωμάτων που θα αναχαίτιζαν τους συμμορίτες.
Αυτή την αποστολή εκτέλεσαν με επιτυχία τα Τ.Ε. και τα Τ.Α. Συνέχεια

Advertisements

Περί Ταγμάτων Ασφαλείας, συνταγματάρχης Κρις Γουντχαουζ

Ο Συνταγματάρχης Κρις (Γουντχάουζ) αρχηγός των συμμαχικών στρατιωτικών αποστολών εν Ελλάδι, εις τον φύλλο της εφημερίδος «Ακρόπολις» των Αθηνών, υπό τον τίτλον «Ο ΚΡΙΣ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕΙ» αναφερόμενος εις μιαν διαμάχην, εις την περιοχήν Καστοριάς, συγκεκριμένως εις το χωρίον Ίμερα, μεταξύ τμημάτων του Ε.Λ.Α.Σ. και ενός τοπικού ενόπλου συγκροτήματος γνωστού με την επωνυμίαν Ε.Σ. εις την οποίαν ηναγκάσθη να παρέμβη, και, κατά την οποίαν, οι μεν απεκάλουν τους δε προδότας, γράφει: «Ποιοι τάχα ήταν οι προδότες; Οι Ελασίτες ή οι ένοπλοι του Ε.Σ.; Είχαμε μαζί μας (εννοεί τον Συνταγματάρχη Τζέλλικο ως επικεφαλής μηχανοκινήτου φάλαγγος προς καταδίωξιν των υποχωρούντων Γερμανών) τον Ρίτσαρντ Κάπελλ έναν από τους λίγους Βρεττανούς δημοσιογράφους που έκαμαν τότε μια αληθινή προσπάθεια να κατανοήσουν το Ελληνικό πρόβλημα και τον θυμάμαι, εκείνες ακριβώς τις ημέρες, σε μια συζήτηση μας για την κατάσταση, που είχαμε αντιμετώπιση στα Σιάτιστα να λέγη:
«Όσο δύσκολο και αν θα μου ήταν να πάρω μιαν απόφαση, νομίζω πως αν ήμουν Έλληνας και έπρεπε να διαλέξω ένα απ’τα δύο να πάω στον ΕΛ.Α.Σ. ή να καταταγώ στα Τάγματα Ασφαλείας, θα προτιμούσα το δεύτερο .»

Ο πραγματικός προορισμός και οι αληθινές υπηρεσίες των Ταγμάτων Ασφαλείας, στρατηγός Τσακαλώτος Θρασύβουλος

Ο στρατηγός Τσακαλώτος Θρασύβουλος, περιγραφων εις την εφημερίδα «Ακρόπολις» Αθηνών υπό τον τίτλον «Πως εκερδήσαμε τους αγώνας 1940-1949, εις το από 5-11 -59 φυλλον της ως άνω εφημερίδος, αλλά και εις το βιβλίον του «40 ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ», καίτι ηδΰνατο να αποφυγή το περί Ταγμάτων Ασφαλείας θεμα, εν τούτοις δια την ιστορικήν αλήθειαν, και με το διακρίνον θάρρος της γνώμης του, αναφερόμενος εις τα Τάγματα Ασφαλείας, υπό τον τίτλον «Ο ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΙ ΑΛΗΘΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΙ ΤΩΝ ΤΑΓΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ» γράφει τα εξής:
«Με αφορισμούς είναι γνωστά τα Τάγματα Ασφαλείας, με αφορισμούς εκπεμπόμενους από τα ραδιόφωνα και τας εκπομπάς του εξωτερικού. Κατηγορία, η συνεργασία με τους Γερμανούς, αλλά ουσιαστικώς η σκοπιμότης. Είμαι από κείνους που χωρίς να τα αναθεματίσω συμβούλευα σ’όσους με ρωτούσαν, να μην κατατάσσονται εις τα Τάγματα Ασφαλείας. Αδιάβλητος έλεγα εις τους εροπώντας με αξιωματικούς και οπλίτας συμπολεμιστάς μου, πρέπει να είναι η συμμετοχή των και κρυστάλλινα εθνική. Ίσως είχα μέσα μου και κάποια αγανάκτιση ή πικρία γιατί υπήρξαν αίτια -ευρισκόμουνα τότε στη Μ. Ανατολή- να τουφεκίσουν οι Γερμανοί ή οι κομμουνισταί, άγνωστον ακόμη, το παιδί της αδελφής μου, ένα 17χρονο λεβέντη που υπέσχετο διηνεκή χαρά στους γονείς του με τα ψυχικά και πνευματικά του χαρίσματα. Συνέχεια

Εκθεση Δράσης Ταγμάτων Ασφαλείας Λακωνίας

ΥΠΟΒΟΛΗ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΕΩΣ ΤΑΓΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

Ονοματεπώνυμον συντάκτου ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
Διεύθυνσις κατοικίας ΟΔΟΣ ΣΚΟΥΦΑ 36 ΑΘΗΝΑΙ
Ημερομηνία Συντάξεως από 1-10/1/1955.

Θ Ε Μ Α Περί της Ιστορίας των ταγμάτων Ασφαλείας Σπάρτης από Ι-ΧΙ-43 ότε συνεκροτήθησαν μέχρι 3-Χ-1944 ότε διελύθησαν.

Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η

Κατάστασις προ της συγκροτήσεως του τάγματος.
Θα προσπασθήσωμεν να εκθέσωμεν τα ιστορικά τότε γεγονότα πέραν οιασδήποτε προκαταλήψεως ή ατομικής αδυναμίας και να τοποθετήσωμεν ταύτα, κατά το μάλλον και ήττον, επί ορθής βάσεως προκειμένου να αποτελέσουν το κριτήριον της συντάξεως της ιστορίας του τάγματος ασφαλείας Σπάρτης εφ’ ενός και αφ’ ετέρου τον διαχορισμόν μεταξύ εθνικού Αγώνος και προδοσίας. Συνέχεια

Εκθεση Δράσης Συντάγματος Ευζώνων Αθηνών και Ταγμάτων Υπαίθρου

Ε Κ Θ Ε Σ Ι Σ
Των Ιστορικών γεγονότων άτινα έλαβον χώραν κατά την περίοδον της κατοχής από Απριλίου 1943 μέχρι Σεπτεμβρίου 1944 εις την περιοχήν Αττικής ένθα η έδρα του Συν/τος Ευζώνων Αθηνών ως επίσης και οι των Ταγμάτων υπαίθρου.

1. Ονοματεπώνυμον Συντάκτου: ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩ-ΤΗΣ ΑΝΤ/ΡΧΗΣ ΠΕΖΙΚΟΥ
2. Διεύθυνσις » : Γ.Ε.Σ. Υ.Σ.Α
3. Ημερομηνία Συντάξεως : 8η Απριλίου 1957.
4. Θ Ε Μ Α Περί της Ιστορίας του Συν/τος ΕυζώνωνΑσφαλείας Αθηνών από Απριλίου 1943 ότε ήρξατο σταδιακώς η συγκρότησις δυνάμει της υπ’αριθ.’ 147/43 Εγκ. Δ/γής
Υ.Ε. Αμύνης μέχρι Σεπτεμβρίου 1944 ότε διελύθη. Συνέχεια

Εκθεση Δράσεως 3ου Τάγματος Ασφαλείας Κορίνθου

Ε Κ Θ Ε Σ Ι Σ
Δράσεως του ΙΙΙ Τάγματος Ασφαλείας Κορίνθου

Συγκρότησις. Κατά μήνα Απρίλιον 1944 ήδρευεν εν Κορίνθω τω ΙΥ Τάγμα Ασφαλείας υπό την Διοίκησιν του Τχου Πεζικού Κοντοστάνου Γεωργίου, τούτο διελύθη και ανασυνεκροτήθη εις την Τρίπολιν.
Κατά το γ΄10ημερο Απριλίου συνεκροτήθη εν Κορίνθω το ΙΙΙ Τάγμα Ασφαλείας 2ου Συντάγματος, είς λόχος τούτου 10ος συνεκροτήθη εις Ναύπλιον υπό την Διοίκησιν του Λοχαγού Μουστακοπούλου Δημ.
Δράσις. Το Τάγμα επεχείρησεν επιδρομήν προς Επίδαυρον και εις συμπλοκήν μεθ’ ομάδος ανταρτών την 24-6-44 εις θέσιν Αγνάντα έσχε ένα εύζωνα νεκρό ΙΙ ου λόχου Κωτσάκον Κων/νον του Χρίστου κλασ.1935 εκ Διμαίνης Ναυπλίας.
Επίσης έτερον εύζωνα του ιδίου λόχου Αναστασόπουλον Κων/νο του Αλεξάνδρου κλ.1944 εκ Διμαίνης Ναυπλίας, εις περιφέρειαν Αγγελοκάστρου την 25-6-44 εις συμπλοκήν μεθ’ ομάδος ανταρτών, τραυματισθείς περιέπεσεν εις χείρας των ανταρτών και κατακρεουργήθη. Συνέχεια

Εκθεση Δραστριότητας Ταγμάτων Ασφαλείας Αθήνας, Αγγλική Υπηρεσία Πληροφοριών

ΑΠΟΡΡΗΤΟ
PIC/263/21
PIC PAPER No 55

Δραστηριότητες των Ταγμάτων Ασφαλείας κατά περιοχές

1.Αθήνα
Οι μονάδες της Αθήνας ενεργούν ως δεξαμενή από την οποία αποσπάσματα στέλνονται για υπηρεσία σε απομακρυσμένες περιοχές, ιδιαίτερα στην Εύβοια και τη Θεσσαλία. Άλλες μονάδες στέλνονται από την Αθήνα να σχηματίσουν πυρήνες νέων Ταγμάτων σε άλλα μέρη της Ελλάδας. Κατά συνέπεια η δύναμη των μονάδων στην περιοχή της Αθήνας ποικίλει σημαντικά, μερικές φορές πέφτοντας στους 200 άνδρες ανά Τάγμα. Τα Τάγματα πιστεύεται ότι είναι τρία, ένα εγκατεστημένο στο Γουδί, με διοικητή το Σ/χη Πλυτζανόπουλο, ένα στο στρατώνα που προηγουμένως άνηκε στη Βασιλική Φρουρά στην οδό Ηρώδου Αττικού, και ένα τρίτο στον πρώην στρατώνα της αστυνομίας στου Μακρυγιάννη. Αυτά αποτελούν το σύνταγμα της Αθήνας. Το προσωπικό τους δεν είναι στατικό μια και το 2ο Τάγμα της Πάτρας, η σύνθεση όμως παραμένει αμετάβλητη.
Τα στρατεύματα του Ράλλη στην Αθήνα επίσης εξαπολύουν πόλεμο κατά του τοπικού ΕΑΜ και των λεγόμενων Κομμουνιστών. Η πρώτη τους σημαντική επιδρομή έγινε στις 27 Νοεμβρίου του ’43 όταν πραγματοποιήθηκε εκκαθάριση στα αθηναϊκά στρατιωτικά νοσοκομεία. Πολλοί Κομμουνιστές συνελήφθηκαν και μεταφέρθηκαν στο ορφανοτροφείο Χατζηκώστα όπου γύρω στους 19 τουφεκίστηκαν. Αυτά τα μέτρα, παρότι καταδικάστηκαν μεγαλόφωνα από την πλειοψηφία των πατριωτικών οργανώσεων, ήταν αρκετά δικαιολογημένος και είχαν σε κάποιο βαθμό την έγκριση του κόσμου. Η κατάσταση των νοσοκομείων λέγεται πως ήταν δημόσιο σκάνδαλο. Η πειθαρχία είχε καταργηθεί, πολλοί από τους ασθενείς δεν ήταν άρρωστοι αλλά μέλη κομμουνιστικών πυρήνων, και κανείς δεν γινόταν δεκτός παρά μόνο αν είχαν λάβει εντολή από την τοπική οργάνωση του ΕΑΜ.

Υπογραφή: Συνταγματάρχης CHRIS.

Τόπος: Κάπου στα βουνά της Ελλάδος)

Εκθεση Ιστορικών Γεγονότων Φεβ.1944-Σεπ.1944/Τάγμα Ασφαλείας Λακωνίας, Βρεττάκος Λεωνίδας/10 Ιαν 1955

ΥΠΟΒΟΛΗ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΕΩΣ ΤΑΓΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
Ονοματεπώνυμον συντάκτου: ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
Ημερομηνία Συντάξεως: από 1-10/1/1955.
Θ Ε Μ Α: Περί της Ιστορίας των ταγμάτων Ασφαλείας Σπάρτης από Ι-ΧΙ-43 ότε συνεκροτήθησαν μέχρι 3-Χ-1944 ότε διελύθησαν.

Κατάστασις προ της συγκροτήσεως του τάγματος.

Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η
Κατάστασις προ της συγκροτήσεως του τάγματος.
Θα προσπασθήσωμεν να εκθέσωμεν τα ιστορικά τότε γεγονότα πέραν οιασδήποτε προκαταλήψεως ή ατομικής αδυναμίας και να τοποθετήσωμεν ταύτα, κατά το μάλλον και ήττον, επί ορθής βάσεως προκειμένου να αποτελέσουν το κριτήριον της συντάξεως της ιστορίας του τάγματος ασφαλείας Σπάρτης εφ  ενός και αφ  ετέρου τον διαχορισμόν μεταξύ εθνικού Αγώνος και προδοσίας.
Προ πάσης παραθέσεως των γεγονότων, αισθανόμεθα την ανάγκην να εκδηλώσωμεν την ευγνωμοσύνην μας και να αποτίσωμεν φόρον τιμής προς όλους τους θυσιασθέντας Οικειοθελώς ηρωϊκούς Λάκωνας, οίτινες έδωσαν την συμαντικωτέραν συμβολήν, ομού μετά των μυριάδων επιζώντων, εις την διατήρησιν της Ελληνικής φυλής, εις έναν άνισον αγώνα, από τα πανταχόθεν διδόμενα κτυπήματα εκ μέρους, των κατακτητών, αναρχικών, Μαυραγοριτών και τέλος αυτών τούτων των συμμάχων μας, διά λόγους σκοπιμότητος και ανοικτής συνεργασίας των με την Μόσχαν, ήτις διά των εν Ελλάδι συνειδητών ή ασυνειδήτων μισθάρνων οργάνων της, είχεν εξαπλώσει άπαντα τα συνθήματα διαλύσεως της Ελλάδος κατά διαφόρους εκδηλώσεις και τρόπους. Συνέχεια

Συμφωνητικό Αγγλικού Στρατού-ΕΑΜ-Ταγμάτος Ασφαλείας- Χωροφυλακής Ναυπλίου/27-9-1944

Ναύπλιου 27-9-44
Συνελθόντες σήμερον οι κάτωθι υπογεγραμμένοι αφ’ ενός οι κ.κ. Μιχαήλ Μπαίρκερ υπολοχαγός του Αγγλικού Στρατού συμφώνως προς δήλωσή του και Φραγκλίνος Τζωνς δεκανεύς του αυτού στρατού συμφώνως προς δήλωσή του, αφ’ ετέρου δε οι Κωνσταντίνος Ζησιάδης και Κωνσταντίνος Μάρας εκπρόσωποι της οργανώσεως ΕΑΜ και οι Δημήτριος Μουστακόπουλος, Σπυρίδων Ρομποτής, Παναγιώτης Χριστόπουλος και Βασίλειος Κωνσταντάς λοχαγοί των ταγμάτων ασφαλείας. Επίσης ο Συνταγματάρχης Χωροφυλακής Γραφανάκης Δημήτριος ανώτερος Διοικητής Χωροφυλακής Πελοποννήσου, ο Πρωτοσύγγελος της Μητροπόλεως Αργολίδος Τιμόθεος Χαλόφτης αρχιμανδρίτης, ο Νομάρχης Αργολιδο-κορινθίας Χρίστος Παπακωνσταντίνου, Πραξιτέλης Μουτζουρίδης, Κωνσταντίνος Πετρίδης, Θεοδ. Πανταζόπουλος και Τάκης Παπαδόπουλος συνεφώνησαν και επρότειναν τα κάτωθι. Συνέχεια

Εκθεση γεγονότων Τάγματος Ασφαλείας Αγρινίου (21 Φεβ 1944 έως 14 Σεπ 1944)

Ε Κ Θ Ε Σ Ι Σ

των ιστορικών γεγονότων τα οποία έλαβον χώραν κατά την περίοδον από Φεβ/ρίου μέχρι και Σεπτεμβρίου 1944 εις την περιοχήν Αγρινίου.

  1. Ονοματεπώνυμον συντάκτου: Τολιόπουλος Γεώργιος Συν/χης  Πεζ. «Π.Δ.».
  2. Διεύθυνσις               »         : Χριστιανικής Ενώσεως 23 Περιστέρι Αθήναι.
  3. Ημερομηνία συντάξεως.        15 Νοεμβρίου 1955
  4. Θέμα:       «Περί της Ιστορίας του Τάγματος Ασφαλείας   Αγρινίου από 21-2-44 ότε συνεκροτήθη μέχρι της 14ης Σεπτεμβρίου 1944 ότε διελύθη».

Κεφάλαιον Α:

Εισαγωγή: Τα προηγηθέντα της συγκροτήσεως του Τάγματος.

α)         Μετά την είσοδον των Η.Π.Α. εις τον Β΄ παγκόσμιον πόλεμον, το Κρεμλίνον βέβαιον πλέον διά την τελικήν Νίκην, έθεσε εις εφαρμογήν τα σατανικά του σχέδια περί υποδουλώσεως όλων των Λαών του Κόσμου. Προς τούτο έδωκεν εντολήν εις τα κομμουνιστικά κόμματα όλων των χωρών να δράσουν προς αυτήν την κατεύθυνσιν. Κατά την εποχήν εκείνην οι κομμουνισταί της Ελλάδος, ίδρυσαν εν Ελλάδι κομμουνιστικήν οργάνωσιν υπό το απατηλόν όνομα Ε.Α.Μ. το οποίον, ενώ κατ’ αρχήν προσεποιείτο ότι ηγωνίζετο διά την απελευθέρωσιν από τον κατακτητήν προσελκύσαν μεγάλον αριθμόν Ελλήνων, ήρχισεν σύν τω χρόνω και σύμφωνα με τα σχέδιά του να εξοντώνη την μίαν κατόπιν της άλλης όλας τας εθνικόφρονας ομάδας αι οποίαι δεν υπετάσσοντο υπ’ αυτό. Συνέχεια

Ελληνικά Τάγματα Ασφαλείας, PICME/18 Ιουλ 1944

μετάφραση απο πρωτότυπο

ΑΠΟΡΡΗΤΟ
PIC/263/21
PIC PAPER No 55
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΓΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Παρατηρήσεις
1. Στην παρούσα έκθεση η λέξη «δοσίλογος» αναφέρεται σ’ εκείνους που συνεργάστηκαν με τους Γερμανούς αλλά δεν υποδηλώνει κατ’ ανάγκη φιλογερμανικά αισθήματα. Ο όρος «δυνάμεις δοσιλόγων» χρησιμοποιείται για όλα εκείνα τα σώματα που δέχθηκαν όπλα από τους Γερμανούς για χρήση στο πεδίο μάχης εναντίον άλλων Ελλήνων.
2. Οι παράγραφοι 3-6 περιγράφουν την σημερινή κατάσταση στην Ελλάδα: τον εμφύλιο πόλεμο μεταξύ του ΕΑΜ/ΕΛΑΣ και των Ταγμάτων Ασφαλείας, και τις επιλογές που έχει η Ελληνική Κυβέρνηση. Οι παράγραφοι 7-22 περιγράφουν την προέλευση και την εξέλιξη των Ταγμάτων Ασφαλείας. Στην παράγραφο 23 καταγράφονται τα παραρτήματα της παρούσας έκθεσης. Αυτά περιλαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με την οργάνωση, τη δύναμη και τον εξοπλισμό τη δραστηριότητα κατά περιοχές παρατηρήσεις επί συγγενικών σχηματισμών και κείμενα εγγράφων που υποστηρίζουν ισχυρισμούς που γίνονται στην έκθεση. Συνέχεια

Greek Security Battalions, PICME/ 18 Jul 1944

το παρακάτω κείμενο μεταφρασμένο στα ελληνικά

SECRET
PIC/263/21

PIC PAPER No 55
GREEK SECURITY BATTALIONS
Notes
1. In this Paper the word «quisling» is applied to those who have collaborated with the Germans but it does not necessarily imply pro-German sentiments. The term «Quisling forces» is used for all those bodies who have accepted arms from the Germans for use in the field against other Greeks.

2. Paras 3-6 describe the present situation in Greece; the civil war existing between EAM/ELAS and the Security Battalions, and the alternatives facing the Greek Government. Paras 7-22 describe the origin and development of the Security Battalions. Para 23 lists the appendices attached to this Paper. These include information on organisation, strength and equipment; activity by areas; notes on kindred formations; and texts of documents supporting statements made in the Paper. Συνέχεια

Δελτίο βιαιοπραγιών κατακτητών, ΔΕΥΠ/2Α/28 Οκτ 1943

Δ.Ε.Υ.Π.
Τμήμα ΙΙΑ

 ΕΙΔΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ
28 Οκτωβρίου 1943

Εις το Δελτίον τούτο παρατίθενται τινά εκ των χαρακτηριστικών γεγονότων, τα οποία παρέχουν ελαχίστην και αμυδράν ιδέαν, των ωμοτήτων, αίτινες διεπράχθησαν και διαπράττονται υπό των κατακτητών της Ελλάδος. Την οικονομικήν εξαθλίωσιν, τον ολοκληρωτικόν υποσιτισμόν του Ελληνικού Λαού. Τον κίνδυνον του εξαφανισμού της Ελληνικής Φυλής. Την παθητικήν αντίστασιν του Λαού. Την Δυναμικήν ενεργειάν των πατριωτών και την πολεμικήν δράσιν των ανταρτών.

ΤΙ ΥΠΟΦΕΡΕΙ Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΛΑΟΣ
Η έκτασις των ωμοτήτων, αίτινες διεπράχθησαν και διαπράττονται υπό των προσωρινών κατακτητών, εν Ελλάδι, είναι τοιαύτη, ώστε απροκαλύπτως η ανθρώπινη Ιστορία, να αισχύνηται διά την οργανωμένην εκμηδένισιν του αμάχου και αόπλου πληθυσμού του πολεμικώς αντιπάλου.
Παραθέτομεν ενταύθα χαρακτηριστικά τινά επεισόδια εκ του τρόπου εκτελέσεως των ωμοτήτων, ως και αριθμόν τινά θυμάτων, χωρίς το παράπαν ο τρόπος και ο αριθμός ούτος να απεικονίζουν την ολοκληρωτικήν πραγματικότητα. Απλώς και μόνον ενταύθα σκιαγραφείται μικρά τις εικών των απανθρώπων τούτων πράξεων. Συνέχεια