Απαγωγή αμερικανικού ιστιοφόρου, ΕΛΑΣ/ΓΣ/2ΕΓ/3 Δεκ 1944

ΕΛΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΟ                    ΑΝΟΙΚΤΟ – ΡΑΔΙΟΓΡΑΦΙΚΩΣ
ΕΠΙΤΕΛ.ΓΡΑΦ. ΙΙ α και                                Επείγον
Δ/ΣΗΝ ΕΛΑΝ                                    Ο.Μ Μακεδονίας
Αριθμ. 16678

Αμερικανικόν τμήμα Συμμαχικής Αποστολής καταγγέλει Αμερικανικόν ιστιοφόρον Γκλόρια συνελήφθη υπό τμημάτων ΕΛΑΣ εις Αγίαν Λαύραν παρά το Αγιον Ορος την εικοστήν τετάρτην Σεπτεμβρίου Στοπ. Πλοίαρχος και πλήρωμα εκρατήθησαν Στοπ. Πλοίον και φορτίον τετρακόσια πενήκοντα λίρες και ταχυδρομείον κατεσχέθησαν Στοπ. Εγένοντο διαπραγματεύσεις απόδοσιν Στοπ. Τοπικαί αρχαί ΕΛΑΣ υπεσχέθησαν απόδοσιν και δεν απεδόθη εισέτι Στοπ. Γεγονός μας προυξένησε κυριολεκτικώς κατάπληξιν Στοπ. Παρακαλούμεν εξετάσατε επειγόντως Στοπ. Διατάξατε άμεσον απόλυσιν τυχόν κρατουμένων Στοπ. Απόδοσιν Πλοίου Στοπ. Φορτίου Στοπ. Χρημάτων και Ταχυδρομείου. Στοπ. Επιβάλατε αυστηράς κυρώσεις τυχόν υπευθύνους Στοπ. Αναφέρατε και εις ημάς επειγόντως ενεργείας και αποτελέσματα το ταχύτερον Στοπ.

3-12-44
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΑΡΑΦΗΣ
ΑΡΗΣ ΒΕΛΟΥΧΙΩΤΗΣ

Κοινοποίηση
Αρχηγόν Αμερικαν. Τμήματος Σ.Σ.Α (υ.τ.ε)
Δ/ση ΕΛΑΝ                                                             Ακριβές αντίγραφον
ΙΙ α Γραφείον                                                              Το ΙΙ α Γραφείον

Καθορισμός ζωνών δράσεως, ΑΣΣΑ/5 Οκτ 1944

ΑΡΧΗΓΕΙΟΝ ΑΝΩΤ. ΑΞ/ΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ Σ.Σ.Α
ΠΑΡΑ ΤΩ ΓΕΝ . ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΩ ΕΛΑΣ
ΑΡΙΘ. ΜΚ 74
5 Οκτωβρίου 1944

Πρός
το Γεν. Στρατηγειον ΕΛΑΣ

Εχω την τιμήν να σας διαβιβάσω τας κάτωθι οδηγίας του Στρατηγείου Συμμαχικών Δυνάμεων.
Ο Στρατηγός Ζέρβας έλαβεν εντολήν να επεκτείνη την περιοχήν του Βορείως της Ηγουμενίτσης κατά μήκος της ακτής μέχρι των Αλβανικών συνόρων και να τηρήση τον έλεγχον επί της οδού Ηγουμενίτσης – Ιωαννίνων. Σκοπός της ανωτέρω εντολής είναι να εμποδίση την διείσδυσιν Γερμανών προερχομένων εκ Κερκύρας,
Ταυτοχρόνως Βρεττανικά Τμήματα των ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΞΗΡΑΣ ΑΔΡΙΑΤΙΚΗΣ επιτίθενται κατά των Αγίων Σαράντα και ακολούθως θα είναι κύριοι των οδών ανεφοδιασμού και εκκενώσεως της Κερκύρας. Ο Στρατηγός Ζέρβας έλαβε εντολήν όπως ζητήση από το Γεν. Στρατηγείον ΕΛΑΣ την συνεργασίαν των τμημάτων ΕΛΑΣ των ευρισκομένων βορείως της οδού Ηγουμενίτσης εις όλας τας επιχειρήσεις τας αναλαμβανομένας εν συνδιασμώ μετά των Δυνάμεων Ξηράς Αδριατικής.
Θα σας είμαι συνεπώς ευγνώμων εάν ηθέλατε εκδώση τας δεούσας διαταγάς προς τα εν λόγω τμήματά σας διά την εκπλήρωσιν των εν τω ανωτέρω τηλ/τι διαλαμβανομένων.

(Τ.Υ.)

Συνεργασία ΕΛΑΣ-Βρεττανική Στρατιωτική Αποστολή, ΕΛΑΣ/ΓΣ/26 Σεπ 1944

Σ.Δ. Γεν. Στρατηγείου 26-9-44
Ο
Επιτελάρχης του Γεν. Στρατηγείου Καλλίμαχος

Προς
Το Γεν. Στρατηγείον (Ι, ΙΙ, ΙΙα, ΙΙΙ)
Ενταύθα

<strong>Περί ανακοινώσεων του Αρχηγού της Σ. Σ. Αποστολής Αντ/ρχου</strong>

Λαμβάνω την τιμή να αναφέρω ότι κατόπιν προειδοποιήσεως του προσήλθεν σήμερον εις το Γραφείον μου ο εν περιλήψει και μου ανεκοίνωσεν τα κάτωθι:
Ι.     Πυρομαχικά διετέθησαν υπό της Συμμαχικής Αποστολής 86.000 φυσ. εις Γρεβενά ομοίως έγινε ρίψις εις Βέρμιον. Ελπίζει ότι θα γίνει άλλη μια ρίψις κατ`αυτάς εις Βέρμιον. Δύο ρίψεις έγιναν εις Λιδωρίκι. Αύται κατόπιν πληροφοριών μας εις την Μακεδονίαν και Λιδωρίκι η κατάστασις είναι σοβαρά από απόψεως πυρομαχικών.
ΙΙ.    Αι ενισχύσεις από Ερυθρόν Σταυρόν, προς τον ΕΛΑΣ ή προς χωρικούς ανεκοίνωσεν ο κ. Λαμπέρ του Δ. Κ. Λ. Σ. ότι χρειάζεται σχετική αίτηση. Ο κ. Λαμπέρ γνωρίζει Ελληνικά και η οδηγός του είναι οργανωμένη στον ΕΑΜ.
ΙΙΙ.  Ο συν. Καραγιώργης συνηντήθη με τον Συν/ρχην Κρίς. Του είπε ότι υπάρχουν 500 Ούγγροι εις τον Βόλον έτοιμοι προς παράδοσιν. Η Σ.Σ.Α. διαθέτει Ούγγρον εάν θέλωμεν να στείλωμεν επιστολήν προς τους Ούγγρους του Βόλου.
1.               Εζητήθη από το Κάιρον αξ/κός σύνδεσμος διά την Ι Μεραρχίαν. Εν τω μεταξύ ειδοποιήθη ο Υπολ/γός Κούκ εις το αεροδρόμιο να είναι έτοιμος.
2.               Όταν ο Συν/ρχης Κρίς ήταν στην Ήπειρο του είπαν ότι συνελήφθη από το ΕΛΑΝ ένα καίκι Ραλλικό. Μας διαβεβαιούν, ότι ο ανθ/γός Βαλασίδης ο υπολ/γός Ντούτσιος και η γυναίκα του δεν είναι Ραλλικοί. Συνέχεια

Συνεργασία με Βρετανούς και Αμερικανούς κομάντος, ΕΛΑΣ/ΓΣ/3ΕΓ/22 Αυγ 1944

Ε.Λ.Α.Σ.
ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΟ
ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ – ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΙΙ
Αριθ. Ε.Π.Ε. 1534

Διαταγή

Προκειμένου εν συνεχεία προς τας υπ`αριθ. Ε.Π.Ε. 1304 και Ε.Π.Ε. 1401 διαταγές Γενικού τα τμήματα Βρεττανών και Αμερικανών Κομμάντος των περιοχών των Μονάδων σας να μετέχωσιν εφεξής των επιχειρήσεων εν συνεργασία μετά ημετέρων τμημάτων της περιοχής δράσεως των. Συνέχεια

Επίθεση ΕΛΑΣ εναντίον μελών ΣΣΑ, ΣΣΑ/26 Απρ 1944

Συμμαχική Αποστολή
Προς
ΕΛΑΣ ΙΙΙ Μεραρχίαν Πελ/σου
Όπου

Έμαθα σήμερον με έκπληξιν ότι παρ’ όλας τας διαβεβαιώσεις σας και παρ’ όλας τας προσπαθείας μου να λυθή το ζήτημα της Κορινθίας με φιλικόν τρόπον και εν πνεύματι συμμαχικής συνεργασίας εδημιουργήθη νέον σοβαρόν επεισόδιον εις την περιφέρειαν του Ταγ/ρχου κ. Τάμες. –
Ειις την 17ην τρεχόντος εις το χωρίον Αγία Βαρβάρα Καλαβρύτων επετέθησαν εναντίον του δεκανέως ασυρματιστού του κ. Τάμες τρία μέλη της οργανώσεως ΕΑΜ και τον κακοποίησαν και αφήρεσαν το πιστόλι του και μερικάς λίρας, τας οποίας είχε.
Ο …………… επετέθη με τας κραυγάς του και κατώρθωσε να πάρη πάλι το πιστόλι έχασε όμως τρεις λίρας και έξ σφαίρες. Συνέχεια

Επίθεση Ευπαλίου ΕΛΑΣ εναντίον ΕΚΚΑ, ΣΣΑ/ΓΑ/16 Απρ 1944

ΣΥΜΜΑΧΙΚΗ ΣΤΡ. ΑΠΟΣΤΟΛΗ
ΓΕΝ. ΑΡΧΗΓΕΙΟΝ

Πρός
Το Γεν. Στρατηγείον ΕΛΑΣ

Έχω την τιμήν να σας πληροφορήσω ότι μου αναφέρθη η ακόλουθος ενέργεια της XIII Μεραρχίας σας.
Κατά το μεσονύκτιον της 1ης Απριλίου δύναμις του ΕΛΑΣ εξαπέλυσεν ύπουλον επίθεσιν κατά δυνάμεων της ΕΚΚΑ υπό τον Λοχαγόν Δεδούσην εις Ευπάλιον και κυρίως ήνοιξε πύρ δι όλμων κατά της αιθούσης του Σχολείου όπου διεξήγετο χορός. Το απότέλεσμα ήτο να τραυματισθούν μερικοί πολίται.
1) Έχων ύπ’ όψιν τας επανειλημμένας διαβεβαιώσεις σας ότι διατηρείται το γράμμα και πνεύμα της συμφωνίας της 29ης Φεβρουαρίου και ιδιαιτέρως του άρθρου 6, θα σας ήμην ευγνώμων εάν ηθέλατε με πληροφορήσει εάν η επιθεσις αυτή εγενέτο κατόπιν διαταγής του υμετέρου Στρατηγείου και εάν όχι ποια μέτρα ελάβατε διά την τιμωρίαν του υπευθύνου αξιωματικού και την πρόληψιν παρομοίων περιπτώσεων εις το μέλλον. Συνέχεια