Προκήρυξη Στρατιωτικού Διοικητή Αθηνών προς τον Ελληνικό λάο, 21 Οκτ 1944

ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ        Φάκελλος 10/Α/131

ΕΝ ΟΝΟΜΑΤΙ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΡΧΙΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΤΩΝ ΣΥΜΜΑΧΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΕΥΜΑΤΩΝ ΜΕΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ

ΕΛΛΗΝΕΣ!
Η Πατρίς ανέστη
Οι Γερμανοί έφυγαν

Ημέρα ελευθερίας, τιμής, μεγαλείου – ύστερα από τριάμισυ τραγικά έτη ανατέλει διά τον Ελληνικόν λαόν.
Η στιγμή είναι επίσημος και ιερά – όσον ελάχιστα εις την ιστορίαν του γένους.
Ας την δεχθώμεν με τον σεβασμόν και την αξιοπρέπειαν που ανήκει εις αυτήν και εις πολίτας προς τους οποίους προσβλέπει η Οικουμένη.
Ας μείνη αμόλυντος η εορτή της Ελευθερίας.
Ας μη αμαυρωθή η χαρά από καμμίαν σκιάν.
Ας μην αναμηχθή με τας κωδωνοκρουσίας των ναών ούτε είς πυροβολισμός αδελφοκτονίας και τα χρώματα της κυανολεύκου που θα πλημμυρίσουν την Πρωτεύουσαν ας μη κηλιδωθούν από αίμα.
Ας μη γίνη κατά την στιγμήν αυτήν μία κακή Εθνική εκκίνησις η οποία θα ημπορούσε να βλάψη καιρίως τα συμφέροντα της Πατρίδος.

Αναλαβών κατά διαταγήν της Εθνικής Κυβερνήσεως του Καΐρου και του Συμμαχικού Στρατηγείου Μέσης Ανατολής διά της υπ’ αριθ. Α.Π.4/4-VIII-44 και  02/1031/4/15-VII-44 διαταγών το έργον του Στρατιωτικού Διοικητού Αττικής  και κατόπιν της 131/201/19-9-44 του Στρατηγού SCOBIE Διοικητού Συμμαχικών δυνάμεων Ελλάδος ως κυρίαν αποστολήν έχω την τήρησιν της τάξεως και τον έλεγχον της περιοχής ταύτης μέχρις αφίξεως Βρεττανικών Στρατευμάτων.

ΕΛΑΣ διετάχθη παρά Στρατηγού να κρατήση δυνάμεις του έξωθι περιοχής Αττικής, όπως αποφευχθή σύγχυσις.

Ύστερα από τρία χρόνια δουλείας έλαχεν εις εμέ η υπερτάτη τιμή αλλά και η βαρεία ευθύνη να κρατήσω, το πρώτον την αναστηλωθείσαν σφραγίδα της νομίμου Ελληνικής εξουσίας εις την Πρωτεύουσαν και την περιοχήν της.
Οι συμπολεμισταί της Αλβανίας, χιλιάδες εξ αυτών που υπηρέτησαν υπό τον Μέραρχον της 15ης Μεραρχίας εις τα ίδια χιόνια και τους ιδίους Βράχους τους καλυφθέντας με δόξαν αθάνατον, γνωρίζουν ότι την σφραγίδα κρατεί χειρ που δεν τρέμει.

Απευθύνομαι προς αυτούς αλλά και προς όλους τους άλλους πολίτας με την παράκληση να με βοηθήσουν εις το έργον μου.

Καλώ τον λαόν να παραμείνει προσωρινώς έκαστος εις το σπίτι του μέχρι νεωτέρας εντολής και ας μη γογγύση κανείς διά την παροδικήν στενοχώριαν.

Διέταξα όπως αμέσως απολυθούν οι μέχρι τούδε κρατούμενοι υπό των Γερμανών εις τας φυλακάς και στρατόπεδα και προληπτικάς συλλήψεις συνεργατών με την κατοχήν.

Απόπειρα διασαλεύσεως της τάξεως θα παταχθή διά σκληρών μέτρων.

Απαγορεύω πάσαν κίνησιν πεζών και τροχοφόρων άνευ ειδικής αδείας. Οι μη συμμορφούμενοι θα φυλακίζονται αμέσως. Επιτρέπεται η κίνησις μόνον εις τους εφωδιασμένους δι’ ειδικής άδειας της αστυνομίας θεωρημένης υπό της Στρατιωτικής Διοικήσεως ως και εις τους Υπηρετούντας εις την Παθητικήν αεράμυναν.

Απαγορεύω πάσαν συγκέντρωσιν και απόπειραν διαδηλώσεων.

Η διάλυσις θα γίνη διά των όπλων.

Απαγορεύω πάσαν απόπειραν διαρπαγής. Οι παραβάται θα τυφεκίζονται επί τόπου.

Απαγορεύω πάσαν πράξιν αντεκδικήσεως ενεργουμένην υπό το πρόσχημα τιμωρίας προδοτών, τους οποίους θα κρίνη η Εθνική Δικαιοσύνη και μόνη.

Απαγορεύω τους πυροβολισμούς.

Απαγορεύω την κοπήν συρμάτων τηλεφωνικών ή τηλεγραφικών και πάσαν συναφή εκδήλωσιν.

Οι παραβάται των ανωτέρω θα φυλακίζονται αμέσως και θα τιμωρούνται αυστηρώς υπό των Στρατοδικείων.

Ελπίζω ότι σύμπας ο πληθυσμός πειθαρχόν αυστηρώς εις το αποκατασταθέν νόμιμον Κράτος, δηλαδή εις εαυτόν, θα διευκολύνη την αποστολήν μου και θα καταστήση περιττήν την χρήσιν σκληρών μέτρων.

Το πικρόν μαρτύριον της κατοχής έληξε. Βαρύ καθήκον μας αναμένει όλους. Διά να επιδέσωμεν τα οδυνηρά τραύματα της Πατρίδος, διά να ανακουφίσωμεν την δυστυχίαν διά να ανασυντάξωμεν τον Εθνικόν Στρατόν, βασικόν όργανον της Εθνικής Πολιτικής, διά να πραγματοποιήσωμεν τας ευλόγους εθνικάς μας διεκδικήσεις επί των οποίων οι Σύμμαχοι έδωκαν εις τον Πρόεδρον της Εθν. Κυβερνήσεως κ. Γεώργιο Παπανδρέου κατηρηματικάς υποσχέσεις διά να εκλέξωμεν και εδραιώσωμεν το πολιτειακόν, πολιτικόν και κοινωνικόν καθεστώς, θα χρειασθή έντονος και ηρωϊκή εργασία ημών πάντων ηνομένων, υπό συνθήκας αδιαταράκτου πειθαρχίας και τάξεως.

Είμαι βέβαιος ότι όλοι ομού και εις έκαστος θα αναδειχθώμεν άξιοι του μεγάλου κλήρου που επιφύλαξεν εις την Γενεάν μας η ιστορία διά να στήσωμεν την Σημαίαν όχι στα παληά σύνορα αλλ’ εκεί που τα εχάραξεν η αστραπή της λόγχης και το αίμα των Ελλήνων εις τρεις πολέμους και να ασφαλίσωμεν εις το σύνολον ευημερίαν και τιμήν.

Ζητώ σήμερον πειθαρχίαν.
Η Πατρίς θα ζητήση αύριον εργασίαν.
Εμπρός διά την Μεγάλην Ελλάδα.
Ζήτω η Ελευθερία.

Ο
Στρατιωτικός Διοικητής Αττικής


ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ                                    Φάκελος 10/Α/133
Αριθ. Πρωτ. 3074                                                                   21-Χ-44

ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΡΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΟΝ ΒΕΝΤΗΡΗΝ

Αττικήν επικρατεί ομαλότης, Πελοπόννησον κατάστασις ανήσυχος STOP. Γερμανοί απεσύρθησαν Λάρισαν STOP. Πληροφορήσατε άφιξήν σας STOP.

Δελτίο πληροφοριών (καταληφθέντα οικήματα απο ΕΛΑΣ), ΣΔΑ/21 Οκτ 1944

Αριθ. Πρωτ. 7                                                     Εν Αθήναις τη 21 Οκτωβρίου 1944

Ο
Στρατηγός Διοικητής Αττικής

Π ρ ο ς
Τον Στρατηγόν Σκόμπι

Λαμβάνω την τιμήν να υποβάλω κατάστασιν εμφαίνουσαν τα οικήματα τα καταληφθέντα υπό των Οργανώσεων ΕΑΜ, ΕΠΟΝ, ΚΚΕ, Πολιτοφυλακής και του ΕΛΑΣ παρά τας απαγορευτικάς διαταγάς του Στρατιωτικού Δ/του.

Θέτων τ’ ανωτέρω υπ’ όψιν του Κου Στρατηγού παρακαλώ, όπως αποφασίσητε σχετικώς.

Υποβάλλω την πρότασιν, ότι διά να επέλθη ομαλότης σταματήσουν αι συλλήψεις και εδραιωθή το αίσθημα ασφαλείας πρέπει να διαταχθή η κατάργησις εις τας πόλεις Αθηνών και Πειραιώς των διαφόρων Φρουραρχείων Ε.Λ.Α., ΕΠΟΝ Στρατιωτικήν Λέσχην ΕΛΑΣ, Πολιτοφυλακής. Να διαταχθώσι τα μικροτμήματα του ΕΛΑΣ τα οποία είναι αποκλειστικώς στρατολογημένα από εφέδρους πολίτας κατά τας τελευταίας ημέρας και δεν προέρχονται εκ των βουνών ν’ αποσυρθώσιν εις τας ακραίας συνοικίας της πόλεως εξ ήν εισέδυσαν.
Τ’ αναφερόμενα οργανικά τμήματα του ΕΛΑΣ (Λόχοι- Διμοιρίαι) δεν διαθέτωσιν οπλισμόν ούτε και διά το έκτον της δυνάμεώς των και η ολότης αυτών φέρει πολιτικήν στολήν και μόνον πηλίκιον. Συνέχεια

Διαταγή ανάληψης ασφαλείας απο Αστυνομία, ΣΔΑ/3ΓΡ/20 Οκτ 1944

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΙΙΙ
ΑΡΙΘ.Α.Π. 331

ΔΙΑΤΑΓΗ

Ι.-    Η Αστυνομία Πόλεων περιοχής Αθηνών και Πειραιώς θ’ αναλάβωσιν του λοιπού ως και πρότερον πλήρως τα καθήκοντα τάξεως εις τας αντιστοίχους περιοχάς και την εκτέλεσιν της Αστυνομικής των  αποστολής. Όπου συνεπτύχθησαν, λόγω της προσωρινής καταστάσεως ην διήλθομεν Αστυνομικά τμήματα δέον να επανιδρυθώσιν αμέσως.

ΙΙ.-   Απαγορεύω διά της παρούσης πάσαν ανάμιξιν οιασδήποτε άλλης υπηρεσίας εις τα καθήκοντα της τηρήσεως της τάξεως εις Αστυνομικά τοιαύτα.

ΙΙΙ.-  Το Αρχηγείον Αστυνομίας ν’ αναφέρη μέχρι της μεσημβρίας της 21ης την εκτέλεσιν.-

Αθήναι τη 20 Οκτωβρίου 1944

Ο
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
Π.ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΑΡΑΛΗΠΤΑΙ
-Αρχηγείον Αστυνομίας
–   .//.            Χωρ/κής
-Διεύθυνσις Αστ. Αθηνών
–   .//.        .//.  Πειραιώς
– Α΄ΣΣ ΕΛΑΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΙΣ
-Γραφείον ΙΙΙ                                                 Ακριβές αντίγραφον

Το
ΙΙΙ Γραφείον
Τ.Σ.Υ.

Εκθεση επιμελητείας κατά την απελευθέρωση των Αθηνών, ΣΔΑ/20 Οκτ 1944

ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΙΑΣ
ΣΤΡΑΤ/ΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ε Κ Θ Ε Σ Ι Σ
Συνοπτική της δράσεως της Επιμελητείας κατά την
απελευθέρωσιν των Αθηνών

Ι.     ΑΠΟΣΤΟΛΗ
Διά της υπ’ αριθ. 1018/31 Αυγ. 1944 Διαταγής του Στρατ. Διοικητού Αττικής διορίσθη ο υποφαινόμενος Δ/της  Επιμελητείας της Στρατ. Διοικήσεως και έλαβε προφορικάς οδηγίας περί της αποστολής του από της ημέρας Χ και εφεξής:
Κατά κανόνα η εκδήλωσις της προσπάθειας της Επιμελητείας είναι θορυβώδης και προϋποθέτει μέσα, αλλ’ η εντολή ήτο απόρρητος, αυτόχρημα συνομωτικού χαρακτήρος.
Αι προβλέψεις του υποφαινομένου εστηρίχθησαν επί της δυσμενεστέρας περιπτώσεως, τουτέστι της διαρκείας ανωμάλου καταστάσεως κατά την μεταβατικήν περίοδον. Έδει κατ’ ακολουθίαν να εξασφαλισθή κατ’ απολύτως μυστικόν τρόπον η διατροφή των μονάδων ασφαλείας γενικώς, με την προϋπόθεση ότι τα αρτοποιεία της πόλεως και η αγορά θα ήσαν κλειστά. Συνέχεια

Διαταγή Απαγόρευσης παρακρατικών οργανώσεων,ΣΔΑ/3ΕΓ/20 Οκτ 1944

ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΙΙΙ
ΑΡΙΘ.Α.Π. 331

Ι.- Η Αστυνομία Πόλεων περιοχής Αθηνών και Πειραιώς θ; αναλάβωσιν του λοιπού ως και πρότερον πλήρως τα καθήκοντα τάξεως εις τας αντιστοίχους περιοχάς και την εκτέλεσιν της Αστυνομικής των αποστολής. Όπου συνεπτύχθησαν, λόγω της προσωρινής καταστάσεως ην διήλθομεν Αστυνομικά τμήματα δέον να επανιδρυθώσιν αμέσως.
ΙΙ.- Απαγορεύω διά της παρούσης πάσαν ανάμιξιν οιασδήποτε άλλης υπηρεσίας εις τα καθήκοντα της τηρήσεως της τάξεως εις Αστυνομικά τοιαύτα.
ΙΙΙ.- Το Αρχηγείον Αστυνομίας ν αναφέρη μέχρι της μεσημβρίας της 21ης την εκτέλεσιν.-

Αθήναι τη 20 Οκτωβρίου 1944
Ο
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
Π.ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΑΡΑΛΗΠΤΑΙ
-Αρχηγείον Αστυνομίας
– .//. Χωρ/κής
-Διεύθυνσις Αστ. Αθηνών
– .//. .//. Πειραιώς
– Α΄ΣΣ ΕΛΑΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΙΣ
-Γραφείον ΙΙΙ Ακριβές αντίγραφον

Το
ΙΙΙ Γραφείον
Τ.Σ.Υ.

Δελτίο πληροφοριών, ΣΔΑ/19 Οκτ 1944

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ                                                                      Φάκελλος 9/Ε/43

Δελτίον
Αναφοράς συμβάντων υπ’ όψιν Στρατηγού κ.Σκόμπι

-Κατά πληροφορίας μου η ΙΙ Μεραρχία ΕΛΑΣ ετοιμάζεται, ίνα μετά 3-4 ήμερας εισέλθη  εις Αθήνας προς ανάπαυσιν άνευ διαταγής.
Πρότασις να σταθμεύση εις Θήβας ένθα υπάρχει στρατωνισμός. Η δύναμή της δεν υπερβαίνει τους 1500.

-Μεγάλαι ποσότητες υφάσματος Χακί κατεσχέθησαν υπό του ΕΛΑΣ παρ’ εμπόρων και δραστηρίως ράπτονται στολαί.-

-Εκ της υπαίθρου εισέρχονται πολίται και ενδύονται στρατιωτικήν στολήν εις τας συνοικίας της πόλεως.

-Αι συλλήψεις πολιτών υπό του ΕΑΜ-ΕΛΑΣ και Πολιτοφυλακής ΕΑΜ εξακολουθούν.

-Η Πολιτοφυλακή του ΕΑΜ και τα φρουραρχεία του ΕΛΑΣ δεν απεσύρθησαν παρά τας διαταγάς και εξ αυτών των κεντρικών Συνοικιών.

-Πλήθος κόσμου περιφέρεται με πηλίκιον ΕΛΑΣ και πολιτικήν ενδυμασίαν.

-Περίπολοι του ΕΛΑΣ παρά τας διαταγάς ερευνούν οικίας και εις αυτό το Κέντρο της πόλεως.

-Ιδρύονται Στρατιωτικαί Λέσχαι του ΕΛΑΣ διά να καμουφλάρουν καταργηθέντα Φρουραρχεία.

-Εις Πάτρας η χωροφυλακή αφωπλίσθη υπό του ΕΛΑΣ.

-Υποβάλλεται αναφορά διά την κατάστασιν των αεροδρομίων.

-Τα φυλάκεια του ΕΛΑΣ εις τας εξόδους της πόλεως εξακολουθούν παραμένοντα.

Συγκρότηση Σχολής Ευελπίδων, ΣΔΑ/1ΓΡ/19 Οκτ 1944

ΣΤΡΑΤ. ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟΝ Ι                                           Εξ Επείγουσα  Φάκελλος ΕΙΔΙΚΟΣ 1/9/Α
ΑΡ. ΠΡΩΤ. Ε.Π.1318

ΔΙΑΤΑΓΗ

Ι.-    Εν συνεχεία προς την υπ’ αριθ.Ε.Π. 1230/12-10-44 Δ/γην μου συγκροτώ το Διοικητικόν Προσωπικόν της Σχολής Ευελπίδων ως κάτωθι:

Διοικητής Σχολής: Ο Συν/ρχης Πυρ/κού Σαρακατσάνης Δημ.
Υποδ/της της Σχολής: Ο Αντ/ρχης Πεζ. Παυλόπουλος Δημ.
Υπασπιστής: Ο Λοχαγός Πυρ/κού Παπαλουκάς Λουκάς
Δ/της Τάγματος: Ο Ταγ/χης Πεζ Τσιτσελλής Βασ.
Αξκοί Λόχων:  1) Λοχ. Πεζ. Γιαννακόπουλος Κ. 2) Λοχ. Πεζ.  Ναούμ Μιχ. 3) Λοχ. Πεζ. Παυλής Ηλ. 4) Υπολ. Πεζ. Ευθυμιόπουλος Ηλ. 5) Υπολ. Πεζ. Θεοδώρου Κ. 6) Υπολ. Πεζ. Βεζυρούλης Δ. 7) Υπολ. Γκόλιας Κ. 8) Υπολ. Θεοτικός Σπυρ. 9) Ανθ/γος Γκιζίκης Φ. 10) Ανθ/γος Κωνσταντινίδης Ε.
Επόπτης Οικον. Υπηρεσιών: Ο αρχαιότερος των κάτωθι τιθεμένων εις την διάθεσιν της Σχολής Αξκών Διαχ/σεως: 1) Ταγ/ρχης Βανταλής Ε. 2) Ταγμ. Σουρής Ε. 3) Ταγμ. Ρούκας Γ. εκ των λοιπών δε ο είς Διαχ. Χρηματικού και ο έτερος Δ/στης Υλικού.
Αρχειοφύλαξ: Ο Υπολ. Αρχειοφ. Μαστραποστόλης Θ.
Υγειον. Υπηρεσίας: Ιατρός ΄Ακογλου Α. Συνέχεια

Περί υποκατάστασης δικαστικής υπηρεσίας υπό ΕΑΜ, ΣΔΑ/ΔΥ/19 Οκτ 1944

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ                                                     Άκρως επείγουσα
Αριθμ. Πρωτ. 10006                                                               Άμεσου επιδόσεως
Ειδικός αγγελιοφόρος

ΔΙΑΤΑΓΗ

Περιέρχονται καθημερινώς εις γνώσιν ημών εισέτι, αυθαίρετοι συλλήψεις, λαμβάνουσαι χώραν εις βάρος ιδιωτών ή και Αξιωματικών εν ενεργεία ενεργούμεναι δε από μέρους ατόμων των οργανώσεων ΕΑΜ-ΕΛΑΣ, της λεγομένης Πολιτοφυλακής, ως και των Εθνικών Οργανώσεων. Υπομιμνήσκων ότι μετά την ενταύθα εγκατάστασιν της Εθνικής Κυβερνήσεως ουδείς έχει το δικαίωμα να υποκαθίσταται εις την δικαιοδοσίαν των νομίμων του Κράτους Αρχών, ότι δε, εάν πρόκειται περί καταγγελίας επί αδικήματί τινι, δέον αύτη να επιδίδηται, προκειμένου περί ιδιωτών εις τον αρμόδιον κ.Εισαγγελέα, προκειμένου δε περί Στρατιωτικού εν ενεργεία εις ημάς ή εις το Φρουραρχείον Αθηνών ή εις την Δ/σιν Δικαστικού (οίκημα Στρατοδικείου Αθηνών), Συνέχεια

Περί διαλύσεως Συντάγματος Ευζώνων, ΣΧΟΛΗ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ/13 Οκτ 1944

ΣΧΟΛΗ ΧΩΡ/ΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΥ                                       ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ
ΑΡΙΘ.811/3/32α
Εν Αθήναις τη 13 Οκτωβρίου 1944

ΠΡΟΣ
ΤΗΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΝ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΔΙΟΙΚΗΤΟΥ

Ε Ν Τ Α Υ Θ Α

«Περί διαλύσεως Συντάγματος Ευζώνων και κρατήσεως Αξιωματικών και Ανθ/στών αυτού»

Λαμβάνω την τιμήν, εις εκτέλεσιν της υπ’ αριθ. Α.Π. 196 από 12-10-1944 διαταγής υμών να υποβάλω προσαρτημένως ονομαστικήν κατάστασιν των κρατηθέντων εις τους Στρατώνας Γουδί Αξιωματικών και Ανθ/στών του εν περιλήψει Συντάγματος και ν’ αναφέρω ότι το σύνολον των οπλιτών της Μονάδος ταύτης ανέρχεται εις 780 άνδρας.

Περί του παραληφθέντος μέχρι τούδε υλικού εκ του Συντάγματος τούτου αναφέρω ότι περί τούτου ανέφερεν υμίν ο Συν/ρχης κ.Κώτσαλος διά των υπ’ αριθ.5 και 6 σημερινών αναφορών του. Το παραληφθέν υλικόν μετεφέρθη εις την Σχολήν.

Επιφυλάσσομαι ν’ αναφέρω πλήρη εκτέλεσιν της άνω διαταγής υμών όσον αφορά την παραλαβήν όλου του υλικού του Συντ/τος τούτου.

Ο
Διοικητής της Σχολής
Τ.Υ.
Δημ. Γιαννικόπουλος
Αντ/ρχης Συνέχεια

Διαταγή περιορισμού Ταγμάτων Ασφαλείας, ΣΔΑ/11 Οκτ 1944

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΔΙΟΙΚΗΤΟΥ                                       ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ-ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ
Αριθμ. Α.Π.195                                                 ΕΞΑΙΡ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ
Επί αποδείξει κοινοποίησις διά
του Ταγ/χου Πεζ. Τσιτσεκλή Αντωνίου

Δ Ι Α Τ Α Γ Η

Ι.-    Κατόπιν της μη συμμορφώσεώς σας προς τας επανειλημμένας διαταγάς της Εθνικής Κυβερνήσεως περί διαλύσεως των Ταγμάτων Ασφαλείας και προς πρόληψιν σοβαροτάτων συνεπειών εις βάρος υμών, των Αξ/κών και οπλιτών εξ ενεργειών, αι οποίαι θ’ απεσκόπουν εις την διασάλευσιν της τάξεως εντέλλομαι τα κάτωθι από τούδε προκειμένου ν’ αρχίση αμέσως η εκτέλεσις των διαταγών της Εθνικής Κυβερνήσεως και του Διοικητή των Συμμαχικών Στρατευμάτων Ελλάδος Στρατηγού ΣΚΟΜΠΙ (αρ.133/201/19-9-44 διαταγή).

1)    Ανακαλέσατε αμέσως τας Φρουράς εις οιονδήποτε σημείον της Πόλεως και αν ευρίσκονται, αναλαμβανομένων τούτων υπό της Χωροφυλακής συμφώνως ταις διαταγαίς μου.
2)    Η δύναμις των Ταγμάτων Ασφαλείας θα συγκεντρωθή αμέσως εις τους εν ΓΟΥΔΙ Στρατώνας σας και θα παραμείνη εν αυστηρά επιφυλακή υπό προσωπικήν ευθύνην ημών και των Στελεχών εν αναμονή διαταγών μου.

ΙΙ.    Θεωρώ περιττόν να τονίσω και ελπίζω να πρυτανεύση η λογική και ότι δεν θα ευρεθώ εις την ανάγκην να λάβω σκληρά μέτρα διά την εκτέλεσιν των διαταγών της Εθνικής Κυβερνήσεως και του Διοικητού των Συμμαχικών Δυνάμεων Ελλάδος Στρατηγού ΣΚΟΜΠΙ.

Ώρα 21:30            Εν Αθήναις τη 11 Οκτωβρίου 1944

Ο
Παραλήπται                                                    Στρατιωτικός  Διοικητής
-Δ/της Ταγμάτων Ασφαλείας                                     Τ.Σ.Υ.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΙΣ
-Επιτελείον Γρ. ΙΙΙ                                 ΠΑΝ. ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
-Αρχηγόν Χωρ/κής                                          ΥΠΟΣΤΡΑΤΗΓΟΣ

aep_19441011

Οργάνωση ασφάλειας περιοχής Αθηνών, ΣΔΑ/3 ΕΓ/10 Οκτ 1944

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ
Επιτελείον – Γραφείον ΙΙΙον                                       ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ-ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ
Αριθμ. Πρωτ. Α.Π.167                                                   Επί αποδείξει
ΕΞΑΙΡ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ
Δ Ι Α Τ Α Γ Η
Η υπ’ αριθ.158/10-10-44 Διαταγή μου «περί μέτρων διά την εξασφάλισιν της τάξεως» ακυρούται και αντ’ αυτής καθορίζομεν τα κάτωθι:
Αθήναι
Ι.-    ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΖΩΝΗ:  Η τάξις εν αυτή θα εξασφαλισθή διά των κάτωθι μέσων: Αστυνομία, Χωροφυλακή (άνευ της ειδικής Ασφαλείας ήτις δέον να έχη τελείως διαλυθή), Πυροσβεστική Υπηρεσία, Αξιωματικοί εν ενεργεία εν στολή.
Δι’ ετέρων προγενεστέρων Διαταγών μου έχουσι ρυθμισθή η Οργάνωσις Διοικήσεως και η διάθεσις των μέσων.-

Η Χωροφυλακή θα χρησιμοποιηθή αποκλειστικώς μόνον προς φρούρησιν των διαφόρων Δημοσίων Κτιρίων, αποκλειομένης της χρησιμοποιήσεώς της εις περιπόλους. Δι’ ειδικών Διαταγών έχει ρυθμισθή ποια κτίρια θα φρουρηθώσι.-
Αι Εθνικαί Οργανώσεις και αι Μονάδες του ΕΛΑΣ ουδεμίαν ανάμιξιν θα έχωσι διά την τήρησιν της τάξεως εν τη Ζώνη ταύτη, θα παραμείνωσιν δε εις τας οικίας των μεμονομένως έκαστος. Συνέχεια

Διαταγή περιορισμού Τάγματος Φρουράς Αγνώστου Στρατιώτη, ΣΔΑ/10 Οκτ 1944

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟΝ  Δ/ΤΟΥ
AΡΙΘ. Α.Π.197                                                                      Α Π Ο Ρ Ρ Η Τ Ο Σ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ
Επί αποδείξει διά του Ταγ/χου
Πεζ. Α.Τσιτσεκλή

ΕΞΑΙΡ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ

Δ Ι Α Τ Α Γ Η

Ι.      Πληροφορώ ότι υπό της Εθνικής Κυβερνήσεως και του Αρχιστρατήγου των Συμμαχικών Στρατευμάτων Μ.Ανατολής διωρίσθην Στρατ. Διοικητής Αττικής και υπήχθην υπό τας διαταγάς του Στρατηγού SCOBI Δ/του των Συμμαχικών Δυνάμεων Ελλάδος.
ΙΙ.    Συμφώνως της 133/201/19-ΙΧ-44 διαταγή του Στρατηγού SCOBI το Τάγμα Φρουράς Αγνώστου Στρατιώτου

εντέλλομαι

να παραμείνη αμέσως εις τους στρατώνας του εν αυστηρά επιφυλακή και υπό προσωπικήν ευθύνην του Δ/του και των στελεχών του εν αναμονή νεωτέρων διαταγών μου.-

ΙΙΙ.   Υποβάλατε αμέσως διά του Συνδέσμου πίνακα εμφαίνοντα δύναμιν αξιωματικών, οπλιτών, αριθμόν οπλισμού και μηχανοκινήτα μέσα.-

IV.   Αναφέρατε λήψιν.-

Αθήναι 11-10-1944 ώρα 21:30

Ο
Παραλήπται                                                          Στρατ. Διοικητής
-Τάγμα Φρουράς Αγνώστου Στρατιώτου                       Τ.Σ.Υ.
-Αρχηγόν Χωρ/κής

Διαταγή τρόπου δράσης αστυνομικών αρχών, ΣΔΑ/6 Οκτ 1944

ΣΤΡΑΤ. ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟΝ Δ/ΤΟΥ                                                                           ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ
Αριθ. Α.Π. 113                                                                       ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ
ΕΠΙ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΙΣ
ΔΙ’ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΥ
ΕΞΑΙΡ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ

Δ Ι Α Τ Α Γ Η

Ι.      Από της λήψεως της παρούσης αι υπηρεσία της Αστυνομίας πόλεων και της Χωροφυλακής πλην της Ειδικής Ασφαλείας, ήτις πρέπει να έχη διαλυθή, καθ’ άπασαν την Αττικήν εις πάσαν επέμβασιν των Μονάδων του ΕΛΑΣ-ΕΑΜ εις την εκτέλεσιν της υπηρεσίας των θα δηλώνωσιν εις αυτάς ότι εκτελούν διαταγάς μου και ουδόλως να ενδίδωσιν εις αυτάς. Εάν εξασκηθή πίεσις ή επίθεσις ν’ αντιτάσσωνται τα αυτά μέσα.

Οίκοθεν νοείται, ότι η αποστολή των είναι η τήρησις της τάξεως και μόνον ως και η εκτέλεσις των διαφόρων εκδοθεισών διαταγών μου και εκ των νόμων απορρέουσαι. Ενέργειαι αυτών κατόπιν διαταγών της Κυβερνήσεως Ράλλη ή των Γερμανών κατά του λαού απαγορεύονται απολύτως ως και δι’ ειδικής διαταγής έχω διατάξει δηλουμένης αρνήσεως.

ΙΙ.    Το Αρχηγείον Χωρ/κής να κοινοποιήση εις τας εκτός των Αθηνών Υπηρεσίας του την ανωτέρω παράγραφον με την προσθήκην ότι σύμπτυξης Υπηρεσιών Χωρ/κής άνευ εγγράφου διαταγής μου αποτελεί παράβασιν Στρατιωτικής εντολής και προσάπτει ατιμίαν εις το Σώμα.

ΙΙΙ.- Διά τους λιποψυχούντας ή τους μη συμμορφουμένους να υποβληθώσιν μηνύσεις διά να τιμωρηθώσιν υπό των Στρατοδικείων.

Αθήνα 6-Χ-1944

Ο
Στρατιωτικός Διοικητής
Τ.Υ.

Παραλήπται
1)  Αρχηγός Χωροφυλακής
2)     .//.     Αστυνομίας

Κοινοποίηση
1) Γραφ. Υπ/στού

Απόσπασμα διαταγής Στρ. Διοικητη Αττικής, 6 Οκτ 1944

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Επιτελείον – Γραφείον ΙΙΙον
Αριθμ. Πρωτ. Α.Π.125

Α Π Ο Ρ Ρ Η Τ Ο Σ

ΕΠΙ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙ
ΕΞΑΙΡ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ
Δ Ι Α Τ Α Γ Η
Κοινοποιώ υμίν κατωτέρω απόσπασμα διαταγής προς τον υποφαινόμενον του Άγγλου Στρατηγού Διοικητού δυνάμεων Ελλάδος ΣΚΟΜΠΥ ( ) προς γνώσιν και συμμόρφωσιν.-
«Η Ελληνική Κυβέρνησις σας διώρισε Στρατιωτικόν Διοικητήν της περιφερείας Αττικής υπό τας διαταγάς του Στρατηγού ΣΚΟΜΠΥ. Ζώνη σας επιχειρήσεων είναι ολόκληρος η Στερεά Νοτίως της γραμμής ΝΕΑ ΠΑΛΑΤΙΑ-ΔΟΒΡΑΙΝΑ, περιλαμβανομένης και της διώρυγος της Κορίνθου.-
Υπό τας διαταγάς σας τίθενται όλαι αι δυνάμεις των πολιτών Αρχών. Επίσης όλαι αι δυνάμεις του ΕΛΑΣ που ήθελον παραμείνη εντός της ως άνω περιοχής μετά την 6ην Οκτωβρίου θα ευρίσκωνται υπό τας διαταγάς σας διά σκοπούς επιχειρήσεων. Ο Σαράφης γνωρίζει τούτο».-
«Παρεμποδίσατε φόνους Ελλήνων από Έλληνας – Εμποδίσατε οιασδήποτε αυτοδικίας – εμποδίσατε οιασδήποτε αδικαιολογήτους συλλήψεις – βοηθήσατε εγκατάστασιν υπηρεσιών διανομής και περιθάλψεως και αποκαταστήσατε νόμιμον εξουσίαν».
Αναφέρατε πάσαν προσέγγισιν Γερμανών προς παράδοσιν και εξασφαλίσατε μεταχείρισιν Γερμανών αιχμαλώτων συμφώνως με Διεθνές Δίκαιον. Εχθρικό οπλισμός και υλικόν δέον προστατευθή ως ιδιοκτησία Ηνωμένων Εθνών».
«Ο Στρατηγός ΣΑΡΑΦΗΣ διορίζει σύνδεσμον με το Στρατηγείον σας διά του οποίου θα διαβιβάζωνται αι διαταγαί σας προς τας εν Αττική δυνάμεις του ΕΛΑΣ».-
Αναφέρατε λήψιν.-

Αθήναι τη 6η Οκτωβρίου 1944
Ο
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Τ.Σ.Υ
ΠΑΡΑΛΗΠΤΗΣ
ΠΑΝ. ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

Υποστράτηγος
ΕΛΑΣ Αθηνών
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΙΣ .
ΕΑΜ

Διορισμός στρατηγού Σκόμπι ως στρατιωτικού διοικητή Ελλάδος, ΣΔΑ/3ΕΓ/6 Οκτ 1944

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ
Επιτελείον – Γραφείον ΙΙΙον                                                   ΕΠΙ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙ
Αριθμ. Πρωτ. Α.Π.125                                                              Α Π Ο Ρ Ρ Η Τ Ο Σ
ΕΞΑΙΡ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ

Δ Ι Α Τ Α Γ Η

Κοινοποιώ υμίν κατωτέρω απόσπασμα διαταγής προς τον υποφαινόμενον του Άγγλου Στρατηγού Διοικητού δυνάμεων Ελλάδος ΣΚΟΜΠΥ (         ) προς γνώσιν και συμμόρφωσιν.-

«Η Ελληνική Κυβέρνησις σας διώρισε Στρατιωτικόν Διοικητήν της περιφερείας Αττικής υπό τας διαταγάς του Στρατηγού ΣΚΟΜΠΥ. Ζώνη σας επιχειρήσεων είναι ολόκληρος η Στερεά Νοτίως της γραμμής ΝΕΑ ΠΑΛΑΤΙΑ-ΔΟΒΡΑΙΝΑ, περιλαμβανομένης και της διώρυγος της Κορίνθου.-

Υπό τας διαταγάς σας τίθενται όλαι αι δυνάμεις των πολιτών Αρχών. Επίσης όλαι αι δυνάμεις του ΕΛΑΣ που ήθελον παραμείνη εντός της ως άνω περιοχής μετά την 6ην Οκτωβρίου θα ευρίσκωνται υπό τας διαταγάς σας διά σκοπούς επιχειρήσεων. Ο Σαράφης γνωρίζει τούτο».- Συνέχεια