Εκθεση επιχειρήσεων ΒΑΛΤΟΥ ΑΙΤΗΣ (21-31/3/1949), ΣΔΑ/Α1/16 Απρ 1949

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ
ΘΕΜΑ: Υποβολή εκθέσεως επιχειρήσεων
ΠΡΟΣ: ΑΣΔΣΕ/Α1
ΚΟΙΝ: 6 και 39 ΕΕΠ Σ.Δ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ/
ΑΡΙΘ. Φ.22/56
ΣΤΓ 907 τη 16.4.49
Συν. 1

Υποβάλλεται συνημμένως έκθεσις επιχειρήσεων από 21-31/3/49.

Τ.Σ.Υ.
ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΝΤ/ΡΧΗΣ ΠΥΡ/ΚΟΥ

ΕΠΙΤΕΛΑΡΧΗΣ Συνέχεια

Δελτίο πληροφοριών 6, ΣΔΑ/2ΕΓ/25 Ιαν 1945

ΑΝΩΤ. ΣΤΡΑΤ. ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΙΙ/Β                  Αθήναι τη 25 Ιανουαρίου 1945
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. ΑΠΟΡ.2310                           Από 18ης ωρ. της 24-1-45
με 18ην ωρ. της 25-1-45

Α Π Ο Ρ Ρ Η Τ Ο Ν

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Ν
Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Ω Ν  Νο 6

ΔΙΑΦΟΡΑ

Ι.-    Η ΙΙΙ Ορεινή Ταξιαρχία αναφέρει ότι οι κάτοικοι της απελευθερωθείσης περιοχής Κορίνθου είναι τρομοκρατημένοι εκ της δράσεως των ελασιτών και αιτούσι την παραμονήν στρ. Μονάδων εις την Κόρινθον, ως και την δημιουργίαν, Κοινοτικών Αστυνομιών διά την αντιμετώπισιν τυχόν νέων επιδρομών ελασιτών.

ΙΙ.-   Οι κάτοικοι των χωρίων ΛΑΥΡΙΟΝ – ΚΕΡΑΤΕΑ – ΚΑΛΥΒΙΑ – ΚΟΡΩΠΙ – ΠΑΙΑΝΙΑ – ΣΠΑΤΑ – ΤΡΙΓΛΙΑ – ΜΑΡΑΘΩΝ – ΚΑΛΑΜΟΣ – ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙ – ΜΑΛΑΚΑΣΑ – ΑΦΙΔΝΑΙ – ΝΕΑ ΖΟΡΓΙΑΝΗ – ΕΚΑΛΗ –  ΑΧΑΡΝΑΙ – ΦΥΛΗ – ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ – ΜΑΓΟΥΛΑ – ΜΑΝΔΡΑ δι’ επανειλημένων αιτήσεων παρακαλούν να τους χορηγηθή οπλισμός διά την δημιουργίαν κοινοτικής αστυνομίας μέχρι της ημερομηνίας καθ’ ην θα καταστή δυνατή η εγκατάστασις κρατικών αστυνομικών τμημάτων, επι τω σκοπώ να δυνηθώσι μόνοι των να εκδιώξωσι τους λησταναρχικούς, οίτινες λυμαίνονται τα χωρία των.

ΙΙΙ.- Το Σύνταγμα Χωροφυλακής αναφέρει ότι κατά τας μεταμεσονικτίους ώρας εις τους συνοικισμούς Παγκρατίου και Νέου Κόσμου όργανα του ΕΑΜ – ΕΛΑΣ – ΚΚΕ διά τηλεβόων απευθύνονται εις τους εθνοφύλακας διά φράσεων τρομοκρατικών.-

O Ε Π Ι Τ Ε Λ Α Ρ Χ Η Σ
Γ. ΠΕΤΑΛΑΣ
Συντ/ρχης Πυρ/κού

Κοινοποίησις
-ΓΕΣ-Γραφ. ΙΙ/Β (υ.τ.α)
-ΙΙ/Β Γραφ. ΑΣΔΑ                                                      Διά την ακρίβειαν
-ΙΙΙ Γραφείον  .//.                                                      Το ΙΙον ΓΡΑΦΕΙΟΝ
-Γραφείον Συνδέσμου                                                           Τ.Σ.Υ.

Διαταγή επιχειρήσεων αρ.1, ΣΔΑ/2ΕΓ/25 Ιαν 1945

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΑΘΗΝΩΝ                                Αρ.Α.Π.455
ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΙΙΙον                                                25/1/45
Αριθ  .Α.Π.   12

Δ Ι Α Τ Α Γ Η
Επιχειρήσεων υπ’ αριθ. 1.

Ι.-    Κατόπιν της υπ’ αριθ. Α.Π.513/22-1/-45Δγης της Αν. Στρ. Δ/σεως Αττικής από της 12ης ώρας της 17ης Ιανουαρίου 1945, ανέλαβεν αύτη υπευθύνως την εσωτερικήν ασφάλειαν της ζώνης ης τα όρια εμφαίνονται εις το συνημμένον σχεδιάγραμμα Νο 1.-

Προς τούτο διετέθησαν εις την Στρ. Δ/σιν Αθηνών τακτικώς αι εις την ως άνω ζώνην Ελληνικαί δυνάμεις 4, 6, 7, 8 και 9 Ταξιαρχίαι Εθνοφυλακής.

Εντολή της ΣΔΑ.
α)    Η άμυνα της όλης περιοχής.
β)    Η έρευνα και η περισυλλογή όπλων και πολεμοφοδίων.
γ)    Αι φρουραί και περίπολοι εις τρωτά σημεία συμπεριλαμβανομένων των συγκροτημάτων υπονόμων.
δ)    Ενδεχομένη διάθεσις φρουρών δι’ ασφάλειαν κτιρίων κ.λ.π.
ε)    Κράτησις αιχμαλώτων.

ΙΙ.-   Καθορισμός τοποθεσιών.
α)    Τοποθεσία προφυλακών, καθοριζομένη εν γενικαίς γραμμαίς υπό της εξωτερικής περιμέτρου.-
β)    Τοποθεσία αντιστάσεως, η καθοριζομένη υπό της γραμμής των συρματοπλεγμάτων.

ΙΙΙ.-  Αποστολαί.
Αι ως άνω αναφερθείσαι εντολαί της ΣΔΑ. Ειδικώτερον δε:
1)    Τοποθεσίας προφυλακών α) Τα τμήματα άτινα ευρίσκονται εκτός του συρματοπλέγματος θα επιδοθώσιν εις πλήρη και ταχύν αφοπλισμόν όλων των κατωκημένων τόπων και έλεγχον των κατοίκων αυτών.-
β)  Εν περιπτώσει εχθρικής πιέσεως θα αμυνθώσι της περιοχής των και μόνον εν απολύτω ανάγκη θα αποσυρθώσιν εις το εσωτερικόν της τοποθεσίας, κατόπιν διαταγής της Στρ.Δ/σεως Αθηνών.
2)    Τοποθεσία αντιστάσεως. Αμυνα της τοποθεσίας αντιστάσεως. Ταχεία συμπλήρωσις της γραμμής συρματοπλέγματος (ως ειδική διαταγή Αν. Στρ. Δ/σεως υπ’ αριθ. Ε.Π. Ι/20-Ι-45).-
β)    Επίβλεψις και ασφάλεια, αφοπλισμός εις το εσωτερικόν της πόλεως Αθηνών(ως ειδική εκδοθησομένη Δ/γή). Αι 7 και 9 Ταξιαρχίαι θα εξακολουθήσωσιν φρουρούσαι τα συγκροτήματα υπονόμων ως έχει διαταχθή δι’ ειδικής Δ/γης.-

ΙV.-  Εκτέλεσις.
Η όλη διάταξις να έχη περατωθή μέχρι της 12ης ώρας της 26ης τρέχοντος μηνός.-

V.-   Σύνδεσμοι και διαβιβάσεις. Σταθμοί Δ/σεων Ταξιαρχιών ως έχουσιν ήδη.

Ν’ αποφευχθή κατά το δυνατόν η μετακίνησις των Σταθμών Δ/σεων Ταγμάτων επί σκοπώ όπως χρησιμοποιηθή ο εγκατασταθείς υπό των Αγγλικών στρατευμάτων τηλεφωνικός Σύνδεσμος.

VI.-  Τα εις την περιοχήν ΣΔΑ υπάρχοντα Βρεττανικά Αυτοκρατορικά Στρατεύματα δεν θα λάβωσι μέρος εις την άμυναν της περιοχής. Εάν ήθελε παραστή ανάγκη συνδρομής των δυνάμεων τούτων η αίτησις θ’ απευθυνθή εις την ΣΔΑ.

VII.-Αι Ταξιαρχίαι θα υποβάλωσι σχεδιάγραμμα της διατάξεως μέχρι διμοιρίας.

Καθ’ εκάστην μέχρι της 10.30 ώρας να υποβάλληται τηλεφωνικώς δελτίον συμβάντων 24ώρου.-

VIII.-Αι Ταξιαρχίαι ν’ αποστείλωσιν άμα λήψει παρούσης Αξ/κόν του Επιτελείου των εφοδιασμένον με χάρτην Αθηνών – και Πειραιώς 1:10.000 ίνα σημειωθώσιν επ’ αυτών τα όρια των τομέων των.-

ΠΑΡΑΛΗΠΤΑΙ                                          Αθήναι τη 23 Ιαν/ρίου 1945
Ταξιαρχίαι(4, 6, 7, 8, 9)                                      Ο Στρτ. Δ/τής Αθηνών

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΙΣ                                                      Σ.ΓΕΩΡΓΟΥΛΗΣ
5η Ταξιαρχία/ΑΣΔΑ(υ.τ.α)                                          Συν/ρχης Πεζικού
1η Μερ/χία υ.τ.ε.                                                          Διά την ακρίβειαν
ΙΙα                                                                               Το
ΙΙΙ και ΙΙ Γραφεία                                                      ΙΙΙον Γραφείον
Τ.Σ.Υ.

Δελτίο πληροφοριών αρ.4, ΣΔΑ/2ΕΓ/23 Ιαν 1945

ΑΝΩΤ. ΣΤΡΑΤ. Δ/ΣΙΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                             Αθήνα τη 23 Ιανουαρίου 1945
ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΙΙ/Β                              από 1800 ώρας της 22-1-45
Αριθ. Πρωτ. Α.Π.                                                       με 1800 ώραν της 23-1-45

Α Π Ο Ρ Ρ Η Τ Ο Ν

ΔΕΛΤΙΟΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ  Νο4

Ι-     ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ
Η 9η Ταξιαρχία αναφέρει ότι περί τους 200 ένοπλοι Ελασίτες διαμένουσιν εις την περιοχή Χ Α Σ Ι Ω Ν. Ούτοι κατά περιόδους κατέρχονται εις ΧΑΣΙΑ και δι’ επιτάξεως κτηνών μεταφέρουσι τρόφιμα και πυρομαχικά εξ αποθηκών ευρισκομένων εις ΧΑΣΙΑ εις μονήν ΚΛΕΙΣΤΩΝ, ΣΠΕΛΑ ΚΟΥΡΑΣΙ, σπηλιάν ΓΙΑΝΝΗ ΔΗΜΑ ή Σπηλιάν ΠΡΕΜΙ, ΚΑΣΤΕΛΙ Ν.Δ. και Δ. Πάρνηθος, ένθα τα κρυσφηγετά των.
Το 143 Τάγμα αναφέρει ότι την 18ην τρέχοντος μηνός ανεξακρίβωτος δύναμις του ΕΛΑΣ επετέθη ανεπιτυχώς εις Κορωπή κατά των Γραφείων της οργανώσεως ΕΘΝΙΚΗ ΔΡΑΣΙΣ επί τω σκοπώ της απελευθερώσεως τεσσάρων 4 κρατουμένων Ελασιτών. Την 19ην τρ. μηνός αντιπροσωπεία του εις περιοχήν ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΕΛΑΣ ητήσατο επιτροπήν  εξ αξιοπίστων προσώπων του Χωρίου Κορωπίου, ίνα έλθη εις διαπραγματεύσεις παραδόσεως.

ΙΙ     ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑ
Η Στρατ. Δ/σις Αθηνών αναφέρει ότι την 21ην τρ. μηνός μέλη του ΕΑΜ ΚΚΕ εις τας συνοικίας Καμινίων και Ταμπουρίων Πειραιώς και Κυψέλης και Εξαρχίων Αθηνών διά τηλεβόα είπον «Μερικοί ελιποψύχησαν και έγιναν προδόται. Τους ξέρουμε, τους παρακολουθούμε και θα τους τιμωρήσουμε όπως τους αξίζει.»

Ο
ΕΠΙΤΕΛΑΡΧΗΣ
Διά την ακρίβεια                     Γ.ΠΕΤΑΛΑΣ
το ΙΙ Γραφείον                    Συντ/ρχης Πυρ/κού
Τ.Υ.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΙΣ

ΓΕΣ-Γρ. ΙΙ/Β Υ.Τ.Α, Γρ. ΙΙΙ ΣΔΑ, Γρ. ΙΙ ΣΔΑ

Δελτίο πληροφοριών, ΣΔΑ/ΓΡ2β/21 ιαν 1945

ΑΝΩΤΕΡΑ ΣΤΡΑΤ. ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟΝ II/Β                                                         Αθήνα 21 Ιανουαρίου 1945
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. ΑΠΟΡ. 2220                             από 18 ώρ. της 20-1-45
με 18ην ώραν της 21-1-45

Α Π Ο Ρ Ρ Η Τ Ο Ν

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Ν
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Νο 2

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ

1.-    Κατά πληροφορίας αξιοπίστου  ιδιώτου εκ Καπανδριτίου μεμονωμέναι ένοπλοι ομάδες ελασιτών με πολιτικήν περιβολήν κινούνται ιδίως κατά τας νύκτας εις τας κατωκημένας περιοχάς τας περιλαμβανομένας μεταξύ της γραμμής ΣΚΑΛΑ ΩΡΩΠΟΥ – ΜΑΛΑΚΑΣΑ – ΑΦΙΔΝΑΙ – ΝΕΑ ΖΟΡΓΙΑΝΝΗ – ΜΑΡΑΘΩΝ και ΕΥΒΟΙΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ και προβαίνουσιν εις λεηλασίας, αρπάζοντες ζώα, τρόφιμα κλπ. (Χάρτης 1:100.000 ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ).
Συγκεκριμένως εις ΜΑΡΑΘΩΝΑ την 18ην τρ. μηνός ενεφανίσθησαν 100 ένοπλοι ελασίται εις Καπανδρίτι παραμένουσι μονίμως 20 ένοπλοι τοιούτοι.
Εις το χωρίον ΚΑΛΑΜΟΣ ως και εις τους όρμους ΛΙΜΝΙΩΝΑΣ και ΑΓ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ οι ελασίται έχουσι εναποθηκευμένας μεγάλας ποσότητας κλοπιμαίων.
Οι κάτοικοι ευρίσκονται εν απογνώσει και οι άνδρες τρομοκρατημένοι εγκατεστάθησαν εις ΑΘΗΝΑΣ.

2.-    Κατ’ αναφοράν της Στρατ. Διοικήσεως Αθηνών 5-6 πυροβόλα εξ ων δύο αντιαεροπορικά και τα λοιπά των 7,5 άνευ ελαστικών παρελήφθησαν υπό των κατοίκων ΚΑΛΑΜΟΥ. Ταύτα είναι παρηλλαγμένα πλησίον των μανδριών (3-3½ χιλ. από του χωρίου ΚΑΛΑΜΟΣ,  αριστερά των μεταβαίνοντι εξ Αθηνών, προ της Γεφύρας με την μεγάλην στροφήν 200 περίπου μέτρα εις την τοποθεσίαν ΓΙΑΡΩΝΑΣ. Εντός του χωρίου ΚΑΛΑΜΟΣ ευρίσκονται 10-12 αυτοκίνητα εν αρίστη καταστάσει, άτινα ήδη διαλύονται υπό των χωρικών.

3.-    Κατ’ αναφοράν ΙΙΙ Ορεινής Ταξιαρχίας (Α.Π.124/16-1-45) τα τμήματα του ΕΛΑΣ τα διελθόντα εξ Ελευσίνος κλπ. μετά την συνθηκολόγησιν είχον ηθικόν τελείως καταπεπτωκός. Ιματισμός και υπόδυσις εις αθλίαν κατάστασιν. Ανομοιομορφία οπλισμού και έλλειψις πυρομαχικών. Γενικώς η όλη εμφάνισίς των δεν παρουσίαζε στρατιωτικόν τμήμα αλλά πραγματικά σωματικά και ψυχικά ράκη παρανόμως οπλοφορούντα.

4.-    Πολλοί των Αξιωματικών του ΕΛΑΣ προς συμμαθητάς των συναδέλφους της Ταξιαρχίας τελείως εξουθενωμένοι ψυχικώς διά να δικαιολογηθώσιν μεταχειρίσουσιν την φράσιν «Όταν θα μάθετε θα μας συγχωρήσετε».

Ο  Ε Π Ι Τ Ε Λ Α Ρ Χ Η Σ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΙΣ                                           Γ.ΠΕΤΑΛΑΣ
Γ.Ε.Στρ. Γρ.ΙΙ/Β (υ.τ.α.)                            Συντ/ρχης Πυρ/κού
Γραφ. κ.Διοικητού
Γραφ. κ.Επιτελάρχου ΣΔΑ                        Διά την ακρίβειαν
Γραφ. ΙΙΙον ΣΔΑ                                      ΤΟ ΙΙον ΓΡΑΦΕΙΟΝ
Γραφ. ΙΙον ΣΔΑ                                                     Τ.Σ.Υ.

Περί συγκεντρώσεως ομήρων στο Λιδορίκι, ΣΔΑ/2ΕΓ/19 ιαν 1945

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ Δ/ΣΙΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΙΙ/Α
Αριθ. Πρωτ. Α.Π. 2185                                                      Αθήναι τη 19-1-45

Η
Ανωτ. Στρατιωτική Διοίκησις Αττικής

ΠΡΟΣ
Το Γεν. Επιτελείον Στρατού
Γραφείον ΙΙον
Ε Ν Τ Α Υ Θ Α

«Περί συγκεντρώσεως ομήρων εις περιοχήν Λιδωρικίου».

Λαμβάνω την τιμήν ν’ αναφέρω ότι κατά πληροφορίας των αποδρασάντων ομήρων α) του Γεωπόνου Τσιτσιμπή (Εμ. Μπενάκη 67) και β) του Μητροπολίτου Κορυτσάς οι επαναστάται την 8-1-45 δημιουργήσαντες φάλαγγα εκ των ομήρων οδήγησαν πεζή τούτους από Λειβαδιάς προς Αράχωβαν και εκείθεν βορειότερον πιθανώς προς Λιδωρίκιον. Μεταξύ των ομήρων ήσαν ο προπρύτανης του Ε.Μ. Πολυτεχνείου καθηγητής κ.Θεοφανόπουλος, ο καθηγητής  του Ε.Μ.Π. Κορώνης ο καθηγητής της Αν. Εμπορικής Σχολής Αναστασιάδης οι καθηγηταί του Πανεπιστημίου Πετρόπουλος, Λογοθέτης ως και πλήθος άλλων επιστημόνων και λογίων. Επί πλέον εκτός της φάλλαγγος ήσαν και Άγγλοι αιχμάλωτοι στρατιώται. Όθεν παρακαλώ υμάς όπως ευαρεστούμενοι διατάξητε ότι ηθέλατε εγκρίνει.

Τ.Υ.

Α.ΣΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
Αντιστράτηγος

Δελτίο πληροφοριών, ΣΔΑ/2ΕΓ/30 Δεκ 1944

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΙΙον
Σελίς 1

ΔΕΛΤΙΟΝ
Πληροφοριών από της 14ης ώρας της
29/12/44 μέχρι της 14ης ώρας της 30/12/44.-

ΕΣΤΙΑΙ ΠΥΡΟΣ:

1.-    Αξ/κός ώρα 13.30΄ της σήμερον

Η πολυκατοικία (367-452,7) επί της οδού Κολωνού και εις το τμήμα της μεταξύ των οδών Λεωνίδου και Κεραμεικού κατέχεται υπό επαναστατών εξ ολοκλήρου οίτινες έχουν δημιουργήσει θέσεις αυτομάτων όπλων και αναμένουν τα Αγγλικά τμήματα τα εκκαθαρίζοντα την περιοχήν να τα κτυπήσουν. Ανάγκη ειδοποιηθούν τα Αγγλικά τμήματα άτινα την 13.30΄ ώραν της σήμερον ευρίσκοντο επί της οδού Ιάσωνος αρκετά εγγύς της εστίας ταύτης. Προ της πολυκατοικίας ταύτης έχουν τοποθετήσει νάρκας αναγνωριζομένας εκ της νωπής εκσκαφής.-

2.-    Στρατ. Δ/σις Πειραιώς:

Εις την έπαυλιν ΘΩΝ παρά το Χαϊδάρι εις το Ν. εντός της οποίας υπάρχει τεταγμένον βαρύ πυροβόλον καμουφλαρισμένον βάλλον εναντίον των Αθηνών και του Πειραιώς.- Συνέχεια

Δελτίο πληροφοριών 7 , 8, ΣΔΑ/2ΕΓ/26 Δεκ 1944

ΑΝΩΤ. ΣΤΡΑΤ. ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΙΙ/Β                  Αθήναι τη 26η Ιανουαρίου 1945
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. ΑΠΟΡ. 2410                           Από 18ης ωρ. της 25-1-45
με 18 ωρ. της 27-1-45
Α Π Ο Ρ Ρ Η Τ Ο Ν

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Ν
Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Ω Ν  Νο 7 και 8

Ι.-    ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ

Ο Στρατοπεδάρχης Παλ. Ανακτόρων αναφέρει ότι 200-500 ελασίται κινούνται καθημερινώς εις το Βασιλικόν δάσος Τατοϊου και λεηλατούν την περιοχήν(4365).

-Η Στρατ. Δ/σις Αθηνών αναφέρει  ότι την 20-21 τρ. μηνός εισήλθoν εις ΤΑΝΑΓΡΑΝ και ΣΚΟΥΡΤΑ πεντήκοντα -50- ένοπλοι ελασίται.

ΙΙ.-   ΔΙΑΦΟΡΑ

α)-   Ο Στρ. Παλαιών ανακτόρων αναφέρει ότι μεταξύ Μαλακάσας – Αγίου Μερκουρίου, Ανακτόρων Τατοϊου και Συνοικισμού Μπάφι έχουσι τοποθετηθεί υπό των ελασιτών νάρκαι (4573-4371-4762).

β)-   Η Στρατ. Διοίκησις Αττικής αναφέρει

1)    Οι καταγόμενοι εν Τανάγρας αντάρται απογορεύουσι τους κατοίκους ν’ ομιλώσιν εις τους Άγγλους, απαγορεύουσι τους επιστράτους να παρουσιασθώσιν εις την εθνοφυλακήν επί απειλή πυρπολήσεως των οικιών των και εκτελέσεως των οικείων των και κατά τας νυκτάς διανυκτερεύουσι εις τας οικίας των.

2)    Πολλοί ελασίται καταγόμενοι εξ Αθηνών και ευρισκόμενοι έξω τούτων επανέρχονται με ταυτότητα επαρχιώτου, ην εκδίδουσι οι πρόεδροι των Κοινοτήτων.

3)    Εις Πελοπόννησον και περιοχήν Λαμίας οι ελασίται προωθούν τρόφιμα εις τας ορεινάς περιοχάς και απαγορεύουν την κίνησιν του πληθυσμού -εκτός των οργάνων των – ως και την μεταφοράν ειδών εις τας απελευθερωθείσας περιοχάς.

4)    Εις Λαμίαν εξακολουθούν λειτουργούντα τα Γραφεία του ΕΑΜ, εκδίδεται Εαμική εφημερίς, ενεργείται τρομοκρατία διά τηλεβόων και οι ελασίται περιφέρονται με πιστόλια και χειροβομβίδας, απειλούντες τους εθνικιστάς.

5)    Κάτοικος Μενιδίου (Αχαρνών) μεταβάς την πρωΐαν της 25 τρ. μηνός προς υλοτομίαν εις δάσος Δεκελίας συνελήφθη υπό ελασιτών, οίτινες επέμενον να πληροφορηθούν την δύναμιν Εθνοφυλακής Αχαρνών.

6)    Περί την 18.30 ώραν την 25 τρ.  μηνός το επί της οδού Αχαρνών – α… εκκλησία – φυλάκιον του 141 Τάγματος (389566) εβλήθη διά ριπής πολυβόλου από της κατευθύνσεως «Αγίας Τριάς» (395569)(Χάρτης 1:20.000).

γ)    Ανώτερος Αξ/κος αφιχθείς εξ Αταλάντης (περιοχής ελευθέρας) αναφέρει:

1)    Ανεσυνεκροτήθη η ΟΠΛΑ και οι απομακρυθέντες εκ των Μονάδων ελασίται εξαναγκάζεται να επιστρέψωσιν εις ταύτας.                                  2)         Εξακολουθεί η λειτουργία των λαϊκών δικαστηρίων και η τρομοκρατία.

3)    Εσχηματίσθη επιτροπή, ήτις θα παρουσιασθή εις τους Άγγλους και θα δηλώση ότι υπάρχει απόλυτος ασφάλεια και δεν χρειάζονται εθνοφυλακήν ή Αγγλικόν τμήμα εις την περιοχήν των,

4)    Οι κάτοικοι ευρίσκονται εν απογνώσει και αιτούσιν ικετευτικώς οργάνωσιν εθνοφυλακής ή τουλάχιστον προσωρινώς Κοινοτικής αστυνομίας.

δ)    Αξιόπιστος ιδιώτης αναφέρει ότι εις ΒΑΘΙΑΝ Χαλκίδος μετά την αναχώρισιν την Εθ. Πολιτοφυλακής οπλίσθησαν όλα τα δυναμικά μέλη του ΚΚΕ-ΕΛΑΣ, άτινα παραμένουσιν εις την κωμόπολιν, φορολογούσι και τρομοκρατούσι τους κατοίκους.

ε)    Η Στρατ. Δ/σις Αθηνών αναφέρει ότι πολλοί ελασίται κατέρχονται εκ Λαμίας κλπ. εις Αθήνας με αόριστον άδειαν προς αναδιοργάνωσιν της Ε.Π. Αθηνών.

στ)  Κατά θετικάς διασταυρωμένας πληροφορίας πολλοί επικίνδυνοι αναρχικοί εισέρχονται και εξέρχονται των Αθηνών-Πειραιώς κλπ. διά Βρεττανικών μέσων μεταφοράς, προς αποφυγήν ελέγχου.

Παρίσταται άμεσος ανάγκη όπως γίνη ενέργεια προς το Βρεττανικόν Στρατηγείον διά τον έλεγχον της ακριβείας της πληροφορίας ταύτης. Οι κινούμενοι δέον να ώσιν εφοδιασμένοι δι’ ημετέρων αδειών ταξειδίου, οι δε επιστρέφοντες όμηροι να παραδίδωνται εις την Αστυνομικήν Δ/σιν προς έλεγχον.

ζ)    Η ΙΙΙ Ορεινή Ταξιαρχία αναφέρει.

-Οκτώ (8) ένστολοι επέδραμον την21 τρ. μηνός εις χωρίον ΣΟΦΙΚΟΝ Κορινθίας προς σύλληψιν Εθνικιστών, αλλ’ απέτυχον, λόγω ενόπλου αντιστάσεως των κατοίκων.

-Τοιαύται ένοπλοι ομάδες περιφέρονται εις τα διάφορα χωρία της Κορινθίας, αίτινες φορολογούσι και τρομοκρατούσι τους κατοίκους.

-Οι κάτοικοι όλων των χωρίων αιτούσι οργάνωσιν εθνοφυλακής ή δημιουργίαν κοινοτικών αστυνομιών διά την εξόντωσιν των ληστοανταρτών.

η)    Εξακολουθούσιν υποβαλλόμεναι αθρόαι αιτήσεις κατοίκων χωρίων Νομού Αττικοβοιωτίας διά την αποστολήν εθνοφυλακής, Χωρ/κής ή διά την προσωρινήν δημιουργίαν Κοινοτικής Αστυνομίας, επί τω σκοπώ της εξολοθρεύσεως των ληστανταρτών, οίτινες λυμαίνονται τα χωρία των.

θ)    Η Στρατ. Διοίκησις Αθηνών αναφέρει ότι την 20/12/44 ανεχώρησεν εξ Αγίου Γεωργίου Λεωνιδίου Πελοποννήσου το πετρελαιοκίνητον «Νικόλαος» με Κυβερνήτην τον Παναγιώτην Γιαννόπουλον και με έξ – 6 άτομα πλήρωμα με εντολήν να δολοφονήσουν τον Βασιλέα Ελλήνων ΓΕΩΡΓΙΟΝ Β΄.

Αθήναι τη 27 Ιανουαρίου 1945

Ο
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΙΣ                                          Ε Π Ι Τ Ε Λ Α Ρ Χ Η Σ

-ΓΕΣ(Γραφ. ΙΙ/Β)(υ.τ.α)                                         Γ.ΠΕΤΑΛΑΣ
-Γραφ. ΙΙΙ ΑΣΔΑ                                               Συντ/ρχης Πυρ/κου
-Γραφ. ΙΙ/Β   .//.
-Ιην Μεραρχίαν
-ΙΙ Μεραρχίαν                                                      Διά την ακρίβειαν
Το ΙΙον ΓΡΑΦΕΙΟΝ
Τ.Σ.Υ.

Δελτίο πληροφοριών, ΣΔ/2ΕΓ/25 Δεκ 1944

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΙΙον

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Ν
Πληροφοριών από της 14ης ώρας της 24/12/44
μέχρι της 14ης ώρας της 25/12/44.-

ΕΣΤΙΑΙ ΠΥΡΟΣ

1.-    Συν/γμα χωρ/κής: (Δελτίον 24/12/44 ώρα 19.10΄)

Επαναστάται έχουν τεταγμένον πυροβόλον εις ύψωμα ΜΙΣ ΔΟΥΓΚΑΝ (388,1-424,4).

Την 17ην ώραν της 23/12/44 όλμος ήτο τεταγμένος μεταξύ Β.Δ. γωνίας νεκροταφείου και της οδού Μάρκου Μουσούρη επί αντερίσματος (380,4-432).

2.-    Αξ/κός: Παρατήρησις 24/12/44

Εις την ταράτσαν της υψηλοτέρας οικίας παρά το άλσος Παγκρατίου (387-435,5) υπάρχει βαρύ πολυβόλον εν δράσει.

Εις το τηλεφωνικόν κέντρον της οδού Κωλέττη (372,5-454) χθες βράδυ ήσαν 15 περίπου επαναστάται με ένα πολυβόλον. Ούτοι όταν βλέπουν άρμα αποκρύπτονται εις το υπόγειον του κτιρίου.

Όπισθεν Αγ. Σπυρίδωνος Παγκράτι και εις σημείον περίπου (385-436,5) την 16ην ώραν της 24/12/44 ήτο όλμος τεταγμένος. Συνέχεια

Δελτίο πληροφοριών, ΣΔΑ/2ΕΓ/22 Δεκ 1944

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΙΙον

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Ν
Πληροφοριών από της 14ης ώρας της 21/12/44 μέχρι
της 14ης ώρας της 22/12/44.

ΕΣΤΙΑΙ ΠΥΡΟΣ

1.-    Συν/γμα χωρ/κής:

Χθες εις γωνίαν Σαλαμίνος και λεωφ. Κων/πόλεως ευρίσκετο τεταγμένον πυροβόλον καμουφλαρισμένον.

2.-    Ιδιωτική θετική:

Εις τους σταύλους περιοχής Κουμάρι μεταξύ γέφυρας Κολοκυνθούς και εργοστάσιον Λαναρά υπάρχουν πυροβόλα, τρακτέρ και πυρομαχικά. Συνέχεια

Δελτίο πληροφοριών, ΣΔΑ/2ΕΓ/19 Δεκ 1944

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΙΙον                                                        Σελίς 1

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Ν
Πληροφοριών από της 14ης ώρας της 18/12/44
μέχρι της 14ης ώρας της 19/12/44.-

ΕΣΤΙΑΙ ΠΥΡΟΣ
1.-    Αρχηγείον Χωρ/κής:

Μεταξύ πυριτιδοποιείου και Περιστερίου και από Πυριτιδοποιείο εις 1500 μέτρα υπάρχει μία αρδευτική δεξαμενή και παραπλεύρως εν δένδρον (μουριά) κάτωθεν της Μουριάς είναι τεταγμένον πυροβόλον βάλλον κατά της πόλεως και καλώς καμουφλαρισμένον. Τούτο ανακαλύπτεται εκ της μεγάλης κινήσεως περί αυτό επαναστατών.

2.-    Τμήμα Μεταγωγών: (Διεβ/σθη εις ΓΕΣ).

Εις περίβολον φυλακών Βουλιαγμένης χθες την 13.30΄ ήσαν τεταγμένα ένα πυροβόλον και δύο όλμοι.

3.-    Δ/νσις Αστυν. (δελτίον 18/12/44):

Εις την ταράτσαν της 5ορόφου γωνιαίας πολυκατοικίας επί των οδών Σπ. Τρικούπη και Καλλιδρομίου υπάρχει πυροβόλον.

Όλμος βάλλον κατά του κέντρου της πόλεως (περιοχής Παλαιάς Βουλής) είναι τεταγμένος εις την Πλατείαν Ψυρρή παρά τα δερματοπωλεία.

4.-    Ιδιωτική θετική: Εις εργοστάσιον Ναθαναήλ (Στάσις Σωτηριάδου) υπάρχει αντιαεροπορικόν πολυβόλον επίσης και εις το εργοστάσιον Κλωναρίδου.

5.-    Αρχηγείον Χωρ/κής: (Δελτίον 18/12/44)

Επί της γωνίας των οδών Ευρυτανίας – Βαλτετσίου (Αμπελόκηποι) έχουν τάξει δύο βαρέα πολυβόλα.

6.-    Ιδιωτική θετική:Εις αγρόκτημα ολίγον προ του νεκροταφείου Περιστερίου και πέριξ δύο χαρακτηριστικών δένδρων μιας Μουριάς και μιας Λεύκας υπάρχουν δύο πυροβόλα των επαναστατών βάλλοντα κατά της πόλεως.

7.-    Συν/μα Χωρ/κής:Χθες και ώραν 11ην δύο πυροβόλα των 105 ήσαν τεταγμένα εις την αυλήν του Σχολείου Υμηττού κειμένου Α. της πλατείας 200 μέτρα καλυπτόμενα υπό 3 δένδρων, ταύτα χειρίζονται 2 Ιταλοί Αξ/κοί. Έχουν άφθονα πυρομαχικά και έβαλον χθες κατά Γουδί και Κολωνακίου.

8.-    Ιδιωτική θετική:Εντός του Γηροκομείου υπάρχουν όλμοι τεταγμένοι:

Εις την ταράτσαν της πολυκατοικίας παρά την διασταύρωσιν των οδών Κηφισσίας και Ερυθρού Σταυρού υπάρχει πολυβόλον.

Παράρτημα δελτίου 19/12/44                    Σελίς 2

ΔΙΑΦΟΡΑ

1.-    Περιγραφή Γερμανικής χειροβομβίδος V. 3:

Φέρει ξυλίνην λαβήν και είναι ενισχυμένη με δυναμίτιδα εις μέγεθος 3πλάσιον.

Ενέργεια: Προσδένεται διά δύο σχοινίων εν μονίμως εκ της ξυλίνης λαβής και έτερον εκ της περόνης. Όταν το όχημα πλησιάζη η χειροβομβίς που ευρίσκεται εις το ρείθρον του πεζοδρομίου διά χάρτου σύρεται εις το μέσον του οδοστρώματος διά του εκ της λαβής σχοινίου ενώ συγχρόνως σύρεται το έτερον το εκ της περόνης σχοινίον. Ούτω προκαλείται η διάρρηξίς της και η κατά του οχήματος ενέργειά της.

2.-    Αρχηγείον Χωρ/κής (δελτίον 18/12/44)

Εις την πλατείαν Αγ. Μελετίου και εις αναγκαστικήν συγκέντρωσιν των κατοίκων ο αρχηγός της ΕΠΟΝ κατεφέρθη κατά των Άγγλων και εδήλωσεν ότι ο πόλεμος θα συνεχισθή μέχρι τέλους από οικίας εις οικίαν.

Τας επιχειρήσεις Αττικής διευθύνει ο στρατηγός Μάντακας με Διευθυντήν γραφείου επιχειρήσεων τον Ταγ/χην Παπαδάκην Στυλιανόν.

Εις την οδόν Αναγνωστοπούλου 19-21 διαμένει ο κομμουνιστής ιατρός Ολύμπιος όστις έλεγεν ότι πρέπει ο ΕΛΑΣ να σφάξη όλους τους Αξ/κούς και εθνικιστάς για να ζήση ο άλλος κόσμος.

Εις τας περιφερείας Κηφισσίας, Αμαρουσίου, Καλογρέζης ενεργείται στρατολογία πάντων των δυναμένων να φέρουν όπλα.

Εις τον σταθμόν του Σιδηρ. εις Ν.Ηράκλειον υπάρχει επιστεθμείον των ανταρτών.

Γενικόν Στρατηγείον του ΕΛΑΣ ευρίσκεται εις Κολωνόν επί της Ιωαννίνων και έναντι της Λαμπελέτ.

7.-    Ιδιωτική πηγή: Εις περιοχήν Γκύζη λέγουν οι επαναστάται ότι αύριον το απόγευμα αναμένουν γενικώς Αγγλικήν επίθεσιν επειδή ο μήνας έχει 20 και εκπνέει η προθεσμία καταθέσεως των όπλων.-

8.-    Ιδιωτική θετική: Χθες εις περιοχήν Παγκράτι – Καισαριανής συνελήφθησαν 6 Άγγλοι αιχμάλωτοι, σήμερον δε περί τους 10 άπαντες ωδηγήθησαν εις Πολιτοφυλακήν Βύρωνος.-

Εις το τμήμα της οδού Αγορακρίτου (Αγ. Παντελεήμων) μεταξύ των οδών Μιχαήλ Βόδα και Αλκαμένους υπάρχει ταβέρνα όπου καθ’ εκάστην και από ώρας 14-15 γίνεται διανομή νέων διά τους περιφερειακούς τηλεβόας, έναντι τούτου υπάρχει γκαράζ των επαναστατών.

9.-    Ιδιωτική θετική: Εις την οδόν Κασταλίας υπάρχει Φρουραρχείον του ΕΛΑΣ.

Εις την οδό Σκοπέλου ευρίσκονται τα γραφεία ενός Συν/τος του ΕΛΑΣ και Επιμελητεία.

Εις Παλαιά Σφαγεία ευρίσκεται ο Χρήστος Ζανάπαλης αρχηγός ΚΚΕ περιοχής ως και η σύζυγός του. Δέον να γίνη αιφνηδιαστική έρευνα και να συλληφθούν όλοι οι εντός της οικίας του ευρισκόμενοι.-

Παράρτημα δελτίου 19/12/44                 Σελίς 1

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑ

1.-    Ιδιωτική πηγή:

Νάρκαι υπάρχουν:

Επί της διασταυρώσεως Αχαρνών – Ηπείρου, και επί της Ηπείρου 4-5 νάρκαι.

Εις το οδόφραγμα Πατησίων – Αγ. Μελετίου.

Εις την περιοχήν μεταξύ Διαβολορεύματος και συνοικ. Ελληνορώσσων (εντεύθεν Ψυχικού), ως και εις τα οδοφράγματα των παρόδων της οδού Κηφισσίας από Επαύλεως Θων μέχρι Γηροκομείου.

Εις τας παρόδους της οδού Πριγκηπίσσης Ριανκούρ (Αμπελόκηποι).

Επί της διασταυρώσεως Κοδριγκτώνος – Μαυροματαίων διαγωνίως από ταβέρνα Μονμάρτη προς Ι.Δροσοπούλου εν συνόλω έξ (6).

Άνδρου – Ι.Δροσοπούλου εις το κατάστρωμα της οδού 2 νάρκαι.

Εις το οδόφραγμα Λευκάδος – Ιθάκης και οδού Κυψέλης.

Επί της οδού Στουρνάρα 2 νάρκαι.

Εις τας 4 δεξιάς παρόδους της οδού Γκύζη και προς το τέρμα ταύτης οδόφραγμα με νάρκες.

Οδοφράγματα υπάρχουν:

Επί Στουρνάρα διά κατεδαφίσεως κτιρίων Γεν. Ασφαλείας.

Επί Λεωφ. Αλεξάνδρας και εις γωνίαν με Αρμένη – Βραϊλά.

Επί Λεωφ. Αλεξάνδρας και τέρμα Ιπποκράτους.

Εις όλας τας παρόδους της οδού Γκύζη.

2.-    Ιδιωτική θετική:

Εις την πολυκατοικίαν Παβαδέα γωνία Μαυρομιχάλη και Διδότου εγκατελήφθη σήμερον υπό των επαναστατών ποσότης πυρομαχικών με πιθανώς και νάρκας.

3.-    Δ/νσις Αστυνομίας:

Εις την οδόν Αγ. Κων/τίνου και Μαινάνδρου έχουν κατασκευάσει οδόφραγμα δι’ αχρήστων αυτοκινήτων και έχουν τοποθετήσει νάρκας.

4.-    Αρχηγείον Χωρ/κής:

Νάρκαι υπάρχουν:

Εις την οδόν Κυψέλης παρά τον Αγ. Γεώργιον, οδόν Λασκαράτου (στάσις Σωτηριάδου) έμπροσθεν του Ταχυδρομείου και εντός του οδοφράγματος, Ανδρέου Μεταξά και Πλατείας Εξαρχείων, Ι.Δροσοπούλου και Τήνου.

5.-    Ιδιωτική θετική:

Οδοφράγματα επί της οδού Ερυθρού Σταυρού και εις την διασταύρωσίν της με την Κηφισσίας και την Λαρίσσης.

6.-    Ιδιωτική θετική:

Δύναμις περιοχής Γηροκομείου 500 επαναστάται εξ Ευβοίας εξ ων πολλοί γενειοφόροι.

Εις την οδόν Κερκύρας υπάρχει δύναμις 100 πολιτοφυλάκων.

Παράρτημα δελτίου 19/12/44                      Σελίς 1

ΤΥΠΟΣ – ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑ – ΗΘΙΚΟΝ

1.-    Ιδιωτική θετική:

Εις την Περιοχήν των πολυκατοικιών του Συνοικισμού Γηροκομείου ο λαός πεινά και ως εκ τούτου δυσανασχετεί ποικιλλοτρόπως. Έχουν επιταχθή όλα τα τρόφιμα των Καταστημάτων, εκ των οποίων όμως ελάχιστα έχουν διανεμηθή εις τον λαόν.

Οι αντάρται της περιοχής αυτής διαιτώνται με κρίθινον άρτον. Διαμαρτύρονται εντόνως διά τα κομμουνιστικά εμβλήματα τα οποία βλέπουν πέριξ των ως και διά τας κομμουνιστικάς επαγγελίας των διαφόρων καθοδηγητών, λέγοντες «ημείς δεν ήλθομεν εδώ διά να πολεμήσωμεν διά την εγκαθίδρυσιν του κομμουνισμού, αλλά διά την δημοκρατίαν. Είμεθα Δημοκράται».

Είναι λίαν καταπεπονημένοι και απογοητευμένοι από την εξέλιξιν της καταστάσεως, διότι ήλπιζον ότι εντός 24ώρου θα κατελάμβανον την Σχολήν Χωροφυλακής.

2.-    Ιδιωτική θετική:

Εις την περιοχήν Στρέφι ο τηλεβόας μετέδωσε σήμερον την πρωΐαν, ότι όλοι οι κάτοικοι ανεξαρτήτως πολιτικών φρονημάτων ακόμη και οι Αντιδραστικοί πρέπει να προσέλθουν χωρίς κανέναν φόβον εις το δημοτικόν Σχολείον της οδού Πολυβίου διά να συζητήσουν διάφορα θέματα ενδιαφέροντα όλους τους Έλληνας και προπαντός το πως μπορεί να σταματήση η αιματοχυσία.

Εις την αυτήν περιοχήν διάφορα πανώ παριστάνουν οικίας φλεγομένας και αναγράφουν τας λέξεις «Οι απελευθερωταί του Σκόμπυ.» ΕΑΜ 7ος Τομεύς.

3.-    Ιδιωτική μη επιβεβαιωθείσα:

Λέγεται, ότι εις την Περιοχήν Περιστερίου ο Διοικητής του 17ου Τμήματος, η σύζυγός του (έγκυος 7 μηνών) και έτερος Αξ/κός εξετελέσθησαν διά λιθοβολισμού, αφού προηγουμένος εγυμνώθησαν.

Παράρτημα δελτίου 19/12/44                     Σελίς 1

ΣΤΡΑΤΕΥΜΑΤΑ – ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ:

1.-    Ιδιωτική θετική:

Εκ της πολυκατοικίας Εξαρχείων (Αραχώβης 61) ανεχώρησαν την 21ην ώραν της 17ης/12/44 οι εκ Τριπόλεως αντάρται ανακοινώσαντες ότι εσυνθηκολόγησαν.

Εις περιοχάς Εξαρχείων παρετηρήθη χθες σημαντική ελάττωσις των επαναστατών.

2.-    Αστυνομικός: (εδόθη εις ΓΕΣ)

13η Μεραρχία ΕΛΑΣ την 17ην υπό τον Οπούντιον Ματσούκας Δημ. εκ 1200 ανδρών ηυρίσκετο εις Χασιά.

3.-    Δ/νσις Αστυν. (Δελτίον 18/12/44)

Έδρα των 3ου και 4ου λόχου περιοχής Αχαρνών εις το δημοτικόν σχολείον γωνία Ταρσού και Αλκαμένους.

Την 5.30΄ ώραν της χθες διήλθον εκ της περιφερείας ΙΕ΄ τμήματος και έκαμψαν την οδόν Ξανθίππης προς Αγ. Μελέτιον περίπου 800 επαναστάται ένοπλοι και συντεταγμένοι, εις εξ αυτών ηρώτησε που ευρισκόμεθα; έτερος είναι μακρυά το Περιστέρι; και έτερος απήντησεν εις ερώτησιν ερχόμεθα εκ Κοκκινιάς.

4.-    Ιδιωτική πηγή:

Δ/σις Τάγματος περιοχής Γκύζη εις την οδόν Γκύζη αρ.30.
5.-    Συν/μα Χωρ/κής:

50 περίπου επαναστάται την 10.20΄ ώραν της σήμερον κατεσκεύαζον οδόφραγμα ή συρματόπλεγμα εις θέσιν 500 μέτρα Ν.Α/κώς κορυφής Αρδυτού.

6.-    Ιδιωτική πηγή:

Την 23.30΄ ώραν της 17/12/44 φάλαγξ εξ 800 ανδρών (έφιπποι ή πεζοί) διήρχοντο την οδόν Αγ. Μελετίου με κατεύθυνσιν την οδόν Λιοσίων.

7.-    Ιδιωτική πηγή:

Επί της Λεωφ. Κηφισσίας και εις την περιοχήν εκκλησίας Αγ. Τριάδος διαμένει εν συνόλω δύναμις 300 επαναστατών άνευ ηθικού ετοίμων να παραδοθούν.

8.-    Αρχηγείον Χωρ/κής: (Δελτίον 18/12/44)

Δυνάμεις μεγάλαι του ΕΛΑΣ περίπου 2000 αφίχθησαν προ 3 ημερών και κατέλυσαν εις Κηφισσίαν, Χαλάνδρι, Αμαρούσιον και Γαλάτσι.

Εις το Δημ. Σχολείον παραπλεύρως εκκλησίας Αγ. Γεώργιος (Κολωνός) στρατωνίζονται πολλοί επαναστάται.

Εις το Μέγαρον Καρέλα γωνία Αιόλου και Πλατείας Δημοπρατηρίου είναι περίπου 100 ελασίται υπό έναν Ανθ/γόν με γυαλιά και πολιτικόν καθοδηγητήν έναν Κορωνάκον.

9.-    Ιδιωτική πηγή:

Εις το τέρμα της οδού Γκύζη και μετά την πλατείαν όλαι αι οικίαι αριστερά μεν του δρόμου, πολιτοφυλακή που κρατά τους ομήρους, δεξιά δε οι στρατωνισμοί.

Την 17/12/44 αφίχθη εις Γκύζη δύναμις 1000 ανδρών. Την ιδίαν ημέραν εις λόφον Σκουζέ κατέφυγε το υπόλοιπον των εκ των 3000 ανδρών ομού, ήτοι 2000 άνδρες.-

Παράρτημα δελτίου 19/12/44                    Σελίς 1

ΔΙΑΦΟΡΑ

1-     Τμήμα Μεταγωγών:

Εις την περιοχήν πλατείας Βάθης κυκλοφορούν Αξ/κοί του ΕΛΑΣ με άψογον ιδωτικήν περιβολήν ενδεδυμένοι διά να μη διεγείρουν υποψίαν ότι παρακολουθούν θέσεις φιλίων τμημάτων.

2.-    Ιδιωτική πηγή: θετική:

Εις την πολυκατοικίαν Αραχώβης 61 διαμένουν οι Αποστολίδης Δημοσιογράφος του Ριζοσπάστου, οι δύο υιοί του και εις Κίρκος μετά των υιών του πολιτοφυλάκων του ΕΛΑΣ. Άπαντες οι ανωτέρω είναι επικίνδυνοι κομμουνισταί.

Εκ της ιδίας πολυκατοικίας (Αραχώβης 61) απήχθη υπό των επαναστατών η οικογένεια Αντωνοπούλου μεταφερθείσα εις Γκύζη.

Μαυρομιχάλη 25 είναι η κατοικία του Δημητρίου Δελεζάκου πολιτικού καθοδηγητού περιοχής Γκύζη.

3.-    Δ/νσις Αστυν. (δελτίον 18/12/44)

Από αξιόπιστον πηγήν γενικόν Στρατηγείον του ΕΛΑΣ είναι εις την πλατείαν Κολωνού κάτωθι λόφου Σκουζέ και επί της εκεί μεγαλυτέρας οικίας.

Β. Στρατηγείον του ΕΛΑΣ περιοχών Κυψέλης – Γκύζη – Πολυγώνου – Εξαρχείων εις Ίλιον Τρωάς (Κυψέλη) επί των οδών Σπετσών και Κερκύρας όπου κρατούνται πολλοί αιχμάλωτοι εθνικισταί.

Φρουραρχείον Κυψέλης του ΕΛΑΣ εις το τέρμα της οδού Κυψέλης παρά την πλατείαν.

Φρουραρχείον του ΕΛΑΣ περιοχής Αχαρνών εις το Γυμνάσιον γωνία Αχαρνών και Χέϋδεν.

Εις θέσιν Πετρούπολις παρά τα Ν.Λιόσια έχουν φέρει αστυνομικούς και Αξ/κούς χωρ/κής. Εις Ν.Λιόσια μετέφερον τον Αστυνόμον Ευαγγελόπουλον, έναν υπαρχιφύλακα, δύο αστυφύλακας και προ 15νθημέρου 50-55 Αξ/κούς Χωρ/κής και Χωροφύλακας. Από όλους τούτους αφήρεσαν τον ρουχισμόν και τους ωδήγησαν προς άγνωστον κατεύθυνσιν.

Από δυσηρεστημένον ελασίτην παρεσχέθη η πληροφορία ότι οι Ζεύγος, Σάντος, Πορφυρογένης, Χατζημιχάλης, Μάντακας και οι περί αυτούς συσκέπτονται καθημερινώς περί την 19ην ώραν εις τινα οικίαν της οδού Αγίας Ζώνης (Κυψέλη) συνεγείροντες προς τούτο τα εις την περιοχήν εκεί τμήματα των επαναστατών.

Κατά βασίμους πληροφορίας εις ονόματι Μιχαλόπουλος διατηρών το εστιατόριον Τιτάνια (γωνία Σατωβριάνδου και Ίωνος) υποστάς δυναμιτιστικήν απόπειραν κατά του εστιατορίου του κατόρθωσε να πλησιάση τον Λοχαγόν Γερμανόν διευθύνοντα τας επιχειρήσεις και μάλιστα να του παραθέση χθες την μεσημβρίαν γεύμα εις το μπαρ (τέρμα της οδού Ίωνος και ολίγον προς της διασταυρώσεώς της με την Βερανζέρου. Εμεσολάβησε προς τούτο μία γυνή εργαζομένη εις το μπαρ τούτο.

Εκ του συνοικισμού Περιστερίου απήχθησαν προς άγνωστον μέρος άπαντες οι επιστήμονες.

4.-    Ιδιωτική θετική:

Επί της οδού Καπνοκοπτηρίου μεταξύ Αβέρωφ και Στουρνάρα λειτουργεί ασύρματος των επαναστατών με κεραίαν και ηλεκτρικήν γεννήτριαν.

5.-    Ιδιωτική θετική:

6 Αξ/κοί χωρ/κής διαμένοντες εις Δημοτικόν Νοσοκομείον Πατησίων ευρέθησαν νεκροί με κεκομένα τα άνω και κάτω άκρα παρά τον Άγιον Ανδρέαν (Εργοστάσιον Ναθαναήλ). Εξ ενός πτώματος Συν/ρχου Χωρ/κής είχον αφαιρέσει την γλώσσαν διά λαβίδος. Επίσης έτερος Ανθ/στής χωρ/κής ευρέθη φονευμένος όπισθεν νεκροταφείου Πατησίων.

Την 16/12/44 αυτοκίνητον αφιχθέν εις Αθήνας εξ Ωρωπού μεταξύ των επιβατών του έφερε και 2 Άγγλους στρατιώτας τυφλωθέν τας παρά των επαναστατών αφού τους αφήρεσαν τον οπλισμόν και τας χλαίνας των.

Διαταγή Απαγόρευσης συνεργασίας με Πολιτοφυλακή, ΣΔΑ/3ο Γρ/30 Οκτ 1944

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΙΙΙ
ΑΡΙΘ.Α.Π.338

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΑΘΗΝΩΝ
Ε Ν Τ Α Υ Θ Α

Κατόπιν της υπ αριθ.5913/25-1036/19-10-44 αναφοράς υμών δι ης υπεβλήθη υμίν το υπ αριθ. Ι/8/3/16-10-44 έγγραφον της Εθνικής Πολιτοφυλακής,
Α π α γ ο ρ ε ύ ω
πάσαν συνεργασίαν υμών με την προαναφερομένην Εθνικήν Πολιτοφυλακήν.
Υπό το πνεύμα αυτό να εκδοθούν αμέσως διαταγαί προς άπαντα τα Αστυνομικά Τμήματα.
Αναφέρατε λήψιν και εκτέλεσιν.-

Αθήναι τη 30 Οκτωβρίου 1944
Ο
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Π.ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΙΣ
-Γραφεία ΙΙΙ ΣΔΑ
– .//. ΙΙ
-Αστυνομικήν Δ/σιν Πειραιώς
-Γραφείον Διοικητού

Ακριβές αντίγραφον
Το
ΙΙΙ Γραφείον
Τ.Σ.Υ.

Ενημέρωση ΣΔΑ προς ΕΛΑΣ επι καταγγελιών, ΣΔΑ/27 Οκτ 1944

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ  ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                       Τηλεφωνικώς
ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΔΙΟΙΚΗΤΟΥ
Αριθ.20061

ΠΡΟΣ
Α΄ Σώμα Στρατού ΕΛΑΣ

Επί υπ’ αριθ. 700/17-Χ-44 αναφοράς σας γνωρίζω ότι ενήργησα προσωπικώς μετά του Επιτελάρχου μου και Υπασπιστού μου, εξήτασα επί τόπου και διεπίστωσα εξ όλων των πληροφοριών προερχομένων από τους περιοίκους διευθυντάς καφενείων, καταστήματα και ιατρούς Νοσοκομείων κλπ. ότι ουδείς εφονεύθη και ότι ουδείς πυροβολισμός έπεσε εις την περιοχήν της πύλης των παραπηγμάτων σήμερον ΣΤΟΠ.- Επίσης από λεπτομερή αναγνώρισιν μέχρι Φθισιατρείου και Ζωγράφου ουδαμού διεπίστωσα ένοπλον πολίτην περιφερόμενον.-

Αθήναι τη 27-Χ-44

Ο
Στρατ. Διοικητής
Π.ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΥΠΟΣΤΡΑΤΗΓΟΣ

Δελτίο πληροφοριών, ΣΔΑ/3ΓΡ/25 Οκτ 1944

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΙΙΙον

ΕΚΘΕΣΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
25-10-44

Κατά πληροφορίας μάλλον εξηκριβωμένας τμήματα του ΕΛΑΣ των περιοχών ιδία Καισαριανής Βύρωνος κλπ. συγκεντρούνται εις περιοχάς Πετραλώνων και Πλάκας με σκοπόν να προκαλέσωσι ταραχάς εις την περιοχήν Θησείου.

Τας πληροφορίας ταύτας πλην των άλλων πηγών ανέφερε και το Θ΄. Αστυνομικόν Τμήμα.

Εις την αυτήν ως άνω περιοχήν συνέβησαν κατά την διάρκεια της χθες τα κάτωθι συμβάντα:

Ι.-    Ο Ανθ/γός Αννιτσάκις Ι. διαμένων εις περιοχήν Θησείου, ειδοποιήθη παρά φιλικών του προσώπων ανηκόντων εις το ΕΑΜ και διαμενόντων εις Πετράλωνα, να εγκαταλείψη το Θησείον διότι πρόκειται να γίνουν τοιούτου είδους ταραχαί εκ μέρους του ΕΛΑΣ ώστε θα διακινδυνεύση η ζωή του. Συνέχεια

Εκθεση συνδέσμου ΣΔΑ με 2 ΜΕΡΑΡΧΙΑ (ΕΛΑΣ) αρ.3, 24 Οκτ 1944

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΕΤΑ ΙΙ ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ ΕΛΑΣ

ΕΚΘΕΣΙΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ.3
Επί της αποστολής μου ως συνδέσμου μετά της ΙΙ Μεραρχίας ΕΛΑΣ.

Ι.      Ως και διά του από 21-10-1944 υποβληθέντος δελτίου  πληροφοριών ανέφερον, ο Διοικητής της Μεραρχίας μετά του υπασπιστού του εξακολουθεί απουσιάζων της έδρας του, επανακαμψάντων μόνον του Καπετάνιου Ορέστου και του Επιτελάρχου. Ολόκληρον το Επιτελείον Μεραρχίας είχε μεταβή διά τας επιχειρήσεις αίτινες έμελλον να γίνωσιν εις Χαλκίδα εναντίον του εκεί παραμένοντος Τάγματος Ευζώνων.

ΙΙ.    Εξακολουθεί εισέτι η εντύπωσις εις πάντας τους άνδρας της Μεραρχίας ότι, εντός ολίγου και δη προ της 28ης τρέχοντος η Μεραρχία πρόκειται να μετασταθμεύση εις Αθήνας ίνα αναλάβη των κόπων της. Συνέχεια