Εκθεση δράσης ΔΣΕ στην Πελοπόννησο απο τέλος 1946-τέλος 1949, ΣΔΠ/Α2/Φεβ 1950

ΣΤΡΑΤ/ΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟΝ Α2                                                                ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 1950

ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΟΣΥΜΜΟΡΙΤΙΣΜΟΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΑΠΟ 1946 ΜΕ ΤΕΛΟΣ 1949

ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΙΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΣ
ΣΥΜΠΛΟΚΑΙ
ΟΡΓΑΝΩΣΙΣ
ΚΑΜΨΙΣ
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Η εξιστόρησις των εν τω ΤΕΥΧΕΙ τούτω Γεγονότων, Αιτίων, Παρατηρήσεων και Συμπερασμάτων βασίζεται επί κατεθέσεων του παραδοθέντος τέως Επιτελάρχου της VII ΚΣ/ΚΠΣ Μεραρχίας Πελ/νήσου Αντ/ρχου ΚΣ/τών ΚΟΝΤΑΛΩΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, κατόπιν υποβληθέντος αυτώ ερωτηματολογίου παρά του Διευθυντού Α2/Σ.Δ.Μ Αντ/ρχου ΛΟΝΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ.
Το πρωτότυπον ΤΕΥΧΟΣ προσυπεγράφη παρά του ανωτέρω Αρχισυμμορίτου.
Τ.Σ.Σ
—————————————-

Κ/ΣΥΜΜΟΡΙΤΙΣΜΟΣ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ (1946-1949)
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΙΣ-ΟΡΓΑΝΩΣΙΣ-ΑΝΑΠΤΥΞΙΣ-ΣΥΜΠΛΟΚΑΙ-ΚΑΜΨΙΣ-ΔΙΑΛΥΣΙΣ
Ι. ΓΕΝΙΚΑ
1. Η απατηλή μάσκα με την οποίαν παρουσιάζετο το Κ.Κ.Ε. ως Εθνική απελευθερωτική οργάνωσις έναντι των Κατακτητών παρέσυρε σοβαρές Λαικές Μάζες στην επιρροή του. Εις τούτο συνετέλεσαν:
(α) Η έγκαιρη εξάπλωσις Κομμουνιστικών Στελεχών εις ολόκληρον την Ελλάδα και η οργάνωσις ενόπλων ομάδων από του 1942.
(β) Η ηγεσία της Ελλάδος δεν κατώρθωσε να οργανώση και διευθύνη εγκαίρως ένοπλον Εθνικόν αγώνα εναντίον των Κατακτητών.
(γ) Η ενίσχυσις παρά των συμμάχων Άγγλων του ΕΛΑΣ υπεβοήθησε τα σχέδια του Κ.Κ.Ε. Συνέχεια

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 1114/381
Κόρινθος τη 19 Ιουνίου 1945
Η
ΑΝΩΤΕΡΑ ΣΤΡΑΤ. Δ/ΣΙΣ ΝΟΤ. ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΟΣ

ΠΡΟΣ
ΤΟ ΓΕΝΙΚΟΝ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ ΣΤΡΑΤΟΥ
Δ/ΣΙΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ Β΄
ΑΘΗΝΑΣ

‘‘Εκτέλεσις υπ. αριθ. Α.Π. 5501/16-6-45 Δ/γής υμών’’

Λαμβάνω την τιμήν να αναφέρω υμίν εις εκτέλεσιν της εν περιλήψει Δ/γής υμών τα κάτωθι.
Ι.     Ευθύς ως περιήλθε εις γνώσιν ημών ότι υφίστανται ομάδες Εθνικιστικαί εξοπλισμέναι εξεδόσαμεν την υπ’ αριθ. Α.Π. 1005/334/4-6-45 Δ/γήν ημών και εκοινοποιήσαμεν υμίν (υ.τ.α.).
Εις εκτέλεσιν ταύτης άπασαι αι Στρατιωτικαί Διοικήσεις ανέφερον ημίν ότι διέταξαν επισταμένην εξέτασιν προς διαπίστωσιν των πληροφοριών αυτών και αφοπλισμόν των τυχόν υφισταμένων ενόπλων ομάδων, προς δε τον έλεγχον των οργάνων Εθνοφυλακής άτινα τυχόν ηνέχθησαν τον εξωπλισμόν των ομάδων τούτων. Συνέχεια

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤ. Α.Π. 581
Εν Πάτραις τη 11η Ιουνίου 1945
Η
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΠΑΤΡΩΝ 65
ΠΡΟΣ
ΤΗΝ ΑΝΩΤ. ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΙΝ Ν Δ ΕΛΛΑΔΟΣ
(Διεύθυνσιν Επιχειρήσεων)
ΚΟΡΙΝΘΟΝ

«Περί δράσεως Εθνικοφρόνων ομάδων»
Λαμβάνω την τιμή ν’ αναφέρω τα κάτωθι:
Ι. Την 20ην ώραν της 8ης τρέχοντος εις Κλάους (C.6881) μία ομάς εκ 14 ατόμων (εξ ων οι 11 ήσαν ένοπλοι) ανηκόντων εις Εθνικήν οργάνωσιν, καθ’ ην στιγμήν διήρχετο ημιονικήν τινά οδόν της περιοχής εκείνης συνηντήθη με μικρόν Αγγλικόν τμήμα όπερ εκτελούσε κοινήν αποστολήν και ευρίσκετο εν συνεργασία με την Εθνοφυλακήν της περιοχής εκείνης.
Η ομάς αύτη άμα τη εμφανίσει των Άγγλων επαρουσιάσθη εις αυτούς και ανέφερεν ότι μετέβαινεν προς κατάληψιν θέσεων, προς υπεράσπισιν του χωρίου των κατά πάσης επιθέσεως ληστοσυμμορίας αντεθνικής ήτις το εσπέρας εκείνο – κατά πληροφορίας των – επρόκειτο να γίνη εναντίον του χωρίου των.
Εις σχετικήν δε ερώτησιν των Άγγλων απήντησαν ότι η ενέργεια των αύτη είναι εις γνώσιν της Εθνοφυλακής. Συνέχεια

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΠΑΤΡΩΝ 65
ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤ. Α.Π. 548

ΔΙΑΤΑΓΗ
Λαμβάνω την τιμήν να κοινοποιήσω κατωτέρω ως έχει την Α.Π. 1005/4-6-45 Διαταγήν ΑΣΔΝΔ Ελλάδος και εις εκτέλεσιν αυτής εντέλλομαι τα κάτωθι: καίτοι μέχρι σήμερον ουδέν δεδομένον έχω όπερ να βεβαιοί τας αναφερομένας πληροφορίας:
Ι. Απογορεύεται απολύτως όπως οι εθνικόφρονες πολίται εξοπλίζονται τη συνδρομή ή τη ανοχή υμών.
ΙΙ. Πας πολίτης οιασδήποτε παρατάξεως συλλαμβανόμενος οπλοφορών θα αφοπλίζεται και θα ενεργούνται κατ’ αυτού τα νόμιμα.
ΙΙΙ. Η συμπεριφορά των δυνάμεων εθνοφυλακής προς άπαντας τους πολίτας να διέπεται από πνεύμα καθαρώς Εθνικόν, ανώτερον και αχρωμάτιστον από απόψεως πολιτικής ή πολιτειακής, ώστε να μη δίδεται λαβή εις αντεθνικώς εργαζόμενα στοιχεία να εκκινούν συκοφαντικήν εκστρατείαν εις βάρως ημών.
Παρακαλώ αναφέραται ημίν επειγόντως έστω και αρνητικώς εάν υπάρχη τοιαύτη περίπτωσις εν τη περιφερεία υμών.

Πάτραι τη 9η Ιουνίου 1945
Ε.Ο.Τ.Δ.
Ο
ΕΠΙΤΕΛΑΡΧΗΣ
Γ. ΒΛΑΣΣΗΣ
Ταγ/χης Πεζικού

ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ – ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΠΑΤΡΩΝ 65
ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤ. Α.Π. 519

ΔΙΑΤΑΓΗ

Κατωτέρω κοινοποιώ ως έχει την υπ’ αριθ. Α.Π. 959/213/29-5-45 ΔΑΣΔΝΔ Ελλάδος προς γνώσιν.
Επί της εν λόγω διαταγής έχω να προσθέσω τα κάτωθι:
Ι. Ουδενός διαφεύγη την προσοχήν ότι ως εν τη κοινοποιουμένη διαταγή αναφέρεται υπάρχουσι άτομα άτινα βαρυνόμενα κατά τη διάρκεια της κατοχής με διαφόρους ποινικάς παραβάσεις ή και καταχρήσεις εις βάρος του λαού κατορθώνουν διά διαφόρων μέσων να παριστάνωσι τον υπερπατριώτην και να κατηγορούν διαφόρους αθώους πολίτας ότι δήθεν διέπραξαν διάφορα εγκλήματα, με μόνον και μόνον σκοπόν να καλύψωσι τα τρωτά των. Συνέχεια