Εκθεση Δράσης Οργάνωσης ΟΜΗΡΟΣ

Αντιστράτηγος ΚΙΤΡΙΛΑΚΗΣ ΣΤΥΛ.
Θέμα: Αναγνώρισις Εθνικής Οργανώσεως Εσωτερικού   ΟΜΗΡΟΣ

ΠΡΟΣ: Υπουργείον Στρατιωτικών
Διεύθυνσις Προσωπικού
Ειδικόν Τμήμα Εθνικής
Αντιστάσεως Συννημένα: 8
Αριθμ. Ε.Π. 400538

Αθήναι 20 Φεβρουαρίου 1949

1.- Κατά την διάρκειαν της κατοχής της Ελλάδος υπό των Ιταλογερμανών συνεκροτήθη εν τη υποδούλω Ελλαδι με έδρα τας Αθήνας και ελειτούργησεν η Εθνική Οργάνωσις εσωτερικού ‘ΟΜΗΡΟΣ’.
2.- Η οργάνωσις αύτη ειχεν ως κυρίαν αποστολήν την επ΄ωφελεία του συμμαχικού αγώνος συλλογήν και διαβίβασιν πληροφοριών δευτερευόντως ησχολήθη εις τινας περιπτώσεις με σαμποτάζ, εκδοσιν μυστικού εθνικόφρονος τύπου, διαφυγήν στρατιωτικών εις Μ. Ανατολήν.
3.- Η οργάνωσις αύτη ενήργει βάσει εντολών Υπηρεσιών του Στρατηγείου Μ. Ανατολής. Συνέχεια

Advertisements

Αναγνώριση Οργανώσεων ΟΜΗΡΟΣ-ΑΛΙΚΗ-ΚΟΔΡΟΣ

ΓΕΝΙΚΟΝ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ ΣΤΡΑΤΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ
Αριθ. Πρωτ. απορρ. 10
Αθήναι τη 23 Νοεμβρίου 1944
Το
Γραφείον Συνδέσμου Γ.Ε.Σ.
Πρός
Το Γεν. Επιτελείον Στρατού (Γραφ. ΙΙ)
Ε ν τ α ύ θ α
Λαμβάνω την τιμήν να υποβάλλω εν μεταφράσει το υπ’ αριθμ, GSI 9006 (13/ΧΙ/44) έγγραφον του Στρατηγείου του 3ου Βρετ. Σώματος Στρατού και να παρακαλέσω υμάς διά τα περαιτέρω. Συνέχεια

Βεβαίωση δράσης των Ομάδων ΟΜΗΡΟΣ, ΑΛΙΚΗ, ΚΟΔΡΟΣ, 23 Νοε 1944

ΓΕΝΙΚΟΝ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ ΣΤΡΑΤΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ
Αριθ. Πρωτ. απορρ. 10
Αθήναι τη 23 Νοεμβρίου 1944
Το
Γραφείον Συνδέσμου Γ.Ε.Σ.
Πρός
Το Γεν. Επιτελείον Στρατού (Γραφ. ΙΙ)
Ε ν τ α ύ θ α
Λαμβάνω την τιμήν να υποβάλλω εν μεταφράσει το υπ’ αριθμ, GSI 9006 (13/ΧΙ/44) έγγραφον του Στρατηγείου του 3ου Βρετ. Σώματος Στρατού και να παρακαλέσω υμάς διά τα περαιτέρω.
ΣΤΑΘΑΤΟΣ ΑΝΤ.
Αντ/ρχης Μηχ.
Κοιν. Υπουργείον Εσωτερικών
¨ ¨ Συγκοινωνίας
Συν/ρχην ΚΙΤΡΙΛΑΚΗΝ
Αντιπλοίαρχον Κ. ΧΑΣΙΩΤΗΝ

Ακριβές αντίγραφον
Ο
Γραμματεύς Α.Δ.Π
ΣΠΑΝΟΡΡΗΓΑΣ
Ανθ/χος
9006GSI Συνέχεια

Εκθεση Δράσης Οργανώσεων ΟΜΗΡΟΣ, ΑΛΙΚΗ, ΚΟΔΡΟΣ, 3o ΣΣ CMF/Στρατηγείο

ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΟΝ 3ου ΣΩΜΑΤΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥ C.M.F.
Προς
Το Ελληνικόν Γενικόν Επιτελείον Στρατού
Κατά την διάρκεια της εχθρικής Κατοχής της Ελλάδος η Βρεταννική Υπηρεσία, η υπεύθυνος για την παροχήν πληροφορίων εις Συμμαχικάς Διοικήσεις επί όλων των ζητημάτων των αφορώντων την δύναμιν, την διάταξιν και τας προθέσεις του εχθρού, εχρησιμοποίησε τας υπηρεσίας μεγάλου αριθμού Ελλήνων υπηκόων. Μεταξύ τούτων περιελαμβάνοντο
Αξιωματικοί και άνδρες όλων των όπλων των Ελληνικών δυνάμεων, ως και αριθμός ιδιωτών.
Η επικίνδυνος αύτη εργασία εξετελέσθη μετά περιφανούς επιτυχίας εις την περιοχήν Αθηνών και Αττικής από τριών κυρίως ομάδων, γνωστών υπό τα ονόματα ΟΜΗΡΟΣ – ΑΛΙΚΗ – ΚΟΔΡΟΣ και ο σκοπός του υπομνήματος τούτου είναι να φέρη εις την επίσημον γνώσιν σας την ταυτότητα των αρχηγών των οργανώσεων τούτων, οίτινες μέχρι τούδε παρέμειναν ανώνυμοι. Συνέχεια