Εκθεση δράσης Οργάνωσης ΜΙΔΑΣ 614, 27 Φεβ 1953

ΜΙΔΑΣ 614

Φ.Ε.Κ. 40

Τεύχος Αον της 27-2-1953

Προερχόμενοι εκ Μέσης Ανατολής απεβιβάσθησαν εκ του υποβρυχίου εις λιμένα της Λακωνίας την 2.8.1942 οι κάτωθι αποτελούντες την ανωτέρω οργάνωσιν διά κατασκοπείαν, σαμποτάζ κλπ.
(1) Τσιγάντε ή Σβορώνος Ιωάννης Αρχηγός
(2) Κώτσης Σπυρίδων
(3) Ρογκάκος Παν.
(4) Γιαννακόπουλος Μιλτ. ή Αριστείδης
(5) Μανωλόπουλος Φώτιος
(6) Γυφτόπουλος Δημ.
(7) Ανδρόνικος Ματθαίος
(8) Μαρασλής Αφεντάριος ή Μαράκης
(9) Λιάκος Θεόδωρος ετυφεκίσθη ασυρματιστής
(10) Ρούσσος Κων/νος ετυφεκίσθη ασυρματιστής
(11) Μωραϊτης Ιωάννης
(12) Ζακυνθινός Βασίλειος ή Μίκης.
Την 15.8.1942 αφίχθησαν εν Αθήναις και ήρχισαν εργαζόμενοι. Μεθ’ εαυτών έφερον 15 χιλιάδας χρυσάς λίρας, τρεις ασυρμάτους αγγλικής κατασκευής και ποικίλον πολεμικόν υλικόν. Συνέχεια

Advertisements

Εκθεση για την δράση του Τσιγάντε, 27 Ιαν 1946

Αθήναι 27 Ιανουαρίου 1946

ΕΚΘΕΣΙΣ

ΕΞΕΤΑΣΙΣ ΜΑΡΤΥΡΟΣ

 Κατά το διάστημα της κατοχής και περί μήνα Σεπ/βριον 1942- αρχάς του μηνός αν ενθυμούμαι καλώς – εμυήθην εις την οργάνωσιν ΜΥΔΑ. του Ταγμ/χου Πεζικού Τσιγάντε Ιωάννην. Μοί ανετέθη υπό του Ταγ/χου Τσιγάντε και μέχρι του θανάτου του η υπηρεσία της διανομής βοηθημάτων εις τας οικογενείας των εις Μέσην Ανατολήν υπηρετούντων Αξ/κών και Υπαξ/κών ως και των κρατουμένων τοιούτων. Ομοίως διάφοροι άλλαι αποστολαί διά την οργάνωσιν του κινήματος αντιστάσεως κατά των κατακτητών, δι’ ας δεν συντρέχει νομίζω λόγος λεπτομερούς αναπτύξεως. Μετά τον θάνατον του Ταγ/χου Τσιγάντε ηργάσθην ως βοηθός του Επιτελάρχου Συντ/χου Πεζικού Αντωνόπουλου Μιχ. ως και βοηθός ΙΙΙ Γραφείου του Επιτελείου ΜΥΔΑ. Συνέχεια

Εκθεση Προσωπικού Οργάνωσης ΜΥΔΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ

Των εις το Επιτελείον ΜΥΔΑ (Συν/χην Αντωνοπούλου Μιχ.)
εργασθέντων αξ/κών και ιδιωτών κατά το διάστημα της κατοχής
Αύγουστος 1942 – Οκτώβριος 1944

Α/Α

ΒΑΘΜΟΣ ΟΝ ΕΦΕΡΕ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΧΗ

ΟΠΛΟΝ Ή ΣΩΜΑ

ΒΑΘΜΟΣ ΟΝ ΦΕΡΕΙ ΣΗΜΕΡΑ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ

ΕΤΟΣ ΓΕΝ.

ΤΟΠΟΣ ΓΕΝ.

Συν/χης

Πεζικού

Υπ.
ε.α.

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ
Μιχ.

Αντ/χης

Πεζικού

Υπ.
ε.α.

ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ
Βασ

Γεωρ

1898

3

Αντ/χης

Πεζικού

Ταξ
ε.α.

ΔΗΜΟΤΑΚΗΣ Νικ  

4

Αντ/χης

Πεζικού  

Υποσ/γος

ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ
Μενελ.

Γεωρ

1895

5

Αντ/χης

Πεζικού

Αντ/γος

ΙΑΤΡΙΔΗΣ
Δημ

Μιχ

1893

6

Ταγ/χης

Πεζικού

Ταξ/γος

ΣΤΡΑΤΙΔΗΣ
Γερασ

Σπυρ

1899

7

Ταγ/χης

Διαβ.

Ταξ/γος

ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Ιωαν 

Σταμ

1904

8

Ανχ/χης

Πεζικου

Ανχης
ε.α

ΜΑΛΑΣΠΙΝΑΣ
Σπυρ.

 –

9

Ταγ/χης

Πεζικού

Σχης

ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ
Πλατ

Αριστ

1900

10

Ταγ/χης

Πεζικού

Σχης

ΚΕΡΑΔΗΜΑΣ  Παν

Χαραλ

1900

11

Ταγ/χης

Πεζικού

Σχης
ε.α.

ΤΣΙΛΙΜΙΓΚΡΑΣ
Στυλ

12

Ταγ/χης

 Πυρκού

Σχης

ΒΑΛΛΙΔΗΣ
Μιχ

Ευαγ

1904

13

Λοχαγός

Πυρκού

Σχης

ΔΟΥΚΑΣ
Στεφ

Δούκα

1907

Γαλαξίδι Φθιωτιδος

14

Λοχαγός

Πυρκού

Σχης

ΒΕΡΡΟΣ
Διον

Κων

1906

15

Λοχαγός

Διαβ

Σχης

ΣΑΜΠΑΛΗΣ
Χρ

Σωτηρ

1905

16

Ίλαρχος

Ιππικου

Σχης

ΖΟΡΜΠΑΛΑΣ
Γεωρ

Κων

1906

17

Λοχαγος

Πυρκού

Εφονευθη

ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ
Γ

18

Λοχαγος

Πυρκού

Σχης

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
Αλεξ

Χρησ

1908

19

Ίλαρχος

Ιππικού

Ανχης

ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ
Δημ

Ιωαν

1911

20

Ίλαρχος

Ιππικού

Σχης

ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
Δημ

Σπυρ

1909

21

Λοχαγος

Πυρκού

Ανχης
ΠΔ

ΜΑΡΤΙΝΟΣ
Κων

22

Λοχαγος

Πυρκού

Σχης

ΚΟΥΛΑΙΣΑΚΗΣ
Χαριλ

23

Λοχαγος

Αυτ./ων

Εφονεύθη

ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ

24

Ίλαρχος

Ιππικού

Σχης

ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
Ιωαν

Κων

1907

Λαμία

25

Υπ/λγος

 ΣΥΠ

Ανχης

ΤΟΥΣΑΣ
Βασ

Γεωρ

1912

26

Υπ/λγος

Πυρκού

Ανχης

ΚΡΙΤΣΙΛΗΣ  Διον

Αλεξ

 1914

27

Υπ/λγος

Πυρκού

Ανχης

ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ
Αν

Γεωρ

1915

28

Υπ/λγος

ΣΥΠ

Ανχης

ΜΠΕΛΜΠΑΣ
Δημ

Γεωρ

1913

29

Υπ/λγος

Πυρκού

Ανχης

 ΔΕΡΒΕΝΤΖΗΣ Λεων

Δημ

1914

30

Υπ/λγος

Φαρμ

Ανχης

ΑΝΤΩΝΑΤΟΣ  Σπ

Γεωρ

1909

31

Ανθ/γος

ΣΥΠ

Ταγ/χης

ΙΑΣΙΑΔΗΣ  Δημ

Αναστ

1908

32

Ανθ/γος

Ιππικού

Εφονεύθη

ΓΙΑΓΚΟΥ

 –

33

Υπ/λγος

Πυρκού

Εφονεύθη

ΛΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ
Βασ

34

Υπ/λγος

Πεζικού

Ανχης

ΚΟΜΝΗΝΟΣ  Ιωαν

Νικ

1915

Αντ/χης ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Δημήτριος

Βοηθός ΙΙΙ Γραφείον Υπηρεσία Αποστολής Αξ/κών εις
Ανταρτικάς Ομάδας – Διαναμή βοηθημάτων Διανομή Παρανόμου τύπου
Εκδόσεις Ταυτοτήτων.

Σεπτ. 1942 – Οκτώβριος 1944

Εκθεση Δράσης (σύντομη) Οργάνωσης ΜΥΔΑ, 12 Μαρ 1943

ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ ΜΥΔΑ
ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΙΙΙ

ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΕΚΘΕΣΙΣ

(Απεστάλη διά πρώτου ταχυδρομείου μετά θάνατον Τσιγάντε)

Ι.- Γενική Κατάστασις
1.- Ο Ελληνικός Λαός από της αρχής της καταλήψεως της Ελλάδος υπό των βαρβάρων κατακτητών εξεδήλωσε την εχθρότητά του προς τούτους δι’ αντιδράσεως παθητικής και ενεργητικής. Η εχθρότης αύτη του Λαού συνεχώς ογκούται και η αγανάκτησις φθάνει εις το κατακόρυφον κατόπιν των παντοειδών πιέσεων, στερήσεως των ελευθεριών, εκτελέσεων των πατριωτών, φυλακίσεων, συλλήψεων ομήρων ιδιωτών και αξιωματικών, ων πλείστοι μετεφέρθησαν εις το εξωτερικόν. Η επικείμενη επέκτασις της πολιτικής επιστρατεύσεως ηύξησεν έτι την έκρυθμον κατάστασιν, η δε αντιδράσις κατά ταύτης εξεδηλώθη παντοειδώς.
2.- Ο λαός, διαισθανόμενος ήδη ότι προσεγγίζει ο χρόνος, καθ’ ον θα εκδηλωθή συμμαχική πολεμική δράσις εις τε την Ελληνικήν Χερσόνησον, ευχαρίστως αναμένει την στιγμήν όπως αναλαμβάνων και ούτος τα όπλα, συμβάλη διά δευτέραν φοράν εν τω παρόντι πολέμω εις την επίτευξιν της τελικής νίκηςκατά των δυνάμεων του κακού.- Συνέχεια

Εκθεση Συνοπτική Οργάνωσης ΜΥΔΑ, 19 Ιαν 1943

Ε Κ Θ Ε Σ Ι Σ
Α Π Ο Λ Υ Τ Ω Σ – Σ Υ Ν Ο Π Τ Ι Κ Η
Των εργασιών του Στρατιωτικού Επιτελείου ΜΥΔΑ(Ταγ/ρχου Τσιγάντε Ιωάννου) κατά την περίοδον της κατοχής. Αύγουστος 1942 με Οκτώβριον 1944.-

Τον Αύγουστον του 1942 έφθασε εκ της Μέσης Ανατολής εις Αθήνας ο Ταγ/ρχης Πεζικού Τσιγάντες Ιωάννης με εντολήν της τότε υπό τον κ. Τσουδερόν Ελληνικής Κυβερνήσεως Καΐρου και του Συμμαχικού Στρατηγείου Μ. Ανατολής, όπως.
1) Οργανώση Γραφείον Πληροφοριών επ’ οφέλη του Στρατ. Μ. Ανατολής.
2) Συντονίση απάσας τας υφισταμένας Εθνικάς οργανώσεις διά την αποτελεσματικωτέραν αντίστασιν κατά των κατακτητών υπό ενιαίαν Δ/σιν και οργανώση ανταρτικήν κίνησιν εις ολόκληρον την Ελλάδα.-
3) Εκτελέση σειράν σαμποτάζ (αποστολή ΤΟΥΡΚΟΝΑΝΔ).
4) Διανείμη βοηθήματα εις τας οικογενείας των παθόντων υπό των κατακτητών ως και των εις Αίγυπτον ευρισκομένων Αξ/κών, Υπαξ/κών και οπλιτών.-
Κατά την εκτέλεσιν των ανωτέρω αποστολών του, παρά τας αφαντάστως μεγίστας δυσχερείας ο Ιωάννης Τσιγάντες κατώρθωσε να συγκροτήση Επιτελείον Ανωτέρων Αξ/κών διά την Δ/σιν του όλου αγώνος με Επιτελάρχην τον Συν/ρχην Πεζ. Αντωνόπουλο Μιχαήλ, γνωστόν εις το Στρατ. Μ. Ανατολής υπό το όνομα Ανίβας. Το Επιτελείον τούτο κατηρτίσθη υπό τας εξής προϋποθέσεις:
1) Οτι ο Τα/ρχης Τσιγάντες θα περιορίζετο εις την κυρίαν του αποστολήν(σαμποτάζ – ΤΟΥΡΚΟΝΑΝΔ).
2) Οτι θα εχορήγη εις το επιτελείον τα αναγκαιούντα υλικά μέσα (μέσα διαβιβάσεων – ταχέα, βραδέα – χρήματα, οπλισμόν κλπ.).- Συνέχεια

Εκθεση Πεπραγμένων Οργάνωσης ΜΥΔΑ

Ε Κ Θ Ε Σ Ι Σ

Α Π Ο Λ Υ Τ Ω Σ – Σ Υ Ν Ο Π Τ Ι Κ Η

Των εργασιών του Στρατιωτικού Επιτελείου ΜΥΔΑ(Ταγ/ρχου Τσιγάντε Ιωάννου) κατά την περίοδον της κατοχής. Αύγουστος 1942 με Οκτώβριον 1944.-

Τον Αύγουστον του 1942 έφθασε εκ της Μέσης Ανατολής εις Αθήνας ο Ταγ/ρχης Πεζικού Τσιγάντες Ιωάννης με εντολήν της τότε υπό τον κ. Τσουδερόν Ελληνικής Κυβερνήσεως Καΐρου και του Συμμαχικού Στρατηγείου Μ. Ανατολής, όπως.

1)     Οργανώση Γραφείον Πληροφοριών επ’ οφέλη του Στρατ. Μ. Ανατολής.

2)     Συντονίση απάσας τας υφισταμένας Εθνικάς οργανώσεις διά την αποτελεσματικωτέραν αντίστασιν κατά των κατακτητών υπό ενιαίαν Δ/σιν και οργανώση ανταρτικήν κίνησιν εις ολόκληρον την Ελλάδα.-

3)     Εκτελέση σειράν σαμποτάζ (αποστολή ΤΟΥΡΚΟΝΑΝΔ). Συνέχεια