Περί των συγκροτηθεισών ενόπλων ανταρτικών συμμοριών στον Αγιο Νικόλαο Κρήτης

Εξαιρ. Επείγουσα
ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΧΩΡ/ΚΗΣ ΛΑΣΗΘΙΟΥ
Αριθ. Ι/264/52ζ
Απόρρητος-Προσωπική
Αγ. Νικόλαος τη 2 Ιουνίου 1945

Προς
Την Στρατιωτικήν Δ/σιν Κρήτης
Γραφείον ΙΙΙ
Ηράκλειον

«Περί των συγκροτηθεισών ενόπλων ανταρτικών συμμοριών εις την περιφερειάν μου».
Λαμβάνω την τιμήν εν συνεχεία της ταυταρίθμου /52β από 30-5-45 ομοίας μου εν σχέσει με το εν περιλήψει αντικείμενον, να υποβάλλω προσηρτημένως αντίγραφον της υπ’ αριθ. 16/175/27β από 30-5-45 αναφοράς της Υ.Χ. Μεραμβέλλου, εξ ης προκύπτει ότι ο αριθμός των εις τας ορεινάς περιοχάς Καθαρού, Μαλλών, Λασηθίου, Σύμης-Βιάννου και πέριξ δρώντων ενόπλων συμμοριτών ηύξησε σημαντικώς και ήρχισε να αναφύεται σοβαρώτατον πρόβλημα εκ της υπάρξεως τοιούτων ενόπλων κακοποιών και αναρχικών, οίτινες ως γνωστόν ένα και μόνον σκοπόν επιδιώκουσι. Την δημιουργίαν ταραχών και σφαγών και εν ταυτώ την ανατροπήν της σημερινής Κυβερνητικής εξουσίας και την κατάληψιν ταύτης υπό τούτων. Συνέχεια

Advertisements

Ημερήσια διαταγή στρατιωτικού διοικητή Κρήτης προς αντάρτες, 25 Μαι 1945

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ Δ/ΣΙΣ ΚΡΗΤΗΣ
Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α
Διαταγή Στρατ. Διοικητού Κρήτης

Π Ρ Ο Σ
Την Ταξιαρχίαν Ανταρτών
Ο πόλεμος έληξε και στην Κρήτη. Τα τελευταία υπολείμματα των απαισίων εχθρών μας, συνεκεντρώθησαν στο Στρατόπεδο αιχμαλώτων. Με την λήξιν του πολέμου και την παράδοσιν του εχθρού, λήγει και ο αγών των Ανταρτών. Ο αγών τον οποίον από 4ετούς αρχίσατε και συνεχώς μέχρι σήμερον συνεχίζετε. Ο αγών κατά του κατακτητού, ο αγών διά την εξασφάλισιν της ελευθερίας και της ησυχίας του Κρητικού Λαού. Συνέχεια

Εκθεση δράσης ομάδας Πετρογιώργη

Εν Ηρακλείω τη 2α Μαρτίου 1945
Ο
Αρχηγός Ανταρτών Γεώργιος Πετρακογιώργης
Πρός
Την Στρατιωτικήν Διοίκησιν Νομού Ηρακλείου
Ενταύθα

Λαμβάνω την τιμήν να αναφέρω εις απάντησιν της υπό χρονολογίαν 17.2.45 διαταγής υμών.
Τα κάτωθι:
Μάχαι δοθείσαι παρά του υπ’ εμέ Σώματος
1η) Εις θέσιν (παπά Πέραμα) της περιφερείας Τεμενέλι, ως αναφέρει η υποβληθείσα έκθεσίς μου, η ανταρτική ομάς διετάχθη παρά του αντιπροσώπου του Συμμαχικού Στρατηγείου να διαλυθή και να συγκεντρωθή εις ορισμένον σημείον μετά 8 ημέρας, και ούτω ευρέθησαν 8 άνδρες μαζί μου των λοιπών διασκορπισμένων εις διάφορα σημεία. Εκυκλώθημεν την νύκτα της 8ης προς την 9ην Ιουλίου 1942, εκ δυνάμεως του εχθρού μετά χωροφυλακής εξ 80 ανδρών εις μίαν χαράδραν. Επέδειξαν άπαντες οι άνδρες μου ηρωισμόν πρωτοφανή, κατορθώσαμεν δε να διαφύγωμεν φονευθέντων των 1) Γεωργίου Α. Μαυράκη εκ Μαγαρικάρι 2) Εμμανουήλ Ι. Κουκληνού εκ Γρηγοριάς 3) Μιχαήλ Σταθουράκη εκ Καμαρών 4) Δημητρίου Περβολαράκη εξ Αλικιανού Χανίων. Διά τους λαβόντας μέρος Μιχαήλ Πετράκη ιατρού, Γεωργίου Χατζάκη, Εμμανουήλ Περάκην προτείνω την παρασημοφορίαν διά μεταλείου Ανδρείας. Συνέχεια

Εκθεση δράσης αντιστασιακής ομάδας Πετρογιώργη, 24 Οκτ 1944

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Τ Ι Κ Ο Ν

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος Ταξίαρχος ΤΟΜ της εν Κρήτη Αγγλικής Υπηρεσίας πιστοποιώ την κατωτέρω αναφερομένην έκθεσιν υποβληθείσαν υμίν υπό του Αρχηγού Πετρακογιώργη διά την δράσιν τόσον αυτού, όσον και της υπ’ αυτόν ομάδος το κείμενον της οποίας εκθέσεως θεωρώ ως ακριβές.

Συνέχεια

Συμφωνητικο ΕΑΜ-ΕΟΚ Χανίων, 15 Σεπ 1944

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΝ

Οι οργανώσεις ΕΑΜ και ΕΟΚ Νομού Χανίων συνήλθαν σήμερα στις 15.9.1944 σε κοινή συνεδρίαση με σκοπό να πραγματοποιήσουν την εθνικήν ενότητα δράσης στο Νομό αφού εξετάστηκαν όλα τα ζητήματα με πνεύμα καλής πίστης και αμοιβαίας εμπιστοσύνης κατέληξαν στην ακόλουθη συμφωνία. Συνέχεια

Απόφαση ΕΑΜ-ΕΟΚ Ν. Χανίων, 29 Σεπ 1944

ΑΠΟΦΑΣΗ

Η Κοινή Διοικητική Επιτροπή Ε.Α.Μ – Ε.Ο.Κ Νομού Χανίων αποτελουμένη από τους κ.κ Ι) Βλαντάν Μ, 2) Μαυριγιαννάκην Ιωσ, 3) Σκουλάν Νικ., 4) Σπανουδάκην Μάρκον, σε συνεδρίασή της, σήμερον την 29ην Σεπτεμβρίου 1944 εις Παναγιά Κεραμειών, συζήτησε και αποφάσισε.

Αριθμός αποφάσεως 1
Ζήτημα Μεράρχου για τον Νομό Χανίων δεν υπάρχει αφού αναγνωρίστηκε μόνο το Συν/μα, με Δ/τη τον Συν/ρχη κ. Σφακιωτάκη Στ., το οποίον και θα παίρνη διαταγές μόνον από την Κ.Δ.Ε. Συνέχεια

Διαταγή οργάνωσης άμυνας Κρήτης, ΔΦΚ/15 Σεπ 1944

Ο Διοικητής του Φρ. Κρήτης, Ια
15.9.44
22 Μεραρχία Πεζικού
Διοίκησιν περιοχής αερολιμένων Κρήτης

1) Νέα διαταγή της Ομάδος Στρατιών καθώς και συγκέντρωσις ισχυροτέρων δυνάμεων ανταρτών με σκοπόν συγκεντρωτικής επιθέσεως κατά του Ηρακλείου επιβάλλουν επείγουσαν εκκένωσιν του Ανατολικού τομέως της νήσου συμφώνως με τας κατωτέρω κατευθύνσεις.
2) Δυνάμεις εκ του Ανατολικού τομέως να συγκεντρωθώσιν επειγόντως εις χώρον πλησίον του Ηρακλείου (παράβαλε παρ.3). Πρόκειται περί τούτου ο χώρος Ηρακλείου – Πέζα – Δάφνες να εξασφαλισθή ούτω και να αμυνθή, ώστε να είναι ακόμη αναντιρρήτως δυνατή η μεταφορά διά του αέρος και διά θαλάσσης ως και περαιτέρω εξασφάλισις εφοδίων εκ των αποθηκών Πέζα και Δάφνες διά την μακράν μεταφοράν των και διά τον αγώνα και ανεφοδιασμόν του στρατεύματος.
3) Στρατεύματα και εφόδια εκ του τομέως Τυμπακίου πρέπει να μεταφερθώσιν επειγόντως, εφ’ όσον δυνατόν, προς διάθεσιν εις Φρουρ. Μεραρχίαν 133 διά την ένταξιν όπισθεν της προβλεφθείσης ανασχετικής γραμμής Πάνορμον – Γκαλίνι.
4) Πρός ενίσχυσιν του χώρου μάχης, Ηρακλείου πρέπει να χρησιμοποιηθώσιν εκ του επακτίου πυροβολικού όλαι αι πυροβολαρχίαι των 7,5 και 10 εκ., από το Αντιαεροπορικόν Σύνταγμα 58 όλαι αι μονάδες εκ του εγκαταλειπομένου χώρου. Τα βαρέα πυροβόλα πρέπει να συγκεντρωθώσιν εις τον χώρον του Ηρακλείου.
5) Η επίκαιρος διεύθυνσις, διά την κατά τομείς εγκατάλειψιν της περιοχής Ανατολή προς την Δύσιν, δι’ όλα τα στρατιωτικά τμήματα όλων των εθνικών δυνάμεων, θα γίνη υπό του διοικητού τομέως Ανατολής.

Δ/τής Φρ. Κρήτης Ια
Αρ. 3247/44
υπογράφεται υπό του Συντ/ρχου Σεβαλερί.
6) Χρησιμοποίησις των προμηθειών των εκκενωθεισών περιοχών συμφώνως με δοθείσας διαταγάς. Εφ’ όσον παραδίδονται μεγαλύτεραι ποσότητες προμηθειών εις τα λαικά μαγειρεία ή νοσοκομεία, ή εξασφαλίζονται υπό την προστασίαν της Χωροφυλακής διά τον διεθνή ερυθρόν σταυρόν, να κάμνωσι χρήσιν αυτών .
7) Μέτρα καταστροφής να εκτελεσθώσιν ως προεβλέφθη . Απόφασις διά την εκτέλεσιν των ανατινάξεων θα ληφθή από τον Διοικητήν Ανατολικού τομέως.
8) Συνέχισιν της εκκενώσεως μέχρις όπισθεν της γραμμής Γεωργιούπολις – Χώρα Σφακίων πρέπει να προπαρασκευάσωσιν όλα τα τμήματα στρατού.
9) Ο Διοικητής Ανατολικού Τομέως να αναφέρη εν ευθέτω χρόνω τας προθέσεις του διά την εκτέλεσιν της κατά τομείς εκκενώσεως.

Υπογραφή φον ντέρ Σεβαλλερί

Συνταγματάρχης

Δ/τής Φρ. Κρήτης Ια

Αριθ. 3247/44 Εμπ. Δ/νσις

Παραλήπται
Στρατ/κή Διοίκησις
ΙΥα
ICFGFP και F.A.T

Δελτίο πληροφοριών, ΣΔΦΚ (ΓΕΡ)/7 Σεπ 1944

Ε μ π ι σ τ ε υ τ ι κ ό ν                                                                                                          7 Σ/βρίου 1944
Στρατιωτικόν τμήμα πληροφοριών μετώπου
Αριθμ. 1124/449
Αφορά : έκθεσιν δράσεως
Σχετικ. Ανωτέρα Διοίκησις Ομάδος Στρατιών Ε Ιι/Αο Αριθμ. 12405/44
Εμπ. της 15.8.44

Π ρ ό ς
Τον Αρχηγόν τμήματος πληροφοριών μετώπου 390 Θεσ/νίκη
Διοικητήν Φρουρ. Κρήτης Ιι πληροφοριακώς
Ι) Δύναμις του τμήματος
α) Δύναμις προσωπικού
Παρούσα Ι Αξιωμ. 2 Υπαξ/κοι (Ζ) 5 Υπαξ/κοί (Ι αδειούχος) 13 άνδρες (2 εις Νοσοκομείον).
Κεναί Θέσεις Ι Διερμηνεύς (Ελλην) 2 μοτοσυκλετισταί, 2 τεθωρακισμένα αυτοκίνητα – οδηγοί.
β) Εξοπλισμός 4 τεθωρ. αυτοκίνητα (Ι από 9 μηνών χωρίς μοτέρ), Ι φορτηγόν αυτοκίνητον, Ι κάνιστρον μοτοσυκλέτας. Περί πλέον Ι τεθωρ. αυτοκ. παραχωρηθέν παρά της F.Α.Τ 127.
Ελλείπουν Ι Τεθ. Αυτοκίν. Ι φορτηγόν, Ι μοτοσυκλέτα.
Σκαφιντικά και ξυλουργικά εργαλεία Ελλείπουν
Οπλισμός —
γ) Υγιεινή κατάστασις. Καλή 2 ασθενείς Νοσοκομείου (Ι στρατιώτης συρίγγιον αιμοροίδων, Ι στρατιώτης αιμοραγία εις το γόνατον).
Γενική κατάστασις (Πολιτικαί παρατηρήσεις)
Η γενική κατάστασις κατά τον Αύγουστον χαρακτηρίζεται: Συνέχεια

Εκθεση δολιοφθορών (ΓΕΡ), 27 Αυγ 1944

Αρ. 248-249
Σ χ έ δ ι ο ν

Ομάς μυστικής Αστυνομίας 611 Ο.Υ                                            την 27.8.44
Ημερολόγιον Αριθ. 921/44 εμπιστευτικόν                         Εμπιστευτικόν

Π ρ ό ς
Τον Διοικητήν Αστυνομικόν Διευθυντήν
Εκστρατείας παρά τω Ανωτέρω Αρχηγείω
Ομάδος Στρατιών Γ΄

Βελιγράδιον
Αφορά: Στατιστικήν δολιοφθορών

α) Σιδηροδρομικαί δολιοφθοραί Δεν εδηλώθησαν

β) Διάφοροι άλλαι συγκοινωνιακαί » » δολιοφθοραί

γ) Δολιοφθοραί κατά » » της γεωργικής οικονομίας

δ) Δολιοφθοραί κατά στρατιωτικών εγκαταστάσεων
Συνέχεια

Δελτίο πληροφοριών (ΓΕΡ), 27 Αυγ 1944

Ε Μ Π Ι Σ Τ Ε Υ Τ Ι Κ Ο Ν
————–

Ομάς Στρατονομίας 6ΙΙ 27-8-44
Αριθμ. Ταχυδρ. Εκστρ. 10443

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α  Ι.
Εις την έκθεσιν δράσεως διά τον μήνα Αύγουστον 1944

Κατάστασις και διάθεσις του πληθυσμού
Ενισχυθέντος του πληθυσμού λόγω της επιτυχίας των εχθρικών δυνάμεων, επεκτείνεται η επιρροή των υπό του εχθρού προωθηθεισών οργανώσεων, επί του εν γένει πληθυσμού συνεχώς και περισσότερον. Εάν μέχρι τούδε εδείκνυε το μεγαλύτερον μέρος μίαν νόμιμον στάσιν σήμερον όμως είναι μόνον ολίγοι κύκλοι οι οποίοι τηρούν μίαν τοιαύτην στάσιν.
Αποκρουστική διάθεσις έναντι γερμανικής δυνάμεως κατοχής και συμπάθεια διά την εχθρικήν πλευράν εμφανίζεται φανερά και καθημερινώς. Συνέχεια

Δελτίο πληροφοριών, Ιουλ-Αυγ 1944

Γεν. Στρατηγείον την 16.8.1944
Ομάς Ιι
Αφορά : Συμβολήν εις Κ.Τ.Β διά τον χρόνον 23.7.-12.8.44
Π ρ ό ς
Ια
Εντασις της κομμουνιστικής δραστηριότητος, γενική αλυξησις των κομμουνιστικών τρομοκρατικών ενεργειών. Παλλαπλασιασμός των δολοφονιών γερμανοφίλων Ελλήνων και αυξανόμεναι αιφνιδιαστικαί επιθέσεις κατά γερμανών στρατιωτών και φαλάγγων.
Εν συνεργασία με ανταρτικάς ομάδας του ΕΛΑΣ ηυξημένη δράσις αγγλικών τμημάτων δολιοφθοράς και δράσις πρακτόρων. Πρέπει τις να παραδεχθή, ότι αι αιφνιδιαστικαί επιθέσεις κατά γερμανικών φαλάγγων ωργανώθησαν παρ’ Αγγλων Αξιωματικών και εξετελέσθησαν υπό κομμουνιστικών ανταρτικών ομάδων. Εις πολλά μέρη, κυρίως εις την πεδιάδα Μεσσαράς, και εις το δυτικόν Τμήμα της νήσου, ανταρτικαί ομάδες προσέβαλον αιφνιδιαστικώς χωρία, εις τα οποία είχον αποθηκευθή κατόπιν διαταγής των δυνάμεων κατοχής προμήθειαι σιτηρών. Αι προμήθειαι σιτηρών ηρπάγησαν. Πλην τούτων εξηκριβώθη, ότι εις τας δυσβάτους και άνευ οδών περιοχάς κυρίως του όρους της Ιδης, απήχθησαν μεγάλα ποίμνια διά τον επισιτισμόν των ανταρτών.
Ελαβον χώραν 17 αιφνιδιαστικαί επιθέσεις εναντίον φαλάγγων φορτηγών αυτοκινήτων, μεταφορών τροφίμων, καταυλισμών και ταχυδρομείων. Συνέχεια

Αντίποινα, ΔΦΚ/14 Αυγ 1944

Διοικητής του Φρουρίου Κρήτης

Ια ΒR. B. Αρ. 1107/44 εμπιστ.

Γενικόν Στρατηγείον 14.8.44

Αφορά Μέτρα ανταποδόσεως (αντίποινα)
1) Αι ευάριθμοι αιφνιδιαστικαί επιθέσεις κατά γερμανικών μηχανοκινήτων μέσων, κατά μικρών τμημάτων κ.λ.π με σημαντικάς ιδίας απωλείας κατά τον τελευταίον καιρόν έχουσιν ανάγκην όπως καταδαμασθώσιν εκ μέρους των Μεραρχιών δι’ οξέων μέσων, διά να επιβάλωμεν διά της βίας την θέλησίν μας επί του Ελληνικού πληθυσμού και διά να αποδείξωμεν ότι δυνάμεθα να επιβάλωμεν την δύναμίν μας επί ολοκλήρου της νήσου. Προς τούτο δεν δύναται να τηρηθή πλέον καμία επιφύλαξις έναντι μη ενόχων ανδρών, γυναικών και παιδίων. Ταχεία δράσις είναι η πρώτη βάσις διά την επιτυχή και δυναμικήν επιβολήν.
2) Εις επαναληφθησομένας αιφνιδιαστικάς επιθέσεις κατά γερμανών στρατιωτών πρέπει να βάλλωσι διά συγκεντρωτικών πυρών πυροβολικού αιφνιδιαστικώς τους γειτονικούς κατωκημένους τόπους. Δύναται να είναι σκόπιμον, ολίγον χρόνον μετά τον κανονιοβολισμόν να μετατοπίσουν με ίδια τμήματα τα χωρία, διά να συλλάβουν εκεί τους πιθανώς επί τόπου εκ των ορέων σπεύδοντας προς βοήθειαν αντάρτας. Συνέχεια

Διαταγή καταστροφής Ανωγείων, ΣΔΚ(ΓΕΡ)/13 Αυγ 1944

Δ Ι Α Τ Α Γ Η
Του Γερμανού Στρατηγού Διοικητού Φρουρίου
Κ Ρ Η Τ Η Σ

Επειδή η πόλις των Α ν ω γ ε ί ω ν είναι κέντρον της αγγλικής κατασκοπείας εν Κρήτη και επειδή οι Ανωγειανοί εξετέλεσαν τον φόνον του λοχίου φρουράρχου Γενί-Γκαβέ και της υπ’ αυτόν φρουράς και επειδή οι Ανωγειανοί εξετέλεσαν το σαμποτάζ της Δαμάστας. Επειδή εις Ανώγεια ευρίσκουν άσυλον και προστασίαν οι αντάρται των διαφόρων ομάδων αντιστάσεως και επειδή εκ των Ανωγείων διήλθον και οι απαγωγείς με τον στρατηγόν φον Κράιπε, χρησιμοποιήσαντες ως σταθμόν διακομιδής τα Ανώγεια, διατάσσομεν την Ι Σ Ο Π Ε Δ Ω Σ Ι Ν τούτων και την εκτέλεσιν παντός άρρενος Ανωγειανού όστις ήθελεν ευρεθή εντός του χωρίου και πέριξ αυτού εις απόστασιν ενός χιλιομέτρου.

Χανιά 13-8-44

Ο Στρατηγός Διοικητής
Φρουρίου Κρήτης
Χ. ΜΙΛΛΕΡ

AEA_19440813

Οδηγίες αντιμετώπισης ανταρτικής δράσης, ΔΦΚ/9 Αυγ 1944

Ε Μ Π Ι Σ Τ Ε Υ Τ Ι Κ Ο Ν
Διοικητής Φρ. Κρήτης.                                                      Γεν. Στρατηγείον 9.8.44
Ια Βτ. Β Αριθ. 1058/44 απορ.
Π ρ ό ς
Τους Διοικητάς
Εις τας 8.8.44 έλαβον χώραν νέαι βαρείαι αιφνιδιαστικαί επιθέσεις κατά των γερμανικών στατευμάτων.
1/. Επί της οδού Βουκολιές προς Παλαιοχώραν υπέστησαν αιφνιδιασμόν μία γερμανική συνοδεία συγκειμένη απο 7 αυτοκίνητα. Απώλειαι 2 νεκροί, 2 εξαφανισθέντες, 4 τραυματίαι, 5 φορτηγά αυτοκίνητα.
Κατά πληροφορίας του διοικητού του 746 Συν/τος η ανταρτική ομάς ηργάσθη το ολιγώτερον μίαν ημέραν εις τας θέσεις εξ ων διεξήγαγεν την αιφν. Επίθεσιν. Υπήρχον 3 πυροβολεία, πολεμίστραι και τοίχοι καλύψεως.
(Περίπου 60-70 άνδρες, έναρξις πυρός εξ αποστάσεως 30 μέτρων με πολυβόλον).
2/. Επί της οδού μεταξύ Ρεθύμνου και Ηρακλείου εις περιοχήν βορείως Ανωγείων, αιφν. επίθεσις κατά συνοδείας ταχυδρομείου με σύγχρονον χρήσιν υπονόμων.
Απώλειαι:8 νεκροί, 8 βαρέως τραυματισμένοι, 8 ελαφρώς, πολλοί εξαφανισθέντες.
Αμφότερα τα κρούσματα ταύτα δεικνύουν μίαν ενιαίαν διεύθυνσιν πιθανώς υπό την αγγλικήν διεύθυνσιν των ομάδων αντιστάσεως. Συνέχεια

Αναλυτική περιγραφή Γερμανικών δυνάμεων Κρήτης 3ο τριμ. 1944

Γ.ΕΣ./Δ.Ι.Σ.


ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΙΙΙ/Β

«ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΝ ΑΡΧΕΙΟΝ ΟΧΥΡΟΥ ΚΡΗΤΗΣ»

———————

ΜΕΤΑΦΡΑΣΙΣ ΕΚ ΤΟΥ ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΥ

———————

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΑΝΤΙΤΥΠΩΝ ΔΙΑΤΑΓΩΝ, ΑΝΑΦΟΡΩΝ, ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ «ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΟΧΥΡΟΥ ΚΡΗΤΗΣ», ΚΥΡΙΕΥΘΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΘΕΝΤΟΣ ΥΠΟ ΤΩΝ ΒΡΕΤΤΑΝΩΝ ΚΑΙ ΑΦΟΡΩΝΤΟΣ ΓΕΓΟΝΟΝΤΑ ΤΟΥ 3ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΤΟΥ 1944.

Τ Ε Υ Χ Ο Σ  Α΄

ΜΕΤΑΦΡΑΣΙΣ ΥΠΟ ΣΥΝΤ/ΡΧΟΥ

ΚΑΖΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ

———————

ΕΤΟΣ 1944-1945

—————–

Ημερησία δύναμις και δύναμις μάχης όλων των εν τη νήσω τοποθετημένων στρατευμάτων

Τμήμα Στρατού

Ημερ. Δύναμις

Δύναμις μάχης

Ι Στρατός Ξηράς

22 Μεραρχίας Πεζικού

Επιτελείον Μεραρχίας

244

195

Συν/μα γρεναδιέρων  16

2105

1690

     »                 »               47

1669

1379

     »               »               65

2251

2054

Τεθωρακισ.     122

778

569

Τεθωρ. Απόσπασμα κυν. 22

333

266

Σύν/μα Πυρ/κού               22

1443

1164

Τάγμα αντιαεροπορικόν   22

481

398

Τάγμα Μαχανικού            22

462

393

Απόσπασμα διαβιβάσεων 22

273

197

Τάγμα εκστρ. 22

120

110

Τάγμα ασφαλείας Πεζικού 833

330

291

Άθροισμα

10489

8706

Τμήματα εφοδιασμού

353

  »     Διοικήσεως εφοδ.

385

  »  Υγειονομικά

214

Τμήματα  γκαράζ (σταθμεύσεων) αυτοκινήτων

93

   »  ρυθμίσεως (κινήσεως τάξεων)

88

«

   » διάφορα

75

Άθροισμα

1208

22 Μεραρχίας Πεζ. εν συνόλω

11697

8706

Φρουρ. Μεραρχία       133

Επιτελείον Μεραρχίας

117

16

Συν/μα Γρεναδιέρων   733

1846

1571

» » 746

2120

1838

»          Πυροβολικού 619

880

707

Απόσπασμα Τεθωρ.    212

440

199

» Διαβιβ.     133

248

208

Τάγμα ασφαλείας Πεζ. 832

326

287

Άθροισμα

5977

4826

Τμήματα εφοδιασμού

537

«διοικήσεως εφοδιασμού

229

«υγειονομικά

133

»  ρυθμίσεως (κινήσεως τάξεως)

92

«διάφορα

78

Άθροισμα

1069

Σύνολον Φρουρ.Μεραρχίας  133

7046

4826

Επιτελείον φρουριακού μηχ .    8

898

755

Παράκτιον πυροβολικόν στρατού Ξηράς

2465

2285

Διοίκησις διαβιβάσεων διά Επιτελείον φρουρ.

Διαβιβάσεων 4

143

135

Διαβιβάσεων Λόχος «Κ»

231

216

Αποθήκη  εργαλείων διαβιβάσεων

14

13

Λόχος Τεχνικός           128

Επιμελητής δια

93 Επιτελείον διδασκαλίας μαγειρ.εκστρατείας.

Διεύθυνσις 359 στρατού Ξηράς. (διοικ. Μερίμνης

21

16936

Διοικητής Φρουρ. Κρήτης

Επιτελείον

205

Κατάλυμα Υ διά

Αποθήκας εγκατασ. Αυτοκινήτων 514

156

Λόχον 218 εγκαταστάσεων δι’ αυτοκίνητα

Στρατ. Φυλακαί Αγιάς

ΙΥΒ διά

Στρατ. Νοσοκομείον Κρήτης 923

135

» » 923

190

25 υπηρεσία διανομής υγειον. Υλικών

23

GFP              611

138

Διμ. Προπαγάνδας

23

Τμήμα ασφαλείας

19

Τμήμα 511 σώματος-χαρτογράφων

14

Ανδρες μερίμνης τάφων αξ/κών

7

Στρατός Ξηράς σύνολον

23589

16936

ΙΙ. Οπλον αεροπορίας

Σύν/μα αντιαεροπ. Πυρ/κού  58

3354

2846

Διοίκησις αερολιμένων περιοχής 7/ΧΥΙΙ

3027

2178

Οπλον αεροπορίας

Σύ ν ο λ ο ν

6381

2846

(5024)

() Δύναμις μάχης

διά την
περίπτωσιν

καθ’ ην
δεν θα υπάρχη προς εκτέλεσιν καμία ειδική αεροπορική
εντολή.

ΙΙΙ.Ναυτικόν

Διοικητής Θαλασ. Αμύνης Κρήτης

2385

1962

Σύνολον Ναυτικού

2385

1962

Γενικόν σύνολον

Ι.   Στρατός ξηράς

23589

16936

ΙΙ.  Αεροπορία

6381

2846

(5024)

ΙΙΙ. Ναυτικόν

2385

1962

32355

21744

(23922)

 Εις τους ανωτέρω πρέπει περί πλέον να προστεθώσι εις την δύναμιν μάχης δύναμιν
μάχης

Ιταλοί
στρατ. Ξηράς

2649

»          »        αεροπ.

236

»
θαλάσσης

104

Σοβιετ.
Ρώσσοι αντιαρ.πυροβ. 58

100

Παρούσα δύναμις   

(δύναμις
1.7.1944

Στρατός Ξηράς

29685

Αεροπορία

Διοίκησις αερολιμένων

7/ΧΥΙΙ
4142

58
Αντιαερ. Συν/μα

4239

8381

Ναυτικόν

3452

Σύνολον

41518

 

Εκθεση κατάστασης Ν. Ρεθύμνου, ΕΟΚ/ Δεκ 1943

Δεκέμβριος 1943

ΕΘΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΙΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΕΚΘΕΣΙΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ φύλ. 18

«Περί της υφισταμένης καταστάσεως εν τω Νομώ Ρεθύμνης και γενικότερον εν τη νήσω από πολιτικοστρατιωτικής απόψεως

Α΄ Συμπεριφορά γενικώς του εχθρού
» Ευθύς μετά την κατάληψιν της νήσου από των πρώτων ημερών ο εχθρός (Γερμανοί) προέβη εις ομαδικάς εκτελέσεις αμάχου πληθυσμού, άνευ ουδεμιάς αφορμής και άνευ ουδεμιάς διαδικασίας έστω και τυπικής. Εκατοντάδες πολιτών εξετελέσθησαν εις τα διάφορα χωριά (ανά 15-20) ευθύς από τας πρώτας ημέρας άνευ ουδεμιάς διαδικασίας και κατά τον μάλλον απαίσιον τρόπον, τούτων εξαναγκαζομένων ν’ ανορύσωσι τον τάφον των, εις όντινα τυφεκιζόμενοι έπιπτον και εθάπτοντο πριν έτι εκπνεύσωσιν, μεθ’ ο επηκολούθουν πυρπολήσεις οικιών τινών εις έκαστον χωρίον προφανώς διά τρομοκράτησιν. Συνέχεια

Εκθεση Καταστάσεως Κρήτης, ΕΟΚ/Φ18/Δεκ 1943

Δεκέμβριος 1943

ΕΘΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΙΣ ΚΡΗΤΗΣ
ΕΚΘΕΣΙΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ φύλ. 18
» Περί της υφισταμένης καταστάσεως εν τω Νομώ Ρεθύμνης και γενικότερον εν τη νήσω από πολιτικοστρατιωτικής απόψεως.»
Α΄ Συμπεριφορά γενικώς του ε χ θ ρ ο ύ
» Ευθύς μετά την κατάληψιν της νήσου από των πρώτων ημερών ο εχθρός (Γερμανοί) προέβη εις ομαδικάς εκτελέσεις αμάχου πληθυσμού, άνευ ουδεμιάς αφορμής και άνευ ουδεμιάς διαδικασίας έστω και τυπικής. Εκατοντάδες πολιτών εξετελέσθησαν εις τα διάφορα χωριά (ανά 15-20) ευθύς από τας πρώτας ημέρας άνευ ουδεμιάς διαδικασίας και κατά τον μάλλον απαίσιον τρόπον, τούτων εξαναγκαζομένων ν’ ανορύσωσι τον τάφον των, εις όντινα τυφεκιζόμενοι έπιπτον και εθάπτοντο πριν έτι εκπνεύσωσιν, μεθ’ ο επηκολούθουν πυρπολήσεις οικιών τινών εις έκαστον χωρίον προφανώς διά τρομοκράτησιν. Συνέχεια

Αρθρο Εφημερίδας Χανίων, 25-9-1941

ΠΩΣ ΓΙΝΕΤΑΙ Η ΚΡΗΤΗ ΕΛΕΥΘΕΡΑ
Η Γερμανία έσωσε την Κρήτη από του να μεταβληθή εις δευτέραν Κύπρον. – Το τραγικόν σφάλμα των ελευθέρων σκοπευτών. – Η έννοια της διαταγής περί αμνηστείας του Γερμανικού Στρατιωτικού Διοικητού.

 Εις το κύριον άρθρον μας της 17ης τρέχοντος μηνός, υπό τον τίτλον (προς ειρήνευσιν της Νήσου Κρήτης) εσχολιάσαμεν την διαταγήν του Στρατιωτικού Διοικητού Κρήτης. Εις το άρθρον μας αυτό ανεγράφεται η φράσις, ότι η συμμετοχή των Κρητών εις τον αγώνα εναντίον του Γερμανικού Στρατού ηδύνατο να εξηγηθή, όταν λάβη τις υπ’ όψιν την ιστορικήν εξέλιξιν της Κρήτης η οποία επί αιώνας ηγωνίσθη διά την ελευθερίαν της, και τούτο διότι η Αγγλική Προπαγάνδα είχε κατορθώση να εμπνεύση αισθήματα μίσους και εχθρότητος εναντίον της Γερμανίας εις μεγάλα τμήματα του πληθυσμού της Νήσου, αφού προηγουμένως εξεμεταλλεύθη με δεξιοτεχνία την αγάπην των Κρητών προς την ελευθερίαν, πείσασα ούτω αυτούς ότι η νίκη της Αγγλίας σημαίνει την ελευθερίαν ενώ η νίκη της Γερμανίας την υποδούλωσιν της Κρήτης. Συνέχεια

Προκήρυξη συνεργασίας ΕΑΜ/ΕΟΚ, 1941

Ε.Α.Μ / Ε.Ο.Κ.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ
ΠΡΟΣ ΤΟ ΛΑΟ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

Συμπατριώτες,
Με χαρά και υπερηφάνεια σας αναγγέλουμε πως πραγματοποιήθηκε η συμφωνία και συνεργασία ανάμεσα στις δυο μας οργανώσεις κάτω από τις διαταγές της πανεθνικής Κυβέρνησης θα βαδίσουμε ενωμένοι στον αγώνα για την λευτεριά και το ομαλό πέρασμα στη ελεύθερη πολιτική ζωή. Προς το σκοπό αυτό συγκροτήσαμε κοινή Διοικητική Επιτροπή του Νομού, ενιαίο εθνικό Στρατό και εθνική πολιτοφυλακή. Η ζωή, η τιμή και η περιουσία του Λαού θα εξασφαλισθή. Καλούμε όλο το λαό να μας ενισχύση στο έργο αυτό και να υπακούει στις εντολές της κοινής Διοικητικής Επιτροπής του Νομού. Κάθε άλλη προσπάθεια που αναλαμβάνεται έξω απ’ αυτά τα πλαίσια εξυπηρετεί αντεθνικούς και αντιλαϊκούς σκοπούς και σαν τέτοια, θα κτυπηθή αμείλικτα. Ειδικά απευθυνόμαστε στους άνδρες του Τάγματος Παπαγιαννάκη και τους καλούμε να το εγκαταλείψουν αμέσως και να προσέλθουν στον εθνικό μας Στρατό. Όποιος μετά απ’ αυτή την τελευταία προειδοποίηση παραμείνει στο Τάγμα αναλαμβαίνει βαριά ευθύνη και η τιμωρία του θάναι σκληρή. Συνέχεια

Διαταγή εργασίας κατοίκων Κρήτης, ΣΔΚ(ΓΕΡ)/16 Ιουν 1941

 ΚΡΗΤΗ Τη 17 Ιουνίου 1941

Βάσει της εξουσιοδοτήσεως ην μοι παρέσχεν ο Φύρερ και Ανώτατος Αρχηγός του Στρατού εντέλλομαι τα κάτωθι.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
1ον/ Ολος ο πληθυσμός ανεξαρτήτως επαγγέλματος ηλικίας και φύλλου υποχρεούνται κατά διαταγήν του Δημάρχου να προσφέρουν ΟΙΑΝΔΗΠΟΤΕ ΕΡΓΑΣΙΑΝ. Τούτο ισχύει ιδιαιτέρως διά την συγκέντρωσιν της συγκομιδής, δι’ αεροδρόμια, δρόμους και παρομοίας εργασίας.
2ον/ Μέχρι νεωτέρας διαταγής τούτο ισχύει ΚΑΙ ΔΙΑ ΤΑΣ ΚΥΡΙΑΚΑΣ και εκτός συνήθους ώρας εργασίας.
3ον/ Ολα τα μεταγωγικά μέσα (άλογα όνοι) καθώς και άμαξαι οφείλουν να τίθενται εις την διάθεσιν των Δημάρχων εις περίπτωσιν απαιτήσεως προς παροχήν εργασίας.
4ον/ Κάθε Κοινότης οφείλει αμέσως να συστήση υπό την οδηγίαν καταλλήλων προσώπων μίαν φάλαγγαν εργασίας διά την εκτέλεσιν επειγουσών εργασιών ούτως ώστε εντός 3 ωρών να είναι εις θέσιν να εργασθή. Συνέχεια