Περί των συγκροτηθεισών ενόπλων ανταρτικών συμμοριών στον Αγιο Νικόλαο Κρήτης


Εξαιρ. Επείγουσα
ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΧΩΡ/ΚΗΣ ΛΑΣΗΘΙΟΥ
Αριθ. Ι/264/52ζ
Απόρρητος-Προσωπική
Αγ. Νικόλαος τη 2 Ιουνίου 1945

Προς
Την Στρατιωτικήν Δ/σιν Κρήτης
Γραφείον ΙΙΙ
Ηράκλειον

«Περί των συγκροτηθεισών ενόπλων ανταρτικών συμμοριών εις την περιφερειάν μου».
Λαμβάνω την τιμήν εν συνεχεία της ταυταρίθμου /52β από 30-5-45 ομοίας μου εν σχέσει με το εν περιλήψει αντικείμενον, να υποβάλλω προσηρτημένως αντίγραφον της υπ’ αριθ. 16/175/27β από 30-5-45 αναφοράς της Υ.Χ. Μεραμβέλλου, εξ ης προκύπτει ότι ο αριθμός των εις τας ορεινάς περιοχάς Καθαρού, Μαλλών, Λασηθίου, Σύμης-Βιάννου και πέριξ δρώντων ενόπλων συμμοριτών ηύξησε σημαντικώς και ήρχισε να αναφύεται σοβαρώτατον πρόβλημα εκ της υπάρξεως τοιούτων ενόπλων κακοποιών και αναρχικών, οίτινες ως γνωστόν ένα και μόνον σκοπόν επιδιώκουσι. Την δημιουργίαν ταραχών και σφαγών και εν ταυτώ την ανατροπήν της σημερινής Κυβερνητικής εξουσίας και την κατάληψιν ταύτης υπό τούτων. Συνέχεια

Αναλυτική περιγραφή Γερμανικών δυνάμεων Κρήτης 3ο τριμ. 1944


Γ.ΕΣ./Δ.Ι.Σ.


ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΙΙΙ/Β

«ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΝ ΑΡΧΕΙΟΝ ΟΧΥΡΟΥ ΚΡΗΤΗΣ»

———————

ΜΕΤΑΦΡΑΣΙΣ ΕΚ ΤΟΥ ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΥ

———————

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΑΝΤΙΤΥΠΩΝ ΔΙΑΤΑΓΩΝ, ΑΝΑΦΟΡΩΝ, ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ «ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΟΧΥΡΟΥ ΚΡΗΤΗΣ», ΚΥΡΙΕΥΘΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΘΕΝΤΟΣ ΥΠΟ ΤΩΝ ΒΡΕΤΤΑΝΩΝ ΚΑΙ ΑΦΟΡΩΝΤΟΣ ΓΕΓΟΝΟΝΤΑ ΤΟΥ 3ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΤΟΥ 1944.

Τ Ε Υ Χ Ο Σ  Α΄

ΜΕΤΑΦΡΑΣΙΣ ΥΠΟ ΣΥΝΤ/ΡΧΟΥ

ΚΑΖΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ

———————

ΕΤΟΣ 1944-1945

—————–

Ημερησία δύναμις και δύναμις μάχης όλων των εν τη νήσω τοποθετημένων στρατευμάτων

Τμήμα Στρατού

Ημερ. Δύναμις

Δύναμις μάχης

Ι Στρατός Ξηράς

22 Μεραρχίας Πεζικού

Επιτελείον Μεραρχίας

244

195

Συν/μα γρεναδιέρων  16

2105

1690

     »                 »               47

1669

1379

     »               »               65

2251

2054

Τεθωρακισ.     122

778

569

Τεθωρ. Απόσπασμα κυν. 22

333

266

Σύν/μα Πυρ/κού               22

1443

1164

Τάγμα αντιαεροπορικόν   22

481

398

Τάγμα Μαχανικού            22

462

393

Απόσπασμα διαβιβάσεων 22

273

197

Τάγμα εκστρ. 22

120

110

Τάγμα ασφαλείας Πεζικού 833

330

291

Άθροισμα

10489

8706

Τμήματα εφοδιασμού

353

  »     Διοικήσεως εφοδ.

385

  »  Υγειονομικά

214

Τμήματα  γκαράζ (σταθμεύσεων) αυτοκινήτων

93

   »  ρυθμίσεως (κινήσεως τάξεων)

88

«

   » διάφορα

75

Άθροισμα

1208

22 Μεραρχίας Πεζ. εν συνόλω

11697

8706

Φρουρ. Μεραρχία       133

Επιτελείον Μεραρχίας

117

16

Συν/μα Γρεναδιέρων   733

1846

1571

» » 746

2120

1838

»          Πυροβολικού 619

880

707

Απόσπασμα Τεθωρ.    212

440

199

» Διαβιβ.     133

248

208

Τάγμα ασφαλείας Πεζ. 832

326

287

Άθροισμα

5977

4826

Τμήματα εφοδιασμού

537

«διοικήσεως εφοδιασμού

229

«υγειονομικά

133

»  ρυθμίσεως (κινήσεως τάξεως)

92

«διάφορα

78

Άθροισμα

1069

Σύνολον Φρουρ.Μεραρχίας  133

7046

4826

Επιτελείον φρουριακού μηχ .    8

898

755

Παράκτιον πυροβολικόν στρατού Ξηράς

2465

2285

Διοίκησις διαβιβάσεων διά Επιτελείον φρουρ.

Διαβιβάσεων 4

143

135

Διαβιβάσεων Λόχος «Κ»

231

216

Αποθήκη  εργαλείων διαβιβάσεων

14

13

Λόχος Τεχνικός           128

Επιμελητής δια

93 Επιτελείον διδασκαλίας μαγειρ.εκστρατείας.

Διεύθυνσις 359 στρατού Ξηράς. (διοικ. Μερίμνης

21

16936

Διοικητής Φρουρ. Κρήτης

Επιτελείον

205

Κατάλυμα Υ διά

Αποθήκας εγκατασ. Αυτοκινήτων 514

156

Λόχον 218 εγκαταστάσεων δι’ αυτοκίνητα

Στρατ. Φυλακαί Αγιάς

ΙΥΒ διά

Στρατ. Νοσοκομείον Κρήτης 923

135

» » 923

190

25 υπηρεσία διανομής υγειον. Υλικών

23

GFP              611

138

Διμ. Προπαγάνδας

23

Τμήμα ασφαλείας

19

Τμήμα 511 σώματος-χαρτογράφων

14

Ανδρες μερίμνης τάφων αξ/κών

7

Στρατός Ξηράς σύνολον

23589

16936

ΙΙ. Οπλον αεροπορίας

Σύν/μα αντιαεροπ. Πυρ/κού  58

3354

2846

Διοίκησις αερολιμένων περιοχής 7/ΧΥΙΙ

3027

2178

Οπλον αεροπορίας

Σύ ν ο λ ο ν

6381

2846

(5024)

() Δύναμις μάχης

διά την
περίπτωσιν

καθ’ ην
δεν θα υπάρχη προς εκτέλεσιν καμία ειδική αεροπορική
εντολή.

ΙΙΙ.Ναυτικόν

Διοικητής Θαλασ. Αμύνης Κρήτης

2385

1962

Σύνολον Ναυτικού

2385

1962

Γενικόν σύνολον

Ι.   Στρατός ξηράς

23589

16936

ΙΙ.  Αεροπορία

6381

2846

(5024)

ΙΙΙ. Ναυτικόν

2385

1962

32355

21744

(23922)

 Εις τους ανωτέρω πρέπει περί πλέον να προστεθώσι εις την δύναμιν μάχης δύναμιν
μάχης

Ιταλοί
στρατ. Ξηράς

2649

»          »        αεροπ.

236

»
θαλάσσης

104

Σοβιετ.
Ρώσσοι αντιαρ.πυροβ. 58

100

Παρούσα δύναμις   

(δύναμις
1.7.1944

Στρατός Ξηράς

29685

Αεροπορία

Διοίκησις αερολιμένων

7/ΧΥΙΙ
4142

58
Αντιαερ. Συν/μα

4239

8381

Ναυτικόν

3452

Σύνολον

41518

 

Εκθεση Καταστάσεως Κρήτης, ΕΟΚ/Φ18/Δεκ 1943


Δεκέμβριος 1943

ΕΘΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΙΣ ΚΡΗΤΗΣ
ΕΚΘΕΣΙΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ φύλ. 18
» Περί της υφισταμένης καταστάσεως εν τω Νομώ Ρεθύμνης και γενικότερον εν τη νήσω από πολιτικοστρατιωτικής απόψεως.»
Α΄ Συμπεριφορά γενικώς του ε χ θ ρ ο ύ
» Ευθύς μετά την κατάληψιν της νήσου από των πρώτων ημερών ο εχθρός (Γερμανοί) προέβη εις ομαδικάς εκτελέσεις αμάχου πληθυσμού, άνευ ουδεμιάς αφορμής και άνευ ουδεμιάς διαδικασίας έστω και τυπικής. Εκατοντάδες πολιτών εξετελέσθησαν εις τα διάφορα χωριά (ανά 15-20) ευθύς από τας πρώτας ημέρας άνευ ουδεμιάς διαδικασίας και κατά τον μάλλον απαίσιον τρόπον, τούτων εξαναγκαζομένων ν’ ανορύσωσι τον τάφον των, εις όντινα τυφεκιζόμενοι έπιπτον και εθάπτοντο πριν έτι εκπνεύσωσιν, μεθ’ ο επηκολούθουν πυρπολήσεις οικιών τινών εις έκαστον χωρίον προφανώς διά τρομοκράτησιν. Συνέχεια

Αρθρο Εφημερίδας Χανίων, 25-9-1941


ΠΩΣ ΓΙΝΕΤΑΙ Η ΚΡΗΤΗ ΕΛΕΥΘΕΡΑ
Η Γερμανία έσωσε την Κρήτη από του να μεταβληθή εις δευτέραν Κύπρον. – Το τραγικόν σφάλμα των ελευθέρων σκοπευτών. – Η έννοια της διαταγής περί αμνηστείας του Γερμανικού Στρατιωτικού Διοικητού.

 Εις το κύριον άρθρον μας της 17ης τρέχοντος μηνός, υπό τον τίτλον (προς ειρήνευσιν της Νήσου Κρήτης) εσχολιάσαμεν την διαταγήν του Στρατιωτικού Διοικητού Κρήτης. Εις το άρθρον μας αυτό ανεγράφεται η φράσις, ότι η συμμετοχή των Κρητών εις τον αγώνα εναντίον του Γερμανικού Στρατού ηδύνατο να εξηγηθή, όταν λάβη τις υπ’ όψιν την ιστορικήν εξέλιξιν της Κρήτης η οποία επί αιώνας ηγωνίσθη διά την ελευθερίαν της, και τούτο διότι η Αγγλική Προπαγάνδα είχε κατορθώση να εμπνεύση αισθήματα μίσους και εχθρότητος εναντίον της Γερμανίας εις μεγάλα τμήματα του πληθυσμού της Νήσου, αφού προηγουμένως εξεμεταλλεύθη με δεξιοτεχνία την αγάπην των Κρητών προς την ελευθερίαν, πείσασα ούτω αυτούς ότι η νίκη της Αγγλίας σημαίνει την ελευθερίαν ενώ η νίκη της Γερμανίας την υποδούλωσιν της Κρήτης. Συνέχεια