Εκθεση Δράσης Οργάνωσης ΚΟΔΡΟΣ

Εν Αθήναις τη 19η Φεβρουαρίου

Ο
Εφεδρος Πτωτάρχης Β.Ν. ΠΑΝ. ΛΥΚΟΥΡΕΖΟΣ

Π ρ ο ς τ ο
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ
Διεύθυνσις Προσωπικού
Ειδικόν Τμήμα Εθνικής Αντιστάσεως

Περίληψις: Αναγνώρισις Εθνικής Οργανώσεως Εσωτερικού ΚΟΔΡΟΣ.
1. Κατά την διάρκειαν της κατοχής της Ελλάδος υπό των Ιταλογερμανών, συνεκροτήθη εν τη υποδούλω Ελλάδι με έδραν τας Αθήνας και ελλειτούργησεν η Εθνική Οργάνωσις Εσωτερικού ‘ΚΟΔΡΟΣ’.
2. Η Οργάνωσιν αύτη είχεν ως κύριαν αποστολήν την επ΄ ωφελεία του συμμαχικού αγώνος συλλογήν και διαβίβασιν πληροφοριών, διαφυγήν στρατιωτικών και σημαινόντων πολιτικών εις Μ. Ανατολήν, δευτερευόντως δε ησχολήθη εις τινάς περιπτώσεις με σαμποτάζ.
3. Η Οργάνωσις αύτη ενήργει βάση εντολών Υπηρεσιών του Στρατηγείου Μέσης Ανατολής.
4. Η Οργάνωσις αύτη ήρξατο λειτουργούσα από του Οκτωβρίου 1942 υπό την αρχηγείαν του υπογραφομένου Πλωτάρχου εν αποστρατεία Παναγιώτου Λυκουρέζου.
5. …………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………………
6. Η ανωτέρω Οργάνωσις ΚΟΔΡΟΣ περιλαμβάνει αριθμόν τινά κυρίων ομάδων. Πίναξ των Αρχηγών των ομάδων τούτων επισυνάπτεται τη παρούση. Επί του αντικειμένου τούτου αναφέρεται ότι εις τον πίνακα τούτο περιελήφθησαν ως Αρχηγοί οι τοιούτοι διατελέσαντες κυρίων ομάδων.
7. Συμφώνως προς τον Νόμον 844 άρθρον 6 υποβάλλονται τα παρόντα διά την αναγνώρισιν :
α) της Εθνικής Οργανώσεως Εσωτερικού ΚΟΔΡΟΣ
β) του Γενικού Αρχηγού ταύτης εφέδρου Πλωτάρχου Β. Ν. Παναγιώτου Λυκουρέζου
γ) των Αρχηγών ταύτης ως ο συνημμένος πίναξ.

Π. ΛΥΚΟΥΡΕΖΟΣ
Εφ. Πλωτάρχης Β. Ν.

Advertisements

Αναγνώριση Ομάδας ΚΟΔΡΟΣ, 14 Αυγ 1945

ΜΕΤΑΦΡΑΣΙΣ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ
14 Αυγούστου 1945.
Π Ρ Ο Σ
ΤΟ ΓΕΝΙΚΟΝ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ ΣΤΡΑΤΟΥ
ΥΠΗΡΕΣΙΑΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

1. Διά της παρούσης βεβαιούμεν ότι η οργάνωσις ΚΟΔΡΟΣ έδρασε εις την κατεχομένην υπό του εχθρού Ελλάδα από του Οκτωβρίου 1942 μέχρι του Μαΐου 1944 υπό την Διοίκησιν του Πλωτάρχου ΛΥΚΟΥΡΕΖΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ, και από του Μαΐου 1944 μέχρι του Οκτωβρίου 1944 υπό την κοινήν Διοίκησιν του κ. ΜΙΧΑΗΛ ΑΒΕΡΩΦ και του ΣΜΗΝΑΡΧΟΥ ΑΝΔΡΕΑ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗ. Η Οργάνωσις ετήρει συνεχή επαφήν μεθ΄ημών εν Μέση Ανατολή και ειργάζετο βάσει των απ’ ευθείας διδομένων οδηγιών μας.-
2. Η Οργάνωσις ΚΟΔΡΟΣ ειργάσθη αποκλειστικώς προςόφελος του Συμμαχικού Αγώνος συλλέγουσα και μεταβιβάζουσα πολυτιμοτάτας πληροφορίας.
3. Αί παρασχεθείσαι υπό της ομάδος ταύτης πληροφορίαι είχον τον ανώτατον βαθμόν αξίας και τα καθήκοντά της εξετέλεσε κατά τρόπον ικανοποιήσαντα ημάς πλήρως.
4. Κατά την περίοδον την αμέσως προηγηθείσαν της απελευθερώσεως της Ελλάδος, αι τρεις ομάδες ΚΟΔΡΟΣ, ΟΜΗΡΟΣ, και ΑΛΙΚΗ συμφώνως προςτας οδηγίας μας, συνεργάσθησαν υπό τον τίτλον C.I.C. με σκοπόν την συγκέντρωσιν των δυνάμεών των υπό μίαν οργάνωσιν και η συνεργασία αύτη απεδείχθη επιτυχεστάτη.
Υπογ. ΝΤΙΛΟΝ
Ταγματάρχης
Ακριβές Αντίγραφον
Η
O Διεύθυνσις Πολ. Εκθέσεως Γ. Ε. Σ
Μεταφράσας Αξιωματικός της
Διευθύνσεως Πληροφοριών ΓΕΣ
(Υπογ.) Ανθ/γός Πεζ. Μαρτάκης Ι.

ΓΕΝΙΚΟΝ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ ΣΤΡΑΤΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ
Αριθ. Πρωτ. απορρ. 10
Αθήναι τη 23 Νοεμβρ.44
Το
Γραφείον Συνδέσμου Γ.Ε.Σ.
Πρός
Το Γεν. Επιτελείον Στρατού (Γραφ. ΙΙ)
Ε ν τ α ύ θ α
Λαμβάνω την τιμήν να υποβάλω εν μεταφράσει το υπ’ αριθμ, GSI 9006 (13/ΧΙ/44) έγγραφον του Στρατηγείου του 3ου Βρεταννικού Σώματος Στρατού και να παρακαλέσω υμάς διά τα περαιτέρω.

ΣΤΑΘΑΤΟΣ ΑΝΤ.
Αντ/ρχης Μηχανικού

Κοιν. Υπουργείον Εσωτερικών
« Συγκοινωνίας
Συνταγματάρχην ΚΙΤΡΙΛΑΚΗΝ
Αντιπλοίαρχον Κ. ΧΑΣΙΩΤΗΝ
Πλωτάρχην Π. ΛΥΚΟΥΡΕΖΟΝ

Εκθεση Δράσης οργάνωσης Ιατρού Χρήστου Λιβέρη (LC), υποναύαρχου ε.α Μούτσουλα Θ

Π ρ ό ς
Εθνικήν Οργάνωσιν «ΚΟΔΡΟΣ»
Ε ν τ α ύ θ α
1ον) Αναπληρών από σήμερον μετά συγκινήσεως και βαθυτάτης λύπης, συμφώνως τη από 19ης Ιανουαρίου ε.ε. συνημμένη επιστολή της Κας Χρήστου Λιβέρη, τον αείμνηστον δημιουργόν και αρχηγόν του Συγκροτήματος πληροφοριών κινήσεων παντός είδους εχθρικών δυνάμεων εν Ελλάδι Ιατρόν Χρήστον Λιβέρην (LC.) συλληφθέντα την 12ην Δεκεμβρίου 1944 και κατακρεουργηθέντα εις Περιστέρι υπό των στασιαστών, αισθάνομαι ιεράν υποχρέωσιν να βροντοφωνήσω ότι από της πρώτης ημέρας της κατοχής της πατρίδος μας υπό των κατακτητών ο Ιατρός Χρήστος Λιβέρης ένα προορισμόν είχε, το κτύπημα με κάθε τρόπον των εχθρών και την απελευθέρωσιν της Πατρίδος.-
2ον) Εδημιούργησε το Συγκρότημα τούτο εξ΄εξήκοντα περίπου προσώπων και έζη έκτοτε μόνον δι’ αυτό και την Πατρίδα.-
3ον) Διά να χαρακτηρίσω τον ενθουσιασμόν του, τας ενεργείας του, τους κόπους του, τας θυσίας του, το θάρρος του, τα βασανιστήρια που υπέστη, λυπούμαι διότι το λεξιλόγιόν μας δεν έχει καταλλήλους προςτούτο λέξεις.
4ον) Αί λέξεις άφθαστος, απαράμιλλος δεν είναι αρκεταί.
5ον) Ο αείμνηστος εγκατέλειψε μητέρα, σύζυγον, τα δύο τέκνα του ετών 12 και 2 τα οποία στερούνται των πάντων.
6ον) Εκ των εν τω αρχείω υπαρχόντων στοιχείων και των όσων πληροφοριών ο αχώριστος παραστάτης του L.C. κ. Περικλής Σπυρόπουλος (Αγις) παρέσχεν, οι εις το Συγκρότημα τούτο εργασθέντες δέον να διακριθώσιν εις έξ (6) κατηγορίας, τας εξής.- Συνέχεια

Αναγνώριση Οργανώσεων ΟΜΗΡΟΣ-ΑΛΙΚΗ-ΚΟΔΡΟΣ

ΓΕΝΙΚΟΝ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ ΣΤΡΑΤΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ
Αριθ. Πρωτ. απορρ. 10
Αθήναι τη 23 Νοεμβρίου 1944
Το
Γραφείον Συνδέσμου Γ.Ε.Σ.
Πρός
Το Γεν. Επιτελείον Στρατού (Γραφ. ΙΙ)
Ε ν τ α ύ θ α
Λαμβάνω την τιμήν να υποβάλλω εν μεταφράσει το υπ’ αριθμ, GSI 9006 (13/ΧΙ/44) έγγραφον του Στρατηγείου του 3ου Βρετ. Σώματος Στρατού και να παρακαλέσω υμάς διά τα περαιτέρω. Συνέχεια

Βεβαίωση δράσης των Ομάδων ΟΜΗΡΟΣ, ΑΛΙΚΗ, ΚΟΔΡΟΣ, 23 Νοε 1944

ΓΕΝΙΚΟΝ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ ΣΤΡΑΤΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ
Αριθ. Πρωτ. απορρ. 10
Αθήναι τη 23 Νοεμβρίου 1944
Το
Γραφείον Συνδέσμου Γ.Ε.Σ.
Πρός
Το Γεν. Επιτελείον Στρατού (Γραφ. ΙΙ)
Ε ν τ α ύ θ α
Λαμβάνω την τιμήν να υποβάλλω εν μεταφράσει το υπ’ αριθμ, GSI 9006 (13/ΧΙ/44) έγγραφον του Στρατηγείου του 3ου Βρετ. Σώματος Στρατού και να παρακαλέσω υμάς διά τα περαιτέρω.
ΣΤΑΘΑΤΟΣ ΑΝΤ.
Αντ/ρχης Μηχ.
Κοιν. Υπουργείον Εσωτερικών
¨ ¨ Συγκοινωνίας
Συν/ρχην ΚΙΤΡΙΛΑΚΗΝ
Αντιπλοίαρχον Κ. ΧΑΣΙΩΤΗΝ

Ακριβές αντίγραφον
Ο
Γραμματεύς Α.Δ.Π
ΣΠΑΝΟΡΡΗΓΑΣ
Ανθ/χος
9006GSI Συνέχεια

Εκθεση Δράσης Οργανώσεων ΟΜΗΡΟΣ, ΑΛΙΚΗ, ΚΟΔΡΟΣ, 3o ΣΣ CMF/Στρατηγείο

ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΟΝ 3ου ΣΩΜΑΤΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥ C.M.F.
Προς
Το Ελληνικόν Γενικόν Επιτελείον Στρατού
Κατά την διάρκεια της εχθρικής Κατοχής της Ελλάδος η Βρεταννική Υπηρεσία, η υπεύθυνος για την παροχήν πληροφορίων εις Συμμαχικάς Διοικήσεις επί όλων των ζητημάτων των αφορώντων την δύναμιν, την διάταξιν και τας προθέσεις του εχθρού, εχρησιμοποίησε τας υπηρεσίας μεγάλου αριθμού Ελλήνων υπηκόων. Μεταξύ τούτων περιελαμβάνοντο
Αξιωματικοί και άνδρες όλων των όπλων των Ελληνικών δυνάμεων, ως και αριθμός ιδιωτών.
Η επικίνδυνος αύτη εργασία εξετελέσθη μετά περιφανούς επιτυχίας εις την περιοχήν Αθηνών και Αττικής από τριών κυρίως ομάδων, γνωστών υπό τα ονόματα ΟΜΗΡΟΣ – ΑΛΙΚΗ – ΚΟΔΡΟΣ και ο σκοπός του υπομνήματος τούτου είναι να φέρη εις την επίσημον γνώσιν σας την ταυτότητα των αρχηγών των οργανώσεων τούτων, οίτινες μέχρι τούδε παρέμειναν ανώνυμοι. Συνέχεια

Εκθεση Δράσης Υπηρεσίας ΚΟΔΡΟΣ

ΕΚΘΕΣΙΣ
ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΡΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
‘ΚΟΔΡΟΣ’

1.- ΙΔΡΥΣΙΣ
Κατά τον Μάρτιον 1942 η κυρία Ρόζα Λίζα Λυκουρέζου εταξίδευσεν εις Ελβετίαν προς επίτευξιν επάφης μετά συμμαχικών κύκλων, επί τω σκοπό οργανώσεως μυστικής Υπηρεσίας, ήτις θα έδρα εν Ελλάδι εις βάρος του εχθρού, συμβάλλουσα ούτως εις τον κοινόν Συμμαχικόν αγώνα και εις την επιδιωκομένην απελευθερώσιν της χώρας.
Πράγματι επέτυχε επαφήν μετά της εν Λονδίνω αρμοδίας Κεντρικής Αγγλικής Υπηρεσίας ήτις αποδεχθείσα προθύμως την εισήγησιν ταύτην, συνεφώνησεν επί της επειγούσης ιδρύσεως τοιαύτης Υπηρεσίας εν Ελλάδι, απέστειλε προς την Καν Λυκουρέζου τους αναγκαούντας μυστικούς κώδικας συνεννοήσεως και αφ’ ετέρου διέταξε την εν Κωνσταντινουπόλει αρμοδίαν Αγγλικήν Υπηρεσία όπως αποστείλη εις Ελλάδα πομπό ασυρμάτου και τα λοιπά αναγκαιούντα μέσα προς λειτουργίαν της ως άνω Υπηρεσίας. Συνέχεια