Πληροφορίες για Βουλγαροκρατούμενες περιοχές

27
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΙΙ (Γ.Ε.Σ.)
ΒΟΥΛΓΑΡΟΚΡΑΤΟΥΜΕΝΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΙ
Απόκτησις Βουλγαρικής υπηκοότητος.
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
Αριθ. 161-24 Ιουλίου 1942
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Τμήμα Πολιτικόν
Εγκύκλιος
Αριθ. 5347

Προς τους κ.κ. Νομάρχας, Επάρχους και Δημάρχους – Προς την Δ/σιν Αστυνομίας.
Εις την εφημερίδα της Κυβερνήσεως υπ’ αριθ. 124 από 10 Ιουνίου 1942 εδημοσιεύθη διάταγμα αφορών την υπηκοότητα εις τα απελευθερωθέντα το 1941 εδάφη.
Συμπληρωματικώς προς την διάταξιν αυτήν δέον να λαμβάνωνται υπ’ όψιν τα ακόλουθα:
1) Διά τα πρόσωπα τα οποία αποκτώσι δικαιωματικώς την Βουλγαρικήν υπηκοότητα
Α. Δυνάμει του άρθρου 1 του Διατάγματος, αποκτώσι δικαιωματικώς την Βουλγαρικήν υπηκοότητα άπαντα τα πρόσωπα Βουλγαρικής προελεύσεως (καταγωγής Γιουγκοσλαύοι και Έλληνες υπήκοοι, οίτινες ευρέθησαν μονίμως εγκατεστημένοι εις τα ελευθερωθέντα το 1941 εδάφη ή εις τα παλαιά όρια Βασιλείου, όταν ετέθη εν ισχύϊ το διάταγμα. διά τα πρόσωπα αυτά πρέπει να λαμβάνηται υπ’ όψιν ότι το Διάταγμα δεν κάμνει διάκρισιν επί ποίας βάσεως απέκτησαν αυτά προγενεστέρως την Γιουγκοσλαυϊκήν, αντιστοίχως Ελληνικήν, υπηκοότητα – εάν δηλ. εκ γεννήσεως, εκ πολιτογραφήσεως ή κατόπιν γάμου και επομένως ο μόνος όρος προς απόκτησιν της Βουλγαρικής υπηκοότητος παρά των ιδίων προσώπων είναι να έχωσιν ευρεθή αυτά μονίμως εγκατεστημένα εις τα νυν όρια του Βασιλείου.
Κατά δεύτερον λόγον πρέπει να λαμβάνηται υπ’ όψιν ότι το άρθρο. 1 του Διατάγματος δεν κάμει διάκρισιν όσον αφορά, τον τόπον γεννήσεως ή την προγενεστέραν μόνιμον εγκατάστασιν των προσώπων αυτών Βουλγαρικής προελεύσεως, ένεκα του οποίου επωφελούνται του παρόντος κειμένου του Διατάγματος όχι μόνον τα πρόσωπα Βουλγαρικής προελεύσεως, μόνιμοι κάτοικοι των απελευθερωθέντων εδαφών, αλλ’ επίσης και οι μετανάσται Βουλγαρικής προελεύσεως (π.χ. εκ Φλωρίνης, Βοδενών, Δίρβης κ.λ.π.) οίτινες όταν ετέθη το Διάταγμα εν ισχύϊ ήσαν μονίμως εγκατεστημένοι εις τα ελευθερωθέντα το 1941 εδάφη ή εις τα παλαιά όρια του Βασιλείου.
Εν τέλει πρέπει να λαμβάνηται υπ’ όψιν ότι όλα αυτά τα πρόσωπα αποκτώσι την Βουλγαρικήν υπηκοότητα όχι μόνον δικαιωματικώς, αλλά και άνευ όρων υπό την έννοιαν, ότι η υπηκοότης αύτη είναι διά τα πρόσωπα ταύτα υποχρεωτική και δεν δύναται ταύτα να την αρνηθούν.
Υπό τους ως άνω όρους και διότι τα υποδειχθέντα πρόσωπα αποκτώσι τη Βουλγαρικήν υπηκοότητα άμα ως ετέθη το Διάταγμα εν ισχύι, οι αντίστοιχοι Δήμοι δέον εφ εαυτών να πιστοποιήσωσι την ύπαρξιν των όρων του άρθρου 1 και να εγγράψωσι απ’ ευθείας τα αποκτήσαντα την Βουλαγρικήν υπηκοότητα πρόσωπα εις τα τηρούμενα μητρώα του πληθυσμού των κατοίκων του Δήμου. Επίσης δι’ αυτούς οι Δήμοι δέον να εκδίδωσι μόνοι των πιστοποιητικά Βουλγαρικής υπηκοότητος συμφώνως τω διάταγμα. Όσον αφορά τα πρόσωπα άτινα δέον είναι εγγεγραμμένα εις τα μητρώα των Δήμων, είναι όμως εγγεγραμμένα ως ξένοι υπήκοοι εις τα μητρώα των Νομαρχιακών αστυνομικών διοικήσεων δέον όπως η επελθούσα μεταβολή της υπηκοότητος πιστοποιηθή και η εγγραφή γίνη υπό της αντιστοίχου Νομαρχιακής αστυνομικής διοικήσεως.
Β.’ Κατά δεύτερον λόγον, δυνάμει του άρθρου 4 του Διατάγματος, αποκτώσι Βουλγαρικήν υπηκοότητα, επίσης δικαιωματικώς, και τα πρόσωπα Γιουγκοσλαύοι και Έλληνες υπήκοοι, ουχί Βουλγαρικής προελεύσεως, οίτινες όταν ετέθη το διάταγμα εν ισχύϊ είχον την μόνιμον κατοικίαν των εις τα ελευθερωθέντα το 1941 εδάφη.
Εις το διάταγμα όμως γίνεται ουσιώδης διαφορά, μεταξύ των προσώπων Γιουγκοσλαύων και Ελλήνων υπηκόων Βουλγαρικής προελεύσεως (Αρ. 1) και των εχόντων άλλην εθνικήν προέλευσιν, σχετικώς με το δικαίωμά των να διαφυλάξωσι την μέχρι τούδε υπηκοότητά των. Όλα τα πρόσωπα, ουχί Βουλγαρικής προελεύσεως τα αναφερόμενα εις αρθρ. 4 δεν είναι υποχρεωμένα να δεχθώσιν την αλλαγήν της υπηκοότητός των λαμβάνοντα την Βουλγαρικήν τοιαύτην. Τα πρόσωπα ταύτα χαίρουσι του δικαιώματος της εκλογής, εντός προβλεπομένης εν τω Διατάγματι προθεσμίας – 1Απριλίου 1943 – της διαφυλάξεως δηλ. της μέχρι τούδε υπηκοότητός των (Γιουγκοσλαυϊκής ή Ελληνικής) ενδεχομένως δε της ανακτήσεως άλλης ξένης υπηκοότητος (π.χ. Τουρκικής, ιταλικής κ.λ.π) ή να γίνωσι Βούλγαροι υπήκοοι. Εις περίπτωσιν δε καθ’ ην μέχρι της προσδιορισθείσης προθεσμίας δεν ήθελον υποβάλει την εκλογή των, γίνονται δικαιωματικώς και άνευ όρων Βούλγαροι υπήκοοι. Αντιθέτως εάν εκδηλώσωσι την επιθυμίαν όπως διαφυλάξωσι την παλαιάν των υπηκοότητα, ή ενδεχομένως να αποκτήσωσι νέαν, ξένην (ουχί Βουλγαρικήν) υπηκοότητα θεωρείται, ότι ουδέποτε υπήρξαν Βούλγαροι υπήκοοι και υποχρεούνται εντός της αυτής προθεσμίας να εγκαταλείψωσι τα όρια του Βασιλείου.
Σχετικώς με τους τοιούτους Γιουγκοσλαύους ή Έλληνας υπηκόους το Διάταγμα δεν κάμνει διάκρισιν όσον αφορά την εθνικήν των προέλευσιν, ένεκα τούτου δέον να δεχθώμεν, ότι οι εκτεθέντες ανωτέρω όροι αφορώσιν όχι μόνον τα πρόσωπα τα έχοντα Σερβικήν, ή αντιστοίχως Ελληνικήν, προέλευσιν, αλλ’ επίσης και τα πρόσωπα πάσης άλλης εθνικής προελεύσεως π.χ. Τουρκικής., Αλβανικής, Ιταλικής κ.λ.π.
Ούτω, επειδή η απόκτησις της Βουλγαρικής υπηκοότητος διά την περίπτωσιν αυτήν τίθεται υπό τον όρον, ότε το πρόσωπον δεν θα επιθυμήση να διαφυλάξη την παλαιάν του υπηκοότητα, οι Δήμοι δεν δύναται να εγγράψωσιν ως Βουλγάρους υπηκόους τα πρόσωπα αυτά προτού περέλθη η προθεσμία η προβλεπόμενη εις το άρθρ. 4 του Διατάγματος, εκτός εάν το πρόσωπον δηλώση προηγουμένως ότι δεν προτίθεται να διαφυλάξη την μέχρι τούδε υπηκοότητά του και επιθυμεί να γίνη Βούλγαρος υπήκοος.
Το δικαίωμα εκλογής, περί ου γίνεται ανωτέρω μνεία, θα ασκείται διά της υποβολής γραπτής δηλώσεως προς τον αντίστοιχον Δήμον. Ο τελευταίος την αποστέλλει προς την τοπικήν αστυνομικήν διεύθυνσιν, ήτις παρακολουθεί διά την εκτόπισιν του προσώπου εκ των ορίων του Βασιλείου.
Όσον αφορά όλα τα άλλα πρόσωπα, άτινα μέχρι την 1 Απριλίου 1943 δεν εκδηλώσωσι την επιθυμίαν της διατηρήσεως της παλαιάς των υπηκοότητος και εγκαταλείψεως των ορίων του Βασιλείου, μετά την παρέλευσιν της ρηθείσης προθεσμίας, θα ενεργείται με τον τρόπον τον υποδειχθέντα εις το προηγούμενον κεφάλαιον (Γραμ. Α) σχετικώς με την εγγραφήν των ως Βουλγάρων υπηκόων, καθ’ ότι εξ εκείνης της στιγμής και εντεύθεν τα πρόσωπα ταύτα γίνονται δικαιωματικώς Βούλγαροι υπήκοοι.
Παρατήρησις. Δέον να λαμβάνηται υπ’ όψιν, ότι το Διάταγμα δεν αφορά τα πρόσωπα, μόνιμοι κάτοικοι, των νεοελευθερωθέντων εδαφών, έχοντα άλλην τινά ξένην υπηκοότητα (ουχί Γιουγκοσλαυϊκήν και ουχί Ελληνικήν) π.χ. Ιταλικήν, Τουρκικήν, Αμερικανικήν κ.λ.π., τα πρόσωπα αυτά διατηρώσι και εις το μέλλον την υπηκοότητα την οποίαν είχον από τον Γιουγκοσλαυϊκόν, αντιστοίχως Ελληνικόν καθεστώς.
2) Σχετικώς με τα πρόσωπα τα οποία δύνανται να γίνωσι Βούλγαροι υπήκοοι κατόπιν αιτήσεώς των:
Α. Διά του άρθρ. 3 του Διατάγματος δίδεται το δικαίωμα της αποκτήσεως της Βουλγαρικής υπηκοότητος και εις εκείνα τα πρόσωπα ξένης υπηκοότητος Βουλγαρικής προελεύσεως άτινα λόγω των πολεμικών γεγονότων, μετά την Ι-ΙΧ-39 εγκατεστάθησαν ή πρόκειται να εγκατταθούν μονίμως εις τα νυν όρια του Βασιλείου.
Εδώ δέον να λαμβάνηται πρωτίστως υπ’ όψιν ότι το παρόν κείμενον δεν αφορά τα πρόσωπα τα ευρεθέντα υπό του διατάγματος μονίμως εγκατεστημένα εις το Βασίλειον, Γιουγκοσλαύους ή Έλληνας υπηκόους Βουλγαρικής προελεύσεως έστω και μετανάστας άλλοθεν (π.χ. Φλώρινα, Καστοριά).
Τα πρόσωπα αυτά, ως είρηται (βλέπε Κ.Ι. παραγρ.Α), συμπεριλαμβάνονται εις το άρθρ.1 και επομένως αποκτώσιν δικαιωματικώς και άνευ διατυπώσεων τινών την Βουλγαρικήν υπηκοότητα.
Το άρθρ. 3 του Διατάγματος αφορά δύο κατηγορίας προσώπων:
Εν πρώτοις τα ευρεθέντα υπό του Διατάγματος μονίμως εγκατεστημένα εντός του Βασιλείου πρόσωπα, ουχί Γιουγκοσλαυϊκής και ουχί Ελληνικής υπηκοότητος (π.χ. Ρωσσικής, Πολωνικής, Τουρκικής, Ρουμανικής κ.λ.π.) τα οποία μετά την 1ην Σεπτεμβρίου 1939 ήσαν υποχρεωμένα να εγκαταλείψουν το Κράτος των και να εποικίσουν εν Βουλγαρία. Τα πρόσωπα αυτά δέον να υποβάλωσι αίτησιν αποκτήσεως της Βουλγαρικής υπηκοότητος εντός εξαμήνου από της ισχύος του Διατάγματος.
Κατά δεύτερον λόγον, εντός του παρόντος κειμένου του Διατάγματος συμπεριλαμβάνονται και Γιουγκοσλαύοι, αντιστοίχως Έλληνες υπήκοοι, ως και άλλοι υπήκοοι Βουλγαρικής προελεύσεως, οίτινες εις το μέλλον μετά την ισχύν του Διατάγματος, πάντοτε λόγω των πολεμικών γεγονότων, θα εγκατασταθούν μονίμως εν τω Βασιλείω. διά τα πρόσωπα αυτά η εξάμηνος προθεσμία προς υποβολήν της αιτήσεως άρξεται από της ημέρας της εγκαταστάσεως των εν τη χώρα.
Η αίτησις περί αποκτήσεως της Βουλγαρικής υπηκοότητος συμφώνως τω άρθρ.3 του Διατάγματος δέον να υποβάλληται διά του Δήμου, εν ω ο αιτών είναι μονίμως εγκατεστημένος. Εάν ούτος δεν τυγχάνει εγγεγραμμένος εις τα μητρώα του Δήμου, η αίτησις δέον να υποβάλητε διά της αντιστοίχου Νομαρχιακής Αστυνομικής Διοικήσεως.
Εν τη αιτήσει του ο αιτών πρέπει να αναγράφη:
1) Ονοματεπώνυμον και όνομα πατρός
2) Τόπον και ημερομηνία γεννήσεως
3) Προέλευσιν και θρησκείαν
4) Πολιτικήν κατάστασιν (έγγαμος ή άγαμος μετά ή άνευ τέκνων, εάν διατελή εν χηρεία λόγω θανάτου ή διαζυγίου).
5) Τελευταίαν μόνιμον κατοικίαν
6) Εάν εξεπλήρωσε την στρατιωτικήν του θητείαν και που;
7) Την προγενεστέραν του υπηκοότητα.
ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΙΝ ΥΠΟΧΡΕΟΥΤΑΙ Ο ΑΙΤΩΝ ΝΑ ΕΠΙΣΥΝΑΨΗ
1) Πιστοποιητικόν ότι είναι Βουλγαρικής προελεύσεως. Ελλείψει άλλου τινός εγγράφου, το πιστοποιητικόν αυτό εκδίδεται υπό του Δήμου επί τη βάσει δηλώσεως του αιτούντος και κατόπιν ελέγχου πράκτορος τινός.
2) Πιστοποιητικόν της αντιστοίχου αστυνομικής Διοικήσεως είτε άλλου τινός επισήμου εγγράφου, εκ του οποίου να εμφαίνηται πότε και πού εγκατεστάθη μονίμως εν τω Βασιλείω ο αιτών.
3) Πιστοποιητικόν εμφαίνον την μέχρι τούδε υπηκοότητά του και
4) Πιστοποιητικόν ότι δεν καταδιώκεται ως φυγόποινος ή φυγόδικος διά την περίοδον κατά την οποίαν έμεινεν εν Βουλγαρία.
Ο Δήμος, αντιστοίχως η Νομαρχιακή Αστυνομική διοίκησις, αφού εξελέγξει τας αναγραφομένας εν τη αιτήσει πληροφορίας αποστέλλει ταύτην εις το Υπουργείον Δικαιοσύνης, αφού εκθέση και την γνώμην του.
Β.’ Συμφώνως τω άρθρ. 5 του Διατάγματος δύνανται να αποκτήσωσιν Βουλγαρικήν υπηκοότητα και οι έχοντες διαβατήρια «Νάνσεν» Ρωσσικής και Αρμενικής προελεύσεως, οίτινες μετηνάστευσαν εις τα ελευθερωθέντα το 1941 εδάφη όπου και έχουσι την μόνιμόντων κατοικίαν.
Αι αιτήσεις επί τη βάσει του παρόντος κειμένου του διατάγματος υποβάλλονται επίσης διά του Δήμου, εις τον οποίον ο αιτών είναι μονίμως εγκατεστημένος. Εις αυτάς πρέπει να εκτεθώσι τα στοιχεία τα απαιτούμενα εις τας αιτήσεις του προηγουμένου κεφαλαίου.
Ο αιτών υποχρεούται να επισυνάψη τη αιτήσει:
1) Πιστοποιητικόν εθνικής προελεύσεως.
2) Πιστοποιητικόν ή άλλο τι έγγραφον εμφαίνον ότι ο αιτών είναι κάτοχος διαβατηρίου «Νάνσεν»
3) Πιστοποιητικόν μονίμου κατοικίας του αιτούντος και από ποίας ημερομηνίας έχει εγκατασταθή εκεί και
4) Πιστοποιητικόν ότι δεν καταδιώκεται ως φυγόδικος ή φυγόποινος.
Διά τας ούτω υποβαλλομένας αιτήσεις ο Δήμος ενεργεί με τον τρόπον τον προσδιοριζόμενον εις την προηγούμενην παράγραφον.
Γ.’ Συμφώνως τω άρθρ. 2 του Διατάγματος δύνανται να αποκτώσι την Βουλγαρικήν υπηκοότητα, ασχέτως με την εγκατάστασίν των εν τω Βασιλείω και εκείνα τα πρόσωπα Γιουγκοσλαυϊκής ή Ελληνικής υπηκοότητος, Βουλγαρικής προελεύσεως, τα οποία έχουσι γεννηθή εις τα ελευθερωθέντα το 1941 εδάφη χωρίς να λαμβάνηται υπ’ όψιν που είναι η νυν εκτός του Βασιλείου εγκατάστασίς των.
Εις την περίπτωσιν αυτήν αι αιτήσεις αποκτήσεως της Βουλγαρικής υπηκοότητος δέον να υποβάλλωνται προς το Υπουργείον Δικαιοσύνης, απ’ ευθείας ή διά μέσου των Βασιλικών, Διπλωματικών ή Προξενικών Αρχών.
Εις αυτάς δέον να εκτίθενται επίσης αι πληροφορίαι, αι απαιτούμεναι διά τας αιτήσεις εν τη παραγρ. Α.΄ υποβαλλομένων και των ακολούθων πιστοποιητικών.
1) Βαπτιστικόν ή πιστοποιητικόν γεννήσεως.
2) Πιστοποιητικόν Βουλγαρικής προελεύσεως
3) Έγγραφον εκ του οποίου να εμφαίνηται ποία είναι η νυν υπηκοότης του αιτούντος.
Ελλείψει άλλων εγγράφων αι ανωτέρω πληροφορίαι δύνανται να πιστοποιηθώσι κατόπιν ελέγχου υπό των αντιστοίχων διπλωματικών ή προξενικών αρχών .
Παρατηρήσεις: διά τας περιπτώσεις καθ’ ας ο σύζυγος αποκτά την Βουλγαρικήν υπηκοότητα συμφώνως τοις Άρθ. 2 και 3του Διατάγματος, η σύζυγος δύνανται να αποκτήση την υπηκοότητα του ανδρός της, αιτούσα τούτο είτε διά της αιτήσεως της συζύγου της ή δι΄ιδιαιτέρας αιτήσεως.
3) ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ ΟΤΙ Η ΑΠΟΚΤΗΣΙΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΗΣ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΟΣ ΣΥΜΦΩΝΩΣ ΤΩ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΙ ΕΙΣ ΩΡΙΣΜΕΝΑΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΥΝΔΕΕΤΑΙ ΜΕ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΑΙΤΙΝΕΣ ΟΥΧΙ ΠΑΝΤΟΤΕ ΕΙΝΑΙ ΓΝΩΣΤΑΙ ΕΙΣ ΤΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΟΙ Κ.Κ. ΔΗΜΑΡΧΟΙ ΚΑΤΟΠΙΝ ΕΠΙΜΕΛΟΥΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΣ ΔΕΟΝ ΝΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΩΣΙΝ ΕΙΣ ΤΟΝ ΠΛΗΘΥΣΜΟΝ ΔΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΣ Η ΑΛΛΩΝ ΤΙΝΩΝ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΤΡΟΠΩΝ ΑΠΑΣΑΣ ΤΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΑΣ ΕΝ ΤΩ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΙ ΙΝΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΘΗ Η ΑΚΡΙΒΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΙΡΟΣ ΑΥΤΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗ.

Γερμανικές Δυνάμεις κατοχής στην Ελλάδα 1941-1944

Τα δεδομένα άλλαξαν κατά το 1943. Επειδή με την δυσμενή εξέλιξη στην Βόρειο Αφρική πρόβαλε ο κίνδυνος συμμαχικής εισβολής οτην Ελλάδα, συνέρρευσαν στην χώρα νέες μονάδες για την περιφρούρηση της. Η καλύτερη μονάδα που αφίχθη ήταν η 1η Τεθωρακισμένη Μεραρχία, που η παραμονή της περιορίσθηκε σε μερικούς μόλις μήνες μέχρι την διασαφήνιση των συμμαχικών προθέσεων. Οι 104η και 117η Μεραρχίες Κυνηγών κατήλθαν επίσης για την φύλαξη των εκτεταμένων ακτογραμμών με αυξανόμενη εμπλοκή παραλλήλως σε αντι-ανταρτικές επιχειρήσεις αφού από τον Μάρτιο αυτού του έτους εγκαινιάσθηκαν οι προσβολές των γερμανικών τμημάτων από τους αντάρτες. Η ποιότητα αυτών των μεραρχιών κρίνεται γενικά ικανοποιητική αφού χρειάσθηκε να ξεπεράσουν πρώτα κάποιες αδυναμίες που προέκυψαν από την αναδιοργάνωση και αναβάθμιση τους εν σχέσει με την πρότερα κατάσταση τους. Συνέχεια

Περί των νέων καταπιεστικών μέτρων κατά Ελλήνων Βουλγαροκρατουμένων Περιοχών . ΓΕΣ/Α2/23 Αυγ 1943

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΙΙον (Γ.Ε.Σ.)
Αριθ. Πρωτ. Α.Π. 8251/23-8-43
ΒΟΥΛΓΑΡΟΚΡΑΤΟΥΜΕΝΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΑΙ
ΕΠΑΡΧΙΑΙ
«Περί των νέων καταπιεστικών μέτρων κατά Ελλήνων Βουλγαροκρατουμένων Περιοχών «.
Αφιχθέντες εσχάτως Έλληνες εκ των Βουλγαροκρατουμένων περιοχών Ανατολικής Μακεδονίας και Δυτικής Θράκης κατέθεσαν τα κατωτέρω εφαρμοζόμενα κατά των Ελλήνων καταπιεστικά μέτρα.
Ι) Περιοχή Κομοτινής.
α) Την 14-2-43 συνελήφθησαν παρά των Βουλγάρων 60 περίπου Έλληνες διαφόρων επαγγελμάτων ηλικιών, κοινωνικών τάξεων υπό το πρόσχημα ότι ελάμβανον γνώσιν δελτίου ραδιοφωνικών νέων.
Άτομον αναχωρήσαν την 8-3-43 εκ Κομοτινής επιβεβαιοί τ’ ανωτέρω και επί πλέον έτι συνεχίζονται σποραδικές συλλήψεις Ελλήνων.
β) Περί τα μέσα του μηνός Ιανουαρίου 1943 αι Βουλγαρικαί Αρχαί Κομοτινής ειδοποίησαν τους πλανοδίους Έλληνας μικροπωλητές ότι απαγορεύεται η εξάσκησις του επαγγέλματος των και ότι θα επιτραπή μόνον όταν δηλώσουν ότι αποδέχονται την Βουλγαρικήν υπηκοότητα. Συνέχεια

Πληροφορίες για Βουλγαροκρατούμενες περιοχές, ΓΕΣ/Α2/22 Αυγ 1943

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΙΙον (Γ.Ε.Σ.)
ΤΜΗΜΑ Β.΄
Αριθμ. Πρωτοκ. Α.Π. 8491/22-6-43

ΒΟΥΛΓΑΡΟΚΡΑΤΟΥΜΕΝΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΙ
-1-
Κατά πληροφορίας, εις το χωρίον Πόρπη – Κομοτινής, μετεφέρθησαν εκ του εσωτερικού της Βουλγαρίας 30 βουλγαρικαί οικογένειαι εγκατασταθείσαι επί Ελληνικών οικιών, αφού προηγουμένως εξεδιώχθησαν εκ τούτων οι ιδιοικτήται των. Ομοίως εις τας οικογενείας ταύτας διενεμήθησαν αγροί αφαιρεθέντες εκ των Ελλήνων.
-2-
Κατά πληροφορίας, τα χρέη των Ελλήνων της βουλγαροκρατουμένης Ελληνικής περιοχής προς το Ελληνικόν Δημόσιον και την Ελληνικήν Αγροτικήν Τράπεζαν, πληρώνονται ήδη αναγκαστικώς εις το βουλγαρικόν δημόσιον.
Όσοι εκ των Έλλήνων αδυνατούν να εξοφλήσουν τα προς το Ελληνικόν εκκρεμούντα εντάλματα, υφίστανται κατάσχεσιν των επίπλων των και οικιακών σκευών, άτινα εκποιούνται υπέρ του Βουλγ. Δημοσίου. Συνέχεια

Περί της περιοδείας του Προέδρου της βουλγ. Κυβερνήσεως εις Ανατολικήν Μακεδονίαν και Θράκην,ΓΕΣ/Α2/10-7-1943

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΙΙον (Γ.Ε.Σ.)
ΤΜΗΜΑ Β΄.
(Αριθ.Πρωτ.Α.Π. 8531/10-7-43).
ΒΟΥΛΓΑΡΟΚΡΑΤΟΥΜΕΝΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΙ
«Περί της περιοδείας του Προέδρου της βουλγ. Κυβερνήσεως εις Ανατολικήν Μακεδονίαν και Θράκην«.
Κατά το 3ον δεκαήμερον του μηνός Ιουνίου ε.ε., ο Βούλγαρος Πρωθυπουργός Φίλωφ, συνοδευόμενος υπό του Υπουργού του Εμπορίου, του Γενικού Διοικητού Θράκης και ανωτέρων υπαλλήλων, περιήλθον τας πόλεις της Ανατολικής Μακεδονίας και Δυτικής Θράκης: Σέρρας, Δράμαν, Καβάλλαν, Ξάνθην και Αλεξανδρούπολιν. Επί της περιοδείας ταύτης εγνώσθησαν ημίν τα κάτωθι:
Εις απάσας τας ανωτέρω πόλεις εδέχθη επιτροπάς Βουλγάρων πολιτών και Ελλήνων τοιούτων. Εν εκάστη πόλει πρώτον εδέχετο τας Επιτροπάς των Βουλγάρων, προς τας οποίας είναι άγνωστον τί συνέστησεν. Αι γενόμεναι παρ’ αυτού δεκταί εις ακρόασιν επιτροπαί των Ελλήνων συνεκροτήθησαν εκ προσώπων της εκλογής των Διοικητών Ασφαλειών εκάστης πόλεως, οίτινες κατά την συγκρότησιν τούτων συνίστων εις τα μέλη τούτων ν’ αποφύγωσι την διατύπωσιν παραπόνων και καταγγελιών των διαφόρων παρεκτροπών των οργάνων Διοικήσεως και Ασφαλείας. Συνέχεια

Πληροφορίες για Βουλγαροκρατούμενες περιοχές, ΓΕΣ/Α2/18 Ιουν 1943

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΙΙον (Γ.Ε.Σ.)
ΤΜΗΜΑ Β.΄
Αριθμ. Πρωτοκ. Α.Π. 8488/18-6-43
ΒΟΥΛΓΑΡΟΚΡΑΤΟΥΜΕΝΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΙ
ΕΚΘΕΣΙΣ
Εξετάσεως Σπύρου Σάντρου, κατοίκου Κάτω Τζουμαγιάς Σερρών και Προέδρου της Ελληνικής Κοινότητος.
Ελήφθη την 28-5-43.
Αφίχθην την 15 τρέχον, μηνός κανονικώς.
Η κατάστασις των Ελλήνων είναι οικτρά από πάσης πλευράς διότι συνεχώς εντείνονται τα μέτρα καταπιέσεως των Ελλήνων.
Η εγκατάστασις Βουλγάρων αγροτών αποίκων συνεχίζεται: οι αφικνούμενοι Βούλγαροι παραλαμβάνονται από τον Σιδηροδρομικόν Σταθμόν Σιδηροκάστρου από τους Έλληνας κατοίκους των χωρίων και μεταφέρονται εις τα χωρία των. Οι Βούλγαροι αφού περιέλθουν το χωρίον και κάμουν την εκλογή της κατοικίας, μεταβαίνουν εις την κοινότητα και αμέσως επακολουθεί άμεσος εκκένωσις των οικιών υπό των Ελλήνων γεωργών και αστών οι οποίοι στιβάζονται εις οικίας άλλων Ελλήνων. Παραλαμβάνουν και διάφορα αντικείμενα. Κτήματα λαμβάνουσι από τους Έλληνας ιδιοκτήτας έστω και εσπαρμένα. Επίσης ολόκληρος η κινητή και ακίνητος περιουσία των αναχωρησάντων Ελλήνων περιέρχεται εις τους Βουλγάρους.
Όλοι οι αφικνούμενοι Βούλγαροι άποικοι ούδεμίαν σχέσιν έχουν με τον τόπον. Πρόκειται περί Βουλγάρων πτωχοτάτων και καταγομένων εκ Παλαιάς Βουλγαρίας και ουχί εκ Μακεδονίας όπως διατείνωνται διά του τύπου οι Βούλγαροι. Συνέχεια

Πληροφορίες για Βουλγαροκρατούμενες περιοχές, ΓΕΣ/Α2/1 Ιουν 1943

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΙΙον (Γ.Ε.Σ.)
ΤΜΗΜΑ Β.΄
Αριθ. Πρωτ. Α.Π.8438/1-6-43
ΒΟΥΛΓΑΡΟΚΡΑΤΟΥΜΕΝΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΙ
ΕΚΘΕΣΙΣ
Μπακιρτζή Θεοδοσίου του Δημ. Εκ Κομοτινής (Σάππας).
Εκ Κομοτινής ανεχώρησα την12/5/43 αφιχθείς διά λέμβου εις Ιερισσόν μετά διήμερον.
Από της 28/4/43 ήρχισεν η στρατολόγησις των γεννηθέντων το 1922 οι οποίοι αποστέλλονται εις καταναγκαστικά έργα εις Παλαιάν Βουλγαρίαν.
Η επισιτιστική κατάστασις χειροτερεύει καθημερινώς καθ΄όσον πλην των 200 γραμμαρίων άρτου από καλαμπόκι κανέν άλλο τρόφιμον δεν δίδεται εις τους Έλληνας,
Την 17/4/43 ανηργήθηκαν συλλήψεις Ελλήνων εις Κομοτινήν. Συνελήφθησαν περί τους είκοσι εκ των οποίων οι 8 κατεδικάσθησαν εις θάνατον και οι υπόλοιποι εις ποινάς ειρκτής, των 8 καταδικασθέντων εις θάνατον η ποινή μετατράπει εις ισόβια δεσμά. Η καταδίκη των έγινε υπό το πρόσχημα ότι ήσαν κομμουνισταί ενώ δεν ήσαν τοιούτων φρονημάτων. Συνέχεια

Πληροφορίες για Βουλγαροκρατούμενες περιοχές, ΓΕΣ/Α2/14 Απρ 1943

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΙΙον (Γ.Ε.Σ.)
Αριθ. Πρωτ. Α.Π.8329/14-4-43
ΒΟΥΛΓΑΡΟΚΡΑΤΟΥΜΕΝΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΙ
Κατά το τέλος του πρώτου δεκαπενθημέρου του μηνός Μαρτίου 1943 οι Βούλγαροι Δήμαρχοι των υπό των Βουλγάρων κατεχομένων Ελληνικών περιοχών, διένειμον προς τους κατοίκους αυτών δηλώσεις προς συμπλήρωσιν της υπηκοότητος εις ην επιθυμούσι ούτοι συμφώνως προς τον κοινοποιηθέντα κατά το παρελθόν έτος σχετικόν Βουλγαρικόν Νόμον.
Αι δηλώσεις αύται ήσαν λευκού χρώματος διά τους επιθυμούντας την Ελληνικήν υπηκοότητα και πρασίνου τοιούτου διά τους επιθυμούντας την Βουλγαρικήν τοιαύτην.
Εν τω συνόλω του σχεδόν όλοι οι Έλληνες κάτοικοι εδήλωσαν Ελληνικήν υπηκοότητα. Οι δηλώσαντες ελάχιστοι Βουλγαρικήν υπηκοότητα ηναγκάσθησαν να πράξωσι τούτο καθόσον λόγω ασθενείας ή άλλων αιτιών δεν ήσαν εις θέσιν να υποστώσιν την άμεσον εκτόπισίν των εις την Γερμανοκατεχόμενην Ελληνικήν περιοχήν, ως προβλέπει τούτο ο σχετικός Βουλγαρικός Νόμος. Συνέχεια

Πληροφορίες για Βουλγαροκρατούμενες περιοχές, ΓΕΣ/Α2/23 Μαρ 1943

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΙΙον (Γ.Ε.Σ.)
Αριθ. Πρωτ. Α.Π. 8257/23-3-43
ΒΟΥΛΓΑΡΟΚΡΑΤΟΥΜΕΝΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΙ
Κατά τας μέχρι 11-2-43 συγκεντρωθείσας πληροφορίας, ο αριθμός των εκ των Βουλγαροκρατουμένων περιοχών καταφυγόντων εις την περιοχήν της γενικής Διοικήσεως Μακεδονίας προσφύγων υπερβαίνει τας εκατόν χιλιάδας κατανεμόμενος κατά Νομούς εγκαταστάσεως κατά προσέγγισιν ως εξής:
– Εις τον Νομόν Θεσσαλονίκης 60.000
– » » » Στρυμώνος 20.000
– » » » Κιλκίς 9.000
– » » » Πέλλης 8.000
– » » » Φλωρίνης 1.000
– » » » Κοζάνης 2.000
– » » » Χαλκιδικής 3.000
– » » » Έβρου 6.000
109.000 Συνέχεια

Πληροφορίες για Βουλγαροκρατούμενες περιοχές,ΓΕΣ/20 Μαρ 1943

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΙΙον (Γ.Ε.Σ.)
Αριθ. Πρωτ. Α.Π. 8300/20-3-43
ΒΟΥΛΓΑΡΟΚΡΑΤΟΥΜΕΝΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΙ
«Πληροφορίαι εκ Βουλγαρίας»
Κατ΄ αυτάς συντελείται η πύκνωσις των επί της μεθορίου Βουλγαρικών Φυλακείων άτινα θα εγκατασταθώσιν εις τροχοφόρους παράγκας της Ε.Τ.Υ.Ε.Μ. αίτινες μετεφέρθησαν ήδη εις την μεθόριον. Μία τοιαύτη εστήθη εις την διαχωριστικήν γραμμήν Μεσολόφου – Κερκίνης εις θέσιν Καραγάτσια, ετέρα περί τα 800 μέτρα εκείθεν προς Σταυροδρόμιον, εις θέσιν «Μνήματα» Κερκίνης, τρίτη εντεύθεν του Σταυροδρομίου – Τετάρτη μεταξύ Σταυροδρομίου Μοναστηρακίου, Πέμπτη μεταξύ Μοναστηρακίου – Οδηγήτριας. Συνέχεια

Πληροφορίες για Βουλγαροκρατούμενες περιοχές

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΙΙον (Γ.Ε.Σ.)
Αριθ. Πρωτ. Α.Π. 8171/23-2-43
ΒΟΥΛΓΑΡΟΚΡΑΤΟΥΜΕΝΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΙ
Κατά πληροφορίας ληφθείσας εκ Βουλγαρικών εφημερίδων, η Βουλγαρική Κυβέρνησις οργανώνει τον κλήρον της κατεχομένης Δυτ. Θράκης καθ’ ά δημοσιεύει η Βουλγαρική εφημερίς «ΖΟΡΑ» αποστέλλονται εις την Θράκην τέσσαρες Βούλγαροι Μητροπολίται έχοντες ως έδρας των τα πόλεις Σέρρας, Καβάλλαν, Ξάνθην και Μαρώνειαν – Θάσον.
(103/14/1/19/18- Φεβρουρίου 1943 Υπουργείον Εσωτερικών).

Πληροφορίες για Βουλγαροκρατούμενες περιοχές, ΓΕΣ/Α2/15 Ιαν 1943

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΙΙον (Γ.Ε.Σ.)
Αριθ. Πρωτ. Α.Π. 8044/15-1-43
ΒΟΥΛΓΑΡΟΚΡΑΤΟΥΜΕΝΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΙ
Εκ ληφθεισών καταθέσεων αφιχθέντων ιδιωτών εκ της Ανατ. Μακεδονίας διεπιστώθησαν τα εξής περί της εκεί επικρατούσης καταστάσεως.
1) Εις ολόκληρον την Ανατολικήν Μακεδονίαν συνεχίζεται μετά μεγίστης εντατικότητος η εγκατάστασις Βουλγάρων αποίκων εις τα χωρία και τας πόλεις αυτής.
Πρός τούτο εις τα χωρία εκκενούνται ολόκληραι συνοικίαι υπό των Ελλήνων, οίτινες συμπτύσσονται εις τας υπολοίπους Ελληνικάς κατοικίας ανά δύο και πολλάκις ανά τρεις οικογένειες. Επίσης μέρος του γεωργικού κλήρου όλων των Ελλήνων χωρικών αφαιρείται και παραχωρείται εις τους νεοαποικιζομένους Βουλγάρους, οίτινες από οικονομικής απόψεως είναι πραγματικά ράκη. Εις τινα επίσης χωρία κτίζονται υπό των Βουλγάρων και νέαι κατοικίαι. Γενικώς η εγκατάστασις αποίκων Βουλγάρων λαμβάνει χώραν μόνον εις τα πεδινά και εύφορα χωρία και ουχί και εις τα ορεινά και άγονα τοιαύτα τα οποία παραμένουσι κενά πληθυσμού αφ’ ης εξεκενώθησαν ταύτα υπό των Ελληνικών αρχών προ της ενάρξεως της εισόδου των Γερμανικών Στρατευμάτων εις Ελλάδαν. Συνέχεια

Πληροφορίες για Βουλγαροκρατούμενες περιοχές, ΓΕΣ/Α2/15 Σεπ 1942

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΙΙον (Γ.Ε.Σ.)
Αριθ. Πρωτ. Α.Π. 3650/15-9-42
ΒΟΥΛΓΑΡΟΚΡΑΤΟΥΜΕΝΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΙ
1ον) Νομός Σερρών
α) Άπαντες οι εργαζόμενοι εις τα εν Σέρραις εργοστάσια επεξεργασίας Καπνών Έλληνες καπνεργάται απελύθησαν. Εις τούτους εδηλώθη ότι δέον να δηλώσωσιν εντός 3 ημερών ότι είναι Βούλγαροι, οπότε και θα επαναπροσληφθώσιν εις εργασίαν.
Εις περίπτωσιν καθ’ ην προτιμίσωσι να παραμείνωσι Έλληνες τοις εδηλώθη ότι δέον να τακτοποιήσωσι τα της τύχης των, διότι ουδεμίαν θέσιν έχουσιν ως τοιούτοι εν Βουλγαρία.
Κατόπιν τούτου, οι καπνεργάται ανταλλάξαντες γνώμας έλαβον κοινήν απόφασιν εμμονής εις τα πάτρια και εν τω συνόλω των σχεδόν εδήλωσαν ότι παραμένουσιν Έλληνες και ότι προτιμώσι τον εκ της πείνης θάνατον, από του απαρνηθώσι τον Ελληνισμόν των και να γίνωσι Βούλγαροι. Συνέχεια

Πληροφορίες για Βουλγαροκρατούμενες περιοχές,ΓΕΣ/Α2/ 25 Αυγ 1942

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΙΙ (Γ.Ε.Σ)
Αριθ. Πρωτ. Α.Π. 3629
ΒΟΥΛΓΑΡΟΚΡΑΤΟΥΜΕΝΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΙ
Την Νύκτα 8-9 Αυγούστου ε.ε. οι εν Ελευθερουπόλει Βούλγαροι υπάλληλοι και μη διεσκέδαζον εις τα διάφορα Κέντρα της πόλεως μέχρι της 21ης ώρας οπότε απεσύρθησαν εις τας οικίας των όπου εσυνέχισαν την διασκέδασίν των. Αιφνιδίως περί ώραν 22-23ην ηκούσθησαν πυκνοί πυροβολισμοί εξ όλων των σημείων της πόλεως και εκ των κατοικιών των Βουλγάρων, ενώ συγχρόνως περίπολοι Βουλγάρων Χωροφυλάκων και εξοπλισμένων Βουλγάρων υπαλλήλων περιέτρεχον τα οδούς της πόλεως πυροβολούσαι συγχρόνως τρομοκρατούσαι τους κατοίκους.
Περί το μεσονύκτιον Βουλγαρική περίπολος Χωροφυλάκων μεταβάσα εις το Πανδοχείον του Αθανασίου Μαρινοπούλου, εφέδρου Ανθ/γού, του οποίου ο πατήρ προ διμήνου εστάλη ως όμηρος εις το εσωτερικόν της Βουλγαρίας, συνέλαβεν τούτον και απαγούσα αυτόν τον εξετέλεσε προ της οικίας του Κωνσταντίνου Νιζάμη.
Την πρωϊαν της 9ης Αυγούστου βάσει ονομαστικού καταλόγου οι Βούλγαροι ήρξαντο ενεργούντες συλλήψεις Ελλήνων, ιδία νεανιών, επιτυχόντες την σύλληψίν εννέα νέων ανηκόντων εις τας ευπορωτέρας Ελληνικάς οικογενείας, τους οποίους ενέκλεισαν εις τους Στρατώνας. Πολλοί άλλοι νέοι κατώρθωσαν να διαφύγωσι την σύλληψιν διασπαρέντες προς διάφορα σημεία και εν συνεχεία καταφυγόντες εντεύθεν του Στρυμώνος. Συνέχεια

Περί συνεχίσεως και εντάσεως των μέτρων εξοντώσεως του Ελληνικού στοιχείου εκ των Βουλγαροκρατούμενων περιοχών, ΓΕΣ/Α2/11 Αυγ 1942

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΙΙον (Γ.Ε.Σ.)
ΤΜΗΜΑ Β.’
Αριθ. Πρωτοκ. Α.Π. 3539/11-8-42
ΒΟΥΛΓΑΡΟΚΡΑΤΟΥΜΕΝΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΙ

«Περί συνεχίσεως και εντάσεως των μέτρων εξοντώσεως του Ελληνικού στοιχείου εκ των Βουλγαροκρατούμενων περιοχών».
Τα μέτρα συστηματικής εξοντώσεως του Ελληνικού Στοιχείου εν ταις κατεχομέναις υπ’ αυτών περιοχαίς, ου μόνον εξακολουθούν υπό των Βουλγάρων, αλλά και συνεχώς εντείνονται.
Ούτω, κατά βεβαιώσεις συνεχώς καταφθανόντων εκ των περιοχών τούτων προσφύγων, η ζωή των Ελλήνων κατέστη εντελώς αφόρητος και αδύνατος, τα δε λαμβανόμενα μέτρα καταδεικνύουν σαφώς ότι αι Βουλγαρικαί αρχαί έχουσι προγράψει πάντας όσους εξακολουθούν εμμένοντας εις τα Εθνικά των αισθήματα. Ούτω, Συνέχεια

Περί κακομεταχειρήσεως υπό των Βουλγάρων των στρατευθέντων Ελλήνων της Ανατολικής Μακεδονίας και Δ. Θράκης, ΓΕΣ/Α2/16 ιουν 1942

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΙΙ (Γ.Ε.Σ.)
ΤΜΗΜΑ Β.’
Αριθ. Πρωτ. Ε.Π. 29168/16-6-42
«Περί της κακομεταχειρήσεως υπό των Βουλγάρων των στρατευθέντων Ελλήνων της Ανατολικής Μακεδονίας και Δ. Θράκης.»

1) Ούτοι επιστρατευθέντες την Μαΐου 1942 απεστάλησαν εκ Σιδηροκάστρου σιδηροδρομικώς μέχρι Κιουστεντίλ και εκείθεν οδικώς ωδηγήθηκαν εις Τσάρεβο Σέλο. Μέχρι της αφήξεώς των εις Τσάρεβο Σέλο η συμπεριφορά των Βουλγάρων Αξιωματικών και λοιπών βαθμοφόρων προς αυτούς ήτο σχετικώς καλή.
Όταν αφίχθησαν εις Τσάρεβο Σέλο εγένετο εκπαίδευσις αυτών επί 5θήμερον περίπου εις τους βηματισμούς και εις την αναγνώρισιν βαθμών της Στρατιωτικής ιεραρχίας του Βουλγαρικού Στρατού.
Μετά την εκπαίδευσιν ταύτην οι Διοικηταί των Λόχων εις συγκέντρωσιν των ανδρών των είπον ότι εις το εξής θα περάσουν καλά μονον όσοι από σας είναι Βούλγαροι, οι δε σκύλοι Γραικοί είναι υποχρεωμένοι να αποθάνουν εδώ και κανείς απ’ αυτούς πρόκειται να επιστρέψη εις την πατρίδα του ζων. Εν συνεχεία υπέμνησαν εις άπαντας ότι είναι Μακεδόνες και Θράκες και ότι κατά συνέπειαν είναι Βούλγαροι, διότι η ρίζα των είναι Βουλγαρική και είναι εις γνώσιν των ότι οι Βούλγαροι αφήκαν ρίζας τόσον εις την υπόλοιπον Μακεδονίαν (Ελληνικήν και Τουρκικήν) όσον και εις ολόκληρον την Ελλάδα μηδέ της Πελοποννήσου εξαιρουμένης. Συνέχεια

Πληροφορίες για Βουλγαροκρατούμενες περιοχές, ΓΕΣ/Α2/20 Μαι 1942

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΙΙ (Γ.Ε.Σ.)
ΤΜΗΜΑ Β.’
Αριθ. Πρωτ. Α.Π. 4807/20-5-42
«Βουλγαροκρατούμεναι Ελληνικαί Επαρχίαι, Ανατολική Μακεδονία και Δυτ. Θράκη»
1) Οι ανήκοντες εις τας κλάσεις 1941 και 1942 (γεννηθέντες το 1920 και 1921) διαταγή των Βουλγαρικών αρχών παρουσιάσθησαν την 4 Μαΐου ε.ε και ανεχώρησαν αυθημερόν οι τοιούτοι της Δράμας σιδηροδρομικώς εις Σιδηρόκαστρον και εκείθεν προς την Βουλγαροκρατουμένην Σερβικήν Μακεδονίαν.
Άπαντες είχον εφοδιασθή ατομικώς με 4 ημερών τροφάς και δύο λινοστολάς.
Κατά διαδοθείσας φήμας εν Δράμα παρά Βουλγάρων, οι ανωτέρω στρατευθέντες προορίζονται διά τα εργατικά τάγματα της περιοχής Κουμανόβου.
Πλείστοι νέοι ανήκοντες εις τας ανωτέρω κλάσεις διά να αποφύγουν την στράτευσιν των Βουλγάρων ενεγράφησαν εις το εν Καβάλλα Γερμανικόν Γραφείον Εργασίας και ανεχώρησαν διά Γερμανίαν. Συνέχεια

Εντολή κυβέρνησης για ουδέτερη αντιμετώπιση Βλάχων, ΓΠΚ/ΑΠ341/12 Μαρ 1942

Χ.Μ/5 Έγγραφον υπ’ αριθ. 7

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ
ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
Αριθ.Πρωτ. Α.Μ.341                                        Αθήναι τη 12 Μαρτίου 1942
Π ρ ό ς
Άπαντα τα Υπουργεία
Την Γενικήν Διοίκησιν Μακεδονίας
Το Γραφείον Προέδρου Κυβερνήσεως
Την Γενικήν Διεύθυνσιν Τύπου και Ραδιοφωνίας
Το Γραφείον Μελετών και Δημοσιευμάτων
Την Υπηρεσίαν ανταποκρίσεως μετά των Γερμανικών ΠολιτικώνΑρχών
Την Επιτροπήν Συνδέσμου μετά των Γερμανικών Στατιωτικών Αρχών.
Την Επιτροπήν Συνδέσμου μετά των Ιταλικών Αρχών.

Ι.- Ιδιοτελή τινά πρόσωπα εκμεταλλευόμενα την κρίσιμον περίοδον της πατρίδος μας προσπαθούσιν από τινος να ενσπείρωσιν ζιζάνια μεταξύ του Ελληνικού Λαού με τον σκοπόν να προσκομίσωσιν ατομικά ωφέλη.
Προς τούτο εξέλεξαν τον δρόμον να εκμεταλλευθώσι το Ελληνικόν Βλαχικόν στοιχείον.
Ενόμισαν δηλαδή ότι επήλθεν η στιγμή να σκυλεύσωσι την Ελλάδα ενώ θα έπρεπε να γνωρίζωσιν ότι η Ελλάς οσαδήποτε πλήγματα και αν υποστή δεν θα παύση ποτέ να φωσφορίζη και τέλος θα ξαναλάμψη έτι φαεινότερον διότι της αξίζει.
Το Βλαχικόν στοιχείον με την Ελλάδα μέσα εις το αίμα και την ψυχήν του με ευρείαν και ηρωικήν συμμετοχήν τόσον εις τον αγώνα του 1821 όσον και εις τους μεταγενέστερους Εθνικούς πολέμους, με πλουσίαν συμβολήν εις τα έργα της φιλανθρωπίας και του πολιτισμού με εξέχουσαν συνεργασίαν εις την πνευματικήν και οικονομικήν ανάδειξιν του τόπου, ενσαρκώνει την Πατρίδα μας.
Ο πρωτομάρτυς Ρήγας Φερραίος, ο πολιτικός Κωλέττης, οι Αρματωλοί του Ολύμπου και της Πίνδου Βλαχάβας, Νίκος Τσάρας και άλλοι, οι εθνικοί ευεργέται Αβέρωφ, Σίνας, Τοσίτσας, Στουρνάρας, και άλλοι, οι ποιηταί Ζαλοκώστας, Κρυστάλλης, Χρηστοβασίλης, οι άνθρωποι των γραμμάτωνΠανταζίδης και Λάμπρος είναι άπαντες Έλληνες Βλάχοι. Συνέχεια

Εκθεση βουλγαρικών ομοτήτων εναντίον ελληνικού πληθυσμού αρ.4, 30 Νοε 1941

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ ΝΟΜΑΡΧΙΩΝ

ΕΚΘΕΣΙΣ 4η
Συμπληρωματικών πληροφοριών, συγκεντρωθεισών μέχρι
της 3οης Νοεμβρίου ε.ε επί των λαβόντων χώραν γεγονότων
εν Ανατολική Μακεδονία και Δυτική Θράκη εις βάρος του
Ελληνικού στοιχείου.

Α.’ ΔΥΤΙΚΗ ΘΡΑΚΗ
Ουδεμία εχθρική εκδήλωσις κατά των Βουλγάρων έλαβεν χώραν γενικώς εις ολόκληρον την Δυτ. Θράκην.
Την 29ην Σεπτεβρίου ήρξαντο ενεργούμεναι αθρόως συλλήψεις, αίτινες εσυνεχίσθηασν καθ’ όλον τον μήνα Οκτώβριον υπό το πρόσχημα καταδιώξεως του Κουμουνισμού.
Το Αρμενικόν στοιχείον από της εγκαταστάσεως των Βουλγάρων εις Δυτ. Θράκην και ιδιαιτέρως μετά την 29ην Σ/βρίου υποβοήθησε το έργον τούτων διά ψευδών πληροφοριών εις βάρος του Ελληνικού πληθυσμού με σκοπόν την εξόντωσιν αυτού, επιτυχόν ούτω να περιέλθη ολόκληρον το εμπόριον εις χείρας του, όπερ και μόνον επεδίωκεν. Συνέχεια

Εκθεση βουλγαρικών φρικαλεοτήτων εναντίον ελληνικού πληθυσμού 20/4-20/7 1941

Φρικαλεότητες ενός τριμήνου
20 Απριλίου – 20 Ιουλίου 1941
Ανατολική Μακεδονία – Δυτική Θράκη – Βούλγαροι

Αντί Προλόγου
Η Ανατολική Μακεδονία και η Δυτική Θράκη υπό την Βουλγαρικήν κατοχήν σήμερον. Επαρχίαι κατ’ εξοχήν Ελληνικαί και ως προς την ιστορίαν και ως προς την φυλετικήν σύνθεσιν ευρίσκονται από τινος υπό την διοίκησιν κατωτέρου λαού, των Βουλγάρων.
Δεν πρόκειται ενταύθα να εξετασθή, πως έφθασαν τα πράγματα εις το σημείον, ώστε να καταλάβωσιν οι Βούλγαροι Επαρχίας, αι οποίαι και εις οιανδήποτε εποχήν του παρελθόντος δεν ήσαν Βουλγαρικαί, και εις τας οποίας σήμερον ουδέ εις Βούλγαρος υπάρχει.
Πρόκειται εν τη παρούση ν’ αναφερθώσι γεγονότα, τα οποία έλαβον χώραν εις τας δύος ρηθείσας επαρχίας από της καθόδου των Βουλγάρων, γεγονότα τα οποία ατιμάζουσιν αυτόν τον ανθρώπινον γενικώς πολιτισμόν. Συνέχεια