Εγκλήματα Βουλγάρων και Τουρκοτσάμηδων 1941-1944

Ένω αί δυνάμεις Κατοχής των Γερμανών καί Ιταλών έτήρουν κατ’ ανάγκην ώρισμένα προσχήματα,  κατά τήν συμπεριφοράν των,  έναντι τοϋ άνυπερασπίστου Ελληνικού λαοΰ,  οΐ Βούλγαροι καί οι Τουρκοτσάμηδες επέδειξαν άπροσχημάτιστον καί έπαίσχυντον διαγωγήν έναντι τούτου.

Έπέπεσαν κατ’ αϋτοϋ ως ΰαινες και τσακάλια καί επεχείρησαν δι’ όλων των μέσων νά εφαρμόσουν ευθύς εξ αρχής τους σκοπούς των.  Ησαν δέ οΐ σκοποί αυτοί,  όσον αφορά τους Βουλγάρους,  απλοί καί λίαν ρεαλιστικοί.   Συνέχεια

Advertisements

Εκθεση Ιταλικών ωμοτήτων στη ν. Σάμο (29 Αυγ – 1 Σεπ 1943), 10 Νοε 1943

Εν Καστανέα Σάμου τη 10 Νοεμβρίου 1943
Πρός
Την Γενικήν Διοίκησην Σάμου
Είς Λιμένα Βαθέος
Είς εκτέλεσιν εμπιστευτικής υμετέρας διαταγής σχετικώς με την διαπίστωσιν των διαπραχθεισών ωμοτήτων υπό στρατευμάτων του κατακτητού κατά τας 29ην 30ην 31ην Αυγούστου και 1ην Σεπτεμβρίου 1943- καίτοι ένας νέος Σοφοκλής ή Σαιξπήρος θα είχον την δύναμιν να απεικονίσουν την σκληράν αυτήν πραγματικότητα – λαμβάνω την τιμήν, συγκεντρώνων τας ασθενείς μου δυνάμεις, να εκθέσω τα κάτωθι, αποτελούντα απλήν σκιαγραφίαν της ωμής πραγματικότητος άτινα διεπίστωσα κατά την ερευνάν μου: Η Μεραρχία Κούνεο των Ιταλών, αναπολούσα τας «νίκας» του παρελθόντος εις την Αλβανίαν και ζηλοφθονούσα παρομοίας νίκας των άλλων Ιταλικών στρατιωτικών μονάδων, δεν ηδύνατο να καθησυχάση, εν τη ασκήσει απλώς του ληστρικού έργου της κατά της καθημαγμένης Σάμου και κατά των με χαινούσας τας πληγάς ηρωϊκών Σαμίων. Οραματιζομένη λοιπόν δάφνας ηρωϊσμού, εσκέφθη διά του αρχηγού της ότι συντεταγμένη αυτή Μεραρχία με πλήθος αξιωματικών και Στρατηγών δεν θα εδικαιολογείτο εάν δεν ενεφάνιζε την φοβεράν δύναμίν της έναντι αόπλων και δεν επροκάλει και εις την μικράν Νήσον μας την πολεμικήν λαίλαπα με όλας τας συνεπείας της κατά των ατυχών Σαμίων, μιάς που τα αποτελέσματά της δεν επρόκειτο να θίξουν τον δημιουργόν αυτής της λαίλαπας «ηρωϊκόν»στρατόν των Ιταλοφασιστών. Συνέχεια