Διδάγματα απο την προσβολή της ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ, ΓΕΣ/Α1/31 Μαρ 1949

ΘΕΜΑ: Διδάγματα εκ της προσβολής ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ                            ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ
ΑΡΧΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ
ΠΡΟΣ: Διοικητάς ΣΩΜΑΤΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ. Μεραρχιών-
ΑΝωτ. Στρατ. Δ/σεων-Στρατ. Δ/σεων
ΓΕΣ/Α1
Α.Π. 222662 / Φ.4011/32

ΚΟΙΝ. Α1-Α2-Α6-Α7-Α8-Β1/ΓΕΣ
Γεν. Επιθ. Στρατού
ΒΣΑ-ΣΟΗΠΕ/Κλ. Επιχ.
Α/ΓΕΣ
ΒΣΤ 902 τη 31.3.49

 1. Έκρινα σκόπιμον να διευρυνθή το από 12 Δεκεμβρίου 1948 λαβόν χώραν ατύχημα της ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ και διέταξα ευρυτέραν εξέτασιν εκ μέρους του Γεν. Επιθεωρητού στρατού.
  Τα εκ ταύτης συναχθέντα συμπεράσματα επί ωρισμένων παραλείψεων δεν πρέπει να μείνουν απαρατήρητα. Διά παραλείψεις ωρισμένων κατωτέρων ηγητόρων διέταξα την επιβολήν των νομίμων κυρώσεων.
 2. Ουσιώδεις παραλήψεις αναγόμεναι εις τας Ανωτέρας Διοικήσεις.
  (α) Ενώ υπήρχον έγκαιροι και πλήρεις πληροφορίαι περί συγκεντρώσεως όγκου συμμοριακών δυνάμεων εις το υψίπεδον ΝΕΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ και ηπειλείτο η ΚΑΡΔΙΤΣΑ δεν συνελήφθη σχέδιον αντιμετωπίσεως ενός τοιούτου κινδύνου, δεν ετηρήθησαν αι εφεδρείαι συγκεντρωμέναι αλλά διεσπαρμέναι κατά Διλοχίας, Λόχους και Διμοιρίας, ερίφθησαν εις την μάχην άνευ σαφούς σχεδίου και κοινής διοικήσεως. Μετά την είσοδον των ενισχύσεων εντός της πόλεως τότε και μόνον ανατέθησαν εις κοινήν διοίκησιν άπασαι αι εις αυτήν δρώσαι μονάδες. Συνέχεια
Advertisements

Εκθεση προσβολής ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ (12-13 Δεκ 1948), ΔΕΘ/13 Δεκ 1948

ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΕΘΝΟΦΡΟΥΡΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ
ΕΠΙ ΤΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ
12-13 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1948

 1. Πληροφορίαι επί συμμοριτών περιοχής ΝΕΒΡΟΠΟΛΕΩΣ-ΑΓΡΑΦΩΝ από 1ης μέχρις 11ης Δεκεμβρίου 1948.
  α) Πληροφορίαι 1-12-48.
  Αι μέχρι 1ης Δεκεμβρίου 1948 υπάρχουσαι πληροφορίαι περί της συμμοριακής καταστάσεως εις το υψίπεδον ΝΕΒΡΟΠΟΛΕΩΣ πηγάζουσαι εκ καταθέσεων παραδοθέντων συμμοριτών ως και εξ άλλων πηγών πληροφοριών των μονάδων παρουσιάζουσι την κάτωθι εικόνα:
  ι) Κ.Γ.Α.Ν.Ε. υπό ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΗΝ (συντάκτην εφημερίδος ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ) μετά Τάγματος αγνώστου ταυτότητος εις περιοχήν ΠΕΤΡΙΑΙΩΝ Σ.6201
  ιι) Ι ΜΕΡΑΡΧΙΑ υπαγομένη εις Κ.Γ.Α.Ν.Ε., υπό ΓΙΩΤΗΝ συντιθεμένη ως κάτωθι:
  -192 Ταξ. ΜΠΑΝΤΕΚΟΥ, με Τάγματα ΠΙΚΟΥ-ΑΝΕΣΤΗ-ΚΟΥΡΤΗ
  -138 Ταξ. ΖΑΖΑΡΙΑ, με Τάγμα ΒΥΡΩΝΟΣ και Διλοχίαν ΛΕΥΤΕΡΗ (ΜΟΚΚΑΒΟΛΓΑ).
  -77 Ταξ. ΛΕΥΤΕΡΙΑ, με τάγματα ΑΒΡΑΑΜ-ΖΑΧΑΡΙΑ, κατείχεν υψώματα από ΚΑΣΤΑΝΙΑΝ (Χ.7996) – ΜΠΥΛΟΚΟΜΗΤΗ (Σ.7499) – ΝΕΟΧΩΡΙΟΝ (Σ.7401) – ΚΕΡΑΣΙΑΝ (Σ.7008), με Τάγμα ΒΥΡΩΝΟΣ επί υψωμάτων ΑΕΤΟΦΩΛΗΑΣ (Σ.7705) – ΜΟΝΗ ΚΟΡΩΝΗΣ (Σ.7808 Σ.7804) – υψ.857 (Σ.7803).
  -Έμπεδα Μεραρχίας μετά Σχολής Αξιωματικών εις ΚΑΡΥΤΣΑΝ (Χ.7199).
  ιιι) ΙΙ ΜΕΡΑΡΧΙΑ υπαγομένη εις Κ.Γ.Α.Ν.Ε., υπό ΔΙΑΜΑΝΤΗΝ διατεταγμένη μεταξύ ΚΛΙΤΣΟΥ (Χ.8179) – ΝΕΡΑΪΔΑΣ (Χ.7885) – ΑΓΡΑΦΩΝ (Χ.6685) με τας κάτωθι μονάδας:
  -144 Ταξ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ με Τάγματα ΝΩΝΤΑ-ΓΑΤΣΙΟΥ-ΠΕΡΙΚΛΗ
  -172 Ταξ.ΔΑΛΑ, με Τάγμα Φ.Φ.
  -126 Ταξ. ΠΥΘΑΓΟΡΑ μεθ’ ενός Τάγματος
  ιν) Ταξιαρχία ιππικού ΣΤΕΦΟΥ υπαγομένη υπό Κ.Γ.Α.Ν.Ε. περιλαμβάνουσα:
  -Επιλαρχίαν ΓΑΖΗ
  -Επιλαρχίαν ΓΚΑΤΖΩΡΑ
  β) Από 1ης μέχρι 8ης Δεκεμβρίου 1948
  ι) Κατά τας αρχάς του δεκαημέρου τούτου εγένετο ανασυγκρότησις των Μονάδων της ΙΙ Μεραρχίας εις ΜΠΥΛΟΚΟΜΗΤΗΝ δι’ εντάξεως εις την δύναμιν των νέων βιαίως στρατολογηθέντων εκ της περιοχής ΧΑΣΙΩΝ-ΦΑΡΚΑΔΩΝΟΣ και αφαιρέσεως παντός αχρήστου στοιχείου άτινα προώθησαν προς ΝΕΡΑΪΔΑ-ΚΛΙΤΣΟΝ. Ακριβή έντασιν ως και στοιχεία επί της νέας οργανώσεως και υπαγωγής των Μονάδων της ΙΙ Μεραρχίας μέχρι στιγμής ελλείπουσι.
  ιι) Την νύκτα της 8/9 Δεκεμβρίου διήλθεν εξ ΑΝΤΙΧΑΣΙΩΝ προς ΠΥΡΓΟΝ Σ.7814 η Ταξιαρχία ΣΤΕΦΟΥ ήτις την 10-12-48 ευρίσκετο συγκεντρωμένη εις την περιοχήν ΑΓ. ΑΚΑΚΙΟΥ (Σ.7812).
  γ) Από 8ης μέχρις 11ης Δεκεμβρίου 1948. (ως προέκυψεν εκ των υστέρων). Το τριήμερον τούτο χρονικόν διάστημα διετέθη υπό των συμμοριτών διά την όσο ένεστι λεπτομερεστέραν και αρτιωτέραν μελέτην, οργάνωσιν και προπαρασκευήν της εκτελέσεως της κατά ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ επιθέσεως ήτοι:
  ι) Εξεύρεσιν και κατανομήν πληροφοριοδοτών αναλόγως της αποστολής ενός εκάστου τμηματός των.
  ιι) Λεπτομερήν κατανομήν αποστολών μεταξύ των τμημάτων.
  ιιι) Αναγνωρίσεις δρομολογίων και αντικειμενικών σκοπών υπό των βαθμοφόρων επί του εδάφους, γενομένας εκ της κορυφογραμμής ΒΟΥΝΕΣΙ (Σ.7709) – ΤΑΜΠΟΥΡΙΑ (Σ.8101)
  ιν) Κεκαλυμμένην μετακίνησιν και συγκέντρωσιν δυτικώς κορυφογραμμής ΚΑΝΑΛΙΩΝ (Σ.8013)-ΒΟΥΝΕΣΙ (Σ.7709)-ΤΑΜΠΟΥΡΙΑ Σ.8101
  ν) Εκκίνησιν εκείθεν την 1830 ώραν της 11-12-48 προς τους αντικειμενικούς των σκοπούς διά γνωστών και ασφαλών δρομολογίων.
  νι) Προπαντός όμως λήψιν μέτρων ώστε ουδεμία πληροφορία να διαφύγη ήτις θα ηδύνατο να αποκαλύψη τας προθέσεις των και να διακυβεύση τον παρ’ αυτών επιδιωκόμενον αιφνιδιασμόν.
  δ) Η διάταξίς των την 11-12-48 ήτο η κάτωθι: (ως προέκυψεν εκ των μεταγενέστερων πληροφοριών)
  Ι ΜΕΡΑΡΧΙΑ
  ι) 192 Ταξ. ΜΠΑΝΤΕΚΟΥ εις περιοχήν ΠΥΡΓΟΥ (Σ.7814)
  ιι) 138 Ταξ. ΖΑΧΑΡΙΑ υψ. περιοχής ΒΟΥΝΕΣΙ (Σ.7709)
  ιιι) 77 Ταξ. ΛΕΥΤΕΡΙΑ υψ. περιοχής ΒΟΥΝΕΣΙ (Σ.7709)
  ιν) Ταξ. ΣΤΕΦΟΥ περιοχήν ΑΓ ΑΚΑΚΙΟΥ (Σ.7812). Αύτη είχεν ως αποστολήν να ενεργήση ευρείας κλίμακος σαμποτάζ και ανατινάξεις έργων πέριξ της πόλεως, συγχρόνως δε να απασχολήση τας ημετέρας φρουράς ΣΕΚΛΙΖΗΣ-ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ-ΚΑΛΛΙΦΩΝΙΟΥ-φυλάκια γεφυρών και να καταλάβη επικαίρους θέσεις επί των πιθανών κατευθύνσεων κινήσεως ενισχύσεων με σκοπόν την αγκίστρωσίν των.
  ΙΙ ΜΕΡΑΡΧΙΑ
  ι) 144 Ταξ.-172 εις τα περί ΚΟΚΚΟΡΓΙΑΚΟΝ (Σ.7902) υψώματα. Αύται επετέθησαν κατά του Νοτίου τμήματος της πόλεως και του Σ.Σταθμού. Λόχος υπό ΚΟΡΑΚΑΝ απεστάλη προς υψώματα ΦΑΝΑΡΙΟΥ (Σ.8115) προς παρεμπόδισιν αφίξεως ενδεχομένων ενισχύσεων.
  ιι) 126 Ταξ. ΠΥΘΑΓΟΡΑ δεν εξηκριβώθη εισέτι εαν συμμετέσχεν της επιχειρήσεως.
  2.- Διάταξις των δυνάμεων του Τ.Σ.Ε.Κ. την εσπέραν της 11ης Δεκεμβρίου 1948.
  (Ως το συνημμένον σχεδιάγραμμα 1:200.000).
  3.- Υπάρχουσαι εν ΚΑΡΔΙΤΣΗ δυνάμεις την εσπέραν της 11-12-48.
  -Στρατηγείον Τ.Σ.Ε.Κ.-Διαβιβάσεις
  -Διοίκησις συν Λόχος 15 Ε.Τ.Π. Αξιωματικοί 16-Οπλίται 185-ο λόχος ήτο κατανεμημένος εις τα εξωτερικά φυλάκια.
  -1η και 9η έφιπποι Ίλαι, Αξιωματικοί 12, οπλίται 200.
  -Διοίκησις συν Διλοχία 612 Τ.Π (77 Ταξ.) Αξ/κοί 13, Οπλίται 280
  -Ουλαμός 3/9 Σ.Α.-δύο ΜΑΡΜΟΝ-δύο ΤΙΓΚΟ. Αξ/κός 1, Οπλίται 10.
  -Ουλαμός Δ΄ Πυρ/χίας 101 Σ.Π.Π., δύο πυρ/λα 25 λιβρών, αξ/κοί 2, οπλίται 30
  -Ουλαμός όλμων 4,2΄΄, 2 σωλήνες όλμων, Αξιωματικός 1, οπλίται 9.
  -Χωροφυλακή-Αξ/κοί 4, Οπλίται 86.
  -Μ.Ε.Α. Αξ/κοί 1, οπλίται 40.
  Ήτοι εν συνόλω Αξιωματικοί 50, οπλίται 840 (Στρατού, Χωρ/κής και Μ.Ε.Α.)
  4.- Διαταχθείσαι κινήσεις ενισχύσεων προς ΚΑΡΔΙΤΣΑΝ.
  Η προσβολή ανεφέρθη εις Δ.Ε.Θ. διά του υπ’ αριθ. Α.Π. 2767/120100 σήματος του Τ.Σ.Ε.Κ.
  Διετάχθη η κίνησις των κάτωθι ενισχύσεων:
  α) Εκ ΛΑΡΙΣΗΣ
  Ουλαμός τεθωρακισμένων 3/2 Σ.Α.
  ι) την 120600 (Ουλαμός 2ας Εφίππου Ίλης (πεζοπόρος επ’ αυτοκινήτου)
  Ουλαμός Σχολής Ιππικού ( » » » )
  Δρομολόγιον.-ΛΑΡΙΣΑ-ΤΣΙΟΤΙ-ΚΕΡΑΜΙΔΙ (Τ.0724)-ΒΛΟΧΟΣ (Τ.0625) ΠΑΛΑΜΑΣ (Τ.0619) – ΜΑΡΚΟΝ (Τ.0210) – ΓΟΥΡΓΟΒΙΤΕΣ -ΑΓ.ΘΕΩΔΩΡΟΙ-ΚΑΡΔΙΤΣΑ.
  -Εκινήθησαν διά προφορικής εντολής επιβεβαιωθείσης διά της υπ’ αριθ. Α.Π. 9546/120648
  -Το ανωτέρω απόσπασμα εκκινίθησεν εκ ΛΑΡΙΣΗΣ την 120600.
  -Λόγω λασπώδους εδάφους, καταστροφής πολλών γεφύρων από ΒΛΟΧΟΥ μέχρι ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ και πολλαπλών εχθρικών αντιστάσεων ήχθη εις ΚΑΡΔΙΤΣΑΝ την 121630.
  -Εις ΓΟΥΡΓΟΒΙΤΕΣ (Σ.990123) συνεπλάκη μετά ισχυρού τμήματος της εφίππου Ταξ/χίας ΣΤΕΦΟΥ, το οποίον διεσκόρπισεν προς ΜΟΙΡΟΥΣ (Σ.960090).
  ιι) Την 121500 Ουλαμός 9ης Ίλης Αρμάτων με πεζοπόρον Ουλαμόν Σχολής Ιππικού ως στήριγμα εκίνησαν κατόπιν προφορικής εντολής.
  ιιι) 130700 Ουλαμός τεθωρακισμένων 3/2 Σ.Σ
  ( Ο.Δ. συν 2 άρματα 9ης Ίλης Αρμάτων.
  (σχετικαί Κ.Π. 42859/121030-Α.Π.9584/130848 ημέτεραι).
  Δρομολόγιον. ΛΑΡΙΣΑ-ΕΛΕΥΘΕΡΑΙ (Τ.2930)-ΜΑΚΡΟΒΟΥΝΙ (Τ.2327)-ΚΟΤΣΕΡΙ Τ 1318-ΜΑΤΑΡΑΓΚΑ (Τ.0411)-ΚΑΡΔΙΤΣΑ.
  Λόγω καταστροφής υπό Σ γεφύρας ΠΗΝΕΙΟΥ οδού ΤΡΙΚΑΛΩΝ-ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ και λόγω του ότι παρά το ΚΕΡΑΜΙΔΙ (Τ.0630) παλαιά γέφυρα επί του ΠΗΝΕΙΟΥ δεν ανέχεται βαρέα φορτία, το δρομολόγιον των αρμάτων υπήρξεν υποχρεωτικώς λίαν βραδύ.
  Ο πρώτον κινήσας Ουλαμός αρμάτων έφθασεν εις ΚΑΡΔΙΤΣΑΝ την 130500 συμμετάσχων επιτυχώς εις την εκαθάρισιν της πόλεως.
  β) Εκ ΤΣΙΟΤΙΟΥ
  Την 120500 εκινήθη εκ ΤΣΙΟΤΙΟΥ Διλοχία του 105 Τ.Π. διά του εν παραγρ. 4α δρομολογίου.
  Διαταγή κινήσεως εδόθη προφορικώς δι’ ασυρμάτου την 120315.
  -Αφίχθη προ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ την 121500 έθα μετά ανατροπήν των προ των Ν. παρυφών της πόλεως αντιστάσεων εισήλθεν εις την πόλιν 121630.
  Κατά την πορείαν της συνεπλάκη εις ΓΟΥΡΓΟΒΙΤΕΣ με ισχυρόν τμήμα της εφίππου Ταξ/χίας ΣΤΕΦΟΥ.
  γ) Εκ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
  Την 121100 εκίνησαν το Τ.Σ. 77 Ταξ/χίας συν Διλοχία 105 Τ.Π. συν Ουλαμός τεθωρακισμένων 3/2 Σ.Α. διά δρομολογίου ΤΡΙΚΑΛΑ-ΤΣΙΟΤΙ και εκείθεν ως το εν παραγ. 4α.
  Διαταγή ετοιμότητος εδόθη διά της Α.Π. 9544/120120
  Κίνησις διετάχθη τηλ/κώς την 120600 επιβεβαιωθείσα διά της Κ.Π. 42855/120800.
  Ελείψει μεταφορικών μέσων η εκκίνησις εβράδυνεν.
  -Λόγω των προαναφερθεισών εδαφικών δυσχερειών (λασπώδες έδαφος, καταστροφή γεφυρών) και πολλαπλών εχθρικών αντιστάσεων η φάλαγξ εισήλθεν εις ΚΑΡΔΙΤΣΑ την 122100.
  Άμα τη εισόδω της φάλαγγος ταύτης εις ΚΑΡΔΙΤΣΑΝ, διά της υπ’ αριθ. Α.Π. 9577/121830 Δ/γής Δ.Ε.Θ. άπασαι αι δυνάμεις Πεζικού, Ιππικού Τεθωρακισμένων, Πυροβολικού και Χω/κής αι δρώσαι εις περιοχήν ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ ετέθησαν υπό τας διαταγάς του Ταξιάρχου ΠΑΛΛΗ εις ον εδόθη η εντολή της πάση θυσία εκκαθαρίσεως της πόλεως.
  δ) Εκ ΠΑΛΑΙΟΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ-ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ.
  Την 120500 εκίνησαν Λόχος συν Διμοιρία του 612 Τ.Π. συν Ουλαμός τεθωρακισμένων 3/9 Σ.Α. (ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ) διά δρομολογίου ΠΑΛΗΟΜΟΝΑΣΤΗΡΟ-ΜΑΓΟΥΛΙΤΣΑ (Σ.7919)-ΦΑΝΑΡΙ (Σ.8115)-ΚΑΡΔΙΤΣΑ.
  Κίνησις προφορικώς επιβεβαιωθείσα, διά της Α.Π.9545/120230 τηλ/κής Διαταγής Δ.Ε.Θ.
  Η φάλαγξ αύτη συναντήσασα ισχυράς αντιστάσεις κατά την πορείαν της εξετράπη εις γέφυραν ΠΑΜΙΣΟΥ (Σ.860195) ένθα και παρέμεινεν ακινητούσα μετά 13 τραυματιών οπλιτών. Ο Ουλαμός τεθωρακισμένων αδυνατών να κινηθή πέραν ΦΑΝΑΡΙΟΥ λόγω καταστροφής της οδού επανέκαμψεν αυθημερόν ΜΟΥΖΑΚΙΟΝ.
  ε) Μηχανοκίνητον Απόσπασμα ΛΑΜΠΡΑΚΗ (Ουλαμός τεθωρακισμένων) κινηθέν εκ ΣΟΦΑΔΩΝ την 120200 κατόπιν προφορικής εντολής εισήλθε μετά ανατροπής διαδοχικών αντιστάσεων εις ΚΑΡΔΙΤΣΑΝ την 120500 ώραν.
  4.- Τρόπος διεξαγωγής της μάχης.
  Οι συμμορίται εκινήθησαν εκ πολλών κατευθύνσεων με αφετηρίας επί των Β.Α. κλιτύων από ΦΑΝΑΡΙ μέχρι ΑΜΠΕΛΙΚΟΥ, των οποίων αι συνισταμέναι έβαινον κατά τας κατευθύνσεις.
  α) ΚΑΝΑΛΙΩΝ (Σ.8113)-ΙΣΑΡΙ (Σ.860100)-ΚΑΡΔΙΤΣΑ.
  β) ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ (Σ.8302) – ΚΡΥΑ ΒΡΥΣΗ-ΚΑΡΔΙΤΣΑ.
  Ως φαίνεται από νυκτός είχον επιτύχει διείσδυσαν εις την πόλιν κατά μεμονομένας ομάδας.
  Η προσβολή εξεδηλώθη εξ όλων των κατευθύνσεων.
  Ιδιαιτέρως έντονος υπήρξεν εκ Δυσμών και Ν.Δ.
  Από των πρώτων ωρών τρία τεθωρακισμένα βληθέντα δι’ όλμων και Α/Α γρόνθων ετέθησαν εκτός μάχης αχρηστευθέντος ούτω του εν ΚΑΡΔΙΤΣΗ Ουλαμού τεθωρακισμένων.
  Οι συμμορίται διαθέτοντες αφθονίαν βαρέων όπλων εισέδυον ολίγον και ολίγον εις τας συνοικίας της πόλεως.
  -Αι εκτός της πόλεως δυνάμεις ημύνθησαν καλώς μέχρι της αφίξεως των ενισχύσεων.
  -Από της αφίξεως των ενισχύσεων ανελήφθη αγών απωθήσεως των συμμοριτών και εκκαθαρίσεως της πόλεως.
  -Εντός του καταληφθέντος υπ’ αυτών τμήματος οι συμμορίται είχον οργανώσει εστίας εντός οικιών.
  -Μετά ολονύκτιον αγώνα η πόλις εκκαθαρίσθη, δι’ επιτυχούς συνδυασμού πεζικού, αρμάτων και τεθωρακισμένων την μεσημβρίαν της 13ης τρέχοντος. Αι συμμοριτικαί φάλαγγες αποχωρούσαι κατευθύνθησαν προς υψίπεδον ΝΕΒΡΟΠΟΛΕΩΣ διά δύο κυρίως φαλάγγων μιας διά ΙΣΑΡΙ -ΜΟΦΟΒΟΥΝΙ και ετέρας διά ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ-ΑΜΠΕΛΟΚΟΥ.
  Ισχυραί δυνάμεις οπισθοφυλακής εκάλυπτον την αποχώρησίν των εκ του Ν.Δ. της πόλεως αναχώματος.
  Αι αποχωρούσαι φάλαγγες εσφυροκοπούντο επιτυχώς υπό των πυρών της αεροπορίας, πυροβολικού και τεθωρακισμένων.
  Δίωξις διά πεζικού διαταχθείσα διά της Κ.Π. 42866/131400 δεν επραγματοποιήθη λόγω επελθόντος σκότους και του καμάτου των ανδρών.
  5.- Αποτελέσματα αγώνος
  Αναλυτικώς αναγράφονται εις τον συνημμένον πίνακα.
  6.- Επιτεθείσαι συμμοριακαί δυνάμεις και έκτασις επιθέσεως.
  Την επίθεσιν ενήργησαν:
  ι) Η Ι συμμοριακή Μεραρχία υπό ΓΙΩΤΗΝ περιλαμβάνουσα τας Ταξ/χίας ΜΠΑΝΤΕΚΟΥ-ΖΑΧΑΡΙΑ-ΛΕΥΤΕΡΙΑ.
  ιι) Η ΙΙ συμμοριακή Μεραρχία υπό ΔΙΑΜΑΝΤΗΝ περιλαμβάνουσα τας Ταξ/χίας ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ-ΠΥΘΑΓΟΡΑ-ΔΑΛΑ.
  ιιι) Έφιπος Ταξ/χία ΣΤΕΦΟΥ.
  -Από των εσπερινών ωρών της 11ης τρεχ. αι ανωτέρω δυνάμεις κατέλαβον θέσεις εξορμήσεως εις τα προς την πεδινήν περιοχήν ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ-ΣΟΦΑΔΩΝ αντερείσματα των ΑΓΡΑΦΩΝ από του ΦΑΝΑΡΙΟΥ (Σ.8115) μέχρι ΡΑΧΟΥΛΑΣ (Χ.8695).
  -Η εξόρμησις εγένετο διά πολλών φαλάγγων
  Το βάρος της όλης επιθέσεως ερρίφθη κατά ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ. Συγχρόνως παρηνωχλήθησαν ισχυρώς η ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ-ΣΕΚΛΙΖΑ (Σ.8800) ΚΑΛΛΙΦΩΝΙ (Σ.9399)-ΦΙΛΙΑ, (Υ.0196) ένθα ημέτερα τμήματα ως και άπασαι αι φρουραί τεχνικών έργων, οδικών και σιδηρορομικών γεφυρών.
  Την ιδίαν νύκτα παρηνωχλήθησαν ισχυρώς τα ΤΡΙΚΑΛΑ και η ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ.
  -Εν συμμοριτικόν Τάγμα εγκατεστάθη εις την περιοχήν ΦΑΝΑΡΙΟΥ με αποστολήν την παραμπόδισιν ημετέρων δυνάμεων αι οποίαι θα αποπειρώντο την αποκοπήν των γραμμών υποχωρήσεως των εισβολέων.
  -Εις την έφιππον Ταξ/χίαν ΣΤΕΦΟΥ συνοδευομένην υπό δυνάμεως σαμποτέρ εδόθη αποστολή η παρανόχλησις όλων των χωρίων της πεδινής περιοχής και η καταστροφή των έργων συγκοινωνίας και τηλεφ/κών γραμμών, ως και η παρεμπόδισις των κινησθησομένων ημετέρων ενισχύσεων. Συχρόνως σχεδόν με την εκδήλωσιν της κατά ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ επιθέσεως, ισχυραί ομάδες σαμποτέρ ανετίνασον και κατέστραφον διά πυράς την γέφυρα ΠΗΝΕΙΟΥ οδού ΤΡΙΚΑΛΩΝ-ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ ως και πλείστας άλλας γεφύρας δευτερευουσών οδών των δυτικώς και βορείως πεδινής περιοχής, καταστήσαντες ούτω δυσχερεστάτην την κίνησιν ενισχύσεων.
  Την διεύθυνσιν της όλης ταύτης επιχειρήσεως ασυνήθους εις έκτασιν και έντασιν είχεν ο αρχισυμμορίτης ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΗΣ.
  8.- Παρατηρήσεις
  -Απώλεια χρόνου διά προπαρασκευήν προς κίνησιν λόγω ελλείψεως μεταφορικών μέσων χρησιμοποιηθέντων τοιούτων εξ επιτάξεως.
  -Η καταστρφή τεχνικών έργων ιδία γεφυρών μεγάλως επεβράδυναν την κίνησι των ενισχύσεων.
  -Ιδιαιτέρως εβράδυνεν η κίνησις των ΚΕΝΤΑΥΡΩΝ μη δυναμένων λόγω βάρους να κινηθώσιν επί των δευτερευόντων δρομολογίων, τα οποία ηκολούθησαν αι άλλα φάλαγγες.
  -Αι προβληθείσαι υπό της Ταξ/χίας ΣΤΕΦΟΥ αντιστάσεις θα επεβράδυνον έτι περαιτέρω τας κινήσεις των ενισχύσεων εαν δεν επενέβαιναν εντατικώτερα η αεροπορία ήτις και συνέτριψε τελικώς την Ταξ/χίαν ΣΤΕΦΟΥ.
  -Μέσα Διαβιβάσεων ελλειπή. Τμήματα συγκροτούμενα εσπευσμένως εκ διαφόρων Μονάδων δεν ηδύνατο να επικοινωνήσωσι με τας Διοικήσεις των ελλείψει εφεδρικών ασυρμάτων και προσωπικού.

-Αι μετασχούσαι της μάχης ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ συμμοριακαί δυνάμεις εξ 9 ταγμάτων και δύο επιλαρχιών υπολογίζονται εις 2.250 πεζούς και 300 ιππείς.

Σ.Τ.Γ. 910 τη 20η Δεκεμβρίου 1948

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΝΤΩΣΗΣ
ΤΑΞΙΑΡΧΟΣ-ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

Α.Π.
υ.τ.α Αριθ. Πρωτ. 9808
Παραλήπται:
Α΄ΣΣ/Β΄ΣΣ/Α1-Κ.Σ./Β΄ΣΣ/Α1
Διεύθυνσις
Α1-Α2

T.Σ.E.K.

ΣΧΕΔΙΟΝ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ
Λόγω της επελθούσης μεταβολής γενικώς εν τη διατάξει των τμημάτων του Τ.Σ.Ε.Κ. και ειδικώς των εν τοις αστικοίς κέντροις ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ-ΣΟΦΑΔΩΝ εδρευουσών δυνάμεων αναπροσαρμόζομεν το σχέδιον ενεργείας και το σχέδιον συναγερμού των δυνάμεων της πόλεως ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ.
Και το μεν σχέδιον ενεργείας διετυπώθη διά της υπ’ αριθ. Α.Π.796 Δ/γής μας.
Διά δε το σχέδιον συναγερμού εις την πόλιν της ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ καθωρίζομεν τα κάτωθι:
Ι.- ΣΚΟΠΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ: Να τεθώσιν άπαντα τα εν τη πόλει ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ εδρεύοντα τα τμήματα Στρατιωτικά εν επιφυλακή προς αντιμετώπισιν πάσης καταστάσεως (εσωτερικών ταραχών, επιδρομής συμμοριτών, πυρκαϊών κ.λ.π.)
ΙΙ.- ΣΥΝΘΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ: Τούτο θα δοθή παρά του Τ.Σ.Ε.Κ. δι’ ενός εκ των κάτωθι τρόπων:
1) Δι’ εγγράφου ή προφορικής Διαταγής (Τηλ/τού, αγγελειοφόρου).
2) Διά τριών ριπών πυροβόλου ριπτομένων εκ της ταράτσας του κτιρίου «ΚΙΕΡΙΟΝ»
3) Θεωρείται δοθέν το σύνθημα συναγερμού εν περιπτώσει ενάρξεως αθρόων πυροβολισμών εν τη πόλει εις τας παρυφάς ταύτης.

ΙΙΙ. ΖΩΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΣΗΜΕΙΑ:
1) Αποθήκαι καυσίμων και εφοδίων γενικώς.
2) Ηλεκτρικόν εργαστάσιον.
3) Δημόσια Καταστήματα
5) Χώρος σταθμεύσεως διαφόρων Μονάδων και Υπηρεσίων
6) Σιδηροδρομικός Σταθμός
ΙV. ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΙ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ
1) Κατευθύνσεις εκ ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ.
2) » ΤΣΑΠΟΓΑ
3) » ΑΓΙΟΠΗΓΗΣ εις Ανλαχωμα (πόρος Νταουτόστρατα)
4) » ΚΑΡΑΜΠΕΛΗ προς κτήμα Ταλια-δούρου, Προσφυγικόν Συνοικισμός.
V.- ΔΙΑΤΙΘΕΜΕΝΑ ΜΕΣΑ:
1) Στρατηγείον Τ.Σ.Ε.Κ.
2) Διοίκησις Χωρ/κής Καρδίτσης και υπ’ αυτήν υπηρεσίαι.
3) Σ.Δ. 15 Τ.Ε.
4) Διλοχία τυφεκιοφόρων μείον ουλαμός.
5) Λόχος Διοικήσεως 15 Τ.Ε.
6) Ουλαμός τεθωρακισμένων και εφεδρεία Τ.Σ.Ε.Κ.
7) Συγκροτούμενοι Λόχοι ΜΑΥ δυνάμεως 50-60 ανδρών.
8) 840 Α.Τ.Χ.
9) και τα τυχόν εκάστοτε σταθμεύοντα οπωσδήποτε λοιπά Στρατιωτικά τμήματα και Μονάδες.
-Εις της Διοικήσεως Τ.Σ.Ε.Κ. το Στρατγείον Τ.Σ.Ε.Κ. και Ουλαμός τεθωρακισμένων.
VΙ.- ΒΑΣΙΚΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ.
1) Φυλάκιον εισόδου οδού ΤΡΙΚΑΛΩΝ.
2) Φυλάκιον επί οδού ΚΟΚΚΙΝΗΝ ΕΚΛΗΣΙΑΝ.
3) Φυλάκιον εισόδου οδού ΦΑΝΑΡΙΟΥ.
4) Φυλάκιον ΤΣΑΠΟΓΑ παρά τον Φόρον.
5) Φυλάκιον εισόδου οδού ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ.
7) Φυλάκιον Σιδηροδρομικού Σταθμού.
8) Φυλάκιον Αναχώματος επί οδού προς ΚΑΛΛΙΦΩΝΙ.
9) Φυλάκιον Αναχώματος επί οδού προς ΝΤΑΟΥΤΙ.
10) Φυλάκιον εις παρυφήν πόλεως παρά ΒΛΑΧΟΜΑΧΑΛΑΝ
11) Φυλάκιον εις Ζευγαρολείβαδο παρά οικίαν ΠΑΡΘΕΝΗ
12) Φυλάκιον επί εισόδου οδού ΛΑΡΙΣΗΣ

VII.- ΦΡΟΥΡΑΙ
1) Φρουρά Κρατητηρίων γενικώς.
2) Φρουρά Γυναικίων φυλακών.
3) Φρουρά Ποινικών φυλακών
4) Φρουρά Αποθήκης Καυσίμων (Παυσίλυπον)
5) Φρουρά Νοσοκομείου
6) Φρουραί των αποθηκών και Διαχειρήσεων των διαφόρων Μονάδων.
VΙΙΙ.- ΕΙΔΙΚΗ ΕΝΤΟΛΗ ΠΡΟ ΠΑΣΗΣ ΑΛΛΗΣ.
Άπαντες οι Διοικηταί τμημάτων από του ανωτέρου βαθμού μέχρι του κατωτέρου βαθμού και οι οπλίται ειδικών υπηρεσιών (οδηγοί, μοτοσυκλετισταί, άνδρες Α.Μ. κ.λ.π.) να εκτελέσωσιν αναγνωρίσεις ώστε να είναι πλήρως ενήμεροι των εν τοις παραγράφους ΙΙΙ,ΙV και VΙΙ διαλαμβανομένων ζωτικών της πόλεως φυλακίων επικινδύνων κατευθύνσεων ως και την τοπογραφίαν της πόλεως.
IΧ.- ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
1) Άμα τω συνθήματι του συναγερμού άπαντες οι Στρατιωτικοί οπουδήποτε ευρισκόμενοι δέον να σπεύσωσιν εις τας θέσεις των και τα τμήματά των.
2) Άπασαι αι φρουραί καταλαμβάνουσι τας θέσεις των οποίας οφείλουν να υπερασπίσωσι μέχρις εσχάτων άνευ συμπτύξεως και διά των διατιθεμένων αυτοίς μέσων θα προσπαθήσωσι να συνδεθώσι τόσον με την Προϊσταμένην την Διοίκησιν όσον και με τας γειτονικάς Μονάδας.
3) Αι διαθέσιμοι δυνάμεις των Μονάδων (15 Τ.Ε., Διοίκησις Χωρ/κής κ.λ.π.) συγκεντρούνται και τίθεται εν αυστηρά επιφυλακή εις τους χώρους σταθμεύσεώς των εν αναμονή Διαταγών είτε προς ενίσχυσιν των υφισταμένων φρουρών είτε δι’ άλλην αποστολήν κατόπιν Δ/γής του Τ.Σ.Ε.Κ.
4) Άπασαι αι Διοικήσεις συνδέσμους εις την Διοίκησιν του Τ.Σ.Ε.Κ. καταλλήλου Αξ/κού ή Υπαξ/κού.
5) Ο Ουλαμός θωρακισμένων θα είναι έτοιμος προς εκκίνησιν κατά τας Δ/γάς του Τ.Σ.Ε.Κ. και πλήρως εφοδιασμένος διά καυσίμων πυρομαχικών και οδηγών γνωριζόντων καλώς την τοπογραφίαν και διαφόρους κατευθύνσεις της πόλεως. Τούτους ο Διοικητής Ουλαμού θα έχη καθ’ εκάστην εις την διάθεσίν του.
Η Διοίκησις Χωρ/κής να βεβαιωθή διά την ασφάλειαν των ενταύθα Δημοσίων Καταστημάτων ενισχύση κατά την κρίσιν της τας εις εκάστην τούτων υπαρχούσας φρουράς εν ανάγκη.
Ομοίως η Διοίκησις Χωρ/κής ν’ αποστείλη ασφαλές απόσπασμα διά την προστασίαν και μεταφοράν εις το κέντρον της πόλεως του κ. Νομάρχου και λοιπών επισήμων προσώπων (Εισαγγελέως, Προέδρου Πρωτοδικών, Δημάρχου κ.λ.π.)
Χ.- ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ
α) Σ.Δ. του Τ.Σ.Ε.Κ. εις ΚΙΕΡΙΟΝ
β) Σ.Δ. Δ. Χω/κής-Τα Γραφεία Διοικήσεως των λοιπών εν ΚΑΡΔΙΤΣΗ εδρευόντων τμημάτων, τα γραφεία του χώρου Στρατωνισμού
γ) Διαβιβάσεις 1) Τηλεφωνικώς. 2) δι’ αγγελειοφόρου (αυτοκινήτου, εφίππου, ποδηλάτου, μοτοσυκλετιστού κ.λ.π.).
Θα κοινοποιηθή ιδιαίτερος πίναξ συννενοήσεως διά φωτοβολίδων απαγορευμένης της αθρόας χρήσεως τούτων κατά το δοκούν.
ΧI.- ΣΥΝΘΗΜΑ-ΠΑΡΑΣΥΝΘΗΜΑ
Σύνθημα και παρασύνθημα κατά την ώραν του συναγερμού και εν τω προσηρτημένω τη παρούση σφραγιστού ειδικού φακέλου όστις δέον ν’ ανοίγη μόνο εν περιπτώσει ενάρξεως συναγερμού.
ΙΣΧΥΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ
Το παρόν σχέδιον συναγερμού τίθεται εν ισχύ από της 5-8-48. Παν δε προγενέστερον ή Διαταγή σχετική προς τούτο καταργείται και δέον να καταστραφώσι ταύτα διά πυρός αναφέροντος σχετικώς.
Εν περιπτώσει αναχωρήσεως της Μονάδος εκ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ ο φάκελλος ούτος του σχεδίου συναγερμού παραδίδεται υπό του Διοικητού της εις Τ.Σ.Ε.Κ. Αναφέρατε λήψιν και κατανόησιν.
Παραλήπται:
Αντίτυπον υπ’ αριθ. 1 Διοίκησις Χωρ/κής ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ
» » 2 15 Τ.Ε.
» » 3 840 Ομάς Τμηματικών Χορηγήσεων
Εις τους Διοικητάς των λοιπών τμημάτων δίδονται προφορικώς ενδείξεις περί των καθηκόντων των εν περιπτώσει συναγερμού λεπτομερώς εις ότι αφορά αυτούς μόνον.

Κοινοποίησις
Δ.Ε.Θ./Α1 Υ.Τ.Α.
Τ.Σ.Ε.Κ.
Υπογρ. Γ. ΔΟΥΡΑΤΣΟΣ
ΣΥΝ/ΡΧΗΣ-ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

Ακριβές Αντίγραφον

Τ.Σ.Υ.

ΟΔΗΓΙΑΙ
1.- Διά την ασφάλειαν του σχεδίου συναγερμού τούτο θα τηρήσι υπ’ ευθύνη του Διοικητού εις ασφαλές μέρος.
2.- Το σχέδιον τούτο τιθεμένων εντός φακέλλου ασφαλώς και σφραγισμένον ασφαλώς θα παραδίδηται εις τον εκάστοτε Αξ/κόν υπηρεσίας με την σαφή και καθαράν ένδειξιν επί του φακέλου ότι θ’ ανοιχθή μόνον εν περιπτώσει συναγερμού.
3.- Αι Διοικήσεις να λάβωσι από τούδε άπαντα τα κατάλληλα προπαρασκευαστικά μέτρα, ώστε κατά τον συναγερμόν να μη παρατηρηθή ουδεμία δυσχέρεια ή έλλειψις.
4.- Απερχόμενοι οι Διοικηταί του τμήματός των και της υπηρεσίας να γνωρίζωσιν τους υπ’ αυτούς που δέον ν’ αζητηθώσιν.
5.- Να τηρώσι αι Μονάδες κατάστασιν των διευθύνσεων διαμονής των Αξ/κών και λοιπών οργάνων των, ης αντίγραφα να υποβάλλωσιν ημίν.
6.- Άπασαι αι Μονάδες να διατάξωσι τοπογραφικήν αναγνώρισιν της πόλεως ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ, ασφαλών δρομολογίων, αναγνώρισιν των διαφόρων φρουρών, αναγνώρισιν των διαφόρων Δημοσίων Υπηρεσιών.
7.- Άπασαι αι Μονάδες να έχωσι εφοδιασθή επαρκώς διά λαμπτήρων (φανών θυέλλης, ηλεκτρικού κ.λ.π.) ώστε εν περιπτώσει διακοπής ηλεκτροφωτισμού να μη παρατηρηθή ανωμαλία περί την διεξαγωγήν της υπηρεσίας. Εκάστη να είναι εφοδιασμένη αι Μονάδες διά μέσον κατασβέσεως πυρκαϊάς (δοχεία πλήρη ύδατος, δοχεία άμμου, σκαπάναι κοκ.)
Ιδιαίτερα μέριμνα επιληφθή επί του ανωτέρου αντικειμένου υπό της 840 ομάδος Τμηματικής Χορηγήσεως διά τους χώρους αποθηκεύσεως των εφοδίων της.
Η Στρατιωτική Διοίκησις ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ (Φρουραρχείον) να ενημερώση τους εν τη πόλει ΚΑΡΔΙΤΣΗ ευρισκομένους και διαρχομένους Στρατιωτικούς (επί αδεία, Φ.Π. κλπ.) ους δέον να παραχωρηθή διά του Αξ/κού Ασφαλείας Μονάδος.
-Άπαντες οι Διοικηταί Λόχων, Διμοιριών, ομάδων κ.λ.π. να βεβαιούνται διά συχνών επιθεωρήσεων περί της καλής λειτουργίας των όπλων των τμημάτων των.

Υπογρ. ΔΟΥΡΑΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓ.
ΣΥΝ/ΡΧΗΣ-ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
Ακριβές Αντίγραφον
Τ.Σ.Υ.

Εκθεση γεγονότων Τρικάλων(23/8/1948), ΕΒΧ/ΑΔΧΘ/24 Αυγ 1948

Ελληνική Βασιλική Χωροφυλακή
Ανωτέρα Δ.Χ. Θεσσαλίας
Γραφείον Δημοσίας Ασφαλείας
Αριθ. Πρωτ. 7/48/240

Λάρισα 24 Αυγούστου 1948
Προς
Το Β΄ΣΣ
Γραφείον Α1.
ΕΝΤΑΥΘΑ

«Περί των γεγονότων Τρικάλων».-

Λαμβάνω την τιμήν, να υποβάλω προσηρτημένως εν αντιγράφω την υπ’ αριθ. 29/2/73 σημερινήν τηλεγραφικήν αναφοράν της Δ.Χ. Τρικάλων περί των λαβόντων χώραν γεγονότων εν τη πόλει Τρικάλων κατά την παρελθούσαν νύκτα με την παράκλησιν όπως λάβητε γνώσιν.- Συνέχεια

Σχέδιο Εκκαθαρίσεως και Εδραιώσεως Αγράφων, ΧΑΡΑΥΓΗ «Σ»

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ
ΑΚΡΩΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ
Β.Σ.Σ./Α1
ΑΡΙΘΜ. Α.Α.Π. 361/Α1/Ι
904 τη 21 Μαΐου 1948
Α/Α αντιτύπου 6

ΣΧΕΔΙΟΝ
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΔΡΑΙΩΣΕΩΣ ΑΓΡΑΦΩΝ
«ΧΑΡΑΥΓΗ «Σ»»

 • ΚΑΡΔΙΤΣΑ
 • ΑΓΡΑΦΑ
  ΧΑΡΤΑΙ – ΦΑΡΣΑΛΑ 1: 100.000
 • ΛΑΜΙΑ
 • ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ
 • ΑΓΡΙΝΙΟΝ
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ
 1. Συμμορίται
  Όρα συνημμένον Δελτίον Πληροφοριών
 2. Δυνάμεις διά την Επιχείρησιν
  Χ Μεραρχία
  42 Ταξιαρχία ΙΧ Μεραρχίας
  77 Ταξιαρχία Ι Μεραρχίας
  ΠΡΟΘΕΣΙΣ
 3. Εξόντωσις των συμμοριτών εντός της περιοχής της περιλαμβανομένης μεταξύ ΣΠΕΡΧΕΙΟΥ – ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ – ΦΡΑΓΚΙΣΤΑΣ – ΑΧΕΛΩΟΥ – ΠΟΡΤΑΡΙΕΣ και Δυτ. της Λίμνης ΞΥΝΙΑΔΟΣ. Συνέχεια

Ανακοίνωση Αρχηγείου Θεσσαλίας, ΔΣΕ/ΑΘ/18 Αυγ 1947

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΑΡΧΗΓΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΑΡΧΗΓΕΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ

Η Μοναρχοφασιστική Κυβέρνηση έφτιασε στην ύπαιθρο ένα παρακρατικό στρατό. Όπλισε χωρικούς, τους φανάτισε και τους έριξε στο έγκλημα. Για να τους συγκρατήσει η μοναρχοφασιστική Κυβέρνηση, διαδίδει πως ο Δημοκρατικός Στρατός θα τους σκοτώσει όλους, θα τους υποβάλει σε φρικτά βασανιστήρια.

Εμείς λέμε σ’ όλους αυτούς τους οπλισμένους άνδρες να πετάξουν τα όπλα και να προσχωρήσουν στο Δημοκρατικό Στρατό.

Για καθένα που μετανοεί ο Δημοκρατικός Στρατός εγγυάται τη ζωή και την περιουσία του. Ο Λαός τους περιβάλλει με στοργή. Συνέχεια

Ενημέρωση πρωθυπουργού, ΑΓΕΣ/16 Απρ 1947

Λάρισα 16.IV.47
ω.17
ραδιοκρυπτογραφ.
επείγον
ΓΕΣ
(αντισυνταγματάρχην Βλάχον διευθυντήν πληροφοριών)
Αθήνας

Άμα λήψει παρούσης παρουσιασθήτε κύριον πρωθυπουργόν και αναφέρατε ακόλουθα: εις ορεινήν Θεσσαλίαν Μέτσοβον Άγραφα Αχελώος Μέγδοβας μετά επιχειρήσεις επακολουθούν εκκαθαρίσεις και στερέωσις κατοχής διά στρατιωτικών διοικητών Πεζούλαν Ταξίαρχος Θεοδώρου και βορειότερα Κράνιαν άλλος ανώτερος στοπ από τούδε πρέπει κυβέρνησις αποστείλη τρόφιμα και άλλα εφόδια κατοίκους ορεινής Θεσαλίας στοπ μέχρι10 Μαϊου ελπίζεται παγίωσις ασφαλείας περιοχής οπότε πρέπει αποσταλούν εις έπαρχος Άγραφα άλλος έπαρχος Αργιθέαν άλλος Τύρναν και άλλος Μέτσοβον παραλλήλως να σταλούν αρχαί θρησκευτικαί, ειρηνοδίκαι, διδάσκαλοι, ιεροκήρυκες στοπ

αντιστράτηγος Βεντήρης
Ελήφθη την 161730
Τ.Υ.

Εκθεση πεπραγμένων Ιουνίου 1945, ΑΣΔΘΔΜ/ΔΕΠΙΧ/ΑΠ1293/28 Ιουλ 1945

ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ – ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ
Επί αποδείξει
Λάρισα τη 28 Ιουλίου 1945
ΑΝΩΤΕΡΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣ.
ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. Α.Π. 1293

Η
ΑΝΩΤΕΡΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΡΟΣ
ΤΟ ΓΕΝΙΚΟΝ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ ΣΤΡΑΤΟΥ
Δ/σιν Επιχειρήσεων
ΑΘΗΝΑΣ

«Υποβολή εκθέσεων πεπραγμένων μηνός Ιουνίου 1945»

Λαμβάνω την τιμήν να υποβάλλω προσηρτημένως εκθέσεις πεπραγμένων (Δ/σεως Επιχειρήσεων) μηνός Ιουνίου εις εκτέλεσιν της υπ’ αριθμ. Α.Π. 5464/9-6-45 Διαταγής Υμών.

Τ.Υ.
ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Υποστράτηγος Συνέχεια

Συμπληρωματική έκθεση επιχειρήσεων κατά συμμορίας ΑΡΗ ΒΕΛΟΥΧΙΩΤΗ, ΣΔΛ/4 Ιουλ 1945

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΛΑΡΙΣΗΣ (61)
ΚΛΑΔΟΣ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΕΠΙΧΕΙΡ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣ.
Δ/ΣΙΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. Α.Π. 839

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΚΑΤΑ
ΣΥΜΜΟΡΙΑΣ ΑΡΗ ΒΕΛΟΥΧΙΩΤΗ

Ι. ΓΕΝΙΚΟΤΗΤΕΣ ΠΕΡΙ ΔΡΑΣΕΩΣ ΣΥΜΜΟΡΙΩΝ

1) Γενικαί πληροφορίαι περί εμφανίσεως συμμορίας ΑΡΗ ΒΕΛΟΥΧΙΩΤΗ εις την περιοχήν Στρατ. Διοικήσεως Λαρίσης.

Κατά πληροφορίας πλήρως εξηκριβωμένας και διασταυρωμένας ο ΑΡΗΣ μετά 40 ενόπλων ευρίσκετο την 5ην Μαΐου 1945 εις περιφέρειαν ΣΠΗΛΑΙΟΝ (15 χιλ. Ν.Δ. ΓΡΕΒΕΝΩΝ) ΚΗΠΟΥΡΙΟ (S.4877) ΑΓΝΑΝΤΙΑ (S.5668), ΑΣΠΡΟΚΛΗΣΙΑ (S.7364), ΚΑΤΑΦΥΓΙ (S.4965), ΜΗΛΕΑ (S.3667) συνεργαζόμενος μετά εντοπίων αναρχικών.
Την 5-5-45 διενυκτέρευσαν εις ΜΗΛΕΑΝ και την 6-5-45 ημέραν του ΠΑΣΧΑ εις ΚΗΠΟΥΡΙΟ (S.4877).
Σκοπός τούτου είναι η ανασυγκρότησις των ενόπλων αναρχικών, τρομοκρατία των νομιμοφρόνων πολιτών και πιθανόν προσβολή των προκεχωριμένων τμημάτων Εθνοφυλακής ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ.
Κάτοικοι Κοινοτήτων των άνω περιφερειών παρουσιασθέντες εις 119 Τάγμα τρομοκρατημένοι εκ της εμφανίσεως εις την περιφέρειαν ενόπλων αναρχικών ητήσαντο προστασίαν.
Την 6-5-45 ενεφανίσθησαν ένοπλοι εις την περοχήν Β. και ΒΔ. ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ υπό την αρχηγίαν του ΑΡΗ ΒΕΛΟΥΧΙΩΤΗ.
Την εσπέραν της 7-5-45 τρεις ένοπλοι μετέβησαν εις ΑΓΝΑΝΤΙΑΝ (S.5668) και ήλθον εις επαφήν με τους εκεί ιθύνοντας Κομμουνιστάς.
Την αυτήν ημέραν δύο ένοπλοι με στολήν Αξιωματικού του ΕΛΑΣ ενεφανίσθησαν αμέσως Ν. του χωρίου ΑΣΠΡΟΚΛΗΣΙΑ (S.7364) και παρουσιάσθησαν εις Αδελφήν Ε.Ε.Σ. μεταβαίνουσαν εις το άνω χωρίον, συνεκέντρωσαν τους κατοίκους και είπον προς αυτούς ότι τα υπό της Αδελφής προσκομισθέντα τρόφιμα, διανέμονται λόγω ενεργειών των Οργανώσεών των.
Την 8-5-45 τρεις ένοπλοι μετέβησαν και έλαβον παρά των κατοίκων 100 οκάδες άρτου και 100 οκάδες κρέατος, τα τρόφιμα ταύτα εφόρτωσαν επί των ζώων του χωρίου και τα μετέφερον προς άγνωστον κατεύθυνσιν.
Προ της αναχωρήσεώς των και ώραν 10ην είς των ενόπλων εκάλεσεν τους κατοίκους και ωμίλησεν αυτοίς και είπεν ότι «θα κηρύξωμεν δεύτερη Επανάσταση» αυτήν την φοράν θα σφάξωμεν πολλούς περισσοτέρους και θα κτυπήσωμεν τους Αγγλοφίλους παρά τους Γερμανοφίλους. Οι Άγγλοι είναι πρώτοι εχθροί μας, όσοι θέλουν από τους ΕΠΟΝΙΤΑΣ, εφεδροελασίτας και αντάρτες να μας ακολουθήσουν να συναντηθούμε με τους άλλους στην ΓΚΟΛΟΝΑ (θέσις κειμένη περί τα 10 χιλ. Β. ΑΓΝΑΝΤΙΑΣ (S.5668)). Όταν δοθή το σύνθημα θα κτυπήσωμαι τα φυλάκια ΟΞΥΝΙΑΣ (S.5863) και Ν. ΚΟΥΤΣΟΥΦΛΙΑΝΗΣ (S.4460) και εν συνεχεία θα καταλάβουμε την ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ και τα ΤΡΙΚΚΑΛΑ.
Την 9-5-45 τέσσαρες μετέβησαν εις ΑΓΝΑΝΤΙΑΝ εζήτησαν και έλαβον άρτον και 30 οκ. κρέας, τρεις εξ αυτών μετέβησαν εις την παρυφήν της ΟΞΥΝΙΑΣ ένθα εγκατεστημένον ημέτερον φυλάκιον και ενήργησαν αναγνώρισιν του εδάφους με σκοπόν πιθανώς μελλοντικής επιθέσεως κατά του φυλακίου.
Την 9-5-45 δύο άτομα με στολήν Αξιωματικού ΕΛΑΣ συμμορίας του ΑΡΗ ευρίσκοντο εις τινα οικίαν του χωρίου ΚΟΝΙΣΚΟΣ (S.8455) ούτοι μετέβησαν εις ΑΣΠΡΟΚΛΗΣΙΑΝ (S.7364) και συγκεντρώσαντες τους Κομμουνιστάς κατοίκους εις θέσιν ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (S.7564) τους είπον «είναι λεπτά, είναι ώρες, είναι μία, δύο, τρεις επτά ημέραι που μας χωρίζουν από την Επανάστασιν» πληροφορίαι διασταυρωμέναι και πλήρως εξηκριβωμέναι.
Κατά πληροφορίας πλήρως εξηκριβωμένας και διασταυρωμένας την 9-5-45 ενεφανίσθησαν εις ΑΓΝΑΝΤΙΑΝ (S.5668) 50-60 ένοπλοι του ΑΡΗ εκβιάζοντες τους κατοίκους και απειλούντες την Διμοιρίαν ΟΞΥΝΙΑΣ. Το Τάγμα έλαβε τα ενδεικνυόμενα μέτρα.
Κατά πληροφορίας πλήρως εξηκριβωμένας και διασταυρωμένας την 11-5-45 ομάς 60-70 ενόπλων πιθανώς υπό τον ΑΡΗΝ ενεφανίσθη εις ΑΣΠΡΟΚΛΗΣΙΑΝ (S.7564) καταλύσασα εις την οικίαν του Προέδρου, εζήτησαν και έλαβον άρτον, τυρόν, κρέας λέβητα λόχου και 15 μαχαιροπήρουνα και 42 ωά και ανεχώρησαν προς άγνωστον κατεύθυνσιν.
Κατά πλήρως εξηκριβωμένας πληροφορίας την νύκτα της 13ης προς 14ην 5-45 συμμορία υπό τον ΑΡΗΝ εκ 40 ενόπλων και 4 φορτωμένων κτηνών διενυκτέρευσεν εις ύψωμα ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ (S.4562) την πρωίαν της 14-5-45 δι’ οδηγού διέβη τον Πηνειόν και μετέβη προς ΜΑΥΡΟΝΕΡΙ (S.4756) και εκείθεν προς άγνωστον κατεύθυνσιν.
Την 12-5-45 συμμορία ΑΡΗ αποτελουμένη εκ 41 ατόμων ων 40 άνδρες και μία γυνή ευρισκομένη εις ΑΓΝΑΝΤΙΑΝ (S.5667) εβλήθη υπό Εθνοφυλακής 2 χιλ. Β.Α. ΑΓΝΑΝΤΙΑΣ με αποτέλεσμα τον τραυματισμόν ενός συμμορίτου όστις διέφυγεν την σύλληψιν.
Την 15ην-5-45 συμμορία πιθανώς υπό τον ΑΡΗΝ διήλθεν εις ΚΛΙΝΟΒΟΝ (S.5546).
Την 16-5-45 ο ΑΡΗΣ με 26 άνδρας 1 γυνή 3 αγωγιάτες και 6 ζώα εξ ων τα δύο φορτωμένα πιθανόν με πολεμικόν υλικόν.
Προερχόμενος από ΚΛΙΝΟΒΟΝ αφίχθη εις ΠΑΛΗΟΧΩΡΙ (S.5039) εκάλεσεν τον Πρόεδρον και εζήτησεν άρτον και 15 ζεύγη κάλτσες.
Παρεπονέθη διότι δεν εξήλθεν η ΕΠΟΝ να τον υποδεχθή ενώ έπρεπεν να γνωρίζη ότι θα μετέβαινεν εις ΠΑΛΗΟΧΩΡΙ αφού την προηγουμένην ήτο εις ΚΛΙΝΟΒΟΝ και θυμωμένος ανεχώρησεν μετά ημίσειαν ώραν διά ΑΗΔΟΝΑ (S.5438) αφού προηγουμένως έκαμε δριμυτάτας παρατηρήσεις εις συντρόφους του, οίτινες εκάθησαν να φάγωσιν.
Εις ΑΗΔΟΝΑ έφθασε την 10.30 ώραν π.μ. με οδηγόν ον έλαβεν από ΠΑΛΗΟΧΩΡΙ. Εκεί έφαγαν και εκοιμήθησαν, εζήτησαν τα ονόματα των Εθνικιστών και ανεχώρησαν την 3ην μ.μ. της 17-5-45 διά ΠΕΡΤΟΥΛΙ (S.5331), ο οδηγός όμως φοβηθείς ότι θα τον συμπεριλάβουν εις την συμμορίαν των τους οδήγησε δι’ άλλης οδού μέσω ΧΡΥΣΟΣΠΗΛΙΑΣ και εκεί εζήτησεν να του επιτρέψουν να φύγη, του επέτρεψαν αφού του εζήτησαν την πληροφορίαν εάν επισκευάσθη η γέφυρα ΠΥΛΗΣ.
Εις ΧΡΥΣΟΣΠΗΛΙΑΝ εισήλθον μόνο 5 άνδρες και εζήτησαν 50 οκάδες άρτου και ανεχώρησαν προς ΠΕΡΤΟΥΛΙ ή πιθανόν προς ΑΝΘΗΡΟΝ (S.5110) ιδιαιτέραν πατρίδα συντρόφου ΑΡΗ, ΚΑΠΕΤΑΝ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ.
Με την συμμορίαν ευρίσκονται και οι καπεταναίοι ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ και ΤΖΑΒΕΛΑΣ.
Περί τους 15 είναι μαυροσκούφηδες οι λοιποί έφερον δίκοχα με το σήμα ΕΛΑΣ τέσσαρες είχον αυτόματα, οι λοιποί τυφέκια.
Εις ΠΑΛΗΟΧΩΡΙ ετραγούδησαν αλλά χωρίς κέφι οι ήμισοι ήσαν άνευ ηθικού, ο ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ ήτο πολύ αδύνατος.
Άπασαι αι πληροφορίαι πλήρως εξηκριβωμέναι παρ’ αυτοπτών.
Την 17-5-45 και ώραν 21ην ο ΑΡΗΣ συνηντήθη με έτερον τμήμα πλησίον ΧΡΥΣΟΣΠΗΛΙΑΣ αποτελούντες σύνολον 48 ανδρών εξ ων 6 τραυματίαι και μία νοσοκόμος έχοντες μεθ’ εαυτών 14 ζώα.
Ενώ εκινούντο Ν. ΧΡΥΣΟΣΠΗΛΙΑΣ και όλοι έπρεπε να αφιππεύσουν ο ΑΡΗΣ δεν αφίππευσεν πιθανώς λόγω ασθενείας.
Η προς Ν. κίνησις γίνεται νύκτα διότι δεν έχει εμπιστοσύνην εις τους κατοίκους της περιοχής, πληροφορίαι πλήρως εξηκριβωμέναι.
Κατευθύνεται προς ΠΥΛΗΝ. Το 119 Τάγμα αιτείται όπως διά λόχου φράξη τας οδεύσεις προς Ν. και Ν.Δ. ΠΥΛΗΣ.
Την 22-5-45 ο ΑΡΗΣ με συμμορίαν του εισήλθε εις χωρίον ΣΤΟΥΡΝΑΡΕΪΚΑ (S.5527) εξυλοκόπησεν αγρίως νομιμόφρονας πολίτας, απήγαγεν τρεις επυρπόλησεν την οικίαν ενός εξ αυτών.
Την 23-5-45 4 μαυροσκούφιδες συμμορίται του ΑΡΗ μετέβησαν εις ΤΥΡΝΑ (S.5927) λαβόντες άρτον διά 50 άτομα κατευθύνθησαν προς ΠΕΡΤΟΥΛΙ, την ιδίαν στιγμήν έξωθεν του χωρίου ευρίσκοντο έτεροι 20 συμμορίται.
Εκ των συλληφθέντων υπό ΑΡΗ εις ΣΤΟΥΡΝΑΡΕΪΚΑ ο εις εξετελέσθη την 23-5-45, ο έτερος επρόκειτο να εκτελεσθή την 24-5-45.
Κατ’ απλώς εξηκριβωμένας πληροφορίας την 23-5-45 ενεφανίσθησαν εις ΠΙΑΛΙΑΝ (S.6427) περίπου 25 ένοπλοι του ΑΡΗ.
Την 26-5-45 κατ’ απλώς εξηκριβωμένας πληροφορίας μεταξύ ΓΟΡΓΟΓΥΡΙ (S.6431), ΚΟΡΙΣ (S.6231), ΠΕΡΤΟΥΛΙ (S.5331) ευρίσκοντο 18 ένοπλοι ΑΡΗ ενεργούντες στρατολογίαν.
Κατ’ απλώς εξηκριβωμένας πληροφορίας την 29 και 30-5-45 30 ένοπλοι εξετέλεσαν βολήν οπλοπολυβόλου και πολυβόλου εις θέσιν ΚΑΝΑΛΛΙΑ (S.6027).
Την 1-6-45 ομάς 30 ενόπλων ευρίσκετο εις ΚΡΑΝΙΑΝ (S.4441) και κατευθύνθησαν προς ΓΑΡΔΙΚΙ (S.3633) και ΤΥΡΝΑ (S.5927).
Την 4-6-45 ενεφανίσθη εις ΜΕΣΟΧΩΡΑΝ (S.4145) και την 6-6-45 παρέλαβεν από ΜΕΣΟΧΩΡΑΝ 60 οκάδες άρτου και 100 πρόβατα.
Την 7-6-45 συμμορία ΑΡΗ μετέβη εις τα ΣΤΟΥΡΝΑΡΕΪΚΑ (S.4221) εξετέλεσεν δύο Εθνικόφρονας πολίτας, ομοίως την 7-6-45 ο ΑΡΗΣ ευρίσκετο εις το χωρίον ΕΛΛΗΝΙΚΑ (S.4614) εκεί εκάλεσεν εκ του χωρίου ΚΑΛΗΚΩΜΗΣ (S.4612) τον Ιατρόν (αχτιδικόν) Οικονόμου Αλεξ. με τον οποίον συνηργάσθη επ’ αρκετάς ώρας, επεστρέψας ο ιατρός εις το χωρίον απέστειλεν εις ΑΡΗΝ 100 οκάδες άρτον και 40 οκάδες τυρού.

2) Γενικαί πληροφορίαι περί Κομμουνιστικών ληστοσυμμοριών
Εις την περιοχήν ΚΑΡΥΑΣ (Τ.3774) ενεφανίσθη συμμορία 70 περίπου ενόπλων υπό τον τέως Καπετάνιον του ΕΛΑΣ ΞΥΝΟΝ ΝΙΚΟΛΑΟΝ (ΣΜΟΛΙΚΑΝ).
Την 15-5-45 η ως άνω συμμορία εθεάθη εις ΚΟΚΙΝΟΠΛΟΝ ΟΛΥΜΠΟΥ.
Εις περιοχήν ΒΕΡΔΙΚΟΥΣΙΑΣ (Τ.0054) υπάρχει συμμορία δυνάμεως 70 ανδρών υπό τον ΜΠΑΜΠΑΝΗΝ και ΡΩΣΣΟΝ ΝΕΒΑΝ υπό ψευδώνυμον ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΝ.
Εις περιοχήν ΓΟΥΝΙΤΣΗΣ (Τ.2339) ενεφανίσθη την 26-6-45 συμμορία δυνάμεως 50 περίπου ανδρών υπό τον ΜΟΥΣΤΑΚΑΝ.
Εις την περιοχήν ΣΤΟΜΙΟΥ (Τ.6459) και ΚΑΡΥΤΣΗΣ (Τ.6456) ευρίσκονται 70 ένοπλοι υπό τον ΚΑΡΑΜΠΙΛΙΑΝ πρώην Ταγματάρχην του ΕΛΑΣ.
Εις την περιοχήν ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ (Ν. ΑΓΥΙΑΣ) ευρίσκονται 40-50 ένοπλοι υπό τον ΧΡΥΣΟΧΟΟΥ.
Εις ΑΡΓΑΛΑΣΤΗΝ ενεφανίσθησαν την 15-5-45, 40-30 ένοπλοι με άγνωστον ποίον αρχηγόν.
Ομοίως εις την περιοχήν ΠΟΥΡΙ (Τ.9214) ευρίσκονται 40 ένοπλοι με άγνωστον αρχηγόν.
Εις περιοχήν ΑΓ. ΙΩΑΝΝΟΥ ΒΡΥΝΑΙΝΗΣ (Υ.6466) ευρίσκονται 12 ένοπλοι με αρχηγόν τον ΔΗΜΟΝ ή ΠΑΛΑΒΟΔΗΜΟΝ.
Την 15-6-45 ενεφανίσθη εις ΚΑΤΩ ΚΕΡΑΣΙΑ (Τ.1813) ομάς 5-6 ενόπλων υπό τον ΒΛΑΧΑΒΑΝ.
Την 4-6-45 ομάς 30-40 ενόπλων υπό τον Ανθ/γόν τέως Αξιωματικόν του ΕΛΑΣ εξετέλεσαν βολή πολυβόλου εις ΠΑΛΗΟΣΑΜΑΡΙΝΑΝ (S.9235).
Την 5 και 7-4-45 ενεφανίσθη εις ΣΟΦΑΔΕΣ (Τ.0505) και ΣΤΑΥΡΟΝ (Τ.1802) ομάς αναρχικών υπό τον ΜΠΕΛΗΝ.
Την 6-4-45 ενεφανίσθησαν εις ΖΑΡΧΑΝΑΔΕΣ (Τ.0098) 4 τρομοκράτες υπό τον ΓΕΩΡΓΙΟΝ ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΝ.
Κατά εξηκριβωμένας πληροφορίας την 27-4-45 ομάς δυνάμεως 30 ανδρών περίπου υπό τον ΜΠΕΛΗΝ ενεφανίσθη κινουμένη εις ΚΟΥΒΑΝΑΔΕΣ (Χ.9996), ΑΝΑΥΡΑ (Υ.0487), ΚΑΛΗΦΩΝΗ (Χ.9499), ΦΤΕΛΟΠΟΥΛΑ (S.9604).
Σκοπός των ως άνω συμμοριών ληστρικός και προπαγανδιστικός.

3) Γενικαί πληροφορίαι περί εμφανίσεως και δράσεως των αυτοκαλουμένων Εθνικιστικών ομάδων.
Κατ’ απολύτως εξηκριβωμένας πληροφορίας την 26-4-45 ενεφανίσθησαν εις περιοχήν ΦΑΡΣΑΛΩΝ (Υ.3098) 20 περίπου ένοπλοι με αρχηγόν τον ΣΟΥΡΛΑΝ.
Την 12-5-45 εις περιοχήν ΦΑΡΣΑΛΩΝ ενεφανίσθη ομάς 30 ενόπλων εφίππων με αρχηγόν τον ΣΟΥΡΛΑΝ.Σήμερον ο αριθμός των οπαδών του είναι ακαθόριστος.Περιφέρεια δράσεως της εν λόγω συμμορίας είναι σχεδόν ολόκληρος ο Νομός Λαρίσης.
Εις την περιοχήν Τρικκάλων ενεφανίσθη προ δύο μηνών συμμορία με αρχηγόν τον ΤΣΑΝΤΟΥΛΑΝ με δύναμιν περίπου 300 ανδρών.
Εις την περιοχήν Καρδίτσης υπάρχει εθνικιστική ομάς δυνάμεως 30-40 ανδρών υπό τον ΜΑΪΜΑΝΗΝ. Περιοχή δράσεως τούτων είναι το ΑΓΝΑΝΤΕΡΟΝ (S.8623).
Επίσης εις το ΠΗΛΙΟΝ υπάρχει ομάς δυνάμεως 30-40 ανδρών υπό τον ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΗΝ.
Εις την περιοχήν ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ δρώσι και άλλαι μικραί ομάδες με αγνώστους αρχηγούς.
Άπασαι αι ομάδες δρώσιν ως αντικομμουνιστικαί περιερχόμεναι ιδίως τας περιοχάς εις ας δεν έχει προωθηθή εισέτι Εθνοφυλακή.

4) Εκτελεσθείσαι Εκκαθαριστικαί Επιχειρήσεις
Κατόπιν της υπ. αριθ. Α.Π. 395/29-5-45 Διαταγής ημών την 1-6-45 εγένετο εκκαθαριστική επιχείρησις εις ΠΑΛΗΟΣΑΜΑΡΙΝΑ (Τ.9235).
Διατεθείσαι Δυνάμεις 2 Διμοιρίαι 119 Τάγματος
3 Διμοιρίαι 118 Τάγματος
Κατόπιν της υπ. αριθ. Α.Π. 431/2-6-45 Διαταγής ημών εγένετο εκκαθαριστική επιχείρησις εις ΠΑΛΙΟΥΡΙ (Χ.9593).
Διατεθείσαι Δυνάμεις 4 Διμοιρίαι 301 Τάγματος.
Αποτελέσματα Συνελήφθησαν 29 εγκληματίαι (27 άνδρες και 2 γυναίκες). Επίσης ανευρέθησαν οπλισμός και πυρομαχικά.
Κατόπιν της υπ’ αριθ. Α.Π. 451/4-6-45 Διαταγής ημών εγένετο την 4.30 ώραν της 11 Ιουνίου η διατασσομένη επιχείρησις εις ΜΕΣΕΝΙΚΟΛΑ (S.7707) και ΜΟΡΦΟΒΟΥΝΙ (S.7709).
Διατεθείσαι Δυνάμεις 5 Διμοιρίαι 301 Τάγματος
Αποτελέσματα. Συνελήφθησαν 4 άτομα και ανευρέθη πολεμικόν υλικόν.
Η εκτέλεσις της άνω επιχειρήσεως διατάχθη διά της υπ’ αριθ. Α.Π. 520/10-6-45 Διαταγής ημών με σκοπόν αφ’ ενός να φέρη αντιπερισπασμόν εις τας κινήσεις του ΑΡΗ και να φράξη την οδόν διαφυγής προς ΑΓΡΑΦΑ, αφ’ ετέρου διά την εξόντωσιν των εκεί υπαρχουσών συμμοριών και κινουμένων κατά πληροφορίας προς ενίσχυσιν του ΑΡΗ.
Κατόπιν της υπ’ αριθ. Α.Π. 488/8-6-45 Διαταγής ημών τροποποιούσης την Α.Π. 452/4-6-45 Διαταγήν ημών εγένετο η διατασσομένη επιχείρησις εις Ν. ΠΙΝΔΟΝ.
Διατεθείσαι Δυνάμεις. 1 Λόχος και 2 Διμοιρίαι 118 Τάγματος
1 Λόχος 6ου Τάγματος.
Αποτελέσματα. Τα αποτελέσματα της Επιχειρήσεως υπήρξαν η εξόντωσις της συμμορίας ΑΡΗ ΒΕΛΟΥΧΙΩΤΗ και ο φόνος του ΑΡΗ ΒΕΛΟΥΧΙΩΤΗ και ΤΖΑΒΕΛΛΑ.
Κατόπιν της υπ’ αριθμ. Α.Π. 526/11-6-45 Διαταγής ημών εγένετο επιχείρησις εις ΑΓΝΑΝΤΕΡΟΝ (S.8623) εναντίον της Εθνικιστικής Ομάδος ΜΑΪΜΑΝΗ.
Διατεθείσαι Δυνάμεις. 2 Διμοιρίαι 118 Τάγματος
2 Διμοιρίαι 119 Τάγματος
Αποτελέσματα. Συνελήφθησαν 9 άτομα ενεχόμενα εις εγκλήματα.
Κατόπιν της υπ’ αριθ. Α.Π. 573/16-6-45 Διαταγής ημών εγένετο επιχείρησις εις περιοχήν ΣΠΗΛΙΑΣ (Τ.5752) και ΑΝΑΤΟΛΗΣ (Τ.6146).
Διατεθείσαι Δυνάμεις. 2 ½ Διμοιρίαι 119 Τάγματος.
Αποτελέσματα. Η σύλληψις του ΚΑΠΕΤΑΝ ΠΑΝΟΥΡΓΙΑ.
Κατόπιν της υπ’ αριθμ. 612/19-6-45 Διαταγής ημών εγένετο επιχείρησις προς εξόντωσιν συμμορίας ΒΕΛΟΥΤΗ εν συνδιασμώ μετά Τμημάτων Ηπείρου.
Διατεθείσαι δυνάμεις. 1 Διμοιρία 118 Τάγματος.
Κατόπιν της υπ’ αριθ. Α.Π. 522δίς/23-6-45 Διαταγής ημών διετάχθη και μετέβη μία Διμοιρία του 119 Τάγματος εις ΣΚΙΠΗ (Τ.7138) με αποστολήν να εμποδίση την διάβασιν της ομάδος ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΗ καταδιωκομένη υπό Τμημάτων του 502 Τάγματος.
Κατόπιν της υπ’ αριθ. Α.Π. 486/6-6-45 Διαταγής ημών εγένετο την 21-6-45 εκκαθαριστική επιχείρησις εις περιοχήν ΑΓΙΑΝΑΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ (Τ.2752).
Επίσης βάσει πληροφοριών ας είχεν η Στρατιωτική Διοίκησις Λαρίσης ότι εις χωρίον ΚΟΙΛΑΔΑ (Τ.2529) κρύπτονται εγκληματίαι του ΕΛΑΣ διέταξε το 119 Τάγμα και ενήργησεν την 12-6-45 αιφνιδιαστικήν επίθεσιν με αποτέλεσμα την σύλληψιν 13 ατόμων εκ των οποίων τα 7 κατηγορούνται διά εγκληματικάς πράξεις. Επίσης ανευρέθησαν όπλα και πυρομαχικά.
Άπασαι οι επιχειρήσεις εξετελέσθησαν αφού προηγουμένως εγένοντο προτάσεις εις την ΑΣΔΘΔΜ ως και η υπ’ αριθμ. Α.Π. 447/4-6-45 αναφορά ημών.
5) Αναβληθείσαι Εκκαθαριστικαί Επιχειρήσεις
Διά της υπ’ αριθμ. Α.Π. 603/19-6-45 Διαταγής ημών διετάσσετο να γίνη εκκαθαριστική επιχείρησις εις περιοχήν ΑΝΤΙΧΑΣΙΩΝ. Η επιχείρησις αύτη ανεστάλλη κατόπιν της υπ’ αριθ. Α.Π. 879/22-6-45 τηλεφωνικής Διαταγής ΑΣΔΘΔΜ
6) Υποβληθείσαι προτάσεις εις ΑΣΔΘΔΜ διά την εκτέλεσιν εκκαθαριστικών επιχειρήσεων ιδία εις περιοχήν δράσεως ΑΡΗ.
Διά της υπ’ αριθμ. Α.Π. 447/4-6-45 αναφοράς ημών υπεβλήθησαν εις την ΑΣΔΘΔΜ προτάσεις διά την ενέργειαν εκκαθαριστικών επιχειρήσεων των κάτωθι περιοχών.
α) Διά την ενέργειαν εκκαθαριστικής επιχειρήσεως εις την περιοχήν ΠΑΛΙΟΥΡΙΟΥ (Χ.9593).
β) Διά την εκτέλεσιν εκκαθαριστικής επιχειρήσεως εις την περιοχήν ΜΟΡΦΟΒΟΥΝΙ (S.7609).
γ) Διά την εκτέλεσιν εκκαθαριστικής επιχειρήσεως εις την περοχήν ΤΥΡΝΑ (S.5927) και ΚΟΡΝΙΣ (S.6231).
δ) Διά την εκτέλεσιν εκκαθαριστικής επιχειρήσεως εις την περιοχήν ΚΟΝΙΣΚΟΥ (S.8455).
ε) Διά την εκτέλεσιν εκκαθαριστικής επιχειρήσεως εις ολόκληρον την ορεινήν περιοχήν δράσεως του ΑΡΗ ΒΕΛΟΥΧΙΩΤΗ μεταξύ ΜΕΤΣΟΒΟΥ, ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ και ΑΡΑΧΘΟΥ ποταμού εν συνεργασία και με την ΑΣΔ ΗΠΕΙΡΟΥ και Στρατ. Διοίκησιν Λαμίας.

ΙΙ. ΣΥΝΤΑΞΙΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΧΕΔΙΟΥ υπ’ αριθ. Α.Π. 488/8-6-45 Δ/ΓΗΣ ΗΜΩΝ ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΝΤΩΣΙΝ ΤΗΣ ΣΥΜΜΟΡΙΑΣ ΑΡΗ ΒΕΛΟΥΧΙΩΤΗ.
Την 11 ώραν της 8-6-45 ελήφθη η κάτωθι κρυπτογραφική διαταγή.
Αριθ. 705 Κρυπτογραφικόν
Ανωτέρα Ηπείρου γνωρίζει ότι δυνάμεις αυτής εκκαθαρίζουν περιοχήν ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ ΣΤΟΠ. Κοιλάς ποταμού καλαριώτικου κατελήφθη από χθές ΣΤΟΠ.
Αιτείται ταυτόχρονον ενέργειαν τμημάτων ημών με κατεύθυνσιν ΓΑΡΔΙΚΙ – ΚΟΥΤΣΙΑΡΑ – ΜΕΣΟΧΩΡΑ – ΝΕΡΑΪΔΑ ΣΤΟΠ.
Εις το εν λόγω κρυπτογραφικόν ουδαμού αναφέρεται τι σχετικόν περί επιχειρήσεων εναντίον της συμμορίας ΑΡΗ.
Κατόπιν τούτου και επί τη βάσει των ανωτέρω πληροφοριών περί της δράσεως και παρακολουθήσεως εν γένει του ΑΡΗ αμέσως η Στρατιωτική Διοίκησις Λαρίσης απέστειλεν δι’ εκτάκτου αγγελιαφόρου (Αξιωματικού) την Α.Π. 488/8-6-45 Διαταγήν επιχειρήσεων εις 118 Τάγμα Τρικκάλων και εν συνεχεία ήλθε εις συνεννόησιν μετά του Άγγλου Ταγματάρχου διά την διάθεσιν των μέσων, ήτοι αυτοκινήτων, Αρμ. Μάχης, Πυρ/κών, τροφίμων, φωτοβολίδων, κλπ. διά διάρκειαν επιχειρήσεων 12 ημερών.

Το σχέδιον απέβλεπεν
1) Εις την αποκοπήν των διαβάσεων διαφυγής του ΑΡΗ προς ορεινάς διαβάσεις ΠΙΝΔΟΥ διά του ως αριθμ. 1 αποσπάσματος το οποίον έλαβεν την εντολήν να κινηθή επί της κατευθύνσεως ΠΟΡΤΑ (S.6632) ΤΥΡΝΑ (S.5927) ΠΕΡΤΟΥΛΙ (S.5331) ΝΕΡΑΪΔΟΧΩΡΙ (S.5130) ΓΑΡΔΙΚΙ (S.3633).
2) Εγκλοβισμόν της συμμορίας διά του υπ’ αριθμ. 2 αποσπάσματος το οποίον έλαβεν την εντολήν να κινηθή επί του δρομολογίου ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (S.6122) ΡΑΧΟΒΟΝ (S.6021) ΣΤΟΥΡΝΑΡΕΪΚΑ (S.5521) ΛΙΒΑΔΟΧΩΡΙ (S.4923) ΜEΣΟΧΩΡΑ (S.4125) ΝΕΡΑΪΔΑ (S.3323), εις ην περιοχήν κατά πληροφορίας εφέρετο κινούμενος ο ΑΡΗΣ, όντως διά του ανωτέρω εφαρμοσθέντος σχεδίου και διά της δράσεως των τμημάτων Ηπείρου από της κατευθύνσεως ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ υπήρχον αι πλέον βάσιμαι πιθανότητες περί πλήρους αποκοπής της συμμορίας και μη δυνατότητος διαφυγής της εκτός μόνον προς την κατεύθυνσιν των απροσίτων ορέων των ΑΓΡΑΦΩΝ.
Βάσει νεοτέρων πληροφοριών περί των κινήσεων της συμμορίας ΑΡΗ και προς παρεμπόδισιν τούτου να διαφύγη προς ΑΓΡΑΦΑ συνεκροτήθη και 3ον απόσπασμα υπό του Υπολοχαγού Μουρελάτου εις τον οποίον εδόθη Διαταγή να κινηθή επί του δρομολογίου ΜΟΥΖΑΚΙ (S.1816) ΝΕΥΡΟΒΟΥΝΙΤΣΑ (S.1267) ΟΞΥΑ (S.1363) ΑΝΘΗΡΟΝ (S.1051).
Επίσης επί της οδού ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ – ΜΕΤΣΟΒΟΥ εκινούντο τρία Αγγλικά Άρματα Μάχης και απόσπασμα Άγγλων ανιχνευτών εκινείτο Βορείως του υπ’ αριθμ. 1 αποσπάσματος.
Δέον να σημειωθή ότι τόσον κατά την διάρκειαν της προπαρασκευής όσον και κατά την διάρκειαν της εκτελέσεως της εκκαθαριστικής επιχειρήσεως προς εξόντωσιν της συμμορίας ΑΡΗ ουδεμία διαταγή ή οδηγία εδόθη παρά της ΑΣΔΘΔΜ προς την Σ.Δ. Λαρίσης πλην της διαθέσεως ενός λόχου του 6ου Τάγματος όστις διετέθη δι’ ενίσχυσιν του 118 Τάγματος επί τη προόψει γεγονότων εις Τρίκαλλα διά την 5-6-45 και τον οποίον λόχον η Σ.Δ. εχρησιμοποίησεν και κατά τας επιχειρήσεις, εξ ιδίας πρωτοβουλίας.
Επίσης η Σ.Δ. Λαρίσης διά να φέρη αντιπερισπασμόν εις τας κινήσεις του ΑΡΗ και διά να εμποδίση τούτον να διαφύγη προς ΑΓΡΑΦΑ διά της υπ’ αριθμ. Α.Π. 520/10-6-45 διέταξε να τεθή εις εφαρμογήν η Α.Π. 451/4-6-45 Διαταγή Επιχειρήσεων εις την περιοχήν ΜΕΣΕΝΙΚΟΛΑ (S.7707) και ΜΟΡΦΟΒΟΥΝΙ (S.7609).
Το σχέδιον επιχειρήσεων της Α.Π. 488/8-6-45 Διαταγής ημών ετέθη εις εφαρμογήν την 4.30 ώραν της 9-6-45.
Την 10ην προς 11ην Ιουνίου αι πληροφορίαι φέρουν τον ΑΡΗΝ εις περιοχήν ΑΝΘΗΡΟΥ (S.5110). Κατόπιν τούτου διετάχθη το απόσπασμα ΜΟΥΡΕΛΑΤΟΥ να κινηθή επί του δρομολογίου ΜΟΥΖΑΚΙ – ΑΝΘΗΡΟΝ και αφού αποκλείσει τας προς ΑΓΡΑΦΑ οδεύσεις να έλθη πάσει θυσία εις επαφήν με την συμμορίαν ΑΡΗ την οποίαν και να εξοντώση.
Κατόπιν των δοθεισών οδηγιών το απόσπασμα ΜΟΥΡΕΛΑΤΟΥ λαμβάνει την 19ην ώραν της 12ης Ιουνίου επαφήν με την συμμορίαν ΑΡΗ εις ΠΕΤΡΩΤΟΝ (ΛΙΑΣΚΟΒΟΝ) (S.4907) συνάπτεται συμπλοκή την 13ην Ιουνίου και ώραν 24 εις θέσιν Χειρόλακος με αποτέλεσμα την αιχμαλωσίαν δύο συμμοριτών και την κατάληψιν ενός οπλοπολυβόλου.
Εις τον τόπον της συμπλοκής εγκατελείφθησαν επίσης δύο ημίονοι με τρόφιμα και ο συνοδός των.
Οι αιχμαλωτισθέντες ανέφερον την δύναμιν της συμμορίας αποτελουμένην από 84 άνδρας, 6 αυτόματα ΣΤΕΝ, 3 οπλοπολυβόλα ιταλικά, και διάφορα όπλα και ότι η συμμορία ετράπη προς τρεις διαφόρους κατευθύνσεις και ότι η κυριωτέρα δύναμις 35 ανδρών υπό τον ΑΡΗΝ ετράπη προς ΦΑΓΚΟ.
Την 14ην Ιουνίου το απόσπασμα ΜΟΥΡΕΛΑΤΟΥ εκινήθη προς ΜΥΡΟΦΥΛΛΟΝ (S.4313) καθ’όσον είχεν πληροφορίας ότι ο ΑΡΗΣ υποχωρεί από ΜΕΣΟΥΝΤΑ προς ΑΥΧΕΝΑ ΚΡΑΝΟΥΛΑΣ.
Την 15-6-45 υπήρχεν η πληροφορία ότι ο ΑΡΗΣ ευρίσκεται εις θέσιν ΦΑΓΚΟ.
Αμέσως η Διμοιρία ΜΟΥΡΕΛΑΤΟΥ ετέθη εις καταδίωξιν και ούτω επιτεύχθη η κύκλωσις της συμμορίας όπου έλαβεν χώραν συμπλοκή διαρκέσασα επί δίωρον με αποτέλεσμα την διάλυσιν της συμμορίας και τον φόνον 6 μεταξύ των οποίων και ο ΑΡΗΣ ΒΕΛΟΥΧΙΩΤΗΣ και ΤΖΑΒΕΛΑΣ και την αιχμαλωσίαν 8 μεταξύ των οποίων και ο Καπετάνιος ΔΡΑΚΟΣ. Επίσης την επαύριον συνελήφθησαν έτεροι δύο μεταξύ των οποίων και η ερωμένη του ΑΡΗ. Επίσης είς (1) εκ των συμμοριτών ερρίφθη εις τον ΑΧΕΛΛΩΟΝ και επνίγη.
Αι κεφαλαί του ΑΡΗ και ΤΖΑΒΕΛΛΑ απεκόπησαν και μετεφέρθησαν εις ΤΡΙΚΚΑΛΑ όπου εξετέθησαν εις κοινήν θέαν εις την Πλατείαν της πόλεως και κατόπιν εδόθη διαταγή να ταφώσιν αφού ληφθώσι φωτογραφίαι παρά του Τμήματος σημάνσεως Χωροφυλακής Τρικκάλων.

ΙΙΙ. ΣΥΛΛΗΦΘΕΝΤΕΣ ΑΙΧΜΑΛΩΤΟΙ – ΛΑΦΥΡΑ – ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΑΙΧΜΑΛΩΤΩΝ.
α) Αιχμάλωτοι – Λάφυρα
Εκ της συμμορίας του ΑΡΗ συνελήφθησαν εν συνόλω 14 αιχμάλωτοι και περιήλθεν εις χείρας της Εθνοφυλακής πολεμικόν υλικόν και ημίονοι οι οποίοι αποτελούσαν τα μεταγωγικά της συμμορίας, μέρος των λαφύρων (όπλα, πυρ/κά, τρόφιμα, ημίονοι κλπ.) διερπάγησαν παρά των κατοίκων των πέριξ χωρίων. Εις τας εν λόγω συμπλοκάς συμμετέσχον και πολλοί χωρικοί οπλισμένοι κατά το πλείστον δι’ αγχεμάχων όπλων και άλλοι ως οδηγοί των αποσπασμάτων.
β) Καταθέσεις αιχμαλώτων
Εις την ληφθείσαν την 18-6-45 κατάθεσιν του συλληφθέντος ως αιχμαλώτου ΚΑΠΕΤΑΝΙΟΥ ΔΡΑΚΟΥ ούτος ανέφερεν τα εξής.
1) Ότι ούτος εξήλθεν εις τα όρη την 12ην Ιουνίου 1942 και ετέθη υπό τας Διαταγάς του Στρατηγείου του ΕΛΑΣ διοικουμένου υπό τον ΣΑΡΑΦΗΝ-ΑΡΗΝ και ενός ΤΖΗΜΑ (υπό το ψευδώνυμον ΣΑΜΑΡΙΝΙΩΤΗΣ) και του ανετέθη αμέσως το τριμελές Γραφείον ΔΟΜΟΚΟΥ και ότι κατά το χρονικόν διάστημα από 12 Ιουνίου 1942 μέχρι 4 Απριλίου 1943 εξετελέσθησαν εις την περιφέρειαν ΔΟΜΟΚΟΥ 17 άτομα. Κατόπιν ανέλαβεν ως Καπετάνιος του συγκροτήματος ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ αποτελούμενον από 280 άνδρας όπου παρέμεινεν μέχρι τέλους Οκτωβρίου 1943.Κατά το χρονικόν τούτο διάστημα δεν έγινεν ουδεμία εκτέλεσις εις την περιοχήν του πλην της διαλυθείσης του υπό τον ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ συγκροτήματος ΕΔΕΣ. Κατόπιν ετοποθετήθη ως Καπετάνιος της 13ης ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ ΜΕΡΑΡΧΟΣ της οποίας ήτο ο Αντ/χης Πεζικού ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ. Κατά το διάστημα τούτο εγένοντο περίπου 80 εκτελέσεις υπό της 13ης ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ.
Κατόπιν όταν διελύθη ο ΕΛΑΣ έλαβε απολυτήριον εκ του 36ου Συν/τος ΓΡΑΒΙΑΣ οπότε μετά παρέλευσιν ολίγων ημερών κάποιος γνωστός του τον ειδοποίησε ότι τον ζητεί ο ΑΡΗΣ όστις ευρίσκετο τότε εις ΔΙΛΟΦΟΝ. Πράγματι μετέβη και συνήντησε τον ΑΡΗΝ όστις ήτο επι κεφαλής ομάδος 14 ανδρών και όστις του είπεν ότι σκοπεύει να μεταβή εις ΣΕΡΒΙΑΝ βοηθούμενος από τας κατά τόπους Οργανώσεις του ΕΑΜ και ΚΚΕ.
Τον ΑΡΗΝ ηκολούθησεν και ούτος και καθ’ οδόν προσετέθησαν εις την ομάδαν και άλλοι 6 μεταξύ των οποίων οι Καπεταναίοι ΘΑΝΟΣ, ΠΕΛΟΠΙΔΑΣ και ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ.
Τον μήνα Μάρτιον ευρίσκοντο εις ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΝ όπου εξετέλεσεν ο ΤΖΑΒΕΛΛΑΣ δύο πολίτας διά μαχαίρας.
Κατόπιν εκινήθησαν και έφθασαν εις ΚΟΝΙΤΣΑΝ, ο ΑΡΗΣ εξεφώνει λόγους εις τα διάφορα χωρία όπου διήρχοντο παρακινών τους κατοίκους να ενταχθούν εις το Μέτωπον Εθνικής Ανεξαρτησίας, και τοιουτοτρόπως προσετέθησαν εις την συμμορίαν και έτεροι 24 μεταξύ των οποίων και δύο (2) δεσποινίδες. Κατόπιν προσεπάθησαν να εισέλθουν εις ΑΛΒΑΝΙΑΝ αλλά δεν το κατόρθωσαν διότι εστερούντο επισήμου αναγνωρίσεως του ΕΑΜ και ως εκ τούτου ηναγκάσθησαν να επιστρέψουν οπίσω. Καθ’ οδόν συνεπλάκησαν με Τμήματα Εθνοφυλακής με αποτέλεσμα τον φόνον ενός και τον τραυματισμόν 6 εκ των συμμοριτών μεταξύ των οποίων και μία δεσποινίς.
Οδοιπορούντες κατόπιν έφθασαν εις περιφέρειαν ΑΣΠΡΟΠΟΤΑΜΟΥ – ΤΡΙΚΚΑΛΩΝ όπου εις την συμμορίαν προσετέθησαν έτεροι 40 αντάρτες.
Εις το χωρίον ΚΟΤΣΑΝΑ ΤΡΙΚΚΑΛΩΝ ο ΤΖΑΒΕΛΛΑΣ εξετέλεσε κάποιον ονόματι ΑΔΑΜΟΝ.
Έπειτα μετέβησαν εις χωρίον ΒΤΕΡΝΙΚΟ Μοναστήριον ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ όπου ήλθεν ως σύνδεσμος ο ΑΝΤ. ΜΙΛΤΣΑΣ κάτοικος ΚΑΛΑΡΥΤΩΝ και αφού τους επρομήθευσεν 10 αιγοπρόβατα τους συνέστησεν ως πιστούς φίλους τους κατοίκους των πέριξ χωρίων και τους εβεβαίωσεν ότι 200 άνδρες είναι έτοιμοι να τους ακολουθήσουν μετά του οπλισμού των.
Κατόπιν μετέβησαν εις χωρίον ΠΡΑΜΑΝΤΑ όπου συνέλαβον 4 εκ των οποίων οι δύο αφέθησαν ελεύθεροι οι δε έτεροι δύο εξετελέσθησαν υπό του ΤΖΑΒΕΛΛΑ εις ΜΕΣΟΧΩΡΑΝ.
Από την ΜΕΣΟΧΩΡΑΝ παρέλαβον 4 γέροντας και 8 γυναίκας ως ομήρους οι οποίοι αφέθησαν ελεύθεροι κατόπιν κακοποιήσεως. Οι συγχωριανοί των μας παρέδωσαν 22 όπλα και 100 φυσίγγια. Κατόπιν φθάσαμε εις ΛΙΑΣΚΟΒΟΝ όπου βρήκαμε άλλα 15 όπλα και 1 κιβώτιον χειροβομβίδων. Εκεί εκλείσαμεν εις το κρατητήριον 3 άνδρες και 7 γυναίκες και καθ’ ην στιγμήν ετοιμαζόμεθα διά φαγητόν εδέχθημεν πυρά από Εθνοφύλακας, εις τας οποίας και ημείς αναπτυχθέντες ανταπαντήσαμεν και αμυνόμενοι οπισθοχωρήσαμεν προς ΚΟΘΩΝΙ (S.4416) συναποκομίζοντες μαζύ μας και τους κρατουμένους τους οποίους παραδόσαμεν εις τον Πρόεδρον με την εντολήν να τους αφίση ελευθέρους την επομένην της αναχωρήσεώς μας.
Κατόπιν συνεπλάκημεν και πάλιν μετά δυνάμεως Εθνοφυλακής. Εκεί δύο ομάδες 32 ανδρών ετράπησαν προς άγνωστον κατεύθυνσιν η ετέρα δυνάμεως 42 ανδρών υπό τον ΑΡΗΝ εκινήθη με κατεύθυνσιν προς ΑΧΕΛΩΟΝ.
Την 5ην ώραν της 16-6-45 συνεπλάκημεν και πάλιν μετά των αποσπασμάτων της Εθνοφυλακής με αποτέλεσμα τον τραυματισμόν του ΑΡΧΗΓΟΥ ΜΑΣ ΑΡΗ εις την κεφαλήν υπό δύο σφαιρών και κατόπιν ο ΤΖΑΒΕΛΛΑΣ έλαβε μίαν χειροβομβίδα την οποίαν άφησε κάτω αφού έσυρε τον κρίκον και ηυτοκτόνησαν αμφότεροι.
Κατά την συμπλοκήν εφονεύθησαν 7 και συνελήφθησαν αιχμάλωτοι 8 μεταξύ των οποίων και εγώ.
Προτίθεμαι δε να καταθέσω και υποδείξω τόπους εις ους έχουμε αποκρύψει όπλα.
Επίσης ως προς την ιδιαιτέραν ζωήν του ΑΡΗ καταθέτω ότι ούτος κατά την στιγμήν όπου ετραυματίσθη περέδωσε εις τον ψυχογιόν του ονόματι ΛΕΩΝ εν ΡΩΣΣΙΚΟΝ ΠΑΡΑΣΗΜΟΝ, 5 χρυσάς λίρας και το ωρολόγιόν του και τον οποίον ψυχογιόν είχεν και τον εχρησιμοποιούσεν ως επιβήτορα διά να ικανοποιή τας παρά φύσιν σεξουαλιστικάς του ορμάς.
Επίσης εις άλλην εξέτασιν ενεργηθείσαν προφορικώς παρά Αξκού του Επιτελείου της Στρατιωτικής διοικήσεως Λαρίσης ούτος κατέθεσεν ότι 1) Την 25 Απριλίου 1945 ο ΑΡΗΣ μετά 40 ανταρτών μετέβη εις ΑΛΒΑΝΙΑΝ και ότι γενομένης συσκέψεως μετά Αλβανών υπευθύνων του Κ.Κ. δεν του επετράπη η δίοδος διά της Αλβανίας.
Ο ΑΡΗΣ ηκούσθη να λέγη ότι οι Αλβανοί του υπεσχέθησαν δύναμιν 25.000 ανδρών ίνα μετά των ΕΛΛΗΝΩΝ ανταρτών κτυπήσουν τους Άγγλους.

ΙV. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
α) Εις τας επιχειρήσεις διά την εξόντωσιν της συμμορίας ΑΡΗ τα μέγιστα συνετέλεσεν και η συνδρομή του Άγγλου συνδέσμου της Στρατιωτικής Διοικήσεως Λαρίσης Ταγματάρχου ΡΟΝΤΟΥΕΛ και των Αγγλικών Τμημάτων διά της προθύμου και αμέσου χορηγήσεως των αιτηθέντων παρ’ ημίν μέσων (αρμάτων Μάχης, δυνάμεως ανιχνευτών, πυρ/κών, αυτοκινήτων, τροφίμων) διά επιχειρήσεις 15 περίπου ημερών.
β) Άξια παντός επαίνου είναι και η Διοίκησις του 118 Τάγματος (Επίλαρχος ΓΑΛΗΝΕΑΣ) διά τους παρ’ αυτής καταβληθέντας κόπους διά την εξόντωσιν της ληστοσυμμορίας ΑΡΗ ΒΕΛΟΥΧΙΩΤΗ ως και πρώην Διοίκησις του 119 Τάγματος (Ταγ/χης Πεζικού ΜΑΚΑΡΙΤΗΣ ΑΧΙΛ) διότι οργάνωσε το δίκτυον πληροφοριών κατά τοιούτον τρόπον ώστε να ενημερωθή πλήρως αφ’ ενός μεν η ΣΔΑ και αφ’ ετέρου το διαδεχθέν αυτώ 118 Τάγμα περί των κινήσεων των ληστοσυμμοριών.
Επίσης έπαινος αξίζει εις τους κατοίκους της περιοχής ταύτης οίτινες συνέδραμον το έργον της Εθνοφυλακής στεφθέν τελικώς υπό επιτυχίας.
Τέλος έπαινος αξίζει και εις τους Αξιωματικούς του Επιτελείου της Στρατιωτικής Διοικήσεως Λαρίσης οίτινες υπό την καθοδήγησιν της Διοικήσεως συνέταξαν σχέδιον επιχειρήσεων και το οποίον τεθέν εις εφαρμογήν είχεν ως αποτέλεσμα την εξόντωσιν της συμμορίας ως επίσης και εις τους Αξιωματικούς τους αποσταλέντας παρά της Στρατιωτικής Διοικήσεως Λαρίσης εις την Περιοχήν των επιχειρήσεων διά να την καθιστούν ενήμερον επί της διεξαγωγής των επιχειρήσεων και οίτινες κατέβαλον κάθε φιλότιμον προσπάθειαν και η Διοίκησις ήτο διαρκώς κατατοπισμένη επί της εκβάσεως των επιχειρήσεων ώστε αι προσδοκίαι της Στρατιωτικής Διοικήσεως Λαρίσης και του 118 Τάγματος εστεύθησαν υπό επιτυχίας.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ.
Η εξόντωσις της ληστοσυμμορίας του ΑΡΗ ΒΕΛΟΥΧΙΩΤΗ, οφείλεται αποκλειστικώς και μόνον εις την δράσιν των Τμημάτων του 118 Τάγματος και ιδιαιτέρως εις την Διμοιρίαν ΜΟΥΡΕΛΑΤΟΥ η οποία οργανωθείσα και κινηθείσα βάσει των πληροφοριών επί σαφώς καθορισθέντος δρομολογίου επέτυχε την επαφήν και την εξόντωσιν της συμμορίας, απαλλαγείσης της υπαίθρου από το φάσμα του φόβου και της τρομοκρατίας.
Τμήματα της Εθνοφυλακής ΗΠΕΙΡΟΥ δεν έλαβον μέρος εις την μάχην παρουσιασθέντες όταν τα ημέτερα Τμήματα αποσύροντο συναποκομίζοντα τας κεφαλάς των συμμοριτών και τους αιχμαλώτους.
Κατόπιν των ανωτέρω επρότεινα
1) Τον Διοικητήν του 118 Τάγματος Επίλαρχον Φαληρέαν Ευάγ. διά το μετάλλιον Εξαιρέτων Πράξεων.
2) Τον Υπολοχαγόν Πεζικού ΜΟΥΡΕΛΑΤΟΝ Α. διά προαγωγήν εις τον αμέσως ανώτερον βαθμόν επ’ ανδραγαθία.
3) Εις τους Διοικητάς των δύο άλλων αποσπασμάτων Υπολ/γόν ΖΑΚΑΝ Κ. και Ανθ/γόν ΜΠΑΚΛΑΒΑΝ Δ. εποίησα εύφημον μνεία διά της από 19-6-45 Η.Δ.Σ.Δ.Λ.
Ομοίως επρότεινα τους κάτωθι άνδρας του αποσπάσματος ΜΟΥΡΕΛΑΤΟΥ
1) Διά προαγωγήν επ’ ανδραγαθία εις τον αμέσως ανώτερον βαθμόν τους Λοχ. ΞΥΝΟΥΛΗΝ ΜΙΧ., Δεκ. ΤΣΙΤΣΑΝ ΚΩΝ., Δεκ. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ Π., Δεκ. ΤΣΑΔΗΜΑΝ ΝΕΣΤ., Στρατ. ΤΣΑΚΜΑΚΗΝ ΙΩΑΝ., Στρατ. ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΝ ΔΗΜ.
2) Διά το Αριστείον Ανδρείας τους Λοχ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΗΜ., Λοχ. ΚΑΛΟΓΥΡΟΝ ΦΙΛΙΠΠΟΝ, Δεκ. ΛΕΤΟΠΟΥΛΟΝ ΑΛΕΞΑΝ., Δεκ. ΤΣΑΓΚΑΛΙΑΝ ΝΙΚΟΛ., Δεκ. ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗ ΧΡ., Δεκ. ΛΙΟΛΙΟΝ ΓΕΩΡΓ., Στρατ. ΚΑΡΑΣΟΥΛΑΝ ΝΙΚΟΛ., Στρατ. ΛΥΓΟΥΡΑΝ ΔΗΜΗΤΡ., Στρατ. ΜΗΤΣΟΝ ΚΩΝ., Στρατ. ΣΥΜΠΟΛΗΝ ΖΗΣΗΝ, Στρατ. ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΝ ΘΩΜΑΝ, Στρατ. ΓΚΑΛΙΤΣΟΝ ΓΕΩΡΓ., Στρατ. ΔΕΡΒΕΝΗΝ ΓΕΩΡΓ., Στρατ. ΜΠΟΥΛΙΑΤΟΝ ΕΛΕΥΘ., Στρατ. ΜΑΦΤΑΝ ΑΣΤΕΡ.
Εις τους άνδρας του αποσπάσματος ΜΟΥΡΕΛΑΤΟΥ εκτός των ηθικών αμοιβών επρότεινα να δωθώσιν και χρηματικαί τοιαύται προς υπόκρουσιν του ζήλου αυτών διά την εξόντωσιν και των λοιπών συμμοριών.

ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΑΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Διά της υπ’ αριθμ. Α.Π. 604/19-6-45 αναφοράς ημών υποβληθείσαν προς την ΑΣΔΘΔΜ προτάσεις προς ενέργειαν μελλοντικών εκκαθαριστικών επιχειρήσεων των κάτωθι περιοχών.
1) Εις την περιοχήν ΑΝΤΙΧΑΣΙΩΝ ΟΡΕΩΝ ως η υπ’ αριθμ. Α.Π. 603/19-6-45 Διαταγή ημών.
2) Εις την περιοχήν ΟΣΣΗΣ-ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ και ΠΗΛΙΟΥ.
3) Εις την περιοχήν ΚΑΤΩ ΟΛΥΜΠΟΥ εν συνεργασία με το 151 Τάγμα Εθνοφυλακής εδρεύων εν ΚΑΤΕΡΙΝΗ.
4) Εις τας περιοχάς όπου δεν κατέστη ακόμη δυνατή η μετάβασις Τμημάτων Εθνοφυλακής και εξακολουθώσι δρώσαι διάφοραι ανταρτικαί συμμορίαι και υπάρχουσι πληροφορίαι περί αποκρύψεως πυρ/κών και τροφίμων του διαλυθέντος Ε.Λ.Α.Σ.

Παραλλήλως προς τας επιχειρήσεις ταύτας να γίνη προκήρυξις προς άπασας τας παρανόμως δρώσας ενόπλους Οργανώσεις τόσον τας Εθνικιστικάς όσον και τας Κομμουνιστικάς δι’ ης να τάσσεται προθεσμία ολίγων ημερών διά την κατάθεσιν των όπλων με την πληροφορίαν ότι οι μη βαρυνόμενοι με εγκλήματα και φόνους θα τύχωσιν αμνηστείας παρά του Κράτους, οι δε μη παρουσιαζόμενοι θα επικυρηχθώσι με μεγάλα χρηματικά ποσά και θα αρχίση δραστική εξοντωτική καταδίωξις μετά την λήξιν της ταχθείσης προθεσμίας.

Την πρότασιν ταύτην υποβάλλαμεν κατόπιν συννενοήσεως και μετά του παρά τη Διοικήσει Άγγλου Ταγματάρχου Συνδέσμου και του Διοικητού Αντ/ρχου του εις την διάθεσιν ημών ενισχυομένου διά μέσων πυρός Αγγλικού Τάγματος οίτινες επίσης συνεννοήθησαν επί του αντικειμένου τούτου και μετά της Χ Αγγλικής Ταξιαρχίας.

Εν Λαρίση τη 4η Ιουλίου 1945

Ο
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΛΑΡΙΣΗΣ

Τ.Υ.
ΚΩΝ. ΜΟΥΚΑΝΑΚΗΣ
ΣΥΝ/ΡΧΗΣ ΠΥΡ/ΚΟΥ

ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ
– ΓΕΣ (Δ/σιν Επιχειρήσεων) (υ.τ.α.) εν συνεχεία της Ε.Π. 583 αναφοράς μας
– Υ. Εσωτερικών (Γραφ. Υπουργού) (υ.τ.α.)
– ΑΣΔΘΔΜ (Δ/σιν Επιχειρ.) (υ.τ.α.)

ΚΟΙΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ
– Στρατ. Δ/σιν Λαμίας
– Χ Ταξιαρχίαν Κοζάνης
– Άγγλον Σύνδεσμον
– 118 Τάγμα Εθνοφυλακής
– Δ/σιν Επιχειρήσεων
– Χ Αγγλική Ταξιαρχία

Περί ληπτέων μέτρων μετά την εξόντωση της συμμορίας ΑΡΗ ΒΕΛΟΥΧΙΩΤΗ, ΣΔΛ/ΚΛ.ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ/ΔΕΠΙΧ/ΑΠΕ604/19 Ιουν 1945

 

ΣΤΡΑΤ. ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΛΑΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ – ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ
ΚΛΑΔΟΣ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΕΠΙ ΑΠΟΔΕΙΞΗ
Δ/ΣΙΣ ΕΠΙΧ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΝ Εν Λαρίση τη 19η Ιουνίου 1945
ΑΡΙΘΜ. Α.Π. 604

Η ΣΤΡΑΤ. ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΛΑΡΙΣΗΣ

ΠΡΟΣ

ΤΗΝ
ΑΝΩΤ. ΣΤΡΑΤ. ΔΙΟΙΚ.
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
(Δ/σιν Επιχ. Εκπαιδεύσεως)
ΒΟΛΟΝ

«Περί ληπτέων μέτρων μετά την εξόντωσιν της συμμορίας ΑΡΗ προς αποκατάστασιν της πλήρους τάξεως εν τη υπαίθρω».

Λαμβάνω την τιμήν ν’ αναφέρω ότι μετά την εξόντωσιν της συμμορίας του ΑΡΗ ΒΕΛΟΥΧΙΩΤΗ, εις ην εξόντωσιν, πολλάς υπηρεσίας παρέσχον και αι άλλαι Εθνικιστικαί αυτοκαλούμεναι παράνομοι οργανώσεις, τόσον διά της παροχής πληροφοριών εκ των διαφόρων κατοίκων των χωρίων, όσον και διά της παροχής υλικής διά των όπλων συνδρομής διά της καταλήψεως διαφόρων επικαίρων θέσεων εξ ων θα ηδύνατο να διαφύγη ούτος

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝ

διά την πλήρη εξόντωσιν και των υπολοίπων συμμοριών και την απαλλαγήν της υπαίθρου και εκ των ως άνω Εθνικιστικών αυτοκαλουμένων οργανώσεων, τα κάτωθι δραστικά και επείγοντα μέτρα. Συνέχεια

Εκθεση Στρατιωτικής καταστάσεως περιοχής Λαρίσης

ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ – ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ
ΕΠΙ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙ
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΑΡΙΣΗΣ
ΚΛΑΔΟΣ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΕΠΙΧΕΙΡ. ΕΚΠΑΙΔ.
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. Α.Π. 575

ΕΚΘΕΣΙΣ
Περί της εν γένει Στρατιωτικής καταστάσεως της Περιοχής Στρατ. Διοικήσεως Λαρίσης

1ον Δεκαπενθήμερον Ιουνίου
Κατά το δεκαπενθήμερον τούτο εγένετο μία επίσκεψις του υποφαινομένου εις τα χωρία ΦΑΡΣΑΛΑ – ΣΤΑΥΡΟΣ – ΑΜΠΕΛΩΝ – ΤΥΡΝΑΒΟΝ – ΕΛΑΣΣΩΝΑ – ΑΓΙΑΝ – ΣΥΚΟΥΡΙΟΝ – ΑΜΠΕΛΑΚΙΑ -ΤΡΙΚΚΑΛΑ – ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ – ΝΕΑ ΚΟΥΤΣΟΥΦΛΙΑΝΗ – ΤΣΙΟΤΙ – ΝΕΟΧΩΡΙΟΝ – ΠΥΛΗ – ΜΟΥΖΑΚΙ – ΜΕΓ. ΠΟΥΛΙΑΝΑ.

Ι)  Γενικά περί ασφαλείας πόλεως, υπαίθρου και δράσις αναρχικών ληστοσυμμοριών

Α. ΠΕΡΙΟΧΗ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΗΣ (119 ΤΑΓΜΑ)
Κατά εξηκριβωμένας πληροφορίας εις περιοχήν ΧΑΣΙΩΝ ΟΡΕΩΝ δρα ομάς εκ τέως οπαδών του ΕΛΑΣ τρομοκρατούσα την περιοχήν.
Κατά εξακριβωμένας πληροφορίας εις την περιοχή ΟΛΥΜΠΟΥ και ΟΣΣΗΣ δρώσι τρομοκράται του ΕΛΑΣ απειλούντες τους κατοίκους και ομιλούντες διά τρίτον γύρον.
Κατά πληροφορίας εξακριβωμένας πλήρως εις την περιοχήν ΦΑΡΣΑΛΩΝ δρα ληστοσυμμορία υπό τον ΣΟΥΡΛΑΝ τρομοκρατούσα τους ΕΑΜΟκομμουνιστάς.
Κατά εξηκριβωμένας πληροφορίας εις περιοχήν ΣΠΗΛΙΑΣ (Τ.5752) και ΑΝΑΤΟΛΗΣ (Τ.6146) ευρίσκονται πλείστοι ένοπλοι του ΕΛΑΣ τρομοκρατούντες την περιοχήν. Διά της υπ. αριθ. Α.Π. 573/16-6-45 Διαταγής ημών θα ενεργηθή εκκαθαριστική επιχείρησις παρά του 119 Τάγματος εις την άνω περιοχήν. Συνέχεια

Δελτίο πληροφοριών, ΑΣΔΘΔΜ/ΔΙΠΛΗ/25 Μαι 1945

ΑΝΩΤΕΡΑ ΣΤΡΑΤ. ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ                  ΜΗΝ ΜΑΪΟΣ 1945
ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ                        1ον Δεκαπενθήμερον
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. Α.Π. 632

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Ν   Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Ω Ν

Ι.      ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΗΘΙΚΟΝ ΟΠΛΙΤΩΝ-        ΕΠΙΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΤΥΧΟΝ ΜΕΤΡΑ

Ηθικόν  οπλιτών εν γένει εις πολύ ικανοποιητικόν σημείον. Το τοιούτον ωρισμένου μικρού ποσοστού θεωρουμένων υπόπτων, μειωμένον μη πραγματοποιήσεως λόγω αδυναμίας των σκοπών των.-

Θα επιζητηθή η τόνωσις έτι περισσότερον του ηθικού των οπλιτών διά της χορηγήσεως μικροαδειών, ευθύς ως η ασφάλεια και η εμπέδωσις τη τάξεως αναληφθή παρά της αναμενομένης δυνάμεως Χωροφυλακής.-

Επιβαλλόμενα μέτρα τα κάτωθι:

1)    Να χορηγήται εις τας οικογενείας των υπηρετούντων εφέδρων Εθνοφυλακής το καθορισθέν δυνάμει Νόμου «Πολεμικόν επίδομα οικογενείας» προς ανακούφισιν των οικογενειών των, δεδομένου ότι το πλείστον τούτων υπηρετεί εις τας τάξεις του Εθνικού Στρατού, ευρίσκεται εις παντελή αδυναμίαν να ικανοποιήση και τας στοιχειώδεις έτι οικονομικάς ανάγκας της οικογενείας των, ιδία των εγγάμων οπλιτών ήτις παραμένει απροστάτευτος.-

2)    Να χορηγώνται τα υπό του Ερυθρού Σταυρού και Κράτους εκάστοτε εις τον πληθυσμόν διανεμόμενα τρόφιμα εις τας οικογενείας των Εθνοφυλάκων δωρεάν.

3)    Να ληφθή μέριμνα παρά της Κεντρικής Υπηρεσίας ίνα ωργανωθώσι κατά  Τάγμα Εθνοφυλακής «Καντίναι» εφωδιασμέναι με ωρισμένα είδη ατομικής εξυπηρετήσεως των Εθνοφυλάκων με λίαν μειωμένας τιμάς.

4)    Να διατεθώσιν υπό της Κεντρικής Υπηρεσίας κατά Τάγμα Εθνοφυλακής τουλάχιστον δύο ραδιόφωνα διά την ψυχαγωγίαν των οπλιτών και να δυνηθώσιν ούτοι να παρακολουθώσι τας προς τούτο οργανωμένας διά τους οπλίτας εκπομπάς, καθ’ ορισμένας ώρας και ημέρας της εβδομάδος.-

5)    Επιβάλλεται οπωσδήποτε η αύξησις της μερίδος του χορηγουμένου Ημερησίως άρτου εις τους οπλίτας, μη επαρκούς και η αύξησις της χορηγουμένης μερίδος τροφής.- Συνέχεια

Περί κινήσεως συμμορίας Βελουχιώτη, ΑΣΔΘΔΜ/ΔΙΠΛΗ/25 Μαι 1945

ΑΝΩΤΕΡΑ ΣΤΡΑΤ. ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ                  ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ-ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. Α.Π. 533                                           ΕΠΙ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙ
Συνημ.Ι
Εν Βόλω τη 25η Μαΐου 1945

Η
ΑΝΩΤΕΡΑ ΣΤΡ. Δ/ΣΙΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΡΟΣ
ΤΟ ΓΕΝΙΚΟΝ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ ΣΤΡΑΤΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
Α Θ Η Ν Α Σ

«Υποβολή αντιγράφου εκτάκτου δελτίου 119ου Τάγματος Τρικκάλων περί κινήσεων συμμορίας υπό Άρην Βελουχιώτην»

Λαμβάνω την τιμήν να υποβάλω, εν συνεχεία προς την υπ’ αριθ.Α.Π. 478/22-5-45 αναφοράν μου, αντίγραφον εκτάκτου δελτίου πληροφοριών 119ου Τάγματος Τρικκάλων περί παρατηρηθεισών κινήσεων ληστοσυμμορίας Άρη Βελουχιώτη εις την ορεινήν περιφέρειαν του νομού Τρικκάλων, προς γνώσιν Υμών.-

Τ.Υ.
ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ
Υποστράτηγος

Κοινοποιείται
Δ/σιν Πληροφοριών
Αντίγραφον Συνέχεια

Περί εμφανίσεως συμμορίας Βελουχιώτη σε Καλαμπάκα-Γρεββενά, ΑΣΔΘΔΜ/ΔΙΠΛΗ/22 Μαι 1945

ΑΝΩΤΕΡΑ ΣΤΡΑΤ. ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ            ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ-ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ                         ΕΠΙ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙ
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. Α.Π. 478
Συνημ.1
Εν Βόλω τη 22α Μαΐου 1945

Η
ΑΝΩΤΕΡΑ ΣΤΡΑΤ. Δ/ΣΙΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ- ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Π Ρ Ο Σ
ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ ΣΤΡΑΤΟΥ
Διεύθυνσιν Πληροφοριών
Α Θ Η Ν Α Σ

«Περί εμφανίσεως συμμορίας υπό τον Άρην Βελουχιώτην εις περιφερείαν Καλαμπάκας-Γρεββενών».

Λαμβάνω την τιμήν να υποβάλω την συνημμένην υπ’ αριθ. Α.Π. 260/14-5-45 αναφοράν εν αντιγράφω της Στρατ/κής Διοικήσεως Λαρίσης, περί εμφανίσεως και δράσεως συμμορίας υπό τον Άρην Βελουχιώτην εις την περιφέρειαν Καλαμπάκας-Γρεββενών, φερόμενον, μετά την συμπλοκήν Δυτικώς της Καστοριάς, ως καταφυγόντα εις Αλβανίαν, προς γνώσιν Υμών.

Τ.Υ.

Κοινοποιείται                                                          ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΧΡ.
Δ/σιν Πληροφοριών                                                    Υποστράτηγος
μετ’ αντιγράφου αναφοράς
Στρατ.Δ/σεως Λαρίσης. Συνέχεια

Περί συμπλοκής εθνοφυλακής με συμμορία Βελουχιώτη, ΣΔΛ/14 Μαι 1945

ΣΤΡΑΤ.Δ/ΣΙΣ ΛΑΡΙΣΗΣ                               Ε Π Ε Ι Γ Ο Υ Σ Α
ΚΛΑΔΟΣ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ                             Λάρισα τη 14η Μαΐου 1945
ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. Α.Π. 260

H
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΛΑΡΙΣΗΣ

ΠΡΟΣ
ΤΗΝ ΑΝΩΤΕΡΑΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΙΝ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ  ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Δ/ΣΙΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Β Ο Λ Ο Ν

«Έκτακτον δελτίον πληροφοριών».

Επαναλαμβάνεται συνεχώς διασταυρουμένη η πληροφορία εκ του 119 Τάγματος ότι ο Άρης Βελουχιώτης μετά συμμορίας του ευρίσκεται περιφέρειαν Σπήλαιον (15 χιλ. Ν.Δ. Γρεββενών) – Κηπουρίον (Σ.4877)- ΑΓΝΑΝΤΙΑ (Σ.5668) – ΑΣΠΡΟΚΚΛΗΣΙΑ (Σ.7364) – ΚΑΤΑΦΥΓΙ (Σ.4965) – ΜΗΛΕΑ (Σ.3667) – συνεργαζόμενος και μετά εντοπίων αναρχικών.

Σκοπός τούτων είναι η ανασυγκρότησις των ενόπλων αναρχικών, τρομοκρατία νομιμοφρόνων πολιτών και πιθανώς προσβολή των προκεχωρημένων Τμημάτων Τάγματος εις Καλαμπάκαν. Επιτροπαί κατοίκων Κοινοτήτων ανωτέρω περιφερείας, παρουσιασθέντες εις 119 Τάγμα τρομοκρατημένοι εκ της εμφανίσεως εις την περιφέρειαν των ενόπλων αναρχικών, ητήσαντο προστασίαν. Συνέχεια

Διαταγή επιχειρήσεων αρ.5, ΕΛΑΣ/1 ΜΕΡΑΡΧΙΑ/14 Σεπ 1944

ΕΘΝΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ Ε.Λ.Α.Σ.
Ιη ΜΕΡΑΡΧΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ                          Σ.Δ.Μ. ΤΗ 14.9.44
ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΙΙΙον        Απόρρητος επείγουσα
ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ. Ε.Π.Ε. 696                   Προσωπική διά τας Διοικήσεις
Ιωαννίνων, Αγράφων,
Καλαμπάκας, Καρδίτσης
Χάρται:               Τρικκάλων, Φαρσάλων, Θαυμακού
Λαρίσσης, Βόλου – Αλμυρού,
1:100.000           Αγυιάς,
Κατερίνης,

ΔΙΑΤΑΓΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Υπ` Αριθ. 5

Μέρος Αον
Ι.      ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΕΧΘΡΟΥ

Ο εχθρός ήρξατο επιτείνων τον ρυθμόν συμπτύξεως του από Νοτίου Ελλάδος, κινούμενος προς Βορράν σιδηροδρομικώς και δι’ αυτοκινήτων επί δύο κυρίως αξόνων, τους τοιούτους γραμμής των Σ.Ε.Κ. προς Θεσσαλονίκην και των παραλλήλων προς ταύτην οδών, αφενός και της οδικής αρτηρίας ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ - ΓΙΑΝΝΕΝΑ και Βορείως, αφετέρου.
Αι εκτός των γενικών ως άνω αξόνων φρουραί ή απεσύρθησαν ή ηλλατώθησαν εις δύναμιν.

ΙΙ.    ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ
1)    Η εντατική διά καταστροφών και προσβολών ενέργεια κατά των συγκοινωνιών του εχθρού (σιδηροδρομικών και οδικών) και η επιβράδυνσις ούτω ή και απαγόρευσις των κινήσεων του.
2)    Η κατάληψις μικρών αστικών κέντρων, άτινα ο εχθρός κατέχει εισέτι ασθενώς η εγκατέλειψεν εις τα εγχώρια όργανα του.
3)    Η επιδίωξις της καταλήψεως και είτα η ισχυρά διασφάλισις της αμαξιτής ΤΡΙΚΚΑΛΩΝ – ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ – ΜΕΤΣΟΒΟΥ – ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ και του εκατέρωθεν ταύτης χώρου.
4)    Η εν περιπτώσει εσπευσμένης και ενδεχομένως ατάκτου προς Βορράν συμπτύξεως του εχθρού περίσφυξις των μεγάλων αστικών κέντρων της Θεσσαλίας και κατάληψίς των.
Βορείως η Ο.Μ.Μακεδονίας και Νοτίως η ΧΙΙΙη Μεραρχία με αναλόγους αποστολάς. Συνέχεια

Ομιλία Αγγλου στρατηγού ΕΝΤΥ στο Θεσσαλικό Συνέδριο του ΕΑΜ, 26 Ιουλ 1944

ΤΟΥ ΑΓΓΛΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ κ. ΕΝΤΥ
ΣΤΟ ΘΕΣΣΑΛΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΟΥ ΕΑΜ

Με μεγάλο ενθουσιασμό και τεράστιες εκδηλώσεις διά τους συμμάχους και την αντάρτικη Αγγλορωσσοαμερικανική συμμαχία υποδέχεται το ακροατήριο τον Άγγλο στρατηγό κ. Έντυ αρχηγό της Στρατιωτικής αποστολής του Συμμαχικού Στρατηγείου Μέσης Ανατολής εν Ελλάδι.

«Θέλω να πω μερικά σε σας. Αρχίζει ο στρατηγός πολύ ειλικρινά σαν να είσαστε στο σπίτι μου στην Αγγλία ή σαν να είμαι εγώ στο σπίτι σας στην Ελλάδα.

Κατά τη διάρκεια των δέκα μηνών που πέρασα εδώ γνωριστήκαμε με πολλούς αρκετά καλά και έζησα εις τα σπίτια σας και γι’ αυτό αισθάνομαι ότι δεν υπάρχει καμιά δυσκολία να σας πω, ότι θέλω να σας πω ακριβώς όπως μιλώ με τους αρχηγούς σας και αυτοί μου λένε αυτά που θέλουν και με αυτόν τον τρόπον έχομεν πλήρη εμπιστοσύνην και μπορούμε να συνεχίσωμε τον πόλεμον (ζητωκραυγές χειροκροτήματα). Συνέχεια

Προστασία αγροτικής παραγωγής (μάχη της σοδειάς), ΕΛΑΣ/1 ΜΕΡΑΡΧΙΑ/10 Ιουν 1944

Ε.Λ.Α.Σ.
Ι ΜΕΡΑΡΧΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ                         Απόρρητος προσωπική
ΕΠΙΤΕΛ – ΓΡΑΦ. ΙΙΙον                                Επείγουσα
Αριθ.   Ε.Π.Ε. 393.

ΔΙΑΤΑΓΗ

Ι.     Πληροφορίαι
Όλαι αι πληροφορίαι πείθουν ότι ο κατακτητής οργανώνει συστηματικήν και λίαν μελετημένην αρπαγήν της εσοδιάς πεδιάδος Θεσσαλίας, ίνα αφενός πληρώση ταν ανάγκας του στρατούτου και των μεταυτού συνεργαζομένων, αφ`ετέρου δε διά της πείνης εις ην επιθυμεί να ρίψη τον πλυθησμόν να μειώση την δύναμιν της αντιστάσεως του. –
Επί πλέον διά της στερήσεως των τροφίμων των τμημάτων του ΕΛΑΣ να μειώση την μαχητικήν των ικανότητα. –
Τελευταίαι πληροφορίαι φέρουν τους γερμανούς αποφασίσαντας να εγκαταστήσουν εις ορισμένα κεντρικά σημεία αλωνιστικά συγκροτήματα εις τα οποία θα εργάζεται αριθμός μηχανών υπό την προστασίαν φρουράς 80-100 ανδρών εκάστη. – Συνέχεια

Διαταγή επιχειρήσεων, ΕΛΑΣ/16 ΜΕΡΑΡΧΙΑ/9 Νοε 1943

 Ε.Λ.Α.Σ                                                                                                     ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ
ΧVΙ ΜΕΡΑΡΧΙΑ
ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ – ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΙΙΙον
ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ. Α.Π. 73

ΔΙΑΤΑΓΗ

 Ι. Ο εχθρός προσπαθεί εκ διαφόρων κατευθύνσεων να εισδύση εις την κατεχομένην γενικώς υπό των ανταρτών ορεινήν περιοχήν.
Κατόπιν τούτου το Γενικόν Στρατηγείον διά της υπ’ αριθ. Α.Π.Ε. 283/7-11-43 Διαταγής καθορίζει τα εξής:
α) Ν’ αποφευχθή συγκέντρωσις μεγάλων δυνάμεων προς ωρισμένους άξονας.
β) Να κατανεμηθώσι αι δυνάμεις εις μικρά τμήματα περίπου 70 ανδρών εντός των περιοχών των, ακόμη και αν αι περιοχαί αύται κατέχονται υπό των Γερμανών.
γ) Η αποστολή των μικρών αυτών τμημάτων θα είναι να αναπτύξουν την μεγαλυτέραν δυνατήν δραστηριότητα προσβάλλοντα τους Γερμανούς επιθετικώς και συμφώνως προς τας αρχάς και μεθόδους του ανταρτοπολέμου. Συνέχεια

Περί τροφοδοσίας ιταλών, ΕΛΑΣ/ΦΚ/25 οκτ 1943

Ε.Λ.Α.Σ                                                                Εξαιρετικώς Επείγουσα
ΦΡΟΥΡΑΡΧΕΙΟΝ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ                      ΠΡΟΣ
Αριθ. Πρωτ. 90                                                   Το Γενικόν Στρατηγείον
Δ17/25-10-43                                                      και την Ιην Μεραρχίαν
Οπου

Λαμβάνω την τιμήν ν’ αναφέρω τα κάτωθι:
Ο Αντιπρόσωπος της Αγγλικής αποστολής Λοχαγός Οουρόλ εντεταλμένος παρά της Αγγλικής αποστολής διά την τροφοδοσία των Ιταλών ήλθε και με ανεκοίνωσε τα εξής:
Ούτος προτίθεται να προβή εις την προμήθειαν τροφίμων διά την τροφοδοσία των Ιταλών . ΄Ητοι Ι) 250.000 οκ. σίτου, 2) 250.000 οκ. αραβοσίτου 3) 50.000 οκ. μακαρόνια 4) 3000 οκ. άλατος 5) 20.000 οκ. Φακές, 6) 10.000 οκ. Ρεβύθια, 7)30.000 οκ. Φασόλια 8)5000 οκ. Ντομάτας. Επειδή ως είναι γνωστό αν προβή εις τοιαύτην προμήθειαν τροφίμων θα έχωμεν απορρόφησιν όλων των αποθεμάτων υπολογιζομένων εις αναλόγους ποσότητας, του απαντήσαμε ότι η προμήθεια αυτή μπορεί να γίνη μόνον διά τας αμέσους ανάγκας 2-3 ημερών και όχι διά μακρόν χρονικόν διάστημα συμφώνως με εκδηλωθείσαν επιθυμίαν του.
Δέον να ληφθή υπ’ όψιν εις περίπτωσιν καθ’ ην επιτραπεί η προμήθεια των ποσοτήτων αυτών εις την Αγγλικήν αποστολήν επί αμέσω καταβολή του τιμήματος, διαθέτουσα ήδη μεγάλα αποθέματα λιρών, θα καταστή δύσκολος αν όχι αδύνατος από μέρους του Ε.Λ.Α.Σ. προμήθεια τροφίμων διά χορηγήσεως αποδείξεων πληρωτέων εν καιρώ. Αι δοθείσαι από μέρους ημών απαντήσεις εις τον Αγγλον Λοχαγόν ετέθησαν υπ’ όψει του Κ.Καραγιώργη όστις έκρινεν ταύτας ως ορθάς επί του παρόντος μεχρις ότου τύχομεν απαντήσεως σας.
Ο Αγγλος Λοχαγός μας ανακοίνωσε επίσης ότι προτίθεται η Αγγλική αποστολή να αντιμετωπίση και το ζήτημα του επισιτισμού των ορινών περιοχών αγοράζουσα προς τούτο η ιδία τας αναγκαιουσας ποσότητας τροφίμων τα οποία θα διανείμη απ’ ευθείας και χωρίς την μεσολάβησίν μας εις τους κατοίκους
Τούτο θέτομεν υπ’ όψειν υμών διά να έχωμεν επ’ αυτού την γνώμη σας.

Επί όλων των ανωτέρων ζητημάτων παρακαλούμεν όπως έχωμεν άμεσον απάντησιν.
24/10/43
Για το Φρουραρχείο
(Τ.Υ.)
Τ. Γκραμπάλας