Εκθεση Δράσεως Ανταρτικών ομάδων Ε.Σ. (Τριφυλίας – Ολυμπίας)

ΠΡΟΣ: ΓΕΣ/ΔΙΣ

ΚΟΙΝ: Ταξ. Καραχάλιον Ταξίαρχος Καραχάλιος Γεώργ.
Αριθ. Α.Φ. 1
Χαλκίς 11 Ιανουαρίου 1958

ΘΕΜΑ: Ιστορική έκθεσις δράσεως Ανταρτικών ομάδων Ε.Σ. (Τριφυλίας – Ολυμπίας)
ΣΧΕΤ: Φ.69/31/387704/9.10.57/ΓΕΣ/ΔΙΣ/ΙΥ/Γ

1.

2. Εις εκτέλεσιν ύπερθεν υμετέρας σχετικής υποβάλλεται Ιστορική έκθεσις δράσεως των υπό τας διαταγάς μου ανταρτικών ομάδων Ελληνικός Στρατός (ΕΣ) Τριφυλίας – Ολυμπίας κατά την περίοδον 1943.
Επί τούτοις παρέχονται διευκρινίσεις επί των εν τη αυτή Δ/γή διαλαμβανομένων ως κάτωθι ζητημάτων: Συνέχεια

Advertisements

Εκθεση επιχείρησης Καρπενησίου, Ελληνικός Στρατός/Α’ΣΣ/Α1/28 Φεβ 1949

Α΄ ΣΩΜΑ ΣΤΡΑΤΟΥ                                                                         ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ
Α1 ΓΡΑΦΕΙΟΝ

ΕΚΘΕΣΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΡΟΥΜΕΛΗΣ
(ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΙΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ)
Από 1 Φεβρουαρίου 49 με 28 Φεβρ. 49

ΑΡΧΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ.
Την 17.1.49 εις ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ ευρίσκετο το 7ον Ε.Τ.Π. λόγω όμως υπόπτων κινήσεων των 138 και 192 Κ.Σ. Ταξιαρχιών προς ΜΟΛΟΧΑΝ-ΡΕΝΤΙΝΑΝ η Α.Σ.Δ.Σ.Ε. διέταξεν το 5ον Ε.Τ.Π. μείον Λόχος και το Τ.Σ.Ε.Τ.Π. ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ να κινηθούν εις ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΝ. Αι κινήσεις αυταί συνεπληρώθησαν την 181 Διλοχία εκ της Δυνάμεως ταύτης απεστάλει ίνα αποφράξη την διάβασιν ΑΓ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ. Καθ’ οδόν ενέπεσεν εις ενέδραν και διελύθη. Ούτω εις ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΝ ευρέθη τελικώς δύναμις δύο Ταγμάτων μείον τρεις Λόχοι.
Την 192300ω αι Ι και ΙΙ Μεραρχίαι επετέθησαν εναντίον του ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ και μετά 24ωρον σκληρόν αγώνα κατέλαβον αυτό την 210330ω.
Από της 20/1 διετάχθη υπό του Β’ΣΣ έχοντος τότε την ευθύνη, η 45 Ταξιαρχία ίνα κινηθή επιθετικώς από υψιπέδου ΝΕΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ εναντίον προσβαλλόντων το ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΝ λόγω σφοδροτάτης αιφνίδιας χιονοθυέλλης κατέστη αδύνατος η συνέχισις της κινήσεως της Ταξιαρχίας, οπότε αναστραφείσα κατευθύνση εις ΛΑΜΙΑΝ.- Συνέχεια

Εκθεση Μάχη Πλατάνου 17-18 Ιαν. 1948, Α’ΣΣ/Α1/18 Ιαν 1948

Α΄Σώμα Στρατού,
Γραφείο Α1.
Μάχη Πλατάνου,
17 και 18 Ιαν/ρίου 1948.
1. Μετά την μάχην Αραχώβης (10-1-48) καθ’ ην τέσσαρα Τάγ/τα συμμοριτών επετέθησαν κατά ταύτης, η εκεί δύναμις διλοχίας 6 Τ.Εθνοφρουράς μετά Αποσ/τος Χωρ/κής ελιχθείσα υποχωρητικώς έφθασε εις Πλάτανον.
Το Σ.Στρατού αντιληφθέν ότι οι συμμορίται θα εσυνέχιζον την επίθεσίν των προς Πλάτανον ενίσχυσε την εκεί φρουράν επειγόντως διά δυο ΛΟΚ, λόχου 3 Ταξιαρχίας και λόχου 3ου Τάγματος Εθνοφρουράς. Αι δυνάμεις Πλατάνου υπείγοντο υπό την Δ/σιν του Τχου Κόρκα.
2. Την 06.00 ώραν 17 Ιανουαρίου οι συμμορίται διά τριών ταγμάτων εξαπέλυσαν σφοδροτάτην επίθεσιν εξ όλων των κατευθύνσεων και ιδία από ύψωμα 1404 (Χ.7226) – Προφήτης Ηλίας (Χ.7327) και εκ της Νοτίας παρυφής Πλατάνου.
Ταυτοχρόνως έτερον τάγμα συμμοριτών κατέλαβε τα χωρία Αχλαδόκαστρο (Χ.6923) – Διασελάκι (Χ.685250) – γέφυρα Ευήνου (Χ.680225) ίνα απαγορεύση κίνησιν ημετέρων ενισχύσεων προς Πλάτανον.
3. Καθ’ όλην την ημέραν 17 Ιανουαρίου οι συμμορίται επετίθοντο μετά λύσσης εναντίον της πανταχόθεν κυκλωμένης ηρωϊκής φρουράς ήτις υπό τον ήρωα διοικητήν της Τχη Κόρκαν Ιωάννην απέκρουσε απάσας τας επιθέσεις με σοβαρωτάτας διά τους συμμορίτας απωλείας.

Συνέχεια

Σύμφωνο Συνεργασίας ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ(ΕΣ)-ΕΛΑΣ-ΕΑΜ, 28 Ιουλ 1943

ΣΥΜΦΩΝΟΝ

Κάπου σήμερον την 28ην Ιουλίου του έτους 1943 ημέραν Σάββατον και ώραν 18ην οι υπογεγραμμένοι:
1. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Συν/ρχης Πεζικού και ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ Λοχαγός ως εκπρόσωποι και Αρχηγοί της οργανώσεως ΕΣ «Ελληνικός Στρατός».
2. Ωρίων ως εκπρόσωπος του Γενικού Αρχηγείου ΕΛΑΣ Πελ/σου.
3. Φράγκος ως εκπρόσωπος της οργανώσεως ΕΑΜ Πελ/σου, εν όψει των Ιστορικών αναγκών και ευθυνών προς ενοποίησιν του εθναπελευθερωτικού ημών κινήματος συνεφώνησαν και συναπεδέχθησαν τα κάτωθι.
Ι. 1. Οι πρώτοι των συμβαλλομένων αποκηρύσσουν και καταγγέλλουν ενώπιον του Ελληνικού Λαού, το εις τον Συν/χην ΠΑΠΑΔΟΓΚΩΝΑΝ ΔΙΟΝΥΣΙΟΝ αποδιδόμενον προδοτικόν σύμφωνον μετά του Ιταλού Διοικητού του 64ου Συν/τος Πεζ. ΝΤΟΡΙΟ ΝΤΟΜΕΝΙΚΟ, ως τελείως άσχετον προς αυτούς, πράγμα όπερ εγένετο δι’ επιστολής των από της πρώτης ημέρας της γνωστοποιήσεώς του και ως αντιπροσωπεύον μεγίστην Εθνικήν προδοσίαν. Συνέχεια