Εκθεση Επιχειρήσεως ΧΑΡΑΥΓΗ, Α’ΣΣ/19-5-1950

Α΄ΣΣ/ ΓΡΑΦΕΙΟΝ Α1

Ε Κ Θ Ε Σ Ι Σ Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Σ Ε Ω Σ
Η ΧΑΡΑΥΓΗ
Από 14 Απριλίου με 26 Μαΐου 1948

ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ
ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ
Α΄ΣΣ/Α1
Α.Π.4019/Φ.95
Β.Σ.Τ.900 τη 19.5.50
ΠΡΟΣ: ΓΕΣ/Α1
ΚΟΙΝ: Α΄ΣΣ/Α1/Φ.95

ΘΕΜΑ: Υποβολή Εκθέσεων Επιχειρήσεων

27 Απριλίου 1948

-Κατέχουσα την γραμμήν ΚΟΝΙΑΚΟΙ ΣΥΚΙΑ – υψ. 1394 (Υ.1321) -ΜΟΥΣΟΝΙΤΣΑ – ΚΑΡΑΤΖΑ ΡΑΧΗ (Υ.1532) – ΚΑΒΑΛΑΡΙΑ – ΧΑΝΙ ΖΑΓΑΝΑ περισφίγγει τους επί ΓΚΙΩΝΑΣ ΚΣ από δυσμών βορρά και ΒΑ.

-Δι αύριον διετάχθη ερευνήση ΛΑΖΟΥ ΡΕΜΜΑ όπου πληροφορίαι φέρουν 300 περίπου ΚΣ μετά γυναικοπαίδων των και από βορρά ωθήση ισχυράς αναγνωρίσεις διά ΚΑΒΑΛΑΡΙ προς κορυφάς ΓΚΙΩΝΑΣ.

-Επί τη αιτήσει της Χ Μεραρχίας και προς δημιουργίαν ετέρου βορειότερον της Χ φράγματος, διετάχθη 71 Ταξιαρχία όπως κινήση επειγόντως 613 Τάγμα προς περιοχήν ΚΟΤΡΩΝΙ-ΣΤΡΩΜΝΗ και φράζη διαβάσεις ΑΝΩ ΜΟΡΝΟΥ απαγορεύουσα διαφυγήν ΚΣ προς βορράν εν συνδέσμω εις γέφυραν ΜΟΡΝΟΥ με 37 Ταξιαρχίαν και εις ΣΤΡΩΜΝΗ με 35 τοιαύτην. Συνέχεια

Εκθεση Επιχειρήσεων ΧΑΡΑΥΓΗ (Εκκαθάριση ΡΟΥΜΕΛΗΣ Απρίλιος – Μάιος 1948)/ΓΕΣ/Α1/ΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΣ «ΧΑΡΑΥΓΗ»
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΥΛΗΣ
ΠΙΝΑΞ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
Κεφαλαία
1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
2. ΠΡΟΘΕΣΕΙΣ Γ.Ε.Σ
3. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ ΕΠΙ ΣΥΜΜΟΡΙΤΩΝ
4. ΚΑΘΟΡΙΣΘΕΙΣΑ ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΣ
(α) Τρόπος ενεργείας
(β) Διατεθείσαι δυνάμεις
(γ) Διάταξις – Αποστολαί
(δ) Οργάνωσις Διοικήσεως
(ε) Εκτέλεσις
(στ) Αεροπορία
(ζ) Ναυτικόν
5. ΠΡΟΚΑΤΑΡΤΙΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΙ
6. ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΣ
(α) Εξοικονόμησις Δυνάμεων
(β) Συγκέντρωσις Δυνάμεων
(γ) Συγκέντρωσις και Μεταφορά εφοδίων
(δ) Οργάνωσις ανεφοδιασμού
(ε) Πρόβλεψις δια συγκέντρωσιν μετά την επιχείρησιν
(στ) Παραπλάνησις
(ζ) Εκκαθάρισις μετόπισθεν
7. ΚΑΤΑΡΤΙΣΘΕΝΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΓΑΙ
8. ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΣ
(α) Προκαταρκτικαί επιχειρήσεις
(β) Κυρίως ενέργειαι
9. ΕΠΙΒΟΗΘΗΤΙΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΙ
10. ΕΝΕΡΓΕΙΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΝ
11. ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΙΣ
12. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΩΛΕΙΑΙ
13. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
(α) Απόδοσις όπλων
(β) Ειδικαί παρατηρήσεις
14. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Συνέχεια

Εκθεση επιχειρήσεως ΧΑΡΑΥΓΗ 24 Μαϊ-4 Ιουν 1948, 10 ΜΠΖ/Α1/ΑΠ7001/6 Ιουν 1948

Θέμα: Έκθεσις επιχειρήσεως «ΧΑΡΑΥΓΗΣ» 24-5-48 έως 4-6-48                                                                                                                                                                                                   ΥΠΕΡΕΠΕΙΓΟΥΣΑ
Πρός: Β΄ ΣΣ/Α1 (2)
Κοιν: ΓΕΣ/Α1 – Γ’Σ.Σ./Α1                                                                                            ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ
Τ.Σ.Α’.Σ. Στρατού/Α1

Χ. ΜΕΡΑΡΧΙΑ/Α1
Γραφ. κ. Μεράρχου                                                                                                                ΑΡ. Α.Π. 7001
Επιτελάρχην
Α1 (2)-Α2 ΣΤΓ 916 τη 6-6-48
Αμερικαν. Σύνδεσμον
Α.Κ.Β.Γ. – Α.Κ.
1. α) Συνέπεια Α.Π. 361/21-5-48 Δ/γής Β΄ΣΣ εις την Μεραρχίαν, έχουσαν υπό τας διαταγάς της πλην των 35 και 37 Ταξιαρχιών, τας 42 και 77 Ταξιαρχίας (2 Τάγματα) και την 131 Α’ Μοίραν Ο. Πυρ/κού, ανετέθη η εκκαθάρισις της περιοχής της περιλαμβανομένης μεταξύ ΣΠΕΡΧΕΙΟΥ – ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ – ΦΡΑΓΚΙΣΤΑ – ΑΧΕΛΩΟΥ – ΠΟΡΤΑΪΚΟΥ – Δυτικώς Λίμνης ΞΥΝΙΑΔΟΣ εν τη οποία εφέροντο Συμμορίται συνολικής δυνάμεως 2000 με διάταξιν ως ο συνημμένος πίναξ.
β) Μέθοδος. Κίνησις Μεραρχίας από Νότον προς Βορράν εν τη γενική κατευθύνσει (Χ.6863) – (Χ.6686) – (Χ.5810) – (Σ.5718).
γ) Διά της ανωτέρω Δ/γης προεβλέφθη δι’ ετέρων τμημάτων του ΣΣ η απόφραξις των διαβάσεων ΡΑΧΟΥΛΑΣ (Χ.8697) – ΑΜΑΡΑΝΤΩΝ (Χ.9386) – ΣΜΟΚΟΒΟΝ – ΓΕΦΥΡΑ ΤΕΜΠΛΑΣ (Χ.4585) – ΓΕΦΥΡΑ ΝΕΟΥ ΑΡΓΥΡΙΟΥ (Χ.4489) – ΓΕΦΥΡΑ ΚΟΡΑΚΑ (Χ.4705) – (Σ.7700) – (Σ.7101) – (Σ.6502) Συνέχεια

Εκθεση επιχειρήσεως ΧΑΡΑΥΓΗ (14 Απρ – 26 Μαΐ 1948)

Α΄ΣΣ
ΓΡΑΦΕΙΟΝ Α1
———————

Ε Κ Θ Ε Σ Ι Σ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΣ Η “ΧΑΡΑΥΓΗ”
Από 14 Απριλίου με 26 Μαΐου 1948

ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ
ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ
Α΄ΣΣ/Α1
Α.Π.4019/Φ.95
Β.Σ.Τ.900 τη 19.5.50
ΠΡΟΣ: ΓΕΣ/Α1
ΚΟΙΝ: Α΄ΣΣ/Α1/Φ.95

ΘΕΜΑ: Υποβολή Εκθέσεων Επιχειρ.

Σχετική: ΓΕΣ/217130/013/1/Α1/IV/6.5.50

Υποβάλλονται συνημμένως αι κάτωθι εκθέσεις Επιχειρήσεων Σ.Σ.

 • Έκθεσις Επιχειρήσεως “ΧΑΡΑΥΓΗ”
 • “ “ “ΚΟΡΝΙΣ”
 • “ “ “ΡΟΥΜΕΛΗΣ”
 • “ “ “Κ.ΟΛΥΜΠΟΥ”
 • “ “ “ΥΨ.ΝΕΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ”

Θ.ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ
ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ
Τ.Υ. Συνέχεια

Σχέδιο Εκκαθαρίσεως και Εδραιώσεως Αγράφων, ΧΑΡΑΥΓΗ «Σ»

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ
ΑΚΡΩΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ
Β.Σ.Σ./Α1
ΑΡΙΘΜ. Α.Α.Π. 361/Α1/Ι
904 τη 21 Μαΐου 1948
Α/Α αντιτύπου 6

ΣΧΕΔΙΟΝ
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΔΡΑΙΩΣΕΩΣ ΑΓΡΑΦΩΝ
«ΧΑΡΑΥΓΗ «Σ»»

 • ΚΑΡΔΙΤΣΑ
 • ΑΓΡΑΦΑ
  ΧΑΡΤΑΙ – ΦΑΡΣΑΛΑ 1: 100.000
 • ΛΑΜΙΑ
 • ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ
 • ΑΓΡΙΝΙΟΝ
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ
 1. Συμμορίται
  Όρα συνημμένον Δελτίον Πληροφοριών
 2. Δυνάμεις διά την Επιχείρησιν
  Χ Μεραρχία
  42 Ταξιαρχία ΙΧ Μεραρχίας
  77 Ταξιαρχία Ι Μεραρχίας
  ΠΡΟΘΕΣΙΣ
 3. Εξόντωσις των συμμοριτών εντός της περιοχής της περιλαμβανομένης μεταξύ ΣΠΕΡΧΕΙΟΥ – ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ – ΦΡΑΓΚΙΣΤΑΣ – ΑΧΕΛΩΟΥ – ΠΟΡΤΑΡΙΕΣ και Δυτ. της Λίμνης ΞΥΝΙΑΔΟΣ. Συνέχεια

Διαταγή Επιχειρήσεως Ορθρυος ΧΑΡΑΥΓΗ «Σ», ΒΝ/ΑΣ/20 Μαι 1948

ΒΑΣΙΛΙΚΟΝ ΝΑΥΤΙΚΟΝ
ΑΡΧΗΓΕΙΟΝ ΣΤΟΛΟΥ ΑΚΡΩΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΝ
ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΑΡΧΗΓΟΥ Τόπος εκδόσεως ΝΑΥΣΤΑΘΜΟΣ
Αριθ. Πρωτ. Α/20/5/1 επί Θ. ΑΒΕΡΩΦ
Α.Α. 2
Ημερομηνία 20 Μαΐου 1948

ΔΙΑΤΑΓΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΣ ΟΡΘΡΥΟΣ
ΧΑΡΑΥΓΗ-Σ

(Σύντ. τίτλος Δ.Ε.Σ./2)
I. ΧΑΡΤΑΙ
ΠΑΡΑΠΟΜΠΑΙ
α) Χ.Β.Ν. 2836β-1556-1521-1871
β) Χ.Ε.Σ. 2-21-58
γ) Στρατιωτικοί Χάρται 1/100.000 (Η7-Η8-Η9-Θ7-Θ8-Θ9)
δ) Απόρρητος πλοηγός Επιτελικής Χρήσεως (ΠΕΧ)
ΙΙ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ
α) Κανονισμός εκτελέσεως και παρατηρήσεως βολής βομβαρδισμού πλοίων.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι. Σχέδιον βολής πυροβολικού.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ. Σχέδιον διαβιβάσεων.

ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΑ
α) ΣΧΕΔΙΟΝ Γ.Ε.Ν. (Συντ. τίτλος Ν.Σ.Ο.Ρ.)
β) Δ.Ε.Σ./1
Ι. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ
1.- ΕΧΘΡΟΣ
α) ΞΗΡΑ. Δύναμις συμμοριακή εκ 350 συμμοριτών και ενδεχομένως επί πλέον δύναμις 150 ιππέων, άνευ δυνατότητος επί του παρόντος ενισχύσεως αυτών, δρα εις την περιοχήν ΟΡΘΡΥΟΣ. Επίσης ετέρα μικρά δύναμις των εις περιοχήν ΞΥΝΙΑΔΟΣ. Πιθανώς κατά τας εκκαθαριστικάς ταύτας επιχειρήσεις να γίνη απόπειρα διαφυγής των κατά πρώτον λόγον προς ΠΗΛΙΟΝ- ΚΙΣΣΑΒΟΝ και δευτερεύοντως προς περιοχήν Δυτικής ΟΡΘΡΥΟΣ ή προς ΕΥΒΟΙΑΝ.
β) ΘΑΛΑΣΣΑ. Κινούνται κατά πληροφορίας ούχι εξηκριβωμένας Υποβρύχια αγνώστου εθνικότητος εις ΑΙΓΑΙΟΝ. Συνέχεια

Εκθεση Επιχειρήσεως ΧΑΡΑΥΓΗ, 1η ΜΠΖ/Α1/25 Μαι 1948

ΘΕΜΑ: Έκθεσις επιχειρήσεως                             ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ
«ΧΑΡΑΥΓΗ»                                                        Ιη ΜΕΡΑΡΧΙΑ
ΠΡΟΣ: Α’ΣΣ/Α1                                                                 Αρ. Φ.31/5/Α1
ΚΟΙΝ: 3-77-51 Ταξ/Α1-Τ.Σ.Ε.Λ.                           919 Σ.Τ.Γ. /25-5-1948
Τ.Σ.Ε.Α.-Α1 Ιης Μεραρχίας             Εδακτυλογραφήθη παρά του Ανθ/γου  ΣΥΝΑΔΙΝΟΥ Σ.
ΧΑΡΤΑΙ: 1:100.000 ΛΑΜΙΑΣ – ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ – ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ -ΛΕΒΑΔΕΙΑΣ
1. ΕΧΘΡΟΣ
Τρία Τάγματα Αρχηγείου ΠΑΡΝΑΣΣΙΔΟΣ (ΕΡΜΗΣ-ΠΕΛΟΠΙΔΑΣ-ΓΡΙΒΑΣ 500 Σ. περίπου) – Τάγμα Α.Φ.Φ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 160 Σ. περίπου
2. ΦΙΛΙΑΙ ΔΥΝΑΜΕΙΣ
α) 3η Ταξιαρχία
β) 77η » μείον Τάγμα διάθεσιν Α΄ ΣΣ.
γ) 51η » » » διάθεσιν Α΄ ΣΣ.
δ) 2 Διμοιρίαι 520 Λ. Πολ/λων.
ε) 102 Σ.Π.Π. μείον τρεις ουλαμοί.
στ) Ουλαμός ΙΧ Συν/τος Αναγνωρίσεως.
ζ) Διοίκησις και τμήμα 718 Λοχ. Μηχανικού.
η) Άπαντα τα εν τη ζώνη της Μεραρχίας Τ.Ε. (1, 2, 3, 4, 52, 53, 56). Συνέχεια

Απόψεις ΓΕΣ περί σχεδίου ενεργείας 1948 κατά ΔΣΕ, ΓΕΣ/Α1/10 Απρ 1948

ΑΠΟΡΡΗΤΟΝ
ΠΡΟΣ. Το ΙV/Γ΄ Γραφείον ΔΙΣ ΓΕΝ. ΕΠΙΤΕΛ. ΣΤΡΑΤΟΥ
Δ/νση ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΣΤΡΑΤΟΥ
ΚΟΙΝ. – Στρατηγόν Δ/ντήν ΔΙΣ ΤΜΗΜΑ ΙΙ
– Προϊστάμενον Ιστορ. Τμημάτων ΑΡΙΘ.Φ. 43/231/Α.Π.3255
– ΙΙ Τμήμα 14.9.54
Συν.τω εγγρ. σελ. Τρείς (3).
ΘΕΜΑ. Απόψεις ΓΕΣ περί σχεδίου ενεργείας 1948 κατά Κ/Σ
1.- Πέμπω υμίν συνημμένως εισηγητικόν σημείωμα της 10.4.48 του ΓΕΣ (Δ/σις Α1) επί του Σχεδίου ενεργείας των Ελληνικών δυνάμεων κατά το έτος 1948 κατά των Κ/Σ.
Αι προτάσεις αύται συνετάγησαν παρά του τότε Υποστρατήγου Στ. Κιτριλάκη Αρχηγού του Κλάδου Επιχειρήσεων ΓΕΣ και ενεκρίθησαν, υπογραφείσαι παρά του τότε Α. ΓΕΣ Αντιστρατήγου Γιατζή Δ.
Αι διατυπούμεναι εις τούτο προτάσεις, ως μοι εγνώρισε χθες ο Αντιστράτηγος Στ. Κιτριλάκης όταν μοι παρέδωσε το αντίγραφον τούτο, ετέθησαν υπ’ όψει των Αρχηγών Στρ. Αποστολών ΗΠΑ και Μ. Βρετανίας, δεν εγένοντο όμως ασπασταί παρά τούτων και ούτω παρέμεινε εν ισχύϊ το καταρτισθέν ήδη σχέδιον ενεργείας με τα γνωστά τότε αποτελέσματα.
Το σχέδιον όμως τούτο, εφαρμοσθέν βραδύτερον παρά του Στρατάρχου Α. Παπάγου έφερε τα γνωστά ευτυχή αποτελέσματα.
2.- Τούτο να τεθή εις το Αρχείον σας και να ληφθή υπ’ όψιν κατά την συγγραφήν της Πρώτης Μάχης του Γράμμου. Συνέχεια

Διαταγή Επιχειρήσεων αρ.1 ΧΑΡΑΥΓΗ, ΑΔΑ/8 Απρ 1948

ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ-ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ

ΕΞΑΙΡ.ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ
Αποστ: Ανωτέρα Διοίκησις Αεροπορίας
Αποδ: Ως η Διανομή
Ημερ: 8-4-48
Στ.Φακ.: ΑΔΑ/ΑΠ/56/ΕΠΙΤ/Α.Π.228

ΔΙΑΤΑΓΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 1
ΣΥΝΘΗΜΑΤΙΚΟΝ “ΧΑΡΑΥΓΗ”

ΑΥΞ.ΑΡΙΘ.ΑΝΤ.9
ΧΑΡΤΑΙ:
Περιοχή ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ οριζομένης Νοτίως γραμμής ΛΑΜΙΑΣ-ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ:
Φίλιαι δυνάμεις
Το Α΄ΣΣ ανέλαβεν την εκτέλεσιν εκκαθαριστικών επιχειρήσεων εις την περιοχήν ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ. Αι συμμετέχουσαι δυνάμεις είναι η Ι, ΙΧ, Χ Μεραρχία, Μονάδες Αναγνωρίσεως και Πυρ/κού.
Μονάδες του Στόλου ανέλαβον την επιτήρησιν των Β. ακτών του Κορινθιακού κόλπου.
Η λεπτομερής σύνθεσις και διάταξις των δυνάμεων και ο τρόπος ενεργείας εκάστης τούτων γνωσθήσεται υπό των αρμοδίων γραφείων των μονάδων τούτων μεθ’ ων δέον να έλθωσιν εις επαφήν εγκαίρως ο ΔΑΥ Α΄-ΔΑΥ Β΄ και οι Δ/ται Αεροπορικών Αποσπασμάτων. Συνέχεια

Οδηγίες επιχείρησης ΧΑΡΑΥΓΗ, ΓΕΣ/Αρχηγός/ΑΠ5597/19 Μαρ 1948

ΘΕΜΑ:- Οδηγίαι διά τας επιχειρήσεις                                    ΑΚΡΩΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ
ΠΡΟΣ:-Α΄Β΄Γ΄ΣΣ                                                                     ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ
VΙΙ Μεραρχίαν
ΚΟΙΝ:-A.Σ.Δ.Π. – Δνσιν Καταδρομών ΓΕΣ
Α1/ΓΕΣ – ΟΣΑ – ΣΟΝΠΕ
ΒΣΤ 902/19-3-48
Υ.Σ ΓΕΣ/Α1
ΑΡΙΘ. Φ. 4009/1
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 5597
1. Εις την σύσκεψιν της 19-3-48 ανεκοίνωσα τας προθέσεις του ΓΕΣ και έλαβον την υπόσχεσιν ότι πάντες οι Διοικηταί των Μ.Μ θα συμβάλουν εις την πραγματοποίησιν των προθέσεων τούτων μετά της ενδεδειγμένης πίστεως επιμονής και σταθερότητος.
2. Με βάσιν ότι η D ημέρα της Επιχειρήσεως ΧΑΡΑΥΓΗ δεν θα είναι βραδύτερον της 15-4-48 να καταρτισθούν τα σχέδια των επιχειρήσεων, τα οποία θα αναλάβουν αι λοιπαί Μ.Μ ώστε να εκδηλωθούν αύται ως εξής: Συνέχεια