Εκθεση Επιχειρήσεως ΧΑΡΑΥΓΗ, Α’ΣΣ/19 Μαϊ 1950

Α΄ΣΣ/ ΓΡΑΦΕΙΟΝ Α1

Ε Κ Θ Ε Σ Ι Σ Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Σ Ε Ω Σ
Η ΧΑΡΑΥΓΗ
Από 14 Απριλίου με 26 Μαΐου 1948

ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ
ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ
Α΄ΣΣ/Α1
Α.Π.4019/Φ.95
Β.Σ.Τ.900 τη 19.5.50
ΠΡΟΣ: ΓΕΣ/Α1
ΚΟΙΝ: Α΄ΣΣ/Α1/Φ.95

ΘΕΜΑ: Υποβολή Εκθέσεων Επιχειρήσεων

27 Απριλίου 1948

-Κατέχουσα την γραμμήν ΚΟΝΙΑΚΟΙ ΣΥΚΙΑ – υψ. 1394 (Υ.1321) -ΜΟΥΣΟΝΙΤΣΑ – ΚΑΡΑΤΖΑ ΡΑΧΗ (Υ.1532) – ΚΑΒΑΛΑΡΙΑ – ΧΑΝΙ ΖΑΓΑΝΑ περισφίγγει τους επί ΓΚΙΩΝΑΣ ΚΣ από δυσμών βορρά και ΒΑ.

-Δι αύριον διετάχθη ερευνήση ΛΑΖΟΥ ΡΕΜΜΑ όπου πληροφορίαι φέρουν 300 περίπου ΚΣ μετά γυναικοπαίδων των και από βορρά ωθήση ισχυράς αναγνωρίσεις διά ΚΑΒΑΛΑΡΙ προς κορυφάς ΓΚΙΩΝΑΣ.

-Επί τη αιτήσει της Χ Μεραρχίας και προς δημιουργίαν ετέρου βορειότερον της Χ φράγματος, διετάχθη 71 Ταξιαρχία όπως κινήση επειγόντως 613 Τάγμα προς περιοχήν ΚΟΤΡΩΝΙ-ΣΤΡΩΜΝΗ και φράζη διαβάσεις ΑΝΩ ΜΟΡΝΟΥ απαγορεύουσα διαφυγήν ΚΣ προς βορράν εν συνδέσμω εις γέφυραν ΜΟΡΝΟΥ με 37 Ταξιαρχίαν και εις ΣΤΡΩΜΝΗ με 35 τοιαύτην. Συνέχεια

Advertisements

Εκθεση Επιχειρήσεων ΧΑΡΑΥΓΗ (Εκκαθάριση ΡΟΥΜΕΛΗΣ Απρίλιος – Μάιος 1948)/ΓΕΣ/Α1/ΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΣ «ΧΑΡΑΥΓΗ»
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΥΛΗΣ
ΠΙΝΑΞ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
Κεφαλαία
1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
2. ΠΡΟΘΕΣΕΙΣ Γ.Ε.Σ
3. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ ΕΠΙ ΣΥΜΜΟΡΙΤΩΝ
4. ΚΑΘΟΡΙΣΘΕΙΣΑ ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΣ
(α) Τρόπος ενεργείας
(β) Διατεθείσαι δυνάμεις
(γ) Διάταξις – Αποστολαί
(δ) Οργάνωσις Διοικήσεως
(ε) Εκτέλεσις
(στ) Αεροπορία
(ζ) Ναυτικόν
5. ΠΡΟΚΑΤΑΡΤΙΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΙ
6. ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΣ
(α) Εξοικονόμησις Δυνάμεων
(β) Συγκέντρωσις Δυνάμεων
(γ) Συγκέντρωσις και Μεταφορά εφοδίων
(δ) Οργάνωσις ανεφοδιασμού
(ε) Πρόβλεψις δια συγκέντρωσιν μετά την επιχείρησιν
(στ) Παραπλάνησις
(ζ) Εκκαθάρισις μετόπισθεν
7. ΚΑΤΑΡΤΙΣΘΕΝΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΓΑΙ
8. ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΣ
(α) Προκαταρκτικαί επιχειρήσεις
(β) Κυρίως ενέργειαι
9. ΕΠΙΒΟΗΘΗΤΙΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΙ
10. ΕΝΕΡΓΕΙΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΝ
11. ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΙΣ
12. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΩΛΕΙΑΙ
13. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
(α) Απόδοσις όπλων
(β) Ειδικαί παρατηρήσεις
14. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Συνέχεια

Εκθεση επιχειρήσεως ΧΑΡΑΥΓΗ 24 Μαϊ-4 Ιουν 1948, 10 ΜΠΖ/Α1/ΑΠ7001/6 Ιουν 1948

Θέμα: Έκθεσις επιχειρήσεως «ΧΑΡΑΥΓΗΣ» 24-5-48 έως 4-6-48                                                                                                                                                                                                   ΥΠΕΡΕΠΕΙΓΟΥΣΑ
Πρός: Β΄ ΣΣ/Α1 (2)
Κοιν: ΓΕΣ/Α1 – Γ’Σ.Σ./Α1                                                                                            ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ
Τ.Σ.Α’.Σ. Στρατού/Α1

Χ. ΜΕΡΑΡΧΙΑ/Α1
Γραφ. κ. Μεράρχου                                                                                                                ΑΡ. Α.Π. 7001
Επιτελάρχην
Α1 (2)-Α2 ΣΤΓ 916 τη 6-6-48
Αμερικαν. Σύνδεσμον
Α.Κ.Β.Γ. – Α.Κ.
1. α) Συνέπεια Α.Π. 361/21-5-48 Δ/γής Β΄ΣΣ εις την Μεραρχίαν, έχουσαν υπό τας διαταγάς της πλην των 35 και 37 Ταξιαρχιών, τας 42 και 77 Ταξιαρχίας (2 Τάγματα) και την 131 Α’ Μοίραν Ο. Πυρ/κού, ανετέθη η εκκαθάρισις της περιοχής της περιλαμβανομένης μεταξύ ΣΠΕΡΧΕΙΟΥ – ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ – ΦΡΑΓΚΙΣΤΑ – ΑΧΕΛΩΟΥ – ΠΟΡΤΑΪΚΟΥ – Δυτικώς Λίμνης ΞΥΝΙΑΔΟΣ εν τη οποία εφέροντο Συμμορίται συνολικής δυνάμεως 2000 με διάταξιν ως ο συνημμένος πίναξ.
β) Μέθοδος. Κίνησις Μεραρχίας από Νότον προς Βορράν εν τη γενική κατευθύνσει (Χ.6863) – (Χ.6686) – (Χ.5810) – (Σ.5718).
γ) Διά της ανωτέρω Δ/γης προεβλέφθη δι’ ετέρων τμημάτων του ΣΣ η απόφραξις των διαβάσεων ΡΑΧΟΥΛΑΣ (Χ.8697) – ΑΜΑΡΑΝΤΩΝ (Χ.9386) – ΣΜΟΚΟΒΟΝ – ΓΕΦΥΡΑ ΤΕΜΠΛΑΣ (Χ.4585) – ΓΕΦΥΡΑ ΝΕΟΥ ΑΡΓΥΡΙΟΥ (Χ.4489) – ΓΕΦΥΡΑ ΚΟΡΑΚΑ (Χ.4705) – (Σ.7700) – (Σ.7101) – (Σ.6502) Συνέχεια

Εκθεση επιχειρήσεως ΧΑΡΑΥΓΗ (14 Απρ – 26 Μαΐ 1948)

Α΄ΣΣ
ΓΡΑΦΕΙΟΝ Α1
———————

Ε Κ Θ Ε Σ Ι Σ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΣ Η “ΧΑΡΑΥΓΗ”
Από 14 Απριλίου με 26 Μαΐου 1948

ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ
ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ
Α΄ΣΣ/Α1
Α.Π.4019/Φ.95
Β.Σ.Τ.900 τη 19.5.50
ΠΡΟΣ: ΓΕΣ/Α1
ΚΟΙΝ: Α΄ΣΣ/Α1/Φ.95

ΘΕΜΑ: Υποβολή Εκθέσεων Επιχειρ.

Σχετική: ΓΕΣ/217130/013/1/Α1/IV/6.5.50

Υποβάλλονται συνημμένως αι κάτωθι εκθέσεις Επιχειρήσεων Σ.Σ.

 • Έκθεσις Επιχειρήσεως “ΧΑΡΑΥΓΗ”
 • “ “ “ΚΟΡΝΙΣ”
 • “ “ “ΡΟΥΜΕΛΗΣ”
 • “ “ “Κ.ΟΛΥΜΠΟΥ”
 • “ “ “ΥΨ.ΝΕΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ”

Θ.ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ
ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ
Τ.Υ. Συνέχεια

Επιχείρηση ΧΑΡΑΥΓΗ «Σ»-Σχέδιο Εκκαθαρίσεως και Εδραιώσεως Αγράφων, Β’ΣΣ/21 Μαϊ 1948

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ
ΑΚΡΩΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ
Β.Σ.Σ./Α1
ΑΡΙΘΜ. Α.Α.Π. 361/Α1/Ι
904 τη 21 Μαΐου 1948
Α/Α αντιτύπου 6

ΣΧΕΔΙΟΝ
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΔΡΑΙΩΣΕΩΣ ΑΓΡΑΦΩΝ
«ΧΑΡΑΥΓΗ «Σ»»

 • ΚΑΡΔΙΤΣΑ
 • ΑΓΡΑΦΑ
  ΧΑΡΤΑΙ – ΦΑΡΣΑΛΑ 1: 100.000
 • ΛΑΜΙΑ
 • ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ
 • ΑΓΡΙΝΙΟΝ
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ
 1. Συμμορίται
  Όρα συνημμένον Δελτίον Πληροφοριών
 2. Δυνάμεις διά την Επιχείρησιν
  Χ Μεραρχία
  42 Ταξιαρχία ΙΧ Μεραρχίας
  77 Ταξιαρχία Ι Μεραρχίας
  ΠΡΟΘΕΣΙΣ
 3. Εξόντωσις των συμμοριτών εντός της περιοχής της περιλαμβανομένης μεταξύ ΣΠΕΡΧΕΙΟΥ – ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ – ΦΡΑΓΚΙΣΤΑΣ – ΑΧΕΛΩΟΥ – ΠΟΡΤΑΡΙΕΣ και Δυτ. της Λίμνης ΞΥΝΙΑΔΟΣ. Συνέχεια

Διαταγή Επιχειρήσεως Ορθρυος ΧΑΡΑΥΓΗ «Σ», ΒΝ/ΑΣ/20 Μαι 1948

ΒΑΣΙΛΙΚΟΝ ΝΑΥΤΙΚΟΝ
ΑΡΧΗΓΕΙΟΝ ΣΤΟΛΟΥ ΑΚΡΩΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΝ
ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΑΡΧΗΓΟΥ Τόπος εκδόσεως ΝΑΥΣΤΑΘΜΟΣ
Αριθ. Πρωτ. Α/20/5/1 επί Θ. ΑΒΕΡΩΦ
Α.Α. 2
Ημερομηνία 20 Μαΐου 1948

ΔΙΑΤΑΓΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΣ ΟΡΘΡΥΟΣ
ΧΑΡΑΥΓΗ-Σ

(Σύντ. τίτλος Δ.Ε.Σ./2)
I. ΧΑΡΤΑΙ
ΠΑΡΑΠΟΜΠΑΙ
α) Χ.Β.Ν. 2836β-1556-1521-1871
β) Χ.Ε.Σ. 2-21-58
γ) Στρατιωτικοί Χάρται 1/100.000 (Η7-Η8-Η9-Θ7-Θ8-Θ9)
δ) Απόρρητος πλοηγός Επιτελικής Χρήσεως (ΠΕΧ)
ΙΙ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ
α) Κανονισμός εκτελέσεως και παρατηρήσεως βολής βομβαρδισμού πλοίων.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι. Σχέδιον βολής πυροβολικού.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ. Σχέδιον διαβιβάσεων.

ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΑ
α) ΣΧΕΔΙΟΝ Γ.Ε.Ν. (Συντ. τίτλος Ν.Σ.Ο.Ρ.)
β) Δ.Ε.Σ./1
Ι. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ
1.- ΕΧΘΡΟΣ
α) ΞΗΡΑ. Δύναμις συμμοριακή εκ 350 συμμοριτών και ενδεχομένως επί πλέον δύναμις 150 ιππέων, άνευ δυνατότητος επί του παρόντος ενισχύσεως αυτών, δρα εις την περιοχήν ΟΡΘΡΥΟΣ. Επίσης ετέρα μικρά δύναμις των εις περιοχήν ΞΥΝΙΑΔΟΣ. Πιθανώς κατά τας εκκαθαριστικάς ταύτας επιχειρήσεις να γίνη απόπειρα διαφυγής των κατά πρώτον λόγον προς ΠΗΛΙΟΝ- ΚΙΣΣΑΒΟΝ και δευτερεύοντως προς περιοχήν Δυτικής ΟΡΘΡΥΟΣ ή προς ΕΥΒΟΙΑΝ.
β) ΘΑΛΑΣΣΑ. Κινούνται κατά πληροφορίας ούχι εξηκριβωμένας Υποβρύχια αγνώστου εθνικότητος εις ΑΙΓΑΙΟΝ. Συνέχεια

Ναυτικό Σχέδιο επιχείρησης ΧΑΡΑΥΓΗ Σ, ΓΕΝ/17 Μαϊ 1948

ΓΕΝΙΚΟΝ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ ΝΑΥΤΙΚΟΥ
Διεύθυνσις Γ
Αθήναι τη 17η Μαΐου 1948
ΑΚΡΩΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΝ
Αριθ.Φακέλ.00/10836/48
Αριθ.Αντιτύπου 2

ΝΑΥΤΙΚΟΝ ΣΧΕΔΙΟΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΣ ΟΘΡΥΟΣ
ΧΑΡΑΥΓΗ -Σ-
(Συντετμημένος τίτλος Ν.Σ.Ο.Ρ)

ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΑ: ΣΧΕΔΙΟΝ ΓΕΣ/Α1 αρ.2671/Α/Φ4009/32

Α.- ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ
1.- ΕΧΘΡΟΣ
α) Συμμορίται. Εις την περιοχήν ΟΘΡΥΟΣ ευρίσκονται σήμερον 350 συμμορίται και ενδεχομένως επί πλέον Ιππικόν δυνάμεως 150 ιππέων. Κατόπιν ενισχύσεως των φρουρών ΔΟΜΟΚΟΥ – ΦΑΡΣΑΛΩΝ – ΑΛΜΥΡΟΥ – η δράσις τούτων περιωρίσθη εις παρενόχλησιν ημετέρων τμημάτων. Δυνατότητες ενισχύσεως επί του παρόντος δεν φαίνεται να υπάρχωσι.
Εις περίπτωσιν πιέσεώς των θα επιδιώξωσι να διαφύγωσι κατά πρώτον λόγον προς ΠΗΛΙΟΝ-ΚΙΣΣΑΒΟΝ. Δεν αποκλείεται τα Συμμοριακά ταύτα συγκροτήματα να προσπαθήσωσι να διαφύγωσιν εις περιοχήν δυτικώς ΟΘΡΥΟΣ ή προς ΕΥΒΟΙΑΝ.
β) Κατά πληροφορίας ουχί εξηκριβωμένας υποβρύχια αγνώστου εθνικότητος έχουσι εμφανισθή εις ΑΙΓΑΙΟΝ.
γ) Οι Συμμορίται είναι ενδεχόμενον να αποκτήσουν αεροπορικήν δύναμιν.
2.- ΦΙΛΙΑΙ ΔΥΝΑΜΕΙΣ
Η Ι Μεραρχία και έτεραι Στρατιωτικαί Δυνάμεις υπό το Α΄ΣΣ και η Αεροπορία θα συμμετάσχωσι του αγώνος Συνέχεια

Εκθεση Επιχειρήσεως ΧΑΡΑΥΓΗ, 1 ΜΕΡΑΡΧΙΑ/Α1/25 Μαι 1948

ΘΕΜΑ: Έκθεσις επιχειρήσεως                             ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ
«ΧΑΡΑΥΓΗ»                                                        Ιη ΜΕΡΑΡΧΙΑ
ΠΡΟΣ: Α’ΣΣ/Α1                                                                 Αρ. Φ.31/5/Α1
ΚΟΙΝ: 3-77-51 Ταξ/Α1-Τ.Σ.Ε.Λ.                           919 Σ.Τ.Γ. /25-5-1948
Τ.Σ.Ε.Α.-Α1 Ιης Μεραρχίας             Εδακτυλογραφήθη παρά του Ανθ/γου  ΣΥΝΑΔΙΝΟΥ Σ.
ΧΑΡΤΑΙ: 1:100.000 ΛΑΜΙΑΣ – ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ – ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ -ΛΕΒΑΔΕΙΑΣ
1. ΕΧΘΡΟΣ
Τρία Τάγματα Αρχηγείου ΠΑΡΝΑΣΣΙΔΟΣ (ΕΡΜΗΣ-ΠΕΛΟΠΙΔΑΣ-ΓΡΙΒΑΣ 500 Σ. περίπου) – Τάγμα Α.Φ.Φ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 160 Σ. περίπου
2. ΦΙΛΙΑΙ ΔΥΝΑΜΕΙΣ
α) 3η Ταξιαρχία
β) 77η » μείον Τάγμα διάθεσιν Α΄ ΣΣ.
γ) 51η » » » διάθεσιν Α΄ ΣΣ.
δ) 2 Διμοιρίαι 520 Λ. Πολ/λων.
ε) 102 Σ.Π.Π. μείον τρεις ουλαμοί.
στ) Ουλαμός ΙΧ Συν/τος Αναγνωρίσεως.
ζ) Διοίκησις και τμήμα 718 Λοχ. Μηχανικού.
η) Άπαντα τα εν τη ζώνη της Μεραρχίας Τ.Ε. (1, 2, 3, 4, 52, 53, 56). Συνέχεια

Σχέδιο ΧΑΡΑΥΓΗ(Εκκαθάριση Οθρυος), ΓΕΣ/15 Μαϊ 1948

ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ
ΑΚΡΩΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ
Αριθ.2671/Α/Φ.4009/32
15 Μαΐου 1948
ΓΕΣ/Α1

ΣΧΕΔΙΟΝ
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΕΩΣ ΟΘΡΥΟΣ
ΧΑΡΑΥΓΗΣ

ΧΑΡΤΑΙ: – ΦΑΡΣΑΛΑ
– ΒΟΛΟΣ 1: 100.000
– ΛΑΜΙΑ
– ΑΤΑΛΑΝΤΗ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ
1.- Συμμορίται
(α) Δύναμις (όρα Δελτίον Πληροφοριών Φ.10172/α.α.28/ 10.5.48).
Εις την περιοχήν ΟΘΡΥΟΣ ευρίσκονται σήμερον το Τάγμα ΦΩΤΕΙΝΟΥ (150), Λόχος ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗ (60), Λόχος ΜΑΝΤΑΛΟΥ (100), ενδεχομένως επί πλέον Ιππικόν ΣΤΕΦΟΥ δυνάμεως 150 ιππέων.
(β) Πιθαναί ενέργειαι – Δυνατότητες – Προθέσεις.
-Κατόπιν των ληφθέντων μέτρων εις την περιοχήν ΟΘΡΥΟΣ (ενίσχυσις των φρουρών ΔΟΜΟΚΟΥ, ΦΑΡΣΑΛΩΝ, ΑΛΜΥΡΟΥ) η δράσις τούτων περιωρίσθη εις παρενόχλησιν των ημετέρων τμημάτων.
-Δυνατότητες ενισχύσεως επί του παρόντος δεν φαίνεται να υπάρχωσι κατόπιν των αποτελεσμάτων της επιχειρήσεως “ΧΑΡΑΥΓΗ” και της εγκαταλείψεως της περιοχής ΑΓΡΑΦΩΝ.
-Εις περίπτωσιν πιέσεως τούτων θα επιδιώξωσι να διαφύγωσι κατά πρώτον λόγον προς ΠΗΛΙΟΝ-ΚΙΣΣΑΒΟΝ και προς ΚΑΛΛΙΔΡΟΜΟΝ όπερ μάλλον απίθανον. Δεν αποκλείεται τα συμμοριακά ταύτα συγκροτήματα να προσπαθήσωσι να διαφύγωσι εις περιοχήν δυτικώς ΟΘΡΥΟΣ ή προς ΕΥΒΟΙΑΝ. Συνέχεια

Σχέδιο ΧΑΡΑΥΓΗ Σ (εκκαθάριση Αγράφων), ΓΕΣ/15 Μαϊ 1948

ΑΚΡΩΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ
Αριθ. 2691/Α/Φ.4009/32
15 Μαΐου 1948
Α.Α.Αντ.1
ΓΕΣ/Α1

ΣΧΕΔΙΟΝ
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΔΡΑΙΩΣΕΩΣ ΑΓΡΑΦΩΝ
ΧΑΡΑΥΓΗ – Σ-

ΧΑΡΤΑΙ: 1: 100.000
– ΚΑΡΔΙΤΣΑ
– ΑΓΡΑΦΑ
– ΦΑΡΣΑΛΑ
– ΛΑΜΙΑ
– ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ
– ΑΓΡΙΝΙΟΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ
1.- Συμμορίται
(α) Δύναμις
– Επί του παρόντος εις την περιοχήν ΑΓΡΑΦΩΝ, ήτοι μεταξύ ΣΠΕΡΧΕΙΟΥ – ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ – ΦΡΑΓΚΙΣΤΑΣ (Χ.6066) – ΑΧΕΛΩΟΥ -ΠΟΡΤΑΪΚΟΥ, παραμένουσι τα κάτωθι συμμοριακά συγκροτήματα δυνάμεως 600 περίπου συμμοριτών:
-ι- Τάγμα ΠΑΠΟΥΑ
-ιι- Τάγμα ΠΕΡΙΚΛΗ
-ιιι- Τάγμα ΔΑΦΝΟΜΗΛΗ
Ταξιαρχία ΔΥΤΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ
-Τα συγκροτήματα ΑΡΜΑΜΠΕΗ και ΠΑΝΤΕΚΟΥ, διελθόντα βορείως ΠΟΡΤΑΪΚΟΥ, φαίνεται κινούνται προς ΓΡΑΜΜΟΝ. Δεν φαίνεται πιθανή η επιστροφή τούτων προς ΑΓΡΑΦΑ ή η παραμονή εις περιοχήν ΚΟΖΑΚΑ.
-Τα εις την περιοχήν ΟΘΡΥΟΣ δεν φαίνεται επίσης ότι προτίθενται επί του παρόντος τουλάχιστον, όπως εισδύσωσιν εις ΑΓΡΑΦΑ κατόπιν της μετατοπίσεως του Αρχηγείου ΑΓΡΑΦΩΝ. Συνέχεια

Επιχείρηση ΧΑΡΑΥΓΗ Σ, ΓΕΣ/12 Μαϊ 1948

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΚΡΩΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΝ

Υ.Σ.-ΓΕΣ/Α1
ΑΡΙΘ.Φ.4009/32
ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ.2549/Α
ΒΣΤ 902/12-5-48
ΠΡΟΣ: Τ.Σ./Α΄ΣΣ-Β΄ΣΣ
ΚΟΙΝ: Α1-Α2-Β1/ΓΕΣ
ΒΣΑ-ΣΟΗΠΕ/Κλ

ΘΕΜΑ: Επιχείρησις ΧΑΡΑΥΓΗ-Σ-

 1. Συμφώνως προς τον κοινοποιηθέντα πίνακα συγκεντρώσεων διά το Σχέδιον ΚΟΡΩΝΙΣ προβλέπονται επιχειρήσεις εν συνεχεία ΧΑΡΑΥΓΗ διά την εκκαθάρισιν ΟΘΡΥΟΣ-ΑΓΡΑΦΩΝ.
 2. Αι επιχειρήσεις αύται υπό το συνθηματικόν ΧΑΡΑΥΓΗ-Σ- θα αναληφθούν:
  (α) αι μεν της περιοχής ΑΓΡΑΦΩΝ υπό του Β΄ΣΣ με δυνάμεις:

– Την Χ Μεραρχίαν (35 και 37 Ταξ.)
– Ταξιαρχ.της ΙΧ Μεραρχίας
– Ταξιαρχ.της Ι Μεραρχίας
(β) αι της περιοχής ΟΘΡΥΟΣ υπό του Α΄ΣΣ με την Ι Μεραρχίαν. Συνέχεια

Εδραίωση επιχείρησης ΧΑΡΑΥΓΗ, ΓΕΣ/8 Μαϊ 1948

Β.Σ.Τ. 902/8-5-48
Υ.Σ./ΓΕΣ/Α1
ΑΡΙΘ.Φ.4009/30
ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ.8339
ΠΡΟΣ: Τ.Σ.Α΄ΣΣ
ΚΟΙΝ: Α1/ΓΕΣ
Β.Σ.Α.-ΣΟΗΠΕ

ΘΕΜΑ: Εδραίωσις “ΧΑΡΑΥΓΗ”

Επί των υπ’ αριθ. 3/1/Α/89/6-5-48 και Φ.3/1/Α/87/6-5-48 αναφορών Α΄ΣΣ.

1.- Αι Μονάδες δεν είναι δυνατόν να παραμείνουν εις την ζώνην επιχειρήσεως ΧΑΡΑΥΓΗ πέραν της 20ης Μαΐου.
Προβλέπεται όμως εν συνεχεία της ΧΑΡΑΥΓΗΣ εκκαθάρισις ΑΓΡΑΦΩΝ – ΟΘΡΥΟΣ ως κοινοποιηθησόμενον σχέδιον.
2.- Μέχρι της 20ης Μαΐου πρέπει να έχουν εξαρθρωθή πλήρως οι οργανικοί δεσμοί των συμμοριακών συγκροτημάτων ΡΟΥΜΕΛΗΣ δι’ απηνούς διώξεως των απομενουσών ομάδων ΚΑΛΛΙΔΡΟΜΟΥ – ΕΛΙΚΩΝΟΣ, ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ – ΓΚΙΩΝΑΣ εξουθενωμένων ήδη. Εν συνεχεία θα επιζητηθή η εξόντωσις των συγκροτημάτων ΟΘΡΥΣ – ΑΓΡΑΦΑ ως ανωτέρω (ή εις την πλέον δυσμενεστέραν περίπτωσιν εκδιώξεις των).
Πρέπει όθεν να αποτελέση ΠΙΣΤΙΝ διά το Α΄ΣΣ ότι αι μονάδες Εθνοφρουράς μετά δυο Μοιρών Καταδρομών (Α΄ και Β΄ Μοίραι) είναι ικαναί να σταθεροποιήσουν το έργον ΧΑΡΑΥΓΗ. Ευκταίον υπό πάντων θα ήτο η διάθεσις περισσοτέρων δυνάμεων αίτινες όμως δεν διατίθενται. Συνέχεια

Επιχειρήσεις μετά την ΧΑΡΑΥΓΗ, ΓΕΣ/Α1/7 Μαϊ 1948

Θέμα: Οδηγίαι διά Επιχειρήσεις         ΑΜΕΣΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
μετά την τοιαύτην ΡΟΥΜΕΛΗΣ          ΑΚΡΩΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ
Προς: Δ/τάς Α΄ και Β΄ ΣΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ
Κοιν: Α1/ΓΕΣ                                               ΓΕΣ/Α1
ΒΣΑ – ΣΟΗΠΕ/Κλ. Επιχ. Αριθ. Α.Α.Π. 8304/Φ.4009/3
ΒΣΤ 902/7 Μαΐου 1948

 1. Εκ της μέχρι τούδε εξελίξεως των Επιχειρήσεων ΧΑΡΑΥΓΗ επετεύχθη η εξάρθρωσις των συμμοριών ΡΟΥΜΕΛΗΣ διά του φόνου ή της συλλήψεως μιας μεγάλης αναλογίας συμμοριτών και της διαλύσεως εις μικροομάδας των υπολοίπων φευγόντων την καταδίωξιν και κρυπτομένων εις το λίαν διακεκομμένον και κεκαλυμμένου εκ δασών έδαφος των ως άνω περιοχής. Συνέχεια

Επιχείρηση ΧΑΡΑΥΓΗ-Χρησιμοποιήση δυνάμεων καταδρομών , Α’ΣΣ/13 Απρ 1948

ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ
εδακτυλογραφήθη υπό
Ανθλγού Δ.Ι.Χ.ΟΙΔΑ
Α΄ΣΣ/Α1
αριθ.Φ.3/1Α/4
ΒΣΤ 902 τη 13-4-48
ΠΡΟΣ: ΓΕΣ/Α΄ Υπαρχηγόν
ΚΟΙΝ: Α΄ΣΣ

ΘΕΜΑ: Πρότασις χρησιμοποιήσεως των δυνάμεων καταδρομών κατά την επιχείρησιν “ΧΑΡΑΥΓΗ”

 1. Κατά τελευταίας ασφαλείς πληροφορίας τα συμμοριακά συγκροτήματα ΑΓΡΑΦΩΝ και ΟΘΡΥΟΣ συνεκεντρώθησαν εις την περιοχήν ΒΟΡΕΙΩΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ – ΤΥΜΦΡΗΣΤΟΥ (περιοχαί ΡΕΝΤΙΝΑΣ -ΦΟΥΡΝΑ – ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ – ΜΟΛΟΧΑΣ) η δύναμίς των ανέρχεται εις 1800 περίπου.
 2. Εξεδηλώθη τας τελευταίας ημέρας προσπάθεια των αρχηγείων Δ.Στερεάς και Φ/Φ όπως διαφύγωσιν προς Β. και ΒΔ διά των διαβάσεων δυτικώς και ανατολικώς ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ήτις προσπάθεια απέτυχεν.
 3. Σημειούνται οπωσδήποτε επίμονοι κινήσεις διαφόρων τμημάτων των ως άνω αρχηγείων προς την κατεύθυνσιν των ως άνω διαβιβάσεων. Συμμορία Διαμαντή πειράται ήδη να διαφύγη διαβάσεων ΤΥΜΦΡΗΣΤΟΥ. Συνέχεια

Διαταγή επιχειρήσεως ΧΑΡΑΥΓΗ, ΟΡΕΙΝΗ ΜΕΡΑΡΧΙΑ/12 ΑΠΡ 1948

ΥΠΕΡΕΠΕΙΓΟΥΣΑ
ΑΚΡΩΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ
Π Ρ Ο Σ Ω Π Ι Κ Η
Ψ.ΟΡΕΙΝΗ ΜΕΡΑΡΧΙΑ
ΑΡΙΘ.Α.Π.4882/Α1
Σ.Τ.Γ. 916 τη 12-4-48
ΠΡΟΣ: Δ/τάς 35, 37, 71 Ταξιαρχιών
ΚΟΙΝ: Α΄ΣΣ/Α1
Ι-ΙΧ Μεραρχίας
Συγκρ.Ασφαλ.Σπερχειού
Δ/σεις Πυρ/κού-Μηχ/κού
Δ/σις Διαβιβάσεων (Α9)
Επιτελάρχην-Αμερ.Σύνδεσμον
Α1(4)-Α2 Γραφ.Μεραρχίας
Α.Κ.Β.Γ.

ΘΕΜΑ: Διαταγή επιχειρήσεως “ΧΑΡΑΥΓΗ”

ΧΑΡΤΑΙ: 1: 100.000
ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ-ΛΑΜΙΑ-ΠΑΤΡΑΙ-ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΝ
1.- ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ:
α.- Ε χ θ ρ ό ς: Ως Α.Π.4912/Α2/10-4-48 Διαταγή Μεραρχίας.
β.- Η μ έ τ ε ρ ο ι:
ι.- Το Α΄ΣΣ, διαθέτον την Ι, ΙΧ και Χ Μεραρχίας και το Συγκρότημα Σπερχειού, ως και συνδρομήν Ναυτικού-Αεροπορίας, θα αναλάβη επιθετικήν ενέργειαν προς εξόντωσιν των συμμοριακών συγκροτημάτων ΡΟΥΜΕΛΗΣ και πλήρη εκκαθάρισιν της ζώνης της περιλαμβανομένης μεταξύ:
ΧΕΛΙΔΩΝ ΟΡΟΣ – ΠΑΝΑΙΤΟΛΙΚΟΝ – ΛΙΜΝΗ ΤΡΙΧΩΝΙΣ -ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ – ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΣ – ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ ΟΡΟΣ – ΚΑΛΛΙΔΡΟ-ΜΟΝ ΟΡΟΣ – ΣΠΕΡΧΕΙΟΣ ΠΟΤΑΜΟΣ – ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ.
ιι.- Δυνάμεις Χ Μεραρχίας:
– 35, 37, 71 Ταξιαρχία (μείον τάγμα)
– 105 Σ.Π.Π. μείον Μοίρα
– ολμαρχία 133 Μοίρας 4,2
– 131 Μ.Ο.Π. 3,7
– 716 Λόχος Μηχ/κού
– 224 Ο.Χ.Ε. Συνέχεια

Απόψεις ΓΕΣ περί σχεδίου ενεργείας 1948 κατά ΔΣΕ, ΓΕΣ/Α1/10 Απρ 1948

ΑΠΟΡΡΗΤΟΝ
ΠΡΟΣ. Το ΙV/Γ΄ Γραφείον ΔΙΣ ΓΕΝ. ΕΠΙΤΕΛ. ΣΤΡΑΤΟΥ
Δ/νση ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΣΤΡΑΤΟΥ
ΚΟΙΝ. – Στρατηγόν Δ/ντήν ΔΙΣ ΤΜΗΜΑ ΙΙ
– Προϊστάμενον Ιστορ. Τμημάτων ΑΡΙΘ.Φ. 43/231/Α.Π.3255
– ΙΙ Τμήμα 14.9.54
Συν.τω εγγρ. σελ. Τρείς (3).
ΘΕΜΑ. Απόψεις ΓΕΣ περί σχεδίου ενεργείας 1948 κατά Κ/Σ
1.- Πέμπω υμίν συνημμένως εισηγητικόν σημείωμα της 10.4.48 του ΓΕΣ (Δ/σις Α1) επί του Σχεδίου ενεργείας των Ελληνικών δυνάμεων κατά το έτος 1948 κατά των Κ/Σ.
Αι προτάσεις αύται συνετάγησαν παρά του τότε Υποστρατήγου Στ. Κιτριλάκη Αρχηγού του Κλάδου Επιχειρήσεων ΓΕΣ και ενεκρίθησαν, υπογραφείσαι παρά του τότε Α. ΓΕΣ Αντιστρατήγου Γιατζή Δ.
Αι διατυπούμεναι εις τούτο προτάσεις, ως μοι εγνώρισε χθες ο Αντιστράτηγος Στ. Κιτριλάκης όταν μοι παρέδωσε το αντίγραφον τούτο, ετέθησαν υπ’ όψει των Αρχηγών Στρ. Αποστολών ΗΠΑ και Μ. Βρετανίας, δεν εγένοντο όμως ασπασταί παρά τούτων και ούτω παρέμεινε εν ισχύϊ το καταρτισθέν ήδη σχέδιον ενεργείας με τα γνωστά τότε αποτελέσματα.
Το σχέδιον όμως τούτο, εφαρμοσθέν βραδύτερον παρά του Στρατάρχου Α. Παπάγου έφερε τα γνωστά ευτυχή αποτελέσματα.
2.- Τούτο να τεθή εις το Αρχείον σας και να ληφθή υπ’ όψιν κατά την συγγραφήν της Πρώτης Μάχης του Γράμμου. Συνέχεια

Διαταγή Επιχειρήσεων ΧΑΡΑΥΓΗ αρ.1 , ΑΔΑ/8 Απρ 1948

ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ-ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ

ΕΞΑΙΡ.ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ
Αποστ: Ανωτέρα Διοίκησις Αεροπορίας
Αποδ: Ως η Διανομή
Ημερ: 8-4-48
Στ.Φακ.: ΑΔΑ/ΑΠ/56/ΕΠΙΤ/Α.Π.228

ΔΙΑΤΑΓΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 1
ΣΥΝΘΗΜΑΤΙΚΟΝ “ΧΑΡΑΥΓΗ”

ΑΥΞ.ΑΡΙΘ.ΑΝΤ.9
ΧΑΡΤΑΙ:
Περιοχή ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ οριζομένης Νοτίως γραμμής ΛΑΜΙΑΣ-ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ:
Φίλιαι δυνάμεις
Το Α΄ΣΣ ανέλαβεν την εκτέλεσιν εκκαθαριστικών επιχειρήσεων εις την περιοχήν ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ. Αι συμμετέχουσαι δυνάμεις είναι η Ι, ΙΧ, Χ Μεραρχία, Μονάδες Αναγνωρίσεως και Πυρ/κού.
Μονάδες του Στόλου ανέλαβον την επιτήρησιν των Β. ακτών του Κορινθιακού κόλπου.
Η λεπτομερής σύνθεσις και διάταξις των δυνάμεων και ο τρόπος ενεργείας εκάστης τούτων γνωσθήσεται υπό των αρμοδίων γραφείων των μονάδων τούτων μεθ’ ων δέον να έλθωσιν εις επαφήν εγκαίρως ο ΔΑΥ Α΄-ΔΑΥ Β΄ και οι Δ/ται Αεροπορικών Αποσπασμάτων. Συνέχεια

Οδηγίες επιχείρησης ΧΑΡΑΥΓΗ για Α’ΣΣ, ΓΕΣ/2 Απρ 1948

Αθήναι τη 2 Απριλίου 1948

ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ-ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ

Αριθ.Α.Π.6530

Ο Δ Η Γ Ι Α Ι
ΔΙΑ ΤΟΝ ΔΙΟΙΚΗΤΗΝ Α΄ΣΣ
ΑΦΟΡΟΣΑΙ ΤΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ “ΧΑΡΑΥΓΗ”
——————————————————————-

Σκοπός των επιχειρήσεων η εκκαθάρισις της περιοχής ΡΟΥΜΕΛΗΣ διά πλήρους εξοντώσεως (συλλήψεως ή φόνου) των εν αυτή συμμοριτών.
– Στοιχεία εφ’ ων βασίζεται η επίτευξις του ως άνω σκοπού:
Α.- Η εκ διαφόρων κατευθύνσεων ακτινοειδώς δραστηρία ενέργεια προς το εσωτερικόν του κύκλου εντός του οποίου σημειούνται αι συμμορίαι.
1. Η ύπαρξις της θαλάσσης (του Κορινθιακού κόλπου) ευνοεί την διά ενεργειών από βορρά, βορειοδυσμών και από ανατολών περίσφιγξιν των εν τη περιοχή ΒΑΡΔΟΥΣΙΑ – ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΝ – ΟΙΤΗ – ΓΚΙΩΝΑ – ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ συμμοριών και τελική συντριβήν τούτων.
Προς τούτο όμως είναι αναγκαίον όπως αι ως άνω εκδηλωθησόμεναι επιθετικαί ενέργειαι αποβλέπουσι συγχρόνως:
α) εις την απογόρευσιν διολισθήσεως των συμμοριών προς την αντίθετον της κινήσεως των Μεγ.Μονάδων κατεύθυνσιν.
β) εις την εξόντωσιν (φόνον ή σύλληψιν) πάσης συμμορίας ήτις ήθελεν αντιταχθή εις την επιθετικήν ως άνω κίνησιν των μονάδων. Συνέχεια

Διαταγή επιχειρήσεως ΧΑΡΑΥΓΗ, ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΣΤΟΛΟΥ/29 Μαρ 1948

Α Κ Ρ ΩΣ Α Π Ο Ρ Ρ Η Τ Ο Ν

Τόπος εκδόσεως: Β.ΝΑΥΣΤΑΘΜΟΣ
επί του θωρηκτού ΑΒΕΡΩΦ
Ημερομηνία: 29 Μαρτίου 1948
ΒΑΣΙΛΙΚΟΝ ΝΑΥΤΙΚΟΝ
ΑΡΧΗΓΟΣ ΣΤΟΛΟΥ

ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΑΡΧΗΓΟΥ

Αριθμ.Πρωτ.Α/29/3/1
Αριθμ.Αντιτύπου Α.Α./8

ΔΙΑΤΑΓΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΣ “ΧΑΡΑΥΓΗ “
——————————————————————————
(Συντετμημ.τίτλος ΔΕΣ/1)

ΠΑΡΑΠΟΜΠΑΙ:
1. ΧΑΡΤΑΙ
α) Χ.Β.Ν.2836Β-1556-1600
β) Χ.Ε.Ε.47-21-43
γ) Στρατιωτικοί Χάρται 1/100.000 υπ’ αριθ. Θ/6-Θ/7-Θ/8-Θ/9 1/5-1/6-1/7-1/8.
δ) Σχεδιάγραμμα υποτυπώσεως περιοχής αποβιβάσεως υπό Δ/σεως Υδρογραφίας.
2. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ
α) Κανονισμός εκτελέσεως και παρατηρήσεως βολής βομβαρδισμού πλοίων.
β) Εγχειρίδιον Νηοψιών.
γ) COMBINED OPERATIONS PAMPHLET 1945
3. ΟΔΗΓΙΑΙ ΣΤΟΛΟΥ
α) Μ.Δ.Σ./4 Σχέσεις αξιωματικών Ναυτικού και Στρατού κατά τας μεταφοράς.
β) Μ.Δ.Σ./8 οδηγίαι φορτώσεως και στοιβασίας.
γ) Μ.Δ.Σ./9 οδηγίαι προσγιαλώσεως και απογιαλώσεως.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι. Σχέδιον συγκεντρώσεως – μεταφοράς και αποβιβάσεως της στρατιωτικής δυνάμεως – Νηοπομπαί – Προστασία ορμητηρίων.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ. Σχέδιον Περιπολιών
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ. Σχέδιον υποστηρίξεως στρατιωτικών τμημάτων διά βολής πυροβολικού πλοίων-βομβαρδισμοί.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV. Σχέδιον διαβιβάσεων.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V. Κατανομή της ναυτικής δυνάμεως (πολεμικών) κατά Ναυτικάς Περιοχάς. Συνέχεια

Σχέδιο επιχειρήσεως ΧΑΡΑΥΓΗ αρ.1, Α’ΣΣ/27 Μαρ 1948

ΑΚΡΩΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΝ

Α΄Σ Σ

ΣΧΕΔΙΟΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ υπ’ αριθ. 1
“ΧΑΡΑΥΓΗ “

Α/Α Αντιτύπου——-
27 Μαρτίου 1948
Α Ε 3/12

Χάρται: 1: 100.000 ΑΤΑΛΑΝΤΗ φύλ. Θ8
ΛΑΜΙΑ “ Θ7
ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ “ Θ6
ΑΓΡΙΝΙΟΝ “ Θ5
ΛΕΒΑΔΕΙΑ φύλ. 18
ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ
ΠΑΤΡΑΙ
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ
1.- Εχθρός
Αι επί του παρόντος εξηκριβωμέναι συμμοριακαί δυνάμεις του Αρχηγείου Ρούμελης με έδραν την ΔΑΦΝΗΝ (Υ.0460) είναι αι εξής:
Εις Τριχωνίαν τάγματα δυο
Εις βόρ.Ναυπακτίαν τάγματα 3
Εις Παρνασσίδα τάγμα 1
Εις Ελικώνα-Κιθαιρώνα τάγματα 2
Εις Στρατόπεδον ΔΑΦΝΗΣ τάγματα 1 μέσης ολικής δυνάμεως 2500 μαχητών καλώς εξωπλισμένων και εμπειροπολέμων. Εις την δύναμιν ταύτην δεν συμπεριλαμβάνεται η Αυτοάμυνα Ρούμελης ενεργούσα συνομωτικώς και εξαιρετικά πονηρώς.
Επί του παρόντος δεν έχει σημειωθεί πυροβολικόν. διά περισσοτέρας λεπτομερείας όρα Δελτίον πληροφοριών. Συνέχεια