Εκθεση πεπραγμένων επιχείρησης ΚΟΡΑΞ, 1η ΣΤΡΑΤΙΑ/Α1/15 Σεπ 1947

1η ΣΤΡΑΤΙΑ                                                      ΑΚΡΩΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ
ΓΡΑΦΕΙΟΝ Α1                                                 ΙΣ/33/822/Α1
15 Σ/βρίου 1947

ΕΚΘΕΣΙΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΣ «ΚΟΡΑΞ»

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

 1. Διά του σχεδίου ΤΕΡΜΙΝΟΥΣ, μετά την επιχείρησιν ΑΕΤΟΣ και ΙΕΡΑΞ προεβλέποντο αφ’ ενός μεν η επιχείρησις ΚΟΡΑΞ, σκοπούσα την εκκαθάρισιν ΒΟΪΟΥ – ΓΡΑΜΜΟΥ και αφ’ ετέρου η επιχείρησις ΠΕΛΑΡΓΟΣ Β΄ – ΚΥΚΝΟΣ σκοπούσα την εκκαθάρισιν του αγωγού ΠΗΛΙΟΥ – ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ – ΟΣΣΗΣ – ΟΛΥΜΠΟΥ – ΠΙΕΡΡΙΩΝ.

Η πρόθεσις της Στρατιάς ήτο τας επιχειρήσεις ταύτας ΚΟΡΑΞ – ΚΥΚΝΟΣ – ΠΕΛΑΡΓΟΣ Β΄ να διεξαγάγη εις 3ον χρόνον αναλόγως της εξελίξεως του 1ου και 2ου χρόνου, είτε ταυτοχρόνως, είτε διαδοχικώς.

 1. Το ΓΕΣ διά της υπ’ αριθ. ΑΑΠ 7160/2.4.47 δ/γής του – Κεφ. VΙ – υπέδειξε ως επιβαλλόμενον να εξετασθή, μήπως θα είναι δυνατόν να αναληφθή η ταυτόχρονος και ουχί εις δύο χρόνους εκκαθάρισις ολοκλήρου της περιοχής ΝΟΤΙΩΣ ΑΛΙΑΚΜΩΝΟΣ διά να ορθώσωμεν το  ταχύτερον τας δυνάμεις Β΄ΣΣ προς βορράν και να εξασφαλίσωμεν μίαν γραμμήν  κατ’ εξωτερικής επιθέσεως από βορρά και ως τοιαύτην υπεδείκνυε την γραμμήν ΑΛΙΑΚΜΩΝΟΣ.

Η Στρατιά διά της υπ’ αριθ. 1/53/10.4.47 αναφοράς της προς το ΓΕΣ/Α1 εξέθεσε τους ενδοιασμούς της διά την πραγματοποίησιν του ανωτέρω σκοπού λόγω ανεπαρκείας δυνάμεων. Συνέχεια

Advertisements

Ειδικό Δελτίο επιχείρηση ΚΟΡΑΞ αρ.2, ΓΕΣ/ΔΕΠΙΧ/1 Ιουλ 1947

ΓΕΝΙΚΟΝ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ ΣΤΡΑΤΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
1-7-47

ΕΙΔΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ «ΚΟΡΑΞ» ΥΠ’ ΑΡΙΘ.2

Ι.- ΣΥΜΒΑΝΤΑ
ΙΧ Μεραρχία
– Τμήματα διώκοντα τον εχθρόν μετά κατάληψιν ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ (4676) ΝΔ. ΚΗΠΟΥΡΓΙΟΥ 3 χλμ. και ΚΗΠΟΥΡΓΙΟΥ, ήχθησαν εις υψ. Β. ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ, τας απογευματινάς ώρας της 29/6.
VΙΙΙ Μεραρχία
– Το 527 Τάγμα συνεχίζει κίνησιν του βορείως ΤΣΟΥΚΑΣ – ΚΑΡΑΛΗ, το δε 528 Βορείως ΑΒΔΕΛΛΑΣ. Συνέχεια

Ειδικό Δελτίο επιχείρηση ΚΟΡΑΞ αρ.24, ΓΕΣ/ΔΕΠΙΧ/23 Ιουλ 1947

ΓΕΝΙΚΟΝ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ ΣΤΡΑΤΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
23-7-47
ΕΙΔΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ «ΚΟΡΑΞ» ΥΠ. ΑΡΙΘ. 24
Α.- ΙΙ Μεραρχία
– Κατά πληροφορίας οι συμμορίται την 19ην και 21/7 κατείχον γραμμήν Δυτικώς 2 χλμ. και Βορείως ΜΥΡΟΒΛΗΤΗ 6 χλμ. από (Ν.1324) – (Ν.1831).
– Παρετηρήθησαν κινήσεις συμμοριτών 200μελούς συμμορίας από ΠΕΥΚΟΦΥΤΟΝ (6 χλμ. ΝΑ. ΜΥΡΟΒΛΗΤΗ) προς χωρίον ΓΡΑΜΜΟΣ (Ν.0830).
– Την 22/7 εγένετο εξερεύνησις περιοχής άνευ αποτελέσματος.
Β.- VΙΙΙ Μεραρχία
– Κατά πληροφορίας οι εισδύσαντες συμμορίται εις ΖΑΓΟΡΙΑ ετράπησαν προς ΒΩΒΟΥΣΑΝ (Σ.2278).
– Εις την περιοχήν ΕΠΤΑΧΩΡΙΟΥ παρετηρήθησαν κινήσεις προς ΣΑΜΑΡΙΝΑΝ και ΚΑΝΤΖΙΚΟ. Συνέχεια

Ειδικό Δελτίο επιχείρηση ΚΟΡΑΞ αρ.23, ΓΕΣ/ΔΕΠΙΧ/22 Ιουλ 1947

ΓΕΝΙΚΟΝ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ ΣΤΡΑΤΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
22-7-47
ΕΙΔΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ «ΚΟΡΑΞ» ΥΠ. ΑΡΙΘ. 23
Α.- VΙΙΙ ΜΕΡΑΡΧΙΑ
– Την 21ην Ιουλίου εγένετο εξερεύνησις της περιοχής εγγύς των κατεχομένων θέσεων άνευ αποτελέσματος.-
– Το τμήμα Μ. Α. Δ. από ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑ (Σ.0967) εγκαταστάθη εις ΓΡΕΒΕΝΙΤΙΟΝ (Σ.1764).-
– Επί της συμπτύξεως του 528 Τάγματος κατά την 19ην Ιουλίου εις περιοχήν ΤΣΟΥΚΑ – ΡΟΥΣΑ, εγνώσθησαν τα κάτωθι :
Το Τάγμα κινούμενον προς ΤΣΟΥΚΑ – ΡΟΥΣΑ (Σ.1970) υπέστη αιφνιδιασμόν εκ του πλευρού και συνεπτύχθη εις αταξία. Συνέχεια

Ειδικό Δελτίο επιχείρηση ΚΟΡΑΞ αρ.22, ΓΕΣ/ΔΕΠΙΧ/21 Ιουλ 1947

ΓΕΝΙΚΟΝ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ ΣΤΡΑΤΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
21-7-47
ΕΙΔΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ «ΚΟΡΑΞ» ΥΠ. ΑΡΙΘ. 22
Α.- ΙΙ Μεραρχία
– Την 19/7 συμμορίται κατείχον από (Ν.1727) υψ.1244 ΒΑ. ΜΥΡΟΒΛΗΤΗ 2,5 και βορειότερον με ΙΙ και ΙΙΙ τάγματα ΓΡΑΜΜΟΥ. Είς λόχος τούτων ευρίσκετο εις (Σ.1831) υψ.1272 ΚΑΨΑΛΙΑ (Δ. ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ 8 χλμ.).
– Κατά την ημέραν αυτήν συμμορίται δεν προέβαλον ισχυράν αντίστασιν.
– Κατά εξερεύνησιν της περιοχής υπό τμημάτων ΙΙ Μεραρχίας, ανευρέθησαν 24 βλήματα όλμων 3», κατεστράφη τηλ/κή γραμμή των συμμοριτών και παρεδόθη είς (1) συμμορίτης. Συνέχεια

Ειδικό Δελτίο επιχείρηση ΚΟΡΑΞ αρ.21, ΓΕΣ/ΔΕΠΙΧ/20 Ιουλ 1947

ΓΕΝΙΚΟΝ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ ΣΤΡΑΤΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
20-7-47
ΕΙΔΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ «ΚΟΡΑΞ» ΥΠ. ΑΡΙΘ. 21
Α.- ΙΙ Μεραρχία
– Την 18/7 τμήμα του 507 Τάγματος συνεχίζον την επαφήν με αναρχικούς υψ. ΠΡΟΦ. ΗΛΙΑΣ (Ν.1626) Β. ΜΥΡΟΒΛΗΤΗ 2 χλμ., μετά αγώνα κατέλαβε το ΝΑ. τμήμα υψώματος, εν στενή επαφή μετά του εχθρού.
Απώλειαι
Ημετέρων τραυματίαι 3 (είς σοβαρώς)
– Καθ’ όλην την ημέραν 18/7 τμήμα του 509 τάγματος είχε επαφή μετά συμμοριτών εις (Ν.185310) ΚΑΨΑΛΙΑ Δ. ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ 8 χλμ.
– Εις το τάγμα παρεδόθησαν 2 συμμορίται
– Εις ΠΥΡΓΟΥΣ ανευρέθησαν 40 νωποί τάφοι με ισάριθμα πτώματα συμμοριτών, 30 κτήνη φονευμένα, 3 τυφέκια και 3 κιβώτια φυσιγγίων.
– Κατά τον αγώνα 17/7 εις (Ν.1921) ΚΑΡΑΟΥΛΙ ΝΔ. ΚΟΤΥΛΗΣ 2 χλμ., εξηκριβώθησαν νεκροί συμμορίται 3, υπολογίζεται σημαντικός αριθμός τραυματιών. Συνέχεια

Ειδικό Δελτίο επιχείρηση ΚΟΡΑΞ αρ.20, ΓΕΣ/ΔΕΠΙΧ/19 Ιουλ 1947

ΓΕΝΙΚΟΝ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ ΣΤΡΑΤΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
19-7-47
ΕΙΔΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ «ΚΟΡΑΞ» ΥΠ. ΑΡΙΘ. 20
Α.- VΙΙΙ Μεραρχία
– Χθες (18/7) ωργανούντο εις (Σ.1167) Άγιον ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΝ (Αν. ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ 2 χλμ.) βληθέντες υπό αεροπλάνων, έκαμον χρήσιν α/α πολυβόλων.
– Κατά πληροφορίας διαφυγόντων ομήρων 1.000 συμμορίται μετά 300 κτηνών ευρίσκοντο χθες εις περιοχήν ΚΟΥΚΟΥΡΟΥΖΟΣ και εις τους χώρους (Σ.1076) ΚΟΥΣΤΑ (Σ.1176) – (Σ.1074) Δ. ΚΟΥΚΟΥΡΟΥΖΟΣ 5-6 χλμ.
– Μεταξύ των συμμοριτών υπάρχουν και Σλαυομακεδόνες.
– Συμμορίται προτίθενται να κινηθώσι προς ΒΩΒΟΥΣΑΝ, ίσως δε και τμήμα αυτών να κινηθή Βορείως (προς ΣΜΟΛΙΚΑ). Συνέχεια

Ειδικό Δελτίο επιχείρηση ΚΟΡΑΞ αρ.19, ΓΕΣ/ΔΕΠΙΧ/18 Ιουλ 1947

ΓΕΝΙΚΟΝ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ ΣΤΡΑΤΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
18-7-47

ΕΙΔΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ «ΚΟΡΑΞ» ΥΠ. ΑΡΙΘ. 19

Α.- VΙΙΙ Μεραρχία
Οι συμμορίται διέρρευσαν από περιοχής ΑΡΙΣΤΗΣ – ΑΣΠΡΑΓΓΕΛΟΥ προς ΖΑΓΟΡΙΑ (ΚΗΠΟΥΣ – ΝΕΓΑΔΕΣ – ΤΣΕΠΕΛΟΒΟΝ).
– Κατά την χθεσινήν ημέραν εβλήθησαν φάλαγγες συμμοριτών εις (Σ.0473) ΝΕΓΑΔΕΣ – (Σ.0768) ΦΡΑΓΓΑΔΕΣ – (Σ.0577) Β. ΝΕΓΑΔΩΝ ως και φάλαγξ μεταγωγικών ΒΑ. ΦΡΑΓΓΑΔΩΝ.
– Τμήματά μας εκινήθησαν κατά την χθεσινήν ημέραν :
-α- 3 λόχοι από περιοχής ΡΩΜΗΟΥ – ΚΡΥΚΟΥΡΗ (Σ.215995) Β. ΣΑΜΑΡΙΝΑΣ 4 χλμ. προς ΔΙΣΤΡΑΤΟΝ
-β- από περιοχήν ΠΕΔΙΝΑ προς ΚΗΠΟΥΣ (το 527 Τάγμα συν 2 ΛΟΚ)
-γ- το 528 προς ΑΓΙΟΝ ΝΙΚΟΛΑΟΝ (ΔΡΙΣΚΟΥ)
-δ- 41 Ταξιαρχία (2 Τ) συν 581 συν ΛΟΚ συν πυρ/χία προς ΜΕΤΣΟΒΟΝ.
– Μετά επαφήν συμμοριτών εις ΑΣΠΡΑΓΓΕΛΟΝ, όπου και έσχομεν έναν νεκρόν αξ/κόν (Δ/την λόχου) 2 τραυματίας (ων 1 αξ/κός, ουδεμία ετέρα υφίσταται. Συνέχεια

Ειδικό Δελτίο επιχείρηση ΚΟΡΑΞ αρ.6, ΓΕΣ/ΔΕΠΙΧ/5 Ιουλ 1947

ΓΕΝΙΚΟΝ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ ΣΤΡΑΤΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
5-7-47

ΕΙΔΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ «ΚΟΡΑΞ» ΥΠ. ΑΡΙΘ. 6

Α.- XV Μεραρχία
Τμήματα 21ης Ταξιαρχίας εκινήθησαν από πρωίας 3/7 προς κατάληψιν υψ.1084, 1113, 9 χλμ. Β. ΣΠΗΛΑΙΟΥ μαχόμενα υπό λίαν δυσμενείς καιρικάς συνθήκας, ήχθησαν το εσπέρας εις υψ.1084.
Ενέργεια τμημάτων υπεστηρίχθη υπό αεροπορίας και πυρ/κού.
– Αντιστάσεις συνήντησαν εις (Σ.415924) 8 χλμ. Β. ΣΠΗΛΑΙΟΥ, (Σ.417944) (Σ.407934) 9 χλμ. Β. ΣΠΗΛΑΙΟΥ.
– Παρεδόθησαν 4 συμμορίται.
– Την 4/7 τμήματα συνέχισαν κίνησίν των προς ολοκλήρωσιν καταλήψεως υψ.1113 (Σ.4194). Συμμορίται κετέχοντες ύψωμα έβαλον δι’ αυτομάτων την νύκτα 3-4/7 εναντίον τμημάτων μας, υψώματα κατελήφθησαν 4/7, των συμμοριτών υποχωρησάντων προς Β. Δ. Απώλειαι ημετέρων τραυματίαι 1 συμμοριτών παρεδόθησαν 7. Συνέχεια

Ειδικό Δελτίο επιχείρηση ΚΟΡΑΞ αρ.18, ΓΕΣ/ΔΕΠΙΧ/17 Ιουλ 1947

ΓΕΝΙΚΟΝ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ ΣΤΡΑΤΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
17-7-47

ΕΙΔΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ «ΚΟΡΑΞ» ΥΠ. ΑΡΙΘ. 18

Α.- ΙΙ Μεραρχία
Τμήματα της Μεραρχίας συνεχίσαντα και την 15/7 την κίνησίν των από (Ν.2727) 5 χλμ. Ν. ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ και από (Σ.2727) ΝΔ. ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ 6 χλμ. κατέλαβον υψ.1620 (Ν.2222) ΚΟΤΥΛΗ, αφού ανέτρεψαν τας διαδοχικώς παρουσιασθείσας αντιστάσεις.
– Εγένοντο αναγνωρίσεις προς υψ.1224 (Ν.2119) ΝΔ. ΚΟΤΥΛΗΣ 4 χλμ. υψ.1205 (Ν.1919) και υψ. ΖΑΡΜΠΑΝΙ (Ν.1914) ΝΔ. ΚΥΨΕΛΗΣ 7χλμ.
– Κατά τας άνω αναγνωρίσεις διεπιστώθη η κατοχή των υψωμάτων υπό των συμμοριτών. Εγένετο βολή υπό ημετέρου πυρ/κού.
– Την 10ην ώραν της 16/7 εβλήθη φάλαγξ συμμοριτών κινούμενη από (Ν.2124) 2 χλμ. Β. ΚΟΤΥΛΗΣ προς ΠΥΡΓΟΣ. Συνέχεια

Ειδικό Δελτίο επιχείρηση ΚΟΡΑΞ αρ.17, ΓΕΣ/ΔΕΠΙΧ/16 Ιουλ 1947

ΓΕΝΙΚΟΝ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ ΣΤΡΑΤΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
16-7-47
ΕΙΔΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ «ΚΟΡΑΞ» ΥΠ. ΑΡΙΘ. 17
Α.- ΙΙ Μεραρχία
– Την 14/7 τμήματα της 22ας Ταξιαρχίας κινηθέντα από ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ προς υψ.1241 3 χλμ. Ν. ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ, ήλθον εις επαφήν μετά τμήματος αναρχικών. Αναρχικοί ανετράπησαν, τμήματα της Ταξιαρχίας καταδιώκοντα τον εχθρόν έφθασαν μέχρι (Ν.2526) 6 χλμ. Ν. ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ.
– Έτερα τμήματα κινηθέντα από ΠΟΡΤΑ (Ν.2819) κατέλαβον κατόπιν αγώνος ΚΡΙΟΝΕΡΙ 2 χλμ. ΒΔ. ΠΟΡΤΑΣ.
Απώλειαι συμμοριτών νεκροί 2
ημετέρων τραυματίαι 3 (1 αξ/κός)
– Εγένοντο αναγνωρίσεις προς (Ν.1820) 11 χλμ. Δ. ΠΟΡΤΑΣ – (Ν.19.14) και (Ν.2015) ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (Δ. ΠΑΛΗΟΚΡΙΜΝΙΑ 6-8 χλμ.) Συνέχεια

Ειδικό Δελτίο επιχείρηση ΚΟΡΑΞ αρ.16, ΓΕΣ/ΔΕΠΙΧ/15 Ιουλ 1947

ΓΕΝΙΚΟΝ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ ΣΤΡΑΤΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
15-7-47
ΕΙΔΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ «ΚΟΡΑΞ» ΥΠ. ΑΡΙΘ. 16
Α.- VIII Μεραρχία
– Τα εισβάλοντα τμήματα αναρχικών εκ της περιοχής ΓΕΦ. ΜΠΟΥΡΑΖΑΝΗ από τας πρώτας μεσημβρινάς ώρας της 14/7 ευρίσκονται ύψος ΓΡΑΜΠΑΛΑΣ – ΕΛΑΙΑ.
– Αι δυνάμεις αυτών υπολογίζονται περί τας δύο χιλιάδας.
– Ημέτερα τμήματα είχον αποσυρθή επί της γενικής ΡΟΔΟΤΟΠΙ (Ρ.9256) 11 χλμ. ΒΔ. ΙΩΑΝΝΙΝΑ – ΚΑΤΩ ΛΑΨΙΣΤΑ (Ρ.9461) – ΤΣΟΥΚΑ (Ρ.9765) 18 χλμ. Β. ΒΔ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ. Συνέχεια

Ειδικό Δελτίο επιχείρηση ΚΟΡΑΞ αρ.15, ΓΕΣ/ΔΕΠΙΧ/14 Ιουλ 1947

ΓΕΝΙΚΟΝ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ ΣΤΡΑΤΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
14-7-47

ΕΙΔΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ «ΚΟΡΑΞ» ΥΠ. ΑΡΙΘ. 15

Α.- ΙΙ Μεραρχία
Την 12/7 και από 01. 00-04. 00 ώρας, τμήματα της Μεραρχίας εδέχθησαν σφοδράν επίθεσιν υπό ισχυράς και καλώς εξωπλισμένης συμμορίας εκ (Ν.258192) 6 χλμ. ΝΔ. ΛΑΓΓΑΣ.
– Επίθεσις απεκρούσθη.
– Απώλειαι ημετέρων νεκροί 1, τραυματίαι 2
– » Συμμ/τών δεν εγνώσθησαν.
– Επετεύχθη σύνδεσμος μετά τμημάτων VΙΙΙ Μεραρχίας εις υψ.940 (Ν.215095) 1 χλμ. Ν. ΕΠΤΑΧΩΡΙΟΥ. Συνέχεια

Ειδικό Δελτίο επιχείρηση ΚΟΡΑΞ αρ.14, ΓΕΣ/ΔΕΠΙΧ/13 Ιουλ 1947

ΓΕΝΙΚΟΝ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ ΣΤΡΑΤΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
13-7-47

ΕΙΔΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ «ΚΟΡΑΞ» ΥΠ. ΑΡΙΘ. 14

Α.- ΙΙ Μεραρχία
– Εξερεύνησις της περιοχής υπό τμημάτων της Μεραρχίας, κατά την ΙΙ/7 ουδέν απέδωκε.
– Παρουσιάσθησαν συμμορίται 8.
Β.- VΙΙΙ Μεραρχία
Κινηθείσα διλοχία του 528 Τάγματος την 11/7 κατέλαβε ΚΟΥΤΣΟΥΡΟ (Ν.1910) 2 χλμ. Δ. ΕΠΤΑΧΩΡΙΟΥ, άνευ αντιστάσεως.
– Εις ΖΕΡΜΑΝ (Ν.1512) 5 χλμ. ΒΔ. ΕΠΤΑΧΩΡΙΟΥ, εθεάθη φάλαγξ 100 περίπου 11/7.
– Οι συμμορίται εξ αεροπορικών προσβολών εις (Ν.2001) Β. ΣΑΜΑΡΙΝΑΣ 5 χλμ. και (Σ.1996) ΝΔ. ΣΑΜΑΡΙΝΑΣ 2 χλμ. έσχον τραυματίαι 25.
– Η κινηθείσα φάλαγξ συμμοριτών την 11/7 εις την περιοχήν ΣΤΡΑΤΣΑΝΗΣ μετά την συμπλοκήν εις ΑΓΙΑΝ ΤΡΙΑΔΑ (υπ’ αριθ. 13 Δ. Σ. Κ. Κ.) ήλθε εις επαφήν εις την αυτήν περιοχήν την 10/7 μετά διλοχίας του 581 Τάγματος. Ο αγών διήρκεσε μέχρι της 20 ώρας, των συμμοριτών συμπτυχθέντων Β. Δ. ΣΤΡΑΤΣΑΝΗΣ. Συνέχεια

Ειδικό Δελτίο επιχείρηση ΚΟΡΑΞ αρ.13, ΓΕΣ/ΔΕΠΙΧ/12 Ιουλ 1947

ΓΕΝΙΚΟΝ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ ΣΤΡΑΤΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
12-7-47

ΕΙΔΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ «ΚΟΡΑΞ» ΥΠ. ΑΡΙΘ. 13

Α.- ΙΙ Μεραρχία
– Μετά κατάληψιν υψ. ΠΡΟΦ. ΗΛΙΑΣ (Ν.2710) Α. ΕΠΤΑΛΟΦΟΥ 8 χλμ. την 9/7 συμμορίται ενήργησαν δύο αντεπιθέσεις, αίτινες και απεκρούσθησαν.
Ήδη αμύνονται εισέτι εις θέσεις οχυρωμένας εντός δασωμένης περιοχής.
– Συνελήφθη είς (1)
Απώλειαι ημετέρων τραυματίαι 5, (ων 2 αξ/κοί)
– Την νύκτα 9/10 εγένοντο παρά συμμοριτών δύο πείσμονες επιθέσεις από (Ν.276.193) Δ. ΠΟΡΤΑΣ 1,5 χλμ. και κατά μήκος μετώπου 22ας Ταξιαρχίας, άνευ αποτελέσματος.
Απώλειαι Ημετέρων μηδέν. Συνέχεια

Διαταγή επιχειρήσεων ΚΟΡΑΞ β’ φάση, Β’ΣΣ/11 Ιουλ 1947

ΘΕΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Άμεσ. επιδόσεως)


Β΄ Φάσις Επιχειρήσεως “ΚΟΡΑΞ”

ΠΡΟΣ Β΄ΣΣ/Α1/1/11-7-47
Α.Α.Π.6067
ΙΙ/Α1, VΙΙΙ/Α1, XV/Α1 Μερ.
και Δ/τήν ΜΗΧ/ΚΟΥ ΣΣ
ΚΟΙΝ.: Ι ΣΤΡΑΤΙΑΝ/ Α1, ΓΕΣ/Α1, Β΄Σ.Σ/Α1,  Τ.Σ. Β΄ΣΣ/Α1 (2)
Ι. Πρώτη φάσις Επιχειρήσεως “ΚΟΡΑΞ” επερατώθη.
Κατεχομένη γραμμή: ΠΟΡΤΑ (Ν.2819) ΠΑΛΗΟΚΡΙΜΙΝΙ (Ν.265-160) – ΠΕΤΡΟ ΣΤΡΟΥΓΚΑ (Ν.2612) – ΠΡΟΦΗΤ. ΗΛΙΑΣ (Ν.275100) – υψ.1485 (ΤΑΛΙΑΡΟΣ) (Ν.2507) – ΚΟΥΤΣΟΥΡΟ (Ν.1910) – Ν.ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ – ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΥΡΣΟΓΙΑΝΝΗΣ – ΒΟΥΡΜΠΙΑΝΗ (Ν.0214).
2. ΕΧΘΡΟΣ: Αι μέχρι σήμερον πληροφορίαι φέρουν τον εχθρόν διαθέτοντα 11-12 Τάγματα με την κάτωθι διάταξιν:
– Τρία περίπου Τάγματα εις περιοχήν ΓΟΥΠΑΤΑ (Ν.2421) – ΠΥΡΓΟΣ (Ν.2024) μη υποστάντα μέχρι τούδε σημαντικήν φθοράν.
– Τρία Τάγματα περίπου εις περιοχήν ΧΡΥΣΗ (Ν.1916) – ΠΕΥΚΟΦΥΤΟΝ (Ν.1819), ΜΥΡΟΒΛΗΤΗΣ (Ν.1625) ων τα δύο με ηλαττωμένην μαχητικήν ικανότητα.
– Τρία περίπου Τάγματα, τα διαφυγόντα εκ ΣΜΟΛΙΚΑ, εις περιοχήν ΑΜΑΡΑΝΤΟΣ (Μ.9706). Συνέχεια

Ειδικό Δελτίο επιχείρηση ΚΟΡΑΞ αρ.12, ΓΕΣ/ΔΕΠΙΧ/11 Ιουλ 1947

ΓΕΝΙΚΟΝ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ ΣΤΡΑΤΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
11-7-47

ΕΙΔΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ «ΚΟΡΑΞ» ΥΠ. ΑΡΙΘ. 12.

 • Μετά κατάληψιν υπό ΙΙ Μεραρχίας περιοχής ΠΟΡΤΕΣ – ΠΑΛΗΟΚΡΙΜΝΙ και υπό VΙΙΙ Μεραρχίας ΧΟΝΔΡΑ ΔΕΝΔΡΑ και υψ.1485, ΒΑ. περί τα 5 χιλιομ. τμήματά μας, προώθησαν αναγνωρίσεις Βορείως και Δυτικώς.
 • Αποτελέσματα αναγνωρίσεων αναμένονται.
 • Κατά πληροφορίας αναρχικοί έχουν συγκεντρώσει Βορ. ΒΟΥΡΜΠΙΑΝΗΣ περί τα 7 χιλμ. περί τα 7 Τάγματα, εις ζώνην ΙΙ Μεραρχίας (Κυψέλη) 5 τάγματα και ένα Τάγμα εις ΓΟΥΠΑΤΑ.
 • Την 10/7 τμήματα της ΙΙ Μεραρχίας συνήντησαν ισχυράς αντιστάσεις εις (Ν.27.20) 2 χιλμ. ΒΔ. ΠΟΡΤΑΣ, τας οποίας και ανέτρεψαν.
 • Οι εισδύσαντες εις περιοχήν ΣΜΟΛΙΚΑ συμμορίται υπολογίζονται εις 600. Συνέχεια

Ειδικό Δελτίο επιχείρηση ΚΟΡΑΞ αρ.11, ΓΕΣ/ΔΕΠΙΧ/10 Ιουλ 1947

ΓΕΝΙΚΟΝ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ ΣΤΡΑΤΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
10-7-47

ΕΙΔΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ «ΚΟΡΑΞ» ΥΠ. ΑΡΙΘ. 11

Α.- ΙΙ Μεραρχία
– Αι συναντηθείσαι αντιστάσεις εις ΠΡΟΦ. ΗΛΙΑΝ (Ν.2710) και ΠΟΡΤΕΣ (29. 10) την 8/7 ήσαν λίαν ισχυραί. Τα υψώματα ταύτα κατελήφθησαν κατόπιν επιθέσεως και με συνεχή υποστήριξιν Πυρ/κού και Αεροπορίας.
– Αργά την νύχτα 8/7 τμήματα της Μεραρχίας κατέλαβον το ΠΑΛΗΟΚΡΙΜΝΙ (2716) και την 15/6 (Ν.2816) 2 χλμ. ΑΝ. ΠΑΛΗΟΚΡΙΜΝΙ.
– Από πρωίας 9/7 εγένοντο αναγνωριστικαί ενέργειαι προς Δυσμάς.
Πλείονες πληροφορίαι ελλείπουσι.
Απώλειαι
– Συμμοριτών
– Συνελήφθησαν 7
– Παρουσιάσθησαν 5
– Ημετέρων
– Νεκροί 3
– Τραυματίαι 2 (βαρέως)
– Περισυνελέγησαν πολλά αυτόματα όπλα, μαρτυρούντα σοβαράς απωλείας αναρχικών. Ανευρέθη ποίμνιον με 2. 000 πρόβατα. Συνέχεια

Ειδικό Δελτίο επιχείρηση ΚΟΡΑΞ αρ.10, ΓΕΣ/ΔΕΠΙΧ/9 Ιουλ 1947

ΓΕΝΙΚΟΝ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ ΣΤΡΑΤΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
9-7-47

ΕΙΔΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ «ΚΟΡΑΞ» ΥΠ. ΑΡΙΘ. 10

 • Κατά την 7 και 8 τρεχ. τμήματά μας εκινήθησαν προς την Γενικήν κατεύθυνσιν ΕΠΤΑΧΩΡΙΟΥ, συναντήσασα ισχυράς οργανωμένας αντιστάσεις Α. και ΒΑ. ΕΠΤΑΧΩΡΙΟΥ.
 • Οι αναρχικοί φέρονται συγκεντρωμένοι εις περιοχήν ΕΠΤΑΧΩΡΙΟΥ όπου και το συγκρότημα ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ ως και εις την περιοχήν ΨΩΡΑΔΙΚΑ, ΒΔ. ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ 15 χλμ.
  Α.- ΧV Μεραρχία
  Τμήμα της Μεραρχίας κινούμενον την 7/7 προς (Ν.2828) υψ.1170 Β. ΛΑΓΓΑΣ 4 χλμ. εβλήθη υπό των συμμοριτών. Τη συνδρομή πυρ/κού η τοποθεσία κατελήφθη δι’ επιθέσεως. Συνέχεια

Ειδικό Δελτίο επιχείρηση ΚΟΡΑΞ αρ.9, ΓΕΣ/ΔΕΠΙΧ/8 Ιουλ 1947

ΓΕΝΙΚΟΝ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ ΣΤΡΑΤΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
8-7-47

ΕΙΔΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ «ΚΟΡΑΞ» ΥΠ. ΑΡΙΘ. 9

Α.- ΧV Μεραρχία
– Τμήματα της Μεραρχίας κινηθέντα από (Ν.4005) ΚΟΡΥΦΗ προς (Ν.3411) ΑΥΓΕΡΙΝΟΝ την 6/7 συνήντησαν αντιστάσεις με προσφάτους οργανώσεις εις (Ν.345080) ΤΣΑΤΙΒ 3 χλμ. Ν. ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ, ας και ανέτρεψαν. Συμμορίται συνεπτύχθησαν προς ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΝ.
– Παρεδόθησαν 5 συμμορίται.
– Το κινηθέν τμήμα από ΚΑΛΛΟΝΗΣ προς ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΝ, διενυκτέρευσε την 6/7-7-47 εις (Ν.3803) ΔΙΛΟΦΟΝ – (3404) ΚΑΡΕΛΛΑ – (Ν.3503) ΠΑΛΗΟΚΑΣΤΡΟΝ, άπαντα 2-3 χιλμ. Ν. ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ. Συνέχεια