Εκθεσις Επιχειρήσεως ΙΕΡΑΞ, 8 ΜΕΡΑΡΧΙΑ/Α1/1 Ιουν 1950

61
ΘΕΜΑ: Εκθεσις Επιχειρήσεως
ΠΡΟΣ: Β΄ΣΣ/Α1/Ι (μετά Σχεδιαγρ. Π.)
ΚΟΙΝ: 74,75,76, Ταξ../Α1
Δ/σεις Όπλων (Άνευ Σχεδίου)                                             ΕΠΕΙΓΟΝ
ΑΠΟΡΡΗΤΟΝ
VIΙΙ ΜΕΡΑΡΧΙΑ /Α1
Αριθμ.Φ224/79
ΣΤΓ 918 τ
1 Ιουνίου 1950

ΓΕΝΙΚΑ.
1. Σκοπός της επιχειρήσεως ΙΕΡΑΞ υπήρξε η ανεύρεσις και εξόντωσις των Κ.Σ. της περιοχής ΒΕΡΜΙΟΥ και ιδία ΒΟΡ.ΒΕΡΜΙΟΥ.
ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΣ
2. Χρησιμοποιηθείσαι δυνάμεις
(α) 581 Τ.Π.
(β) Λόχος 625
(γ) Λόχοι 628 Τ.Π.
(δ) 597 Τ.Π. μείον Λόχος
(ε) Επίσης εχρησιμοποιήθησαν
(ι) Τμήματα τις ΧΙ Μερ/χίας διά την απόφραξιν των διαβάσεων ΑΝΑΤ. ΒΕΡΜΙΟΥ, ως το συνμμένον σχεδ/μμα «ΙΙ».
(ιι) Τμήματα του 30 ΕΣΠ διά την απόφραξιν των διαβάσεων προς ΚΑΙΜΑΤΣΚΑΛΑΝ.
(ιιι) Τα 3182, 3185, 3187, 3204, 3205, 3206, 3207, 3208, ΤΕΑ, τα αποσπάσματα Χωρ/κής ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΟΣ – ΒΕΛΒΕΝΔΟΥ και τμήματα χωρ/κής των Υποδ/σεων. Χωρ/κης ΒΕΡΟΙΑΣ – ΕΔΕΣΗΣ, διά την συμπληρω-ματικήν απόφραξιν των διαβάσεων περιφερειακώς το ΒΕΡΜΙΟΥ. Συνέχεια

Εκθεση πεπραγμένων επιχειρήσης ΙΕΡΑΞ, Β’ΣΣ/Α1/29 Ιουλ 1948

Β’ ΣΩΜΑ ΣΤΡΑΤΟΥ                                                             ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ
ΓΡΑΦΕΙΟΝ Α1

Ε Κ Θ Ε Σ Ι Σ   Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Σ Ε Ω Σ   » Ι Ε Ρ Α Ξ «

Επί τη βάσει του γενικού σχεδίου ενεργείας  » ΤΕΡΜΙΝΟΥΣ» πρός εκκαθάρισιν της περιοχής του Β’.Σ.Στρατού από των εν αυτή ληστοσυμμοριών μετά την λήξιν της επιχειρήσεως » ΑΕΤΟΣ » και την ρύθμισιν του τρόπου εδραιώσεως της περιοχής ταύτης δι’ εγκαταστάσεως αναγκαιούντων τμημάτων (Ι Τάγματος και Αποσπάσματος ΚΑΛΑΡΥΤΗ της ΥΙΙΙ Μεραρχίας, Ι Τάγματος της ΙΧ Μεραρχίας, τριών Ταγμάτων Χωρ/κής των 22,23 και 24 και της 72 Ταξιαρχίας (617 , 618 Τάγματα), ήρξαντο αι προπαρασκευαστικαί ενέργειαι πρός ανάληψιν της επιχειρήσεως «ΙΕΡΑΞ».

Η Στρατιά διά προκαταρκτικής διαταγής επιχειρήσεων υπ’ αριθμ. 4 (ΙΣ/2Σ/54/Α1/10-4-47 ανέθετε την Διεύθυνσιν της όλης επιχειρήσεως εις το Σ. Στρατού, καθώριζε την πρός εκκαθάρισιν περιοχήν, έδιδε γενικάς ενδείξεις επί του τρόπου ενεργείας, προέβλεπε τας διατιθεμένας δυνάμεις και καθώριζεν ως χρόνον ενάρξεως της επιχειρήσεως ουχί βραδύτερον της 1ης Μαΐου και τελικώς προέβλεπε την εκτέλεσιν επιχειρήσεων αντιπερισπασμού υπό το Γ’.Σ.Στρατού εις την περιοχήν ΠΙΕΡΡΙΩΝ – ΟΛΥΜΠΟΥ διά των διαθεσίμων δυνάμεων του και διά Τάγματος της 3ης Ταξιαρχίας /ΙΙ Μεραρχίας). Συνέχεια

Εκθεση επιχειρήσεων ΜΟΥΡΓΚΑΝΑΣ

VIII MEΡΑΡΧΙΑ ΑΚΡΩΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ
ΓΡΑΦΕΙΟΝ Α1

ΕΚΘΕΣΙΣ
ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΟΥΡΓΚΑΝΑΣ

Α) ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ: Επιχείρησις «ΠΕΡΓΑΜΟΣ» 28-2-48 μέχρι 6-3-48
Β) ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΝ: Επιχείρησις «ΙΕΡΑΞ» 30-3-48 μέχρι 5-4-48

Εν Σ.Τ.Γ. 918 τη 21 Απριλίου 1948
Ο
Μ έ ρ α ρ χ ο ς
ΜΙΧΑΗΛ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΤΑΞΙΑΡΧΟΣ
Αριθ. Α.Π. 1177/Α1
ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ
– Β΄ΣΣ / Α1 (αντίτυπα 2)
ΚΟΙΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ
– 74, 75, 76 Ταξιαρχίας
– Δνσιν Πυρ/κού Μεραρχίας
– Δνσιν Δ/Δ Μεραρχίας
– Επιτελάρχην Μεραρχίαν
– Α.Κ.Β.Γ. Μεραρχίας
– Γραφεία Α1, Α2
Διά την ακρίβειαν

Τ.Σ.Υ. Συνέχεια

Διαταγή επιχειρήσεων ΙΕΡΑΞ αρ.12, 8 ΜΕΡΑΡΧΙΑ/23 Μαρ 1948

ΕΞΑΙΡ.ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ
ΑΚΡΩΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ
Αριθ. Α.Π. 651/Α1
Σ.Τ.Γ. 918 τη 23.3.48

VΙΙΙ ΜΕΡΑΡΧΙΑ – ΔΙΑΤΑΓΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ υπ΄αριθ.12

                          (ΔΕΛΒΙΝΑΚΙΟΥ    )
Χάρται: (ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ         )  1/100.000
(ΛΕΣΚΟΒΙΚΙΟΥ    )

ΣΥΝΘΗΜΑΤΙΚΟΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ «Ι Ε Ρ Α Ξ»

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ

 1. Εχθρός

Εις την περιοχήν ΜΟΥΡΓΚΑΝΑΣ υπάρχουν πέντε (5) συγκροτήματα συνολικής δυνάμεως 1000 περίπου.
Εκ της γενομένης προ μηνός επιχειρήσεως ΠΕΡΓΑΜΟΣ εν τη περιοχή ταύτη προκύπτει ότι τα άνω συγκροτήματα θα δεχθώσι τον αγώνα και θα αμυνθώσι πεισμόνως επί του κυρίως ορεινού όγκου ΜΟΥΡΓΚΑΝΑΣ εφ΄ου έχουσιν οργανωθή αμυντικώς.
Λοιπαί λεπτομέρειαι όρα συνημμένον δελτίον πληροφοριών.

 1. Φίλιαι δυνάμεις

Η Μεραρχία θα εξοικονομήση τας αναγκαιούσας δυνάμεις εκ των οργανικών της αναπροσαρμόζουσα την γενικήν διάταξίν της.
Μέσα υποστηρίξεως θα διαθέση 6 σωλήνας Πεδ. Πυρ/κού, 4 σωλήνας Ορειβ. Πυρ/κού, τρείς διμοιρίας πολυβόλων ΒΙΚΕΡΣ.
Επίσης θα μετάσχη η Αεροπορία.

ΠΡΟΘΕΣΙΣ

 1. Η πλήρης, ριζική και οριστική εκκαθάρισις περιοχής ΜΟΥΡΓΚΑΝΑΣ διά συντριβής των ευρισκομένων εχθρικών δυνάμεων και η κατά το δυνατόν παρεμπόδισις διαφυγής των εις το Αλβανικόν έδαφος. Μετά την εκκαθάρισιν εδραίωσις επί της άνω περιοχής πρός απαγόρευσιν αναμολύνσεως της.

ΜΕΘΟΔΟΣ

 1. Τρόπος ενεργείας

(α)   Η δι΄ισχυράς και συντονισμένης ενεργείας εν τη γενική κατεύθυνσει ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ (Ρ.727.665) – ΣΚΗΤΑΡΙ (Ρ.675648)- ΒΑΒΟΥΡΙΟΝ (Ρ.640647) κατάληψις του ορεινού όγκου από υψοδείκτου 1806 (Ρ.637670) μέχρι ΣΤΑΛΟΣ (Ρ.685620) (ΝΑΙ).

(β)   Διευκόλυνσις της ανωτέρω κυρίας ενεργείας διά συνεχούς πιέσεως (αρχομένης κατά μίαν ημέραν ενωρίτερον) από Νότου και εκτελέσεως νυκτερινών επιδρομών εις το εσωτερικόν της συμμοριακής διατάξεως Νοτίως ΜΟΥΡΓΚΑΝΑΣ.

(γ)   Απαγόρευσις επικοινωνίας των συμμοριτών μετά ΚΟΥΣΟΒΙΤΣΗΣ (Ρ.6670).

(δ)   Επιδίωξις απαγορεύσεως διαφυγής των συμμοριτών πρός Αλβανίαν διά της διαβάσεως ΤΣΑΜΑΝΤΑ (Ρ.6066).

 1. Χρησιμοποιηθησομέναι δυνάμεις και γενική διάταξίς των

(α)   Συγκρότημα 75 Ταξιαρχίας (δεξιά από Β.Α.)

 • 582 Τάγμα
 • 583 Τάγμα

 • 584 Τάγμα

 • 581 Τάγμα

 • Πεδινή Πυρ/χία (Σωλήνες 4)

 • Μοίρα Ορειβ. Πυρ/κού 3.7 ιντσών (σωλήνες 4)

 • Τρεις διμοιρίαι Πολ/λων (Πολυβόλα 12)

 • Ουλαμός Τεθωρακισμένων

(β)   Συγκρότημα 74 Ταξιαρχίας (αριστερά από Ν.)

 • 627 Τάγμα
 • 628 Τάγμα

 • 629 Τάγμα

 • 65 Τ. Εθνοφρουράς

 • Γ.Μοίρα Καταδρομών (λόχοι 8)

 • Ουλαμός Πεδ.Πυρ/κού (σωλήνες 2)

 • Ομάς Πολυβόλων ΦΙΑΤ

  1. Όριον μεταξύ των συγκροτημάτων

  -Υψοδείκτης 1806 (Ρ.637670)- ΒΑΒΟΥΡΙΟΝ (Ρ.640647)- ΛΕΙΑ (Ρ.655638)- ΚΑΣΤΡΙ (Ρ.694626) (άπαντα εις 75 Ταξιαρχίαν).

  Το άνω όριον παρέχεται ως ένδειξις, μη αποκλειομένης της μεταβολής του κατά την διάρκειαν του αγώνος.

  1. Συγκρότημα 75 Ταξιαρχίας

  (α)   Γενική αποστολή

  • Η συντριβή του εχθρού εν τη καθορισθείση ζώνη.
 • Εξασφάλισις ΚΑΣΤΑΝΙΑΝΗΣ

 • (β)   Ημέραι Χ-2 και Χ-1

  • Λήψις της επιθετικής διατάξεως εν πάση μυστικότητι, εκτελουμένων των κινήσεων κατά την διάρκειαν των δύο νυκτών.
 • Την Χ-1 ημέραν απασχόλησις των αντιστάσεων περιοχής ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑΣ άνευ ουδεμίας εκδηλώσεως Πυρ/κού.

 • (γ)   Ημέρα Χ

  • Ταυτόχρονος άμα τη έω επίθεσις εφ΄όλου του μετώπου πρός διάσπασιν της εχθρικής τοποθεσίας και την πάση θυσία κατάληψιν εντός της Χ ημέρας του συγκροτήματος υψωμάτων ανώνυμον υψωμ. (Ρ.672659)- ΣΚΗΤΑΡΙ (Ρ.675648) – ΤΣΕΡΟΒΙΤΣΙ (Ρ.684639) – ΚΑΣΤΡΙ (Ρ.694626).
 • Εν συνεχεία και ει δυνατόν εντός της αυτής ημέρας συνέχισις της επιθέσεως πρός κατάληψιν υψοδ. 1806 (Ρ.637670), διατηρουμένου σταθερώς του συγκροτήματος ΣΚΗΤΑΡΙ διά δυνάμεως περίπου Τάγματος.

 • Η Μεραρχία υποδεικνύει τον κάτωθι τρόπον ενεργείας:

 • Συγκρότησις ομάδος κρούσεως εκ τριών Ταγμάτων (ηλαττωμένων κατά τα τμήματα ασφαλείας Πυρ/κού), εκ των οποίων δύο Τάγματα εν πρώτω κλιμακίω και εν Τάγμα εν δευτέρω κλιμακίω και με συνολικήν ζώνην ενεργείας από ΚΑΣΤΡΙ (ΝΑΙ) μέχρι παραλλήλου 665 (ΝΑΙ).

  • Επί πλέον διατηρουμένης σταθερώς μιας δυνάμεως διλοχίας της ΚΑΣΤΑΝΙΑΝΗΣ , εξάσκησις πιέσεως πρός ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑΝ με σκοπόν αφ΄ενός με την καθήλωσιν των εκεί συμμοριακών δυνάμεων, αφ΄ετέρου δε την αποκοπήν πάσης επικοινωνίας μεταξύ ΑΓ.ΜΑΡΙΝΗΣ και ΚΑΣΤΑΝΙΑΝΗΣ.

  (δ)   Ημέρα Χ+1

  • Κατ΄αρχήν αι ενέργειαι καθορισθήσονται βάσει των αποτελεσμάτων του αγώνος της Χ ημέρας διά νεωτέρας διαταγής. Παρέχεται η ένδειξις ότι η 75 Ταξιαρχία θα συνεχίση την επιθετικήν ενέργειαν αφ΄ενός μεν πρός υψοδ. 1806 (Ρ.637670), αφ΄ετέρου δε πρός ΠΡΟΦ. ΗΛΙΑΝ ΛΕΙΑΣ (Ρ.660640) – ΒΑΒΟΥΡΙΟΝ (Ρ.640647) διά τηρουμένου σταθερώς του συγκροτήματος ΣΚΗΤΑΡΙ και μετατοπιζομένου του ορειβατικού Πυρ/κού.
  1. Συγκρότημα 74 Ταξιαρχίας

  (α)   Χ-2 ημέραν

  • Λήψις της επιθετικής διατάξεως και προώθησις των τμημάτων, εάν παρίσταται ανάγκη διά την ενέργειαν της επομένης.

  (β)   Νύξ της Χ-2 πρός Χ-1

  • Αιφνιδιαστική επιδρομή διά δυνάμεων Καταδρομών πρός διευκόλυνσιν των ενεργειών της Ταξιαρχίας διά την επομένην.

  (γ)   Ημέρα Χ-1

  • Κατάληψις εντός της ημέρας των σημείων ΠΛΟΚΙΣΤΑ-ΤΑΒΕΡΑ-ΜΕΓΑΛΗ ΡΑΧΗ και προώθησις του δεξιού Τάγματος εγγύς της περιοχής ΓΑΡΔΙΚΙ (Ρ.680590) και λήψις της επιθετικής διατάξεως του διά την επομένην.

          (δ)   Νύξ της Χ-1 πρός την Χ

                 – Αιφνιδιαστική επιδρομή διά δυνάμεων Καταδρομών πρός περιοχήν ΛΕΙΑ-ΒΑΒΟΥΡΙΟΝ με σκοπόν αφ΄ενός με την καταστροφήν των εν τη περιοχή ταύτη συμμοριακών δυνάμεων, αφ΄ετέρου δε την εφέλκυσιν της προσοχής του εχθρού εις τον Νότιον τομέα ινα ούτω διευκολυνθώσιν αι ενέργειαι της 75 Ταξιαρχίας διά την Χ ημέραν.

  (ε)   Ημέρα Χ

  • Άμα τη εω το Τάγμα του δεξιού της διατάξεως της να ενεργήση επιθετικώς εν τη κατεύθυνσει ΓΑΡΔΙΚΙ (Ρ.680590)- ΣΤΑΛΟΣ και να καταλάβη εντός της αυτής ημέρας το ύψωμα ΣΤΑΛΟΣ (Ρ.685620).

  Μετά την κατάληψιν του ΣΤΑΛΟΣ και την εκκαθάρισιν του υψώματος ΚΑΣΤΡΙ υπό τμημάτων της 75 Ταξιαρχίας, το Τάγμα τούτο να κινηθή πρός ΠΡΟΦ.ΗΛΙΑΝ ΛΕΙΑΣ (Ρ.660620), διατηρουμένου σταθερώς του υψώματος ΣΤΑΛΟΣ (Ρ.685640).

  Το Τάγμα τούτο έχη υπ΄όψιν του ότι σκοπός του είναι να διευκολύνη την κατάληψιν του οχυρωτάτου συγκροτήματος ΣΚΗΤΑΡΙ- ΤΣΕΡΟΒΙΤΣΙ καθ΄ου θα ενεργήση μετωπικώς η 75 Ταξιαρχία, δι΄ου και παρίσταται ανάγκη όπως και διά πυρών και διά κινήσεως διευκολύνη την ενέργειαν ταύτην.

  -Τα λοιπά Τάγματα της 74 Ταξιαρχίας να εξασκήσωσι συνεχή πίεσιν δι΄ισχυρών αναγνωρίσεων πρός Βορράν.

  (στ)Νύξ της Χ πρός την  Χ+1

  • Αιφνιδιαστική επιδρομή διά δυνάμεων Καταδρομών είτε πρός περιοχήν ΛΕΙΑ- ΒΑΒΟΥΡΙΟΝ, είτε πρός περιοχήν ΤΣΑΜΑΝΤΑ, αναλόγως της εξελίξεως του αγώνος της Χ ημέρας και της στάσεως ην θα τηρήση ο εχθρός την ημέραν ταύτην.

  (ζ)   Ημέρα Χ+1

  • Κατ΄αρχήν αι ενέργειαι καθορισθήσονται βάσει των αποτελεσμάτων του αγώνος της Χ ημέρας διά νεωτέρας διαταγής. Δεν αποκλείεται μια πιθανή ισχυρά ενέργεια επί της κατευθύνσεως ΓΚΕΛΙΛ (Ρ.580605)- υψοδ.1210 (Ρ.580660) πρός τον σκοπόν της αποκοπής της διά ΤΣΑΜΑΝΤΑ διαφυγής του εχθρού πρός Αλβανίαν. Η ενέργεια αυτή θα γίνη εν συνδυασμώ με ενέργειαν της Γ΄Μοίρας Καταδρομών και υπό την προϋπόθεσιν της οπωσδήποτε σταθεράς κατοχής των υψωμάτων ΓΚΕΛΙΛ-ΛΟΚΙΣΤΑ δι΄ειδικής διαταγής.
  1. Γενική εντολή
  • Τα συγκροτήματα να έχωσιν υπ΄όψιν των την γενικήν τακτικήν των συμμοριτών, οίτινες πιεζόμενοι είναι ενδεχομένον να διεισδύσωσιν εις το πλευρόν και τα νώτα της διατάξεως των. πρός αντιμετώπισιν τούτων επιβάλλεται η απ΄αρχής δημιουργία και τήρησις εφεδρειών έστω και μικρών.
  1. Η Χ ημέρα ορισθήσεται εγκαίρως διά κρυπτογραφικής διαταγής. Αυτή θα είναι ουχί πέραν της 29ης.
  2. Διοίκησις – Διαχείρισις

  Ορα ειδικήν διαταγήν Β΄-Γ΄ Κλάδου.

  1. Εσωτερικαί επικοινωνίαι
  • Τ.Σ. Μεραρχίας ΚΕΡΑΣΟΒΟΝ (Ρ.7278)
  • Τ.Σ. 74 Ταξιαρχίας ΒΡΙΖΑΜΙΕΣ (Ρ.6057)

  • Τ.Σ. 75 Ταξιαρχίας ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ (Ρ.727665).

  1. Διαβιβάσεις

  Όρα οδηγίας Δσεως Διαβιβάσεων της Μεραρχίας

  1. ΕΙΔΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

  (α)   Δι΄ειδικών διαταγών της Μεραρχίας θα πραγματοποιηθούν εγκαίρως αι αναγκαίαι μετακινήσεις Μονάδων.

  (β)   Αι 43 και 76 Ταξιαρχίαι από της Χ-1 ημέρας να εκδηλώσωσι δραστηριότητα δι΄επιθετικών αναγνωρίσεων εις βάθος.

  (γ)   Η 43 Ταξιαρχία να διατάξη την μεταστάθμευσιν της διλοχίας του 525 Τάγματος από περιοχής ΔΕΜΑ και από πρωίας της Χ-2 ημέρας εις περιοχήν ΔΟΛΙΑΝΑ-ΚΑΛΠΑΚΙ με αποστολήν την κάλυψιν του πλευρού της 75 Ταξιαρχίας και έλεγχον περιοχής ΔΟΛΙΑΝΩΝ- ΚΑΛΠΑΚΙ- ΓΟΡΙΤΣΗΣ-ΓΕΦ.ΑΓΙΩΝ.

  Υπό διαταγάς της ο λόχος γεφύρας ΑΓΙΩΝ του 18 Τ.Ε.

  Από Χ-2 ημέρας και μέχρι πέρατος επιχειρήσεως ΙΕΡΑΞ ή ναρκαλιεύσις των αρτηριών ας έχει σήμερον η 75 Ταξιαρχία θ΄αναληφθώσι μερίμνη και ευθύνη της 43 Ταξιαρχίας διά της διλοχίας 525 Τ/τος και διά των ιδίων συνεργείων.

  1. Αι 74 και 75 Ταξιαρχίαι μέχρις εσπέρας 27ης τρέχοντος να υποβάλωσιν εις την Μεραρχίαν αντίγραφα των διαταγών των επιχειρήσεων
  2. ΟΔΗΓΙΑΙ

  (α)   Η προηγηθείσα της παρούσης επιχείρησις ΠΕΡΓΑΜΟΣ απέτυχε εις ότι αφορά τας τεθείσας προθέσεις της Μεραρχίας λόγω των παρατηρηθέντων σφαλμάτων και παραλείψεων των Δσεων των Ταγμάτων ιδία τα οποία η Μεραρχία σημειοί κατωτέρω με την ελπίδα της μη καταλήψεως των: Ούτω:

  • Παρετηρήθη διστακτικότης και έλλειψις του απαιτουμένου επιθετικού πνεύματος .
 • Παρετηρήθη βραδύτης αδικαιολογήτος εις τας κινήσεις και ενεργείας γενικώς με αποτέλεσμα ν΄απωλεσθή η επιτυχία.

 • Παρετηρήθη ότι Τάγματα τινά διαπιστωσάντα διά των περιπόλων των την μη κατοχήν σημαντικών κατωκημένων τόπων ή σημείων, αντί εκμεταλλευομένα να προωθήσωσιν αμέσως δυνάμεις των πρός κατάληψιν και διατήρησιν αφήκαν να χαθούν αι ευκαιρίαι αυταί με αποτέλεσμα να καταλάβη ο εχθρός τα σημεία ταύτα και να χρειασθούν σκληροί αγώνες τας επομένας ημέρας πρός κατάληψιν.

 • Αναφέρθησαν πολλαί περιπτώσεις καθ΄ας ένιαι Δσεις δεν ενημέρωνον συνεχώς τας Ταξιαρχίας των, τινές δε και εσφαλμένας πληροφορίας ως και θέσεις των ανέφεραν με αποτέλεσμα να άγωνται αι Διοικήσεις εις λήψιν εσφαλμένων αποφάσεων.

 • Παρετηρήθη κατάχρησις μεταβιβάσεως ανοικτών σημάτων και ραδιοτηλεγραφικών συνομιλιών επί των θέσεων και προθέσεων εκ των οποίων ο εχθρός πλείστα ωφέλη προσεκομίζετο.

 • Τέλος παρετηρήθησαν παραλλείψεις εις το σημείον της παραλλαγής και αποκρύψεως γενικώς των θέσεων και κινήσεων μας.

 • Εφίσταται ιδιαιτέρως η προσοχή εις την κατανάλωσιν πυρομαχικών ιδία Πυρ/κού λόγω των γνωστών ελλείψεων αλλά και εις την εκμετάλλευσιν των αποτελεσμάτων του υπό των τμημάτων.

 • Ο Μέραρχος

  Μ.Αντωνόπουλος

  Ταξίαρχος

  ΠΑΡΑΛΗΠΤΑΙ         

  • 74 Ταξιαρχία                          αντίτ.υπ΄αριθ.  1
 • 75 Ταξιαρχία                              ¨       ¨    ¨     2

 • Γ.Μοίρα Καταδρομών               ¨       ¨    ¨     3

 • Δσις Πυρ/κού                            ¨       ¨    ¨     4

 • Δσις Διαβιβάσεων                     ¨       ¨    ¨     5

 • ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΙΣ

  • ΓΕΣ/Α1                                                  ¨       ¨    ¨     6
 • Β΄Σ.Σ./Α1                                  ¨       ¨    ¨     7

 • 43 Ταξιαρχίαν                            ¨       ¨    ¨     8

 • 76 Ταξιαρχίαν                            ¨       ¨    ¨     9

 • Αμερικανόν Σύνδεσμον            ¨       ¨    ¨     10

 • Γραφείον Α1                              ¨       ¨    ¨     11

 • Διά την ακρίβειαν

  Τ.Σ.Υ.

  ————————————————-

  VIII MΕΡΑΡΧΙΑ

  ΓΡΑΦΕΙΟΝ Α2

  ΔΥΝΑΜΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΙΣ ΣΥΜΜΟΡΙΑΚΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΣΑΜΑΝΤΑ – ΜΟΥΡΓΚΑΝΑΣ

  ΑΡΧΗΓΕΙΟΝ ΗΠΕΙΡΟΥ: Σ.Δ. εις ΤΣΑΜΑΝΤΑ (Σ.6066).

  1. ΤΑΓΜΑ ΑΛΚΗ: Από (Ρ.6867) μέχρι (Ρ.6066) και ΣΚΗΤΑΡΙ

  Δύναμις: 200-250

  Λόχοι 2, Λόχος Μηχανημάτων 1

  Οπλισμός: 18 οπλ/λα, 30 αυτόματα, 3

  ατομικοί ολμίσκοι. Γροθιές 15.

  Χειροβομβίδες 1-2 έκαστος. Όλμοι βαρείε

  δύο. Πολυβόλα  δύο.

  1. ΤΑΓΜΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ: Από (Ρ.6964)(6772) μέχρι (Ρ.6868).

  Δύναμις: 200-250

  Λόχοι 2, λόχος μηχανημάτων 1

  Οπλισμός: 18 οπλ/λα, 30 αυτόματα, 2

  ατομικοί ολμίσκοι, 2 χειρ/δες έκαστος, 15-

  20 γροθιές, 2 όλμοι βαρείς, 2 Πολ/λα.

  1. ΤΑΓΜΑ ΦΩΚΑ:Από ΜΕΓ.ΡΑΧΗ (Ρ.6360) μέχρι ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑ (Ρ.6661)

  Δύναμις: 200-250

  Λόχοι 2, λόχος μηχανημάτων1

  Οπλισμός: 18 οπλ/λα, 30 αυτόματα, 15-18

  γροθιές, 1-2 χειρ/δες έκαστος, 2 ατομ.

  ολμίσκοι, 2 Πολ/λα, 1 όλμος βαρύς.

  1. ΤΑΓΜΑ ΣΚΕΥΗ: Από (Ρ.5963) μέχρι (Ρ.5866)

  Δύναμις: 200

  Λόχοι 2, λόχος μηχανημάτων 1

  Οπλισμός: 18 οπλ/λα, 25 αυτόματα, 1-2

  ατομ. ολμίσκοι, 1-2 χειρ/δες έκαστος, 15

  γροθιές, 2 Πολ/λα, 2 όλμοι.

  1. ΤΑΓΜΑ ΠΕΤΡΙΤΗ-ΚΟΚΟΡΗ:

  Εις ΛΕΙΑ (Ρ.6664) και πιθανώς ΓΛΟΥΣΤΑ (Ρ.6861) και ΓΑΡΔΙΚΙ (Ρ.6859).

  Δύναμις: 200-250

  Λόχοι 3

  Οπλισμός: 24-27 οπλ/λα, 30-35 αυτόματα, 15-20 γροθιές, 1-2 χειρ/δες έκαστος.

  1. ΛΟΧΟΣ ΝΕΩΝ: Εις ΤΣΑΜΑΝΤΑ (Ρ.6866)

  Δύναμις: 60 (έμεινε το ήμισυ κατά τελευταίας μάχας)

  Οπλισμός: 7-9 οπλ/λα, 12 αυτόματα, 1-2 χειρ/δες έκαστος .

  1. ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΙΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΙ

  Εις ΤΣΑΜΑΝΤΑ. Δύναμις 80-100

  1. Ανταρτοομάς δυνάμεως 30-40 ανδρών εις περιοχήν ΚΑΣΙΔΙΑΡΗ μεταξύ (Ρ.7568) και (Ρ.7763).

  Εν Σ.Τ.Γ. 918 τη 22 Μαρτίου 1948

  Το

  Α2 Γραφείον

   Τ.Σ.Υ.

                                                               Καραπάνος Αθανάσιος

  Ταγ/χης Πυρ/κού

  Ειδικό Δελτίο ΙΕΡΑΞ αρ.17, ΓΕΣ/28 Μαϊ 1947

  ΓΕΝΙΚΟΝ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ ΣΤΡΑΤΟΥ
  ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ                                         28-5-47

  ΕΙΔΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ “ΙΕΡΑΞ” ΥΠ΄ΑΡΙΘ. 17

  Ληξάσης της επιχειρήσεως “ΙΕΡΑΞ” παύει εκδιδόμενον το ειδικόν Δελτίον.

  Συν/ρχης Λάμαρης Γερ.

  Ακριβές αντίγραφον

  Τ.Υ.

  Ειδικό Δελτίο ΙΕΡΑΞ αρ.16, ΓΕΣ/27 Μαϊ 1947


  ΓΕΝΙΚΟΝ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ ΣΤΡΑΤΟΥ

  ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ                                         27-5-47

  Ε Ι Δ Ι Κ Ο Ν  Δ Ε Λ Τ Ι Ο Ν “ΙΕΡΑΞ” ΥΠ΄ΑΡΙΘ. 16

  Ι.     Δ Ι Α Τ Α Ξ Ι Σ

  Αμετάβλητος

  ΙΙ.    ΕΝΕΡΓΕΙΑΙ ΗΜΕΤΕΡΩΝ

  ΥΙΙΙ, ΧΥ Μεραρχίαι

  Συνεχίζουν την εξερεύνησιν της περιοχής των.

  ΙΙ Μεραρχία

  Τμήμα της Μεραρχίας την 26/5 συνεπλάκη εις θέσιν (Σ.7947) Β.Α. ΡΙΖΩΜΑ μετά ολιγομελούς συμμορίας ην και εξόντωσεν.

  ΙΧ Μεραρχία

  Τμήμα της Μεραρχίας την 25/5 συνεπλάκη μετά μικράς ομάδος συμμοριτών εις (Σ.5273) ΓΕΩΡΓΙΤΣΑ 7 χλμ. ΝΑ. ΚΗΠΟΥΡΓΙΟΥ ην και διέλυσεν . Συνέχεια

  Ειδικό Δελτίο ΙΕΡΑΞ αρ.15, ΓΕΣ/26 Μαϊ 1947


  ΓΕΝΙΚΟΝ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ ΣΤΡΑΤΟΥ
  ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ                                         26-5-47

  Ε Ι Δ Ι Κ Ο Ν  Δ Ε Λ Τ Ι Ο Ν “ΙΕΡΑΞ” ΥΠ΄ΑΡΙΘ. 15

  Ι.     ΔΙΑΤΑΞΙΣ
  Αμετάβλητος
  ΙΙ.    ΕΝΕΡΓΕΙΑΙ ΗΜΕΤΕΡΩΝ
  ΙΙ,ΥΙΙΙ, ΙΧ, ΧΥ Μεραρχίαι
  Συνεχίζουν την εξερεύνησιν της εκκαθαρισθείσης περιοχής των.
  Η συμπλοκείσα 30μελής συμμορία την 24/5 εις ΑΓΙΟΝ ΓΕΩΡΓΙΟΝ (Σ.4676) ΝΔ. ΚΗΠΟΥΡΙΟΥ 3 χλμ. μετά ημετέρον τμήματος, επωφεληθείσα της πυκνής ομίχλης ετράπη πρός ΜΟΝΑΧΗΤΙ (Σ.4180) 8 χλμ. Β.ΚΡΑΝΙΑΣ.

  ΙΙΙ.  Α Π Ω Λ Ε Ι Α Ι
  -ι-    Συμμοριτών
  – Εφονεύθη παρά τμήματος ΧΥ Μεραρχίας εις ΠΑΝΟΡΑΜΑ (Σ.3488) αποπειραθείς να δραπετεύση αρχηγός αυτοαμύνης.
  -ιι-   Η μ ε τ έ ρ ω  ν
  Μ η δ έ ν
  Συν/ρχης Λάμαρης Γερ.
  ακριβές αντίγραφον

  Τ.Υ.

  Ειδικό Δελτίο ΙΕΡΑΞ αρ.14, ΓΕΣ/25 Μαϊ 1947

  ————————————————-

  ΓΕΝΙΚΟΝ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ ΣΤΡΑΤΟΥ

  ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ                                         25-5-47

  Ε Ι Δ Ι Κ Ο Ν  Δ Ε Λ Τ Ι Ο Ν “ΙΕΡΑΞ” ΥΠ΄ΑΡΙΘ. 14

  Ι.     Δ Ι Α Τ Α Ξ Ι Σ

  Το Στρατηγείον ΙΙ Μεραρχίας από 24.1200 εις ΛΑΡΙΣΣΑΝ.

  Τα λοιπά αμετάβλητα.

  ΙΙ.    ΕΝΕΡΓΕΙΑΙ ΗΜΕΤΕΡΩΝ

  ΙΙ, ΥΙΙΙ, ΧΥ Μεραρχίαι

  Συνεχίζουν την εξερεύνησιν της εκκαθαρισθείσης περιοχής των.

  ΙΧ Μεραρχία

  • Τμήματα της Μεραρχίας συνεπλάκησαν εις (Σ.4676) ΑΓΙΟΝ ΓΕΩΡΓΙΟΝ Ν.Δ. ΚΗΠΟΥΡΙΟΥ 4 χλμ. μετά 30μελούς συμμορίας  ην ανατρέψαντα καταδιώκουσιν.
  • Τα λοιπά συνεχίζουν την εξερεύνησιν της περιοχής των. Συνέχεια

  Ειδικό Δελτίο ΙΕΡΑΞ αρ.13, ΓΕΣ/24 Μαϊ 1947

  ΓΕΝΙΚΟΝ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ ΣΤΡΑΤΟΥ
  ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ                                         24-5-47

  ΕΙΔΙΚΟΝ  ΔΕΛΤΙΟΝ “ΙΕΡΑΞ” ΥΠ΄ΑΡΙΘ.13

  Ι.     ΔΙΑΤΑΞΙΣ
  Αμετάβλητος
  ΙΙ.    ΕΝΕΡΓΕΙΑΙ ΗΜΕΤΕΡΩΝ
  ΙΙ,ΥΙΙΙ και ΧΥ Μεραρχίαι
  Συνεχίζουν την εξερεύνησιν της εκκαθαρισθείσης περιοχής των.
  ΙΧ Μεραρχία
  Τμήματα της Μεραρχίας την 22/5 συνεπλάκησαν μετά μικράς ομάδος συμμοριτών εις (Σ.6447) ΒΑΝΑΚΟΥΛΙΑ ην και διεσκόρπισαν.
  Τα λοιπά τμήματα συνεχίζουν την εξερεύνησιν της περιοχής των. Συνέχεια

  Ειδικό Δελτίο ΙΕΡΑΞ αρ.12, ΓΕΣ/23 Μαϊ 1947

  ————————————————-

  ΓΕΝΙΚΟΝ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ ΣΤΡΑΤΟΥ

  ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ                                         23-5-47

  Ε Ι Δ Ι Κ Ο Ν  Δ Ε Λ Τ Ι Ο Ν “ΙΕΡΑΞ” ΥΠ΄ΑΡΙΘ.12

  Ι.     Δ Ι Α Τ Α Ξ Ι Σ

  Αμετάβλητος

  ΙΙ.    ΕΝΕΡΓΕΙΑΙ ΗΜΕΤΕΡΩΝ

  ΧΥ Μεραρχία

  Συνεχίζει την εξερεύνησιν της εκκαθαρισθείσης περιοχής της. Κατ΄ εξερεύνησιν χωρίων ΜΑΝΙΑΚΙ (Ν.435385) – ΑΝΩ ΛΕΥΚΗ (Ν.410425) και ΚΑΤΩ ΛΕΥΚΗ (Ν.408419) συνελήφθησαν αι οικογένειαι των υποβοηθούντων εις την συμμοριακήν κίνησιν και εξετοπίσθησαν.

  Τμήμα του 505 Τάγματος κινούμενον από (Σ.3694) ΠΡΟΣΒΑΡΟΝ πρός (Σ.4294) ΜΟΝΑΧΟ ΔΕΝΔΡΟ συνεπλάκη μετά συμμοριτών, ελλείπουσι λεπτομερείς πληροφορίαι. Συνέχεια

  Ειδικό Δελτίο ΙΕΡΑΞ αρ.11, ΓΕΣ/22 Μαϊ 1947


  ΓΕΝΙΚΟΝ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ ΣΤΡΑΤΟΥ

  ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ                                         22-5-47

  Ε Ι Δ Ι Κ Ο Ν  Δ Ε Λ Τ Ι Ο Ν  “ΙΕΡΑΞ” ΥΠ΄ΑΡΙΘ.11

  Ι.     ΔΙΑΤΑΞΙΣ

  Αμετάβλητος

  ΙΙ.    ΕΝΕΡΓΕΙΑΙ ΗΜΕΤΕΡΩΝ

  ΙΙ Μεραρχία

  Η Μεραρχία συνεχίζει την εξερεύνησιν της Περιοχής της.

  Ομάς συμμοριτών κινουμένη από (Σ.649736) υψ.823 ΠΑΛΗΟΚΑΣΤΡΟΝ πρός Ανατολάς κατεδιώχθη και εξοντώθη.

  ΙΧ Μεραρχία

  Εσυνεχίσθη η εξερεύνησις της περιοχής της Μεραρχίας.

  Των λοιπών Μεραρχιών ελλείπουσι πληροφορίαι

  ΙΙ.    Α Π Ω Λ Ε Ι Α Ι

  ι)     Συμμοριτών

  Επενεχθείσαι παρά τμημάτων της ΙΙ Μεραρχίας

  • Συνελήφθησαν την 20/Υ συμμορίται…………………………..1
  • Συνελήφθησαν την 20/Υ αυτοαμύνης………………………..10

  • Εφονεύθησαν συμμορίται κατά συμπλοκήν ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ …………………………………………………………………………….2 Συνέχεια

  Ειδικό Δελτίο ΙΕΡΑΞ αρ.10, ΓΕΣ/21 Μαϊ 1947

  ————————————————-

  ΓΕΝΙΚΟΝ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ ΣΤΡΑΤΟΥ

  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ                                         21-5-47

  Ε Ι Δ Ι Κ Ο Ν  Δ Ε Λ Τ Ι Ο Ν  “ΙΕΡΑΞ” υπ΄αριθ.10

  Ι.     ΔΙΑΤΑΞΙΣ

  Ι)    ΙΙ Μεραρχία

  507 Τάγμα Σ..Δ. εις (Σ.664800) Β.Δ. ΚΑΡΠΕΡΟΥ 8 χιλ. με λόχους εις (Σ.6781)-(Σ.664810) υψ.ΑΧΥΡΩΝΑΣ – (Σ.6479) 1 χιλ. Νοτ.έδρας Τάγματος.

  508 Τάγμα Αμετάβλητον

  509 Τάγμα Σ.Δ. εις (Σ.629781) υψ. ΦΤΕΛΙΑ επί οδού ΚΑΡΠΕΡΟΝ ΓΡΕΒΕΝΑ με λόχους εις (Σ.6378)- (Σ.620785) – (Σ.628783) – (Σ.6177) υψ.842.

  • Απόσπασμα MAΔ – Λ.Ο.Κ. εις (Σ.805855) υψ.ΦΛΑΜΠΟΥΡΟ και (Σ.6682) Β.Δ. ΚΑΡΠΕΡΟΥ 9 χιλμ.
  • 32 Ταξιαρχία Σ.Δ. εις (Σ.807427) ΒΑΝΙΑ. Συνέχεια

  Ειδικό Δελτίο ΙΕΡΑΞ αρ.9, ΓΕΣ/20 Μαϊ 1947


  ΓΕΝΙΚΟΝ ΕΠΙΤΕΛΙΟΝ ΣΤΡΑΤΟΥ

  ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ                                         20-5-47

  Ε Ι Δ Ι Κ Ο Ν Δ Ε Λ Τ Ι Ο Ν “ΙΕΡΑΞ” ΥΠ΄ΑΡΙΘ.9

  Ι.     ΔΙΑΤΑΞΙΣ

  ΧΥ,ΥΙΙΙ,ΙΧ Μεραρχιών, ως το χθεσινόν δελτίον.

  ΙΙ Μεραρχία

  Στρατηγείον Μεραρχίας από 19ης τρεχ.ΤΡΙΚΚΑΛΑ.

  32 Ταξιαρχία Σ.Δ. ΕΛΛΗΝΟΚΑΣΤΡΟΝ (Σ.8346)

  • 514 Τάγμα συν Λόχος Β.ΖΟΥΛΙΑΝΗΣ υψ. 134 (Σ.8435) με λόχους εις (Σ.8247) τοποθεσία ΚΑΛΙΑΜΠΑΚΟΣ – ΜΑΥΔΡΑΒΕΛΙ (Σ.7953) – (Σ.8553) ΠΑΔΗ υψ.1108
  • 516 Τάγμα συν Λόχος εις ΞΕΡΟΛΙΒΑΔΟΝ (Σ.9568) με λόχους εις (Σ.9452) υψ.ΑΛΩΝΙΑ 1216 – (Σ.9445) ΨΗΛΗ ΑΛΑΤΙΣΑ υψ.853 (Σ.9155) υψ.1252 ΚΑΤΣΑΟΥΝΙ.

  22 Ταξιαρχία Σ.Δ. ΔΕΣΚΑΤΗΝ

  -507 Τάγμα συν λόχος εις (Σ.6978) Περιοχήν ΜΙΚΡΟΥ με λόχους εις (Σ.6676) ΑΓΙΟΝ ΑΘΑΝΑΣΙΟΝ – (Σ.6976) Ν.ΜΙΚΡΟΥ 3χλμ. και εις ΑΛΙΑΚΜΩΝΑ (Σ.6970). Συνέχεια

  Ειδικό Δελτίο ΙΕΡΑΞ αρ.8, ΓΕΣ/19 Μαϊ 1947


  ΓΕΝΙΚΟΝ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ ΣΤΡΑΤΟΥ
  ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ                                         19-5-47

  Ε Ι Δ Ι Κ Ο Ν  Δ Ε Λ Τα Ι Ο Ν “ΙΕΡΑΞ” ΥΠ΄ΑΡΙΘ.8

  Ι.     ΔΙΑΤΑΞΙΣ
  Ι)    ΙΧ Μεραρχία
  Ως χθεσινόν δελτίον Τμήματα προωθήθησαν Βορειότερον επί της γραμμής ΠΑΝΑΓΙΑ (Σ.5382)- ΓΕΦΥΡΑ ΑΖΗΣ ΑΓΑ (Σ.4781) –υψ.798 ΡΑΣΚΥΦΤΑ (Σ.4779)- ΚΗΠΟΥΡΓΙΟ (Σ.4878) – ΣΙΤΑΡΑΣ υψ.789 (Σ.5277) –ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (Σ.5577) και ΤΣΙΜΟΥΡΑ (Σ.5973)
  – Σύνδεσμος μετά ΥΙΙΙης Μεραρχίας σταθερώς εις ΒΕΛΟΝΗ (Σ.4673) και ΑΓΙΟΝ ΓΕΩΡΓΙΟΝ (Σ.4676).
  – Σύνδεσμος μετά ΧΥης Μεραρχίας εις Γέφυρα ΑΖΗΣ ΑΓΑ επί ΒΕΝΕΤΙΚΟΥ (Σ.4781). Συνέχεια

  Ειδικό Δελτίο ΙΕΡΑΞ αρ.7, ΓΕΣ/18 Μαϊ 1947

  ————————————————-

  ΓΕΝΙΚΟΝ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ ΣΤΡΑΤΟΥ

  ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ                                         18-5-47

  Ε Ι Δ Ι Κ Ο Ν  Δ Ε Λ Τ Ι Ο Ν  “ΙΕΡΑΞ” υπ΄αριθ. 7

  Ι.     ΔΙΑΤΑΞΙΣ

  Ι)    ΙΙ ΜΕΡΑΡΧΙΑ

  • Σ.Δ. Μεραρχίας και 22ας Ταξιαρχίας (Σ.7166)
  • Κατεχομένη Γραμμή (Σ.7087) υψ.717 Β.ΚΕΔΡΟΥ 4χιλ. – (Σ.6774) υψ.556 ΤΣΙΑΤΟΥΡΑ – (Σ.6470) υψ.559 ΑΝΤΖΙΑ 3 χιλ. Β.ΑΓΙΟΦΥΛΛΟΥ .

  2)    ΙΧ ΜΕΡΑΡΧΙΑ

  Κατεχομένη Γραμμή: (Σ.4876) ΛΑΓΚΑΔΙΑ- (Σ.5273) ΓΕΩΡΓΙΤΣΑ- (Σ.5673) ΔΙΑΚΟΣ – (Σ.6070) υψ.725 ΒΟΥΛΓΑΡΙ.

  3)    ΥΙΙΙ ΜΕΡΑΡΧΙΑ

  Κατεχομένη Γραμμή (Ν.2001) 4 χιλ. Β.ΣΑΜΑΡΙΝΑΣ υψ. 1810 – (Ν.2801) υψ.1309 ΛΥΚΟΚΡΕΜΑΣΜΑ 8 χιλ. Β.Α. ΣΑΜΑΡΙΝΑΣ – (Σ.2795) υψ.1800 Ν.Α.ΣΑΜΑΡΙΝΑΣ 6 χιλ.- (Σ. 2698) υψ.ΣΚΟΥΡΤΖΑ Ν.Α. ΣΑΜΑΡΙΝΑΣ 6 χιλ. – (Σ.2592) υψ.2028 ΓΟΜΑΡΑ Ν.Α. ΣΑΜΑΡΙΝΑΣ 7 χιλ. (Σ.2589) υψ.2249 Α. ΔΙΣΤΡΑΤΟΥ 5 χιλ. – (Σ.2987) υψ.1680 Α.ΔΙΣΤΡΑΤΟΥ 10 χιλ.- (Σ.3186) υψ.ΔΙΡΟΓΚΟΣΤΡΑ Α. ΑΒΕΛΑΣ 2 χιλ. (Σ.3885) Β.Α. ΚΕΡΑΣΙΑΣ επί των Ν.Δ.κλιτύων ΟΡΑΙΑΚΑ- (Σ.3886) υψ.1464 ΟΡΛΙΑΚΑ – Δεξιά όχθη ΒΕΝΕΤΙΚΟΥ. Συνέχεια