Απολογισμός επιχειρήσεως ΑΕΤΟΣ (16-23 Μαρ 1948), 11 ΜΕΡΑΡΧΙΑ/26 Μαϊ 1948

ΘΕΜΑ:Απολογισμός επιχειρήσεως «ΑΕΤΟΣ»                                           Α Π Ο Ρ Ρ Η Τ Ο Σ
ΠΡΟΣ: Γ.Σ.Σ /Α1 και Α2                                                                                          ΧΙ ΜΕΡΑΡΧΙΑ/Α1
ΚΟΙΝ: 32,33 Ταξιαρχίας                                                                                          ΑΡΙΘ. 5/5/61
Τ.Δ.Γ                                                                                                                                     ΣΤΓ 914 τη 26.5.48 Α2
Συνοπτικός απολογισμός επιχειρήσεως επί ΒΕΡΜΙΟΥ
Ι. ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 16-23 Μαίου 1948
ΙΙ. ΕΧΘΡΟΣ:
Συμμοριακόν συγκρότημα ΒΕΡΜΙΟΥ υπό ΛΕΥΤΕΡΙΑΝ παρέμενε επί Νοτιοδυτικού ΒΕΡΜΙΟΥ περιοχήν Δυτικώς ΞΗΡΟΛΕΙΒΑΔΟ (Κλβ. ΑΡΚΟΥΔΑ-ΟΔΟΝΤΟΠΕΤΡΑ).
Δύναμις: 280 μετά 40 μεταγωγικών υπολογιζομένη ως κατωτέρω:

Διοίκησις ΛΗΣΤΑΡΧΕΙΟΥ και τμήμα Λόχου Διοικήσεως μετά μεταγωγικών
70
495 Συγκρότημα των 2 Λόχων 120
31 Συγκρότημα Σαμποτέρ 60
ΓΙΑΦΚΑΙ 30

ΙΙΙ. ΠΡΟΘΕΣΙΣ: Η καταδίωξις του συμμοριακού συγκροτήματος και η εκκαθάρισις του ΒΕΡΜΙΟΥ.
ΙV. ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΑΙ ΔΥΝΑΜΕΙΣ:
-518 Τάγμα: -Διλοχία κάτω ΒΕΡΜΙΟΥ (ΜΠΑΡΑ ΠΑΤΩΜΑ)
-Διλοχία από ΒΕΡΡΟΙΑΣ
σύν Διμοιρία Πολυβόλων
-Διοίκησις και Τριλοχία 514 (μείον Διμοιρία) ληφθείσα εκ της προωθημένης διατάξεως Βορείου ΒΕΡΜΙΟΥ, σύν ομάς Πολυβόλων. Συνέχεια

Advertisements

Εκθεση επιχείρησης ΑΕΤΟΣ , 1η ΣΤΡΑΤΙΑ/Α1/29 Μαί 1947

1η ΣτρατιάΓραφείον ΑΙ ΑΚΡΩΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΣΙΣ/33/338/ΑΙ29 Μαϊου 1947

ΕΚΘΕΣΙΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΝ «ΑΕΤΟΣ»

ΠΡΟΘΕΣΙΣ ΣΤΡΑΤΙΑΣ

 1. Διά της επιχειρήσεως «ΑΕΤΟΣ» ήτις απετέλει τον πρώτον χρόνον του όλου σχεδίου TERMINUS η Στρατιά προυτίθετο όπως εξοντώση πάση θυσία τας συμμορίας τας ευρισκομένας εν τη ζώνη της νοτίου ΠΙΝΔΟΥ ήτοι μεταξύ:

        αμαξιτή γέφυρα ΜΠΑΛΝΤΟΥΜΑ – ΜΕΤΣΟΒΟΝ – ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ – ανατολικά κράσπεδα ΚΟΖΙΑΚΑ – ΠΥΛΗ – ΜΟΥΖΑΚΙ – ΦΑΝΑΡΙ – ΒΛΑΣΔΟ – ΚΕΔΡΟΣ – ΔΟΜΟΚΟΣ – ΡΕΝΤΙΝΑ – ΦΟΥΡΝΑ – ΑΓΡΑΦΑ – ΑΧΕΛΩΟΣ π. – ΒΟΥΛΓΑΡΕΛΙ – ΤΖΟΥΜΕΡΚΑ – ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ.

        Οι συμμορίται εις την ζώνην ταύτην υπελογίζοντο εις 7-8 Τάγματα (δυνάμεως 2500-2700) μη παρέχοντες την ένδειξιν ότι θα δώσωσι μάχην αλλά μάλλον εφαίνετο πιθανόν να προσπαθήσωσι να διαφύγωσι.

        Η επιχείρησις ταύτη ήτο η πρώτη ωργανωμένη σοβαρά ενέργεια καθ’ ην θα ελάμβανον μέρος ικαναί δυνάμεις στρατού υποστηριζόμεναι υπό επαρκούς Αεροπορίας, πυρ/κού, πολυβόλων και τμημάτων Αναγνωρίσεως.

 1. Τα αποτελέσματα μιας το πρώτον εκδηλουμένης σοβαράς κρούσεως των ενόπλων δυνάμεων κατά της ωργανωμένης ανταρσίας η Στρατιά εφρόνει ότι θα έπρεπε να ήσαν ικανοποιητικά διά να έχωσι σοβαράν επίδρασιν επί της εξελίξεως των λοιπών επιχειρήσεων.

Συνέχεια

Εκθεση πεπραγμένων επιχείρησης ΑΕΤΟΣ, Β’ΣΣ/Α1

Β.Σ.ΣΤΡΑΤΟΥ

ΓΡΑΦΕΙΟΝ Α1

ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ

ΕΚΘΕΣΙΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΣ ΑΕΤΟΣ

 1. Διά των υπ’ αριθ. 1,2 και 3 Δ/γών επιχειρήσεων της Στρατιάς υπό το Συνθηματικόν «ΑΕΤΟΣ» διετάσσετο η πάση θυσία εξόντωσις των συμμοριών εν τη ζώνη τη οριζομένη:

                   Β. Υπό της οδού ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ – ΜΕΤΣΟΒΟΝ – γέφυραν ΜΠΑΛΝΤΟΥΜΑ

                   Α. υπό των κρασπέδων ΚΟΖΙΑΚΑ – ΠΥΛΗ – ΜΟΥΖΑΚΙ – ΦΑΝΑΡΙ – ΒΛΑΣΔΟΝ – ΚΕΔΡΟΣ

                   Ν. υπό του ΔΟΜΟΚΟΣ- ΡΕΝΤΙΝΑ – ΦΟΥΡΝΑ – ΑΓΡΑΦΑ

                   Δ. υπό του ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ – ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ – ΒΟΥΛΓΑΡΕΛΙΟΥ – ΑΧΕΛΩΟΥ

 1. Διά τον ανωτέρω σκοπόν

        α)    διετέθησαν πλήν  των εις την διάθεσιν του Σ.Στρατού δυνάμεων η 36 Ταξιαρχία (3 Τάγματα) και η 32 Ταξιαρχία (2 Τάγματα) και

        β)    ανέλαβε το  Α’ΣΣ να καλύψη από Νότον την επιχείρησιν διά της 72 Ταξιαρχίας (2 Τάγματα), Διλοχία ΜΑΝΕΤΤΑ + 5ον Τάγμα Χωρ/κής + Πεδ. Πυρ/χία + Ολμαρχία 4,2’’

               -και 613 Τάγματος. Συνέχεια

Εκθεση καταστάσεως επιχείρηση ΑΕΤΟΣ, 1η ΣΤΡΑΤΙΑ/222/5 Μαί 1947

ΑΚΡΩΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ

1η ΣΤΡΑΤΙΑ

ΙΣ/36/222/ΑΙ

5 Μαϊου 1947

Α.Α. Αντ. 2

ΕΚΘΕΣΙΣ

ΕΚΤΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΝ «ΑΕΤΟΣ»

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

 1. Η Στρατιά διά της από 25 Μαρτίου 1947 εκθέσεώς της ανέφερε πως βλέπει το όλον πρόβλημα διεξαγωγής του αγώνος προκειμένου να φέρη εις αίσιον πέρας τας υπό του σχεδίου «TERMINUS» προβλεπομένας επιχειρήσεις.

        Ως είναι γνωστόν από 5 Απριλίου (ημέρα Χ-4) ήρξαντο αι προπαρασκευαστικαί και από 9 Απριλίου (Χ ημέρα) αι κύριαι επιχειρήσεις «ΑΕΤΟΣ» και ήδη ευρισκόμεθα εις το τέρμα των επιχειρήσεων τούτων (τέλος του πρώτου χρόνου).

 1. Θεωρώ σκόπιμον, όπως προκειμένης της συνεχίσεως των επιχειρήσεων, υποβάλλω υπό την υμετέραν κρίσιν την ΓΕΝΙΚΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΙΝ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ βάσει των διεξαχθεισών επιχειρήσεων και των εκ τούτων συναχθέντων συμπερασμάτων όσον αφορά τας μελλοντικάς ανάγκας και προβλέψεις μας.

Συνέχεια

Επιχείρηση ΑΕΤΟΣ-Εκθεση Ενεργειών, Α’ΣΣ/21 Απρ 1947

Α’ ΣΩΜΑ ΣΤΡΑΤΟΥ

ΕΚΘΕΣΙΣ
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ Στεφανάκη και Επιχειρήσεως «ΑΕΤΟΣ»

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ι

Εκκαθαριστικαί ενέργειαι

Συμβολή 72 Ταξιαρχίας

Η 72 Ταξιαρχία κατά τας εκκαθαριστικάς ενεργείας τας προβλεπομένας υπό του σχεδίου επιχειρήσεων (ΣΤΕΦΑΝΑΚΗ) έλαβε την εντολήν να αντικαταστήση Τμήματα της 71ης και εν τη Περιοχή ΤΣΟΥΚΑ – ΜΠΙΡΜΠΙΛΙΑ – ΡΟΒΟΛΙΑΡΙ – ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΝ – ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ – ΤΥΜΦΡΗΣΤΟΣ – ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ, αναλαμβάνουσα την ευθύνην της ασφαλείας εν τη περιοχή ταύτη από 1800 της 15 Μαρτίου με όριον Δυτ. Γραμμής ΜΑΚΡΑΚΩΜΙ – ΤΣΟΥΚΑ – ΜΠΙΡΜΠΙΛΙΑ – ΡΕΝΤΙΝΑ και ΜΕΧΡΙ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ.

Βάσει της εντολής ταύτης η Διάταξις των τμημάτων της εν τη άνω περιοχή επραγματοποιήθη ως κάτωθι.

α)    617 ΤΑΓΜΑ

-Σ.Δ. Τάγματος, Περ. ΡΟΒΟΛΙΑΡΙ

-1ος και 2ος Λόχος (υπό Υποδ. Τάγματος ΑΛΕΥΡΑΝ) ΡΕΝΤΙΝΑ

-3ος Λόχος  ΔΙΚΑΣΤΡΟΝ

-4ος Λόχος ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΝ.

β)    618 ΤΑΓΜΑ (μείον Λόχος)

-Σ.Δ. ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ συν 3ος Λόχος και Λ. Διοικήσεως

-2ος Λόχος ΤΥΜΦΡΗΣΤΟΣ

-4ος Λόχος ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟΝ

γ)    ΕΦΕΔΡΕΙΑ

1ος Λόχος 618 εις ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΝ

δ)    ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΣΑ

-613 μείον Λόχος εις ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ (υπαγόμενον τακτικώς διά ασφάλειαν ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ).

ε)    ΟΠΛΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕΩΣ

-Πυρ/χία ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΝ

-Ολμαρχία 42. ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΝ

στ)  Σ.Δ. και Τακ. ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΟΝ. ΜΑΚΡΑΚΩΜΗ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΙ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ «ΑΕΤΟΣ»

Α. ΠΕΡΙΟΔΟΣ

α)     Προκαταρκτικαί ενέργειαι

Το Σώμα Στρατού καίτοι ήτο απησχολημένον με τας επιχειρήσεις ΓΚΙΩΝΑΣ – ΟΙΤΗΣ – ΛΙΔΩΡΗΚΙ – ΑΡΤΟΤΙΝΑ – ΚΡΙΚΕΛΟ, εν τούτοις προέβη εις την λεπτομερεστάτην προπαρασκευήν των επιχειρήσεων «ΑΕΤΟΣ» αίτινες ιδία από απόψεως εφοδιασμού αλλά και αντικαταστάσεων Μονάδων ευρισκομένων εν εμπλοκή με εχθρόν παρουσίαζον τεραστίας δυσκολίας και συνεπώς και εκκενώσεων.

Ούτω άπας ο Γ. Κλαδος του Επιτελείου και τμήμα του Α. εγκατεστάθη εις ΛΑΜΙΑΝ και ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ εξασφαλίσαντες τας αποθήκας και κέντρα εφοδιασμού ως και τα προβλεπόμενα Χειρουργεία.

Από της 5ης Απριλίου εγκατεστάθη εις ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ τακτικόν Στρατηγείον  Σ. Στρατού υπό τον  Συν/ρχην Σωτηρίου.

Από της 7ης Απριλίου ο Διοικητής του Σ.Στρατού εγκατεστάθη διά μίαν ημέραν εις ΛΑΜΙΑΝ και έκτοτε εις ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ.

β)     Η εκτέλεσις των υπό του σχεδίου ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ «ΑΕΤΟΣ» προβλεπομένων εκκαθαριστικών ενεργειών με γενικήν κατεύθυνσιν πρός βορράν μεταξύ των κοιλάδων ΑΧΕΛΩΟΥ και ΜΕΓΔΟΒΑΣ ανετίθετο εις την 72 Ταξιαρχίαν και εν μέρει ανατολικώς της ΜΕΓΔΟΒΑΣ εις την 71 τοιαύτην διά του 613 Τάγματος (αριθ. Α.Π. 22541/27-3-47)

(ι)    Αποστολή Ταξιαρχίας. Εκκαθάρισις της περιοχής η μεταξύ ΜΕΓΔΟΒΑΣ και ΑΧΕΛΩΟΥ

(ιι)   Χώρος Συγκεντρώσεως. Η περιοχή Δ. ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ – ΚΑΛΕΣΜΕΝΟΝ – ΒΙΝΙΑΝΙ.

(ιιι)  Πραγματοποίησις συγκεντρώσεως. Μέχρι 1800 της 21 Απριλίου. Βάσις εξορμήσεως. ΤΡΙΠΟΤΑΜΟΣ – ΦΡΑΓΚΙΣΤΑ – ΒΙΝΙΑΝΙ.

(ιυ)  Χρόνος εξορμήσεως. Η Χ-2 ημέρα.

Σημείωσις. Αι λεπτομέρειαι της επιχειρήσεως θα καθορίζοντο διά μεταγενεστέρας δ/γής του Σ.Στρατού.

α)     Διά την εκπλήρωσιν της αποστολής της Ταξιαρχίας, δυνάμει της υπ’ αριθ. Α.Π.22541/26-3-47 Δ.Λ.Σ.Σ. διετίθεντο αι κάτωθι δυνάμεις.

ι)     Διλοχία ΜΑΝΕΤΤΑ (5ος ΛΟΚ και Λόχος 624 εν Λαμία)

ιι)    Όπλα υποστηρίξεως.

-Πυρ/ρχία των 25 λιβρών Π. Πυρ/κού.

-Η ήδη υπό δ/γάς Ταξιαρχίας Ολμαρχία

-7ον Τάγμα Χωρ/κής Αγρινίου.

Σημείωσις: πλήν  όμως μεταγενεστέρως μόνον εις λόχος του Τάγματος Χωρ/κής διετέθη εις ΦΡΑΓΚΙΣΤΑ και ο έτερος γέφυραν ΛΟΓΓΙΣΤΗΣ.

β)     Προς απελευθέρωσιν των Τμημάτων της Ταξιαρχίας η 71 Ταξιαρχία έλαβε την εντολήν να αντικαταστήση εντός προκαθοριζομένου χρόνου από 29-3-47 μέχρι 31-3-47 τα εν τη περιοχή ΤΥΜΦΡΗΣΤΟΥ – ΡΕΝΤΙΝΑΣ – ΡΟΒΟΛΙΑΡΙ – ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ τμήματα της 72 Ταξιαρχίας, εν ώ αι απελευθερούμεναι δυνάμεις της συμφώνως τω σχεδίω θα συνεκεντρούντο εις περιοχήν Δ. ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ.

γ)     Αι ως άνω προκαταρκτικαί ενέργειαι ανεστάλησαν προσωρινώς επί τριήμερον δυνάμει της υπ’ αριθ. Α.Π. 22720/29-3-47 Δ. Α’ΣΣ. . εκ του γεγονότος ότι τα τμήματα της 71 δεν ήσαν διαθέσιμα ως ευρισκόμενα εν εμπλοκή μετά συμμοριτών εις ΓΚΙΩΝΑΝ και ΟΙΤΗΝ.

Β. ΠΕΡΙΟΔΟΣ

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΙΣ από 1-4-47 με 4-4-47

Η Ταξιαρχία αντιμετωπίζουσα σοβαρώς την στενότητα του διατιθεμένου χρόνου διά την έγκαιρον προώθησιν των τμημάτων της εις τας πλέον μεμακρυσμένας βάσεις εξορμήσεώς των (ΤΡΙΠΟΤΑΜΟΝ – ΦΡΑΓΚΙΣΤΑ) και την εν συνεχεία εξόρμησίν των κατά την διαταχθείσαν ώραν (την 0530 της Χ-2 (7ης Απριλίου) την παροχήν σχετικής αναπαύσεως εις τους άνδρας τουλάχιστον 1-2 ημερών μετά την συγκέντρωσιν των εν ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΩ, την οργάνωσιν και εφοδιασμόν των από πάσης απόψεως εις τρόφιμα, κτήνη κ.τ.λ. προέβη λίαν επικαίρως εις τας κάτωθι προκαταρκτικάς ενεργείας.

(ι)    Εις την έγκαιρον αποσυμφόρησιν των μετόπισθεν διά συγκεντρώσεως απάντων των κτηνών εις ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΝ και την εν συνεχεία κίνησίν των πρός ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ.

(ιι)   Την έγκαιρον προώθησιν της διαθεσίμου διλοχίας  ΜΑΝΕΤΤΑ εκ ΛΑΜΙΑΣ εις ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ επί σκοπώ απελευθερώσεως του 613 Τάγματος πραγματοποιηθείσης την 1800 ώραν της 1ης Απριλίου.

(ιιι)  Την εν συνεχεία κίνησίν του 613 Τάγματος (2-4-47) από ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ εις περιοχήν ΡΟΒΟΔΙΑΡΙ πρός αντικατάστασιν του 617 Τάγματος και την εν συνεχεία κίνησιν τούτου εις ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΝ ή ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΝ αναλόγως του διατιθεμένου χρόνου.

(ιυ)   Ενώ προεβλέπετο όπως, τα υπό της 71 Ταξιαρχίας διατεθέντα αυτοκίνητα, διατεθούν εν συνεχεία διά την μεταφοράν του 617 Τάγ. εις ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ, η 72 Ταξιαρχία περί την 1900 ώραν ειδοποιήθη υπό της 71 όπως απελευθερώση 12 αυτοκίνητα και επιστρέψωσι εις ΛΑΜΙΑΝ ως το κατωτέρω σήμα.

((Παρακαλώ διατάξατε αυτοκίνητα 71 Ταξιαρχίας επιστρέψωσι εις ΛΑΜΙΑΝ αύριον πρωίαν 3 Απριλίου απαραίτητα δι’ ανάγκας της))

Προ της επειγούσης ταύτης καταστάσεως από απόψεως εξευρέσεως μεταφορικών μέσων, η 72 Ταξιαρχία προέβη αυθωρεί εις την ανεύρεσιν και αναγκαστικήν μίσθωσιν 13 συμπληρωματικών αυτοκινήτων και 4 της Υ.Ε.Κ.Α. δι’ αντιπροσώπου της καίτοι τούτο ήτο δυσκολότατον λόγω μη υπάρξεως διαθεσίμων αυτοκινήτων εν ΛΑΜΙΑ και προθυμίας ενίων ιδιοκτητών να προσφέρωσι τας υπηρεσίας των προσπαθούντων παντί τρόπω να αποφύγωσι διά σαμποταρίσματος των οχημάτων των (αφαίρεσις ελαστικών κλπ.) την εξυπηρέτησιν του σκοπού μας.

Παρά ταύτα η συγκέντρωσις των απαιτουμένων συμπληρωματικών αυτοκινήτων επετεύχθη περί ώραν 2330 και η εν συνεχεία προώθησις των περί την 3ην πρωινήν της 3ης Απριλίου εις ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΝ διά την μεταφοράν του 617 Τάγματος και απάντων των Ταξιαρχικών τμημάτων μετά των υλικών των εις ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ (άνδρες Χειρουργείου, άνδρες ολμαρχίας, υλικά, Λόχος Στρατηγείου, Διμοιρία Διαβιβάσεων κτλ.).

(υ)    Διά την επίβλεψιν των διαταχθεισών μετακινήσεων προσωπικού, κτηνών, υλικών και εξεύρεσιν των συμπληρωματικών μέσων εις αυτοκίνητα διέθεσε άπαν το Επιτελείον της.

Ούτω το εσπέρας της 3ης Απριλίου και εις χρόνον μιας ημέρας επετεύχθη η συγκέντρωσις ολοκλήρου της Ταξιαρχίας χωρίς να εγκαταλείψη ουδέν εκ των υλικών της έστω και του μη απαραιτήτου.

(υι)   Η συντελεσθείσα ούτω εργασία υπήρξε από απόψεως  προπαρασκευής κυριολεκτικώς πολύτιμος.

(υιι) Την 4ην Απριλίου εγένετο επιθεώρησις όλων των τμημάτων υπό του Διοικητού της Ταξιαρχίας, τα δε Τάγματα ησχολούντο καθ’ όλην την ημέραν εις την συμπλήρωσιν της οργανώσεώς των.

(υιιι) Λόγω της μη αφίξεως των εν Αγρινίω επιταχθέντων κτηνών υπό της 74 Ταξιαρχίας και επειδή τα κτήνη των Ταγμάτων δεν ήσαν αρκετά διά την μεταφοράν εφοδίων, πυρομαχικών κλπ. η Ταξιαρχία ευρέθη εις την αναπόδραστον ανάγκην να ενισχύση προσωρινώς ταύτα υπό 80 περίπου κτηνών εκ του οργανωθέντος μερίμνη της εν ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΩ λόχου Ορεινών Μεταφορών (και 30 του Λόχου Στρατηγείου) με την εντολήν όπως αποδεσμευθώσι ταύτα από της αφίξεως των άνω τμημάτων εις τους καθοριζομένους χώρους εξορμήσεως εξευρισκομένων μερίμνη των, ετέρων, εκ των πλησιεστέρων κατωκημένων τόπων.

Γ. ΠΕΡΙΟΔΟΣ

Κατάληψις βάσεως εξορμήσεως 5-7 Απριλίου.

α)     5η Απριλίου

Από της 5ης Απριλίου εγένοντο αι κάτωθι μετακινήσεις.

ι)     Το 613 Τάγμα εκινήθη επιθετικώς και κατέλαβε εντός της ημέρας τας ορισθείσας αυτώ θέσεις ΦΟΥΡΝΑ.

ιι)    Το 618 Τάγμα (μείον λόχος) συν ουλαμός των 4,2’’ εκινήθησαν την 0600 ώραν διά ΤΡΙΠΟΤΑΜΟΝ εις ον αφίχθησαν την εσπέραν της 6ης με ενδιάμεσον σταθμόν πορείας εις ΜΑΡΑΘΙΑ.

ιιι)   Η Διλοχία ΜΑΝΕΤΤΑ συν ομάς όλμων 3’’ εις περιοχήν Δυτικώς ΒΙΝΙΑΝΗΣ.

β)     6η Απριλίου

Το 613 Τάγμα (71 Ταξιαρχίας) κατέλαβε το ΚΛΕΙΣΙΟΝ.

Το 617 Τάγμα μετεστάθμευσεν εις ΒΙΒΙΑΝΙ και ΣΤΕΝΩΜΑ περί την 1800 ώραν. Ούτω την εσπέραν της 6ης Απριλίου η διάταξις των Τμημάτων της 72 Ταξιαρχίας ήτο η κάτωθι.

-617 Τάγμα. Περιοχή ΒΙΝΙΑΝΙ.

-Διλοχία Μανέττα. Δυτ. ΒΙΝΙΑΝΗΣ.

-3ος Λόχος 618 ΦΡΑΓΚΙΣΤΑ

-Υπόλοιπον 618 Τάγματος εις ΤΡΙΠΟΤΑΜΟΝ.

-613 Τάγμα ΦΟΥΡΝΑ – ΚΛΕΙΣΤΟΣ

γ)     7η Απριλίου

ΓΕΝΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ 72 Ταξιαρχίας και 613 Τάγματος.

ι)     613 Τάγματος ασφάλεια του πλευρού της 72 και σύνδεσμος μετά 36 Ταξιαρχίας εις ΝΕΡΑΪΔΑΝ όστις και επετεύχθη.

ιι)    72 Ταξιαρχίας

-Εκκαθάρισις και συντριβή των εν τη ζώνη εκάστου συμμοριών οπουδήποτε ήθελον εμφανισθεί.

-απόφραξις των από βορρά πρός Νότον οδεύσεων πρός πρόληψιν διαρροής των συμμοριτών Νοτίως της γραμμής ΚΑΥΚΙΑ – ΚΑΥΚΙ – ΚΟΥΡΟΥΝΑ – ΚΑΤΩ ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΝ.

-εξερεύνησις όλων των εν τη ζώνη εκάστου κατωκημένων τόπων και υπόπτων περιοχών.

-σύνδεσμος θα επιζητείτο μετά τμημάτων ΙΙ Μεραρχίας από ΒΡΑΓΙΑΝΑ μετά των τοιούτων της VΙΙΙης εις γέφυραν ΤΕΜΠΛΑΣ και εις κάτω ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΝ.

ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΟΡΕΙΑΣ

1ος Σταθμός Πορείας. ΚΟΥΦΑΛΑ – ΧΡΥΣΟΝ – ΜΠΟΤΣΙΑΝΗ – ΧΡΥΣΟΒΑ.

2ος Σταθμός πορείας. ΓΑΒΡΕΝΑ – ΜΥΡΙΣΙ – ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ – ΛΗΜΕΡΙ -ΤΟΠΟΛΙΑΝΑ.

3ος Σταθμός Πορείας. ΚΑΚΑΡΙΑ – ΚΑΜΑΡΙΑ – ΑΓΡΑΦΑ – ΦΤΕΡΗ – ΓΡΑΝΙΤΣΑ – ΒΕΛΤΣΙΣΤΑ.

ΓΕΓΟΝΟΤΑ

Τα Τμήματα εξώρμησαν εκ της Β.Ε. την 0530 της 7-4-47 συμφώνως τη δοθείση αποστολή των.

Ως σύνδεσμοι της Διοκήσεως μετά των φαλάγγων απεστάλησαν διά μεν το 618 Τάγμα ο Λοχαγός Λυριντζής Αθαν. Διευθυντής του Α/2 Γραφείου, διά δε το 617 Τάγμα ο Ταγ/ρχης Αργυρόπουλος Α. του Α/1 Γραφείου.

α)     617 ΤΑΓΜΑ (Δύο φάλαγγες)

Κινηθέν κατά τους άξονας ΒΙΝΙΑΝΙ – ΜΥΡΣΙ – ΑΓΡΑΦΑ και ΒΙΝΙΑΝΙ – ΚΟΥΦΑΛΑ – ΜΑΥΡΟΜΑΤΙ – ΓΑΒΡΙΝΑ – ΚΑΚΑΡΙΑ ουδεμίαν αντίστασιν συνήντησε μέχρι του πρώτου Σταθμού πορείας πλήν  της αριστεράς φάλαγγος η οποία μετά μάχην μιας ώρας περίπου κατέλαβε την 1930 ώραν το χωρίον ΧΡΥΣΟΝ.

Η συναντηθείσα αντίστασις ανήρχετο εις 20-30 συμμορίτας μετ’ αυτομάτων όπλων.

Τα χωρία ΑΛΙΦΑΡΙ – ΓΟΥΡΔΟΣ και ΧΡΥΣΟΝ ευρέθησαν κενά κατοίκων πλήν  ελαχίστων εθνικοφρόνων παραμενόντων εις το χωρίον ΧΡΥΣΟΝ.

Το χωρίον τούτο κατά το πλείστον αριστερίζει καθ’ όσον εκ τούτου κατάγονται οι αρχηγοί συμμοριτών Ερμής (Πριόβολος) και Τσιλιγιάννης (ή Λευτέρης).

β)     ΔΙΛΟΧΙΑ ΜΑΝΕΤΤΑ

Κινουμένη κατά τον άξονα Δ& ΒΙΝΙΑΝΗΣ – ΚΡΕΝΤΗ ΠΛΗΟΥ – ΚΕΡΑΣΟΒΟΝ – ΜΠΟΤΣΙΑΝΙ – ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ – ΦΤΕΡΗ από της 0830 ώρας μέχρι της 1330 ενεπλάκη εις αγώνα μετ’ εχθρού κατέχοντος την τοποθεσίαν την δασωμένην Βορ. και Β.Δ. υψωμάτων ΚΕΡΑΣΟΒΟΥ.

-ο κατέχων την τοποθεσίαν ταύτην εχθρός υπελογίσθη εις 100 συμμορίτας μετά 7 αυτομάτων οπλο/λων εξ ων 1 βαρύ πολυβόλον. Το χωρίον ΚΕΡΑΣΟΒΟΝ κατελήφθη την 1000 ώραν.

Απώλεια εχθρού

Εξακριβωθέντες επί πεδίου μάχης 1 συμμορίτης και πιθανώς πλείονες.

Ημετέρων 2 ελαφρώς τραυματίαι.

Η φάλαγξ αύτη λόγω της μάχης εστάθμευσε εις περιοχήν ΚΡΕΝΤΗ ΠΛΙΟΥ μη αφιχθείσα εις τον α. Σταθμόν πορείας της.

γ)     3/618 υπό Δ/σιν του Ταγ/ρχου ΜΠΕΧΡΑΚΗ.

Κινούμενος κατά τον άξονα ΦΡΑΓΚΙΣΤΑ – ΣΚΑΡΝΟΤΟΠΙ – ΜΠΟΤΣΙΑΝΙ – ΒΟΥΛΠΙ – ΛΗΜΕΡΙ – ΓΡΑΝΙΤΣΑ – ΒΕΣΤΣΙΣΤΑ συνεπλάκη από 0930 μέχρι 1500 με δύναμιν 60 συμμοριτών εις γέφυραν ΜΑΝΩΛΗ και ΚΑΣΤΡΟ (Χ.599698)

απώλειαι εχθρού. ανευρεθέντες 6 νεκροί

ημετέρων. μηδέν

ο εχθρός καταδιωχθείς ετράπη πρός ΒΟΥΛΠΗΝ

Η φάλαγξ εστάθμευσε εις ΜΠΟΤΣΙΑΝΙ.

δ)     618 (μείον 2 λόχοι) υπό την Δ/σιν Ταγ/ρχου ΚΑΛΛΙΚΟΡΔΗ

Άξων κινήσεως. ΤΡΙΠΟΤΑΜΟΝ – ΧΡΥΣΟΒΑ – ΓΡΑΝΙΤΣΑ.

Η φάλαγξ αύτη κατά την 6ην τρέχοντος ενώ κατευθύνετο πρός ΤΡΙΠΟΤΑΜΟΝ πρός κατάληψιν της Β.Ε. συνεπλάκη επί μίαν περίπου ώραν μετά συμμοριτών.

απώλειαι εχθρού. 5 νεκροί εξακριβωθέντες, 1 τραυματίας

ημετέρων. εις οπλίτης Δημόπουλος, εις ημίονος

Η φάλαγξ αύτη κατά την 7ην ήχθη εις τον καθορισθέντα αυτής σταθμόν πορείας.

8-4-47

α)     617 ΤΑΓΜΑ

Η δεξιά φάλαγξ του Τάγματος τούτου υπό τον Ταγ/ρχην ΑΛΕΥΡΑΝ περί την 1315 ανέφερε ότι τα υψώματα ΠΡΟΣΗΛΙΑΚΟ και ΜΑΡΑΘΟΣ κατέχονται και ητήσαντο την επέμβασιν αεροπορίας ήτις και διετέθη κατόπιν αιτήσεως του Σώματος.

Η επέμβασίς της υπήρξε ανεπιτυχής καθ’ όσον επολυβόλησε τα ημέτερα τμήματα αιφνιδιαστικώς και άνευ προειδοποιήσεως εκλαβούσα ταύτα ως εχθρικά ευτυχώς άνευ θυμάτων.

Η ετέρα φάλαγξ ουδεμίαν αντίστασιν συνήντησε.

Ούτω το Τάγμα την εσπέραν στάθμευσε εις ΜΥΡΙΣΙ-ΓΑΒΡΙΝΑ.

β)     ΔΙΛΟΧΙΑ ΜΑΝΕΤΤΑ εστάθμευσε εις συνοικισμόν ΣΥΧΝΙΚΟ χωρίς να συναντήσει αντίστασιν.

γ)     618 ΤΑΓΜΑ

4ος Λοχος. υπό Ταγ/ρχην ΓΚΕΡΕΚΟΝ ενώ επροχώρει πρός συνοικισμόν ΣΦΟΛΙΑΝΑ συνεπλάκη μετά 35μελούς συμμορίας εις την περιοχήν ταύτην ην και ανέτρεψε.

απώλειαι εχθρού. 2 τραυματίαι εις χείρας ημετέρων περιήλθον εν πολυβόλον ΜΠΡΕΝΤΑ και εν αυτόματον ΤΟΜΣΟΝ. Το Τάγμα εις το τέλος της ημέρας εστάθμευσε ως κατωθι.

3ος Λόχος. εις ΛΗΜΕΡΙ

Υπόλοιπον 618 Τάγματος. ΤΟΠΟΛΙΑΝΑ

δ)     ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΣ

Η 72 Ταξιαρχία αντιμετωπίζουσα σοβαρώς το πρόβλημα του εφοδιασμού των Μονάδων της εγκαίρως καίτοι τμήματά της από της Β. εξορμήσεως είχον εφοδιασθεί διά 4 ημερών τροφών, στερουμένη δε κτηνών αφ’ ενός μεν λόγω της προσωρινής διαθέσεως των κτηνών του ορεινού Λόχου Μεταφορών της, αφ’ ετέρου δε λόγω μη αφίξεως  αρχικώς μεν 80, μεταγενεστέρως δε 50, εισέτι κτηνών άτινα θα προωθούντο μερίμνη της 74 Ταξιαρχίας, προέβη εις την αναγκαστικήν μίσθωσιν ετέρων 100 κτηνών των πέριξ χωρίων.

Πράγματι περί την 1200 ώραν της 8ης συνεκεντρώθησαν 100 κτήνη διαφόρων κατηγοριών (ημίονοι, όνοι, ίπποι) και την 1400 ώραν ανεχώρησαν πρός ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ με διάφορα εφόδια.

Διά την προστασίαν τούτων διετέθη ο Λόχος εφεδρείας 2/618 και 3ος Λόχος Χωροφυλακής.

Μετά της ως άνω φάλαγγος προωθήθη και υποκλιμάκιον Χειρουργείου. Ο Λόχος Χωροφυλακής κατόπιν διαταγής του Σ.Στρατού διετάχθη να εγκατασταθή εις ΚΕΡΑΣΟΒΟΝ με αποστολήν να ελέγχη την περιοχήν, και εξασφαλίζη την προστασίαν του άξονος εφοδιασμού και οργανώση την περιοχήν του κτλ.

Η φάλαγξ αύτη μετά διήμερον πορείαν διά μέσου δυσκολωτάτου και εις απίστευτον βαθμόν δυσβάτου εδάφους αφίχθη εις τον προορισμόν της άνευ επεισοδίου τινός, την εσπέραν της 9ης Απριλίου

9-4-47

Δεξιά φάλαγξ 617 ΤΑΓΜΑΤΟΣ

(Διλοχία υπό ΑΛΕΥΡΑΝ). Κινουμένη κατά τον άξονα ΓΑΒΡΙΑΝΑ – ΦΕΙΔΟΣΚΑΛΑ – ΚΑΜΑΡΙΑ και αφιχθείσα περί την 1200 ώραν συνήντησε ισχυράν αντίστασιν εις περιοχήν (Χ693828) βληθείσα υπό 4 πολυβόλων και άλλων αυτομάτων όπλων, η κίνησίς της ήτο δυσκολωτάτη λόγω του δυσβάτου μοναδικού και κεκαλυμμένου υπό χιόνος δρομολογίου παράκαμψις αντιστάσεων αδύνατος λόγω του αποτόμου και διακεκομμένου εδάφους. Προ της καταστάσεως ταύτης η Ταξιαρχία ητήσατο την υποστήριξιν αεροπορίας, ήτις επεμβάσα περί 1700 ώραν έσχε επιτυχή αποτελέσματα. Μετά ταύτα η φάλαγξ επροχώρησε πλήν  αι αντιστάσεις επολλαπλασιάσθησαν. Η Ταξιαρχία πρός διευκόλυνσιν της κινήσεως διέταξε την εις ΑΓΡΑΦΑ αφιχθείσαν φάλαγγα περί 1800 ώραν όπως κινηθή πρός ΚΑΥΚΙ και απειλήση τα νώτα των ανθισταμένων εις ύψωμα ΦΕΙΔΟΣΚΑΛΑ συμμοριτών ούτω η δεξιά φάλαγξ λόγω των συναντηθεισών αντιστάσεων εστάθμευσεν εις περιοχήν αμέσως βορείως ΠΡΟΣΗΛΙΑΚΟΥ.

Η ετέρα φάλαγξ του 617 Τάγματος εκινήθη άνευ επεισοδίων, πλήν  παρενοχλητικών τινων πυρών προερχομένων εκ των ύπερθεν της πόλεως υψωμάτων και τελικώς εστάθμευσεν εις ΑΓΡΑΦΑ εις α αφίχθη περί την 1830 ώραν.

Απώλειαι εκ της δεξιάς φάλαγγος. 2 οπλίται ελαφρώς τραυματίαι. 1 ιδιώτης (σύνδεσμος). Πραγματοποιηθείσα διάταξις εις το τέλος της ημέρας

-Διλοχία ΑΛΕΥΡΑ εις θέσιν Β. ΠΡΟΣΗΛΙΑΚΟΥ

-Δ/σις 617 Τάγματος συν 2 λόχου ΑΓΡΑΦΑ.

ΔΙΛΟΧΙΑ ΜΑΝΕΤΤΑ. Εξορμήσασα την πρωίαν της 9ης κατά τας μεσημβρινάς ώρας ενεπλάκη μετ’ εχθρού κατέχοντος τα υψώματα ΝΕΥΡΟΥΤΣΙΚΟΥ (Χ-5978). Κατόπιν επιτυχούς ενεργείας της ο εχθρός υπεχώρησε αποσυρθείς πρός ΕΠΙΓΓΙΑΝΑ και ΦΤΕΡΗΝ.

Απώλειαι εχθρού 7 τραυματίαι

Ημετέρων. Μηδέν

Περί την 1200 ώραν ο 5ος Λόχος εκινήθη πρός ΦΤΕΡΗΝ διά δρομολογίου κατά μήκος της κορυφογραμμής ΦΟΥΡΚΑ (Χ.5779) πρός ΦΤΕΡΗΝ.

Την εσπέραν η φάλαγξ εστάθμευσε εις περιοχήν ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ και βορείως τούτου.

618 ΤΑΓΜΑ. Κατά την διαρκειαν της πορείας του δεν συνήντησε αντίστασιν, το δε εσπέρας της 9ης είχε την κάτωθι διάταξιν.

-Σ.Δ.Τ. συν    Λόχος εις ΓΡΑΝΙΤΣΑ

Λόχος εις ΒΕΛΤΣΙΣΤΑ

Λόχος εις ΤΟΠΟΛΙΑΝΑ

10-4-47

Δεξιά Φάλαγξ 617. Η προ του μετώπου της σημειωθείσα αντίστασις λόγω της σημειωθείσης κινήσεως από ΑΓΡΑΦΑ απεσύρθη κατά την διάρκειαν της νυκτός και ούτω η φάλαγξ διά του 1ου Λόχου ήχθη εις ΚΑΥΚΙΑ (6889), διά δε του 2ου Λόχου εις περιοχήν ΚΑΜΑΡΙΑ.

ΔΙΑΤΑΞΙΣ ΤΑΓΜΑΤΟΣ

-Σ.Δ.Τ. ΑΓΡΑΦΑ

λόχος ΚΑΜΑΡΙΑ

λόχος ΚΑΥΚΙΑ

λόχος ΚΟΥΚΟΥΡΟΥΝΤΖΟΣ

Κεντρική φάλαγξ

5 Λ.Ο.Κ. ενισχυθείς και υπό Διμοιρίας λόχου του 624 Τάγματος συνεπεία της σημειωθείσης αντιστάσεως εις υψώματα ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ (Χ6082) – ΛΙΑΚΟΥΡΑ (Χ.5984) και κατόπιν τριώρου μάχης έφθασε περί την 1200 ώραν εις ΦΤΕΡΗΝ.

απώλειαι εχθρού. νεκροί 5

ημετέρων. Τραυματίας 1

ΔΙΑΤΑΞΙΣ

624 Λόχος ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ από (9-4-47)

5 Λ.Ο.Κ. ΦΤΕΡΗΝ

Το 618 Τάγμα έλαβε την επαφήν μετά τμημάτων VΙΙΙ Μεραρχίας εις Γέφυραν ΤΕΜΠΛΑΣ. Ουδεμία μεταβολή εις την διάταξιν.

11-4-47

Ουδεμία μεταβολή εις την εν γένει διάταξιν της Ταξιαρχίας κατά την ημέραν ταύτην επραγματοποιήθη εγκαίρως ο σύνδεσμος εις Κάτω ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟ μετά τμημάτων VΙΙΙ Μεραρχίας.

Κατά την 3 ώραν προσεβλήθησαν τα τμήματα ΦΟΥΡΝΑ αιφνιδιαστικώς και έσχον απωλείας 4 οπλίτας νεκρούς. Ο εχθρός μετά 30 λεπτά απεκρούσθη.

12-4-47

Από της πρωίας της 11ης ήρξατο χιονοθύελλα επιτεινομένη συνεχώς και εντόνως.

Αντίσκηνα ανδρών ανηρπάγησαν υπό του πνέοντος σφοδρού ανέμου.

Τα τμήματα δοκιμάζονται σκληρώς ευρισκόμενα υπό λίαν δραματικάς συνθήκας.

Προ της καταστάσεως ταύτης ενεκρίθη και η Ταξιαρχία από της 11 διέταξε όπως ληφθώσι πάντα τα ενδεικνύμενα μέτρα διά την συντήρησιν του εμψύχου υλικού χρησιμοποιουμένων πρός τούτο των κατωκημένων τόπων και υπηνέμων περιοχών χωρίς να ελαττωθώσι τα μέτρα ασφαλείας.

Η συνεχισθείσα χιονοθύελλα καθ’ όλην την ημέραν ώθησε τους άνδρας να κατέλθωσι από ΚΑΥΚΙΑ εις ΑΓΡΑΦΑ.

Εν ω χρόνω, ο εν ΑΓΡΑΦΟΙΣ ευρισκόμενος υποδιοικητής του Τάγματος Ταγ/ρχης Αλευράς Δημ. μετέβαινε πρός ΚΑΥΚΙΑ πρός συγκρότησιν του λόχου μετά πολιτών και στρατιωτών και προπορευόμενος τούτων πρός διάνοιξιν οδού ενέπεσε εις ενέδραν βληθείς εξ αποστάσεως 2 μέτρων και εφονεύθη.

-Πυκνοτάτη ομίχλη επεκράτει μη επιτρέπουσα την ορατότητα πλέον του μέτρου.

-Εκ των διαρρευσάντων ανδρών του λόχου απεκλείσθησαν εντός των χιόνων επιζώντες υπό δραματικάς συνθήκας εις αξιωματικός μετά 14 οπλιτών εν οις και η συσκευή του ασυρμάτου.

-Από τον λόχον ΚΑΥΚΙΑ ουδεμία πληροφορία από 11 λόγω τελείας διακοπής του συνδέσμου, συνεπεία πτώσεως χιόνος και της καλύψεως του μοναδικού ορεινού δρομολογίου από ΑΓΡΑΦΑ διά ΚΑΥΚΙΑΣ πρός ΚΑΜΑΡΙΑ.

ΔΙΑΤΑΞΙΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

-617 Τάγμα (μείον 2 Λόχος)

-2 Λόχος 617

-5 Λόχος

-Λόχος 624

-618 Τάγμα (μείον δύο Λόχοι)

-Λόχος Τάγματος

-Λόχος Τάγματος

ΑΓΡΑΦΑ

ΚΑΜΑΡΙΑ

ΦΤΕΡΗ

ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ

ΓΡΑΝΙΤΣΑ

ΒΕΛΤΣΙΣΤΑ

ΤΟΠΟΛΙΑΝΑ

13-4-47

Η κακοκαιρία μαίνεται. Κατεβλήθησαν προσπάθειαι διά την ανεύρεσιν των απουσιαζόντων και διά την επίτευξιν συνδέσμου μετά του 2/617 εις ΚΑΜΑΡΙΑ.

-Διά την ανεύρεσιν απεστάλη Λόχος, πραγματοποιηθείσης της συγκεντρώσεως.

Συνελήφθησαν 29 συμμορίται εν οις μια γυνή. Μεταξύ των άνω συγκαταλέγονται 3 τραυματίαι.

Επιπλέον ευρέθη νεκρός εις Καπετάνιος αγνώστου επωνύμου διά την εξακρίβωσιν της ταυτότητός του εδόθησαν αι δέουσαι διαταγαί.

Διάταξις τμημάτων αμετάβλητος.

14-4-47

Διλοχία 617 εκινήθη πρός ΚΑΥΚΙΑ πρός καταδίωξιν συμμοριτών.

Ομοίως επετεύχθη και ο από αέρος ανεφοδιασμός των Τμημάτων ΚΑΜΑΡΙΑ – ΚΑΥΚΙΑ.

15-4-47

Διετάχθη η μεταστάθμευσις του Λόχου Χωρ/κής ΔΟΜΝΙΤΣΑ εις ΚΡΙΚΕΛΟΝ και η υπαγωγή τούτου υπό την Διοίκησιν Χωρ/κής ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ.

Ομοίως η ενέργεια του 613 πρός ΒΡΑΧΑ όπου φέρονται συγκεντρώσεις.

Κατόπιν θετικών πληροφοριών ότι τα υπόλοιπα Τάγματος ΣΟΦΙΑΝΟΥ (200) περίπου εις αθλίαν κατάστασιν απορρίψαντα οπλισμόν εκινούντο πρός ΚΑΡΟΠΛΕΣΙ-ΣΤΑΪΚΑ (Χ.7390), παρεκλήθη η Στρατιά Διά Α.Π. 23045/15-4-47 να προωθήση ταχύτερον τμήματα του  Β’ΣΣ ώστε να κυκλωθούν αι εις ΒΡΑΓΓΙΑΝΑ και ΣΤΑΪΚΑ ομάδες συμμοριτών αι άνευ ηθικού υποχωρήσασαι υπό την πίεσιν της 72 Ταξιαρχίας.

16-4-47

Κατόπιν της πληροφορίας ότι τμήματα  Β’ΣΣ  θα κινηθώσι πρός ΒΡΑΓΚΙΑΝΑ και ΜΠΟΥΡΜΠΟΥΤΣΙΛΙΑ (Χ.6894) διετάχθη διά Α.Π. 23046α/16-4-47 διαταγής Σ. Στρατού η 72 Ταξιαρχία όπως επιδιώξη σύνδεσμον πρός ΤΡΙΔΕΝΔΡΟΝ (Χ. 6389) – ΓΡΑΜΜΕΝΗ (Χ .6890). Αποσταλείσαι αναγνωρίσεις και έρευναι πρός άνω περιοχάς ουδέν ανεύρον 613 τάγμα συνεπλάκη με λόχον συμμοριτών ΛΥΚΟΜΝΗΜΑΤΑ (Χ. 8774) ους ανέτρεψεν συλληφθέντων 3 αιχμαλώτων.

17-4-47

Διά Α.Π. 23103α/17-4-47 αναφοράς Σ.Στρατού πρός Ι Στρατιάν και ΓΕΣ υπεβλήθησαν προτάσεις δι’ επιθετικήν ενέργειαν περιοχήν ΛΙΠΟΥΧΙ – ΡΕΝΤΙΝΑ – ΠΑΠΑ – ΔΕΡΕΛΗ, όπου σοβαραί συγκεντρώσεις συμμοριτών.

-Τμήματα 71 Ταξιαρχίας επετέθησαν κατά συμμορίας  ΜΠΕΛΗ εις ΜΕΣΟΧΩΡΙ (Υ. 0951) – ΚΑΣΤΑΝΙΑ (Υ. 1150) ην κατεδίωξαν πρός ΝΕΟΧΩΡΙΟΝ ΥΠΑΤΗΣ. Λάφυρα εν πολυβόλον και 6 δοχεία βενζίνης.

-Επετεύχθη σύνδεσμος 72 Ταξιαρχίας μετά τμημάτων ΙΙ Μεραρχίας εις ΤΡΙΔΕΝΔΡΟΝ – ΚΑΤΑΡΑΧΙΑΣ (Χ.6892). Πληροφορίαι ότι πολλοί συμμορίται απέθανον εκ χιονοθυέλλης. Ομοίως εξηκριβώθησαν 6 ακόμη νεκροί μάχην ΚΕΡΑΣΟΒΟΥ 7ην Απριλίου.

18-4-47

Διαταχθείσαι έρευναι 72 Ταξιαρχίας Β. και Β.Α. ΑΓΡΑΦΩΝ απέφερον (όπλα-πυρ/κά-υγειον. υλικόν)

-Επετεύχθη προσωπικώς σύνδεσμος Δ/τού 617 Τάγματος και υποδ/τού 560 Τάγματος εις ΚΑΤΑΡΑΧΙΑΝ (Χ.6892). Εις ΚΑΤΑΡΑΧΙΑΝ ανευρέθησαν έτερα 50 πτώματα συμμοριτών.

19-4-47

Τακτικόν Στρατηγείον Σώματος μετεκινήθη εκ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ από 0800 ώρας πρός ΛΑΜΙΑΝ όπου αφίχθη 1730 ώραν. Κατά μετακίνησίν του εις θέσιν ΡΑΧΗ ΤΥΜΦΡΗΣΤΟΥ (Χ. 8357) διμοιρία Προστασίας του συνεπλάκη με λόχον συμμμοριτών δυνάμεως 120 περίπου ον απώθησε πρός ΝΕΟΧΩΡΙΟΝ αφήσας επί τόπου δύο νεκρούς ένα αιχμάλωτον 3 τυφέκια. Έρευναι 72 Ταξιαρχίας  ανεύρον εις Χ.6992 (ΝΤΑΛΛΑ) 20 συμμορίτας νεκρούς συνέλαβεν 5 αιχμαλώτους και παντοίον υλικόν. Λόχος Χωρ/κής ΚΡΙΚΕΛΛΟ συνέλαβε εις ΑΝΙΑΔΑ 5 αιχμάλωτους ένα τηλέφωνον εις ενέδραν.

20-4-47. Διάταξις αμετάβλητος. Ουδέν το αξιοσημείωτον.

Συμπλοκή 6ου Λόχου Χωρ/κής μετά συμμορίας ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ εις ΨΗΛΟ ΧΩΡΙΟ απώθησε ταύτην πρός ΚΕΡΑΣΙΕΣ (Χ.9328).

Απώλειαι ανά εις νεκρός εκατέρωθεν.

Εξεδόθη η Α.Π. 23119 Διαταγή Σώματος διά την οργάνωσιν επιτελείου 85 Περιοχής.

ΕΠΙΤΕΥΧΘΕΝΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Από 7 μέχρι 20 Απριλίου

α)     Απώλειαι εχθρού εξακριβωθείσαι επί τόπου

-Νεκροί εκ συμπλοκών εξακριβωθείσαι επί τόπου

-Αιχμάλωτοι (εξ ων 9 γυναίκες)

-Τραυματίαι

ΣΥΝΟΛΟΝ

180

54

14

248

β)     Φέρονται εκ πληροφοριών μη εξακριβωθείσας πολλοί τραυματίαι και θανόντες εκ συμπλοκών και χιονοθυέλλης.

γ)     ΟΠΛΙΣΜΟΣ

 

Τυφέκια

Πολυβόλα

ΣΤΕΝ

Βλήματα Όλμων 2’

Πλήρεις ταινίαι Πολ/λων

Κιβώτια υγειον. Υλικού

Αιγοπρόβατα ανταρτών

Αρχείον ΑΓΡΑΦΩΝ

59

3

3

25

20

4

115

δ)     Απώλειαι ημετέρων

72 Ταξιαρχίας. Νεκροί Ταγ/ρχης ΑΛΕΥΡΑΣ και εις οπλίτης

Τραυματίαι οπλίται 4

613 Τάγματος. Νεκροί υπολ/γός ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ και 4 οπλίται. Τραυματίαι 4 οπλίται

Σύνολον νεκροί 7, τραυματίαι 8

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΘΕΙΣΑΙ ΔΥΣΧΕΡΕΙΑΙ

α)     Η ανατεθείσα τη 72 Ταξιαρχία αποστολή ήτο μια των δυσχερεστάτων επιχειρήσεων λόγω του κατ’ εξοχήν ορεινού εδάφους, εξαιρετικώς δυσβάτου, λίαν διακεκομμένου και κεκαλυμμένου υπό δασών και της εκ τούτων απορρεούσης δυσχερείας από απόψεως ανεφοδιασμού.

-Η ανάγλυφος μορφή του εδάφους εντός του οποίου διεξήχθησαν αι επιχειρήσεις παρουσιάζει τα εξής κύρια χαρακτηριστικά.

ι)     Έδαφος κατ’ εξοχήν ορεινόν και κεκαλυμμένον με απόλυτον ύψος 1800-2000 μέτρα, δύσβατον και λίαν διακεκομμένον, δασώδες και διασχιζόμενον υπό βαθείων χαραδρών περιβαλλομένων υπό απροσίτων ορέων.

ιι)    Δρομολογία κινήσεως. Σχεδόν ανύπαρκτα, τα δε υπάρχοντα τοιαύτα εις χειρίστην κατάστασιν διασχίζοντα επικινδύνους στενωπούς και ανερχόμενα εις μεγάλα ύψη με αποτόμους κλίσεις.

ιιι)   Κατ’ εξοχήν άγονον και εν πολλοίς ακατοίκητον και ανεκμετάλλευτον εις επιτοπίους πόρους.

β)     Ο ανεφοδιασμός και διακομιδή τραυματιών από των πλέον προκεχωρημένων θέσεών μας ΚΑΜΑΡΙΑ – ΚΑΥΚΙΑ – ΒΕΛΤΣΙΣΤΑ καιμέχρι ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ δυσχερέστατος και διά την διαδρομήν του απαιτούνται 5-6 ημέραι πορείας τουλάχιστον.

γ)     Διά την ασφάλειαν του άξονος εφοδιασμού κατά την προώθησιν εφοδίων απαιτούνται διηνεκώς ισχυρά κινητά και στατικά μέτρα προστασίας, αντιμετωπιζόμενα κατά τας εκάστοτε προωθήσεις διά της αναθέσεως της προστασίας των εις τον μοναδικόν εφεδρικόν Λόχον της 72 Ταξιαρχίας μέχρι Π.Κ.Ε. (ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ).

ι)     Ο λόχος ούτος ήτο λίαν ανεπαρκής διά την εξασφάλισιν φάλαγγος μεταγωγικών εξ 170 ημιόνων, υποβαλλόμενος εις εξαντλητικήν πορείαν διαρκείας 4 ημερών μετ’ επιστροφής τους.

ιι)    Ήτο απαραίτητος ανάγκη όπως ο φόρτος της αναλαμβανομένης υπό τούτου αποστολής κατανέμεται διά της διαθέσεως και ετέρου επί πλεόν Τμήματος, εις τρόπον ώστε να ελαττούται κατά το ήμισυ κατανεμομένης ούτω της κοπώσεως διά εγκαταστάσεως ετέρου τμήματος αξιομάχου από ΚΕΡΑΣΟΒΟΥ μέχρι ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ.

ιιι)   Ο εκεί εδρεύων Λόχος Χωρ/κής από απόψεως μαχητικής ισχύος δεν ήτο εις θέσιν να αναλάβη μίαν τοιαύτην σοβαράν αποστολήν.

Έτερα διαθέσιμα τμήματα δεν υπήρχον λόγω της ανατεθείσης εις αυτά αποστολής επί τω σκοπώ της φράξεώς των από γραμμής ΚΑΜΑΡΙΑ – ΚΑΥΔΙΑ  – ΦΤΕΡΗ – ΒΕΛΤΣΙΣΤΑ – κατερχομένων πρός Νότον οδεύσεων.

δ)     Ο διατεθείς διά την μετακίνησιν των πλέον μεμακρυσμένων τμημάτων της από περιοχής ΡΕΝΤΙΝΑΝ  -ΡΟΒΟΛΙΑΡΙ ως χρόνος διά την συγκέντρωσιν όλων των τμημάτων της εν ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΩ και την εν συνεχεία προώθησίν των πρός ΦΡΑΓΚΙΣΤΑΝ και ΤΡΙΠΟΤΑΜΟΝ, ητο λίαν ανεπαρκής.

ε)     Εν τούτοις χάρις εις τα ληφθέντα προκαταρκτικά μέτρα, της εγκαίρου αποσυμφορήσεως των μετόπισθεν της εγκαίρου προωθήσεως της διαθεσίμου διλοχίας εις ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ και παρά τας ελλείψεις της εις μεταφορικά μέσα και τας συναντηθείσας δυσκολίας διά την εξεύρεσιν τούτων κατωρθώθη και επραγματοποιήθη .

ι)     Η συγκέντρωσις 2 ταγμάτων + διλοχία. Πυρ/ρχία 25 λιβρών συν Ολμαρχία και λοιπών Ταξιαρχικών τοιούτων εντός μιας ημέρας.

ιι)    Να εξοικονομήση χρόνον δύο ημερών διά την έγκαιρον προσαρμογήν της διατάξεως των τμημάτων τη εις την Β.Ε. (ΤΡΙΠΟΤΑΜΟΣ-ΦΡΑΓΚΙΣΤΑ) απέχουσα από ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ 2 ημερών πορείας τουλάχιστον.

ιιι)   Να αχθή εις τον τελικόν αντικ. σκοπόν  ΚΑΜΑΡΙΑ – ΚΑΥΚΙΑ – ΚΟΡΟΥΝΑ – ΦΤΕΡΗ – ΒΕΛΤΣΙΣΤΑ εντός τριών ημερών αντί των προβλεπομένων 4 τοιούτων, παρά τας εδαφικάς δυσχερείας και τας καθ’ οδόν συναντηθείσας αντιστάσεις και εν μέσω πάντοτε δυσχερεστάτων εδαφικών και καιρικών συνθηκών.

ιυ)   Επέτυχε λόγω της ενσκηψάσης σφοδροτάτης χιονοθυέλλης τον ανεφοδιασμόν των αποκεκλεισμένων τμημάτων της ιδίας περιοχής ΑΓΡΑΦΩΝ – ΚΑΜΑΡΙΑ – ΦΤΕΡΗΣ, απ’ αέρος χάρις εις την προσωπικήν επέμβασιν του Διοικ. Σ.Στρατού κατόπιν αιτήσεως της Ταξιαρχίας.

Εν Λαμία τη 21 Απριλίου 1947

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ Α.Σ.ΣΤΡΑΤΟΥ
Τ.Υ.

Θ. ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ
ΥΠΟΣΤΡΑΤΗΓΟΣ

check date–Προσβολαί στόχων από Αεροπορία, 1 ΣΤΡΑΤΙΑ/19 Απρ 1947

Θέμα :Προσβολαί στόχων
παρά της Αεροπορίας                                      ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ
ΑΚΡΩΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ
Προς :  Δ/τήν Β’ Σ. Στρατού                                        1η Στρατιά
Κοιν. :ΓΕΣ /Α2                                                          ΙΣ/104α /Α2
Γ’ Σ.Σ.
Α.Δ.Α.Σ.
ΑΙ-Α2

1.         Διαρκουσών των επιχειρήσεων «ΑΕΤΟΣ» παρέστη ανάγκη προσβολής παρά της Αεροπορίας ωρισμένων κατωκημένων τόπων (δια πολυβολισμών και ρουκεττών) – και τινων πολύ μακράν της περιοχής επιχειρήσεων – με άγνωστα αποτελέσματα.

2.Είναι αληθές, ότι αι τοιαύται ενέργειαι θα έσχον τον ανάλογον ψυχολογικόν αντίκτυπον επί των συμμοριτών, αλλά είναι φυσικόν και ενδεχόμενον να επλήγησαν και χωρικοί και τινες αθώοι, οίτινες βάσει των προκυρήξεων της Στρατιάς και του Σώματος Στρατού ώφειλον να παραμείνωσι εντός των οικιών των, ενδεχομένως δε να εξεβιάσθησαν παρά των συμμοριτών να εμφανισθώσιν επιδεικτικώς ίνα επισύρωσι την αεροπορικήν προσβολήν, δι’ ευνοήτους λόγους. Συνέχεια

Επιχείρηση ΑΕΤΟΣ-Σύντομη Εκθεση, ΓΕΣ/ΔΕΠΙΧ, 1947

ΓΕΝΙΚΟΝ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ ΣΤΡΑΤΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Σύντομος Έκθεσις

Επιχειρήσεως «ΑΕΤΟΣ» από 5ης Απριλίου μέχρι 12ης Απριλίου

Από 5ης μέχρι 8ης Απριλίου εγένοντο προκαταρτικαί κινήσεις των μονάδων, ίνα αχθώσιν περιμετρικώς της εκκαθαριστέας ζώνης και έναντι των κατευθύνσεων ενεργείας των.

Η εκκαθαριστέα ζώνη καθορίζεται.

 

Από Ανατολών

 

Από Νότου

 

Από Δυσμών

 

Από Βορρά

 

-υπό του ποταμού ΜΕΓΔΟΒΑ – είσοδοι υψιπέδου ΝΕΥΡΟΠΟΛΕΩΣ – ΟΡΟΣ ΚΟΖΑΚΑ.

-υπό της ορεινής περιοχής ΦΟΥΡΝΑ νοτίως ΑΓΡΑΦΩΝ – γέφυρα ΤΕΜΠΛΑΣ επί ΑΧΕΛΩΟΥ.

-υπό του ΑΧΕΛΩΟΥ μέχρι ΜΕΤΣΟΒΟΥ και

-υπό της εγκαρσίας οδού ΜΕΤΣΟΒΟΥ – ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ

Την 9ην Απριλίου και από 5.30’ ώρας αι Μονάδες υποστηριζόμεναι υπό Πυροβολικού ανεπτυγμένου κυρίως πρός ανατολάς της άνω ζώνης επέτυχον.

α)     Να γίνωσι κύριαι των εισόδων του υψιπέδου Νευροπόλεως εγκαίρως αρθεισών όλων των αντιστάσεων των αμυνομένων επί του υψιπέδου τούτου (Συγκρότημα ΙΙ Μεραρχίας).

β)     Να θέσωσι πόδα επί των γεφυρών του Αχελώου από δυσμών και να δημιουργήσωσι ευρέα προγεφυρώματα αιφνιδιαστικώς επί τούτου, ώστε η πρός δυσμάς διαφυγή των συμμοριτών διά των γεφυρών του Αχελώου να καταστή αδύνατος (Νότιον συγκρότημα VΙΙΙ Μεραρχίας).

γ)     Να εξασφαλίσωσι τους ορεινούς κόμβους ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ – ΔΟΚΙΜΙ – ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, ώστε η πρός βορράν διαρροή των συμμοριτών να κλεισθή.

δ)     Από Νότου να πιεσθώσι αι αντιστάσεις των συμμοριτών ωθηθέντων πρός ΑΓΡΑΦΑ και ΓΡΑΝΙΤΣΑ.

ε)     Τέλος ο κύριος όγκος των συμμοριτών (5 Τάγματα) να περικλεισθή εις περιοχήν ΑΡΓΙΘΕΑΣ διά τολμηράς αιχμής δημιουργηθείσης πράγματι υπό της 41ης Ταξιαρχίας καταλαβούσης διά του δεξιού της την ΑΡΓΙΘΕΑΝ (ΚΝΙΣΟΒΟΝ) και τμημάτων της VΙΙΙης διά γεφύρας ΚΟΡΑΚΑ – ΠΕΤΡΩΤΟΝ πρός ΑΡΓΙΘΕΑΝ.

Από 9ης μέχρι 12ης η έκτασις της εκκαθαριστέας ζώνης διεχωρίσθη τελείως εις δύο τοιαύτας, εις την νοτίαν (περιοχή Αργιθέας Αγράφων) και εις την βορείαν (ΠΕΡΤΟΥΛΙ ΚΡΑΝΙΑ).

Απώλειαι συνολικαί μέχρι 11ης Απριλίου

Συμμοριτών

 

 

Ημετέρων

Νεκροί εξακριβωθέντες

Αιχμάλωτοι

και υλικά τινά.

Νεκροί

    «

 

Τραυματίαι

23

21

 

1 Λοχαγός

(Πετρογιάννης)

3 Οπλίται

1 Οπλίτης

Εντύπωσις. Φαίνεται ότι οι συμμορίται εν τη προσπαθεία να αποφύγωσι την μάχην συνεκεντρώθησαν εις ΚΟΥΜΠΑΡΙΑΝΑ – ΒΛΑΣΣΗ – ΠΕΤΡΟΥΛΙΩΤΙΚΟΣ ποταμός. Δυνάμεις των εκεί υπολογίζονται εις 3 Τάγματα – βορειότερον δε δύο (ΑΡΓΙΘΕΑ).

Πληροφορίαι φέρουσι, ότι 40-50% της δυνάμεώς των, ως στρατολογηθέντες βιαίως θα διαρρεύσωσι πρός τα χωρία των, οι λοιποί θα προσπαθήσωσι να διαφύγωσι πρός βορράν εν τάξει. Εν περιπτώσει αδυναμίας θα διαλυθώσι καθ’ ομάδας, ότε η λεπτομερής εξερεύνησις διά της πληροφορίας και προδοσίας θα φέρωσι προοδευτικώς εν χρόνω το επιδιωκόμενον αποτέλεσμα. Δυνάμεις, όθεν, Χωροφυλακής και Στρατού, αίτινες θα κριθώσιν αναγκαίαι, όπως παραμείνωσιν εις την περιοχήν των επιχειρήσεων θ’ αναλάβωσι το έργον τούτο.

Επιχείρηση «ΑΕΤΟΣ»-Εξέλιξη επιχειρήσεων, Β’ΣΣ/ΑΑΠ229/10 Απρ 1947

————————————————-

ΘΕΜΑ: Εξέλιξις επιχειρήσεων

«ΑΕΤΟΣ»

ΠΡΟΣ: ΙΙ (Τ.Σ.), VΙΙΙ, ΙΧ

Μεραρχίας

ΚΟΙΝΟΠ: Ι Στρατιάν,  Α’ΣΣ. .

(Α1),  Β’ΣΣ  (Α1)

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ

ΑΥΣΤΗΡΩΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ

 

 

Β.Σ.Σ./Α.Α.Π. 229/Α1

904 τη 10.4.47

Αι κατωτέρω οδηγίαι σκοπόν έχουσι να προσανατολίσωσι τους Διοικητάς των Μ. Μονάδων επί των γενικών γραμμών εξελίξεως των επιχειρήσεων ΑΕΤΟΣ εν χώρω και χρόνω.

Αι προβλέψεις αύται δύνανται να διαιρεθώσιν εις τας κάτωθι φάσεις:

 1. ΠΡΩΤΗ ΦΑΣΙΣ

        α)    Κατάληψις κατοχή και διερεύνησις της περιοχής ΠΥΛΗ (Σ.6621) – ΜΟΥΖΑΚΙ (Σ.695175) – ΜΟΡΦΟΒΟΥΝΙ (Σ.762090) – ΑΕΤΟΦΩΛΗΑ (Σ.774050) – ρους του ΜΕΓΔΟΒΑ – ΑΓΡΑΦΑ (Χ.6686) – ΓΡΑΝΙΤΣΑ (Χ.5383) – ΝΕΟΝ ΑΡΓΥΡΙΟΝ (Χ.442892) – ρους του ΑΧΕΛΩΟΥ – ΜΕΣΟΧΩΡΑ (Σ.4125) – ΒΑΘΥΡΕΜΜΑΤΟΣ (Σ.4522) – ΠΑΛΗΟΚΑΡΥΑΣ (Σ.5718) – ΠΥΛΗ (Σ.6621).

        β)    Κατά την φάσιν ταύτην, διαρκείας ημερών τινων, θα χρησιμοποιηθώσιν άπασαι αι ήδη ευρισκόμεναι δυνάμεις πρός λεπτομερή και πλήρη διερεύνησιν της περιοχής. Κατά την αυτήν φάσιν αι Βορείως της γενικής γραμμής ΜΕΣΟΧΩΡΑ (Σ.4125) – ΠΑΛΗΟΚΑΡΥΑ (Σ.5718) – ΠΥΛΗ (Σ.6621) μέχρι της γραμμής ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ – ΜΟΥΡΓΚΑΝΙ (Σ.6353) – ΜΑΛΑΚΑΣΙ (Σ.4659) – ΜΕΤΣΟΒΟΝ (με ανατολικόν όριον την οροσειράν ΚΟΖΙΑΚΑ -ναι- και δυτικόν όριον τον ΑΧΕΛΩΟΝ) δρώσαι δυνάμεις διαθέτουσαι κατά πρώτον λόγον τα απαραίτητα τμήματα πρός παρεμπόδισιν διαφυγής συμμοριτών πρός Βορράν είτε και πρός Δυσμάς, διά του υπολοίπου των δυναμεών των και εντός του ορίου του δυνατού θα προβώσιν εις την κατοχήν και διερεύνησιν των κυριοτέρων κατωκημένων τόπων εν αναμονή αφίξεως και ετέρων δυνάμεων εκ της Νοτίου περιοχής διά την πλήρη διερεύνησιν.

 1. ΔΕΥΤΕΡΑ ΦΑΣΙΣ

        Μεταφορά δυνάμεων εκ της περιοχής Νοτίως ΜΕΣΟΧΩΡΑ (Σ.4125) – ΠΥΛΗ (Σ.6621) εις την Βορείως ταύτης περιοχήν διά την πλήρην διερεύνησιν ταύτης μέχρι της γραμμής ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ – ΜΕΤΣΟΒΟΝ.

        Κατά την φάσιν ταύτην προβλέπεται και η επέκτασις βορειότερον διά την απελευθέρωσίν της αμαξιτής οδού ΜΕΤΣΟΒΟΝ – ΝΕΑ ΚΟΥΤΣΟΥΦΛΙΑΝΗ (Σ.4461) – ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ.

 1. ΤΡΙΤΗ ΦΑΣΙΣ

        Αύτη χαρακτηρίζεται διά της παραμονής επί τόπου εις αμφοτέρας  τας άνω περιοχάς (Βορείαν και Νοτίαν) των απολύτως απαραιτήτων δυνάμεων πρός εδραίωσιν της κατοχής (Τάγματα τινά Πεζικού μετά Ταγμάτων τινών Χωροφυλακής) με εντολήν την εξ ολοκλήρου επιβολήν της τάξεως, καταστροφήν τυχόν εμφανιζομένων μικροσυμμοριών και αποκατάστασιν του Κράτους του Νόμου.

        Άπασαι αι υπόλοιποι δυνάμεις θέλουσι συγκεντρωθεί εις ωρισμένους χώρους πρός ανάπαυσιν, αναδιοργάνωσιν και μεταφοράν των εις άλλας περιοχάς δι’ εκτέλεσιν εκκαθαριστικών επιχειρήσεων.

        Αι ανωτέρω φάσεις δίδονται μόνον υπό μορφήν γενικών ενδείξεων, της μεταπτώσεως από της μιας εις την άλλην γενησομένην προοδευτικώς.

        Δι’ ειδικών διαταγών το Σ.Στρατού θα καθορίζη τα της μετακινήσεως δυνάμεων, τροποποιήσεως ζωνών ευθυνών, οργανώσεως Διοικήσεως κλπ.

        Προς το παρον διανύομεν την πρώτην φάσιν.

 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ Β.Σ.Σ.

Π. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΥΠΟΣΤΡΑΤΗΓΟΣ

Επιχείρηση «ΑΕΤΟΣ»-Δεύτερη Φάση, Β’ΣΣ/ΑΑΟ230/10 Απρ 1947

ΘΕΜΑ:  Δευτέρα φάσις επιχειρήσεων

«ΑΕΤΟΣ»

ΠΡΟΣ: ΙΙ (Τ.Σ.) – VΙΙΙ – ΙΧ

Mεραρχίας

ΚΟΙΝΟΠ: Ι Στρατιάν (Α1)- Α’ΣΣ. .

(Α1)-Β.Σ.Σ.(Α1)

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ

ΑΥΣΤΗΡΩΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ

 

 

 

Β΄Σ.Σ./Α.Α.Π. 230

904 τη 10.4.47

Εν συνεχεία πρός την υπ’ αριθμ. Α.Α.Π. 229/10.4.47 διαταγήν  Β’ΣΣ  (Α1) καθορίζονται ως εξής τα της μεταπτώσεως από της πρώτης εις την δευτέραν φάσιν και τα της διεξαγωγής ταύτης.

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑΝ ΦΑΣΙΝ

 1. ΙΧ ΜΕΡΑΡΧΙΑ.

        Βαθμιαία απαγκίστρωσις των Νοτίως ΠΟΡΤΑΪΚΟΥ δυνάμεών της, της ήδη Νοτίως ΠΟΡΤΑΪΚΟΥ ζώνης ευθύνης της μεταβιβαζομένης προοδευτικώς εις την ΙΙ Μεραρχίαν (Τ.Σ.), και μεταφορά των δυνάμεων τούτων Βορείως ΠΟΡΤΑΪΚΟΥ, εις διάταξιν προσαρμοζομένην διά την περαιτέρω ως κάτωθι αποστολήν των.

 1. VΙΙΙ ΜΕΡΑΡΧΙΑ.

        Προοδευτική συγκέντρωσις Βορείως ΒΑΘΥΡΕΜΜΑΤΟΣ των αναγκαιουσών κατά την κρίσιν της δυνάμεων, εκ των ήδη Νοτίως τούτου τοιούτων και κατάλληλος διάταξις τούτων διά την περαιτέρω αποστολήν των.

Η περιοχή γεφύρας ΜΕΣΟΧΩΡΑΣ καθώς και των λοιπών πρός Νότον γεφυρών ΜΥΡΟΦΥΛΛΟΥ, ΚΟΡΑΚΑ, ΝΕΟΥ ΑΡΓΥΡΙΟΥ και ΤΕΜΠΛΑΣ θα πρέπη να φυλαχθώσι διά των απαραιτήτων δυνάμεων.

 1. ΙΙ ΜΕΡΑΡΧΙΑ (Τ.Σ.):

        Επέκτασις πρός Βορράν, αντικαθιστώσα τας Νοτίως ΠΟΡΤΑΪΚΟΥ δυνάμεις της ΙΧ Μεραρχίας και ανάληψις της ευθύνης της μέχρι τούτου ζώνης.

 1. ΝΕΑ ΟΡΙΑ ΤΩΝ ΜΕΡΑΡΧΙΩΝ:

        α)    Μεταξύ ΙΙ (Τ.Σ.) και ΙΧ Μεραρχιών: ΜΕΓ. ΚΑΛΥΒΙΑ (Σ.8024) (εις ΙΧ) – ΠΥΛΗ (Σ.6621) (εις ΙΙ) – ΠΟΡΤΑΪΚΟΣ (εις ΙΙ) – ΚΑΡΑΤΣΟΥΝΙ (Σ.5120) (εις ΙΙ).

        β)    Μεταξύ ΙΙ (Τ.Σ.) και VΙΙΙ Μεραρχιών: ΠΡΟΠΑ (Σ.5218) (εις VΙΙΙ) – ΑΚΛΑΔΙΚ (Σ.5514) (εις ΙΙ) – ΛΟΥΤΣΑ (Σ.5410) (εις VΙΙΙ) – ΤΡΙΖΟΛΟΝ (Σ.5406) (εις ΙΙ) – ΜΟΥΖΙΚΙ (Χ.5696) (εις ΙΙ) και εν συνεχεία το όριον ως τούτο είναι καθωρισμένον δι’ Α.Α.Π. 195/3.4.47 διαταγής Β’ΣΣ./Α1 διά την VΙΙΙ Μεραρχίαν και το  Α’ΣΣ .

 1. ΜΕΣΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΔΙΑΘΕΣΙΝ ΤΩΝ ΜΕΡΑΡΧΙΩΝ

        α)    Τα ήδη τοιαύτα

        β)    Η ΙΙ Μεραρχία (Τ.Σ.) να έχη υπ’ όψιν της ότι ενδεχομένως μέρος των εις την διάθεσιν της ήδη Πεδινού Πυροβολικού και Όλμων 4,2’’ θα τεθή εκ νέου εις την διάθεσιν του  Β’ΣΣ  δι’ άλλας ανάγκας.

        γ)    Η ΙΙ Μεραρχία (Τ.Σ.) να έχη επίσης υπ’ όψιν της ότι ευθύς ως επιτεύχθη ο ανεφοδιασμός της 72 Ταξιαρχίας από Βορρά (ΚΑΡΔΙΤΣΑ  – υψίπεδον ΝΕΥΡΟΠΟΛΕΩΣ) θα διαταχθή η προώθησις ταύτης Βορειότερον. Ούτω θα είναι δυνατόν προοδευτικώς να απαγγιστρωθούν δυνάμεις της ΙΙ Μεραρχίας (Τ.Σ.) διά μελλοντικάς επιχειρήσεις.

 1. ΧΡΟΝΟΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΑΝΩΤΕΡΩ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

        Θα καθορισθή υπό του Σ. Στρατού συναρτήσει της προόδου επιτυχίας του σκοπού των επιχειρήσεων προ της φάσεως. Κατ’ αρχήν δεν θα βραδύνη. Αι Μεραρχίαι να μελετήσωσιν από τούδε την ταχείαν μετάπτωσίν των εις την δευτέραν φάσιν. Αι ΙΙ (Τ.Σ.) και ΙΧ Μεραρχίαι να έλθωσιν από τούδε εις προσωπικήν επαφήν διά την ρύθμισιν του ζητήματος τούτου.

 1. ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ

        α)    Εις ΔΙΑΣΕΛΟΝ (Σ.5222) μεταξύ ΙΧ και VΙΙΙ Μεραρχιών.

        β)    Εις ΣΤΟΥΡΝΑΡΕΪΚΑ (Σ.5522) μεταξύ ΙΧ και ΙΙ (Τ.Σ.) Μεραρχιών

        γ)    Εις ΤΡΙΖΟΛΟΝ (Σ.5406) και ΚΟΥΜΠΟΥΡΙΑΝΑ (Σ.5302) μεταξύ ΙΙ (Τ.Σ.) και VΙΙΙ Μεραρχιών.

ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΕΥΤΕΡΑΣ ΦΑΣΕΩΣ

 1. ΠΡΟΘΕΣΙΣ

        Η συντριβή των Βορείως της γραμμής ΠΥΛΗ (Σ.6621) – ΜΕΣΟΧΩΡΑ (Σ.4125) μέχρι και της γραμμής ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ – ΜΕΤΣΟΒΟΝ συμμοριτών και η εκκαθάρισις της περιοχής ταύτης.

 1. ΤΡΟΠΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

        Ενέργεια από Νότου πρός Βορράν και από Βορρά πρός Νότον εν τω τετραπλεύρω ΠΥΛΗ (Σ.6621) – ΜΕΣΟΧΩΡΑ (Σ.4125) – ΜΕΤΣΟΒΟΝ – ΔΟΚΙΜΙ (Σ.3752) – ΚΑΣΤΑΝΙΑ (Σ.4851) – ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ.

 1. ΕΚΤΕΛΕΣΙΣ

        α)    Αι ανωτέρω ενέργειαι ανατίθενται εις τας VΙΙΙ και ΙΧ Μεραρχίας

        β)    Όριον ζωνών ενεργείας των: ΔΙΑΣΕΛΟΝ (Σ.5222) – ΑΥΓΟ (Σ.5324) – ΝΕΡΑΪΔΟΧΩΡΙ (Σ.5130) – ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ (Σ.5136) (άπαντα εις ΙΧ) – ΠΙΤΣΙΛΟΥΣ (Σ.4946) (εις VIII) – ΑΜΑΡΑΝΤΟΝ (Σ.4850) (εις ΙΧ) – ΚΑΣΤΑΝΙΑ (Σ.4851) (εις ΙΧ) – ΜΑΤΟΝΕΡΙ (Σ.4756) (εις ΙΧ).

        γ)    Σύνδεσμος μεταξύ VΙΙΙ και ΙΧ Μεραρχιών: εις ΠΥΡΡΑΝ (Σ.4932) εις αυχένα ΤΣΟΛΙΑΝΑ (Σ.4840), εις ΚΑΣΤΑΝΙΑΝ (Σ.4851).

        δ)    Διατιθέμεναι δυνάμεις:

               ΙΧ Μεραρχία: Πάσαι αι εις την διάθεσίν της πλήν  των απαραιτήτως αναγκαίων διά την ασφάλειαν ΤΡΙΚΚΑΛΩΝ και ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ.

               VΙΙΙ Μεραρχία Η 43 Ταξιαρχία και εκ των λοιπών αι κατά την κρίσιν της τοιαύται.

        ε)    Χρόνος εκτελέσεως: Ημέρα Η ορισθησομένη διά νεωτέρας διαταγής. Ρυθμός εκτελέσεως: κατ’ αρχήν συμφέρει η ταχεία κατάληψις και εκκαθάρισις των κυρίων κατωκημένων τόπων της περιοχής ταύτης. Η κατάληψις αύτη δεν θα πρέπη να αποβή εις βάρος του μεθοδικού αποκλεισμού απάντων των δρομολογίων των προσφόρων πρός διαφυγήν των συμμοριτών.

 1. Διά την ενέργειαν πρός απελευθέρωσιν και ελευθέραν χρήσιν της αμαξιτής ΜΕΤΣΟΒΟΝ  – ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ εκδοθήσεται ετέρα εν καιρώ διαταγή.

 

Ο

ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ Β.Σ.Σ.

Π. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΥΠΟΣΤΡΑΤΗΓΟΣ

Επιχείρηση ΑΕΤΟΣ Ειδικά Δελτία 1-29

ΓΕΝΙΚΟΝ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ ΣΤΡΑΤΟΥ

Δ/σις ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Ώρα 20.15’

9-4-47

Ειδικόν Δελτίον υπ’ αριθ. 1

 1.     Έναρξις Επιχειρήσεων 05.30 της σήμερον
 2.     Ενέργειαι Αποτελέσματα

        α.    ΙΙ Μεραρχία:

               ι.     32 Ταξιαρχία: Τμήματά της συνήντησαν μικράς αντιστάσεις εις ΚΕΡΑΣΙΑΝ Βορ. ΠΕΖΟΥΛΑΣ (4 χιλ.) και ΤΣΙΦΛΙΚ (ΝΑ. ΚΕΡΑΣΙΑΣ) κατελήφθησαν 10ην ώραν.

                      Ετέρα φάλαγξ συνήντησεν αντίστασιν εις ΠΕΖΟΥΛΑΝ ένθα εδόθη 3ωρος μάχη. ΠΕΖΟΥΛΑ κατελήφθη.

                      Εις συμμορίτης παρεδόθη.

               ιι.    36 Ταξιαρχία: Εσημειώθησαν αντιστάσεις εις ΝΕΟΧΩΡΙΟΝ (ΝΑ. ΠΕΖΟΥΛΑΣ 5 χλμ.) υπερνικηθείσαι περί 15ην ώραν. Ομοίως εις ΝΔ. ΚΑΡΟΠΛΕΣΙ (1,5 χλμ.)

        β.    ΙΧ Μεραρχία

               41 Ταξιαρχία: Συνήντησε αντιστάσεις ελαφράς εις ΚΟΤΡΩΝΙ Δυτ. ΠΥΛΗΣ 4 χλμ.) επί οδού πρός ΤΙΡΝΑΝ. Συνέχεια

Επιχείρηση ΑΕΤΟΣ-χρησιμοποίηση αεροπορίας, Β’ΣΣ/ΕΑ/ΑΑΠ44014/5 Απρ 1947

ΑΥΣΤΗΡΩΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ

ΥΠΕΡΕΠΕΙΓΟΥΣΑ

ΠΡΟΣ:ΙΙ (Τ.Σ.)-VΙΙΙ-ΙΧ Μεραρχίας

– Α’ΣΣ

-Δ.Α.  Β’ΣΣ  (Αεροδρόμιον)

Β.Σ.Σ./Α.Α.Π.44014/Ε.Α.

904 τη 5 Απριλίου 1947

ΚΟΙΝ:-1ην Στρατιάν
           -Ε.Α./Β΄ ΣΣ
           -Α1/Β΄ ΣΣ
           -Κ.Κ.Α.

ΘΕΜΑ: Σχέδιον χρησιμοποιήσεως Αεροπορίας κατά επιχειρήσεις «ΑΕΤΟΣ»

 1. ΓΕΝΙΚΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΙΣ ΜΕΣΩΝ

α)     Η χρησιμοποίησις των εις την διάθεσιν του ΣΣ τεθέντων υπό της Στρατιάς μέσων θα γίνεται κατόπιν αποφάσεως του Σ.Στρατού.
β)     Αι αιτήσεις των Μ. Μονάδων θα απευθύνωνται υπό ένδειξιν προτεραιότητος «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» (0) πρός το Β’ΣΣ/Ε.Α.:
-Τακτικώς μεν (αρχής γενομένης από της Χ-1 ημέρας) καθ’ εκάστην μέχρι της 1830 ώρας διά τας προβλεπομένας ανάγκας των διά την επομένην.
-Εκτάκτως δε εις οιανδήποτε ώραν.

γ)     Εις ειδικάς περιπτώσεις το Σ.Στρατού δύναται:
-Να διαθέση δι’ ωρισμένον χρόνον αριθμόν τινα εξόδων εις Μ. Μονάδα τινά, εν τη περιπτώσει ταύτη αι αιτήσεις της Μ. Μοναδος ταύτης δέον να απευθύνωνται απ’ ευθείας εις Γραφείον Επιχειρήσεων Αεροδρομίου Λαρίσης, κοινοποιούμεναι και εις το Β΄ΣΣ./Ε.Α.
-Να εξουσιοδοτήση αεροπλάνον αναγνωρίσεως όπως προκαλέση άνευ επεμβάσεως του Σ.Στρατού, έξοδον διώξεως εντός καθοριζομένων ορίων χρόνου και αριθμού εξόδων.

δ)     Από της Χ-1 ημέρας τίθενται ανά 1 αεροπλάνον Ώστερ εις την διάθεσιν:
        -Της ΙΧ Μεραρχίας : εις Αεροδρόμιον ΤΡΙΚΚΑΛΩΝ
-Της ΙΙ Μεραρχίας (Τ.Σ.)  εις Αεροδρόμιον ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ

Η παραμονή ή μη των αεροπλάνων τούτων κατά την νύκτα εις τα ανωτέρω αεροδρόμια να ρυθμισθή δι’ απευθείας  συνεννοήσεως του Ε.Α.  Β’ΣΣ μετά των Μεραρχιών, αναλόγως των συνθηκών ασφαλείας.

 1.        ΠΡΟΘΕΣΙΣ

Ισχυρά συμβολή της αεροπορίας εις την συντριβήν του εχθρού:
-Διά των πληροφοριών
-Διά της μαχητικής επεμβάσεως κατά του εχθρού

 1.        ΑΠΟΣΤΟΛΑΙ

Παρέχονται υπό μορφήν ενδείξεως, θα επιβεβαιωθώσι αν δύνανται να τροποποιηθώσιν εν καιρώ αναλόγως της καταστάσεως (πληροφορίαι επί εχθρού).
α)     Διά την Χ-1 ημέραν
ι.     Περιωρισμέναι αναγνωρίσεις περιοχών
-υψιπέδου ΝΕΥΡΟΠΟΛΕΩΣ
-Κοιλάδος ΑΝΩ  Ροϋ ΑΓΡΑΦΙΩΤΟΥ
-Περιοχών γεφυρών ΑΧΕΛΩΟΥ από ΤΕΜΠΛΑΣ μέχρι ΜΕΣΟΧΩΡΑΣ
ιι.    Παραπλανητικαί αναγνωρίσεις εις περιοχήν ΧΑΣΙΩΝ – ΑΝΤΙΧΑΣΙΩΝ.
ιιι.   Επέμβασις Αεροπορίας διώξεως, βάσει των πληροφοριών.
ιυ.   Πτήσεις βορείως της γραμμής ΜΕΣΟΧΩΡΑ – ΠΥΛΗ να αποφευχθώσιν, εάν δεν παραστή ειδική εξαιρετική τις ανάγκη.
β)     Διά την Χ ημέραν
        ι.     Συνοδεία δι’ αεροπλάνων αναγνωρίσεως και διώξεως των κινουμένων πρός Δυσμάς τμημάτων μεταξύ ΠΟΡΤΑΪΚΟΥ και ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ κατά τας πρώτας ώρας της ημέρας.
               Ενίσχυσις και συνέχεια δράσεως αεροπορίας βάσει των πληροφοριών.
ιι.    Αναγνώρισις κατά τας πρώτας πρωινάς ώρας εις Άνω κοιλάδα ΑΓΡΑΦΙΩΤΟΥ, περιοχάς ΑΧΕΛΩΟΥ από ΤΕΜΠΛΑΣ μέχρι ΜΕΣΟΧΩΡΑΣ και πρός ανατολάς, με ιδιαιτέραν σημασίαν εν τη περιοχή Γέφυρα ΚΟΡΑΚΑ – Γέφυρα ΜΕΣΟΧΩΡΑΣ – ΠΑΛΗΟΚΑΡΥΑ.
               Επέμβασις διώξεως βάσει των πληροφοριών.

        ιιι.   Αναγνώρισις περιοχής ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ – ΚΛΕΙΝΟΒΟΣ – ΧΡΥΣΟΜΗΛΙΑ – ΚΑΣΤΑΝΙΑ – ΜΕΤΣΟΒΟ, με ιδιαιτέραν σημασίαν εις περιοχήν ΚΑΣΤΑΝΙΑ – ΧΡΥΣΟΜΗΛΙΑ.
               Επέμβασις διώξεως βάσει των πληροφοριών.
        ιυ.   Αναγνώρισις περιοχής ΓΡΕΒΕΝΩΝ – ΒΕΝΕΤΙΚΟΥ, περιοχής ΔΕΣΚΑΤΗΣ – ΤΣΟΥΚΑ.
               Επέμβασις διώξεως βάσει πληροφοριών.
        υ.    Σειρά προτιμήσεως:
               -η εν Β/ι ενέργεια
               -Εκ της Β/ιι η τοιαύτη Γεφύρας ΚΟΡΑΚΑ – Γεφύρας ΜΕΣΟΧΩΡΑΣ – ΠΑΛΗΟΚΑΡΥΑΣ.
               -Εκ της β/ιιι η τοιαύτη περιοχής ΚΑΣΤΑΝΙΑ – ΧΡΥΣΟΜΗΛΙΑ.
        υι.   Φαίνεται αναγκαία η ενίσχυσις διά την ημέραν ταύτην υπό της Στρατιάς δι’ αεροπλάνων αναγνωρίσεως, η Ε.Α./ Β’ΣΣ  να προκαλέση τας σχετικάς ενεργείας.
γ)     Διά την Χ+1 ημέραν

Κατ’ αρχήν βάσει των πληροφοριών Ενδείξεις τινές παρέχονται κατωτέρω:
        ι.     Κυρία προσπάθεια αναγνωρίσεως και διώξεως εις περιοχήν ΠΑΛΗΟΚΑΡΥΑΣ – ΤΥΜΠΑΝΟΝ – ΟΞΥΑ – ΦΥΛΑΚΤΙ – ΚΑΡΙΤΣΑ – ΒΡΑΓΙΑΝΑ – ΤΡΟΒΑ – ΚΟΥΜΠΟΥΡΙΑΝΑ – ΣΠΗΛΙΑ. Επίσης εις περιοχήν μεταξύ ΒΑΘΥΡΕΜΜΑΤΟΣ και ΚΑΜΠΑΙΝΙΚΟΥ ποταμού.
        ιι.    Αναγνώρισις περιοχής ΝΕΑΣ ΚΟΥΤΣΟΥΦΛΙΑΝΗΣ – ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ, περιοχής ΧΡΥΣΟΜΗΛΙΑΣ, περιοχής ΚΡΑΝΙΑΣ. Επέμβασις διώξεως βάσει πληροφοριών.

        ιιι.   Αναγνώρισις περιοχής ΓΡΕΒΕΝΩΝ – ΒΕΝΕΤΙΚΟΥ ποταμού, ΔΕΣΚΑΤΗΣ – ΤΣΟΥΚΑΣ και γενικώτερον ΧΑΣΙΩΝ – ΑΝΤΙΧΑΣΙΩΝ. Επέμβασις διώξεως βάσει πληροφοριών.

        ιυ.   Και την διά την ημέραν ταύτην φαίνεται αναγκαία η ενίσχυσις των εις την διάθεσιν του Σ. Στρατού μέσων αναγνωρίσεως διά τοιούτων της Στρατιάς. Ο Ε.Α. να προκαλέση τας σχετικάς ενεργείας.
δ)     Διά την Χ+2 ημέραν
        Κατ’ αρχήν βάσει των πληροφοριών. Ενδείξεις τινές παρέχονται κατωτέρω:

        ι.     Είναι ενδεχόμενον η κυρία προσπάθεια αναγνωρίσεως και διώξεως να περιορισθή εις μικρόν μόνον (εσωτερικόν) μέρος της ανωτέρω εν παραγρ. γ/ι περιοχής (ενδεχομένως περιοχής ΑΛΩΝΙΑ – ΤΡΙΖΟΛΟΝ – ΚΟΥΜΠΟΥΡΙΑΝΑ – ΚΑΒΑΚΙΑ – ΒΡΑΓΚΙΑΝΑ – ΒΛΑΣΗ) και εις την περιοχήν μεταξύ ΒΑΘΥΡΕΜΜΑΤΟΣ και ΚΑΜΠΑΙΝΙΚΟΥ ποταμού.

        ιι.    Εντατική αναγνώριςσις περιοχής ΚΑΜΠΑΙΝΙΚΟΣ Ποταμός – ΤΥΡΝΑ – ΚΑΛΟΓΡΙΑΝΗ – ΚΡΑΝΙΑ και περιοχής ΝΕΑΣ ΚΟΥΤΣΟΥΦΛΙΑΝΗΣ – ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ. Επέμβασις διώξεως επί τη πληροφορία.

        ιιι.   Αναγνώρισις ΧΑΣΙΩΝ – ΑΝΤΙΧΑΣΙΩΝ και επέμβασις διώξεως επί τη πληροφορία.

ε)     Διά την Χ+3 και επομένας ημέρας του πρώτου χρόνου της επιχειρήσεως ΑΕΤΟΣ

Ενδείξεις τινες παρέχονται
ι.     Κατ’ αρχήν μετάπτωσις της κυρίας προσπαθείας αναγνωρίσεως και διώξεως εις την γενικήν περιοχήν ΠΟΡΤΑΪΚΟΣ ποταμός – ΜΕΣΟΧΩΡΑ – ΜΕΤΣΟΒΟ – ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ και την περιοχήν εν αμέσως δευτέρα σειρά επείγοντος, μεταξύ ΒΕΝΕΤΙΚΟΥ ποταμού και της οδού ΜΕΤΣΟΒΟΥ – ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ.
ιι.    Αναγνώρισις περιοχής ΧΑΣΙΩΝ – ΑΝΤΙΧΑΣΙΩΝ ανατολικώς γραμμής ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ – ΚΑΡΠΕΡΟΝ.
στ)   Διά τον δεύτερον χρόνον της επιχειρήσεως ΑΕΤΟΣ (εκκαθάρισις βορείου Τμήματος του κλοιού)
        Νεώτεραι οδηγιαί

 1.        ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΙ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΙ ΔΙ’ ΑΕΡΟΠΛΑΝΩΝ

α)     Δεν προβλέπεται δυνατότης εφοδιασμού δι’ αεροπλανων
β)     Ικανοποίησις αναγκών μεταφορών εν περιορισμένη κλίμακι και εις εξαιρετικας ανάγκας. Μέριμνα Ε.Α./Β’ΣΣ.

 1.        ΤΟΝΙΖΕΤΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΩΣ:

α)     Όπως τα Τμήματα Στρατού Ξηράς εις πάσαν εμφάνισιν αεροπλάνων αναπτύσσωσι τα πλαίσια των διά την κατάδειξιν των θέσεών των. Δεν πρέπει να αναμένωσι σύνθημα (ρίψις φωτοβολίδων) εκ του αεροπλάνου. Η πιστή εφαρμογή τούτου είναι απαραίτητος διά τον προσανατολισμόν του αεροπόρου επί των φιλίων, την αποφυγήν φυσικού δισταγμού εν τη εκπληρώσει της αποστολής του και την αποφυγήν παροχής υπό του αεροπόρου συγκεχυμένων και ασαφών πληροφοριών.
β)     Διά την συνεννόησιν Τμημάτων Στρατού και αεροπλάνου εφαρμογή αυστηρώς υπό των πρώτων του κεκανονισμένου κώδικος σημάτων διά πλαισίων. Διά την εφέλκυσιν της προσοχής των υπεριπταμένων αεροσκαφών συνίσταται η εκσφενδώνισις φωτοβολίδων αναγνωρίσεως της ημέρας ή καπνογόνων χειροβομβίδων εφ’ όσον η ασφάλεια των Τμημάτων και ο εφοδιασμός των εις τα είδη ταύτα θα το επιτρέψωσι.
γ)     Οπως αι αιτήσεις δι’ επέμβασιν ώσι πλήρεις (θέσις και περιγραφή του στόχου, θέσεις φιλίων τμημάτων, απαραιτήτως ώρα εις ην ανταποκρίνονται τ’ ανωτέρω στοιχεία, επίσης ώρα πέραν της οποίας δεν υφίσταται ανάγκη εκτελέσεως της συγκεκριμμένης ταύτης αιτήσεως).
δ)     Προκειμένου περί αιτήσεως αναγνωρίσεως να δίδεται εν αυτή εις ποίον Σ.Δ. και πού ευρίσκεται αύτη δέον να ριφθώσιν αι πληροφορίαι δι’ ερματισμένου φακέλλου.
ε)     Τα Τμήματα Πεζικού δέον να εκμεταλλεύωνται τον χρόνον καθ’ ον υπεριπτάμενον αεροπλάνον άνωθεν των συμμοριτών, πολύ δε περισσότερον όταν βάλλη κατ’ αυτών, τους αναγκάζει να κρύπτωνται, να φροντίζωσι περισσότερον διά την ασφάλειάν των παρά να βάλλωσι κατά των Τμημάτων μας. Είναι στιγμαί λίαν πρόσφοροι διά την ταυτόχρονον εξόρμησιν του Πεζικού αποφασιστικώς κατά των συμμοριτών.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ Β΄ ΣΣ

Π. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΥΠΟΣΤΡΑΤΗΓΟΣ

Δ.Π./Α.Π

Ακριβές Αντίγραφον

Τ.Σ.Υ.

Επιχείρηση «ΑΕΤΟΣ»-συντονιστικές οδηγίες, Β’ΣΣ/Α1/ΑΑΠ195/3 Απρ 1947

Θέμα: Επιχείρησις «ΑΕΤΟΣ»

ΑΥΣΤ. ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ-ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ

ΥΠΕΡΕΠΕΙΓΟΥΣΑ

Β΄ ΣΣ/Α.Α.Π. 195/Α1

904 τη 3 Απριλίου 1947

ΠΡΟΣ: ΙΙ-VΙΙΙ-ΙΧ Μεραρχίας/ΑΙ

ΚΟΙΝ:1ην Στρατιάν

           ΑΙ/Σ.Σ.

           Ημερολόγιον Σ.Σ.

ΕΞΕΛΙΞΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ «ΑΕΤΟΣ»

Συμπληρωματικώς πρός τας Α.Α.Π. 153 και 170 διαταγάς Σ.Στρατού παρέχονται αι κατωτέρω γενικαί ενδείξεις επί της εξελίξεως αυτών. Αύται υπόκεινται εις τροποποιήσεις, εφ’ όσον τα τότε δεδομένα επί του εχθρού κλπ. μεταβληθώσι.

 1.        Ρυθμός Επιχειρήσεων

Είναι επιθυμητόν, και θα πρέπη αι Μονάδες να καταβάλλωσι πάσαν προσπάθειαν, όπως:

α)     Το Βόρειον Φράγμα (ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ – ΔΟΚΙΜΙ – ΧΑΛΙΚΙ) πραγματοποιηθή ενωρίς εντός της Χ+1 ημέρας, επιτυγχανομένου του Συνδέσμου εις ΚΑΣΤΑΝΙΑΝ (Σ.4851) μεταξύ ΙΧ και VΙΙΙ Μεραρχιών.

β)     Το Φράγμα ΠΥΛΗ (Σ.6621) – Γέφυρα ΚΟΡΑΚΑ (Σ.4805) πραγματοποιηθή επίσης ενωρίς εντός της Χ+1 ημέρας, επιτυγχανομένου του συνδέσμου εις ΑΝΩ ΠΑΛΗΟΚΑΡΥΑ (Σ.5318) μεταξύ ΙΧ και VΙΙΙ Μεραρχιών.

Η ΙΧ Μεραρχία θα πρέπει να φθάση εντός της Χ ημέρας τουλάχιστον εις ΚΑΤΩ ΠΑΛΗΟΚΑΡΥΑ (Σ.5718), ει δυνατόν δε εις ΑΝΩ ΠΑΛΗΟΚΑΡΥΑ (Σ.5318).

γ)     ι.     Τα Τμήματα 42, 32 και 36 Ταξιαρχιών φθάσωσιν εντός της Χ ημέρας τουλάχιστον εις το ύψος της Γενικής γραμμής ΚΑΤΩ ΠΑΛΗΟΚΑΡΥΑ (Σ.5718) – αυχήν νοτίως ΤΥΜΠΑΝΟΝ (Σ.5912) – ΑΝΔΡΙΑΔΕΣ (Σ.6309) – ΦΥΛΑΚΤΙ (Σ.7004) – ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ (Σ.7100) – ΚΑΡΙΤΣΑ (Χ.7199).

ιι.    Τα εκ Γεφύρας ΚΟΡΑΚΑ (Σ.4805) τμήματα της VΙΙΙ Μεραρχίας φθάσουν εντός της Χ ημέρας εις το ύψος της γενικής γραμμής Συνοικ. ΛΑΓΚΑΔΙΑ (Σ.5111) – ΜΑΡΚΕΛΕΣΙ (Σ.5303) – ΣΤΕΦΑΝΙΑ (Σ.5300).

Η VΙΙΙ Μεραρχία θα πρέπη να καταβάλη κάθε προσπάθειαν διά την εντός της Χ ημέρας ει δυνατόν προώθησιν τμήματος εις αυχένα Νοτίως ΤΣΟΥΜΑ υψ. 1705 (Σ.5415)

ιιι.   Η περαιτέρω προώθησις των εν τω κυρίω κλοιώ δυνάμεων ΙΧ Μεραρχίας θα ρυθμίζεται βάσει των εξής σκέψεων και αναλόγως των τότε πληροφοριών:

Ώθησις και ενίσχυσις των πτερύγων (Τμημάτων των 42 και 36 Ταξιαρχιών) ώστε να παρεμποδισθή κατά το δυνατόν διαφυγή συμμοριτών είτε πρός Νότον (κοιλάς Αγραφιώτου Ποταμού) είτε πρός Βορράν (Βορείως Πορταΐκου Ποταμού). Η VΙΙΙ Μεραρχία στερεώς θα απαγορεύση πάσαν διαφυγήν συμμοριτών πρός δυσμάς της γενικής γραμμής  ΑΝΩ ΠΑΛΗΟΚΑΡΥΑΣ (Σ.5318) – ΑΚΛΑΔΙΑ (Σ. 5514) – ΛΟΥΤΣΑ (Σ.5410) – ΜΑΡΚΕΛΕΣΙ (Σ.5303) – ΣΤΕΦΑΝΙΑ (Σ.5300).

Απηνής δίωξις των συμμοριτών εις τον ούτω δημιουργούμενον εσωτερικόν κλοιόν παντού όπου παρουσιάζονται εν σχετικώ όγκω.

Εκκαθάρισις των περιοχών αρμοδιότητος Μεραρχιών ως αύται ορίζονται κατωτέρω.

ιυ.   Ο μετά της 72 Ταξιαρχίας καθοριζόμενος σύνδεσμος εις ΒΡΑΓΚΙΑΝΑ (Χ.6693) της 36 Ταξιαρχίας θα πρέπη να καταβληθή προσπάθεια να πραγματοποιηθή εντός της Χ+2 ημέρας.

 1. Ζώναι αρμοδιότητος Μεραρχιών

Αι κατωτέρω διδόμεναι τοιαύται διά την εκκαθάρισιν έχουσιν απλώς ενδεικτικόν χαρακτήρα. Αι Μονάδες δεν πρέπει να διστάσωσι να εισέλθωσι εις ζώνην ξένης αρμοδιότητος, εν τη καταδιώξει  διά την συντριβήν του εχθρού, εφ’ όσον αι δυνατότητές των και η μη παρέκκλισις από του κυρίου των έργου επιτρέψωσι τούτο.

α)     ΙΧ ΜΕΡΑΡΧΙΑ. ΠΟΡΤΑΪΚΟΣ ποταμός – ΑΝΩ ΠΑΛΗΟΚΑΡΥΑ (Σ.5318) (Ναι) – ΤΣΟΥΜΑ (Σ.5415) (όχι) -ΑΚΛΑΔΙΑ (Σ.5514) (όχι) ΛΟΥΤΣΑ (Σ.5410) (όχι) – ΤΡΙΖΟΛΟΝ (Σ.5406) (όχι) – ΦΡΟΥΞΥΛΙΑ (Σ.5605) (όχι) – ΚΑΡΑΒΑ (Σ.5906) (όχι) – ΤΡΙΑ ΣΥΝΟΡΑ (Σ.6009) (ναι) – ΚΑΡΡΑΣ (Σ.6110) – υψ. 1150 (Σ.6414) – ΠΑΜΙΣΟΣ Ποταμός (άπαντα ναι)

β)     ΙΙ ΜΕΡΑΡΧΙΑ. ΠΑΜΙΣΟΣ ποταμός – υψ.1150 (Σ.6414) – ΚΑΡΡΑΣ (Σ.6110) – ΤΡΙΑ ΣΥΝΟΡΑ (Σ.6009) (άπαντα όχι)  -ΚΑΡΑΒΑ (Σ.5906) (ναι) – ΦΡΟΥΞΥΛΙΑ (Σ.5605) (ναι) – υψ. 1890 (Χ.5698) (ναι) – ΜΟΥΖΙΚΙ (Χ.5696) (ναι) – υψ.2002 (Χ.5794) (ναι) – ΚΟΡΟΥΝΑ (Χ.5888) (όχι) – ΚΑΥΚΙ (Χ.6290) (όχι) – ΒΡΑΓΚΙΑΝΑ (Χ.6693) (ναι) – ΓΡΑΜΜΕΝΗ (Χ.6890) (ναι) – ΣΒΟΝΙ (Χ.7187) (ναι) – ΝΕΡΑΪΔΑ (Χ.7885) (όχι) – ΒΑΘΥΛΑΚΚΟΣ (Χ.9183) (ναι)

γ)     VΙΙΙ ΜΕΡΑΡΧΙΑ: ΜΕΣΟΧΩΡΑ (Χ.4125) (ναι) – ΑΝΩ ΠΑΛΗΟΚΑΡΥΑ (Σ. 5318) (όχι) – ΛΟΥΤΣΑ (Σ.5410) (ναι)_ – ΤΡΙΖΟΛΟΝ (Σ.5406) (ναι) – ΦΡΟΥΞΥΛΙΑ (Σ.5605) (όχι) –  υψ. 1890 (Χ.5698) (όχι) – υψ. 2002 (Χ.5794) (όχι) – ΚΟΡΟΥΝΑ (Χ.5888) (όχι) – ΚΑΤΩ ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟ (Χ.5289) (όχι) – Γέφυρα ΤΕΜΠΛΑΣ (Χ.4783) (ναι)

Θα εξασφαλίση επί πλεόν την γέφυραν ΤΡΙΚΛΙΝΟΥ (Χ.4671) και τον Νοτίως ΣΙΒΙΣΤΑ (Χ 4374) σημειούμενον πόρον. Υπονοείται ότι θα έχη επίσης σταθεράς φρουράς και εις τας λοιπάς γεφύρας ΤΕΜΠΛΑΣ (Χ.4783) ΚΟΡΑΚΑ (Σ.4805), ΜΥΡΟΦΥΛΛΟΥ (Σ.4012) και ΜΕΣΟΧΩΡΑΣ (Σ.4125) μετά την κατάληψίν της.

δ)     Εις την αρμοδιότητα του  Α’ΣΣ ανήκει η ζώνη η  Νοτίως της Γενικής Γραμμής Γέφυρα ΤΕΜΠΛΑΣ (Χ.4783) (όχι) – ΚΑΤΩ ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟ (Χ.5289) – ΚΟΡΟΥΝΑ (Χ.5888) – ΚΑΥΚΙ (Χ.6290) – ΒΡΑΓΚΙΑΝΑ (Χ.6693)  –  ΝΕΡΑΪΔΑ (Χ.7885) – ΒΟΥΛΓΑΡΑ (Χ.8880) – ΡΕΝΤΙΝΑ (Χ.9475) (άπαντα ναι).

 1.        Οδηγίαι διά την εκκαθάρισιν

Πρέπει να εκτελεσθή με επιμονήν συνεχής και πλήρης εξερεύνησις εκάστης περιοχής ώστε ουδείς κατωκημένος τόπος και ουδεμία ύποπτος ζώνη να μείνη ανεξερεύνητος.

Σημαντικήν αξίαν έχει επίσης η αναζήτησις και η σύλληψις απάντων των ατόμων των αποτελούντων τον παράνομον μηχανισμόν των συμμοριτών (πληροφοριοδόται, σύνδεσμοι, Τροφοδόται κ.λ.π.), ώστε να συντριβή ο μηχανισμός ούτος και παρεμποδισθή η διά τούτου συντήρησις, ανασυγκρότησις κλπ. των συμμοριτών.

                                                                                                  Ο

           /Α.Π./                                                               ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ Β΄ ΣΣ

Ακριβές αντίγραφον                                               Π. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ

           Τ.Υ.                                                                  ΥΠΟΣΤΡΑΤΗΓΟΣ

                                                           

Επιχείρηση «ΑΕΤΟΣ»- Εκθεση ΔΣΕ/ΑΡ/3ΕΓ/ΕΠ141/2 Απρ 1947

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΡΟΥΜΕΛΗΣ

ΕΠΙΤΕΛ. ΓΡΑΦ. ΙΙΙ

Αριθ. Ε.Π. 141

Σ.Δ. 2-4-47

Το Αρχηγείο Ρούμελης

Προς

Το Γενικό Αρχηγείο

Όπου

«Υποβολή έκθεσης πάνω στις εκκαθαριστικές επιχειρήσεις του εχθρού από 11/3 μέχρι 2-4-47»

Λαμβάνω την τιμήν να υποβάλω Υμίν συνημμένα έκθεση πάνω στις εκκαθαριστικές επιχειρήσεις που ενήργησε ο εχθρός στην περιοχή μας από τις 11-3-47 μέχρι και της 2-4-47.

Τ.Υ.

Συνημ.2

————————————————-

 

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Αρχηγείο Ρούμελης

Έκθεση

Πάνω στις εκκαθαριστικές επιχειρήσεις του εχθρού από 11 Μάρτη μέχρι 2 Απρίλη στην περιοχή Ρούμελης.

Σύμφωνα με τα δελτία πληροφοριών (υπ’ αριθ. 1 και 2, ο εχθρός κινήθηκε από τους χώρους συγκέντρωσής τους σε μικρές ευκίνητες φάλαγγες και από όλες τις κατευθύνσεις.

Οι φάλαγγες αυτές στη σύνθεσή τους αποτελούνται από χωρ/κες και εθελοντές με ειδικές προσκλήσεις – χίτες, δύναμης λόχου ή διλοχίας με τα ανάλογα μεταγωγικά. Πλήρης οπλισμός ελαφρύς, με όλμο βαρύ, ολμίσκους, 1-2 πολ/λα & ασύρματο.

Από τις 11 Μάρτη ο εχθρός εκδηλώνει κινήσεις εκκαθ. συνδυασμένες με κινήσεις στη Θεσσαλία, στην περιοχή Α. Φθιώτιδας. Μπαίνει στα χωριά Ροβολιάρι-Δίκαστρο-Περίβλεπτο-Γαληόκαστρο-Μερκάδα, ανενόχλητος, γιατί οι δυνάμεις του Αρχ. Όρθρυς κινήθηκαν νοτιώτερα. Συνέχεια

Επιχείρηση «ΑΕΤΟΣ»-έγκριση ενάρξεως, ΑΓΕΣ/ΑΑΠ7160/2 Απρ 1947

ΘΕΜΑ:  Επιχειρήσεις «ΑΕΤΟΣ»

ΠΡΟΣ: 1ην ΣΤΡΑΤΙΑΝ

ΑΠΟΛΥΤΟΥ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΟΣ

ΑΚΡΩΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ

Υ.Σ./ΓΕΣ/ΑΙ/Ι

Αριθμού Πρωτ. Α.Α.Π. 7160

Εδακτυλογραφήθη υπό του Ανθ/γού Πεζ. Δρόσου Ευαγγ. Α1/ΓΕΣ

Ι.     Εγκρίνεται η υπό του Επιτελάρχου της Στρατιάς και του Αρχηγού Α’ Κλάδου ΓΕΣ συμφωνηθείσα ημέρα Χ.

ΙΙ.    Διά την διεύθυνσιν των επιχειρήσεων των μονάδων του  Α’ΣΣ , αίτινες μετέχουσι των επιχειρήσεων «ΑΕΤΟΣ», το  Α’ΣΣ θα εγκαταστήση τακτικόν Στρατηγείον εις ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ ένθα θα δέχεται και τας Διαταγάς της Στρατιάς.

ΙΙΙ.  Εάν διαπιστωθή ότι ο εχθρός ετοιμάζεται να διαρρεύση πρός βορράν ίνα αποφύγη τον αγώνα, τότε οφείλετε να τον προσβάλετε αμέσως ίνα του απαγορεύσετε την διαφυγήν και να τον συντρίψετε, διατάσσοντες έναρξιν των επιχειρήσεων έστω και προ της ημέρας Χ. Εάν δεν είναι όλαι αι μονάδες έτοιμοι θα τον προσβάλετε με όσας είναι έτοιμοι επισπεύδοντες και την συμμετοχήν και των υπολοίπων. Διά τούτο είναι κεφαλαιώδους σημασίας να κεντρίσετε εντόνως όλα τα όργανα πληροφοριών ώστε να σας πληροφορήσουν εγκαίρως και με ασφάλειαν.

 1. Εις το σύνολον των επιχειρήσεων της Στρατιάς πρέπει να δοθή ο ταχύτερος δυνατός ρυθμός. Δεν πρέπει να δίδωνται ανάπαυλαι εις τον εχθρόν. Έτσι θα τελειώνομεν και ασφαλέστερα και ταχύτερα, πράγματα πού αποτελούν επιτακτικήν ανάγκην.

Δεν είναι δυνατόν εντούτοις να δοθή ταχύς ρυθμός εάν εγκαίρως δεν γίνουν αι προβλέψεις διά τας επομένας φάσεις . Είναι επιβεβλημένον όπως προ της ενάρξεως μιας φάσεως καταστρωθώσιν αι γενικαί γραμμαί της επομένης, οπότε κατά την διαρκειαν μιας φάσεως να αρχίζη η λήψις της διατάξεως διά την επομένην.

Βεβαίως, η λεπτομερής οργάνωσις  της επομένης φάσεως θα εξαρτηθή εν τινι μέτρω από την έκβασιν της προηγουμένης. Τούτο όμως αφορά λεπτομερείας δυναμένας να ρυθμισθώσιν βραδύτερον. Αι γενικαί γραμμαί της επομένης φάσεως δύνανται και οφείλουν να χαραχθούν εγκαίρως.

 1. Θέτω υπό εξέτασιν υπό της Στρατιάς την σκέψιν όπως, ευθύς ως αι επιχειρήσεις «ΑΕΤΟΣ» επιτρέψωσι την απαγκίστρωσιν 1-2 Ταγμάτων  (και φαίνεται τούτο κάλλιστα δυνατόν  από της 6ης, 8ης ημέρας) διαθέσετε ταύτα εις την ακινητούσαν 3ην Ταξιαρχίαν ίνα εκκαθαρίση ΟΣΣΑΝ και ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙ πριν ή περατωθούν αι επιχειρήσεις «ΑΕΤΟΣ».
 2. Εάν το ανωτέρω πραγματοποιηθή, πρέπει να εξετασθή μήπως θα είναι δυνατόν να αναληφθή η ταυτόχρονος και ουχί εις δύο χρόνους εκκαθάρισις ολοκλήρου της περιοχής νοτίως ΑΛΙΑΚΜΩΝΟΣ, οπότε έχομεν το αποτέλεσμα την επίτευξιν του οποίου ουδέποτε πρέπει να λησμονούμεν ήτοι:
 3. να ορθώσωμεν το ταχύτερον τας δυνάμεις  Β΄ ΣΣ πρός βορράν.
 4. να εξασφαλίσωμεν το ταχύτερον μίαν γραμμήν κατά εξωτερικής επιθέσεως από βορρά και ως τοιαύτη δύναται κάλλιστα  να χρησιμοποιηθή η γραμμή ΑΛΙΑΚΜΩΝΟΣ.

VΙΙ.Επί τη βάσει των ανωτέρω παρακαλώ να έχω το ταχύτερον τας γενικάς γραμμάς του σχεδίου ενεργείας όπερ η Στρατιά προτείνει διά τας μετά τον «ΑΕΤΟΝ» επιχειρήσεις.

Αθήναι τη 2 Απριλίου 1947

Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΓΕΣ

Κ. ΒΕΝΤΗΡΗΣ

αντιστράτηγος

Διά την ακρίβειαν

Η Α1Ι/ΓΕΣ

Τ.Υ.

Επιχείρηση «ΑΕΤΟΣ»-Συμπληρωματικές Οδηγίες, 1η ΣΤΡΑΤΙΑ/Α1/ΑΑ6/1 Απρ 1947

ΘΕΜΑ: Συμπληρωματικαί οδηγίαι διά τας επιχειρήσεις «ΑΕΤΟΣ»

ΠΡΟΣ: Β΄ ΣΣ/Α1 αρ. Α.Α.      1

ΚΟΙΝ:ΓΕΣ/Α1        Αρ. Αν.    2

 Γ’ΣΣ/ΑΙ                    «     «       3

 Α’ΣΣ./ΑΙ                  «     «       4

Β.Σ.Α.                        «     «       5

Σ/ΑΙ                           «     «       6

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ   «     «    7,8

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ

ΑΚΡΩΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ

Α.Α. 6

1η ΣΤΡΑΤΙΑ

ΙΣ/2/8/ΑΙ

1 Απριλίου 1947

 

 1. Κατόπιν των υπ’ αριθμ. 1,2 και 3 Δ/γών επιχειρήσεων του  Β’ΣΣ ως και των τελευταίων πληροφοριών περί της εν τη περιοχή ΧΑΣΙΩΝ – ΑΝΤΙΧΑΣΙΩΝ και Δ. ΓΡΕΒΕΝΩΝ κινήσεως των συμμοριών η ΣΤΡΑΤΙΑ καθορίζει συμπληρωματικώς τα κάτωθι:

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΕΙΣ ΤΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ.

 1. Είναι απολύτως απαραίτητον όπως καθορισθώσι σαφείς εκκαθαριστέαι περιοχαί εις εκάστην Μ. Μονάδα, διότι μόνον ούτω θα υπάρξει ευθύνη διά την πλήρη εξερεύνησιν.

        Ετονίσθη κατ’ επανάληψιν εγγράφως και προφορικώς, ότι λόγω της εκ μέρους των συμμοριτών αποφυγής της μάχης μόνο το συνεχές κυνήγημα και αγώνισμα ως και η πλήρης εξερεύνησις εκάστης περιοχής θα φέρωσι τον επιδιωκόμενον Σκοπόν της εξοντώσεως και διαλύσεως των συμμοριών.

        Ο καθορισμός σαφών περιοχών και ζωνών δέον να εφαρμοσθή μέχρι του Κλιμακίου του Λόχου.

        ΟΥΔΕΙΣ ΚΑΤΩΚΗΜΕΝΟΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΟΥΔΕΜΙΑ ΥΠΟΠΤΟΣ ΖΩΝΗ ΝΑ ΜΕΙΝΗ ΑΝΕΞΕΡΕΥΝΗΤΟΣ.

        Τούτο λόγω του λίαν ορεινού εδάφους απαιτεί τεραστίους κόπους, ους άπαντες εν όλη τη ιεραρχία δέον να υποστώσιν.

        Οφείλομεν να τελειώνωμεν άπαξ διά παντός εις εκάστην εκκαθαριζομένην περιοχήν και θα τελειώνομεν μόνον όταν ΔΕΝ ΦΕΙΣΘΩΜΕΝ ΚΟΠΩΝ διά μίαν πλήρη εξερεύνησιν.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΙΙ ΜΕΡ/ΧΙΑΣ

 1. Μετά την διάθεσιν εις ταύτην ενός Τάγματος εκ της 3ης Ταξ/χίας και την προβλεπομένην εξοικονόμησιν ενός και ημίσεως Τάγματος εκ της 36 Ταξ/χίας επ’ ωφελεία της Δ. ΜΕΓΔΟΒΑ περιοχής, αι δυνάμεις της Μερ/χίας ταύτης είναι πλέον εις θέσιν και οφείλουσι να πατήσωσι σπιθαμήν πρός σπιθαμήν άπασαν την περιοχήν των φθάνοντας μέχρι του Β. ορίου της από Ν. δρώσης 72 Ταξ/χίας.

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΙΣ ΤΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΚΛΟΙΟΥ

 1. Εις την περιοχήν του κλοιού τούτου υπάρχουσι σήμερον περί τα δύο Τάγματα.

Μετά το πέρας της εκκαθαρίσεως του Νοτίου Κλοιού δέον να λάβη χώραν ενέργεια συστηματικής εκκαθαρίσεως και του Β. Κλοιού (έστω και εάν εν αυτώ δεν υπάρχουσι συμμορίαι) συμφώνως πρός την τεθείσαν ΒΑΣΙΚΗΝ ΑΡΧΗΝ της πλήρους εξερευνήσεως εκάστης περιοχής και εδραιώσεως εν αυτή.

Αι χρησιμοποιηθησόμεναι δυναμεις εξαρτηθήσονται εκ της τότε καταστάσεως. Πάντως εις την περιοχήν του Ν. Κλοιού δέον να αφεθώσιν αρκεταί Δυνάμεις (πλείονες των διά την πλήρη εδραίωσιν αφεθησομένων), αίτινες θα συνεχίσωσι την εξερεύνησιν μέχρι πέρατος  της ενεργείας εν τω Β. Κλοιώ.

 1. Το Σ.Στρατού δέον να συντάξη από τούδε Σχέδιον Ενεργείας διά την εκκαθάρισιν του Β. Κλοιού και να το κοινοποιήση εις τας Μερ/χίας, αίτινες πάλιν να προσανατολίσωσιν από τούδε τας Ταξ/χίας των.

ΠΕΡΙΠΤΩΣΙΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

 1. Διά της υποπαραγράφου (α) (ιι) της παραγράφου 4 της υπ’ αριθ. 1 Δ/γής επιχειρήσεων του Σ.Στρατού προβλέπεται, όπως εις περίπτωσιν μετακινήσεως του όγκου των συμμοριών εκ του Ν. Κλοιού εις τον Β. τοιούτον όπως η κυρία προσπάθεια μετατοπισθή εις τον Β. Κλοιόν και ότι θα εκδοθώσιν εγκαίρως Δ/γαί του Σ.Στρατού.

Διά την αλλαγήν ταύτην δέον να συνταχθή από τούδε υπό του Σ.Στρατού Σχέδιον Ενεργείας, το οποίον να κοινοποιηθή εις τας Μερ/χίας αίτινες πάλι να εκδόσωσι τας Δ/γάς των πρός τας Ταξ/χίας .

Μόνον ούτω θα είναι δυνατή η ταχεία μετατόπισις της κυρίας προσπαθείας εκ του Ν. Κλοιού εις τον Β. τοιούτον.

 1. Εις την περίπτωσιν της τοιαύτης αλλαγής είναι επιβεβλημένη η ταυτόχρονος ενέργεια και διά την εκκαθάρισιν του Ν. Κλοιού δεδομένου ότι προβλέπεται η από Ν. ενέργεια της 72 Ταξ/χίας.

Βεβαίως θα παραστή ανάγκη όπως αι διά την εκκαθάρισιν του Ν. Κλοιού αφεθησόμεναι δυνάμεις να αναπροσαρμοσθώσιν.

ΚΑΛΥΠΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΧV ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ

 1. Αι διά της Α.Α.Π. 180/ΑΙ/31.3.47 Δ/γής του  Β’ΣΣ καθοριζόμεναι καλυπτικαί ενέργειαι της ΧV Μερ/χίας τροποποιούνται ως κατωθι:

(α)   Η καλυπτική ενέργεια της ΧV Μερ/χίας να εκδηλωθή εκ ΓΡΕΒΕΝΩΝ πρός ΑΓΙΟΦΥΛΛΟΝ συγκεντρουμένου του όγκου της 21 Ταξ/χίας εις την περιοχήν ΓΡΕΒΕΝΩΝ.

Η τοιαύτη ενέργεια θα διευκολύνη τα μέγιστα και τας επιχειρήσεις του 2ου χρόνου (ΧΑΣΙΑ – ΑΝΤΙΧΑΣΙΑ) και θα εξασφαλίση εν ταυτώ τον ζωτικόν χώρον των ΓΡΕΒΕΝΩΝ.

(β)   Εάν η 21 Ταξ/χία δεν δυνηθή να ωθηθή εις αρκετόν βάθος  Ν. ΒΕΝΕΤΙΚΟΥ π. Τότε να ενοχλή δραστηρίως τας πρός Δ. και Ν.Δ. ΓΡΕΒΕΝΩΝ δυνάμεις των συμμοριτών, ώστε να δυσχεράνη την επικοινωνίαν των μεταξύ ΠΙΝΔΟΥ και ΧΑΣΙΩΝ – ΑΝΤΙΧΑΣΙΩΝ, εξυπηρετούσαι ούτω τον επιδιωκομενον σκοπόν των επιχειρήσεων «ΑΕΤΟΣ».

(γ)   Η καλυπτική ενέργεια επί της κατευθύνσεως ΧΡΩΜΙΟΝ – ΑΓΙΟΦΥΛΛΟΝ πρός ΚΑΡΠΕΡΟ ή ΤΟΥΡΝΙΚΙ ως εκ της παρουσιαζομένης σήμερον καταστάσεως (συγκέντρωσις όγκου συμμοριτών εις το ύψος  και Δ. ΓΡΕΒΕΝΩΝ) κρίνομεν ότι δεν παρουσιάζεται πρόσφορος.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΙΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΤΟΥ ΑΓΩΝΟΣ

Δέον να υπάρξη δραστηρία και οξυδερκής διεύθυνσις του αγώνος εκ μέρους των Διοικήσεων και Επιτελείων των Μ. Μονάδων.

Η παρακολούθησις του αγώνος εκ μέρους των ανωτέρω και η άμεσος εκάστοτε επέμβασις δέον να είναι διαρκής και άγρυπνος μέχρι σημείου ενοχλητικού λόγω των ειδικών συνθηκών του διεξαγομένου αγώνος.

ΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ ΔΕΟΝ ΝΑ ΠΡΟΩΘΟΥΝΤΑΙ ΜΕΤΑ ΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΚΛΙΜΑΚΙΩΝ ΚΑΙ ΝΑ ΔΙΔΩΣΙ ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΕΠΙΜΟΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΡΤΕΡΙΑΣ.

ΕΔΡΑΙΩΣΙΣ

 1. Εκδοθήσεται ειδική Δ/γή.
Α.Α./Α.Π

Διά την ακρίβειαν

Αντιστράτηγος ΓΙΑΤΖΗΣ Δ.

Διοικητής 1ης Στρατιάς

               

Διαταγή Επιχειρήσεων ΑΕΤΟΣ αρ.1, 8 ΜΕΡΑΡΧΙΑ/Α1/28 Μαρ 1947

VΙΙΙ ΜΕΡΑΡΧΙΑ

ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΑΙ

Εξαιρ. Επείγουσα – Προσωπική

Άκρως Απόρρητος

VΙΙΙ Μεραρχία Α.Π. 2804/ΑΙ

ΣΤΓ 918  28-3-47

ΠΡΟς:Δ/τήν 43 Ταξιαρχίας – Δ/τήν 84 Περιοχής

ΚΟΙΝ:ΓΡΑΦ Α1 – Δ/Δ Μεραρχίας

ΔΙΑΤΑΓΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ υπ’ αριθ. Ι

Συνθηματικόν επιχειρήσεως «ΑΕΤΟΣ»

Αριθ. αντιτύπου 5

 

Χάρται:

 

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, ΑΡΤΗΣ

ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ, ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ    1/100.000

ΑΓΡΑΦΑ

 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ

ΕΧΘΡΟΣ. Ως το προσηρτημένον δελτίον πληροφοριών.

 1. ΠΡΟΘΕΣΙΣ

Η πάση θυσία δι’ επιθετικών επιχειρήσεων εξόντωσις των εν τω κατωτέρω τετραπλεύρω δρωσών συμμοιρών και η πλήρης εξερεύνησις, εκκαθάρισις και κατοχή της περιοχής ταύτης, εγκαθισταμένων των Κρατικών Αρχών, τη συμμετοχή και των γειτονικών Μεγάλων Μονάδων.

ΜΕΤΣΟΒΟΝ – Ν. ΚΟΥΤΣΟΥΦΛΙΑΝΗ (Σ.4561) – ΒΑΝΑΚΟΥΛΙΑ (Σ.6247) – Ανατολικαί κλιτύες ΚΟΖΑΚΑ όρους – ΠΥΛΗ (Σ.6621) – ΜΟΡΦΟΒΟΥΝΙ (Σ.7609) – ΡΑΧΟΥΛΑ (Χ.8696) – ΚΛΕΙΣΤΟΣ (Χ.8079) – ΑΓΡΑΦΑ (Χ.6685) – ΝΕΟΝ ΑΡΓΥΡΙΟΝ (Χ.4489) – Ρους ΑΧΕΛΩΟΥ ποταμού – ΤΖΟΥΜΕΡΚΑ όρος – ΜΕΤΣΟΒΟΝ.

 1. ΜΕΘΟΔΟΣ

α)     ΤΡΟΠΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

        ι)     Γενική περίσχεσις του εν τω άνω τετραπλεύρω εχθρού, διά καταλλήλων και συντονισμένων ενεργειών.

        ιι)    Ισχυρά και ταυτόχρονος κεντρική ενέργεια πρός περιοχήν ΑΝΩ ΠΑΛΗΟΚΑΡΥΑΝ (Σ.5418) εκ των κατευθύνσεων.

               -ΠΥΛΗ ΜΟΥΖΑΚΙ (Σ.6918) και

-Γέφυρας ΚΟΡΑΚΑ

Διά της ενεργείας ταύτης σκοπείται η διάσπασις του εχθρού και η δημιουργία δύο μικροτέρων κλοιών (Βορείου και Νοτίου).

Την κυρίαν προσπάθειαν θ’ αποτελέση η συντριβή του εν τω Νοτίω κλοιώ εχθρού εις τον α΄ χρόνον.

        ιιι)   Εν συνεχεία βάσει πληροφοριών περίσφιξις του εχθρού εν τω κλοιώ τούτω εις μικροτέρας περιοχάς διά συγκλίσεως των αναγκαιουσών πρός τούτο δυνάμεων και εξαναγκασμός του εχθρού εις μάχην και η συντριβή του.

        ιυ)   Εις την περίπτωσιν καθ’ ην ο όγκος του εχθρού μετακινηθή εκ του Νοτίου εις τον Βόρειον κλοιόν, η κυρία προσπάθεια μετατοπισθήσεται εις τον κλοιόν τούτον. Διά την περίπτωσιν ταύτην να εκδοθή εγκαίρως ετέρα διαταγή της Μεραρχίας.

        υ)    Μετά την συντριβήν του εχθρού εις εκάστην περιοχήν θα αφεθώσιν εις αυτήν τα απολύτως αναγκαία στρατιωτικά τμήματα, υπό την κάλυψιν των οποίων θα εγκατασταθώσιν αι Αρχαί και τα τμήματα Χωροφυλακής, άτινα και θα αναλάβωσι την πλήρη εκκαθάρισιν και οριστικήν απαγόρευσιν ανασυγκροτήσεως του εχθρού.

        υι) Κατά την έναρξιν των επιχειρήσεων θα λάβωσι χώραν εις την περιοχήν ΧΑΣΙΩΝ – ΑΝΤΙΧΑΣΙΩΝ και την τοιαύτην ΓΡΑΜΜΟΥ έτεραι επιχειρήσεις αντιπερισπασμού, υπό δυνάμεων της ΧV Μεραρχίας.

β)     ΔΙΑΤΕΘΗΣΟΜΕΝΑΙ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΙΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ

Α)   Υπό τας διαταγάς της VΙΙΙ Μεραρχίας

α)    Τακτικόν Συγκρότημα Άρτης

Δ/τής Ο Δ/τής της 84 Περιοχής

Σ.Δ. Χ ημέραν ΚΑΛΕΝΤΙΝΗΝ από 1200 ώρας και από Χ συν 1 και από ώρας 1800 ΑΓΙΟΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ ΤΕΤΡΑΚΩΜΟΥ.

581 Τάγμα (Λόχοι 4 συν 22 και 22β Λ.Ο.Κ. υπό ενιαίαν διοίκησιν Λοχαγού Γαλάνη και υπό την ονομασίαν Διλοχία ΓΑΛΑΝΗ συν 1 Λόχος Μ.Α.Δ.)

583 Τάγμα (Λόχοι 4 συν 3 λόχοι MAΔ συν MAΔ εφ. Ανθ/γού ΖΥΓΟΜΑΛΗ).

230 Ορεινόν Χειρουργείον

Τάγμα Χωροφυλακής (αναμενόμενον)

Λόχος Πολυβόλων (εφ’ όσον διατεθή)

ΜΑΥ περιοχής του

β)    Τακτικόν Συγκρότημα ΜΕΤΣΟΒΟΥ

                      Δ/τής. Ο Δ/τής της 43 Ταξιαρχίας

                      Σ.Δ. ΜΕΤΣΟΒΟΝ

                      527 Τάγμα (Λόχοι 4)

                      528 Τάγμα (Λοχοι 4)

                      584 Τάγμα (Λοχοι 4)

                      23, 24 Λ.Ο.Κ.

                      Απόσπασμα Μηχανικού

                      Α΄ κλιμάκοιν 230 Ορεινού Χειρουργείου

                      Μία Πυροβολαρχία (εφ’ όσον διατεθή)

                      Μία Α.Δ. ΠΕΡΙΔΗ

        Β)   Εις την επιχείρησιν θα λάβωσι μέρος και δυνάμεις των ΙΧ, ΙΙ Μεραρχιών και  Α’ΣΣ., περί της αποστολής των οποίων ασχολείται η κατωτερω παράγραφος.

 1. ΑΠΟΣΤΟΛΑΙ

α)     Τακτικού Συγκροτήματος ΑΡΤΗΣ

ι)     Ισχυραί ενέργειαι

Από Γεφύρας ΚΟΡΑΚΑ (Σ.48-05) και εν τη κατευθύνσει Γέφυρα ΚΟΡΑΚΑ – υψ. 1835 (Σ.5015) – ΑΝΩ ΠΑΛΗΟΚΑΡΥΑ (Σ.5418), ένθα σύνδεσμος μετά τμημάτων της ΙΧ Μεραρχίας, άτινα ενεργώσι εν τη κατευθύνσει ΠΥΛΗ (Σ.6621) – ΑΝΩ ΠΑΛΗΟΚΑΡΥΑ (Σ.5418). Σκοπός η απόφραξις των οδεύσεων και παρεμπόδισις διαφυγής των εν τω Νοτίω κλοιώ συμμοριτών εκ τούτου και η εκκαθάρισις της περιοχής από ΚΡΟΠΑ (Σ.5218) – υψ. 1596 ΚΑΤΟΥΝΑ (Σ.4917) – ΚΑΛΗ ΚΟΜΗ (Σ.4712) – Ρους ΑΧΕΛΩΟΥ μέχρι (Σ.4707) – ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑ (Σ.5108) – Υψ. 1673 (Σ.5410) – υψ. 1705 (Σ.5316) – ΚΡΟΠΑ (Σ.5218)

Από γεφύρας ΜΥΡΟΦΥΛΛΟΥ (Σ.4012) και εν τη κατευθύνσει Γέφυρα ΜΥΡΟΦΥΛΛΟΥ (Σ.4012) – ΜΕΣΟΧΩΡΑ (Σ.4125), ένθα σύνδεσμος μετά τμημάτων του 527 Τάγματος (43 Ταξιαρχίας) του Τακτικού Συγκροτήματος ΜΕΤΣΟΒΟΥ, άτινα ενεργώσιν από ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ πρός ΠΑΧΤΟΥΡΙ – ΜΟΥΤΣΑΡΑ – ΓΑΡΔΙΚΙ _ ΜΕΣΟΧΩΡΑ. Σκόπος η εξασφάλισις της γεφύρας ΜΕΣΟΧΩΡΑΣ και η εκκαθάρισις της περιοχής από ΜΕΣΟΧΩΡΑΣ – Ρους ΒΑΘΥΡΕΜΜΑΤΟΣ – ΚΡΟΠΑ (Σ.5218) – υψ. 1596 (Σ.4917) – ΕΛΛΗΝΙΚΑ (Σ.4614) – ΚΡΑΝΙΕΣ (Σ.4813) – ΚΑΛΗ ΚΟΜΗ (Σ.4712) – Ρους ΑΧΕΛΩΟΥ – μέχρι ΜΕΣΟΧΩΡΑΣ – (Τα χωρία άπαντα ναι).

ιι)    Ενέργειαι

               Από γεφύρας ΚΟΡΑΚΑ διά προωθήσεως τμημάτων μέχρις ύψους ΜΑΡΚΕΛΕΣΙ (Σ.5103) πρός τον σκοπόν της αποφράξεως της κοιλάδος ΠΕΤΡΙΛΙΩΤΙΚΟΥ και εκκαθάρισιν της περιοχής ΜΑΡΚΕΛΕΣΙ – ΣΤΕΦΑΝΙΑΔΟΣ ΦΡΑΓΚΙΑΝΩΝ.

               Από γεφύρας ΑΥΛΑΚΙ (Χ.4491) και γεφύρας ΤΕΜΠΛΑΣ (Χ.4782) πρός ΚΑΤΩ ΡΑΦΤΟΠΟΥΛΟ (Χ.5189) ένθα σύνδεσμος μετά δυνάμεων του  Α’ΣΣ. . αίτινες ενεργώσιν εις την μεταξύ ΑΓΡΑΦΙΩΤΗ και ΑΧΕΛΩΟΥ περιοχήν.

ιιι)   Σταθερά και συνεχής κατοχή των γεφυρών ΜΥΡΟΦΥΛΛΟΥ – ΚΟΡΑΚΑ ΑΥΛΑΚΙ και ΤΕΜΠΛΑΣ.

β)     Τακτικού Συγκροτήματος ΜΕΤΣΟΒΟΥ

ι)     Εξασφάλισις του κόμβου ΜΕΤΣΟΒΟΥ

ιι)    Ενέργειαι

               Από ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ πρός ΓΑΡΔΙΚΙ – ΜΟΥΤΣΑΡΑ – ΜΕΣΟΧΩΡΑ ένθα σύνδεσμος μετά τμημάτων του 581 Τάγματος του Τακτικού Συγκροτηματος ΑΡΤΗΣ, άτινα ενεργώσιν εν τη κατευθύνσει ΜΥΡΟΦΥΛΛΟΥ – ΜΕΣΟΧΩΡΑ. Σκοπός η εκκαθάρισις της περιοχής ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ μέχρις Άνω ρου ΑΧΕΛΩΟΥ.

               Από περιοχής ΜΕΤΣΟΒΟΥ πρός περιοχήν ΔΥΤ. ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ (Σ.4851), ένθα σύνδεσμος μετά δυνάμεων της ΙΧ Μεραρχίας, αίτινες ενεργώσιν πρός απόφραξιν των μεταξύ ΚΟΖΑΚΑ και Ανατολικών κλιτύων ΠΙΝΔΟΥ πρός Βορράν διαβάσεων εις το ύψος της γενικής γραμμής ΒΑΝΑΚΟΥΛΙΑ (Σ.6247) – ΔΥΤ. ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ (Σ.4851). Σκοπός η απόφραξις των οδεύσεων εις το ύψος γενικής γραμμής ΧΑΛΙΚΙ (Σ.3249) – ΔΟΚΙΜΙ (Σ.3752) – ΣΤΡΟΥΓΚΑ (Σ.4253) – υψ. ΒΟΥΛΓΑΡΟΣ (Σ.4251) – ΔΥΤ. ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ (Σ.4851)

ιιι)   Προχώρησις. πρός ΚΡΑΝΙΑΝ (Σ.4442) και κατάληψις ΣΤΕΦΑΝΙ (Σ.5148) ενδεχομένως δε του κόμβου ΚΡΑΝΙΑΣ.

 1. ΕΥΚΑΜΨΙΑ ΕΝ ΤΗ ΕΚΤΕΛΕΣΕΙ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ

α)     Άπαντα τα τμήματα και τα μικρότερα δέον να αναζητώσι την πληροφορίαν και να ενημερώσι την διοίκησίν των.

β)     Άπασαι αι Μονάδες να εξασφαλίσωσι πλήρη σύνδεσμον πρός τα άνω, κάτω και πλαγια.

γ)     Άπασαι αι Μονάδες και Φάλαγγες να διατηρώσι εφεδρείαν πρός αντιμετώπισιν παντός απροόπτου.

δ)     Παν τμήμα εφ’ όσον δεν εξέρχεται της κυρίας του αποστολής να αναπτύσση πρωτοβουλίαν και να θεωρή ζήτημα τιμής να προστρέχη εις βοήθειαν του γειτονος πρός εξόντωσιν των συμμοριών.

 1. ΒΑΣΙΣ ΕΞΟΡΜΗΣΕΩΣ

α)     Τακτικού Συγκροτήματος ΑΡΤΗΣ

ΝΕΡΑΪΔΑ – Ρους ΑΧΕΛΩΟΥ μέχρι γεφύρας ΤΕΜΠΛΑΣ.

β)     Τακτικού Συγκροτήματος ΜΕΤΣΟΒΟΥ

ΜΕΤΣΟΒΟΝ – ΧΑΛΙΚΙ – ΤΖΟΥΜΕΡΚΑ – ΝΕΡΑΪΔΑ.

 1. ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ

α)     Ημέρα εξορμήσεως εκ βάσεως εξορμήσεως η Χ (ορισθήσεται δι’ ειδικής διαταγής πάντως ουχί βραδύτερον της 5ης Απριλίου)

β)     Η εκκίνησις των από Νότου ενεργουσών δυνάμεων του  Α’ΣΣ. . εκ της βάσεως εξορμήσεως των ΒΙΝΙΑΝΗ – ΦΡΑΓΚΙΣΤΑ – ΤΡΙΠΟΤΑΜΟΝ, θα λάβη χώρα την Χ-2 ημερών

γ)     Την Χ-1 ημέραν θα λάβωσι χώραν αι κάτωθι προκαταρκτικαί επιχειρήσεις.

ι)     Κατάληψις της ΝΕΡΑΪΔΑΣ διά δυνάμεων του Τακτικού Συγκροτήματος ΜΕΤΣΟΒΟΥ, κινηθησομένων από υψ. 1877 (Σ.3026). Την ενέργειαν ταύτην θα υποστηρίξη λόχος του 581 Τάγματος διά κινήσεως εκ του υψώματος ΤΑΜΠΟΥΡΙΑ (Σ.1390) πρός υψώματα ΘΕΟΔΩΡΙΑΝΩΝ (Σ.2922). Ακολούθως σύνδεσμος μεταξύ των δύο τούτων τμημάτων εις ΝΕΡΑΪΔΑΝ. Κίνησις ακολούθως την Χ ημέραν εκ ΝΕΡΑΪΔΑΣ των μεν δυνάμεων του Τακτικού Συγκροτήματος ΜΕΤΣΟΒΟΥ, από ΝΕΡΑΪΔΑΣ πρός ΠΑΧΤΟΥΡΙ – ΜΕΣΟΧΩΡΑΝ, των δε του Τακτικού Συγκροτήματος ΑΡΤΗΣ από ΝΕΡΑΪΔΑΣ πρός ΛΑΦΙΝΑΝ – ΘΟΔΡΟΙ – ΜΕΣΟΧΩΡΑΝ.

Εις την περίπτωσιν ενιαίου αγώνος την Διοίκησιν των δύο τούτων τμημάτων θα έχη ο αρχαιότερος.

ιι)    Δημιουργία προγεφυρώματος εις τας γεφύρας ΜΥΡΟΦΥΛΛΟΥ και ΚΟΡΑΚΑ, διά δυνάμεων του Τακτικού Συγκροτήματος  ΑΡΤΗΣ πρός τον σκοπόν όπως εξασφαλισθή η κατά την Χ ημέραν διαπεραίωσις των υπολοίπων δυνάμεων εκ των άνω γεφυρών.

Η δημιουργία αμφοτέρων των προγεφυρωμάτων τούτων θα επιτευχθή δι’ αιφνιδιαστικής ενεργείας εκτελεσθησομένης την 0300 ώραν της Χ-1 ημέρας, ως κατωτέρω.

ΠΡΟΓΕΦΥΡΩΜΑ ΜΥΡΟΦΥΛΛΟΥ

Θα δημιουργηθή  υπό τμήματος του 581 Τάγματος όπερ και θα εγκατασταθή μονίμως εις αυτό. Ευθύς άμα τη εγκαταστάσει του τμήματος τούτου το Τάγμα να ωθήση ταχέως την Διλοχίαν ΓΑΛΑΝΗ πρός κατάληψιν της γεφύρας ΜΕΣΟΧΩΡΑΣ και συντριβήν των εις την περιοχήν ΜΕΣΟΧΩΡΑΣ συμμοριτών.

ΠΡΟΓΕΦΥΡΩΜΑ ΚΟΡΑΚΑ

Θα δημιουργηθή υπό τμήματος του 583 Τάγματος, όπερ και θα εγκατασταθή μονίμως εις αυτό. Το προγεφύρωμα τούτο θα στηριχθή, αριστερά μεν εις ύψωμα 1085 ΠΕΝΤΕ ΑΔΕΡΦΙΑ (Σ.4806), το δε δεξιόν του εις ύψωμα 1363 ΣΜΙΝΙΚΟΝ (Σ.5004). Το δεξιόν του προγεφυρώματος θα εξασφαλίση το τμήμα, όπερ την Χ ημέραν θα κινηθή πρός ΜΑΡΚΕΛΕΣΙ (ώρα 4/α/ιι της παρούσης).

8         ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΣΑ

α)     ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ

        Θέλει κοινοποιηθή λίαν προσεχώς ειδικόν σχέδιον διά την συμμετοχήν της αεροπορίας αναγνωρίσεως και μάχης, τόσον κατά τας προπαρασκευαστικάς όσον και την κύριαν επιχείρησιν.

β)     ΛΟΧΟΣ ΠΟΛΥΒΟΛΩΝ (εφ’ όσον διατεθή)

Κατ’ αρχήν διά την εξασφάλισιν και σταθεράν κατοχήν των γεφυρών ΜΥΡΟΦΥΛΛΟΥ – ΚΟΡΑΚΑ και ακολούθως της ΜΕΣΟΧΩΡΑΣ.

γ)     ΠΥΡΟΒΟΛΑΡΧΙΑ (εφ’ όσον διατεθή)

Εκ περιοχής ΚΑΤΑΡΡΑΣ υποστήριξις των επιχειρήσεων του Τακτικού Συγκροτήματος ΜΕΤΣΟΒΟΥ.

δ)     ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗ

Δεν θα χρησιμοποιηθή διά κρούσιν, αλλά διά την μετά την συντριβήν των συμμοριτών εκκαθάρισιν, εξερεύνησιν και εγκατάστασιν των Αρχών.

 1. ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΙΣ

α)     Τρόφιμα. Τριών ημερών επί ανδρών και κτηνών.

β)     Πυρομαχικά. Επί ανδρών και κτηνών τα της α΄ γραμμής και ο ½ εφοδιασμός εκ των της β΄ γραμμής.

γ)     Μεταγωγικά κτήνη. Να ληφθώσιν άπαντα τα προπαρασκευαστικά μέτρα διά την επίταξιν ή μίσθωσιν των αναγκαιούντων κτηνών, εις τρόπον ώστε να μη παρουσιασθή ουδεμία δυσχέρεια, αφ’ ετέρου δε να μη προδοθώσι αι προθέσεις μας.

 1. ΔΙΑΒΙΒΑΣΕΙΣ Ως αι ειδικαί οδηγίαι των Δ/Δ της Μεραρχίας.
 2. Αναφέρατε λήψιν τηλεγραφικώς.

           Δ.Γ/Δ.Μ.                                                                                     Ο Μέραρχος

Ακριβές αντίγραφον                                                                            Θ. Πεντζόπουλος

           Τ.Σ.Υ.                                                                             Υποστράτηγος

————————————————-

ΓΡΑΦΕΙΟΝ Α2

ΔΕΛΤΙΟΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Επί της διατάξεως των συμμοριών εις την περιοχήν της ημετέρας Μεραρχίας και των γειτονικών τοιούτων.

Ι.         ΠΕΡΙΟΧΗ VΙΙΙης ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ

 1. Συγκρότημα ΤΖΟΥΜΕΡΚΙΩΤΗ (Μαλτέζος)

α)    Έδρα: ΤΖΟΥΡΤΖΑ (Σ.3636) – ΓΑΡΔΙΚΙ (Σ.3633)

β)    Δύναμις: 300-400

γ)    Κινείται εις περιοχήν Ανατολικών κλιτύων όρους ΤΖΟΥΜΕΡΚΑ από ΧΑΛΙΚΙΟΥ (Σ.3249) μέχρι ΝΕΡΑΪΔΑΣ (Σ.3223)

δ)    Προς κάλυψιν του από ΜΕΤΣΟΒΟΥ έχει εγκαταστήσει Φυλάκιον εις ΚΑΤΑΦΥΤΟΝ (Σ.3644).

 1. Συγκρότημα ΝΕΜΕΡΤΣΙΚΑ

        α)    Έδρα: ΖΟΥΖΟΥΛΗ (Σ.2305)

        β)    Δύναμις: περίπου 150

        γ)    Τμήματα τούτου εις ΝΤΟΥΤΣΙΚΟΝ (Ν.3199) – ΠΕΡΙΒΟΛΙ (Σ.2882)

        δ)    Ομάδες ενεφανίσθησαν εις ΦΟΥΡΚΑΝ (Ν.1504) ΣΜΙΞΙ (Ν.2991) ΔΙΣΤΡΑΤΟΝ (Σ.2069) ΑΡΜΑΤΑ (Ν.1690)

 1. ΟΜΑΣ ΑΘΑΝΑΤΟΥ – ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ

        α)    Έδρα: περιφέρεται Ανατολικόν Ζαγόριον

        β)    Δύναμις: 15

 1. ΟΜΑΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ

        α)    Έδρα: Νήσος Λευκάς

        β)    Δύναμις: 20

 1. Εις περιοχήν Νοτίως όρους ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ περιοριζομένην πρός Ανατολάς υπό του Αχελώου ουδέν εσημειώθη.

ΙΙ.       ΠΕΡΙΟΧΗ ΙV ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ

 1. Υπαρχηγείον ΓΡΑΜΜΟΥ: Αρχηγός ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ, έδρα: ΚΑΣΤΑΝΟΦΥΤΟΝ (Ν.3525)

        α)    Συγκρότημα ΠΑΤΣΙΟΥΡΑ

Έδρα: Εις λόχος εις ΚΟΤΙΛΙ (Ν.2122) εις έτερος εις ΚΥΨΕΛΗ (Ν.2317). Δύναμις: 120-200

        β)    Συγκρότημα ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ

Έδρα ΛΕΙΒΑΔΟΤΟΠΟΣ (Ν.1932) Δύναμις: 120-200

 1. Υπαρχηγείον ΒΟΪΟΥ (4 Συγκροτήματα)

        α)    Συγκρότημα ΚΑΡΑΦΩΤΙΑ, εις ΑΗΔΟΝΑ (Ν.7404)

Δύναμις 120 – 200

        β)    Συγκρότημα ΓΚΙΖΑ εις ΔΟΔΙΑ (Σ. 4899)

        γ)    Συγκρότημα ΒΙΔΡΑ εις ΑΝΑΒΡΙΤΑ (Ξ.4290)

Δύναμις 120 – 200

        δ)    Συγκρότημα ΣΑΡΑ εις ΖΙΑΚΑ (Σ.4287) Δύναμις 100 – 120

ΙΙΙ.      ΠΕΡΙΟΧΗ ΙΧ ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ

α)     Υπαρχηγείο ΧΑΣΙΩΝ (Υψηλάντης) έδρα: ΦΛΑΜΠΟΥΡΕΣΙ (Σ.8158)

        Δύναμις: 3 Τάγ/τα εις ΦΛΑΜΠΟΥΡΕΣΙ εις ΚΟΝΙΣΚΟΝ (Σ.8455) και εις ΓΕΡΑΚΑΡΙ (Σ.8559).

β)     Υπαρχηγείον ΚΟΖΑΚΑ (ΚΑΡΤΣΙΩΤΗΣ) εις ΔΕΣΙ (Σ.4534)

        Δύναμις 2 Τάγ/τα και 1 Συγκρότημα

1)    Τάγμα ΦΩΝΤΑ (Σ. Παπανικολάου) εις ΣΦΕΝΔΑΝΟΣ (Σ.5522)

Δύναμις περίπου 180.

2)    Τάγμα ΓΡΕΒΕΝΙΩΤΗ εις ΕΛΛΗΝΟΠΥΡΓΟΝ (Σ.7514)

δύναμις περίπου 250.

3)    Συγκρότημα ΜΑΚΕΔΟΝΑ εις ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ (Σ.6433) Δύναμις περίπου 120.

4)    Εφοδιασμός του Υπαρχηγείου εις ΝΕΡΑΪΔΟΧΩΡΙ (Σ.5030)

γ)     Εις χωρίον ΜΕΣΟΧΩΡΑ (Σ.4125) Συγκρότημα υπό αγνώστου δυνάμεως περίπου 350-400.

δ)     Εις χωρίον ΚΕΔΡΑ (Σ.4991) Τάγμα υπό ΚΟΡΟΖΗΝ

        Τμήματα τούτου δυνάμεως 25-30 εις ΚΟΥΜΠΟΥΡΙΑΝΑ (Σ.5502) – ΣΤΕΦΑΝΙΑΣ (Σ.5300) – ΦΡΑΓΙΑΝΝΑ (Σ .4898) ΑΡΓΥΡΙ (Χ.4693) ΠΡΗΣΙΑ (Χ.5392) ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΝ    (Χ.5188)

ε)     Υπαρχηγείον ΑΓΡΑΦΩΝ (Γυδεών Λουλές)

        Αποτελείται από 4 Τάγματα και 1 Συγκρότημα Ιππικού

1)    Εις περιοχήν ΨΗΛΗ ΡΑΧΗ (Σ.7510) Τάγμα ΣΟΦΙΑΝΟΥ

2)    Εις ΠΕΖΟΥΛΑ (Σ.7104) Τάγμα ΔΑΣΚΑΛΟΓΙΩΡΓΗ

3)    Εις ΝΕΟΧΩΡΙ (Σ.7000) Συγκρότημα Ιππικού ΣΚΟΤΙΔΑ

4)    Εις περιοχήν ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ (Χ.8096) Τάγμα ΑΓΡΑΦΙΩΤΗ

5)    Εις περιοχήν ΜΟΛΟΚΑ (Χ.8686) Τάγμα ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗ

Σ.Τ.Γ. 918 τη 28-3-47

Το Α2 Γραφείον

 Τ.Υ.

Π. ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ

Επίλαρχος

Διιαταγή Επιχειρήσεων ΑΕΤΟΣ αρ.3, Τ.Σ Α’ΑΑ/Α1/ΑΑΠ22543/28 Μαρ 1947

Θέμα: Επιχειρήσεις ΑΕΤΟΣ

 

71 Ταξιαρχία, 72 Ταξιαρχία

Προς:Β΄ ΣΣ/Α1

          ΣΤΡΑΤΙΑ/ΑΙ

          ΓΕΣ/Α1

         Α΄ ΣΣ/Α1

ΑΚΡΩΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ

Τ.Σ./Α.Σ.ΣΤΡΑΤΟΥ

Αριθ. Α.Π. 22543/Α1

 28 Μαρτίου 1947

Α/Α αντιτύπου 4

ΔΙΑΤΑΓΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Υπ’ αρ.3

Συνθηματικόν επιχειρήσεων ΑΕΤΟΣ

ΧΑΡΤΑΙ:    ΑΓΡΑΦΩΝ-ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ                         1:100.000

                   ΑΓΡΙΝΙΟΥ-ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

(Εν συνεχεία με Α.Π. 22541/27-3-47)

 1. ΣΚΟΠΟΣ

Το Α΄ ΣΣ θα καλύψη από Νότου και Ν.Α. τας επιχειρήσεις ΑΕΤΟΣ  Β’ΣΣ όπερ εκκινούν εκ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ – ΠΟΡΤΑΪΚΟΥ (Σ.6320) – ΜΕΣΟΧΩΡΑΣ (Σ.4125) – ΓΕΦΥΡΑΣ ΚΟΡΑΚΑ (Σ.4805), θα επιζητήση την συντριβήν των εις την περιοχήν ΑΡΓΙΘΕΑΣ (Σ.5810) – ΒΟΥΤΣΙΚΑΚΙ (Σ.6502) – ΒΡΑΓΚΙΑΝΑ (Χ.6693) – ΖΕΛΕΝΙΤΣΑ (Χ.5392) ανταρτικών δυνάμεων.

 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ

(α)   Αι εν τη περιοχή μεταξύ ΜΕΓΔΟΒΑΣ – ΑΧΕΛΩΟΥ και από ΒΙΝΙΑΝΙ – ΤΡΙΠΟΤΑΜΟΝ (Χ.5365) μέχρι ύψους ΑΓΡΑΦΩΝ – ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟ (Χ.5189) ανταρτικαί δυνάμεις δεν φαίνονται υπερβαίνουσαι πρός το παρόν τους 300. Ασφαλώς πιεζόμεναι από πάσης κατευθύνσεως ν’ αυξηθώσιν.

(β)   Οι της αυτής περιοχής κάτοικοι είναι κατά μέγα ποσοστόν Εθνικόφρονες, διαθέτουσι ήδη περί τα 100 όπλα με μικρόν όμως αριθμόν Φυσιγγίων και δύνανται καταλλήλως χρησιμοποιούμενοι να βοηθήσωσι την 72 Ταξ/χίαν. Λεπτομερείς πληροφορίαι εδόθησαν επί τούτου εις Δ/τήν 72 Ταξ/χίας.

 1. ΠΡΟΘΕΣΙΣ:

(α)   Εκκαθάρισις περιοχής μεταξύ ΜΕΓΔΟΒΑ και ΑΧΕΛΩΟΥ και κατάληψις τελικώς της γραμμής ΚΑΥΚΙΑ (Χ.6889) – ΚΑΥΚΙ (Χ.6290) – ΚΟΥΡΟΥΝΑ (Χ.5889) – ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟ (Χ.5188), ίνα απαγορευθή η Νοτίως της γραμμής ταύτης κίνησις από Βορρά των συμμοριτών και η συντριβή τούτων εντός του δημιουργουμένου κλοιού.

(β)   Εκκαθάρισις και κατάληψις περιοχής ΦΟΥΡΝΑΣ – ΚΛΙΣΤΟΣ – ΒΡΑΧΑ – ΝΕΡΑΪΔΑ πρός κάλυψιν αριστερού 36 Ταξ/χίας και σύνδεσμος μετά ταύτης εις γέφυραν ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ (Χ.8086).

 1. ΜΕΘΟΔΟΣ:

Γενική διάταξις

        (α)   Συγκρότημα 72 Ταξ/χίας

-72 Ταξ/χία

-Διλοχία Ταγ/χου Μανέτα-Λόχος 6245ος Λ.Ο.Κ.

-Πυρ/χία Όλμων 4,2

-Πυρ/χία (μείον Ουλαμός) Μ.Π.Πυρ/κού

-7ον Τάγμα Χωρ/κής Αγρινίου

-Χειρουργική Μονάς μετά δύο Υγειον. Αυτοκ/των

-Μηχανικόν: Ληφθήσεται ειδική μέριμνα υπό  Α’ΣΣ.

 

 

 

 

Διοικητής

Ταξίαρχος Θεοδώρου

ΑΠΟΣΤΟΛΗ

(ι)    Με βάσιν εξορμήσεως την γραμμήν ΒΙΝΙΑΝΙ – Ανατ. ΦΡΑΓΚΙΣΤΑ – ΤΡΙΠΟΤΑΜΟΝ  να κινηθή την Χ μείον 2 ημέραν επί των κατευθύνσεων:

        ΒΙΝΙΑΝΙ – ΜΥΡΙΣΙ – ΑΓΡΑΦΑ – ΚΑΥΚΙΑ (Χ.6889).

        Ανατ. ΦΡΑΓΚΙΣΤΑ – ΑΓΡΑΦΙΩΤΗΣ Ποτ. – ΑΓΡΑΦΑ – ΚΑΥΚΙ (Χ.6290)

        ΤΡΙΠΟΤΑΜΟΝ – ΜΠΟΤΣΙΑΝΑ (Χ.5774) – ΓΡΑΝΙΤΣΑ – ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟ (Χ.5188)

        Και να καταλάβη τελικώς την γραμμήν ΚΑΥΚΙΑ – ΚΟΡΟΥΝΑ – ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟ, απαγορεύον πάσαν πρός Νότον κίνησιν των ανταρτών.

(ιι)   Να εξερευνήση το δρομολόγιον ΤΡΙΠΟΤΑΜΟΝ – ΧΡΥΣΟΒΑ (Χ.4972) – ΒΑΛΑΩΡΑ (Χ.4775) – ΤΟΠΟΛΙΑΝΑ (Χ.4880) – ΓΡΑΝΙΤΣΑ και περιοχήν ΚΟΥΚΟΥΦΑΛΑ (Χ.7173) και ΜΑΥΡΟΜΑΤΙ (Χ.7277).

        Πληροφορίαι φέρουσι περιοχήν ΚΟΥΦΑΛΑ και ειδικώτερον Μονήν ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ επιμελώς κεκρυμμένας αποθήκας ποικίλων εφοδίων.

(ιιι)  Να συνδεθή με VΙΙΙ Μερ/χία εις ΚΑΤΩ ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΝ (Χ.5189). Το δεξιόν της VΙΙΙ Μερ/χίας θα εκταθή μέχρι γεφύρας ΤΕΜΠΛΑΣ (Χ.4783).

Ανάγκη απαγορεύσεως διαφυγής τυχόν ανταρτών γεφύρας ΤΡΙΚΛΙΝΟΣ (Χ.4671)

Να εξασφαλίζη διά τμήματος Χωρ/κής γέφυραν ΛΟΓΓΙΣΤΗ.

Να συνδεθή βραδύτερον με ΙΙ Μερ/χίας εις περιοχήν ΒΡΑΓΚΙΑΝΑ (Χ.6693)

(β)   71 Ταξιαρχία:

Διά του 613 Τάγ/τος.

Με βάσιν εξορμήσεως περιοχήν ΡΕΝΤΙΝΑΣ να κινηθή την Χ μείον 4 ημέραν πρός ΦΟΥΡΝΑΝ- ΚΛΙΣΤΟΝ – ΝΕΡΑΪΔΑ – ίνα εκκαθαρίση και καταλάβη την περιοχήν ταύτην, καλύπτουσα το αριστερόν της 36 Ταξ/χίας, ής Τάγμα από της αυτής, εις περιοχήν ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΝ (Χ.7987) – ΙΤΑΜΟΣ (Χ.8092).

        Να συνδεθή με 36 Ταξ/χίαν εις γέφυραν ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ (7986).

        Επεξηγήθη προσωπικώς εις τον Δ/τήν του Τάγ/τος η αποστολή του.

 1.     ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ

Βάσις η Χ ημέρα εξορμήσεως Β.Σ. Στρατού ορισθήσεται διά ειδικής διαταγής (ουχί βραδύτερον 5 Απριλίου)

Συγκρότημα 72 Ταξ/χίας Χ μείον 2 εκ. Β.Ε. ΒΙΝΙΑΝΙ – ΤΡΙΠΟΤΑΜΟΣ

613 Τάγμα 71 Ταξ/χίας Χ μείον 4 εκ βάσεως εξορμήσεως ΡΕΝΤΙΝΑ.

 1.     ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ

Συμμετοχή αναγνωρίσεως και μάχης τη εγκαίρω αιτήσει πρός ΣΣ 72 και 71 Ταξ/χιών.

 1.     ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗ

Αι Δυνάμεις Χωρ/κής να μη χρησιμοποιηθώσι διά κρούσιν αλλά μετά συντριβήν συμμοριτών δι’ εκκαθάρισιν, εξερεύνησιν και εγκατάστασιν αρχών.

 1. ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΙΣ

(α)   Διά Συγκρότημα 72 Ταξ/χίας

Τρόφιμα – καύσιμα – Πυρ/κά από προωθημένον Σταθμόν Εφοδιασμού ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ. (Εκδοθήσεται ειδική διαταγή.)

Δι’ 7ον Τάγμα Χωρ/κής και εκ περιοχής ΧΟΥΝΗ (Χ.5654)

(β)   Μονάδων 71 Ταξ/χίας ως μέχρι σήμερον.

(γ)   Πάντως κατ’ αρχήν

Τρόφιμα τουλάχιστον 3 ημερών επί ανδρών και κτηνών.-

Πυρομαχικά: επ’ ανδρών και κτηνών τα της πρώτης γραμμής και εκ των β΄ γραμμής κατά την κρίσιν Ταξ/χιών.

(δ)   ΔΙΑΚΟΜΙΔΑΙ:

Συγκροτήματος 72 Ταξ/χίας εις ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΝ και εκείθεν ΛΑΜΙΑΝ.

71 Ταξ/χίας ως μέχρι σήμερον.

(ε)   Πάσαν έλλειψιν κτηνών αι Ταξ/χίαι να αντιμετωπίσωσι δι’ επιτάξεων ή μισθώσεων αναλόγως των αντιμετωπιζομένων αναγκών εφοδιασμού.

 1.     ΕΝΔΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΙ

Σταθμοί Διοικήσεως

72 Ταξ/χίας: ΚΑΛΕΣΜΕΝΟΝ με τακτικόν στραηγείον κατά την κρίσιν Δ/τού της αναλόγως καταστάσεως.

71 Ταξ/χίας: ΛΑΜΙΑΝ

Διαβιβάσεις:

Ως συνημμένον Παράρτημα Α.

 1. Τονίζω την υποχρέωσιν:

ι)     Της κοινοποιήσεως προσωπικώς υπό των Δ/τών Ταξ/χιών των διά της παρούσης απορρεουσών διαταγών των πρός Δ/τάς Μονάδων.

ιι)    την αμοιβαίαν οπωσδήποτε ενίσχυσιν των μαχομένων μονάδων.

 1.   Αναφέρατε λήψιν.

Ο

ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

Τ.Υ.

Θ. ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ

ΥΠΟΣΤΡΑΤΗΓΟΣ

Διαταγή Επιχειρήσεων ΑΕΤΟΣ αρ.3, Β’ΣΣ/Α1/28 Μαρ 1947

Θέμα: Επιχείρησις «ΑΕΤΟΣ» ΑΚΡΩΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ

Β.Σ.Σ./Α.Α.Ν.170/ΑΙ/1

904 τη 28 Μαρτίου 1947

 

ΠΡΟΣ:ΙΙ – VΙΙΙ – ΙΧ Μεραρχίας

ΚΟΙΝ.1ην Στρατιάν/ΑΙ

           Γραφείον ΑΙ

           Ημερολόγιον Σ.Σ.

ΔΙΑΤΑΓΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Υπ’ αριθμ. 3 «ΑΕΤΟΣ»

Σχετικόν ημέτερον Α.Α.Π. 153/23-3-47

Κατόπιν των επί ΧΑΣΙΩΝ – ΑΝΤΙΧΑΣΙΩΝ πληροφοριών περί εκεί συγκεντρουμένων συμμοριακών δυνάμεων και της εκ τούτου δημιουργουμένης νέας καταστάσεως, τροποποιώ την υπ’ αριθμ. Α.Α.Π. 153/23-3-47 διαταγήν  Β’ΣΣ ως εξής:

Αποστολή ΙΧ Μεραρχίας

α)     Ισχυρά ενέργεια Νοτίως ΚΟΖΑΚΑ πρός τον σκοπόν

ι.     Αποφράξεως των από Νότου πρός Βορράν δρομολογίου εν τη περιοχή ΠΥΛΗ – ΑΝΩ ΠΑΛΗΟΚΑΡΥΑ (Σ.5418) ένθα σύνδεσμος μετά Τμημάτων VΙΙΙ Μεραρχίας

ιι.    Κίνησις επί της Γενικής κατευθύνσεως Δώδεκα Απόστολοι (Σ.6316) ΤΥΜΠΑΝΟΝ (Σ.6014) ΑΡΓΙΘΕΑ (Σ.5910) συντριβομένου του συναντωμένου εχθρού πρός τον σκοπόν της ταχείας  και ασφαλούς περισχέσεως από Βορρά του υψιπέδου ΝΕΥΡΟΠΟΛΕΩΣ. Συνέχεια

Οδηγίες Επιχειρήσεων «ΑΕΤΟΣ», Β’ΣΣ/Α1/ΑΑΠ151/23 Μαρ 1947

5

Θέμα:Μέλλουσαι Επιχειρήσεις ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ-ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ

 Β’ΣΣ  Α.Α.Π.151/ΑΙ

Β.Σ.Τ.904 τη 23 Μαρτίου 1947

 

ΠΡΟΣ:Δ/τήν ΙΙ ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ

              «    VΙΙΙ      «

              «    ΙΧ         «

ΚΟΙΝ:1ην Στρατιάν

           ΧV Μεραρχίαν

           Γραφείον ΑΙ (2 αντίγραφα)

           Ημερολόγιον Β’ΣΣ

ΟΔΗΓΙΑΙ

ΔΙΑ ΤΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΕΤΟΣ

 1. Επικειμένης της ενάρξεως σοβαρών επιχειρήσεων κατά των συμμοριτών επιθυμώ όπως εξάρω εις υμάς ωρισμένα σημεία τα οποία θεωρώ απαραίτητα διά την επιτυχίαν του σκοπού των επιχειρήσεων αυτών.
 2. Σκοπός των επιχειρήσεων αυτών είναι η ΕΞΟΝΤΩΣΙΣ των συμμοριτών. Μόνον όταν πραγματοποιηθή τούτο πρέπει να θεωρήσωμεν ότι επέτυχον αι ενέργειαί μας. Η Κυβέρνησις και ο λαός έχουν εστραμμένα τα βλέμματά των πρός ημάς, αναμένουν την επιτυχίαν μας. Επ’ ουδενί λόγω πρέπει να διαψεύσωμεν τας ελπίδας των.
 3. Διά την επιτυχίαν του σκοπού τούτου δέον άπαντες -Βαθμοφόροι και στρατιώται- να τον κατανοήσωσι καλώς και να μη φεισθώσιν ουδενός κόπου, ουδεμιάς θυσίας διά την πραγματοποίησιν του. Το υψηλόν επίπεδον του ηθικού και του επιθετικού πνεύματος αποτελούν πρωταρχικά στοιχεία διά τα οποία η μέριμνα πρέπει να είναι συνεχής. Ουδέν δε συντελεί εις τούτο όσον αυταί αύται αι επιτυχίαι διά του φόνου και συλλήψεως πολυαρίθμων συμμοριτών. Και ως πρός τον χαρακτηρισμόν της επιτυχίας δεν πρέπει να αυταπατώμεθα και να αρκούμεθα μόνον εις την άφιξιν εις ωρισμένα σημεία ή κατάληψιν ωρισμένων χώρων.
 4. Εκ της εν γένει μέχρι τούδε διαπιστωθείσης τακτικής των συμμοριτών συνάγεται ότι η πλήρης επτυχία δεν εξαρτάται τόσον εξ αυτής ταύτης της στρατιωτικής επιχειρήσεως, αλλά εκ της επιμόνου διερευνήσεως πρός ανακατάληψιν των αποθηκών, των κρησφυγέτων, των πληροφοριοδοτών, των συνδέσμων κλπ. των συμμοριτών και καταστροφήν του συμμοριακού μηχανισμού πρός παρεμπόδισιν ανασυγκροτήσεως των συμμοριών . Τούτο είναι το δυσχερέστερον έργον, αλλά πρέπει να πραγματοποιηθή άλλως η επιτυχία του σκοπού θα είναι ημιτελής.
 5. Πρέπει να αναμένωμεν ως πιθανόν ότι οι συμμορίται αποφεύγοντες την μαχην θα κατατμηθωσιν εις μικράς ομάδας και κρυπτόμενοι προσωρινώς εις κρησφύγετα άτινα αφθονούν εις την ορεινήν περιοχήν θα επιζητήσωσιν να διολισθήσωσιν εις τα μετόπισθεν μας πρός ανασυγκρότησιν και επανάληψιν της δράσεώς των.
 6. Εκ των ανωτέρω απορρέουσι τα εξής:

Συνέχεια

Διαταγή Επιχειρήσεων ΑΕΤΟΣ αρ.1, Β’ΣΣ/Α1/23 Μαρ 1947

ΑΚΡΩΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΝ

Β΄ ΣΩΜΑ ΣΤΡΑΤΟΥ

ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΑΙ

ΑΡΙΘΜ. Α.Α.Π. 153

ΒΣΤ 904 23 Μαρτίου 1947

ΔΙΑΤΑΓΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Υπ’ Αριθμ. 1

Συνθηματικόν Επιχειρήσεως «ΑΕΤΟΣ»

Α/Α Αντιτύπου 1

 

 

ΧΑΡΤΑΙ

ΚΕΡΚΥΡΑ, ΠΡΕΒΕΖΑ

ΛΑΡΙΣΑ, ΒΟΛΟΣ

ΙΩΑΝΝΙΝΑ, ΑΡΤΑ

ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ, ΚΑΡΔΙΤΣΑ

ΑΓΡΑΦΑ

1:250.000

 

1:100.000

 

 1. Η κατωτέρω διαταγή στηρίζεται εις τας μέχρι τούδε πληροφορίας. Δεδομένου του ευκινήτου των συμμοριτών είναι πιθανόν αι πληροφορίαι αύται να τροποποιηθώσι κατά το μάλλον ή ήττον ουσιωδώς.

        Ο διά της διαταγής προβλεπόμενος τρόπος ενεργείας επιζητεί όπως έχη πάσαν δυνατήν ελαστικότητα, ιδία ως πρός την διάταξιν των Μονάδων, ώστε να δύναται ευχερώς να προσαρμοσθή πρός διάφορον τινά κατάστασιν. Εις την τελευταίαν ταύτην περίπτωσιν το Σ. Στρατού θέλει εκδόσει συμπληρωματικάς διαταγάς.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ

 1. Εχθρός

Αι εις το τετράπλευρον ΜΕΤΣΟΒΟΝ – ΝΕΑ ΚΟΥΤΣΟΥΦΛΙΑΝΗ (Σ.4561) – ΒΑΝΑΚΟΥΛΙΑ (Σ.6247) – Ανατολικαί κλιτύες ΚΟΖΑΚΑ όρους – ΠΥΛΗ (Σ.6621) – ΜΟΡΦΟΒΟΥΝΙ (Σ.7609) – ΡΑΧΟΥΛΑ (Χ.8696) – ΚΛΕΙΣΤΟΣ (Χ.8079) – ΑΓΡΑΦΑ (Χ.6685) – ΝΕΟΝ ΑΡΓΥΡΙΟΝ (Χ.4489) – Ρους του ΑΧΕΛΩΟΥ ποταμού – ΤΖΟΥΜΕΡΚΑ όρη – ΜΕΤΣΟΒΟΝ, συμμοριακαί δυνάμεις υπολογίζονται εις 7-8 Τάγματα (2.500 άνδρες περίπου) και παρουσιάζουσι σήμερον την κάτωθι κατανομήν:

α)    Περιοχή Βορείως γενικής γραμμής ΠΥΛΗ-ΜΕΣΟΧΩΡΑ (Σ.4125) 2 Τάγματα.

β)    Περιοχή Νοτίως γενικής γραμμής ΠΥΛΗΣ-ΜΕΣΟΧΩΡΑ, Ανατολικώς ΑΧΕΛΩΟΥ μέχρι γεφύρας ΚΟΡΑΚΑ (Σ.4805) και Βορείως γραμμής Γέφυρα ΚΟΡΑΚΑ-ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ (Σ.7401) ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Σ.8302) 4 Τάγματα, εκ των οποίων:

ι.     3 Τάγματα Ανατολικώς γραμμής ΠΥΛΗ – ΑΡΓΙΘΕΑ (Σ.5910) – ΒΟΥΤΣΙΚΑΚΙ όρος (Σ.6502) υψ. 2154 – ΝΕΟΧΩΡΙΟΝ – ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ιι.    Ι Τάγμα περιοχή Ανατολικώς ΑΧΕΛΩΟΥ μεταξύ ΜΕΣΟΧΩΡΑΣ και Γεφύρας ΚΟΡΑΚΑ.

γ)    Περιοχή Νοτίως γενικής γραμμής ΝΕΟΧΩΡΙΟΝ – ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΡΑΧΟΥΛΑ (Χ. 8696) – και ανατολικώς άνω ρου ΜΕΓΔΟΒΑ ποταμού 1-2 Τάγματα.

Η εν γένει διάταξις των εχθρικών δυνάμεων και αι μέθοδοι ενεργείας των παρέχουσι την δυνατότητα μετακινήσεως των προ τουλάχιστον των επιχειρήσεων, πρός Βορράν, Νότον ή Δυσμάς.

Ενδείξεις τινες υπάρχουσιν ήδη περί μετακινήσεων τινων πρός Δυσμάς.

ΠΡΟΘΕΣΙΣ

Η πάση θυσία δι’ επιθετικών επιχειρήσεων εξόντωσις των εν τω ανωτέρω τετραπλεύρω συμμοριών και η πληρης εξερεύνησις, εκκαθάρισις και κατοχή της περιοχής ταύτης εγκαθισταμένων των Κρατικών Αρχών.

ΜΕΘΟΔΟΣ

 1.     Τρόπος ενεργείας

α)    ι.     Γενική περίσχεσις του εν τω ανωτέρω τετραπλεύρω εχθρού διά καταλλήλων και συντονισμένων ενεργειών.

ιι.    Ισχυρά και ταυτόχρονος κεντρική ενέργεια πρός περιοχήν ΑΝΩ ΠΑΛΗΟΚΑΡΥΑΝ (Σ.6418) αφ’ ενός εκ κατευθύνσεων ΠΥΛΗΣ – ΜΟΥΖΑΚΙΟΝ (Σ.6918) αφ’ ετέρου εκ περιοχής γεφύρας ΚΟΡΑΚΑ πρός διάσπασιν του εχθρού και δημιουργίαν δύο μερικοτέρων κλοιών (Βορείου και Νοτίου)

Η συντριβή του εν τω Νοτίω κλοιώ εχθρού (ενθα και το μείζον μέρος αυτού) θα αποτελέση την κυρίαν προσπάθειαν εν Α. χρόνω. Εις περίπτωσιν μετακινήσεως του όγκου του εχθρού εις τον Βόρειον κλοιόν η κυρία προσπάθεια μετατοπισθήσεται εις τον κλοιόν τούτον. Διά την περίπτωσιν ταύτην θα εκδοθή εγκαίρως ετέρα Διαταγή του Σ. Στρατού.

ιιι.   Εν συνεχεία εν τω κλοιώ της κυρίας προσπαθείας, βάσει των πληροφοριών, περίσφιξις του εχθρού εις μερικοτέρας περιοχάς διά συγκλίσεως εις αυτάς των αναγκαιουσών δυνάμεων, εξαναγκασμός του εχθρού εις μάχην και η διά ταύτης συντριβή του.

β)    Μετά την συντριβήν του εν εκάστη περιοχή εχθρού θα αφεθώσιν αυτή τα απολύτως αναγκαιούντα Στρατ. Τμήματα υπό την κάλυψιν των οποίων θα εγκαταστασθώσιν αι Αρχαί και Τμήματα Χωρ/κής διά την περαιτέρω εν συνεργασία πλήρη εξερεύνησιν και εκκαθάρισιν της περιοχής και οριστικήν απαγόρευσιν ανασυγκροτήσεως του εχθρού.

γ)    Κατά την έναρξιν των επιχειρήσεων θα λάβωσι χώραν εν τη περιοχή ΧΑΣΙΩΝ – ΑΝΤΙΧΑΣΙΩΝ έτεραι επιχειρήσεις αντιπερισπασμού και καλύψεως της κυρίας επιχειρήσεως.

δ)    Προ της κυρίας επιχειρήσεως θα εκδηλωθώσι, κατόπιν ειδικών διαταγών μου, έτεραι ενεργειαι επί τω σκοπώ:

ι.     Εξασφαλίσεως της ελευθέρας χρήσεως ωρισμένων αρτηριών ή ζωτικών περιοχών.

ιι.    Παραπλανήσεως των συμμοριών επί των προθέσεών μας.

ιιι.   Δημιουργίας ευνοϊκοτέρων συνθηκών διά την εξόρμησιν.

ιυ.   Διατηρήσεως και επαυξήσεως του επιθετικού πνεύματος των Τμημάτων μας.

 1. Διατεθησόμεναι Δυνάμεις και Οργάνωσις Διοικήσεως

α)    Υπό Διαταγάς Β΄ ΣΣ (Σ.Δ. Στρατού ΛΑΡΙΣΑ)

ΙΧ ΜΕΡΑΡΧΙΑ (Σ.Δ. ΤΡΙΚΚΑΛΑ)

               41 και 42 Ταξιαρχίαι

11ος και 13ος Λ.Ο.Κ. (ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ και ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ)

760 Λόχος Πολυβόλων (ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ)

½ του ενός εκ των αναμενομένων Λόχων Πολυβόλων

102 Μοίρα Όλμων 4,2 (3 Ολμαρχίαι)

105 Σύνταγμα Πεδινού Πυροβολικού

ΙΧ Σύνταγμα Αναγνωρίσεως (μείον Ίλη)

611 ΤΕ ΤΡΙΚΚΑΛΑ (μείον 2 Λόχοι ανά εις ΝΕΟΧΩΡΙΟΝ και ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ)

ΙΙ ΜΕΡΑΡΧΙΑ (Σ.Δ. ΚΑΡΔΙΤΣΑ) (προσωρινή Τακτ. Δ/σις)

36 Ταξιαρχία

32 Ταξιαρχία (2 Τάγματα)

12ος Λ.Ο.Κ. (ΣΟΦΑΔΩΝ)

Εις Λόχος Πολυβόλων εκ των αναμενομένων

133 Μοίρα Όλμων των 4,2 (2 Ολμαρχίαι της 133 Μ. και μια της 131 Μ.)

101 Συν/μα Πεδινού Πυρ/κού

Μία Ίλη του ΙΧ Συν/τος Αναγνωρίσεως

Διλοχία του Τάγματος Χωρ/κής ΔΟΜΟΚΟΥ διά την περιοχήν της 36 Ταξιαρχίας (ΚΕΔΡΟΣ – ΔΑΦΝΟΣΠΗΛΙΑ – ΒΑΘΥΛΑΚΚΟΣ)

Τάγμα Χωρ/κής ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ (μόνον διά την εδραίωσιν)

VΙΙΙ ΜΕΡΑΡΧΙΑ (Σ.Δ. ΙΩΑΝΝΙΝΑ)

4… Ταξιαρχία (2 Τάγματα)

Έτερα τρία Τάγματα της Μεραρχίας (επιλεγόμενα υπ’ αυτής)

Έξ (6) Λ.Ο.Κ.

½ του ενός εκ των αναμενομένων Λόχων Πολ/λων

Έν Τάγμα Χωροφυλακής

β)    Υπό Διαταγάς Α΄ ΣΣ

72 Ταξιαρχία (2 Τάγματα)

Τρεις (3) Λ.Ο.Κ.

Μία Ολμαρχία της 133 Μοίρας

Δύο Τάγματα Χωροφυλακής (μόνον διά την εδραίωσιν)

 1.     ΑΠΟΣΤΟΛΑΙ

ΙΧ ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ

α)    Απόφραξις των μεταξύ ΚΟΖΑΚΑ και ανατολικών κλιτύων ΠΙΝΔΟΥ πρός Βορράν διαβάσεων εις το ύψος της γενικής γραμμής ΒΑΝΑΚΟΥΛΙΑ (Σ.6247) – ΚΑΣΤΑΝΙΑ (Σ.4851). Σύνδεσμος μετά VΙΙΙ Μεραρχίας εις ΧΙΟΛΙ υψ. 1855 (Σ.4152)

Ώθησις δυνάμεων εις ΚΛΕΙΝΟΒΟΝ (Σ.5446). Εξασφάλισις περιοχής ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ – ΜΟΥΡΓΚΑΝ (Σ.6253).

β)    Ισχυρά ενέργεια νοτίως ΚΟΖΑΚΑ πρός τον σκοπόν:

ι.     Αποφράξεώς των από Νότον πρός Βορράν δρομολογίων εν τη περιοχή ΠΥΛΗ-ΑΝΩ ΠΑΛΗΟΚΑΡΥΑ (Σ.5418) ένθα σύνδεσμος μετά Τμημάτων της VΙΙΙ Μεραρχίας.

ιι.    Κίνησις εν ταις κατευθύνσεις ΠΥΛΗ – ΤΥΜΠΑΝΟΝ (Σ.6014) ΑΡΓΙΘΕΑ (Σ.5910) και ΜΟΥΖΑΚΙ (Σ.6918) – ΟΞΥΙΑ (Σ.6410) συντριβομένου του συναντωμένου εχθρού πρός τον σκοπόν της ταχείας και ασφαλούς περισχέσεως από ΒΟΡΡΑ του υψιπεδου ΝΕΥΡΟΠΟΛΕΩΣ.

ιιι.   Διά την περίπτωσιν διαφυγής του εχθρού εκ του υψιπέδου ΝΕΥΡΟΠΟΛΕΩΣ πρός Δυσμάς προώθησις δυνάμεων της εις την περιοχήν ΑΡΓΙΘΕΑ – ΑΛΩΝΙΑ (Σ.6709) ΓΚΛΟΓΟΒΙΤΣΑ (Σ.5611) διά την συντριβήν του εις την περιοχήν ταύτην ενδεχομένως αποσυρθησομένου εχθρού.

ΙΙ ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ

α)     Διά προκαταρκτικής επιχειρήσεως (βάσει ειδικής διαταγής) θα προωθήση δυνάμεις της πρός την άνω κοιλάδα του ΜΕΓΔΟΒΑ ποτ. Βορείως ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΑ (Χ.8287). Σύνδεσμος μετά των Νοτίως δρωσών δυνάμεων του  Α’ΣΣ εις Γέφυραν (Χ.8086) Νοτίως ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΑ. Απόφραξις των διαβάσεων επί της άνω κοιλάδος ΜΕΓΔΟΒΑ πρός παρεμπόδισιν διαφυγής του εχθρού διά των οδεύσεων τούτων πρός Ανατολάς. Διά την απόφραξιν ταύτην διατεθήσονται αι απολύτως απαραίτητοι δυνάμεις.

β)     ι.     Ισχυρά ενέργεια επί των κατευθύνσεων αφ’ ενός ΒΛΑΣΔΟΝ (Σ.6005) – ΠΕΖΟΥΛΑ (Σ.7104) – αυχήν αμέσως Β. ΡΟΥΤΣΙΚΑΚΙ (Σ.6503) και αφ’ ετέρου ΜΑΥΡΟΜΑΤΙ (Σ.7212) – ΝΕΒΡΟΒΟΥΝΙΣΤΑ (Σ.6712) ΣΤΟΧΡΟΛΕΙΒΑΔΟ (Σ.6606) πρός τον σκοπόν της συντριβής των εν τω υψιπέδω ΝΕΥΡΟΠΟΛΕΩΣ συμμοριτών.

ιι.    Καλυπτική ενέργεια εν τη κατευθύνσει ΡΑΧΗ ΠΑΠΑΔΙΑ (Χ.7798) – ΚΑΡΒΑΣΑΡΑΣ (Χ.6898) διά την κάλυψιν του αριστερού της ανωτέρω κυρίας ενεργείας και παρεμπόδισιν διαρροής των συμμοριτών πρός Νότον.

γ)     Ενδεχομένως εις την περίπτωσιν διαφυγής τούτων πρός δυσμάς ή Νοτιο-Δυσμάς ενέργεια διά των αναγκαιουσών δυνάμεων εν τη περιοχή της άνω κοιλάδος του ΠΕΤΡΙΛΙΩΤΙΚΟΥ Π. (περιοχή ΒΛΑΣΗ (Σ.610…) ΜΑΓΕΙΡΟΣ (Σ.6…00) και εις την άνω κοιλάδα του ΑΓΡΑΦΙΩΤΟΥ Π. (περιοχή ΒΡΑΓΚΙΑΝΑ (Χ.6693) – ΚΑΒΑΚΙΑ (Χ.6196) διά την εξόντωσιν των καταφυγόντων εκεί συμμοριτών.

Εν τη τελευταία ταύτη περιπτώσει σύνδεσμος μετά των εκ Νότου ενεργουσών δυνάμεων του  Α’ΣΣ εις ΒΡΑΓΚΙΑΝΑ (Χ.6693).

VIII ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ

α)     ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΧΕΛΩΟΥ

ι.     Ισχυρά ενέργεια από της περιοχής ΓΕΦΥΡΑ ΚΟΡΑΚΑ (Σ.4805) ΜΥΡΟΦΥΛΛΟΝ (Σ.4012) αφ’ ενός μεν εν τη κατευθύνσει γέφυρα ΚΟΡΑΚΑ υψ.1835 (Σ.4805) – ΑΝΩ ΠΑΛΗΟΚΑΡΥΑ ένθα σύνδεσμος μετά τμημάτων ΙΧ Μεραρχίας πρός τον σκοπόν της αποφράξεως των από Νότου πρός Βορράν οδεύσεων και παρεμπόδισιν διαφυγής των εν τω Νοτίω κλοιώ συμμοριτών εκ τούτου, αφ’ ετέρου δε από Μυροφύλλου πρός ΜΕΣΟΧΩΡΑΝ διά την εκκαθάρισιν της περιοχής και εξασφάλισιν της γεφύρας ΜΕΣΟΧΩΡΑΣ.

Εκ της Γεφύρας ΚΟΡΑΚΑ θα προωθήση ωσαύτως Τμήματα διά την απόφραξιν της κοιλάδος του ΠΕΤΡΙΛΙΩΤΙΚΟΥ Π. εις το ύψος ΜΑΡΚΕΛΕΣΙ (Σ.5103).

ιι.    Ενέργειαι εκ της περιοχής:

ΝΕΟΝ ΑΡΓΥΡΙΟΝ (Χ.4489) – Γέφυρα ΤΕΜΠΛΑΣ (Χ.4783) πρός Κ. ΡΑΦΤΟΠΟΥΛΟ (Χ.5189) ένθα σύνδεσμος μετά δυνάμεων  Α’ΣΣ .

ιιι.   Εκκαθάρισις της περιοχής ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ μέχρι άνω ρου ΑΧΕΛΩΟΥ.

β)     ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΣΟΒΟΥ

ι.     Εξασφάλισις Κωμοπόλεως και περιοχής ΜΕΤΣΟΒΟΥ.

ιι.    Ενέργεια εκ της περιοχής ΜΕΤΣΟΒΟΥ αφ’ ενός μεν πρός απόφραξιν των από Νότου πρός Βορράν οδεύσεων εις το ύψος της γενικής γραμμής ΧΑΛΙΚΙ (Σ.3249) – ΔΟΚΙΜΙ (Σ.3752) – ΣΤΡΟΥΓΚΑ (Σ. 4253) πρός παρεμπόδισιν διαφυγής του εχθρού από Νότου πρός Βορράν.

Σύνδεσμος με ΙΧ Μεραρχίαν εις ΧΙΟΛΙ υψ. 1855 (Σ.4152) αφ’ ετέρου δε προχώρησις πρός ΚΡΑΝΙΑΝ (Σ.4442) και κατάληψις του κόμβου τούτου.

Επί των ανωτέρω ενεργειών το ΣΣ αποδίδει ιδιάζουσαν σημασίαν εις την ενέργειαν α (ι.)

Α΄ ΣΩΜΑ ΣΤΡΑΤΟΥ

Θα ενεργήση:

α)     Διά της 72 Ταξιαρχίας μεταξύ ΜΕΓΔΟΒΑ και ΑΓΡΑΦΙΩΤΗ ποταμών. Τάγμα ταύτης θα μετάσχη εις την προπαρασκευαστικήν ενέργειαν της ΙΙ Μεραρχίας επί της κατευθύνσεως ΦΟΥΡΝΑΣ (Χ.8576) ΚΛΕΙΣΤΟΣ (Χ.8079) ΝΕΡΑΪΔΑ (Χ.7885) και θα συνδεθή με το αριστερόν της ΙΙ Μεραρχίας εις γέφυραν Ν. ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΑ (Χ.8086).

β)     Διά του 5ου Τάγματος Χωρ/κής υπό τον Ταγ/χην ΚΡΑΝΙΑΝ ενισχυομένου υπό 3 Λ.Ο.Κ. μεταξύ ΑΓΡΑΦΙΩΤΗ και ΑΧΕΛΩΟΥ ποταμών.

Σύνδεσμος μετά τμημάτων VΙΙΙ Μεραρχίας εις περιοχήν ΚΑΤΩ ΡΑΦΤΟΠΟΥΛΟ (Χ.5189).

Αι ανωτερω ενέργειαι θα προωθηθώσι μέχρι ύψους γενικής γραμμής ΡΑΦΤΟΠΟΥΛΟ – ΜΟΥΡΟΥΝΑ (Χ.5889) – ΚΑΥΚΙ (Χ.6290) – ΚΑΥΚΙΑ (Χ.6888).

Εις πρώτος σύνδεσμος των δυνάμεων τούτων μετά των τοιούτων της ΙΙ Μεραρχίας ενεργουσών από ΒΟΡΡΑ θέλει πραγματοποιηθή εις ΒΡΑΓΚΙΑΝΑ (Χ.6693).

 1.     ΕΥΚΑΜΨΙΑ ΕΝ ΤΗ ΕΚΤΕΛΕΣΕΙ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ

α)    Άπαντα τα τμήματα και τα παραμικρότερα δέον να αναζητώσι την πληροφορίαν και να ενημερώσι την Διοίκησίν των.

β)    Άπασαι αι Μονάδες να εξασφαλίζωσι πλήρη σύνδεσμον πρός τα άνω κάτω και πλάγια.

γ)    Άπασαι αι Μονάδες και Φάλαγγες να διατηρώσι εφεδρείαν πρός αντιμετώπισιν παντός απροόπτου.

δ)    Παν τμήμα εφ’ όσον δεν εξέρχεται εκ της κυρίας του αποστολής δέον να αναπτύση πρωτοβουλίαν και να θεωρή ζήτημα τιμής να προστρέχη εις βοήθειαν του γείτονος πρός εξόντωσιν των συμμοριτών.

 1.     ΒΑΣΙΣ ΕΞΟΡΜΗΣΕΩΣ

α)    ΙΧ και ΙΙ ΜΕΡΑΡΧΙΩΝ

ΔΙΑΒΑ (Σ.6547) – ΠΥΛΗ – ΜΟΥΖΑΚΙΟΝ – ΕΛΛΗΝΟΠΥΡΓΟΣ (Σ.7514) – ΚΑΝΑΛΙΑ (Σ.8113) – ΤΙΤΑΙ (Χ.7899) – ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΑ (Χ.8287)

β)    VΙΙΙ ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ

ΜΕΤΣΟΒΟΝ – ΧΑΛΙΚΙ (Σ.3249) – ΜΠΑΡΟΣ (Σ.2842) ΝΕΡΑΪΔΑ (Σ.3323) ΡΟΥΣ ΑΧΕΛΩΟΥ μέχρι γεφύρας ΤΕΜΠΛΑΣ (Χ.4873)

Να εξασφαλισθή προγεφύρωμα των γεφυρών ΚΟΡΑΚΑ (ένθα η κυρία από Δ. επιχείρησις) – ΜΥΡΟΦΥΛΛΟΥ και ενδεχομένως της γεφύρας ΤΕΜΠΛΑΣ προ της ημέρας Χ.

γ)    Α΄ ΣΣ

ΒΙΝΙΑΝΗ (Χ.6869) – ΦΡΑΓΚΙΣΤΑ (Χ.7166) – ΤΡΙΠΟΤΑΜΟΝ (Χ.5365)

 1.     ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ

α)    Ημέρα εξορμήσεως εκ βάσεως εξορμήσεως η Χ (ορισθήσεται δι’ ειδικής διαταγής πάντως ουχί βραδύτερον της 5ης Απριλίου)

β)    Η έναρξις της προκαταρκτικής επιχειρήσεως της 36 Ταξιαρχίας μετά του δεξιού του  Α’ΣΣ θα λάβη χώραν την πρωίαν της Χ-4 ημέρας.

γ)    Η εκκίνησις των από Νότου ενεργουσών δυνάμεων του  Α’ΣΣ εκ της βάσεως εξορμήσεως ΒΙΝΙΑΝΙ – ΦΡΑΓΚΙΣΤΑ – ΤΡΙΠΟΤΑΜΟΝ θα λάβη χώραν την Χ-2 ημέραν.

 1.   ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΕΩΣ

Θα χρησιμοποιηθώσιν ιδίως διά την εξασφάλισιν της ελευθέρας χρήσεως των εξυπηρετουσών τας επιχειρήσεις συγκοινωνιών.

 1. ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ

Συμμετοχή της αεροπορίας αναγνωρίσεως και μάχης τόσον κατά τας προπαρασκευαστικάς επιχειρήσεις όσον και κατά την κυρίαν τοιαύτην βάσει ειδικού σχεδίου κοινοποιηθησομένου λίαν προσεχώς.

 1. ΜΗΧΑΝΙΚΟΝ

Να αποκαταστήση πάσαν διακοπήν συγκοινωνιών και να διατηρή ταύτας ελευθέρας ναρκών επί των κάτωθι αρτηριών.

α)    Β΄ ΣΣ

ι.     ΛΑΡΙΣΑ – ΤΡΙΚΚΑΛΑ – ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ – ΚΑΡΔΙΤΣΑ – ΣΟΦΑΔΕΣ

ιι.    ΚΑΡΔΙΤΣΑ – ΜΑΤΑΡΑΓΚΑ – ΚΑΤΩ ΟΡΦΑΝΑ

ιιι.-  ΣΟΦΑΔΕΣ – ΜΑΤΑΡΑΓΚΑ – ΠΑΛΑΜΑΣ – ΤΣΙΩΤΙ.

β)    ΙΧ ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ

ι.     ΤΡΙΚΚΑΛΑ – ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ – ΜΟΥΡΓΚΑΝΙ – ΚΑΣΤΑΝΙΑ

ιι.    ΜΟΥΡΓΚΑΝΙ – ΚΑΡΟΥΤΙΑ – ΚΛΕΙΝΟΒΟΣ –

Να μελετηθή και προπαρασκευασθή υπό της Μεραρχίας η γεφύρωσις της υδατίνης γραμμής μεταξύ ΧΑΝΙ ΜΟΥΡΓΚΑΝΙ και ΚΑΡΟΥΤΙΑ. Εκτέλεσις ταύτης εφ’ όσον ήθελε κριθή υπό της Μεραρχίας αναγκαία.

ιιι.   ΤΡΙΚΚΑΛΑ – ΠΥΛΗ – ΠΕΡΤΟΥΛΙ

ιυ.   ΠΑΛΗΟΜΟΝΑΣΤΗΡΙ – ΜΟΥΖΑΚΙ

γ)    ΙΙ ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ

ι.     ΚΑΡΔΙΤΣΑ – ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ – ΠΕΖΟΥΛΑ

ιι.    ΣΟΦΑΔΕΣ – ΚΕΔΡΟΣ

ιιι.   ΚΑΡΔΙΤΣΑ – ΚΑΛΛΙΦΩΝΙ – ΚΕΔΡΟΣ

ιυ.   ΚΑΡΔΙΤΣΑ – ΦΑΝΑΡΙ – ΜΟΥΖΑΚΙ

 1.   ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗ

Η διατεθησομένη δύναμις Χωρ/κής δεν θα χρησιμοποιηθή διά κρούσιν, αλλά διά την μετά την συντριβήν των συμμοριτών, εκκαθάρισιν, εξερεύνησιν και εγκατάστασιν των αρχών.

ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ – ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΙΣ

 1. Εκδοθήσεται ειδική διαταγή του Σώματος (Γ.Κλάδος)

Πάντως κατ’ αρχήν

α)    Τρόφιμα 3 ημερών επί ανδρών και κτηνών

β)    Πυρομαχικά:

Επί ανδρών και κτηνών τα της Α. γραμμής και εκ των της β’. γραμμής τα κατά την κρίσιν των Μεραρχιών αναγκαιούντα αναλόγως των αντιμετωπιζομένων συνθηκών ανεφοδιασμού.

γ)    Μεταγωγικά κτήνη

Να ληφθώσι άπαντα τα προπαρασκευαστικά μέτρα διά την επίταξιν ή μίσθωσιν των αναγκαιούντων κτηνών εις τρόπον ώστε να μη παρουσιασθώσι δυσχέρειαι, αφ’ ετέρου δε να μη προδοθώσι κατά το δυνατόν αι προθέσεις μας.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΙ

 1. Διαβιβάσεις δι’ όλων των μέσων. Ευρεία χρήσις των ασυρμάτων διατιθεμένων τοιούτων εις όλας τας φάλαγγας ώστε να είναι δυνατή η άμεσος και συνεχής επαφή εν όλη τη κλίμακι και πρός τα πλάγια.

ΑΝΑΦΕΡΑΤΕ ΤΗΛ/ΚΩΣ ΛΗΨΙΝ

Β.Β./Α.Π.

Ακριβές αντίγραφον

          Τ.Σ.Υ.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ Β.Σ.ΣΤΡΑΤΟΥ

Π. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ

Υποστράτηγος

 

ΑΠΟΔΕΚΤΑΙ

 

ΙΙ/Α1 Μεραρχία

VΙΙΙ/Α1 Μεραρχία

ΙΧ/Α1 Μεραρχία

Α2/Β΄ ΣΣ

Δ/σις Πυρ/κού ΣΣ

Δ/σις Μηχανικού ΣΣ

Δ/σις Διαβιβάσεων ΣΣ

Β΄ και Γ΄ Κλάδος (Αρχηγός)

Α1/Β΄ ΣΣ

Ημερολόγιον Β΄ ΣΣ.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΙΣ

ΧV/ΑΙ Μεραρχία

1η Στρατιά/Α1

Γ΄ ΣΣ/Α1

Α΄ ΣΣ /Α1

Δ/γή

Α/Α Αντίτ.

1

2

3

14

5

6

7

8

9

10

 

4

11

12

13