Σιγαλός Ανδρέας του Δημητρίου (1910-

οργανωτής της Κεντρικής Επιτροπής της ΕΟΑ και παράγων της Εθνικής Αντιστάσεως Πελοποννήσου, ειρηνοδίκης Ανδρέας Σιγαλός

Ο Ανδρέας Δημητρίου Σιγαλός εγεννήθη στο χωριό Σκεπαστό (πρώην Βυσωκά) της επαρ­χίας Καλαβρύτων, το έτος 1910. Εφοίτησε στο Δημοτικόν Σχολείον του χωριού του και συνέχεια στο Γυμνάσιον Καλαβρύ­των, από το οποίον απεφοίτησε το έτος 1928. Ενεγράφη στην Νομικήν Σχολήν του Πανε­πιστημίου Αθηνών και απεφοίτησε το έτος 1933.

Κατά το έτος 1935 κατετάχθη στην Σχολή Εφέδρων Αξ/κών του Πυροβολικού και υπηρέ­τησε σε διάφορες Μονάδες του Πυροβολικού, ως Έφεδρος Ανθ/γός.

Το έτος 1938, έπειτα από διαγωνισμόν του Υπουργείου Δικαιοσύνης, διωρίσθη Ειρηνο­δίκης Ελευσίνος Αρκαδίας, με έδραν την κωμόπολιν Κοντοβάζαινα Γορτυνίας. Συνέχεια

Advertisements

Βρετάκος Τηλέμαχος, Ιλαρχος

Ο Ίλαρχος Βρετάκος Τηλέμαχος εγεννήθη στο Γύθειον Λακωνίας το έτος 1907. Εφοίτησε στο Δημοτικόν, Ελληνικόν και Γυμνάσιον Γυθείου και απεφοίτησε από αυτό το έτος 1925. Το έτος 1925 ενεγράφη στην Νομικήν Σχολήν του Πανεπιστημίου Αθηνών. Το έτος 1926 εισήλθε στην Σχολήν Ευελπίδων και εξήλθε το έτος 1929, ως Ανθυπίλαρχος.

Υπηρέτησε εις διαφόρους φρουράς διακριθείς διά την επιμέλειάν του. Κατά το έτος 1938 υπηρέτησε εις το Μηχανοκίνητον Σύνταγμα Ιππικού και εστάλη στην Αγγλίαν διά την προμήθειαν υλικού μηχανοκινήτων οχημάτων. Μετά την έκρηξιν του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου το 1939 η προμήθεια ματαιώθη.

Κατά τον Ελληνοϊταλικόν Πόλεμον υπηρέτησε στην Μεραρχίαν Ιππικού διακριθείς διά τον ηρωισμόν και την ευψυχίαν του. Μετά την κατάληψιν της Ελλάδος υπό των Γερμανών το 1941 απεσύρθη εις το αγρόκτη­μά του, στο Γύθειον. Συνέχεια

Κοσιώρης Ιωάννης, ανθυπολοχαγός

Ο αρχηγός Εθνικής Ανταρτικής Ομάδος εις την Γορτυνίαν, Ιωάννης Κοσιώρης, ως Υπολοχαγός

Ο Αξιωματικός Κοσιώρης Ιωάννης εγεννήθη στο χωριό Κοντοβάζαινα Γορτυνίας το έτος 1916 από γονείς γεωργούς. Εφοίτησε στο Δημοτικό και Ελληνικόν Σχολείον του χωριού του και στην συνέχεια εφοίτησε στο ιστορικόν Γυμνάσιον Δημητσάνης, από το οποίον απεφοίτησε το έτος 1932. Κατά το ίδιον έτος έδωσε εξετάσεις στο Εθνικόν Μετσόβιον Πολυτεχνείον και επέτυχε στο τμήμα πολιτικών μηχανικών.

Η αδυναμία του πατέρα του να του εξασφαλίσει χρήματα διά να παρακολουθήσει την φοίτησίν του στο Πολυτεχνείον (εγγραφές, βιβλία, διαμονή στην Αθήνα κ.λ.π.) είχε ως συνέ­πεια να μην μπορέσει να φοιτησει στο Πολυτεχνείο. Η ανάγκη να ξήσει στην Αθήνα τον υποχρέωσαν να εργασθεί σε διάφορες δουλειές και τε­λικά απεφάσισε να εργασθεί ως μικροπωλητης, με ένα πανέρι κάλτσες, στην αρχή της οδού Ευαγγελίστριας. Συνέχεια

Καραχάλιος Χρήστος, ταγματάρχης Πεζικού (1902-13 Δεκ 1943) αρχηγός ΕΟΑ

Ο Ταγ/ρχης Καραχάλιος Χρηστός εγεννήθη στο μικρό χωριό Κοσκινά Ηλείας, το έτος 1902 από γονείς αγρότες. Το χωριό του βρίσκεται στις όχθες του μικρού ποταμού Κλαδέου, παραποτάμου του Αλ­φειού, απέναντι από τον λόφον Κρόνιον και την Ιερή Αλτη της Αρχαίας Ολυμπίας. Τελείωσε το Δημοτικόν Σχολείον και το Σχολαρχείον της Αρχαίας Ολυμπίας και απεφοίτησεν από το Γυμνάσιοντου Πύργου κατά το έτος 1920. Το ίδιο έτος ενεγράφη στην Νομι­κή Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Γρήγορα εγκατέλειψε την Νομική Σχολή διότι δεν ένοιωθε καμία συμπάθεια στην δικηγορία και έδωσε εξετάσεις στην Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων, στην οποία εισήχθη εκ των πρώτων.

Το έτος 1925 απεφοίτησε από την Σχολή με τον βαθμό του Ανθ/γού Πεζικού και ετοποθετήθη στο 15ο Σύνταγμα Πεζικού των Σερρών. Συνέχεια

Εκθεση καταστάσεως, ΕΟΕΑ/ΕΔΕΣ/ΓΣ/3ΕΓ/9 Αυγ 1944

ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΟΡΕΙΝΗ ΕΛΛΑΣ
ΕΘΝΙΚΑΙ ΟΜΑΔΕΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΝΤΑΡΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΟΝ ΑΡΧΗΓΕΙΟΝ
ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ-ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΙΙΙον
ΑΡ.ΠΡΩΤ.12.029
ΠΡΟΣ
απάσας τας Μονάδας

 Ι.- Από της 4ης τρ.μηνός Μονάδες του Γεν.Αρχηγείου ανέλαβον επιχειρήσεις προς κατάληψιν της ΤΣΑΜΟΥΡΓΙΑΣ.
Οι Τουρκοαλβανοί ενισχυμένοι και με Γερμανικά τμήματα προέβαλλον ιδίως κατά την πρώτην ημέραν λίαν σοβαράν αντίστασιν, εις περιοχήν υψωμάτων, Βορείως-Ανατολικώς και Νοτίως ΜΑΖΑΡΑΚΙ. Τα υψώματα ταύτα κατελήφθησαν εντός της ημέρας.
Από της 5ης τρ. Μην. συνεχίσθη η προχώρησις των τμημάτων μας προς την κατεύθυνσιν ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΗΣ-ΜΟΥΡΤΟΥ. Τελικώς μέχρι της εσπέρας της 8ης τρ.μην. εξεκαθαρίσθη ολόκληρος η περιοχή ΤΣΑΜΟΥΡΓΙΑΣ των Τουρκαλβανών συγκεντρωθέντων εις ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΝ και ενταχθέντων εις τας Γερμανικάς δυνάμεις.
Ο εχθρός υπέστη κατά την επιχείρησιν ταύτην σοβαράς απωλείας. Συνέχεια

Κοινοποίηση χαιρετισμών Ελληνικής Κυβέρνησης Καίρου, ΕΟΕΑ/8 ΜΕΡΑΡΧΙΑ/29 Ιουλ 1944

ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΟΡΕΙΝΗ ΕΛΛΑΣ
ΕΘΝΙΚΑΙ ΟΜΑΔΕΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΝΤΑΡΤΩΝ
VIII MEΡΑΡΧΙΑ (ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ)
ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.5429

ΔΙΑΤΑΓΗ

Κοινοποιώ κατωτέρω ως έχει την υπ’ αριθμ. 10883/21-7-44 διαταγήν Γ.Α, δι’ ης κοινοποιούνται χαιρετιστήριοι Επιστολαί του προέδρου της Εθνικής Κυβερνήσεως εν Καϊρω και Διαφόρων Υπουργών, παρακαλώ όπως μεριμνήσητε διά την ευρεία δημοσιότητα των, προς γνώσιν υπό των ανταρτών και λοιπών κατοίκων της περιοχής σας.-
Σ.Δ.VΙΙΙ.Μ τη 29 Ιουλίου 1944
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ
ΠΑΡΑΛΗΠΤΑΙ Τ.Σ.Υ
Άπασαι αι Μονάδες Κωνσταντινίδης Απ.
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΙΣ Συν/ρχης
Παρ’ ημίν Πολ.Γραφείον Συνέχεια

Παράταση διενέργειας εκλογών, ΕΟΑ/ΚΓΣ/21 Σεπ 1943

ΕΘΝΙΚΑΙ ΟΜΑΔΕΣ ΑΝΤΑΡΤΩΝ
ΚΟΙΝΟΝ ΓΕΝΙΚΟΝ ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΟΝ
ΑΠΟΦΑΣΙΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 32
Το Κοινόν Γεν. Στρατηγείον, έχον υπ’ όψιν ότι ένεκεν των διεξαγομένων επιχειρήσεων κατά των Γερμανών, εκλήθησαν να μετάσχουν και έφεδροι αντάρται.

 Αποφασίζει

 Την μέχρι τέλους Οκτωβρίου παράτασιν της προθεσμίας διενεργείας των εκλογών συμφώνως τη αποφάσει 6.
Μέχρι της εκλογής και των μη εκλεγεισών εισέτι Λαϊκών Επιτροπών ή Υποεπιτροπών τα καθήκοντα απασών τούτων και τα δικαιώματα θα έχωσιν αι τελευταίως εκλεγείσαι Επιτροπαί ή εφ’ όσον δεν εξελέγησαν νέαι Επιτροπαί, θα εκτελώνται υπό των προϋπαρχουσών τοιούτων.

Σ.Δ . τη 21 Σ/βρίου 1943
Η Συμμ. Στρατ. Αποστολή
Κρις

Ο Αντιπρόσωπος ΕΔΕΣ                  Οι Αντιπρόσωποι ΕΛΑΣ
Π.Ραυτόπουλος                                  Σ.Σαράφης
Β. Σαμαρινιώτης
Άρης Βελουχιώτης

Διά την αντιγραφήν
(Τ.Σ.Υ.)

Απόφαση διανομής εφοδίων αρ.31, ΕΟΑ/ΚΓΣ/10 Σεπ 1943

ΕΘΝΙΚΑΙ ΟΜΑΔΕΣ ΑΝΤΑΡΤΩΝ
ΚΟΙΝΟΝ ΓΕΝΙΚΟΝ ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΟΝ
ΑΠΟΦΑΣΙΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 31
Το Κοινόν Γενικόν Στρατηγείον, έχον υπ’ όψιν ότι συμφώνως τη υπ’ αριθ. 30 αποφάσει του, ενδέχεται να παραδοθώσι εις τα ανταρτοσώματα διάφορα είδη οπλισμού και υλικών
α π ο φ α σ ί ζ ε ι
όπως ο οπλισμός και τα υλικά ταύτα διανεμηθώσιν ως έπεται:
1) Θα θεωρηθώσιν ως υλικόν προερχόμενον εκ ρίψεων και η κατανομή τούτων θα ενεργήται ως μέχρι τούδε, αναλόγως της δυνάμεως.
2) Τα προ της υπογραφής της παρούσης ευρισκόμενα εις χείρας Ελληνων όπλα και λοιπά υλικά περιελθόντα αυτοίς καθ’ οιανδήποτε τρόπον θεωρούνται κτήμα των Οργανώσεων εις ας ανήκουσιν οι κατέχοντες τα όπλα και υλικά, εφ’ όσον αποδειχθή ότι ενεργείαις των Οργανώσεων ηγοράσθησαν ταύτα.

3) Εάν μετά παράδοσιν πολλών φρουρών προκύψη δυσαναλογία εφοδιασμού των διαφόρων περιοχών, δι’ αποφάσεών μας θα γίνη εξίσωσις, ρυθμιζομένης αναλόγως της κατανομής των αεροπλάνων.

Σ.Δ . 10 Σ/βρίου 1943
Η Αγγλική Στρατ. Αποστολή
Κριστ Συν/ρχης

Ο                                                                                  Ο
Αντ/πος ΕΔΕΣ                                      Αντ/πος του ΕΛΑΣ
Ραφτόπουλος                                         Στέφανος Σαράφης

Διά την αντιγραφήν
(Τ.Σ.Υ.)

Διαταγή χειρισμού Ιταλικών δυνάμεων αρ.30, ΕΟΑ/ΚΓΣ/10Σεπ 1943

ΕΘΝΙΚΑΙ ΟΜΑΔΕΣ ΑΝΤΑΡΤΩΝ
ΚΟΙΝΟΝ ΓΕΝΙΚΟΝ ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΟΝ

 ΑΠΟΦΑΣΙΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 30

Το Κοινόν Γενικόν Στρατηγείον έχον υπ’ όψει το μήνυμα του Αρχηγού του Συμμαχικού Αρχηγείου Μέσης Ανατολής, ως και σχετικήν διαταγήν του προς την ενταύθα αντιπροσωπείαν του, καθ’ ην άπασαι αι Ιταλικαί δυνάμεις τίθενται υπό τας διαταγάς του και θα πολεμήσωσι ως σύμμαχοι κατά των Γερμανών
α π ο φ α σ ί ζ ε ι
1) Να κληθούν πάσαι αι Ιταλικαί εν Ελλάδι δυνάμεις, αι επιθυμούσαι να αναλάβουν τον κατά των Γερμανών αγώνα των συμμάχων μας, όπως τεθώσιν υπό τας διαταγάς του ημετέρου Κοινού Γενικού Στρατηγείου, όπερ αντιπροσωπεύει εν ΄Ελλάδι τον Αρχηγόν του Στρατηγείου Μέσης Ανατολής Ουΐλσων και να εκτελώσιν τας ημετέρας διαταγάς, είτε απ’ ευθείας δεδομένας αυτοίς, είτε διά των κατά τόπους Κοινών Αρχηγείων μας.
2) Ο οπλισμός και τα υλικά άτινα φέρουσιν οι επιθυμούντες να πολεμήσωσι κατά των Γερμανών Ιταλοί, θα αφεθώσιν εις χείρας των και θα χρησιμοποιηθούν υπό τούτων, εν συνεργασία μετά των Ελλήνων. Συνέχεια

Διαχείριση Βρετανικής χρηματικής ενίσχυσης, ΕΟΑ/ΚΓΣ/6 Σεπ 1943

ΕΘΝΙΚΑΙ ΟΜΑΔΕΣ ΑΝΤΑΡΤΩΝ
ΚΟΙΝΟΝ ΓΕΝΙΚΟΝ ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΟΝ
ΑΠΟΦΑΣΙΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 27
Το Κοινόν Γενικόν Στρατηγείον έχον υπ’ όψιν ότι υπό της Αγγλικής Στρατιωτικής Αποστολής διατεθήσονται σημαντικά ποσά διά την αγοράν τροφίμων προς διατροφήν των ανταρτών κατά τον χειμώνα
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι
1) Οι εκασταχού Αγγλοι Αξιωματικοί θα παραδίδωσι εις τα αντίστοιχα Κοινά Τοπικά Αρχηγεία ή Υπαρχηγεία τα διατεθέντα προς τον ανωτέρω σκοπόν χρηματικά ποσά.
2) Τα Κοινά Τοπικά Αρχηγεία θα αποστέλωσιν Οργανα των Κοινών Επιμελητειών των, άτινα θα προβαίνουσιν εις αγοράς παντός είδους τροφίμων και αμέσους μεταφοράς των εις ορεινάς περιοχάς, ενθα θα εναποθηκεύωνται εις χωρία της Πίνδου, Περιστερίου, Τζουμέρκων, Αγράφων και πάσης ετέρας ορεινής περιοχής, δυναμένης να προστατευθή από πάσης εχθρικής επιδρομής, βάσει σχεδίου εκπονηθησομένου υπό της Κοινής Επιμελητείας εκάστου Κοινού Τοπικού Στρατηγείου ή Αρχηγείου.
3) Αι αγοραί θα γίνωνται βάσει των αποφάσεων 5 και 25 του Κοινού Γενικού Στρατηγείου διά πάσας τας Οργανώσεις. Αι μεταφοραί θα ενεργώνται βάσει της αποφάσεως 23 επιτασομένης εν ανάγκη της εργασίας κτηνών και αγωγέων. Συνέχεια

Διάλυση ανταρτικής ομάδας Αθου Ρουμελιώτη, ΕΟΑ/ΚΓΣ/31 Αυγ 1943

ΕΘΝΙΚΑΙ ΟΜΑΔΕΣ ΑΝΤΑΡΤΩΝ
ΚΟΙΝΟΝ ΓΕΝΙΚΟΝ ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΟΝ
Απόφασις υπ’ αριθ. 21
Το Κοινόν Γενικόν Στρατηγείον συζητήσαν το ζήτημα της τύχης της υπό τον Άθω Ρουμελιώτην ανεξαρτήτου ομάδος ανταρτών και λαβόν υπ’ όψιν ότι εις ουδεμίαν αναγνωρισμένην οργάνωσιν ανήκει και ότι ου μόνον δεν προσφέρει τι το θετικόν εις τον συμμαχικόν αγώνα, αλλά πλείστα προσκόμματα και δυσκολίας δημιουργεί
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι
την διάλυσιν της τοιαύτης ομάδος και την παροχήν εις τους άνδρας της απολύτου ελευθερίας να ενταχθώσιν εις μίαν των συνεργαζομένων Εθνικών Οργανώσεων ΕΔΕΣ,ΕΛΑΣ,ΕΚΚΑ συμφώνως τη αποφάσει ημών υπ’ αριθ. 3
Οι τυχόν εκ των ανδρών του μη ενταχθησόμενοι εις τας ανωτέρω οργανώσεις θα παραδόσουν τον οπλισμόν των όστις διανεμηθήσεται εξ ίσου. Εν περιπτώσει αρνήσεως των αυτοί θα αφοπλισθώσιν βιαίως και θα παραπεμφθώσιν εις Στρατοδικείον, ο δε οπλισμός και ιματισμός των διανεμηθήσεται ως ανωτέρω.
Ο Αρχηγός της ομάδος Αθως Ρουμελιώτης θα παραμείνει άοπλος εις τόπον της εκλογής του.

Σ.Δ. τη 31 Αυγούστου 1943
Η
Αγγλική Στρατ. Αποστολή
Κρις ΑΝΤ/ΡΧΗΣ

Ο                                                                         Οι
Αντιπρόσωπος του ΕΔΕΣ                    Αντιπρόσωποι του ΕΛΑΣ
Π. Ραφτόπουλος                             Στ.Σαράφης           Αρης Βελουχιώτης

Διά την αντιγραφήν
(Τ.Σ.Υ.)

Διαταγή μετακίνησης κατοίκων πόλεων αρ.18, ΕΟΑ/ΚΓΣ/29 Αυγ 1943

ΕΘΝΙΚΑΙ ΟΜΑΔΕΣ ΑΝΤΑΡΤΩΝ
ΚΟΙΝΟΝ ΓΕΝΙΚΟΝ ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΟΝ

 Απόφασις αριθμ. 18

Το Κοινόν Γενικόν Στρατηγείον, έχον υπ’ όψιν ότι άτομα τινά ή και Κοινότητες, επί τη παραγγελία των Αρχών κατοχής, απέστειλαν εις αυτούς σφάγια ή άλλα τρόφιμα

 Αποφασίζει

Οπως του λοιπού ουδέν είδος τροφίμων ή πάσης φύσεως είδος αποστέλληται εις τον εχθρόν.
Οσάκις κάτοικοί τινε ή χωρία λαμβάνουν εντολήν αποστολής είδους τινός, να μην εκτελώσιν την εντολήν ταύτην αλλά να ειδοποιώσιν αμέσως τα πλησιέστερα ένοπλα τμήματα αμφοτέρων των οργανώσεων, άτινα δέον να λαμβάνωσι μέτρα προσβολής του εχθρού και προστασίας των χωρίων.
Εν η περιπτώσει κάτοικοι τινές φοβούνται αντεκδικήσεις των εχθρικών τμημάτων, δύνανται να αναχωρήσωσιν εκ των εγγύς των πόλεων χωρίων των, αποκομίζοντες και τα υπάρχοντα των.

Σ.Δ. τη 29 Αυγούστου 1943
Η
Αγγλική Στρατ. Αποστολή
Κρις Συν/ρχης

Ο                                                                     Ο
Αντιπρόσωπος ΕΔΕΣ          Αντιπρόσωπος ΕΛΑΣ
Γκικόπουλος                               Στέφανος Σαράφης

Διά την αντιγραφήν
(Τ.Υ.)

Απόφαση κατάσχεσης τροφίμων, ΕΟΑ/ΚΓΣ/26 Αυγ 1943

ΕΘΝΙΚΑΙ ΟΜΑΔΕΣ ΑΝΤΑΡΤΩΝ
ΚΟΙΝΟΝ ΓΕΝΙΚΟΝ ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΟΝ
Απόφασις υπ’ αριθ. 17
Το Κοινόν Γενικόν Στρατηγείον έχον υπ’ όψει ότι εσχάτως εσημειώθησαν αθρόαι αγοραί και εξαγωγαί κρεάτων, ως και μεγάλαι υψώσεις των τιμών των,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι

όπως διά την εξασφάλισιν της διατροφής των μονίμων Ανταρτικών Σωμάτων επιβληθή παρακράτημα 30% επί της εξακτέας εξ εκάστης περιοχής ποσότητος κρέατος. Συνέχεια

Απόφαση συγκρότησης Κοινών Τοπικών Αρχηγείων, ΕΟΑ/ΚΓΣ/29 Αυγ 1943

ΕΘΝΙΚΑΙ ΟΜΑΔΕΣ ΑΝΤΑΡΤΩΝ
ΚΟΙΝΟΝ ΓΕΝΙΚΟΝ ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΟΝ
Απόφασις υπ’ αριθ. 20
Το Κοινόν Γεν. Στρατηγείον, θεωρούν αναγκαίαν την ταχείαν συγκρότησιν, των Κοινών Τοπικών Αρχηγείων και την έναρξιν συνεργασίας των Εθνικών Οργανώσεων, τόσων διά στρατιωτικής φύσεως ζητήματα όσον και διά τα τοιαύτα τάξεως και γαλήνης της περιοχής των Συνέχεια

Υποχρεωτική εισφορά δημητριακών, ΕΟΑ/ΚΓΣ/25 Αυγ 1943

ΕΘΝΙΚΑΙ ΟΜΑΔΑΙ ΑΝΤΑΡΤΩΝ
ΚΟΙΝΟΝ ΓΕΝΙΚΟΝ ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΟΝ
ΑΠΟΦΑΣΙΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 12
Το Κοινόν Γενικόν Στρατηγείον λαβών υπ’ όψει την προ πολλού θεσπισθείσαν και εν πολλοίς εισπραχθείσαν ήδη υποχρεωτικήν εισφοράν επί των παραγομένων δημητριακών
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι
1) Υιοθετεί την τοιαύτην ενέργειαν και την επεκτείνει εφ’ ολοκλήρου της Ελλάδος.
2) Καθορίζει όπως τα ποσοστά της εισφοράς ώσι κατ’ ελάχιστον όριο τα κάτωθι, δυνάμενα ν’ αυξηθώσιν εν περιπτώσει αβιάστου επιθυμίας των δωρητών. Διά την παραγωγήν μέχρι 500 οκάδων 1%. Διά παραγωγήν μέχρι 1000 οκάδων 2%. Διά παραγωγήν μέχρι 5000 οκάδων 5%. Διά παραγωγήν από 5000 και άνω 10%. Εις ταύτα περιλαμβάνονται ο σίτος, αραβόσιτο, κριθή, βρώμη και τα παντός είδους όσπρια. Συνέχεια

Διαταγή καταγραφής ανταρτών αρ.15, ΕΟΑ/ΚΓΣ/25 Αυγ 1943

ΕΘΝΙΚΑΙ ΟΜΑΔΕΣ ΑΝΤΑΡΤΩΝ
ΚΟΙΝΟΝ ΓΕΝΙΚΟΝ ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΟΝ

 ΑΠΟΦΑΣΙΣ ΥΠ΄ΑΡ 15

 Το Κοινόν Γενικόν Στρατηγείον, επιθυμούν να εξακριβώσει την δύναμιν των μονίμων ανταρτών και τα στοιχεία τούτων και έχον υπ’ όψει σχετικήν κοινήν διαταγήν των αρχηγών του ΕΔΕΣ Στρατηγού Ζέρβα και του ΕΛΑΣ Αρη Βελουχιώτη Συνέχεια

Απόφαση ενίσχυσης δυστυχούντων χωρικών, ΕΟΑ/ΚΓΣ/25 Αυγ 1943

ΕΘΝΙΚΑΙ ΟΜΑΔΕΣ ΑΝΤΑΡΤΩΝ
ΚΟΙΝΟΝ ΓΕΝΙΚΟΝ ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΟΝ
ΑΠΟΦΑΣΙΣ ΥΠ’ ΑΡ. 13
Το Κοινόν Γενικόν Στρατηγείον επιθυμούν όπως μεριμνήση διά την οικονομικήν αρωγήν των κατοίκων των υπό των βαρβάρων Γερμανών Ιταλών και Βουλγάρων καταστραφέντων χωρίων μας.

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι

όπως τη κοινή μερίμνη των συνεργαζομένων Εθνικών Οργανώσεων συνταχθώσι και υποβληθώσιν εις τα εκατασταχού Κοινά Τοπικά Αρχηγεία ονομαστικαί καταστάσεις εμφαίνουσαι τους κατά χωρίον καταστραφέντας διά βομβαρδισμού, πυρπολήσεως ή λεηλασίας κατοίκους, ήτοι τα ονόματα των αρχηγών εκάστης οικογενείας και τον αριθμόν των μελών της οικογένειας των.
Την ακρίβειαν των καταστάσεων τούτων θα βεβαιώσωσιν ενυπογράφως αι Λαϊκαί Διοικητικαί Επιτροπαί των χωρίων (απόφασις 6) και θα επικυρώσωσιν οι κατά τόπους Δ/ταί ενόπλων τμημάτων πασών των υφισταμένων εν εκάστη περιφερεία Οργανώσεων, μερίμνη των οποίων και θα υποβληθώσι εις τα Κοινά Τοπικά Αρχηγεία.
Τα ΚΤΑ θα υποβάλλωσιν τόσον ημίν όσον και εις τους παρά αυτών ΄Αγγλους Αξιωματικούς συνδέσμους αριθμητικήν κατάστασιν των κατά χωρίων κατεστραμμένων κατοίκων. Εις τας καταστάσεις να εμφαίνηται και το χωρίον ενεστώσης διαμονής και το καταστραφέν τοιούτον.
Αι καταστάσεις να υποβληθώσιν το ταχύτερον δυνατόν, ίνα καταστή δυνατή έγκαιρος οικονομική ενίσχυσις παρά των συμμάχων, ήτις διανεμηθήσεται υπό Κοινής Επιτροπής των συνεργαζομένων Εθνικών Οργανώσεων και Αγγλου Αξιωματικού.

Σ .Δ. τη 25 Αυγούστου 1943
Η
Αγγλικ. Στρατ. Αποστολή
Ο

Αντιπρόσωπος ΕΔΕΣ                                   Αντιπρόσωποι ΕΛΑΣ
Γκικόπουλος                                                Στέφανος Σαράφης

Διά την αντιγραφήν
(Τ.Σ.Υ.)

Απόφαση μη μισθοδοσίας ανταρτών, ΕΟΑ/ΚΓΣ/25 Αυγ 1943

ΕΘΝΙΚΑΙ ΟΜΑΔΕΣ ΑΝΤΑΡΤΩΝ
ΚΟΙΝΟΝ ΓΕΝΙΚΟΝ ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΟΝ
ΑΠΟΦΑΣΙΣ ΥΠ’ ΑΡ. 14
Το Κοινόν Γενικόν Στρατηγείον ερμηνεύον το άρθρον 9 της αποφάσεως 3 και έχον υπ’ όψει την από 18-8-43 κοινήν απόφασιν των αρχηγών ΕΔΕΣ Ναπολ. Ζέρβα και ΕΛΑΣ ΑΡΗ ΒΕΛΟΥΧΙΩΤΗ.

Α π ο φ α σ ί ζ ει

1) Ουδείς αντάρτης δικαιούται μισθού εις χρήμα ή εις είδος, ούτε δι’ εαυτόν ούτε διά την οικογένειάν του. Μόνον όταν η οικογένεια του αντάρτου είναι εξηκριβωμένως άπορος, δύναται να χορηγηθεί βοήθημα εις είδος καθοριζόμενος εις 100 δράμια σίτου ή αραβοσίτου κατά μέλος οικογενείας και καθ’ έκαστην ημέραν, εφ’ όσον υπάρχουσιν διαθέσιμοι ποσότητες.
2) Επιπλέον του σίτου ή αραβοσίτου και εφ’ όσον τα υπό συμμάχων χορηγούμενα εις τας ανταρτικάς Εθνικάς Οργανώσεις χρήματα επαρκώσι, δύνανται να χορηγώνται κατά καιρούς και άλλα είδη τροφίμων, σάπων κλπ.
3) Διά την εξακρίβωσιν του βαθμού της απορίας και του αριθμού των μελών της οικογενείας του αντάρτου θα υποβάλληται έγγραφος υπεύθυνος δήλωσίς του, βεβαιουμένη διά την ακρίβειαν του περιεχομένου της υπό του Προέδρου της Επιτροπής Εθνικού Αγώνος ΕΔΕΣ και υπό του υπευθύνου του ΕΛΑΣ και της ΕΚΚΑ όπου υπάρχει αυτή ασχέτως εάν ο αντάρτης ανήκει εις την μίαν ή στην ετέραν οργάνωσιν.
Εν περιπτώσει διαφωνίας των εκπροσώπων των Οργανώσεων περί του χαρακτηρισμού της απορίας και των μελών οικογενείας, διενεργείται κοινή εξέτασις παρά βαθμοφόρων των τοπικών ενόπλων τμημάτων και μόνον μετά την ομόφωνον απόφασιν των θα χορηγείται το βοήθημα
4) Διά τας οικογενείας των Αξιωματικών και ανταρτών εφ’ όσων αύται ευρίσκονται μακράν και εφόσον συνετηρούντο αύται μόνον διά των αποδοχών ας ο αξκός ή ο αντάρτης ελάμβανε προ της συμμετοχής του εις τα ανταρτοσώματα δύνανται κατά την κρίσιν των Αρχηγών των οικείων Οργανώσεων να χορηγήται βοήθημα εις χρήμα ανάλογον προς τον τόπον διαμονής των οικογενειών και τον αριθμόν των μελών των.
Σ.Δ. τη 25 Αυγούστου 1943
Η
Βρεττανική Στρατ. Αποστολή
Κρις Συν/ρχης
Ο                                                                 Ο
Αντιπρόσωπος ΕΔΕΣ                                    Αντιπρόσωπος ΕΛΑΣ
Γκικόπουλος                                                 Στέφανος Σαράφης

Διά την αντιγραφήν
(Τ.Σ.Υ.)

Ακύρωση κυκλοφορίας φ.4 εφημερίδας Ελευθέρα Ορεινή Ελλάς, ΕΟΑ/ΚΓΣ/25 Αυγ 1943

ΕΘΝΙΚΑΙ ΟΜΑΔΕΣ ΑΝΤΑΡΤΩΝ
ΚΟΙΝΟΝ ΓΕΝΙΚΟΝ ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΟΝ
Απόφασις υπ’ αριθ. 16
Το Κοινόν Γενικόν Στρατηγείον, λαβόν γνώσιν του περιεχομένου του εσχάτως κυκλοφορήσαντος ενιαχού υπ’ αριθ. 4/4.8.43 πολυγραφημένου φύλλου της Εφημερίδος του ΕΔΕΣ “Ελευθέρα Ορεινή Ελλάς”

Α π ο φ α σ ί ζε ι

όπως μη θεωρηθή κυκλοφορήσαν ουδαμού το φύλλον τούτο, διότι, παρά τας διαταγάς του Στρατηγού Ζέρβα, προς καταστροφήν του, εστάλησαν κατά λάθος αντίτυπα εις περιοχήν τινά, και διότι ωρισμένοι περίοδοι του κυρίου άρθρου της εφημερίδος ταύτης, θεωρηθείσαι ως θίγουσαι την Οργάνωσιν ΕΑΜ – ΕΛΑΣ δεν εγκρίνονται υπό του Γεν. Αρχηγού του ΕΔΕΣ και δεν απηχούσι τας γνώμας και τας επιθυμίας της Οργανώσεως ταύτης, αίτινες είναι η τάσις προς αδέλφωσιν και αλληλοεκτίμησιν του εθνικού έργου των διαφόρων Οργανώσεων και η ενωμένη κατεύθυνσις όλων των Ελλήνων προς την απελευθέρωσιν της Πατρίδος μας και την εξασφάλισιν των ελευθεριών του Ελληνικού Λαού.

Σ.Δ. τη 25 Αυγούστου 1943
Η
Βρεττανική Αποστολή
Κριστ
Ο                                                                       Ο
Αντιπρόσωπος ΕΔΕΣ                                       Αντιπρόσωπος ΕΛΑΣ
Τ.Ραυτόπουλος                                                  Στέφανος Σαράφης

Διά την αντιγραφήν
(Τ.Υ.)

Διαταγή αυτοδιοικήσεως αρ.6, ΕΟΑ/ΚΓΣ/16 Αυγ 1943

ΕΘΝΙΚΑΙ ΟΜΑΔΕΣ ΑΝΤΑΡΤΩΝ
ΚΟΙΝΟ ΓΕΝΙΚΟΝ ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΟΝ
Απόφασις υπ’ αριθ. 6

Το κοινόν Γενικόν Στρατηγείον συνελθόν σήμερον την 16ην Αυγούστου 1943 και συζητήσαν επί του θέματος της αυτοδιοικήσεως της Ελευθέρας Ελλάδος και λαβόν υπ’ όψει την από 10ης τρέχοντος κοινήν διαταγήν των Στρατηγών Ζέρβα και ΄Αρη Βελουχιώτη.
Αποφασίζει
1) Τα όργανα της αυτοδιοικήσεως θα εκλέγωνται απ’ ευθείας υπό του Λαού δι’ ελευθέρων εκλογών πλειοψηφικού συστήματος, άνευ ουδεμιάς επεμβάσεως των πολιτικών ή στρατιωτικών Εθνικοαπελευθερωτικών οργανώσεων και χωρίς να αποδοθή εις τας εκλογάς οιοσδήποτε κομματικός χαρακτήρ.
2) Αι εκλογαί αύται δέον να ενεργηθώσι από τούδε και μέχρι της 30ης Σ/βρίου 1943 το βραδύτερον. Συνέχεια