Διαταγή φύλαξης πεδίων ρίψεως, ΕΟΑΕ/ΚΓΣ/10 Αυγ 1943

ΕΘΝΙΚΑΙ ΟΜΑΔΕΣ ΑΝΤΑΡΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΚΟΙΝΟΝ ΓΕΝΙΚΟΝ ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΟΝ
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ
ΔΙΑΤΑΓΗ
Εντελλόμεθα όπως άμα λήψει της παρούσης προβήτε εις τον σχηματισμό μικτής φρουράς αποτελουμένης εξ ανταρτών των τοπικών Αρχηγείων ΕΛΑΣ και ΕΔΕΣ διά την φρούρησιν των πεδίων ρίψεως υλικών και διά την παραλαβήν και κοινήν εναποθήκευσιν τούτων μέχρι της διανομής τούτων βάσει της δυνάμεως ανδρών εκάστου συγκροτήματος
Κάπου 10-8-43
Γενικόν Στρατηγείον ΕΛΑΣ
Σ.Δ. Γενικού Αρχηγείου Ε Δ Ε Σ

Ο Αρχηγός
Διά την αντιγραφήν
Ο Γενικός Αρχηγός Τ.Σ.Υ.

Παραλήπται
Στρατηγείον ΕΛΑΣ Ηπείρου
Αρχηγείον ΕΔΕΣ Ηπείρου
Αντ/ρχην ΤΟΜ
Κοινοποίησις
Γενικόν Στρατηγείον ΕΛΑΣ
Γενικόν Αρχηγείον Ε Δ Ε Σ
Αρχηγείον ΕΚΚΑ
Αγγλικήν Στρατιωτικήν Αποστολήν

Advertisements

Κοινή Απόφαση ΕΑΜ/ΕΛΑΣ-ΕΔΕΣ, ΕΟΑΕ/2ΓΡ/19 Ιουλ 1943

ΕΘΝΙΚΑΙ ΟΜΑΔΕΣ ΑΝΤΑΡΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΚΟΝΟΝ ΓΕΝΙΚΟΝ ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΟΝ

Απόφασις υπ’ αριθ.Ι

Προς εφαρμογήν των μεταξύ της εν Ελλάδι Αγγλικής Στρατ. Αποστολής και των Οργανώσεων ΕΔΕΣ και ΕΑΜ – ΕΛΑΣ υπογραφέντος Συμφωνητικού

Α π ο φ α σ ί ζ ο μ ε ν

την συγκρότησιν Κοινού Γενικού Στρατηγείου , αποτελουμένου εκ των κάτωθι μονίμων μελών, δεόντως εξουσιοδοτημένων:
1) Διά την Αγγλικήν Στρατ. Αποστολήν, εκ του Ταξιάρχου ΕΝΤΥ αναπληρουμένου υπό του Αντ/ρχου ΚΡΙΣ και εν απουσία του υπό του Αντ/ρχου ΧΙΛΣ.
2) Διά τον ΕΔΕΣ εκ του Στρατηγού ΖΕΡΒΑ ΝΑΠΟΛ. αναπληρουμένου υπό του κ. ΚΟΜΝΗΝΟΥ ΠΥΡΡΟΜΑΓΛΟΥ, ή του Υποστρατήγου ΜΑΥΡΟΜΑΤΗ Κ. ή του Αντ/ρχου ΓΚΙΚΟΠΟΥΛΟΥ Κ.
3) Διά τον ΕΑΜ – ΕΛΑΣ εκ των Στρατηγού ΣΑΡΑΦΗ ΣΤΕΦΑΝΟΥτου κ. ΑΡΗ ΒΕΛΟΥΧΙΩΤΗ και του κ. ΒΑΣΙΛΗ ΣΑΜΑΡΙΝΙΩΤΗ.
Επιτελεία παρά τοις ως ανωτέρω Αντιπροσώποις θα παρασκευάζωσι πάσαν εργασίαν, υπογραφομένην παρά των ως ανωτέρω μονίμων μελών.

Σ.Δ. τη 19 Ιουλίου 1943
Ο
Αρχηγός της Αγγλ. Στρ. Αποστολής
ΕΝΤΥ
Οι
Αντιπρόσωποι του ΕΑΜ – ΕΛΑΣ
Στέφανος Σαράφης
Αρης Βελουχιώτης
Βασίλης Σαμαρινιώτης
Ο
Αντιπρόσωπος του ΕΔΕΣ
Κ.Μαυρομμάτης

Ακριβές Αντίγραφο
Το ΙΙον Γραφείο

Απόφαση καθορισμού αγοράς ειδών, ΕΟΑΕ/ΚΓΣ/6 Σεπ 1943

Απόφασις υπ’ αριθ. 25

Το Κοινόν Γενικόν Στρατηγείον λαβόν υπ’ όψιν ότι αι τιμαί των διαφόρων ειδών ηυξήθησαν ένεκεν της υψώσεως της τιμής της λίρας
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι
1) Καταργεί την απόφασιν υπ’ αριθ. 10 και διατάσσει την καταστροφήν της .
2) Ορίζει ανώτατα όρια των αγοραζομένων υπό των Εθνικών Οργανώσεων ειδών τροφίμων ως κάτωθι:
– Σίτου αναλόγως της ποιότητος μέχρι το πολύ 3500 δρχ κατ’ οκάν
– Αραβοσίτου αναλόγως της ποιότητος μέχρι το πολύ 2.500 δρχ κατ’ οκάν.
– Τύρου φέτας μέχρι το πολύ 20.000 δρχ κατ΄οκάν.
– Τυρού κασέρι μέχρι το πολύ 26.000 δρχ κατ’ όκάν.
3) Τα ανωτέρω προϊόντα θα αγοράζωνται εν ανάγκη υποχρωτικώς. Δέον όμως να αφήνονται εις τους παραγωγούς τα 50% των πλεονασμάτων των, ίνα διαθέτωσιν ελευθέρως ταύτα, προς πορισμόν άλλων αναγκαίων αυτοίς ειδών.

Σ.Δ. 6 Σ/βρίου 1943
Η
Αγγλική Στρατ. Αποστολή
ΚΡΙΣ
Ο Οι
Αντ/πος Αντ/ποι ΕΛΑΣ
ΡΑΦΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΑΡΑΦΗΣ
ΑΡΗΣ ΒΕΛΟΥΧΙΩΤΗΣ

Διά την αντιγραφήν
(Τ.Σ.Υ.)