Εκθεση δράσης Βασιλικής Αεροπορίας αρ.8 ,1-31 Δεκ 1948, ΑΔΑ/24 Ιαν 1949

Αποστ: Ανωτέρα Διοίκησις Αεροπορίας
Αποδεκ: Ως η Διανομή
Ημερομ: 24η Ιανουαρίου 1949
Στ.Φακ: ΑΔΑ/ΑΠ/44/ΕΠΙΤ/Α.Α.38

ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΚΘΕΣΕΩΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 8
Έχομεν την τιμήν να υποβάλωμεν συνημμένως έκθεσιν επί της δράσεως της Αεροπορίας κατά την χρονικήν περίοδον από 1ης Δεκεμβρίου μέχρι 31ης Δεκεμβρίου 1948. Συνέχεια

Advertisements

Διαταγή επιχειρήσεων ΠΕΡΙΣΤΕΡΑ αρ.4 (εκαθάρριση Πελοπονήσου), ΑΔΑ/18 Δεκ 1948

ΑΚΡΩΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ
Αποστ.: Ανωτέρα Διοίκησις Αεροπορίας
Αποδ.: Ως η Διανομή
Ημερ.: 18 Δεκεμβρίου 1948
Στ. Φακ.:ΑΔΑ/ΑΠ/46/ΕΠΙΤ/Α.Α.721
Αριθ. Αντιτ.:3

ΔΙΑΤΑΓΗ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ 4
ΣΥΝΘΗΜΑΤΙΚΟΝ «ΠΕΡΙΣΤΕΡΑ»

Ι. ΧΑΡΤΑΙ
Περιοχής ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 1:100.000
ΙΙ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ
(α) Εχθρός
Ως εις το συννημμένον Δελτίον Πληροφοριών.
Τα αρμόδια Γραφεία των Δ/σεων του στρατού θα ενημερώνουν καθ’ εκάστην τας Διοικήσεις της Αεροπορίας επί της δυνάμεως, θέσεως και τακτικής του εχθρού.
(β) Φίλιαι Δυνάμεις
(1) Οργάνωσις
Αι φίλιαι δυνάμεις οργανούνται εις τρία συγκροτήματα.
ι) Συγκρότημα ΙΧ ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ με Σταθμόν Δ/σεως αρχικώς ΠΑΤΡΑΙ.
ιι) Συγκρότημα Δυνάμεων Καταδρομών με Σταθμόν Δ/σεως αρχικώς ΧΙΛΙΟΜΟΔΙ.
ιιι) Συγκρότημα Α.Σ.Δ.Π. με Σταθμόν Δ/σεως ΤΡΙΠΟΛΙΣ.
Υπ’ αυτό υπάγονται: Συνέχεια

Εκθεση δράσης αεροπορίας αρ.4 (1-31 Αυγ 1948), ΑΔΑ/27 Σεπ 1948

ΑΚΡΩΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ
Αποστ. : Ανωτέρα Διοίκησις Αεροπορίας
Αποδεκ.: Ως η διανομή
Ημερομ.: 27η Σεπτεμβρίου 1948
Στοιχ. Φακ.: ΑΔΑ/ΑΠ/44/ΕΠΙΤ/Α.Α 571
«ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΚΘΕΣΕΩΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4»
Έχομεν την τιμήν να υποβάλωμεν συνημμένως έκθεσιν επί της δράσεως της Αεροπορίας κατά την χρονικήν περίοδον από 1ης Αυγούστου μέχρι 31ης Αυγούστου 1948. Συνέχεια

Εκθεση δράσεως Ελληνικής Αεροπορίας Μαϊου 1948, ΑΔΑ/ΑΑ473/31 Ιουλ 1948

ΑΚΡΩΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΝ
Αποστ.: Aνωτέρα Διοίκησις Αεροπορίας
Αποδ. : Ως η Διανομή
Ημερ. : 31 Ιουλίου 1948
Στ. Φακ.: ΑΔΑ/ΑΠ/44/ΕΠΙΤ/Α.Α 473
«ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΚΘΕΣΕΩΣ»
Έχομεν την τιμήν να υποβάλωμεν συνημμένως έκθεσιν επί της δράσεως της Αεροπορίας κατά την χρονικήν περίοδον από 1ης μέχρι 31ης Μαΐου 1948. Συνέχεια

Αεροπορική περικύκλωση, ΔΑΣ/3 Μαι 1947

Θέμα: Αεροπορική περικύκλωσις

ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΣΤΡΑΤΟΥ
ΑΚΡΩΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ

ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΠΕΡΙΚΥΚΛΩΣΙΣ

Α)       ΓΕΝΙΚΑ

  1. Τί είναι αεροπορική περικύκλωσις;

1)    Επιχείρησις αεροπορική, συνήθως συνδεδυασμένη Αεροπορίας και Δυνάμεων Στρατού, πρός τον σκοπόν της εξοντώσεως ή της αιχμαλωσίας συμμοριτών, κρυπτομένων ή καλυπτομένων εις περιωρισμένον και συγκεκριμμένος χώρον (π.χ. χωρίον – δάσος κ.τ.λ).
2)    Κατά την επιχείρησιν ταύτην
α.    η Αεροπορία αιφνιδιαστικώς και ταχέως ενεργούσα ίππαται άνωθεν του χώρου τούτο, απαγορεύει την εξ αυτού απομάκρυνσιν του εχθρού και εξοντώνει πάντα επιχειρούντα ν’ απομακρυνθή.
β.    Αι δυνάμεις του Στρατού Ξηράς ερχόμεναι βραδύτερον περικυκλώνουν τον χώρον εις τον οποίον ευρίσκεται ο εχθρός και εξοντώνουν αυτόν. Συνέχεια