Εκθεση Απελευθερωτικού Κινήματος Κρήτης, ΑΕΑΚΚ/ΓΑ/20 Αυγ 1945

ΑΡΧΗΓΕΙΟΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ΚΡΗΤΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΑΡΧΗΓΟΥ
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.

ΕΚΘΕΣΙΣ
Περί του Εθνικού Απελευθερωτικού Κινήματος Κρήτης

Π Ρ Ο Σ
Το Γενικόν Επιτελείον Στρατού
(Διεύθυνσιν Επιχειρήσεων)
Αθήνας
Λαμβάνω την τιμήν να ανφέρω τα κατωτέρω εν περιλήψει σχετικώς με το Εθνικόν Απελευθερωτικόν Κίνημα της Κρήτης, κατά την περίοδον της Κατοχής του οποίου έχω την τιμήν άλλοτε μεν να ηγούμαι, άλλοτε δε ως Υπαρχηγός αυτού παρέχοντες Υμίν τα στοιχεία πραγματικών γεγονότων τα οποία έχουν σχέσιν με την δημιουργίαν, εξέλιξιν και δράσιν του Εθνικού Απελευθερωτικού Κινήματος εν Κρήτη κατά την περίοδον του πολέμου 1940-1941 και της Κατοχής κατά τον Εθνικόν αγώνα αντιστάσεως κατά του κατακτητού και να παρακαλέσω διά τα κάθ’ υμάς. Συνέχεια

Εκθεση Απελευθερωτικού Κινήματος Κρήτης, ΑΕΑΚΚ/ΓΑ/20 Αυγ 1945

ΑΡΧΗΓΕΙΟΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΤΙΚΟΥ
ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ΚΡΗΤΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΑΡΧΗΓΟΥ
Αιθ. Πρωτ.

ΕΚΘΕΣΙΣ
Περί του Εθνικού Απελευθερωτικού Κινήματος Κρήτης

Π Ρ Ο Σ
Το Γενικόν Επιτελείον Στρατού
(Διευθυνσις Επιχειρήσεων)
Εις Αθήνας
Λαμβάνω την τιμήν να αναφέρω τα κατωτέρω εν περιλήψει σχετικώς με το Εθνικόν Απελευθερωτικόν Κίνημα Κρήτης κατά την περίοδον της Κατοχής του οποίου είχον την τιμήν να ηγούμαι, παρέχοντες Υμίν τα στοιχεία πραγματικών γεγονότων τα οποία έχουν σχέσιν με την δημιουργίαν, εξέλιξιν και δράσιν του Εθνικού Απελευθερωτικού Κινήματος εν τη Κρήτη κατά τας περιόδους του πολέμου 1940-1941 και της Κατοχής κατά τον Εθνικόν αγώνα αντιστάσεως κατά του κατακτητού και να παρακαλέσω διά τα καθ’ Υμάς. Συνέχεια

Εκθεση πολεμικής δράσεως ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΛ. ΝΤΙΓΡΙΝΤΗ

ΙΙ Τάγμα
ΙΙΙ Συγκροτήματος Εθνικών Ανταρτικών Σωμάτων αντιστάσεως Κισσάμου

ΕΚΘΕΣΙΣ
Περί της πολεμικής δράσεως του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΛ. ΝΤΙΓΡΙΝΤΗ
Διοικητού του άνω Τάγματος

Π Ρ Ο Σ
ΤΗΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΙΝ ΚΡΗΤΗΣ
Ε Ν Τ Α Υ Θ Α
Λαμβάνω την τιμήν ν’ αναφέρω τα κατωτέρω, με την παράκλησιν όπως ταύτα ληφθώσιν υπ’ όψιν.
Α΄ Περίοδος Αλεξιπτωτιστών
Διά της υπ’ αριθμόν 498 της 9ης Μαΐου 1941 Δ/γής του Υπουργείου Στρατιωτικών ανακληθείς εις την ενεργόν υπηρεσίαν, μοι ανετέθη η Οργάνωσις πολιτοφυλακής εις Κίσσαμον με προορισμόν την άμυναν κατά τυχόν Γερμανικής εισβολής. Δεν είχε όμως συντελεσθή η Οργάνωσις και η εισβολή έλαβε χώραν την 20ην Μαΐου 1941. Εσπευσμένως συνεκέντρωσα περί εμέ τους έχοντας όπλα εκ της περιφερείας μου και την πρώτην ημέραν της εισβολής συνεπλάκην μετά των Γερμανών εις το χωρίον Συρίλι Κυδωνίας και μετά πείσματος επολέμησεν καθ’ όλην την ημέραν με αποτέλεσμα τον φόνον δύο εκ των συντρόφων μου, των αδελφών Μανουσάκιδων Νικολάου και Ιωάννου εκ Πασαλιανών Κυδωνίας και Γερμανών τινων, των οποίων ο αριθμός δεν εξηκριβώθη, καθ’ όσον αι θέσεις αυτών δεν κατελήφθησαν υπό των ημετέρων. Συνέχεια

Εκθεση Δράσης Φεραρολάκη Κων/νου , ανθυπασπιστή Χωροφυλακής

Εκθεσις
«Πεπραγμένων κατά τα έτη της δουλίας του Διοικητού Α΄Λόχου Ανεξαρτήτου Συντάγματος Εφ. Ανθ/τού Χωροφυλακής Φεραρολάκη Κων/νου του Γεωργίου κλάσεως 1918»
———————–

Διά της υπ΄αριθ. 41/1/1 της 7-5-1941 αποφάσεως Υφυπουργείου Δημοσίας Ασφαλείας Κρήτης ανεκλήθην εις την ενεργόν της Χωροφυλακής Υπηρεσίαν, αναλαβών από της αυτής τα καθήκοντά μου τοποθετηθείς εις το τμήμα Ασφαλείας Χανίων, εις ο παρέμενον μέχρι της 11 Ιουλίου 1941 ότε απελύθην διά της υπ΄αριθ. 836-διαταγής της Γενικής Διοικήσεως Κρήτης.
Η 20η Μαΐου του έτους 1941, ημέρα της πτώσεως των αλεξιπτωτιστών με εύρεν εν επιφυλακή εις το Αστυνομικόν Κατάστημα της Α. Υψηλότητος του Πρίγκηπος Πέτρου εις την φρουράν του οποίου είχον αποσπασθή και παρέμενον αναχωρήσαντος μετά της Α.Μ του Βασιλέως Γεωργίου την προηγουμένην διά Περιβόλια προάστειον των Χανίων. Συνέχεια

Εκθεση εξόντωσης Βελουχιώτη την 16 Ιουν 1945, υποστράτηγος ε.α Χρυσανθακόπουλος

Ιστορικόν σημείωμα
Περί των περιστάσεων υφ΄άς εξοντώθη ο Στρατηγός Αρχηγός του ΕΛΑΣ
Αρης Βελουχιώτης (Αθαν. Κλάρας) την
16ην Ιουνίου 1945

Υπό Υποστρατήγου ε.α Χρυσανθακοπούλου

Κατά την 30ην Απριλίου 1945 είχα παρουσιασθή εις την εν Ιωαννίνοις Ανωτέραν Στρατ. Διοίκησιν Ηπείρου διοικουμένην υπό του υποστρατήγου κ. Βλοχαϊτόπουλου Αριστ. εις ην είχον τοποθετηθή ως επιτελάρχης.
Ευθύς από των πρώτων ημερών της αναλήψεως της υπηρεσίας μου ταύτης είχον πληροφορηθή από όργανα πληροφοριών της πόλεως, αποτελούμενα από εθνικόφρονας πολίτας υπηρετήσαντας ως επί το πλείστον εις τας μονάδας αντιστάσεως του Στρατηγού Ζέρβα, άτινα έσπευσαν προθύμως να με συναντήσουν και παράσχουν τας υπηρεσίας των ότι, καίτοι το ΕΑΜ είχεν υπογράψει την συνθήκην της Βάρκιζας προετοίμαζεν την ευθέτω χρόνω εκδήλωσιν νέας δράσεως. Προς τα όργανα ταύτα πληροφοριών ήμουν κατ΄αρχάς επιφυλακτικός καθ΄όσον εγνώριζον ότι τα μίση μεταξύ των οπαδών του Ζέρβα και των κομμουνιστών ήσαν πολύ οξυμμένα και εφοβούμην ότι ταύτα θα είχον εις την παροχήν πληροφοριών υπερβολικών και ήτο δυνατόν να με παρασύρουν εις ενεργείας μη συμβιβαζομένας με την πολιτικήν λήθης του παρελθόντος και κατευνασμού ην επεθύμει η τότε Κυβέρνησις του Κράτους. Συν τω χρόνω όμως απέκτησα περισσοτέραν εμπιστοσύνην προς τα όργανα ταύτα άτινα απετέλεσαν την κυριωτέραν πηγήν πληροφοριών μου. Συνέχεια

Εκθεση Δράσης Λοχαγού(ΠΒ) Μπαλτογιάννη Βασίλειου ΕΟΕΑ ΕΔΕΣ

 Λοχαγός Πυροβολικού
Μπαλτογιάννης Βασίλειος
ΕΟΕΑ (ΕΔΕΣ)

Έκθεσις

Α’ Περίοδος: Δεκέμβριος 1942 μέχρι και Φεβρουάριος 1943
Είναι γνωστό ότι ο άνθρωπος δεν είναι εις θέσιν, ή μάλλον δεν θέλει να αντιληφθεί την αξία του καλού, εάν πρώτα δεν έχει αποκτήσει την πείραν του κακού και γενικά της καταστροφής. Για το λόγο αυτό δεν είναι δυνατόν ποτέ ο άνθρωπος να αντιληφθεί την αξίαν του αγαθού της ελευθερίας, του θείου αυτού δώρου, εάν δεν έχει στερηθεί ταύτης, τουτέστιν εάν δεν έχει γευθεί την δουλείαν. Κατά την διάρκειαν του Ελληνο-Ιταλικού πολέμου, έπειτα από το θρίαμβο, δεν σκεφθήκαμε ποτέ ότι ήτο δυνατόν να υποδουλοθούμεν και μάλιστα να διαρκέσει η κατοχή επί 4ετίαν περίπου. Συνέχεια

Εκθεση δράσης ομάδας Πετρογιώργη

Εν Ηρακλείω τη 2α Μαρτίου 1945
Ο
Αρχηγός Ανταρτών Γεώργιος Πετρακογιώργης
Πρός
Την Στρατιωτικήν Διοίκησιν Νομού Ηρακλείου
Ενταύθα

Λαμβάνω την τιμήν να αναφέρω εις απάντησιν της υπό χρονολογίαν 17.2.45 διαταγής υμών.
Τα κάτωθι:
Μάχαι δοθείσαι παρά του υπ’ εμέ Σώματος
1η) Εις θέσιν (παπά Πέραμα) της περιφερείας Τεμενέλι, ως αναφέρει η υποβληθείσα έκθεσίς μου, η ανταρτική ομάς διετάχθη παρά του αντιπροσώπου του Συμμαχικού Στρατηγείου να διαλυθή και να συγκεντρωθή εις ορισμένον σημείον μετά 8 ημέρας, και ούτω ευρέθησαν 8 άνδρες μαζί μου των λοιπών διασκορπισμένων εις διάφορα σημεία. Εκυκλώθημεν την νύκτα της 8ης προς την 9ην Ιουλίου 1942, εκ δυνάμεως του εχθρού μετά χωροφυλακής εξ 80 ανδρών εις μίαν χαράδραν. Επέδειξαν άπαντες οι άνδρες μου ηρωισμόν πρωτοφανή, κατορθώσαμεν δε να διαφύγωμεν φονευθέντων των 1) Γεωργίου Α. Μαυράκη εκ Μαγαρικάρι 2) Εμμανουήλ Ι. Κουκληνού εκ Γρηγοριάς 3) Μιχαήλ Σταθουράκη εκ Καμαρών 4) Δημητρίου Περβολαράκη εξ Αλικιανού Χανίων. Διά τους λαβόντας μέρος Μιχαήλ Πετράκη ιατρού, Γεωργίου Χατζάκη, Εμμανουήλ Περάκην προτείνω την παρασημοφορίαν διά μεταλείου Ανδρείας. Συνέχεια

Εκθεση Δράσης Οργάνωσης ΕΟΕΑ-ΕΔΕΣ Κεντρικής και Δυτ. Μακεδονίας

ΕΘΝΙΚΑΙ ΟΜΑΔΕΣ
ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΝΤΑΡΤΩΝ
ΑΡΧΗΓΕΙΟΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Ο Ρ Γ Α Ν Ω Σ Ι Σ
Του Αρχηγείου Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας
των Ε.Ο.Ε.Α – Ε.Δ.Ε.Σ

Οργανωτής – Διοικητής
(Ο Συν/ρχης Πεζικού εν Ε.Π.Δ
ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Τας υπ’ εμέ συγκροτηθείσας κατά την διάρκειαν της Εθνικής Αντιστάσεως 1941- 1945 Ενόπλους Μονάδας απετέλουν
1/ Το Επιτελείον του Αρχηγείου μου μετά Λόχου Διοικήσεως
2/ Το 16ον Σύνταγμα Πιερίων
3/ Το Τάγμα Κερδυλλίων
4/ Το ανεξάρτητον Τάγμα Χαλκιδικής
5/ Το 13ον Σύνταγμα Κρουσίων
6/ Το Σώμα Δυτικής Μακεδονίας του Μιχ. Παπαδοπούλου
7/ Το Τάγμα Καστοριάς του Χρ. Σπυροπούλου και
8/ Το Συγκρότημα Ομάδων Περιοχής Θεσ/νίκης υπό τον Ν.Τάνον

ΧΡΟΝΙΚΑΙ ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ & ΔΡΑΣΕΩΣ
Η εν γένει δραστηριότις των Ε.Ο.Ε.Α εν Μακεδονία περιλαμβάνει τας εξής 5 χρονικάς περιόδους :
I. 11 Ιουνίου 1941 – 9 Σ/βρίου 1941
Συγκρότησις Επιτροπών προς μύησιν αγωνιστών και συγκέντρωσιν πολεμικού υλικού εις τας πόλεις και τα χωρία.
ΙΙ. 9 Σ/βρίου 1941 – Μάϊος 1942
Στρατιωτική οργάνωσις και διάρθρωσις των συγκροτηθεισών Ομάδων και πλαισίωσις αυτών δι’ Αξιωματικών Ελληνικού Στρατού.
ΙΙΙ. Μάιος 1942 – Σ/βριος 1943
Έναρξις επιχειρήσεων. Προσπάθειαι δι’ επαφάς και λήψιν Στρατιωτικών εφοδίων και οικονομικής ενισχύσεως παρά τη Γενικού Αρχηγού Ναπ. Ζέρβα και του Στρατηγείου Μέσης Ανατολής.
ΙV. Σ/βριος 1943 – 4 Ν/βρίου 1944
Έντονος πολεμική δραστηριότης απάντων των τμημάτων και διάλυσις αυτών εν Κεντρική Μακεδονία.
V. 4 Ν/βρίου 1944 – 23 Φ/ρίου 1945
Διασπορά των Τμημάτων Κεντρικής Μακεδονίας. Ενίσχυσις των πέραν του Στρυμώνος Μονάδων και κάθοδος εις Αθήνας προς ενίσχυσις των εκεί μαχομένων Εθνικών Στρατιωτικών Δυνάμεων. Συνέχεια

Διαταγή χειρισμού Ιταλών, ΕΛΑΣ/1 ΜΕΡΑΡΧΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ/2ΕΓ/ΑΠ36/31 Ιαν 1945

ΕΘΝ.ΣΤΡΑΤΟΣ (ΕΛΑΣ)
Ιη ΜΕΡΑΡΧΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΙΙ
Αριθμός Πρωτ. Α.Π 36

Εχουμε πληροφορίες πως από τους αιχμαλώτους ή αυτομόλους Ιταλούς , που στάλθηκαν και παραδόθηκαν προ ημερών σε τμήματα του Αγγλικού Στρατού, μερικοί εδραπέτευσαν και ξαναγύρισαν σε πόλεις και χωριά ελεγχόμενα από μας, θέλοντες να παραμείνουν στις περιοχές μας αυτές.
Επειδή πολύ πιθανό οι Ιαταλοί αυτοί να είναι όργανα και απεσταλμένοι της Ιντέλιζανς Σέρβις, αφού μάλιστα τέτοιου είδους ενέργειες της σημειώθηκαν και στο παρελθόν, έχοντες δε πάντοτε υπ΄όψει μας πως βρισκόμαστε σε εξαιρετικές συνθήκες και για ν΄αποφύγουμε κάθε δυσάρεστη έκπληξη, ακόμα δε για να καταστήσουμε αδύνατη κάθε σε βάρος μας κατασκοπεία Συνέχεια

Πρωτόκολλο ανταλλαγής αιχμαλώτων μεταξύ ΕΛΑΣ-Ελλήνων-Βρεττανών, 22 Ιαν 1945

Περίληψη των διακανονισθέντων για την ανταλλαγή των αιχμαλώτων πολέμου μεταξύ αντιπροσώπων του αρχιστρατήγου δυνάμεων ξηράς και στρατιωτικού συνδέσμου στην Ελλάδα και της Κεντρικής Επιτροπής του ΕΛΑΣ στην Αθήνα στις 20 του Γενάρη 1945. Σε συμφωνία με τους όρους ανακωχής που υπογράφτηκε στην Αθήνα στις 11 του Γενάρη 1945.

Αντιπρόσωπος του Αρχιστρατήγου : Ταξίαρχος Ε.G.΄Οντλαντ
Αντιπρόσωπος της Κ.Ε του ΕΛΑΣ: Κος Ανδρέας Τζίμας
Κος Κώστας Δημάκης
1. Σχετικά με την ανταλλαγή των βρετανών αιχμαλώτων συμφωνήθηκαν τα εξής :
α)    Ολοι οι Βρεταννοί αιχμάλωτοι που είναι στη Θεσσαλία θα παραδοθούν στο βρεταννό διοικητή Βόλου. Συνέχεια

Παρακολούθηση εχθρικής δραστηριότητας, ΕΛΑΣ/1 ΜΕΡΑΡΧΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ/2ΕΓ/ΕΠ29/19 Ιαν 1945

ΕΘΝΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ Ε.Λ.Α.Σ
Ιη ΜΕΡΑΡΧΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΙ ο

Αριθμ. Πρωτ. Ε.Π 29

ΔΙΑΤΑΓΗ

Κατόπιν της Ε.Π 441/16/1/45, την οποίαν κοινοποιούμεν συνημμένως

εντελλόμεθα

όπως άπασαι αι Μονάδες αναπτύξουν εις το έπαρκον την επαγρύπνησίν των, αναπτύσσουσαι τα αναγκαιούντα δίκτυα πληροφοριών και Π.Κ.Π εν τη περιοχή των.
Δέον να παρακολουθούνται αγρύπνως αι κινήσεις και συγκεντρώσεις των εχθρικών προς τον Ε.Λ.Α.Σ στρατευμάτων, τόσον πλησίον της γραμμής διαχωρισμού περιοχής Ε.Λ.Α.Σ από την περιοχήν των άλλων, όσον και εις το εσωτερικόν της περιοχής των άλλων τούτων.
Δεν αποκλείεται να υποστώμεν σε κάθε στιγμήν απρόκλητον επίθεσιν, παρά τους όρους της ανακωχής, από Βρεττανικά στρατεύματα, τοιαύτα της Κυβερνήσεως Πλαστήρα ή και μικτά τοιαύτα. Συνέχεια

Διαταγή ΕΛΑΣ για λήξη εχθροπραξιών, 15 Ιαν 1945

ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΕΠΕ 20

Επείγουσα Διαταγή

Καθιστώμεν γνωστόν stop κατόπιν συναφθείσης συμφωνίας μεταξύ Κ.Ε. ΕΛΑΣ και Αγγλικών Στρατευμάτων stop από μηδέν <0> ώρας και ένα λεπτό 15 τρέχοντος μηνός ήτοι την νύκτα της απόψε stop άρχεται η εφαρμογή της ανακωχής, οπότε παύει κάθε εχθροπραξία stop. Το άρθρο 7 όρων ανακωχής αναγράφει κάτωθι stop πάσα αποτυχία εκ μέρους των δυνάμεων ΕΛΑΣ εις την τήρησιν των όρων της παρούσης συμφωνίας ή οιανδήποτε επίθεσις εις οιανδήποτε μέρος της ΕΛΛΑΔΟΣ, καθ οιανδήποτε Βρεττανικών κτήσεων stop ή ινδικών στρατευμάτων stop ή υπηρετικού προσωπικού stop ή καθ οιονδήποτε Ελληνικών Εθνικών δυνάμεων stop ή αστυνομίας ή χωροφυλακής stop. Θεωρηθή παράβασις της εκεχειρίας stop κατόπιν τούτου μεριμνήσατε, όπως αποφευχθή παν επεισόδιον μεταξύ τμημάτων μας ή αγγλικών τοιούτων stop πάσα εκπλήρωση των όρων ανακωχής ζήτημα τιμής διά τον ΕΛΑΣ stop. Ειδοποιηθούν με παν μέσον εγκαίρως τμήματά μας stop.

S. D.O.NN

Εκοινοποιήθη Τηλ/μα 14/1/45

15-1-45 ΜΠΑΚΙΡΤΖΗΣ

25, 26, 91 Συν/τα Βαφειάδης

ΕΛΑΝ Αλεξ/πολης

Κοινοποιείται

Ανωτ. Διοικ. Πολιτοφ. Καβάλας

Συμφωνία Συμμαχικών Δυνάμεων – ΕΛΑΣ, 11 Ιαν 1945

ΟΡΟΙ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΑΡΧΗΓΕΙΟΥ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΞΗΡΑΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Ε.Λ.Α.Σ

Συνεφωνήθησαν υπό των υπογεγραμμένων του Αντιστρατήγου ΡΟΝΑΛΝΤ Μ. ΣΚΟΜΠΥ Αρχιστρατήγου Δυνάμεων ξηράς και Στρατιωτικών υπηρεσιών Συνδέσμου εν Ελλάδι και κ.κ. ΖΕΥΓΟΥ, ΠΑΡΤΣΑΛΙΔΗ και Ταγματαρχών του ΕΛΑΣ ΜΑΚΡΙΔΟΥ και ΑΘΗΝΕΛΗ εκ μέρους της Κεντρικής Επιτροπής του ΕΛΑΣ τα ακόλουθα:

1)    Ινα γίνωνται συνεννοήσεις μεταξύ της Ελληνικής Κυβερνήσεως και αντιπροσώπων του ΕΛΑΣ – ΕΑΜ προς ρύθμισιν εκκρεμούντων ζητημάτων θα καταπαύσουν εχθροπραξίαι 0001 ώραν 15 Ιανουαρίου 1945.

2)    Αι ευρισκόμεναι δυνάμεις του ΕΛΑΣ ανατολικώς και νοτίως της γενικής γραμμής της οδού ΙΤΕΑΣ – ΑΜΦΙΣΣΗΣ – ΛΑΜΙΑΣ – ΔΟΜΟΚΟΥ – ΦΑΡΣΑΛΛΩΝ και εκείθεν ανατολικώς κατά μήκος της προς το χωρίον ΑΜΠΕΛΙΑ οδού και εκείθεν κατά μήκος της οδού ή ατραπού ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ – ΚΑΝΑΛΙΑ – ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΝ ΚΑΒΟΣ – ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΟΥ θα αποσυρθούν και θα παραμείνουν δυτικώς και βορείως της γραμμής ταύτης ήτις γραμμή λεπτομερέστερον καθορίζεται επί του εν τω Παραρτήματι 1 χάρτου ούτως ώστε να επιτραπή η ανενόχλητος χρησιμοποίησις των ως άνω οδών. Αύται εκκενώσουν όλας τας πόλεις και χωρία τα αναφερόμενα εν τω παρόντι άρθρω. Συνέχεια

Εκθεση δράσης ανταρτικών ομάδων Ν.Α ΣΕΛΙΝΟΥ B. Πατεράκη

ΕΘΝΙΚΑΙ ΑΝΤΑΡΤΙΚΑΙ ΟΜΑΔΕΣ Ν.Α. ΣΕΛΙΝΟΥ

ΑΡΧΗΓΟΥ ΒΑΣΙΛ. ΠΑΤΕΡΑΚΗ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ ΔΡΑΣΕΩΣ ΟΜΑΔΩΝ
Η δράσις των ομάδων συνοψίζονται ως εξής:
Α.) Περισυλλογή των εναπομεινάντων Άγγλων κ.λ.π. Στρατιωτικών Συμμάχων.
Β.) Άφιξις εκ Μ. Ανατολής Συμμαχικών Αποστολών και ενέργειαι τούτων.

Γ.) Μάχαι και Σαμποτάζ εναντίον των Γερμανών.

A.) Περισυλλογή Άγγλων κ.λ.π. στρατιωτικών Συμμάχων:
Από τας αρχάς της καταλήψεως της Κρήτης υπό των Γερμανών, επεδόθησαν εις την περισυλλογήν των Άγγλων και λοιπών στρατιωτικών Συμμάχων οι οποίοι παρέμειναν εις την περιφέρειαν μας, τους οποίους συνεκεντρώναμεν εις ασφαλείς τοποθεσίας περιθάλποντες τούτους. Οι περισυλλεγέντες ανήλθον εις τον αριθμόν των 42 μέχρι της ημέρας της αφίξεως της Συμμαχικής Αποστολής. Συνέχεια

Εκθεση δράσης Παγκρήτιας Οργάνωσης Πληροφοριών ΚΥΠΑΡΙΣΣΕΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ ΣΤΑΥΡΟΥ Ι. ΜΠΙΡΗ
ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΝ ΟΡΓΑΝΩΣΙΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
ΚΑΙ ΜΥΣΤΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ «ΛΗΜΕΡΙ ΚΥΠΑΡΙΣΣΕ»
–.–

Τον Απρίλιον του 1942, μετά από συνεργασίαν πολλών μηνών, ήτις είχε την αρχήν της εις την μάχην της Κρήτης, εγκαταστήσαμεν εις την δασώδη περιοχήν «ΚΥΠΑΡΙΣΣΕΣ» Ρεθύμνης μετά του Ιωάννου Παξιμάδη, Ανωτέρου Υπαλλήλου, την έδραν της Οργανώσεώς μας, Πληροφοριών και Μυστικού Εθνικού Τύπου, η οποία συντόμως εξειλίχθη εις Παγκρήτιον την γνωστήν ως ΛΙΜΕΡΙ ΚΥΠΑΡΙΣΣΕΣ και αργότερον μετά την άφιξιν του Κελαϊδή ως «Το Λιμέρι του Κελαϊδή». Συνέχεια