ΕΚΚΑ Κατασταση μελών

Συνταγματάρχης Ψαρρός Δημ.
Αντισυνταγματάρχης Ιωαννίδης Πετ.
Ταγματάρχης Δημητριάδης Χ.
Λοχαγός Σαγιάς Σπ.
Λοχαγός Λιβέρης Γεώργ.
Λοχαγός Ευσταθίου Π.
Υπολοχαγός Πατυχάκης Αρισ.
Υπολοχαγός Κουκουτιανός Αντ.
Υπολοχαγός Βάσος Περ.
Υπολοχαγός Κουτριάρης Λουκάς
Ανθυπολοχαγός Παπαδήμος Λουκ.
Εφ. Ανθυπολοχαγός Πριγγής Ευαγ.
Εφ. Ανθυπολοχαγός Παπαγεωργίου Σωτ.
Εφ. Ανθυπολοχαγός Αλεξόπουλος Ιωαν.
Εφ. Ανθυπολοχαγός Σκατζής Αθ.
Ανθυπασπιστής Ευαγγελόπουλος
Ενωμοτάρχης Κουτβός Ιωαν.
Υπενωμοτάρχης   Πλατάς Παν.
Υπενωμοτάρχης Σκοτίδας Δημ.
Υπενωμοτάρχης Κοντός Δημ.
Υπενωμοτάρχης. Πρεσβύτης Χρ.
Υπενωμοτάρχης Συνάπης Στ.
Υπενωμοτάρχης Σταθόπουλος Κ.
Υπενωμοτάρχης Μέτουλας Υ.
Υπενωμοτάρχης Κατσάνος Γ.
Υπενωμοτάρχης Σιτογεωργόπουλος
Υπενωμοτάρχης Μπακογιώργος Α.
Υπενωμοτάρχης Ζελιώτης Γ.
Υπενωμοτάρχης Κωνσταντινίδης Γ.
Υπενωμοτάρχης Γερολάνος Σπυρ.
Επισμηνίας Λιακάκος Λυκ.
Λοχίας Λιάτσος Παν.
Λοχίας Γιανναράς Ι.
Λοχίας Ανδρίτσος Δημ.
Πυροσβέστης Φωτόπουλος Γ.
Αντάρτης Λουκόπουλος Ευθ.
Αvτάρτης Κορτέσης Γ.
Αvτάρτης Πετρόπουλος Ι.
Αvτάρτης Αποστολόπουλος
Αvτάρτης Φούvτας Γαρ.
Αvτάρτης Καμπάσης Περ.
Αvτάρτης Χριστόπουλος Χρ.
Αvτάρτης Σταυρόπουλος Χρ.
Αvτάρτης Αλεξάκης Σπυρ.
Αvτάρτης ΒρεΠός Δημ.
Αvτάρτης Νικολούλιας Ν.
Αvτάρτης Δασκαλόπουλος Γ.
Αvτάρτης Πολύζος Στ.
Αvτάρτης Τσέλος Χρ.
Αvτάρτης Σαραvταένας Γ.
Αvτάρτης Σκουφάκης Αγγ.,
Αvτάρτης Καvτάς Παν.
Αvτάρτης Καραμπέτσος Αθ.
Αvτάρτης Ανδριτσόπουλος Ν.
Αvτάρτης Κοτρίκας Γεώρ.
Αvτάρτης Κουτσομίχος Χρ.
Αvτάρτης Μαρδάκης Αθ.
Αvτάρτης Παρασκευάς Ηλ.
Αvτάρτης Παρασκευάς Γεωρ.
Αvτάρτης Καραλιώτης Κ.
Αvτάρτης Νάκος Χρ.
Αvτάρτης Παναγόπουλος Θ.
Αvτάρτης Φασούλης Ευάγ.
Αvτάρτης Μιχαλόπουλος Χρ.
Αvτάρτης Παπαϊωάννου Ιω.
Αvτάρτης Παπάς Ευθ.
Αvτάρτης Κουλελής Ιωάν.
Advertisements

Επιστολή αντισυνταγματάρχη Λαγγουράνη(ΕΚΚΑ), ΕΛΑΣ/ΓΣ/29 Απρ 1944

ΕΛΑΣ
ΓΕΝΙΚΟΝ ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΟΝ Διαταγή.5536
ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ – ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΙΙα
29.4.44
Αριθ. 3339
Έχουμε τη τιμή να κοινοποιήσουμε πιο κάτω ανοικτή επιστολή του Αντ/ρχη Λαγγουράνη, Υποδιοικητή του 5/42 Συντάγματος/ΕΚΚΑ/και μέλους της Κεντρικής Επιτροπής της ΕΚΚΑ προς τους αξιωματικούς, αντάρτες και οπαδούς της οργανώσεως του και παρακαλούμε να την ανακοινώσητε ευρύτατα με τον τύπο και τις προκηρύξεις, ώστε να λάβουν γνώση αυτής όλες οι μονάδες και ο πληθυσμός της περιοχής σας.

Σ. Δ. Γεν. Στρατηγείου 25.4.44 Συνέχεια

Εκθεση γεγονότων μεταξύ ΕΛΑΣ-5/42 Σ ΕΚΚΑ, ΕΛΑΣ/5 ΤΑΞ Αιτολοακαρνανίας-Ευβοιας/23 Απρ 1944

ΕΛΑΣ                                                                                      Σ.Δ. 23 Απριλίου 1944

V  ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ Ατ/τίας – Ευβοίας

ΕΚΘΕΣΙΣ
Επί των γεγονότων μεταξύ 5/42 Συν/τος ΕΚΚΑ και ΕΛΑΣ

1) Αιτία και αφορμαί προκλήσεως πρώτων επεισοδίων
Την 6 Μαρτίου 1944 ο Λοχαγός του 5/42 Συντάγματος ΕΚΚΑ Δεδούσης επί κεφαλής του λόχου του αφώπλισεν την φρουράν ΕΛΑΣ αεροδρομίου ΠΕΝΤΑΓΙΟΥΣ και την ηχμαλώτισε, συνέλαβε και αφώπλισε την Περιφερειακήν Φωκίδος μεθ`ολοκλήρου του προσωπικού της, λεηλατήσας και τας αποθήκας των.  Συνελαβε και αφώπλισε τον εφεδρικόν ΕΛΑΣ της περιοχής Πενταγιούς.  Ο ανωτέρω λοχαγός τους συλληφθέντας ως άνω αιχμαλώτους και τα λεηλατηθέντα είδη συνεκόμισε μετά του λόχου του εις περιοχήν ΠΑΛΑΙΟΞΑΡΙΟΥ.  Των ανωτέρω γεγονότων ήτο αυτόπτης μάρτυς και ο Διοικητής του 5/42 Συντάγματος Συνταγματάρχης Ψαρρός όστις όμως ουδέν μέτρον έλαβεν, ινα προλάβη ταυτα η τουλάχιστον αποκαταστήσει την τάξιν έστω και εκ των υστέρων και τιμωρήσει τους υπευθύνους επιβάλων τας αναλόγους κυρώσεις.  Ομοίως Δεδούσης και στρατιώται του εφόνευσαν συναγ.  ΕΛΑσίτην Βάρσον. Συνέχεια

Εκθεση γεγονότων απο 1943 έως Απρίλιο 1944, ΕΚΚΑ/ΣΡ

ΕΘΝΙΚΑΙ ΑΝΤΑΡΤΙΚΑΙ ΟΜΑΔΕΣ
Ε.Κ.Κ.Α
ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΟΝ ΡΟΥΜΕΛΗΣ

ΕΚΘΕΣΙΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗ
ΔΙΑ ΤΟ ΑΠΟ 1943 ΜΕΧΡΙ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1944
ΧΡΟΝΙΚΟΝ ΔΙΑΣΤΗΜΑ

Μετά την δευτέραν διάλυσιν του Συν/τος και την επίμονον αναζήτησιν υπό των Αγγλων του Συν/ρχου Ψαρρού διά την μεταβίβασιν αυτώ Δ/γής του Στρατ. Μέσης Ανατολής όπως προβή εις την τρίτην ανασυγκρότησιν του Συν/τος (επισυνάπτονται αι επιστολαί των ΄Αγγλων Ταγ/ρχου Τζέφ και ΄Αγγλου Λοχαγού GORT Νο 1 και Νο 2).
Ο Συν/ρχης Ψαρρός πιεσθείς υπό της Κ.Ε. της ΕΚΚΑ ανεχώρησε διά Περτούλι μετά του Γεωργίου Καρτάλη (Γ. Τσαγκαρδιώτση Ψευδώνυμον) όπου μετά συζητήσεως εκτιθεμένης περιληπτικώς εν τη κατωτέρω εκθέσει (Νο 3) συνεφωνήθη η διά τρίτην φοράν ανασυγκρότησις του 5/42 Συν/τος Ευζώνων ΕΚΚΑ. Εν συνεχεία υπεγράφη το κατωτέρω Νο 7 συμφωνητικόν απόφασις υπ’ αριθ. 3, όπερ είχεν υπογραφή εν τω μεταξύ υπό των ΄Αγγλων ΕΛΑΣ και ΕΔΕΣ.
Την 8/8/43 ο Συν/ρχης Ψαρρός ανεχώρησε διά τα λουτρά Σμοκόβου όπου συνηντήθη μετά της Κ.Ε. του ΕΑΜ και του Γενικού Γραμματέως του Κ.Κ.Ε. Γ.Σάντου εν συνεχεία εγένετο συνάντησις εις Νεράϊδαν των ανωτέρω μετά του Ταξιάρχου EDDIE ίνα γίνη συνεννόησις διά την αναχώρησιν των αντιπροσώπων ΕΑΜ – ΕΛΑΣ, ΕΔΕΣ και ΕΚΚΑ εις Αίγυπτον.
Κατά την συνάντησιν του Συν/ρχου Ψαρρού μετά του Σάντου την 10/8/43 μετά μακράν συζήτησιν (10-12 ώραν) συνεφωνήθη όπως ο Γ.Σάντος συναντηθή μετά της Κ./Ε. ΕΚΚΑ. (παρατίθεται κατωτέρω απόσπασμα ημερολογιακής αναφοράς προς Κ.Ε. ΕΚΚΑ του Συν/ρχου Ψαρρού). Συνέχεια

Εκθεση επιθέσεων ΕΛΑΣ κατά 5/42 Σ.Ε της ΕΚΚΑ και δολοφονίας συνταγματάρχη Ψαρρού Δημ., ΕΚΚΑ/ΚΕ

ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ
(Ε.Κ.Κ.Α)
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ε Κ Θ Ε Σ Ι Σ

Περί των επιθέσεων του ΕΛΑΣ κατά του 5/42 Σ.Ε. της ΕΚΚΑ και δολοφονίας του Δ/τού του Συν/τος Σ/ρχου Δ. Ψαρρού.

Η απόλυτη πίστις στην ανάγκη της συμμετοχής στον Εθνικοαπελευθερωτικό Αγώνα ωδήγησε την Ε.Κ.Κ.Α. στην οργάνωση του πρώτου ένοπλου μαχητικού τμήματος στην περιοχή Ελικώνος το Δ/βριο του 1942 με δύναμι 30 ανδρών, με οπλισμόν προερχόμενον από το εσωτερικό και ολίγο αργότερα, άλλου τμήματος εις την περιοχή Παρνασσίδος.
Η ομάς Ελικώνος κατόπιν αιφνιδιαστικής επιθέσεως, ουδέποτε δικαιολογηθείσης διελύθη υπό ομάδος του Ε.Α.Μ. (υπό τον Αρην) τον Ιανουάριον 1943 δολοφονηθέντων και των αρχηγών της ομάδος Βάρδα και Αβουρίτη.
Η ομάς Παρνασσού υπό τον Συν/ρχην Ψαρρόν αναπτύξασα το 5/42 Σ.ΕΥΖΩΝΩΝ ετέθη υπό τας διαταγάς του Σ.Μ.Α. διά την εκπλήρωσιν των στρατιωτικών αναγκών του Συμμαχικού αγώνος και εεφοδιάσθη το πρώτον τον Απρίλιον του 1943 δι’ οπλισμού και πολεμικού υλικού. Συνέχεια

Επίθεση Ευπαλίου ΕΛΑΣ εναντίον ΕΚΚΑ, ΣΣΑ/ΓΑ/16 Απρ 1944

ΣΥΜΜΑΧΙΚΗ ΣΤΡ. ΑΠΟΣΤΟΛΗ
ΓΕΝ. ΑΡΧΗΓΕΙΟΝ

Πρός
Το Γεν. Στρατηγείον ΕΛΑΣ

Έχω την τιμήν να σας πληροφορήσω ότι μου αναφέρθη η ακόλουθος ενέργεια της XIII Μεραρχίας σας.
Κατά το μεσονύκτιον της 1ης Απριλίου δύναμις του ΕΛΑΣ εξαπέλυσεν ύπουλον επίθεσιν κατά δυνάμεων της ΕΚΚΑ υπό τον Λοχαγόν Δεδούσην εις Ευπάλιον και κυρίως ήνοιξε πύρ δι όλμων κατά της αιθούσης του Σχολείου όπου διεξήγετο χορός. Το απότέλεσμα ήτο να τραυματισθούν μερικοί πολίται.
1) Έχων ύπ’ όψιν τας επανειλημμένας διαβεβαιώσεις σας ότι διατηρείται το γράμμα και πνεύμα της συμφωνίας της 29ης Φεβρουαρίου και ιδιαιτέρως του άρθρου 6, θα σας ήμην ευγνώμων εάν ηθέλατε με πληροφορήσει εάν η επιθεσις αυτή εγενέτο κατόπιν διαταγής του υμετέρου Στρατηγείου και εάν όχι ποια μέτρα ελάβατε διά την τιμωρίαν του υπευθύνου αξιωματικού και την πρόληψιν παρομοίων περιπτώσεων εις το μέλλον. Συνέχεια

Τηλεγράφημα προς ΕΚΚΑ (συνταγματάρχη Ψαρρό Δημ.), ΕΛΑΣ/5η Ταξιαρχία/ΕΓ2-3/ΑΠ208/12 Απρ. 1944

ΕΛΑΣ V ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ Ατ/τίας, Ευβοίας
ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ ΓΡΑΦ. ΙΙ και ΙΙΙ Νο 9
Αριθ. Α.Π. 208
Συν/χην Ψαρρόν Δ/τήν 5/42 – ΕΚΚΑ
Εις εκτέλεσιν της υπ’ αριθ. ΕΠΕ 757/8.4.44 δ/γής του Γεν. Στρατηγείου γνωρίζομεν τα εξής. Κατόπιν των διενεργηθεισών ενόπλων επιθέσεων τμημάτων σας κατά ανταρτών του ΕΛΑΣ και των Οργανώσεων ΕΑΜ των διαπραχθέντων φόνων, συλλήψεων, ομήρων διαρπαγών παντοίων υλικών, διαλύσεως οργανώσεων ΕΑΜ – ΕΛΑΣ λοιπών βιαιοπραγιών κατά Ελλήνων πολιτών, κηρύξεως της περιοχής Δωρίδος κλπ. εις κατάστασιν πολιορκίας και της λήψεως εχθρικής στάσεως εν γένει προς τον Εθνικοαπελευθερωτικόν λαϊκόν στρατόν, προς αποφυγήν αδελφικής αιματοχυσίας καθησύχασιν των πνευμάτων και επίτευξιν της Εθνικής Ενότητος συμφώνως προς την λαϊκήν θέλησιν τας οδηγίας της ΠΕΕΑ εν ονόματι του Ελληνικού λαού του οποίου αποτελούμεν την ένοπλον δύναμιν σας προσκαλούμεν όπως:
α) Διατάξητε αμέσως την κατάπαυσιν πάσης παρανόμου ενεργείας κατά Ελλήνων πολιτών εν γένει.
β) άρετε πάν περιοριστικόν μέτρον των ελευθεριών του λαού της υπό των τμημάτων σας κατεχομένης περιοχής.
γ) προωθήσατε αμέσως εν πάση ασφαλεία και μας παραδώσητε τους συλληφθέντας και κρατουμένους ομήρους Αξ/κούς Πολιτικούς κατά τα νέους αντάρτας και μέλη οιασδήποτε οργανώσεως ΕΑΜ – ΕΛΑΣ στόπ.
δ) Παραδώσητε άπαντα αφαιρεθέντα από ΕΛΑΣ – ΕΑΜ και λοιπούς ιδιώτας βιαίως είδη οπλισμού πυρομαχικών τροφίμων και λοιπών εφοδίων ή υλικών.
ε) Συλλάβετε Ταγ/χην Καπετζώνην, Λοχαγόν Δεδούσην και άπαντας λοιπούς ενεχομένους οπωσδήποτε εις φόνον Βάρσου, και λοιπών ανταρτών ή μελών οργανώσεώς μας και παραπέμψητε τούτους δικασθώσιν παρά Στρατοδικείου συμμετέχοντος και αντιπροσώπου μας.
Μετά την άμεσον παραδοχήν και εκτέλεσιν των ανωτέρω όρων θα συγκροτηθή ειδική μικτή Επιτροπή με συμμετοχήν του ΄Αγγλου Ταγ/ρχου διασυμμαχικής Αποστολής Πόντερ Τζών εις την οποίαν θα παραπεμφθώσιν προς επίλυσιν πάντα τα λοιπά εκκρεμή ζητήματα μεταξύ ΕΛΑΣ και 5/42 ΕΚΚΑ.
Εις περίπτωσιν καθ’ ην δεν δεχθήτε τας ανωτέρω προτάσεις ή παρελκύσητε την άμεσον εκτέλεσιν των όρων τούτων θα φέρετε ακεραίαν την ευθύνην απέναντι του Ελληνικού Λαού και της ΠΕΕΑ διά τα επακόλουθα και τας συνεπείας των.
Σ.Δ. τη 12.4.44
Η
Ταξιαρχία
Υπ.Φερραίος – Ηρακλής

Κατηγορίες εναντίον συνταγματάρχη ΨΑΡΡΟΥ, ΕΛΑΣ/5 ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ/12 Απρ 1944

Νο 9
ΕΛΑΣ
V ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ Ατ/τίας – Ευβοίας
ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ ΓΡΑΦ. ΙΙ και ΙΙΙ
Αριθ. Α.Π. 208

Συν/χην Ψαρρόν Δ/τήν 5/42 – ΕΚΚΑ

Είς εκτέλεσιν της ύπ’ άριθ. Ε.Π.Ε.757/8-4-44 Δ/γής του Γεν. Στρατηγείου γνωρίζομεν τα εξής. Κατόπιν των διενεργηθεισών ενόπλων επιθέσεων τμημάτων σας κατά ανταρτών του Ε.Λ.Α.Σ. και των Οργανώσεων Ε.Α.Μ. των διαπραχθέντων φόνων, συλλήψεων, ομήρων, διαρπαγών παντοίων υλικών, διαλύσεως οργανώσεων ΕΑΜ – ΕΛΑΣ λοιπών βιοπραγιών κατά Ελλήνων πολιτών, κηρύξεως της περιοχής Δωρίδος κ.λ.π. εις κατάστασιν πολιορκίας και της λήψεως εχθρικής στάσεως εν γένει προς τον Εθνικοαπελευθερωτικόν λαϊκόν στρατόν, προς αποφυγήν αδελφικής αιματοχυσίας καθησύχασιν των πνευμάτων και επίτευξιν της Εθνικής Ενότητος συμφώνως προς την λαικήν θέλησιν τας οδηγίας της Π. Ε.Ε.Α. εν ονόματι του Ελληνικού λαού του οποίου αποτελούμεν την ένοπλον δύναμιν σας παρακαλούμεν όπως: Συνέχεια

Συνεργασία ΕΚΚΑ-ΕΛΑΣ, ΕΚΚΑ/10 Απρ 1944

Α Ι Τ Η Σ Ε Ι Σ
Προς το Συμμαχικόν Στρατηγείον Μέσης Ανατολής
1.- Εις περίπτωσιν καθ’ ην το Σ.Σ.Μ.Α. νομίζει ότι η ύπαρξις του 5/42 ως ανεξαρτήτου στρατιωτικού τμήματος της Ε.Κ.Κ.Α. ζημιώνει τον συμμαχικόν αγώνα δεχόμεθα, βάσει όμως εγγράφου διαταγής του Στρατηγείου να διαλυθώμεν και να παραδώσωμεν οπλισμόν πυρομαχικά κ.λ.π. και να συστήσωμεν εις το προσωπικόν του Συν/τος, εφ’ όσον επιθυμεί, να προσχωρήση εις τον Ε.Λ.Α.Σ.
Απαράβατος όμως όρος, ότι το Συμμαχικόν Στρατηγείον θα εγγυηθή πραγματικώς την ελευθέραν επάνοδον τουλοιπού προσωπικού εις τας εστίας του και την εξασφάλισιν, υπ’ ευθύνη της Αγγλικής αποστολής, όλων εκείνων που δεν θα δυνηθούν να επιστρέψουν εις τας οικογενείας των, διότι καταδιώκονται από τους Γερμανούς ή διά διαφόρους άλλους λόγους.-
2.- Εις περίπτωσιν καθ’ ην το Συμμαχικόν Στρατηγείον θεωρεί απαραίτητον την ανεξάρτητον δράσιν του 5/42 Συν/τος ως Στρατιωτικού τμήματος της ΕΚΚΑ να εξεύρη λύσιν διά την άρσιν των υφισταμένων διαφορών με το ΕΑΜ – ΕΛΑΣ και την κατοχύρωσιν της περαιτέρω στρατιωτικής του δράσεως.
Σ.Δ. 10 Απριλίου 1944
Ο
Διοικητής του 5/42
Δ.ΨΑΡΡΟΣ

ΕΘΝΙΚΑΙ ΑΝΤΑΡΤΙΚΑΙ ΟΜΑΔΕΣ
Ε.Κ.Κ.Α.
5/42 Σύν/μα Ευζώνων

Π Ρ Ο Τ Α Σ Ε Ι Σ
Προς το Ε.Λ.Α.Σ.

1.- Αποκλείεται κάθε συζήτησις για παράδοσιν αξιωματικών του Συν/τος εις άλλην οργάνωσιν. Δεχόμεθα να γίνη εξέτασις από επιτροπήν εξ αντιπροσώπων μόνον της Συμμαχικής Αποστολής δι’ όλα τα γεγονότα από 4 Μαρτίου μέχρι σήμερον.
2.- Δεχόμεθα να προέλθωμεν εις διαπραγματεύσεις επί τη βάσει της επιστολής του Προέδρου της Πολτικής Επιτροπής Εθνικής Απελευθερώσεως και σύμφωνα με τους όρους που καθορίζομεν εις την απάντησίν μας. Η έναρξις των διαπραγματεύσεων να γίνη αφού προηγουμένως αποσυρθούν τα τμήματα του ΕΛΑΣ και σταματήση κάθε εχθρική ενέργεια.
3.- Παρακαλούνται οι εκπρόσωποι του ΕΑΜ – ΕΛΑΣ να μας πληροφορήσουν ποίαν στάσιν θα τηρήσουν έναντι ημών, εις περίπτωσιν καθ’ ην δεχθώμεν, ως έχομεν πληροφορίας, επίθεσιν από μέρους των Γερμανών.

Σ.Δ. 10 Απριλίου 1944
Διά την ακρίβειαν
εκ του προσωπικού μου αρχείου
Τ.Υ.
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΔΟΥΚΑΣ
ΥΠΟΣΤΡΑΤΗΓΟΣ

Τηλεγράφημα Ταγματάρχη Τζεφ προς συνταγματάρχη Ψαρρό για συνάντηση με ΕΑΜ, 10 Απρ 1944

Νο 6
Α Ρ Χ Η Γ Ε Ι Ο Ν                                                                         10 Απριλίου 1944
Ταγματάρχου Τζέφ                                                                              19.45

Αγαπητέ μου κ. Συνταγματάρχα,
Εχω λάβει τα ακόλουθα μυνήματα από το Κάιρον. Ως θα παρατηρήσητε απαιτούν, εάν είναι δυνατόν άμεσον απάντησιν.
Το ακόλουθον έχει επαναληφθή προς το Γενικόν Στρατηγείον και Ζέρβαν και είναι από τον Κρίς: αρχίζει «Θα ενθυμείσθε ότι η τελική συνάντησις εις ΠΛΑΚΑΝ στις 29 Φεβρουαρίου άφησε τον δρόμον ανοικτόν όπως επαναληφθούν αι συζητήσεις αργότερον εάν παραστή ανάγκη. Επί τη βλέψει των τελευταίων γεγονότων η Μέση Ανατολή αισθάνεται ότι ο καιρός ήλθεν διά μας όπως συναντηθώμεν πάλιν διά να απομακρύνωμεν κυρίας διαφωνίας και να συμπληρώσωμεν τα σχέδιά μας διά συνεργασίαν διά την ………………………. Σας παρακαλούμεν όπως αποστείλητε τελείως κατηρτισμένους αντιπροσώπους διά να συζητήσωμεν στρατιωτικά ζητήματα όπως μας συναντήσητε εις ΚΟΥΤΣΑΙΝΑ 5421 εις τας 17 Απριλίου. Υποτεθείσθω ότι αποδέχεσθε κατ’ αρχήν, είμεθα έτοιμοι να ρυθμίσωμεν (μέρος) τόπον και ημερομηνίαν κατάλληλα δι’ όλους θα έπρεπε να προσθέσωμεν ότι εφ’ όσον η συνεδρίασις αύτη εκκρεμεί αποβλέπομεν εις όλους τους ενδιαφερομένους να κάμουν το πάν όπως συντηρήσουν την ειρήνην μεταξύ όλων των οργανώσεων. Συνέχεια

Επιστολή συνταγματάρχη Ψαρρού προς Μπακιρτζή (ΠΕΕΑ), ΕΚΚΑ/9 Απρ 1944

ΕΘΝΙΚΑΙ ΑΝΤΑΡΤΙΚΑΙ ΟΜΑΔΕΣ Νο 4
Ε Κ Κ Α                                                                                     Σ.Δ. τη 9 Απριλίου 1944
5/42 Σύν/μα Ευζώνων
Αριθ. 590

Π ρ ό ς
Τον Πρόεδρον της «Πολιτικής Επιτροπής Εθνικής Απελευθέρωσης»
Στρατηγόν Ευρ. Μπακιρτζήν.
Ο π ο υ

Στρατηγέ μου,
Ελαβα το γράμμα σας την στιγμήν ατυχώς που τμήματα του ΕΛΑΣ ενεργούντα προφανώς κατόπιν ανωτέρων διαταγών, απειλούν να συνεχίσουν εναντίον του Συντάγματος μου την απρόκλητον επίθεσιν που ήρχισε την νύκτα της 1ης προς 2ας Απριλίου με τα λυπηρά γεγονότα του Ευπαλίου.
Γνωρίζετε, ότι η Ε.Κ.Κ.Α. και εγώ προσωπικώς υπήρξαμε μπορεί να πή κανείς πρωτοπόροι για την ιδέα μιάς πραγματικής Εθνικής Ενότητος. Παραδόξως, μετά την αποτυχίαν των τελευταίων διαπραγματεύσεων εδόθησαν εντολαί εις την V Ταξιαρχίαν του ΕΛΑΣ να αρχίση μίαν συστηματικήν και προσχεδιασμένην προσβολήν εναντίον του Συντάγματός μου. Την 4ην Μαρτίου το V/34 τάγμα του ΕΛΑΣ επέδραμεν εις το χωρίον Σερνικάκι όπου απεγύμνωσεν αντάρτας του 5/42, συνέλαβε και απήγαγε τον υπολοχαγόν Βλαϊκον ως και πολλούς οπαδούς μας, κατέσχε υλικά του Συν/τος και εν συνεχεία προέβη εις παντοειδείς βιαιότητας εις βάρος μελών της οργανώσεώς μας. Την ιδίαν ημέραν το ΙΙ/43 τάγμα προεκάλεσεν επεισόδια εις Βιτρινίτσαν επιτεθέν εναντίον μαχητικών τμημάτων του Συν/τος. Μετά τα γεγονότα της Πενταγιούς, τα οποία ναι μεν επέκρινε το Σύνταγμα, αλλά πάντως υπήρξαν απόρροια των προκλητικών ενεργειών του ΕΛΑΣ, νέα εχρθρική εκδήλωσις έλαβε χώραν εναντίον μας υπό συνθήκας που μας ωδήγησαν εις το αδιάσειστο συμπέρασμα ότι προδιαγεγραμμένον σχέδιον υπάρχει διά την εξόντωσιν του Συντάγματος.- Συνέχεια

Συσκεψη Πλάκας Ιωαννίνων ΕΔΕΣ-ΕΚΚΑ-ΕΑΜ-ΕΛΑΣ, 27 Φεβ 1944

Συνεδρίασις εν Πλάκα Ν.Ιωαννίνων επί του Αράχθου από 27-2-44 έως 29-2-44

Αντιπρόσωποι οι εν Μυροφύλλω πλην του Συν/ρχου Ψαρρού αναχωρήσαντος διά την έδραν του 5/42 Συν/τος.Παρόν και ο Στρατηγός Ν.Ζέρβας.
Την προεδρείαν της συνδιασκέψεως εξακολουθεί να έχη ο αντιπρόσωπος της ΕΚΚΑ κ. Γ. Καρτάλης.
1. Ο ΕΔΕΣ υποβάλλει έγγραφους προτάσεις συνοψιζομένας εις τα κάτωθι :
1) Ως προς το Πολιτικόν : Αναγνωρίζεται η ανάγκη Σχηματισμού Κυβερνήσεως Εθνικής Ενότητος. Προς τούτο ο ΕΔΕΣ δέχεται την πρότασιν της ΕΚΚΑ όπως συγκροτηθή προπαρασκευαστική Επιτροπή εκ των τριών Οργανώσεων ήτις να διεξαγάγη τας διαπραγματεύσεις με την Κυβέρνησιν Τσουδερού και τα πολιτικά κόμματα.
Μετά παρέλευσιν δεκαημέρων ακάρπων συνοννοήσεων, είτε από της υπογραφής της συμφωνίας, είτε από της ενάρξεως των διαπραγματεύσεων, η Επιτροπή θα καταθέση την εντολήν εις τας οργανώσεις. Ομοίως δέχεται την πρότασιν της ΕΚΚΑ όπως μια διοικητική Επιτροπή, η οποία θα πλαισιώση τον Αρχιστράτηγον, αναλάβη τα καθαρώς διοικητικά καθήκοντα εις την ελευθέραν Ελλάδα (ουχί Κυβερνητικά).
Η διοικητική αύτη Επιτροπή δύναται να συγκροτηθή ευθύς αμέσως. Συνέχεια

Δελτίο Εσωτερικής Καταστάσεως, ΕΛΑΣ Λοκρίδος/2ΓΡ/22 Δεκ 1943

 Ε. Λ. Α. Σ  Σ. Δ. τη 22-12-43
Διοίκησις Λοκρίδος
Γραφείον ΙΙον

 ΔΕΛΤΙΟ
Της Εσωτερικής Κατάστασις

 Από αρκετών ήδη εβδομάδων πέρασε η περίοδος των εκκαθαριστικών επιχειρήσεων του εχθρού και κατά συνέπειαν πέρασε κάθε
κίνδυνος από τέτοιες ενέργειες.
Το γεγονός πως οι Γερμανοί στο Δαδί αρχίσανε να φτιάχνουν συρματοπλέγματα δείχνει την αδυναμία τους και τον φόβο που τους κατέχει.
Έπειτα από τις μαζικές, μπορεί να πη κανείς, μετακινήσεις του εχθρού προς Βοράν που τώρα τελευταία ξεπέρασαν τις 80.000 στρατό τις 6.000 αυτοκίνητα πολλά κανόνια κτλ. είναι ολοφάνερο πως οι καταχτητές τείνουν να αποχωρήσουν τελείως απ’ τη χώρα μας. Συνέχεια

Επιστολή ΕΚΚΑ προς ΕΑΜ Ρούμελης, ΕΚΚΑ/18 Οκτ 1943

ΕΘΝΙΚΑΙ ΑΝΤΑΡΤΙΚΑΙ ΟΜΑΔΕΣ
Ε Κ Κ Α
ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΟΝ ΡΟΥΜΕΛΗΣ
Αριθ. 58
Προς
Την Επιτροπήν ΕΑΜ Στερεάς.
Ε Ν Τ Α Υ Θ Α

Σ υ ν α γ ω ν ι σ τ α ί ,
Η οργάνωσις, ΕΚΚΑ μετά ζωηράς αγανακτήσεως και βαθυτάτης οδύνης επληροφορήθη διά του υπ’ αριθ. 625/17-10 εγγράφου σας, την άνανδρον και στυγεράν δολοφονίαν του ηρωϊκού αντάρτου του ΕΛΑΣ κληρικού Σ.Τζιβελέκα ή Παπακομπούρα και μάλιστα εν τη εκτελέσει ιερού καθήκοντος εν τη Εθνική Αλληλεγγύη παρά των οπαδών του ΕΔΕΣ Κατσαβού και Χούτα.
Κάθε Ελληνική ψυχή στιγματίζει την βδελυράν αυτήν πράξιν που κατασπιλώνει τον Ελληνικόν πολιτισμόν και αποδεικνύει ότι μέσα από Ελληνας εξεπήδησαν μυσαροί αδελφοκτόνοι οι οποίοι καπηλευόμενοι τον Εθν. Αγώνα εθέσπισαν πράξεις ανάνδρους και όλως αντιθέτους προς την ευγενή Ελληνικήν παράδοσιν και τον ανθρωπισμόν.-
Οι δολοφόνοι του μάρτυρος ιερέως παραδίδονται εις την κοινήν περιφρόνησιν και συντόμως θα υποστούν αυτοί και οι ηθικοί των αυτουργοί αμείλικτον το πλήγμα του πελέκεως της Λαϊκής Δικαιοσύνης.-
Παρακαλούμεν όπως διαβιβάσητε προς την οικογένειαν του τραγικού θύματος μιάς αδελφοκτόνου συμμορίας των προδοτών του Εθν. Αγώνος τα εγκάρδια συλλυπητήρια της ημετέρας Οργανώσεως.-

Σ.Δ. τη 18 Οκτωβρίου 1943
Ο
Ο Πολιτ. Σύμβουλος
Επιτελάρχης ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
Σπ. Σφραγίς
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΙΣ                                          Ακριβές αντ/φον εκ του προσωπικού
ΧΙΙΙ Μεραρχίαν Στερεάς ΕΛΑΣ                             αρχείου Υποσ/γου Δούκα Στεφ.
Κ.Ε. ΕΚΚΑ Τ.Σ.Υ.
5/42 Σύνταγμα Ευζώνων

Αναφορά ΕΚΚΑ προς ΚΓΣ σχετικά με ΕΛΑΣ, ΕΚΚΑ/ΣΡ/30 Σεπ 1943

ΕΘΝΙΚΑΙ ΑΝΤΑΡΤΙΚΑΙ ΟΜΑΔΕΣ
Ε.Κ.Κ.Α.
ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΟΝ ΡΟΥΜΕΛΗΣ Σ.Δ. τη 30 Σ/βρίου 1943
Αριθ. πρωτ. 37
Πρός
Το Κοινόν Γενικόν Στρατηγείον
Οπου
Λαμβάνω την τιμήν ν’ αναφέρω τα κάτωθι:
Ι.- Την 14ην Σεπτεμβρίου 1943 και μετά το πέρας των μαχών Λιδωρικίου – Σκάλας (ως η σχετική έκθεσις) απεστάλη Αξιωματικός προς Διοικητήν του Συν/τος Ε.Λ.Α.Σ. Συν/ρχην κ.Ζούλαν υπό του Διοικητού του 5/42 Συν/τος Συν/ρχου κ. Λαγγουράνη, ίνα εν συνεννοήσει ρυθμισθή συνεργασία του 5/42 Συν/τος και του Ε.Λ.Α.Σ., διά τυχόν επιχειρήσεις προς Λιδωρίκι ή προς Αμφισσαν, και ζητηθή η νέα διάταξις του Συν/τος αναλόγως των επικειμένων επιχειρήσεων και εν σχέσει προς τας προθέσεις του Διοικητού του 36ου Συν/τος.-
Εις τον ανωτέρω Αξιωματικόν εδόθη υπό του Συν/ρχου κ. Ζούλα η απάντησις ότι ο Ε.Λ.Α.Σ. διαθέτει μεγάλη δύναμιν και είναι εις θέσιν να διεξαγάγη μόνος του επιχειρήσεις, κατά συνέπειαν δε ουδεμίαν ανάγκην έχει στρατιωτικής συνεργασίας μετά του 5/42.-
ΙΙ.- Εκ παραλλήλου ο Συν/ρχης Ζούλας ειδοποίει τον Αντ/ρχην Λαγγουράνην διά του αυτού Αξιωματικού, όπως παραδώση εις τον Ε.Λ.Α.Σ. τον ληστήν Λενήν, ον ισχυρίσθη ότι το 5/42 αποκρύπτει εις την περιοχήν Γκιώνας, εδήλωσεν δε ότι εις περίπτωσιν καθ’ ην ούτος, δεν του παραδοθή, αμέσως θέλει διεξαγάγει εκ παραλλήλου τας κατά του εχθρού επιχειρήσεις και επιχείρησιν προς σύλληψιν του ληστού Λενή εντός της περιοχής του 5/42. Αναλυτικώτερον εδηλώθη υπό του Συν/ρχου Ζούλα, ότι θα κυκλωθή ολόκληρος η Γκιώνα και θ’ απαγορευθή πάσα έξοδος και είσοδος οιουδήποτε μέχρι παραδόσεως του Λενή. Θ’ απηγορεύετο δε και αυτός ο εφοδιασμός του Συν/τος ίνα μη διά των εισερχομένων τροφίμων ανεφοδιάζετο ο ληστής Λενής.-
ΙΙΙ.- Εις απάντησιν της ανωτέρω δηλώσεως του Συν/ρχου Ζούλα απεστάλη υπό του Αντ/ρχου κ. Λαγγουράνη το από 15-9-43 έγγραφον (ως το συνημμένον αντίγραφον) και εζητήθη παραλλήλως η επέμβασις του Αγγλου Συνδέσμου Ταγματάρχου κ. Τζέφ. Εν συνεχεία την αυτήν ημέραν 15-9-43 εγένετο και προφορική συνάντησις Αξιωματικού αποσταλέντος ειδικώς υπό του 5/42 (λοχαγού Δούκα) μετά του εξουσιοδοτημένου προς τούτο (κατόπιν εντολής του Συν/ρχου Ζούλα, απουσιάζοντος) Πολιτικού του 5ου Τάγματος Φθιώτιδος συν. Πάνου. Κατ’ αυτήν εγένετο συμφωνία όπως γίνει από κοινού ενέργεια δι’ αποστολής μικτών αποσπασμάτων του Ε.Λ.Α.Σ. και του 5/42 προς σύλλησψιν του Λενή, κρυπτομένου άγνωστον εις ποίαν ακριβώς περιοχήν.-
ΙV.- Ενώ διά των ανωτέρω συζητήσεων, κοινοποιηθεισών εις τον Διοικητήν του 5/42 Συν/τος αμέσως, ηδύνατό τις να σκεφθή ότι το ζήτημα ήθελε τακτοποιηθή οριστικώς άνευ επεισοδίων, την 16-9-43 απεστάλη εις τον Αντ/ρχην Λαγγουράνην το υπ’ αριθ. 868 έγγραφον του Διοικητού του 36ου Συν/τος κ. Ζούλα συντεταγμένον υπό τύπον Διαταγής, ως εάν το 5/42 απετέλει τμήμα του Συν/τός του και ου αντίγραφον επισυνάπτομεν. Εις απάντησιν του ανωτέρου απεστάλη υπό του 5/42 το εν αντιγράφω επισυναπτόμενον έγγραφον υπ’ αριθ. 75/17-9-43.-
Εν συνεχεία τούτων απεστάλη εις το 5/42 Συν/μα υπό του Διοικητού του 5/42 Συν/τος Ε.Λ.Α.Σ. το εν αντιγράφω επισυναπτόμενον υπ’ αριθ. 906/17-9-43 έγγραφον, ου εις απάντησιν απεστάλη υπό του 5/42 το υπ’ αριθ. 96/19-9-43, όμοιον τοιούτον. Εν τω μεταξύ τμήματα του Ε.Λ.Α.Σ. ήρξαντο κινούμενα προς τας θέσεις των τμημάτων του 5/42 και καταλαμβάνοντα θέσεις, ως αν επρόκειτο τρόπον τινά περί τμημάτων εχθρικών.-
V.- Ούτως είχον τα πράγματα ότε την 18-9-43 αφίχθησαν εις Καρπενήσι τα μέλη της εκ Καΐρου αφιχθείσης επιτροπής, μεταξύ των οποίων και ο αντιπρόσωποςτης Ε.Κ.Κ.Α. κ. Γεώργιος Καρτάλης. Ούτος πληροφορηθείς τα αλληλοδιαδόχως διαδραματισθέντα γεγονότα, εζήτησε παρά του Πολιτικού της ΧΙΙΙ Μεραρχίας Ηλία Μανιάτη την άμεσον επίλυσιν των προκυψασών διαφορών, υποσχεθείς την από κοινού και εκ παραλλήλου μετά του Ε.Λ.Α.Σ. ενέργειαν του Συν/τος διά την σύλληψιν του Λενή.-
Ο Ηλίας Μανιάτης ανέθεσεν εις τους εκ Καϊρου αφιχθέντας αντιπροσώπους του Ε.Α.Μ. συν. Π.Ρούσον και Η.Τσιριμώκον όπως κατερχόμενοι προς Νότον συναντήσουν τον Διοικητήν του 36ου Συν/τος κ.Ζούλαν και επιλύσουν επί τόπου την προκύψασαν διαφοράν.-
Η αποστολή αφιχθείσα, την 22-9-43 εις Μαυρολιθάρι και συναντήσασα τον Συν/ρχην Ζούλαν, δεν ηδυνήθη παρά τας επί ολόκληρον ημέραν συζητήσεις να πείση τούτον όπως άρη την υπ’ αριθ. 866/16-9-43 διαταγήν του περί περιορισμού του 5/42 Συν/τος εις Ταράτσαν.-
Ως δικαιολογίαν εκδόσεως της ανωτέρω διαταγής ο Συν/ρχης Ζούλας εξέθεσεν ότι :
α) Ναι μεν εγνώριζε έκδοσιν διαταγής του Κ.Γ.Σ. δι’ ης ανεσυγκροτείτο το 5/42 Συν/μα εις την περιοχήν Παρνασσίδος – Δωρίδος, με δικαίωμα στρατολογίας μέχρι και του μηνός Σεπ/βρίου χιλίων ανδρών, πλην δι’ αυτόν η ανωτέρω διαταγή του Κ.Γ.Σ. έπαυσεν ισχύουσα αφ’ ης ο Συν/ρχης Ψαρρός συνηντήθη μετά του Γεν. Γραμματέως της Κ.Ε. του Ε.Α.Μ. Παππού και συνεφώνησεν όπως διεξαγάγουν ευρυτέρας συνεννοήσεις (και κατά τον Ζούλαν ουδαμόθεν επιβεβαιούμενον όπως η Ε.Κ.Κ.Α. προσχωρήση εις το Ε.Α.Μ.).
β) Κατόπιν τούτων το 5/42 Συν/μα δι’ αυτόν παύει υφιστάμενον και δεν θέλει να γνωρίζη κάν την ύπαρξίν του ως μη δικαιολογουμένην, προς άποφυγήν δε τυχόν παραξηγήσεων θεωρεί επιβεβλημένον τον περιορισμόν του Συν/τος εις τον χώρον Ταράτσας.-
Ούτως εξηκολούθουν αι χωρίς αποτέλεσμα συνεννοήσεις μεταξύ των Συν/ρχου Ζούλα, Π. Ρούσου, Γ. Καρτάλη και Η. Τσιριμώκου, ότε περί ώραν 21.15΄ της 23-9-43 ελήφθη τηλεφώνημα του Συν/ρχου Ψαρρού, παρακαλούντος όπως συναντηθή μετά του Συν/ρχου Ζούλα και κ. Γ.Καρτάλη εις χωρίον Καρούτες. Επειδή το χωρίον Καρούτες εθεωρήθη μεμακρυσμένον εστάλη τηλ/μα προς τον Συν/ρχην Ψαρρόν, όπως η συνάντησις γίνη εις το χωρίον Λευκαδίτι.-
VΙ.- Εν τω μεταξύ η κατάστασις είχεν εξελιχθή ως κάτωθι :
Τμήματα του Ε.Λ.Α.Σ., ενισχυθέντα και διά δυνάμεων αφιχθεισών εκ Βορρά είχον καταλάβει θέσεις έναντι των τμημάτων του 5/42. Απηγόρευον πάσαν επικοινωνίαν μετά του 5/42. Κατεκράτουν τους αφικνουμένους εφοδιασμούς, κατασχόντα τρεις βόας μεταφερομένους προς παρασκευήν συσσιτίου, φορτία άρτου και απαγορεύσαντα την άνοδον προς τον 5/42 του Αξ/κού Εφοδιασμού του Συν/τος. Οι άνδρες ετέλουν νήστεις από διημέρου.-
Ο Συν/ρχης Ζούλας εξέδιδε διαταγάς προς τα τμήματά του από τηλεφώνου όπως εξακριβωθή οπωσδήποτε εντός της Πέμπτης 23-9-43 ή Παρασκευής το βραδύτερον (24-9-43) η ακριβής δύναμις του 5/42 Συν/τος. Ο οπλισμός του και η ανάλογος διάταξίς του. Τα πράγματα ενεφάνιζον την κατάστασιν ως εξαιρετικά εξυμμένην και βαίνουσαν προς ουχί ευκόλως δυναμένην ν’ αποφευχθή σύγκρουσιν.-
Αρκεί να σημειωθεί ότι οι σκοποί απηγόρευσαν την έξοδον εκ της περιοχής του 5/42 και αυτού του Συν/ρχου Ψαρρού, του Αξιωματικού δικαιολογουμένου ότι τοιαύτας είχεν διαταγάς. (Η ανωτέρω διαταγή ειδικώς όσον αφορά τον Συν/ρχην ήρθη βραδύτερον).-
Ο Συντ/ρχης Ψαρρός αφιχθείς εις το Συν/μα και ευρών την ανωτέρω περιγραφομένην θλιβεράν κατάστασιν, ερειδόμενος δε εκ του πνεύματος της φιλικής προς πάντας συνεργασίας και της τηρήσεως των όρων των υπογραφεισών συμφωνιών διέταξε την μεταστάθμευσιν των τμημάτων του 5/42 εις νέας θέσεις, μακράν των τμημάτων του Ε.Λ.Α.Σ.-
VΙΙ.-Την 24-9-43 εγένετο εις Λευκαδίτι συνάντησις των Συν/ρχών κ.κ. Ζούλα και Ψαρρού ένθα κατόπιν βραχυτάτης συνεννοήσεως καθ’ ην ο Συν/ρχης κ. Ψαρρός εξέθεσε προς τον Συν/ρχην Ζούλαν τας διεξαχθείσας συνεννοήσεις μεταξύ των Κεντρικών Επιτροπών Ε.Α.Μ. και Ε.Κ.Κ.Α. διά στενήν και πληρεστέραν συνεργασίαν τόσον επί του πολιτικού όσον και του στρατιωτικού επιπέδου. Ο Συν/ρχης Ζούλας εδέχθη την άρσιν των ληφθέντων μέτρων και εκδοθεισών Δ/γών ως και την απόδοσιν των κατησχημένων. Εκ παραλλήλου ο Συν/ρχης Ψαρρός υπεσχέθη και εξέδωσε διαταγάς όπως τμήμα του 5/42 και τμήμα του ΕΛΑΣ συνολικής δυνάμεως 50 ανδρών με επί κεφαλής Αξ/κόν του ΕΛΑΣ εξέλθη προς καταδίωξιν του Λενή διότι είναι αστείον ως εχαρακτήρισε να δημιουργούνται ζητήματα και επεισόδια φθάνοντα μέχρι παρ’ ολίγον συγκρούσεως εξ αιτίας ληστού, εν ώ προσωπική επαφή μεταξύ των ηγητόρων των τμημάτων ήθελεν αμέσως επιλύσει πάντα τ’ αναφυόμενα ζητήματα.-
Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμεν όπως δοθώσιν σαφείς οδηγίαι και διαταγαί ίνα μη συμφωνίαι και αποφάσεις του Κ.Γ.Σ. παραβιάζονται κατά βούλησιν και οσάκις πρόφασίς τις ήθελεν ευρεθή διά την τοιαύτην παράβασιν.-

Εντολή Αρχηγού
Ο
Επιτελάρχης
Β Λ Α Χ Ο Σ Σ Π Υ Ρ.
Αντ/ρχης Μηχανικού

Κ ο ι ν ο π ο ί η σ ι ς
Κ.Ε. Ε.Κ.Κ.Α.
Αγγλον Συν/ρχην κ. Αθω
5/42 Σύν/μα Ευζώνων                                            Αντ/φον εκ του προσωπικού
αρχείου Υποσ/γου Δούκα Στεφ.
Συν. Πέντε (5) Τ.Σ.Υ.

Ενημέρωση ΕΚΚΑ προς ΓΣΜΑ, ΕΚΚΑ/12-9-1943

Ε.Κ.Κ.Α.
Αθήναι 12- Αυγούστου- 1943

ΠΡΟΣ
Τον εν Πελοποννήσω Αγγλον σύνδεσμον Ταγ/ρχην RID

Εχομεν την τιμήν να φέρωμεν εις γνώσιν υμών τα ακόλουθα:
Εκπρόσωποι του Γεν. Στρατηγείου Μέσης Ανατολής Ταξίαρχος EDDIE εγνώρισε ημίν την 4-8-43, μέσω Καΐρω, ότι υπέγραψε την 1-8-43 συμφωνητικόν μετά εκπροσώπου ημετέρας οργανώσεως «Εθνική και κοινωνική Απελευθέρωση» (ΕΚΚΑ) Συν/ρχου Δ.Ψαρρού υπογράψαντος διά το σύνολον της ΕΚΚΑ.
Η ΕΚΚΑ θέλει αντιπροσωπεύεσθαι εις ατο Κ.Γ. Στρατηγείον Ανταρτών διά του Συν/ρχου Δ.Ψαρρού. Συνημμένως αποστέλλομεν ακριβές αντίγραφον συμφωνητικού.
Το Κοινόν Γεν. Στρατηγείον Ανταρτών συνεκροτήθη ήδη εκ των αντιπροσώπων του Γεν. Στρατηγείου Ανατολής και των εκπροσώπων των τριών οργανώσεων ΕΚΚΑ, ΕΑΜ – ΕΛΑΣ, και ΕΔΕΣ. Συνέχεια

Διαταγή φύλαξης πεδίων ρίψεως, ΕΟΑΕ/ΚΓΣ/10 Αυγ 1943

ΕΘΝΙΚΑΙ ΟΜΑΔΕΣ ΑΝΤΑΡΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΚΟΙΝΟΝ ΓΕΝΙΚΟΝ ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΟΝ
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ
ΔΙΑΤΑΓΗ
Εντελλόμεθα όπως άμα λήψει της παρούσης προβήτε εις τον σχηματισμό μικτής φρουράς αποτελουμένης εξ ανταρτών των τοπικών Αρχηγείων ΕΛΑΣ και ΕΔΕΣ διά την φρούρησιν των πεδίων ρίψεως υλικών και διά την παραλαβήν και κοινήν εναποθήκευσιν τούτων μέχρι της διανομής τούτων βάσει της δυνάμεως ανδρών εκάστου συγκροτήματος
Κάπου 10-8-43
Γενικόν Στρατηγείον ΕΛΑΣ
Σ.Δ. Γενικού Αρχηγείου Ε Δ Ε Σ

Ο Αρχηγός
Διά την αντιγραφήν
Ο Γενικός Αρχηγός Τ.Σ.Υ.

Παραλήπται
Στρατηγείον ΕΛΑΣ Ηπείρου
Αρχηγείον ΕΔΕΣ Ηπείρου
Αντ/ρχην ΤΟΜ
Κοινοποίησις
Γενικόν Στρατηγείον ΕΛΑΣ
Γενικόν Αρχηγείον Ε Δ Ε Σ
Αρχηγείον ΕΚΚΑ
Αγγλικήν Στρατιωτικήν Αποστολήν

Εκθεση περί ανασυγκροτήσεως ΕΚΚΑ, 2 Αυγ 1943

Ε Κ Θ Ε Σ Ι Σ

Εφθάσαμεν εις Περτούλι την 29 Ιουλίου ώραν 1ην. Αμέσως εγενόμεθα δεκτοί εγκαρδίως εις το Στρατηγείον του ΕΛΑΣ, την δε 5ην ώραν συνηντήθημεν μετά του Εντυ.
Αποψις ΕDDIΕ. Ν΄ανασυγκροτηθή το 5/42 με δύναμιν και οπλισμόν τον οποίον είχε κατά την στιγμήν της κατ’ αυτού επιθέσεως και ν’ αναπτυχθή συμφώνως προς το υπογραφέν μετά του ΕΛΑΣ και ΕΔΕΣ συμφωνητικόν. Δηλαδή η ανάπτυξις θα γίνη εν αναλογία προς τας υπαρχούσας δυνάμεις και τούτο διότι το κοινόν συμφωνητικόν το υπογραφέν κατά τον Ιούλιον παρά του ΕΛΑΣ και ολίγον κατόπιν παρά του Ζέρβα προβλέπει απόφασιν του Κοινού Γεν. Στρατηγείου Ανταρτών.
Αποψις Ε.Κ.Κ.Α. Εάν δεν είχωμεν υποστή τας δύο αδικαιολογήτους επιθέσεις Μαΐου και Ιουνίου θα είχομεν τώρα δύναμιν 1000 ανδρών και αυτό ζητάμε κατ’ ελάχιστον. Εκτός τούτου ζητάμε να συμμετάσχωμεν επί ίσους όρους εις το Κοινόν Γενικόν Στρατ. Ανταρτών.
Απάντησις EDDIE. Είμαι αναρμόδιος επ’ αυτών ν’ αποφασίσω. Υπέγραψα συμφωνητικόν με το ΕΛΑΣ και ΕΔΕΣ και συνεπώς αι δύο αύται οργανώσεις δέον να συμφωνήσουν επί των απόψεών σας.
ΣΥΖΗΤΗΣΙΣ ΜΕ ΕΛΑΣ
Παρόντες. Αρης – Σαμαρινιώτης – Σαράφης – Αρχος και εγώ.
Αποψις Ε.Κ.Κ.Α. Βομβαρδιζόμεθα παρά των Αγγλων ν’ ανασυγκροτήσωμεν το 5/42, δεν θα το ανασυγκροτήσωμεν ει μη μόνον 1) αν φθάσωμεν εις σταθεράν συμφωνίαν μαζύ σας και 2) αν η δύναμις του 5/42 δεν ανέλθη αμέσως εις δύναμιν 1000 ανδρών.
Επιχειρηματολογία Ε.Κ.Κ.Α. Διά των δύο αδικαιολογήτων επιθέσεων εναντίον μας δημιουργήσατε εις Αθήνας αντιδραστικήν ψύχωσιν ωσάν να είμεθα επί χρήμασιν πράκτορες του Βασιλέως Γεωργίου και δεν θα ηδυνάμεθα να παίξωμεν καλύτερα τον ρόλον αυτόν.
Το συμφέρον σας είναι να μας αποζημιώσετε κατά τον καλύτερον δυνατόν τρόπον. Συνεπώς εάν δε το κάμετε, αρνούμεθα να ανασυγκροτήσωμεν το 5/42 και θα αποσυρθώμεν αφήνοντας το αντιδραστικόν κύμα να τραβήξη ελεύθερα το δρόμο του. (παράδειγμα προς στήριξιν της θέσεως, η εφημερίς «Μάχη» πρώτον άρθρον εναντίον μας, κατόπιν πρότασις να δημοσιεύση δεύτερον άρθρον απολύτως υπέρ ημών. Επειτα το φύλλον μας, «η απελευθέρωσις» δεν είναι γραμμένο σε γραμμή που είναι κοντά σας )
Συνεπώς εάν δεν δεχθήτε, θεωρούμεν τους εαυτούς μας ως ηττημένους και είμεθα υποχρεωμένοι προ της διαλύσεώς μας να πληροφορήσωμε διά της «απελευθερώσεως» τους οπαδούς διά πάν ότι συνέβη. Εάν αυτό σας συμφέρει σείς μόνον θα κρίνετε.
Απάντησις ΕΛΑΣ. Δεχόμεθα τα 1000 τουφέκια.
ΣΥΖΗΤΗΣΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ.
ΕΛΑΣ : Διατί δεν έρχεσθε να συμμετάσχητε εις το ΕΑΜ – ΕΛΑΣ αφού έχετε τους ιδίους πολιτικούς και συντακτικούς σκοπούς με ημάς
Απάντησις Ε.Κ.Κ.Α. Η είσοδος εις το ΕΑΜ δεν θα ήτο χρήσιμος ούτε σε σας ούτε σε μας διότι : 1) λόγω της πολιτικής θέσεώς μας έχομε περισσοτέραν επαφήν (άμεσον) με τους Αγγλους από σας 2) διότι τα περισσότερα στοιχεία της μικροαστικής τάξεως τα οποία δεν εισέρχονται εις το ΕΑΜ, θα συμμετάσχουν εις την ΕΚΚΑ καιούτω θα επιτευχθή ο ίδιος σκοπός 3) Οι αξ/κοί διστάζουν να εισέλθουν εις το ΕΛΑΣ λόγω της κομμουνιστικής διευθύνσεώς του, εισερχομένων δε εις την ΕΚΚΑ εξασφαλίζεται ο δημοκρατικός χαρακτήρ του ανταρτικού πολέμου.
Απάντησις ΕΛΑΣ. Η είσοδός σας εις το ΕΛΑΣ θα είναι γεγονός υψίστης σπουδαιότητος, όταν μάλιστα επακολουθήση την είσοδον του Σαράφη, ότε θα μας βοηθήση πολύ και προπαντός θα δώση εις τους ΄Αγγλους την εντύπωσιν ενός μπλόκ αντιβασιλικού και λαϊκο-Δημοκρατικού μεγίστης δυνάμεως.
Απάντησις Ε.Κ.Κ.Α. Ο Συν/ρχης Σαράφης είναι μία προσωπικότης, η είσοδος δε μιάς προσωπικότητος εις έν κόμμα έχει σπανίως μεγάλην σπουδαιότητα. Η ΕΚΚΑ είναι οργάνωσις ανώνυμος, που δεν ολοκλήρωσε ακόμη την πολιτικήν και στρατιωτικήν της δύναμιν. Η είσοδός της δεν θα δημιουργήση την εντύπωσιν που θέλομε ακόμη δε περισσότερον διότι έναντι των ΄Αγγλων θα έχομε δύο ψήφους αντί μιάς. ΄Εχομε σκοπούς παραλλήλους. Συνεπώς είναι εν τω συμφέροντί σας να ωθήσητε την μικροαστικήν τάξιν προς την ΕΚΚΑ. Σας ζητάμε να μας βοηθήσητε εις την οργάνωσιν της μικροαστικής τάξεως δεδομένου ότι, την οδηγούμε προς τον ίδιον πολιτικόν σκοπόν.
Η συζήτησις σταματά εδώ με διακυμάνσεις (FLOTTEMENT) εκατέρωθεν. Ο Σαμαρινιώτης και ο αντιπρόσωπος του πολιτικού γραφείου έδειχναν ότι ήσαν πεπεισμένοι περί της ορθότητος της επιχειρηματολογίας μας.
Την επομένην εισερχόμεθα εις το Κοινόν Γεν. Στρατηγείον Ανταρτών υπογράφοντες το ίδιον σύμφωνον, το υπογραφέν από το ΕΛΑΣ και ΕΔΕΣ. Το κοινόν Γεν. Στρατηγείον αποφασίζει την συμμετοχήν μας εις αυτό και μας παραχωρεί τα 1000 τουφέκια (ρίψεις Αυγούστου και 3 Σ/βρίου). Παραμένω ως προσωρινός αντιπρόσωπος της ΕΚΚΑ εις το κοινόν Γεν. Στρατηγείον.
Την 2αν Αυγούστου θέτω εις τον πολιτικόν αντιπρόσωπον του ΕΛΑΣ δηλαδή τον Σαμαρινιώτην (νομίζω ότι είναι ο Τζήμας), το ζήτημα του Κοινού Αρχηγείου Ρούμελης διά τον ΄Αρχον. Μετά τινας συζητήσεις δέχονται να ονομασθή ο ΄Αρχος αρχηγός του Κοινού Αρχηγείου Ρούμελης. Η απόφασις αύτη συζητείται την επομένην εις την συνεδρίασιν του Κονού Γεν. Στρατηγείου και γίνεται λίαν δεκτή ευχαρίστως από τον EDDIE και ΕΔΕΣ. Παρακαλώ την Κ.Ε. να εκτιμήση εις την δικαίαν αξίαν την εργασίαν των εκπροσώπων της.

Κάπου εις Θεσσαλία 2.8.43

Τ.Σ.Υ

Αντ/φον εκ του προσωπικού αρχείου
Υποσ/γου Δούκα Στεφ.

Συμφωνητικό καθορισμού εδαφικών περιοχών Γενικού Στρατηγείου Μέσης Ανατολής – ΕΚΚΑ,31 Ιουλ 1943

Σ Υ Μ Φ Ω Ν Η Τ Ι Κ Ο Ν

Το Γενικόν Στρατηγείον Μέσης Ανατολής των Συμμάχων διά του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του Ταξιάρχου ΕΝΤΥ αφ΄ενός και αφ’ ετέρου η κεντρική Επιτροπή της Οργανώσεως Ε Κ Κ Α διά των εξουσιοδοτημένων παρ’ αυτής αντ/πων της κ.κ. Τσαγκαραδιώτη και Συν/ρχου Δημ. Ψαρρού, συνεφώνησαν τα κάτωθι:
1) Ολαι αι ανταρτικαί ομάδες δέον να είναι γνωσταί διά στρατιωτικούς λόγους ως ΕΘΝΙΚΑΙ ΑΝΤΑΡΤΙΚΑΙ ΟΜΑΔΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, τίτλος ο οποίος θα είναι ο μόνος τον οποίον το Γενικόν Συμμαχικόν Στρατηγείον Μ.Ανατολής θα χρησιμοποιή. Οίκοθεν εννοείται ότι εκάστη ανταρτική οργάνωσις θα διατηρήση εις την εν Ελλάδι εμφάνισίν της την ονομασίαν της και την διοικητικήν της διάρθρωσιν.
2) Η Ελλάς θα είναι υποδιηρημένη εις στρατιωτικάς περιοχάς καθορισθησομένας και αυτοτελή εδαφικά διαμερίσματα. Εάν εις μίαν τοιαύτην περιφέρειαν υπάρχουν ανταρτικαί ομάδες μιάς μόνον οργανώσεως, όλαι αι στρατιωτικαί αποφάσεις θα λαμβάνωνται παρά του αρχηγείου αυτής, συμφώνως προς τας διαταγάς του Κοινού Γεν. Στρατηγείου των Ανταρτών. Εάν εις μίαν περιφέρειαν υπάρχουν περισσότεραι της μιάς οργανώσεως, αι μονάδες των θα συνεργάζωνται απολύτως εις πάσαν στρατιωτικήν δράσιν, είτε υπό κοινήν διοίκησιν, οριζομένην υπό των συμπραττουσών μονάδων, είτε υπό Δ/τήν οριζόμενον υπό του Κοινού Γεν. Στρατ. Επί τη βάσει των συμβουλευτικών εισηγήσεων των υπευθύνων Αρχηγών των συμπραττουσών μονάδων, και (εκείνων) του ΄Αγγλου Συνδέσμου το Κοινόν Γεν. Στρατηγείον εις ειδικάς περιπτώσεις δύναται μόνον του να ορίση τον Διοικητήν μιάς επιχειρήσεως, εις εκτέλεσιν διαταγής του Γενικού Στρατηγείου Μέσης Ανατολής.
3) Αι μονάδες μιάς περιφερείας δέον να μη εισέρχωνται εις άλλην εκτός εις περιπτώσεις ανωτέρας βίας ή κατόπιν αμοιβαίας συμφωνίας των αντιστοίχων καθοδηγητικών οργάνων ή και κατόπιν εντολής του Κοινού Γεν. Στρατηγείου θα είναι σύμφωνοι με τας στρατιωτικάς απαιτήσεις του Γεν. Στρατ. Μ.Ανατολής. Η παράγραφος αυτή αποβλέπει εις την εξασφάλισιν της διαρθρώσεως της ολικής δυνάμεως κατά τρόπον ανταποκρινόμενον προς τας στρατ. ανάγκας.
4) ΄Ολοι οι αντάρτες μιας εθνικής οργανώσεως δέον όπως αναγνωρίζουν τους αντάρτες άλλων εθνικών οργανώσεων. ΄Εκαστος αντάρτης είναι ελεύθερος να διακηρύττη δημοσία τας αρχάς του και κατευθύνσεις του, υπό την προϋπόθεσιν ότι δεν θα κατηγορή και δεν θα ομιλή εναντίον των άλλων ανταρτικών ομάδων, των αρχών των, των ιδεών των ή εναντίον οποιουδήποτε μέλους άλλης οργανώσεως.
5) Οιαιδήποτε οργανώσεις και πρόσωπα είναι ελεύθερα να δημιουργήσουν ανταρτικάς ομάδας εις οιανδήποτε περιφέρειαν θέλουσι, εφ΄όσον αύται δέχονται τους όρους του παρόντος συμφωνητικού και τάσσονται υπό τας διαταγάς του Κοινού Γεν. Στρατηγείου. Ολοι οι αντάρτες της αυτής περιφερείας θα έχουν ίσα δικαιώματα. Αι τυχούσαι μεταξύ των δύο ομάδων διαφοραί θα τακτοποιούνται διά κοινής συμφωνίας των ανωτέρω καθοδηγήσεων ή εν ανάγκη υπό του Κ.Γ.Σ.
6) Αι ανταρτικαί μονάδες των πεδινών περιοχών θα υποχρεούνται να διευκολύνουν τον εις τρόφιμα εφοδιασμόν των ανταρτικών μονάδων καθώς και του πληθυσμού των ορεινών περιοχών. Το Γ.Στρατηγείον επιφυλάσσει εις εαυτό το δικαίωμα να επέμβη ρυθμιστικώς εις περιπτώσεις μη επαρκείας των τροφίμων, επιτυγχάνον την αμοιβαίαν συμφωνίαν μεταξύ των διαφόρων οργανώσεων.
7) Αι ανταρτικαί μονάδες της περιοχής προσφέρουν εν περιπτώσει αγώνος κατά των κατακτητών το ανώτατον όριον βοηθείας εις τας τοιαύτας άλλης όταν προσκαλούνται Παρά του ενδιαφερομένου Διοικητού ή και αυθορμήτως όταν η κατάστασις το επιβάλλει. Εις περίπτωσιν γενικωτέρας δράσεως καθοριζομένης υπό του Κοινού Γεν. Στρατηγείου η σχετική διαταγή θα καθορίζη και το ποσοστόν της δοθησομένης ενισχύσεως.
8) Δέον να μη γίνωνται βαρβαρότητες εναντίον ουδενός παρά των μελών οιασδήποτε ανταρτικής ομάδος. Ουδεμία μόνιμος φυλάκισις ή εκτέλεσις επιτρέπεται άνευ δικαίας κρίσεως και άνευ της τελείας αποδείξεως των γεγονότων.
9) Οιοσδήποτε ΄Ελλην αντάρτης όστις μέχρι της ημερομηνίας της υπογραφής του παρόντος συμφωνητικού έχει μεταβεί εις άλλην οργάνωσιν θα τύχη απολύτου αμνηστείας παρά των κατά το παρελθόν ηγετών του. ΄Ολοι οι ΄Ελληνες υπήρξαν και είναι απολύτως ελεύθεροι να καταταγούν εις ομάδας της προσωπικής των αρεσκείας.
10) Τα στρατ. είδη, τα αποστελλόμενα νυν εις Ελλάδα, πρέπει να γίνωνται δεκτά ως ένδειξις από μέρους των Ηνωμένων Εθνών της πλήρους κατανοήσεως, των ηρωϊκών και ευγενών προσπαθειών των γιγνομένων υπό των Ελλήνων συμμάχων προς αντίστασιν και συντριβήν του ΄Αξονος. Η κατανομή τούτων θα γίνεται παρά του Κ.Γ.Στρατηγείου. Των υλικών τούτων στερείται οιασδήποτε περιοχή παραβεί τους όρους του παρόντος συμφωνητικού.
11) Διά την καλλιτέραν διεύθυνσιν του όλου αγώνος και τον συντονισμόν των ενεργειών συγκροτείται Γεν. Στρατηγείον αποτελούμενον από αντιπροσώπους ανταρτικών μονάδων εχουσών Πανελλαδικήν ή ευρείαν περιφέρειαν (έκτασιν) καθώς και αντιπρόσωπον του Γ. Στρατ. Μ. Ανατολής των Συμμάχων. Ανάλογον κοινόν Αρχηγείον δύναται να συγκροτηθή κατά περιοχάς ή και περιφερείας αναλόγως της δυνάμεως των διαφόρων ομάδων. Πάσαι αι μικρότεραι ανταρτικαί ομάδες δύνανται να αποστέλλουν στρατιωτικούς συνδέσμους εις το Κ.Γ.Σ.
12) Ο ρόλος των εις τα κοινά Αρχηγεία αποσπασθησομένων Βρεττανών Αξ/κών θα είναι τοιούτος Αξ/κών συνδέσμων του Γεν. Στρατηγείου Μ.Ανατολής των Συμμάχων. Εν περιπτώσει δε προστριβών μεταξύ των συμπραττουσών μονάδων προστριβών αίτινες δυνατόν να επηρεάσουν στρατιωτικάς επιχειρήσεις, ο πλησιέστερος ΄Αγγλος σύνδεσμος θα λαμβάνει γνώσιν αυτών.

Ο αντ/πος του Σ Μ Α Σ Εις τα Θεσσαλικά βουνά τη
31 Ιουλίου 1943

ΕΝΤΥ ΜΠΡΙΓΚΑΘΙΕΡ

                                                                           Οι αντιπρόσωποι της ΕΚΚΑ
Γεώργ. Τσαγκαραδιώτης
Δημ. Ψαρρός Συν/ρχης