ΕΚΚΑ Κατασταση μελών

Συνταγματάρχης Ψαρρός Δημ.
Αντισυνταγματάρχης Ιωαννίδης Πετ.
Ταγματάρχης Δημητριάδης Χ.
Λοχαγός Σαγιάς Σπ.
Λοχαγός Λιβέρης Γεώργ.
Λοχαγός Ευσταθίου Π.
Υπολοχαγός Πατυχάκης Αρισ.
Υπολοχαγός Κουκουτιανός Αντ.
Υπολοχαγός Βάσος Περ.
Υπολοχαγός Κουτριάρης Λουκάς
Ανθυπολοχαγός Παπαδήμος Λουκ.
Εφ. Ανθυπολοχαγός Πριγγής Ευαγ.
Εφ. Ανθυπολοχαγός Παπαγεωργίου Σωτ.
Εφ. Ανθυπολοχαγός Αλεξόπουλος Ιωαν.
Εφ. Ανθυπολοχαγός Σκατζής Αθ.
Ανθυπασπιστής Ευαγγελόπουλος
Ενωμοτάρχης Κουτβός Ιωαν.
Υπενωμοτάρχης   Πλατάς Παν.
Υπενωμοτάρχης Σκοτίδας Δημ.
Υπενωμοτάρχης Κοντός Δημ.
Υπενωμοτάρχης. Πρεσβύτης Χρ.
Υπενωμοτάρχης Συνάπης Στ.
Υπενωμοτάρχης Σταθόπουλος Κ.
Υπενωμοτάρχης Μέτουλας Υ.
Υπενωμοτάρχης Κατσάνος Γ.
Υπενωμοτάρχης Σιτογεωργόπουλος
Υπενωμοτάρχης Μπακογιώργος Α.
Υπενωμοτάρχης Ζελιώτης Γ.
Υπενωμοτάρχης Κωνσταντινίδης Γ.
Υπενωμοτάρχης Γερολάνος Σπυρ.
Επισμηνίας Λιακάκος Λυκ.
Λοχίας Λιάτσος Παν.
Λοχίας Γιανναράς Ι.
Λοχίας Ανδρίτσος Δημ.
Πυροσβέστης Φωτόπουλος Γ.
Αντάρτης Λουκόπουλος Ευθ.
Αvτάρτης Κορτέσης Γ.
Αvτάρτης Πετρόπουλος Ι.
Αvτάρτης Αποστολόπουλος
Αvτάρτης Φούvτας Γαρ.
Αvτάρτης Καμπάσης Περ.
Αvτάρτης Χριστόπουλος Χρ.
Αvτάρτης Σταυρόπουλος Χρ.
Αvτάρτης Αλεξάκης Σπυρ.
Αvτάρτης ΒρεΠός Δημ.
Αvτάρτης Νικολούλιας Ν.
Αvτάρτης Δασκαλόπουλος Γ.
Αvτάρτης Πολύζος Στ.
Αvτάρτης Τσέλος Χρ.
Αvτάρτης Σαραvταένας Γ.
Αvτάρτης Σκουφάκης Αγγ.,
Αvτάρτης Καvτάς Παν.
Αvτάρτης Καραμπέτσος Αθ.
Αvτάρτης Ανδριτσόπουλος Ν.
Αvτάρτης Κοτρίκας Γεώρ.
Αvτάρτης Κουτσομίχος Χρ.
Αvτάρτης Μαρδάκης Αθ.
Αvτάρτης Παρασκευάς Ηλ.
Αvτάρτης Παρασκευάς Γεωρ.
Αvτάρτης Καραλιώτης Κ.
Αvτάρτης Νάκος Χρ.
Αvτάρτης Παναγόπουλος Θ.
Αvτάρτης Φασούλης Ευάγ.
Αvτάρτης Μιχαλόπουλος Χρ.
Αvτάρτης Παπαϊωάννου Ιω.
Αvτάρτης Παπάς Ευθ.
Αvτάρτης Κουλελής Ιωάν.
Advertisements

Επιστολή αντισυνταγματάρχη Λαγγουράνη(ΕΚΚΑ), ΕΛΑΣ/ΓΣ/29 Απρ 1944

ΕΛΑΣ
ΓΕΝΙΚΟΝ ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΟΝ Διαταγή.5536
ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ – ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΙΙα
29.4.44
Αριθ. 3339
Έχουμε τη τιμή να κοινοποιήσουμε πιο κάτω ανοικτή επιστολή του Αντ/ρχη Λαγγουράνη, Υποδιοικητή του 5/42 Συντάγματος/ΕΚΚΑ/και μέλους της Κεντρικής Επιτροπής της ΕΚΚΑ προς τους αξιωματικούς, αντάρτες και οπαδούς της οργανώσεως του και παρακαλούμε να την ανακοινώσητε ευρύτατα με τον τύπο και τις προκηρύξεις, ώστε να λάβουν γνώση αυτής όλες οι μονάδες και ο πληθυσμός της περιοχής σας.

Σ. Δ. Γεν. Στρατηγείου 25.4.44 Συνέχεια

Αναφορά εκκαθάρισης ΕΚΚΑ/Ψαρρού, ΕΛΑΣ/28 Απρ 1944

28.4.44
Άπ. 348)1340
Δεσποτόπουλο
Πέμπτη Ταξιαρχία ανέφερε (στό π). Νύκτα 16ης προς 17η δια αιφνιδιαστικής επιθέσεως διελύθη 6/42 ΕΚΚΑ και έξεκαθαρίσθη περιοχή,
κ.δ. Παπασταματιάδης

Εκθεση γεγονότων μεταξύ ΕΛΑΣ-5/42 Σ ΕΚΚΑ, ΕΛΑΣ/5 ΤΑΞ Αιτολοακαρνανίας-Ευβοιας/23 Απρ 1944

ΕΛΑΣ                                                                                      Σ.Δ. 23 Απριλίου 1944

V  ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ Ατ/τίας – Ευβοίας

ΕΚΘΕΣΙΣ
Επί των γεγονότων μεταξύ 5/42 Συν/τος ΕΚΚΑ και ΕΛΑΣ

1) Αιτία και αφορμαί προκλήσεως πρώτων επεισοδίων
Την 6 Μαρτίου 1944 ο Λοχαγός του 5/42 Συντάγματος ΕΚΚΑ Δεδούσης επί κεφαλής του λόχου του αφώπλισεν την φρουράν ΕΛΑΣ αεροδρομίου ΠΕΝΤΑΓΙΟΥΣ και την ηχμαλώτισε, συνέλαβε και αφώπλισε την Περιφερειακήν Φωκίδος μεθ`ολοκλήρου του προσωπικού της, λεηλατήσας και τας αποθήκας των.  Συνελαβε και αφώπλισε τον εφεδρικόν ΕΛΑΣ της περιοχής Πενταγιούς.  Ο ανωτέρω λοχαγός τους συλληφθέντας ως άνω αιχμαλώτους και τα λεηλατηθέντα είδη συνεκόμισε μετά του λόχου του εις περιοχήν ΠΑΛΑΙΟΞΑΡΙΟΥ.  Των ανωτέρω γεγονότων ήτο αυτόπτης μάρτυς και ο Διοικητής του 5/42 Συντάγματος Συνταγματάρχης Ψαρρός όστις όμως ουδέν μέτρον έλαβεν, ινα προλάβη ταυτα η τουλάχιστον αποκαταστήσει την τάξιν έστω και εκ των υστέρων και τιμωρήσει τους υπευθύνους επιβάλων τας αναλόγους κυρώσεις.  Ομοίως Δεδούσης και στρατιώται του εφόνευσαν συναγ.  ΕΛΑσίτην Βάρσον. Συνέχεια

Εκθεση γεγονότων απο 1943 έως Απρίλιο 1944, ΕΚΚΑ/ΣΡ

ΕΘΝΙΚΑΙ ΑΝΤΑΡΤΙΚΑΙ ΟΜΑΔΕΣ
Ε.Κ.Κ.Α
ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΟΝ ΡΟΥΜΕΛΗΣ

ΕΚΘΕΣΙΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗ
ΔΙΑ ΤΟ ΑΠΟ 1943 ΜΕΧΡΙ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1944
ΧΡΟΝΙΚΟΝ ΔΙΑΣΤΗΜΑ

Μετά την δευτέραν διάλυσιν του Συν/τος και την επίμονον αναζήτησιν υπό των Αγγλων του Συν/ρχου Ψαρρού διά την μεταβίβασιν αυτώ Δ/γής του Στρατ. Μέσης Ανατολής όπως προβή εις την τρίτην ανασυγκρότησιν του Συν/τος (επισυνάπτονται αι επιστολαί των ΄Αγγλων Ταγ/ρχου Τζέφ και ΄Αγγλου Λοχαγού GORT Νο 1 και Νο 2).
Ο Συν/ρχης Ψαρρός πιεσθείς υπό της Κ.Ε. της ΕΚΚΑ ανεχώρησε διά Περτούλι μετά του Γεωργίου Καρτάλη (Γ. Τσαγκαρδιώτση Ψευδώνυμον) όπου μετά συζητήσεως εκτιθεμένης περιληπτικώς εν τη κατωτέρω εκθέσει (Νο 3) συνεφωνήθη η διά τρίτην φοράν ανασυγκρότησις του 5/42 Συν/τος Ευζώνων ΕΚΚΑ. Εν συνεχεία υπεγράφη το κατωτέρω Νο 7 συμφωνητικόν απόφασις υπ’ αριθ. 3, όπερ είχεν υπογραφή εν τω μεταξύ υπό των ΄Αγγλων ΕΛΑΣ και ΕΔΕΣ.
Την 8/8/43 ο Συν/ρχης Ψαρρός ανεχώρησε διά τα λουτρά Σμοκόβου όπου συνηντήθη μετά της Κ.Ε. του ΕΑΜ και του Γενικού Γραμματέως του Κ.Κ.Ε. Γ.Σάντου εν συνεχεία εγένετο συνάντησις εις Νεράϊδαν των ανωτέρω μετά του Ταξιάρχου EDDIE ίνα γίνη συνεννόησις διά την αναχώρησιν των αντιπροσώπων ΕΑΜ – ΕΛΑΣ, ΕΔΕΣ και ΕΚΚΑ εις Αίγυπτον.
Κατά την συνάντησιν του Συν/ρχου Ψαρρού μετά του Σάντου την 10/8/43 μετά μακράν συζήτησιν (10-12 ώραν) συνεφωνήθη όπως ο Γ.Σάντος συναντηθή μετά της Κ./Ε. ΕΚΚΑ. (παρατίθεται κατωτέρω απόσπασμα ημερολογιακής αναφοράς προς Κ.Ε. ΕΚΚΑ του Συν/ρχου Ψαρρού). Συνέχεια

Εκθεση επιθέσεων ΕΛΑΣ κατά 5/42 Σ.Ε της ΕΚΚΑ και δολοφονίας συνταγματάρχη Ψαρρού Δημ., ΕΚΚΑ/ΚΕ

ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ
(Ε.Κ.Κ.Α)
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ε Κ Θ Ε Σ Ι Σ

Περί των επιθέσεων του ΕΛΑΣ κατά του 5/42 Σ.Ε. της ΕΚΚΑ και δολοφονίας του Δ/τού του Συν/τος Σ/ρχου Δ. Ψαρρού.

Η απόλυτη πίστις στην ανάγκη της συμμετοχής στον Εθνικοαπελευθερωτικό Αγώνα ωδήγησε την Ε.Κ.Κ.Α. στην οργάνωση του πρώτου ένοπλου μαχητικού τμήματος στην περιοχή Ελικώνος το Δ/βριο του 1942 με δύναμι 30 ανδρών, με οπλισμόν προερχόμενον από το εσωτερικό και ολίγο αργότερα, άλλου τμήματος εις την περιοχή Παρνασσίδος.
Η ομάς Ελικώνος κατόπιν αιφνιδιαστικής επιθέσεως, ουδέποτε δικαιολογηθείσης διελύθη υπό ομάδος του Ε.Α.Μ. (υπό τον Αρην) τον Ιανουάριον 1943 δολοφονηθέντων και των αρχηγών της ομάδος Βάρδα και Αβουρίτη.
Η ομάς Παρνασσού υπό τον Συν/ρχην Ψαρρόν αναπτύξασα το 5/42 Σ.ΕΥΖΩΝΩΝ ετέθη υπό τας διαταγάς του Σ.Μ.Α. διά την εκπλήρωσιν των στρατιωτικών αναγκών του Συμμαχικού αγώνος και εεφοδιάσθη το πρώτον τον Απρίλιον του 1943 δι’ οπλισμού και πολεμικού υλικού. Συνέχεια

Επίθεση Ευπαλίου ΕΛΑΣ εναντίον ΕΚΚΑ, ΣΣΑ/ΓΑ/16 Απρ 1944

ΣΥΜΜΑΧΙΚΗ ΣΤΡ. ΑΠΟΣΤΟΛΗ
ΓΕΝ. ΑΡΧΗΓΕΙΟΝ

Πρός
Το Γεν. Στρατηγείον ΕΛΑΣ

Έχω την τιμήν να σας πληροφορήσω ότι μου αναφέρθη η ακόλουθος ενέργεια της XIII Μεραρχίας σας.
Κατά το μεσονύκτιον της 1ης Απριλίου δύναμις του ΕΛΑΣ εξαπέλυσεν ύπουλον επίθεσιν κατά δυνάμεων της ΕΚΚΑ υπό τον Λοχαγόν Δεδούσην εις Ευπάλιον και κυρίως ήνοιξε πύρ δι όλμων κατά της αιθούσης του Σχολείου όπου διεξήγετο χορός. Το απότέλεσμα ήτο να τραυματισθούν μερικοί πολίται.
1) Έχων ύπ’ όψιν τας επανειλημμένας διαβεβαιώσεις σας ότι διατηρείται το γράμμα και πνεύμα της συμφωνίας της 29ης Φεβρουαρίου και ιδιαιτέρως του άρθρου 6, θα σας ήμην ευγνώμων εάν ηθέλατε με πληροφορήσει εάν η επιθεσις αυτή εγενέτο κατόπιν διαταγής του υμετέρου Στρατηγείου και εάν όχι ποια μέτρα ελάβατε διά την τιμωρίαν του υπευθύνου αξιωματικού και την πρόληψιν παρομοίων περιπτώσεων εις το μέλλον. Συνέχεια

Τηλεγράφημα προς ΕΚΚΑ (συνταγματάρχη Ψαρρό Δημ.), ΕΛΑΣ/5η Ταξιαρχία/ΕΓ2-3/ΑΠ208/12 Απρ. 1944

ΕΛΑΣ V ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ Ατ/τίας, Ευβοίας
ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ ΓΡΑΦ. ΙΙ και ΙΙΙ Νο 9
Αριθ. Α.Π. 208
Συν/χην Ψαρρόν Δ/τήν 5/42 – ΕΚΚΑ
Εις εκτέλεσιν της υπ’ αριθ. ΕΠΕ 757/8.4.44 δ/γής του Γεν. Στρατηγείου γνωρίζομεν τα εξής. Κατόπιν των διενεργηθεισών ενόπλων επιθέσεων τμημάτων σας κατά ανταρτών του ΕΛΑΣ και των Οργανώσεων ΕΑΜ των διαπραχθέντων φόνων, συλλήψεων, ομήρων διαρπαγών παντοίων υλικών, διαλύσεως οργανώσεων ΕΑΜ – ΕΛΑΣ λοιπών βιαιοπραγιών κατά Ελλήνων πολιτών, κηρύξεως της περιοχής Δωρίδος κλπ. εις κατάστασιν πολιορκίας και της λήψεως εχθρικής στάσεως εν γένει προς τον Εθνικοαπελευθερωτικόν λαϊκόν στρατόν, προς αποφυγήν αδελφικής αιματοχυσίας καθησύχασιν των πνευμάτων και επίτευξιν της Εθνικής Ενότητος συμφώνως προς την λαϊκήν θέλησιν τας οδηγίας της ΠΕΕΑ εν ονόματι του Ελληνικού λαού του οποίου αποτελούμεν την ένοπλον δύναμιν σας προσκαλούμεν όπως:
α) Διατάξητε αμέσως την κατάπαυσιν πάσης παρανόμου ενεργείας κατά Ελλήνων πολιτών εν γένει.
β) άρετε πάν περιοριστικόν μέτρον των ελευθεριών του λαού της υπό των τμημάτων σας κατεχομένης περιοχής.
γ) προωθήσατε αμέσως εν πάση ασφαλεία και μας παραδώσητε τους συλληφθέντας και κρατουμένους ομήρους Αξ/κούς Πολιτικούς κατά τα νέους αντάρτας και μέλη οιασδήποτε οργανώσεως ΕΑΜ – ΕΛΑΣ στόπ.
δ) Παραδώσητε άπαντα αφαιρεθέντα από ΕΛΑΣ – ΕΑΜ και λοιπούς ιδιώτας βιαίως είδη οπλισμού πυρομαχικών τροφίμων και λοιπών εφοδίων ή υλικών.
ε) Συλλάβετε Ταγ/χην Καπετζώνην, Λοχαγόν Δεδούσην και άπαντας λοιπούς ενεχομένους οπωσδήποτε εις φόνον Βάρσου, και λοιπών ανταρτών ή μελών οργανώσεώς μας και παραπέμψητε τούτους δικασθώσιν παρά Στρατοδικείου συμμετέχοντος και αντιπροσώπου μας.
Μετά την άμεσον παραδοχήν και εκτέλεσιν των ανωτέρω όρων θα συγκροτηθή ειδική μικτή Επιτροπή με συμμετοχήν του ΄Αγγλου Ταγ/ρχου διασυμμαχικής Αποστολής Πόντερ Τζών εις την οποίαν θα παραπεμφθώσιν προς επίλυσιν πάντα τα λοιπά εκκρεμή ζητήματα μεταξύ ΕΛΑΣ και 5/42 ΕΚΚΑ.
Εις περίπτωσιν καθ’ ην δεν δεχθήτε τας ανωτέρω προτάσεις ή παρελκύσητε την άμεσον εκτέλεσιν των όρων τούτων θα φέρετε ακεραίαν την ευθύνην απέναντι του Ελληνικού Λαού και της ΠΕΕΑ διά τα επακόλουθα και τας συνεπείας των.
Σ.Δ. τη 12.4.44
Η
Ταξιαρχία
Υπ.Φερραίος – Ηρακλής

Κατηγορίες εναντίον συνταγματάρχη ΨΑΡΡΟΥ, ΕΛΑΣ/5 ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ/12 Απρ 1944

Νο 9
ΕΛΑΣ
V ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ Ατ/τίας – Ευβοίας
ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ ΓΡΑΦ. ΙΙ και ΙΙΙ
Αριθ. Α.Π. 208

Συν/χην Ψαρρόν Δ/τήν 5/42 – ΕΚΚΑ

Είς εκτέλεσιν της ύπ’ άριθ. Ε.Π.Ε.757/8-4-44 Δ/γής του Γεν. Στρατηγείου γνωρίζομεν τα εξής. Κατόπιν των διενεργηθεισών ενόπλων επιθέσεων τμημάτων σας κατά ανταρτών του Ε.Λ.Α.Σ. και των Οργανώσεων Ε.Α.Μ. των διαπραχθέντων φόνων, συλλήψεων, ομήρων, διαρπαγών παντοίων υλικών, διαλύσεως οργανώσεων ΕΑΜ – ΕΛΑΣ λοιπών βιοπραγιών κατά Ελλήνων πολιτών, κηρύξεως της περιοχής Δωρίδος κ.λ.π. εις κατάστασιν πολιορκίας και της λήψεως εχθρικής στάσεως εν γένει προς τον Εθνικοαπελευθερωτικόν λαϊκόν στρατόν, προς αποφυγήν αδελφικής αιματοχυσίας καθησύχασιν των πνευμάτων και επίτευξιν της Εθνικής Ενότητος συμφώνως προς την λαικήν θέλησιν τας οδηγίας της Π. Ε.Ε.Α. εν ονόματι του Ελληνικού λαού του οποίου αποτελούμεν την ένοπλον δύναμιν σας παρακαλούμεν όπως: Συνέχεια

Συνεργασία ΕΚΚΑ-ΕΛΑΣ, ΕΚΚΑ/10 Απρ 1944

Α Ι Τ Η Σ Ε Ι Σ
Προς το Συμμαχικόν Στρατηγείον Μέσης Ανατολής
1.- Εις περίπτωσιν καθ’ ην το Σ.Σ.Μ.Α. νομίζει ότι η ύπαρξις του 5/42 ως ανεξαρτήτου στρατιωτικού τμήματος της Ε.Κ.Κ.Α. ζημιώνει τον συμμαχικόν αγώνα δεχόμεθα, βάσει όμως εγγράφου διαταγής του Στρατηγείου να διαλυθώμεν και να παραδώσωμεν οπλισμόν πυρομαχικά κ.λ.π. και να συστήσωμεν εις το προσωπικόν του Συν/τος, εφ’ όσον επιθυμεί, να προσχωρήση εις τον Ε.Λ.Α.Σ.
Απαράβατος όμως όρος, ότι το Συμμαχικόν Στρατηγείον θα εγγυηθή πραγματικώς την ελευθέραν επάνοδον τουλοιπού προσωπικού εις τας εστίας του και την εξασφάλισιν, υπ’ ευθύνη της Αγγλικής αποστολής, όλων εκείνων που δεν θα δυνηθούν να επιστρέψουν εις τας οικογενείας των, διότι καταδιώκονται από τους Γερμανούς ή διά διαφόρους άλλους λόγους.-
2.- Εις περίπτωσιν καθ’ ην το Συμμαχικόν Στρατηγείον θεωρεί απαραίτητον την ανεξάρτητον δράσιν του 5/42 Συν/τος ως Στρατιωτικού τμήματος της ΕΚΚΑ να εξεύρη λύσιν διά την άρσιν των υφισταμένων διαφορών με το ΕΑΜ – ΕΛΑΣ και την κατοχύρωσιν της περαιτέρω στρατιωτικής του δράσεως.
Σ.Δ. 10 Απριλίου 1944
Ο
Διοικητής του 5/42
Δ.ΨΑΡΡΟΣ

ΕΘΝΙΚΑΙ ΑΝΤΑΡΤΙΚΑΙ ΟΜΑΔΕΣ
Ε.Κ.Κ.Α.
5/42 Σύν/μα Ευζώνων

Π Ρ Ο Τ Α Σ Ε Ι Σ
Προς το Ε.Λ.Α.Σ.

1.- Αποκλείεται κάθε συζήτησις για παράδοσιν αξιωματικών του Συν/τος εις άλλην οργάνωσιν. Δεχόμεθα να γίνη εξέτασις από επιτροπήν εξ αντιπροσώπων μόνον της Συμμαχικής Αποστολής δι’ όλα τα γεγονότα από 4 Μαρτίου μέχρι σήμερον.
2.- Δεχόμεθα να προέλθωμεν εις διαπραγματεύσεις επί τη βάσει της επιστολής του Προέδρου της Πολτικής Επιτροπής Εθνικής Απελευθερώσεως και σύμφωνα με τους όρους που καθορίζομεν εις την απάντησίν μας. Η έναρξις των διαπραγματεύσεων να γίνη αφού προηγουμένως αποσυρθούν τα τμήματα του ΕΛΑΣ και σταματήση κάθε εχθρική ενέργεια.
3.- Παρακαλούνται οι εκπρόσωποι του ΕΑΜ – ΕΛΑΣ να μας πληροφορήσουν ποίαν στάσιν θα τηρήσουν έναντι ημών, εις περίπτωσιν καθ’ ην δεχθώμεν, ως έχομεν πληροφορίας, επίθεσιν από μέρους των Γερμανών.

Σ.Δ. 10 Απριλίου 1944
Διά την ακρίβειαν
εκ του προσωπικού μου αρχείου
Τ.Υ.
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΔΟΥΚΑΣ
ΥΠΟΣΤΡΑΤΗΓΟΣ

Τηλεγράφημα Ταγματάρχη Τζεφ προς συνταγματάρχη Ψαρρό για συνάντηση με ΕΑΜ, 10 Απρ 1944

Νο 6
Α Ρ Χ Η Γ Ε Ι Ο Ν                                                                         10 Απριλίου 1944
Ταγματάρχου Τζέφ                                                                              19.45

Αγαπητέ μου κ. Συνταγματάρχα,
Εχω λάβει τα ακόλουθα μυνήματα από το Κάιρον. Ως θα παρατηρήσητε απαιτούν, εάν είναι δυνατόν άμεσον απάντησιν.
Το ακόλουθον έχει επαναληφθή προς το Γενικόν Στρατηγείον και Ζέρβαν και είναι από τον Κρίς: αρχίζει «Θα ενθυμείσθε ότι η τελική συνάντησις εις ΠΛΑΚΑΝ στις 29 Φεβρουαρίου άφησε τον δρόμον ανοικτόν όπως επαναληφθούν αι συζητήσεις αργότερον εάν παραστή ανάγκη. Επί τη βλέψει των τελευταίων γεγονότων η Μέση Ανατολή αισθάνεται ότι ο καιρός ήλθεν διά μας όπως συναντηθώμεν πάλιν διά να απομακρύνωμεν κυρίας διαφωνίας και να συμπληρώσωμεν τα σχέδιά μας διά συνεργασίαν διά την ………………………. Σας παρακαλούμεν όπως αποστείλητε τελείως κατηρτισμένους αντιπροσώπους διά να συζητήσωμεν στρατιωτικά ζητήματα όπως μας συναντήσητε εις ΚΟΥΤΣΑΙΝΑ 5421 εις τας 17 Απριλίου. Υποτεθείσθω ότι αποδέχεσθε κατ’ αρχήν, είμεθα έτοιμοι να ρυθμίσωμεν (μέρος) τόπον και ημερομηνίαν κατάλληλα δι’ όλους θα έπρεπε να προσθέσωμεν ότι εφ’ όσον η συνεδρίασις αύτη εκκρεμεί αποβλέπομεν εις όλους τους ενδιαφερομένους να κάμουν το πάν όπως συντηρήσουν την ειρήνην μεταξύ όλων των οργανώσεων. Συνέχεια

Επιστολή συνταγματάρχη Ψαρρού προς Μπακιρτζή (ΠΕΕΑ), ΕΚΚΑ/9 Απρ 1944

ΕΘΝΙΚΑΙ ΑΝΤΑΡΤΙΚΑΙ ΟΜΑΔΕΣ Νο 4
Ε Κ Κ Α                                                                                     Σ.Δ. τη 9 Απριλίου 1944
5/42 Σύν/μα Ευζώνων
Αριθ. 590

Π ρ ό ς
Τον Πρόεδρον της «Πολιτικής Επιτροπής Εθνικής Απελευθέρωσης»
Στρατηγόν Ευρ. Μπακιρτζήν.
Ο π ο υ

Στρατηγέ μου,
Ελαβα το γράμμα σας την στιγμήν ατυχώς που τμήματα του ΕΛΑΣ ενεργούντα προφανώς κατόπιν ανωτέρων διαταγών, απειλούν να συνεχίσουν εναντίον του Συντάγματος μου την απρόκλητον επίθεσιν που ήρχισε την νύκτα της 1ης προς 2ας Απριλίου με τα λυπηρά γεγονότα του Ευπαλίου.
Γνωρίζετε, ότι η Ε.Κ.Κ.Α. και εγώ προσωπικώς υπήρξαμε μπορεί να πή κανείς πρωτοπόροι για την ιδέα μιάς πραγματικής Εθνικής Ενότητος. Παραδόξως, μετά την αποτυχίαν των τελευταίων διαπραγματεύσεων εδόθησαν εντολαί εις την V Ταξιαρχίαν του ΕΛΑΣ να αρχίση μίαν συστηματικήν και προσχεδιασμένην προσβολήν εναντίον του Συντάγματός μου. Την 4ην Μαρτίου το V/34 τάγμα του ΕΛΑΣ επέδραμεν εις το χωρίον Σερνικάκι όπου απεγύμνωσεν αντάρτας του 5/42, συνέλαβε και απήγαγε τον υπολοχαγόν Βλαϊκον ως και πολλούς οπαδούς μας, κατέσχε υλικά του Συν/τος και εν συνεχεία προέβη εις παντοειδείς βιαιότητας εις βάρος μελών της οργανώσεώς μας. Την ιδίαν ημέραν το ΙΙ/43 τάγμα προεκάλεσεν επεισόδια εις Βιτρινίτσαν επιτεθέν εναντίον μαχητικών τμημάτων του Συν/τος. Μετά τα γεγονότα της Πενταγιούς, τα οποία ναι μεν επέκρινε το Σύνταγμα, αλλά πάντως υπήρξαν απόρροια των προκλητικών ενεργειών του ΕΛΑΣ, νέα εχρθρική εκδήλωσις έλαβε χώραν εναντίον μας υπό συνθήκας που μας ωδήγησαν εις το αδιάσειστο συμπέρασμα ότι προδιαγεγραμμένον σχέδιον υπάρχει διά την εξόντωσιν του Συντάγματος.- Συνέχεια

Συσκεψη Πλάκας Ιωαννίνων ΕΔΕΣ-ΕΚΚΑ-ΕΑΜ-ΕΛΑΣ, 27 Φεβ 1944

Συνεδρίασις εν Πλάκα Ν.Ιωαννίνων επί του Αράχθου από 27-2-44 έως 29-2-44

Αντιπρόσωποι οι εν Μυροφύλλω πλην του Συν/ρχου Ψαρρού αναχωρήσαντος διά την έδραν του 5/42 Συν/τος.Παρόν και ο Στρατηγός Ν.Ζέρβας.
Την προεδρείαν της συνδιασκέψεως εξακολουθεί να έχη ο αντιπρόσωπος της ΕΚΚΑ κ. Γ. Καρτάλης.
1. Ο ΕΔΕΣ υποβάλλει έγγραφους προτάσεις συνοψιζομένας εις τα κάτωθι :
1) Ως προς το Πολιτικόν : Αναγνωρίζεται η ανάγκη Σχηματισμού Κυβερνήσεως Εθνικής Ενότητος. Προς τούτο ο ΕΔΕΣ δέχεται την πρότασιν της ΕΚΚΑ όπως συγκροτηθή προπαρασκευαστική Επιτροπή εκ των τριών Οργανώσεων ήτις να διεξαγάγη τας διαπραγματεύσεις με την Κυβέρνησιν Τσουδερού και τα πολιτικά κόμματα.
Μετά παρέλευσιν δεκαημέρων ακάρπων συνοννοήσεων, είτε από της υπογραφής της συμφωνίας, είτε από της ενάρξεως των διαπραγματεύσεων, η Επιτροπή θα καταθέση την εντολήν εις τας οργανώσεις. Ομοίως δέχεται την πρότασιν της ΕΚΚΑ όπως μια διοικητική Επιτροπή, η οποία θα πλαισιώση τον Αρχιστράτηγον, αναλάβη τα καθαρώς διοικητικά καθήκοντα εις την ελευθέραν Ελλάδα (ουχί Κυβερνητικά).
Η διοικητική αύτη Επιτροπή δύναται να συγκροτηθή ευθύς αμέσως. Συνέχεια

Δελτίο Εσωτερικής Καταστάσεως, ΕΛΑΣ Λοκρίδος/2ΓΡ/22 Δεκ 1943

 Ε. Λ. Α. Σ  Σ. Δ. τη 22-12-43
Διοίκησις Λοκρίδος
Γραφείον ΙΙον

 ΔΕΛΤΙΟ
Της Εσωτερικής Κατάστασις

 Από αρκετών ήδη εβδομάδων πέρασε η περίοδος των εκκαθαριστικών επιχειρήσεων του εχθρού και κατά συνέπειαν πέρασε κάθε
κίνδυνος από τέτοιες ενέργειες.
Το γεγονός πως οι Γερμανοί στο Δαδί αρχίσανε να φτιάχνουν συρματοπλέγματα δείχνει την αδυναμία τους και τον φόβο που τους κατέχει.
Έπειτα από τις μαζικές, μπορεί να πη κανείς, μετακινήσεις του εχθρού προς Βοράν που τώρα τελευταία ξεπέρασαν τις 80.000 στρατό τις 6.000 αυτοκίνητα πολλά κανόνια κτλ. είναι ολοφάνερο πως οι καταχτητές τείνουν να αποχωρήσουν τελείως απ’ τη χώρα μας. Συνέχεια

Επιστολή ΕΚΚΑ προς ΕΑΜ Ρούμελης, ΕΚΚΑ/18 Οκτ 1943

ΕΘΝΙΚΑΙ ΑΝΤΑΡΤΙΚΑΙ ΟΜΑΔΕΣ
Ε Κ Κ Α
ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΟΝ ΡΟΥΜΕΛΗΣ
Αριθ. 58
Προς
Την Επιτροπήν ΕΑΜ Στερεάς.
Ε Ν Τ Α Υ Θ Α

Σ υ ν α γ ω ν ι σ τ α ί ,
Η οργάνωσις, ΕΚΚΑ μετά ζωηράς αγανακτήσεως και βαθυτάτης οδύνης επληροφορήθη διά του υπ’ αριθ. 625/17-10 εγγράφου σας, την άνανδρον και στυγεράν δολοφονίαν του ηρωϊκού αντάρτου του ΕΛΑΣ κληρικού Σ.Τζιβελέκα ή Παπακομπούρα και μάλιστα εν τη εκτελέσει ιερού καθήκοντος εν τη Εθνική Αλληλεγγύη παρά των οπαδών του ΕΔΕΣ Κατσαβού και Χούτα.
Κάθε Ελληνική ψυχή στιγματίζει την βδελυράν αυτήν πράξιν που κατασπιλώνει τον Ελληνικόν πολιτισμόν και αποδεικνύει ότι μέσα από Ελληνας εξεπήδησαν μυσαροί αδελφοκτόνοι οι οποίοι καπηλευόμενοι τον Εθν. Αγώνα εθέσπισαν πράξεις ανάνδρους και όλως αντιθέτους προς την ευγενή Ελληνικήν παράδοσιν και τον ανθρωπισμόν.-
Οι δολοφόνοι του μάρτυρος ιερέως παραδίδονται εις την κοινήν περιφρόνησιν και συντόμως θα υποστούν αυτοί και οι ηθικοί των αυτουργοί αμείλικτον το πλήγμα του πελέκεως της Λαϊκής Δικαιοσύνης.-
Παρακαλούμεν όπως διαβιβάσητε προς την οικογένειαν του τραγικού θύματος μιάς αδελφοκτόνου συμμορίας των προδοτών του Εθν. Αγώνος τα εγκάρδια συλλυπητήρια της ημετέρας Οργανώσεως.-

Σ.Δ. τη 18 Οκτωβρίου 1943
Ο
Ο Πολιτ. Σύμβουλος
Επιτελάρχης ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
Σπ. Σφραγίς
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΙΣ                                          Ακριβές αντ/φον εκ του προσωπικού
ΧΙΙΙ Μεραρχίαν Στερεάς ΕΛΑΣ                             αρχείου Υποσ/γου Δούκα Στεφ.
Κ.Ε. ΕΚΚΑ Τ.Σ.Υ.
5/42 Σύνταγμα Ευζώνων