Ελληνική αντιστασιακή ομάδα καπετάν Γιάννου (Αχαία)


Κατά τάς αρχάς ΜαΪου 1943 είχε συγκροτηθή και εξοπλισθή πλήρως εν την περιοχή Αχαϊας 30μελής ένοπλoς ανεξάρτητη ελληνική ομάς  υπό την αρχηγίαν του καπετάν Γιάννου. Ο Καπετάν Γιάννος ήτο ένα ωραίο και ιπποτικό παλληκάρι, κατήγετο απο το χωριό Μποτιά των Καλαβρύτων. Κατά τα τέλη του 1942 βγήκε στο βουνό με ολίγους συμπατριώτας του συγκρότησε αντάρτικη ομάδα. Στην αρχή η ομάς του ήτο ολιγομελής, λιγάκι βραδύτερον έγινε 30μελής. Το σύνθημα του Καπετάν Γιάννου ήτο: << Όλα για την Ελλάδα>>. Αγροτόπαιδο, με πολύ λίγη μόρφωση, βγήκε στο βουνό και ακολούθησε τον δρόμο της θυσίας και της τιμής απτόητος, το αγνό και ζωντανό αυτό χωριατόπουλο βάδισε αγέρωχα και με σταθερότητα ήρωος και με μεγαλοψυχία αληθούς Χριστιανού τον δρόμο της θυσίας για την λευτεριά της πατρίδος του και εθυσίασε την ζωή του, τα νειάτα του παραμένων ακλόνητος επάνω στην έπαλξη του καθήκοντος. Ο Καπετάν Γιάννος μόλις επληροφορήθη ότι στην περιοχή Καλαβρύτων έπεσε με αλεξίπτωτο ο Άγγλος Ταγματάρχης Άντονυ μαζίμε τους δύο Έλληνας αξιωματικούς Βασίλη και Στέφανο, έσπευσε με την ομάδα του να τους συναντήση και να παράσχη εις αυτούς πάσαν δυνατήν ενίσχυσιν και εκδούλευσιν. Ανέλαβε προσωπικώς την ασφάλειαν του κλιμακίου. Όπου περνούσε η ομάδα του Καπετάν Γιάννου προκαλούσε ενθουσιώδεις εκδηλώσεις και ρίγη ενθουσιασμού, ο ίδιος με θερμά και πατριωτικά λόγια όπου περνούσε, αναπτέρωνε τας ελπίδας των σκλάβων χωρικών Συνέχεια

Εκθεση Δράσης Οργάνωσης Λοχαγού Κοκορέλλη, 18 Ιουλ 1949


Λοχαγός Πεζικού
Κοκορέλλης Κων/νος
ΘΕΜΑ:                                                                                   Β.Σ.Τ. 902 τη 18/7/1949
Εκθεσις δράσεως ως Αρχηγού
Τμήματος Παρνασσού κατά τον
χρόνον της Εθνικής αντιστάσεως

ΠΡΟΣ:
Την Κ.Ε. των Εθνικών Ανταρτικών
Ομάδων 5/42 Σ.Ε. (Ψαρρού)
Ε.Κ.Κ.Α.

Αναφέρω τα κάτωθι :
Πληφοφορηθείς ότι η Κεντρική Επιτροπή συμφώνως τω Νόμω περί «Ηθικών αμοιβών» διά τον αγώνα αντιστάσεως υπέβαλεν εις την Δ1/Γ.Δ.Υ.Σ. προτάσεις αναγνωρίσεως Αρχηγών, παραπονούμαι ότι η Κ..Ε. παρείδε την ιδικήν μου εργασίαν στηριχθείσα ίσως εις εσφαλμένας εισηγήσεις ή έλλειψιν στοιχείων.
Μετά την κατάρρευσιν του Αλβανικού Μετώπου εις ο έλαβον μέρος εγκατασταθείς εις την ιδιαιτέραν μου Πατρίδα Αράχωβαν Παρνασσού, ειργάσθην επαναστατικώς από τα μέσα Μαΐου του 1941 οργανώσας το πρώτον την νεολαίαν Αραχώβης. Εις την προσπάθειάν μου αυτήν εύρον ένθερμον υποστηρικτήν των αντιλήψεών μου τον ε.α. Ταγματάρχην Κορίτον και εσυνέχισα τον προς την κατεύθυνσιν αυτήν δρόμον με μόνας τας δυνάμεις μου.- Συνέχεια

Εκθεση πεπραγμένων εθνικής αντιστάσεως Κρήτης, Εμμ. Μπαντουβάς, 20-8-1945


ΑΡΧΗΓΕΙΟΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΤΙΚΟΥ
ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ΚΡΗΤΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΑΡΧΗΓΟΥ
Αιθ. Πρωτ.
Ε Κ Θ Ε Σ Ι Σ

Π Ρ Ο Σ
Το Γενικόν Επιτελείον Στρατού

Εις Αθήνας
Λαμβάνω την τιμήν να αναφέρω τα κατωτέρω εν περιλήψει σχετικώς με το Εθνικόν Απελευθερωτικόν Κίνημα Κρήτης κατά την περίοδον της Κατοχής του οποίου είχον την τιμήν να ηγούμαι, παρέχοντες Υμίν τα στοιχεία πραγματικών γεγονότων τα οποία έχουν σχέσιν με την δημιουργίαν, εξέλιξιν και δράσιν του Εθνικού Απελευθερωτικού Κινήματος εν τη Κρήτη κατά τας περιόδους του πολέμου 1940-1941 και της Κατοχής κατά τον Εθνικόν αγώνα αντιστάσεως κατά του κατακτητού και να παρακαλέσω διά τα καθ Υμάς.

Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ο Σ Α΄
Κατά την ιδίαν εποχήν εκλήθην υπό της Αγγλικής Κατασκοπείας Ηρακλείου και ανέλαβον υπηρεσίαν παρά τω Προξενείω (Αγγλίας).
Κατά τας αρχάς Δεκεμβρίου 1940 απεφασίσθη εγκρίσει της Κυβερνήσεως και της Αγγλικής Υπηρεσίας η εκτέλεσις σαμποτάζ εις Δωδεκάνησα. Εις την επιχείρησιν ταύτην έλαβον μέρος ο υποφαινόμενος επί κεφαλής οκτώ ( ανδρών, ο Αντώνιος Γρηγοράκης ή Σατανάς επικεφαλής τεσσάρων ανδρών και οκτώ Αγγλοι Κομάντος.
Η εκτέλεσις της επιχειρήσεως εματαιώθη συνεπεία διαταγής της Αγγλικής Υπηρεσίας καθ ην στιγμήν ευρισκόμεθα εν πλώ παρά τα Δωδεκάνησα. Καθ ον χρόνον διεξήγοντο αι επιχειρήσεις εν Αλβανία και εν τη προόψει της υποχωρήσεως του Ελληνικού Στρατού και εν συνεχεία της πιθανής καταλήψεως της Κρήτης υπό Γερμανών Αλεξιπτωτιστών συνεκλήθη σύσκεψις εις το εν Ηρακλείω Αγγλικόν Προξενείον πρωτοβουλία του Αρχηγού της Αγγλικής Κατασκοπείας Λοχαγού Πέτεμπούρ και του ετέρου Λοχαγού Μπάλλυ εις ην έλαβον μέρος μετ άλλων Πατριωτών. Κατά την σύσκεψιν ταύτην μας επληροφόρησαν οι ως άνω Αξιωματικοί ότι ασφαλέστατα μετά την κατάρρευσιν της Ηπειρωτικής Ελλάδος θα επακολουθήσουν επειχειρήσεις διά την κατάληψιν της Κρήτης υπό των Γερμανών και ότι δέον να ληφθούν από τούδε κατάλληλα μέτρα συμμετοχής του αμάχου πληθυσμού εις τον αγώνα με την δήλωσιν των αυτών Αξιωματικών ότι η Αγγλική Υπηρεσία δεν δύναται να χορηγήση όπλα καθ ότι εστερείτο τοιούτων.
Κατά την ιδίαν σύσκεψιν εξέφρασα την γνώμην ότι επιβάλλεται η πρόσκλησις ηλικιών τινών εν Κρήτη και η κήρυξ του Στρατιωτικού Νόμου ως πρώτου μέτρου ασφαλείας εν τη Νήσω. Η γνώμη μου αύτη δεν εγένετο αποδεκτή εκ μέρους της Αγγλικής Υπηρεσίας άγνωστόν μοι διά ποίους λόγους. Συνέχεια

Εκθεση Ανταρτικής Κίνησης Επαρχία Καλαβρύτων, 28 Δεκ 1943


249/28-12-1943

ΑΝΤΑΡΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ
Εν τη Επαρχία Καλαβρύτων (Αχαϊς)

Εις την περιοχήν των Καλαβρύτων έδρα τάγμα Εαμιτών υπό τον Ανθ/στήν Γκίκαν.
Οι αντάρται κατερχόμενοι μέχρι της αμαξιτής οδού προκάλουν επεισόδια κατά των διερχομένων Γερμανών στρατιωτικών.
Προ διμήνου περίπου λόχος Γερμανικός, αποσταλείς εις την επαρχίαν, ενέπεσεν εις ενέδραν Εαμιτών παρά το χωρίον Κερπινή και υπέστη σοβαράς απωλείας αιχμαλωτισθέντων και περί τους 60-70.
Αι Γερμανικαί στρατιωτικαί αρχαί προέβησαν εις επανειλημμένα διαβήματα δι’ επιτροπών εξ Ελλήνων διά την απελευθέρωσιν των αιχμαλώτων, αλλ’ ούτοι όχι μόνον δεν απηλευθερώθησαν αλλά και εξετελέσθησαν υπό των Εαμιτών. Κατόπιν τούτου Γερμανικά στρατεύματα εκινήθησαν εξ Αιγίου και Πατρών διά την εκκαθάρισιν της επαρχίας Καλαβρύτων.
Την 9 Δ/βρίου 1943 (Πέμπτη) εισήλθον εις την πρωτεύουσαν της Επαρχίας Καλαβρύτων τμήματα Γερμανικού Στρατού επ’ αυτοκινήτων προερχόμενα εκ Πατρών ή Τριπόλεως και έτερα πεζικού προερχόμενα εκ Διακοφτού.
Οι κάτοικοι της πόλεως δεν είχον εγκαταλείψει αυτήν ότε, ο διοικητής των στρατευμάτων διά διερμηνέως κατέστησε γνωστόν εις τους κατοίκους ότι έπρεπε να περιορισθώσι εις τας οικίας των και ότι ουδένα κίνδυνον διέτρεχον.
Από της 11ης Δ/βρίου (Σάββατον) οι κάτοικοι επανέλαβον τας συνήθεις ασχολίας των. Συνέχεια