Εκθεση Δράσης ΕΟΕΑ-ΕΔΕΣ


ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ

Μετά τινων στοιχείων της οργανώσεως Εθνικής Αντιστάσεως υπό την επωνυμίαν Εθνικός Δημοκρατικός Ελληνικός Σύνδεσμος «ΕΔΕΣ» και των Εθνικών Ομάδων Ελλήνων Ανταρτών «ΕΟΕΑ» του ΕΔΕΣ.

Προς

Το Υπουργείο Στρατιωτικών

ΕΝΤΑΥΘΑ

Διά του αναγκαστικού νόμου 844/948 προβλέπεται η διαδικασία της αναγνωρίσεώς των κατά την κατοχήν Οργανώσεων Εθνικής Αντιστάσεως και της δράσεως εκάστης των ογανώσεων τούτων και των μετασχόντων εις ταύτας.

Διακρίνονται διά του άνω Νόμου δύο στάδια τοιαύτης ενεργείας. Ήτοι πρώτον στάδιον περιλαμβάνον την αναγνώρισιν των Οργανώσεων (Άρθρον 6ον) και δεύτερον τοιούτον περιλαμβάνον την αναγνώρισιν της δράσεως των μετασχόντων εις ταύτην (άρθρον 7ον). Συνέχεια

Εκθεση Δράσης Λοχαγού(ΠΒ) Μπαλτογιάννη Βασίλειου ΕΟΕΑ ΕΔΕΣ


 Λοχαγός Πυροβολικού
Μπαλτογιάννης Βασίλειος
ΕΟΕΑ (ΕΔΕΣ)

Έκθεσις

Α’ Περίοδος: Δεκέμβριος 1942 μέχρι και Φεβρουάριος 1943
Είναι γνωστό ότι ο άνθρωπος δεν είναι εις θέσιν, ή μάλλον δεν θέλει να αντιληφθεί την αξία του καλού, εάν πρώτα δεν έχει αποκτήσει την πείραν του κακού και γενικά της καταστροφής. Για το λόγο αυτό δεν είναι δυνατόν ποτέ ο άνθρωπος να αντιληφθεί την αξίαν του αγαθού της ελευθερίας, του θείου αυτού δώρου, εάν δεν έχει στερηθεί ταύτης, τουτέστιν εάν δεν έχει γευθεί την δουλείαν. Κατά την διάρκειαν του Ελληνο-Ιταλικού πολέμου, έπειτα από το θρίαμβο, δεν σκεφθήκαμε ποτέ ότι ήτο δυνατόν να υποδουλοθούμεν και μάλιστα να διαρκέσει η κατοχή επί 4ετίαν περίπου. Συνέχεια

Εκθεση Δράσης Οργάνωσης ΕΟΕΑ-ΕΔΕΣ Κεντρικής και Δυτ. Μακεδονίας


ΕΘΝΙΚΑΙ ΟΜΑΔΕΣ
ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΝΤΑΡΤΩΝ
ΑΡΧΗΓΕΙΟΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Ο Ρ Γ Α Ν Ω Σ Ι Σ
Του Αρχηγείου Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας
των Ε.Ο.Ε.Α – Ε.Δ.Ε.Σ

Οργανωτής – Διοικητής
(Ο Συν/ρχης Πεζικού εν Ε.Π.Δ
ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Τας υπ’ εμέ συγκροτηθείσας κατά την διάρκειαν της Εθνικής Αντιστάσεως 1941- 1945 Ενόπλους Μονάδας απετέλουν
1/ Το Επιτελείον του Αρχηγείου μου μετά Λόχου Διοικήσεως
2/ Το 16ον Σύνταγμα Πιερίων
3/ Το Τάγμα Κερδυλλίων
4/ Το ανεξάρτητον Τάγμα Χαλκιδικής
5/ Το 13ον Σύνταγμα Κρουσίων
6/ Το Σώμα Δυτικής Μακεδονίας του Μιχ. Παπαδοπούλου
7/ Το Τάγμα Καστοριάς του Χρ. Σπυροπούλου και
8/ Το Συγκρότημα Ομάδων Περιοχής Θεσ/νίκης υπό τον Ν.Τάνον

ΧΡΟΝΙΚΑΙ ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ & ΔΡΑΣΕΩΣ
Η εν γένει δραστηριότις των Ε.Ο.Ε.Α εν Μακεδονία περιλαμβάνει τας εξής 5 χρονικάς περιόδους :
I. 11 Ιουνίου 1941 – 9 Σ/βρίου 1941
Συγκρότησις Επιτροπών προς μύησιν αγωνιστών και συγκέντρωσιν πολεμικού υλικού εις τας πόλεις και τα χωρία.
ΙΙ. 9 Σ/βρίου 1941 – Μάϊος 1942
Στρατιωτική οργάνωσις και διάρθρωσις των συγκροτηθεισών Ομάδων και πλαισίωσις αυτών δι’ Αξιωματικών Ελληνικού Στρατού.
ΙΙΙ. Μάιος 1942 – Σ/βριος 1943
Έναρξις επιχειρήσεων. Προσπάθειαι δι’ επαφάς και λήψιν Στρατιωτικών εφοδίων και οικονομικής ενισχύσεως παρά τη Γενικού Αρχηγού Ναπ. Ζέρβα και του Στρατηγείου Μέσης Ανατολής.
ΙV. Σ/βριος 1943 – 4 Ν/βρίου 1944
Έντονος πολεμική δραστηριότης απάντων των τμημάτων και διάλυσις αυτών εν Κεντρική Μακεδονία.
V. 4 Ν/βρίου 1944 – 23 Φ/ρίου 1945
Διασπορά των Τμημάτων Κεντρικής Μακεδονίας. Ενίσχυσις των πέραν του Στρυμώνος Μονάδων και κάθοδος εις Αθήνας προς ενίσχυσις των εκεί μαχομένων Εθνικών Στρατιωτικών Δυνάμεων. Συνέχεια


ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΟΡΕΙΝΗ ΕΛΛΑΣ
ΕΘΝΙΚΑΙ ΟΜΑΔΕΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΝΤΑΡΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΟΝ ΑΡΧΗΓΕΙΟΝ
ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ-ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΙΙΙον
ΑΡ.ΠΡΩΤ.12601
ΔΕΛΤΙΟΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
17-8-44
1) Σήμερον και περί ώραν 5.30’ ήρξατο επίθεσις κατά ΜΕΝΙΝΑΣ και περιοχής της.
-Μενίνα και περιοχή της οχυρωμένη με έργα εκστρατείας εις σημεία στηρίγματος, με σημαντικόν αριθμόν πολυβόλων και αυτομάτων.
-Εις ταύτην έλαβον μέρος τμήματα της Χ Μεραρχίας (2 τάγματα του 16ου Συντ/τος, 1 Τάγμα του 23ου Συντ/τος) και τμήματα του Γεν.Αρχηγείου (3/40 Συν/μα).
Η μάχη διήρκεσεν καθ’ όλην την ημέραν μέχρι νυκτός.
Καθ’ όλην την ημέραν ο αγών διεξήχθη σκληρός, των διαφόρων σημείων στηριγμάτων καταλαμβανομένων και ανακαταλαμβανομένων. Οι Γερμανοί ημύνθησαν απεγνωσμένως. Συνέχεια


ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΟΡΕΙΝΗ ΕΛΛΑΣ
ΕΘΝΙΚΑΙ ΟΜΑΔΕΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΝΤΑΡΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΟΝ ΑΡΧΗΓΕΙΟΝ
ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ-ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΙΙΙον
ΑΡ.ΠΡΩΤ.12.029
ΠΡΟΣ
απάσας τας Μονάδας

 Ι.- Από της 4ης τρ.μηνός Μονάδες του Γεν.Αρχηγείου ανέλαβον επιχειρήσεις προς κατάληψιν της ΤΣΑΜΟΥΡΓΙΑΣ.
Οι Τουρκοαλβανοί ενισχυμένοι και με Γερμανικά τμήματα προέβαλλον ιδίως κατά την πρώτην ημέραν λίαν σοβαράν αντίστασιν, εις περιοχήν υψωμάτων, Βορείως-Ανατολικώς και Νοτίως ΜΑΖΑΡΑΚΙ. Τα υψώματα ταύτα κατελήφθησαν εντός της ημέρας.
Από της 5ης τρ. Μην. συνεχίσθη η προχώρησις των τμημάτων μας προς την κατεύθυνσιν ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΗΣ-ΜΟΥΡΤΟΥ. Τελικώς μέχρι της εσπέρας της 8ης τρ.μην. εξεκαθαρίσθη ολόκληρος η περιοχή ΤΣΑΜΟΥΡΓΙΑΣ των Τουρκαλβανών συγκεντρωθέντων εις ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΝ και ενταχθέντων εις τας Γερμανικάς δυνάμεις.
Ο εχθρός υπέστη κατά την επιχείρησιν ταύτην σοβαράς απωλείας. Συνέχεια


ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΟΡΕΙΝΗ ΕΛΛΑΣ
ΕΘΝΙΚΑΙ ΟΜΑΔΕΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΝΤΑΡΤΩΝ
VIII MEΡΑΡΧΙΑ (ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ)
ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.5429

ΔΙΑΤΑΓΗ

Κοινοποιώ κατωτέρω ως έχει την υπ’ αριθμ. 10883/21-7-44 διαταγήν Γ.Α, δι’ ης κοινοποιούνται χαιρετιστήριοι Επιστολαί του προέδρου της Εθνικής Κυβερνήσεως εν Καϊρω και Διαφόρων Υπουργών, παρακαλώ όπως μεριμνήσητε διά την ευρεία δημοσιότητα των, προς γνώσιν υπό των ανταρτών και λοιπών κατοίκων της περιοχής σας.-
Σ.Δ.VΙΙΙ.Μ τη 29 Ιουλίου 1944
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ
ΠΑΡΑΛΗΠΤΑΙ Τ.Σ.Υ
Άπασαι αι Μονάδες Κωνσταντινίδης Απ.
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΙΣ Συν/ρχης
Παρ’ ημίν Πολ.Γραφείον Συνέχεια

Διαταγή διάλυσης ΕΔΕΣ, ΕΛΑΣ/ΓΕΝΙΚΟ ΑΡΧΗΓΕΙΟ/20-10-1943


ΓΕΝΙΚΟΝ ΑΡΧΗΓΕΙΟΝ
Προς την ΥΙΙΙ Μεραρχίαν Χαλίκι
Ως υπεύθυνος διαχειριζόμενος το ζήτημα της εκκαθαρίσεως της ΕΔΕΣ επί των υμετέρων ενεργειών έχω να παρατηρήσω:
α) Πολιτικής και από στρατηγικής και τακτικής άποψης του πόλεμου μας εναντίον του εσωτερικού (Ζέρβας – Αντίδραση) και εξωτερικού (Γερμανοί) εχθρού, η ενέργεια σας να αποσύρετε τις εναντίον του δυνάμεις για να συμπτύξετε και προβάλετε αντίσταση  προς Μέτσοβον ενεργούντες Γερμανούς, είναι απολύτως εσφαλμένη και ασύμφορος.
β) Κατά την γνώμη μου είναι χίλιες φορές προτιμότερο να διανοίξουν οι Γερμανοί την οδόν Ιωαννίνων – Μετσόβου – Καλαμπάκας, παρά να εξακολουθήσει υφιστάμενος ο ΕΔΕΣ, έστω για μια εβδομάδα ακόμη.
γ) Γι’ αυτό εντέλλομαι όπως άμα λήψει παρούσης διατάξητε αμέσως τον Καβαλάρη, απαλλασσόμενου του εφεδρικού και συμπληρωμένης της δυνάμεως του δια δυνάμεων ενεργού ΕΛΑΣ, ώστε να έχει 300 άνδρας τουλάχιστον, να κινηθή ταχύτατα προς θέση Πλάκα εκείθεν δράση εναντίον Εδεσιτών, λαμβάνων επαφήν με τα υμέτερα τμήματα και υπό τας διαταγάς μου, του λοιπού αποτελούσης της δυνάμεώς του μέρους του υπ’ εμέ ανεξαρτήτου εκκαθαριστικού συγκροτήματος.
Αναφέρατε δια του ιδίου συνδέσμου λήψιν παρούσης και έναρξιν εκτελέσεως.
Ώρα 2.30′
Καλαρύτες 20 – Χ – 43
ΑΡΗΣ ΒΕΛΟΥΧΙΩΤΗΣ

Διαταγή Βελουχιώτη για καταστροφή ΕΔΕΣ,20-10-1943


ΓΕΝΙΚΟΝ ΑΡΧΗΓΕΙΟΝ

Προς την VΙΙΙ Μεραρχίαν Χαλίκι

Ως υπεύθυνος διαχειριζόμενος το ζήτημα της εκκαθαρίσεως της ΕΔΕΣ επί των υμετέρων ενεργειών έχω να παρατηρήσω:

α) Πολιτικής και από στρατηγικής και τακτικής άποψης του πόλεμου μας εναντίον του εσωτερικού (Ζέρβας – Αντίδραση) και εξωτερικού (Γερμανοί) εχθρού, η ενέργεια σας να αποσύρετε τις εναντίον του δυνάμεις για να συμπτύξετε και προβάλετε αντίσταση προς Μέτσοβον ενεργούντες Γερμανούς, είναι απολύτως εσφαλμένη και ασύμφορος.

β) Κατά την γνώμη μου είναι χίλιες φορές προτιμότερο να διανοίξουν οι Γερμανοί την οδόν Ιωαννίνων – Μετσόβου – Καλαμπάκας, παρά να εξακολουθήσει υφιστάμενος ο ΕΔΕΣ, έστω για μια εβδομάδα ακόμη.
γ) Γι’ αυτό εντέλλομαι όπως άμα λήψει παρούσης διατάξητε αμέσως τον Καβαλάρη, απαλλασσόμενου του εφεδρικού και συμπληρωμένης της δυνάμεως του δια δυνάμεων ενεργού ΕΛΑΣ, ώστε να έχει 300 άνδρας τουλάχιστον, να κινηθή ταχύτατα προς θέση Πλάκα εκείθεν δράση εναντίον Εδεσιτών, λαμβάνων επαφήν με τα υμέτερα τμήματα και υπό τας διαταγάς μου, του λοιπού αποτελούσης της δυνάμεώς του μέρους του υπ’ εμέ ανεξαρτήτου εκκαθαριστικού συγκροτήματος.

Αναφέρατε δια του ιδίου συνδέσμου λήψιν παρούσης και έναρξιν εκτελέσεως.

Ώρα 2.30′

Καλαρύτες 20 – Χ – 43

ΑΡΗΣ ΒΕΛΟΥΧΙΩΤΗΣ


ΕΛΑΣ
ΓΕΝΙΚΟΝ ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΟΝ
ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ – ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΙΙ
ΑΡ.Ε.Π. 1036
Τηλεφωνικώς
ΑΠΑΣΑΣ ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ
Κατόπιν δημιουργηθείσης καταστάσεως εξ επιθέσεως ΕΔΕΣ και συνεχιζομένων συγκρούσεων ως και κατόπιν του φόνου Αγγλου Υπολοχαγού Χούρμπαρτ πυροβολήσαντος κατ΄ανταρτών και αντιπυροβοληθέντος υπ’ αυτών συμμαχική στρατιωτική αποστολή ανεκοίνωσεων ημίν ότι μέχρι αποκαταστάσεως ομαλών σχέσεων διακόπτεται η χορήγησις υλικών ως και χρημάτων στοπ. Ανεκοινώσαμεν συμμαχικήν στρατιωτικήν αποστολήν ότι προς αποφυγήν λυπηρών επεισοδίων δέον να παύση η κίνησις προς Μεραρχίας μας και Αθήνας, Αγγλων συνδέσμων Αξιωματικών, διερμηνέων ως και προσωπικού των. στοπ. Συνέχεια

Σύμφωνο συνεργασίας ΕΔΕΣ,ΕΛΑΣ με Ιταλικό Στρατό, 2 Σεπ 1943


ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΝ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑ ΤΟΥ ΙΤΑΛΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ

Σήμερον, ΙΙην Σεπ/βρίου 1943 κατόπιν της γενομένης ανακωχής μεταξύ των ηνωμένων Εθνών και της Ιταλικής Κυβ/σεως και των Δ/γών του Αρχηγού μέσης Ανατολής στρατηγού Ουίλσων, περί συνεργασίας μετά των Ιταλικών δυνάμεων, που επιθυμούν να αναλάβουν μεθ’ ημών αγώνα εναντίον των Γερμανών, συνελθόντες το Κοινόν Γενικόν Στρατηγείον των Ελληνικών Δυνάμεων αφ’ ενός και ο Στρατηγός διοικητής της Μεραρχίας “μινερόλε” αφ’ ετέρου, απεφάσισαν τα κάτωθι:
1ον Απασαι αι Ιταλικαί Δυνάμεις της Μεραρχίας να αποσυρθούν εκ των χώρων σταθμεύσεώς των και να συγκεντρωθούν εις χώρους υποδειχθησομένους υπό των Ελληνικών Δυνάμεων περιοχής Θεσσαλίας, υπό την κάλυψιν Ελληνικών δυνάμεων.
2ον Τα Ιταλικά τμήματα άμα τη συγκεντρώσει των θέλουσι κατά μικρά τμήματα λόχων με τας Διοικήσεις των, αναλάβει υπηρεσίαν ασφαλείας περιοχής, εντασσόμενα εις Ελληνικάς Μονάδας.
Αι ανώτεραι των Λόχων Ιταλικαί διοικήσεις, θα διατηρήσουν τας Διοικήσεις των, συνεργαζόμεναι με τας αντιστοίχους Ελληνικάς Διοικήσεις.
Απαντες οι Αξ/κοί και οπλίται που θα θελήσουν να αναλάβουν αγώνα κατά των Γερμανών, θα διατηρήσουν τα όπλα των. Συνέχεια

Απόφαση διάλυσης ανταρτικής ομάδας Αθου Ρουμελιώτη, ΕΟΑ/ΚΓΣ/ΑΑ21/31 Αυγ 1943


ΕΘΝΙΚΑΙ ΟΜΑΔΕΣ ΑΝΤΑΡΤΩΝ
ΚΟΙΝΟΝ ΓΕΝΙΚΟΝ ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΟΝ
Απόφασις υπ’ αριθ. 21
Το Κοινόν Γενικόν Στρατηγείον συζητήσαν το ζήτημα της τύχης της υπό τον Άθω Ρουμελιώτην ανεξαρτήτου ομάδος ανταρτών και λαβόν υπ’ όψιν ότι εις ουδεμίαν αναγνωρισμένην οργάνωσιν ανήκει και ότι ου μόνον δεν προσφέρει τι το θετικόν εις τον συμμαχικόν αγώνα, αλλά πλείστα προσκόμματα και δυσκολίας δημιουργεί
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι
την διάλυσιν της τοιαύτης ομάδος και την παροχήν εις τους άνδρας της απολύτου ελευθερίας να ενταχθώσιν εις μίαν των συνεργαζομένων Εθνικών Οργανώσεων ΕΔΕΣ,ΕΛΑΣ,ΕΚΚΑ συμφώνως τη αποφάσει ημών υπ’ αριθ. 3
Οι τυχόν εκ των ανδρών του μη ενταχθησόμενοι εις τας ανωτέρω οργανώσεις θα παραδόσουν τον οπλισμόν των όστις διανεμηθήσεται εξ ίσου. Εν περιπτώσει αρνήσεως των αυτοί θα αφοπλισθώσιν βιαίως και θα παραπεμφθώσιν εις Στρατοδικείον, ο δε οπλισμός και ιματισμός των διανεμηθήσεται ως ανωτέρω.
Ο Αρχηγός της ομάδος Αθως Ρουμελιώτης θα παραμείνει άοπλος εις τόπον της εκλογής του.

Σ.Δ. τη 31 Αυγούστου 1943
Η
Αγγλική Στρατ. Αποστολή
Κρις ΑΝΤ/ΡΧΗΣ

Ο                                                                         Οι
Αντιπρόσωπος του ΕΔΕΣ                    Αντιπρόσωποι του ΕΛΑΣ
Π. Ραφτόπουλος                             Στ.Σαράφης           Αρης Βελουχιώτης

Διά την αντιγραφήν
(Τ.Σ.Υ.)

Απόφαση αα8 ΕΔΕΣ,ΕΛΑΣ για σύσταση κοινών φρουραρχίων, 17 Αυγ 1943


ΕΘΝΙΚΑΙ ΟΜΑΔΕΣ ΑΝΤΑΡΤΩΝ
ΚΟΙΝΟΝ ΓΕΝ. ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΟΝ
Απόφασις υπ’ αριθ. 8
Το Κοινόν Γενικόν Στρατηγείον συνελθόν την 17ην Αυγούστου και συζητήσαν επί της ανάγκης της προλήψεως και της καταστολής τυχόν δημιουργηθησομένων υπό των ανταρτών εκτρόπων ή αταξιών,
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι
1) Εις παν χωρίον ή Πόλιν ένθα διαμένουσιν οιαδήποτε τμήματα μονίμων ανταρτών θα συγκροτείται “Κοινόν Φρουραρχείον” εφ’ όσον διαμένουσι Τμήματα διαφόρων Οργανώσεων, απλούν δε “Φρουραρχείον” εφ’ όσον διαμένουν Τμήματα μιας και μόνον οργανώσεως.
2) Τα κοινά Φρουραρχεία συγκροτούνται εξ αναλόγων βαθμοφόρων και ανταρτών εξ εκάστης των Οργανώσεων, κοινή συμφωνία των Αρχηγών των Τμημάτων, ίσης πάντοτε δυνάμεως ανδρών. Συνέχεια

Διαταγή φύλαξης πεδίων ρίψεως, ΕΟΑΕ/ΚΓΣ/10-8-1943


ΕΘΝΙΚΑΙ ΟΜΑΔΕΣ ΑΝΤΑΡΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΚΟΙΝΟΝ ΓΕΝΙΚΟΝ ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΟΝ
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ
ΔΙΑΤΑΓΗ
Εντελλόμεθα όπως άμα λήψει της παρούσης προβήτε εις τον σχηματισμό μικτής φρουράς αποτελουμένης εξ ανταρτών των τοπικών Αρχηγείων ΕΛΑΣ και ΕΔΕΣ διά την φρούρησιν των πεδίων ρίψεως υλικών και διά την παραλαβήν και κοινήν εναποθήκευσιν τούτων μέχρι της διανομής τούτων βάσει της δυνάμεως ανδρών εκάστου συγκροτήματος
Κάπου 10-8-43
Γενικόν Στρατηγείον ΕΛΑΣ
Σ.Δ. Γενικού Αρχηγείου Ε Δ Ε Σ

Ο Αρχηγός
Διά την αντιγραφήν
Ο Γενικός Αρχηγός Τ.Σ.Υ.

Παραλήπται
Στρατηγείον ΕΛΑΣ Ηπείρου
Αρχηγείον ΕΔΕΣ Ηπείρου
Αντ/ρχην ΤΟΜ
Κοινοποίησις
Γενικόν Στρατηγείον ΕΛΑΣ
Γενικόν Αρχηγείον Ε Δ Ε Σ
Αρχηγείον ΕΚΚΑ
Αγγλικήν Στρατιωτικήν Αποστολήν

Απόφαση Συγκρότησης Κοινού Στρατηγείου Ανταρτών, ΕΟΑΕ/ΚΓΣ/ΑΡ.1/19-7-1943


ΕΘΝΙΚΑΙ ΟΜΑΔΕΣ ΑΝΤΑΡΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΚΟΝΟΝ ΓΕΝΙΚΟΝ ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΟΝ
Απόφασις υπ’ αριθ.Ι
Προς εφαρμογήν των μεταξύ της εν Ελλάδι Αγγλικής Στρατ. Αποστολής και των Οργανώσεων ΕΔΕΣ και ΕΑΜ – ΕΛΑΣ υπογραφέντος Συμφωνητικού
Α π ο φ α σ ί ζ ο μ ε ν
την συγκρότησιν Κοινού Γενικού Στρατηγείου , αποτελουμένου εκ των κάτωθι μονίμων μελών, δεόντως εξουσιοδοτημένων:
1) Διά την Αγγλικήν Στρατ. Αποστολήν, εκ του Ταξιάρχου ΕΝΤΥ αναπληρουμένου υπό του Αντ/ρχου ΚΡΙΣ και εν απουσία του υπό του Αντ/ρχου ΧΙΛΣ.
2) Διά τον ΕΔΕΣ εκ του Στρατηγού ΖΕΡΒΑ ΝΑΠΟΛ. αναπληρουμένου υπό του κ. ΚΟΜΝΗΝΟΥ ΠΥΡΡΟΜΑΓΛΟΥ, ή του Υποστρατήγου ΜΑΥΡΟΜΑΤΗ Κ. ή του Αντ/ρχου ΓΚΙΚΟΠΟΥΛΟΥ Κ.
3) Διά τον ΕΑΜ – ΕΛΑΣ εκ των Στρατηγού ΣΑΡΑΦΗ ΣΤΕΦΑΝΟΥτου κ. ΑΡΗ ΒΕΛΟΥΧΙΩΤΗ και του κ. ΒΑΣΙΛΗ ΣΑΜΑΡΙΝΙΩΤΗ.
Επιτελεία παρά τοις ως ανωτέρω Αντιπροσώποις θα παρασκευάζωσι πάσαν εργασίαν, υπογραφομένην παρά των ως ανωτέρω μονίμων μελών.

 Σ.Δ. τη 19 Ιουλίου 1943
Ο
Αρχηγός της Αγγλ. Στρ. Αποστολής
ΕΝΤΥ
Οι
Αντιπρόσωποι του ΕΑΜ – ΕΛΑΣ
Στέφανος Σαράφης
Αρης Βελουχιώτης
Βασίλης Σαμαρινιώτης
Ο
Αντιπρόσωπος του ΕΔΕΣ
Κ.Μαυρομμάτης

Ακριβές Αντίγραφο
Το ΙΙον Γραφείο

Κοινή Απόφαση ΕΑΜ/ΕΛΑΣ-ΕΔΕΣ, ΕΟΑΕ/2ο ΓΡ/19 Ιουλ 1943


ΕΘΝΙΚΑΙ ΟΜΑΔΕΣ ΑΝΤΑΡΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΚΟΝΟΝ ΓΕΝΙΚΟΝ ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΟΝ

Απόφασις υπ’ αριθ.Ι

Προς εφαρμογήν των μεταξύ της εν Ελλάδι Αγγλικής Στρατ. Αποστολής και των Οργανώσεων ΕΔΕΣ και ΕΑΜ – ΕΛΑΣ υπογραφέντος Συμφωνητικού

Α π ο φ α σ ί ζ ο μ ε ν

την συγκρότησιν Κοινού Γενικού Στρατηγείου , αποτελουμένου εκ των κάτωθι μονίμων μελών, δεόντως εξουσιοδοτημένων:
1) Διά την Αγγλικήν Στρατ. Αποστολήν, εκ του Ταξιάρχου ΕΝΤΥ αναπληρουμένου υπό του Αντ/ρχου ΚΡΙΣ και εν απουσία του υπό του Αντ/ρχου ΧΙΛΣ.
2) Διά τον ΕΔΕΣ εκ του Στρατηγού ΖΕΡΒΑ ΝΑΠΟΛ. αναπληρουμένου υπό του κ. ΚΟΜΝΗΝΟΥ ΠΥΡΡΟΜΑΓΛΟΥ, ή του Υποστρατήγου ΜΑΥΡΟΜΑΤΗ Κ. ή του Αντ/ρχου ΓΚΙΚΟΠΟΥΛΟΥ Κ.
3) Διά τον ΕΑΜ – ΕΛΑΣ εκ των Στρατηγού ΣΑΡΑΦΗ ΣΤΕΦΑΝΟΥτου κ. ΑΡΗ ΒΕΛΟΥΧΙΩΤΗ και του κ. ΒΑΣΙΛΗ ΣΑΜΑΡΙΝΙΩΤΗ.
Επιτελεία παρά τοις ως ανωτέρω Αντιπροσώποις θα παρασκευάζωσι πάσαν εργασίαν, υπογραφομένην παρά των ως ανωτέρω μονίμων μελών.

Σ.Δ. τη 19 Ιουλίου 1943
Ο
Αρχηγός της Αγγλ. Στρ. Αποστολής
ΕΝΤΥ
Οι
Αντιπρόσωποι του ΕΑΜ – ΕΛΑΣ
Στέφανος Σαράφης
Αρης Βελουχιώτης
Βασίλης Σαμαρινιώτης
Ο
Αντιπρόσωπος του ΕΔΕΣ
Κ.Μαυρομμάτης

Ακριβές Αντίγραφο
Το ΙΙον Γραφείο