Εκθεση γεγονότων Τρικάλων(23/8/1948), ΕΒΧ/ΑΔΧΘ/24 Αυγ 1948

Ελληνική Βασιλική Χωροφυλακή
Ανωτέρα Δ.Χ. Θεσσαλίας
Γραφείον Δημοσίας Ασφαλείας
Αριθ. Πρωτ. 7/48/240

Λάρισα 24 Αυγούστου 1948
Προς
Το Β΄ΣΣ
Γραφείον Α1.
ΕΝΤΑΥΘΑ

«Περί των γεγονότων Τρικάλων».-

Λαμβάνω την τιμήν, να υποβάλω προσηρτημένως εν αντιγράφω την υπ’ αριθ. 29/2/73 σημερινήν τηλεγραφικήν αναφοράν της Δ.Χ. Τρικάλων περί των λαβόντων χώραν γεγονότων εν τη πόλει Τρικάλων κατά την παρελθούσαν νύκτα με την παράκλησιν όπως λάβητε γνώσιν.- Συνέχεια

Advertisements

Πληροφορίαι οργανώσεως συμμοριτών Σάμου, ΕΒΧ/ΔΧΣ/10 Μαϊ 1948

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΑΣ. ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗ                  ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΧΩΡ/ΚΗΣ ΣΑΜΟΥ
Γραφείον Ειδ. Ασφαλείας
Αριθ. Πρωτ. 9/17/18
Προς 1) Την Ανωτέραν Δ/σιν Χωρ. Νήσων Αιγαίου
Γραφείον Ειδ. Ασφαλείας
ΜΥΤΙΛΗΝΗΝ
2) Την Στρατιωτικήν Διοίκησιν Σάμου
«Πληροφορίαι επί της οργανώσεως των συμμοριτών της Νήσου»
Λαμβάνω την τιμήν ν’ αναφέρω ότι, κατά συγκεντρωθείσας πληροφορίας, αίτινες δέον να θεωρηθώσιν μάλλον ασφαλείς, οι συμμορίται της Νήσου έχουσιν οργανωθή κατά τον ακόλουθον τρόπον:
1) Διμοιρία δυνάμεως 34 ανδρών υπό Διμοιρίτην τον Δημήτριον Μακρυδάκη και με οπλισμόν 3 οπλοπολυβόλα, εν πολυβόλον θέσεως «Λούϊς», 2-3 αυτόματα και με ατομικόν οπλισμόν κατά το πλείστον έμφιλ, έχει εγκατασταθή εις θέσιν «Σαραντίδες» άνωθι του χωρίου Κοντακέϊκα, έκαστος δε των ανδρών είναι εφοδιασμένος και με 2-3 χειροβομβίδες. Φαίνεται ότι η Διμοιρία αύτη είναι προορισμένη να καταλάβη εν περιπτώσει επιχειρήσεων την μοναδικήν εις Βασιλικοχώραφα δίοδον, ην έχει οχυρώσει διά της κατασκευής πολυβολείων ένθεν και ένθεν της διόδου. Συνέχεια

Εγκληματική δράσις συμμοριτών εν Καρπενησίω, ΕΒΧ/ΑΔΧΣΕ/11 Φεβ 1948

Απόρρητος – Προσωπική

Επί αποδείξει

Εν Λαμία τη 11η Φεβρουαρίου 1949
Προς
Το Αρχηγείον Βασ.Χωροφυλακής
Τμήμα Ασφαλείας

Εις Α Θ Η Ν Α Σ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΧΩΡ/ΚΗ
ΑΝΩΤ.Δ/ΣΙΣ ΧΩΡ/ΚΗΣ ΣΤΕΡ.ΕΛΛΑΔΟΣ
Γραφείον Δημ.Ασφαλείας
Αριθ.πρωτ.58/1/2
Εγκληματική δράσις συμμοριτών εν Καρπενησίω
Λαμβάνω την τιμήν ν’ αναφέρω ότι, κατά την μετάβασίν μου εις Καρπενήσιον μετά την απελευθέρωσίν του εξηκρίβωσα τα εξής:
1.- Διά την άμυναν της πόλεως Καρπενησίου είχον κατασκευασθή οχυρωματικά έργα και πολυβολεία επί φύσει οχυρών θέσεων πέριξ και δωδεκάς περίπου μόνιμα πολυβολεία εντός ταύτης. Συνέχεια

Επιχειρήσεις Καρβούνη, 20 ΤΑΓΜΑ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ/ 26 Αυγ 1947

ΘΕΜΑ: «Επιχειρήσεις Καρβούνη»                             ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ
ΠΡΟΣ:2ον και 3ον Λόχον Χωρ/κής                      20ον ΤΑΓΜΑ ΧΩΡ/ΚΗΣ
4ον Λόχον Ασφαλείας Σάμου                              26-8-1947
Υ.Χ. Καρλοβασίου, Λόχον Κυνηγών             Αριθμ. 7/20/3β

ΚΟΙΝ:Στρατιωτικής Δ/σιν Αρχιπελάγους (Υ.Τ.Α.)

            Α.Δ.Χ. Νήσων Αιγαίου (Υ.Τ.Α.)
Δ.Χ. Σάμου (υ.τ.ε.)

Ι)     ΣΚΟΠΟΣ: Αναζήτησις, ανεύρεσις και εξόντωσις των συμμοριτών του όρους ΚΑΡΒΟΥΝΗ, δι’ επιθετικής ενεργείας, προς την περιοχήν «Γκινέους», «Μαρμαράκια».

ΙΙ)    ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ. Εχθρός. Οι συμμορίται αποθρασυνθέντες, λόγω αδρανείας  των ημετέρων Τμημάτων, έχουν εγκαταστήσει το Αρχηγείον των εις θέσεις «Γκινέους» και «Μαρμαράκια» Καρβούνη, οχυρώσαντες δε προχείρως τας θέσεις των και εγκαταστήσαντες φυλάκια και φωλέας πολυβόλων, εις τα δεσπόζοντα υψώματα, επιτίθενται δι’ ομάδων και λεηλατούν τα χωρία. Ο αριθμός των αναβιβάζεται εις 180 περίπου. Διαθέτουν έν πολυβόλον Λούις, περιωρισμένον αριθμόν φυσιγγίων, τρία οπλοπολυβόλα Μπρέν και έν Μπρέντα και περί τα 12 οπλοπολυβόλα Τόμσον. β) Προς επιτυχίαν του ανωτέρω σκοπού θα ενεργήσωσιν αι υπάρχουσαι δυνάμεις επί της νήσου του 20ου Τάγματος Χωρ/κής, ο Λόχος Πεζικού και ο Λόχος Κυνηγών. Ταυτοχρόνως δε εν συναγερμώ και εν επιθετική δράσει άπαντες οι Λόχοι και αι ανεξάρτητοι Διμοιρίαι ΜΑΥ της Νήσου και αι δυνάμεις των Μεταβατικών αποσπασμάτων και Υπηρεσιών Χωρ/κής. Συνέχεια

Αποτέλεσμα επιχειρήσεως Σκλήθρου Αγιάς, ΕΒΧ/30 Ιουλ 1947

Ελληνική Βασιλική Χωροφυλακή                  Εν Βόλω τη 30 Ιουλίου 1947
21ον Τάγμα Χωροφυλακής                                              Προς
Αριθ. 8/16/18ι                                     Την Ανωτέραν Δ/σιν Χωρ/κης Θεσσαλίας Γραφείον Εθν. Ασφαλείας
Εις Λάρισαν
«Αποτέλεσμα επιχειρήσεως Σκλήθρου Αγιάς.»
Λαμβάνω την τιμήν εν συνεχεία προς την ταυτάριθμον /18ε από 5η  τρέχοντος τηλεφωνικής ομοίας μου, και εις εκτέλεσιν της υπ’ αριθ. 9/8/25α από 18-7-47 υμετέρας διαταγής, ν’ αναφέρω τα κάτωθι εν σχέσει προς το εν περιλήψει αντικείμενον.

Σκοπός επιχειρήσεως

Κατά πληροφορίας συγκεντρωθείσας υπό 4ου εν Κεραμιδίου Λόχου οι συμμορίται είχον ειδοποιήσει τους εν Σκλήθρω διαμένοντας στρατευσίμους νέους όπως ενταχθώσι εις αυτούς και ουχί εις τον Εθνικόν Στρατόν. Κατόπιν τούτου εθεωρήθη επιτακτική ανάγκη όπως ο ανωτέρω Λόχος προστατεύσει τους στρατευσίμους μεταβάντων εν Σκλήθρω και παραλάβη τούτους. Συνέχεια

Έκθεσις Επιχειρήσεως ΠΑΓΑΣΩΝ, ΕΒΧ/Β’ΕΧ/20 Μαϊ 1947

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΧΩΡ/ΚΗ
Β΄. ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ       ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.5/6/47                                       ΕΠΙ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙ
Εν Βόλω τη 20 Μαΐου1947

Π Ρ Ο Σ
ΤΗΝ 1ην ΣΤΡΑΤΙΑΝ
Κλάδων Α1

Ε Ν Τ Α Υ Θ Α

“Έκθεσις επί της Επιχειρήσεως ΠΑΓΑΣΩΝ, κρίσεις και συμπεράσματα.

Λαμβάνω την τιμήν ν’ αναφέρω ότι καίτοι οι Διοικηταί των Λόχων του 21ου Τάγματος και του 16ου ΛΟΚ δεν υπέβαλον εισέτι τας εκθέσεις δράσεώς των εν τούτοις υποβάλλω την παρούσαν μου ίνα εκθέσω τα της επιχειρήσεως και προτείνω την λήψιν ωρισμένων μέτρων δι’ ων θα παγιωθή πλήρως η Τάξις και η Ασφάλεια εις το ΠΗΛΙΟΝ και πιστεύω εις ολόκληρον τον Νομόν ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ. Συνέχεια

Επιχείρηση ΦΤΕΡΙΑ, 20 ΤΑΓΜΑ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ/5 Σεπ 1945

Απόρρητος
20όν Τάγμα Χωροφυλακής
Καρλόβασι 5 Σεπτεμβρίου 1945
Αριθ. 7/20/2Β
ΘΕΜΑ: Επιχείρησις «Φτεριά»
ΠΡΟΣ: Τον 2ον και 3ον Λόχον Χωρ/κής
Διμοιρίαν Κυνηγών Μαραθοκάμπου
Φούρνων -Υ.Χ. Καρλοβασίου
ΚΟΙΝ: Στρατ/κήν Δ/σιν Αρχιπελάγους
Α.Δ.Χ. Νήσων Αιγαίου
Δ.Χ. Σάμου
Ι. ΣΚΟΠΟΣ: Αναζήτησις, ανεύρεσις και εξόντωσις των συμμοριτών Κέρκη δι’ επιθετικής ενεργείας.
ΙΙ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ: α) Εχθρός: Οι συμμορίται μη υποστάντες συστηματικήν δίωξιν έχουσιν εγκατασταθή εις τα υψώματα Φτεριά-Προφ. Ηλίας-Μελεγάκη οπόθεν ορμώμενοι εις διάφορα χωρία επιτίθενται κατά των εθνικών δυνάμεων, συλλέγουν τρόφιμα, στρατολογούν κλπ. Ο αριθμός των ανέρχεται εις 60-70, διαθέτουν τρία έως τέσσαρα οπλοπολυβόλα, 6-8 αυτόματα και ατομικά τυφέκια διαφόρων τύπων.
β) Προς επιτυχίαν του ανωτέρω σκοπού θα ενεργήσωσιν αι διαταχθείσαι δυνάμεις του 20ου Τάγματος, η Διμοιρία Κυνηγών Μαραθοκάμπου και η δύναμις της Υ.Χ. Καρλοβασίου. Ταυτοχρόνως δε εν συναγερμώ και εν επιφυλακή και δράσει όλαι αι λοιπαί δυνάμεις του 20ου Τάγματος, του Λόχου Ασφαλείας Σάμου, του Λόχου Κυνηγών και ΜΑΥ. Συνέχεια

Δράση συμμοριών Μεσσηνία και Γύθειο, ΕΒΧ/24 Αυγ 1945

Εν Αθήναις τη 24 Αυγούστου 1945
ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Γ΄ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ Ασφαλείας
ΤΜΗΜΑ Δημ. Ασφαλείας

Αριθ. Πρωτ. 29/521/15
ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ
Προς
Την Ανωτέραν Διοίκησιν Χωροφυλακής Πελοποννήσου
ΕΙΣ ΤΡΙΠΟΛΗΝ

‘‘Περί των εν δράσει συμμοριών εις τας περιφερείας των Διοικήσεων Χωρ/κής Μεσσηνίας και Γυθείου’’.

Εκ των υποβληθεισών ημίν 15θημέρων δελτίων Δημοσίας Ασφαλείας, συνάγεται ότι η κατάστασις της Δημοσίας Ασφαλείας και τάξεως εις τας περιφερείας των Διοικήσεων Χωρ/κής Μεσσηνίας και Γυθείου, απέχει πόρρω από του να είναι ευχάριστος, λόγω της δράσεως εν τη Μεσσηνία μεν 15 συμμοριών εκ 240 περίπου μελών, εν Γυθείω δε 17 συμμοριών εξ 138 μελών. Συνέχεια

Εκθεση κατάστασης Κρήτης, ΑΔΧΚ/28 Μαϊ 1945

ΑΝΩΤΕΡΑ Δ.Χ. ΚΡΗΤΗΣ
Γραφ. Δημ. Ασφαλείας                                   Χανιά τη 28 Μαΐου 1945
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 2/253/7α
Π Ρ Ο Σ
Το Αρχηγείον Βασ. Χωροφυλακής
Τμήμα  Ασφαλείας
Γραφείον ΙΙ
Α Θ Η Ν Α Σ
«Περί της εξελίξεως της καταστάσεως εν Κρήτη».-
Λαμβάνω την τιμήν εν συνεχεία της ταυταρίθμου/7 από 24-5-45 ομοίας μου να αναφέρω Υμίν ότι, η κατάστασις τόσον εις την περιοχήν τωνΧανίων όσον και εις την Νήσον ολόκληρον εξελίσεται ομαλώς.-
Εις την πόλιν Χανίων εκτός του επεισοδίου το οποίον έλαβε χώραν κατά την είσοδον του τακτικού Στρατού ουδέν έτερον εσημειώθη.-
Χθες εγένετο δοξολογία επί τη απελευθερώσει της Νήσου και ακολούθως τελετή της επάρσεως της σημαίας επί του παλαιού Ενετικού Φρουρίου «Φιρκά» εις ο ο Στρατιωτικός Διοικητής Κρήτης, Στρατηγός κ. Φουντουλάκης εν μέσω συγκινητικών εκδηλώσεων των ημετέρων και ξένων επισήμων και του παρισταμένου πλήθους ύψωσε την σημαίαν μας.- Συνέχεια

Δελτίο Συμβάντων 23ης Δεκεμβρίου 1994, Αρχηγείο Ελληνικής Βασιλικής Χωροφυλακής

ΑΡΧΗΓΕΙΟΝ ΒΑΣ. ΧΩΡ/ΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΑΡΙΘ.1/4/41

ΔΕΛΤΙΟΝ
Συμβάντων της 23ης Δεκεμβρίου 1944.-

1.     Κατ’ αναφοράν της Σχολής Χωρ/κής από της πρωΐας της 21-12-44 ανελήφθη εκκαθαριστική επιχείρησις εις την περιοχήν μεταξύ των οδών Μεσογείων – Κηφισσίας μέχρις ύψους των κτιρίων του Ερυθρού Σταυρού υπό την διοίκησιν του Αντισυνταγματάρχου Ιππικού Γκίκα.

Εις την επίχειρησιν ταύτην συμμετέσχε και Τμήμα της Σχολής Χωρ/κής δυνάμεως 30 Αξιωματικών και 100 οπλιτών.

Ο αντίπαλος έβαλεν εναντίον των ενεργούντων την εκκαθάρισην Τμημάτων διά πυρών πολυβόλων εκ κατευθύνσεως πολυκατοικίας κειμένης 200 περίπου μέτρα Ν.Δ. του Γηροκομείου και εκ του συνοικισμού Ελληνορώσσων καθώς και διά βολών όλμων εκ κατευθύνσεως Λατομείων -Τουρκοβουνίων. Συνέχεια

Ημερολόγιο επιχειρήσεων 5-16 Δεκ 1944, ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ

ΑΡΧΗΓΕΙΟΝ ΒΑΣ. ΧΩΡ/ΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΑΡΙΘ.1/4/38                            Αδικημάτων και συμβάντων της 18ης Δ/βρίου 1944
Αριθ. Δελτίου 8

Παραθέτομεν κατωτέρω το υπ’ αριθ.1/1/240 από 10-12-44 ημερολόγιον διεξαγωγής επιχειρήσεων του Συντάγματος Χωροφυλακής.-

1η ημέρα επιχειρήσεων 5-12-44
Κατόπιν πληροφοριών ότι επίκειται επίθεσις Ελασιτών κατά των Στρατώνων του Συντάγματος, το Συν/γμα βάσει του σχεδίου αμύνης του κατέλαβε τας θέσεις του ήτοι  α) εξωτερικήν ζώνην διερχομένην εκ γειτονικών των στρατώνων οικιών και δεσποζουσών του προαυλίου του στρατώνος  β) τας θέσεις της εσωτερικής αμύνης διερχομένης εκ του μανδρότοιχου του περιβόλου του στρατώνος και  γ)  θέσεις του εις το ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΝ.
Οι άνδρες ησχολήθησαν αμέσως εις την οργάνωσιν των θέσεών των μάχης.
Αποστολή του Συντάγματος ήτο η διατήρησις των στρατώνων του πάση θυσία. Συνέχεια

Τα ονόματα των νεκρών της Μάχης Μακρυγιάννη(Αθήνα), 4 Δεκ 1944

Νιαρχάκος Παν. Μοίραρχος
Παπακώστας Κων. Μοίραρχος
Στεφανάκης Κων. Μοίραρχος
Αντύπας Διον. Υπομοίραρχος
Καπάτος Διον. Υπομοίραρχος
Τρυγώνης Αθ. Υπομοίραρχος
Βλάχος Νικ. Ανθυπομοίραρχος
Δελής Παν. Ανθυπομοίραρχος
Καφίρης Αποστ. Ανθυπομοίραρχος
Κοράλλης Γεωργ. Ανθυπομοίραρχος
Σπυριδάκης Νικολ. Ανθυπομοίραρχος
Ψαρρός Γεωργ. Ανθυπομοίραρχος
Βισβίκης Στ. Ανθυπασπιστής
Παπασπυρόπουλος Αλ. Ανθυπασπιστής
Στρογγυλάκος Δημ. Ανθυπασπιστής
Αλεβίζος Αναστ. Ενωμοτάρχης
Ανθής Σπυρ. Ενωμοτάρχης
Βελής Δημ. Ενωμοτάρχης
Γκλεζάκος Κυρ. Ενωμοτάρχης
Δικαίος Θεοδ. Ενωμοτάρχης
Ζαμπός Αγγ. Ενωμοτάρχης
Ζευγαράς Θωμ. Ενωμοτάρχης
Καραβίτης Αλ. Ενωμοτάρχης
Μπιτσιβής Αναστ. Ενωμοτάρχης
Νάσκος Κων. Ενωμοτάρχης
Παπαδάκης Αρ. Ενωμοτάρχης
Παπακωνσταντίνου Σπυρ. Ενωμοτάρχης
Παπαπολίτης Κων. Ενωμοτάρχης
Τσακμάκης Σωκρ. Ενωμοτάρχης
Τσάμης Ιωαν. Ενωμοτάρχης
Φίνος Δημ. Ενωμοτάρχης
Ψυλλάκης Ευαγ. Ενωμοτάρχης
Αντωνόπουλος Λεων. Υπενωμοτάρχης
Αποστολόπουλος Δημ. Υπενωμοτάρχης
Βλαχιώτης Θεοδ. Υπενωμοτάρχης
Γαλάνης Νικ. Υπενωμοτάρχης
Δημητρακόπουλος Κων. Υπενωμοτάρχης
Δημητρίου Ιωαν. Υπενωμοτάρχης
Δρίβας Δημ. Υπενωμοτάρχης
Ζωγράφος Λ. Υπενωμοτάρχης
Ηλιόπουλος Ξεν. Υπενωμοτάρχης
Καμπάνης Παν. Υπενωμοτάρχης
Κανναβός Κων. Υπενωμοτάρχης
Καπούτσος Κοσμ. Υπενωμοτάρχης
Καραχάλιος Χριστ. Υπενωμοτάρχης
Κίτσος Ανδ. Υπενωμοτάρχης
Κοντάκος Νικ. Υπενωμοτάρχης
Κουρούβανης Δημ. Υπενωμοτάρχης
Κουταλιάς Κων. Υπενωμοτάρχης
Κωστογιάννης Λ. Υπενωμοτάρχης
Λαμπρόπουλος Σπ. Υπενωμοτάρχης
Λούτας Γεωργ. Υπενωμοτάρχης
Μαναός Θ. Υπενωμοτάρχης
Μανολόπουλος Ε. Υπενωμοτάρχης
Μπλέσσας Ιωαν. Υπενωμοτάρχης
Μπουτάς Ηλ. Υπενωμοτάρχης
Μώρος Γεωργ. Υπενωμοτάρχης
Οικονόμου Αθ. Υπενωμοτάρχης
Παναγιώτου Κων. Υπενωμοτάρχης
Πασσαλής Βλ. Υπενωμοτάρχης
Πετράκης Χαρ. Υπενωμοτάρχης
Ποταμιάνος Ιωαν. Υπενωμοτάρχης
Ρέππας Λεων. Υπενωμοτάρχης
Σουξές γεωργ. Υπενωμοτάρχης
Τσαντόπουλος Φωτ. Υπενωμοτάρχης
Τσούκης Τρυφ. Υπενωμοτάρχης
Φιλλιπίδης Αλ. Υπενωμοτάρχης
Χειμώνας Ηλ. Υπενωμοτάρχης
Ανδρούτσος Ιωαν. Χωροφύλακας
 Αποστολάκης Γ. Χωροφύλακας
 Βακαλάκης Στ. Χωροφύλακας
 Βαρλάμης Χρ. Χωροφύλακας
 Βενιεράτος Νικ. Χωροφύλακας
 Βλάμης Σπυρ. Χωροφύλακας
 Γεωργιόπουλος Δημ. Χωροφύλακας
 Γιαλαμάς Στ. Χωροφύλακας
 Γκαϊτατζής Δημ. Χωροφύλακας
 Δάμος Μελ. Χωροφύλακας
 Δέλιος Κων. Χωροφύλακας
 Διαμαντόπουλος Αθ. Χωροφύλακας
 Διολίτσης Nικ. Χωροφύλακας
 Δούνας Δημ. Χωροφύλακας
 Ευσταθίου Νικ. Χωροφύλακας
 Ζαχαριουδάκης Γεωργ. Χωροφύλακας
 Ζουγανέλης Ιωαν. Χωροφύλακας
 Θεοδωρόππουλος Βας. Χωροφύλακας
 Θεόκας Κων. Χωροφύλακας
 Ιωάννου Σπ. Χωροφύλακας
 Κάλφογλου Χαρ. Χωροφύλακας
 Κάντζος Νικ. Χωροφύλακας
 Καπνάς Σπ. Χωροφύλακας
 Καραγκούνης Τριαντ. Χωροφύλακας
 Καρούσιας Χρ. Χωροφύλακας
 Καυκαλάκης Ιως. Χωροφύλακας
 Κιμιτσής Χρ. Χωροφύλακας
 Κιούσης Θρασ. Χωροφύλακας
 Κολοκούρης Γ. Χωροφύλακας
 Κομπιλίδης Γ. Χωροφύλακας
 Κοτσαύτης Αρ. Χωροφύλακας
 Κότσιας Ιωαν. Χωροφύλακας
 Κουβέλης Χρ. Χωροφύλακας
 Κούρκουλας Ον. Χωροφύλακας
 Κουρμπάς Μάτθ. Χωροφύλακας
 Κουσουρής Γεωργ. Χωροφύλακας
 Κοτσολάκος Γ. Χωροφύλακας
 Κωνσταντινάκος Ευ. Χωροφύλακας
 Κωσταξενάκης Ευαγ. Χωροφύλακας
 Λιώσης Φιλ. Χωροφύλακας
 Μάζης Χαρ. Χωροφύλακας
 Μαλούκος Δημ. Χωροφύλακας
 Μανιάτης Θεοδ. Χωροφύλακας
  Μανίνος Ηλ. Χωροφύλακας
 Μαρίνης Απ. Χωροφύλακας
 Μαφαφούρης Βας. Χωροφύλακας
 Μυτιλήνης Γ. Χωροφύλακας
 Μώρος Δημ. Χωροφύλακας
 Νιολάου Δημ. Χωροφύλακας
 Νικολόπουλος Ευαγ. Χωροφύλακας
 Πάλλας Κων. Χωροφύλακας
 Παπαδόπουλος Γεωργ. Χωροφύλακας
 Παπαδόπουλος Εμμαν. Χωροφύλακας
 Παπουτσής Αντ. Χωροφύλακας
 Πάτρας Ιωαν. Χωροφύλακας
 Πετρόπουλος Στ. Χωροφύλακας
 Πηλιχός Βασ. Χωροφύλακας
 Πολυμίλης Ιωαν. Χωροφύλακας
 Πουλημένος Αλεξ. Χωροφύλακας
 Πρέπης Γεωργ. Χωροφύλακας
 Προγουλάκης Στ. Χωροφύλακας
 Ρίγος Δημ. Χωροφύλακας
 Σάλτας Αν. Χωροφύλακας
 Σάλτος Κων. Χωροφύλακας
 Σαπουνάς Γεωργ. Χωροφύλακας
 Σιδέρης Φωτ. Χωροφύλακας
 Σπερδούλης Αθ. Χωροφύλακας
 Στεφανάκης Ιωάν. Χωροφύλακας
 Σπύλιος Δημ. Χωροφύλακας
 Τερζής Νικ. Χωροφύλακας
 Τραπατάς Αθ. Χωροφύλακας
 Τριάντης Ιωαν. Χωροφύλακας
 Τσάκλας Βλ. Χωροφύλακας
 Τσάμης Ιωαν. Χωροφύλακας
 Τσάτσαρης Θεοδ. Χωροφύλακας
 Τσώνης Σωτ. Χωροφύλακας
 Φιλοσοφόπουλος Παν. Χωροφύλακας
 Φλωράκης Εμμαν. Χωροφύλακας
 Φωκάς Στυλ. Χωροφύλακας
 Χαλκιάς Δημ. Χωροφύλακας
 Χατζηδιάκος Δημ. Χωροφύλακας
 Χατζηκαλής Στυλ. Χωροφύλακας
 Χεκίμογλου Γεωργ. Χωροφύλακας
 Ψυχουδάκης Ευτ. Χωροφύλακας
Ντούνης Απόστ.: Ταγματάρχης Πεζικού
Λέκκας Στυλιανός  Ανθυπολοχαγός Πεζικού
Αγνώστων στοιχείων Άγγλος Στρατιώτης