Διαταγή Απαγόρευσης συνεργασίας με Πολιτοφυλακή, ΣΔΑ/3ο Γρ/30 Οκτ 1944

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΙΙΙ
ΑΡΙΘ.Α.Π.338

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΑΘΗΝΩΝ
Ε Ν Τ Α Υ Θ Α

Κατόπιν της υπ αριθ.5913/25-1036/19-10-44 αναφοράς υμών δι ης υπεβλήθη υμίν το υπ αριθ. Ι/8/3/16-10-44 έγγραφον της Εθνικής Πολιτοφυλακής,
Α π α γ ο ρ ε ύ ω
πάσαν συνεργασίαν υμών με την προαναφερομένην Εθνικήν Πολιτοφυλακήν.
Υπό το πνεύμα αυτό να εκδοθούν αμέσως διαταγαί προς άπαντα τα Αστυνομικά Τμήματα.
Αναφέρατε λήψιν και εκτέλεσιν.-

Αθήναι τη 30 Οκτωβρίου 1944
Ο
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Π.ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΙΣ
-Γραφεία ΙΙΙ ΣΔΑ
– .//. ΙΙ
-Αστυνομικήν Δ/σιν Πειραιώς
-Γραφείον Διοικητού

Ακριβές αντίγραφον
Το
ΙΙΙ Γραφείον
Τ.Σ.Υ.

Advertisements

Διαταγή Απαγόρευσης παρακρατικών οργανώσεων,ΣΔΑ/3ΕΓ/20 Οκτ 1944

ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΙΙΙ
ΑΡΙΘ.Α.Π. 331

Ι.- Η Αστυνομία Πόλεων περιοχής Αθηνών και Πειραιώς θ; αναλάβωσιν του λοιπού ως και πρότερον πλήρως τα καθήκοντα τάξεως εις τας αντιστοίχους περιοχάς και την εκτέλεσιν της Αστυνομικής των αποστολής. Όπου συνεπτύχθησαν, λόγω της προσωρινής καταστάσεως ην διήλθομεν Αστυνομικά τμήματα δέον να επανιδρυθώσιν αμέσως.
ΙΙ.- Απαγορεύω διά της παρούσης πάσαν ανάμιξιν οιασδήποτε άλλης υπηρεσίας εις τα καθήκοντα της τηρήσεως της τάξεως εις Αστυνομικά τοιαύτα.
ΙΙΙ.- Το Αρχηγείον Αστυνομίας ν αναφέρη μέχρι της μεσημβρίας της 21ης την εκτέλεσιν.-

Αθήναι τη 20 Οκτωβρίου 1944
Ο
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
Π.ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΑΡΑΛΗΠΤΑΙ
-Αρχηγείον Αστυνομίας
– .//. Χωρ/κής
-Διεύθυνσις Αστ. Αθηνών
– .//. .//. Πειραιώς
– Α΄ΣΣ ΕΛΑΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΙΣ
-Γραφείον ΙΙΙ Ακριβές αντίγραφον

Το
ΙΙΙ Γραφείον
Τ.Σ.Υ.