Διαταγή 3ης Ελληνικής Ορεινής Ταξιαρχίας,6 Νοε 1944

ΙΙΙ ΕΛΛΗΝ. ΟΡΕΙΝΗ ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ
Δ Ι Ο Ι Κ Η Τ Η Σ
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 7754

Δ Ι Α Τ Α Γ Η

Ι) Ο Πρωθυπουργός της Χώρας κ.Παπανδρέου τη απολύτω επιθυμία των Μεγάλων Δυνάμεων παραμένει και πάλιν εις την θέσιν του ίνα εκπληρώση τας αποφάσεις τούτων και προ παντός την επιθυμίαν του Ελλην. Λαού. Ητοι την αποκατάστασιν της Τάξεως εις την δυστυχισμένην Πατρίδα μας και τον αφοπλισμόν Βουλγάρων, Γερμανών και Ιταλών, οίτινες λοιμαίνωνται τον τόπον μας και μετέβαλον τούτον εις κόλασιν μαζί με τους Διεθνιστάς οι οποίοι τους παρακολουθούσι.

ΙΙ) Είδατε μόνοι σας χθες ότι το Πολυτεχνείο κατείχε Υπολ/γος Γερμανός, από άλλας δε οικίας εσκορπούσε το Ελληνικόν αίμα Βούλγαρος είδατε ακόμη πώς περιμένει την Ταξιαρχίαν απολλυτρώτριαν ο δυστυχισμένος Ελλην. Λαός.

ΙΙΙ) Παρ όλα τ ανωτέρω σας καθιστώ γνωστόν και ουδέποτε σας απέκρυψα την αλήθειαν ότι, επειδή οπωσδήποτε θα χυθή αίμα, ενόμιζαν αι Βρεττανικαί Στρατιωτικαί Αρχαί και Ελληνικαί τοιαύται ότι δεν πρέπει να γίνη χρήσις των όπλων, ελπίζουσαι ότι εκ των Αρχηγών των Διεθνιστών τουλάχιστον οι Έλληνες θα έβλεπον το έγκλημά των. Δυστυχώς αντελήφθητε μόνοι σας ότι το εξέλαβον ως αδυναμίαν. Συνέχεια

Advertisements

Διαταγή Απαγόρευσης συνεργασίας με Πολιτοφυλακή, ΣΔΑ/3ο Γρ/30 Οκτ 1944

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΙΙΙ
ΑΡΙΘ.Α.Π.338

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΑΘΗΝΩΝ
Ε Ν Τ Α Υ Θ Α

Κατόπιν της υπ αριθ.5913/25-1036/19-10-44 αναφοράς υμών δι ης υπεβλήθη υμίν το υπ αριθ. Ι/8/3/16-10-44 έγγραφον της Εθνικής Πολιτοφυλακής,
Α π α γ ο ρ ε ύ ω
πάσαν συνεργασίαν υμών με την προαναφερομένην Εθνικήν Πολιτοφυλακήν.
Υπό το πνεύμα αυτό να εκδοθούν αμέσως διαταγαί προς άπαντα τα Αστυνομικά Τμήματα.
Αναφέρατε λήψιν και εκτέλεσιν.-

Αθήναι τη 30 Οκτωβρίου 1944
Ο
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Π.ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΙΣ
-Γραφεία ΙΙΙ ΣΔΑ
– .//. ΙΙ
-Αστυνομικήν Δ/σιν Πειραιώς
-Γραφείον Διοικητού

Ακριβές αντίγραφον
Το
ΙΙΙ Γραφείον
Τ.Σ.Υ.

Διαταγή Απαγόρευσης παρακρατικών οργανώσεων,ΣΔΑ/3ΕΓ/20 Οκτ 1944

ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΙΙΙ
ΑΡΙΘ.Α.Π. 331

Ι.- Η Αστυνομία Πόλεων περιοχής Αθηνών και Πειραιώς θ; αναλάβωσιν του λοιπού ως και πρότερον πλήρως τα καθήκοντα τάξεως εις τας αντιστοίχους περιοχάς και την εκτέλεσιν της Αστυνομικής των αποστολής. Όπου συνεπτύχθησαν, λόγω της προσωρινής καταστάσεως ην διήλθομεν Αστυνομικά τμήματα δέον να επανιδρυθώσιν αμέσως.
ΙΙ.- Απαγορεύω διά της παρούσης πάσαν ανάμιξιν οιασδήποτε άλλης υπηρεσίας εις τα καθήκοντα της τηρήσεως της τάξεως εις Αστυνομικά τοιαύτα.
ΙΙΙ.- Το Αρχηγείον Αστυνομίας ν αναφέρη μέχρι της μεσημβρίας της 21ης την εκτέλεσιν.-

Αθήναι τη 20 Οκτωβρίου 1944
Ο
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
Π.ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΑΡΑΛΗΠΤΑΙ
-Αρχηγείον Αστυνομίας
– .//. Χωρ/κής
-Διεύθυνσις Αστ. Αθηνών
– .//. .//. Πειραιώς
– Α΄ΣΣ ΕΛΑΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΙΣ
-Γραφείον ΙΙΙ Ακριβές αντίγραφον

Το
ΙΙΙ Γραφείον
Τ.Σ.Υ.