Διαταγή επιχειρήσεων μάχη της ΦΛΩΡΙΝΑΣ, ΔΣΕ/5 Φεβ 1949

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΑΡΧΗΓΕΙΟ

Αριθ. Ε.Π.Ε. 380

Απόρρητος-Προσωπική

ΔΙΑΤΑΓΗ

1.Πληροφορίες:

Δίνουμε στο συνημμένο δελτίο πληροφοριών , συνημμένο πίνακα εσωτερικής στην πόλη οχύρωσης και συνημμένο σχεδιάγραμμα της πόλης Φλώρινας.

2.Σκοπός της επιχείρησης:

Κατάληψη της πόλης Φλώρινας, για στρατολογία και επιμελητειακή εκμετάλλευση. Συντριβή των δυνάμεων της 11 μοναρχοφασιστικής Μεραρχίας.

3.Ιδέα ενεργείας:

Γρήγορη κατάληψη και γερό κράτημα των εξωτερικών βασικών στηριγμάτων Σολίσιτο (υψ. 1641) και ανατολικά αντερείσματα ως υψ. 1033 Β. και Β.Α. του δημοσίου δρόμου. Αποφασιστική διείσδυση, γρήγορη κατάληψη και αμυντική εγκατάσταση στους υψ. Ανώνυμο, 1215, Γκιούπκα με σκοπό την απομόνωση της 21 Μοναρχοφασιστικής Ταξιαρχίας, απαγόρεψη κίνησις κάθε άλλης εχθρικής δύναμης από Ν. και Ν.Α. προς Φλώρινα. Ταυτόχρονα αποφασιστική διείσδυση στη Φλώρινα , με ισχυρές δυνάμεις, από Β. και Β.Δ. κατεύθυνση, για γρήγορη κατάληψη της πόλης. Αγκίστρωση φθορά των εχθρικών δυνάμεων της περιοχής Βεύης-Κλειδιού και παρεμπόδιση κίνησης εχθρικών δυνάμεων, από Αμύνταιο προς Φλώρινα. Συνέχεια

Διαταγή περί εκκαθαρίσεων, ΚΕΠΑ/7-12-1944

«Ε.Α.47.

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΤΙΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 33, 34, 42 ΚΑΙ 46 ΠΕΡΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΕΩΝ
Προς

Όλους τους υπεύθυνους των τομέων Αθηνών -Πειραιώς και Περιχώρων

Απολύτως Απόρρητος

Σχετικά µε τις παραπάνω εγκυκλίους πρέπει να σημειώσετε, σαν υπεύθυνοι οργανωτές της εμπιστευτικής αυτής υπηρεσίας, και τα παρακάτω συµπληρωµατικά :
1) Οι άνδρες στους οποίους θα ανατεθούν καθήκοντα εκκαθαρίσεως πρέπει να απαλλαγούν από κάθε άλλη υπηρεσία και απασχόληση κατά τις ημέρες εκείνες. Η εργασία τους θα είναι συνεχής και αδιάκοπος και συνεπώς δεν θα τους επιτρέψει καµιά διάσπαση δυνάμεων.
2) Σε καµιά περίπτωση δεν πρέπει να εγκαταλείψουν τη θέση πού θα ταχθεί καθένας τους. Το θέαμα του λαού που πανηγυρίζει και θα γιορτάζει δεν πρέπει να τους παρασύρει και αυτούς. Όλοι τους µε χαλυβδωμένη την καρδιά και τα νεύρα πρέπει να παλέψουν σκληρά για την ώρα του τελευταίου και τελειωτικού λυτρωμού και της πραγματικής λευτεριάς. Συνέχεια

Διαταγή Επιχειρήσεων ΕΛΑΣ/Α’ ΣΣ/3 Δεκ 1944

ΕΛΑΣ – Α’ Σ. ΣΤΡΑΤΟΥ – ΕΠΙΤΕΛ. ΓΡΑΦ. III
ΑΡΙΘ. Α.Π. 51 – ΑΜΕΣΟΥ ΕΠΙΔΟΣΕΩΣ

ΔΙΑΤΑΓΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Η κατάσταση είναι οξυτάτη.
I. Το σχέδιον ενεργείας (Α.Π. 25/1-12-44) τίθεται, εις εφαρμογήν από αύριο την πρωίαν.
II. Μόλις ξημερώσει θα εκτελεσθεί ο αφοπλισμός των Αστυνομικών Τμημάτων και της Χωροφυλακής
III. Την αυτήν ώραν το Τάγμα Κοκκινιάς να έχη καταλάβει την θέση που του ωρίσθη εις Περιστέρι.
Ο λόχος που θα παραμείνη εις το Πυριτιδοποιείον θα εκτέλεση ομοίως την αποστολή του. Εάν η γέφυρα κατέχεται από Αγγλους δεν θα λάβει επαφήν, ούτε θα συγκρουσθή με αυτούς, αλλά θα αναφέρη και θα αναμείνη δίαταγάς μας.
Το υπόλοιπον του 6ου Συν/τος ως η Α.Π. 25/1-12-44 Διαταγή μας.
V. Η Διοίκηση του 5ου Συν/τος με το εναπομένον Τάγμα της τίθενται από λήψεως παρούσης υπό τας διαταγάς του 2ου Συν/τος Πεζ. της II Μεραρχιας.
VI. α) Αναφέρατε λήψιν τίς παρούσης Διαταγής τηλεφωνικώς ή δι άλλου ταχύτερου μέσου και ασφαλεστέρου. β) Αναφέρατε την πραγματοποίησιν της διατασσομένης διατάξεως. γ) Τηρείτε ενήμερον την Διοίκησιν επί της εξελίξεως του αγώνος μας. ως προβλέπεται εις την Α.Π. 25/1-12-44 Διαταγήν

Αθήνα 3-12-44 ώρα 14.30″.

Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ι. ΠΙΡΙΟΧ0Σ ΣΥΝ/ΧΗΣ
ΝΕΣΤΟΡΑΣ ΚΑΠΕΤΑΝΙΟΣ

ΠΑΡΑΛΗΠΤΑΙ:
Α’, Β’, Γ’ Συγκρότημα
Συγκρότημα 5ου Συν/τος
Συγκρότημα 6ου Συν/τος
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
ΕΛΑΣ(υτα) ΙΙ Μεραρχια 34ον Συνταγμα

Διαταγή Επιχειρήσεων, ΕΛΑΣ/Α’ ΣΣ/1 Δεκ 1944

ΕΛΑΣ Α-Σ. ΣΤΡΑΤΟΥ – ΕΠΙΤ. ΓΡΑΦ. ΙΙΙ
ΑΡΙΘ ΑΠ 25 ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ – ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ

ΣΧΕΔΙΟΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ι ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ως έχει.
ΙΙ ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ. Αι δυνάμεις τας οποίας φαίνεται ότι θα χρησιμοποιήσει η αντίδρασις είναι κατά κύριον μεν λόγον τα στρατιωτικά εις την περιοχήν Γουδί τμήματα, ήτοι Ορεινή Ταξιαρχία, σχολείον Χωροφυλακής Γερμανοτσολιάδες, ως και 0 ϊερός Λόχος Ψυχικού, κατά δεύτερον δε λόγον τα Αστυνομικά τμήματα, διάχυτοι μονάδες Χωροφυλακής, Οργάνωσις Χιτών, άλλαι παρεμφερείς οργανωθείς, αι δυνάμεις της Γενικής Ασφαλείας και του ανασυγκροτηθέντος τμήματος Μπουραντά.

III. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΟΥ Σ.Σ. Το Σ.Σ., ενισχυόμενον και. από τας δυνάμεις του Ε.Λ.Α.Σ. της υπαίθρου θα αντιταχθή δια των όπλων κατά παντός πραξικοπήματος της αντιδράσεως. Θα περισφίγγει και τελικώς θα εξουδετερωσεί κατά κύριον λόγον τας συγκεντρωθείοας εις το Γουδί δυνάμεις. Κατά δεύτερον λόγον θα εξουδετερωσεί τας εστίας αντιστάσεως που θα εμφανισθούν εντός της πόλεως.
IV. ΙΔΕΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Α) Να εκκαθαρίσει τας φιλικώς διακειμένας συνοικίας των Αθηνών εις όσον το δυνατόν βραχϋτερον χρόνον. Β) Διά του όγκου των δυνάμεων του -να αποκλείσει αρχικώς τας συγκεντωμένας δυνάμεις εις την περιοχήν Γουδί-Ψυχικού. Γ) Να εκκαθαρίοει τελικώς την κατάστασιν τόσον εις την περιοχήν Γουδί-Ψυχικού, όσον και εις την υπόλοιπον πόλιν των Αθηνών διά των αφιχθησομενων και εκ της υπαίθρου φίλιων δυνάμεων. Συνέχεια