Δελτίο Στρατιωτικής Καταστάσεως και Πληροφοριών της 13-6-47

ΘΕΜΑ: Δελτίον Στρατιωτικής Καταστάσεως και Πληροφοριών της 13-6-47.-

Β΄ ΣΩΜΑ ΣΤΡΑΤΟΥ

Εις τοποθεσία υψ. ΚΑΠΕΛΑ (Σ.1258) – ΛΙΑΠΗ (Σ.1659) ΚΑΜΙΑ (Σ.0460) ΒΑ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 7-12 χλμ. επί ΖΑΓΟΡΙΩΝ την 11ην τρεχ. τμήματα Μεραρχίας συνεπλάκησαν μετά της συμμορίας «ΝΕΜΕΡΤΣΙΚΑ».

Απώλειαι ημετέρων νεκροί 5 (1 Λοχαγός ΓΕΡΟΝΤΙΚΟΣ συν 4 οπλίται), τραυματίαι Ι, αγνοούμενοι 7. Συμμοριτών νεκροί ε. 7, τραυματίαι ε. 10, συνελήφθησαν 16 παρεδόθησαν 9, (εν οις και Διοικητής Τάγματος Μέγγος Φωτ.) Συνεχίζεται η καταδίωξις των συμμοριτών οίτινες κατατμηθέντες εις 5 τμήματα ετράπησαν προς διαφόρους διευθύνσεις.

Δελτίον Στρατιωτικής Καταστάσεως και Πληροφοριών της 12-6-1947

ΘΕΜΑ: Δελτίον Στρατιωτικής Καταστάσεως και Πληροφοριών της 12-6-47.-

Β΄ ΣΩΜΑ ΣΤΡΑΤΟΥ

VIII Μεραρχία

Τμήμα 18.00ην ώραν της 10/6 καταδιώκον συμμορίαν «ΝΕΜΕΡΤΣΙΚΑ» συνεπλάκη μετ’ αυτής εις ΔΙΠΟΤΑΜΟΝ (ΖΑΓΟΡΙΩΝ) (Σ.0663). Απώλειαι συμμοριτών νεκροί 2, συνελήφθησαν 2. Πλείονες λεπτομέρειαι ελλείπουν.

ΧV Μεραρχία

Την 02.00 ώραν της 11/6 συμμορίται έβαλον δι’ όλμων και αυτομάτων τα φυλάκια ΓΡΕΒΕΝΩΝ και ΜΑΥΡΑΝΑΙΩΝ εκ των Δ/κως και Βορ. τούτων υψωμάτων.

Απώλειαι Μηδέν.

—————————————-

 

Δελτίο Στρατιωτικής Καταστάσεως και Πληροφοριών της 11-6-47

ΘΕΜΑ: Δελτίον Στρατιωτικής Καταστάσεως και Πληροφοριών της 11-6-47.-

Β΄ ΣΩΜΑ ΣΤΡΑΤΟΥ

VIII MEΡΑΡΧΙΑ

2)     Εις ύψωμα ΚΟΥΚΟΥΡΟΥΤΖΟΣ (Σ.1676) ως δελτίον χθες, οι συμμορίται την νύκτα 8/9-6-47 διέρρευσαν προς Δυσμάς επωφεληθέντες του σκότους. Απώλειαι Συμμοριτών νεκροί 2, παρουσιασθέντες 2, ημετέρων τραυματίαι 2.

ΧV Μεραρχία

3)     Την 9ην τρεχ. Πυρ/κόν έβαλεν κατά συμμοριτών εις υψ.1084 (Σ.4193) ΒΔ. ΓΡΕΒΕΝΩΝ 12 χλμ. παρά το χωρίον ΜΕΓΑΡΟΝ.

4)     Την 9/6 κατόπιν αγώνος κατελήφθη η ΔΑΜΑΣΚΗΝΙΑ (Ν.3722), συμμορίται (δυνάμεως λόχου) μετά τον αγώνα ετράπησαν προς Δυσμάς (ΟΡΛΙΑ Ν.3323) – (ΟΝΤΡΙΑ Ν.2222) Δ/κως ΔΑΜΑΣΚΗΝΙΑΣ 3-7 χλμ. καταδιωχθέντες υπό των ημετέρων μέχρις ΟΡΛΙΑ. Συμμορίται φεύγοντες εγκατέλειψαν πυρομαχικά  και διάφορα είδη.

5)     Απώλειαι συμμοριτών κατά την επίθεσιν των νύκτα 6/7-6-47 κατά τμημάτων ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ, ως δελτίον 9/6- παρ. 3 συμμορίται νεκροί 3, (εν οις και καπετάνιος του λόχου, τραυματίαι 8).

–       Εις ΚΟΖΑΝΗΝ και ΓΡΕΒΕΝΑ παρουσιάσθησαν 2 συμμορίται.

Δελτίον Στρατιωτικής Καταστάσεως και Πληροφοριών της 10-6-1947

ΘΕΜΑ: Δελτίον Στρατιωτικής Καταστάσεως και Πληροφοριών της 10-6-47.-

ΙΙ.-       Β΄ ΣΩΜΑ ΣΤΡΑΤΟΥ

VΙΙΙ Μεραρχία

3)     Από 10.30, ώρας της 8/6 μέχρι 19.30′ της αυτής διεξήχθη σφοδρός αγών μεταξύ τμημάτων Μεραρχίας και 550 συμμοριτών κατεχόντων ύψωμα 1785 ΝΔ. ΒΩΒΟΥΣΗΣ 7 χλμ. ΚΟΥΚΟΥΡΟΥΤΖΟΣ (Σ.1676) Β. ΕΛΑΤΟΧΩΡΙΟΥ 5 χλμ. Εις τον αγώνα επενέβη και η αεροπορία λίαν επιτυχώς. Αγών συνεχίζεται, αναμένονται αποτελέσματα. Κατ’ ασφαλείς πληροφορίας αυτομόλου ανωτέρω δυνάμεις ανήκουν εις Τάγμα 3 λόχων προτιθεμένων να δράσωσι προς ΤΣΕΠΕΛΟΒΟΝ (Σ.0276) ΑΣΠΡΑΓΓΕΚΟΥ (Ρ.9367), ετέρας διλοχίας προτιθεμένης να δράση προς ΓΡΕΒΕΝΙΤΣΙ (Σ.1764) – ΚΑΒΑΛΑΡΗΝ (Σ.0858) – ΔΙΚΟΡΦΟ (Ρ.9964) και ΑΣΠΡΑΓΓΕΛΟΙ (9367) ένθα και θα συνηντώντο.

Η εν λόγω διλοχία ευρισκομένη εις δάσος ΤΣΙΛΕΛΙ (Σ.3268) Β. ΜΕΤΣΟΒΟΥ 10 χλμ. Παρά την οροθετικήν γραμμήν δεν ηκολούθησεν το δι’ αυτήν καθορισθέν δρομολόγιον υπολογίσασα ασφαλώς εις τας καταδόσεις τούτως άνω αυτομόλου της.

ΧV Μεραρχία

4)     Τμήματα 506 Τάγματος κινηθέντα από πρωίας 8/6 κατέλαβον τας θέσεις ΠΛΑΚΙΔΑ (Ν.4220) και ΔΙΧΕΙΜΑΡΟΝ (Ν.4017) ΝΑ. ΔΑΜΑΣΚΗΝΙΑΣ 3-5 χλμ. Αντιστάσεις συνηντήθησαν εις ΑΓΙΑΣΜΑ (Ν.4115) ΝΑ. ΔΑΜΑΣΚΗΝΙΑΣ 8 χλμ. Απώλειαι συμμοριτών νεκροί 1.

5)     Αποτελέσματα συμπλοκής εις (Ν.1936) ΒΔ. ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ 8 χλμ. (δελτίον χθες παραγρ. 4) ηχμαλωτίσθησαν επί πλέον 2 συμμορίται και παρεδόθησαν 5 ένοπλοι. Ανευρέθησαν 2 οπλ/λα και 1 όλμος 2′.

6)     Την 06.00 ώραν της 9/6 τμήματα 507 Τάγματος κινούμενα προς ΔΑΜΑΣΚΗΝΙΑΝ (Ν.3722) και ΛΕΥΚΗΝ (Ν.375187) Ν. ΔΑΜΑΣΚΗΝΙΑΣ 8 χλμ. εβλήθησαν υπό συμμοριτών δι’ αυτομάτων ανεπιτυχώς λόχος καταδιώκει τούτους.

7)     Νύκτα 8/9-6-47 συμμορίται ενέπρησαν 10 οικίας εθνικοφρόνων χωρίον ΠΑΛΗΟΚΟΠΡΙ (Ν.4905) Ν. ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ 6 χλμ.

Παρουσιάσθη εις αγνοούμενος οπλίτης φυλακίου ΝΥΜΦΑΙΟΥ και παρεδόθη εις συμμορίτης.

Αεροπορική προσβολή συμμοριτών 8/6 εις περιοχήν Δ. ΛΕΙΒΑΔΟΤΟΠΥ (Ν.2333) – ΑΜΟΥΔΑ (Ν.2235) ΒΔ. ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ 6 χλμ. λίαν επιτυχής.

Αναμένονται αποτελέσματα.

—————————————-

 

Δελτίον Στρατιωτικής Καταστάσεως και Πληροφοριών της 9-6-1947

ΘΕΜΑ: Δελτίον Στρατιωτικής Καταστάσεως και Πληροφοριών της 9-6-47.-

ΙΙ.-       Β΄ ΣΩΜΑ ΣΤΡΑΤΟΥ

VΙΙΙ Μεραρχία

Ουδέν

XV Μεραρχία

2)     Την 01.00 ώραν της 7/5 συμμορίται επετέθησαν κατά τμημάτων ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ (Ν.3206) επίθεσις απεκρούσθη, των συμμοριτών συμπτυχθέντων προς υψ.1392 ΠΑΝΟΥΚΛΑ (Ν.2906) Δ/κώς ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ 2 χλμ. Απώλειαι συμμοριτών παρουσιάσθη 1, ημετέρων τραυματίαι 2, ανευρέθη ιματισμός και πυρομαχικά.

3)     Νύκτα 7/8-6-47 τμήματα ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ εβλήθησαν δι’ αυτομάτων από τας αντηρίδας ΠΑΝΟΥΚΛΑΣ, παρουσιάσθη 1 συμμορίτης όστις ον ανέφερεν ότι κατά την επίθεσιν εις ΝΕΑΠΟΛΙΝ (23/24-5-47) (δελ.222) οι συμμορίται είχον 4 νεκρούς και 8 τραυματίας. Ομοίως κατά τον αγώνα της 4ης και 5ης τρέχοντος περί ΔΑΣΥΛΙΟΝ – ΔΙΛΟΦΟΝ ΝΑ. ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ οι συμμορίται είχον 3 νεκρούς και 10 τραυματίας.

4)     Την 02.00 ώραν της 8/6 ισχυραί δυνάμεις συμμοριτών μετά 2 όλμων και πολλών αυτομάτων προσέβαλον τα τμήματα τα ευρισκόμενα εις υψ.1585 (Ν.1936) ΒΔ. ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ 8 χλμ. Επιθέσις διήρκησεν επί 2ωρον, τη επεμβάσει πυρ/κού οι συμμορίται συνεπτύχθησαν προς ΓΙΑΝΝΟΧΩΡΙ (Ν.1636) ΒΔ. ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ  περί τα 10 χλμ. Απώλειαι συμμοριτών νεκροί ε.2 ημετέρων τραυματίαι 4. Απεστάλησαν ενισχύσεις προς δίωξιν των συμμοριτών.

5)     Την 04.00 ώραν της 8/6 80μελής συμμορία προσέβαλλεν ΡΟΔΙΑΝ (Σ.7499) ΒΔ. ΓΡΕΒΕΝΩΝ 10 χλμ. Το εκεί ευρισκόμενον απόσπασμα Χωρ/κης συνεπτύχθη προς ΓΡΕΒΕΝΑ.

Απώλεια ημετέρων 1 νεκρός χωρ/λαξ αγνοούμενοι 2, συμμοριτών ανεξακρίβωτοι.

Εις ΚΑΛΟΝΗΝ (Ν.3500) παρεδόθη 1 και συνελήφθησαν 2.

Δελτίον Στρατιωτικής Καταστάσεως και Πληροφοριών της 8-6-1947

ΘΕΜΑ: Δελτίον Στρατιωτικής Καταστάσεως και Πληροφοριών της 8-6-47.-

ΙΙ.-       Β΄ ΣΩΜΑ ΣΤΡΑΤΟΥ

ΧV Μεραρχία

3)     505 Τάγμα πρωίαν 6/6 ήχθη εις ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΝ, συμμορίται συνεπτύχθησαν επί υψωμ. 1119. Παρεδόθησαν 2 συμμορίται.

Δελτίον Στρατιωτικής Καταστάσεως και Πληροφοριών της 7-6-1947,Β’ΣΣ/15 ΜΕΡΑΡΧΙΑ

ΘΕΜΑ: Δελτίον Στρατιωτικής Καταστάσεως και Πληροφοριών της 7-6-47.-

ΙΙ.-       Β΄ ΣΩΜΑ ΣΤΡΑΤΟΥ

XV Μεραρχία

7)     Το εσπέρας 5/6 τμήματος του 505 Τάγματος ανατρέψαντα τους συμμορίτας εκ περιοχής ΔΑΣΥΛΙΟΥ ήχθησαν επί της γραμμής :      Υψ.119 (ΒΑΡΕΝΤΣΑ) – ΠΡΟΦ. ΗΛΙΑΣ ΝΑ. ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ 2-3 χλμ. Απώλειαι συμμοριτών νεκροί ε. 7. Τραυματίαι 15 (κατά διήμερον αγώνα 4 και 5/6-47).

8)     Την 6/6 τμήμα του 575 Τάγματος κινούμενον συνεπλάκη μετά συμμοριτών εις υψώματα Νοτίως ΠΕΝΤΑΒΡΥΣΟΥ (Ν.3336) Δ/κως ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ 10 χλμ. Απώλειαι ημετέρων νεκροί 2 οπλίται, τραυματίαι 2 (1 αξ/κός) αγνοούμενοι 4. Υπέστη βλάβας εν αυτοκίνητον. Συμμοριτών νεκροί 2. Απεστάλησαν ενισχύσεις και προσεβλήθησαν θέσεις συμμοριτών διά βολής πυρ/κού.

Δελτίο Στρατιωτικής Καταστάσεως και Πληροφοριών της 6-6-47

ΘΕΜΑ  : Δελτίον Στρατιωτικής Καταστάσεως και Πληροφοριών της 6-6-47.-

ΙΙ.-      Β΄ ΣΩΜΑ ΣΤΡΑΤΟΥ

VIII Μεραρχία

Ουδέν
ΧV Μεραρχία
2)     Από πρωίας 4ης τρεχ. 505 Τάγμα ενεργεί από ΜΕΓΑΡΩΝ (Σ.4296) προς ΚΑΛΟΝΗΝ (Ν.37.00) – ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΝ (Σ.3206). Συνήντησεν αντιστάσεις α) εις ΚΑΛΟΝΗΝ ας ανέτρεψεν, β) εις ΔΑΣΥΛΙΟΝ (Ν.3503) αμφότερα ΝΑ.  ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ, κατόπιν 6ώρου αγώνος και τη επεμβάσει αεροπορίας συμμορίται ανατραπέντες, συνεπτύχθησαν προς ΔΙΛΟΦΟΝ (ΝΑ. ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ). Τμήματα εσπέραν 4/6 κατέλαβον την γραμμήν: (Ν.3503) Β ΔΑΣΥΛΙΟΥ – (Ν.3701) ΒΔ. ΚΑΛΟΝΗΣ – (Ν.3703) ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ.
Από πρωίας 5/6 συνεχίσθη κίνησις προς ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΝ. Κατ’ εξερεύνησιν υπολοίπου περιοχής παρουσιάσθησαν 6 συμμορίται.

Δελτίον Στρατιωτικής Καταστάσεως και Πληροφοριών αρ.207 της 11/5/1947, ΓΕΣ/Α1

ΘΕΜΑ Δελτίον Στρατιωτικής Καταστάσεως και Πληροφοριών της 11-5-47, υπ’ αύξ. αριθ. 207.- ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝΑΠΟΡΡΗΤΟΝ
ΒΣΤ 902/11-5-47
Υ.Σ. – ΓΕΣ /Α1/ΙΙ
ΑΡΙΘ. ΑΠ. 5227

Ι.-        Α΄ ΣΩΜΑ ΣΤΡΑΤΟΥ

Ο υ δ έ ν

ΙΙ.-      Β΄ ΣΩΜΑ ΣΤΡΑΤΟΥ

1)     Γεγονότα ΠΙΣΣΟΔΕΡΙΟΥ – ΜΙΚΡΟΛΙΜΝΗΣ.

Την 0500 ην ώραν της 8ης τρέχοντος δύναμις συμμοριτών ανερχομένη εις 350 προσέβαλεν τον Σταθμόν Χωρ/κής ΜΙΚΡΟΛΙΜΝΗΣ (Ν.3567) και εισήλθεν εις το χωρίον. Εκ της δυνάμεως του Σταθμού Νεκροί 2, τραυματίαι 4 αγνοούμενοι 5.

Ενισχύσεις κινηθείσαι από ΛΕΥΚΩΝΟΣ (Ν.3872) και ΑΝΤΑΡΤΙΚΟΥ (Ν.4368) προσέκρουσαν εις ισχυράς αντιστάσεις συμμοριτών Νοτίως ΓΡΑΝΙΤΗ (Ν.368705), ομοίως ετέρα 300μελής συμμορία επετέθη κατά ΠΙΣΣΟΔΕΡΙΟΥ και ΑΝΤΑΡΤΙΚΟΥ. Ενισχύσεις εξ άλλου εκ ΦΛΩΡΙΝΗΣ κινηθείσαι πρός ΠΙΣΣΟΔΕΡΙ προσέκρουσαν και αύται εις ισχυράς αντιστάσεις παρά την ΒΙΓΛΑΝ – ΠΙΣΣΟΔΕΡΙΟΥ (Ν.485690) ένθα επηκολούθησεν σκληρός αγών εκ του συστάδην μέχρι της 22:00 ώρας ότε οι συμμορίται συνεπτύχθησαν πρός ΤΡΙΒΟΥΝΟΝ (Ν.5165) κειμένου Ν. ΝΑ. του χώρου συμπλοκής περί τα 4 χιλμ. και ΒΟΤΣΑΡΑ (Ν.4375). Αι ενισχύσεις συνεχίσασαι την κίνησίν των πρωΐαν 9ης τρέχοντος έφθασαν εις ΛΕΥΚΩΝΑ την 09:30 ώραν. Οι συμμορίται τελικώς υπό την πίεσιν των τμημάτων συνεπτύχθησαν πρός ΣΦΗΚΑ (Ν.3863) εκ της περιοχής ΜΙΚΡΟΛΙΜΝΗΣ.

–       Νοτίως ΑΝΤΑΡΤΙΚΟΥ εσυνεχίσθη ο αγών καθ’ όλην την ημέραν της 9ης/5 εξελισσόμενος ευνοϊκώς. Εις τον αγώνα επενέβη και Φιλία αεροπορία.
Απώλειαι ΣΤΡΑΤΟΥ : Νεκροί 4, τραυματίαι 11, εν οις εις Υπολ/γός,                                                                    Αγνοούμενοι 18, επυρπολήθησαν 4 αυτοκίνητα, ηχρηστεύθησαν εν τεθωρακισμένον όχημα και υπέστη ελαφράς βλάβας έτερον. Αμφότερα ερυμουλκήθησαν υφ’ ημών εις ΦΛΩΡΙΝΑΝ.
Κατά την διάρκειαν του αγώνος και περί ώραν 15:00ην της 8/5 4κινητήριον αεροσκάφος ξένης εθνικότητος υπερέπτη της περιοχής ΜΙΚΡΟΛΙΜΝΗΣ ΛΕΥΚΩΝΟΣ.

2)     Την 10/5 τμήματα εκ ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ κινθηέντα εμάχοντο καθ’ όλην την ημέραν μετά συμμοριτών κατεχόντων υψώματα αμέσως ΝΑ. ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ, τελικώς απέκοψαν τους συμμορίτας πρός Νότον και εξηκολούθησαν την κίνησίν των πρός Νοτιοανατολάς.
Απώλειαι συμμοριτών:  Νεκροί 10, τραυματίαι 4, Συλληφθέντες αυτοαμύνης 21.
Απώλειαι ημετέρων:  Νεκροί 2 εξ ων εις ανθ/γός ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ , τραυματίαι 1.

3)     36η Ταξιαρχία συνεχίζει εξερεύνησιν περιοχής της.
ΙΙΙ.-     Γ’.ΣΩΜΑ ΣΤΡΑΤΟΥ

4)     Απόπειρα διαβάσεως ΑΛΙΑΚΜΩΝΟΣ υπό συμμοριτών εματαιώθη υπό ημετέρων τμημάτων.

5)     Εις Β.Α/κήν πλευράν ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ήρξατο τοπική επιχείρησις την 10ην/5. Μετέχουν 11 Λόχοι Χωρ/κής. Εις (Ρ.6027) συμπλοκή μετά συμμορίας παρά την ΣΤΡΑΤΟΝΙΚΗΝ. Συμμορία διελύθη.
–       Ημέτερον αεροπλάνον εβλήθη διά πυροβολισμών από (Ο.3105) Δ. ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ περί τα 20 χιλιόμετρα.

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΜΜΟΡΙΑΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ
Α. και Β. ΣΩΜΑΤΑ ΣΤΡΑΤΟΥ
Ως δελτίον υπ’ αρίθ. 206/10-5-47
Δ’. ΣΩΜΑ ΣΤΡΑΤΟΥ
–       ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΕΜΦΑΝΙΣΙΣ 100 ΜΕΛΟΥΣ ΣΥΜΜΟΡΙΑΣ ΕΙΣ ΠΕΡΙΟΧΗΝ ΣΙΔΗΝΕΡΟ (F.0218) ΒΔ. ΔΡΑΜΑΣ 20 χλμ. ΠΙΘΑΝΩΣ ΠΕΡΙ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΕΩΣ ΣΥΜΜΟΡΙΩΝ ΕΙΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΘΕΙΣΑΝ ΠΕΡΙΟΧΗΝ ΛΕΚΑΝΗΣ.
–       ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑΙ ΥΠΟ ΣΥΜΜΟΡΙΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΙΕΡΙΩΝ ΔΙΕΛΕΥΣΕΩΣ ΑΛΙΑΚΜΩΝΟΣ ΔΙΑ ΜΙΚΡΟ-ΟΜΑΔΩΝ. Η ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΑΥΤΗ ΠΑΡΕΧΕΙ ΤΗΝ ΕΝΤΥΠΩΣΙΝ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑΣ ΔΙΑΦΥΓΗΣ ΕΚ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΑΥΤΗΣ ΠΡΟΣ ΒΟΡΡΑΝ.
–       ΕΠΙΤΑΣΙΣ ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣ ΠΕΡΙΟΧΑΣ ΚΟΡΕΣΤΙΩΝ και ΠΑΪΚΟΥ.-

Η
Α1 ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΓΕΣ
Γ. ΛΑΜΑΡΗΣ
Συν/ρχης Πυρ/κού
ακριβές αντίγραφον
Τ.Σ.Υ.

Δελτίο στρατιωτικής καταστάσεως, ΓΕΣ/ΔΕΠΙΧ/Β/23 Σεπ 1945

ΓΕΝΙΚΟΝ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ ΣΤΡΑΤΟΥ
Δ/ΣΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ Β΄
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. Α.Π. 5925

ΔΕΛΤΙΟΝ
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 23-7-45

Ι. ΑΣΔ ΣΤΕΡ. ΕΛΛΑΔΟΣ
α) Σ.Δ. ΛΑΜΙΑΣ: Συνελήφθησαν 2 άτομα κατηγορούμενα δι’ αξιοποίνους πράξεις και 6 Ιταλοί στρατιώται παραδοθέντες εις Βρεττανικάς Αρχάς.
ΙΙ. Α.Σ.Δ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
302 Τάγμα αναφέρει ότι χθες εγένετο εκταφή 20 πτωμάτων εκτελεσθέντων υπό ΕΛΑΣ έξωθι χωρίου ΝΕΟΧΩΡΙ (20 χιλ. ΝΑ. ΒΟΛΟΥ) την άνοιξιν 1944. Κατά την εκταφήν παρευρέθησαν Αστυνομικαί, Ιατροδικαστικαί και Στρατιωτικαί αρχαί ως και Άγγλοι Αξ/κοί. Τα πτώματα ευρέθησαν εν ημιαποσυνθέσει. 3 εκ των πτωμάτων διεπιστώθη ότι εξετελέσθησαν διά πελέκεως τα δε άλλα διά πυροβόλου όπλου εξ εγγυτάτης αποστάσεως. Εκ των εκταφέντων ανεγνωρίσθησαν υπό των συγγενών τα πτώματα των Αλαμάνου, Προέδρου χωρίου Συκής, Βαρουτσάκη μετά της συζύγου του, εξ Αφίσου και Ζαχαρίου εκ Νεοχωρίου. Συνέχεια

Δελτίο Στρατιωτικής καταστάσεως 3/7/1945, ΓΕΣ/ΔΕΠΙΧ/4 Ιουλ 1945

ΓΕΝΙΚΟΝ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ ΣΤΡΑΤΟΥ
Δ/σις ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ Β΄
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. Α.Π. 5713

ΔΕΛΤΙΟΝ
Στρατιωτικής Καταστάσεως 3ης Ιουλίου 45

Ι. ΑΝ.Σ.Δ. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ:
α) Σ.Δ. Λαμίας: Συνελήφθησαν 1 ιατρός, μία νοσοκόμος, και μία ιδιώτης, θεωρηθέντες υπεύθυνοι της απαγωγής του Σκλιά Γεωργ. εκ του Κρατικού νοσοκομείου (Δελτίον 28ης/6)
ΙΙ. ΑΣΔ Θεσσαλίας-Δυτ. Μακεδονίας:
Εις χωρίον ΤΥΡΝΑ (20 χιλ. Δ. Τρικκάλων) ανευρέθησαν 5 όπλα διάφορα 3 βαρέλια πετρελαίου.
Αποτέλεσμα εκκαθαριστικών επιχειρήσεων εις περιοχήν ΠΗΛΙΟΥ, υπήρξεν η ολοσχερής διάλυσις ομάδων ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΗ – ΖΕΡΒΑ, αμφοτέρων εγκληματιών, συνεργασθέντων μετά Γερμανών και κατακρεουργησάντων μέγαν αριθμόν Ελλήνων πολιτών.
Εις χείρας Εθν/κής περιήλθεν μεγάλος αριθμός πυρομαχικών και οπλισμού. Οι εγκληματίαι ούτοι ηγούντο αυτοκαλουμένων Εθνικών Ομάδων προς κάλυψιν εγκλημάτων.

ΙΙΙ. ΑΣΔ ΝΔ. ΕΛΛΑΔΟΣ:
Εις ΑΝΩ ΧΩΡΑΝ (35 χιλ. Ν.Α. Καρπενησίου) ανευρέθησαν: 48 τυφέκια γκρα, 2 τηλεφωνικοί πίνακες 12 και 8 Διευθύνσεων, 3 τηλέφωνα.
Υπό 108 Τάγματος Ηλείας ανευρέθησαν: 1 αυτόματον στεν, 5 τυφέκια, 4 χειροβομβίδες, 135 φυσίγγια τυφεκίου.
Εις ΑΠΙΔΙΑΝ Λακωνίας ανευρέθησαν: 10 νάρκαι ξηράς, 1 κιβώτιον πλήρες αντιαρματικών φυσιγ., 1 τυφέκιον και 1 πιστόλιον.
Τμήμα Εθν/κής ΠΕΤΑΛΙΔΙΟΥ (Μεσσηνίας) συνέλαβεν τρεις επικινδύνους εγκληματίας.

Εν Αθήναις τη 4η Ιουλίου 1945

Ο
ΑΡΧΗΓΟΣ
Διά την Ακρίβειαν Γ. ΔΡΟΜΑΖΟΣ
Τ.Σ.Υ. Αντ/γος

Δελτίο Στρατιωτικής Καταστάσεως/ΓΕΣ/ΔΕΠΙΧ/3-7-1945

ΓΕΝΙΚΟΝ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ ΣΤΡΑΤΟΥ
Δ/ΣΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ Β΄
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. Α.Π. 5713
Δ Ε Λ Τ Ι Ο Ν
Στρατιωτικής Καταστάσεως 3ης Ιουλίου 45
Ι. ΑΝ. Σ. Δ. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ:
α) Σ.Δ. Λαμίας: Συνελήφθησαν 1 ιατρός, μία νοσοκόμος, και μία ιδιώτης, θεωρηθέντες υπεύθυνοι της απαγωγής του Σκλιά Γεωργ. εκ του Κρατικού νοσοκομείου (Δελτίον 28ης/6)

ΙΙ. ΑΣΔ Θεσσαλίας-Δυτ. Μακεδονίας:

Εις χωρίον ΤΥΡΝΑ (20 χιλ. Δ. Τρικκάλων) ανευρέθησαν 5 όπλα διάφορα 3 βαρέλια πετρελαίου.

Αποτέλεσμα εκκαθαριστικών επιχειρήσεων εις περιοχήν ΠΗΛΙΟΥ, υπήρξεν η ολοσχερής διάλυσις ομάδων ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΗ – ΖΕΡΒΑ, αμφοτέρων εγκληματιών, συνεργασθέντων μετά Γερμανών και κατακρεουργησάντων μέγαν αριθμόν Ελλήνων πολιτών.

Εις χείρας Εθν/κής περιήλθεν μεγάλος αριθμός πυρομαχικών και οπλισμού.

Οι εγκληματίαι ούτοι ηγούντο αυτοκαλουμένων Εθνικών Ομάδων προς κάλυψιν εγκλημάτων.

ΙΙΙ. ΑΣΔ ΝΔ. ΕΛΛΑΔΟΣ:

Εις ΑΝΩ ΧΩΡΑΝ (35 χιλ. Ν.Α. Καρπενησίου) ανευρέθησαν: 48 τυφέκια γκρα, 2 τηλεφωνικοί πίνακες 12 και 8 Διευθύνσεων, 3 τηλέφωνα.

Υπό 108 Τάγματος Ηλείας ανευρέθησαν: 1 αυτόματον στεν, 5 τυφέκια, 4 χειροβομβίδες, 135 φυσίγγια τυφεκίου.

Εις ΑΠΙΔΙΑΝ Λακωνίας ανευρέθησαν: 10 νάρκαι ξηράς, 1 κιβώτιον πλήρες αντιαρματικών φυσιγ., 1 τυφέκιον και 1 πιστόλιον.

Τμήμα Εθν/κής ΠΕΤΑΛΙΔΙΟΥ (Μεσσηνίας) συνέλαβεν τρεις επικινδύνους εγκληματίας.
Εν Αθήναις τη 4η Ιουλίου 1945
Ο
ΑΡΧΗΓΟΣ
Διά την Ακρίβειαν

Γ. ΔΡΟΜΑΖΟΣ

Δελτίο στρατιωτικής κατάστασης ΕΛΑΣ/8 ΜΕΡΑΡΧΙΑ, 21 Δεκ 1944

Νο 23
Ε.Π.Ε 632
Εξ. Επείγον
ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΟ
Ι – ΙΧ Μεραρχίας
21- ΧΙΙ-44   ώρα. 22.15
6.45 ώραν σήμερον τμήματά μας επετέθησαν από εκβολών Αράχθου μέχρι ΄Αρτας stop Κατόπιν λυσώδους αγώνος εχθρός ανετράπη stop Καταληφθέντων τμήματος κάμπου από εκβολών Αράχθου μέχρι Βαλαώρας stop Χωρίον Λίμηνι stop Επί υψώματος Βαλαώρας τμήμα τούτου μέχρι 200 μέτρα Νοτίως προφήτου Ηλία stop Μάχη λυσώδη καθ΄όλην την ημέραν stop Συνεχίζεται ευνοϊκώς stop Παραλειφθείσας υπό εχθρού εφεδρείας ΚΑΤΛΑΡΑ υποστίριξιν του υπό 4 πυρ/λων stop Και πλήθους όλμων stop Απώλειαι εχθρού σοβαραί stop Εκ των οποίων εξακριβωθείσαι stop Νεκροί εξήντα εν οις και δύο Ταγματάρχαι stop Τραυματίαι 150 stop Αιχμάλωτοι 162 εκ των οποίων 12 αξιωματικοί stop Λάφυρα stop Τρεις όλμοι ομαδικοί stop Δύο ατομικοί stop Δύο πολυβόλα stop Οκτώ οπλ/βόλα stop Εκατό τυφέκια stop και άφθονα πυρομαχικά stop Απώλειαι ημετέρων αναφερθείσαι μέχρι στιγμής νεκροί 20 stop τραυματίαι σαράντα stop Επί υπολοίπου τομέως Μεραρχίας αψιμαχία stop.

VIII Μεραρχία
Αυγερόπουλος
Ηρακλής

Δελτίο στρατιωτικής καταστάσεως, ΕΟΕΑ/24 Σεπ 1944

ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΟΡΕΙΝΗ ΕΛΛΑΣ
ΕΘΝΙΚΑΙ ΟΜΑΔΕΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΝΤΑΡΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΟΝ ΑΡΧΗΓΕΙΟΝ
ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ – ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΙΙΙον
αριθ. ΠΡΩΤ. 14.676

ΔΕΛΤΙΟΝ ΣΤΡΑΤ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 24/9/44

1) Τμήματα 24ου Συν/τος κατόπιν ισχυράς πιέσεως των οπισθοφυλακών του εχθρού κατέλαβον σήμερον 6ην ώραν την ΦΙΛΙΠΙΑΔΑ ΣΤΟΠ.
Έτερα τμήματα Ιου Τάγματος Γενικού Αρχηγείου προσέβαλον εχθρικόν τμήμα το οποίον έτρεψαν εις φυγήν εις περιοχήν Δυτ. ΚΛΕΙΣΟΥΡΑΣ ΣΤΟΠ.
2) Τμήμα Συν/τος Ξηροβουνίου εισέδυσεν την νύκτα της 22ας προς την 23ην τρεχ. εις τον Γερμανικόν καταυλισμόν παρά την γέφυραν ΖΗΤΑ αιφνιδιάσαν πλήρως τον εχθρόν ΣΤΟΠ.
Εχθρός διελύθη μετά μεγάλων απωλειών ΣΤΟΠ. Συνέχεια

Δελτίο στρατιωτικής καταστάσεως, ΕΟΕΑ/3ΓΡ/22 Σεπ 1944

Ε.Ο.Ε – Ε.Ο.Ε.Α.
ΓΕΝΙΚΟΝ ΑΡΧΗΓΕΙΟΝ
ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ-ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΙΙΙον
ΑΡ. ΠΡΩΤ.14.577

ΕΚΤΑΚΤΟΝ
ΔΕΛΤΙΟΝ ΣΤΡΑΤ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 22/9/44

1) 20.00 ώραν 21ης τρεχ. Μονάδες της 1ης Ταξιαρχίας και ΙΙΙ Μεραρχίας κατέλαβον και απηλευθέρωσαν την ΑΡΤΑΝ.
Σήμερον 5ην πρωινήν τμήματα ΕΛΑΣ προσέβαλον απροκλήτως ημέτερα Φυλάκια Ν.Α. ΑΡΤΗΣ δι’ αυτομάτων όπλων από Νότου, ως επίσης και διά πολυβόλων και όλμων από περιοχής ΠΕΤΑ, καίτοι εγκαίρως ΕΛΑΣ ειδοιποιήθη περί καταλήψεως και απελευθερώσεως ΑΡΤΗΣ υπό ημετέρων τμημάτων.
2) ΝΕΑ ΚΕΡΑΣΟΥΣ και περιοχή αμέσως Νοτ. ΦΙΛΙΠΙΑΔΟΣ κατελήφθησαν και απελευθερώθηκαν υπό τμημάτων 24ου Συντ/τος.
3) Σήμερον 5ην ώραν 65 Σύνταγμα επιτεθέν αιφνιδιαστικώς κατά ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΗΣ και μετα 3ωρον αγώνα κατελήφθη το Κάστρον της πόλεως όπου ήτο και η αμυντική προσπάθεια των Γερμανών. Συνέχεια