Δελτίον Στρατιωτικής Καταστάσεως και Πληροφοριών της 8-6-1947

ΘΕΜΑ: Δελτίον Στρατιωτικής Καταστάσεως και Πληροφοριών της 8-6-47.-

ΙΙ.-       Β΄ ΣΩΜΑ ΣΤΡΑΤΟΥ

ΧV Μεραρχία

3)     505 Τάγμα πρωίαν 6/6 ήχθη εις ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΝ, συμμορίται συνεπτύχθησαν επί υψωμ. 1119. Παρεδόθησαν 2 συμμορίται.

Advertisements

Δελτίον Στρατιωτικής Καταστάσεως και Πληροφοριών της 7-6-1947,Β’ΣΣ/15 ΜΕΡΑΡΧΙΑ

ΘΕΜΑ: Δελτίον Στρατιωτικής Καταστάσεως και Πληροφοριών της 7-6-47.-

ΙΙ.-       Β΄ ΣΩΜΑ ΣΤΡΑΤΟΥ

XV Μεραρχία

7)     Το εσπέρας 5/6 τμήματος του 505 Τάγματος ανατρέψαντα τους συμμορίτας εκ περιοχής ΔΑΣΥΛΙΟΥ ήχθησαν επί της γραμμής :      Υψ.119 (ΒΑΡΕΝΤΣΑ) – ΠΡΟΦ. ΗΛΙΑΣ ΝΑ. ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ 2-3 χλμ. Απώλειαι συμμοριτών νεκροί ε. 7. Τραυματίαι 15 (κατά διήμερον αγώνα 4 και 5/6-47).

8)     Την 6/6 τμήμα του 575 Τάγματος κινούμενον συνεπλάκη μετά συμμοριτών εις υψώματα Νοτίως ΠΕΝΤΑΒΡΥΣΟΥ (Ν.3336) Δ/κως ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ 10 χλμ. Απώλειαι ημετέρων νεκροί 2 οπλίται, τραυματίαι 2 (1 αξ/κός) αγνοούμενοι 4. Υπέστη βλάβας εν αυτοκίνητον. Συμμοριτών νεκροί 2. Απεστάλησαν ενισχύσεις και προσεβλήθησαν θέσεις συμμοριτών διά βολής πυρ/κού.

Δελτίο Στρατιωτικής Καταστάσεως και Πληροφοριών της 6-6-47

ΘΕΜΑ  : Δελτίον Στρατιωτικής Καταστάσεως και Πληροφοριών της 6-6-47.-

ΙΙ.-      Β΄ ΣΩΜΑ ΣΤΡΑΤΟΥ

VIII Μεραρχία

Ουδέν
ΧV Μεραρχία
2)     Από πρωίας 4ης τρεχ. 505 Τάγμα ενεργεί από ΜΕΓΑΡΩΝ (Σ.4296) προς ΚΑΛΟΝΗΝ (Ν.37.00) – ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΝ (Σ.3206). Συνήντησεν αντιστάσεις α) εις ΚΑΛΟΝΗΝ ας ανέτρεψεν, β) εις ΔΑΣΥΛΙΟΝ (Ν.3503) αμφότερα ΝΑ.  ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ, κατόπιν 6ώρου αγώνος και τη επεμβάσει αεροπορίας συμμορίται ανατραπέντες, συνεπτύχθησαν προς ΔΙΛΟΦΟΝ (ΝΑ. ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ). Τμήματα εσπέραν 4/6 κατέλαβον την γραμμήν: (Ν.3503) Β ΔΑΣΥΛΙΟΥ – (Ν.3701) ΒΔ. ΚΑΛΟΝΗΣ – (Ν.3703) ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ.
Από πρωίας 5/6 συνεχίσθη κίνησις προς ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΝ. Κατ’ εξερεύνησιν υπολοίπου περιοχής παρουσιάσθησαν 6 συμμορίται.

Δελτίον Στρατιωτικής Καταστάσεως και Πληροφοριών αρ.207 της 11/5/1947, ΓΕΣ/Α1

ΘΕΜΑ Δελτίον Στρατιωτικής Καταστάσεως και Πληροφοριών της 11-5-47, υπ’ αύξ. αριθ. 207.- ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝΑΠΟΡΡΗΤΟΝ
ΒΣΤ 902/11-5-47
Υ.Σ. – ΓΕΣ /Α1/ΙΙ
ΑΡΙΘ. ΑΠ. 5227

Ι.-        Α΄ ΣΩΜΑ ΣΤΡΑΤΟΥ

Ο υ δ έ ν

ΙΙ.-      Β΄ ΣΩΜΑ ΣΤΡΑΤΟΥ

1)     Γεγονότα ΠΙΣΣΟΔΕΡΙΟΥ – ΜΙΚΡΟΛΙΜΝΗΣ.

Την 0500 ην ώραν της 8ης τρέχοντος δύναμις συμμοριτών ανερχομένη εις 350 προσέβαλεν τον Σταθμόν Χωρ/κής ΜΙΚΡΟΛΙΜΝΗΣ (Ν.3567) και εισήλθεν εις το χωρίον. Εκ της δυνάμεως του Σταθμού Νεκροί 2, τραυματίαι 4 αγνοούμενοι 5.

Ενισχύσεις κινηθείσαι από ΛΕΥΚΩΝΟΣ (Ν.3872) και ΑΝΤΑΡΤΙΚΟΥ (Ν.4368) προσέκρουσαν εις ισχυράς αντιστάσεις συμμοριτών Νοτίως ΓΡΑΝΙΤΗ (Ν.368705), ομοίως ετέρα 300μελής συμμορία επετέθη κατά ΠΙΣΣΟΔΕΡΙΟΥ και ΑΝΤΑΡΤΙΚΟΥ. Ενισχύσεις εξ άλλου εκ ΦΛΩΡΙΝΗΣ κινηθείσαι πρός ΠΙΣΣΟΔΕΡΙ προσέκρουσαν και αύται εις ισχυράς αντιστάσεις παρά την ΒΙΓΛΑΝ – ΠΙΣΣΟΔΕΡΙΟΥ (Ν.485690) ένθα επηκολούθησεν σκληρός αγών εκ του συστάδην μέχρι της 22:00 ώρας ότε οι συμμορίται συνεπτύχθησαν πρός ΤΡΙΒΟΥΝΟΝ (Ν.5165) κειμένου Ν. ΝΑ. του χώρου συμπλοκής περί τα 4 χιλμ. και ΒΟΤΣΑΡΑ (Ν.4375). Αι ενισχύσεις συνεχίσασαι την κίνησίν των πρωΐαν 9ης τρέχοντος έφθασαν εις ΛΕΥΚΩΝΑ την 09:30 ώραν. Οι συμμορίται τελικώς υπό την πίεσιν των τμημάτων συνεπτύχθησαν πρός ΣΦΗΚΑ (Ν.3863) εκ της περιοχής ΜΙΚΡΟΛΙΜΝΗΣ.

–       Νοτίως ΑΝΤΑΡΤΙΚΟΥ εσυνεχίσθη ο αγών καθ’ όλην την ημέραν της 9ης/5 εξελισσόμενος ευνοϊκώς. Εις τον αγώνα επενέβη και Φιλία αεροπορία.
Απώλειαι ΣΤΡΑΤΟΥ : Νεκροί 4, τραυματίαι 11, εν οις εις Υπολ/γός,                                                                    Αγνοούμενοι 18, επυρπολήθησαν 4 αυτοκίνητα, ηχρηστεύθησαν εν τεθωρακισμένον όχημα και υπέστη ελαφράς βλάβας έτερον. Αμφότερα ερυμουλκήθησαν υφ’ ημών εις ΦΛΩΡΙΝΑΝ.
Κατά την διάρκειαν του αγώνος και περί ώραν 15:00ην της 8/5 4κινητήριον αεροσκάφος ξένης εθνικότητος υπερέπτη της περιοχής ΜΙΚΡΟΛΙΜΝΗΣ ΛΕΥΚΩΝΟΣ.

2)     Την 10/5 τμήματα εκ ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ κινθηέντα εμάχοντο καθ’ όλην την ημέραν μετά συμμοριτών κατεχόντων υψώματα αμέσως ΝΑ. ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ, τελικώς απέκοψαν τους συμμορίτας πρός Νότον και εξηκολούθησαν την κίνησίν των πρός Νοτιοανατολάς.
Απώλειαι συμμοριτών:  Νεκροί 10, τραυματίαι 4, Συλληφθέντες αυτοαμύνης 21.
Απώλειαι ημετέρων:  Νεκροί 2 εξ ων εις ανθ/γός ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ , τραυματίαι 1.

3)     36η Ταξιαρχία συνεχίζει εξερεύνησιν περιοχής της.
ΙΙΙ.-     Γ’.ΣΩΜΑ ΣΤΡΑΤΟΥ

4)     Απόπειρα διαβάσεως ΑΛΙΑΚΜΩΝΟΣ υπό συμμοριτών εματαιώθη υπό ημετέρων τμημάτων.

5)     Εις Β.Α/κήν πλευράν ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ήρξατο τοπική επιχείρησις την 10ην/5. Μετέχουν 11 Λόχοι Χωρ/κής. Εις (Ρ.6027) συμπλοκή μετά συμμορίας παρά την ΣΤΡΑΤΟΝΙΚΗΝ. Συμμορία διελύθη.
–       Ημέτερον αεροπλάνον εβλήθη διά πυροβολισμών από (Ο.3105) Δ. ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ περί τα 20 χιλιόμετρα.

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΜΜΟΡΙΑΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ
Α. και Β. ΣΩΜΑΤΑ ΣΤΡΑΤΟΥ
Ως δελτίον υπ’ αρίθ. 206/10-5-47
Δ’. ΣΩΜΑ ΣΤΡΑΤΟΥ
–       ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΕΜΦΑΝΙΣΙΣ 100 ΜΕΛΟΥΣ ΣΥΜΜΟΡΙΑΣ ΕΙΣ ΠΕΡΙΟΧΗΝ ΣΙΔΗΝΕΡΟ (F.0218) ΒΔ. ΔΡΑΜΑΣ 20 χλμ. ΠΙΘΑΝΩΣ ΠΕΡΙ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΕΩΣ ΣΥΜΜΟΡΙΩΝ ΕΙΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΘΕΙΣΑΝ ΠΕΡΙΟΧΗΝ ΛΕΚΑΝΗΣ.
–       ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑΙ ΥΠΟ ΣΥΜΜΟΡΙΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΙΕΡΙΩΝ ΔΙΕΛΕΥΣΕΩΣ ΑΛΙΑΚΜΩΝΟΣ ΔΙΑ ΜΙΚΡΟ-ΟΜΑΔΩΝ. Η ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΑΥΤΗ ΠΑΡΕΧΕΙ ΤΗΝ ΕΝΤΥΠΩΣΙΝ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑΣ ΔΙΑΦΥΓΗΣ ΕΚ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΑΥΤΗΣ ΠΡΟΣ ΒΟΡΡΑΝ.
–       ΕΠΙΤΑΣΙΣ ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣ ΠΕΡΙΟΧΑΣ ΚΟΡΕΣΤΙΩΝ και ΠΑΪΚΟΥ.-

Η
Α1 ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΓΕΣ
Γ. ΛΑΜΑΡΗΣ
Συν/ρχης Πυρ/κού
ακριβές αντίγραφον
Τ.Σ.Υ.

Δελτίο στρατιωτικής καταστάσεως, ΓΕΣ/ΔΕΠΙΧ/Β/23 Σεπ 1945

ΓΕΝΙΚΟΝ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ ΣΤΡΑΤΟΥ
Δ/ΣΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ Β΄
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. Α.Π. 5925

ΔΕΛΤΙΟΝ
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 23-7-45

Ι. ΑΣΔ ΣΤΕΡ. ΕΛΛΑΔΟΣ
α) Σ.Δ. ΛΑΜΙΑΣ: Συνελήφθησαν 2 άτομα κατηγορούμενα δι’ αξιοποίνους πράξεις και 6 Ιταλοί στρατιώται παραδοθέντες εις Βρεττανικάς Αρχάς.
ΙΙ. Α.Σ.Δ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
302 Τάγμα αναφέρει ότι χθες εγένετο εκταφή 20 πτωμάτων εκτελεσθέντων υπό ΕΛΑΣ έξωθι χωρίου ΝΕΟΧΩΡΙ (20 χιλ. ΝΑ. ΒΟΛΟΥ) την άνοιξιν 1944. Κατά την εκταφήν παρευρέθησαν Αστυνομικαί, Ιατροδικαστικαί και Στρατιωτικαί αρχαί ως και Άγγλοι Αξ/κοί. Τα πτώματα ευρέθησαν εν ημιαποσυνθέσει. 3 εκ των πτωμάτων διεπιστώθη ότι εξετελέσθησαν διά πελέκεως τα δε άλλα διά πυροβόλου όπλου εξ εγγυτάτης αποστάσεως. Εκ των εκταφέντων ανεγνωρίσθησαν υπό των συγγενών τα πτώματα των Αλαμάνου, Προέδρου χωρίου Συκής, Βαρουτσάκη μετά της συζύγου του, εξ Αφίσου και Ζαχαρίου εκ Νεοχωρίου. Συνέχεια

Δελτίο Στρατιωτικής καταστάσεως 3/7/1945, ΓΕΣ/ΔΕΠΙΧ/4 Ιουλ 1945

ΓΕΝΙΚΟΝ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ ΣΤΡΑΤΟΥ
Δ/σις ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ Β΄
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. Α.Π. 5713

ΔΕΛΤΙΟΝ
Στρατιωτικής Καταστάσεως 3ης Ιουλίου 45

Ι. ΑΝ.Σ.Δ. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ:
α) Σ.Δ. Λαμίας: Συνελήφθησαν 1 ιατρός, μία νοσοκόμος, και μία ιδιώτης, θεωρηθέντες υπεύθυνοι της απαγωγής του Σκλιά Γεωργ. εκ του Κρατικού νοσοκομείου (Δελτίον 28ης/6)
ΙΙ. ΑΣΔ Θεσσαλίας-Δυτ. Μακεδονίας:
Εις χωρίον ΤΥΡΝΑ (20 χιλ. Δ. Τρικκάλων) ανευρέθησαν 5 όπλα διάφορα 3 βαρέλια πετρελαίου.
Αποτέλεσμα εκκαθαριστικών επιχειρήσεων εις περιοχήν ΠΗΛΙΟΥ, υπήρξεν η ολοσχερής διάλυσις ομάδων ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΗ – ΖΕΡΒΑ, αμφοτέρων εγκληματιών, συνεργασθέντων μετά Γερμανών και κατακρεουργησάντων μέγαν αριθμόν Ελλήνων πολιτών.
Εις χείρας Εθν/κής περιήλθεν μεγάλος αριθμός πυρομαχικών και οπλισμού. Οι εγκληματίαι ούτοι ηγούντο αυτοκαλουμένων Εθνικών Ομάδων προς κάλυψιν εγκλημάτων.

ΙΙΙ. ΑΣΔ ΝΔ. ΕΛΛΑΔΟΣ:
Εις ΑΝΩ ΧΩΡΑΝ (35 χιλ. Ν.Α. Καρπενησίου) ανευρέθησαν: 48 τυφέκια γκρα, 2 τηλεφωνικοί πίνακες 12 και 8 Διευθύνσεων, 3 τηλέφωνα.
Υπό 108 Τάγματος Ηλείας ανευρέθησαν: 1 αυτόματον στεν, 5 τυφέκια, 4 χειροβομβίδες, 135 φυσίγγια τυφεκίου.
Εις ΑΠΙΔΙΑΝ Λακωνίας ανευρέθησαν: 10 νάρκαι ξηράς, 1 κιβώτιον πλήρες αντιαρματικών φυσιγ., 1 τυφέκιον και 1 πιστόλιον.
Τμήμα Εθν/κής ΠΕΤΑΛΙΔΙΟΥ (Μεσσηνίας) συνέλαβεν τρεις επικινδύνους εγκληματίας.

Εν Αθήναις τη 4η Ιουλίου 1945

Ο
ΑΡΧΗΓΟΣ
Διά την Ακρίβειαν Γ. ΔΡΟΜΑΖΟΣ
Τ.Σ.Υ. Αντ/γος

Δελτίο Στρατιωτικής Καταστάσεως/ΓΕΣ/ΔΕΠΙΧ/3-7-1945

ΓΕΝΙΚΟΝ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ ΣΤΡΑΤΟΥ
Δ/ΣΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ Β΄
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. Α.Π. 5713
Δ Ε Λ Τ Ι Ο Ν
Στρατιωτικής Καταστάσεως 3ης Ιουλίου 45
Ι. ΑΝ. Σ. Δ. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ:
α) Σ.Δ. Λαμίας: Συνελήφθησαν 1 ιατρός, μία νοσοκόμος, και μία ιδιώτης, θεωρηθέντες υπεύθυνοι της απαγωγής του Σκλιά Γεωργ. εκ του Κρατικού νοσοκομείου (Δελτίον 28ης/6)

ΙΙ. ΑΣΔ Θεσσαλίας-Δυτ. Μακεδονίας:

Εις χωρίον ΤΥΡΝΑ (20 χιλ. Δ. Τρικκάλων) ανευρέθησαν 5 όπλα διάφορα 3 βαρέλια πετρελαίου.

Αποτέλεσμα εκκαθαριστικών επιχειρήσεων εις περιοχήν ΠΗΛΙΟΥ, υπήρξεν η ολοσχερής διάλυσις ομάδων ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΗ – ΖΕΡΒΑ, αμφοτέρων εγκληματιών, συνεργασθέντων μετά Γερμανών και κατακρεουργησάντων μέγαν αριθμόν Ελλήνων πολιτών.

Εις χείρας Εθν/κής περιήλθεν μεγάλος αριθμός πυρομαχικών και οπλισμού.

Οι εγκληματίαι ούτοι ηγούντο αυτοκαλουμένων Εθνικών Ομάδων προς κάλυψιν εγκλημάτων.

ΙΙΙ. ΑΣΔ ΝΔ. ΕΛΛΑΔΟΣ:

Εις ΑΝΩ ΧΩΡΑΝ (35 χιλ. Ν.Α. Καρπενησίου) ανευρέθησαν: 48 τυφέκια γκρα, 2 τηλεφωνικοί πίνακες 12 και 8 Διευθύνσεων, 3 τηλέφωνα.

Υπό 108 Τάγματος Ηλείας ανευρέθησαν: 1 αυτόματον στεν, 5 τυφέκια, 4 χειροβομβίδες, 135 φυσίγγια τυφεκίου.

Εις ΑΠΙΔΙΑΝ Λακωνίας ανευρέθησαν: 10 νάρκαι ξηράς, 1 κιβώτιον πλήρες αντιαρματικών φυσιγ., 1 τυφέκιον και 1 πιστόλιον.

Τμήμα Εθν/κής ΠΕΤΑΛΙΔΙΟΥ (Μεσσηνίας) συνέλαβεν τρεις επικινδύνους εγκληματίας.
Εν Αθήναις τη 4η Ιουλίου 1945
Ο
ΑΡΧΗΓΟΣ
Διά την Ακρίβειαν

Γ. ΔΡΟΜΑΖΟΣ

Δελτίο στρατιωτικής κατάστασης ΕΛΑΣ/8 ΜΕΡΑΡΧΙΑ, 21 Δεκ 1944

Νο 23
Ε.Π.Ε 632
Εξ. Επείγον
ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΟ
Ι – ΙΧ Μεραρχίας
21- ΧΙΙ-44   ώρα. 22.15
6.45 ώραν σήμερον τμήματά μας επετέθησαν από εκβολών Αράχθου μέχρι ΄Αρτας stop Κατόπιν λυσώδους αγώνος εχθρός ανετράπη stop Καταληφθέντων τμήματος κάμπου από εκβολών Αράχθου μέχρι Βαλαώρας stop Χωρίον Λίμηνι stop Επί υψώματος Βαλαώρας τμήμα τούτου μέχρι 200 μέτρα Νοτίως προφήτου Ηλία stop Μάχη λυσώδη καθ΄όλην την ημέραν stop Συνεχίζεται ευνοϊκώς stop Παραλειφθείσας υπό εχθρού εφεδρείας ΚΑΤΛΑΡΑ υποστίριξιν του υπό 4 πυρ/λων stop Και πλήθους όλμων stop Απώλειαι εχθρού σοβαραί stop Εκ των οποίων εξακριβωθείσαι stop Νεκροί εξήντα εν οις και δύο Ταγματάρχαι stop Τραυματίαι 150 stop Αιχμάλωτοι 162 εκ των οποίων 12 αξιωματικοί stop Λάφυρα stop Τρεις όλμοι ομαδικοί stop Δύο ατομικοί stop Δύο πολυβόλα stop Οκτώ οπλ/βόλα stop Εκατό τυφέκια stop και άφθονα πυρομαχικά stop Απώλειαι ημετέρων αναφερθείσαι μέχρι στιγμής νεκροί 20 stop τραυματίαι σαράντα stop Επί υπολοίπου τομέως Μεραρχίας αψιμαχία stop.

VIII Μεραρχία
Αυγερόπουλος
Ηρακλής

Δελτίο στρατιωτικής καταστάσεως, ΕΟΕΑ/24 Σεπ 1944

ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΟΡΕΙΝΗ ΕΛΛΑΣ
ΕΘΝΙΚΑΙ ΟΜΑΔΕΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΝΤΑΡΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΟΝ ΑΡΧΗΓΕΙΟΝ
ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ – ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΙΙΙον
αριθ. ΠΡΩΤ. 14.676

ΔΕΛΤΙΟΝ ΣΤΡΑΤ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 24/9/44

1) Τμήματα 24ου Συν/τος κατόπιν ισχυράς πιέσεως των οπισθοφυλακών του εχθρού κατέλαβον σήμερον 6ην ώραν την ΦΙΛΙΠΙΑΔΑ ΣΤΟΠ.
Έτερα τμήματα Ιου Τάγματος Γενικού Αρχηγείου προσέβαλον εχθρικόν τμήμα το οποίον έτρεψαν εις φυγήν εις περιοχήν Δυτ. ΚΛΕΙΣΟΥΡΑΣ ΣΤΟΠ.
2) Τμήμα Συν/τος Ξηροβουνίου εισέδυσεν την νύκτα της 22ας προς την 23ην τρεχ. εις τον Γερμανικόν καταυλισμόν παρά την γέφυραν ΖΗΤΑ αιφνιδιάσαν πλήρως τον εχθρόν ΣΤΟΠ.
Εχθρός διελύθη μετά μεγάλων απωλειών ΣΤΟΠ. Συνέχεια

Δελτίο στρατιωτικής καταστάσεως, ΕΟΕΑ/3ΓΡ/22 Σεπ 1944

Ε.Ο.Ε – Ε.Ο.Ε.Α.
ΓΕΝΙΚΟΝ ΑΡΧΗΓΕΙΟΝ
ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ-ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΙΙΙον
ΑΡ. ΠΡΩΤ.14.577

ΕΚΤΑΚΤΟΝ
ΔΕΛΤΙΟΝ ΣΤΡΑΤ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 22/9/44

1) 20.00 ώραν 21ης τρεχ. Μονάδες της 1ης Ταξιαρχίας και ΙΙΙ Μεραρχίας κατέλαβον και απηλευθέρωσαν την ΑΡΤΑΝ.
Σήμερον 5ην πρωινήν τμήματα ΕΛΑΣ προσέβαλον απροκλήτως ημέτερα Φυλάκια Ν.Α. ΑΡΤΗΣ δι’ αυτομάτων όπλων από Νότου, ως επίσης και διά πολυβόλων και όλμων από περιοχής ΠΕΤΑ, καίτοι εγκαίρως ΕΛΑΣ ειδοιποιήθη περί καταλήψεως και απελευθερώσεως ΑΡΤΗΣ υπό ημετέρων τμημάτων.
2) ΝΕΑ ΚΕΡΑΣΟΥΣ και περιοχή αμέσως Νοτ. ΦΙΛΙΠΙΑΔΟΣ κατελήφθησαν και απελευθερώθηκαν υπό τμημάτων 24ου Συντ/τος.
3) Σήμερον 5ην ώραν 65 Σύνταγμα επιτεθέν αιφνιδιαστικώς κατά ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΗΣ και μετα 3ωρον αγώνα κατελήφθη το Κάστρον της πόλεως όπου ήτο και η αμυντική προσπάθεια των Γερμανών. Συνέχεια

Δελτίο στρατιωτικής καταστάσεως, ΕΟΕΑ/3ΕΓ/18 Σεπ 1944

Ε.Ο.Ε.-Ε.Ο.Ε.Α.
ΓΕΝΙΚΟΝ ΑΡΧΗΓΕΙΟΝ
ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ – ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΙΙΙον
ΑΡ. ΠΡΩΤ.14.528

ΔΕΛΤΙΟΝ ΣΤΡΑΤ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 18/9/44

1) Εις τομέα Χ Μεραρχίας εχθρός καθ’ όλην την ημέραν έβαλλεν κατ’ αραιά διαστήματα εναντίον θέσεων τμημάτων μας και κατά της ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ. Ημέτερον Πυροβολικόν έβαλεν κατά θέσεων του. Επί της οδού ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΗΣ-ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ δεν εγένοντο κινήσεις.
2) Επί τομέα VΙΙΙ Μεραρχίας εχθρός από Νοτίας παρυφής πόλεως ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ έβαλεν διά βαρέος Πυρ/κού κατά θέσεων μας εις Μεγάλην Τσούκαν και Μάρμαρα.
3) Εις τομέα ΙΧης Μεραρχίας τμήματα της επαφής ανήλθον επί υψωμάτων ΚΑΣΤΡΙ και Ν. και Α. ΚΑΣΤΡΙ. Συνέχεια

Δελτίο στρατιωτικής καταστάσεως, ΕΟΕΑ/3ΕΓ/16 Σεπ 1944 0900

Ε.Ο.Ε.-Ε.Ο.Ε.Α.
ΓΕΝΙΚΟΝ ΑΡΧΗΓΕΙΟΝ

ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ- ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΙΙΙον

ΑΡ. ΠΡΩΤ.14.671

ΕΚΤΑΚΤΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ ΣΤΡΑΤ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
16/9/44

Χθές 10ην πρωϊνήν τμήματα Γενικού Αρχηγείου κατέλαβον την ΠΡΕΒΕΖΑΝ. Η Ελληνική σημαία κυματίζει πάλιν εις Φρούριον Αγίου Ανδρέου.
Η πόλις σημαιοστόλιστος ολόκληρος.

Σ.Δ.Γ.Α. 16/9/44 ώρα 09.00’
Ο
Γενικός Αρχηγός
Ν. ΖΕΡΒΑΣ

Διά την Ακρίβειαν
το ΙΙΙ Γραφείον
Τ.Σ.Υ.

Δελτίο στρατιωτικής καταστάσεως, ΕΟΕΑ/3ΕΓ/14 Σεπ 1944 0400

Ε.Ο.Ε.- Ε.Ο.Ε.Α
ΓΕΝΙΚΟΝ ΑΡΧΗΓΕΙΟΝ-ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ

ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΙΙΙον

ΑΡ. ΠΡΩΤ. 14.513

Ε Κ Τ Α Κ Τ Ο Ν
Δ Ε Λ Τ Ι Ο Ν Σ Τ Ρ Α Τ. Κ Α Τ Α Σ Τ Α Σ Ε Ω Σ
14/9/44 ώρα 04.00’

Τμήματα ΙXης Μεραρχίας αποβιβασθέντα εις νήσον ΛΕΥΚΑΔΑ 10ην τρέχ. κατέλαβον την 12ην του ιδίου και ώραν 19ην κατόπιν σκληράς μάχης σώμα προς σώμα την πόλιν Λευκάδα.
Γερμανική φρουρά εξουδετερώθη ολόκληρος εκτός ελαχίστων διαφυγόντων διά πλοιαρίων προς Νότον ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΗΜΑΙΑ υψώθη επί φρουρίου ΛΕΥΚΑΔΟΣ
Ολόκληρος η νήσος απηλευθερώθη. Περιήλθον εις χείρας μας 2 πυροβόλα των 6.5, 2 αντιαεροπορικά πυροβόλα, 8 βαρέα πολυβόλα, 3 όλμοι, άφθονον πολεμικόν υλικό ως και διάφορα άλλα υλικά.

Σ.Δ.Γ.Α. 14/9/44 ώρα 0400’
Ο
Γενικός Αρχηγός
Ν. ΖΕΡΒΑΣ
Διά την ακρίβεια
το ΙΙΙ Γραφείον

AEA_19440914

Δελτίο στρατιωτικής καταστάσεως, ΕΟΕΑ/3ΕΓ/9 Σεπ 1944

Ε.Ο.Ε. – Ε.Ο.Ε.Α.
ΓΕΝ. ΑΡΧΗΓΕΙΟΝ
ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ – ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΙΙΙον
ΑΡ. ΠΡΩΤ. 14.067

ΔΕΛΤΙΟΝ ΣΤΡΑΤ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 9/9/44

Εις όλα τα σημεία της περιοχής μας αι Γερμανικαί δυνάμεις προσβάλλονται υπό των γενναίων ανδρών μας με καταστρεπτικά αποτελέσματα δι’ αυτάς.
1) Επί της οδού ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ-ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΗΣ.
23ην ώραν χθές εχθρική φάλαγξ πεζικού και διτρόχων προσβληθείσα παρά ΒΡΑΤΙΛΑΝ υπό τμημάτων του 28ου Συν/τος, και αιφνιδιασθείσα διεσκορπίσθη μετά μεγάλων απωλειών μη εξακριβωθεισών, λόγω σκότους. Εχθρός αντέδρασεν και διά Πυρ/κού εκ ΜΕΝΙΝΑΣ.
Εχθρός έβαλλεν καθ’ όλην την ημέραν της σήμερον και κατά διαστήματα διά Πυρ/κού και όλμων εις τους τομείς Χ και VIII Μεραρχιών. Ημέτερα τμήματα απήντησαν δι’ όλμων και Πυρ/κού ευστόχως. Συνέχεια

Δελτίο στρατιωτικής καταστάσεως, ΕΟΕ-ΟΕΑ/4 Σεπ 1944

ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΟΡΕΙΝΗ ΕΛΛΑΣ
ΚΑΙ ΟΜΑΔΕΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΝΤΑΡΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΟΝ ΑΡΧΗΓΕΙΟΝ
ΕΠΙΤΕΛΙΟΝ-Γραφ.ΙΙΙον
ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ.13915

ΔΕΛΤΙΟΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 4.9.44

Συνεχίσθη συστηματική εξόντωσις του εχθρού ΣΤΟΠ.
Άπασαι οδοί Ηπείρου εκλείσθησαν υπό γενναίων Τμημάτων μας ΣΤΟΠ. Επί τετραήμερον Τμήματά μας χωρίς ανάπαυσιν κτυπώσιν τους Γερμανούς ΣΤΟΠ
1. Οδός ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ-ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΗΣ ΣΤΟΠ 02.30 ώραν Τμήματα 15 Συντ/τος προσέβαλον αιφνηδιαστικώς Γερμανικήν φάλαγγα 25 αυτοκινήτων κατευθυνομένων προς ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΝ ΣΤΟΠ 10 αυτοκίνητα κατεστράφησαν των λοιπών αναγκασθέντων επιστρέψωσιν εις ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΣΤΟΠ Απώλειαι εχθρού δεν εξηκριβώθησαν ΣΤΟΠ.
ΕΙΣ ΜΕΝΙΝΑΝ ανταλλαγή πυρών πυρ-κού και όλμων Γερμανών και 16 Συ/τος ΣΤΟΠ.
2. Οδός ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ-ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΟΣ ΣΤΟΠ Συνέχεια

Δελτίο πληροφοριών (ΓΕΡ), 27 Αυγ 1944

Ε Μ Π Ι Σ Τ Ε Υ Τ Ι Κ Ο Ν
————–

Ομάς Στρατονομίας 6ΙΙ 27-8-44
Αριθμ. Ταχυδρ. Εκστρ. 10443

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α  Ι.
Εις την έκθεσιν δράσεως διά τον μήνα Αύγουστον 1944

Κατάστασις και διάθεσις του πληθυσμού
Ενισχυθέντος του πληθυσμού λόγω της επιτυχίας των εχθρικών δυνάμεων, επεκτείνεται η επιρροή των υπό του εχθρού προωθηθεισών οργανώσεων, επί του εν γένει πληθυσμού συνεχώς και περισσότερον. Εάν μέχρι τούδε εδείκνυε το μεγαλύτερον μέρος μίαν νόμιμον στάσιν σήμερον όμως είναι μόνον ολίγοι κύκλοι οι οποίοι τηρούν μίαν τοιαύτην στάσιν.
Αποκρουστική διάθεσις έναντι γερμανικής δυνάμεως κατοχής και συμπάθεια διά την εχθρικήν πλευράν εμφανίζεται φανερά και καθημερινώς. Συνέχεια

Δελτίο στρατιωτικής καταστάσεως, ΕΟΕΑ/3ΕΓ/18 Αυγ 1944

Ε.Ο.Ε-Ε.Ο.Ε.Α
ΓΕΝΙΚΟΝ ΑΡΧΗΓΕΙΟΝ
ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ-ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΙΙΙον
ΑΡ.ΠΡΩΤ.12.602

ΔΕΛΤΙΟΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
18-8-44

1) Σήμερον και ώραν 10.00’ ενηργήθη νέα επίθεσις των τμημάτων μας προς κατάληψιν του υπολειφθέντος σημείου στηρίγματος (συγκρότημα οικιών) ΜΕΝΙΝΑΣ.
– Η μάχη συνεχίσθη με σφοδρότητα μέχρι της 14.30’ ώρας των Γερμανών αμυνομένων μετά πείσματος εντός των οικιών.
– Την 14.30’ ώραν συνεπληρώθη η κατάληψις ΜΕΝΙΝΑΣ και περιοχής της.
– Συνολικαί απώλειαι Γερμανών κατά την πρώτην και δευτέραν ημέραν της επιθέσεως, γνωσθείσαι μέχρι της στιγμής: Συνέχεια

Δελτίο στρατιωτικής καταστάσεως 17/8/1944 (μάχης ΜΕΝΙΝΑΣ), ΕΔΕΣ/ΓΣ/3ΕΓ/17 Αυγ 1944

ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΟΡΕΙΝΗ ΕΛΛΑΣ
ΕΘΝΙΚΑΙ ΟΜΑΔΕΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΝΤΑΡΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΟΝ ΑΡΧΗΓΕΙΟΝ
ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ-ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΙΙΙον
ΑΡ.ΠΡΩΤ.12601
ΔΕΛΤΙΟΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
17-8-44
1) Σήμερον και περί ώραν 5.30’ ήρξατο επίθεσις κατά ΜΕΝΙΝΑΣ και περιοχής της.
-Μενίνα και περιοχή της οχυρωμένη με έργα εκστρατείας εις σημεία στηρίγματος, με σημαντικόν αριθμόν πολυβόλων και αυτομάτων.
-Εις ταύτην έλαβον μέρος τμήματα της Χ Μεραρχίας (2 τάγματα του 16ου Συντ/τος, 1 Τάγμα του 23ου Συντ/τος) και τμήματα του Γεν.Αρχηγείου (3/40 Συν/μα).
Η μάχη διήρκεσεν καθ’ όλην την ημέραν μέχρι νυκτός.
Καθ’ όλην την ημέραν ο αγών διεξήχθη σκληρός, των διαφόρων σημείων στηριγμάτων καταλαμβανομένων και ανακαταλαμβανομένων. Οι Γερμανοί ημύνθησαν απεγνωσμένως. Συνέχεια

Δελτίο στρατιωτικής καταστάσεως 8-9/7/1944, ΕΟΕΑ/8 ΜΕΡΑΡΧΙΑ/3ΓΡ/17 Ιουλ 1944

ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΟΡΕΙΝΗ ΕΛΛΑΣ
ΕΘΝΙΚΑΙ ΟΜΑΔΕΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΝΤΑΡΤΩΝ
VΙΙΙ ΜΕΡΑΡΧΙΑ
Γραφείον ΙΙΙον
Αριθμ.Πρωτ.Α.Π 806

ΔΙΑΤΑΓΗ

Κοινοποιώ κατωτέρω το υπ’ αριθμ. Α.Π 1100 δελτίον στρατιωτικής Καταστάσεως της 8-9 Ιουλίου 1944 προς γνώσιν.-
Σ.Δ. τη 17 Ιουλίου 1944
ΠΑΡΑΛΗΠΤΑΙ Ο ΜΕΡΑΡΧΟΣ
10-15-26 Συν-τα Τ.Σ.Υ
VIII Ανεξ.Τάγμα
Ανεξ.Τάγμα Μαυροσκότη
Λόχος Στρατηγείου

ΓΕΝΙΚΟΝ ΑΡΧΗΓΕΙΟΝ
ΓΡΑΦ.ΙΙΙ ΔΕΛΤΙΟΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
Αριθμ.Πρωτ.1.100 8ης-9ης Ιουλίου 1944

Ι.- Ογδόην Ιουλίου εχθρός από 15.00 ώρ.επετέθη κατά υψωμάτων Ανατ. και Β.Α ……………, επίθεσις συνεχισθείσα μέχρι νυκτός και επαναληφθείσα πρωϊαν ενάτης απεκρούσθη και υπεστηρίχθη υπό αρκετού πυροβολικού.-
Προσπάθειαι εχθρού διεκόπησαν από 19ης ώρας υποστάντος πολλάς απωλείας. Καθ’ όλην την ημέραν ογδόης και εννάτης επιθέσεις και αντεπιθέσεις εις περιοχήν ΖΑΛΟΓΓΟΥ και ΛΟΥΡΟΥ. Αγών συνεχίζεται. Εχθρός χρησιμοποιεί συνεχώς βαρύ πυροβολικόν. Τμήματά μας κρατούν θέσεις των.-
Περιοχή ΤΕΡΡΟΒΟΥ-ΦΤΕΛΙΑΣ δράσις εχθρικού Πυροβολικού.
ΙΙ.- Γερμανοί μετέφερον σοβαράς ενισχύσεις από Δυτ.Ελλάδα προς περιοχήν ΓΡΕΒΕΝΩΝ, μη ενοχληθέντες από ΕΛΑΣ εις ΜΑΚΡΥΝΟΡΟΣ.
Ομοίως από περιοχής ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ πληροφορίαι μάλλον θετικαί αναφέρουν ότι διετάχθησαν τμήματα 1ης Ορεινής κινηθώσιν από ΑΛΒΑΝΙΑΝ προς Ιωάννινα.-
ΙΙΙ.- Απώλεια από 30 Ιουνίου μέχρι σήμερον,
ΕΧΘΡΟΥ. Περί 320 νεκροί, ισάριθμοι τραυματίαι και 65 αιχμάλωτοι.
ΗΜΕΤΕΡ. Νεκροί 22, τραυματίαι 58 και 12 αγνοούμενοι.-
Σ.Δ.Γ.Α, τη 10-7-44
Ν. ΖΕΡΒΑΣ

Δελτίο στρατιωτικής καταστάσεως 6-7/7/1944, ΕΟΕΑ/3ΕΓ/16 Ιουλ 1944

ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΟΡΕΙΝΗ ΕΛΛΑΣ
ΕΘΝΙΚΑΙ ΟΜΑΔΕΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΝΤΑΡΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΟΝ ΑΡΧΗΓΕΙΟΝ
ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ-ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΙΙΙον
Αριθμ.Πρωτ.9809

ΔΕΛΤΙΟΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
6ης και 7ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1944

Ι.- Μονάδες ημών εξετέλεσαν την 6ην τρέχοντος και ώραν 01.00’ πολεμικές επιχειρήσεις, κατά Γερμανικών δυνάμεων, εξαιρετικώς δυσχερείς, ιδιάζουσας εις τακτικά Στρατεύματα, ειδικώς εκπαιδευμένα.
1) ΝΟΤΙΟΣ ΤΟΜΕΥΣ-ΠΡΕΒΕΖΗΣ-ΛΟΥΡΟΥ
Μονάδες του Γενικού Αρχηγείου, 3/40 Σύνταγμα, ΙΙ Τάγμα, Γ.Α και Μονάδες της ΙΧ Μεραρχίας επετέθησαν αιφνιδιαστικώς κατά οχυρωμένων σημείων του τομέως Πρεβέζης ήτοι κατά κατωκημένων χωρών, Λούρου-Σαμψούντος-Σινώπης -Αρχαγγέλου-Κανάλια-και Καστροσυκιάς.-
Τα τμήματα έφερον πλήρως και μετά θαυμαστής ακριβείας εις πέρας τας ανατεθείσας εις αυτάς αποστολάς, χάρις εις το τολμηρόν των πνεύμα την γενναιότητά των και αυτοθυσίαν των.- Συνέχεια