Εβδομαδιαία Εκθεση Επιχειρήσεων Αρ.24 Ιουλ 1949 από ΙΙ000Ι-180000, ΓΕΣ/17 Ιουλ 1949

ΓΕΣ/Α1-Α2 ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ
ΥΠ’ ΑΡΙΘ.24
Ιούλιος 1949

ΕΒΔΟΜΑΔΙAIΑ ΕΚΘΕΣΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
από ΙΙ000Ι μέχρι 180000

Ι. ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ
1. (α) 72 Ταξιαρχία εξ ΟΘΡΥΟΣ εις περ. ΚΑΛΠΑΚΙΟΥ.
(β) 71 Ταξιαρχία εκ ΒΑΡΔΟΥΣΙΩΝ εις ΤΣΟΥΚΑΝ (Χ.9963) (613 Περ. ΦΟΥΡΝΑ, 630 ΟΘΡΥΝ, 602 Β.ΕΥΒΟΙΑΣ).
(γ) 8ον ΕΣΠ εκ ΓΚΙΩΝΑΣ εις ΟΘΡΥΝ.
(δ) 2α Ταξιαρχία Καταδρομών εις περ. ΕΛΑΣΣΩΝΟΣ- Κ.ΟΛΥΜΠΟΥ .
(ε) 3η Ταξιαρχία εκ περ. Β.ΦΛΩΡΙΝΗΣ εις περ. ΚΟΖΑΝΗΣ δι’ εκπαίδευσιν.
(στ) 21 Ταξιαρχία εις θέσεις 3ης Ταξιαρχίας.
(η) 31η Ταξιαρχία εκ ΚΑΪΜΑΚΤΣΑΛΑΝ εις ΝΑΟΥΣΑΝ – ΒΕΡΜΙΟΝ.
(θ) 107 Σ.Π. Πυρ/κού από ΒΕΡΡΟΙΑΝ εις ΚΟΖΑΝΗΝ. Συνέχεια

Εκθεση επιχειρήσεων(5-12/6/1949), ΓΕΣ/12 Ιουν 1949

ΓΕΝΙΚΟΝ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ ΣΤΡΑΤΟΥ                                                  Α Π Ο Ρ Ρ Η Τ Ο Σ
Δ/ΝΣΕΙΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ – ΠΛΗΡΟΦ.                                                   Υπ’ Αριθμ. 19
Ιούνιος 1949

Εβδομαδιαία Έκθεσις επί των Επιχειρήσεων
από 06 00:01 μέχρις 13 00:00

Ι. ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ
1. 12 ΕΣΠ Εκ ΝΑΥΠΛΙΟΥ εις περ. ΚΟΖΑΝΗΣ.
2. 101 Σ.Π. Πυρ/κού (-μοίρα) Εκ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ εις ΚΟΖΑΝΗΝ εις διάθεσιν Β΄ΣΣ.
ΙΙ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΥΡΕΙΑΣ ΜΟΡΦΗΣ
3. «ΠΥΡΑΥΛΟΣ»
(α) ΑΣΔΣΕ (ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ – ΓΚΙΩΝΑ – ΟΙΤΗ- ΒΑΡΔΟΥΣΙΑ – ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΝ – ΟΘΡΥΣ

ι. ΒΑΡΔΟΥΣΙΑ
Συνεχίσθησαν αι εξερευνήσεις υπό των ημετέρων, καθ΄ας ανευρέθησαν εγκαταστάσεις και είδη των Κ. και εξοντώθησαν μεμονωμένοι τοιούτοι.Έλαβον χώραν αι κάτωθι άξιαι λόγου συμπλοκαί. Την 6/6 εις ΚΟΥΚΟΝ (Χ.8654) (Κ.Ν.6, Σ.19)-Την 8/6 και την 12/6 εις ΠΟΥΓΚΑΚΙΑ (Χ.8151), την 10/6 εις ΔΑΦΝΟΝ (Υ.0027) και την 11/6 εξωντώθη Νοσοκομείον των Κ. εις περιοχήν ΝΙΚΟΛΙΤΣΙΟΥ (Χ.9747) (Κ.Σ. 11).
ιι. Εις την υπόλοιπον περιοχήν παρά τας εξερευνήσεις δεν επετεύχθη επαφή μετά των Κ. Συνέχεια

Εκθεση επιχειρήσεων(30/5-6/6/1949), ΓΕΣ/6 Ιουν 1949

ΓΕΝΙΚΟΝ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ ΣΤΡΑΤΟΥ                                ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ
Δ/ΝΣΕΙΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ – ΠΛΗΡ/ΩΝ                               Υπ’ Αριθμ. 18
Ιούνιος 1949

Εβδομαδιαία έκθεσις επί των Επιχειρήσεων
από 30 00:01 Μαΐου μέχρι 06 00:00 Ιουνίου 1949

Ι. ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ
1. 22 Ε.Τ.Π εξ ΑΧΑΪΑΣ εις ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ δι’ επιχειρήσεις.
2. 12 Ε.Σ.Π. (21, 72, 75 Ε.Τ.Π) συνεκεντρώθη εις περ. ΝΑΥΠΛΙΟΥ
3. 147 Μ.Ο.Π εκ ΘΗΒΩΝ εις ΚΑΒΑΛΑΝ.
4. 148 Μ.Ο.Π εκ ΘΗΒΩΝ εις ΚΟΖΑΝΗΝ διά ΦΛΩΡΙΝΑΝ
5. 2α Ταξ. Καταδρ. δι΄επιχειρήσεις εκ ΠΗΛΙΟΥ εις Κ.ΟΛΥΜΠΟΝ.
6. Ι/101 Μ.Π.Π εξ Α΄ Σ.Σ εις VΙΙΙ Μεραρχίαν.
7. 43 Ταξιαρχία εκ ΚΑΛΠΑΚΙΟΥ εις ΙΩΑΝΝΙΝΑ.
ΙΙ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΥΡΕΙΑΣ ΜΟΡΦΗΣ
8. «ΠΥΡΑΥΛΟΣ»
(α) Α.Σ.Δ.Σ.Ε. (ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ – ΓΚΙΩΝΑ – ΟΙΤΗ – ΒΑΡΔΟΥΣΙΑ – ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΝ – ΞΥΝΙΑΣ – ΟΡΘΡΥΣ
Τα ημέτερα τμήματα συνέχισαν τας εξερευνήσεις καθ’ άπασαν την περιοχήν συμφώνως προς τας πληροφορίας, την 30/5 εις περ. ΚΑΛΟΣΚΟΠΗΣ (Υ.2130) συνέλαβον 37 Κ. μεταξύ των οποίων 3 στελέχη. Εις την λοιπήν περιοχήν εξωντώθησαν μικραί Κ.Σ., κατεστράφησαν εγκαταστάσεις και περισυνελέγησαν κτήνη και διάφορα υλικά των Κ. Εμφανισθείσαι μικραί ομάδες Κ.Σ. εις περ. ΚΑΣΤΕΛΛΑ (Υ.2932) την νύκτα 2/3 και εις περιοχήν (Υ.0303) την νύκτα 3/4 κατεδιώχθησαν υπό των ημετέρων.
(β) ΙΧ Μεραρχία (ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΝ – ΑΧΕΛΩΟΣ-ΤΖΟΥΜΕΡΚΑ – ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ)
Συνεχίσθησαν αι εξερευνήσεις άνευ σοβαρών αποτελεσμάτων. Συνέχεια

Στατιστική απωλειών,ΓΕΣ/Α1/14-1-1949

ΠΗΓΗ: Αρχεία Εμφυλίου Πολέμου, ΔΙΣ/ΓΕΣ, Τόμος 12, έγγραφο 28, ΓΕΣ

ΕΞΑΙΡ.ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ
ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ-ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ
ΓΕΣ/Α1-Α2
Αριθ.217763/4009/1
ΒΣΤ.02/14.1.49
Θέμα: Στατιστική απωλειών
Προς: Τους Διοικητάς Α΄, Β΄ και Γ΄ΣΣ
ΑΣΔΣΑ – ΑΣΔΠ
Κοιν: Α1-Α2 ΓΕΣ

1.Το ΓΕΣ επί τη λήξει του έτους 1948 ανεσκόπησε τα κατ’αυτό λαβόντα χώραν γεγονότα ίνα συντάξη ένα συνοπτικόν απολογισμόν και εξαγάγη ωρισμένα συμπεράσματα και διδάγματα διά την περαιτέρω τακτικήν μας και τας μεθόδους ενεργείας μας διά την επίτευξιν της τελικής νίκης.
2.Το πρώτον στοιχείον εις το οποίον ανέτρεξεν είναι η στατιστική των απωλειών των συμμοριτών. Είναι γνωστόν ότι ο πόλεμος εις τον οποίον απεδύθημεν έχει κύριον σκοπόν να αποδιοργανώσωμεν την ωργανωμένη ανταρσία, να την φθείρωμεν στερούντες ταύτην των μαχητικών της στελεχών και να την αναγκάσωμεν να παραιτηθή των περαιτέρω προσπαθειών της. Εν εκ των ουσιαστικών μέσων επικρατήσεώς μας επί της ανταρσίας είναι η συντριβή και ουχί η εκδίωξις των συμμοριακών συγκεντρώσεων εξ’ωρισμένων εδαφικών ζωνών ελεγχομένων υπό τούτων διότι λόγω του σκοπού τον οποίον ούτοι έχουν ευχερώς επανεμφανίζονται εις άλλην ζώνην.
3.Μία ακριβής εικών, όθεν της επιτευχθείσης και επιτευχθησομένης φθοράς πρέπει να έχη σημαντικήν έννοιαν επί του συντελεσθέντος έργου των Εθνικών δυνάμεων.
Αντιθέτως μία ανακριβής εικών μας άγει εις πεπλανημένα συμπεράσματα με όλας τας θλιβεράς συνεπείας. Το ΓΕΣ δεν είναι πλήρως πεπεισμένον ότι αι εις τα ΔΣΚ των Μονάδων αναφερόμεναι απώλειαι ΕΙΝΑΙ ΑΚΡΙΒΕΙΣ.
Μία άθροισις τούτων καθ’όλον το έτος, ο συνημμένος πίναξ, μας άγει εις αρκετά εξωγκομένους αριθμούς:
16.382 νεκρούς επί τόπου εξακριβωμένους
8.065 συλληφθέντας
8.763 παραδοθέντας
Δεν περιλαμβάνονται οι αυτοαμυνίται, οι τραυματίαι και μη εξακριβωμένοι. Η δύναμις των συμμοριτών την 1ην Ιανουαρίου 1948 εξετιμάτο εις 21.250 και την 1 Ιανουαρίου 1949 υπολογίζεται εις 23.380.
4.Θέτοντες υπ’όψιν υμών τους αριθμούς τούτους των απωλειών του εχθρού παρακαλούμεν όπως προσωπικώς ελέγξητε τούτους και αναφέρητε ημίν, την γνώμην σας.
ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΤΕΤΡΑΜΜΕΝΟΝ να αυταπατώμεθα.
5.Παρακαλώ επί πλέον να κατανοηθή από τα Επιτελεία όλων των Μονάδων ποία ζημία προέρχεται από την μη ενδελεχή και αντικειμενικήν εργασίαν των, αφού ως είναι γνωστόν εις ένια εκ τούτων παρατηρείται ασυμφωνία παρεχομένων στοιχείων ακόμη και μεταξύ των Γραφείων του ιδίου Κλάδου (Α1 και Α2).
Αντιστράτηγος ΓΙΑΤΖΗΣ Δ.
Αρχηγός ΓΕΣ – Δκτής Στρατού
Διά την ακρίβεια
Δ/σις Α1/ΓΕΣ
Τ.Σ.Υ

Δελτία στρατιωτικής καταστάσεως 13-30/10/1947

Δελτίον Στρατ. Καταστάσεως

υπ’ αριθμ. 361/13.10.47

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ

Οι προς ΑΧΕΛΩΟΝ τραπέντες συμμ/ται την 11/10 ευρίσκοντο εκατέρωθεν του ποταμού εν κινήσει προς Βορράν. Εκ τούτων η Α. ΑΧΕΛΩΟΥ φάλαγξ κινουμένη επί ΛΙΜΕΡΙΟΝ (Χ.5779) 12 χλμ. Β.Δ. ΑΓΡΑΦΩΝ προσέβαλεν διλοχίαν ΚΛΑΡΙΤΗ εις ΠΡΟΦ. ΗΛΙΑΝ (Χ.5383) τραπείσα ακολούθως προς ΛΙΘΟΧΩΡΙΟΝ (Χ.5387) 12 χιλμ. Β.Δ. ΑΓΡΑΦΩΝ. Η Δ. ΑΧΕΛΩΟΥ φάλαγξ ενετοπίζετο εις την περιοχήν ΓΡΑΒΟΒΟΥ (Χ.3989) 27 χλμ. Β.Δ. ΑΓΡΑΦΩΝ.

Το σύνολον αμφοτέρων των φαλάγγων υπολογίζεται εις 1.500 περίπου συμπεριλαμβανομένων των αόπλων και γυναικοπαίδων των εκκενωθέντων χωρίων.

Η δύναμις των ενόπλων συμμ/τών ανέρχεται εις 800. Συνέχεια

Δελτίον Στρατιωτικής Καταστάσεως και Πληροφοριών της 18-6-1947

ΘΕΜΑ: Δελτίον Στρατιωτικής Καταστάσεως και Πληροφοριών της 18-6-47.-

Β΄ ΣΩΜΑ ΣΤΡΑΤΟΥ

VΙΙΙ Μεραρχία

Ουδέν ανεφέρθη.

ΧV Μεραρχία

Από πρωίας 17/6 505 Τάγμα ενεργεί κατά θέσεων συμμοριτών επί υψωμάτων ΒΑ. ΜΟΡΦΗΣ τη συνδρομή αεροπορίας και πυρ/κού. Πληροφορίαι ελλείπουν. Εις ΜΟΡΦΗΝ και ΓΡΕΒΕΝΑ παρουσιάσθησαν 2 συμμορίται.-

Δελτίον Στρατ. Καταστάσεως , Β’ΣΣ/10 Οκτ 1947

Δελτίον Στρατ. Καταστάσεως

υπ’ αριθμ. 358/10.10.47
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ
Β΄ ΣΩΜΑ ΣΤΡΑΤΟΥ
Τα εις περιοχήν ΟΥΡΑΝΟΝ (Χ.6678) – ΑΝΕΜΟΝ(Χ.6770) συμμοριακά τμήματα εκινήθησαν προς ΣΦΟΛΙΑΝΑ (Χ.5274) – ΦΟΥΡΚΑ (Χ.5772) ΒΕΛΑΩΡΑ (Χ.4876) παρέμειναν ελαφρά τμήματα.

Δελτίον Στρατιωτικής Καταστάσεως 9 Οκτ 1947

Δελτίον Στρατ. Καταστάσεως

υπ’ αριθμ. 357/9.10.47

VIII ΜΕΡΑΡΧΙΑ

Νύκτα 6/7.10 απεκρούσθη σφοδρά επίθεσις συμ/τών κατά τμήματός μας επί υψ. ΣΚΑΛΟΠΟΥΛΑ (Σ.2065) Α. ΓΡΕΒΕΝΙΤΙΟΥ 3 χιλ. άνευ απωλειών διά τους ημετέρους. Συμμ/τών ανεξακρίβωτοι.

8ην τρέχ. τμήμα ΜΑΔ κατέχον ΚΑΤΑΡΑΝ εδέχθη σφοδράν επίθεσιν συμμ/των και συνεπτύχθη προς χωρίον ΜΑΛΑΚΑΣΙ (Σ.4059) 8 χιλ. Α. ΜΕΤΣΟΒΟΥ. Πλείονες πληροφορίαι ελλείπουσιν.

Επιχείρησις ΛΑΙΛΑΨ

ΙΧ ΜΕΡΑΡΧΙΑ

Μέγα μέρος των εις περιοχήν ΑΓΡΑΦΩΝ διαφυγόντων συμμ/τών κινείται προς Βορράν κατά μήκος Αχελώου. Προκεχωρημένα τμήματα εσημειώθησαν εις ΒΟΡΒΙΑΝΗΝ και ΑΥΛΑΚΙ (Β.Δ. Γέφυρας ΤΕΜΠΛΑΣ 3-7 χιλ.)

Δελτίο στρατιωτικής καταστάσεως, 9 Οκτ 1947

Δελτίον Στρατ. Καταστάσεως

υπ’ αριθ. 72/9.10.47 (Συνοπτικόν)

85 ΠΕΡΙΟΧΗ

Τα επιχειρούντα τμήματα κατά την 8/10 εσυνέχισαν την εξερεύνησιν της περιοχής. Ανευρέθησαν αποθήκαι ιματισμού και σιτηρών.

Αναφέρεται ότι το σύνολον των εγκλωβισθέντων συμμ/τών διέρρευσεν διά ΒΥΝΙΑΝΗΣ προς Δ. και Ν. εις περιοχήν ποταμού ΑΓΡΑΦΙΩΤΗ και βορειότερον.

Δελτίον Στρατιωτικής Καταστάσεως και Πληροφοριών της 29-6-47

ΘΕΜΑ: Δελτίον Στρατιωτικής Καταστάσεως                        ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

και Πληροφοριών της 29-6-47, υπ’                 ΑΠΟΡΡΗΤΟΝ

αριθ. 255.

                                                                        Β.Σ.Τ. 902/29-6-47

                                                                        ΥΣ – ΓΕΣ/Α1/ΙΙ

                                                                        ΑΡΙΘ. ΑΠ. 6370

1.-    Α΄ ΣΩΜΑ ΣΤΡΑΤΟΥ

51 Ταξιαρχία

1)     Αποσπάσματα κινηθέν 27/6 προς ΚΑΚΟΠΕΤΡΑΝ επανήλθεν εις ΒΟΥΚΟΛΙΕΣ (Α.9253) Ν. ΜΑΛΕΜΙ 7 χλμ. άνευ αποτελέσματος.

2)     Έτερον απόσπασμα ενήργησε εκκαθάρισιν περιοχής ΒΑΜΟΥ (Β.2745) ΝΑ. ΧΑΝΙΩΝ 17 χλμ. και ακτών ΑΠΟΚΟΡΟΝΟΥ άνευ σημαντικού αποτελέσματος.

3)     Περιοχήν ΙΔΗΣ υψ.1586 (Β.8524) ημέτερον απόσπασμα συνεπλάκη μετά συμμορίας, συμπλοκή συνεχίζετο. Απώλειαι ημετέρων 2 τραυματίαι.

61 Ταξιαρχία

4)     Νύκτα 27/6 τμήμα συμμορίας ενέπεσεν εις ενέδραν ημετέρων τμημάτων εις ΚΟΥΜΑΡΑΔΑΙΟΥΣ – ΣΑΜΟΥ (092036). Απώλειαι συμμοριτών 1 τραυματίας ε. ημετέρων μηδέν.

85 Περιοχή

5)     Την 27. 24. 00 συμμορία προσέβαλεν ΛΙΔΩΡΙΚΙΟΝ (Υ.0814) εισδύσασα εντός της πόλεως. Κατόπιν αντεπιθέσεως λόχου εξεδιώχθη προς Βορράν. Απώλειαι συμμοριτών νεκροί ε. 4, τραυματίαι ε. 1  συν τραυματίαι π. 10, συνελήφθη είς συμμορίτης και παρεδόθη έτερος ημετέρων 1 νεκρός 6 τραυματίαι.

6)     Πρωϊνάς ώρας 28/6 προσεβλήθησαν ΚΑΡΟΥΤΙΑ (Υ.1414) και ΑΓ. ΕΥΘΥΜΙΑ (Υ.2108) ΝΑ. ΛΙΔΩΡΙΚΙΟΥ 5-10 χλμ. Απώλειαι ημετέρων τραυματίαι 3, συμμοριτών ανεξακρίβωτοι.

7)     Την 27/6 συμμορία αγνώστου δυνάμεως προσέβαλεν ημέτερον τμήμα έξωθεν ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ (Υ.424235). Καταδιωχθείσα διεσκορπίσθη. Απώλειαι συμμοριτών ανεξακρίβωτοι εισέτι ημετέρων μηδέν.

8)     Εκ της συμπλοκής εις ΑΓΑΛΙΑΝΟΥΣ (ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ) περί ης δελτίον 24-6-47, παρ. 4 εξηκριβώθη είς επί πλέον νεκρός των συμμοριτών.

9)     Το μεσονύκτιον της 27/6 αεροσκάφος αγνώστου εθνικότητος υπερίπτατο Βορ. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ.

Σύνολον απωλειών εις περιοχήν Α΄ΣΣ

–      Συμμοριτών νεκροί ε. 5, τραυματίαι ε. 2, τραυματίαι π. 10, συλληφθέντες 1, παραδοθέντες 1.

–      Ημετέρων νεκροί 1, τραυματίαι 2

VΙΙΙ Μεραρχία

Εις ΒΑΣΙΛΙΤΣΑΝ (Σ.6290) ΝΔ. ΣΜΙΞΙ 4 χλμ. την 26. 11. 00 ομάς συμμοριτών επλησίασε θέσεις ευρισκομένου εκείσε τμήματός μας, μετά μικροσυμπλοκήν συμμ/ται ετράπησαν εις φυγήν.

Κατά εξερεύνησιν 27/6 παρεδόθησαν ένοπλοι συμ/ται 2.

Την 27/6 528 Τάγμα κινούμενον από ΒΟΒΟΥΣΑΝ (Σ.2278) προς ΠΕΡΙΒΟΛΙ (Σ.2882) ΒΑ. ΒΟΒΟΥΣΗΣ 6 χλμ. εβλήθη δραστικώς δι’ όλμων και πολ/λων εκ των υψωμάτων ΑΥΓΟ (Σ.2677) και ΚΟΡΙΤΣΟΚΑΜΠΟΥ (Σ.2678) Α. και ΝΑ. ΒΟΒΟΥΣΗΣ 3-5 χλμ. Τη συνδρομή και της αεροπορίας, αι αντιστάσεις ανετράπησαν και τα ως άνω υψώματα κατελήφθησαν υπό του Τάγματος. Κατά την περαιτέρω προχώρησιν συνηντήθησαν νέαι αντιστάσεις, επί του υψ.1383 (Σ.280782) ΒΑ. ΒΟΒΟΥΣΗΣ 6 χλμ. και ΦΟΥΡΚΑΣ (Σ.265810) ΝΔ. ΠΕΡΙΒΟΛΙΟΥ 3 χλμ. αγών συνεχίσθη μέχρι νυκτερινών ωρών επαναληφθείς πρωίαν 28/6. Συμμορίται αμύνονται πεισμόνως. Κίνησις ημετέρων συνεχίζεται. Απώλειαι ημετέρων 1 τραυματίας. Συμμ/τών ανεξακρίβωτοι.

-Την 28/6 527 Τάγμα κινούμενον εις δύο φάλαγγας από ΚΡΑΝΙΑ προς ΜΟΝΑΧΙΤΗ (Σ.4180) Β. ΚΡΑΝΙΑΣ 8 χλμ. και ΜΙΚΡΟΛΙΒΑΔΟ (Σ.387) ΝΔ. ΜΟΝΑΧΙΤΗ 4 χλμ. εβλήθη δραστικώς δι’ όλμων και πολ/λων υπό συμμοριτών κατεχόντων τα σημεία: ΤΡΥΠΗΜΕΝΗ (Σ.3776) – ΚΑΡΠΕΝΟ (Σ.4275) – ΣΑΛΤΑΓΚΙΝΗ (Σ.423743) – (Σ.4574) άπαντα κείμενα ΒΑ. ΚΡΑΝΙΑΣ 2-5 χλμ. Μετά αγώνα αντιστάσεις ανετράπησαν της κινήσεως συνεχισθείσης. Νέαι αντιστάσεις συνηντήθησαν βορειότερον του αγώνος συνεχισθέντος μέχρι της 28. 030. 00.

Την κίνησιν των ημετέρων υπεστήριξεν αεροπορία. Απώλειαι ημετέρων νεκροί 1, τραυματίαι 6 (εξ ων 1 αξ/κός). Συμμοριτών ανευρέθησαν επί τόπου 8 πτώματα. Κατά πληροφορίας υπάρχουσι αρκετοί νεκροί και τραυματίαι παραληφθέντες.

ΙΧ Μεραρχία

Εν συνεχεία χθεσινού δελτίου τμήματα Μεραρχίας συνέχισαν αγώνα ΝΔ. ΚΗΠΟΥΡΓΙΟΥ 5-6 χλμ. μέχρις εσπερινών ωρών 28/6, ο αγών υπήρξε σκληρός. Απώλειαι συμμοριτών ανεξακρίβωτοι. Ημετέρων νεκροί 1, τραυματίαι 7.

Κατά εξερεύνησιν 27/6 συνελήφθη είς συμμορίτης παρουσιάσθησαν 4 (2 ένοπλοι) ανευρέθησαν πτώματα συμμοριτών 4 – ΝΑ. ΔΕΣΚΑΤΗΣ 4 χλμ. ανευρέθησανν εντός καταφυγίου 6 πολ/λα Μπρέντα και 1 οπλ/λον γερμανικόν.

XV Μεραρχία

Την 27. 24. 00 ημέτερον τμήμα εβλήθη εις περιοχήν 7 χιλ/μέτρων ΝΔ. ΦΛΩΡΙΝΗΣ διά πολ/λλων και όλμων. Πυρά εσίγησαν την 28.0130 απώλειαι ημετέρων 2 τραυματίαι.

Υπό ημετέρου πυρ/κού εβλήθη συγκέντρωσις συμμοριτών Ν. ΜΟΡΦΗΣ.

Εις ΓΡΕΒΕΝΑ παρεδόθησαν 2 ένοπλοι συμμορίται.

72 Ταξιαρχία

Εις περιοχήν ΒΔ. ΦΟΥΡΝΑ ένθα η συμπλοκή την 27/6 του 564 Τάγματος, δελτίον 28/6 παρ. 10 ανευρέθησαν συμμορίται νεκροί 2, εν τυφέκιον μετά 100 φυσιγγίων.

  1. 24. 00 ομάς αναρχικών έβαλεν κατά  φυλακίου ΔΟΜΟΚΟΥ. Απώλειαι ημετέρων τραυματίας 1.

Εις περιοχήν Νοτίως ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ κατά εξερεύνησιν ημετέρων τμημάτων συνελήφθησαν 5 αυτοαμύνης και παρεδόθη είς συμμορίτης.

Σύνολον απωλειών εις περιοχήν Β΄ΣΣ

–       Συμμοριτών νεκροί 14, συλληφθέντες 6 παραδοθέντες 9

–       Ημετέρων νεκροί 2, τραυματίαι 17.

ΙΙΙ.-Γ΄ ΣΩΜΑ ΣΤΡΑΤΟΥ

–       Την 27. 23. 30 300μελής συμμορία διελθούσα από ΜΠΕΛΕΣ προς ΚΡΟΥΣΙΑ συνεκρούσθη μετά ημετέρων 4 χλμ. Β. ΑΜΑΡΑΝΤΩΝ (ζ.8009) 3 χλμ. Αν/κώς λίμνης ΔΟΪΡΑΝΗΣ. Απώλειαι ημετέρων νεκροί 1, αγνούμενοι 1 συμμοριτών ανεξακρίβωτοι.

Περιήλθον εις χείρας ημετέρων 3 φόρτοι γερμανικών ναρκών, 1 κιβώτιον πυρ/κά μπρεν και 1 τυφέκιον.

–       Από πρωίας 20/6 ενεργείται διά 4 λόχων εκκαθάρισις περιοχής ΝΑ. λίμνης ΔΟΪΡΑΝΗΣ 6-7 χλμ.

–       ΝΑ. ΚΟΜΟΤΙΝΗΣ 17 χλμ. 50μελής συμμορία ενέπεσεν εις ενέδραν ημετέρων. Απώλειαι δεν εγνώσθησαν.

–       Εις ΒΕΡΜΙΟΝ παρεδόθη ο ένοπλος υπασπιστής και στρατολόγος  αρχηγείου περιοχής ΦΕΤΛΗΣ. Γ. ή ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ (εφ. Ανθ/γός)

Σύνολον απωλειών Γ΄ΣΣ

–       Συμμοριτών παρεδόθη 1

–       Ημετέρων νεκροί 1, αγνούμενοι 1.-

Γ. ΛΑΜΑΡΗΣ

Συν/ρχης

Διευθυντής Διευθύνσεως Α1

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ – ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ Δ/σεως ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Α΄ ΣΩΜΑ ΣΤΡΑΤΟΥ

1)     Η επιτεθείσα  την 26-27/6 κατά ΛΙΔΩΡΙΚΙΟΥ – ΚΑΡΟΥΤΙΑ – ΑΓ. ΕΥΘΥΜΙΑ δύναμις των συμμοριτών ανήρχετο εις 300 περίπου και ανήκε εις το τάγμα ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ.

2)     Εκ των άλλων περιοχών του Σώματος ουδέν το άξιον λόγου αναφέρεται.

ΕΝΤΥΠΩΣΙΣ

Η ανάληψις επιθετικών ενεργειών προοιωνίζει γενικωτέραν δραστηριότητα.

Β΄ ΣΩΜΑ ΣΤΡΑΤΟΥ

1)     Το 4ον Τάγμα ΓΡΑΜΜΟΥ – ΒΟΙΟΥ κινηθέν εκ (Σ.4095), ευρίσκετο την νύκτα της 26-6-47 εις ΤΡΙΚΩΜΟΝ (Σ.4581).

Την ιδίαν ημέραν συνεκρούσθη μετά τμημάτων του εθνικού Στρατού εις περιοχήν ΜΟΝΑΧΗΤΙ (Σ.4286) – ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (Σ.45.77)  Δ. ΚΗΠΟΥΡΓΙΟΥ 8 χλμ.

2)     Κατά πληροφορίας προερχόμενας εκ συλληφθέντων συμμοριτών  το Τάγμα ΗΠΕΙΡΟΥ συμπληρούν τας απωλείας του εξ επιστρατεύσεως  εις περιοχήν ΠΕΡΙΒΟΛΙ (Σ.2882) – ΛΑΒΔΑΣ (Σ.3787) προτίθεται  επιστρέψη εις περιοχήν ΖΑΓΟΡΙΩΝ.

3)     Κατά πληροφορίας απολύτως εξηκριβωμένας την νύκτα της 24-25/6 έφθασαν εις (Ν.8174) επί του ΒΙΤΣΙ Δ. ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ περί τα 10 χλμ. 40 φορτία πολεμικού υλικού.

4)     Ομοίως Βορείως ΣΚΟΠΟΣ (Ν.85.79) την 26/6 πλησίον της Ελληνογιουγκοσλαυϊκής μεθορίου, εγένετο εκπαιδευτική βολή όλμων, τας δε απογευματινάς ώρας ομαδική βολή όλμων.

5)     Κρατούμενος συμμορίτης διμοιρίτης τάγματος, Δασκαλογεώργου, ονόματι ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ, καταθέτει ότι εις τάγμα ΔΑΣΚΑΛΟΓΕΩΡΓΟΥ ευρίσκεται δύο Βούλγαροι και δύο Σέρβοι αξ/κοί ασχολούμενοι με την οργάνωσιν και εκπαίδευσιν του τάγματος.

Ο αυτός συμμορίτης κατέδειξε εις ΙΧ Μεραρχίαν αποθήκας υλικού συμμοριτών, αίτινες και ανευρέθησαν.

ΕΝΤΥΠΩΣΙΣ

–       Η κάθοδος συμμοριτών εις περιοχήν ΟΡΛΙΑΚΑ – (Σπήλαιον ΤΡΙΚΩΜΟΝ) ασφαλώς αποβλέπει εις την είσοδον τούτων εις περιοχήν ΧΑΣΙΩΝ.

–       Η εκπαίδευσις εις την βολήν όλμων δίδει την εντύπωσιν της υπάρξεως αφθόνου πολεμικού υλικού και της προσεχούς χρησιμοποήσεως τούτου εις επιχειρήσεις ευρείας κάπως μορφής.

–       Καθημερινή πρόθεσις και νέων αδιασείστων στοιχείων περί αναμίξεως και συνεργασίας των ομόρων Κρατών εις τον συμμοριακόν αγώνα.

Γ΄ ΣΩΜΑ ΣΤΡΑΤΟΥ

6)     Την 27-6-47 300μελής συμμορία διήλθε από ΜΠΕΛΕΣ προς ΚΡΟΥΣΙΑ.

Δεν εξηκριβώθησαν Διοικηταί και υπαγωγή.

7)     Εκ των λοιπών περιοχών ουδέν το άξιον λόγου αναφέρεται.

ΓΕΝΙΚΟΝ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Πιθανώτατη η έναρξις γενικής δραστηριότητος όλων των εν αναπτύξει συμμοριών προς διευκόλυνσιν της επιτυχίας ωρισμένου αντικειμενικού σκοπού.-

ΣΠ. ΒΥΖΑΣ Αντ/ρχης

Διά τον Αντ/ρχην Δ/την

ακριβές αντίγραφον

Τ.Σ.

Δελτίον Στρατιωτικής Καταστάσεως και Πληροφοριών της 20-6-1947

ΘΕΜΑ: Δελτίον Στρατιωτικής Καταστάσεως και Πληροφοριών της 20-6-47.-

ΧV Μεραρχία

Εις ΜΟΡΦΗΝ κατάστασις αμετάβλητος, συμμορίται κατέχοντες τα γύρωθεν υψώματα προτίθενται, κατά πληροφορίας, αναλάβουν επίθεσιν.-

Δελτίον Στρατιωτικής Καταστάσεως και Πληροφοριών της 19-6-1947

ΘΕΜΑ: Δελτίον Στρατιωτικής Καταστάσεως και Πληροφοριών της 19-6-47.-

ΙΙ.-       Β΄ ΣΩΜΑ ΣΤΡΑΤΟΥ

VΙΙΙ Μεραρχία

Εις ΚΑΣΤΑΝΟ (Σ.1369) ΒΔ. ΜΕΤΣΟΒΟΥ ανευρέθησαν 2 πτώματα συμμοριτών και παρουσιάσθησαν 6 ένοπλοι συμμορίται.

XV Μεραρχία

Το 505 Τάγμα κινηθέν την 17/6 εκ ΜΟΡΦΗΣ (Ν.3807) εγκαταστάθη εις ΑΓ. ΤΡΙΑΔΑ (Ν.4010) και ανατ/κως ΑΝΘΟΥΣΗΣ (Ν.4012) ΒΑ. ΜΟΡΦΗΣ 5 χλμ.

Αεροπορία επολυβόλησεν θέσεις συμμοριτών.

Γενικώς η κατάστασις εις περιοχήν ταύτην παραμένει αμετάβλητος.

Εις ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΝ παρουσιάσθησαν 2 ένοπλοι.-

Δελτία Στρατιωτικής Κατάστασης 31/5-18/6/1947, ΓΕΣ/ΔΕΠΙΧ

ΓΕΝΙΚΟΝ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ ΣΤΡΑΤΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΔΕΛΤΙΟΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΚΑΣΤΑΣΕΩΣ 31-5-47

Την πρωίαν της 30/5 ήρχισεν επιχείρησις προς εκκαθάρισιν περιοχής Δ.ΣΟΥΦΛΙΟΥ.
Εκκαθαριστέα Περιοχή: ΑΙΣΥΜΗ – ΜΕΓΑ ΔΕΡΕΙΟΝ – ΜΙΚΡΟΝ ΔΕΡΕΙΟΝ – ΜΕΤΑΞΑΔΕΣ – ΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΝ – ΕΒΡΟΣ ΠΟΤΑΜΟΣ –  ΛΕΥΚΗΜΗ – ΑΙΣΥΜΗ

Μετέχοντα τμήματα:    – 551 Τάγμα μείον 2 Λόχοι Συνέχεια

Δελτίον Στρατιωτικής Καταστάσεως και Πληροφοριών της 17-6-1947

ΘΕΜΑ: Δελτίον Στρατιωτικής Καταστάσεως και Πληροφοριών της 17-6-47.-

Β΄ ΣΩΜΑ ΣΤΡΑΤΟΥ

VΙΙΙ Μεραρχία

Την 15ην τρεχ. φάλαγξ συμμοριτών κινούμενη προς ΣΚΟΥΡΤΣΑΝ (Σ.2698) ΝΔ ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ 10 χλμ. εβλήθη δι’ όλμων υπό ημετέρων τμημάτων εκ της θέσεως (Σ.2592) Ν. ΣΚΟΥΡΤΣΑΣ 3 χλμ. Η φάλαγξ προσβληθείσα και από αέρος ετράπη προς ΔΟΥΤΣΙΚΟΝ (Σ.3199) Ν. ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ 6 χλμ. Τμήματα μας εκινήθησαν από (Σ.2592) προς ΣΜΙΞΙΝ (Σ.2991) ΝΔ/κως ΔΟΥΤΣΙΚΟΥ 8 χλμ. άνευ επαφής μετά συμμοριτών.

Κατά εξερεύνησιν υπολοίπου περιοχής 15/6 ανευρέθη όλμος ιταλικός πλήρης 81 χιλιοστών μετά βλημάτων και σκοπευτικού μηχανήματος.

Παρεδόθησαν ένοπλοι συμμ/ται 3, ανευρέθη πτώμα ενόπλου συμμορίτου.

XV Μεραρχία

Την 15/6 συμμορίται εκ ΤΣΑΤΙΒ (Ν.3507) – (Ν.3703) Α’ και ΒΑ. ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ 3 χλμ. έβαλον δι’ όλμων και αυτομάτων κατά του εις ΜΟΡΦΗΝ (Ν.380075) 505 Τάγματος. Παρενόχλησις διήρκησε καθ’ όλην την νύκτα. Ημέτερον πυρ/κον βάλλει κατά θέσεων συμμοριτών. Απώλειαι συμμοριτών επί πλέον των μέχρι τούδε αναφερθεισών νεκροί 3 (εξ ων εις διμοιρίτης). Ημετέρων 1 οπλίτης τραυματίας.

Δελτίον Στρατιωτικής Καταστάσεως και Πληροφοριών της 16-6-1947

ΘΕΜΑ: Δελτίον Στρατιωτικής Καταστάσεως και Πληροφοριών της 16-6-47.-

Β΄ ΣΩΜΑ ΣΤΡΑΤΟΥ

VΙΙΙ Μεραρχία Συνεχίζει εξερεύνησιν ΖΑΓΟΡΙΩΝ.

ΧV Μεραρχία

Περιοχή ΜΟΡΦΗΣ  – ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ

Εν συνεχεία δελτίου χθες παρ. 5 οι συμμορίται την 18.00 ώραν της 14/6 κατείχον την γραμμήν: ΤΣΙΑΒΗ (Ν.3507) – ΑΓ. ΣΩΤΗΡΑ (Ν.3607) Β Αν/κά αντερείσματα υψωμ. 1026 ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ (Ν.3806) – ΚΟΡΥΦΗ (Ν.4005) – αντερείσματα υψωμ. Ν. Δ/κως ΑΓ. ΤΡΙΑΔΟΣ (Ν.3909) – υψ.1176 ΜΠΑΙΡΑΜΙΤΣΑ (Ν.3410) – υψ.1365 (Ν.3104) Ν. ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ.

Η άνω γραμμή είναι μεταξύ ΜΟΡΦΗΣ και ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ και εν συνεχεία περισφίγγει ΜΟΡΦΗΝ και ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΝ.

Κατά σημερινάς πληροφορίας η δύναμις των επιτεθέντων συμμοριτών ανήρχετο εις 4 τάγματα, ωπλισμένα με 5 μεγάλους όλμους πολλούς μικρούς και 4 πολ/λα. Η κυρία των επίθεσις κατά της ΜΟΡΦΗΣ απεκρούσθη υπό των εκεί τμημάτων. Τα τμήματα του 505 τάγματος εις ΤΣΑΒΗΝ διεσκόρπισαν τους συμμορίτας.

Ομοίως το πυρ/κόν κινηθέν εκ ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ και ανατρέψαν τας καθ’ οδόν ενέδρας των συμμοριτών ήχθη εις θέσεις εξ ων συνέδραμε λίαν επιτυχώς τον αγώνα.

Αεροπορία επενέβη αποτελεσματικώς.

Γνωσθέντα συνολικά αποτελέσματα. Απώλειαι ημετέρων νεκροί 3, τραυματίαι 24 (εξ ων 3 αξ/κοί) οι τραυματίαι διεκομίσθησαν.

Συμμοριτών νεκροί ε. 16 παρουσιασθέντες 2. Ανευρέθη αριθμός όπλων, ιματισμός και αρχεία. Παραδοθέντες επιβεβαιούν πολλάς απωλείας των συμμοριτών.-