Δελτίο πληροφοριών, ΣΗΔΜ/27 Αυγ 1949

ΣΗΜΑ
ΑΠΟ : ΤΣ/ΣΗΔΜ/Α1 24/28

ΠΡΟΣ: ΑΡΧ. ΓΕΣ/Α1
Αριθμ. Πρωτ. ΑΠ. 3566
Αι υπηρεσίαι πληροφοριών Μ. μονάδων εξηκρίβωσαν την είσοδον εξ ΑΛΒΑΝΙΑΣ εις μέτωπον Β.’ ΓΡΑΜΜΟΥ τας διαφυγούσας εκ ΒΙΤΣΙ 102, 103, 105, 114 Ταξιαρχίας και Σχολής αξ/κών συμμοριακάς από ΚΙΟΥΤΕΖΑ επί 6059 τα ανωτέρω επιβεβαίωσαν εις εμέ προσωπικώς αντιπρόσωποι ΟΗΕ σήμερον 1700 ώραν εις ΑΛΕΒΙΤΣΑΝ ΒΡΕΤΑΝΟΣ ταξίαρχος ΜΑΚΝΤΟΝΑΛ και ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΣ συν/χης ΡΥΜΠΕΡΤ ΝΤΙΝΣ σύνολον εισελθόντων 1800 ανδρών μετά πλήρους οπλισμού.
Σήμερον Ταξίαρχος ΛΥΚΑΥΓΟΑΣ δεξιά πτέρυγα ΙΧ Μεραρχίας εσημείωσεν λίαν ευτυχή εξέλιξιν διά ραγδαίας ανατροπής όλων των αντιστάσεων ας συνήντησεν και πιθανώς προ λυκαυγούς αύριον 28 καταλάβη 41 Ταξιαρχία της υψ. 2520. Τομέας ΙΧ Μεραρχίας, ευρέθησαν 25 συμμορίται νεκροί 16 αιχμάλωτοι 5 πυροβόλα. Αριστερά πτέρυξ απησχόλησεν και συνεκράτει εχθρικάς δυνάμεις αλλά εις προσπαθειάν της και σήμερον καταλήψεως ΤΣΑΓΚΟ ΚΑΡΑΟΥΛ 1 απεκρούσθη όπως απεκρούσθη και 1 Μεραρχία από ΚΟΖΑΚΑΝ.
Αντιστράτηγος Α΄ΣΣ παραπονείται διά (καθυστερήσεις); ΙΙΙ Μεραρχίας από αιτίας οποίας ανεστάλη ταχυτέρα άνοδος κορυφογραμμής ΚΙΑΦΑ 2520. Από εσπέρας συνεχίζεται κίνησις Ι Μεραρχίας διά ΣΚΑΛΑΣ ΦΑΡΜΑΚΗ ΚΙΑΦΑΝ, ΙΙΙ Μεραρχίας διά ΦΛΑΜΠΟΥΡΟΝ ΠΕΤΡΑΣ ΣΙΩΡΤΣΗ. VIII Μεραρχία από αύριον 12 ώραν επίθεσις ισχύος κατά ΚΑΜΕΝΙΚ ΣΤΕΝΟ – ΚΑΡΔΑΡ. Τομέας ΕΠΤΑΧΩΡΙΟΥ ενίσχυσαν διά 12 ΕΣΠ και 831 συνεννούται και αυτό προς 77 ΕΠΤΑΧΩΡΙΟΝ ίνα εμποδισθή διαφυγή από Ν. ΓΡΑΜΜΟΝ προς Ν.’ ΕΛΛΑΔΑ.
Μέχρι μεσημβρίας 27-8 απώλειαι Β.’ ΓΡΑΜΜΟΥ αξ/κοί 66 οπλίται 909.
ΒΕΝΤΗΡΗΣ.

Δελτίο πληροφοριών μέχρι 31 Ιουλ 1949, Β’ΣΣ/Α2/31 Ιουλ 1949

Β΄ΣΣ
ΓΡΑΦΕΙΟΝ Α2 ΕΞ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ – ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ
Α.Π. Φ. 1083 / 8

ΔΕΛΤΙΟΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
Πληροφορίαι μέχρι και 31 Ιουλίου 1949

Ακριβές αντίγραφον ΒΣΤ 901 τη 3 – 8 – 49
ΔΗΜ ΑΝΔΡΙΩΤΗΣ ΒΛΑΧΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
Ταγ/ρχης Πυρ/κού ΑΝΤ/ΡΧΗΣ ΠΥΡ/ΚΟΥ
Τ.Υ. Δ/ΤΗΣ Α2/ ΣΣ

ΑΠΟΣΤΕΛΛΕΤΑΙ
Εις Μονάδας πίνακος Α΄ και Β΄.

ΤΜΗΜΑ 1ον
ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ΤΩΝ ΚΣ. & ΠΡΟΘΕΣΕΙΣ:
ΒΙΤΣΙ:
1. Ενέργειαι ΚΣ.:
α) Την 7 Ιουλίου Λόχος του ΙΙΙ Τάγματος της 103 Ταξιαρχίας αναχωρήσας εκ περιοχής ΙΕΡΟΠΗΓΗΣ (Ν.316498) διά μεθορίου αφίχθη εις ΝΟΒΟΣΕΛΟ (Ν.2546) δι’ ενέργειαν σαμποτάζ.
Μετά παραμονήν επί τριήμερον και μη δυνηθείς να εκπληρώση την αποστολήν του επανήλθε εις έδραν του
β) Την νύκτα 15 προς 16 Ιουλίου ο 2ος Λόχος του 551 Τάγματος της 105 Ταξιαρχίας εξελθών της περιοχής ΒΙΤΣΙ αφίχθη εις περιοχήν ΦΤΕΛΙΑΣ (Ν.2936) με αποστολήν σαμποτάζ και συλλογήν τηλεφωνικού καλωδίου. Συνέχεια

Εκθεση επιχειρήσεων(5-12/6/1949), ΓΕΣ/12 Ιουν 1949

ΓΕΝΙΚΟΝ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ ΣΤΡΑΤΟΥ                                                  Α Π Ο Ρ Ρ Η Τ Ο Σ
Δ/ΝΣΕΙΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ – ΠΛΗΡΟΦ.                                                   Υπ’ Αριθμ. 19
Ιούνιος 1949

Εβδομαδιαία Έκθεσις επί των Επιχειρήσεων
από 06 00:01 μέχρις 13 00:00

Ι. ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ
1. 12 ΕΣΠ Εκ ΝΑΥΠΛΙΟΥ εις περ. ΚΟΖΑΝΗΣ.
2. 101 Σ.Π. Πυρ/κού (-μοίρα) Εκ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ εις ΚΟΖΑΝΗΝ εις διάθεσιν Β΄ΣΣ.
ΙΙ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΥΡΕΙΑΣ ΜΟΡΦΗΣ
3. «ΠΥΡΑΥΛΟΣ»
(α) ΑΣΔΣΕ (ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ – ΓΚΙΩΝΑ – ΟΙΤΗ- ΒΑΡΔΟΥΣΙΑ – ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΝ – ΟΘΡΥΣ

ι. ΒΑΡΔΟΥΣΙΑ
Συνεχίσθησαν αι εξερευνήσεις υπό των ημετέρων, καθ΄ας ανευρέθησαν εγκαταστάσεις και είδη των Κ. και εξοντώθησαν μεμονωμένοι τοιούτοι.Έλαβον χώραν αι κάτωθι άξιαι λόγου συμπλοκαί. Την 6/6 εις ΚΟΥΚΟΝ (Χ.8654) (Κ.Ν.6, Σ.19)-Την 8/6 και την 12/6 εις ΠΟΥΓΚΑΚΙΑ (Χ.8151), την 10/6 εις ΔΑΦΝΟΝ (Υ.0027) και την 11/6 εξωντώθη Νοσοκομείον των Κ. εις περιοχήν ΝΙΚΟΛΙΤΣΙΟΥ (Χ.9747) (Κ.Σ. 11).
ιι. Εις την υπόλοιπον περιοχήν παρά τας εξερευνήσεις δεν επετεύχθη επαφή μετά των Κ. Συνέχεια

Εκθεση επιχειρήσεων(30/5-6/6/1949), ΓΕΣ/6 Ιουν 1949

ΓΕΝΙΚΟΝ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ ΣΤΡΑΤΟΥ                                ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ
Δ/ΝΣΕΙΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ – ΠΛΗΡ/ΩΝ                               Υπ’ Αριθμ. 18
Ιούνιος 1949

Εβδομαδιαία έκθεσις επί των Επιχειρήσεων
από 30 00:01 Μαΐου μέχρι 06 00:00 Ιουνίου 1949

Ι. ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ
1. 22 Ε.Τ.Π εξ ΑΧΑΪΑΣ εις ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ δι’ επιχειρήσεις.
2. 12 Ε.Σ.Π. (21, 72, 75 Ε.Τ.Π) συνεκεντρώθη εις περ. ΝΑΥΠΛΙΟΥ
3. 147 Μ.Ο.Π εκ ΘΗΒΩΝ εις ΚΑΒΑΛΑΝ.
4. 148 Μ.Ο.Π εκ ΘΗΒΩΝ εις ΚΟΖΑΝΗΝ διά ΦΛΩΡΙΝΑΝ
5. 2α Ταξ. Καταδρ. δι΄επιχειρήσεις εκ ΠΗΛΙΟΥ εις Κ.ΟΛΥΜΠΟΝ.
6. Ι/101 Μ.Π.Π εξ Α΄ Σ.Σ εις VΙΙΙ Μεραρχίαν.
7. 43 Ταξιαρχία εκ ΚΑΛΠΑΚΙΟΥ εις ΙΩΑΝΝΙΝΑ.
ΙΙ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΥΡΕΙΑΣ ΜΟΡΦΗΣ
8. «ΠΥΡΑΥΛΟΣ»
(α) Α.Σ.Δ.Σ.Ε. (ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ – ΓΚΙΩΝΑ – ΟΙΤΗ – ΒΑΡΔΟΥΣΙΑ – ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΝ – ΞΥΝΙΑΣ – ΟΡΘΡΥΣ
Τα ημέτερα τμήματα συνέχισαν τας εξερευνήσεις καθ’ άπασαν την περιοχήν συμφώνως προς τας πληροφορίας, την 30/5 εις περ. ΚΑΛΟΣΚΟΠΗΣ (Υ.2130) συνέλαβον 37 Κ. μεταξύ των οποίων 3 στελέχη. Εις την λοιπήν περιοχήν εξωντώθησαν μικραί Κ.Σ., κατεστράφησαν εγκαταστάσεις και περισυνελέγησαν κτήνη και διάφορα υλικά των Κ. Εμφανισθείσαι μικραί ομάδες Κ.Σ. εις περ. ΚΑΣΤΕΛΛΑ (Υ.2932) την νύκτα 2/3 και εις περιοχήν (Υ.0303) την νύκτα 3/4 κατεδιώχθησαν υπό των ημετέρων.
(β) ΙΧ Μεραρχία (ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΝ – ΑΧΕΛΩΟΣ-ΤΖΟΥΜΕΡΚΑ – ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ)
Συνεχίσθησαν αι εξερευνήσεις άνευ σοβαρών αποτελεσμάτων. Συνέχεια

Δελτίο Πληροφοριών, Επιχειρήσεις ΖΑΓΟΡΙΩΝ, 9 ΜΕΡΑΡΧΙΑ/Α2/26 Σεπ 1948

ΙΧ ΜΕΡΑΡΧΙΑ Α2 Γραφείον
Δελτίον πληροφοριών 26.9.1948

Ι. ΓΕΝΙΚΑ
Περιοχήν ΓΥΦΤΟΚΑΜΠΟΥ (Σ.0977), ΚΟΥΚΟΥΡΟΥΝΤΖΟΥ (Σ.1676), ΤΣΟΥΚΑ ΡΟΣΣΑ (Σ.2071) ευρίσκεται η ογδόη συμμοριακή Μεραρχία με Σ.Δ. πιθανώς ΒΩΒΟΥΣΑ (Σ.2278).
ΙΙ. ΔΥΝΑΜΙΣ
Συμμοριακή δύναμις ανέρχεται εις 1000 Σ.
ΙΙΙ. ΟΠΛΙΣΜΟΣ
Κατά συμμοριακόν Τάγμα 20 οπλ/λα, 25 στεν, 1-2 βαρείς όλμοι, ατομικά όπλα, ολμίσκοι 3, χειροβομβίδες, γροθιές. Πυρ/κά ελάχιστα. Συνέχεια

Δελτίο πληροφοριών 15-31 Αυγ 1948, Α’ΣΣ/31 Αυγ 1948

ΘΕΜΑ : 15ήμερον Δελτίον Πληροφοριών                                   ΕΠΕΙΓΟΝ
από 15-31.8.48                                                                              ΑΠΟΡΡΗΤΟΝ
ΠΡΟΣ : ΓΕΣ/Α2/ΙV                                                                                          Α΄ΣΣ /2/1
ΑΡΙΘ. Φ.359/7
ΣΤΓ 918/31-8-48
ΚΟΙΝ.: Στρατηγόν Διοικητήν
Επιτελάρχην
Α1, Α8, Α9, Α10, Γ1/ Α΄ΣΣ
VΙΙΙ, ΙΧ, Χ Μερ./12-84, 86 Περ. 71 Ταξ/Α2
ΑΣΔΣΕ/Α2 – ΑΣΔΠ/12-ΤΣΕΙ/12-ΜΒΛΕΟ/Α΄ΣΣ
35, 36, 37, 41, 42, 43, 74, 75, 76 Ταξ/Α2
1501 Μονάς – Γ΄ΣΣ (Αντ/ρχην ΚΛΑΛΓΙΕΡΗΝ)
Λοχ. ΔΕΛΜΟΥΖΟΝ Συνδ. ΟΗΕ ΙΩΑΝΝΙΝΑ

 1. ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ των ΣΥΜΜΟΡΙΤΩΝ και ΠΡΟΘΕΣΕΙΣ
  α) Γράμμος. Επί της τελευταίας γραμμής αντιστάσεως υψ. 2520 – ΣΚΙΡΤΣΗ – ΚΙΑΦΑ – ΜΑΥΡΗ ΠΕΤΡΑ – ΤΣΙΟΥΜΣΑ – ΑΠΑΝΩ & ΚΑΤΩ ΑΡΕΝΑ – ΠΡΙΑΣΠΟΣ ημύνθησαν αι 103 Ταξ. (εις την οποίαν συνεπτύχθησαν και τα υπόλοιπα της διαλυθείσης 102 Ταξ.), 105 Ταξιαρχία ΠΥΡΑΥΛΟΥ, Ανεξ. Τάγμα ΑΛΕΥΡΑ, πιθανώς η 16 Ταξιαρία και 4 Ουλαμοί Πυρ/κού της 670 Μονάδος. ‘Απασαι αι ανωτέρω Σ. από 20/8 καθ’ ήν διεσπάσθη η ανωτέρω γραμμή αντιστάσεως ήρχισαν συμπτυσσόμεναι εις Αλβανίαν συμπληρωθείσης της αποχωρήσεώς των την 23/8.
  Η επανεμφάνισις των ανωτέρω Σ. εις ΒΙΤΣΙ καθιστά προφανείς τας προθέσεις της ηγεσίας των Σ. δι’ άμεσον επανεισβολήν εις Ελλάδα και συνέχισιν της δράσεώς των.
  Εκ των ανωτέρω αναφερομένων συμμοριακών μονάδων, εις την περιοχήν του ΣΣ, φέρεται εισελθόν διά της ΑΛΒΑΝΙΑΣ εις ΠΩΓΩΝΙΟΝ το Τάγμα ΑΛΕΥΡΑ και 300 Σ. μη εξακριβωθείσης εισέτι ταυτότητος εις ΜΟΥΡΓΚΑΝΑ. Συνέχεια

Δελτίο Πληροφοριών, ΓΕΣ/Α2/3 Μαί 1948

ΓΕΣ/Α2                                                                                                                          ΑΠΟΡΡΗΤΟΝ

ΔΕΛΤΙΟΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
(Βασίζεται εις τας πληροφορίας μέχρι 3-5-48).

1. ΔΥΝΑΜΙΣ – ΔΙΑΤΑΞΙΣ ΣΥΜΜΟΡΙΤΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Α. ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΙΤΣΙ

α) 18η ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ υπό ΒΑΓΕΝΑΝ Σ.Δ. ΧΑΛΑΡΑΝ (Ν.4455) 60
ι) Τάγμα ΓΑΡΕΦΗ περ. ΜΕΛΑΣ ( Ν.4863) – ΤΡΙΒΟΥΝΟΝ (Ν.5165) ΒΙΓΛΑ (Ν.5067)
250
ιι) Τάγμα ΤΖΑΒΕΛΛΑ περ. ΔΡΟΣΟΠΗΓΗΣ (Ν.6357) ΠΕΡΙΚΟΠΗΣ (Ν.5951)
250
ιιι) Τμήματα Σαμποτέρ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑΣ (Ν.5860) 150
ιυ) Λόχος ΔΑΜΙΑΝΟΥ περ. ΣΚΟΠΟΥ (Ν.8177) ΠΑΠΑΔΙΑ
(Ν.8579)                                        60
υ) Λόχος ΤΟΡΝΙΚΙΔΗ περ. ΣΚΟΠΟΥ (Ν.8177) ΠΑΠΑΔΙΑ
(Ν.8579)                                       60
υι) Έφιππον Τμήμα ΤΣΑΛΗ » » » » » » 40
υ) Έφιππον Τμήμα ΛΑΖΟΥ περ. ΧΑΛΑΡΑΣ (Ν.4455) 40 Συνέχεια

Εκτακτο Δελτίο Πληροφοριών, ΓΕΣ/26 Δεκ 1947

ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ ΣΤΡΑΤΟΥ

ΕΚΤΑΚΤΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
26-12-47 Ωρα 10.00’

Ι.     Σφοδροτάτη επίθεσις από 17.30΄ ώρας 25/12 συμμοριτών κατά υψ. 915 (5 χιλ. Β.Κονίτσης). Θέσεις εκρατήθησαν διά σθεναράς αμύνης.
– Νύκτα 25 πρός 26 εσυνεχίσθη πίεσις κατά υψ.915, εισδυσασών ελαφρών  ομάδων, αίτινες όμως εξεδιώχθησαν. Παρενόχλησις διά πυρών καθ΄όλην την νύκτα.
– Εξεδηλώθη ομοίως επίθεσις συμμοριτών  πρωίαν σήμερον κατά του άκρου δεξιού (Ανατ.) Κονίτσης, άνευ αποτελέσματος. Άπασαι αι θέσεις κρατούνται. Ουδεμία απωλέσθη. Συνέχεια

Διάταξη ΔΣΕ περιοχής ΣΤΡΑΤΙΑΣ, 1 ΣΤΡΑΤΙΑ/Α2/25 Οκτ 1947

1η ΣΤΡΑΤΙΑ                                                               ΑΠΟΡΡΗΤΟΝ
Α2 Γραφείον                                                               25 Οκτωβρίου 1947
Α.Π. 949/71/Α2
Αριθ. Αντιτύπου 3

ΔΙΑΤΑΞΙΣ ΣΥΜΜΟΡΙΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ Ιης ΣΤΡΑΤΙΑΣ

Α.       ΓΕΝΙΚΟΝ ΑΡΧΗΓΕΙΟΝ ΣΥΜΜΟΡΙΤΩΝ.

Αρχηγός: ΜΑΡΚΟΣ                                                          Δυν.:50
Έδρα: Πιθανώς εις περιοχήν ΖΑΓΟΡΙΩΝ,
Την 15/10 εσημειώθη ΒΩΒΟΥΣΑΝ (S.2276).

Β.        ΑΝΩΤΕΡΟΝ ΑΡΧΗΓΕΙΟΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ.

Αρχηγός: ΚΙΣΣΑΒΟΣ
πιθανώς εις περιοχήν ΓΡΑΜΜΟΥ. Συνέχεια

Δελτίο πληροφοριών (λαθρεμπόριο όπλων και πυρομαχικών), ΓΕΣ/Α2/15 Αυγ 1947

ΓΕΝΙΚΟΝ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ ΣΤΡΑΤΟΥ
Δ/ΣΙΣ Α2 ΤΜΗΜΑ ΙΙ
Αθήναι τη 15 Αυγούστου 1947
Αριθ. Α. Π. 21710

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΝ
ΔΕΛΤΙΟΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΕΠΙ ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΟΥ ΟΠΛΩΝ
ΚΑΙ ΠΥΡΟΜΑΧΙΚΩΝ

 1. Σκοπός της παρούσης, η απ’ αρχής και μέχρι τούδε εξέλιξις του ζητήματος
  της λαθραίας μεταφοράς οπλισμού, πυρομαχικών και εκρηκτικών υλών εκ
  διαφόρων γειτονικών και μη Κρατών προς Ελλάδα και αλλαχού, με
  αντικειμενικόν σκοπόν την επιτυχίαν πολιτικών σκοπών της εξαπλωτικής τάσεως
  διεισδύσεως του Σλαυϊκού Συνασπισμού προς πάσαν κατεύθυνσιν και ιδιαίτατα
  προς Νότον, ουχί ειρηνικώς.
  2.Ειδικώτερον διά την Ελλάδα, το ζήτημα τούτο άρχεται μετά το Δεκεμβριανόν
  Στασιαστικόν κίνημα του 1944 υπό του ΚΚΕ, ότε πολλοί οπαδοί του κατέφυγον
  εις Αλβανίαν, Βουλγαρίαν και Γιουγκοσλαυϊαν διαθέτοντες μεγάλα χρηματικά
  ποσά εις λέβα και χρυσάς λίρας Αγγλίας και ηγόρασαν μεγάλας ποσότητας όπλων
  και περιστρόφων ιδίως, καθώς και Πυρομαχικών τα οποία απέστειλαν εις
  Ελλάδα.
  Από των αρχών του έτους 1946 ο Διεθνής τύπος ήρξατο να απασχολήται επί του
  ζητήματος και οι πηγαί πληροφοριών να αποστέλωσιν ημίν πληροφορίας, με την
  πάροδον δε του χρόνου λαμβάνει μεγαλυτέραν έντασιν, σημασίαν και ενδιαφέρον
  λόγω της δυσμενούς εξελίξεως της πολιτικής των δύο Παγκοσμίων Συνασπισμών
  και ιδιαίτατα διά την Ελλάδα, ήτις κατέστη ο στόχος του Σλαυϊκού
  Συνασπισμού. Συνέχεια

Δελτίο Πληροφοριών Εσωτερικής Καταστάσεως Ιούν 1947, ΓΕΣ/ΔΙΠΛΗ/30 Ιουλ 1947

ΓΕΝΙΚΟΝ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ ΣΤΡΑΤΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ                             ΑΠΟΡΡΗΤΟΝ
ΤΜΗΜΑ ΤΥ
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. Α.Π. 33908

ΔΕΛΤΙΟΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 1947 Συνέχεια

Δελτίον Στρατιωτικής Καταστάσεως και Πληροφοριών της 19-6-1947

ΘΕΜΑ: Δελτίον Στρατιωτικής Καταστάσεως και Πληροφοριών της 19-6-47.-

ΙΙ.-       Β΄ ΣΩΜΑ ΣΤΡΑΤΟΥ

VΙΙΙ Μεραρχία

Εις ΚΑΣΤΑΝΟ (Σ.1369) ΒΔ. ΜΕΤΣΟΒΟΥ ανευρέθησαν 2 πτώματα συμμοριτών και παρουσιάσθησαν 6 ένοπλοι συμμορίται.

XV Μεραρχία

Το 505 Τάγμα κινηθέν την 17/6 εκ ΜΟΡΦΗΣ (Ν.3807) εγκαταστάθη εις ΑΓ. ΤΡΙΑΔΑ (Ν.4010) και ανατ/κως ΑΝΘΟΥΣΗΣ (Ν.4012) ΒΑ. ΜΟΡΦΗΣ 5 χλμ.

Αεροπορία επολυβόλησεν θέσεις συμμοριτών.

Γενικώς η κατάστασις εις περιοχήν ταύτην παραμένει αμετάβλητος.

Εις ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΝ παρουσιάσθησαν 2 ένοπλοι.-

Δελτίο Πληροφοριών, ΕΒΑ/18 Ιουν 1947

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΑΣ/ΚΗ ΧΩΡ/ΚΗ
Β΄ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ ΧΩΡ/ΚΗΣ
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.5/1/23                                       Εν Βόλω τη 18 Ιουνίου 1947
Διά το Γραφείον Α1 Στρατιάς
Ταγματάρχην κ.Σαράντην

Δελτίον έκτακτον

1)     Το συμμοριακόν συγκρότημα Πηλίου ανερχόμενον εις περίπου τρακοσίους εκ των τελευταίων εκκαθαριστικών επιχειρήσεων ουδεμίαν φθοράν ως γνωστόν υπέστη.
Οι συμμορίται εκ των εγγράφων άτινα περιήλθον εις χείρας μας αποδίδουν εξαιρετικήν σημασίαν εις την διατήρησιν της συμμοριακής κινήσεως του Πηλίου λόγω της υπάρξεως της Στρατιωτικής και Ναυτικής βάσεως Βόλου. Προς εκκαθάρισιν πλήρη του Πηλίου δέον να διατεθώσιν απαραιτήτως αι εξής δυνάμεις. Συνέχεια

Δελτίο Στρατιωτικής Καταστάσεως και Πληροφοριών της 11-6-47

ΘΕΜΑ: Δελτίον Στρατιωτικής Καταστάσεως και Πληροφοριών της 11-6-47.-

Β΄ ΣΩΜΑ ΣΤΡΑΤΟΥ

VIII MEΡΑΡΧΙΑ

2)     Εις ύψωμα ΚΟΥΚΟΥΡΟΥΤΖΟΣ (Σ.1676) ως δελτίον χθες, οι συμμορίται την νύκτα 8/9-6-47 διέρρευσαν προς Δυσμάς επωφεληθέντες του σκότους. Απώλειαι Συμμοριτών νεκροί 2, παρουσιασθέντες 2, ημετέρων τραυματίαι 2.

ΧV Μεραρχία

3)     Την 9ην τρεχ. Πυρ/κόν έβαλεν κατά συμμοριτών εις υψ.1084 (Σ.4193) ΒΔ. ΓΡΕΒΕΝΩΝ 12 χλμ. παρά το χωρίον ΜΕΓΑΡΟΝ.

4)     Την 9/6 κατόπιν αγώνος κατελήφθη η ΔΑΜΑΣΚΗΝΙΑ (Ν.3722), συμμορίται (δυνάμεως λόχου) μετά τον αγώνα ετράπησαν προς Δυσμάς (ΟΡΛΙΑ Ν.3323) – (ΟΝΤΡΙΑ Ν.2222) Δ/κως ΔΑΜΑΣΚΗΝΙΑΣ 3-7 χλμ. καταδιωχθέντες υπό των ημετέρων μέχρις ΟΡΛΙΑ. Συμμορίται φεύγοντες εγκατέλειψαν πυρομαχικά  και διάφορα είδη.

5)     Απώλειαι συμμοριτών κατά την επίθεσιν των νύκτα 6/7-6-47 κατά τμημάτων ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ, ως δελτίον 9/6- παρ. 3 συμμορίται νεκροί 3, (εν οις και καπετάνιος του λόχου, τραυματίαι 8).

–       Εις ΚΟΖΑΝΗΝ και ΓΡΕΒΕΝΑ παρουσιάσθησαν 2 συμμορίται.

Δελτίον Στρατιωτικής Καταστάσεως και Πληροφοριών της 9-6-1947

ΘΕΜΑ: Δελτίον Στρατιωτικής Καταστάσεως και Πληροφοριών της 9-6-47.-

ΙΙ.-       Β΄ ΣΩΜΑ ΣΤΡΑΤΟΥ

VΙΙΙ Μεραρχία

Ουδέν

XV Μεραρχία

2)     Την 01.00 ώραν της 7/5 συμμορίται επετέθησαν κατά τμημάτων ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ (Ν.3206) επίθεσις απεκρούσθη, των συμμοριτών συμπτυχθέντων προς υψ.1392 ΠΑΝΟΥΚΛΑ (Ν.2906) Δ/κώς ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ 2 χλμ. Απώλειαι συμμοριτών παρουσιάσθη 1, ημετέρων τραυματίαι 2, ανευρέθη ιματισμός και πυρομαχικά.

3)     Νύκτα 7/8-6-47 τμήματα ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ εβλήθησαν δι’ αυτομάτων από τας αντηρίδας ΠΑΝΟΥΚΛΑΣ, παρουσιάσθη 1 συμμορίτης όστις ον ανέφερεν ότι κατά την επίθεσιν εις ΝΕΑΠΟΛΙΝ (23/24-5-47) (δελ.222) οι συμμορίται είχον 4 νεκρούς και 8 τραυματίας. Ομοίως κατά τον αγώνα της 4ης και 5ης τρέχοντος περί ΔΑΣΥΛΙΟΝ – ΔΙΛΟΦΟΝ ΝΑ. ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ οι συμμορίται είχον 3 νεκρούς και 10 τραυματίας.

4)     Την 02.00 ώραν της 8/6 ισχυραί δυνάμεις συμμοριτών μετά 2 όλμων και πολλών αυτομάτων προσέβαλον τα τμήματα τα ευρισκόμενα εις υψ.1585 (Ν.1936) ΒΔ. ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ 8 χλμ. Επιθέσις διήρκησεν επί 2ωρον, τη επεμβάσει πυρ/κού οι συμμορίται συνεπτύχθησαν προς ΓΙΑΝΝΟΧΩΡΙ (Ν.1636) ΒΔ. ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ  περί τα 10 χλμ. Απώλειαι συμμοριτών νεκροί ε.2 ημετέρων τραυματίαι 4. Απεστάλησαν ενισχύσεις προς δίωξιν των συμμοριτών.

5)     Την 04.00 ώραν της 8/6 80μελής συμμορία προσέβαλλεν ΡΟΔΙΑΝ (Σ.7499) ΒΔ. ΓΡΕΒΕΝΩΝ 10 χλμ. Το εκεί ευρισκόμενον απόσπασμα Χωρ/κης συνεπτύχθη προς ΓΡΕΒΕΝΑ.

Απώλεια ημετέρων 1 νεκρός χωρ/λαξ αγνοούμενοι 2, συμμοριτών ανεξακρίβωτοι.

Εις ΚΑΛΟΝΗΝ (Ν.3500) παρεδόθη 1 και συνελήφθησαν 2.