Δελτίο πληροφοριών μέχρι 31 Ιουλ 1949, Β’ΣΣ/Α2/31 Ιουλ 1949

Β΄ΣΣ
ΓΡΑΦΕΙΟΝ Α2 ΕΞ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ – ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ
Α.Π. Φ. 1083 / 8

ΔΕΛΤΙΟΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
Πληροφορίαι μέχρι και 31 Ιουλίου 1949

Ακριβές αντίγραφον ΒΣΤ 901 τη 3 – 8 – 49
ΔΗΜ ΑΝΔΡΙΩΤΗΣ ΒΛΑΧΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
Ταγ/ρχης Πυρ/κού ΑΝΤ/ΡΧΗΣ ΠΥΡ/ΚΟΥ
Τ.Υ. Δ/ΤΗΣ Α2/ ΣΣ

ΑΠΟΣΤΕΛΛΕΤΑΙ
Εις Μονάδας πίνακος Α΄ και Β΄.

ΤΜΗΜΑ 1ον
ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ΤΩΝ ΚΣ. & ΠΡΟΘΕΣΕΙΣ:
ΒΙΤΣΙ:
1. Ενέργειαι ΚΣ.:
α) Την 7 Ιουλίου Λόχος του ΙΙΙ Τάγματος της 103 Ταξιαρχίας αναχωρήσας εκ περιοχής ΙΕΡΟΠΗΓΗΣ (Ν.316498) διά μεθορίου αφίχθη εις ΝΟΒΟΣΕΛΟ (Ν.2546) δι’ ενέργειαν σαμποτάζ.
Μετά παραμονήν επί τριήμερον και μη δυνηθείς να εκπληρώση την αποστολήν του επανήλθε εις έδραν του
β) Την νύκτα 15 προς 16 Ιουλίου ο 2ος Λόχος του 551 Τάγματος της 105 Ταξιαρχίας εξελθών της περιοχής ΒΙΤΣΙ αφίχθη εις περιοχήν ΦΤΕΛΙΑΣ (Ν.2936) με αποστολήν σαμποτάζ και συλλογήν τηλεφωνικού καλωδίου. Συνέχεια

Advertisements

Εκθεση επιχειρήσεων(5-12/6/1949), ΓΕΣ/12 Ιουν 1949

ΓΕΝΙΚΟΝ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ ΣΤΡΑΤΟΥ                                                  Α Π Ο Ρ Ρ Η Τ Ο Σ
Δ/ΝΣΕΙΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ – ΠΛΗΡΟΦ.                                                   Υπ’ Αριθμ. 19
Ιούνιος 1949

Εβδομαδιαία Έκθεσις επί των Επιχειρήσεων
από 06 00:01 μέχρις 13 00:00

Ι. ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ
1. 12 ΕΣΠ Εκ ΝΑΥΠΛΙΟΥ εις περ. ΚΟΖΑΝΗΣ.
2. 101 Σ.Π. Πυρ/κού (-μοίρα) Εκ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ εις ΚΟΖΑΝΗΝ εις διάθεσιν Β΄ΣΣ.
ΙΙ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΥΡΕΙΑΣ ΜΟΡΦΗΣ
3. «ΠΥΡΑΥΛΟΣ»
(α) ΑΣΔΣΕ (ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ – ΓΚΙΩΝΑ – ΟΙΤΗ- ΒΑΡΔΟΥΣΙΑ – ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΝ – ΟΘΡΥΣ

ι. ΒΑΡΔΟΥΣΙΑ
Συνεχίσθησαν αι εξερευνήσεις υπό των ημετέρων, καθ΄ας ανευρέθησαν εγκαταστάσεις και είδη των Κ. και εξοντώθησαν μεμονωμένοι τοιούτοι.Έλαβον χώραν αι κάτωθι άξιαι λόγου συμπλοκαί. Την 6/6 εις ΚΟΥΚΟΝ (Χ.8654) (Κ.Ν.6, Σ.19)-Την 8/6 και την 12/6 εις ΠΟΥΓΚΑΚΙΑ (Χ.8151), την 10/6 εις ΔΑΦΝΟΝ (Υ.0027) και την 11/6 εξωντώθη Νοσοκομείον των Κ. εις περιοχήν ΝΙΚΟΛΙΤΣΙΟΥ (Χ.9747) (Κ.Σ. 11).
ιι. Εις την υπόλοιπον περιοχήν παρά τας εξερευνήσεις δεν επετεύχθη επαφή μετά των Κ. Συνέχεια

Εκθεση επιχειρήσεων(30/5-6/6/1949), ΓΕΣ/6 Ιουν 1949

ΓΕΝΙΚΟΝ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ ΣΤΡΑΤΟΥ                                ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ
Δ/ΝΣΕΙΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ – ΠΛΗΡ/ΩΝ                               Υπ’ Αριθμ. 18
Ιούνιος 1949

Εβδομαδιαία έκθεσις επί των Επιχειρήσεων
από 30 00:01 Μαΐου μέχρι 06 00:00 Ιουνίου 1949

Ι. ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ
1. 22 Ε.Τ.Π εξ ΑΧΑΪΑΣ εις ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ δι’ επιχειρήσεις.
2. 12 Ε.Σ.Π. (21, 72, 75 Ε.Τ.Π) συνεκεντρώθη εις περ. ΝΑΥΠΛΙΟΥ
3. 147 Μ.Ο.Π εκ ΘΗΒΩΝ εις ΚΑΒΑΛΑΝ.
4. 148 Μ.Ο.Π εκ ΘΗΒΩΝ εις ΚΟΖΑΝΗΝ διά ΦΛΩΡΙΝΑΝ
5. 2α Ταξ. Καταδρ. δι΄επιχειρήσεις εκ ΠΗΛΙΟΥ εις Κ.ΟΛΥΜΠΟΝ.
6. Ι/101 Μ.Π.Π εξ Α΄ Σ.Σ εις VΙΙΙ Μεραρχίαν.
7. 43 Ταξιαρχία εκ ΚΑΛΠΑΚΙΟΥ εις ΙΩΑΝΝΙΝΑ.
ΙΙ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΥΡΕΙΑΣ ΜΟΡΦΗΣ
8. «ΠΥΡΑΥΛΟΣ»
(α) Α.Σ.Δ.Σ.Ε. (ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ – ΓΚΙΩΝΑ – ΟΙΤΗ – ΒΑΡΔΟΥΣΙΑ – ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΝ – ΞΥΝΙΑΣ – ΟΡΘΡΥΣ
Τα ημέτερα τμήματα συνέχισαν τας εξερευνήσεις καθ’ άπασαν την περιοχήν συμφώνως προς τας πληροφορίας, την 30/5 εις περ. ΚΑΛΟΣΚΟΠΗΣ (Υ.2130) συνέλαβον 37 Κ. μεταξύ των οποίων 3 στελέχη. Εις την λοιπήν περιοχήν εξωντώθησαν μικραί Κ.Σ., κατεστράφησαν εγκαταστάσεις και περισυνελέγησαν κτήνη και διάφορα υλικά των Κ. Εμφανισθείσαι μικραί ομάδες Κ.Σ. εις περ. ΚΑΣΤΕΛΛΑ (Υ.2932) την νύκτα 2/3 και εις περιοχήν (Υ.0303) την νύκτα 3/4 κατεδιώχθησαν υπό των ημετέρων.
(β) ΙΧ Μεραρχία (ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΝ – ΑΧΕΛΩΟΣ-ΤΖΟΥΜΕΡΚΑ – ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ)
Συνεχίσθησαν αι εξερευνήσεις άνευ σοβαρών αποτελεσμάτων. Συνέχεια

Δελτίο Πληροφοριών, Επιχειρήσεις ΖΑΓΟΡΙΩΝ, 9 ΜΕΡΑΡΧΙΑ/Α2/26 Σεπ 1948

ΙΧ ΜΕΡΑΡΧΙΑ Α2 Γραφείον
Δελτίον πληροφοριών 26.9.1948

Ι. ΓΕΝΙΚΑ
Περιοχήν ΓΥΦΤΟΚΑΜΠΟΥ (Σ.0977), ΚΟΥΚΟΥΡΟΥΝΤΖΟΥ (Σ.1676), ΤΣΟΥΚΑ ΡΟΣΣΑ (Σ.2071) ευρίσκεται η ογδόη συμμοριακή Μεραρχία με Σ.Δ. πιθανώς ΒΩΒΟΥΣΑ (Σ.2278).
ΙΙ. ΔΥΝΑΜΙΣ
Συμμοριακή δύναμις ανέρχεται εις 1000 Σ.
ΙΙΙ. ΟΠΛΙΣΜΟΣ
Κατά συμμοριακόν Τάγμα 20 οπλ/λα, 25 στεν, 1-2 βαρείς όλμοι, ατομικά όπλα, ολμίσκοι 3, χειροβομβίδες, γροθιές. Πυρ/κά ελάχιστα. Συνέχεια

Δελτίο πληροφοριών 15-31 Αυγ 1948, Α’ΣΣ/31 Αυγ 1948

ΘΕΜΑ : 15ήμερον Δελτίον Πληροφοριών                                   ΕΠΕΙΓΟΝ
από 15-31.8.48                                                                              ΑΠΟΡΡΗΤΟΝ
ΠΡΟΣ : ΓΕΣ/Α2/ΙV                                                                                          Α΄ΣΣ /2/1
ΑΡΙΘ. Φ.359/7
ΣΤΓ 918/31-8-48
ΚΟΙΝ.: Στρατηγόν Διοικητήν
Επιτελάρχην
Α1, Α8, Α9, Α10, Γ1/ Α΄ΣΣ
VΙΙΙ, ΙΧ, Χ Μερ./12-84, 86 Περ. 71 Ταξ/Α2
ΑΣΔΣΕ/Α2 – ΑΣΔΠ/12-ΤΣΕΙ/12-ΜΒΛΕΟ/Α΄ΣΣ
35, 36, 37, 41, 42, 43, 74, 75, 76 Ταξ/Α2
1501 Μονάς – Γ΄ΣΣ (Αντ/ρχην ΚΛΑΛΓΙΕΡΗΝ)
Λοχ. ΔΕΛΜΟΥΖΟΝ Συνδ. ΟΗΕ ΙΩΑΝΝΙΝΑ

 1. ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ των ΣΥΜΜΟΡΙΤΩΝ και ΠΡΟΘΕΣΕΙΣ
  α) Γράμμος. Επί της τελευταίας γραμμής αντιστάσεως υψ. 2520 – ΣΚΙΡΤΣΗ – ΚΙΑΦΑ – ΜΑΥΡΗ ΠΕΤΡΑ – ΤΣΙΟΥΜΣΑ – ΑΠΑΝΩ & ΚΑΤΩ ΑΡΕΝΑ – ΠΡΙΑΣΠΟΣ ημύνθησαν αι 103 Ταξ. (εις την οποίαν συνεπτύχθησαν και τα υπόλοιπα της διαλυθείσης 102 Ταξ.), 105 Ταξιαρχία ΠΥΡΑΥΛΟΥ, Ανεξ. Τάγμα ΑΛΕΥΡΑ, πιθανώς η 16 Ταξιαρία και 4 Ουλαμοί Πυρ/κού της 670 Μονάδος. ‘Απασαι αι ανωτέρω Σ. από 20/8 καθ’ ήν διεσπάσθη η ανωτέρω γραμμή αντιστάσεως ήρχισαν συμπτυσσόμεναι εις Αλβανίαν συμπληρωθείσης της αποχωρήσεώς των την 23/8.
  Η επανεμφάνισις των ανωτέρω Σ. εις ΒΙΤΣΙ καθιστά προφανείς τας προθέσεις της ηγεσίας των Σ. δι’ άμεσον επανεισβολήν εις Ελλάδα και συνέχισιν της δράσεώς των.
  Εκ των ανωτέρω αναφερομένων συμμοριακών μονάδων, εις την περιοχήν του ΣΣ, φέρεται εισελθόν διά της ΑΛΒΑΝΙΑΣ εις ΠΩΓΩΝΙΟΝ το Τάγμα ΑΛΕΥΡΑ και 300 Σ. μη εξακριβωθείσης εισέτι ταυτότητος εις ΜΟΥΡΓΚΑΝΑ. Συνέχεια

Εκτακτο Δελτίο Πληροφοριών, ΓΕΣ/26 Δεκ 1947

ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ ΣΤΡΑΤΟΥ

ΕΚΤΑΚΤΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
26-12-47 Ωρα 10.00’

Ι.     Σφοδροτάτη επίθεσις από 17.30΄ ώρας 25/12 συμμοριτών κατά υψ. 915 (5 χιλ. Β.Κονίτσης). Θέσεις εκρατήθησαν διά σθεναράς αμύνης.
– Νύκτα 25 πρός 26 εσυνεχίσθη πίεσις κατά υψ.915, εισδυσασών ελαφρών  ομάδων, αίτινες όμως εξεδιώχθησαν. Παρενόχλησις διά πυρών καθ΄όλην την νύκτα.
– Εξεδηλώθη ομοίως επίθεσις συμμοριτών  πρωίαν σήμερον κατά του άκρου δεξιού (Ανατ.) Κονίτσης, άνευ αποτελέσματος. Άπασαι αι θέσεις κρατούνται. Ουδεμία απωλέσθη. Συνέχεια

Διάταξη ΔΣΕ περιοχής ΣΤΡΑΤΙΑΣ, 1 ΣΤΡΑΤΙΑ/Α2/25 Οκτ 1947

1η ΣΤΡΑΤΙΑ                                                               ΑΠΟΡΡΗΤΟΝ
Α2 Γραφείον                                                               25 Οκτωβρίου 1947
Α.Π. 949/71/Α2
Αριθ. Αντιτύπου 3

ΔΙΑΤΑΞΙΣ ΣΥΜΜΟΡΙΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ Ιης ΣΤΡΑΤΙΑΣ

Α.       ΓΕΝΙΚΟΝ ΑΡΧΗΓΕΙΟΝ ΣΥΜΜΟΡΙΤΩΝ.

Αρχηγός: ΜΑΡΚΟΣ                                                          Δυν.:50
Έδρα: Πιθανώς εις περιοχήν ΖΑΓΟΡΙΩΝ,
Την 15/10 εσημειώθη ΒΩΒΟΥΣΑΝ (S.2276).

Β.        ΑΝΩΤΕΡΟΝ ΑΡΧΗΓΕΙΟΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ.

Αρχηγός: ΚΙΣΣΑΒΟΣ
πιθανώς εις περιοχήν ΓΡΑΜΜΟΥ. Συνέχεια

Δελτίο πληροφοριών (λαθρεμπόριο όπλων και πυρομαχικών), ΓΕΣ/Α2/15 Αυγ 1947

ΓΕΝΙΚΟΝ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ ΣΤΡΑΤΟΥ
Δ/ΣΙΣ Α2 ΤΜΗΜΑ ΙΙ
Αθήναι τη 15 Αυγούστου 1947
Αριθ. Α. Π. 21710

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΝ
ΔΕΛΤΙΟΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΕΠΙ ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΟΥ ΟΠΛΩΝ
ΚΑΙ ΠΥΡΟΜΑΧΙΚΩΝ

 1. Σκοπός της παρούσης, η απ’ αρχής και μέχρι τούδε εξέλιξις του ζητήματος
  της λαθραίας μεταφοράς οπλισμού, πυρομαχικών και εκρηκτικών υλών εκ
  διαφόρων γειτονικών και μη Κρατών προς Ελλάδα και αλλαχού, με
  αντικειμενικόν σκοπόν την επιτυχίαν πολιτικών σκοπών της εξαπλωτικής τάσεως
  διεισδύσεως του Σλαυϊκού Συνασπισμού προς πάσαν κατεύθυνσιν και ιδιαίτατα
  προς Νότον, ουχί ειρηνικώς.
  2.Ειδικώτερον διά την Ελλάδα, το ζήτημα τούτο άρχεται μετά το Δεκεμβριανόν
  Στασιαστικόν κίνημα του 1944 υπό του ΚΚΕ, ότε πολλοί οπαδοί του κατέφυγον
  εις Αλβανίαν, Βουλγαρίαν και Γιουγκοσλαυϊαν διαθέτοντες μεγάλα χρηματικά
  ποσά εις λέβα και χρυσάς λίρας Αγγλίας και ηγόρασαν μεγάλας ποσότητας όπλων
  και περιστρόφων ιδίως, καθώς και Πυρομαχικών τα οποία απέστειλαν εις
  Ελλάδα.
  Από των αρχών του έτους 1946 ο Διεθνής τύπος ήρξατο να απασχολήται επί του
  ζητήματος και οι πηγαί πληροφοριών να αποστέλωσιν ημίν πληροφορίας, με την
  πάροδον δε του χρόνου λαμβάνει μεγαλυτέραν έντασιν, σημασίαν και ενδιαφέρον
  λόγω της δυσμενούς εξελίξεως της πολιτικής των δύο Παγκοσμίων Συνασπισμών
  και ιδιαίτατα διά την Ελλάδα, ήτις κατέστη ο στόχος του Σλαυϊκού
  Συνασπισμού. Συνέχεια

Δελτίον Στρατιωτικής Καταστάσεως και Πληροφοριών της 19-6-1947

ΘΕΜΑ: Δελτίον Στρατιωτικής Καταστάσεως και Πληροφοριών της 19-6-47.-

ΙΙ.-       Β΄ ΣΩΜΑ ΣΤΡΑΤΟΥ

VΙΙΙ Μεραρχία

Εις ΚΑΣΤΑΝΟ (Σ.1369) ΒΔ. ΜΕΤΣΟΒΟΥ ανευρέθησαν 2 πτώματα συμμοριτών και παρουσιάσθησαν 6 ένοπλοι συμμορίται.

XV Μεραρχία

Το 505 Τάγμα κινηθέν την 17/6 εκ ΜΟΡΦΗΣ (Ν.3807) εγκαταστάθη εις ΑΓ. ΤΡΙΑΔΑ (Ν.4010) και ανατ/κως ΑΝΘΟΥΣΗΣ (Ν.4012) ΒΑ. ΜΟΡΦΗΣ 5 χλμ.

Αεροπορία επολυβόλησεν θέσεις συμμοριτών.

Γενικώς η κατάστασις εις περιοχήν ταύτην παραμένει αμετάβλητος.

Εις ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΝ παρουσιάσθησαν 2 ένοπλοι.-

Δελτίο Στρατιωτικής Καταστάσεως και Πληροφοριών της 11-6-47

ΘΕΜΑ: Δελτίον Στρατιωτικής Καταστάσεως και Πληροφοριών της 11-6-47.-

Β΄ ΣΩΜΑ ΣΤΡΑΤΟΥ

VIII MEΡΑΡΧΙΑ

2)     Εις ύψωμα ΚΟΥΚΟΥΡΟΥΤΖΟΣ (Σ.1676) ως δελτίον χθες, οι συμμορίται την νύκτα 8/9-6-47 διέρρευσαν προς Δυσμάς επωφεληθέντες του σκότους. Απώλειαι Συμμοριτών νεκροί 2, παρουσιασθέντες 2, ημετέρων τραυματίαι 2.

ΧV Μεραρχία

3)     Την 9ην τρεχ. Πυρ/κόν έβαλεν κατά συμμοριτών εις υψ.1084 (Σ.4193) ΒΔ. ΓΡΕΒΕΝΩΝ 12 χλμ. παρά το χωρίον ΜΕΓΑΡΟΝ.

4)     Την 9/6 κατόπιν αγώνος κατελήφθη η ΔΑΜΑΣΚΗΝΙΑ (Ν.3722), συμμορίται (δυνάμεως λόχου) μετά τον αγώνα ετράπησαν προς Δυσμάς (ΟΡΛΙΑ Ν.3323) – (ΟΝΤΡΙΑ Ν.2222) Δ/κως ΔΑΜΑΣΚΗΝΙΑΣ 3-7 χλμ. καταδιωχθέντες υπό των ημετέρων μέχρις ΟΡΛΙΑ. Συμμορίται φεύγοντες εγκατέλειψαν πυρομαχικά  και διάφορα είδη.

5)     Απώλειαι συμμοριτών κατά την επίθεσιν των νύκτα 6/7-6-47 κατά τμημάτων ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ, ως δελτίον 9/6- παρ. 3 συμμορίται νεκροί 3, (εν οις και καπετάνιος του λόχου, τραυματίαι 8).

–       Εις ΚΟΖΑΝΗΝ και ΓΡΕΒΕΝΑ παρουσιάσθησαν 2 συμμορίται.

Δελτίον Στρατιωτικής Καταστάσεως και Πληροφοριών της 9-6-1947

ΘΕΜΑ: Δελτίον Στρατιωτικής Καταστάσεως και Πληροφοριών της 9-6-47.-

ΙΙ.-       Β΄ ΣΩΜΑ ΣΤΡΑΤΟΥ

VΙΙΙ Μεραρχία

Ουδέν

XV Μεραρχία

2)     Την 01.00 ώραν της 7/5 συμμορίται επετέθησαν κατά τμημάτων ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ (Ν.3206) επίθεσις απεκρούσθη, των συμμοριτών συμπτυχθέντων προς υψ.1392 ΠΑΝΟΥΚΛΑ (Ν.2906) Δ/κώς ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ 2 χλμ. Απώλειαι συμμοριτών παρουσιάσθη 1, ημετέρων τραυματίαι 2, ανευρέθη ιματισμός και πυρομαχικά.

3)     Νύκτα 7/8-6-47 τμήματα ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ εβλήθησαν δι’ αυτομάτων από τας αντηρίδας ΠΑΝΟΥΚΛΑΣ, παρουσιάσθη 1 συμμορίτης όστις ον ανέφερεν ότι κατά την επίθεσιν εις ΝΕΑΠΟΛΙΝ (23/24-5-47) (δελ.222) οι συμμορίται είχον 4 νεκρούς και 8 τραυματίας. Ομοίως κατά τον αγώνα της 4ης και 5ης τρέχοντος περί ΔΑΣΥΛΙΟΝ – ΔΙΛΟΦΟΝ ΝΑ. ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ οι συμμορίται είχον 3 νεκρούς και 10 τραυματίας.

4)     Την 02.00 ώραν της 8/6 ισχυραί δυνάμεις συμμοριτών μετά 2 όλμων και πολλών αυτομάτων προσέβαλον τα τμήματα τα ευρισκόμενα εις υψ.1585 (Ν.1936) ΒΔ. ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ 8 χλμ. Επιθέσις διήρκησεν επί 2ωρον, τη επεμβάσει πυρ/κού οι συμμορίται συνεπτύχθησαν προς ΓΙΑΝΝΟΧΩΡΙ (Ν.1636) ΒΔ. ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ  περί τα 10 χλμ. Απώλειαι συμμοριτών νεκροί ε.2 ημετέρων τραυματίαι 4. Απεστάλησαν ενισχύσεις προς δίωξιν των συμμοριτών.

5)     Την 04.00 ώραν της 8/6 80μελής συμμορία προσέβαλλεν ΡΟΔΙΑΝ (Σ.7499) ΒΔ. ΓΡΕΒΕΝΩΝ 10 χλμ. Το εκεί ευρισκόμενον απόσπασμα Χωρ/κης συνεπτύχθη προς ΓΡΕΒΕΝΑ.

Απώλεια ημετέρων 1 νεκρός χωρ/λαξ αγνοούμενοι 2, συμμοριτών ανεξακρίβωτοι.

Εις ΚΑΛΟΝΗΝ (Ν.3500) παρεδόθη 1 και συνελήφθησαν 2.

Δελτίον Στρατιωτικής Καταστάσεως και Πληροφοριών της 8-6-1947

ΘΕΜΑ: Δελτίον Στρατιωτικής Καταστάσεως και Πληροφοριών της 8-6-47.-

ΙΙ.-       Β΄ ΣΩΜΑ ΣΤΡΑΤΟΥ

ΧV Μεραρχία

3)     505 Τάγμα πρωίαν 6/6 ήχθη εις ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΝ, συμμορίται συνεπτύχθησαν επί υψωμ. 1119. Παρεδόθησαν 2 συμμορίται.

Δελτίον Στρατιωτικής Καταστάσεως και Πληροφοριών της 7-6-1947,Β’ΣΣ/15 ΜΕΡΑΡΧΙΑ

ΘΕΜΑ: Δελτίον Στρατιωτικής Καταστάσεως και Πληροφοριών της 7-6-47.-

ΙΙ.-       Β΄ ΣΩΜΑ ΣΤΡΑΤΟΥ

XV Μεραρχία

7)     Το εσπέρας 5/6 τμήματος του 505 Τάγματος ανατρέψαντα τους συμμορίτας εκ περιοχής ΔΑΣΥΛΙΟΥ ήχθησαν επί της γραμμής :      Υψ.119 (ΒΑΡΕΝΤΣΑ) – ΠΡΟΦ. ΗΛΙΑΣ ΝΑ. ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ 2-3 χλμ. Απώλειαι συμμοριτών νεκροί ε. 7. Τραυματίαι 15 (κατά διήμερον αγώνα 4 και 5/6-47).

8)     Την 6/6 τμήμα του 575 Τάγματος κινούμενον συνεπλάκη μετά συμμοριτών εις υψώματα Νοτίως ΠΕΝΤΑΒΡΥΣΟΥ (Ν.3336) Δ/κως ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ 10 χλμ. Απώλειαι ημετέρων νεκροί 2 οπλίται, τραυματίαι 2 (1 αξ/κός) αγνοούμενοι 4. Υπέστη βλάβας εν αυτοκίνητον. Συμμοριτών νεκροί 2. Απεστάλησαν ενισχύσεις και προσεβλήθησαν θέσεις συμμοριτών διά βολής πυρ/κού.

Δελτίο πληροφοριών, Γ’ΣΣ/26 Μαϊ 1947

ΕΝΤΥΠΟ ΣΗΜΑΤΟΣ
Βαθμ. προτερ.
Ημέρα-Ωρα εκδόσεως Σήματος
αμ. επιδοσ. 261305

ΑΠΟ: Γ΄ΣΣ Α1
ΠΡΟΣ: Στρατιάν

ΑΠ.275. Πληροφορίαι φέρουν συγκέντρωσιν Βερμίου τεσσάρων ταγμάτων ων δύο
από Ασβεστοχώριον ένα από Καϊμακτσαλάν από νέους ΜΠΟΥΛΚΕΣ, ένα Πάϊκον
Βέρμιον. Σύνολον συμμοριτών 800. Από σήμερον ήρξαντο επιχειρήσεις
περιωρισμένης εκτάσεως. Από αύριον ευρείαι. Σώμα Στρατού κρίνει επιτακτικήν
ανάγκην μεθεπομένης ενέργειαν εκκαθαρίσεως διά πολλών δυνάμεων.
Συγκεντρούμεν ήδη διαθεσίμους ημετέρας. Ανάγκη διαθέσεως ενός Τάγματος ΧV
Μεραρχίας από πρωίας αύριον προς ενέργειαν από ΕΡΜΑΚΙΑΝ -ΑΛΗ- ΧΟΤΖΑ.

26-5-47
Παπαγεωργίου

Δελτίο πληροφοριών, ΓΕΑ/A2/5 Μαρ 1947

ΓΕΝΙΚΟΝ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ Α2/1

ΔΕΛΤΙΟΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
5-3-1947
ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΕΩΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΟΣ ΤΩΝ ΣΥΜΜΟΡΙΤΩΝ

Το Γενικόν Αρχηγείον των συμμοριτών δέρεται εις την περιοχήν Αντιχασίων μεταξύ ΓΕΡΑΚΑΡΙ (Σ.8958) – ΒΕΡΔΙΚΟΥΣΑ (Σ.5954).
Γενικός Αρχηγός ο ΜΑΡΚΟΣ ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ παλαιόν στέλεχος του ΚΚΕ και πολιτικός καθοδηγητής της ομάδος Μεραρχίας ΕΛΑΣ Μακεδονίας κατά την κατοχήν.
Αντιπρόσωπος του ΝΟΦ παρά τω Αρχηγείω ο ΤΣΟΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ.
Ι. ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΡΑΚΗΣ
Εν τη Δυτική Θράκη υπάρχουν αι 3 κάτωθι περιοχαί συμμοριακών συγκροτημάτων.
Ι. Περιοχή ΕΒΡΟΥ
ΙΙ. -//- ΞΑΝΘΗΣ – ΚΑΡΑΟΓΛΑΝ
ΙΙΙ. -//- ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ – ΣΑΠΠΩΝ

Ι. Περιοχή ΕΒΡΟΥ: Έχει ανασυσταθή το 81ον Σύνταγμα ΕΛΑΣ (εκ τριών ταγμάτων 1,2,3) όπερ είχε δύναμιν 850 ανδρών οργανωμένον εις (3) τάγματα και λόχους με οπλισμόν αρτιώτατον. Προέλευσις συμμοριτών κατά 30% εκ του εξωτερικού και το σύνολο των βαθμοφόρων, οι υπόλοιποι προέρχονται εξ επιτοπίου στρατολογία, ων το μέγιστον μέρος αποτελείται εκ κινηματιών της Μ.Ανατολής. Εκτός των ανωτέρω υπήρχε και το Αρχηγείον Έβρου δυνάμεως 100 ανδρών. Η παρούσα δύναμις μετά τας κατωτέρω μετακινήσεις ηλαττώθη εις 350.

ΙΙ. Περιοχή ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ – ΣΑΠΠΩΝ
Υπήρχε δύναμις συμμοριτών 50 αυξηθείσα δι’ επιτοπίου επιστρατεύσεως εις 150.
Εις την περιοχήν ταύτην μετεκινήθησαν εκ του 1ου Τάγματος Έβρου 350 και εκ του 2ου Τάγματος Έβρου 100 ήτοι η δύναμις υπολογίζεται ήδη εις 600.

ΙΙΙ. Περιοχή ΞΑΝΘΗΣ – ΚΑΡΑΟΓΛΑΝ
Υπήρχε δύναμις 300 συμμοριτών επαυξηθείσα διά στρατολογίας εις 350.
Εις την περιοχήν ταύτην μετεκινήθησαν προς ενίσχυσιν 150 συμμορίται εκ του 2ου Τάγματος Έβρου. Ούτω η παρούσα δύναμις υπολογίζεται εις 500.
Σημείωσις 1: Υπολογίζομεν ότι η δύναμις των εν τη περιοχή Δ.Θράκης θα αυξηθή μέχρι τέλους Μαρτίου εις (4000) άνδρας.
Σημείωσις 2: Ηγεσία συμμοριτών καλή, άριστος εφοδιασμός, αρτιώτατος
οπλισμός, σταθερά προσπάθεια δι’ επαύξησιν της δυνάμεως και επέκτασιν της
δράσεως εφ’ ολοκλήρου της ΘΡΑΚΗΣ.
Σημείωσις 3: Πιθανώς εντός του Βουλγαρικού εδάφους να ευρίσκεται δύναμις
συμμοριτών προοριζόμενη διά την επαύξησιν της δυνάμεως περιοχής Ξάνθης –
Καραογλάν, δι’ ην υπάρχουν ενδείξεις ότι θα αναπτυχθή εις Σύνταγμα.
Σημείωσις 4: Σημειούται έντασις, καταστροφής οδικού και σιδηροδρομικού
δικτύου από Εχίνου – Ξάνθης, Ίασμου – Σαππών και κυρίως δυτικώς και νοτίως
του όρους ΚΑΡΑΟΓΛΑΝ ήτοι Εχίνος – Ξάνθη – Κιμμέρια – Ίασμος.
Σημείωσις 5: Αρκεταί πτήσεις ξένων αεροπλάνων εσημειώθησαν κατά μήνα
Ιανουάριον εν τη περιοχή βορείως Ξάνθης (Εχίνος – Νελοίβια – Θέρμαι –
Μέδουσα) ως και εν τη περιοχή βορείως και βορειονατολικώς Κομοτηνής (Μικρός
Άδα – Κάρδαμος – Κίμη).

ΙΙ. ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Υπάρχουν αι κάτωθι περιοχαί
Ι. Περιοχή ΛΑΪΛΙΑ ΣΕΡΡΩΝ. Δύναμις συμμοριτών 100
Προέλευσις και αρχηγός των εκ του Εξωτερικού
ΙΙ. Περιοχή ΜΠΕΛΕΣ – ΚΡΟΥΣΙΑ – ΦΛΑΜΟΥΡΙ – ΚΕΡΔΥΛΛΙΑ
Δύναμις 900 έως 1000 1000
Δραστηριότης: – Έλεγχος συγκοινωνιών
– Στρατολογία
– Πυκναί διαδοχικαί κρούσεις
– Επικοινωνία μετά Γιουγκοσλαυίας διά της λίμνης Δοϊράνης
Σημείωσις Ι: Εις το όρος Φλαμούρι πληροφορίαι φέρουσι ύπαρξιν 2 πυροβόλων
¨ ΙΙ: Προβλέπουν να αυξήσουν την δύναμίν των μέχρι τέλους Μαρτίου εις την περιοχήν ταύτην εις 2000 άνδρας. ;

ΙΙΙ. Περιοχή ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Δύναμις 200. 200

 1. Περιοχή όρους ΠΑΪΚΟΝ Δύναμις 300 300

Εσχάτως εσημειώθη σημαντική μεταφορά οπλισμού από Πάϊκου εις Βέρμιον.

 1. Περιοχή όρους ΚΑΪΜΑΚΤΣΑΛΑΝ Δύναμις 150 150

Προβλέπουν να αυξήσουν την δύναμίν των εν τη περιοχή ταύτη μέχρι τέλους
Μαρτίου εις 2000 άνδρας ;
-Συνέχισις στρατολογίας.

ΙΙΙ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Ι. Περιοχή ΒΕΡΜΙΟΥ: Δύναμις αρχικώς 400 αυξηθείσα διά στρατολογίας εις
1000-1800 και διαλυθείσα κατά τας προ ημερών επιχειρήσεις ;
– Συγχώνευσις συμμοριών του Ν.Ο.Φ. μετά των τοιούτων του ΚΚΕ

ΙΙ. Περιοχή ΒΕΡΜΙΟΥ – ΣΥΝΑΤΣΙΚΟΥ Δύναμις 500
Συνεχίζεται βιαία στρατολογία

ΙΙΙ. Περιοχή ΓΡΑΜΜΟΥ – ΒΟΪΟΥ δύναμις 800
α) Συνεχίζεται βιαία στρατολογία
β) Κίνησις πυρομαχικών και οπλισμού εξ Αλβανίας διά Επταχωρίου προς
περιοχήν Γρεβενών.
γ) Συγχώνευσις των Νοφικών συμμοριών μετά των τοιούτων του ΚΚΕ.
Παρατηρήσεις: Επιθετική δραστηριότης συμμοριτών εις περιοχάς:
α) Γρεβενών
β) Σιατίστης
γ) Εδέσσης
δ) Άργους Ορεστικού

 1. ΠΕΡΙΟΧΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Ι. Περιοχή ΠΙΕΡΡΙΩΝ – ΟΛΥΜΠΟΥ: Υπήρχε δύναμις 1000 συμμοριτών κατανεμημένη
εις 3 συγκροτήματα (τάγματα) εκ τούτων τα 1ον και 2ον εκινήθησαν προς την
περιοχήν Κόζακα – Αγράφων. Πιθανώς θα έχει μετακινηθή και το 3ον.
Εις την περιοχήν αυτήν θα εγκατασταθούν συμμορίαι Νοφικαί ή μικταί τοιαύται
(ΝΟΦ-ΚΚΕ).
Επί του παρόντος δεν είναι δυνατός ο προσδιορισμός της δυνάμεως. ;

ΙΙ. Περιοχή ΚΑΤΩ ΟΛΥΜΠΟΥ (300) 300
ΙΙΙ. Περιοχή ΧΑΣΙΩΝ – ΑΝΤΙΧΑΣΙΩΝ: Αι δυνάμεις του Αρχηγείου τούτου
συνεκροτήθησαν εις 4 Τάγματα ως ακολούθως :
– 1ον Τάγμα εις ΓΕΡΑΚΑΡΙ (Σ.8258) Δ/τής ΥΨΥΛΑΝΤΗΣ
– 2ον ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ΑΚΡΙΤΑΣ
– 3ον ‘’ ‘’ ΑΣΠΡΟΚΛΗΣΙΑ (Σ.7384) Δ/τής Χ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
– 4ον ‘’ ‘’ ΒΕΡΔΙΚΟΥΣΑ (Σ.9954) Δ/τής ΣΟΦΙΑΝΟΣ
Έφιππος ουλαμός εις ΒΕΡΔΙΚΟΥΣΑ ‘’ ΛΕΙΒΑΣ
Νοσοκομείον εις ΑΧΕΛΙΝΑΔΑ (Σ.9160)
Σχολή εκπαιδεύσεως εις ΛΟΓΓΑ
Λόχος εις ΜΕΤΑΞΑ (Τ.0188) 100
Διμοιρίαι εις Λειβαδερό (Σ.9982) 50
Η οργάνωσις εκάστου Τάγματος έχει ως ακολούθως:
– 3 λόχοι τυφεκιοφόρων
– 1 λόχος πολυβόλων
– 1 διμοιρία όλμων
– 1 ομάς μηχανικού (καταστροφών) 450×4 1800
– 1 λόχος Διοικήσεως
Δύναμις εκάστου Τάγματος 450 2000
Σημείωσις 1: Σημειούται η ύπαρξις ξενοφώνων συμμοριτών εν τη περιοχή ΑΝΤΙΧΑΣΙΩΝ
2: Η οδός από Τυρνάβου – Δυμένικος – Ελασσών υπονομεύεται συχνάκις υπό ανταρτών. Εν τη αυτή περιοχή αι τηλεγραφικαί γραμμαί
καταστρέφονται.

3: Επιθετική δραστηριότης σημειούται κατά των χωρίων των ευρισκομένων εις τους πρόποδας νοτίως και δυτικώς ΑΝΤΙΧΑΣΙΩΝ και δεξιά της οδού Λαρίσης – Τσιάτι – Τρίκκαλα – Καλαμπάκα

 1. Περιοχή ΚΟΖΑΚΑ (δυτικώς και νοτιοδυτικώς ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ)

Δύναμις 700 700
Όλαι αι μετακινήσεις και συγκεντρώσεις συμμοριτών προερχομένων εκ ΧΑΣΙΩΝ
παρετηρήθησαν κατά το παρελθόν κυρίως προς τους χώρους Καστανιά – Δουγέτσι
– Κλινοβός – Παλιοχώρι – Χρυσομηλιά δυτικώς και νοτιοδυτικώς Καλαμπάκας και
εκείθεν νοτιώτερον προς το υψίπεδον της Νευρουπόλεως (περιοχή Μεσενικόλα –
Πεζούλα) Δ. και Ν.Δ. Καρδίτσης περί τα 15-20 χλμ.
Δραστηριότης εν τη περιοχή ταύτη.
– Εγκατάστασις τηλεφωνικών γραμμών μεταξύ των χωρίων
– Καταστροφή έργων συγκοινωνίας εις την περιοχήν μεταξύ ανατολικοί πρόποδες
Κοζάκα και νοτιώτερον και δυτικώς Τρικκάλων.
– Πτήσεις αεροπλάνων αγνώστων κατά την νύκτα 28.1.47 και 6.2.47 μεταξύ
Κλεινόβου – Παλιοχώρι – Όρος Κοζάκα – Όρος Τριγγιά.
– Επιστράτευσις – ανασυγκρότησις.

 1. Περιοχή ΑΓΡΑΦΩΝ (Υψίπεδον Νευροπόλεως Δ. και Ν. Καρδίτσης. Περιοχή
  Λεοντάρι – Κέδρος – Σμόκοβαν – Ρεντίνα – Φουρνάς) Δύναμις 1500 1500

-Επανειλλημέναι επιθέσεις κατά των χωρίων των ευρισκομένων εντός του χώρου
του περιλαμβανομένου Β. μεν υπό της γραμμής ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ – ΣΟΦΑΔΕΣ – ΦΑΡΣΑΛΛΑ,
Ν. δε υπό της γραμμής όρη ΤΑΜΟΣ – ΒΟΥΛΓΑΡΑ – ΛΥΠΟΥΚΙ – λίμνη ΞΥΝΙΑΣ
– Σχεδόν εξ ολοκλήρου καταστροφή του οδικού και σιδηροδρομικού δικτύου
ΚΑΡΔΙΤΣΑ – ΦΑΡΣΑΛΛΑ και ΛΑΡΙΣΣΗΣ – ΦΑΡΣΑΛΛΑ – ΔΟΜΟΚΟΥ – λίμνη ΞΥΝΙΑΣ.
Σημείωσις: Μετακινήσεις δύο Ταγμάτων δυνάμεως 350 έκαστον υπό τους Δασκαλογιώργιον και Αγραφιώτην (άτινα προήρχοντο εκ της περιοχής Δ.Μακεδονίας – Κοζάκα) 700 εσημειώθησαν εκ του χώρου Σμοκόβου Ρεντίνας προς την περιοχήν ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ
(Χ.8768) κειμένου Β.Α. Καρπενησίου περί τα 12 χιλιόμετρα.
Σημείωσις: Έφιππα τμήματα συμμοριτών δυνάμεως περίπου 200- 250 ευρίσκονται μονίμως εις την περιοχήν Κέδρον – Λεοντάρι – Σμόκοβον – Κάτω Κτημένη (ο χώρος ούτος ευρίσκεται Β.Δ. της λίμνης Ξυνιάς περί τα 10-20 χλμ.).

VΙ. ΠεριοχήΟΡΘΡΥΟΣ: Δύναμις 200 200
VΙΙ.Περιοχή ΚΙΣΣΑΒΟΥ: Δύναμις 200 200
VΙΙΙ. Περιοχή ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ (Α. λίμνης Κάρλας):
Δύναμις 150 150
ΙΧ. Περιοχή ΠΗΛΙΟΥ: Δύναμις 150 150

 1. ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Ι. Περιοχή τριγώνου ορέων ΟΙΤΗΣ – ΓΚΙΩΝΑΣ – ΒΑΡΔΟΥΣΙΑ :
Δύναμις 400 (Λήσταρχος ΜΠΕΛΗΣ) Δραστηριότης συνεχείς επιθέσεις κατά των
τμημάτων Στρατού των ευρισκομένων κατά μήκος της οδού Λαμίας – Υπάτης –
Μακρηκώμη – Σπερχειάς – Καρπενήσιον.
Συνδυασμός των επιθέσεων τούτων μετά των από βορρά συμμοριακών
συγκροτημάτων.
– Καταστροφή οδικού δικτύου επί της οδού ταύτης.
– Επιθέσεις και έλεγχος συγκοινωνιών από Μπράλλου μέχρι Δέλφινον.
– Στρατολογία.

VΙ. ΠΕΡΙΟΧΑΙ ΗΠΕΙΡΟΥ – ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
Ουδέν το αξιοσημείωτον.

VΙΙ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
– Περιοχή Πάρνωνος – Ταύγετος (Δύναμις 350) 350
Δραστηριότης συνεχής
– Υπόλοιπος Πελοπόννησος. Ομάδες εμφανισθείσαι διά δημιουργίαν συγκροτημάτων εξεμηδενίσθησαν άμα τη εμφανίσει των.

VΙΙΙ. ΝΗΣΟΣ ΛΕΣΒΟΣ
Συγκρότημα περίπου 50-100 συμμοριτών.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Η συνολική δύναμις του εχθρού παρουσιάζεται εις 12.00 περίπου,
η δε δράσις αυτού δεν είναι καθορισμένη κατά περιοχάς και εις δύναμιν
επακριβώς.

ΟΠΛΙΣΜΟΣ: Ο οπλισμός παρουσιάζεται βαρύς ή ελαφρός, ο δε εχθρός στερείται
κατά γενικόν κανόνα αντιαεροπορικών μέσων. Εσημειώθησαν μόνον ένιοι
εκδηλώσεις διά πολυβόλων πιθανώς των 13,2 χιλιοστομέτρων κατά αεροσκαφών
ιπταμένων λίαν χαμηλά. Ο ανεφοδιασμός λαμβάνει χώραν οδικώς και πιθανώς
αεροπορικώς ιδία κατά τας νυκτερινάς ώρας και κυρίως εις τας δυτικάς
περιοχάς.

Ως αντίδρασιν εις τας μελετωμένας επιχειρήσεις ο εχθρός θα παρουσιάση
πιθανώς.

 1. αύξησιν των δυνάμεων
 2. αύξησιν δράσεως εγγύς των αεροπορικών περιοχών
 3. δημιουργίαν σαμποτάζ εντός αυτών τούτων των αεροδρομίων με απώτερον
  σκοπόν, ως μη διαθέτων αεροπορικά μέσα προσβολής να ακινητήση τα
  αεροπορικάς δυνάμεις επί των χώρων σταθμεύσεώς των.

Η αύξησις της δράσεως του εχθρού κατά των αεροδρομίων θα αντιμετωπισθή.
α) διά της αυξήσεως εις το δυνατόν όριον των επιγείων δυνάμεων προστασίας
των αεροπορικών χώρων.
β) διά της δημιουργίας εσωτερικών δικτύων ασφαλείας εν εκάστη μονάδι προς πρόληψιν ενεργειών σαμποτάζ και εξωτερικού δικτύου εις τους κατωκημένους
χώρους πέριξ των αεροδρομίων.
γ) διά της ανελλειπούς και μετά σχολαστικότητος επιθεωρήσεως προ πτήσεως των αεροσκαφών.

Τ.Σ.Υ.

Εκθεση δραστηριότητας ΔΣΕ, ΓΕΣ/ΔΙΠΛΗ/19 Ιαν 1947

ΓΕΝΙΚΟΝ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ ΣΤΡΑΤΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΑΚΡΩΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΝ
ΑΡΙΘ.Α.Π. 9710

ΕΚΘΕΣΙΣ
ΕΠΙ ΤΗΣ ΣΥΜΜΟΡΙΑΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΟΣ

ΣΚΟΠΟΣ
1. Σκοπός της παρούσης εκθέσεως είναι να δώση μίαν περιληπτικήν περιγραφήν των δυνάμεων των συμμοριτών, κατά περιοχάς και της επιδειχθείσης εις εκάστην περιοχήν δραστηριότητος, ίνα εκ τούτων εξαχθούν ωφέλιμα συμπεράσματα επί των κάτωθι:
α) Ποίαι είναι αι σημεριναί επιδιώξεις από στρατιωτικής και πολιτικής πλευράς εν συνδυασμώ με την γενικήν πολιτικήν κατάστασιν.
β) Ποίαι είναι αι τοιαύται εις το εγγύς μέλλον.
γ) Ποίαι αι δυνατότητες διά το προσεχές μέλλον. Συνέχεια

Δελτίο Πληροφοριών αρ.10 (Περί συμμοριών ΝΟΦ-ΚΚΕ 16-31/10/1946), ΓΕΣ/ΔΙΠΛΗ/4/31 Οκτ 1946

ΓΕΝΙΚΟΝ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ ΣΤΡΑΤΟΥ                                                (1:100.000

ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ                            Χάρται   (

ΤΜΗΜΑ ΙV                                                                              (1:500.000

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. Α.Π.

ΔΕΛΤΙΟΝ

ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 10

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΕΩΣ ΤΩΝ ΣΥΜΜΟΡΙΩΝ

ΝΟΦ – ΚΚΕ

ΑΠΟ 16-31 Οκτωβρίου 1946

Ι.     ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ

Α)   Επί της Νοφικής κινήσεως

1)    Το Γ΄ ΣΣ αναφέρει ότι ανεξακρίβωτοι πληροφορίαι φέρουσι είσοδον νέων συμμοριτών εκ Γιοϋγκοσλαυϊας εις την περιοχήν ΚΑΪΜΑΚΤΣΑΛΑΝ.

Ούτω, επαναλαμβάνεται η εις το υπ’ αριθ. 9 Δελτίον πληροφοριών αναγραφείσα καθ’ ην «σημαντικαί δυνάμεις φυγοδίκων ελασιτών και Νοφιτών πρόκειται να εισέλθουν εις την Ελλάδα».

2)    Επιβεβαιούται η πληροφορία συγχωνεύσεως Νοφικών και Κομμουνιστικών συμμοριών. Συνέχεια

Δελτίο Πληροφοριών Γ’ΣΣ/Α2/ΑΠ9447/13 Αυγ 1946

Θέμα : Δράσις Αναρχικών                                          ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ

ΠΡΟΣ : VII, X, XI Mεραρχίας                                               Γ΄ ΣΣ/Α2/ΙΙΙ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΙΣ                                                      Αριθ. Α.Π. 9447

-ΓΕΣ (Α2)                                                                  ΒΣΤ 903 τη 13-8-46

ΔΕΛΤΙΟΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

-Και διά νεωτέρων πληροφοριών επιβεβαιούται η καταγραφή των καταφυγόντων εις Γιουγκοσλαυΐαν Ελλήνων Σλαβοφώνων. Καταγράφονται υποχρεωτικώς οι δυνάμενοι να φέρουν όπλα.

-Ομοίως επιβεβαιούται η πληροφορία ότι εις Μοναστήριον αφίχθησαν εκ του Στρατοπέδου «Μπούλκες» της Βοϊβοδίνας ελασίται αγνώστου αριθμού, προφανώς διά να ενταχθούν εις τας καταρτιζομένας και εξοπλιζομένας συμμορίας.

-Από το δεύτερον 15νθήμερον του Ιουλίου κινούνται καθοδηγηταί του Τάγματος Γκότση προς εξακρίβωσιν της δυνάμεως του οπλισμού κλπ των ημετέρων φυλακίων ως και της εν γένει στρατιωτικής δυνάμεως Φλωρίνης. Συνέχεια

Δελτίο πληροφοριών, Γ’ΣΣ/Α2/8 Αυγ 1946

Απόρρητος
Γ΄ ΣΩΜΑ ΣΤΡΑΤΟΥ
Α2δ Γ
αρ. απορ. πρωτ. 7725

ΔΕΛΤΙΟΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
ΕΠΙ ΤΗΣ ΣΥΜΜΟΡΙΑΚΗΣ ΚΙΝΗΣΕΩΣ

Α.
Ι) Εις περιοχήν Ολύμπου.
Μεγάλη δύναμις.
Έδρα Μεγάλης Μονάδος ή Γενικού Αρχηγείου.
Πληροφορίαι αυτόπτου φθάσαντος μέχρι της έδρας του Αρχηγείου αναβιβάζουσι εις 100 το Επιτελείον και την δύναμιν ασφαλείας τούτου.
ΙΙ) Περιοχή Βερμίου.
Ανασυγκροτείται το 16ον Συντ/γμα.
Αρχηγοί Μπαρούτας – Μαύρος.
Δύναμις τουλάχιστον 250. Συνέχεια

Δελτίο πληροφοριών (11-20 Σεπ), ΣΤΡ. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΡΕΒΕΖΑΣ/21 Σεπ 1945

ΑΠΟΡΡΗΤΟΝ
ΣΤΡΑΤ. ΔΙΟΙΚ. ΠΡΕΒΕΖΗΣ
Δ/ΣΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. Α.Π. 1536

Εν Πρεβέζη τη 21η Σεπτεμβρίου 1945

ΔΕΚΑΗΜΕΡΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
από 11-20 Σεπτεμβρίου.

Ι. ΑΝΑΡΧΙΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ

ΕΑΜ – ΚΚΕ – ΟΠΛΑ – ΕΠΟΝ – ΕΑ – ΕΝΟΠΛΟΙ ΟΜΑΔΕΣ.

Κατά το διαρρεύσαν δεκαήμερον, ζωηρά και δραστήρια εσυνεχίσθη η κίνησις και η δράσις των Εαμοκομμουνιστικών οργανώσεων και ιδιαιτέρως εις τας πόλεις Πρεβέζης – Άρτης – Λευκάδος, δημιουργούσαι πυρήνας οργανωτικούς.

Εις την ύπαιθρον και εις τα χωρία η δράσις των είναι μεγαλυτέρα, εξικνουμένη μέχρις απειλών κατά των εθνικοφρόνων κατοίκων. Συνέχεια