Δελτίο Πληροφοριών Δραστηριότητα ΚΚΕ Μάιο 1945, ΓΕΣ/ΔIΠΛΗ/12 Ιουν 1945


ΤΟ
ΓΕΝΙΚΟΝ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ ΣΤΡΑΤΟΥ

ΠΡΟΣ
Την Α1 Δ/σιν
Λαμβάνω την τιμήν να κοινοποιήσω το συνημμένον δελτίον πληροφοριών προς γνώσιν υμών.

Αθήναι τη 12 Ιουνίου 1945

ΕΝΤΟΛΗ ΑΡΧΗΓΟΥ
Η
ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
Θ. ΖΑΪΜΗΣ
Συν/χης Πυρ/κού

Τ.Σ.Υ.

ΠΕΡΙΛΗΨΙΣ

Κοινοποίησις δελτίου πληροφοριών.

ΔΕΛΤΙΟΝ
Επί της δραστηριότητος του ΚΚΕ κατά
μήνα Μάιον 1945

Η έκθεσις αύτη περιλαμβάνει τα κάτωθι κεφάλαια:
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α΄. Πολιτική κίνησις του ΚΚΕ.
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β΄. Οργανωτική προσπάθεια.
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ΄. Στρατός.
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ΄. Οικονομικόν.
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε΄. Εξωκομματικαί οργανώσεις.
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ζ΄. Παραβάσεις της συμφωνίας της Βάρκιζας.
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Η΄. Κεφαλαιώδεις αιτήσεις και παράπονα πληθυσμού.
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Θ΄. Συμπεράσματα – προτεινόμενα μέτρα. Συνέχεια

Δελτίο Πληροφοριών, Υποδιοίκηση Χωροφυλακής Μαραμβέλλου/ΑΡ16/175/27β/30 Μαϊ 1945


Υ.Χ. Μεραμβέλλου

ΑΡΙΘ. 16/175/27β

Νεάπολις τη 30/5/45

Π Ρ Ο Σ

Την Διοίκησιν Χωρ/κής Λασηθίου

«Περί εμφανίσεως ενόπλων κακοποιών».

Λαμβάνω την τιμήν εν συνεχεία της ταυταρ/27α απο 28 Μαΐου ε.ε. ομοίας μου, να αναφέρω ότι καθ’ ας έχει πληροφορίας παρ’ εμπίστων του προσώπων ο Σταθμός Τζερμιάδων εις την εξοχικήν θέσιν «Μεγάλη Κορυφή» μεταξύ Κρούστα και Μαλλών ευρίσκονται περί τους 22 ένοπλοι κακοποιοί υπό την αρχηγίαν ενός ονόματι Ραΐνη, οίτινες κρύπτονται επιμελώς λόγω του δασώδους του εδάφους και ότι τροφοδοτούνται υπό κατοίκων του χωρίου Κρούστα και μάλιστα προς τούτο συντρέχουν οι Αγροφύλακες τόσον του Κρούστα όσον και των Μαλλών.- Συνέχεια

Εκθεση γεγονότων χ. ΔΡΟΣΑΤΟΥ, ΑΣΔΚΜ/ΔIΠΛΗ/ΑΠ3515/29-5-1945


Δ/ΣΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
ΑΡΙΘΜ. Α.Π. 3515
Θεσ/νίκη τη 29 Μαΐου 1945
Η
ΑΝΩΤΕΡΑ ΣΤΡΑΤ. Δ/ΣΙΣ Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΠΡΟΣ
ΤΟ ΓΕΝΙΚΟΝ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ ΣΤΡΑΤΟΥ
Δ/ΣΙΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Περί επεισοδίου λαβόντος χώραν εις το χωρίον ΔΡΟΣΑΤΟ

Λαμβάνω την τιμήν ν’ αναφέρω εις εκτέλεσιν της υπ’ αριθ. Α.Π. 5210/18.5.45 Διαταγής υμών τ’ ακόλουθα.
Την 7-5-45 κατόπιν της επιθυμίας ην εξέφρασαν κυρίαι και δεσποινίδες μέλη της «Μερίμνης του Στρατιώτου» όπως επισκεφθώσι τους εις τα σύνορα υπηρετούντας στρατιώτας ίνα ιδιοχείρως παραδόσωσιν αυτοίς δώρα επί τω εορτασμώ του Πάσχα κ.λ.π. προκειμένου εν ταύτω να διενεργηθή σχετική επιθεώρησις παρά του διοικητού του Τάγματος απετελέσθη ομάς από (60) εξήκοντα μέλη εν οις επίλεκτοι κάτοικοι της πόλεως Κιλκίς, ο Νομάρχης, ο διευθυντής Νομαρχίας, ο Ειρηνοδίκης, ο Διοικητής του 113 Τάγματος, δύο άλλοι Ταγματάρχαι και Άγγλοι αξιωματικοί της εν Κιλκίς Βρεττανικής δυνάμεως μετά του διοικητού των. Συνέχεια

Καταληφθέντα οικήματα ΕΑΜ-ΕΛΑΣ, Αστ. Διευθυνση Αθηνών/19-10-1944


ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ Δ/ΝΣΙΣ ΑΘΗΝΩΝ

Αθήναι τη 19-10-44
Τμήμα Αστυνομικόν
Κ Α Τ Α Σ Τ Α Σ Ι Σ
Εμφαίνουσα τα οικήματα τα καταληφθέντα παρά Οργανώσεων
ΕΑΜ, ΕΛΑΣ, ΕΠΟΝ, ΚΚΕ κ.λ.π.
Α΄. Αστυνομικόν Τμήμα
1) Κοραή 4 Κεντρική Επιτροπή ΕΑΜ
2) Κοραή 3 Τοπική Επιτροπή ΕΑΜ Ρούμελης-Ευβοίας.
Β΄. Αστυνομικόν Τμήμα
1) Οίκημα Παναγίου Τάφου Ερεχθέως 16 Φρουραρχείον ΕΛΑΣ.
2) Οίκημα Ταπητουργικού Οργανισμού Νίκης 26 Α΄. Τμήμα Πολιτοφυλακής
3) Δημοτικά Λουτρά οδός Καρύστου Φρουραρχείον ΕΛΑΣ
4) Δημοτικόν Σχολείον οδός Τριβωνιανού Φρουραρχείον ΕΛΑΣ και Πολιτοφυλακή
5) Οδός Τριπότη 19 Φρουραρχείον
6) Απόλλωνος 14 Πολιτοφυλακή και Φρουραρχείον
Γ΄. Αστυνομικόν Τμήμα
1) Σίνα 6 Φρουραρχείον ΕΛΑΣ

3) .//. 6 Φρουραρχείον ΕΛΑΣ
4) Αναγνωστοπούλου 40 Γραφεία ΕΑΜ-ΚΚΕ
5) Ακαδημίας (ΙΟΝΙΟΣ ΣΧΟΛΗ) Φρουραρχείον ΕΛΑΣ
6) Αραχώβης Ζωοδόχου Πηγής Φρουραρχείον ΕΛΑΣ
9) Αμερικής 15 Εθνικός Στρατός ΡΑΝ. 20ον Σύνταγμα (ανεχώρησαν)
Δ΄. Αστυνομικόν Τμήμα
1) Ηπείρου 36 Εθνική Πολιτοφυλακή
Ε΄. Αστυνομικόν Τμήμα
1) Παπαστράτου 9 Αναρρωτήριον ΕΛΑΣ
2) Καστριώτη 6 Διοίκησις Τάγματος ΕΛΑΣ.
3) Οιχαλίας 19 Πολιτοφυλακή ΕΛΑΣ
4) Βαρβάκη Μομφεράτου, Δημοτικόν Σχολείον, Στρατωνισμός ανδρών ΕΛΑΣ.
5) Δημοτικόν Σχολείον Γκύζη 30 Στρατωνισμός ανδρών ΕΛΑΣ
6) Δημοτικά Λουτρά Πλατεία Γκύζη .//. .//. .//.
7) Γκύζη 40 .//. .//. .//.
Χαριλάου Τρικούπη 84 .//. .//. .//.
9) Καλλιδρομίου 14 .//. .//. .//.
10) .//. 16 .//. .//. .//.
11) Χαριλάου Τρικούπη 91 Γραφεία ΚΚΕ
12) Σμολένσκυ 98 Γραφεία Πολιτοφυλακής Σπουδαστών
13) Μεθώνης 66 Γραφεία ΕΛΑΣ
14) Τσαμαδού-Τοσίτσα Στρατωνισμός ανδρών ΕΛΑΣ
15) Ζωοδόχου Πηγής 53 .//. .//. .//.
16) Μαυρομιχάλη 190 Πολιτοφυλακή
ΣΤ΄. Αστυνομικόν Τμήμα
1) Διόροφος οικία Τέρμα οδού Αχιλλέως Γραφεία Οργανώσεως ΕΛΑΣ
2) Τυπογραφείον Ελληνικού Μέλλοντος Γραφεία Οργανώσεως ΕΛΑΣ.
Ζ΄. Αστυνομικόν Τμήμα
1) Γκαράζ Ερμής Πατησίων – Κεφαλληνίας ΕΠΟΝ
2) Γκαράζ Βουλπιώτη Πλατεία Αμερικής ΕΠΟΝ
3) 29ον Δημοτικόν Σχολείον Φωκίωνος Νέγρη-Λήμνου 10ος Λόχος
4) Ιλιον Τρωάς Κασταλίας ΕΛΑΣ
5) Οδός Σπετσών 7 Αρχηγείιον ΕΛΑΣ
6) Οικία Σκοπέλου – Σπετσών Διοίκησις 3ου Τάγματος
1) Γκαράζ Υπουργείου Συγκοινωνίας Λιοσίων 201 4ος Λόχος ΕΛΑΣ

3) .//. Οδού Παρασκευοπούλου Τερτίπης Γραφεία ΚΚΕ
4) .//. .//. .//. 121 Στρατωνισμός ΕΛΑΣ
5) .//. Στρατηγού Δανγκλή οδός Τερτίπης Γραφεία ΕΑΜ
6) .//. Τερτίπης 32 Καταβλισμός ΕΛΑΣ
7) Εργοστάσιον Μάγγου οδός Παπαναστασίου Στρατωνισμός και Αποθήκη
Οίκημα μεταξύ των οδών Ωκεανού και Ελευθερίας ΕΠΟΝ
9) Δημοτικόν Σχολείον Ταρσού – Αλκαμένους Φρουραρχείον ΕΛΑΣ
Θ΄. Αστυνομικόν Τμήμα
1) Τριών Ιεραρχών 104 Φρουραρχείον ΕΛΑΣ Αιόλου 18 Εθνική Πολιτοφυλακή
2) Καλισθένους 38 Φρουραρχείον ΕΛΑΣ
3)Σκλανίωνος-Κοίλης Φρουραρχείον ΕΛΑΣ
4)Τριών Ιεραρχών 66 Σχολείον Στρατωνισμός ΕΛΑΣ
5)Σχολή Εφαρμογής Μηχανικού Στρατωνισμός ΕΛΑΣ
Ι΄. Αστυνομικόν Τμήμα
1)Οικία Αγίου Φανουρίου 30 5ος Λόχος Βύρωνος, ΕΛΑΣ
2)Τιμοθέου 56 Εθνική Αλληλεγγύη Παγκρατίου Αρτοτίνης 46 Διοικ.4ος Λόχος
3)Πόρου 23 Στρατωνισμός ανδρών ΕΛΑΣ
4)Υμηττού 54 Φρουραρχείον 4ου Λόχου Παγκρατίου
5)Στράβωνος-Πρατίνου Ζ΄. Γυμνάσιον Στρατωνισμός
6)Κρισίλα-Πασιτέλους Στρατωνισμός ανδρών
7)Φιλολάου 83 Πολιτοφυλακή
Σπύρου Μερκούρη-Δουρίδος ΕΛΑΣ
ΙΑ΄. Αστυνομικόν Τμήμα
1)Οίκημα Αμαζώνων 138 13ον Τάγμα ΕΛΑΣ
2)Οδός Λασκαρίδου 84-86 Νοσοκομεία ΕΛΑΣ
3)Φυλακές Σκοπευτηρίου Καλλιθέας Στρατώνες
4)Δημοτικόν Σχολείον Αγίας Ελεούσης Στρατώνες ΕΛΑΣ
5)Εργοστάσιον ΕΛΒΙΕΛΑ Στρατώνες ΕΛΑΣ
6)Οίκημα Δημοσθένους-Σκρά Αποθήκη Υλικού ΕΛΑΣ
7)Οίκημα Χίου-Ανδρομάχης .//. .//. .//.
Οίκημα Χίου-Δημοσθένους Αποθήκη Υλικού ΕΛΑΣ
9) .//. Ανακρέοντος 104α Γραφεία ΚΚΕ
10)Σχολείον Φορνέζη-Κρέμου Αποθήκη ΕΛΑΣ
11)Οίκημα Ανακρέοντος 93α Εθνική Αλληλεγγύη
12) .//. .//. 114 Επιμελητεία ΕΛΑΣ
13)Οίκος Τυφλών φρουρείται υπό του ΕΛΑΣ
14)Οίκημα Φορνέζη-Λασκαρίδου ΕΑΜ
15) .//. Ανακρέοντος 59α ΕΑΜ
16)Εργοστάσιον 120 Λ.Α. Τζιτζιφιές φρουρείται υπό του ΕΛΑΣ
17)Ιπποδρόμιον φρουρείται υπό του ΕΛΑΣ
ΙΒ΄. Αστυνομικόν Τμήμα
1)Ποσειδώνος 45 Εθνική Πολιτοφυλακή
2) .//. 73 Ψυχαγωγικόν Κέντρον μελών ΕΑΜ
3)Αγίου Αλεξάνδρου 2 Γραφεία Λαϊκής Επιτροπής
4) .//. .//. 8 Εθνική Αλληλεγγύη και Τόπος Συγκεντρώσεως
5)Αλκυόνης 20 Φρουραρχείον ΕΛΑΣ
6)Κανάρη 8 Φρουραρχείον ΕΛΑΣ
ΙΓ΄. Αστυνομικόν Τμήμα
1)Σπινθάρου 54 Δημοτικόν Σχολείον 2ος Λόχος ΕΛΑΣ
2)Οικία οδός Ρουμπέση 22 Στρατωνισμός ΕΛΑΣ
3)Ρουμπέση 32 Συνεργείον Αυτοκινήτων ΕΛΑΣ
4)Οδός Πύρρας 6 ΕΛΑΣ
5)Πύρρας 4 ΕΑΜ
6)Ορλωφ 23 ΕΛΑΣ
7)Ζαχαρίτσα 1 5η Αχτίδα ΚΚΕ
ΙΔ΄. Αστυνομικόν Τμήμα
1)Αναστασίου Τσόχα 27 Α΄. Τάγμα 3ου Συν/τος ΕΛΑΣ
2) .//. .//. 31 Φρουραρχείον ΕΛΑΣ
3)Αχαίας 3 Δημοτικόν Σχολείο 2ος Λόχος ΕΛΑΣ
4)Δασκαλάκη-Ηλιδος 3ος Λόχος ΕΛΑΣ
5)Δασκαλάκη ΙΙ Αποθήκη ΕΛΑΣ
6)Κηφισσίας 180 2ος Λόχος ΕΛΑΣ
7)Κηφισσίας 179 Διοικητήριον ΕΛΑΣ
Φαραντάτου 14 4ος Λόχος ΕΛΑΣ
9)Κηφισσίας 141 Πολιτοφυλακή
10)Μεσογείων 20 ΚΟΒΑ-ΕΛΑΣ
11)Φαραντάτου 20 ΕΛΑΣ

ΙΕ΄. Αστυνομικόν Τμήμα
1)Ισμήνης-Βοσπόρου ΕΛΑΣ
2)Ελλησπόντου 50 Εθνική Πολιτοφυλακή
3)Εθνική Πολιτοφυλακή επί της οδού Ναυπλίου-Τουρλίδος
4)Αιτωλικού-Ιωαννίνων Στρατωνισμός ΕΛΑΣ
5)Ιωαννίνων-Αλεξανδρείας Στρατωνισμός ΕΛΑΣ
6) .//. 4 Ζ΄. Γυμνάσιον Θηλέων Ανάκρισις
7)Παλαμηδίου 6 ΦρουραρχείονΕΛΑΣ
Κηφισσού Ανακρέοντος Φρουραρχείον ΕΛΑΣ
9)Ξανθίππης-Δράμας Ν/μείον

11)Ευαλκίδου-Δημοσθένους ΄Ορχος Αυτοκινήτων
12)Πύλου-Κιμαίου Α΄Σώμα Στρατού ΕΛΑΣ
13)Οικία Κατσώτη Περιβόλια Φρουραρχείον ΕΛΑΣ
14)ΙΣΤ΄. Δημοτικόν Σχολείον Ιωαννίνων 97 Φρουραρχείον ΕΛΑΣ
ΙΣΤ΄. Αστυνομικόν Τμήμα
1)Πατησίων 225 11ος Λόχος ΕΛΑΣ
2)Πατησίων 314 Φρουραρχείον ΕΛΑΣ
3)Πατησίων 350 12ος Λόχος ΕΛΑΣ
4)Πατησίων 333 Λαϊκή Επιτροπή ΕΑΜ Πατησίων
5)25ον Δημοτικόν Σχολείον Κρατητήρια Πολιτοφυλακής
6)Σπύρου Λάμπρου 3 Εθνική Αλληλεγγύη ΕΑΜ, ΕΠΟΝ Πατησίων
ΙΖ΄. Αστυνομικόν Τμήμα
1)Π.Τσαλδάρη 10 Λαϊκή Επιτροπή
2)Π.Τσαλδάρη 15 ΕΛΑΣ Εργαστήριον ραφής στολών
3)Π.Τσαλδάρη-Καλαμών Πολιτικόν Γραφείον ΕΛΑΣ
4)Επιδαύρου 18 Γραφεία Εθνικής Αλληλεγγύης και ΚΚΕ
5)Δερβενακίων 35 Στρατωνισμός ΕΛΑΣ
6)Ταξιαρχών-Καποδιστρίου Πολιτοφυλακή

Ιάσωνος 8 Κέντρον Διαφωτίσεως ΚΚΕ
9)Συνοικία Κοννέα Γραφεία Φρουραρχείου ΕΛΑΣ
10)Πλατεία Λαϊκής Αγοράς Γραφεία ΕΠΟΝ
11)Δημητρακοπούλου 30 Αναρρωτήριον και Ν/μείον της ΕΑΜ
12)Ηροδότου 21 ΕΑΜ
13)4ης Αυγούστου-Κύπρου Στέγασις εστιατορίου ΕΑΜ
14)Παύλου Μελά 15 Στρατωνισμός ανδρών ΕΑΜ
ΙΗ΄. Αστυνομικόν Τμήμα
1)Ορέστου 38 Γραφεία ΕΠΟΝ
2)Αριστοβούλου-Ηούς Γραφεία ΕΛΑΣ
3) .//. -Κυριαδών Στρατιωτικόν Ν/μείον ΕΛΑΣ
4)Κυριαδών-Νεφέλης Γραφεία ΕΛΑΣ
5)Πανδώρου-Αντιπάτρου Φρουραρχείον-Πολιτοφυλακή

7)Τέρμα Βρυούλων Φρουραρχείον ΕΛΑΣ
Σιβιτανίδειος Σχολή φρουρείται παρά του ΕΛΑΣ
9)Παράρτημα Σιβιτανιδείου Σχολής Εθνική Πολιτοφυλακή
10)Πειραιώς 204 Γραφεία ΕΑΜ
11)Αον Δημοτικόν Σχολείον Παράγκες Αποθήκαι ΕΛΑΣ
12)Κυδωνιών ΙΙ Αποθήκαι ΕΛΑΣ
13)Αγίου Γεωργίου Μάνδρα Αποθήκαι ΕΛΑΣ
ΙΘ΄. Αστυνομικόν Τμήμα
1)Ιωάννου Μεταξά 105β Δ/σις Εθν. Πολιτοφυλακής
2)Ν.Ελβετία 20α Αποθήκαι ΕΑΜ

4)Ν.Ελβετία 33 Γραφεία ΕΑΜ
5)Ν.Ελβετία Νικομηδείας Στρατωνισμός
6)Κορυζή 33 Εδρα Τάγματος
7)Κορυζή Ι. Νοσοκομείον
Χρυσοστόμου Σμύρνης 99 1η Διαφημιστική καθοδήγησις
9)Ιωάννου Μεταξά-Ευαγγ. Σχολής Έδρα Λόχου
10)Κρυστάλλη 16 Γραφεία ΕΑΜ
11)Κρυστάλλη 40 Γραφεία ΕΑΜ
12)Δημοτικόν Σχολείον Οδός Σωκίων Στρατωνισμός
13)Οδός Αθηνών-Περίνθου Γραφεία Τάγματος
14)Μαγνησίας-Προύσσης ΄Εδρα Λόχου
15)Γυμνάσίον Εμπεδοκλέους-Περίνθου Στρατωνισμός
16)Χρυσοστόμου Σμύρνης 146 Εθνική Αλληλεγγύη
17)Ανδρομέδας 57 Γραφεία ΕΠΟΝ
1Βουζά 18- Αποθήκη-Μαγειρεία
19)Χυστοστόμου Σμύρνης 52 Γραφεία ΕΑΜ
20)Παραδείσου 7 6ος Τομεύς ΕΠΟΝ
21)Μεσολογγίου 2 Στρατωνισμός
22)Πλατεία Ν. Ελβετίας Αποθήκη-Στρατωνισμός

ΚΑ΄. Αστυνομικόν Τμήμα
1)Παρθεναγωγείον 57 2ος Λόχος

3)Πανιωνίου 33 3η Διμοιρία
4)Βρυουλών 34 1η Διμοιρία
5)Ευαγγελικής Σχολής 5 2α Διμοιρία

7)Σχολείον Ανωμάλων παίδων Στρατωνισμός ανδρών
Σχολείον Βενιζέλου Στρατωνισμός ανδρών
9)Λεωφόρος Βασιλέως Κωνσταντίνου 116 Φρουραρχείον ΕΛΑΣ
10)Νέας Εφέσσου 6ον Νοσοκομείον
11)Πρατίνου 15 Πολιτοφυλακή
ΚΒ΄. Αστυνομικόν Τμήμα
1)Λεωφ. Συγγρού 221 ΕΑΜ
2) .//. .//. 255 ΚΚΕ
3) .//. .//. 203 ΕΛΑΣ
4) .//. .//. 235 ΚΚΕ
5) .//. .//. 237 ΕΛΑΣ 1ον Σύνταγμα
6)Ιωσηφόγλειον 7ος Λόχος Ν.Σμύρνης και Φρουραρχείον
7)Ελευθερίου Βενιζέλου 12 Πολιτοφυλακή
Πατριάρχου Ιωακείμ 8 ΕΛΑΣ Αον Τάγμα
9)Σελευκίας 16 Ι Διμοιρία
10) Σεβαστείας-Δωδεκανήσου 2α και 3η Διμοιρία ΕΛΑΣ
ΚΓ΄. Αστυνομικόν Τμήμα
1)Παπαστράτειος Σχολή ΕΛΑΣ
2)Δημοτικόν Σχολείον Γούβας ΕΛΑΣ
3)Η΄. Δημοτικόν Σχολείον οδός Φιλοξένους ΕΛΑΣ
4)Δημοτικόν Σχολείον Κατσιποδίου ΕΛΑΣ
5)Οδός Τσουρτσόγλου-Βρυούλων ΕΛΑΣ
6)Θράκης-Σμύρνης Εθνική Αλληλεγγύη
7)Πλατεία Υμηττού 5 Πολιτοφυλακή
Πλατεία Υμηττού ΙΙ Εθνική Αλληλεγγύη
9)Ηλιουπόλεως-Κωνσταντινουπόλεως ΕΛΑΣ
10)Ιερού Λόχου Ανδριανουπόλεως ΕΛΑΣ
11)Οδός Αναγεννήσεως-Ιλιάδος Γραφεία
12) .//. .//. Γραφεία ΕΠΟΝ
13)Οδός Μάκρης-Σμύρνης ΕΛΑΣ
14)Οδός Ηλιουπόλεως ΕΑΜ
15)Θράκης 45 Πολιτοφυλακή
16)Αντιγόνης 10 ΕΑΜ
17)Οδός Ναϊάδων 13 ΕΑΜ Οικία
ΚΔ΄. Αστυνομικόν Τμήμα
1)Νονάκριδος Ι Εθνική Αλληλεγγύη

3)Ανακρέοντος 27 ΕΛΑΣ
4)Κενταύρου 12 Διοίκησις Λόχου
5)Ανεμώνης 87 ΕΛΑΣ
6)Βακτηριανής-Αρβύλων Επιμελητείας ΕΛΑΣ
7)Αρίας 14 ΕΛΑΣ
Ανεμώνης 31 ΕΠΟΝ
9)Νυμφαίου 40 Γραφεία Διαφωτίσεως.
10)Αλκαίου Ποταμιάνου Γραφεία ΕΑΜ

Αθήναι τη 19 Οκτωβρίου 1944
Ο

κ.δ.
Υπογραφή δυνανάγνωστος
Ακριβές αντίγραφον

Δελτίο Πληροφοριών, Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής,15-10-1944,


ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ                                                         ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΝ

Εν Αθήναις τη 15 Οκτωβρίου 1944
Αριθμ. Πρωτ. Α.Π.3063
Π Ρ Ο Σ
ΤΗΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΝ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΕΝΤΑΥΘΑ
«Υποβολή ειδικού δελτίου πληροφοριών»
Λαμβάνομεν την τιμήν να υποβάλωμεν προσηρτημένως ειδικόν δελτίον πληροφοριών διά τα λαβόντα χώραν συμβάντα σήμερον ως και συμπληρωματικόν τοιούτον.-
Ο
Διευθυντής της Αστυνομίας
Τ.Υ.

Αστυν. Δ/ντής Β΄

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΑΘΗΝΩΝ
ΕΙΔΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΗΣ 15 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1944

2. Εις την περιφέρειαν του Γ΄ Αστυνομικού Τμήματος περί ώραν 11:30 από την οδόν Βαλαωρίτου ήρχετο τροχάδην και εν διαλύσει διαδήλωσις των ανδρών του 20ου Συντάγματος. Ταύτην ηκολούθη διαδήλωσις του ΕΑΜ. Οι άνδρες του 20ου Συν/τος εισήλθον εις το οίκημα ένθα στεγάζονται οδός Αμερικής 17, ο δε σκοπός πύλης ίνα αποτρέψη τυχόν επίθεσιν κατά του οικήματος επυροβόλησεν άπαξ εις τον αέρα. Έξωθι του Γ΄ Αστυνομικού Τμήματος παρέμειναν οι διαδηλωταί του ΕΑΜ φωνάζοντες ότι του 20ου συνέλαβον και εκράτησαν δύο άτομα του ΕΑΜ πράγμα όπερ δεν ήτο αληθές. Προς στιγμήν διεσαλεύθη η τάξις αλλά τη επεμβάσει των ανδρών του Τμήματος και κατόπιν διαταγής της Κεντρικής Επιτροπής του ΕΑΜ η διαδήλωσις των Εαμιτών απήλθεν αποκατασταθείσης της τάξεως.
3. Την 13:30΄ ώραν έμπροσθεν του ξενοδοχείου Μεγάλης Βρετανίας καθ ην στιγμήν διήρχετο διαδήλωσις του ΕΔΕΣ ομάς ενόπλων Εαμιτών επετέθη εναντίον ταύτης διότι ως έλεγεν επί κεφαλής ομάδος τινός του ΕΔΕΣ ήτο ο Παπαγεωργίου. Και εδώ η τάξις διεσαλεύθη προς στιγμήν αλλ απεκατεστάθη αμέσως τη επεμβάσει ενόπλου Αστυνομικής δυνάμεως. Συνέχεια

Δελτίο Πληροφοριών 20 ΣΠΖ/4-10-1944


20ον Σ.Π.

Δ ε λ τ ί ο ν Π λ η ρ ο φ ο ρ ι ώ ν υπ αρ. 13

της 4ης Οκτωβρίου 1944

Ι. Πληροφορίαι περί των Στρατευμάτων Κατοχής

Παρά Γεμανού Αξ/κού του 2ου Γραφείου του Στρατηγείου παρεσχέθησαν εν συζητήσει αι κάτωθι πληροφορίαι:

α. Το Στρατηγείον θα ευρίσκεται εις Αθήνας 8-10 ακόμη ημέρας, ενώ τα στρατιωτικά τμήματα υπολογίζεται ότι θα αποχωρήσουν μετά τρεις εβδομάδας.

β. Κατόπιν Δ/γής εκ Βερολίνου αφίχθη εδώ εκ Θεσ/νίκης ο Συν/ρχης Σ.Σ. Φρίνκο, όστις ανέλαβε την Δίοικησιν των Σ.Σ. και Αστυνομίας Ελλάδος.

γ. Επέστρεψεν επίσης και εγκατεστάθη πάλιν εις την οδόν Μέρλιν το προσωπικόν του Γραφείου Πέγκους όπερ εθεωρείτο ως το σκληρότερον γραφείον των εδώ Σ.Σ.

δ. Θα αρχίσουν αμέσως ευρείαι έρευναι δι οπλοφορίαν και κατοχήν όπλων εις τας συνοικίας. Αι έρευναι θα διεξαχθούν κυρίως υπό των Ελληνικών Αστυνομικών Σωμάτων. Οι Γερμανοί έδωσαν, ως λέγουν, οδηγίας να μην ενοχλούνται μέλη εθνικών οργανώσεων κατέχοντα όπλα, αλλά μόνον οι κομουνισταί.

ε. Δηλούται ότι οι Γερμανοί δεν πρόκειται να παρεμποδίσουν την οργάνωσιν της Εθνικής παρατάξεως. Χαρακτηριστικώς ο ομιλών είπε: «και στους στρατώνες του Γουδί αν θέλετε να εγκαταστήσετε ένα ή δύο Συν/τα του ΕΔΕΣ (ομίλει προς μέλος του ΕΔΕΣ) δεν μας πειράζει. Φθάνει να ξέρωμε πως είνε αντικομουνισταί».

στ. Οι Γερμανοί δεν έχουν αντίρρησιν να τεθούν τα Τάγματα Ασφαλείας υπό τας Διαταγάς του Στρατιωτικού Διοικητού.

Από της 2ας τρέχοντος η συγκοινωνία διά των ΣΠΑΠ διεκόπη τελείως μηδέ αυτού του υπηρεσιακού συρμού Πειραιώς- Αθηνών κυκλοφορούντος.

Καθ εκάστην αναχωρούν ατμομηχαναί και βαγόνια διά τον Σταθμόν «Ασβεστοκάμινος» μετά τα Μέγαρα (Κακή σκάλα), όπου και ρίπτονται εις την θάλασσα. Μέχρι σήμερον ερρίφθησαν εκεί πλέον των 15 ατμομηχανών και 120 βαγονίων.

Εις περιοχήν Λιοσίων – Χασιάς καθημερινώς λιποτακτούν Γερμανοί οπλίται με τον οπλισμόν των. Προχθές 10 Πολωνοί ελιποτάκτησαν εις Χασιάν μετά του οπλισμού των και ενός κιβωτίου φαρμάκων.

ΙΙ. Εσωτερικά

Κατά πληροφορίας προσώπου δυναμένου να γνωρίζη, το κτίριον παλαιού Φρουραρχείου (οδός Σινά) παρακολουθείται υπό οργάνων της Γερμανικής Αστυνομίας.

Η ριφθείσα χθες υπό των Γερμανών υπό τίτλον «τελευταία ειδοποίησις» προκήρυξις επέδρασε κατασταλτικώς επί μεγάλου μέρους κατοίκων. Ιδίως ετρομοκρατήθησαν οι κάτοικοι των συνοικιών. Τονίζεται εν τούτους ότι τα δημιουργούντα ασκόπους ταραχάς στοιχεία είναι αλήται, άστεγοι και άνευ οικογενείας, οι οποίοι όχι μόνον δε θίγονται από τα γερμανικά αντίποινα (εμπρησμοί οικιών κτλ) αλλά τουναντίον εξυπηρετούνται με την δημιουργουμένην δυστυχίαν.

Υπό δύο αξ/κών των Ταγ/των Ασφαλείας εδηλώθη εις τον αναφέροντα ότι ανεφέρθη προ τριημέρου προς τον Στρατηγόν ότι τα τάγματα Ασφαλείας τίθενται υπό τας Διαταγάς του, αλλά ο Στρατηγός δεν απήντησεν εισέτι και οι αξ/κοί αναμένουν ανυπομόνως την διαταγήν του.

Την νύκτα προς την 4ην τρέχοντος ετοιχοκολλήθησαν προκηρύξεις της Εθνικής πολιτοφυλακής υπογραφόμεναι υπό τινος Τσαπόγια, Αστυνομικού Διευθυντού και καλούσαι τους χωρ/κας, αστ/κας και τσολιάδες να εγκαταλείψουν τα Σώματά των και να προσέλθουν εις την πολιτοφυλακήν, ήτις και μόνη θα αναλάβη την τήρησιν της τάξεως.

Εις Καισαριανήν η περιοχή η διηκούσα από του Δημαρχείου και άνω εσυρματοπλέχθη υπό των Εαμιτών, οίτινες και κυριαρχούσιν απολύτως, διέποντες πάσαν κίνησιν και ενεργούντες αυστηρότατον έλεγχον. Χθες διά του τηλεβόα συνίστων εις τους κατοίκους να είναι επί ποδός πολέμου και ανεκοίνωσαν ότι το Α΄ Σώμα Στρατού, εις τας Δ/γάς του οποίου και μόνον να υπακούουν, είναι έτοιμον να εισέλθη εις τας Αθήνας.

Μετά την χθεσινήν παράστασιν εις το Θέατρον Αλάσκα της Επιθεωρήσεως «Αθήναι – Σόφια» (δια την αλλαγήν του τίτλου της εν λόγω επιθεωρήσεως εγένοντο επανειλημμένα διαβήματα προς την Δ/σιν του Θεάτρου υπό επιτροπών του ΕΑΜ, εξ ων το τελευταίον προχθές το απόγευμα υπό Επιτροπής Ηθοποιών με επί κεφαλής τους Δημ. Μυράτ και Π.Τσαγανέα) άνδρες της Ε.Δ. διά του τηλεβόα συνέστησαν εις τους θεατάς πειθαρχίαν, ψυχραιμίαν και υπακοήν εις τον Στρατ. Διοικητήν. Ένιοι των θεατών υπεδέχθησαν τους λόγους με συρίγματα, η μεγάλη όμως πλειονότης εχειροκρότησεν.

Χθες την νύκτα εις διαφόρους συνοικίας ανεγράφη και πάλιν εις τους τοίχους ότι «ο Σπηλιωτόπουλος είναι Γκεσταπίτης».

Μετά τας δηλώσεις του Γεωργίου περί συμφωνίας ΕΑΜ-Βουλγαρίας ήρχισε ζωηρά δράσις προπαγάνδας δι εντύπων και τοιχογραφιών εναντίον της Βουλγαρίας εκ μέρους του ΕΑΜ διά να διασκεδασθούν οι δηλώσεις.

Εις την περιοχήν Κολωνακίου ερρίφθησαν σήμερον προκηρύξεις του ΕΑΜ καταφερόμεναι εναντίον των Βουλγάρων και αναφέρουσαι ότι το Λονδίνον και η Εθνική Κυβέρνησις εξουσιοδότησαν μόνον το ΕΑΜ-ΕΛΑΣ να απελευθερώση τας Αθήνας.

Το εργοστάσιον Ροντήρη εν Πειραιεί κατασκευάζει 2.000 τσεκούρια διά λογαριασμόν του ΕΑΜ.

Την 2αν τρέχοντος κατά την διάρκειαν γενομένων εκλογών διοικήσεως του εκεί ΕΑΜ οι μετέχοντες διεσπάσθησαν εις κυβερνητικούς και Κλαρικούς (οπαδούς του Κλάρα) Επλειοψήφησαν μεν οι Κυβερνητικοί, αλλά οι Κλαρικοί έχουν την δύναμιν εις χείρας των.

Σήμερον την πρωΐαν ο Ταγματάρχης Κοσμίδης Αλεξ. περί ώραν 6:30 επιστρέφων εκ της οικίας Λοχ. Βεντήρη, συνήντησε παρά την οδόν Τοσίτσα άτομον ηλικίας 40 περίπου ετών, αλητικής εμφανίσεως, το οποίον είχε ερριμένην επί της πλάτης του παλαιάν Ελληνικήν σημαίαν δίκην επενδύτου. Αμέσως ο εν λόγω Ταγ/χης απέσπασε βιαίως την σημαίαν από τον αλήτην λέγων εις αυτόν και τους παρακολουθούντας περιέργους «Μπορείτε νάχετε όποιες δήποτε ιδέες θέλετε, αλλά η σημαία είναι ιερόν εθνικόν σύμβολον και έχετε υποχρέωσιν να την σέβεσθε» και αναχώρησε παραλαβών και την σημαίαν διότι συνεκεντρώνοντο επάνω του υπό τινων, προφανώς κομμουνιστών, άγρια βλέμματα.

Αφέθη χθες ελεύθερος υπό του ΕΛΑΣ ο Λοχαγός Καπετανάκης, του οποίου η απαγωγή ανεφέρθη εις το υπ’ αριθμ.12/3-10-44 Δελτίον πληροφοριών μας.

Εις την Κυψέλην Εαμίται ανέγραψαν χθες εις τους τοίχους «ας αποδείξη ο Σπηλιωτόπουλος ότι δεν συνεργάζεται με την Γκεστάπο».

Την πρωΐαν της χθες απήχθη έξωθεν της οικίας του υπό τμημάτων του ΕΛΑΣ δρώντων εις τα Τουρκοβούνια ο στρατιώτης του 10 Λόχου Αντωνακέας Ιωάννης. Ολίγον μετά την απαγωγήν του 45 άνδρες του ΕΛΑΣ επετέθησαν εναντίον της οικίας Αντωνακέα (Πόρου 31) ένθα εφυλάσσοντο τα όπλα της 3ης διμοιρίας ανελθόντες εκ της κλίμακος της υπηρεσίας ενώ συγχρόνως επετίθεντο κατά μέτωπον εις την κύριαν είσοδον. Ούτω κατορθώσαντες να καθηλώσουν τους δύο άνδρες της φρουράς, ευρισκομένους ολίγα βήματα έμπροσθεν της οικίας, απεμόνωσαν τον ένα φρουρόν, όστις ευρίσκετο εντός της οικίας, ον και ετραυμάτισαν και προβάντες εις λεηλασίαν της οικίας και απήλθον συναποκομίσαντες 19 όπλα εξ ων 16 είναι εκ των χορηγηθέντων τελευταίως υπό του Συν/τος. Κατά την συμπλοκήν ετραυματίσθη σοβαρώς ο στρατιώτης Βούκρας Αντών. μεταφερθείς εις τον Σταθμόν Α΄ Βοηθειών. Σήμερον την πρωΐαν εστάλη σημείωμα εκ μέρους του απαχθέντος διά του οποίου καθίσταται γνωστόν ότι εάν δεν παραδοθούν τα όπλα θα καή το σπίτι και αυτός θα εκτελεσθή. Τα υπόλοιπα όπλα του λοχου μετεφέρθησαν εις ετέραν αποθήκην. Παρακαλώ να διαταχθή εάν δέον να προβώμεν εις αντίποινα, επιτιθέμενοι εναντίον αποθήκης όπλων Εαμιτών ως επίσης και εις την σύλληψιν ενίων εξ αυτών προς απελευθέρωσιν του Αντωνακέα διά τον οποίον παρακαλώ όπως γίνη και η δέουσα ενέργεια απελευθερώσεως.

Αθήναι τη 4η Οκτωβρίου 1944

Συνημμένα

2 προκηρύξεις Ο Διοικητής του Συντάγματος

Τ.Υ.

 

Δελτίο Πληροφοριών, 20 ΣΠΖ/2-10-1944


20ον Σ.Π.
Δ ε λ τ ί ο ν Π λ η ρ ο φ ο ρ ι ώ ν
2ας Οκτωβρίου 1944

Ι. Πληροφορίαι περί των στρατευμάτων Κατοχής
Εις Κτήμα Συγγρού παρά το Αμαρούσιον ευρίσκονται πολυάριθμα βαρέλια βενζίνης των στρατευμάτων κατοχής.
ΙΙ. -Εσωτερικά
Ως ανεφέρθη δι’ εκτάκτου αναφοράς μας, περίπολος του ΕΛΑΣ συνέλαβε τον Διοικητήν 5ου Λόχου του Συν/τος Λοχαγόν Βεντήρην Χρ. καθ’ ην ώραν ούτος εξήρχετο μετ’ άλλων Αξ/κών και συγγενών του νεκρού, εκ του Α΄ Νεκροταφείου ένθα είχε παρακολουθήσει την κηδεία του φονευθέντος Ανθ/γού Καρδασοπούλου. Η σύλληψις εγένετο επί τη δικαιολογία ότι ο Λοχαγός ωπλοφορεί ωδηγήθη δε ούτος εις το Φρουραρχείον ΕΛΑΣ της περιοχής, ένθα και εκρατήθη. Μέχρι της πρωϊας σήμερον δεν υπάρχει πληροφορία περί της τύχης του. Συνέχεια

Δελτίο Πληροφοριών 20 ΣΠΖ/30-9-1944


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ ΤΗΣ ΠΡΩΪΑΣ ΤΗΣ 30ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

(ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΤΤΙΚΗΣ)

ΚΙΝΗΣΙΣ ΟΜΑΔΩΝ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ – ΣΥΜΒΑΝΤΑ

Την 26ην τρέχοντος 50μελής ομάς αναρχικών εμφανισθείσα εις τα Γραφεία του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Συνδέσμου Αναπήρων πολέμου 1940-1941, ηνάγκασε τους Συμβούλους να υπογράψωσι παραίτησιν και κατέλαβε τα Γραφεία του.

Άνδρες του Τάγματος ΕΛΑΣ Βοτανικού περιφέρονται φέροντες στολάς Γερμανών στρατιωτών.

Την 26ην Σ/βρίου εις την οδόν Διονυσίου Αεροπαγίτου αφωπλίσθη παρ Εαμιτών ο Εφεδρος Υπολοχαγός Δημητρόπουλος.

Την 23ην ώραν της 28 Σεπτεμβρίου εις την οδόν Φιλολάου οι Κομμουνισταί εξετέλεσαν εντός της οικίας του τον Αξιωματικόν Κωστόπουλον. Εδημιουργήθη πολύς θόρυβος αλλ ουδείς προσήλθε προς ενίσχυσιν του φονευθέντος. Συνέχεια

Δελτίο Πληροφοριών, 20ΣΠΖ/27-9-1944


20ον Σ.Π.
Δ ε λ τ ί ο ν Π λ η ρ ο φ ο ρ ι ώ ν
27ης Σεπτεμβρίου 1944
Ι. Πληροφορίαι περί των Στρατευμάτων Κατοχής.
Περί ώραν 8ην σήμερον Γερμανική φάλαγξ εστάθμευεν επί της οδού Ακαδημίας, αποτελούμενη από 15 περίπου παλαιά φορτηγά αυτοκίνητα με Ελληνικούς αριθμούς κυκλοφορίας, εξ ων τα πλείστα γκαζοζέν, φορτωμένα με άνδρας και υλικόν και παρηλλαγμένα με κλάδους. Συνέχεια

Δελτίο Πληροφοριών 20 ΣΠΖ/26-9-1944


20ον Σ.Π.

 Δελτίον  Πληροφοριών
της 26ης Σ/βρίου 1944

Ι. Στρατός Κατοχής
Ανώτερος Γερμανός Αξιωματικός αποχαιρετών την 25ην τ.μ. τους ιδιοκτήτας της οικίας εις ην παρέμενε τους εδήλωσεν ότι η ενταύθα Γερμανική Διοίκησις απεφάσισε να κηρύξη τας Αθήνας – Πειραιά ανοχυρώτους πόλεις και να ζητήση από το Στρατηγείον Μέσης Ανατολής την ακώλυτον αποχώρησιν έξω των ορίων της Αττικής. Εάν όμως, εδήλωσεν, οι Γερμανοί προσβληθούν εντός των Αθηνών θα προβούν εις σκληρότατα αντίποινα.
Την 25ην τρ. η κυκλοφορία αυτοκινήτων Κατοχής επί των αρτηριών Βασιλίσσης Σοφίας – Ακαδημίας – Πανεπιστημίου και Πατησίων ήτο εξαιρετικώς μικρά (το 1/3 της προ εβδομάδος τοιαύτης – Πληροφορία Παρατηρητών).
Κατά πληροφορίας αξιοπίστου πηγής οι Γερμανοί παρέδωκαν την 24ην τρ. και άλλον αριθμόν αυτομάτων όπλων εις το Σύνταγμα Ευζώνων.- Συνέχεια

Δελτίο Πληροφοριών 20 ΣΠΖ/25-9-1944


20ον Σ.Π.
Δ Ε Λ Τ Ι Ο Ν Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Ω Ν
25ης Σεπτεμβρίου 1944

Ι.- Πληροφορίαι περί των στρατευμάτων Κατοχής.

ΙΙ.- Εσωτερικά
Εις το Ψυχικόν συνεστήθη Επιτροπή κοινής Σωτηρίας, εις ην συμμετέχουν μέλη του ΕΑΜ, του ΕΔΕΣ και αστοί.
Εις τον Κολωνόν και Μεταξουργείον επίμονοι φήμαι φέρουν ότι το ΕΔΕΣ συνεφιλιώθη με το ΕΑΜ. Περίπολοι και των δύο οργανώσεων κυκλοφορούν εις τας οδούς των δύο τούτων συνοικιών.
Πληροφορίαι εκ Ψυχικού αναφέρουν ότι οι Χωρ/κες της εκεί υποδιοικήσεως διαδίδουν ότι δεν πρόκειται να κατέλθουν εις αγώνα πεζοδρομίων και ότι οι αξ/κοί των, με μειωμένον το ηθικόν, συζητούν διαρκώς περί των οικογενειακών των υποχρεώσεων.
Τοιούτος αγών ηγέρθη εκ μέρους του ΕΑΜ προς απόδειξιν ότι αι Δ/γαί προς τον Στρατηγόν είναι πλασταί, ώστε και πολλοί εθνικόφρονες να αμφιβάλουν επί της γνησιότητός των. Αι αμφιβολίαι αύται ενισχύονται εκ μιας φράσεως, ήτις περιείχετο εις δακτυλογραφημένα αντίτυπα των τηλεγραφημάτων, κυκλοφορήσαντα προ της τοιχοκολλήσεως του επισήμου ανακοινωθέντος, καθ’ ήν «συμμαχικά στρατεύματα θα καταφθάσουν ακαριαίως». Η φράσις αύτη αναμφιβόλως, εάν είναι γνησία θα αναφέρεται εις άφιξιν στρατευμάτων προς ενίσχυσιν της προσπαθείας επιβολής της τάξεως μετά την απελευθέρωσιν, πλην όμως υπό των πολλών εξελήφθη ως αγγέλουσα την ακαριαίαν άφιξιν των στρατευμάτων νυν. Επομένως μη γενομένης τοιαύτης μέχρι σήμερον φυσικόν είνε διά τους εξηγήσαντας ως άνω την πέρι ης πρόκειται φράσιν, να κλονισθή η εμπιστοσύνη των προς το όλον των τηλεγραφημάτων. Εκτός αυτού έτερον επιχείρημα των προσπαθούντων να διαψεύσουν τα τηλεγραφήματα είνε ότι ουδέν σχετικόν προς αυτά ανεκοινώθη υπό του ραδιοφωνικού σταθμού Καΐρου. Συνέχεια

Δελτίο Πληροφοριών 20 ΣΠΖ/24-9-1944


20ον Σ.Π.
Δ ε λ τ ί ο ν Π λ η ρ ο φ ο ρ ι ώ ν
24ης Σεπτεμβρίου 1944

Ι.- Πληροφορίαι περί των Στρατευμάτων Κατοχής
Ο Δ/της του ΙΙ Γραφείου της Γερμ. Στρατ. Διοικήσεως ΡΟΛΑΝ ομιλών χθες την πρωΐαν προς φίλους του είπεν ότι το ΕΑΜ επρότεινεν εις τους Γερμανούς να του επιτρέψουν να καταλάβη την πόλιν εν μια νυκτί, με αντάλλαγμα την εξασφάλισιν ακωλύτου αποχωρήσεως των Γερμ. Στρατευμάτων εξ Αθηνών. Επίσης ότι επί συλληφθέντος ταχυδρόμου του ΕΛΑΣ κατεσχέθη από διαταγή διατάσσουσα την σύλληψιν παντός ταχυδρόμου του Στρ. ΖΕΡΒΑ (Πληροφορία μη εξηκριβωμένη). Συνέχεια

Δελτίο Πληροφοριών, 20 ΣΠΖ/22-9-1944


20ον ΣΠ

 Δ ε λ τ ί ο ν Π λ η ρ ο φ ο ρ ι ώ ν
22ας Σεπτεμβρίου 1944

Ι. Πληροφορίαι περί των Στρατευμάτων Κατοχής
Μεγάλη κίνησις Γερμανικών σχηματισμών καθ’ όλην την νύκτα της χθες εις Λεωφόρον Βασιλίσσης Σοφίας εκ Κηφισιάς.
Γερμανική μηχανοκίνητος φάλαγξ την παρελθούσαν Κυριακήν όδευε διά δρομολογίου Θήβαι – Κωπαϊς – Μαρτίνο – Αταλάντη – Θερμοπύλαι – Λαμία.
ΙΙ. Εσωτερικό
Κατά την νύκτα της 20ής προς την 21-9-44 όργανα του ΕΛΑΣ προέβησαν εν Ελευσίνι εις την επίταξιν αυτοκινήτων, ίππων, ημιόνων και όνων ακόμη, μοτοσυκλετών και γενικώς μεταφορικών μέσων. Επίσης ώπλισαν τον πληθυσμόν αδιακρίτως.
Διαδίδουν ότι εντός των ημερών θα κατέλθουν εις Αθήνας.
Εαμίται απήγαγον την 14ην τρέχοντος αρχιφύλακα Αστυνομίας, αδελφόν του Διοικητού του 12ου λόχου ημών. Αφού του αφήρεσαν τμηματικώς ολόκληρον το δέρμα χειρών ποδών και ωμοπλατών, του απέκοψαν την ρίνα και τα χείλη και του αφήρεσαν τους οδόντας, τον εξετέλεσαν. Το πτώμα του άνω ανευρέθη μετά 7ήμερον. Απειλαί διεβιβάσθησαν και εναντίον του Διοικητού του λόχου και ενίων ανδρών του περί εκτελέσεώς των, εάν δεν παραδώσουν τα ολίγα όπλα άτινα κέκτηνται. Συνημμένως υποβάλλεται σχετική αναφορά του εν λόγω λοχαγού. Συνέχεια

Δελτίο Πληροφοριών, 20 ΣΠΖ/17-9-1944


20ον Σ.Π. Δ ε λ τ ί ο ν Π λ η ρ ο φ ο ρ ι ώ ν
17ης Σ/βρίου 1944
Ι. Πληροφορίαι περί Στρατευμάτων Κατοχής
ΙΙ. Εσωτερικά
Πληροφορίαι Αστυνόμου της Γεν. Ασφαλείας φέρουν ότι ο ΕΛΑΣ επισήμως τουλάχιστον προτίθεται να πειθαρχήση εις τας διαταγάς του Στρατ. Διοικητού. Αμφιβολίαι γεννώνται, εις τους λέγοντας ταύτα κύκλους του ΕΑΜ, σχετικώς προς την στάσιν «των αναρχικών στοιχείων» τα οποία δυσκόλως θα υπακούσουν.
Χθες εις Καισαριανήν και εις Κυψέλη εγένετο εορτασμός επί τη τριετία του ΕΑΜ. Οι χώροι συγκεντρώσεως είχον στολισθή με Ελληνικάς Σημαίας.
Την 25ην τρ. εγένετο εις Παγκράτι παρέλασις 100 περίπου ενόπλων του ΕΛΑΣ με επικεφαλής Ελληνικήν, Αμερικανικήν και Ρωσσικήν Σημαίαν. (Αγγλική δεν υπήρχε). Συνέχεια

Δελτίο Πληροφοριών, ΕΛΑΣ/ΓΣ/ΕΓ2α/ΑΠ4198/30-5-1944


Ε.Λ.Α.Σ

ΧVΙ ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ

ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΙΙον

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 5052

ΔΙΑΤΑΓΗ

Κοινοποιούμεν κατωτέρω το υπ`αριθμ 4198/20-5-44 Δελτίον Πληροφοριών Γενικού Στρατηγείου επί ομωτήτων και βιοπραγιών του ΕΔΕΣ κατά κρατουμένων αιχμαλώτων του ΕΛΑΣ και ΕΑΜιτών και παρακαλούμεν όπως κοινοποιηθή ευρύτατα μεταξύ των ανταρτών και των κατοίκων της περιφερείας σας.-

ΠΑΡΑΛΗΠΤΑΙ                                 Σ. Δ. Τ τη 31-5-44

Άπαντα τμήματα                             Η

ΙΙον Γραφείον & ΕΔΑ            ΧVΙ Ταξιαρχία

κ.δ.                    Διά την ακρίβεια

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΙΣ                  Ο Επιτελάρχης           Το ΙΙον Γραφείον

ΧVΙ-Εφεδρική Μεραρχία       Ι. Κατσόγιαννος             (Τ.Σ.Υ.)


Ε.Λ.Α.Σ

ΓΕΝΙΚΟΝ ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΟΝ                          ΔΕΛΤΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΙΙα

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 4198

Επί ωμοτήτων και βιαιοπραγιών του ΕΔΕΣ κατά των κρατουμένων αιχμαλώτων ανταρτών του ΕΛΑΣ και ΕΑΜιτών.-

====================

Μια από τις πολλές προσπάθειες του ΕΔΕΣ είναι να παρουσιάσει τον ΕΛΑΣ σαν στρατό που δεν δείχνει κανένα σεβασμό στην ανθρώπινη υπόσταση και ζωή όταν πρόκειται για αντιφρονούντες, ότι εκτελεί, βασανίζει, ξυλοδέρνει αθώους πολίτες κλπ. Αντίθετα προσπαθεί, να παρουσιάσει την οργάνωση του σαν άσπιλη τελείως από τέτοια κακουργήματα και που αδίκως τη συκοφαντούν. –

Ανασέρνοντας μια μονάχα πτυχή των εκδηλώσεων του ΕΔΕΣ δίνουμε παρακάτω ελάχιστα από τα στοιχεία που κρατάμε στα χέρια μας για τον τρόπο με τον οποίον φέρθηκε στους αιχμαλώτους αντάρτες και ΕΑΜίτες που πιάστηκαν απ` αυτόν κατά την διάρκεια των επιχειρήσεων. Βέβαια δεν αναφέρονται στην συμπεριφορά του ΕΔΕΣ στις μάχες ή κάτω από την άμεση επήρεια των. –

Αναφέρονται στην κατοπινή περίοδο που οι αιχμάλωτοι κρατιούνταν με ασφάλεια που δεν υπήρχε κανένας κίνδυνος απ`αυτούς και που η επίδειξη της ανδρείας των ΕΔΕΣιτών απέναντι των δεν ήταν παρά ζήτημα διάθεσης. Ακόμα το γεγονός καταντάει πιο βαρύ για τον ΕΔΕΣ αν σκεφθή κανένας ότι όλα αυτά γίνονταν κάτω από τη μύτη του Ζέρβα και με συμμετοχή και πρωτοβουλία ανωτέρων στελεχών του που πρώτοι δίναν το παράδειγμα. Ολόκληρο σύστημα σε βασανηστήρια, εξευτελισμούς της ατομικής αξιοπρέπειας, πείνας, ψυχολογικής και σωματικής πίεσης, είχε καταστρωθή και περίμενε τους άτυχους συναγωνιστές μας που συλλαμβάνονταν. Όταν μετά το πρωτόκολλο της Πλάκας, συμφωνήθηκε η απόλυση των κρατουμένων επέστρεψαν στις βάσεις τους, όσοι απ`αυτούς κατάφεραν με την ψυχική και σωματική αντοχή να βρίσκουνται στη ζωή. Όλοι ασφαλώς έχουν αντικρίσει τις λιτανείες αυτές των ανθρώπινων σκιών που με την πένθιμη βραδύτητα τους περνούσαν από τις μονάδες μας σωστοί σκελετοί και με φρίκη διηγούνταν τα βασανηστήρια τους. –

Έτσι γενική αρχή ΕΔΕΣιτική ήταν αμέσως μετά τη σύλληψη οποιουδήποτε αντάρτη ή ΕΑΜίτη, ξύλο γερό, γδύσιμο απ`όλα τα είδη ιματισμού και υπόδησης, δακτυλίδια κλπ. Από το σημείο που θα συλλαμβάνονταν μέχρι το στρατόπεδο συγκέντρωσης που θα οδηγούνταν και που ήταν στην αρχή στα Πλέσια κατόπιν στις Τόσκικες και τελικά στο Γεωργάνι, σ`όλους τους ενδιάμεσους σταθμούς δέρνονταν άγρια. Έτσι στη Νησίστα έδερνε ο οπλαρχηγός Κ. Βόιδαρος. Στο Κορφοβούνι ο Επίλαρχος Θεοδ. Αγόρος και ο αδελφός του χρησιμοποιώντας και φάλλαγα. Επίσης και ένας χωροφύλακας με το όπλο του. Η περίπολος που όπως και όλοι οι αντάρτες του ΕΔΕΣ περνούσαν το καιρό τους χαρτοπαίζοντας και πίνοντας όλη τη μέρα, ξεσπούσε μετά σκοτώνοντας και κανένα για διασκέδαση όπως το συναγ. Ζαχ. Φίλιο την ώρα που πήγαινε απ`τη φυλακή για φυσική του ανάγκη. Επίσης σημείωνε ιδιαίτερη επίδοση στους ξυλοδαρμούς και στο σχεδίασμα πάνω στα σώματα των αιχμαλώτων με το μαχαίρι.

Με ιδιαίτερη φρίκη αναφέρονται οι άθλοι του οπλαρχηγού Καραμπίνα στο Βουλγαρέλι. Έδερνε όλους αλύπητα χωρίς καμμιά εξαίρεση και κατόπιν τους κυνηγούσε με πέτρες στην πλατεία στον κόσμο μπροστά. Ότι άφηνε ο Καραμπίνας το αποτελείωνε ο Ταγ/ρχης Παπαδόπουλος – αστυφύλακας στην πραγματικότητα και Ταγ/ρχης στο Ζέρβα – με το μπαστούνι του. Ξεχωριστή προτίμηση δείχνανε στους άνδρες του Τάγματος θανάτου της ΧΙΙΙ Μεραρχίας. Πάνω απ`όλους όμως είτανε ο Ανθυπασπιστής (τώρα υπ/ρχος) Κωτούλας ο οποίος εξετέλεσε 5 αντάρτες στα Πλέσια μέσα στους οποίους οι 4 ήταν Θεσσαλοί … ίσως γιατί ήταν πατριώτες του. Ο ίδιος εβασάνιζε τους αιχμαλώτους με τα πιο σκληρά μέτρα όπως βγάλσιμο νυχιών με πένσα. Αποκαλούνταν ο δήμιος του ΕΔΕΣ.

Η φυλακη ήταν ένα μοναστήρι με μισοχαλασμένη σκεπή χωρίς κανένα παράθυρο. Όλο το χιόνι και η βροχή έμπαινε μέσα. Όχι μόνο σκεπάσματα δεν είχανε οι αιχμάλωτοι αλλά ήταν και τελείως γδυτοί ύστερα απ`το πλιάτσικο. Ψωμί 40-60 δράμια τη μέρα και συσσίτιο μαυροφάσουλα και κείνα μια φορά τη μέρα χωρίς λάδι και αλάτι.

Δίνουμε παρακάτω αποσπάσματα από καταθέσεις συναγωνιστών για να κατατοπισθή ο καθένας.

Από την κατάθεση του Χαρ. Βασιλάκη του 3/40 Συν/τος …… Στη Νησίστα μ`έδειραν ο Κώστας και ο Απόστολος Βόιδαρος …… Στο Κορφοβούνι με τα χέρια και με το ξύλο ένας χωροφύλακας …. Στα Πλέσια ….. μ`έδειραν οι Βασ. και Θεοδ. Αγόρος με βούρδουλα. Την άλλη μέρα με ξανάδειραν οι ίδιοι και μ`έβαλαν σε φάλλαγα … Την νύχτα εξετέλεσαν το συναγ. Ζαχ. Φίλιο από το Καλέτζι την ώρα που βγήκε από το κρατητήριο για σωματική του ανάγκη …. το ίδιο περίπολο στις 9 η ώρα το βράδυ τραυμάτισε με μαχαιριές εμένα και άλλους τρεις. Στην Αγία Παρασκευή Τόσκεσις …. πέθανε κάποιος Βασίλης από τους Χουλιαράδες …. από την πείνα και από το κρύο … Στην Αγία Παρασκευή στο Γεωργάνι ….. επί πέντε συνεχείς βραδυές μας έδερναν άγρια … Εκεί πέθανε ένας από το Ξηρόμερο … από την πείνα … Σε λίγες μέρες πέθανε και Γεώργος Μπουκαγιάννης από το Ξηρόμερο … στα τέλη Ιανουαρίου ο υπ/ρχος Κωτούλας … πήρε 4 Θεσσαλούς μονίμους αντάρτες και τον Κ. Κυρίτση από το Βουλγαρέλι λέγοντας ότι θα τους πήγαινε στο Υπουργείο. Από τότε αυτοί δεν έδωσαν σημεία ζωής και εξωδίκως μάθαμε ότι τους εξετέλεσαν. Υποθέτω δε ότι η πληροφορία είναι αληθινή γιατί κατά τα μεσάνυχτα ακούσαμε πυροβολισμούς … καθ`όλη τη διάρκεια της αιχμαλωσίας μας τρώγαμε 60 δράμια ψωμί και ψήναμε βελανίδια … Εκοιμούμαστε στις πλάκες χωρίς ρούχα τις περισσότερες φορές χωρίς φωτιά …

Από την κατάθεση των 1) Τσιγαρίδα Ηλία. 2) Νανοπούλου. 3) Θεοδώρου κλπ του Τάγματος θανάτου της ΧΙΙΙ Μεραρχίας.

«Συνελήφθημεν στις 9-1-44 στη Μεγαλόχαρη 23 τραυματίες … μας έγδυσαν όλους τελείως … Στην πλατεία του Βουλγαρελιού ο Καραμπίνας … μας εξυλοκόπησε όλους αγρίως και μας κυνηγούσε με πέτρες μέσα στο χωριό. Στο κρατητήριο … ο φρούραρχος Παπαδόπουλος Ταγματάρχης, μας κτύπησε με τη σειρά όλους με μπαστούνι. Επί 2ήμερον μας αφήσανε νηστικούς … μας ασυνόδεψαν μέχρι Γεωργάνι όπου ήταν στρατόπεδο συγκέντρωσης. Κατά την διήμερον πορείαν μας άφηναν τελείως νηστικούς. Ζωή στρατοπέδου: 40-50 δράμια ψωμί ημερησίως και φαγητό νεροζούμι από φασουλάδα … τρώγαμε τις πρώτες μέρες συνεχώς ξύλο … Σε κάθε μια τους χασούρα (στο χαρτοπαίγνιο) και ζαλισμένοι απ’ το κρασί ξεσπούσανε σε μας βρίζοντας και χτυπώντας. Το διαμέρισμα που μέναμε ήταν ένα Μοναστήρι μισοχαλασμένη σκεπή χωρίς παράθυρο και όλο το χιόνι η βροχή και το κρύο μας θέριζε … αντάρτες του Βοϊδάρου απέκοψαν τα αυτιά δύο συναγωνιστών της Ιης Μεραρχίας. Ένας ο Γεωργούλας Βασίλειος, του 5ου Λόχου του Ι/38 Συν/τος …

Η αποπάτησις εγένετο τις περισσότερες φορές εντός του θαλάμου του Μοναστηρίου και ύστερα διέδιδαν ότι οι αντάρτες του ΕΛΑΣ αποπατούν μέσα στις εκκλησίες … πρώην ανθ/στην νυν υπ/ρχος Κωτούλας ετυφέκισε 5 αντάρτες τους οποίους έφεραν αλυσσοδεμένους στο στρατόπεδο (θετικαί πληροφορίαι). Οι πυροβολισμοί ακούστηκαν και από μας ΙΙ μ.μ. στις 27-1-44. Οσάκις έφερνε αιχμαλώτους τους εξυλοκοπούσε μεχρις αναισθησίας. Ως επληροφορήθημεν εφόνευσε και άλλους αιχμαλώτους. Ήτο ο τρόμος του στρατοπέδου. Έβγαλε με πένσα τα νύχια του Κων. Δημητρίου ο αρχιφύλαξ του στρατοπέδου Γεωργίου Γεώργιος έμπαινε καθημερινώς μεθυσμένος και μας κτυπούσε όλους λέγοντας ότι είμαστε κομμουνισταί και ότι εδώ που μας φέρανε πρέπει να πεθάνουμε όλοι. Ο ιατρός του οποίου το όνομα δεν μάθαμε αλλά ήτο από τα Δερβιζιανά του Σουλίου εκράτησε 60 λίρες που του έδωσαν οι Εγγλέζοι για διατροφή μας … ο ίδιος ο Ζέρβας μας έβρισε με τις λέξεις «Ρέτζελα, αμτζίδες τα παιδιά του κόκκινου παραδείσου και της ελευθερογαμίας … «

Από την κατάθεση Τσαμασιώτη Ηλία της ΧΙΙΙ Μεραρχίας.

«….. Συνελήφθηκα στη μάχη του Βουλγαρελιού … Η πρώτη δουλειά ήταν να μας γδύσουνε και να μας πάρουν ό,τι πολύτιμο είχανε … Μας πήγαν στα Πλέσια γδυτούς μόνο με τα σώβρακα και τη φανέλλα. . . . Απ`εκεί στις Τόσκικες .. Γεωργάνι … Η κατάσταση εκεί ήταν τρομοκρατική. Το συσσίτιο πολύ λίγο (μια φορά τη μέρα) αλλά ταυτόχρονα ύστερα από το καθημερινό μεθύσι της φρουράς μας χτυπούσαν αλύπητα … μας έβγαζαν έναν-έναν έξω και άλλου έσπαζαν το κεφάλι, άλλου του κάνανε μαχαιριές με το μαχαίρι και άλλα … ο στρατοπεδάρχης Κολιοδημήτρης βαρούσε περισσότερο από όλους … όσους ΕΑΜίτες φέρνανε από τα χωριά τους τους φέρνανε ξεθεωμένους από το ξύλο … μας δίναν 50 δρ. ψωμί τη μέρα … η καταπίεση με κάθε μέσο εξακολουθούσε να υπογράψουνε δηλώσεις αποκύρηξης του ΕΑΜ και να καταταχτούμε στον ΕΔΕΣ … «

Από την κατάθεση Νικ. Παπιώτη της ΧΙΙΙ Μεραρχίας.

«Συνελήφθηκα μαζί με 23 άλλους τραυματίες στη Μεγαλόχαρη … μόλις μας πιάσανε μας γδύσανε, μας πήραν όλα τα πράγματα μας … Στο Βουλγαρέλι … άρχισε το μαρτύριο του ξύλου μέσα στην πλατεία από τον Καραμπίνα που μας κυνηγούσε με τις πέτρες μπροστά στον κόσμο … Στο στρατόπεδο φτάσαμε μετά δυο μέρες πορεία με 50 δρ. ψωμί χωρίς να μας κυττάν καθόλου τα τραύματα που είχαμε. . Εκεί ήρθε ο δεσμοφύλακας Γεωργίου Γ. Παληός αστυφύλακας και ο Λαμπράκης οι οποίοι μας έδειραν βρίζοντας και βλασφημώντας. Στο στρατόπεδο … φέρανε 5 αντάρτες που τους απομόνωσαν αμέσως τους γδύσανε τους δείρανε αλύπητα και τους πήγανε τέλος έξω να τους εκτελέσουνε … Επίσης άλλους τρεις που τους φέρανε για το στρατόπεδο τους σκότωσε ένας αντάρτης του ΕΔΕΣ επειδή σκοτώθηκε στη μάχη ο αδελφός του … Τους 5 αντάρτες τους σκότωσε ο Κωτούλας ανθ/στης της χωροφυλακής. Ο ίδιος έσφαξε άλλον έναν στο κρατητήριο των Πλεσίων.

Από την κατάθεση Δημ. Καψάλη Ανθ/γού του Τάγματος θανάτου της ΧΙΙΙ Μεραρχίας.

«Συνελήφθηκα την 8-1-44 … Μας αφήρεσαν τα υποδήματα και λοιπά είδη ιματισμού και μας οδήγησαν προς το Βουλγαρέλι … Στο Βουλγαρέλι εξηλοκοπήθημεν ενώπιον πολιτών … υπό του Καραμπίνα … εκείθεν απεστάλημεν υπό συνοδείαν νηστικοί ανυπόδητοι χωρίς καμμιά αλλαγή των τραυμάτων στη Χώσεψη … μας έστειλαν στο στρατόπεδο συγκέντρωσης στο Γεωργάνι … εξυλοκοπήθημεν όλοι υπό της εκεί φρουράς … Εκεί εβασίλευε η κακοποιήση, η τρομοκρατία η πείνα … Κάθε βράδυ ξύλο, τροφή 40-50 δρ. φαγητό 10 δρ.   χαμοφάσουλα, χωρίς έλαιον και άλας … Εκ των κρατουμένων απεβίωσαν δυο εκ πείνης και κακοποιήσεων. Επίσης 5 αιχμάλωτοι αντάρτες, μεταξύ των οποίων ο εις ονομαζόμενος Αννίβας εκ Ευρυτανίας και εις εκ Βουλγαρελίου εξετελέσθησαν … υπό του υπ/ρχου Κωτούλα … επίσης εις την γέφυρα Πλάκας εις αντάρτης του ΕΔΕΣ εφόνευσε τρεις ΕΑΜίτες διά τον λόγο ότι συνελήφθη ο αδελφός του αιχμάλωτος.

Από την κατάθεση του συναγ. Φρίξου της πολιτικής οργάνωσης Άρτας.

« … Μπήκα στο στρατόπεδο τις 20 του Γενάρη … το συσσίτιο της μέρας ήταν 40 δρ. ψωμί και ένα νεροζούμι τη μέρα … Κοιμόμαστε πάνω σε πλάκες του μοναστηρίου – χωρίς ρούχα και τις περισσότερες φορές χωρίς φωτιά ο ένας πάνω στον άλλο. . Κάθε βράδυ έβγαζαν ανάλογα με την όρεξη τους 20-40 κρατουμένους και τους χτυπούσαν με το χειρότερο τρόπο … Στο τέλος του Φλεβάρη η πείνα έκανε περί τους 30 συναγωνιστές ετοίμους να πεθάνουν και οι άλλοι τους ακολουθούσαν. Πέθαναν από πείνα σ`όλο το διάστημα τρείς. Στις 5-6 του Φλεβάρη έφεραν στο στρατόπεδο … 5 τους οποίους έκλεισαν αμέσως στο απομονωτήριο. Ο ένας ήταν ο Ανθ/γός Κ. Κυρίτσης του 3/40 Συν/τος. Το βράδυ προτού νυχτώσει τους μετέφεραν και τους εξετέλεσαν κάτω από το χωριό Δερβίζιανα. Στο εκτελεστικό απόσπασμα ήταν : Κων. Ζήκος (οπλαρχηγός) Κολιοδημητραίων, Ιωαν. Λούτσας (πεθερός του Ζήκου) Γεωργίου Γ. (πρώην χωροφύλαξ) Κωτούλας υπ/ρχος ο μεγαλύτερος εγκληματίας ο δήμιος του ΕΔΕΣ. Όλοι κτυπήθηκαν απ`αυτόν .. ο αντάρτης του ΕΔΕΣ Τριάνιος έβαλε στη γραμμή 7 αιχμαλώτους και με μια ριπή σκότωσε τους πέντε γιατί του σκοτώθηκε ο αδελφός στη μάχη της Πλάκας.

Από την κατάθεση του υπ/ρχου Μαλτέζου Γερασ.   (Τζουμερκιώτη).

« … ΕιςΒουλγαρέλι κατά διαταγήν του Επιλάρχου Αγόρου του ΕΔΕΣ Τζουμέρκων γυμνωθείς εδάρην υπό 50 ανταρτών μεχρις αιματώσεως του σώματος. Υπέστην μυρίους εξευτελισμούς και τέλος απεμονώθην εις μοναστήριον πλακόστρωτον έχων ως στρώμνην και σκέπασμα δέρμα προβάτου. Οι λοιποί κρατούμενοι του ΕΑΜ – ΕΛΑΣ (άνδρες, γυναίκες κλπ.) εκλείσθησαν σε τρία κελλιά του μοναστηριού και υπέστησαν αφάνταστα μαρτύρια. Εδάρησαν ανηλεώς. Πολλών τα σώματα επολτοποιήθησαν εις πολλών τα στήθη ετοποθέτησαν αναμμένες σόμπες και έπαθαν αιμόπτυση τους υποχρέωσαν να αποπατούν μέσα στο δωμάτιο να τρώνε τις ακαθαρσίες και γενικά κάθε αισχρό και ποταπό μέτρο για να μας ταπεινώσουν και εξευτελίσουν«.