Εκθεση επιχειρήσεων(5-12/6/1949), ΓΕΣ/12 Ιουν 1949

ΓΕΝΙΚΟΝ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ ΣΤΡΑΤΟΥ                                                  Α Π Ο Ρ Ρ Η Τ Ο Σ
Δ/ΝΣΕΙΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ – ΠΛΗΡΟΦ.                                                   Υπ’ Αριθμ. 19
Ιούνιος 1949

Εβδομαδιαία Έκθεσις επί των Επιχειρήσεων
από 06 00:01 μέχρις 13 00:00

Ι. ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ
1. 12 ΕΣΠ Εκ ΝΑΥΠΛΙΟΥ εις περ. ΚΟΖΑΝΗΣ.
2. 101 Σ.Π. Πυρ/κού (-μοίρα) Εκ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ εις ΚΟΖΑΝΗΝ εις διάθεσιν Β΄ΣΣ.
ΙΙ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΥΡΕΙΑΣ ΜΟΡΦΗΣ
3. «ΠΥΡΑΥΛΟΣ»
(α) ΑΣΔΣΕ (ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ – ΓΚΙΩΝΑ – ΟΙΤΗ- ΒΑΡΔΟΥΣΙΑ – ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΝ – ΟΘΡΥΣ

ι. ΒΑΡΔΟΥΣΙΑ
Συνεχίσθησαν αι εξερευνήσεις υπό των ημετέρων, καθ΄ας ανευρέθησαν εγκαταστάσεις και είδη των Κ. και εξοντώθησαν μεμονωμένοι τοιούτοι.Έλαβον χώραν αι κάτωθι άξιαι λόγου συμπλοκαί. Την 6/6 εις ΚΟΥΚΟΝ (Χ.8654) (Κ.Ν.6, Σ.19)-Την 8/6 και την 12/6 εις ΠΟΥΓΚΑΚΙΑ (Χ.8151), την 10/6 εις ΔΑΦΝΟΝ (Υ.0027) και την 11/6 εξωντώθη Νοσοκομείον των Κ. εις περιοχήν ΝΙΚΟΛΙΤΣΙΟΥ (Χ.9747) (Κ.Σ. 11).
ιι. Εις την υπόλοιπον περιοχήν παρά τας εξερευνήσεις δεν επετεύχθη επαφή μετά των Κ. Συνέχεια

Εκθεση επιχειρήσεων(30/5-6/6/1949), ΓΕΣ/6/6/1949

ΓΕΝΙΚΟΝ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ ΣΤΡΑΤΟΥ                                ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ
Δ/ΝΣΕΙΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ – ΠΛΗΡ/ΩΝ                               Υπ’ Αριθμ. 18
Ιούνιος 1949

Εβδομαδιαία έκθεσις επί των Επιχειρήσεων
από 30 00:01 Μαΐου μέχρι 06 00:00 Ιουνίου 1949

Ι. ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ
1. 22 Ε.Τ.Π εξ ΑΧΑΪΑΣ εις ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ δι’ επιχειρήσεις.
2. 12 Ε.Σ.Π. (21, 72, 75 Ε.Τ.Π) συνεκεντρώθη εις περ. ΝΑΥΠΛΙΟΥ
3. 147 Μ.Ο.Π εκ ΘΗΒΩΝ εις ΚΑΒΑΛΑΝ.
4. 148 Μ.Ο.Π εκ ΘΗΒΩΝ εις ΚΟΖΑΝΗΝ διά ΦΛΩΡΙΝΑΝ
5. 2α Ταξ. Καταδρ. δι΄επιχειρήσεις εκ ΠΗΛΙΟΥ εις Κ.ΟΛΥΜΠΟΝ.
6. Ι/101 Μ.Π.Π εξ Α΄ Σ.Σ εις VΙΙΙ Μεραρχίαν.
7. 43 Ταξιαρχία εκ ΚΑΛΠΑΚΙΟΥ εις ΙΩΑΝΝΙΝΑ.
ΙΙ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΥΡΕΙΑΣ ΜΟΡΦΗΣ
8. «ΠΥΡΑΥΛΟΣ»
(α) Α.Σ.Δ.Σ.Ε. (ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ – ΓΚΙΩΝΑ – ΟΙΤΗ – ΒΑΡΔΟΥΣΙΑ – ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΝ – ΞΥΝΙΑΣ – ΟΡΘΡΥΣ
Τα ημέτερα τμήματα συνέχισαν τας εξερευνήσεις καθ’ άπασαν την περιοχήν συμφώνως προς τας πληροφορίας, την 30/5 εις περ. ΚΑΛΟΣΚΟΠΗΣ (Υ.2130) συνέλαβον 37 Κ. μεταξύ των οποίων 3 στελέχη. Εις την λοιπήν περιοχήν εξωντώθησαν μικραί Κ.Σ., κατεστράφησαν εγκαταστάσεις και περισυνελέγησαν κτήνη και διάφορα υλικά των Κ. Εμφανισθείσαι μικραί ομάδες Κ.Σ. εις περ. ΚΑΣΤΕΛΛΑ (Υ.2932) την νύκτα 2/3 και εις περιοχήν (Υ.0303) την νύκτα 3/4 κατεδιώχθησαν υπό των ημετέρων.
(β) ΙΧ Μεραρχία (ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΝ – ΑΧΕΛΩΟΣ-ΤΖΟΥΜΕΡΚΑ – ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ)
Συνεχίσθησαν αι εξερευνήσεις άνευ σοβαρών αποτελεσμάτων. Συνέχεια

Δελτίον Στρατιωτικής Καταστάσεως και Πληροφοριών της 19-6-1947

ΘΕΜΑ: Δελτίον Στρατιωτικής Καταστάσεως και Πληροφοριών της 19-6-47.-

ΙΙ.-       Β΄ ΣΩΜΑ ΣΤΡΑΤΟΥ

VΙΙΙ Μεραρχία

Εις ΚΑΣΤΑΝΟ (Σ.1369) ΒΔ. ΜΕΤΣΟΒΟΥ ανευρέθησαν 2 πτώματα συμμοριτών και παρουσιάσθησαν 6 ένοπλοι συμμορίται.

XV Μεραρχία

Το 505 Τάγμα κινηθέν την 17/6 εκ ΜΟΡΦΗΣ (Ν.3807) εγκαταστάθη εις ΑΓ. ΤΡΙΑΔΑ (Ν.4010) και ανατ/κως ΑΝΘΟΥΣΗΣ (Ν.4012) ΒΑ. ΜΟΡΦΗΣ 5 χλμ.

Αεροπορία επολυβόλησεν θέσεις συμμοριτών.

Γενικώς η κατάστασις εις περιοχήν ταύτην παραμένει αμετάβλητος.

Εις ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΝ παρουσιάσθησαν 2 ένοπλοι.-

Δελτίο Στρατιωτικής Καταστάσεως και Πληροφοριών της 11-6-47

ΘΕΜΑ: Δελτίον Στρατιωτικής Καταστάσεως και Πληροφοριών της 11-6-47.-

Β΄ ΣΩΜΑ ΣΤΡΑΤΟΥ

VIII MEΡΑΡΧΙΑ

2)     Εις ύψωμα ΚΟΥΚΟΥΡΟΥΤΖΟΣ (Σ.1676) ως δελτίον χθες, οι συμμορίται την νύκτα 8/9-6-47 διέρρευσαν προς Δυσμάς επωφεληθέντες του σκότους. Απώλειαι Συμμοριτών νεκροί 2, παρουσιασθέντες 2, ημετέρων τραυματίαι 2.

ΧV Μεραρχία

3)     Την 9ην τρεχ. Πυρ/κόν έβαλεν κατά συμμοριτών εις υψ.1084 (Σ.4193) ΒΔ. ΓΡΕΒΕΝΩΝ 12 χλμ. παρά το χωρίον ΜΕΓΑΡΟΝ.

4)     Την 9/6 κατόπιν αγώνος κατελήφθη η ΔΑΜΑΣΚΗΝΙΑ (Ν.3722), συμμορίται (δυνάμεως λόχου) μετά τον αγώνα ετράπησαν προς Δυσμάς (ΟΡΛΙΑ Ν.3323) – (ΟΝΤΡΙΑ Ν.2222) Δ/κως ΔΑΜΑΣΚΗΝΙΑΣ 3-7 χλμ. καταδιωχθέντες υπό των ημετέρων μέχρις ΟΡΛΙΑ. Συμμορίται φεύγοντες εγκατέλειψαν πυρομαχικά  και διάφορα είδη.

5)     Απώλειαι συμμοριτών κατά την επίθεσιν των νύκτα 6/7-6-47 κατά τμημάτων ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ, ως δελτίον 9/6- παρ. 3 συμμορίται νεκροί 3, (εν οις και καπετάνιος του λόχου, τραυματίαι 8).

–       Εις ΚΟΖΑΝΗΝ και ΓΡΕΒΕΝΑ παρουσιάσθησαν 2 συμμορίται.

Δελτίον Στρατιωτικής Καταστάσεως και Πληροφοριών της 9-6-1947

ΘΕΜΑ: Δελτίον Στρατιωτικής Καταστάσεως και Πληροφοριών της 9-6-47.-

ΙΙ.-       Β΄ ΣΩΜΑ ΣΤΡΑΤΟΥ

VΙΙΙ Μεραρχία

Ουδέν

XV Μεραρχία

2)     Την 01.00 ώραν της 7/5 συμμορίται επετέθησαν κατά τμημάτων ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ (Ν.3206) επίθεσις απεκρούσθη, των συμμοριτών συμπτυχθέντων προς υψ.1392 ΠΑΝΟΥΚΛΑ (Ν.2906) Δ/κώς ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ 2 χλμ. Απώλειαι συμμοριτών παρουσιάσθη 1, ημετέρων τραυματίαι 2, ανευρέθη ιματισμός και πυρομαχικά.

3)     Νύκτα 7/8-6-47 τμήματα ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ εβλήθησαν δι’ αυτομάτων από τας αντηρίδας ΠΑΝΟΥΚΛΑΣ, παρουσιάσθη 1 συμμορίτης όστις ον ανέφερεν ότι κατά την επίθεσιν εις ΝΕΑΠΟΛΙΝ (23/24-5-47) (δελ.222) οι συμμορίται είχον 4 νεκρούς και 8 τραυματίας. Ομοίως κατά τον αγώνα της 4ης και 5ης τρέχοντος περί ΔΑΣΥΛΙΟΝ – ΔΙΛΟΦΟΝ ΝΑ. ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ οι συμμορίται είχον 3 νεκρούς και 10 τραυματίας.

4)     Την 02.00 ώραν της 8/6 ισχυραί δυνάμεις συμμοριτών μετά 2 όλμων και πολλών αυτομάτων προσέβαλον τα τμήματα τα ευρισκόμενα εις υψ.1585 (Ν.1936) ΒΔ. ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ 8 χλμ. Επιθέσις διήρκησεν επί 2ωρον, τη επεμβάσει πυρ/κού οι συμμορίται συνεπτύχθησαν προς ΓΙΑΝΝΟΧΩΡΙ (Ν.1636) ΒΔ. ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ  περί τα 10 χλμ. Απώλειαι συμμοριτών νεκροί ε.2 ημετέρων τραυματίαι 4. Απεστάλησαν ενισχύσεις προς δίωξιν των συμμοριτών.

5)     Την 04.00 ώραν της 8/6 80μελής συμμορία προσέβαλλεν ΡΟΔΙΑΝ (Σ.7499) ΒΔ. ΓΡΕΒΕΝΩΝ 10 χλμ. Το εκεί ευρισκόμενον απόσπασμα Χωρ/κης συνεπτύχθη προς ΓΡΕΒΕΝΑ.

Απώλεια ημετέρων 1 νεκρός χωρ/λαξ αγνοούμενοι 2, συμμοριτών ανεξακρίβωτοι.

Εις ΚΑΛΟΝΗΝ (Ν.3500) παρεδόθη 1 και συνελήφθησαν 2.

Δελτίον Στρατιωτικής Καταστάσεως και Πληροφοριών της 8-6-1947

ΘΕΜΑ: Δελτίον Στρατιωτικής Καταστάσεως και Πληροφοριών της 8-6-47.-

ΙΙ.-       Β΄ ΣΩΜΑ ΣΤΡΑΤΟΥ

ΧV Μεραρχία

3)     505 Τάγμα πρωίαν 6/6 ήχθη εις ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΝ, συμμορίται συνεπτύχθησαν επί υψωμ. 1119. Παρεδόθησαν 2 συμμορίται.

Δελτίον Στρατιωτικής Καταστάσεως και Πληροφοριών της 7-6-1947,Β’ΣΣ/15 ΜΕΡΑΡΧΙΑ

ΘΕΜΑ: Δελτίον Στρατιωτικής Καταστάσεως και Πληροφοριών της 7-6-47.-

ΙΙ.-       Β΄ ΣΩΜΑ ΣΤΡΑΤΟΥ

XV Μεραρχία

7)     Το εσπέρας 5/6 τμήματος του 505 Τάγματος ανατρέψαντα τους συμμορίτας εκ περιοχής ΔΑΣΥΛΙΟΥ ήχθησαν επί της γραμμής :      Υψ.119 (ΒΑΡΕΝΤΣΑ) – ΠΡΟΦ. ΗΛΙΑΣ ΝΑ. ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ 2-3 χλμ. Απώλειαι συμμοριτών νεκροί ε. 7. Τραυματίαι 15 (κατά διήμερον αγώνα 4 και 5/6-47).

8)     Την 6/6 τμήμα του 575 Τάγματος κινούμενον συνεπλάκη μετά συμμοριτών εις υψώματα Νοτίως ΠΕΝΤΑΒΡΥΣΟΥ (Ν.3336) Δ/κως ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ 10 χλμ. Απώλειαι ημετέρων νεκροί 2 οπλίται, τραυματίαι 2 (1 αξ/κός) αγνοούμενοι 4. Υπέστη βλάβας εν αυτοκίνητον. Συμμοριτών νεκροί 2. Απεστάλησαν ενισχύσεις και προσεβλήθησαν θέσεις συμμοριτών διά βολής πυρ/κού.

Δελτίο Πληροφοριών Δραστηριότητα ΚΚΕ Μάιο 1945, ΓΕΣ/ΔIΠΛΗ/12 Ιουν 1945

ΤΟ
ΓΕΝΙΚΟΝ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ ΣΤΡΑΤΟΥ

ΠΡΟΣ
Την Α1 Δ/σιν
Λαμβάνω την τιμήν να κοινοποιήσω το συνημμένον δελτίον πληροφοριών προς γνώσιν υμών.

Αθήναι τη 12 Ιουνίου 1945

ΕΝΤΟΛΗ ΑΡΧΗΓΟΥ
Η
ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
Θ. ΖΑΪΜΗΣ
Συν/χης Πυρ/κού

Τ.Σ.Υ.

ΠΕΡΙΛΗΨΙΣ

Κοινοποίησις δελτίου πληροφοριών.

ΔΕΛΤΙΟΝ
Επί της δραστηριότητος του ΚΚΕ κατά
μήνα Μάιον 1945

Η έκθεσις αύτη περιλαμβάνει τα κάτωθι κεφάλαια:
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α΄. Πολιτική κίνησις του ΚΚΕ.
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β΄. Οργανωτική προσπάθεια.
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ΄. Στρατός.
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ΄. Οικονομικόν.
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε΄. Εξωκομματικαί οργανώσεις.
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ζ΄. Παραβάσεις της συμφωνίας της Βάρκιζας.
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Η΄. Κεφαλαιώδεις αιτήσεις και παράπονα πληθυσμού.
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Θ΄. Συμπεράσματα – προτεινόμενα μέτρα. Συνέχεια

Δελτίο Πληροφοριών, Υποδιοίκηση Χωροφυλακής Μαραμβέλλου/ΑΡ16/175/27β/30 Μαϊ 1945

Υ.Χ. Μεραμβέλλου

ΑΡΙΘ. 16/175/27β

Νεάπολις τη 30/5/45

Π Ρ Ο Σ

Την Διοίκησιν Χωρ/κής Λασηθίου

«Περί εμφανίσεως ενόπλων κακοποιών».

Λαμβάνω την τιμήν εν συνεχεία της ταυταρ/27α απο 28 Μαΐου ε.ε. ομοίας μου, να αναφέρω ότι καθ’ ας έχει πληροφορίας παρ’ εμπίστων του προσώπων ο Σταθμός Τζερμιάδων εις την εξοχικήν θέσιν «Μεγάλη Κορυφή» μεταξύ Κρούστα και Μαλλών ευρίσκονται περί τους 22 ένοπλοι κακοποιοί υπό την αρχηγίαν ενός ονόματι Ραΐνη, οίτινες κρύπτονται επιμελώς λόγω του δασώδους του εδάφους και ότι τροφοδοτούνται υπό κατοίκων του χωρίου Κρούστα και μάλιστα προς τούτο συντρέχουν οι Αγροφύλακες τόσον του Κρούστα όσον και των Μαλλών.- Συνέχεια

Εκθεση γεγονότων χ. ΔΡΟΣΑΤΟΥ, ΑΣΔΚΜ/ΔIΠΛΗ/ΑΠ3515/29-5-1945

Δ/ΣΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
ΑΡΙΘΜ. Α.Π. 3515
Θεσ/νίκη τη 29 Μαΐου 1945
Η
ΑΝΩΤΕΡΑ ΣΤΡΑΤ. Δ/ΣΙΣ Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΠΡΟΣ
ΤΟ ΓΕΝΙΚΟΝ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ ΣΤΡΑΤΟΥ
Δ/ΣΙΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Περί επεισοδίου λαβόντος χώραν εις το χωρίον ΔΡΟΣΑΤΟ

Λαμβάνω την τιμήν ν’ αναφέρω εις εκτέλεσιν της υπ’ αριθ. Α.Π. 5210/18.5.45 Διαταγής υμών τ’ ακόλουθα.
Την 7-5-45 κατόπιν της επιθυμίας ην εξέφρασαν κυρίαι και δεσποινίδες μέλη της «Μερίμνης του Στρατιώτου» όπως επισκεφθώσι τους εις τα σύνορα υπηρετούντας στρατιώτας ίνα ιδιοχείρως παραδόσωσιν αυτοίς δώρα επί τω εορτασμώ του Πάσχα κ.λ.π. προκειμένου εν ταύτω να διενεργηθή σχετική επιθεώρησις παρά του διοικητού του Τάγματος απετελέσθη ομάς από (60) εξήκοντα μέλη εν οις επίλεκτοι κάτοικοι της πόλεως Κιλκίς, ο Νομάρχης, ο διευθυντής Νομαρχίας, ο Ειρηνοδίκης, ο Διοικητής του 113 Τάγματος, δύο άλλοι Ταγματάρχαι και Άγγλοι αξιωματικοί της εν Κιλκίς Βρεττανικής δυνάμεως μετά του διοικητού των. Συνέχεια

Δελτίο πληροφοριών, ΑΣΔΘΔΜ/ΔΙΠΛΗ/25 Μαι 1945

ΑΝΩΤΕΡΑ ΣΤΡΑΤ. ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ                  ΜΗΝ ΜΑΪΟΣ 1945
ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ                        1ον Δεκαπενθήμερον
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. Α.Π. 632

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Ν   Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Ω Ν

Ι.      ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΗΘΙΚΟΝ ΟΠΛΙΤΩΝ-        ΕΠΙΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΤΥΧΟΝ ΜΕΤΡΑ

Ηθικόν  οπλιτών εν γένει εις πολύ ικανοποιητικόν σημείον. Το τοιούτον ωρισμένου μικρού ποσοστού θεωρουμένων υπόπτων, μειωμένον μη πραγματοποιήσεως λόγω αδυναμίας των σκοπών των.-

Θα επιζητηθή η τόνωσις έτι περισσότερον του ηθικού των οπλιτών διά της χορηγήσεως μικροαδειών, ευθύς ως η ασφάλεια και η εμπέδωσις τη τάξεως αναληφθή παρά της αναμενομένης δυνάμεως Χωροφυλακής.-

Επιβαλλόμενα μέτρα τα κάτωθι:

1)    Να χορηγήται εις τας οικογενείας των υπηρετούντων εφέδρων Εθνοφυλακής το καθορισθέν δυνάμει Νόμου «Πολεμικόν επίδομα οικογενείας» προς ανακούφισιν των οικογενειών των, δεδομένου ότι το πλείστον τούτων υπηρετεί εις τας τάξεις του Εθνικού Στρατού, ευρίσκεται εις παντελή αδυναμίαν να ικανοποιήση και τας στοιχειώδεις έτι οικονομικάς ανάγκας της οικογενείας των, ιδία των εγγάμων οπλιτών ήτις παραμένει απροστάτευτος.-

2)    Να χορηγώνται τα υπό του Ερυθρού Σταυρού και Κράτους εκάστοτε εις τον πληθυσμόν διανεμόμενα τρόφιμα εις τας οικογενείας των Εθνοφυλάκων δωρεάν.

3)    Να ληφθή μέριμνα παρά της Κεντρικής Υπηρεσίας ίνα ωργανωθώσι κατά  Τάγμα Εθνοφυλακής «Καντίναι» εφωδιασμέναι με ωρισμένα είδη ατομικής εξυπηρετήσεως των Εθνοφυλάκων με λίαν μειωμένας τιμάς.

4)    Να διατεθώσιν υπό της Κεντρικής Υπηρεσίας κατά Τάγμα Εθνοφυλακής τουλάχιστον δύο ραδιόφωνα διά την ψυχαγωγίαν των οπλιτών και να δυνηθώσιν ούτοι να παρακολουθώσι τας προς τούτο οργανωμένας διά τους οπλίτας εκπομπάς, καθ’ ορισμένας ώρας και ημέρας της εβδομάδος.-

5)    Επιβάλλεται οπωσδήποτε η αύξησις της μερίδος του χορηγουμένου Ημερησίως άρτου εις τους οπλίτας, μη επαρκούς και η αύξησις της χορηγουμένης μερίδος τροφής.- Συνέχεια

Περί εμφανίσεως συμμορίας Βελουχιώτη σε Καλαμπάκα-Γρεββενά, ΑΣΔΘΔΜ/ΔΙΠΛΗ/22 Μαι 1945

ΑΝΩΤΕΡΑ ΣΤΡΑΤ. ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ            ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ-ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ                         ΕΠΙ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙ
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. Α.Π. 478
Συνημ.1
Εν Βόλω τη 22α Μαΐου 1945

Η
ΑΝΩΤΕΡΑ ΣΤΡΑΤ. Δ/ΣΙΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ- ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Π Ρ Ο Σ
ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ ΣΤΡΑΤΟΥ
Διεύθυνσιν Πληροφοριών
Α Θ Η Ν Α Σ

«Περί εμφανίσεως συμμορίας υπό τον Άρην Βελουχιώτην εις περιφερείαν Καλαμπάκας-Γρεββενών».

Λαμβάνω την τιμήν να υποβάλω την συνημμένην υπ’ αριθ. Α.Π. 260/14-5-45 αναφοράν εν αντιγράφω της Στρατ/κής Διοικήσεως Λαρίσης, περί εμφανίσεως και δράσεως συμμορίας υπό τον Άρην Βελουχιώτην εις την περιφέρειαν Καλαμπάκας-Γρεββενών, φερόμενον, μετά την συμπλοκήν Δυτικώς της Καστοριάς, ως καταφυγόντα εις Αλβανίαν, προς γνώσιν Υμών.

Τ.Υ.

Κοινοποιείται                                                          ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΧΡ.
Δ/σιν Πληροφοριών                                                    Υποστράτηγος
μετ’ αντιγράφου αναφοράς
Στρατ.Δ/σεως Λαρίσης. Συνέχεια

Δελτιο πληροφοριών (κομμουνιστικό δελτίο), ΓΕΣ/ΔΙΠΛΗ/21 Απρ 1945

ΔΕΛΤΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
ΓΕΣ
ΑΠΡΙΛΙΟΣ 1945
(Φ.1005/Γ)
Αρ. Εγγρ. 1 (Γ4)
Φύλλα 3
Ε.Χ.

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. Α.Π. 86925                             ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ-ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ

Εν Αθήναις τη 21 Απριλίου 1945

ΤΟ
ΓΕΝΙΚΟΝ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ ΣΤΡΑΤΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ Δ2

ΠΡΟΣ
ΤΟΝ Κον ΠΡΟΕΔΡΟΝ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Ε Ν Τ Α Υ Θ Α

«Αποστολή Κομμουνιστ. Δελτίου».

Λαμβάνω την τιμήν να υποβάλω υμίν το συνημμένον Δελτίον με την παράκλησιν όπως λάβητε γνώσιν τούτου.-

Τ.Υ.
ΕΥΣΤ. ΛΙΩΣΗΣ
Υποστράτηγος
Συν.Ι Συνέχεια

Δελτίο πληροφοριών, 143 ΤΑΓΜΑ/2ΓΡ/29 Ιαν 1945

143 Τάγμα
ΙΙ Γραφείο                                                              Αρ.42685
29-1-45

ΔΕΛΤΙΟΝ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Επιβάται εκ Ναυπλίου επιβεβαιούν τα συμβάντα την 19ην τρεχ. εκεί συν τη πληροφορία ότι οι συλληφθέντες μετά δίωρον μάχην άνδρες της Ελληνικής Ταξιαρχίας είχον επί κεφαλής ΄Αγγλους Αξ/κούς. Ο αρχηγός, Λοχαγός Έλλην, ετραυματίσθη κατά την μάχην και ότι τελικώς υποκύψαντες προ υπερτέρων δυνάμεων, απήχθησαν εις Τρίπολιν.
Μετά των κατερχομένων προς Αθήνας ομήρων, πλείστοι όσοι ηγέται και στελέχη του ΕΑΜ-ΕΛΑΣ προσπαθούν να διαφύγουν κρυπτόμενοι μέσω αυτών.

Αθήναι τη 29 Ιανουαρίου 1945

Το
143 Τάγμα
Τ.Σ.Υ.

ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΑΡ/ΧΗΣ ΠΕΖΙΚΟΥ

Δελτίο πληροφοριών Νο55, 26 Ιαν 1945

Π.Π
YΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ              Αθήναι τη 27 Ιανουαρίου 1945
ΓΕΝΙΚΟΝ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ ΣΤΡΑΤΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΙΙ/Β                                                        από 1800 ώρ. της 26.Ι.45
με 1800ωρ. της 27.Ι.45
Α Π Ο Ρ Ρ Η Τ Ο Ν

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Ν
Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Ω Ν  Νο 55

ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕΡΡΩΝ

-Ως πληροφορεί η Στρατ. Δ/σις Θεσσαλονίκης, κατά τας αρχάς Ιανουαρίου μετέβη εις την Σόφιαν αντιπρόσωπος του ΕΑΜ-ΕΛΑΣ έφεδρος τις ανθ/γος πεζικού ονόματι Ραφτούδης, ίνα συζητήση μετά των Βουλγάρων κομμουνιστών το ζήτημα της καταργήσεως των συνόρων και της αυτοδιοικήσεως των περιφερειών της Μακεδονίας.

Κατά την συνάντησιν, οι Βούλγαροι αντιπρόσωποι εδήλωσαν ότι θέμα συζητήσεως δεν είναι η κατάργησις των συνόρων και αυτοδιοίκησις Μακεδονίας, αλλά επέκτασις των Βουλγαρικών συνόρων πέραν του Ολύμπου.

Ο ΡΑΦΤΟΥΔΗΣ εδήλωσεν ότι εν τοιαύτη περιπτώσει δεν έχει θέσιν εν τω Συνεδρίω και ότι, επανερχόμενος εις ΣΕΡΡΑΣ θα αντιταχθή μετα των υπ’ αυτόν ανδρών, ανερχομένων εις 2.000 και δι’ όλων των μέσων άτινα διαθέτει, κατά της τοιαύτης Βουλγαρικής ενεργείας.

Το ΙΙ/Β Γραφείον

Τ.Υ.
ταγ/ρχης ΒΡΕΤΤΟΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ

Κοινοποίησις
Αγγλ. Στρατηγείον(Γραφείον Συνδέσμου)
Υπουργείον Στρατιωτικών
Ανωτ. Στρατ. Δ/σις Αττικής
Γραφείον κ.Αρχηγού ΓΕΣ
ΙΙ/Β, ΙΙ/Δ και ΙΙΙ Γραφεία ΓΕΣ

Δελτίο πληροφοριών 6, ΣΔΑ/2ΕΓ/25 Ιαν 1945

ΑΝΩΤ. ΣΤΡΑΤ. ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΙΙ/Β                  Αθήναι τη 25 Ιανουαρίου 1945
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. ΑΠΟΡ.2310                           Από 18ης ωρ. της 24-1-45
με 18ην ωρ. της 25-1-45

Α Π Ο Ρ Ρ Η Τ Ο Ν

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Ν
Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Ω Ν  Νο 6

ΔΙΑΦΟΡΑ

Ι.-    Η ΙΙΙ Ορεινή Ταξιαρχία αναφέρει ότι οι κάτοικοι της απελευθερωθείσης περιοχής Κορίνθου είναι τρομοκρατημένοι εκ της δράσεως των ελασιτών και αιτούσι την παραμονήν στρ. Μονάδων εις την Κόρινθον, ως και την δημιουργίαν, Κοινοτικών Αστυνομιών διά την αντιμετώπισιν τυχόν νέων επιδρομών ελασιτών.

ΙΙ.-   Οι κάτοικοι των χωρίων ΛΑΥΡΙΟΝ – ΚΕΡΑΤΕΑ – ΚΑΛΥΒΙΑ – ΚΟΡΩΠΙ – ΠΑΙΑΝΙΑ – ΣΠΑΤΑ – ΤΡΙΓΛΙΑ – ΜΑΡΑΘΩΝ – ΚΑΛΑΜΟΣ – ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙ – ΜΑΛΑΚΑΣΑ – ΑΦΙΔΝΑΙ – ΝΕΑ ΖΟΡΓΙΑΝΗ – ΕΚΑΛΗ –  ΑΧΑΡΝΑΙ – ΦΥΛΗ – ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ – ΜΑΓΟΥΛΑ – ΜΑΝΔΡΑ δι’ επανειλημένων αιτήσεων παρακαλούν να τους χορηγηθή οπλισμός διά την δημιουργίαν κοινοτικής αστυνομίας μέχρι της ημερομηνίας καθ’ ην θα καταστή δυνατή η εγκατάστασις κρατικών αστυνομικών τμημάτων, επι τω σκοπώ να δυνηθώσι μόνοι των να εκδιώξωσι τους λησταναρχικούς, οίτινες λυμαίνονται τα χωρία των.

ΙΙΙ.- Το Σύνταγμα Χωροφυλακής αναφέρει ότι κατά τας μεταμεσονικτίους ώρας εις τους συνοικισμούς Παγκρατίου και Νέου Κόσμου όργανα του ΕΑΜ – ΕΛΑΣ – ΚΚΕ διά τηλεβόων απευθύνονται εις τους εθνοφύλακας διά φράσεων τρομοκρατικών.-

O Ε Π Ι Τ Ε Λ Α Ρ Χ Η Σ
Γ. ΠΕΤΑΛΑΣ
Συντ/ρχης Πυρ/κού

Κοινοποίησις
-ΓΕΣ-Γραφ. ΙΙ/Β (υ.τ.α)
-ΙΙ/Β Γραφ. ΑΣΔΑ                                                      Διά την ακρίβειαν
-ΙΙΙ Γραφείον  .//.                                                      Το ΙΙον ΓΡΑΦΕΙΟΝ
-Γραφείον Συνδέσμου                                                           Τ.Σ.Υ.

Δελτίο πληροφοριών αρ.4, ΣΔΑ/2ΕΓ/23 Ιαν 1945

ΑΝΩΤ. ΣΤΡΑΤ. Δ/ΣΙΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                             Αθήνα τη 23 Ιανουαρίου 1945
ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΙΙ/Β                              από 1800 ώρας της 22-1-45
Αριθ. Πρωτ. Α.Π.                                                       με 1800 ώραν της 23-1-45

Α Π Ο Ρ Ρ Η Τ Ο Ν

ΔΕΛΤΙΟΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ  Νο4

Ι-     ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ
Η 9η Ταξιαρχία αναφέρει ότι περί τους 200 ένοπλοι Ελασίτες διαμένουσιν εις την περιοχή Χ Α Σ Ι Ω Ν. Ούτοι κατά περιόδους κατέρχονται εις ΧΑΣΙΑ και δι’ επιτάξεως κτηνών μεταφέρουσι τρόφιμα και πυρομαχικά εξ αποθηκών ευρισκομένων εις ΧΑΣΙΑ εις μονήν ΚΛΕΙΣΤΩΝ, ΣΠΕΛΑ ΚΟΥΡΑΣΙ, σπηλιάν ΓΙΑΝΝΗ ΔΗΜΑ ή Σπηλιάν ΠΡΕΜΙ, ΚΑΣΤΕΛΙ Ν.Δ. και Δ. Πάρνηθος, ένθα τα κρυσφηγετά των.
Το 143 Τάγμα αναφέρει ότι την 18ην τρέχοντος μηνός ανεξακρίβωτος δύναμις του ΕΛΑΣ επετέθη ανεπιτυχώς εις Κορωπή κατά των Γραφείων της οργανώσεως ΕΘΝΙΚΗ ΔΡΑΣΙΣ επί τω σκοπώ της απελευθερώσεως τεσσάρων 4 κρατουμένων Ελασιτών. Την 19ην τρ. μηνός αντιπροσωπεία του εις περιοχήν ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΕΛΑΣ ητήσατο επιτροπήν  εξ αξιοπίστων προσώπων του Χωρίου Κορωπίου, ίνα έλθη εις διαπραγματεύσεις παραδόσεως.

ΙΙ     ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑ
Η Στρατ. Δ/σις Αθηνών αναφέρει ότι την 21ην τρ. μηνός μέλη του ΕΑΜ ΚΚΕ εις τας συνοικίας Καμινίων και Ταμπουρίων Πειραιώς και Κυψέλης και Εξαρχίων Αθηνών διά τηλεβόα είπον «Μερικοί ελιποψύχησαν και έγιναν προδόται. Τους ξέρουμε, τους παρακολουθούμε και θα τους τιμωρήσουμε όπως τους αξίζει.»

Ο
ΕΠΙΤΕΛΑΡΧΗΣ
Διά την ακρίβεια                     Γ.ΠΕΤΑΛΑΣ
το ΙΙ Γραφείον                    Συντ/ρχης Πυρ/κού
Τ.Υ.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΙΣ

ΓΕΣ-Γρ. ΙΙ/Β Υ.Τ.Α, Γρ. ΙΙΙ ΣΔΑ, Γρ. ΙΙ ΣΔΑ

Δελτίο πληροφοριών, ΣΔΑ/ΓΡ2β/21 ιαν 1945

ΑΝΩΤΕΡΑ ΣΤΡΑΤ. ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟΝ II/Β                                                         Αθήνα 21 Ιανουαρίου 1945
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. ΑΠΟΡ. 2220                             από 18 ώρ. της 20-1-45
με 18ην ώραν της 21-1-45

Α Π Ο Ρ Ρ Η Τ Ο Ν

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Ν
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Νο 2

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ

1.-    Κατά πληροφορίας αξιοπίστου  ιδιώτου εκ Καπανδριτίου μεμονωμέναι ένοπλοι ομάδες ελασιτών με πολιτικήν περιβολήν κινούνται ιδίως κατά τας νύκτας εις τας κατωκημένας περιοχάς τας περιλαμβανομένας μεταξύ της γραμμής ΣΚΑΛΑ ΩΡΩΠΟΥ – ΜΑΛΑΚΑΣΑ – ΑΦΙΔΝΑΙ – ΝΕΑ ΖΟΡΓΙΑΝΝΗ – ΜΑΡΑΘΩΝ και ΕΥΒΟΙΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ και προβαίνουσιν εις λεηλασίας, αρπάζοντες ζώα, τρόφιμα κλπ. (Χάρτης 1:100.000 ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ).
Συγκεκριμένως εις ΜΑΡΑΘΩΝΑ την 18ην τρ. μηνός ενεφανίσθησαν 100 ένοπλοι ελασίται εις Καπανδρίτι παραμένουσι μονίμως 20 ένοπλοι τοιούτοι.
Εις το χωρίον ΚΑΛΑΜΟΣ ως και εις τους όρμους ΛΙΜΝΙΩΝΑΣ και ΑΓ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ οι ελασίται έχουσι εναποθηκευμένας μεγάλας ποσότητας κλοπιμαίων.
Οι κάτοικοι ευρίσκονται εν απογνώσει και οι άνδρες τρομοκρατημένοι εγκατεστάθησαν εις ΑΘΗΝΑΣ.

2.-    Κατ’ αναφοράν της Στρατ. Διοικήσεως Αθηνών 5-6 πυροβόλα εξ ων δύο αντιαεροπορικά και τα λοιπά των 7,5 άνευ ελαστικών παρελήφθησαν υπό των κατοίκων ΚΑΛΑΜΟΥ. Ταύτα είναι παρηλλαγμένα πλησίον των μανδριών (3-3½ χιλ. από του χωρίου ΚΑΛΑΜΟΣ,  αριστερά των μεταβαίνοντι εξ Αθηνών, προ της Γεφύρας με την μεγάλην στροφήν 200 περίπου μέτρα εις την τοποθεσίαν ΓΙΑΡΩΝΑΣ. Εντός του χωρίου ΚΑΛΑΜΟΣ ευρίσκονται 10-12 αυτοκίνητα εν αρίστη καταστάσει, άτινα ήδη διαλύονται υπό των χωρικών.

3.-    Κατ’ αναφοράν ΙΙΙ Ορεινής Ταξιαρχίας (Α.Π.124/16-1-45) τα τμήματα του ΕΛΑΣ τα διελθόντα εξ Ελευσίνος κλπ. μετά την συνθηκολόγησιν είχον ηθικόν τελείως καταπεπτωκός. Ιματισμός και υπόδυσις εις αθλίαν κατάστασιν. Ανομοιομορφία οπλισμού και έλλειψις πυρομαχικών. Γενικώς η όλη εμφάνισίς των δεν παρουσίαζε στρατιωτικόν τμήμα αλλά πραγματικά σωματικά και ψυχικά ράκη παρανόμως οπλοφορούντα.

4.-    Πολλοί των Αξιωματικών του ΕΛΑΣ προς συμμαθητάς των συναδέλφους της Ταξιαρχίας τελείως εξουθενωμένοι ψυχικώς διά να δικαιολογηθώσιν μεταχειρίσουσιν την φράσιν «Όταν θα μάθετε θα μας συγχωρήσετε».

Ο  Ε Π Ι Τ Ε Λ Α Ρ Χ Η Σ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΙΣ                                           Γ.ΠΕΤΑΛΑΣ
Γ.Ε.Στρ. Γρ.ΙΙ/Β (υ.τ.α.)                            Συντ/ρχης Πυρ/κού
Γραφ. κ.Διοικητού
Γραφ. κ.Επιτελάρχου ΣΔΑ                        Διά την ακρίβειαν
Γραφ. ΙΙΙον ΣΔΑ                                      ΤΟ ΙΙον ΓΡΑΦΕΙΟΝ
Γραφ. ΙΙον ΣΔΑ                                                     Τ.Σ.Υ.

Δελτίο πληροφοριών, 143 ΤΑΓΜΑ/20 Ιαν 1945

143 Τάγμα

ΔΕΛΤΙΟΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Ενεργηθείσαι έρευναι : Εγένετο έρευναι άνευ αποτελέσματος.
Γενόμεναι συλλήψεις:  Συνελήφθησαν άτομα 22 ως ύποπτα.

Διάφοραι Πληροφορίαι:
Την 18ην τρέχοντος περί ώραν 20 και 30΄ ένοπλοι τινές του ΕΛΑΣ φέροντες όπλα και χειροβομβίδας επετέθησαν διά την απελευθέρωσιν 4 κρατουμένων ανταρτών υπό της οργανώσεως ΕΘΝΙΚΗ ΔΡΑΣΙΣ Κωροπίου μη επιτυχόντες του σκοπού των.
Την πρωΐαν της επομένης 19ης τρέχοντος εις το αυτό χωρίον προσήλθεν αντιπροσωπεία ελασιτών ήτις ητήσατο τρεις αξίους λόγου πολίτας του χωρίου, ίνα έλθη εις διαπραγματεύσεις παραδόσεως.
Εις χωρίον Χασιά υπάρχουν αποθήκαι πυρομαχικών και τροφίμων του ΕΛΑΣ.
Οι εις την Εύβοιαν ευρισκόμενοι αντάρται συγκεντρούμενοι εις Χαλκίδα διαπεραιούνται εις τας διά της εκκεχειρίας καθορισθείσας περιοχάς.

Εν Αθήναις τη 20η Ιανουαρίου 1945
Ο
Διοικητής του Τάγματος
Τ.Σ.Υ.

ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΑΓ/ΧΗΣ ΠΕΖΙΚΟΥ

Δελτίο πληροφοριών, 13 Ιαν 1945

ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ              ΤΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑ-ΜΕΤΑΦΡΑΣΙΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ
Αριθ. Πρωτ. 7405                               Αρχηγείον Δυν. Ξηράς και Στρατ. Συνδ.
11 Ιανουαρίου 1945                            Ελλάδος Δυν. Κεντρ. Μεσογείου

ΠΡΟΣ
ΤΟΝ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΝ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ
ΑΘΗΝΑΣ

Κύριε,
Ενετάλην να σας αποστείλω το κατωτέρω τηλεγράφημα προς επίδοσιν.-

Υμέτερος
ΝΤΙΟΥΚ-Λοχαγός

δι’ Αντ/γον-Αρχιστράτηγον

—————————————- Συνέχεια