Εκθεση δραστηριότητας Γ’ΣΣ Οκτ-Δεκ 1949, Γ’ΣΣ/Α1/3 Ιαν 1950

Θέμα : Έκθεσις δραστηριότητος                     Κατεπείγουσα-Απόρρητος
Σώματος Στρατού                                                              Γ΄ΣΣ/Α1

ΠΡΟΣ:        Γ.Ε. Στρατού/Α1                                     ΑΡΙΘ. Α.Π. 50
ΚΟΙΝ :Α1                                                                         Β.Σ.Τ. 903 τη 3.1.50

Έκθεσις
Επί των ενεργειών του Σ. Στρατού
από  Οκτωβρίου μέχρι Δ/βρίου 1949

 

Κατάστασις εις την περιοχήν του ΣΣ την 1ην Οκτωβρίου

Αρχομένου του μηνός Οκτωβρίου μετά την είσοδον της ΙΙ Μεραρχίας και της 72 Ταξ/χίας η γενική κατάστασις εις την ζώνην ευθύνης του ΣΣ παρουσιάζετο ως κάτωθι:

(α)   Φίλιαι δυνάμεις
ι.         Διάταξις
Αι διατιθέμεναι υπό του ΣΣ δυνάμεις ήσαν αι κάτωθι:
2 Μεραρχίαι Στρατού ( ΙΙ, VII)
Μία Ανεξάρτητος Ταξιαρχία (72)
Επί πλέον των ανωτέρω:
35  Ε.Τ. Πεζικού και Εθνοφρουράς.
Εκ των δυνάμεων τούτων δύο Ταξ/χίαι μία εξ  εκάστης Μεραρχίας ήσαν εφεδρείαι της Διοικήσεως. Εξ αυτών μία  (3η Ορεινή Ταξ/χία) είχεν διατεθή προσωρινώς δι’ εκκαθάρισιν της Χαλκιδικής. Η κατανομή και λεπτομερής διάταξις των δυνάμεων τούτων εμφαίνεται εις το συνημμένον σχεδιάγραμμα. Συνέχεια

Advertisements

Έκθεση επί προσβολής ΣΣ ΟΓΚΡΑΝΤΙΝΑΣ (19/6/1949), Γ’ΣΣ/Α1/ΑΠ8697/1 Ιουλ 1949

Θέμα: Έκθεσις επί προσβολής                                       Υπερεπείγουσα – Απόρρητος
ΣΣ ΟΓΚΡΑΝΤΙΝΑΣ.                                                         Γ΄ΣΣ/ Α1
ΠΡΟΣ: ΓΕΣ /ΑΙ.                                                               Αριθ. Α.Π. 8697/1027
ΚΟΙΝ: Α1 – Α2.                                                                 ΒΣΤ 903 τη 1 – 7 – 49

Έκθεσις
Προσβολής Σ. Στηρίγματος
ΟΓΚΡΑΝΤΙΝΑΣ την 19. 6. 49

 1. Γενική κατάστασις προ της ενεργείας
  α) Εχθρός
  Αι εις την περιοχήν ΜΠΕΛΛΕΣ Κ/Σ δυνάμεις ήσαν κατατετμημέναι ως εξής:
  ι) Μεταξύ ΡΟΥΠΕΣΚΟ – ΙΣΤΙΜΠΕΗ η 132 Ταξ/χία δυνάμεως περίπου 600 μεθ’ ενός ή δύο ορειβατικών Πυρ/λών, 2 α/αρματικών πυρ/λων και όλμων.
  ιι) Εις Δυτικόν ΜΠΕΛΛΕΣ η 20 Ταξ/χία μετά του Επιτελείου της VI Κ/Σ Μεραρχίας και διάφοροι σχηματισμοί δυνάμεως 500 περίπου μεθ’ ενός ή δύο Πυρ/λων ορειβατικών, 2 α/αρματικών πυρ/λων και όλμων. Συνέχεια

Αντιμετώπιση κομμουνιστικής προπαγάνδας, Γ’ΣΣ/Α2/29 Μαϊ 1949

ΘΕΜΑ:ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑ Ο.Π ΕΙΡΗΝΕΥΣΕΩΣ
ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ
ΠΡΟΣ: ΧΙ, VΙΙ ΜΕΡΑΡΧΙΑ                                                             Γ΄ ΣΣ Α2/ΙΙΙ-Υ.Δ.Ε.Ζ
31 ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ                                                                                    Αριθ.Φ.1771/ΙΙ/Ι
Σ.Δ.Κ.Μ. Αρ.Τηλ. 81-007 42-10
Δ.Ε.ΣΕΡΡΩΝ
Σ.Δ.ΘΡΑΚΗΣ
ΚΟΙΝ: ΓΕΣ Δ/σιν Τύπου                                                                 ΒΣΤ 908 29.5.1949
ΓΕΣ / Α1
Α2/ΙΙΙ (Υ.Δ.Π.Ε)

Σχ. 225206/Φ. 4009/Ι/ΑΙ/10.5.1949
203030/Φ. 98903/Δ/ας Τύπου/10.5.49/Δ/γαί ΓΕΣ τρατού
1. Κατ’ αυτάς εις τον τύπον και από ραδιοφώνου ανακοινούνται επανειλημμένως πληροφορίαι και απόψεις επί κομμουνιστικών δήθεν συμφιλιωτικών και ειρηνευτικών προτάσεων. Τας πληροφορίας ταύτας φροντίζουν να διασπείρουν οι ίδιοι ΚΣ, με την διακρίνουσαν αυτούς διαστρεβλωτικήν προπαγανδιστικήν ικανότητα.
2. Είναι προφανές ότι η όλη προσπάθεια των ΚΣ, αποβλέπει εις τον κλονισμόν του ηθικού του Ελλην. Λαού, ως και την διάβρωσιν του επιθετικού πνεύματος του Στρατού.
3. Είναι επίσης γνωστόν ότι ο Κ.Σ. υπό οιανδήποτε μορφήν και αν εμφανίζεται δεν πρόκειτε να παύση το ανατρεπτικόν και προδοτικόν έργον του αν δεν εξουδετερωθή πλήρως και αν δεν υποταγή εις τας νομίμους αρχάς του Κράτους άνωδρων. Συνέχεια

Συμμοριτισμός πόλεων, Γ’ΣΣ/Α1/9 Μαι 1949

ΘΕΜΑ:Συμμοριτισμός πόλεων –                                ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ
Μετόπισθεν                                                                Α. ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ
ΠΡΟΣ: Α΄-Β΄-Γ΄ΣΣ                                                     Γ΄ ΣΣ/Α1
ΑΣΔΑΝ – ΑΣΔΠ                                                         Αριθ. Πρωτ.245111
ΒΣΤ 902/9-5-49
ΚΟΙΝ: Α1, Α2 ΓΕΣ –
ΒΣΑ – ΣΟΗΠΕ
Α.Α. Αντ 8

 1. Εις επανειλημμένας μου διαταγάς καθωρίσθη σαφώς ο επιδιωχθησόμενος σκοπός υπό της Ανωτάτης Ηγεσίας. Κατά τούτον, παρεμποδίζοντες την ανάληψιν και διατήρησιν της πρωτοβουλίας των ισχυρών παραμεθοριακών συμμοριακών βάσεων και πλήττοντες τας δυνάμεις ταύτας εν περιπτώσει εξόδου των, θα επιζητήσωμεν αρχικώς πάση θυσία την εκκαθάρισιν του εσωτερικού της χώρας, συμφώνως προς τα κοινοποιηθέντα σχέδια. Μεταγενεστέρως θα επιδιώξωμεν την επί των συνόρων συντριβήν του εχθρού.
 2. Βασική προϋπόθεσις διά την επίτευξιν του σκοπού τούτου είναι εκ παραλλήλου προς την εξόντωσιν του ενόπλου συμμοριτισμού η πλήρης εξάθρωσις και εξουδετέρωσις του αόπλου τοιούτου, όστις με τα πυκνάς συνομωτικάς εστίας εις τα μετόπισθεν υποβοηθεί ποικιλοτρόπως το έργον του ενόπλου συμμοριτισμού και αποτελεί τας βάσεις καθοδηγήσεως, μεταδόσεις εγκύρων πληροφοριών, εφοδιασμού, κατευθύνσεως των σαμποτάζ κ.λ.π Συνέχεια

Έκθεση προσβολής Ν. ΠΕΤΡΙΤΣΙΟΥ(5/5/1949), Γ’ΣΣ/Α1/ 7 Μαϊ 1949

Τ.Σ./Γ΄ ΣΣ Α Π Ο Ρ Ρ Η Τ Ο Σ
Γραφ. Α1-Α2

Σ Υ Ν Ο Π Τ Ι Κ Η
Έκθεσις επί της προβολής του Ν. ΠΕΤΡΙΤΣΙΟΥ
Την 5-5-49 και ώραν 03:30

 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΕΧΘΡΟΥ
  α) Εις περιοχήν ανατ. ΜΠΕΛΕΣ μέχρις 30/4/49 υπήρχε μία διμοιρία Κ.Σ δυνάμεως 30 κατέχουσα το οχυρόν ΙΣΤΙΜΠΕΗΚ (175-192)-ΑΡΠΑΛΟΥΚΙ (Κ.198205).
  β) Από της νυκτός 30 Απριλίου μέχρι 4 Μαίου 1949 αφίχθησαν εις περιοχήν Ανατ. ΜΠΕΛΕΣ προερχόμενοι εκ ΚΟΡΩΝΑΣ και περιοχής ΑΓΓΙΣΤΡΟΥ δυνάμεις εν συνόλω περί τους 1100 συμ/ται μετά 2 πυροβόλων ως ο συνημμένος πίνακας.
  γ) Απασα η ανωτέρω δύναμις ετέλει υπό τας διαταγάς του ΠΕΤΡΗ Διοικητού της VΙ Κ.Σ Μεραρχίας. Τα τμήματα τα προελθόντα εκ ΜΠΕΛΕΣ ως υπολείμματα της 20ης Κ.Σ Ταξιαρχίας υπό ΦΟΙΒΟΝ τα δε εξ ΑΓΓΙΣΤΡΟΥ, της 132 Κ.Σ Ταξιαρχίας υπό ΔΙΠΛΑΡΑΚΟΝ.
  δ) Το Σ. Στρατού την πληροφορίαν περί κινήσεως των δυνάμεων ΚΟΡΩΝΑΣ και ΔΥΤ. ΜΠΕΛΕΣ προς ΑΝΑΤ. ΜΠΕΛΕΣ, είχεν από 2-5-49 την πρώτην δε πληροφορίαν περί προθέσεως κινήσεως του Τάγματος ΠΟΛΙΤΗ από ΑΓΓΙΣΤΡΟΥ προς ΜΠΕΛΕΣ την 28-4-49. Η τελευταία αυτή κίνησις πράγματι εγένετο την 30-4-1/5 εγένετο δε γνωστή την 3ην Μαίου. Συνέχεια

Αποτελέσματα μάχης ΝΑΟΥΣΑΣ, 15 Ιαν 1949

ΕΝΤΥΠΟ ΣΗΜΑΤΟΣ
ΑΠΟ: Αντ/ρχην ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΝ 15.1.49 2130΄
ΠΡΟΣ: ΓΕΣ/Α2
Α.Π. 1872/20

Συμμορίται απεχώρησαν ΝΑΟΥΣΗΣ πρωϊνάς ώρας 15/1(.) Κατάστασις κατοίκων αθλία(.) Φρόνημα αρκετά καλόν(.) Πλήρης λεηλασία οικιών τινών(.) Σχεδόν πλήρης καταστροφή εργοστασίων Νηματουργίας μετά προηγουμένην λεηλασία. Εμπρησμός απάντων δημοσίων Καταστημάτων κ’ οικιών τινών. Εμπρησμός πλέον των 25 Στρατ/κών αυτοκινήτων διαφόρων τύπων και τριών τεθωρακισμένων(.) Τυφεκίσθησαν Δήμαρχος και τινες άλλοι(.) Απήγαγον 1 Δημοτικόν Σύμβουλον. Προέβησαν ευρείαν στρατολογίαν ανδρών και γυναικών από ηλικίας 17-40(.) Αριθμός δεν δύναται καθορισθή μέχρι στιγμής(.) Ηρχισαν παρουσιαζόμενοι τινες των απαλαχθέντων εκ φρουράς ΝΑΟΥΣΗΣ και έχων πληροφορίας ότι επαρουσιάσθησαν μέχρι 1600 ώρας 177 οπλίται(.) Αγνοείται η τύχη Επιτελάρχου Ταξιαρχίας(.) Τραυματίαι διεκομισθέντες ΒΕΡΡΟΙΑΝ μέχρι 1500 ώραν 120 οπλίται ων 6 Αξ/κοί(.) Το πλείτον των οποίων εκ των εκτός ΝΑΟΥΣΗΣ τμημάτων(.) Ν.Α. αναγνωρισθέντες 5 οπλίται νεκροί και απαχθέντες αγνώστον μέχρι στιγμής(.) Νεκροί χωρ/κες 8(.) Αγνοούμενοι Χωροφύλακες Αξ/κοί 2(.) Οπλίται 5. Συνέχεια

Επιχείρηση ΚΟΥΛΑ, Εκθεση Γ’ ΣΣ/Α1/ΑΠ26573/26-9-1948

Υπερεπείγουσα – Απόρρητος

Γ΄ΣΣ Α1

Αριθ. Α.Π. 26573

ΠΡΟΣ: ΓΕΣ Α1

ΚΟΙΝ: Αμερ. Αποστολή παρά τω ΓΕΣ
Βρετ. Αποστολή παρά τω ΓΕΣ A1

Θέμα: Εκθεσις Επιχειρήσεως «ΚΟΥΛΑ»

ΣΤ 903 τη 26-9-48
Εκθεσις επιχειρήσεως «ΚΟΥΛΑ»
Περιοχής Β. ΠΑΠΑΔΕΣ
1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
(α) Κατόπιν διαταγής του ΓΕΣ το ΣΣ διέταξε την VII Μεραρχίαν όπως προπαρασκευάση, εντός του 1ου πενθημέρου του μηνός Σεπτεμβρίου, επιθετικήν ενέργειαν κατά των Βορ. ΠΑΠΑΔΩΝ συμμοριακών Συγκροτημάτων.
β) Η δύναμις των συμμοριτών εις την περιοχήν ταύτην ανήρχετο εις 1900 περίπου εξ ων 500 περίπου ανήκον εις μη μαχίμους σχηματισμούς. Συνέχεια

Έκθεση γεγονότων ΠΡΟΣΩΤΣΑΝΗΣ(27-28/8/1948), Γ’ΣΣ/6 Σεπ 1948

ΘΕΜΑ: Γεγονότα ΠΡΟΣΩΤΣΑΝΗΣ                                         ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ-ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ
27-28 Αυγούστου 1948                                                                      Εδακτυλ/θη υπό Ταγμ. Π.
ΠΡΟΣ: ΓΕΣ/Α1                                                                                          ΔΕΛΗΒΟΡΙΑ
Αριθ. Τηλ. 80253
ΚΟΙΝ: Α2/ΙV, Α1 Αριθ. Φ. Α.Π. 1892/24                                  Γ΄ΣΣ /Α2/ΙV
ΒΣΤ 903 τη 6-9-48
Συν. τω Εγγρ. 1

Των γεγονότων της ΠΡΟΣΩΤΣΑΝΗΣ επελήφθην προσωπικώς δι’ επί τοπίου μεταβάσεώς μου εις ΔΡΑΜΑΝ την 2αν Σεπτεμβρίου 1948, κατόπιν της υπ’ αρ. Α.Π. 225499/Φ. 4011/24/31-8-48 υμετέρας.
Εκ της προσωπικής εξετάσεως διεπιστώθησαν τα κάτωθι:
Ι. Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Α Ι – Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Ι
α. Από της πρωίας της 27 Αυγούστου 1948 εις την Ταξιαρχίαν και Μεραρχίαν είχον περιέλθει πληροφορίαι ότι δύο Τάγματα συμμοριτών, συνολικής δυνάμεως 300 περίπου, προερχόμενα εκ της περιοχής ΠΑΠΑΔΩΝ είχον σημειωθή εις το ΦΑΛΑΚΡΟΝ όρος και συγκεκριμένως εις την περιοχήν ΒΩΛΑΞ Κ (1213) ΠΥΡΓΟΙ (8406) ΚΑΛΥΒΙΑ ΜΠΟΥΤΟΥ Κ (9711).
Διά την Ταξιαρχίαν και Μεραρχίαν η συγκέντρωσις αύτη των συμμοριτών περιέκλειε το ενδεχόμενον της προσβολής εκ μέρους τούτων είτε των χωρίων των αμέσως Βορ. ΔΡΑΜΑΣ, είτε των τοιτούτων της περιοχής ΠΡΟΣΩΤΣΑΝΗΣ και αύτης ταύτης της ΠΡΟΣΩΤΣΑΝΗΣ. Συνέχεια

Σχέδιο ενεργείας ΠΥΡΣΟΣ, Γ’ΣΣ/13 Ιουλ 1948

Θέμα.    Σχέδιον ενεργείας ΠΥΡΣΟΣ

Υπερεπείγουσα

ΠΡΟΣ    ΓΕΣ/Α1

Ακρως απόρρητος

ΚΟΙΝ.    Α1

Εδακτ/θη υπό Ταγ/χου

ΓΕΡΜΙΔΗ ΑΓΓΕΛΟΥ

Γ΄ΣΣ/Α1

Αριθ. 23740

ΒΣΤ 903 τη 13-7-48

 ΣΧΕΔΙΟΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
“ΠΥΡΣΟΣ”

 1. ΕΧΘΡΟΣ
  α. Οργάνωσις διάταξις. Ως το δελτίον πληροφοριών.
  β. Δυνατότητες. Έχει την δυνατότητα μέχρι της εκδηλώσεως της κατ΄αυτού ενεργείας.

ι. Να ενισχυθή διά δυνάμεων διαφευγουσών είτε εκ της περιοχής του ΓΡΑΜΜΟΥ, είτε εξ ετέρας περιοχής, είτε και εκ του εξωτερικού.
ιι. Να οργανώση πληρέστερον την κατεχομένην παρ΄αυτού τοποθεσίαν.
ιιι. Να διαφύγη είτε εις ετέρας ζώνας του Εθνικού ημών εδάφους, είτε προς τα όμορα Κράτη. Συνέχεια

Πρακτικό Συσκέψεως, Γ’ΣΣ/6 Μαρ 1948

Σύσκεψις εις το Γ. Σώμα Στρατού την 6ην Μαρτίου 1948

Παρόντες: Aντιστράτηγος ΓΙΑΝΤΖΗΣ Αρχηγός του ΓΕΣ
-»- ΒΑΝ ΦΛΗΤ
Υποστράτηγος ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ Δ/της Γ.Σ.Σ
Ταξίαρχος ΣΤΗΛ
Επιτελείς ΒΑΝ ΦΛΗΤ -»- ΓΕΣ
-»- Γ.Σ.Σ
Δ/τής Γ΄ ΣΣ: Aνέφερεν τα σχετικά της ζώνης του Γ.Σ.Στρατού την διάταξιν των δυνάμεων του Γ΄ΣΣ και την διάταξιν των δυνάμεων των συμμ. εις την περιοχήν του. Δύναμις συμμοριτών 6500 (ΟΛΥΜΠΟΣ – ΠΙΕΡΡΙΑ 2300, ΒΕΡΜΙΟΝ-Κ/ΤΣΑΛΑΝ-ΠΑΪΚΟΝ 2000, ΚΡΟΥΣΣΙΑ-ΜΠΕΛΕΣ-ΝΙΓΡΙΤΑ- ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ 1300). Διαθέτουν 16 πυροβόλα ων μόνον 4 εξεδηλώθησαν (2 εις ΜΠΕΛΕΣ και 2 εις ΒΕΡΜΙΟΝ). Ορμητήρια έχουν τα ορεινά συγκροτήματα του ΜΠΕΛΕΣ και της ΤΖΕΝΑΣ, ΚΑΪΜΑΚΤΣΑΛΑΝ, εκ των οποίων εφοδιάζονται αι δύο βασικαί κορυφογραμμαί. 1) Κ/Τ – ΒΕΡΜΙΟΝ – ΠΙΕΡΡΙΑ – ΟΛΥΜΠΟΣ 2) ΜΠΕΛΕΣ – ΚΡΟΥΣΣΙΑ – ΚΕΡΔΥΛΙΑ – ΧΟΛΟΜΩΝ. Αι προθέσεις του Γ.ΣΣ είναι να εκκαθαρίση πλήρως τα δύο ως άνω κορυφογραμμάς και εν συνεχεία να συνεχίση επιχειρήσεις επί της παραμεθορίου περιοχής προς κατάληψιν της εδραίωνον συγχρόνως με τμήματα τας εκκαθαρισθείσας ως άνω περιοχάς. Συνέχεια

Έκθεση Επιχειρήσεως ΟΡΒΗΛΟΣ(4/10/1947), Γ’ΣΣ/Α1/9 Νοε 1947

ΘΕΜΑ: Έκθεσις Επιχειρήσεως ΟΡΒΗΛΟΣ.                  Απόρρητος
Γ΄ ΣΣ/ Α1
ΠΡΟΣ: ΣΤΡΑΤΙΑΝ/Α1                                                                       ΑΡΙΘ. Α.Π. 45448
ΚΟΙΝ: ΑΙ                                                                                                       ΒΣΤ 903 τη 9.ΧΙ.47

1.Υποβάλλεται συνημμένως έκθεσις επιχειρήσεως ΟΡΒΥΛΟΣ περιοχήν 27ης Ταξ/ρχίας ΙΜΑΜΛΑΡ – ΓΟΝΙΚΟΥ – ΟΜΑΡΛΑΡ.
2.Υπό του Σ. Στρατού η επιθετικότης των τμημάτων κρίνεται επαινετή.

Κ. Στεργίου
Συνταγματάρχης
Α.Κ. Α΄

Ε. Α.
Ακριβές αντίγραφον
Τ.Σ.Υ. Συνέχεια

Εκθεση προσβολής Γιαννιτσών, Γ’ΣΣ/1 Νοε 1947

ΘΕΜΑ:Προσβολή Γιαννιτσών                                                          Απολύτου προτεραιότητος
ΠΡΟΣ: Υπουργείον Στρατ/κών                                                       ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ
(Γραφείον Υπουργού)                                                                            Γ΄ ΣΣ/Α1
ΓΕΣ/Α1                                                                                                          ΑΡΙΘ. Α.Π. 45944
Στρατιάν/Α1                                                                                                ΒΣΤ 903 Ι.ΧΙ.47
ΚΟΙΝ: A1
Σχετικόν Α. Π. 518675/27.10.47 σήμα Υπουργείου Στρατιωτικών.

 1. Έν συνεχεία προς την υπ’ αρίθ. Α.Π. 45537/29.10.47 αναφοράν του ΣΣ προς το Υπουργείον Στρατιωτικών, υποβάλλεται έκθεσις γεγονότων κατά την υπό συμμοριτών προσβολήν της πόλεως Γιαννιτσών την νύκτα της 24 προς 25 Οκτωβρίου ε.ε.
 2. Το ΣΣ επιληφθέν και δι’ επιτελούς αξ/κού της εξετάσεως των γεγονότων και των ενεργειών γενικώς της 31 Ταξιαρχίας διεπίστωσε τας κάτωθι ενεργείας:
  (α) Ότι η Ταξιαρχία διέθεσε κατά την νύκτα της προσβολής κυρίως τα εξής δυνάμεις κινήσεως:
  -Ένα λόχον Πεζ. εκ δύο Διμοιριών.
  -Την Διμοιρία προστασίας της ταξιαρχίας (20 ανδρών).
  -Περίπου Διμοιρίαν της Ίλης Ιππικού.
  -Μίαν εισέτι Διμοιρίαν εκ του Λόχου Στρατηγείου.
  -Περίπολον τεθωρακισμένων (δύο οχήματα).
  -Αι λοιπαί δυνάμεις διά του προσωπικού των αυτασφάλιζον τους στρατώνας, σταύλους, αποθήκας Στρατηγείου κ.λ.π. τουτέστιν ανέλαβον στατικάς αποστολάς. Συνέχεια

Έκθεσις επιθέσεως κατά ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ-ΠΛΑΤΑΝΑΚΙΩΝ(13/9/1947), Γ’ΣΣ/11 Οκτ 1947

ΘΕΜΑ: Έκθεσις Επιθέσεως κατά                                      ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ
ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ-ΠΛΑΤΑΝΑΚΙΩΝ                                        Γ΄ ΣΣ (Α1)
ΠΡΟΣ:               1ην ΣΤΡΑΤΙΑΝ/Α1                                      ΑΡΙΘΜ. Α.Π. 43893
ΚΟΙΝ.:  A1                                                                                         ΒΣΤ 903 τη 11.Χ.47

Υποβάλλεται συνημμένως ΕΚΘΕΣΙΣ 563 Τάγματος (Στρατιωτικόν Συγκρότημα Πορροΐων) περί της επιθέσεως συμμοριτών κατά των Χωρίων ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ και Λόχου ΠΛΑΤΑΝΑΚΙΩΝ την νύκτα της 13 προς 14. 9. 47.

Α. ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

Συν/ρχης

Επιτελάρχης Σ. Στρατού

Β.Χ./Α.Λ.

Ακριβές Αντίγραφον

Τ.Σ.Υ. Συνέχεια

Εκθεση εκκαθαριστικών επιχειρήσεων ΚΑΪΜΑΚΤΣΑΛΑΝ 11-12 Σεπ 1947, Γ’ ΣΣ/Α1/ΑΠ14923/13 Σεπ 1947

Γ΄ ΣΩΜΑ ΣΤΡΑΤΟΥ                                     Χάρται 1:100.000 ΕΔΕΣΣΗΣ

ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ ΓΡΑΦ. Α1

ΕΚΘΕΣΙΣ

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΪΜΑΚΤΣΑΛΑΝ

11-13 Σεπτεμβρίου

1)     Διετάχθησαν διά της υπ’ αριθ. Α.Π. 12092 Δ/γής Σ. Στρατού κατόπιν των δοθεισών πληροφοριών ότι εις την περιοχήν ΤΣΟΥΚΑ (Ο.020780) ΜΑΥΡΗ ΠΕΤΡΑ (Ο.030788) ΠΑΠΡΑ (Ο.030768) ΜΑΥΡΟ ΔΑΣΟΣ (Ο.000790) υπάρχουσι διάφοροι συμμορίαι με σκοπόν την τρομοκράτησιν των κατοίκων των πέριξ χωρίων. Συνέχεια

Κατάθεση Λοχαγού (ΔΣΕ) Κουφαδάκη Ελευθερίου, Γ’ΣΣ/Α2/29 Αυγ 1947

ΠΡΟΣ: Στρατιάν Α2, Α1                                             Επείγουσα-Απόρρητος
ΓΕΣ Α2, Α1 – Β΄ ΣΣ, VΙΙ, Χ, ΧΙ Μερ.                       Γ΄ ΣΣ Α2/IV
Τάγμα Βαθμοφόρων, Α.Δ.Χ.Κ.Μ.                        Αριθ. Α.Π. 39657

31, 36 Ταξ., Βασ. Επίτροπ.                                     ΒΣΤ 903 τη 29.8.47

Εκτάκτ. Στρατοδ. Γιαννιτσών.                               Συναπτ. Τω σχεδίω
ΚΟΙΝ: Α1, Α3, Α2/ΙΙΙ, Α2/ΙV, Α2/VI                                   μία εφημερίς.
Επιτελάρχην, Δ/τής Α2, Α.Ε.Α,                                  Κοινοποιήσεις  και
Σύν/ρχην Ιατρού, Γ.Κ.Α.Μ.Θ.                                    αναφορά: Αντίγραφα.12
Υπολ/γόν Τσονίδην διά 10 Βρετ. Ταξ.
Β.Μ.Μ ΗΟ – Β.Ι. – Βρετ. Σύνδ. Γ΄ ΣΣ

Α (Δ/τήν Α2).                                                              25-9-47

1.Υποβάλλεται εξέτασις παραδοθέντος συμμορίτου Λοχαγού Κουφαδάκη Ελευθερίου τέως εφ. εν ενεργεία Ανθ/γού Πεζικού του 565 Τάγματος.

2.Χαρακτηριστική η περίπτωσις της παραδόσεώς του παρά το γεγονός της παρά τω Εκτάκτω Στρατοδικείω εκκρεμούσης  κατηγορίας του επί εσχάτη προδοσία, λιποταξία κ.λ.π.

3.Αξία ιδιαιτέρας προσοχής τα γραφόμενα εν τη καταθέσει του σχετικώς με την τακτικήν των συμμοριτών ως και αι «ενδιαφέρουσαι πληροφορίαι» του.

4.Ο εν λόγω εχρησιμοποιήθη προπαγανδιστικώς τόσον εν Χαλκιδική δι’ ομιλιών του εις διάφορα χωρία όσον και εν Θεσ/νίκη δι’ ομιλιών του εις μεγάλην συγκέντρωσιν της Οργανώσεως Ν.Ε.Α. (Νέα Εθνική Αντίστασις), και εις τας Στρατιωτικάς Φυλακάς ενώπιον 150 κρατουμένων όπου κρατούνται άνω των  10 συγκατηγορουμένων του στρατιώται.

Διά την περαιτέρω τύχην του έχει υποβληθή η υπ’ αριθ. Α.Π. αναφορά του Σ. Στρατού. Συνέχεια

Εκθεση γεγονότων Νάουσας 18 Αυγ 1947, Γ’ ΣΣ/Α1/28 Αυγ 1947

ΘΕΜΑ: Γεγονότα Ναούσης 18.8.47                                           ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ
Γ΄ ΣΣ/Α1
ΠΡΟΣ: Στρατιάν/Α1                                                                               ΑΡΙΘ. Α.Π. 39207
ΓΕΣ/Α1                                                                                                             Β.Σ.Τ. 903 28.8.47
ΚΟΙΝ: Α1 ΣΥΝ. Τω σχεδίω δύο
εκθέσεις τω εγγράφω
αντ. Εκθέσεως.
Υποβάλλεται αντίγραφον της υποβληθείσης εκθέσεως, νυκτερινής προσβολής υπό των συμμοριτών της Ναούσσης την 18.8.47.
Ε.Δ.
Ο
ΕΠΙΤΕΛΑΡΧΗΣ
ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΧΙΜ.
Συντρ/χης Μηχ/κού
Ι.Π./Δ.Π.
ακριβές αντίγραφον
Τ.Σ.Υ.
——————————————–
Ο.Π.
51η Ταξιαρχία/Α1/ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ
ΘΕΜΑ: Νυκτερινή επίθεσις συμμοριτών κατά Ναούσης 18.8.47
ΠΡΟΣ: Γ1 Γ΄ ΣΣ/Α1 Α.Π. 5/Ι/5
ΣΤΓ 914/Δ τη 22.8.47
1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ
Ι. ΕΧΘΡΟΥ:
α) Αι πληροφορίαι του εις ΝΑΟΥΣΑΝ 592 Τάγματος έφερεν ότι το συγκρότημα συμμοριτών ΒΕΡΜΙΟΥ συνολικής δυνάμεως 900 ανδρών εκινήθη πεζή εκ ΞΗΡΟΛΕΙΒΑΔΟΥ (Ο.1430) από 11 Αυγούστου τμηματικώς προς διαφόρους περιοχάς ΒΕΡΜΙΟΥ. Συνέχεια

Δελτίο πληροφοριών, Γ’ΣΣ/26 Μαϊ 1947

ΕΝΤΥΠΟ ΣΗΜΑΤΟΣ
Βαθμ. προτερ.
Ημέρα-Ωρα εκδόσεως Σήματος
αμ. επιδοσ. 261305

ΑΠΟ: Γ΄ΣΣ Α1
ΠΡΟΣ: Στρατιάν

ΑΠ.275. Πληροφορίαι φέρουν συγκέντρωσιν Βερμίου τεσσάρων ταγμάτων ων δύο
από Ασβεστοχώριον ένα από Καϊμακτσαλάν από νέους ΜΠΟΥΛΚΕΣ, ένα Πάϊκον
Βέρμιον. Σύνολον συμμοριτών 800. Από σήμερον ήρξαντο επιχειρήσεις
περιωρισμένης εκτάσεως. Από αύριον ευρείαι. Σώμα Στρατού κρίνει επιτακτικήν
ανάγκην μεθεπομένης ενέργειαν εκκαθαρίσεως διά πολλών δυνάμεων.
Συγκεντρούμεν ήδη διαθεσίμους ημετέρας. Ανάγκη διαθέσεως ενός Τάγματος ΧV
Μεραρχίας από πρωίας αύριον προς ενέργειαν από ΕΡΜΑΚΙΑΝ -ΑΛΗ- ΧΟΤΖΑ.

26-5-47
Παπαγεωργίου

Εκθεσις Γεγονότων Καστανούσας, Γ’ΣΣ/13 Μαϊ 1947

Θ Ε Μ Α:΄Εκθεσις Γεγονότων                             Επείγουσα – Απόρρητος
Καστανούσης                                          Γ΄ ΣΣ/Α1
ΑΡΙΘ : Α.Π. 25976
Π Ρ Ο Σ :ΓΕΣ /Α1 Β.Σ.Τ. 903 τη 13-5-47
Κ Ο Ι Ν.:ΣΤΡΑΤΙΑΝ/Α1 (μετ΄ αντιγρ. αναφοράς Χ Μεραρχίας)

Α1 – Α2 (ομοίως)

 1. Εν Συνεχεία πρός 103453/6-5-47 Ημετέρας υποβάλλεται συνημμένως εν
  αντιγράφω η Α.Π. 4777/Α1/6-5-47 έκθεσις Χ Μεραρχίας διά τα γεγονότα
  ΚΑΣΤΑΝΟΥΣΗΣ.
 2. Το Σ. Στρατού, ως έχει σήμερον η κατάστασις από απόψεως διαθεσίμων
  δυνάμεων, δεν δύναται να αναλάβη εκκαθαριστικήν ενέργειαν πρός εκκαθάρισιν
  της περιοχής ΜΠΕΛΕΣ, εν συνδιασμώ πρός τοιαύτην επί ΚΡΟΥΣΙΩΝ.

Οπωσδήποτε την ενέργειαν αυτήν θεωρεί αναγκαίαν και επιβεβλημένην, καίτοι
είναι βέβαιον ότι ο όγκος των εις ΜΠΕΛΕΣ συμμοριτών θα εισέλθη και πάλις
εις ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΥΪΑΝ, οπόθεν εκάστοτε εισβάλλει εντός του ημετέρου εδάφους.
Συνεπώς η ενέργεια αύτη θα έχη ως αποτέλεσμα καταστροφήν εγκαταστάσεων και
υλικών τινων, ίσως και σχετικήν αποδιοργάνωσιν επί περιωρισμένον σχετικώς
χρονικόν διάστημα.

Δεν λύει όμως οριστικώς το ζήτηματα.

Η λύσις τούτου απαιτεί, δι΄ Ισχυρών δυνάμεων, μόνιμον κατοχήν ολοκλήρου της
περιοχής ΜΠΕΛΕΣ, τας οποίας δεν δυνάμεθα, οπωσδήποτε, να διαθέσωμεν σήμερα.

Μελετάται υπό της Μεραρχίας η επάνοδος των κατοίκων εις
ΚΑΣΤΑΝΟΥΣΑΝ, εφ΄ όσον ήθελεν εξοικονομηθή και Τμήμα Στρατού.

Υποστράτηγος ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Γ.

Γ.Φ.Μ.Β.,

Ακριβές Αντίγραφον.

————————————————-

Θ Ε Μ Α:΄Εκθεσις επί γεγονότων                             Ε Ξ Α Ι Ρ. Ε Π Ε Ι Γ Ο Υ Σ Α
ΚΑΣΤΑΝΟΥΣΗΣ                                       Α Π Ο Ρ Ρ Η Τ Ο Σ
Χ. ΟΡΕΙΝΗ ΜΕΡΑΡΧΙΑ/Α1
Π Ρ Ο Σ :Γ΄ Σώμα Στρατού/Α1 ΑΡΙΘ : Α.Π. 4777/Α1
Κ Ο Ι Ν.:Α1 Γραφείον Μεραρχίας 6/5/47 Σ.Τ.Γ. 916
Κατόπιν της υπ΄ αριθ. Α.Π. 25075/6-5-47 Διαταγής Υμών αναφέρω τα κάτωθι :

 1. Αι επιδραμούσαι κατά της ΚΑΣΤΑΝΟΥΣΗΣ δυνάμεις συμμοριτών, ανήρχοντο,
  κατά τας πληροφορίας μεν των κατοίκων εις (1000) χιλίους και άνω, καθ΄ ημάς
  όμως η δύναμις δεν φαίνεται πολύ πιθανόν να ήτο μεγαλυτέρων των 500-600.
 2. Αι δυνάμεις αύται των συμμοριτών απετελούντο εκ των

– Εις ΜΠΕΛΕΣ παραμενόντων 4 Λόχων Συμμοριτών συνολικής δυνάμεως 350-400 και
εκ των την νύκτα 30ης Απριλίου – 1ης Μαΐου προερχομένης εκ ΚΡΟΥΣΙΩΝ και εις
ΜΠΕΛΛΕΣ καταφυγόντων 150 Συμμοριτών.

 1. Ενέργειαι γειτονικών Τμημάτων άμα τη εκδηλώση της επιθέσεως:

– Εκ του Λόχου ΠΛΑΤΑΝΑΚΙΟΥ εκινήθη αμέσως μια (1) Διμοιρία, ιδία
πρωτοβουλία, ήτις καθηλώθη εις την μεταξύ ΚΑΣΤΑΝΟΥΣΗΣ και
ΠΛΑΤΑΝΑΚΙΟΥ μεγάλην χαράδραν. Ζ (920-176) υπό Τμημάτων συμμοριτών,
άτινα κατείχον το ανωτέρω σημείον πρός απομόνωσιν ΚΑΣΤΑΝΟΥΣΗΣ.
– Το Τάγμα (567) ΜΙΚΡΟΒΡΥΣΗΣ.
Τα πλησιέστερα πρός την ΚΑΣΤΑΝΟΥΣΑΝ Τμήματα του Τάγματος τούτου ήσαν τα Τμήματα ΜΙΚΡΟΒΡΥΣΗΣ, και ο Λόχος ΣΟΥΡΜΕΝΩΝ.,
απέχοντα κατ΄ ευθείαν γραμμήν έως εξ 6 χιλιόμετρα από της
ΚΑΣΤΑΝΟΥΣΗΣ. Ως ανέφερεν η 37 Ταξιαρχία τα Τμήματα ταύτα, ουδόλως
έλαβον γνώσιν της κατά της ΚΑΣΤΑΝΟΥΣΗΣ επιθέσεως, πλήν του Λόχου
ΣΟΥΡΜΕΝΩΝ, όστις ανέφερεν, ότι ήκουεν πυροβολισμούς πρός την
κατεύθυνσιν ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ή ΚΑΣΤΑΝΟΥΣΗΣ, όπου ανεφάνησαν μετ΄
ολίγον πυρκαϊαί.
Συγχρόνως όμως με την κατά της ΚΑΣΤΑΝΟΥΣΗΣ ενέργειαν, ο εχθρός έβαλεν δι΄ όλμων, και αυτομάτων εναντίον του Λόχου ΣΟΥΡΜΕΝΩΝ και
Τμημάτων ΜΙΚΡΟΒΡΥΣΗΣ, ασφαλώς ίνα, έχων τα σημεία ταύτα υπό τα πυρά του και την απειλήν σφοδροτέρας ενεργείας εναντίον τούτων
παρεμποδίση πάσαν κίνησιν πρός ενίσχυσιν της ΚΑΣΤΑΝΟΥΣΗΣ όπου η κυρία ενέργεια του εχθρού.
Οπως δήποτε από ΚΑΣΤΑΝΟΥΣΗΣ ουδεμία αίτησις ενισχύσεως πρός το 567 Τάγμα διά φωτοβολίδων εξεπέμφθη ως είχε προβλεφθή υπό του σχεδίου
ενεργείας και τούτο, ως εξηκριβώθη εκ των υστέρων, διότι ο φέρων το πιστόλιον φωτοβολίδων Καπετάν Ιωσήφ εφονεύθη εκ των πρώτων.
Πάντως όμως το Τάγμα εν τη αβεβαιότητι εις ην ευρίσκετο, όσον αφορά
τα συμβαίνοντα εις ΚΑΣΤΑΝΟΥΣΗΝ διέταξεν και εξετελέσθησαν υπό του
Πυρ/κού βολαί τινές προπαρασκευασμέναι πρός την παρυφήν έξωθι του
χωρίου.
Τέλος δέον σημειωθή ότι από απόψεως δυνατοτήτων πρός ενίσχυσιν
ΚΑΣΤΑΝΟΥΣΗΣ, ελαχίστας τοιαύτας διέθεσεν το Τάγμα, δεδομένου ότι
επί πλέον των Τμημάτων άτινα διέθετεν διά την ασφάλειαν των σημείων
του, είχε διαθέσει και πολλά τοιαύτα δι΄ ενέδρας εις περιοχήν ΔΟΒΑ
ΤΕΠΕ και ΑΚΡΟΛΙΜΝΙΟΥ πρός παραμπόδισιν διαφυγής πρός ΚΡΟΥΣΑ εκ
ΜΠΕΛΛΕΣ των καταφυγόντων προ 6ημέρου συμμοριτών.
Και αν καθίστατο δυνατή η κίνησις Τμημάτων τινών έστω και πολύ
μικρών είναι λίαν αμφίβολον εάν θα ηδύναντο ταύτα να φθάσουν
εγκαίρως εις ΚΑΣΤΑΝΟΥΣΑΝ, λόγω της αποστάσεως, του σκότους της
νυκτός και των ενεδρών εις τας οποίας υπήρχεν φόβος να πέσωσιν.
Εκτός τούτου και ο αγών εκρίθη τάχιστα εντός της ΚΑΣΤΑΝΟΥΣΗΣ, καθ΄
όσον ω προέκυψεν εκ της γενομένης εξετάσεως, οι MAΥ είχον
αιφνιδιασθή εντός του χωρίου, δεχθέντες ισχυράν επίθεσιν
αιφνιδιαστικώς διά πολλών δυνάμεων συνεπεία της οποίας
συνεπτύχθησαν ταχέως.

 1. Ενέργειαι 37΄΄ Ταξιαρχίας
  -Κατά την επίθεσιν.
  Ουδεμίαν επί πλέον των διά το Τάγμα αναφερθεισών, το οποίον Τάγμα
  άλλως είχε λάβει τας οδηγίας της Ταξιαρχίας. Η Ταξιαρχία
  παρηκολούθη την κατάστασιν του Τάγματος και της γειτονικής περιοχής
  καθ΄ όλην την νύκτα.
  -Μετά την επίθεσιν.
  Ο Διοικητής της Ταξιαρχίας μετέβη αυτοπροσώπως εις ΜΙΚΡΟΒΡΥΣΗΝ, ο
  δε Διοικητής του Τάγματος και Αξ/κός Επιτελείου της Ταξιαρχίας
  μετέβησαν αμέσως εις ΚΑΣΤΑΝΟΥΣΑΝ, ίνα αντεληφθώσιν την κατάστασιν,
  εμψυχώσωσι τους κατοίκους και λάβωσι τα αναγκαία υπέρ αυτών.
  Εμερίμνησαν επίσης διά την άμεσον μεταφοράν των τραυματιών.
  Επί πλέον τούτων η Ταξιαρχία είχε λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα διά
  κάλυψιν του κενού του δημιουργηθέντος κατόπιν της εκκενώσεως της
  ΚΑΣΤΑΝΟΥΣΗΣ.

4. Εις ποίαν περιοχήν ευρίσκονται οι Συμμορίται.
Οι επιδραμόντες συμμορίται αφού ελεηλάτησαν το χωρίον, επανήλθον εν
σπουδή εις ΜΠΕΛΛΕΣ.
Κατά πληροφορίας της χθες δύναμις εκ τούτων ανερχομένων εις 300
περίπου φαίνεται ότι διήλθον και πάλιν εκ ΜΠΕΛΛΕΣ πρός ΚΡΟΥΣΙΑ ;

5.Προθέσεις της Μεραρχίας.
Ηδη η κατάστασις παρουσιάζεται ως εξής :
Περί τους 250 συμμορίτας εις ΜΠΕΛΛΕΣ.
Περί τους 500 » » ΚΡΟΥΣΙΑ.
Διά την κατ΄ αυτών ενέργειαν απαιτείται ενίσχυσις της Μεραρχίας διά μέσων υπό του Γ΄ Σ. Στρατού.
Σχετικώς θέλομεν αναφέρει εν καιρώ.
Οσον αφορά τα MAΥ ΚΑΣΤΑΝΟΥΣΗΣ η Μεραρχία προτίθεται να οργανώση ταύτα εις κινητά MAΥ και διατηρήση αυτά πρός δράσιν εις την εγγύς
περιοχήν.

Ο

Μ Ε Ρ Α Ρ Χ Ο Σ

ΓΡΗΓΟΡΟΥΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

Υποστράτηγος

Μ.Β.
Ακριβές αντίγραφον

Εκθεσις επιχειρήσεως ΛΙΠΑΣ, Γ’ΣΣ/Α1/6 Μαϊ 1947

Θ Ε Μ Α:΄Εκθεσις επιχειρήσεως ΛΙΠΑΣ Απόρρητον
Γ.Σ.Σ./Α1
Π Ρ Ο Σ :1 Στρατιάν/Α1 ΑΡΙΘ : Α.Π. 25197
Κ Ο Ι Ν.:Α1 Β.Σ.Τ. 903 τη 6.5.47
Υποβάλλεται έκθεσις : επιχειρήσεως ΛΙΠΑΣ.

Ε. Δ.

Ο

Α Κ Α

ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜ.

Αντ/χης Πεζικού

Φ.Γ./Ν.Κ.
Ακριβές Αντίγραφον Συνέχεια

Ενημέρωση περί δράσης ΔΣΕ, Γ’ΣΣ/Α2/3 Απρ 1947

 

ΘΕΜΑ:  Διαπιστώσεις Ειδικής ΦύσεωςΠρος: Χ-ΧΙ-VΙΙ Μεραρχίας

Α.Δ.Χ.Κ.Μ

Α.Δ.Χ.Α.Μ.-Α.Δ.Χ.Θ.

ΚΟΙΝ: ΓΕΣ-Στρατιά-Β.Σ.Σ.

 Α1-Α9-Α2

 Α.Κ.Α.-Επιτελάρχην

 Ε.Κ.Φ.

ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ

Γ’.Σ.Στρατού/Α2/ΙV

ΑΡΙΘ.Α.Π. 21415

Β.Σ.Τ. 903 3.4.47

Κοινοποιούνται πληροφορίαι – εντυπώσεις – συμπεράσματα επί ορισμένων θεμάτων ειδικής φύσεως του συμμοριακού αγώνος.

Να κοινοποιηθώσι μέχρι ταγμάτων-λόχων Ορεινών Καταδρομών και Υποδιοικήσεων Χωρ/κής.

ΠΗΓΑΙ

           Μελέτη κατασχεθέντων εγγράφων

           εξέτασις συλληφθέντων συμμοριτών με σημαντικήν θέσιν

Ι. ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

α) Οργάνωσις συμμοριακού συστήματος

Ι.      Έχουσι πυκνότατον δίκτυον, όπερ εισχωρεί παντού

ΙΙ.    Κέντρον πληροφοριών εις επίκαιρα σημεία. Εξηκριβωμένως: Άρνισσαν-Σκύδρα.

ΙΙΙ.   Ταχυτάτη αυτόματος κίνησις πρός μεταφοράν πάσης επειγούσης εκμεταλλεύσεως πληροφορίας.

        Αύτη διά των συνδέσμων μεταφέρεται εις τας γιάφκας και εκείθεν δι’ ετέρων συνδέσμων εις την Διοίκησιν.

ΙV.   Πλήρης εκμετάλλευσις της παρατηρήσεως κατά την ημέραν διά παρατηρητηρίων εφοδιασμένων με διόπτρας παρακολουθούν πάσαν κίνησιν.

 1. Από απόψεως ακριβείας, αριθμού και συνθέσεως υστερούν, πολλάκις μέχρι κωμικότητος.

        Ούτω π.χ. εις Έδεσσαν έφερον 1300 άνδρας και 2 πυρ/χίας όταν δεν υπήρχον παρά 200 άνδρες και μηδέν πυροβόλα.

VΙ. Γενικώς προσέχουν πολύ το πότε και πού, εξαιρετικώς την ταχυτάτην μεταβίβασιν της αμέσου εκμεταλλεύσεως, και αδιαφορούν ή μάλλον δεν δύνανται να επιτύχουν το ποίος και πώς.

VΙΙ. Αποτέλεσμα του συστήματος τούτου πληροφοριών:

        Αποφεύγουν τον αιφνιδιασμόν, την κύκλωσιν, τον εξαναγκασμόν εις μάχην, δεν αποφεύγουν όμως τας ασκόπους κοπιώδεις κινήσεις.

β) Μέτρα αντιδράσεως κατά ημετέρου συστήματος

Αντιστρόφως ίνα δυσχεράνουν τας πληροφορίας των εθνικών δυνάμεων:

Ι.      Χρησιμοποιούν πάντες ψευδώνυμα δίδοντες τα αυτά εις πληθύν στελεχών ανωτέρων και κατωτέρων συνηθέστερα ψευδώνυμα

        Στάθης-Μαύρος-Ακρίτας-Κατσώνης-Διάκος-Άγρας-Πάνος-Δάσκαλος-Γιατρός κ.λ.π.

ΙΙ.    Κάμνουν συχνάς αλλαγάς Διοικήσεων εντός του αρχηγείου.

ΙΙΙ.   Συχνάς μετασταθμεύσεις.

ΙV.   Εντεχνοτάτη χρήσις διαδόσεως και φημών.

 1. Τα γνωστά μέτρα μεγάλης συνωμοτικότητος.

        Ουδείς επιτρέπεται να ερωτήση διά πράγματα που δεν τον ενδιαφέρουν αμέσως.

        Ουδείς γνωρίζει πότε θα κινηθούν και πρός πού κινούνται.

VΙ. Σκληρά μέτρα κατά των υπόπτων καταδόσεως.

        Το Γενικόν Αρχηγείον έχει εκδώσει ειδικήν αυστηροτάτην Διαταγήν περί τούτου.

VΙΙ. Φαίνεται ότι φοβούνται πολύ περισσότερο του δέοντος και υποψιάζονται αδίκως ομοϊδεάτας των.

 1. ΔΙΑΒΙΒΑΣΕΙΣ

α)     Βάσεις: Πεζοί σύνδεσμοι. Εις περιοχάς τινας και έφιπποι. Οι σύνδεσμοι είναι οι οφθαλμοί – η άπω ασφάλεια – ο σκελετός – το θεμέλιον της συμμοριακής οργανώσεως. Εάν κοπούν η συμμοριακή κίνησις θα παραλύση αμέσως.

β)     Οπτικούς δεν έχουν εις υπολογίσιμον αριθμόν. Ήδη μελετούν και πειραματίζονται να μετατρέψουν κοινούς προβολείς εις οπτικούς διά κατασκευής συστήματος περιοδικής διακοπής της φωτεινής δέσμης.

        Πιθανώς διαθέτουν τοιούτον μεγάλης εμβελείας διά την συνεννόησιν Κρουσίων-Μπέλλε.

        Εξηκριβωμένως είχον προμηθευθή τοιούτον προβολέα πρός μετατροπήν.

        Πιθανότατα διαθέτουν και εις Πάϊκον διά συννεννόησιν με την Γιουγκοσλαυϊαν.

γ)     Τηλέφωνα: Εξακριβούνται μόνον εις Πιέρρια. Εις Κρούσια-Νιγρίτα-Χολομώντα-Καϊμακτσαλάν εξηκριβωμένως δεν έχουν.

δ)     Ασύρματοι: Εξαιρετική προφύλαξις και συνομωτικότης διά την προφύλαξιν τούτων.

        Την θέσιν των δεν γνωρίζει ούτε ο αρχηγός, την γνωρίζουν μόνον:

        2 φρουροί – Ασυρματιστής – 1 ή 2 σύνδεσμοι

        Είναι εις θέσεις ένθα ούτε υποψία δύναται να δημιουργηθή. Εντός παρθένου θαμνώδους κυρίως εκτάσεως ένθα η προσώρησις είναι αδύνατος. Πιθανώς ασύρματοι υπάρχουν εις Κρούσια -Βέρμιον-Πάϊκον-Έβρος ουδαμού έχει εξακριβωθή απολύτως

        Υπάρχει εξηκριβωμένως εις Χολομώντα αλλά δεν κατέστη δυνατή η λειτουργία του μέχρι σήμερον.

 1. ΓΙΑΦΚΕΣ

Εν είδος προκεχωρημένων Κέντρων εγκατασπαρμένων κυρίως μεταξύ των συμμοριακών οδών επικοινωνίας.

Διαιρούνται εις «μικράς και Μεγάλας ή Κεντρικάς»

α)     «Μικρές»

        Ι.     Δύναμις: 3-7

        ΙΙ.    Αποστολή: Πληροφορίαι-σύνδεσμοι ταχυδρομείου.

Εκεί θα καταλήγουν οι σύνδεσμοι των χωρίων και εκείθεν θα μεταφερθούν εις το αρχηγείον.

               Μέσω των Γιαφκών τούτων διεκπεραιούται η αλληλογραφία.

β)     «Μεγάλες ή Κεντρικές»

        Ι.     Δύναμις: 20-60 εξ ων το ήμισυ ως ασφάλεια

        ΙΙ.    Αποστολή:

               Στρατολογία

               Προπαγάνδα

               Επιμελητεία και επί πλέον και αι μικραί πληροφορίαι

               Σύνδεσμοι

        Εις τας μεγάλας γιάφκας υπάρχουν Διαφωτισταί-πολτικοί Στρατολόγοι.

        Εκεί γίνονται αι συσκέψεις. Εκεί συνήθως εδρεύει και η Τομεακή ΟΛΑ.

 1. ΟΛΑ (ομάδες Λαϊκής αυτοαμύνης)

α)     Υπάρχουν εις όλα τα χωρία

        Η Διοίκησις είναι 3μελής

       1 επί της ΕΤΑ

       1 πληροφορίας

       1 Στρατολογίας

β)     Υπό την ΟΛΑ υπάγονται

η αυτοάμυνα (εξωπλισμένοι ή άοπλοι χωρικοί)

η επιτροπή επιμελητείας

το δίκτυον πληροφοριών

η αυτοδιοίκησις

γ)     Επί κεφαλής της ΟΛΑ των χωρίων είναι η Τομεακή ΟΛΑ ήτις συνήθως εδρεύει εις μίαν Κεντρικήν Γιάφκαν.

 1. ΟΔΕΝ (ομάδες Δημοκρατικών ενόπλων νέων)

Είναι αι γνωσταί ομάδες ΕΠΟΝ του ΕΛΑΣ.

Αποτελούν ιδιαιτέρως υποδειγματικάς ομάδας.

Παραμένουν πλησίον του αρχηγείου

Αποστολή κυρίως Προπαγάνδα αλλά και επίλεκτον τμήματος λεπτών αποστολών.

Τελευταίαι πληροφορίαι ΑΙ φέρουν ότι κατενεμήθησαν εις τους λοιπούς λόχους και συγκροτήματα διατηρούν όμως την ενότητά των εν τω συγκροτήματι ήτοι εις το συγκρότημα αποτελούν ιδίαν ομάδα.

 1. ΟΜΑΔΕΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

Αι Γυναίκες των συμμοριών διαιρούνται

α)     Εις υποδειγματικάς ομάδας Γυναικών

β)     Εις Βοηθητικάς

Αι υποδειγματικαί ομάδες Γυναικών έχουν την οργάνωσιν και την αποστολήν των ΟΔΕΝ

Ήδη και αύται κατενεμήθησαν ως ίδιαι ομάδες εις τα συγκροτήματα.

Αι βοηθητικαί ομάδες περιλαμβάνουν δακτυλογράφους, νοσοκόμους, πλυντρίας, ραπτρίας, κλπ.

Αι γυναίκες ίσως διότι είναι εθελόντριαι διακρίνονται διά τον φανατισμόν των.

 1. ΤΥΠΟΣ

Εις τα πλείστα των αρχηγείων εκδίδονται εφημερίδες με πολύγραφον. Έντυποι δεν περιήλθον πρός το παρόν εις χείρας του Σ.Στρατού.

Είναι καθαρώς προπαγανδιστικού περιεχομένου.

Σχεδόν ουδόλως έχουν ψυχαγωγικόν χαρακτήρα.

 1. Διατροφή – Επιμελητεία

α)     Κατά την περίοδον της στασιμότητος σχεδόν καλή.

        Επάρκεια κρέατος. Πρωινόν ρόφημα.

        Συχνή χρήσις κατσαμάκι ή αλευροτέντωμα (πυκνό κουρκούτι από αλεύρι)

β)     Κατά την περίοδον των μετακινήσεων και κυρίως των επιχειρήσεων άθλιον μέχρι πλήρους νηστείας επί ημέρας.

γ)     Αποθήκαι πολλαί και μικραί εγκατεσπαρμέναι εις μεγάλην ακτίνα. Μεγάλη συνωμοτικότης διά την ασφάλειαν τούτων. Δεν τας γνωρίζει παρά μόνον ο επιμελητής και ο σύνδεσμος.

δ)     Εις το αρχηγείο υπαρχουν Συνεργεία Ράπτου και υποδηματοποιού ουχί μόνον διά την επισκευήν αλλά και διά την κατασκευήν στολών και αρβυλλών. Τα αρτιότερα τοιαύτα συνεργεία είναι του αρχηγείου της Νιγρίτης.

        Δίδονται όμως και εις τα χωρία πρός κατασκευήν.

9.ΥΓΙΕΙΝΗ

α)     Καθαριότης μάλλον αθλία. Η φθειρίασις γενικόν φαινόμενον. πρός μετριασμόν δεν φέρουν γενειάδες.

β)     Εδημιουργήθησαν εις όλα τα αρχηγεία αναρρωτήρια.

γ)     Είναι καλύβες με πρόχειρα κρεβάτια από ξύλινα στηρίγματα και σανίδες – καλήν θέρμανσιν περιποιημένην τροφήν. Ιατρός και νοσοκόμοι υπάρχουν ήδη παντού.

δ)     Νοσοκομεία εξηκριβωμένα εις Μπούλκες-Καϊμακτσαλάν-Βέρμιον-Πιέρρια είναι ταυτοχρόνως και χώροι αναρρώσεως των καχεκτικών, εν αναρρώσει ασθενών, τραυματιών κ.λ.π.

 

Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΚΛΑΔΟΥ Α.

ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜ.

Αντρ/χης Πεζικού

 

         Λ.Φ./Δ.Π.

ακριβές αντίγραφον

          Τ.Σ.Υ.