Εκθεση δραστηριότητας Γ’ΣΣ Οκτ-Δεκ 1949, Γ’ΣΣ/Α1/3 Ιαν 1950

Θέμα : Έκθεσις δραστηριότητος                     Κατεπείγουσα-Απόρρητος
Σώματος Στρατού                                                              Γ΄ΣΣ/Α1

ΠΡΟΣ:        Γ.Ε. Στρατού/Α1                                     ΑΡΙΘ. Α.Π. 50
ΚΟΙΝ :Α1                                                                         Β.Σ.Τ. 903 τη 3.1.50

Έκθεσις
Επί των ενεργειών του Σ. Στρατού
από  Οκτωβρίου μέχρι Δ/βρίου 1949

 

Κατάστασις εις την περιοχήν του ΣΣ την 1ην Οκτωβρίου

Αρχομένου του μηνός Οκτωβρίου μετά την είσοδον της ΙΙ Μεραρχίας και της 72 Ταξ/χίας η γενική κατάστασις εις την ζώνην ευθύνης του ΣΣ παρουσιάζετο ως κάτωθι:

(α)   Φίλιαι δυνάμεις
ι.         Διάταξις
Αι διατιθέμεναι υπό του ΣΣ δυνάμεις ήσαν αι κάτωθι:
2 Μεραρχίαι Στρατού ( ΙΙ, VII)
Μία Ανεξάρτητος Ταξιαρχία (72)
Επί πλέον των ανωτέρω:
35  Ε.Τ. Πεζικού και Εθνοφρουράς.
Εκ των δυνάμεων τούτων δύο Ταξ/χίαι μία εξ  εκάστης Μεραρχίας ήσαν εφεδρείαι της Διοικήσεως. Εξ αυτών μία  (3η Ορεινή Ταξ/χία) είχεν διατεθή προσωρινώς δι’ εκκαθάρισιν της Χαλκιδικής. Η κατανομή και λεπτομερής διάταξις των δυνάμεων τούτων εμφαίνεται εις το συνημμένον σχεδιάγραμμα. Συνέχεια

Advertisements

Έκθεση επί προσβολής ΣΣ ΟΓΚΡΑΝΤΙΝΑΣ (19/6/1949), Γ’ΣΣ/Α1/ΑΠ8697/1 Ιουλ 1949

Θέμα: Έκθεσις επί προσβολής                                       Υπερεπείγουσα – Απόρρητος
ΣΣ ΟΓΚΡΑΝΤΙΝΑΣ.                                                         Γ΄ΣΣ/ Α1
ΠΡΟΣ: ΓΕΣ /ΑΙ.                                                               Αριθ. Α.Π. 8697/1027
ΚΟΙΝ: Α1 – Α2.                                                                 ΒΣΤ 903 τη 1 – 7 – 49

Έκθεσις
Προσβολής Σ. Στηρίγματος
ΟΓΚΡΑΝΤΙΝΑΣ την 19. 6. 49

 1. Γενική κατάστασις προ της ενεργείας
  α) Εχθρός
  Αι εις την περιοχήν ΜΠΕΛΛΕΣ Κ/Σ δυνάμεις ήσαν κατατετμημέναι ως εξής:
  ι) Μεταξύ ΡΟΥΠΕΣΚΟ – ΙΣΤΙΜΠΕΗ η 132 Ταξ/χία δυνάμεως περίπου 600 μεθ’ ενός ή δύο ορειβατικών Πυρ/λών, 2 α/αρματικών πυρ/λων και όλμων.
  ιι) Εις Δυτικόν ΜΠΕΛΛΕΣ η 20 Ταξ/χία μετά του Επιτελείου της VI Κ/Σ Μεραρχίας και διάφοροι σχηματισμοί δυνάμεως 500 περίπου μεθ’ ενός ή δύο Πυρ/λων ορειβατικών, 2 α/αρματικών πυρ/λων και όλμων. Συνέχεια

Αντιμετώπιση κομμουνιστικής προπαγάνδας, Γ’ΣΣ/Α2/29 Μαϊ 1949

ΘΕΜΑ:ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑ Ο.Π ΕΙΡΗΝΕΥΣΕΩΣ
ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ
ΠΡΟΣ: ΧΙ, VΙΙ ΜΕΡΑΡΧΙΑ                                                             Γ΄ ΣΣ Α2/ΙΙΙ-Υ.Δ.Ε.Ζ
31 ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ                                                                                    Αριθ.Φ.1771/ΙΙ/Ι
Σ.Δ.Κ.Μ. Αρ.Τηλ. 81-007 42-10
Δ.Ε.ΣΕΡΡΩΝ
Σ.Δ.ΘΡΑΚΗΣ
ΚΟΙΝ: ΓΕΣ Δ/σιν Τύπου                                                                 ΒΣΤ 908 29.5.1949
ΓΕΣ / Α1
Α2/ΙΙΙ (Υ.Δ.Π.Ε)

Σχ. 225206/Φ. 4009/Ι/ΑΙ/10.5.1949
203030/Φ. 98903/Δ/ας Τύπου/10.5.49/Δ/γαί ΓΕΣ τρατού
1. Κατ’ αυτάς εις τον τύπον και από ραδιοφώνου ανακοινούνται επανειλημμένως πληροφορίαι και απόψεις επί κομμουνιστικών δήθεν συμφιλιωτικών και ειρηνευτικών προτάσεων. Τας πληροφορίας ταύτας φροντίζουν να διασπείρουν οι ίδιοι ΚΣ, με την διακρίνουσαν αυτούς διαστρεβλωτικήν προπαγανδιστικήν ικανότητα.
2. Είναι προφανές ότι η όλη προσπάθεια των ΚΣ, αποβλέπει εις τον κλονισμόν του ηθικού του Ελλην. Λαού, ως και την διάβρωσιν του επιθετικού πνεύματος του Στρατού.
3. Είναι επίσης γνωστόν ότι ο Κ.Σ. υπό οιανδήποτε μορφήν και αν εμφανίζεται δεν πρόκειτε να παύση το ανατρεπτικόν και προδοτικόν έργον του αν δεν εξουδετερωθή πλήρως και αν δεν υποταγή εις τας νομίμους αρχάς του Κράτους άνωδρων. Συνέχεια

Συμμοριτισμός πόλεων, Γ’ΣΣ/Α1/9 Μαι 1949

ΘΕΜΑ:Συμμοριτισμός πόλεων –                                ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ
Μετόπισθεν                                                                Α. ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ
ΠΡΟΣ: Α΄-Β΄-Γ΄ΣΣ                                                     Γ΄ ΣΣ/Α1
ΑΣΔΑΝ – ΑΣΔΠ                                                         Αριθ. Πρωτ.245111
ΒΣΤ 902/9-5-49
ΚΟΙΝ: Α1, Α2 ΓΕΣ –
ΒΣΑ – ΣΟΗΠΕ
Α.Α. Αντ 8

 1. Εις επανειλημμένας μου διαταγάς καθωρίσθη σαφώς ο επιδιωχθησόμενος σκοπός υπό της Ανωτάτης Ηγεσίας. Κατά τούτον, παρεμποδίζοντες την ανάληψιν και διατήρησιν της πρωτοβουλίας των ισχυρών παραμεθοριακών συμμοριακών βάσεων και πλήττοντες τας δυνάμεις ταύτας εν περιπτώσει εξόδου των, θα επιζητήσωμεν αρχικώς πάση θυσία την εκκαθάρισιν του εσωτερικού της χώρας, συμφώνως προς τα κοινοποιηθέντα σχέδια. Μεταγενεστέρως θα επιδιώξωμεν την επί των συνόρων συντριβήν του εχθρού.
 2. Βασική προϋπόθεσις διά την επίτευξιν του σκοπού τούτου είναι εκ παραλλήλου προς την εξόντωσιν του ενόπλου συμμοριτισμού η πλήρης εξάθρωσις και εξουδετέρωσις του αόπλου τοιούτου, όστις με τα πυκνάς συνομωτικάς εστίας εις τα μετόπισθεν υποβοηθεί ποικιλοτρόπως το έργον του ενόπλου συμμοριτισμού και αποτελεί τας βάσεις καθοδηγήσεως, μεταδόσεις εγκύρων πληροφοριών, εφοδιασμού, κατευθύνσεως των σαμποτάζ κ.λ.π Συνέχεια

Έκθεση προσβολής Ν. ΠΕΤΡΙΤΣΙΟΥ(5/5/1949), Γ’ΣΣ/Α1/ 7 Μαϊ 1949

Τ.Σ./Γ΄ ΣΣ Α Π Ο Ρ Ρ Η Τ Ο Σ
Γραφ. Α1-Α2

Σ Υ Ν Ο Π Τ Ι Κ Η
Έκθεσις επί της προβολής του Ν. ΠΕΤΡΙΤΣΙΟΥ
Την 5-5-49 και ώραν 03:30

 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΕΧΘΡΟΥ
  α) Εις περιοχήν ανατ. ΜΠΕΛΕΣ μέχρις 30/4/49 υπήρχε μία διμοιρία Κ.Σ δυνάμεως 30 κατέχουσα το οχυρόν ΙΣΤΙΜΠΕΗΚ (175-192)-ΑΡΠΑΛΟΥΚΙ (Κ.198205).
  β) Από της νυκτός 30 Απριλίου μέχρι 4 Μαίου 1949 αφίχθησαν εις περιοχήν Ανατ. ΜΠΕΛΕΣ προερχόμενοι εκ ΚΟΡΩΝΑΣ και περιοχής ΑΓΓΙΣΤΡΟΥ δυνάμεις εν συνόλω περί τους 1100 συμ/ται μετά 2 πυροβόλων ως ο συνημμένος πίνακας.
  γ) Απασα η ανωτέρω δύναμις ετέλει υπό τας διαταγάς του ΠΕΤΡΗ Διοικητού της VΙ Κ.Σ Μεραρχίας. Τα τμήματα τα προελθόντα εκ ΜΠΕΛΕΣ ως υπολείμματα της 20ης Κ.Σ Ταξιαρχίας υπό ΦΟΙΒΟΝ τα δε εξ ΑΓΓΙΣΤΡΟΥ, της 132 Κ.Σ Ταξιαρχίας υπό ΔΙΠΛΑΡΑΚΟΝ.
  δ) Το Σ. Στρατού την πληροφορίαν περί κινήσεως των δυνάμεων ΚΟΡΩΝΑΣ και ΔΥΤ. ΜΠΕΛΕΣ προς ΑΝΑΤ. ΜΠΕΛΕΣ, είχεν από 2-5-49 την πρώτην δε πληροφορίαν περί προθέσεως κινήσεως του Τάγματος ΠΟΛΙΤΗ από ΑΓΓΙΣΤΡΟΥ προς ΜΠΕΛΕΣ την 28-4-49. Η τελευταία αυτή κίνησις πράγματι εγένετο την 30-4-1/5 εγένετο δε γνωστή την 3ην Μαίου. Συνέχεια

Επιχείρηση ΑΡΗΣ, Γ’ΣΣ/2 Μαϊ 1949

ΘΕΜΑ : Επιχείρησις ΑΡΗΣ                                                 ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ
ΑΚΡΩΣ-ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ
ΠΡΟΣ : Δ.Ε. ΣΕΡΡΩΝ/Α1                                                     Γ΄ ΣΣ/Α1
ΚΟΙΝ : Α1-Τ.Σ./Δ.Δ. Καταδρομών                                   ΑΡΙΘ: Α.Α.Π. 6271/794γ
ΓΕΣ/Α1                                                                                            ΒΣΤ 903 2-5-49

Εν συνεχεία προς την υπ’ αρίθ. Α.Α.Π. 5856/21-4-49 διαταγήν Σ. Στρατού και κατόπιν της διαθέσεως ημίν δύο Μ.Ο.Κ συμπληρωματικώς καθορίζονται τα κάτωθι.
1. Ανατολικόν Συγκρότημα
(α) Συγκρότησις
Τούτο θα περιλάβη κατ’ αρχάς τας δύο Μοίρας Ορεινών Καταδρομών (Γ’ και Δ’ Μοίραι) και διλοχίαν 552 Τάγματος ήτις θα ενεργήση όπισθεν της Δ. Μοιρ. Καταδρομών. Η Διλοχία αύτη βραδύτερον θα επανέλθη υπό την Δ/σιν του Τάγματος της.
(β) Αποστολαί
Συγκρότημα Μοιρών Ο.Κ.
Ενεργούν διά συγκλινουσών κατευθύνσεων:
ΚΑΤΑΦΥΤΟΝ – ΑΛΗ ΜΠΟΤΟΥΣ (υψ.2012) – ΛΙΠΑ και ΑΧΛΑΔΟΧΩΡΙ – ΛΙΠΑ.
-Να θέση μέχρι της έω πόδα επί του ορεινού συγκροτήματος ΛΙΠΑ – ΒΟΛΑΚ.
-Να εκκαθαρίση την περιοχήν ΠΟΛΙΟΥΒΙΡΙ και την χαράδραν ΣΠΑΝΟΒΙΤΣΑΣ και να εξασφαλίση μέχρι αντικαταστάσεως υπό τμήματος του 552 την περιοχήν του υψώματος (Κ.4723) απαγορεύον πάσαν από Βουλγαρικού εδάφους εχθρικήν ενέργειαν. Συνέχεια

Αποτελέσματα μάχης ΝΑΟΥΣΑΣ, 15 Ιαν 1949

ΕΝΤΥΠΟ ΣΗΜΑΤΟΣ
ΑΠΟ: Αντ/ρχην ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΝ 15.1.49 2130΄
ΠΡΟΣ: ΓΕΣ/Α2
Α.Π. 1872/20

Συμμορίται απεχώρησαν ΝΑΟΥΣΗΣ πρωϊνάς ώρας 15/1(.) Κατάστασις κατοίκων αθλία(.) Φρόνημα αρκετά καλόν(.) Πλήρης λεηλασία οικιών τινών(.) Σχεδόν πλήρης καταστροφή εργοστασίων Νηματουργίας μετά προηγουμένην λεηλασία. Εμπρησμός απάντων δημοσίων Καταστημάτων κ’ οικιών τινών. Εμπρησμός πλέον των 25 Στρατ/κών αυτοκινήτων διαφόρων τύπων και τριών τεθωρακισμένων(.) Τυφεκίσθησαν Δήμαρχος και τινες άλλοι(.) Απήγαγον 1 Δημοτικόν Σύμβουλον. Προέβησαν ευρείαν στρατολογίαν ανδρών και γυναικών από ηλικίας 17-40(.) Αριθμός δεν δύναται καθορισθή μέχρι στιγμής(.) Ηρχισαν παρουσιαζόμενοι τινες των απαλαχθέντων εκ φρουράς ΝΑΟΥΣΗΣ και έχων πληροφορίας ότι επαρουσιάσθησαν μέχρι 1600 ώρας 177 οπλίται(.) Αγνοείται η τύχη Επιτελάρχου Ταξιαρχίας(.) Τραυματίαι διεκομισθέντες ΒΕΡΡΟΙΑΝ μέχρι 1500 ώραν 120 οπλίται ων 6 Αξ/κοί(.) Το πλείτον των οποίων εκ των εκτός ΝΑΟΥΣΗΣ τμημάτων(.) Ν.Α. αναγνωρισθέντες 5 οπλίται νεκροί και απαχθέντες αγνώστον μέχρι στιγμής(.) Νεκροί χωρ/κες 8(.) Αγνοούμενοι Χωροφύλακες Αξ/κοί 2(.) Οπλίται 5. Συνέχεια

Επιχείρηση ΚΟΥΛΑ, Εκθεση Γ’ ΣΣ/Α1/ΑΠ26573/26-9-1948

Υπερεπείγουσα – Απόρρητος

Γ΄ΣΣ Α1

Αριθ. Α.Π. 26573

ΠΡΟΣ: ΓΕΣ Α1

ΚΟΙΝ: Αμερ. Αποστολή παρά τω ΓΕΣ
Βρετ. Αποστολή παρά τω ΓΕΣ A1

Θέμα: Εκθεσις Επιχειρήσεως «ΚΟΥΛΑ»

ΣΤ 903 τη 26-9-48
Εκθεσις επιχειρήσεως «ΚΟΥΛΑ»
Περιοχής Β. ΠΑΠΑΔΕΣ
1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
(α) Κατόπιν διαταγής του ΓΕΣ το ΣΣ διέταξε την VII Μεραρχίαν όπως προπαρασκευάση, εντός του 1ου πενθημέρου του μηνός Σεπτεμβρίου, επιθετικήν ενέργειαν κατά των Βορ. ΠΑΠΑΔΩΝ συμμοριακών Συγκροτημάτων.
β) Η δύναμις των συμμοριτών εις την περιοχήν ταύτην ανήρχετο εις 1900 περίπου εξ ων 500 περίπου ανήκον εις μη μαχίμους σχηματισμούς. Συνέχεια

Έκθεση γεγονότων ΠΡΟΣΩΤΣΑΝΗΣ(27-28/8/1948), Γ’ΣΣ/6 Σεπ 1948

ΘΕΜΑ: Γεγονότα ΠΡΟΣΩΤΣΑΝΗΣ                                         ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ-ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ
27-28 Αυγούστου 1948                                                                      Εδακτυλ/θη υπό Ταγμ. Π.
ΠΡΟΣ: ΓΕΣ/Α1                                                                                          ΔΕΛΗΒΟΡΙΑ
Αριθ. Τηλ. 80253
ΚΟΙΝ: Α2/ΙV, Α1 Αριθ. Φ. Α.Π. 1892/24                                  Γ΄ΣΣ /Α2/ΙV
ΒΣΤ 903 τη 6-9-48
Συν. τω Εγγρ. 1

Των γεγονότων της ΠΡΟΣΩΤΣΑΝΗΣ επελήφθην προσωπικώς δι’ επί τοπίου μεταβάσεώς μου εις ΔΡΑΜΑΝ την 2αν Σεπτεμβρίου 1948, κατόπιν της υπ’ αρ. Α.Π. 225499/Φ. 4011/24/31-8-48 υμετέρας.
Εκ της προσωπικής εξετάσεως διεπιστώθησαν τα κάτωθι:
Ι. Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Α Ι – Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Ι
α. Από της πρωίας της 27 Αυγούστου 1948 εις την Ταξιαρχίαν και Μεραρχίαν είχον περιέλθει πληροφορίαι ότι δύο Τάγματα συμμοριτών, συνολικής δυνάμεως 300 περίπου, προερχόμενα εκ της περιοχής ΠΑΠΑΔΩΝ είχον σημειωθή εις το ΦΑΛΑΚΡΟΝ όρος και συγκεκριμένως εις την περιοχήν ΒΩΛΑΞ Κ (1213) ΠΥΡΓΟΙ (8406) ΚΑΛΥΒΙΑ ΜΠΟΥΤΟΥ Κ (9711).
Διά την Ταξιαρχίαν και Μεραρχίαν η συγκέντρωσις αύτη των συμμοριτών περιέκλειε το ενδεχόμενον της προσβολής εκ μέρους τούτων είτε των χωρίων των αμέσως Βορ. ΔΡΑΜΑΣ, είτε των τοιτούτων της περιοχής ΠΡΟΣΩΤΣΑΝΗΣ και αύτης ταύτης της ΠΡΟΣΩΤΣΑΝΗΣ. Συνέχεια

Σχέδιο ενεργείας ΠΥΡΣΟΣ, Γ’ΣΣ/13 Ιουλ 1948

Θέμα.    Σχέδιον ενεργείας ΠΥΡΣΟΣ

Υπερεπείγουσα

ΠΡΟΣ    ΓΕΣ/Α1

Ακρως απόρρητος

ΚΟΙΝ.    Α1

Εδακτ/θη υπό Ταγ/χου

ΓΕΡΜΙΔΗ ΑΓΓΕΛΟΥ

Γ΄ΣΣ/Α1

Αριθ. 23740

ΒΣΤ 903 τη 13-7-48

 ΣΧΕΔΙΟΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
“ΠΥΡΣΟΣ”

 1. ΕΧΘΡΟΣ
  α. Οργάνωσις διάταξις. Ως το δελτίον πληροφοριών.
  β. Δυνατότητες. Έχει την δυνατότητα μέχρι της εκδηλώσεως της κατ΄αυτού ενεργείας.

ι. Να ενισχυθή διά δυνάμεων διαφευγουσών είτε εκ της περιοχής του ΓΡΑΜΜΟΥ, είτε εξ ετέρας περιοχής, είτε και εκ του εξωτερικού.
ιι. Να οργανώση πληρέστερον την κατεχομένην παρ΄αυτού τοποθεσίαν.
ιιι. Να διαφύγη είτε εις ετέρας ζώνας του Εθνικού ημών εδάφους, είτε προς τα όμορα Κράτη. Συνέχεια

Aπολογισμός επιχειρήσεως ΡΑΧΗ (ΚΑΪΜΑΚΤΣΑΛΑΝ), Γ’ΣΣ/Α2/5 Ιουν 1948

ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ
Πρός. Γ΄ΣΣ/Α1 (2 αντίτυπα)
Γ΄ΣΣ/Α2
Κοιν. 32,33 Ταξιαρχίας
31 Ταξιαρχία
Τ.Δ. ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΧΙ Μεραρχία /Α1
Δ/τήν Μεραρχίας Αριθ. 5/5/64
Α1-Α2 Γραφ. Μεραρχίας                                  Σ.Τ.Γ 914 τη 5.6.48


Συνοπτικός απολογισμός επιχειρήσεως επί ΚΑΪΜΑΚΤΣΑΛΑΝ.
ΣΥΝΘΗΜΑΤΙΚΟΝ. «ΡΑΧΗ»
ΔΙΑΡΚΕΙΑ. 28 ΜΑΪΟΥ-1 Ιουνίου 1948

Ι. ΕΧΘΡΟΣ.
α) Από του Απριλίου φέρεται αναπροσαρμόσας την επί ΚΑΪΜΑΚΤΣΑΛΑΝ-ΤΖΕΝΑΣ διάταξίν του.
Προέβη εις την οργάνωσιν στατικών Μονάδων αμύνης εκ των Εμπέδων, υπηρεσιών αυτοαμύνης και λοιπών σχηματισμών του.
Σκοπός του, η αποδέσμευσις των 2 συγκροτημάτων κρούσεως (Κ/Τ 520 (ΠΑΝΟΥ) και ΤΖΕΝΑΣ (ΛΟΥΚΑ) 519) της ευθύνης φρουρήσεως των εγκαταστάσεών των επί Κ/Τ και ΤΖΕΝΑΣ διά να επιδίδωνται είτε μεμονωμένως είτε και συγκεντρωμένα εις επιθέσεις και διαρπαγάς, είτε και να εξέρχωνται της περιοχής της Μεραρχίας εις γειτονικούς τομείς ή και έτι μακρυτέρους. Συνέχεια

Πρακτικό Συσκέψεως, Γ’ΣΣ/6 Μαρ 1948

Σύσκεψις εις το Γ. Σώμα Στρατού την 6ην Μαρτίου 1948

Παρόντες: Aντιστράτηγος ΓΙΑΝΤΖΗΣ Αρχηγός του ΓΕΣ
-»- ΒΑΝ ΦΛΗΤ
Υποστράτηγος ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ Δ/της Γ.Σ.Σ
Ταξίαρχος ΣΤΗΛ
Επιτελείς ΒΑΝ ΦΛΗΤ -»- ΓΕΣ
-»- Γ.Σ.Σ
Δ/τής Γ΄ ΣΣ: Aνέφερεν τα σχετικά της ζώνης του Γ.Σ.Στρατού την διάταξιν των δυνάμεων του Γ΄ΣΣ και την διάταξιν των δυνάμεων των συμμ. εις την περιοχήν του. Δύναμις συμμοριτών 6500 (ΟΛΥΜΠΟΣ – ΠΙΕΡΡΙΑ 2300, ΒΕΡΜΙΟΝ-Κ/ΤΣΑΛΑΝ-ΠΑΪΚΟΝ 2000, ΚΡΟΥΣΣΙΑ-ΜΠΕΛΕΣ-ΝΙΓΡΙΤΑ- ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ 1300). Διαθέτουν 16 πυροβόλα ων μόνον 4 εξεδηλώθησαν (2 εις ΜΠΕΛΕΣ και 2 εις ΒΕΡΜΙΟΝ). Ορμητήρια έχουν τα ορεινά συγκροτήματα του ΜΠΕΛΕΣ και της ΤΖΕΝΑΣ, ΚΑΪΜΑΚΤΣΑΛΑΝ, εκ των οποίων εφοδιάζονται αι δύο βασικαί κορυφογραμμαί. 1) Κ/Τ – ΒΕΡΜΙΟΝ – ΠΙΕΡΡΙΑ – ΟΛΥΜΠΟΣ 2) ΜΠΕΛΕΣ – ΚΡΟΥΣΣΙΑ – ΚΕΡΔΥΛΙΑ – ΧΟΛΟΜΩΝ. Αι προθέσεις του Γ.ΣΣ είναι να εκκαθαρίση πλήρως τα δύο ως άνω κορυφογραμμάς και εν συνεχεία να συνεχίση επιχειρήσεις επί της παραμεθορίου περιοχής προς κατάληψιν της εδραίωνον συγχρόνως με τμήματα τας εκκαθαρισθείσας ως άνω περιοχάς. Συνέχεια

Σχέδιο Επιχειρήσεων ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, Γ’ΣΣ/Α1/28 Νοε 1947

ΘΕΜΑ:  Επιχειρήσεις «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ»                  Αυστηρώς Προσωπική
Απόρρητος
ΠΡΟΣ:   VΙΙ  Μεραρχίαν                                                        Γ΄ ΣΣ/Α1
Αριθ.Α. Π. 48877
ΚΟΙΝ:   Διοικητάς Χ.ΧΙ Μεραρχιών (Προσωπική)   ΒΣΤ 903 28-11-47
Στρατιάν/ΑΙ                                                   Εδακτυλογραφήθη
Α1 ΣΣ                                                                        υπό Ταγ/χου
ΓΕΡΜΙΔΗ ΑΓΓΕΛΟΥ

ΣΧΕΔΙΟΝ   ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
«ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ»

ΧΑΡΤΑΙ: 1:100.000 (ΘΡΑΚΗΣ)

Η ΘΡΑΚΗ προικίζεται με 6 Τάγματα Εθνοφρουράς.
Τα Τάγματα ταύτα συνεκροτήθησαν ήδη και μετά μίαν μικροχρόνιον εκπαίδευσιν τίθενται εις την διάθεσιν της VΙΙ Μεραρχίας.
Το σύνολον των δυνάμεων Ταγμάτων Στρατού Εθνοφρουράς, Χωρ/κής, ΜΑΥ, ΜΑΔ και Ασφαλείας Συγκοινωνιών, είναι πολύ ισχυρός παράγων να εκκαθαρίση την ΘΡΑΚΗΝ των συμμοριτών. Συνέχεια

Έκθεση Επιχειρήσεως ΟΡΒΗΛΟΣ(4/10/1947), Γ’ΣΣ/Α1/9 Νοε 1947

ΘΕΜΑ: Έκθεσις Επιχειρήσεως ΟΡΒΗΛΟΣ.                  Απόρρητος
Γ΄ ΣΣ/ Α1
ΠΡΟΣ: ΣΤΡΑΤΙΑΝ/Α1                                                                       ΑΡΙΘ. Α.Π. 45448
ΚΟΙΝ: ΑΙ                                                                                                       ΒΣΤ 903 τη 9.ΧΙ.47

1.Υποβάλλεται συνημμένως έκθεσις επιχειρήσεως ΟΡΒΥΛΟΣ περιοχήν 27ης Ταξ/ρχίας ΙΜΑΜΛΑΡ – ΓΟΝΙΚΟΥ – ΟΜΑΡΛΑΡ.
2.Υπό του Σ. Στρατού η επιθετικότης των τμημάτων κρίνεται επαινετή.

Κ. Στεργίου
Συνταγματάρχης
Α.Κ. Α΄

Ε. Α.
Ακριβές αντίγραφον
Τ.Σ.Υ. Συνέχεια

Εκθεση προσβολής Γιαννιτσών, Γ’ΣΣ/1 Νοε 1947

ΘΕΜΑ:Προσβολή Γιαννιτσών                                                          Απολύτου προτεραιότητος
ΠΡΟΣ: Υπουργείον Στρατ/κών                                                       ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ
(Γραφείον Υπουργού)                                                                            Γ΄ ΣΣ/Α1
ΓΕΣ/Α1                                                                                                          ΑΡΙΘ. Α.Π. 45944
Στρατιάν/Α1                                                                                                ΒΣΤ 903 Ι.ΧΙ.47
ΚΟΙΝ: A1
Σχετικόν Α. Π. 518675/27.10.47 σήμα Υπουργείου Στρατιωτικών.

 1. Έν συνεχεία προς την υπ’ αρίθ. Α.Π. 45537/29.10.47 αναφοράν του ΣΣ προς το Υπουργείον Στρατιωτικών, υποβάλλεται έκθεσις γεγονότων κατά την υπό συμμοριτών προσβολήν της πόλεως Γιαννιτσών την νύκτα της 24 προς 25 Οκτωβρίου ε.ε.
 2. Το ΣΣ επιληφθέν και δι’ επιτελούς αξ/κού της εξετάσεως των γεγονότων και των ενεργειών γενικώς της 31 Ταξιαρχίας διεπίστωσε τας κάτωθι ενεργείας:
  (α) Ότι η Ταξιαρχία διέθεσε κατά την νύκτα της προσβολής κυρίως τα εξής δυνάμεις κινήσεως:
  -Ένα λόχον Πεζ. εκ δύο Διμοιριών.
  -Την Διμοιρία προστασίας της ταξιαρχίας (20 ανδρών).
  -Περίπου Διμοιρίαν της Ίλης Ιππικού.
  -Μίαν εισέτι Διμοιρίαν εκ του Λόχου Στρατηγείου.
  -Περίπολον τεθωρακισμένων (δύο οχήματα).
  -Αι λοιπαί δυνάμεις διά του προσωπικού των αυτασφάλιζον τους στρατώνας, σταύλους, αποθήκας Στρατηγείου κ.λ.π. τουτέστιν ανέλαβον στατικάς αποστολάς. Συνέχεια

Έκθεσις επιθέσεως κατά ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ-ΠΛΑΤΑΝΑΚΙΩΝ(13/9/1947), Γ’ΣΣ/11 Οκτ 1947

ΘΕΜΑ: Έκθεσις Επιθέσεως κατά                                      ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ
ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ-ΠΛΑΤΑΝΑΚΙΩΝ                                        Γ΄ ΣΣ (Α1)
ΠΡΟΣ:               1ην ΣΤΡΑΤΙΑΝ/Α1                                      ΑΡΙΘΜ. Α.Π. 43893
ΚΟΙΝ.:  A1                                                                                         ΒΣΤ 903 τη 11.Χ.47

Υποβάλλεται συνημμένως ΕΚΘΕΣΙΣ 563 Τάγματος (Στρατιωτικόν Συγκρότημα Πορροΐων) περί της επιθέσεως συμμοριτών κατά των Χωρίων ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ και Λόχου ΠΛΑΤΑΝΑΚΙΩΝ την νύκτα της 13 προς 14. 9. 47.

Α. ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

Συν/ρχης

Επιτελάρχης Σ. Στρατού

Β.Χ./Α.Λ.

Ακριβές Αντίγραφον

Τ.Σ.Υ. Συνέχεια

Εκθεση εκκαθαριστικών επιχειρήσεων ΚΑΪΜΑΚΤΣΑΛΑΝ 11-12 Σεπ 1947, Γ’ ΣΣ/Α1/ΑΠ14923/13 Σεπ 1947

Γ΄ ΣΩΜΑ ΣΤΡΑΤΟΥ                                     Χάρται 1:100.000 ΕΔΕΣΣΗΣ

ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ ΓΡΑΦ. Α1

ΕΚΘΕΣΙΣ

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΪΜΑΚΤΣΑΛΑΝ

11-13 Σεπτεμβρίου

1)     Διετάχθησαν διά της υπ’ αριθ. Α.Π. 12092 Δ/γής Σ. Στρατού κατόπιν των δοθεισών πληροφοριών ότι εις την περιοχήν ΤΣΟΥΚΑ (Ο.020780) ΜΑΥΡΗ ΠΕΤΡΑ (Ο.030788) ΠΑΠΡΑ (Ο.030768) ΜΑΥΡΟ ΔΑΣΟΣ (Ο.000790) υπάρχουσι διάφοροι συμμορίαι με σκοπόν την τρομοκράτησιν των κατοίκων των πέριξ χωρίων. Συνέχεια

Κατάθεση Λοχαγού (ΔΣΕ) Κουφαδάκη Ελευθερίου, Γ’ΣΣ/Α2/29 Αυγ 1947

ΠΡΟΣ: Στρατιάν Α2, Α1                                             Επείγουσα-Απόρρητος
ΓΕΣ Α2, Α1 – Β΄ ΣΣ, VΙΙ, Χ, ΧΙ Μερ.                       Γ΄ ΣΣ Α2/IV
Τάγμα Βαθμοφόρων, Α.Δ.Χ.Κ.Μ.                        Αριθ. Α.Π. 39657

31, 36 Ταξ., Βασ. Επίτροπ.                                     ΒΣΤ 903 τη 29.8.47

Εκτάκτ. Στρατοδ. Γιαννιτσών.                               Συναπτ. Τω σχεδίω
ΚΟΙΝ: Α1, Α3, Α2/ΙΙΙ, Α2/ΙV, Α2/VI                                   μία εφημερίς.
Επιτελάρχην, Δ/τής Α2, Α.Ε.Α,                                  Κοινοποιήσεις  και
Σύν/ρχην Ιατρού, Γ.Κ.Α.Μ.Θ.                                    αναφορά: Αντίγραφα.12
Υπολ/γόν Τσονίδην διά 10 Βρετ. Ταξ.
Β.Μ.Μ ΗΟ – Β.Ι. – Βρετ. Σύνδ. Γ΄ ΣΣ

Α (Δ/τήν Α2).                                                              25-9-47

1.Υποβάλλεται εξέτασις παραδοθέντος συμμορίτου Λοχαγού Κουφαδάκη Ελευθερίου τέως εφ. εν ενεργεία Ανθ/γού Πεζικού του 565 Τάγματος.

2.Χαρακτηριστική η περίπτωσις της παραδόσεώς του παρά το γεγονός της παρά τω Εκτάκτω Στρατοδικείω εκκρεμούσης  κατηγορίας του επί εσχάτη προδοσία, λιποταξία κ.λ.π.

3.Αξία ιδιαιτέρας προσοχής τα γραφόμενα εν τη καταθέσει του σχετικώς με την τακτικήν των συμμοριτών ως και αι «ενδιαφέρουσαι πληροφορίαι» του.

4.Ο εν λόγω εχρησιμοποιήθη προπαγανδιστικώς τόσον εν Χαλκιδική δι’ ομιλιών του εις διάφορα χωρία όσον και εν Θεσ/νίκη δι’ ομιλιών του εις μεγάλην συγκέντρωσιν της Οργανώσεως Ν.Ε.Α. (Νέα Εθνική Αντίστασις), και εις τας Στρατιωτικάς Φυλακάς ενώπιον 150 κρατουμένων όπου κρατούνται άνω των  10 συγκατηγορουμένων του στρατιώται.

Διά την περαιτέρω τύχην του έχει υποβληθή η υπ’ αριθ. Α.Π. αναφορά του Σ. Στρατού. Συνέχεια

Εκθεση γεγονότων Νάουσας 18 Αυγ 1947, Γ’ ΣΣ/Α1/28 Αυγ 1947

ΘΕΜΑ: Γεγονότα Ναούσης 18.8.47                                           ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ
Γ΄ ΣΣ/Α1
ΠΡΟΣ: Στρατιάν/Α1                                                                               ΑΡΙΘ. Α.Π. 39207
ΓΕΣ/Α1                                                                                                             Β.Σ.Τ. 903 28.8.47
ΚΟΙΝ: Α1 ΣΥΝ. Τω σχεδίω δύο
εκθέσεις τω εγγράφω
αντ. Εκθέσεως.
Υποβάλλεται αντίγραφον της υποβληθείσης εκθέσεως, νυκτερινής προσβολής υπό των συμμοριτών της Ναούσσης την 18.8.47.
Ε.Δ.
Ο
ΕΠΙΤΕΛΑΡΧΗΣ
ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΧΙΜ.
Συντρ/χης Μηχ/κού
Ι.Π./Δ.Π.
ακριβές αντίγραφον
Τ.Σ.Υ.
——————————————–
Ο.Π.
51η Ταξιαρχία/Α1/ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ
ΘΕΜΑ: Νυκτερινή επίθεσις συμμοριτών κατά Ναούσης 18.8.47
ΠΡΟΣ: Γ1 Γ΄ ΣΣ/Α1 Α.Π. 5/Ι/5
ΣΤΓ 914/Δ τη 22.8.47
1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ
Ι. ΕΧΘΡΟΥ:
α) Αι πληροφορίαι του εις ΝΑΟΥΣΑΝ 592 Τάγματος έφερεν ότι το συγκρότημα συμμοριτών ΒΕΡΜΙΟΥ συνολικής δυνάμεως 900 ανδρών εκινήθη πεζή εκ ΞΗΡΟΛΕΙΒΑΔΟΥ (Ο.1430) από 11 Αυγούστου τμηματικώς προς διαφόρους περιοχάς ΒΕΡΜΙΟΥ. Συνέχεια

Δελτίο πληροφοριών, Γ’ΣΣ/26 Μαϊ 1947

ΕΝΤΥΠΟ ΣΗΜΑΤΟΣ
Βαθμ. προτερ.
Ημέρα-Ωρα εκδόσεως Σήματος
αμ. επιδοσ. 261305

ΑΠΟ: Γ΄ΣΣ Α1
ΠΡΟΣ: Στρατιάν

ΑΠ.275. Πληροφορίαι φέρουν συγκέντρωσιν Βερμίου τεσσάρων ταγμάτων ων δύο
από Ασβεστοχώριον ένα από Καϊμακτσαλάν από νέους ΜΠΟΥΛΚΕΣ, ένα Πάϊκον
Βέρμιον. Σύνολον συμμοριτών 800. Από σήμερον ήρξαντο επιχειρήσεις
περιωρισμένης εκτάσεως. Από αύριον ευρείαι. Σώμα Στρατού κρίνει επιτακτικήν
ανάγκην μεθεπομένης ενέργειαν εκκαθαρίσεως διά πολλών δυνάμεων.
Συγκεντρούμεν ήδη διαθεσίμους ημετέρας. Ανάγκη διαθέσεως ενός Τάγματος ΧV
Μεραρχίας από πρωίας αύριον προς ενέργειαν από ΕΡΜΑΚΙΑΝ -ΑΛΗ- ΧΟΤΖΑ.

26-5-47
Παπαγεωργίου