Έκθεση επί προσβολής ΣΣ ΟΓΚΡΑΝΤΙΝΑΣ (19/6/1949), Γ’ΣΣ/Α1/ΑΠ8697/1 Ιουλ 1949

Θέμα: Έκθεσις επί προσβολής                                       Υπερεπείγουσα – Απόρρητος
ΣΣ ΟΓΚΡΑΝΤΙΝΑΣ.                                                         Γ΄ΣΣ/ Α1
ΠΡΟΣ: ΓΕΣ /ΑΙ.                                                               Αριθ. Α.Π. 8697/1027
ΚΟΙΝ: Α1 – Α2.                                                                 ΒΣΤ 903 τη 1 – 7 – 49

Έκθεσις
Προσβολής Σ. Στηρίγματος
ΟΓΚΡΑΝΤΙΝΑΣ την 19. 6. 49

 1. Γενική κατάστασις προ της ενεργείας
  α) Εχθρός
  Αι εις την περιοχήν ΜΠΕΛΛΕΣ Κ/Σ δυνάμεις ήσαν κατατετμημέναι ως εξής:
  ι) Μεταξύ ΡΟΥΠΕΣΚΟ – ΙΣΤΙΜΠΕΗ η 132 Ταξ/χία δυνάμεως περίπου 600 μεθ’ ενός ή δύο ορειβατικών Πυρ/λών, 2 α/αρματικών πυρ/λων και όλμων.
  ιι) Εις Δυτικόν ΜΠΕΛΛΕΣ η 20 Ταξ/χία μετά του Επιτελείου της VI Κ/Σ Μεραρχίας και διάφοροι σχηματισμοί δυνάμεως 500 περίπου μεθ’ ενός ή δύο Πυρ/λων ορειβατικών, 2 α/αρματικών πυρ/λων και όλμων. Συνέχεια

Συμμοριτισμός πόλεων, Γ’ΣΣ/Α1/9 Μαι 1949

ΘΕΜΑ:Συμμοριτισμός πόλεων –                                ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ
Μετόπισθεν                                                                Α. ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ
ΠΡΟΣ: Α΄-Β΄-Γ΄ΣΣ                                                     Γ΄ ΣΣ/Α1
ΑΣΔΑΝ – ΑΣΔΠ                                                         Αριθ. Πρωτ.245111
ΒΣΤ 902/9-5-49
ΚΟΙΝ: Α1, Α2 ΓΕΣ –
ΒΣΑ – ΣΟΗΠΕ
Α.Α. Αντ 8

 1. Εις επανειλημμένας μου διαταγάς καθωρίσθη σαφώς ο επιδιωχθησόμενος σκοπός υπό της Ανωτάτης Ηγεσίας. Κατά τούτον, παρεμποδίζοντες την ανάληψιν και διατήρησιν της πρωτοβουλίας των ισχυρών παραμεθοριακών συμμοριακών βάσεων και πλήττοντες τας δυνάμεις ταύτας εν περιπτώσει εξόδου των, θα επιζητήσωμεν αρχικώς πάση θυσία την εκκαθάρισιν του εσωτερικού της χώρας, συμφώνως προς τα κοινοποιηθέντα σχέδια. Μεταγενεστέρως θα επιδιώξωμεν την επί των συνόρων συντριβήν του εχθρού.
 2. Βασική προϋπόθεσις διά την επίτευξιν του σκοπού τούτου είναι εκ παραλλήλου προς την εξόντωσιν του ενόπλου συμμοριτισμού η πλήρης εξάθρωσις και εξουδετέρωσις του αόπλου τοιούτου, όστις με τα πυκνάς συνομωτικάς εστίας εις τα μετόπισθεν υποβοηθεί ποικιλοτρόπως το έργον του ενόπλου συμμοριτισμού και αποτελεί τας βάσεις καθοδηγήσεως, μεταδόσεις εγκύρων πληροφοριών, εφοδιασμού, κατευθύνσεως των σαμποτάζ κ.λ.π Συνέχεια

Έκθεση προσβολής Ν. ΠΕΤΡΙΤΣΙΟΥ(5/5/1949), Γ’ΣΣ/Α1/ 7 Μαϊ 1949

Τ.Σ./Γ΄ ΣΣ Α Π Ο Ρ Ρ Η Τ Ο Σ
Γραφ. Α1-Α2

Σ Υ Ν Ο Π Τ Ι Κ Η
Έκθεσις επί της προβολής του Ν. ΠΕΤΡΙΤΣΙΟΥ
Την 5-5-49 και ώραν 03:30

 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΕΧΘΡΟΥ
  α) Εις περιοχήν ανατ. ΜΠΕΛΕΣ μέχρις 30/4/49 υπήρχε μία διμοιρία Κ.Σ δυνάμεως 30 κατέχουσα το οχυρόν ΙΣΤΙΜΠΕΗΚ (175-192)-ΑΡΠΑΛΟΥΚΙ (Κ.198205).
  β) Από της νυκτός 30 Απριλίου μέχρι 4 Μαίου 1949 αφίχθησαν εις περιοχήν Ανατ. ΜΠΕΛΕΣ προερχόμενοι εκ ΚΟΡΩΝΑΣ και περιοχής ΑΓΓΙΣΤΡΟΥ δυνάμεις εν συνόλω περί τους 1100 συμ/ται μετά 2 πυροβόλων ως ο συνημμένος πίνακας.
  γ) Απασα η ανωτέρω δύναμις ετέλει υπό τας διαταγάς του ΠΕΤΡΗ Διοικητού της VΙ Κ.Σ Μεραρχίας. Τα τμήματα τα προελθόντα εκ ΜΠΕΛΕΣ ως υπολείμματα της 20ης Κ.Σ Ταξιαρχίας υπό ΦΟΙΒΟΝ τα δε εξ ΑΓΓΙΣΤΡΟΥ, της 132 Κ.Σ Ταξιαρχίας υπό ΔΙΠΛΑΡΑΚΟΝ.
  δ) Το Σ. Στρατού την πληροφορίαν περί κινήσεως των δυνάμεων ΚΟΡΩΝΑΣ και ΔΥΤ. ΜΠΕΛΕΣ προς ΑΝΑΤ. ΜΠΕΛΕΣ, είχεν από 2-5-49 την πρώτην δε πληροφορίαν περί προθέσεως κινήσεως του Τάγματος ΠΟΛΙΤΗ από ΑΓΓΙΣΤΡΟΥ προς ΜΠΕΛΕΣ την 28-4-49. Η τελευταία αυτή κίνησις πράγματι εγένετο την 30-4-1/5 εγένετο δε γνωστή την 3ην Μαίου. Συνέχεια

Επιχείρηση ΚΟΥΛΑ, Εκθεση Γ’ ΣΣ/Α1/ΑΠ26573/26-9-1948

Υπερεπείγουσα – Απόρρητος

Γ΄ΣΣ Α1

Αριθ. Α.Π. 26573

ΠΡΟΣ: ΓΕΣ Α1

ΚΟΙΝ: Αμερ. Αποστολή παρά τω ΓΕΣ
Βρετ. Αποστολή παρά τω ΓΕΣ A1

Θέμα: Εκθεσις Επιχειρήσεως «ΚΟΥΛΑ»

ΣΤ 903 τη 26-9-48
Εκθεσις επιχειρήσεως «ΚΟΥΛΑ»
Περιοχής Β. ΠΑΠΑΔΕΣ
1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
(α) Κατόπιν διαταγής του ΓΕΣ το ΣΣ διέταξε την VII Μεραρχίαν όπως προπαρασκευάση, εντός του 1ου πενθημέρου του μηνός Σεπτεμβρίου, επιθετικήν ενέργειαν κατά των Βορ. ΠΑΠΑΔΩΝ συμμοριακών Συγκροτημάτων.
β) Η δύναμις των συμμοριτών εις την περιοχήν ταύτην ανήρχετο εις 1900 περίπου εξ ων 500 περίπου ανήκον εις μη μαχίμους σχηματισμούς. Συνέχεια

Έκθεση γεγονότων ΠΡΟΣΩΤΣΑΝΗΣ(27-28/8/1948), Γ’ΣΣ/6 Σεπ 1948

ΘΕΜΑ: Γεγονότα ΠΡΟΣΩΤΣΑΝΗΣ                                         ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ-ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ
27-28 Αυγούστου 1948                                                                      Εδακτυλ/θη υπό Ταγμ. Π.
ΠΡΟΣ: ΓΕΣ/Α1                                                                                          ΔΕΛΗΒΟΡΙΑ
Αριθ. Τηλ. 80253
ΚΟΙΝ: Α2/ΙV, Α1 Αριθ. Φ. Α.Π. 1892/24                                  Γ΄ΣΣ /Α2/ΙV
ΒΣΤ 903 τη 6-9-48
Συν. τω Εγγρ. 1

Των γεγονότων της ΠΡΟΣΩΤΣΑΝΗΣ επελήφθην προσωπικώς δι’ επί τοπίου μεταβάσεώς μου εις ΔΡΑΜΑΝ την 2αν Σεπτεμβρίου 1948, κατόπιν της υπ’ αρ. Α.Π. 225499/Φ. 4011/24/31-8-48 υμετέρας.
Εκ της προσωπικής εξετάσεως διεπιστώθησαν τα κάτωθι:
Ι. Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Α Ι – Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Ι
α. Από της πρωίας της 27 Αυγούστου 1948 εις την Ταξιαρχίαν και Μεραρχίαν είχον περιέλθει πληροφορίαι ότι δύο Τάγματα συμμοριτών, συνολικής δυνάμεως 300 περίπου, προερχόμενα εκ της περιοχής ΠΑΠΑΔΩΝ είχον σημειωθή εις το ΦΑΛΑΚΡΟΝ όρος και συγκεκριμένως εις την περιοχήν ΒΩΛΑΞ Κ (1213) ΠΥΡΓΟΙ (8406) ΚΑΛΥΒΙΑ ΜΠΟΥΤΟΥ Κ (9711).
Διά την Ταξιαρχίαν και Μεραρχίαν η συγκέντρωσις αύτη των συμμοριτών περιέκλειε το ενδεχόμενον της προσβολής εκ μέρους τούτων είτε των χωρίων των αμέσως Βορ. ΔΡΑΜΑΣ, είτε των τοιτούτων της περιοχής ΠΡΟΣΩΤΣΑΝΗΣ και αύτης ταύτης της ΠΡΟΣΩΤΣΑΝΗΣ. Συνέχεια

Πρακτικό Συσκέψεως, Γ’ΣΣ/6 Μαρ 1948

Σύσκεψις εις το Γ. Σώμα Στρατού την 6ην Μαρτίου 1948

Παρόντες: Aντιστράτηγος ΓΙΑΝΤΖΗΣ Αρχηγός του ΓΕΣ
-»- ΒΑΝ ΦΛΗΤ
Υποστράτηγος ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ Δ/της Γ.Σ.Σ
Ταξίαρχος ΣΤΗΛ
Επιτελείς ΒΑΝ ΦΛΗΤ -»- ΓΕΣ
-»- Γ.Σ.Σ
Δ/τής Γ΄ ΣΣ: Aνέφερεν τα σχετικά της ζώνης του Γ.Σ.Στρατού την διάταξιν των δυνάμεων του Γ΄ΣΣ και την διάταξιν των δυνάμεων των συμμ. εις την περιοχήν του. Δύναμις συμμοριτών 6500 (ΟΛΥΜΠΟΣ – ΠΙΕΡΡΙΑ 2300, ΒΕΡΜΙΟΝ-Κ/ΤΣΑΛΑΝ-ΠΑΪΚΟΝ 2000, ΚΡΟΥΣΣΙΑ-ΜΠΕΛΕΣ-ΝΙΓΡΙΤΑ- ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ 1300). Διαθέτουν 16 πυροβόλα ων μόνον 4 εξεδηλώθησαν (2 εις ΜΠΕΛΕΣ και 2 εις ΒΕΡΜΙΟΝ). Ορμητήρια έχουν τα ορεινά συγκροτήματα του ΜΠΕΛΕΣ και της ΤΖΕΝΑΣ, ΚΑΪΜΑΚΤΣΑΛΑΝ, εκ των οποίων εφοδιάζονται αι δύο βασικαί κορυφογραμμαί. 1) Κ/Τ – ΒΕΡΜΙΟΝ – ΠΙΕΡΡΙΑ – ΟΛΥΜΠΟΣ 2) ΜΠΕΛΕΣ – ΚΡΟΥΣΣΙΑ – ΚΕΡΔΥΛΙΑ – ΧΟΛΟΜΩΝ. Αι προθέσεις του Γ.ΣΣ είναι να εκκαθαρίση πλήρως τα δύο ως άνω κορυφογραμμάς και εν συνεχεία να συνεχίση επιχειρήσεις επί της παραμεθορίου περιοχής προς κατάληψιν της εδραίωνον συγχρόνως με τμήματα τας εκκαθαρισθείσας ως άνω περιοχάς. Συνέχεια

Εκθεση εκκαθαριστικών επιχειρήσεων ΚΑΪΜΑΚΤΣΑΛΑΝ 11-12 Σεπ 1947, Γ’ ΣΣ/Α1/ΑΠ14923/13 Σεπ 1947

Γ΄ ΣΩΜΑ ΣΤΡΑΤΟΥ                                     Χάρται 1:100.000 ΕΔΕΣΣΗΣ

ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ ΓΡΑΦ. Α1

ΕΚΘΕΣΙΣ

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΪΜΑΚΤΣΑΛΑΝ

11-13 Σεπτεμβρίου

1)     Διετάχθησαν διά της υπ’ αριθ. Α.Π. 12092 Δ/γής Σ. Στρατού κατόπιν των δοθεισών πληροφοριών ότι εις την περιοχήν ΤΣΟΥΚΑ (Ο.020780) ΜΑΥΡΗ ΠΕΤΡΑ (Ο.030788) ΠΑΠΡΑ (Ο.030768) ΜΑΥΡΟ ΔΑΣΟΣ (Ο.000790) υπάρχουσι διάφοροι συμμορίαι με σκοπόν την τρομοκράτησιν των κατοίκων των πέριξ χωρίων. Συνέχεια

Εκθεση γεγονότων Νάουσας 18 Αυγ 1947, Γ’ ΣΣ/Α1/28 Αυγ 1947

ΘΕΜΑ: Γεγονότα Ναούσης 18.8.47                                           ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ
Γ΄ ΣΣ/Α1
ΠΡΟΣ: Στρατιάν/Α1                                                                               ΑΡΙΘ. Α.Π. 39207
ΓΕΣ/Α1                                                                                                             Β.Σ.Τ. 903 28.8.47
ΚΟΙΝ: Α1 ΣΥΝ. Τω σχεδίω δύο
εκθέσεις τω εγγράφω
αντ. Εκθέσεως.
Υποβάλλεται αντίγραφον της υποβληθείσης εκθέσεως, νυκτερινής προσβολής υπό των συμμοριτών της Ναούσσης την 18.8.47.
Ε.Δ.
Ο
ΕΠΙΤΕΛΑΡΧΗΣ
ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΧΙΜ.
Συντρ/χης Μηχ/κού
Ι.Π./Δ.Π.
ακριβές αντίγραφον
Τ.Σ.Υ.
——————————————–
Ο.Π.
51η Ταξιαρχία/Α1/ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ
ΘΕΜΑ: Νυκτερινή επίθεσις συμμοριτών κατά Ναούσης 18.8.47
ΠΡΟΣ: Γ1 Γ΄ ΣΣ/Α1 Α.Π. 5/Ι/5
ΣΤΓ 914/Δ τη 22.8.47
1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ
Ι. ΕΧΘΡΟΥ:
α) Αι πληροφορίαι του εις ΝΑΟΥΣΑΝ 592 Τάγματος έφερεν ότι το συγκρότημα συμμοριτών ΒΕΡΜΙΟΥ συνολικής δυνάμεως 900 ανδρών εκινήθη πεζή εκ ΞΗΡΟΛΕΙΒΑΔΟΥ (Ο.1430) από 11 Αυγούστου τμηματικώς προς διαφόρους περιοχάς ΒΕΡΜΙΟΥ. Συνέχεια

Επικριτικό τηλεγράφημα προς διοικητή 7ης ΜΠΖ, Γ’ΣΣ/ΑΠ20052/5 Δεκ 1946

Γ΄ ΣΣ                                                                      Θεσσαλονίκη 5.ΧΙΙ.1946

Α                                                                                           ω. 19

Γραφείον πληροφοριών                                                   άκρως απόρρητος

αρ. απορρ. 20052                                                                    ραδιοτηλ.

κρυπτογρ.

επείγουσα

Υποστράτηγον διοικητήν VΙΙ Μεραρχίας

Καβάλλαν

Μόλις προ ολίγου μανθάνω εκ τηλεγρ. αναφοράς οικτρόν κατάντημα λόχου Κορύμβου ατιμάσαντος ένδοξα πατρίδος μας όπλα στοπ

φαινόμενον τόσης νοσηρότητος δεν εφανταζόμην ποτέ και είναι υπεύθυνοι έναντί μου διοικηταί στοπ λάβετε δρακόντεια μέτρα αποσόβησιν επεκτάσεως επικινδύνου αυτού συμπτώματος στοπ

επαναλαμβάνω οφείλετε συγκεντρώσετε τμήματα Συνόρων εις Μεγάλας Μονάδας οποίας κινείτε επιχειρήσεις σύστημα στατικόν εγκαταλειφθή στοπ

προσπαθήσατε δι΄ επιθέσεων επιτύχετε ανάκτησιν γοήτρου στοπ τηρείτε με ενήμερον στοπ 557 τάγμα 16 ώραν συνέχιζε αναχώρησίν του εκ Σερρών κατευθύνατε προορισμόν ανάλογον προς σχέδιόν σας.-

αντιστράτηγος Βεντήρης

Τηλεγράφημα σφαγές χ. Ξερόβρυσι Κιλκίς

Γ΄ΣΣ                                                                   Θεσσαλονίκη 2.ΧΙΙ.1946
Α                                                                         απόρρητος

πληροφορίαι                                                                επείγουσα
αρ. απορρ. 19918
Προς
την Χ μεραρχίαν

Ενταύθα.

Την 20.ΧΙ.46 έλαβον χώραν σφαγαί εις Ξερόβρυσι (5 μόλις χιλιόμετρα Β.Α Κιλκίς) 40 περίπου ψυχών. Όσον και αν εξηγείται το περιστατικόν εκ πνεύματος αντεκδικήσεων γενικής μορφής και επιχωρίων το πράγμα είναι τερατώδες και πρώτην φοράν σημειούνται τόσον απαίσιαι εκδηλώσεις.
Η φήμη είναι, ότι συνετελέσθη το κακόν από δεξιούς αναρχικούς. Ποίος τους διέταξε; ποίοι είναι αυτοί; ποίος είτε εμμέσως είτε αμέσως τους ώθησε προς την κακούργον αυτήν πράξιν; Και πως δεν επρόλαβεν η 37 ταξιαρχία από τόσον εγγύς;
Διατάξατε αμέσως ανακρίσεις και αναφέρατε.

Κοινοποίησις                                                            αντιστράτηγος Βεντήρης

ΓΕΣ (διεύθ. πληροφ.) υ.τ.α

Α.Δ.Χ.Κ.Μ

37 ταξιαρχία

Πυρπόληση χ. Βάθη Κιλκίς, Γ’ΣΣ/ΑΠ19917/2 Δεκ 1946

Γ΄ ΣΣ                                                                        Θεσσαλονίκη 2.ΧΙΙ.1946
Α΄                                                                                          απόρρητος
πληροφορίαι                                                                            επείγουσα
αρ. απορρ. 19917
Προς
την Α.Δ.Χ.Κ.Μ
Ενταύθα

Την 21.ΧΙ.46 επυρπολήθη το χωρίον Βάθη (20 χιλιόμετρα Β. Α Κιλκίς) παρ’ αναρχικών συμμοριών. Και όμως εις την Βάθην ως επίκεντρον και Αναβρυτόν είναι 2 λόχοι Κυνηγών και όχι πολύ μακράν η 37 ταξιαρχία.
Προβήτε παρακαλώ εις ενέργειαν ανακρίσεων και αναφέρατε.

αντιστράτηγος Βεντήρης

Κοινοποίησις

ΓΕΣ (διεύθ. πληροφοριών) υ.τ.α

Χ Μεραρχία

37 ταξιαρχία

Τηλεγράφημα προς 10η ΜΠΖ, Γ’ΣΣ/ΑΠ19919/2 Δεκ 1946

Γ΄ ΣΣ                                                                      Θεσσαλονίκη 2.ΧΙΙ.1946
Α΄                                                                                 απόρρητος
πληροφορίαι                                                                   επείγουσα

αρ. απορρ. 19919
Προς
την Χ μεραρχίαν
Ενταύθα

Από βαθείας νυκτός 26.ΧΙ.1946 ο 8ος Λόχος Κυνηγών υπολ. Κωνσταντινίδη υπέστη επίθεσιν παρά αναρχικών συμμοριών. Μόλις από 9 ώ. έλαβε γνώσιν το Γ΄ΣΣ και με αναφοράν του επιτελάρχου 36 αντισυνταγματάρχου Παπαπαναγιώτου ότι ο εν Μανδάλω λόχος χωροφυλακής υπέστη επίθεσιν παρά 100 περίπου συμμοριτών και ότι επί τόπου έχει σπεύση ο διοικητής χωροφυλακής Γιαννιτσών μετά χωροφυλάκων και λόχου. Βραδύτερον ήρχισαν ανήσυχοι αναφοραί ότι τα σταλέντα τμήματα δεν ήσαν λόχος και χωροφυλακή αλλά μικρόν τμήμα χωροφυλακής και διμοιρία καθηλωθέντα εις Λάκκαν παρ΄ άλλων ενεδρευόντων και ότι οι συμμορίται ήσαν εκατοντάδες, οπότε ήρχισε το Γ΄ΣΣ εις αναζήτησιν και αποστολήν επικουριών εκ 3 διαφόρων σημείων και αι οποίαι έφθασαν αργά και το κακόν είχεν συντελεσθή εις όλην του την έκτασιν.

Διατάξατε αμέσως ανακρίσεις και αναφέρατε.

αντιστράτηγος Βεντήρης

Κοινοποίησις

ΓΕΣ (υ.τ.α) διεύθ. πληροφ.

Α.Δ.Χ.Κ.Μ.

Εκθεση επι των γεγονότων του Σκρα την 13-10-1946, Γ’ΣΣ/Α1/ΑΠ19350/18 Νοε 1946

ΘΕΜΑ: Έκθεσις επί των γεγονότων του Σκρά                          ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ
Γ΄ ΣΣ (Α1)

ΠΡΟΣ: ΓΕΣ/Α2                                                           Αριθ.Α.Π.19350
ΚΟΙΝ: Α1 – Α2                                                          Β.Σ.Τ. 903 τη 28.ΧΙ.46

ΕΚΘΕΣΙΣ

Επί των γεγονότων των λαβόντων χώραν κατά την επίθεσιν της 13 Οκτωβρίου εναντίον του εν Σκρά εγκατεστημένου Λόχου.

Εις Σκρά είναι εγκατεστημένος είς Λόχος του 564 Τάγματος, ούτινος μια διμοιρία έχει αποσπασθή εις υπ’ αριθ. 85 φυλάκιον.

Ο Λόχος είναι εγκατεστημένος εις συγκρότημα ολίγων οικιών, έχει οργανώσει εν σημείον στηρίγματος με χαρακώματα, συρματόπλεγμα θέσεις βολής αυτομάτων όπλων περί τας εγκαταστάσεις αυτού. Η όλη οργάνωσις δεν περιλαμβάνει παρά μιαν περιωρισμένην εδαφικήν έκτασιν καθόσον αι θέσεις μάχης δεν απέχουσι από των εγκαταστάσεών του παρά 30-60 μέτρα.
Η ασφάλεια του Λόχου ήτο μόνον εγγύς των εγκαταστάσεών του εις τας θέσεις μάχης του σημείου στηρίγματος. Δεν είχε έξω του οργανωμένου εδάφους άλλην ασφάλειαν.
Η συνολική δύναμις του Λόχου η ευρισκομένη εν Σκρά ήτο 50 περίπου άνδρες με Δ/τήν του Λόχου τον Λοχαγόν Ταβουλάρην. Η μάχη διεξήχθη υπό την Δ/σιν του Ταγ/ρχου Πάστρα Δ/τού του 564 Τάγματος, όστις τυχαίως ευρέθη εκεί δι΄ επιθεώρησιν και διανυκτέρευσιν. Συνέχεια

Απομάκρυνση φυλακισμένων απο Θεσσαλονίκη, Γ’ΣΣ/ΑΠ18066/17 Νοε 1946

Γ΄ ΣΣ                                                                      Θεσσαλονίκη 17. ΧΙ.1946

Α                                                                             Ραδιοτηλεγραφικώς

Επιχειρήσεις                                                                Κρυπτογραφικώς

αρ. απορ. 18066                                                                      επείγον

Γενικόν επιτελείον

(Α΄ Υπαρχηγού)

Αθήνας

Επαναλαμβάνω διά πολλοστήν φοράν παράκλησίν μου όπως με κάθε τρόπον και ταχέως απομακρυνθούν εκ Θεσσαλονίκης 1200 εγκάθειρκτοι εγκληματίαι, αναρχικοί, κομμουνισταί, Νοφικοί, Οχρανίται ΣΤΟΠ

εις ενδεχόμενον ταραχών εύκολον μαντεύσωμεν κινδύνους ΣΤΟΠ

να ληφθή υπ’ όψει ότι περιοχή Θεσσαλονίκης διαθέτει γενικήν εφεδρείαν Γ΄ΣΣ μόνον 4 τάγματα ΣΤΟΠ

ουδεμίαν εισέτι έλαβον απάντησιν από 5 εβδομάδων εκκρεμούσαν υπόθεσιν ανθυπολ. Μανάβη στρατοδικείου Γιαννιτσών ΣΤΟΠ.

αντιστράτηγος Βεντήρης


Γ΄ΣΣ                                                                     Θεσσαλονίκη 17. ΧΙ.46

Α                                                                        Ραδιοτηλεγραφικώς

Επιχειρήσεις                                                         Κρυπτογραφικώς

αρ. απορρ. 18063                                                 Λίαν επείγον

Συνταγματάρχην Ασημακόπουλον

διοικητήν VΙΙ Μεραρχίας

Επί σημερινή 1478 τηλεγραφική αναφορά ΣΤΟΠ δεν δύναμαι εκ Θεσσαλονίκης εκτιμήσω κινδύνους Αλεξανδρουπόλεως υπό συμμοριών ΣΤΟΠ ας μη διαφεύγει όμως ουδενός ότι πόλις έχει στιγμήν ταύτην μεγάλην πολιτικήν σημασίαν δι’ Ελλάδα και όχι μόνον να μη υποστή έστω προσωρινάς ζημίας αλλά κάθε κίνδυνος οφείλει να απομακρυνθή ΣΤΟΠ τομεύς Σκρά και αφ΄ ετέρου τρίγωνον Δοϊράνης-τριεθνές μου απορροφούν στατικήν άμυναν από αύριον 2 νέα Τάγματα ΣΤΟΠ. Νομίζω ότι έχετε 3 ακέραια σχεδόν Τάγματα Ξάνθην Κομοτινήν Αλεξανδρούπολιν αφ΄ ετέρου έκαστον Κέντρον Βασικής δύναται καταρτίση ανά 1 Διλοχίαν και δύνασθε καταρτίσητε ακόμη 1 Διλοχίαν εκ των εφεδρικών Λόχων Νευροκοπίου και Παρανεστίου ΣΤΟΠ. Εάν καταρτισθούν 2λοχίαι Κέντρων θα χρησιμοποιηθούν μόνον κατόπιν διαταγής μου ΣΤΟΠ Βρεττανός υποστράτηγος Ρώλλινς εις συνεργασίαν αντιστρατήγων 19 Οκτωβρίου κατέστησεν υπευθύνους διά χρησιμοποίησιν οιουδήποτε βρεττανικού υλικού έστω και ζεύγους αρβυλών πάντως ανέφερα αμέσως αίτησίν σας χορηγήσεως οπλισμού Γενικόν Επιτελείον.

αντιστράτηγος Βεντήρης


Γ΄ ΣΣ                                                                      Θεσσαλονίκη 17.ΧΙ.46

Α                                                                          Κρυπτογραφικώς

Επιχειρήσεις                                                           λίαν επείγον

αρ. απορρ. 18065

αντισυνταγματάρχας διοικητάς Κέντρων Βασ. Εκπαιδεύσεως

Δράμαν

Αλεξανδρούπολιν

Ενδέχονται απρόοπτα και δεν αποκλείονται κίνδυνοι προσβολής συμμοριών κατά σπουδαίων γεωγραφικών σημείων όπως Αλεξανδρούπολις διά οποίαν υπάρχουσι αστάθμητοι πληροφορίαι ΣΤΟΠ. Διά σημερινής 18063 διαταγής μου VΙΙ Μεραρχίαν παραγγέλω, όπως αμφότερα Κέντρα οργανώσουν ανά μιαν 2λοχίαν και περισσότερον ετοίμους ως επικουρίαν αλλά κινητοποίησίς των μόνον κατόπιν εγκρίσεως αντιστρατήγου Γ΄ Σώματος ΣΤΟΠ αναφέρατε

αντιστράτηγος Βεντήρης


Επιχειρήσεις Πιερίων – Ολύμπου, Γ’ ΣΣ/Α1/9 Νοε 1946

Θέμα: Επιχειρήσεις Πιερίων – Ολύμπου                   ΑΚΡΩΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ

Διοικητήν ΧΙ Μεραρχίας                                         Προσωπική

Εδακτυλογραφήθη

παρά του Λοχαγού

Κοιν.   Β΄ Σ.Στρατού                                                  ΣΟΥΤΣΑ Παν.

Γ.Ε.Στρατού                                                    Γ΄ ΣΣ (Α1)

(Α/1) 17351

ΒΣΤ 903 τη 9 Νοεμβρίου 1946

 1. Το ΓΕΣ επί τω σκοπώ όπως προ της επελεύσεως του χειμώνος εκκαθαρισθή η Περιοχή Ολύμπου Πιερίων, διά της υπ’ αριθ. Α.Π. 486145 διαταγής του διατάσσει την εκτέλεσιν συνδεδιασμένων επιχειρήσεων υπό δυνάμεων των Β΄ και Γ΄ Σωμάτων Στρατού. Αύται δέον ν’ αρχίσωσι το βραδύτερον την 15ην Ν/βρίου.
 2. Διά των επιχειρήσεων τούτων θα επιδιωχθή :

(α)   Η πλήρης εξόντωσις των συμμοριών των δρωσών εις τας υπό εκκαθάρισιν περιοχάς δι’ αποκοπής πάσης διαφυγής αυτών.

(β)   Η καταστροφή παντός μέσου υλικής ζωής των συμμοριών. (Ανακάλυψις αποθηκών εφοδιών, Καλύβαι διαχειμάνσεως κ.λ.π.)

(γ)   Η μόνιμος παραμονή τμημάτων στρατού εις τας Κωμοπόλεις της εκκαθαρισθησομένης περιοχής προς απόκτησιν εμπιστοσύνης των νομοταγών πολιτών προς το Κράτος και επάνοδον αυτών εις τας εστίας των. Συνέχεια

Αναφορά επιχειρήσεως 37 Ταξιαρχία, Γ’ΣΣ/10 Οκτ 1946

110

ΑΠΟ: Γ΄ Σώμα Στρατού

ΠΡΟΣ:             Γ.Ε.Στρατού

Αριθ.   Α.Π. 14791

Κοιν.: Β΄ Σ.Σ VIII Μεραρχίαν

Εξ επιχειρήσεως 32ας Ταξιαρχίας ουδέν νεώτερον.

Τμήμα 20 συμμοριτών διήλθεν εκ ΦΛΑΜΟΥΡΙ. Φαίνεται ότι διωκομένη συμμορία 100 μελών κατετμήθη εις μικράς ομάδας.

Διλοχία 555 Τάγματος εγκατεστημένη εν ΡΗΤΙΝΙ (0930) υπέστη 5.30΄ σήμερον αιφνιδίαν επίθεσιν. (χωρίον) εγκαταληφθέν ανεκατελήφθη μετ΄ ολίγας ώρας υπό δυνάμεων προστρεξάντων εκ Κατερίνης υπό τον Δ/τήν συγκροτήματος. 70 άνδρες Διλοχίας κομμουνισταί και Οθωμανοί παρεδόθησαν εις συμμορίαν. Απώλειαι εχθρού 8 νεκροί και είς αιχμάλωτος. Απώλειαι ημετέρων 1 Λοχαγός Αμβράζης και 4 οπλίται νεκροί. Συνέχεια

Εκθεση εκκαθαριστικών επιχειρήσεων ΠΙΕΡΡΙΩΝ, Γ’ΣΣ/Α1/ΑΠ14478/7 Οκτ 1946

ΘΕΜΑ:Υποβολή Εκθέσεως                                     Γ΄ ΣΣ (Α1)
ΠΡΟΣ:Γεν. Επιτελείον Στρατού                              Αριθμ.Πρωτ.Α.Π.14478
ΚΟΙΝ: Α1                                                               ΒΣΤ 903 τη 7.Χ.46

Σχετική υπ’ αριθμ. Α.Π. 13814/30.9.46.

Υποβάλλεται συνημμένως λεπτομερής έκθεσις επί των εκκαθαριστικών επιχειρήσεως ΠΙΕΡΡΙΩΝ.

Ε.Δ.
Ο
ΕΠΙΤΕΛΑΡΧΗΣ
Ε.Κ. ΒΑΣΙΛΑΣ
ΣΥΝΤ/ΧΗΣ ΠΥΡ/ΚΟΥ
Ακριβές Αντίγραφον
Τ.Σ.Υ. Συνέχεια

Εκθεση εκκαθαριστικών επιχειρήσεων ΠΑΪΚΟΥ, Γ’ΣΣ/Α1/7 Οκτ 1946

Χάρται 1: 100.000
Γ΄ ΣΣ                                                         ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ-ΓΕΥΓΕΛΗ-ΕΔΕΣΣΑ-ΚΑΦΑΛΑΡ

ΕΚΘΕΣΙΣ

Επί των εκκαθαριστικών επιχειρήσεων ΠΑΪΚΟΥ

 1. Διετάχθησαν διά της υπ’ αρθμ. Α.Π. 2312/28.ΙΧ.46 Διαταγής Χ Μεραρχίας κατόπιν συγκεντρωθεισών πληροφοριών ότι εις περιοχάς ΤΣΟΥΚΑ (Ο.390778) ΚΑΣΤΑΝΕΡΙ (Ο.442845) ΜΥΛΟΣ ΛΕΣΚΟΒΟΥ (Ο.395915) ευρίσκονται συμμορίται.

Σκοπός των επιχειρήσεων η εξόντωσις των συμμοριτών και η απαλλαγή των πληθυσμών των πέριξ χωρίων εκ της τρομοκρατίας. Συνέχεια

Περί ανάγκης δημιουργίας Τμημάτων Ασφαλείας, Γ’ΣΣ/Α2/ΑΠ13624/24 Σεπ 1946

ΘΕΜΑ: Περί ανάγκης προσκλήσεως                            Ακρως Επείγουσα
διά την δημιουργίαν Τμημάτων                                    ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ
ασφαλείας.

ΠΡΟΣ: Το ΓΕΣ                                                              Γ΄ ΣΣ (Α2)
ΚΟΙΝ:: Κ.Υπουργόν Δημοσίας Τάξεως                         ΑΡΙΘΜ. Α.Π. 13624
Α2/ΙΙΙ                                                                             ΒΣΤ 903 τη 24.ΙΧ.1946
1.Εις την περιοχήν του Σ. Στρατού διεξάγεται ένας αμείλικτος αγών προβαδίσματος μεταξύ των εκπροσώπων του Κράτους και των Κατευθυνόντων την συμμοριακήν και αναρχικήν κίνησιν.
2.Εάν επετεύχθη παρά τας αντιξόους συνθήκας (εκτεταμένα σύνορα-Ανθελληνικά μειονοτικά στοιχεία) η εν πολλοίς εξουδετέρωσις των αναρχικών προθέσεων, οφείλεται εις το ότι κατεβάλλετο προσπάθεια τα μέτρα ημών να προηγούνται κατά ένα ή δύο άλματα των αναρχικών εξορμήσεων προς νέαν έντασιν :

Ανακατανομή της Στρατιωτικής διατάξεως. Συνέχεια

Γ΄ ΣΩΜΑ ΣΤΡΑΤΟΥ

ΕΠΙΤΕΛ. ΓΡΑΦΕΙΟΝ Α1

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑΙ

Επιχειρήσεις επί ΚΕΡΔΥΛΙΟΥ

1.Εξετελέσθη υπό της Α.Δ.Χ.Κ.Μ. κατόπιν εγκρίσεως του Γ΄ Σ. Στρατού τη συνδρομή τμημάτων Πεζικού.

Αιτίαι: Αι συγκεντρωθείσαι πληροφορίαι ότι συμμορίαι δυνάμεως περίπου 100 συνεκεντρώθησαν εις την περιοχήν ΠΑΠΑΡΑΧΗ (Ρ.490533) ΒΑΤΡΑΛΙ (Ρ.512540) ΑΝΑΘΕΜΑ (Ρ.500558) ΓΙΑΝΝΙΤΣΙ (Ρ.470565) ΦΟΥΝΤΕΣ (Ρ.463543) οπόθεν εξώρμουν διά επιχειρήσεις. Συνέχεια