Επιχείρηση ΚΟΥΛΑ, Εκθεση Γ’ ΣΣ/Α1/ΑΠ26573/26-9-1948


Υπερεπείγουσα – Απόρρητος

Γ΄ΣΣ Α1

Αριθ. Α.Π. 26573

ΠΡΟΣ: ΓΕΣ Α1

ΚΟΙΝ: Αμερ. Αποστολή παρά τω ΓΕΣ
Βρετ. Αποστολή παρά τω ΓΕΣ A1

Θέμα: Εκθεσις Επιχειρήσεως «ΚΟΥΛΑ»

ΣΤ 903 τη 26-9-48
Εκθεσις επιχειρήσεως «ΚΟΥΛΑ»
Περιοχής Β. ΠΑΠΑΔΕΣ
1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
(α) Κατόπιν διαταγής του ΓΕΣ το ΣΣ διέταξε την VII Μεραρχίαν όπως προπαρασκευάση, εντός του 1ου πενθημέρου του μηνός Σεπτεμβρίου, επιθετικήν ενέργειαν κατά των Βορ. ΠΑΠΑΔΩΝ συμμοριακών Συγκροτημάτων.
β) Η δύναμις των συμμοριτών εις την περιοχήν ταύτην ανήρχετο εις 1900 περίπου εξ ων 500 περίπου ανήκον εις μη μαχίμους σχηματισμούς. Συνέχεια

Πρακτικό Συσκέψεως, Γ’ΣΣ/6 Μαρ 1948


Σύσκεψις εις το Γ. Σώμα Στρατού την 6ην Μαρτίου 1948

Παρόντες: Aντιστράτηγος ΓΙΑΝΤΖΗΣ Αρχηγός του ΓΕΣ
-»- ΒΑΝ ΦΛΗΤ
Υποστράτηγος ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ Δ/της Γ.Σ.Σ
Ταξίαρχος ΣΤΗΛ
Επιτελείς ΒΑΝ ΦΛΗΤ -»- ΓΕΣ
-»- Γ.Σ.Σ
Δ/τής Γ΄ ΣΣ: Aνέφερεν τα σχετικά της ζώνης του Γ.Σ.Στρατού την διάταξιν των δυνάμεων του Γ΄ΣΣ και την διάταξιν των δυνάμεων των συμμ. εις την περιοχήν του. Δύναμις συμμοριτών 6500 (ΟΛΥΜΠΟΣ – ΠΙΕΡΡΙΑ 2300, ΒΕΡΜΙΟΝ-Κ/ΤΣΑΛΑΝ-ΠΑΪΚΟΝ 2000, ΚΡΟΥΣΣΙΑ-ΜΠΕΛΕΣ-ΝΙΓΡΙΤΑ- ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ 1300). Διαθέτουν 16 πυροβόλα ων μόνον 4 εξεδηλώθησαν (2 εις ΜΠΕΛΕΣ και 2 εις ΒΕΡΜΙΟΝ). Ορμητήρια έχουν τα ορεινά συγκροτήματα του ΜΠΕΛΕΣ και της ΤΖΕΝΑΣ, ΚΑΪΜΑΚΤΣΑΛΑΝ, εκ των οποίων εφοδιάζονται αι δύο βασικαί κορυφογραμμαί. 1) Κ/Τ – ΒΕΡΜΙΟΝ – ΠΙΕΡΡΙΑ – ΟΛΥΜΠΟΣ 2) ΜΠΕΛΕΣ – ΚΡΟΥΣΣΙΑ – ΚΕΡΔΥΛΙΑ – ΧΟΛΟΜΩΝ. Αι προθέσεις του Γ.ΣΣ είναι να εκκαθαρίση πλήρως τα δύο ως άνω κορυφογραμμάς και εν συνεχεία να συνεχίση επιχειρήσεις επί της παραμεθορίου περιοχής προς κατάληψιν της εδραίωνον συγχρόνως με τμήματα τας εκκαθαρισθείσας ως άνω περιοχάς. Συνέχεια

Εκθεση εκκαθαριστικών επιχειρήσεων ΚΑΪΜΑΚΤΣΑΛΑΝ 11-12 Σεπ 1947, Γ’ ΣΣ/Α1/ΑΠ14923/13 Σεπ 1947


Γ΄ ΣΩΜΑ ΣΤΡΑΤΟΥ                                     Χάρται 1:100.000 ΕΔΕΣΣΗΣ

ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ ΓΡΑΦ. Α1

ΕΚΘΕΣΙΣ

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΪΜΑΚΤΣΑΛΑΝ

11-13 Σεπτεμβρίου

1)     Διετάχθησαν διά της υπ’ αριθ. Α.Π. 12092 Δ/γής Σ. Στρατού κατόπιν των δοθεισών πληροφοριών ότι εις την περιοχήν ΤΣΟΥΚΑ (Ο.020780) ΜΑΥΡΗ ΠΕΤΡΑ (Ο.030788) ΠΑΠΡΑ (Ο.030768) ΜΑΥΡΟ ΔΑΣΟΣ (Ο.000790) υπάρχουσι διάφοροι συμμορίαι με σκοπόν την τρομοκράτησιν των κατοίκων των πέριξ χωρίων. Συνέχεια

Εκθεση γεγονότων Νάουσας 18-8-1947, Γ’ ΣΣ/Α1


ΘΕΜΑ: Γεγονότα Ναούσης 18.8.47 ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ
Γ΄ ΣΣ/Α1
ΠΡΟΣ: Στρατιάν/Α1 ΑΡΙΘ. Α.Π. 39207
ΓΕΣ/Α1 Β.Σ.Τ. 903 28.8.47
ΚΟΙΝ: Α1 ΣΥΝ. Τω σχεδίω δύο
εκθέσεις τω εγγράφω
αντ. Εκθέσεως.
Υποβάλλεται αντίγραφον της υποβληθείσης εκθέσεως, νυκτερινής προσβολής υπό των συμμοριτών της Ναούσσης την 18.8.47.
Ε.Δ.
Ο
ΕΠΙΤΕΛΑΡΧΗΣ
ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΧΙΜ.
Συντρ/χης Μηχ/κού
Ι.Π./Δ.Π.
ακριβές αντίγραφον
Τ.Σ.Υ.
——————————————–
Ο.Π.
51η Ταξιαρχία/Α1/ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ
ΘΕΜΑ: Νυκτερινή επίθεσις συμμοριτών κατά Ναούσης 18.8.47
ΠΡΟΣ: Γ1 Γ΄ ΣΣ/Α1 Α.Π. 5/Ι/5
ΣΤΓ 914/Δ τη 22.8.47
1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ
Ι. ΕΧΘΡΟΥ:
α) Αι πληροφορίαι του εις ΝΑΟΥΣΑΝ 592 Τάγματος έφερεν ότι το συγκρότημα συμμοριτών ΒΕΡΜΙΟΥ συνολικής δυνάμεως 900 ανδρών εκινήθη πεζή εκ ΞΗΡΟΛΕΙΒΑΔΟΥ (Ο.1430) από 11 Αυγούστου τμηματικώς προς διαφόρους περιοχάς ΒΕΡΜΙΟΥ. Συνέχεια

Επικριτικό τηλεγράφημα προς διοικητή 7ης ΜΠΖ, Γ’ΣΣ/ΑΠ20052/5 Δεκ 1946


Γ΄ ΣΣ                                                                      Θεσσαλονίκη 5.ΧΙΙ.1946

Α                                                                                           ω. 19

Γραφείον πληροφοριών                                                   άκρως απόρρητος

αρ. απορρ. 20052                                                                    ραδιοτηλ.

κρυπτογρ.

επείγουσα

Υποστράτηγον διοικητήν VΙΙ Μεραρχίας

Καβάλλαν

Μόλις προ ολίγου μανθάνω εκ τηλεγρ. αναφοράς οικτρόν κατάντημα λόχου Κορύμβου ατιμάσαντος ένδοξα πατρίδος μας όπλα στοπ

φαινόμενον τόσης νοσηρότητος δεν εφανταζόμην ποτέ και είναι υπεύθυνοι έναντί μου διοικηταί στοπ λάβετε δρακόντεια μέτρα αποσόβησιν επεκτάσεως επικινδύνου αυτού συμπτώματος στοπ

επαναλαμβάνω οφείλετε συγκεντρώσετε τμήματα Συνόρων εις Μεγάλας Μονάδας οποίας κινείτε επιχειρήσεις σύστημα στατικόν εγκαταλειφθή στοπ

προσπαθήσατε δι΄ επιθέσεων επιτύχετε ανάκτησιν γοήτρου στοπ τηρείτε με ενήμερον στοπ 557 τάγμα 16 ώραν συνέχιζε αναχώρησίν του εκ Σερρών κατευθύνατε προορισμόν ανάλογον προς σχέδιόν σας.-

αντιστράτηγος Βεντήρης

Τηλεγράφημα σφαγές χ. Ξερόβρυσι Κιλκίς


Γ΄ΣΣ                                                                   Θεσσαλονίκη 2.ΧΙΙ.1946
Α                                                                         απόρρητος

πληροφορίαι                                                                επείγουσα
αρ. απορρ. 19918
Προς
την Χ μεραρχίαν

Ενταύθα.

Την 20.ΧΙ.46 έλαβον χώραν σφαγαί εις Ξερόβρυσι (5 μόλις χιλιόμετρα Β.Α Κιλκίς) 40 περίπου ψυχών. Όσον και αν εξηγείται το περιστατικόν εκ πνεύματος αντεκδικήσεων γενικής μορφής και επιχωρίων το πράγμα είναι τερατώδες και πρώτην φοράν σημειούνται τόσον απαίσιαι εκδηλώσεις.
Η φήμη είναι, ότι συνετελέσθη το κακόν από δεξιούς αναρχικούς. Ποίος τους διέταξε; ποίοι είναι αυτοί; ποίος είτε εμμέσως είτε αμέσως τους ώθησε προς την κακούργον αυτήν πράξιν; Και πως δεν επρόλαβεν η 37 ταξιαρχία από τόσον εγγύς;
Διατάξατε αμέσως ανακρίσεις και αναφέρατε.

Κοινοποίησις                                                            αντιστράτηγος Βεντήρης

ΓΕΣ (διεύθ. πληροφ.) υ.τ.α

Α.Δ.Χ.Κ.Μ

37 ταξιαρχία

Πυρπόληση χ. Βάθη Κιλκίς, Γ’ΣΣ/ΑΠ19917/2 Δεκ 1946


Γ΄ ΣΣ                                                                        Θεσσαλονίκη 2.ΧΙΙ.1946
Α΄                                                                                          απόρρητος
πληροφορίαι                                                                            επείγουσα
αρ. απορρ. 19917
Προς
την Α.Δ.Χ.Κ.Μ
Ενταύθα

Την 21.ΧΙ.46 επυρπολήθη το χωρίον Βάθη (20 χιλιόμετρα Β. Α Κιλκίς) παρ’ αναρχικών συμμοριών. Και όμως εις την Βάθην ως επίκεντρον και Αναβρυτόν είναι 2 λόχοι Κυνηγών και όχι πολύ μακράν η 37 ταξιαρχία.
Προβήτε παρακαλώ εις ενέργειαν ανακρίσεων και αναφέρατε.

αντιστράτηγος Βεντήρης

Κοινοποίησις

ΓΕΣ (διεύθ. πληροφοριών) υ.τ.α

Χ Μεραρχία

37 ταξιαρχία

Τηλεγράφημα προς 10η ΜΠΖ, Γ’ΣΣ/ΑΠ19919/2 Δεκ 1946


Γ΄ ΣΣ                                                                      Θεσσαλονίκη 2.ΧΙΙ.1946
Α΄                                                                                 απόρρητος
πληροφορίαι                                                                   επείγουσα

αρ. απορρ. 19919
Προς
την Χ μεραρχίαν
Ενταύθα

Από βαθείας νυκτός 26.ΧΙ.1946 ο 8ος Λόχος Κυνηγών υπολ. Κωνσταντινίδη υπέστη επίθεσιν παρά αναρχικών συμμοριών. Μόλις από 9 ώ. έλαβε γνώσιν το Γ΄ΣΣ και με αναφοράν του επιτελάρχου 36 αντισυνταγματάρχου Παπαπαναγιώτου ότι ο εν Μανδάλω λόχος χωροφυλακής υπέστη επίθεσιν παρά 100 περίπου συμμοριτών και ότι επί τόπου έχει σπεύση ο διοικητής χωροφυλακής Γιαννιτσών μετά χωροφυλάκων και λόχου. Βραδύτερον ήρχισαν ανήσυχοι αναφοραί ότι τα σταλέντα τμήματα δεν ήσαν λόχος και χωροφυλακή αλλά μικρόν τμήμα χωροφυλακής και διμοιρία καθηλωθέντα εις Λάκκαν παρ΄ άλλων ενεδρευόντων και ότι οι συμμορίται ήσαν εκατοντάδες, οπότε ήρχισε το Γ΄ΣΣ εις αναζήτησιν και αποστολήν επικουριών εκ 3 διαφόρων σημείων και αι οποίαι έφθασαν αργά και το κακόν είχεν συντελεσθή εις όλην του την έκτασιν.

Διατάξατε αμέσως ανακρίσεις και αναφέρατε.

αντιστράτηγος Βεντήρης

Κοινοποίησις

ΓΕΣ (υ.τ.α) διεύθ. πληροφ.

Α.Δ.Χ.Κ.Μ.

Εκθεση επι των γεγονότων του Σκρα την 13-10-1946, Γ’ΣΣ/Α1/ΑΠ19350/18 Νοε 1946


ΘΕΜΑ: Έκθεσις επί των γεγονότων του Σκρά                          ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ
Γ΄ ΣΣ (Α1)

ΠΡΟΣ: ΓΕΣ/Α2                                                           Αριθ.Α.Π.19350
ΚΟΙΝ: Α1 – Α2                                                          Β.Σ.Τ. 903 τη 28.ΧΙ.46

ΕΚΘΕΣΙΣ

Επί των γεγονότων των λαβόντων χώραν κατά την επίθεσιν της 13 Οκτωβρίου εναντίον του εν Σκρά εγκατεστημένου Λόχου.

Εις Σκρά είναι εγκατεστημένος είς Λόχος του 564 Τάγματος, ούτινος μια διμοιρία έχει αποσπασθή εις υπ’ αριθ. 85 φυλάκιον.

Ο Λόχος είναι εγκατεστημένος εις συγκρότημα ολίγων οικιών, έχει οργανώσει εν σημείον στηρίγματος με χαρακώματα, συρματόπλεγμα θέσεις βολής αυτομάτων όπλων περί τας εγκαταστάσεις αυτού. Η όλη οργάνωσις δεν περιλαμβάνει παρά μιαν περιωρισμένην εδαφικήν έκτασιν καθόσον αι θέσεις μάχης δεν απέχουσι από των εγκαταστάσεών του παρά 30-60 μέτρα.
Η ασφάλεια του Λόχου ήτο μόνον εγγύς των εγκαταστάσεών του εις τας θέσεις μάχης του σημείου στηρίγματος. Δεν είχε έξω του οργανωμένου εδάφους άλλην ασφάλειαν.
Η συνολική δύναμις του Λόχου η ευρισκομένη εν Σκρά ήτο 50 περίπου άνδρες με Δ/τήν του Λόχου τον Λοχαγόν Ταβουλάρην. Η μάχη διεξήχθη υπό την Δ/σιν του Ταγ/ρχου Πάστρα Δ/τού του 564 Τάγματος, όστις τυχαίως ευρέθη εκεί δι΄ επιθεώρησιν και διανυκτέρευσιν. Συνέχεια

Απομάκρυνση φυλακισμένων απο Θεσσαλονίκη, Γ’ΣΣ/ΑΠ18066/17 Νοε 1946


Γ΄ ΣΣ                                                                      Θεσσαλονίκη 17. ΧΙ.1946

Α                                                                             Ραδιοτηλεγραφικώς

Επιχειρήσεις                                                                Κρυπτογραφικώς

αρ. απορ. 18066                                                                      επείγον

Γενικόν επιτελείον

(Α΄ Υπαρχηγού)

Αθήνας

Επαναλαμβάνω διά πολλοστήν φοράν παράκλησίν μου όπως με κάθε τρόπον και ταχέως απομακρυνθούν εκ Θεσσαλονίκης 1200 εγκάθειρκτοι εγκληματίαι, αναρχικοί, κομμουνισταί, Νοφικοί, Οχρανίται ΣΤΟΠ

εις ενδεχόμενον ταραχών εύκολον μαντεύσωμεν κινδύνους ΣΤΟΠ

να ληφθή υπ’ όψει ότι περιοχή Θεσσαλονίκης διαθέτει γενικήν εφεδρείαν Γ΄ΣΣ μόνον 4 τάγματα ΣΤΟΠ

ουδεμίαν εισέτι έλαβον απάντησιν από 5 εβδομάδων εκκρεμούσαν υπόθεσιν ανθυπολ. Μανάβη στρατοδικείου Γιαννιτσών ΣΤΟΠ.

αντιστράτηγος Βεντήρης


Γ΄ΣΣ                                                                     Θεσσαλονίκη 17. ΧΙ.46

Α                                                                        Ραδιοτηλεγραφικώς

Επιχειρήσεις                                                         Κρυπτογραφικώς

αρ. απορρ. 18063                                                 Λίαν επείγον

Συνταγματάρχην Ασημακόπουλον

διοικητήν VΙΙ Μεραρχίας

Επί σημερινή 1478 τηλεγραφική αναφορά ΣΤΟΠ δεν δύναμαι εκ Θεσσαλονίκης εκτιμήσω κινδύνους Αλεξανδρουπόλεως υπό συμμοριών ΣΤΟΠ ας μη διαφεύγει όμως ουδενός ότι πόλις έχει στιγμήν ταύτην μεγάλην πολιτικήν σημασίαν δι’ Ελλάδα και όχι μόνον να μη υποστή έστω προσωρινάς ζημίας αλλά κάθε κίνδυνος οφείλει να απομακρυνθή ΣΤΟΠ τομεύς Σκρά και αφ΄ ετέρου τρίγωνον Δοϊράνης-τριεθνές μου απορροφούν στατικήν άμυναν από αύριον 2 νέα Τάγματα ΣΤΟΠ. Νομίζω ότι έχετε 3 ακέραια σχεδόν Τάγματα Ξάνθην Κομοτινήν Αλεξανδρούπολιν αφ΄ ετέρου έκαστον Κέντρον Βασικής δύναται καταρτίση ανά 1 Διλοχίαν και δύνασθε καταρτίσητε ακόμη 1 Διλοχίαν εκ των εφεδρικών Λόχων Νευροκοπίου και Παρανεστίου ΣΤΟΠ. Εάν καταρτισθούν 2λοχίαι Κέντρων θα χρησιμοποιηθούν μόνον κατόπιν διαταγής μου ΣΤΟΠ Βρεττανός υποστράτηγος Ρώλλινς εις συνεργασίαν αντιστρατήγων 19 Οκτωβρίου κατέστησεν υπευθύνους διά χρησιμοποίησιν οιουδήποτε βρεττανικού υλικού έστω και ζεύγους αρβυλών πάντως ανέφερα αμέσως αίτησίν σας χορηγήσεως οπλισμού Γενικόν Επιτελείον.

αντιστράτηγος Βεντήρης


Γ΄ ΣΣ                                                                      Θεσσαλονίκη 17.ΧΙ.46

Α                                                                          Κρυπτογραφικώς

Επιχειρήσεις                                                           λίαν επείγον

αρ. απορρ. 18065

αντισυνταγματάρχας διοικητάς Κέντρων Βασ. Εκπαιδεύσεως

Δράμαν

Αλεξανδρούπολιν

Ενδέχονται απρόοπτα και δεν αποκλείονται κίνδυνοι προσβολής συμμοριών κατά σπουδαίων γεωγραφικών σημείων όπως Αλεξανδρούπολις διά οποίαν υπάρχουσι αστάθμητοι πληροφορίαι ΣΤΟΠ. Διά σημερινής 18063 διαταγής μου VΙΙ Μεραρχίαν παραγγέλω, όπως αμφότερα Κέντρα οργανώσουν ανά μιαν 2λοχίαν και περισσότερον ετοίμους ως επικουρίαν αλλά κινητοποίησίς των μόνον κατόπιν εγκρίσεως αντιστρατήγου Γ΄ Σώματος ΣΤΟΠ αναφέρατε

αντιστράτηγος Βεντήρης


Επιχειρήσεις Πιερίων – Ολύμπου, Γ’ ΣΣ/Α1/9 Νοε 1946


Θέμα: Επιχειρήσεις Πιερίων – Ολύμπου                   ΑΚΡΩΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ

Διοικητήν ΧΙ Μεραρχίας                                         Προσωπική

Εδακτυλογραφήθη

παρά του Λοχαγού

Κοιν.   Β΄ Σ.Στρατού                                                  ΣΟΥΤΣΑ Παν.

Γ.Ε.Στρατού                                                    Γ΄ ΣΣ (Α1)

(Α/1) 17351

ΒΣΤ 903 τη 9 Νοεμβρίου 1946

  1. Το ΓΕΣ επί τω σκοπώ όπως προ της επελεύσεως του χειμώνος εκκαθαρισθή η Περιοχή Ολύμπου Πιερίων, διά της υπ’ αριθ. Α.Π. 486145 διαταγής του διατάσσει την εκτέλεσιν συνδεδιασμένων επιχειρήσεων υπό δυνάμεων των Β΄ και Γ΄ Σωμάτων Στρατού. Αύται δέον ν’ αρχίσωσι το βραδύτερον την 15ην Ν/βρίου.
  2. Διά των επιχειρήσεων τούτων θα επιδιωχθή :

(α)   Η πλήρης εξόντωσις των συμμοριών των δρωσών εις τας υπό εκκαθάρισιν περιοχάς δι’ αποκοπής πάσης διαφυγής αυτών.

(β)   Η καταστροφή παντός μέσου υλικής ζωής των συμμοριών. (Ανακάλυψις αποθηκών εφοδιών, Καλύβαι διαχειμάνσεως κ.λ.π.)

(γ)   Η μόνιμος παραμονή τμημάτων στρατού εις τας Κωμοπόλεις της εκκαθαρισθησομένης περιοχής προς απόκτησιν εμπιστοσύνης των νομοταγών πολιτών προς το Κράτος και επάνοδον αυτών εις τας εστίας των. Συνέχεια


Γ΄ ΣΩΜΑ ΣΤΡΑΤΟΥ

ΕΠΙΤΕΛ. ΓΡΑΦΕΙΟΝ Α1

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑΙ

Επιχειρήσεις επί ΚΕΡΔΥΛΙΟΥ

1.Εξετελέσθη υπό της Α.Δ.Χ.Κ.Μ. κατόπιν εγκρίσεως του Γ΄ Σ. Στρατού τη συνδρομή τμημάτων Πεζικού.

Αιτίαι: Αι συγκεντρωθείσαι πληροφορίαι ότι συμμορίαι δυνάμεως περίπου 100 συνεκεντρώθησαν εις την περιοχήν ΠΑΠΑΡΑΧΗ (Ρ.490533) ΒΑΤΡΑΛΙ (Ρ.512540) ΑΝΑΘΕΜΑ (Ρ.500558) ΓΙΑΝΝΙΤΣΙ (Ρ.470565) ΦΟΥΝΤΕΣ (Ρ.463543) οπόθεν εξώρμουν διά επιχειρήσεις. Συνέχεια


ΘΕΜΑ: Επιχειρήσεις Πιερίων                                  Απόρρητος – Προσωπική

ΠΡΟΣ: ΧIην Μεραρχίαν                                     Εδακτυλογραφήθη παρά του                                                                                               Λοχαγού ΣΟΥΤΣΑ

ΚΟΙΝ: Α.Δ.Χ.Κ.Μ.                                                    Γ΄ Σ. Στρατού (Α1)

Γ.Ε.Στρατού                                                                  Αριθ. Απορρ. 12686

Α2-2                                                               ΒΣΤ 17.ΙΧ.1946

1.Πληροφορίαι φέρουσι ενισχυθείσας εσχάτως τας συμμορίας Πιερίων διά στρατολογίας και αφίξεως ενισχύσεων εκ περιοχής Β΄ Σ.Στρατού.

Αι πληροφορίαι φέρουσι δύο ομάδας δυνάμεως 100 ανδρών εκάστη.

α)    Μίαν εις περιοχήν Παπά Χωράφια – Καταφύγι.

β)    Μίαν εις περιοχήν Τσούμες (Β. Ελαφίνας).

2.Η Μεραρχία θα οργανώση μίαν Επιχείρησιν εις τα Πιέρια προς εξόντωσιν των συμμοριτών τούτων. Η Μεραρχία να επιζητήση να πιέση τας συμμορίας κατά τοιούτον τρόπον ώστε να ρίψη αυτάς εις τον μεταξύ Αλιάκμονος και κυρίας Κορυφογραμμής Πιερίων χώρον όπου να τας εξοντώση. Συνέχεια

Εκθεση εκκαθαριστικών επιχειρήσεων Ν. Εβρου, Γ’ ΣΣ/ΑΠ12781/11 Σεπ 1946


Γ΄ ΣΩΜΑ ΣΤΡΑΤΟΥ

Επιτελείον

Γραφείον Α1

ΕΚΘΕΣΙΣ

Εκκαθαριστικών Επιχειρήσεων Νομού ΄Εβρου

1)     Διά της υπ’ αριθμ. Α.Π. 9816/11.VIII.46 Διαταγής Γ΄ Σ. Στρατού διετάχθη η ενέργεια εκκαθαριστικών επιχειρήσεων εις περιοχήν ΓΚΕΛΕΜΠΕΚ κατόπιν αιτήσεως της VII Μεραρχίας.

Αιτία Αι δοθείσαι πληροφορίαι εις 25ην Ταξιαρχίαν (αίτινες εθεωρήθησαν ακριβείς) ότι εις την περιοχήν του Νομού ΕΒΡΟΥ συνεκροτείτο το ΕΛΑΣ εκ στρατολογίας οπαδών του διά την κατάλυσιν των Νομίμων Αρχών του Κράτους και γενικώς την ματαίωσιν του Δημοψηφίσματος. Συνέχεια

Δελτίο Πληροφοριών Γ’ΣΣ/Α2/ΑΠ9447/13 Αυγ 1946


Θέμα : Δράσις Αναρχικών                                          ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ

ΠΡΟΣ : VII, X, XI Mεραρχίας                                               Γ΄ ΣΣ/Α2/ΙΙΙ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΙΣ                                                      Αριθ. Α.Π. 9447

-ΓΕΣ (Α2)                                                                  ΒΣΤ 903 τη 13-8-46

ΔΕΛΤΙΟΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

-Και διά νεωτέρων πληροφοριών επιβεβαιούται η καταγραφή των καταφυγόντων εις Γιουγκοσλαυΐαν Ελλήνων Σλαβοφώνων. Καταγράφονται υποχρεωτικώς οι δυνάμενοι να φέρουν όπλα.

-Ομοίως επιβεβαιούται η πληροφορία ότι εις Μοναστήριον αφίχθησαν εκ του Στρατοπέδου «Μπούλκες» της Βοϊβοδίνας ελασίται αγνώστου αριθμού, προφανώς διά να ενταχθούν εις τας καταρτιζομένας και εξοπλιζομένας συμμορίας.

-Από το δεύτερον 15νθήμερον του Ιουλίου κινούνται καθοδηγηταί του Τάγματος Γκότση προς εξακρίβωσιν της δυνάμεως του οπλισμού κλπ των ημετέρων φυλακίων ως και της εν γένει στρατιωτικής δυνάμεως Φλωρίνης. Συνέχεια

Επικριτική επιστολή Βεντήρη, Γ’ ΣΣ/ΑΠ9729/8 Αυγ 1946


Γ΄ ΣΩΜΑ ΣΤΡΑΤΟΥ                                            Θεσσαλονίκη 8.VΙΙΙ.46

Α

επιχειρήσεις

αρ. απορρ. 9729

Προς

τους μεράρχους, ταξιάρχους, διοικητάς ταγμάτων

Το τάγμα Ναούσης 31 ταξιαρχίας διετήρει προς ασφάλειαν δυτικά και 1 1/2 χιλιομ. από των επισταθμειών εις μιαν έξαρσιν φυλάκιον εκ 1 διμοιρίας, 23 ανδρών υπό Ανθ/στών.

Η διμοιρία την 23 ω. 7.VΙΙΙ, υπέστη αιφνιδιασμόν. Ήνοιξε πυρ αλλά πολύ αργά και οι αναρχικοί αφήρπασαν 8 άνδρας!!! Αν δεν υπάρχει άλλο τι ύποπτον.

Σειρά εγκληματ. λαθών υπάρχει εις το περιστατικόν από την ιεραρχίαν του τάγματος. Προς εξακρίβωσιν όλα αυτά αι ευθήναι θα καταμερισθούν και φαίνεται ότι μερικοί βαθμοφόροι έκλεισαν την σταδιοδρομίαν των. Συνέχεια

Ναυτικές περιπολίες, Γ’ ΣΣ/ΑΠ9237/2 Αυγ 1946


ΘΕΜΑ: Εξοπλισμός Καϊκιών                                                ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ

Γ΄ ΣΣ (Επιχειρήσεις)

ΠΡΟΣ: ΓΕΣ (Α1)                                                                ΑΡΙΘ. Α.Π. 9237/1377

ΚΟΙΝ:   Ναυτικήν Δ/σιν Βορ.Αιγαίου                                  ΒΣΤ 903 τη 2-VIII-1946

E.K.Φ

Υπάρχουν βάσιμοι πληροφορίαι ότι μεταξύ Χαλκιδικής και Ολύμπου ή εκβολών Λουδία-Αλιάκμονος γίνεται διά πλοιαρίων κίνησις συμμοριτών, κίνησις προσωπικού δι’ ενίσχυσιν των συμμοριών, κίνησις οπλισμού, πυρ/κών και τροφίμων προοριζομένων διά τας συμμορίας.

Η ενταύθα Ναυτική Δ/σις Βορ. Αιγαίου δεν διαθέτει διά περιπολίας παρά έν μικρόν σκάφος, το οποίον μάλιστα δεν δύναται να κινηθή παρά μόνον κατά μήκος του υπάρχοντος διαύλου διά τον φόβον ναρκών, καθ’ όσον είναι σκάφος μεταλλικόν. Συνέχεια

Παρατηρήσεις επί επιχειρήσεως Ποντοκερασιάς, Γ’ΣΣ/ΑΠ7668/6 Ιουλ 1946


ΒΣΤ 903 6.VII.1946

Επείγουσα

Απόρρητος

Γ΄ ΣΩΜΑ ΣΤΡΑΤΟΥ

Α

Επιχειρήσεις

αρ. απορρ. 7668

Προς

τους μεράρχους, ταξιάρχους, διοικητάς συνταγμάτων και ταγμάτων

Αρξαμένη το λυκαυγές 5.VII.46 επίθεσις αναρχικού αποσπάσματος μετ’ επικουρίας επιχωρίων εναντίον του λόχου Ποντοκερασιάς ετερματίσθη εντός μικρού χρονικού διαστήματος με μεγάλας ζημίας διά τον λόχον και το γόητρον της μονάδος του, υπέστη σοβαρωτάτην μείωσιν με γενικωτέραν αντανάκλασιν

Και ο απολογισμός και διευκρίνισις θα προέλθουν από ανακρίσεις. Όμως, έχω υπ’ όψει 3 διαδοχικάς αναφοράς του Μεράρχου Παπαγεωργίου σπεύσαντος εις Κιλκίς, και προκύπτει: Συνέχεια

Δελτίο Πληροφοριών, Γ’ΣΣ/ΔΙΠΛΗ/ΑΠ7641/5 Ιουλ 1946


Γ΄ ΣΣ
Δ/σις Πληροφοριών
Αριθ. Α.Π. 7641
Προς: ΓΕΣ Δ/σιν Πληροφοριών

Σήμερον πρωίαν 31 Ταξ/χία διά ολοκλήρου δυνάμεως αυτής ήρξατο εκκαθαριστικών ενεργειών διά επτά (7) αποσπασμάτων Βέρμιον και Ασβεστοχώριον, υπό Δ/σιν επί τόπου Δ/τού ΧΙ Μεραρχίας διαρκείας περίπου τριών ημερών.

Σήμερον λυκαυγές λόχος Ποντοκερασιές ανατολικώς Κιλκίς προσεβλήθη υπό πολυαρίθμων ανταρτών – διά όλμων, αυτομάτων – με επικουρίαν περιοίκων.

Συνεκέντρωσα τρεις λόχους και μια (1) Μηχανοκίνητον εκ Σερρών και Θεσσαλονίκης ετοίμους δι’ εξέλιξιν. Συνέχεια

Επιχειρήσεις ΒΕΡΜΙΟ-ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙ, Γ’ΣΣ/ΔΙΠΛΗ/ΑΠ7641/5 Ιουλ 1946


Γ΄ ΣΣ

Δ/σις Πληροφοριών

Αριθ. Α.Π. 7641

Προς

ΓΕΣ Δ/σιν Πληροφοριών

Σήμερον πρωίαν 31 Ταξ/χία διά ολοκλήρυ δυνάμεως αυτής ήρξατο εκκαθαριστικών ενεργειών διά επτά (7) αποσπασμάτων Βέρμιον και Ασβεστοχώριον, υπό Δ/σιν επί τόπου Δ/τού ΧΙ Μεραρχίας διαρκείας περίπου τριών ημερών.

Σήμερον λυκαυγές λόχος Ποντοκερασιές ανατολικώς Κιλκίς προσεβλήθη υπό πολυαρίθμων ανταρτών – διά όλμων, αυτομάτων – με επικουρίαν περιοίκων.

Συνεκέντρωσα τρεις λόχους και μια (1) Μηχανοκίνητον εκ Σερρών και Θεσσαλονίκης ετοίμους δι’ εξέλιξιν.

Λοχαγός ετραυματίσθη και η έκτασις ζημιών λόχου μεγάλη. Θα αναφέρωμεν πάντως εντός ολίγου ακριβή απολογισμόν.

Ταξίαρχος 37ης Ταξ/χίας απέστειλε από 11ης ώρας Τηλεγράφημα Ποντοκερασιάν ήτις ήρχισεν συλλήψεις.

Κατοπτεύσεις αεροπλάνων 12-13 ώραν 170 μ. άνωθεν Ποντοκερασιάς εσημείωσαν απλώς εντυπώσεις εις Λαχανάν από 12ης ώρας και εφεξής.

5 Ιουλίου

Βεντήρης