Εκθεση δραστηριότητας Γ’ΣΣ Οκτ-Δεκ 1949, Γ’ΣΣ/Α1/3 Ιαν 1950

Θέμα : Έκθεσις δραστηριότητος                     Κατεπείγουσα-Απόρρητος
Σώματος Στρατού                                                              Γ΄ΣΣ/Α1

ΠΡΟΣ:        Γ.Ε. Στρατού/Α1                                     ΑΡΙΘ. Α.Π. 50
ΚΟΙΝ :Α1                                                                         Β.Σ.Τ. 903 τη 3.1.50

Έκθεσις
Επί των ενεργειών του Σ. Στρατού
από  Οκτωβρίου μέχρι Δ/βρίου 1949

 

Κατάστασις εις την περιοχήν του ΣΣ την 1ην Οκτωβρίου

Αρχομένου του μηνός Οκτωβρίου μετά την είσοδον της ΙΙ Μεραρχίας και της 72 Ταξ/χίας η γενική κατάστασις εις την ζώνην ευθύνης του ΣΣ παρουσιάζετο ως κάτωθι:

(α)   Φίλιαι δυνάμεις
ι.         Διάταξις
Αι διατιθέμεναι υπό του ΣΣ δυνάμεις ήσαν αι κάτωθι:
2 Μεραρχίαι Στρατού ( ΙΙ, VII)
Μία Ανεξάρτητος Ταξιαρχία (72)
Επί πλέον των ανωτέρω:
35  Ε.Τ. Πεζικού και Εθνοφρουράς.
Εκ των δυνάμεων τούτων δύο Ταξ/χίαι μία εξ  εκάστης Μεραρχίας ήσαν εφεδρείαι της Διοικήσεως. Εξ αυτών μία  (3η Ορεινή Ταξ/χία) είχεν διατεθή προσωρινώς δι’ εκκαθάρισιν της Χαλκιδικής. Η κατανομή και λεπτομερής διάταξις των δυνάμεων τούτων εμφαίνεται εις το συνημμένον σχεδιάγραμμα. Συνέχεια

Έκθεση επί προσβολής ΣΣ ΟΓΚΡΑΝΤΙΝΑΣ (19/6/1949), Γ’ΣΣ/Α1/ΑΠ8697/1 Ιουλ 1949

Θέμα: Έκθεσις επί προσβολής                                       Υπερεπείγουσα – Απόρρητος
ΣΣ ΟΓΚΡΑΝΤΙΝΑΣ.                                                         Γ΄ΣΣ/ Α1
ΠΡΟΣ: ΓΕΣ /ΑΙ.                                                               Αριθ. Α.Π. 8697/1027
ΚΟΙΝ: Α1 – Α2.                                                                 ΒΣΤ 903 τη 1 – 7 – 49

Έκθεσις
Προσβολής Σ. Στηρίγματος
ΟΓΚΡΑΝΤΙΝΑΣ την 19. 6. 49

 1. Γενική κατάστασις προ της ενεργείας
  α) Εχθρός
  Αι εις την περιοχήν ΜΠΕΛΛΕΣ Κ/Σ δυνάμεις ήσαν κατατετμημέναι ως εξής:
  ι) Μεταξύ ΡΟΥΠΕΣΚΟ – ΙΣΤΙΜΠΕΗ η 132 Ταξ/χία δυνάμεως περίπου 600 μεθ’ ενός ή δύο ορειβατικών Πυρ/λών, 2 α/αρματικών πυρ/λων και όλμων.
  ιι) Εις Δυτικόν ΜΠΕΛΛΕΣ η 20 Ταξ/χία μετά του Επιτελείου της VI Κ/Σ Μεραρχίας και διάφοροι σχηματισμοί δυνάμεως 500 περίπου μεθ’ ενός ή δύο Πυρ/λων ορειβατικών, 2 α/αρματικών πυρ/λων και όλμων. Συνέχεια

Εκθεση επιχειρήσεως ΜΕΤΑΞΑΔΩΝ-ΜΠΟΥΚΑΤΕ ΝΤΑΓ, Γ’ΣΣ/Α1/27 Ιουν 1949

ΘΕΜΑ: Έκθεσις Επιχειρήσεως                                               ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ – ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ
ΜΕΤΑΞΑΔΩΝ – ΜΠΟΥΚΑΤΕ                                                  Γ΄ΣΣ Α1
ΠΡΟΣ: ΓΕΣ /ΑΙ                                                                                ΑΡΙΘ: Α.Π. 7673/
ΚΟΙΝ: Α1                                                                                            ΒΣΤ 903 τη 27/6/1949

Υποβάλλεται εν αντιγράφω Έκθεσις VΙΙ Μεραρχίας Επιχειρήσεων ΜΕΤΑΞΑΔΩΝ – ΜΠΟΥΚΑΤΕ – ΝΤΑΓ από 15 – 25/5/49.
ΧΑΤΖΗΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΒΑΣΙΛ.
Συν/ρχης – ΑΚΑ΄
Μ. Β.
Ακριβές Αντίγραφον

Τ.Σ.Υ. Συνέχεια

Αντιμετώπιση κομμουνιστικής προπαγάνδας, Γ’ΣΣ/Α2/29 Μαϊ 1949

ΘΕΜΑ:ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑ Ο.Π ΕΙΡΗΝΕΥΣΕΩΣ
ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ
ΠΡΟΣ: ΧΙ, VΙΙ ΜΕΡΑΡΧΙΑ                                                             Γ΄ ΣΣ Α2/ΙΙΙ-Υ.Δ.Ε.Ζ
31 ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ                                                                                    Αριθ.Φ.1771/ΙΙ/Ι
Σ.Δ.Κ.Μ. Αρ.Τηλ. 81-007 42-10
Δ.Ε.ΣΕΡΡΩΝ
Σ.Δ.ΘΡΑΚΗΣ
ΚΟΙΝ: ΓΕΣ Δ/σιν Τύπου                                                                 ΒΣΤ 908 29.5.1949
ΓΕΣ / Α1
Α2/ΙΙΙ (Υ.Δ.Π.Ε)

Σχ. 225206/Φ. 4009/Ι/ΑΙ/10.5.1949
203030/Φ. 98903/Δ/ας Τύπου/10.5.49/Δ/γαί ΓΕΣ τρατού
1. Κατ’ αυτάς εις τον τύπον και από ραδιοφώνου ανακοινούνται επανειλημμένως πληροφορίαι και απόψεις επί κομμουνιστικών δήθεν συμφιλιωτικών και ειρηνευτικών προτάσεων. Τας πληροφορίας ταύτας φροντίζουν να διασπείρουν οι ίδιοι ΚΣ, με την διακρίνουσαν αυτούς διαστρεβλωτικήν προπαγανδιστικήν ικανότητα.
2. Είναι προφανές ότι η όλη προσπάθεια των ΚΣ, αποβλέπει εις τον κλονισμόν του ηθικού του Ελλην. Λαού, ως και την διάβρωσιν του επιθετικού πνεύματος του Στρατού.
3. Είναι επίσης γνωστόν ότι ο Κ.Σ. υπό οιανδήποτε μορφήν και αν εμφανίζεται δεν πρόκειτε να παύση το ανατρεπτικόν και προδοτικόν έργον του αν δεν εξουδετερωθή πλήρως και αν δεν υποταγή εις τας νομίμους αρχάς του Κράτους άνωδρων. Συνέχεια

Συμμοριτισμός πόλεων, Γ’ΣΣ/Α1/9 Μαι 1949

ΘΕΜΑ:Συμμοριτισμός πόλεων –                                ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ
Μετόπισθεν                                                                Α. ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ
ΠΡΟΣ: Α΄-Β΄-Γ΄ΣΣ                                                     Γ΄ ΣΣ/Α1
ΑΣΔΑΝ – ΑΣΔΠ                                                         Αριθ. Πρωτ.245111
ΒΣΤ 902/9-5-49
ΚΟΙΝ: Α1, Α2 ΓΕΣ –
ΒΣΑ – ΣΟΗΠΕ
Α.Α. Αντ 8

 1. Εις επανειλημμένας μου διαταγάς καθωρίσθη σαφώς ο επιδιωχθησόμενος σκοπός υπό της Ανωτάτης Ηγεσίας. Κατά τούτον, παρεμποδίζοντες την ανάληψιν και διατήρησιν της πρωτοβουλίας των ισχυρών παραμεθοριακών συμμοριακών βάσεων και πλήττοντες τας δυνάμεις ταύτας εν περιπτώσει εξόδου των, θα επιζητήσωμεν αρχικώς πάση θυσία την εκκαθάρισιν του εσωτερικού της χώρας, συμφώνως προς τα κοινοποιηθέντα σχέδια. Μεταγενεστέρως θα επιδιώξωμεν την επί των συνόρων συντριβήν του εχθρού.
 2. Βασική προϋπόθεσις διά την επίτευξιν του σκοπού τούτου είναι εκ παραλλήλου προς την εξόντωσιν του ενόπλου συμμοριτισμού η πλήρης εξάθρωσις και εξουδετέρωσις του αόπλου τοιούτου, όστις με τα πυκνάς συνομωτικάς εστίας εις τα μετόπισθεν υποβοηθεί ποικιλοτρόπως το έργον του ενόπλου συμμοριτισμού και αποτελεί τας βάσεις καθοδηγήσεως, μεταδόσεις εγκύρων πληροφοριών, εφοδιασμού, κατευθύνσεως των σαμποτάζ κ.λ.π Συνέχεια

Έκθεση προσβολής Ν. ΠΕΤΡΙΤΣΙΟΥ(5/5/1949), Γ’ΣΣ/Α1/ 7 Μαϊ 1949

Τ.Σ./Γ΄ ΣΣ Α Π Ο Ρ Ρ Η Τ Ο Σ
Γραφ. Α1-Α2

Σ Υ Ν Ο Π Τ Ι Κ Η
Έκθεσις επί της προβολής του Ν. ΠΕΤΡΙΤΣΙΟΥ
Την 5-5-49 και ώραν 03:30

 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΕΧΘΡΟΥ
  α) Εις περιοχήν ανατ. ΜΠΕΛΕΣ μέχρις 30/4/49 υπήρχε μία διμοιρία Κ.Σ δυνάμεως 30 κατέχουσα το οχυρόν ΙΣΤΙΜΠΕΗΚ (175-192)-ΑΡΠΑΛΟΥΚΙ (Κ.198205).
  β) Από της νυκτός 30 Απριλίου μέχρι 4 Μαίου 1949 αφίχθησαν εις περιοχήν Ανατ. ΜΠΕΛΕΣ προερχόμενοι εκ ΚΟΡΩΝΑΣ και περιοχής ΑΓΓΙΣΤΡΟΥ δυνάμεις εν συνόλω περί τους 1100 συμ/ται μετά 2 πυροβόλων ως ο συνημμένος πίνακας.
  γ) Απασα η ανωτέρω δύναμις ετέλει υπό τας διαταγάς του ΠΕΤΡΗ Διοικητού της VΙ Κ.Σ Μεραρχίας. Τα τμήματα τα προελθόντα εκ ΜΠΕΛΕΣ ως υπολείμματα της 20ης Κ.Σ Ταξιαρχίας υπό ΦΟΙΒΟΝ τα δε εξ ΑΓΓΙΣΤΡΟΥ, της 132 Κ.Σ Ταξιαρχίας υπό ΔΙΠΛΑΡΑΚΟΝ.
  δ) Το Σ. Στρατού την πληροφορίαν περί κινήσεως των δυνάμεων ΚΟΡΩΝΑΣ και ΔΥΤ. ΜΠΕΛΕΣ προς ΑΝΑΤ. ΜΠΕΛΕΣ, είχεν από 2-5-49 την πρώτην δε πληροφορίαν περί προθέσεως κινήσεως του Τάγματος ΠΟΛΙΤΗ από ΑΓΓΙΣΤΡΟΥ προς ΜΠΕΛΕΣ την 28-4-49. Η τελευταία αυτή κίνησις πράγματι εγένετο την 30-4-1/5 εγένετο δε γνωστή την 3ην Μαίου. Συνέχεια

Επιχείρηση ΑΡΗΣ, Γ’ΣΣ/2 Μαϊ 1949

ΘΕΜΑ : Επιχείρησις ΑΡΗΣ                                                 ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ
ΑΚΡΩΣ-ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ
ΠΡΟΣ : Δ.Ε. ΣΕΡΡΩΝ/Α1                                                     Γ΄ ΣΣ/Α1
ΚΟΙΝ : Α1-Τ.Σ./Δ.Δ. Καταδρομών                                   ΑΡΙΘ: Α.Α.Π. 6271/794γ
ΓΕΣ/Α1                                                                                            ΒΣΤ 903 2-5-49

Εν συνεχεία προς την υπ’ αρίθ. Α.Α.Π. 5856/21-4-49 διαταγήν Σ. Στρατού και κατόπιν της διαθέσεως ημίν δύο Μ.Ο.Κ συμπληρωματικώς καθορίζονται τα κάτωθι.
1. Ανατολικόν Συγκρότημα
(α) Συγκρότησις
Τούτο θα περιλάβη κατ’ αρχάς τας δύο Μοίρας Ορεινών Καταδρομών (Γ’ και Δ’ Μοίραι) και διλοχίαν 552 Τάγματος ήτις θα ενεργήση όπισθεν της Δ. Μοιρ. Καταδρομών. Η Διλοχία αύτη βραδύτερον θα επανέλθη υπό την Δ/σιν του Τάγματος της.
(β) Αποστολαί
Συγκρότημα Μοιρών Ο.Κ.
Ενεργούν διά συγκλινουσών κατευθύνσεων:
ΚΑΤΑΦΥΤΟΝ – ΑΛΗ ΜΠΟΤΟΥΣ (υψ.2012) – ΛΙΠΑ και ΑΧΛΑΔΟΧΩΡΙ – ΛΙΠΑ.
-Να θέση μέχρι της έω πόδα επί του ορεινού συγκροτήματος ΛΙΠΑ – ΒΟΛΑΚ.
-Να εκκαθαρίση την περιοχήν ΠΟΛΙΟΥΒΙΡΙ και την χαράδραν ΣΠΑΝΟΒΙΤΣΑΣ και να εξασφαλίση μέχρι αντικαταστάσεως υπό τμήματος του 552 την περιοχήν του υψώματος (Κ.4723) απαγορεύον πάσαν από Βουλγαρικού εδάφους εχθρικήν ενέργειαν. Συνέχεια

Επιχείρηση ΑΡΗΣ, Γ’ΣΣ/Α1/25 Απρ 1949

ΘΕΜΑ: ΑΡΗΣ                                                                        ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ
ΠΡΟΣ: VΙΙ Μεραρχίαν                                                     ΑΚΡΩΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ
ΚΟΙΝ: Δ.Ε.Σ.                                                                          Γ΄ ΣΣ /Α1
Α1 ΑΡΙΘ. Α.Π. 5974/Φ 794γ
ΒΣΤ 903 25-4-49

 1. Υπό του Σ. Στρατού θέλει αναληφθή επιχείρησις κατά των εις την περιοχήν ΑΓΓΙΣΤΡΟΥ συμμοριακών ομάδων, υπό την Δ/σιν της Δ.Ε.Σ.
  Ημέρα Χ ούχι βραδύτερον της 30ης τρέχοντος.
  Εις την επιχείρησιν ταύτην θέλει συμμετάσχη το 552 Τάγμα.
 2. Προς παρεμπόδισιν διαφυγής των εις την περιοχήν ταύτην συμμοριτών προς την ζώνην της Μεραρχίας, η Μεραρχία να λάβη τα κάτωθι μέτρα.
  α) Εγκατάστασις τμημάτων αποφράξεως εις ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΝ – ΔΙΑΒΑΣΕΙΣ ΠΡΕΣΕΚ – ΛΙΑΣΚΟΒΑ. Συνέχεια

Αποτελέσματα μάχης ΝΑΟΥΣΑΣ, 15 Ιαν 1949

ΕΝΤΥΠΟ ΣΗΜΑΤΟΣ
ΑΠΟ: Αντ/ρχην ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΝ 15.1.49 2130΄
ΠΡΟΣ: ΓΕΣ/Α2
Α.Π. 1872/20

Συμμορίται απεχώρησαν ΝΑΟΥΣΗΣ πρωϊνάς ώρας 15/1(.) Κατάστασις κατοίκων αθλία(.) Φρόνημα αρκετά καλόν(.) Πλήρης λεηλασία οικιών τινών(.) Σχεδόν πλήρης καταστροφή εργοστασίων Νηματουργίας μετά προηγουμένην λεηλασία. Εμπρησμός απάντων δημοσίων Καταστημάτων κ’ οικιών τινών. Εμπρησμός πλέον των 25 Στρατ/κών αυτοκινήτων διαφόρων τύπων και τριών τεθωρακισμένων(.) Τυφεκίσθησαν Δήμαρχος και τινες άλλοι(.) Απήγαγον 1 Δημοτικόν Σύμβουλον. Προέβησαν ευρείαν στρατολογίαν ανδρών και γυναικών από ηλικίας 17-40(.) Αριθμός δεν δύναται καθορισθή μέχρι στιγμής(.) Ηρχισαν παρουσιαζόμενοι τινες των απαλαχθέντων εκ φρουράς ΝΑΟΥΣΗΣ και έχων πληροφορίας ότι επαρουσιάσθησαν μέχρι 1600 ώρας 177 οπλίται(.) Αγνοείται η τύχη Επιτελάρχου Ταξιαρχίας(.) Τραυματίαι διεκομισθέντες ΒΕΡΡΟΙΑΝ μέχρι 1500 ώραν 120 οπλίται ων 6 Αξ/κοί(.) Το πλείτον των οποίων εκ των εκτός ΝΑΟΥΣΗΣ τμημάτων(.) Ν.Α. αναγνωρισθέντες 5 οπλίται νεκροί και απαχθέντες αγνώστον μέχρι στιγμής(.) Νεκροί χωρ/κες 8(.) Αγνοούμενοι Χωροφύλακες Αξ/κοί 2(.) Οπλίται 5. Συνέχεια

Εκθεση δράσης Γ’ΣΣ ετος 1948, Γ’ΣΣ/7 Ιαν 1949

ΘΕΜΑ: Έκθεσις δράσεως Γ΄ΣΣ κατά το έτος  1948 Γ΄ΣΣ/Α2-ΙV
ΠΡΟΣ: Υ.Σ. (Γραφείον κ. Υπουργού)

Υ.Σ. (Γραφείον κ. Υφυπουργού)

Πολιτικόν Γραφείον κ. Πρωθυπουργού

Υπουργόν Γεν. Διοικητήν Β.Ε.

ΓΕΣ /Α2-ΓΕΣ/ Α1

ΓΕΣ (Διεύθυνσιν Τύπου)

Αντιστράτηγον κ. ΤΖΕΙΜΣ

Α. ΒΑΝ ΦΛΗΤ, Διοικητήν U.S.A. G.C.

Υποστράτηγον κ. Ε.Ε. ΝΤΑΟΥΝ, C.B. C.B.E. Διοικητήν Βρετ. Στρατ. Αποστολής (Ελλλάδας)

Αμερ. Στρατ. Αποστ. Γ΄ΣΣ

ΒΜΣ/Γ΄ΣΣ-2αν Βρετ. Ταξιαρχίαν Πεζικού

ΑΡΙΘΜ.1926/1

ΒΣΤ 903 τη 7.01.49

 

 

Συν. τω εγγράφω: Έκθεσις

ΚΟΙΝ: Γραφείον Στρατηγού  
  Γραφείον Επιτελάρχου  
  Α1-Α2  

Υποβάλλεται εσωκλείστως έκθεσις πολεμικής δράσεως Γ΄ΣΣ κατά το έτος 1948, δοθείσα προς δημοσίευσιν εις τον Τύπον.

Δ.ΒΕΡΡΟΣ
Αντ/χης
Διευθυντής Α2/Γ΄ΣΣ

Ν.Κ.
Ακριβές αντίγραφον
Τ.Σ.Υ.
—————————————- Συνέχεια

Επιχείρηση ΚΟΥΛΑ, Εκθεση Γ’ ΣΣ/Α1/ΑΠ26573/26-9-1948

Υπερεπείγουσα – Απόρρητος

Γ΄ΣΣ Α1

Αριθ. Α.Π. 26573

ΠΡΟΣ: ΓΕΣ Α1

ΚΟΙΝ: Αμερ. Αποστολή παρά τω ΓΕΣ
Βρετ. Αποστολή παρά τω ΓΕΣ A1

Θέμα: Εκθεσις Επιχειρήσεως «ΚΟΥΛΑ»

ΣΤ 903 τη 26-9-48
Εκθεσις επιχειρήσεως «ΚΟΥΛΑ»
Περιοχής Β. ΠΑΠΑΔΕΣ
1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
(α) Κατόπιν διαταγής του ΓΕΣ το ΣΣ διέταξε την VII Μεραρχίαν όπως προπαρασκευάση, εντός του 1ου πενθημέρου του μηνός Σεπτεμβρίου, επιθετικήν ενέργειαν κατά των Βορ. ΠΑΠΑΔΩΝ συμμοριακών Συγκροτημάτων.
β) Η δύναμις των συμμοριτών εις την περιοχήν ταύτην ανήρχετο εις 1900 περίπου εξ ων 500 περίπου ανήκον εις μη μαχίμους σχηματισμούς. Συνέχεια

Έκθεση γεγονότων ΠΡΟΣΩΤΣΑΝΗΣ(27-28/8/1948), Γ’ΣΣ/6 Σεπ 1948

ΘΕΜΑ: Γεγονότα ΠΡΟΣΩΤΣΑΝΗΣ                                         ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ-ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ
27-28 Αυγούστου 1948                                                                      Εδακτυλ/θη υπό Ταγμ. Π.
ΠΡΟΣ: ΓΕΣ/Α1                                                                                          ΔΕΛΗΒΟΡΙΑ
Αριθ. Τηλ. 80253
ΚΟΙΝ: Α2/ΙV, Α1 Αριθ. Φ. Α.Π. 1892/24                                  Γ΄ΣΣ /Α2/ΙV
ΒΣΤ 903 τη 6-9-48
Συν. τω Εγγρ. 1

Των γεγονότων της ΠΡΟΣΩΤΣΑΝΗΣ επελήφθην προσωπικώς δι’ επί τοπίου μεταβάσεώς μου εις ΔΡΑΜΑΝ την 2αν Σεπτεμβρίου 1948, κατόπιν της υπ’ αρ. Α.Π. 225499/Φ. 4011/24/31-8-48 υμετέρας.
Εκ της προσωπικής εξετάσεως διεπιστώθησαν τα κάτωθι:
Ι. Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Α Ι – Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Ι
α. Από της πρωίας της 27 Αυγούστου 1948 εις την Ταξιαρχίαν και Μεραρχίαν είχον περιέλθει πληροφορίαι ότι δύο Τάγματα συμμοριτών, συνολικής δυνάμεως 300 περίπου, προερχόμενα εκ της περιοχής ΠΑΠΑΔΩΝ είχον σημειωθή εις το ΦΑΛΑΚΡΟΝ όρος και συγκεκριμένως εις την περιοχήν ΒΩΛΑΞ Κ (1213) ΠΥΡΓΟΙ (8406) ΚΑΛΥΒΙΑ ΜΠΟΥΤΟΥ Κ (9711).
Διά την Ταξιαρχίαν και Μεραρχίαν η συγκέντρωσις αύτη των συμμοριτών περιέκλειε το ενδεχόμενον της προσβολής εκ μέρους τούτων είτε των χωρίων των αμέσως Βορ. ΔΡΑΜΑΣ, είτε των τοιτούτων της περιοχής ΠΡΟΣΩΤΣΑΝΗΣ και αύτης ταύτης της ΠΡΟΣΩΤΣΑΝΗΣ. Συνέχεια

Σχέδιο ενεργείας ΠΥΡΣΟΣ, Γ’ΣΣ/13 Ιουλ 1948

Θέμα.    Σχέδιον ενεργείας ΠΥΡΣΟΣ

Υπερεπείγουσα

ΠΡΟΣ    ΓΕΣ/Α1

Ακρως απόρρητος

ΚΟΙΝ.    Α1

Εδακτ/θη υπό Ταγ/χου

ΓΕΡΜΙΔΗ ΑΓΓΕΛΟΥ

Γ΄ΣΣ/Α1

Αριθ. 23740

ΒΣΤ 903 τη 13-7-48

 ΣΧΕΔΙΟΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
“ΠΥΡΣΟΣ”

 1. ΕΧΘΡΟΣ
  α. Οργάνωσις διάταξις. Ως το δελτίον πληροφοριών.
  β. Δυνατότητες. Έχει την δυνατότητα μέχρι της εκδηλώσεως της κατ΄αυτού ενεργείας.

ι. Να ενισχυθή διά δυνάμεων διαφευγουσών είτε εκ της περιοχής του ΓΡΑΜΜΟΥ, είτε εξ ετέρας περιοχής, είτε και εκ του εξωτερικού.
ιι. Να οργανώση πληρέστερον την κατεχομένην παρ΄αυτού τοποθεσίαν.
ιιι. Να διαφύγη είτε εις ετέρας ζώνας του Εθνικού ημών εδάφους, είτε προς τα όμορα Κράτη. Συνέχεια

Aπολογισμός επιχειρήσεως ΡΑΧΗ (ΚΑΪΜΑΚΤΣΑΛΑΝ), Γ’ΣΣ/Α2/5 Ιουν 1948

ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ
Πρός. Γ΄ΣΣ/Α1 (2 αντίτυπα)
Γ΄ΣΣ/Α2
Κοιν. 32,33 Ταξιαρχίας
31 Ταξιαρχία
Τ.Δ. ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΧΙ Μεραρχία /Α1
Δ/τήν Μεραρχίας Αριθ. 5/5/64
Α1-Α2 Γραφ. Μεραρχίας                                  Σ.Τ.Γ 914 τη 5.6.48


Συνοπτικός απολογισμός επιχειρήσεως επί ΚΑΪΜΑΚΤΣΑΛΑΝ.
ΣΥΝΘΗΜΑΤΙΚΟΝ. «ΡΑΧΗ»
ΔΙΑΡΚΕΙΑ. 28 ΜΑΪΟΥ-1 Ιουνίου 1948

Ι. ΕΧΘΡΟΣ.
α) Από του Απριλίου φέρεται αναπροσαρμόσας την επί ΚΑΪΜΑΚΤΣΑΛΑΝ-ΤΖΕΝΑΣ διάταξίν του.
Προέβη εις την οργάνωσιν στατικών Μονάδων αμύνης εκ των Εμπέδων, υπηρεσιών αυτοαμύνης και λοιπών σχηματισμών του.
Σκοπός του, η αποδέσμευσις των 2 συγκροτημάτων κρούσεως (Κ/Τ 520 (ΠΑΝΟΥ) και ΤΖΕΝΑΣ (ΛΟΥΚΑ) 519) της ευθύνης φρουρήσεως των εγκαταστάσεών των επί Κ/Τ και ΤΖΕΝΑΣ διά να επιδίδωνται είτε μεμονωμένως είτε και συγκεντρωμένα εις επιθέσεις και διαρπαγάς, είτε και να εξέρχωνται της περιοχής της Μεραρχίας εις γειτονικούς τομείς ή και έτι μακρυτέρους. Συνέχεια

Πρακτικό Συσκέψεως, Γ’ΣΣ/6 Μαρ 1948

Σύσκεψις εις το Γ. Σώμα Στρατού την 6ην Μαρτίου 1948

Παρόντες: Aντιστράτηγος ΓΙΑΝΤΖΗΣ Αρχηγός του ΓΕΣ
-»- ΒΑΝ ΦΛΗΤ
Υποστράτηγος ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ Δ/της Γ.Σ.Σ
Ταξίαρχος ΣΤΗΛ
Επιτελείς ΒΑΝ ΦΛΗΤ -»- ΓΕΣ
-»- Γ.Σ.Σ
Δ/τής Γ΄ ΣΣ: Aνέφερεν τα σχετικά της ζώνης του Γ.Σ.Στρατού την διάταξιν των δυνάμεων του Γ΄ΣΣ και την διάταξιν των δυνάμεων των συμμ. εις την περιοχήν του. Δύναμις συμμοριτών 6500 (ΟΛΥΜΠΟΣ – ΠΙΕΡΡΙΑ 2300, ΒΕΡΜΙΟΝ-Κ/ΤΣΑΛΑΝ-ΠΑΪΚΟΝ 2000, ΚΡΟΥΣΣΙΑ-ΜΠΕΛΕΣ-ΝΙΓΡΙΤΑ- ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ 1300). Διαθέτουν 16 πυροβόλα ων μόνον 4 εξεδηλώθησαν (2 εις ΜΠΕΛΕΣ και 2 εις ΒΕΡΜΙΟΝ). Ορμητήρια έχουν τα ορεινά συγκροτήματα του ΜΠΕΛΕΣ και της ΤΖΕΝΑΣ, ΚΑΪΜΑΚΤΣΑΛΑΝ, εκ των οποίων εφοδιάζονται αι δύο βασικαί κορυφογραμμαί. 1) Κ/Τ – ΒΕΡΜΙΟΝ – ΠΙΕΡΡΙΑ – ΟΛΥΜΠΟΣ 2) ΜΠΕΛΕΣ – ΚΡΟΥΣΣΙΑ – ΚΕΡΔΥΛΙΑ – ΧΟΛΟΜΩΝ. Αι προθέσεις του Γ.ΣΣ είναι να εκκαθαρίση πλήρως τα δύο ως άνω κορυφογραμμάς και εν συνεχεία να συνεχίση επιχειρήσεις επί της παραμεθορίου περιοχής προς κατάληψιν της εδραίωνον συγχρόνως με τμήματα τας εκκαθαρισθείσας ως άνω περιοχάς. Συνέχεια