Εκθεση δραστηριότητας Γ’ΣΣ Οκτ-Δεκ 1949, Γ’ΣΣ/Α1/3 Ιαν 1950

Θέμα : Έκθεσις δραστηριότητος                     Κατεπείγουσα-Απόρρητος
Σώματος Στρατού                                                              Γ΄ΣΣ/Α1

ΠΡΟΣ:        Γ.Ε. Στρατού/Α1                                     ΑΡΙΘ. Α.Π. 50
ΚΟΙΝ :Α1                                                                         Β.Σ.Τ. 903 τη 3.1.50

Έκθεσις
Επί των ενεργειών του Σ. Στρατού
από  Οκτωβρίου μέχρι Δ/βρίου 1949

 

Κατάστασις εις την περιοχήν του ΣΣ την 1ην Οκτωβρίου

Αρχομένου του μηνός Οκτωβρίου μετά την είσοδον της ΙΙ Μεραρχίας και της 72 Ταξ/χίας η γενική κατάστασις εις την ζώνην ευθύνης του ΣΣ παρουσιάζετο ως κάτωθι:

(α)   Φίλιαι δυνάμεις
ι.         Διάταξις
Αι διατιθέμεναι υπό του ΣΣ δυνάμεις ήσαν αι κάτωθι:
2 Μεραρχίαι Στρατού ( ΙΙ, VII)
Μία Ανεξάρτητος Ταξιαρχία (72)
Επί πλέον των ανωτέρω:
35  Ε.Τ. Πεζικού και Εθνοφρουράς.
Εκ των δυνάμεων τούτων δύο Ταξ/χίαι μία εξ  εκάστης Μεραρχίας ήσαν εφεδρείαι της Διοικήσεως. Εξ αυτών μία  (3η Ορεινή Ταξ/χία) είχεν διατεθή προσωρινώς δι’ εκκαθάρισιν της Χαλκιδικής. Η κατανομή και λεπτομερής διάταξις των δυνάμεων τούτων εμφαίνεται εις το συνημμένον σχεδιάγραμμα. Συνέχεια

Advertisements

Έκθεση επί προσβολής ΣΣ ΟΓΚΡΑΝΤΙΝΑΣ (19/6/1949), Γ’ΣΣ/Α1/ΑΠ8697/1 Ιουλ 1949

Θέμα: Έκθεσις επί προσβολής                                       Υπερεπείγουσα – Απόρρητος
ΣΣ ΟΓΚΡΑΝΤΙΝΑΣ.                                                         Γ΄ΣΣ/ Α1
ΠΡΟΣ: ΓΕΣ /ΑΙ.                                                               Αριθ. Α.Π. 8697/1027
ΚΟΙΝ: Α1 – Α2.                                                                 ΒΣΤ 903 τη 1 – 7 – 49

Έκθεσις
Προσβολής Σ. Στηρίγματος
ΟΓΚΡΑΝΤΙΝΑΣ την 19. 6. 49

 1. Γενική κατάστασις προ της ενεργείας
  α) Εχθρός
  Αι εις την περιοχήν ΜΠΕΛΛΕΣ Κ/Σ δυνάμεις ήσαν κατατετμημέναι ως εξής:
  ι) Μεταξύ ΡΟΥΠΕΣΚΟ – ΙΣΤΙΜΠΕΗ η 132 Ταξ/χία δυνάμεως περίπου 600 μεθ’ ενός ή δύο ορειβατικών Πυρ/λών, 2 α/αρματικών πυρ/λων και όλμων.
  ιι) Εις Δυτικόν ΜΠΕΛΛΕΣ η 20 Ταξ/χία μετά του Επιτελείου της VI Κ/Σ Μεραρχίας και διάφοροι σχηματισμοί δυνάμεως 500 περίπου μεθ’ ενός ή δύο Πυρ/λων ορειβατικών, 2 α/αρματικών πυρ/λων και όλμων. Συνέχεια

Εκθεση επιχειρήσεως ΜΕΤΑΞΑΔΩΝ-ΜΠΟΥΚΑΤΕ ΝΤΑΓ, Γ’ΣΣ/Α1/27 Ιουν 1949

ΘΕΜΑ: Έκθεσις Επιχειρήσεως                                               ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ – ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ
ΜΕΤΑΞΑΔΩΝ – ΜΠΟΥΚΑΤΕ                                                  Γ΄ΣΣ Α1
ΠΡΟΣ: ΓΕΣ /ΑΙ                                                                                ΑΡΙΘ: Α.Π. 7673/
ΚΟΙΝ: Α1                                                                                            ΒΣΤ 903 τη 27/6/1949

Υποβάλλεται εν αντιγράφω Έκθεσις VΙΙ Μεραρχίας Επιχειρήσεων ΜΕΤΑΞΑΔΩΝ – ΜΠΟΥΚΑΤΕ – ΝΤΑΓ από 15 – 25/5/49.
ΧΑΤΖΗΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΒΑΣΙΛ.
Συν/ρχης – ΑΚΑ΄
Μ. Β.
Ακριβές Αντίγραφον

Τ.Σ.Υ. Συνέχεια

Αντιμετώπιση κομμουνιστικής προπαγάνδας, Γ’ΣΣ/Α2/29 Μαϊ 1949

ΘΕΜΑ:ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑ Ο.Π ΕΙΡΗΝΕΥΣΕΩΣ
ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ
ΠΡΟΣ: ΧΙ, VΙΙ ΜΕΡΑΡΧΙΑ                                                             Γ΄ ΣΣ Α2/ΙΙΙ-Υ.Δ.Ε.Ζ
31 ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ                                                                                    Αριθ.Φ.1771/ΙΙ/Ι
Σ.Δ.Κ.Μ. Αρ.Τηλ. 81-007 42-10
Δ.Ε.ΣΕΡΡΩΝ
Σ.Δ.ΘΡΑΚΗΣ
ΚΟΙΝ: ΓΕΣ Δ/σιν Τύπου                                                                 ΒΣΤ 908 29.5.1949
ΓΕΣ / Α1
Α2/ΙΙΙ (Υ.Δ.Π.Ε)

Σχ. 225206/Φ. 4009/Ι/ΑΙ/10.5.1949
203030/Φ. 98903/Δ/ας Τύπου/10.5.49/Δ/γαί ΓΕΣ τρατού
1. Κατ’ αυτάς εις τον τύπον και από ραδιοφώνου ανακοινούνται επανειλημμένως πληροφορίαι και απόψεις επί κομμουνιστικών δήθεν συμφιλιωτικών και ειρηνευτικών προτάσεων. Τας πληροφορίας ταύτας φροντίζουν να διασπείρουν οι ίδιοι ΚΣ, με την διακρίνουσαν αυτούς διαστρεβλωτικήν προπαγανδιστικήν ικανότητα.
2. Είναι προφανές ότι η όλη προσπάθεια των ΚΣ, αποβλέπει εις τον κλονισμόν του ηθικού του Ελλην. Λαού, ως και την διάβρωσιν του επιθετικού πνεύματος του Στρατού.
3. Είναι επίσης γνωστόν ότι ο Κ.Σ. υπό οιανδήποτε μορφήν και αν εμφανίζεται δεν πρόκειτε να παύση το ανατρεπτικόν και προδοτικόν έργον του αν δεν εξουδετερωθή πλήρως και αν δεν υποταγή εις τας νομίμους αρχάς του Κράτους άνωδρων. Συνέχεια

Συμμοριτισμός πόλεων, Γ’ΣΣ/Α1/9 Μαι 1949

ΘΕΜΑ:Συμμοριτισμός πόλεων –                                ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ
Μετόπισθεν                                                                Α. ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ
ΠΡΟΣ: Α΄-Β΄-Γ΄ΣΣ                                                     Γ΄ ΣΣ/Α1
ΑΣΔΑΝ – ΑΣΔΠ                                                         Αριθ. Πρωτ.245111
ΒΣΤ 902/9-5-49
ΚΟΙΝ: Α1, Α2 ΓΕΣ –
ΒΣΑ – ΣΟΗΠΕ
Α.Α. Αντ 8

 1. Εις επανειλημμένας μου διαταγάς καθωρίσθη σαφώς ο επιδιωχθησόμενος σκοπός υπό της Ανωτάτης Ηγεσίας. Κατά τούτον, παρεμποδίζοντες την ανάληψιν και διατήρησιν της πρωτοβουλίας των ισχυρών παραμεθοριακών συμμοριακών βάσεων και πλήττοντες τας δυνάμεις ταύτας εν περιπτώσει εξόδου των, θα επιζητήσωμεν αρχικώς πάση θυσία την εκκαθάρισιν του εσωτερικού της χώρας, συμφώνως προς τα κοινοποιηθέντα σχέδια. Μεταγενεστέρως θα επιδιώξωμεν την επί των συνόρων συντριβήν του εχθρού.
 2. Βασική προϋπόθεσις διά την επίτευξιν του σκοπού τούτου είναι εκ παραλλήλου προς την εξόντωσιν του ενόπλου συμμοριτισμού η πλήρης εξάθρωσις και εξουδετέρωσις του αόπλου τοιούτου, όστις με τα πυκνάς συνομωτικάς εστίας εις τα μετόπισθεν υποβοηθεί ποικιλοτρόπως το έργον του ενόπλου συμμοριτισμού και αποτελεί τας βάσεις καθοδηγήσεως, μεταδόσεις εγκύρων πληροφοριών, εφοδιασμού, κατευθύνσεως των σαμποτάζ κ.λ.π Συνέχεια

Έκθεση προσβολής Ν. ΠΕΤΡΙΤΣΙΟΥ(5/5/1949), Γ’ΣΣ/Α1/ 7 Μαϊ 1949

Τ.Σ./Γ΄ ΣΣ Α Π Ο Ρ Ρ Η Τ Ο Σ
Γραφ. Α1-Α2

Σ Υ Ν Ο Π Τ Ι Κ Η
Έκθεσις επί της προβολής του Ν. ΠΕΤΡΙΤΣΙΟΥ
Την 5-5-49 και ώραν 03:30

 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΕΧΘΡΟΥ
  α) Εις περιοχήν ανατ. ΜΠΕΛΕΣ μέχρις 30/4/49 υπήρχε μία διμοιρία Κ.Σ δυνάμεως 30 κατέχουσα το οχυρόν ΙΣΤΙΜΠΕΗΚ (175-192)-ΑΡΠΑΛΟΥΚΙ (Κ.198205).
  β) Από της νυκτός 30 Απριλίου μέχρι 4 Μαίου 1949 αφίχθησαν εις περιοχήν Ανατ. ΜΠΕΛΕΣ προερχόμενοι εκ ΚΟΡΩΝΑΣ και περιοχής ΑΓΓΙΣΤΡΟΥ δυνάμεις εν συνόλω περί τους 1100 συμ/ται μετά 2 πυροβόλων ως ο συνημμένος πίνακας.
  γ) Απασα η ανωτέρω δύναμις ετέλει υπό τας διαταγάς του ΠΕΤΡΗ Διοικητού της VΙ Κ.Σ Μεραρχίας. Τα τμήματα τα προελθόντα εκ ΜΠΕΛΕΣ ως υπολείμματα της 20ης Κ.Σ Ταξιαρχίας υπό ΦΟΙΒΟΝ τα δε εξ ΑΓΓΙΣΤΡΟΥ, της 132 Κ.Σ Ταξιαρχίας υπό ΔΙΠΛΑΡΑΚΟΝ.
  δ) Το Σ. Στρατού την πληροφορίαν περί κινήσεως των δυνάμεων ΚΟΡΩΝΑΣ και ΔΥΤ. ΜΠΕΛΕΣ προς ΑΝΑΤ. ΜΠΕΛΕΣ, είχεν από 2-5-49 την πρώτην δε πληροφορίαν περί προθέσεως κινήσεως του Τάγματος ΠΟΛΙΤΗ από ΑΓΓΙΣΤΡΟΥ προς ΜΠΕΛΕΣ την 28-4-49. Η τελευταία αυτή κίνησις πράγματι εγένετο την 30-4-1/5 εγένετο δε γνωστή την 3ην Μαίου. Συνέχεια

Επιχείρηση ΑΡΗΣ, Γ’ΣΣ/2 Μαϊ 1949

ΘΕΜΑ : Επιχείρησις ΑΡΗΣ                                                 ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ
ΑΚΡΩΣ-ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ
ΠΡΟΣ : Δ.Ε. ΣΕΡΡΩΝ/Α1                                                     Γ΄ ΣΣ/Α1
ΚΟΙΝ : Α1-Τ.Σ./Δ.Δ. Καταδρομών                                   ΑΡΙΘ: Α.Α.Π. 6271/794γ
ΓΕΣ/Α1                                                                                            ΒΣΤ 903 2-5-49

Εν συνεχεία προς την υπ’ αρίθ. Α.Α.Π. 5856/21-4-49 διαταγήν Σ. Στρατού και κατόπιν της διαθέσεως ημίν δύο Μ.Ο.Κ συμπληρωματικώς καθορίζονται τα κάτωθι.
1. Ανατολικόν Συγκρότημα
(α) Συγκρότησις
Τούτο θα περιλάβη κατ’ αρχάς τας δύο Μοίρας Ορεινών Καταδρομών (Γ’ και Δ’ Μοίραι) και διλοχίαν 552 Τάγματος ήτις θα ενεργήση όπισθεν της Δ. Μοιρ. Καταδρομών. Η Διλοχία αύτη βραδύτερον θα επανέλθη υπό την Δ/σιν του Τάγματος της.
(β) Αποστολαί
Συγκρότημα Μοιρών Ο.Κ.
Ενεργούν διά συγκλινουσών κατευθύνσεων:
ΚΑΤΑΦΥΤΟΝ – ΑΛΗ ΜΠΟΤΟΥΣ (υψ.2012) – ΛΙΠΑ και ΑΧΛΑΔΟΧΩΡΙ – ΛΙΠΑ.
-Να θέση μέχρι της έω πόδα επί του ορεινού συγκροτήματος ΛΙΠΑ – ΒΟΛΑΚ.
-Να εκκαθαρίση την περιοχήν ΠΟΛΙΟΥΒΙΡΙ και την χαράδραν ΣΠΑΝΟΒΙΤΣΑΣ και να εξασφαλίση μέχρι αντικαταστάσεως υπό τμήματος του 552 την περιοχήν του υψώματος (Κ.4723) απαγορεύον πάσαν από Βουλγαρικού εδάφους εχθρικήν ενέργειαν. Συνέχεια

Επιχείρηση ΑΡΗΣ, Γ’ΣΣ/Α1/25 Απρ 1949

ΘΕΜΑ: ΑΡΗΣ                                                                        ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ
ΠΡΟΣ: VΙΙ Μεραρχίαν                                                     ΑΚΡΩΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ
ΚΟΙΝ: Δ.Ε.Σ.                                                                          Γ΄ ΣΣ /Α1
Α1 ΑΡΙΘ. Α.Π. 5974/Φ 794γ
ΒΣΤ 903 25-4-49

 1. Υπό του Σ. Στρατού θέλει αναληφθή επιχείρησις κατά των εις την περιοχήν ΑΓΓΙΣΤΡΟΥ συμμοριακών ομάδων, υπό την Δ/σιν της Δ.Ε.Σ.
  Ημέρα Χ ούχι βραδύτερον της 30ης τρέχοντος.
  Εις την επιχείρησιν ταύτην θέλει συμμετάσχη το 552 Τάγμα.
 2. Προς παρεμπόδισιν διαφυγής των εις την περιοχήν ταύτην συμμοριτών προς την ζώνην της Μεραρχίας, η Μεραρχία να λάβη τα κάτωθι μέτρα.
  α) Εγκατάστασις τμημάτων αποφράξεως εις ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΝ – ΔΙΑΒΑΣΕΙΣ ΠΡΕΣΕΚ – ΛΙΑΣΚΟΒΑ. Συνέχεια

Αποτελέσματα μάχης ΝΑΟΥΣΑΣ, 15 Ιαν 1949

ΕΝΤΥΠΟ ΣΗΜΑΤΟΣ
ΑΠΟ: Αντ/ρχην ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΝ 15.1.49 2130΄
ΠΡΟΣ: ΓΕΣ/Α2
Α.Π. 1872/20

Συμμορίται απεχώρησαν ΝΑΟΥΣΗΣ πρωϊνάς ώρας 15/1(.) Κατάστασις κατοίκων αθλία(.) Φρόνημα αρκετά καλόν(.) Πλήρης λεηλασία οικιών τινών(.) Σχεδόν πλήρης καταστροφή εργοστασίων Νηματουργίας μετά προηγουμένην λεηλασία. Εμπρησμός απάντων δημοσίων Καταστημάτων κ’ οικιών τινών. Εμπρησμός πλέον των 25 Στρατ/κών αυτοκινήτων διαφόρων τύπων και τριών τεθωρακισμένων(.) Τυφεκίσθησαν Δήμαρχος και τινες άλλοι(.) Απήγαγον 1 Δημοτικόν Σύμβουλον. Προέβησαν ευρείαν στρατολογίαν ανδρών και γυναικών από ηλικίας 17-40(.) Αριθμός δεν δύναται καθορισθή μέχρι στιγμής(.) Ηρχισαν παρουσιαζόμενοι τινες των απαλαχθέντων εκ φρουράς ΝΑΟΥΣΗΣ και έχων πληροφορίας ότι επαρουσιάσθησαν μέχρι 1600 ώρας 177 οπλίται(.) Αγνοείται η τύχη Επιτελάρχου Ταξιαρχίας(.) Τραυματίαι διεκομισθέντες ΒΕΡΡΟΙΑΝ μέχρι 1500 ώραν 120 οπλίται ων 6 Αξ/κοί(.) Το πλείτον των οποίων εκ των εκτός ΝΑΟΥΣΗΣ τμημάτων(.) Ν.Α. αναγνωρισθέντες 5 οπλίται νεκροί και απαχθέντες αγνώστον μέχρι στιγμής(.) Νεκροί χωρ/κες 8(.) Αγνοούμενοι Χωροφύλακες Αξ/κοί 2(.) Οπλίται 5. Συνέχεια

Εκθεση δράσης Γ’ΣΣ ετος 1948, Γ’ΣΣ/7 Ιαν 1949

ΘΕΜΑ: Έκθεσις δράσεως Γ΄ΣΣ κατά το έτος  1948 Γ΄ΣΣ/Α2-ΙV
ΠΡΟΣ: Υ.Σ. (Γραφείον κ. Υπουργού)

Υ.Σ. (Γραφείον κ. Υφυπουργού)

Πολιτικόν Γραφείον κ. Πρωθυπουργού

Υπουργόν Γεν. Διοικητήν Β.Ε.

ΓΕΣ /Α2-ΓΕΣ/ Α1

ΓΕΣ (Διεύθυνσιν Τύπου)

Αντιστράτηγον κ. ΤΖΕΙΜΣ

Α. ΒΑΝ ΦΛΗΤ, Διοικητήν U.S.A. G.C.

Υποστράτηγον κ. Ε.Ε. ΝΤΑΟΥΝ, C.B. C.B.E. Διοικητήν Βρετ. Στρατ. Αποστολής (Ελλλάδας)

Αμερ. Στρατ. Αποστ. Γ΄ΣΣ

ΒΜΣ/Γ΄ΣΣ-2αν Βρετ. Ταξιαρχίαν Πεζικού

ΑΡΙΘΜ.1926/1

ΒΣΤ 903 τη 7.01.49

 

 

Συν. τω εγγράφω: Έκθεσις

ΚΟΙΝ: Γραφείον Στρατηγού  
  Γραφείον Επιτελάρχου  
  Α1-Α2  

Υποβάλλεται εσωκλείστως έκθεσις πολεμικής δράσεως Γ΄ΣΣ κατά το έτος 1948, δοθείσα προς δημοσίευσιν εις τον Τύπον.

Δ.ΒΕΡΡΟΣ
Αντ/χης
Διευθυντής Α2/Γ΄ΣΣ

Ν.Κ.
Ακριβές αντίγραφον
Τ.Σ.Υ.
—————————————- Συνέχεια

Επιχείρηση ΚΟΥΛΑ, Εκθεση Γ’ ΣΣ/Α1/ΑΠ26573/26-9-1948

Υπερεπείγουσα – Απόρρητος

Γ΄ΣΣ Α1

Αριθ. Α.Π. 26573

ΠΡΟΣ: ΓΕΣ Α1

ΚΟΙΝ: Αμερ. Αποστολή παρά τω ΓΕΣ
Βρετ. Αποστολή παρά τω ΓΕΣ A1

Θέμα: Εκθεσις Επιχειρήσεως «ΚΟΥΛΑ»

ΣΤ 903 τη 26-9-48
Εκθεσις επιχειρήσεως «ΚΟΥΛΑ»
Περιοχής Β. ΠΑΠΑΔΕΣ
1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
(α) Κατόπιν διαταγής του ΓΕΣ το ΣΣ διέταξε την VII Μεραρχίαν όπως προπαρασκευάση, εντός του 1ου πενθημέρου του μηνός Σεπτεμβρίου, επιθετικήν ενέργειαν κατά των Βορ. ΠΑΠΑΔΩΝ συμμοριακών Συγκροτημάτων.
β) Η δύναμις των συμμοριτών εις την περιοχήν ταύτην ανήρχετο εις 1900 περίπου εξ ων 500 περίπου ανήκον εις μη μαχίμους σχηματισμούς. Συνέχεια

Έκθεση γεγονότων ΠΡΟΣΩΤΣΑΝΗΣ(27-28/8/1948), Γ’ΣΣ/6 Σεπ 1948

ΘΕΜΑ: Γεγονότα ΠΡΟΣΩΤΣΑΝΗΣ                                         ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ-ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ
27-28 Αυγούστου 1948                                                                      Εδακτυλ/θη υπό Ταγμ. Π.
ΠΡΟΣ: ΓΕΣ/Α1                                                                                          ΔΕΛΗΒΟΡΙΑ
Αριθ. Τηλ. 80253
ΚΟΙΝ: Α2/ΙV, Α1 Αριθ. Φ. Α.Π. 1892/24                                  Γ΄ΣΣ /Α2/ΙV
ΒΣΤ 903 τη 6-9-48
Συν. τω Εγγρ. 1

Των γεγονότων της ΠΡΟΣΩΤΣΑΝΗΣ επελήφθην προσωπικώς δι’ επί τοπίου μεταβάσεώς μου εις ΔΡΑΜΑΝ την 2αν Σεπτεμβρίου 1948, κατόπιν της υπ’ αρ. Α.Π. 225499/Φ. 4011/24/31-8-48 υμετέρας.
Εκ της προσωπικής εξετάσεως διεπιστώθησαν τα κάτωθι:
Ι. Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Α Ι – Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Ι
α. Από της πρωίας της 27 Αυγούστου 1948 εις την Ταξιαρχίαν και Μεραρχίαν είχον περιέλθει πληροφορίαι ότι δύο Τάγματα συμμοριτών, συνολικής δυνάμεως 300 περίπου, προερχόμενα εκ της περιοχής ΠΑΠΑΔΩΝ είχον σημειωθή εις το ΦΑΛΑΚΡΟΝ όρος και συγκεκριμένως εις την περιοχήν ΒΩΛΑΞ Κ (1213) ΠΥΡΓΟΙ (8406) ΚΑΛΥΒΙΑ ΜΠΟΥΤΟΥ Κ (9711).
Διά την Ταξιαρχίαν και Μεραρχίαν η συγκέντρωσις αύτη των συμμοριτών περιέκλειε το ενδεχόμενον της προσβολής εκ μέρους τούτων είτε των χωρίων των αμέσως Βορ. ΔΡΑΜΑΣ, είτε των τοιτούτων της περιοχής ΠΡΟΣΩΤΣΑΝΗΣ και αύτης ταύτης της ΠΡΟΣΩΤΣΑΝΗΣ. Συνέχεια

Σχέδιο ενεργείας ΠΥΡΣΟΣ, Γ’ΣΣ/13 Ιουλ 1948

Θέμα.    Σχέδιον ενεργείας ΠΥΡΣΟΣ

Υπερεπείγουσα

ΠΡΟΣ    ΓΕΣ/Α1

Ακρως απόρρητος

ΚΟΙΝ.    Α1

Εδακτ/θη υπό Ταγ/χου

ΓΕΡΜΙΔΗ ΑΓΓΕΛΟΥ

Γ΄ΣΣ/Α1

Αριθ. 23740

ΒΣΤ 903 τη 13-7-48

 ΣΧΕΔΙΟΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
“ΠΥΡΣΟΣ”

 1. ΕΧΘΡΟΣ
  α. Οργάνωσις διάταξις. Ως το δελτίον πληροφοριών.
  β. Δυνατότητες. Έχει την δυνατότητα μέχρι της εκδηλώσεως της κατ΄αυτού ενεργείας.

ι. Να ενισχυθή διά δυνάμεων διαφευγουσών είτε εκ της περιοχής του ΓΡΑΜΜΟΥ, είτε εξ ετέρας περιοχής, είτε και εκ του εξωτερικού.
ιι. Να οργανώση πληρέστερον την κατεχομένην παρ΄αυτού τοποθεσίαν.
ιιι. Να διαφύγη είτε εις ετέρας ζώνας του Εθνικού ημών εδάφους, είτε προς τα όμορα Κράτη. Συνέχεια

Aπολογισμός επιχειρήσεως ΡΑΧΗ (ΚΑΪΜΑΚΤΣΑΛΑΝ), Γ’ΣΣ/Α2/5 Ιουν 1948

ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ
Πρός. Γ΄ΣΣ/Α1 (2 αντίτυπα)
Γ΄ΣΣ/Α2
Κοιν. 32,33 Ταξιαρχίας
31 Ταξιαρχία
Τ.Δ. ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΧΙ Μεραρχία /Α1
Δ/τήν Μεραρχίας Αριθ. 5/5/64
Α1-Α2 Γραφ. Μεραρχίας                                  Σ.Τ.Γ 914 τη 5.6.48


Συνοπτικός απολογισμός επιχειρήσεως επί ΚΑΪΜΑΚΤΣΑΛΑΝ.
ΣΥΝΘΗΜΑΤΙΚΟΝ. «ΡΑΧΗ»
ΔΙΑΡΚΕΙΑ. 28 ΜΑΪΟΥ-1 Ιουνίου 1948

Ι. ΕΧΘΡΟΣ.
α) Από του Απριλίου φέρεται αναπροσαρμόσας την επί ΚΑΪΜΑΚΤΣΑΛΑΝ-ΤΖΕΝΑΣ διάταξίν του.
Προέβη εις την οργάνωσιν στατικών Μονάδων αμύνης εκ των Εμπέδων, υπηρεσιών αυτοαμύνης και λοιπών σχηματισμών του.
Σκοπός του, η αποδέσμευσις των 2 συγκροτημάτων κρούσεως (Κ/Τ 520 (ΠΑΝΟΥ) και ΤΖΕΝΑΣ (ΛΟΥΚΑ) 519) της ευθύνης φρουρήσεως των εγκαταστάσεών των επί Κ/Τ και ΤΖΕΝΑΣ διά να επιδίδωνται είτε μεμονωμένως είτε και συγκεντρωμένα εις επιθέσεις και διαρπαγάς, είτε και να εξέρχωνται της περιοχής της Μεραρχίας εις γειτονικούς τομείς ή και έτι μακρυτέρους. Συνέχεια

Πρακτικό Συσκέψεως, Γ’ΣΣ/6 Μαρ 1948

Σύσκεψις εις το Γ. Σώμα Στρατού την 6ην Μαρτίου 1948

Παρόντες: Aντιστράτηγος ΓΙΑΝΤΖΗΣ Αρχηγός του ΓΕΣ
-»- ΒΑΝ ΦΛΗΤ
Υποστράτηγος ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ Δ/της Γ.Σ.Σ
Ταξίαρχος ΣΤΗΛ
Επιτελείς ΒΑΝ ΦΛΗΤ -»- ΓΕΣ
-»- Γ.Σ.Σ
Δ/τής Γ΄ ΣΣ: Aνέφερεν τα σχετικά της ζώνης του Γ.Σ.Στρατού την διάταξιν των δυνάμεων του Γ΄ΣΣ και την διάταξιν των δυνάμεων των συμμ. εις την περιοχήν του. Δύναμις συμμοριτών 6500 (ΟΛΥΜΠΟΣ – ΠΙΕΡΡΙΑ 2300, ΒΕΡΜΙΟΝ-Κ/ΤΣΑΛΑΝ-ΠΑΪΚΟΝ 2000, ΚΡΟΥΣΣΙΑ-ΜΠΕΛΕΣ-ΝΙΓΡΙΤΑ- ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ 1300). Διαθέτουν 16 πυροβόλα ων μόνον 4 εξεδηλώθησαν (2 εις ΜΠΕΛΕΣ και 2 εις ΒΕΡΜΙΟΝ). Ορμητήρια έχουν τα ορεινά συγκροτήματα του ΜΠΕΛΕΣ και της ΤΖΕΝΑΣ, ΚΑΪΜΑΚΤΣΑΛΑΝ, εκ των οποίων εφοδιάζονται αι δύο βασικαί κορυφογραμμαί. 1) Κ/Τ – ΒΕΡΜΙΟΝ – ΠΙΕΡΡΙΑ – ΟΛΥΜΠΟΣ 2) ΜΠΕΛΕΣ – ΚΡΟΥΣΣΙΑ – ΚΕΡΔΥΛΙΑ – ΧΟΛΟΜΩΝ. Αι προθέσεις του Γ.ΣΣ είναι να εκκαθαρίση πλήρως τα δύο ως άνω κορυφογραμμάς και εν συνεχεία να συνεχίση επιχειρήσεις επί της παραμεθορίου περιοχής προς κατάληψιν της εδραίωνον συγχρόνως με τμήματα τας εκκαθαρισθείσας ως άνω περιοχάς. Συνέχεια

Εκθεση προσβολής ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, Γ’ΣΣ/Α1/13 Φεβ 1948

Α Π Ο Ρ Ρ Η Τ Ο Σ

Γ΄ΣΣ (Α1)
ΑΡΙΘΜ.Α.Π.5277
Β.Σ.Τ.903 τη 13.2.48

Συν.(2) σχεδιαγράμματα

ΠΡΟΣ: Υπουργείον Στρατ/κών
(Υπουργόν)
ΓΕΣ(Αρχηγόν)
ΚΟΙΝ: Α1, Επιθεώρησιν Εθν/ράς
VIΙ, Χ, ΧΙ Μερ.87 Στρ. Περιοχή
51 Ταξ/χία

ΘΕΜΑ: Προσβολή ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Ε Κ Θ Ε Σ Ι Σ
ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΘΕΙΣΗΣ ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΤΩΝ ΣΥΜΜΟΡΙΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΗΝ 10
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΚΑΘ’ ΟΝ ΣΥΝΕΤΡΙΒΗ
ΥΠΟ ΤΟΥ Γ΄ΣΣ

Μ Ε Ρ Ο Σ Α΄

Ε Χ Θ Ρ Ο Σ

 1. Διάταξις Δυνάμεων
  Η διάταξις και η δύναμις των συμμοριτών των ενεργησάντων εις περιοχήν ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ την νύκτα 9-10/11, ως αύτη ήτο γνωστή εις το Σ.Σ. και ως διεπιστώθη και εκ της εξετάσεως συλληφθέντων και παραδοθέντων συμμοριτών την 080800 είχεν ως κάτωθι: Συνέχεια

Σχέδιο Επιχειρήσεων ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, Γ’ΣΣ/Α1/28 Νοε 1947

ΘΕΜΑ:  Επιχειρήσεις «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ»                  Αυστηρώς Προσωπική
Απόρρητος
ΠΡΟΣ:   VΙΙ  Μεραρχίαν                                                        Γ΄ ΣΣ/Α1
Αριθ.Α. Π. 48877
ΚΟΙΝ:   Διοικητάς Χ.ΧΙ Μεραρχιών (Προσωπική)   ΒΣΤ 903 28-11-47
Στρατιάν/ΑΙ                                                   Εδακτυλογραφήθη
Α1 ΣΣ                                                                        υπό Ταγ/χου
ΓΕΡΜΙΔΗ ΑΓΓΕΛΟΥ

ΣΧΕΔΙΟΝ   ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
«ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ»

ΧΑΡΤΑΙ: 1:100.000 (ΘΡΑΚΗΣ)

Η ΘΡΑΚΗ προικίζεται με 6 Τάγματα Εθνοφρουράς.
Τα Τάγματα ταύτα συνεκροτήθησαν ήδη και μετά μίαν μικροχρόνιον εκπαίδευσιν τίθενται εις την διάθεσιν της VΙΙ Μεραρχίας.
Το σύνολον των δυνάμεων Ταγμάτων Στρατού Εθνοφρουράς, Χωρ/κής, ΜΑΥ, ΜΑΔ και Ασφαλείας Συγκοινωνιών, είναι πολύ ισχυρός παράγων να εκκαθαρίση την ΘΡΑΚΗΝ των συμμοριτών. Συνέχεια

Έκθεση Επιχειρήσεως ΟΡΒΗΛΟΣ(4/10/1947), Γ’ΣΣ/Α1/9 Νοε 1947

ΘΕΜΑ: Έκθεσις Επιχειρήσεως ΟΡΒΗΛΟΣ.                  Απόρρητος
Γ΄ ΣΣ/ Α1
ΠΡΟΣ: ΣΤΡΑΤΙΑΝ/Α1                                                                       ΑΡΙΘ. Α.Π. 45448
ΚΟΙΝ: ΑΙ                                                                                                       ΒΣΤ 903 τη 9.ΧΙ.47

1.Υποβάλλεται συνημμένως έκθεσις επιχειρήσεως ΟΡΒΥΛΟΣ περιοχήν 27ης Ταξ/ρχίας ΙΜΑΜΛΑΡ – ΓΟΝΙΚΟΥ – ΟΜΑΡΛΑΡ.
2.Υπό του Σ. Στρατού η επιθετικότης των τμημάτων κρίνεται επαινετή.

Κ. Στεργίου
Συνταγματάρχης
Α.Κ. Α΄

Ε. Α.
Ακριβές αντίγραφον
Τ.Σ.Υ. Συνέχεια

Εκθεση προσβολής Γιαννιτσών, Γ’ΣΣ/1 Νοε 1947

ΘΕΜΑ:Προσβολή Γιαννιτσών                                                          Απολύτου προτεραιότητος
ΠΡΟΣ: Υπουργείον Στρατ/κών                                                       ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ
(Γραφείον Υπουργού)                                                                            Γ΄ ΣΣ/Α1
ΓΕΣ/Α1                                                                                                          ΑΡΙΘ. Α.Π. 45944
Στρατιάν/Α1                                                                                                ΒΣΤ 903 Ι.ΧΙ.47
ΚΟΙΝ: A1
Σχετικόν Α. Π. 518675/27.10.47 σήμα Υπουργείου Στρατιωτικών.

 1. Έν συνεχεία προς την υπ’ αρίθ. Α.Π. 45537/29.10.47 αναφοράν του ΣΣ προς το Υπουργείον Στρατιωτικών, υποβάλλεται έκθεσις γεγονότων κατά την υπό συμμοριτών προσβολήν της πόλεως Γιαννιτσών την νύκτα της 24 προς 25 Οκτωβρίου ε.ε.
 2. Το ΣΣ επιληφθέν και δι’ επιτελούς αξ/κού της εξετάσεως των γεγονότων και των ενεργειών γενικώς της 31 Ταξιαρχίας διεπίστωσε τας κάτωθι ενεργείας:
  (α) Ότι η Ταξιαρχία διέθεσε κατά την νύκτα της προσβολής κυρίως τα εξής δυνάμεις κινήσεως:
  -Ένα λόχον Πεζ. εκ δύο Διμοιριών.
  -Την Διμοιρία προστασίας της ταξιαρχίας (20 ανδρών).
  -Περίπου Διμοιρίαν της Ίλης Ιππικού.
  -Μίαν εισέτι Διμοιρίαν εκ του Λόχου Στρατηγείου.
  -Περίπολον τεθωρακισμένων (δύο οχήματα).
  -Αι λοιπαί δυνάμεις διά του προσωπικού των αυτασφάλιζον τους στρατώνας, σταύλους, αποθήκας Στρατηγείου κ.λ.π. τουτέστιν ανέλαβον στατικάς αποστολάς. Συνέχεια

Εκθέσεις επί των Επιχειρήσεων(Διαβιβάσεις), Γ’ΣΣ/31 Οκτ 1947

ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ
Γ΄ ΣΣ (Α9)
ΘΕΜΑ: Εκθέσεις επί των Επιχειρήσεων.                                          ΑΡΙΘΜ. Α.Π. 45828
ΠΡΟΣ: VII, X, XI Μεραρχ.
(Γραφ. Επιτελ. ΑΙ, Α2, Α9)
Ταξιαρχίας (Γραφ. Επιτέλ. ΑΙ, Α2, Διαβιβ.)
Τάγματα Πεζικού, 107, 108, Σ.Π.Π.
131 Σ.Ο.Π.
ΚΟΙΝ.: Α9 ΓΕΣ – Α9 Ιης Στρατιάς                                   ΒΣΤ 903 τη 31.Χ.47
Α1, Α2, Α9, ΣΣ
Τάγμα Διαβιβ. Γ΄ ΣΣ

1.Έκ των διεξαχθεισών κατά τους τελευταίους μήνας επιχειρήσεων παρετηρήθησαν τα κάτωθι αναφορικώς με τας Διαβιβάσεις:

ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΣ ΔΙΑΒΙΒΑΣΕΩΝ

 1. α)    Τα γραφεία Επιχειρήσεων Μ.Μ. δεν πληροφορούν σχεδόν ποτέ εγκαίρως τας Διαβιβάσεις περί των προθέσεων της Διοικήσεως αναφορικώς με τας υπό εκτέλεσιν επιχειρήσεις εί μη μόνον την τελευταίαν στιγμήν ώστε να μη δίδεται εις τας Διαβιβάσεις ο απαραίτητος χρόνος να προβούν εις τας αναγκαίας προετοιμασίας και να εκδώσουν τας διαταγάς των.

β)    Ομοίως κατά την διάρκειαν των επιχειρήσεων δεν ειδοποιούσι πάντοτε τους Αξιωματικούς Διαβιβάσεων περί των σχεδιαζομένων μεταβολών, προκαλουμένων ούτω σοβαρών ανωμαλιών, τας οποίας καλούνται ούτοι να άρουν εκ των υστέρων.

3.Δέον να κατανοηθή καλώς άπαξ διά παντός παρά πάντων των Αξιωματικών και ιδία των Επιτελών ότι αι Διαβιβάσεις ίνα δυνηθώσι να ανταποκριθώσιν εις την αποστολήν των δέον ου μόνον να λαμβάνωσι εγκαίρως και εκ των πρώτων γνώσιν των μελετωμένων επιχειρήσεων, αλλά και να είναι εν γνώσει της εκάστοτε τακτικής καταστάσεως και των προθέσεων της Διοικήσεως.

Απευθύνω διά τελευταίαν φοράν συστάσεις.
Αποδίδω ιδιατέραν σημασίαν επί του ζητήματος τούτου. Εις το μέλλον θα ζητήσω ευθύνας.
ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΠΙΤΕΛΩΝ

4.Αξιωματικός Επιτελείου Μ.Μ. επενέβη εις τεχνικά ζητήματα Διαβιβάσεων ήτοι έκαμε παρατηρήσεις περί της θέσεως σταθμού ασυρμάτου κ.λ.π.

Δέον να αντιληφθώσιν οι αξιωματικοί Επιτελείς ότι ουδέν απολύτως δικαίωμα έχουσι να ανμιγνύωνται ίς τοιαύτης φύσεως ζητήματα διά τα οποία αρμόδιοι και υπεύθυνοι είναι οι Διοικηταί Διαβιβάσεων.
ΣΗΜΑΤΑ

5.α)    Παρά τας κατ’ επανάληψιν εκδοθείσας Διαταγάς τα σήματα είναι μακροσκελή συντεταγμένα υπό τύπον εκθέσεως.

β)    Οι αξιωματικοί δέον να ασκηθώσι να συντάσσωσι σήματα λακωνικά, αποφευγομένης πάσης περιττής λέξεως ή αναπτύξεως ζητήματος διά το οποίον πρέπει να συντάσηται ιδιαιτέρα επείγουσα έγγραφο αναφορά.
γ)    Να ληφθή, υπ’ όψιν ότι το προσωπικόν και το υλικόν Διαβιβάσεων είναι σήμερον λίαν περιορισμένα και επιβάλλεται ως εκ τούτου πάσα δυνατή προσπάθεια ώστε να αποφεύγεται άσκοπος καταπόνησις προσωπικού και υλικού.

6.Εξακολουθεί η μή ορθή χρησιμοποίησις των βαθμών προτεραιότητος των σημάτων. Επί του ζητήματος τούτου εξεδόθησαν κατ’ επανάληψιν Διαταγαί, εις το μέλλον το Σώμα Στρατού θα επιβάλλη κυρώσεις εις πάντα μη συμμορφούμενον.

7.Τα σήματα δεν αποστέλλονται εις τα Γραφεία Διαβιβάσεων με τα απαιτούμενα αντίγραφα. Αποτέλεσμα της τοιαύτης παραλείψεως είναι η καθυστέρησις εις την Διαβίβασιν.

Υπομημνίσκεται ότι εις το Γραφείον Διαβιβάσεων δέον δι’ έκαστον σήμα να αποστέλλωνται τόσα αντίγραφα όσοι οι αποδέκται του σήματος και επί πλέον έν αντίγραφον.
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΙΑΒΙΒΑΣΕΩΝ

8.Παρατηρείται ότι δεν καταβάλλεται η δέουσα προσοχή κατά τας συνομιλίας είτε από τηλεφώνου είτε από ασυρμάτου. Ούτω κατά τας συνομιλίας και μάλιστα δι’ ασυρμάτου αναφέρονται ονόματα και βαθμοί Αξιωματικών, ονόματα χωρίων, πολλάκις δε προθέσεις και σχέδια. Αι υποδείξεις των Αξιωματικών Διαβιβάσεων δέν λαμβάνονται υπ’ όψιν.

Το άτοπον τούτο δέον να εκλείψη τελείως.
Ο αντίπαλος δέν πρέπει να υποτιμάται. Διαθέτει και ούτος ασυρμάτους και μέσα Διαβιβάσεων.
Αποτελεί μωρείαν άνευ προηγουμένου να επαναλαμβάνωσι παρ’ ημών εις τον σημερινόν αγώνα της φυλής τα σφάλματα των Ιταλών εις το Αλβανικόν μέτωπον 1940-1941.
Θα επιβάλω εις το μέλλον αυστηράς κυρώσεις εις πάντα όστις δεν θα δείξη κατανόησιν προς τας στοιχειώδεις ταύτας αρχάς ασφαλείας.
ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΚΡΑ

9.Η συσκευή ΣΚΡΑ ελάχιστα χρησιμοποιείται. Πληροφορίαι αμέσου εκμεταλλεύσεως αντί να μεταβιβάζωνται διά ΣΚΡΑ δι’ απ’ ευθειάς αμέσου επικοινωνίας των αρμοδίων Γραφείων, συντάσσονται ως σήμα και κατατίθενται εις το Γραφείον Διαβιβάσεων προς Διαβίβασιν κρυπτογραφικώς. Επέρχεται ούτω βραδύτης και αι πληροφορίαι φθάνουσιν εις τον προορισμόν των όταν πλέον είναι αργά.

Οι Διοικηταί των Μονάδων και οι Αξιωματικοί Επιτελείς δέον να ασκηθώσιν εις την χρησιμοποίησιν της συσκευής ΣΚΡΑ εις τρόπον ώστε να παύσωσι τα παρατηρούμενα άτοπα εις βάρος της ασφαλείας και της εκεμεταλλεύσεως των επιχειρήσεων. Το καθορισθέν άλλως τε σύστημα κρυπτογραφήσεως μόνον των εμπιστευτικών φύσεως φράσεων, διευκολύνει τα μέγιστα την χρησιμοποίησιν των συσκευών ΣΚΡΑ.
ΕΚΛΟΓΗ ΘΕΣΕΩΣ ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΩΝ

10.Παρετηρήθη ότι πολλάκις κατά την εκλογήν της θέσεως των Στρατηγείων ουδόλως λαμβάνονται υπ’ όψιν οι Διαβιβάσεις. Εκλέγονται εργοστάσια με μηχανήματα επιβλαβώς επιδρώντα εις την λειτουργίαν των σταθμών ασυρμάτου ή θέσεως μή προσφερόμεναι δι’ ενσυρμάτους επικοινωνίας.

Επί πλέον δεν προβλέπεται σχεδόν ουδέποτε χώρος διά τας Διαβιβάσεις αι οποίαι πρέπει να είναι εγγύτατα του Κλάδου Α΄.
Υπομιμνήσκεται ότι κατά την εκλογήν θέσεως Σταθμού Διοικήσεως δέον να μετέχη της αναγνωρίσεως πάντοτε Αξιωματικός Διαβιβάσεων, του οποίου η γνώμη δέον να λαμβάνηται υπ’ όψει και να είναι βαρύνουσα.
ΥΛΙΚΑ

11.Παρετηρήθη παρά τας κατ’ επανάληψιν Διαταγάς και οδηγίας ότι τα Τάγματα κρατούν εις τας αποθήκας των υλικά  βεβλαμμένα και μόλις ειδοποιηθώσι δι’ επιχειρήσεις τότε τα ενθυμούνται και σπεύδουν διά την επισκευήν των.

Δεν μεριμνώσι να είναι πάντοτε εφοδιασμένα με καύσιμα διά τους σταθμούς ασυρμάτου, συσσωρευτάς μάχης, λυχνίας χειριστού κ. λ. π. αλλά μόλις απομακρυνθούν της έδρας των δι’ επιχειρήσεις αρχίζουν να αιτούν κατεπειγόντως την αποστολήν.
Οι Αξιωματικοί Διαβιβάσεων των Ταγμάτων Πεζικού είναι υπεύθυνοι διά τας τοιαύτας ανωμαλίας. Τα μηχανήματα τα υφιστάμενα βλάβην δέον να αποστέλλωνται αμέσως και άνευ χρονοτριβής εις τα Συνεργεία προς επισκευήν, οι Διοικηταί των Ταγμάτων να ασκώσι προληπτικόν έλεγχον επί των ανωτέρω.

Σ.Π./Α.Λ.                                 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ακριβές Αντίγραφον                  Υποστράτηγος
Τ.Σ.Υ.                                                      Διοικητής