Επιχείρηση ΠΥΡΣΟΣ, ΓΕΣ/14 Ιουλ 1949

ΘΕΜΑ: Eπιχείρησις ΠΥΡΣΟΣ                       ΔΙ’ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΥ
ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ
ΑΚΡΩΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ
ΠΡΟΣ: το ΣΗΔΜ /A1                                        ΑΡΧΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ
ΓΕΣ /Α1
ΚΟΙΝ: Α1 – Α2 – Α6 – Α8/ΓΕΣ – Α/ΓΕΣ     Αριθ. Πρωτ. 245198
ΑΔΑ – ΒΣΑ – ΣΟΗΠΕ / Κλ. Επιχ.                 Αριθ. Φακ. 4009/39
ΒΣΤ 902 /14. 7. 49
Α. Α. Αντ. 3

Επί του διά της υπ’ αριθ. ΑΠ 85/10. 7. 49 υποβληθέντος σχεδίου «ΠΥΡΣΟΣ«.
1. Συμφωνούμεν προς την πρόθεσιν και τας γενικάς γραμμάς του σχεδίου με τας κάτωθι διευκρινήσεις.
α) Κατανομή δυνάμεων
Δεδομένου ότι εις το Β΄ΣΣ θα ανατεθή η κυρία προσπάθεια ΒΙΤΣΙ δέον να διατεθουν εις τούτο όλα τα μέσα ώστε να είναι πλήρως εξησφαλισμένη η επιτυχία χωρίς παρέμβασιν ενισχύσεων, ει δυνατόν, κατά την διάρκειαν της μάχης ταύτης υπό των ανωτέρων του ΣΣ κλιμακίων.
Η προικοδότησις όθεν του Β΄ΣΣ πρέπει να γίνη υπό το πνεύμα τούτο και αι τηρηθησόμεναι εφεδρείαι εις διάθεσιν ΣΗΔΜ και Αρχιστρατήγου να περιορισθούν εις τας απολύτως αναγκαίας αφού εξασφαλισθή πλήρως η προικοδότησις αύτη.
Κατά συνέπειαν:
ι. Εις το Β΄ΣΣ δέον να διατεθούν διά την ενέργειαν κατά ΒΙΤΣΙ:
ΙΙ – ΙΧ – Χ και ΧΙ Μ. (μείον Ταξ.)(εξ ολοκλήρου)
Ι – ΙΙ Ταξ. Καταδρομών. ( ,, ,, )
101 – 102 – 104 και 107 Σ. Π. Π.
Αι ΜΟΠ των ΙΙ, ΙΧ, Χ, ΧΙ και ΧV Μεραρχιών
151 – 152 – 153 (μείον Πυρ/χία) Μ. Μ. Π.
ΧΙ Σ. Αναγ. (Η υπολειπόμενη Ίλη θα αποσταλή υπό Α΄ΣΣ)
ΙΧ Σ. Αναγ. (Μείον Ίλη αφιεμένη VIII M.)
τρείς Ίλαι Αρμάτων (μείον Ουλαμός αφιέμενος VIII M.)
713 και 719 Λόχοι Μηχανικού (πλέον των Μεραρχιακών)
ιι. Εφεδρείαι ΣΗΔΜ και εφεδρείαι Αρχιστρατήγου θα προβλεφθούν δι’ αμφότερα τα κλιμάκια αι αυταί ήτοι:
72 Ταξιαρχία
XV Mεραρχία
Ταξιαρχία ΧΙ Μ.
καθόσον το ΣΗΔΜ θα δράση και θα επεμβή εις την ζώνην ταύτην ως εντολοδόχος του Αρχιστρατήγου.
Επέμβασιν δε του ΣΗΔΜ διαβλέπομεν:
Προ της επιχειρήσεως:
Εις την πλήρη προπαρασκευήν ταύτης υλικώς και ηθικώς:
Κατά την διάρκειαν της επιχειρήσεως:
Εις την παρακολούθησιν του αγώνος εκ του σύνεγγυς και εις την εξασφάλισιν της διατηρήσεως της επιβαλλομένης ορμητικότητος και ταχύτητος.
Εις αντιμετώπισιν τυχόν αντιπερισπασμών του εχθρού εφ’ όσον η αντιμετώπισις αύτη είναι εκτός δυνατοτήτων των Α΄ και Β΄ΣΣ.
Εις την εκμετάλλευσιν της επιτυχίας ΒΙΤΣΙ προς ολοκλήρωσιν της υπολοίπου αποστολής του ΣΗΔΜ.
Βεβαίως δεν αποκλείεται η ενδεχομένη ενίσχυσις της προσπαθείας ΒΙΤΣΙ ιδιαιτέρως μετά την κατάληψιν του πρώτου αντικειμενικού σκοπού, αλλά, λόγω του επιδιωκομένου σκοπού, σκόπιμον είναι το Β΄ΣΣ να έχη προπαρασκευασθή πλήρως, ώστε να μη ευρεθή εις την ανάγκην ταύτην.
β) Αποστολαί
Ως προς τας αποστολάς είμεθα σύμφωνοι. Θεωρούμεν σκόπιμον να τονίσωμεν ότι πρέπει να επιστηθή ιδιαιτέρως η προσοχή εις το Β΄ΣΣ όπως αι δευτερεύουσαι αποστολαί μη αποβούν εις βάρος της κυρίας τοιαύτης, ήτις δέον να τροφοδοτηθή κατά πρώτον λόγον με όλα τα μέσα διά να αχθή επιτυχώς καθ’ όλον το βάθος.
Όσον αφορά την διεύρυνσιν του ρήγματος και την ώθησιν δυνάμεων προς ΠΡΕΒΟΛ και ΒΑΡΜΠΑΝ η πρόβλεψις δέον να είναι γενική και να επιφυλαχθή η ώθησις του όγκου των δυνάμεων εκμεταλλεύσεως σύμφωνα με τας παρουσιασθησομένας τότε συνθήκας .
γ) Πυρ/κόν
Ιδιαιτέρα μέριμνα να καταβληθή εις την πλήρη απόδοσιν του Πυρ/κού από απόψεως αναπτύξεως και υποστηρίξεως διά καταλλήλου καταρτισμού σχεδίου πυρών, συντονισμένου με τα πυρά αεροπορίας.
Παρουσιάζει βεβαίως δυσχερείας εις την εκλεγείσαν κυρίαν προσπάθειαν η καλή υποστήριξις πυροβολικού, αλλ’ αν ληφθούν όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα το ωφέλιμον έργον του θα πρέπη να φθάση την πλήρη απόδοσιν.
δ) Αεροπορία
Είναι περιττόν να τονισθή και τούτο, άλλως τε, έχει υπ’ όψιν και το ΣΗΔΜ ότι από απόψεως προτεραιότητος κατά την κυρίαν ενέργειαν προέχουσαν θέσιν δέον να έχη η αποστολή της αμέσου υποστηρίξεως του φιλίου Πεζικού.
Πάντως κατ’ αρχήν δέον να στηριζώμεθα εις την ήδη διατιθεμένην δύναμιν της Αεροπορίας.
ε) Στρατηγική παραπλάνησις
Είμεθα σύμφωνοι επί ταύτης.
Η παράγραφος αυτή θα αποσιωπηθή εις το κοινοποιηθησόμενον σχέδιον.
Το ζήτημα τούτο θα αποτελέση αντικείμενον κεχωρισμένων οδηγιών και διαταγών.
2. Βάσει των ανωτέρω διευκρινήσεων να διαταχθή ο καταρτισμός των λεπτομερών σχεδίων υπό των Α΄ και Β΄ΣΣ, άτινα να υποβληθούν ημίν μέχρι 20 τρέχοντος.

Αρχιστράτηγος Α. ΠΑΠΑΓΟΣ

Θ. Π. / Κ. Κ.
Τ.Σ.Υ.

Advertisements

Εκθεση Οργανώσεως Ελληνικού Στρατού από 1-3-1945 μέχρι 31-8-1948, ΓΕΣ/31 Αυγ 1948

Α3/ΓΕΣ
Χρήσις Περιωρισμένη
Αρ. Αντ. 3
ΑΠΟΡΡΗΤΟΝ

Περιληπτικόν Σημείωμα επί της ενάρξεως και εξελίξεως της Οργανώσεως του Ελληνικού Εθνικού Στρατού από 1-3-1945 μέχρι 31-8-1948
————————

Το παρόν Θέμα πραγματεύεται υπό τας κάτωθι επικεφαλίδας:
Α) Εισαγωγή.
Β) Ι Περίοδος Μάρτιος 1945 – Μάρτιος 1946.
Γ) ΙΙ Περίοδος Απρίλιος 1946 – Αύγουστος 1947.
Δ) ΙΙΙ Περίοδος Σεπτέμβριος 1947 – Αύγουστος 1948.
Ε) ΙV Περίοδος Αύγουστος 1948 – Ιούνιος 1949 (Προτάσεις).
ΣΤ) Υλικά – Εφόδια.
Ζ) Συμπεράσματα – Προτάσεις.
————————————– Συνέχεια

Σχέδιο ΧΑΡΑΥΓΗ(Εκκαθάριση Οθρυος), ΓΕΣ/15 Μαϊ 1948

ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ
ΑΚΡΩΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ
Αριθ.2671/Α/Φ.4009/32
15 Μαΐου 1948
ΓΕΣ/Α1

ΣΧΕΔΙΟΝ
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΕΩΣ ΟΘΡΥΟΣ
ΧΑΡΑΥΓΗΣ

ΧΑΡΤΑΙ: – ΦΑΡΣΑΛΑ
– ΒΟΛΟΣ 1: 100.000
– ΛΑΜΙΑ
– ΑΤΑΛΑΝΤΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ
1.- Συμμορίται
(α) Δύναμις (όρα Δελτίον Πληροφοριών Φ.10172/α.α.28/ 10.5.48).
Εις την περιοχήν ΟΘΡΥΟΣ ευρίσκονται σήμερον το Τάγμα ΦΩΤΕΙΝΟΥ (150), Λόχος ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗ (60), Λόχος ΜΑΝΤΑΛΟΥ (100), ενδεχομένως επί πλέον Ιππικόν ΣΤΕΦΟΥ δυνάμεως 150 ιππέων.
(β) Πιθαναί ενέργειαι – Δυνατότητες – Προθέσεις.
-Κατόπιν των ληφθέντων μέτρων εις την περιοχήν ΟΘΡΥΟΣ (ενίσχυσις των φρουρών ΔΟΜΟΚΟΥ, ΦΑΡΣΑΛΩΝ, ΑΛΜΥΡΟΥ) η δράσις τούτων περιωρίσθη εις παρενόχλησιν των ημετέρων τμημάτων.
-Δυνατότητες ενισχύσεως επί του παρόντος δεν φαίνεται να υπάρχωσι κατόπιν των αποτελεσμάτων της επιχειρήσεως “ΧΑΡΑΥΓΗ” και της εγκαταλείψεως της περιοχής ΑΓΡΑΦΩΝ.
-Εις περίπτωσιν πιέσεως τούτων θα επιδιώξωσι να διαφύγωσι κατά πρώτον λόγον προς ΠΗΛΙΟΝ-ΚΙΣΣΑΒΟΝ και προς ΚΑΛΛΙΔΡΟΜΟΝ όπερ μάλλον απίθανον. Δεν αποκλείεται τα συμμοριακά ταύτα συγκροτήματα να προσπαθήσωσι να διαφύγωσι εις περιοχήν δυτικώς ΟΘΡΥΟΣ ή προς ΕΥΒΟΙΑΝ. Συνέχεια

Σχέδιο ΧΑΡΑΥΓΗ Σ (εκκαθάριση Αγράφων), ΓΕΣ/15 Μαϊ 1948

ΑΚΡΩΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ
Αριθ. 2691/Α/Φ.4009/32
15 Μαΐου 1948
Α.Α.Αντ.1
ΓΕΣ/Α1

ΣΧΕΔΙΟΝ
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΔΡΑΙΩΣΕΩΣ ΑΓΡΑΦΩΝ
ΧΑΡΑΥΓΗ – Σ-

ΧΑΡΤΑΙ: 1: 100.000
– ΚΑΡΔΙΤΣΑ
– ΑΓΡΑΦΑ
– ΦΑΡΣΑΛΑ
– ΛΑΜΙΑ
– ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ
– ΑΓΡΙΝΙΟΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ
1.- Συμμορίται
(α) Δύναμις
– Επί του παρόντος εις την περιοχήν ΑΓΡΑΦΩΝ, ήτοι μεταξύ ΣΠΕΡΧΕΙΟΥ – ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ – ΦΡΑΓΚΙΣΤΑΣ (Χ.6066) – ΑΧΕΛΩΟΥ -ΠΟΡΤΑΪΚΟΥ, παραμένουσι τα κάτωθι συμμοριακά συγκροτήματα δυνάμεως 600 περίπου συμμοριτών:
-ι- Τάγμα ΠΑΠΟΥΑ
-ιι- Τάγμα ΠΕΡΙΚΛΗ
-ιιι- Τάγμα ΔΑΦΝΟΜΗΛΗ
Ταξιαρχία ΔΥΤΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ
-Τα συγκροτήματα ΑΡΜΑΜΠΕΗ και ΠΑΝΤΕΚΟΥ, διελθόντα βορείως ΠΟΡΤΑΪΚΟΥ, φαίνεται κινούνται προς ΓΡΑΜΜΟΝ. Δεν φαίνεται πιθανή η επιστροφή τούτων προς ΑΓΡΑΦΑ ή η παραμονή εις περιοχήν ΚΟΖΑΚΑ.
-Τα εις την περιοχήν ΟΘΡΥΟΣ δεν φαίνεται επίσης ότι προτίθενται επί του παρόντος τουλάχιστον, όπως εισδύσωσιν εις ΑΓΡΑΦΑ κατόπιν της μετατοπίσεως του Αρχηγείου ΑΓΡΑΦΩΝ. Συνέχεια

Επιχείρηση ΧΑΡΑΥΓΗ Σ, ΓΕΣ/12 Μαϊ 1948

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΚΡΩΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΝ

Υ.Σ.-ΓΕΣ/Α1
ΑΡΙΘ.Φ.4009/32
ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ.2549/Α
ΒΣΤ 902/12-5-48
ΠΡΟΣ: Τ.Σ./Α΄ΣΣ-Β΄ΣΣ
ΚΟΙΝ: Α1-Α2-Β1/ΓΕΣ
ΒΣΑ-ΣΟΗΠΕ/Κλ

ΘΕΜΑ: Επιχείρησις ΧΑΡΑΥΓΗ-Σ-

  1. Συμφώνως προς τον κοινοποιηθέντα πίνακα συγκεντρώσεων διά το Σχέδιον ΚΟΡΩΝΙΣ προβλέπονται επιχειρήσεις εν συνεχεία ΧΑΡΑΥΓΗ διά την εκκαθάρισιν ΟΘΡΥΟΣ-ΑΓΡΑΦΩΝ.
  2. Αι επιχειρήσεις αύται υπό το συνθηματικόν ΧΑΡΑΥΓΗ-Σ- θα αναληφθούν:
    (α) αι μεν της περιοχής ΑΓΡΑΦΩΝ υπό του Β΄ΣΣ με δυνάμεις:

– Την Χ Μεραρχίαν (35 και 37 Ταξ.)
– Ταξιαρχ.της ΙΧ Μεραρχίας
– Ταξιαρχ.της Ι Μεραρχίας
(β) αι της περιοχής ΟΘΡΥΟΣ υπό του Α΄ΣΣ με την Ι Μεραρχίαν. Συνέχεια

Εδραίωση επιχείρησης ΧΑΡΑΥΓΗ, ΓΕΣ/8 Μαϊ 1948

Β.Σ.Τ. 902/8-5-48
Υ.Σ./ΓΕΣ/Α1
ΑΡΙΘ.Φ.4009/30
ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ.8339
ΠΡΟΣ: Τ.Σ.Α΄ΣΣ
ΚΟΙΝ: Α1/ΓΕΣ
Β.Σ.Α.-ΣΟΗΠΕ

ΘΕΜΑ: Εδραίωσις “ΧΑΡΑΥΓΗ”

Επί των υπ’ αριθ. 3/1/Α/89/6-5-48 και Φ.3/1/Α/87/6-5-48 αναφορών Α΄ΣΣ.

1.- Αι Μονάδες δεν είναι δυνατόν να παραμείνουν εις την ζώνην επιχειρήσεως ΧΑΡΑΥΓΗ πέραν της 20ης Μαΐου.
Προβλέπεται όμως εν συνεχεία της ΧΑΡΑΥΓΗΣ εκκαθάρισις ΑΓΡΑΦΩΝ – ΟΘΡΥΟΣ ως κοινοποιηθησόμενον σχέδιον.
2.- Μέχρι της 20ης Μαΐου πρέπει να έχουν εξαρθρωθή πλήρως οι οργανικοί δεσμοί των συμμοριακών συγκροτημάτων ΡΟΥΜΕΛΗΣ δι’ απηνούς διώξεως των απομενουσών ομάδων ΚΑΛΛΙΔΡΟΜΟΥ – ΕΛΙΚΩΝΟΣ, ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ – ΓΚΙΩΝΑΣ εξουθενωμένων ήδη. Εν συνεχεία θα επιζητηθή η εξόντωσις των συγκροτημάτων ΟΘΡΥΣ – ΑΓΡΑΦΑ ως ανωτέρω (ή εις την πλέον δυσμενεστέραν περίπτωσιν εκδιώξεις των).
Πρέπει όθεν να αποτελέση ΠΙΣΤΙΝ διά το Α΄ΣΣ ότι αι μονάδες Εθνοφρουράς μετά δυο Μοιρών Καταδρομών (Α΄ και Β΄ Μοίραι) είναι ικαναί να σταθεροποιήσουν το έργον ΧΑΡΑΥΓΗ. Ευκταίον υπό πάντων θα ήτο η διάθεσις περισσοτέρων δυνάμεων αίτινες όμως δεν διατίθενται. Συνέχεια

Απόψεις ΓΕΣ περί σχεδίου ενεργείας 1948 κατά ΔΣΕ, ΓΕΣ/Α1/10 Απρ 1948

ΑΠΟΡΡΗΤΟΝ
ΠΡΟΣ. Το ΙV/Γ΄ Γραφείον ΔΙΣ ΓΕΝ. ΕΠΙΤΕΛ. ΣΤΡΑΤΟΥ
Δ/νση ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΣΤΡΑΤΟΥ
ΚΟΙΝ. – Στρατηγόν Δ/ντήν ΔΙΣ ΤΜΗΜΑ ΙΙ
– Προϊστάμενον Ιστορ. Τμημάτων ΑΡΙΘ.Φ. 43/231/Α.Π.3255
– ΙΙ Τμήμα 14.9.54
Συν.τω εγγρ. σελ. Τρείς (3).
ΘΕΜΑ. Απόψεις ΓΕΣ περί σχεδίου ενεργείας 1948 κατά Κ/Σ
1.- Πέμπω υμίν συνημμένως εισηγητικόν σημείωμα της 10.4.48 του ΓΕΣ (Δ/σις Α1) επί του Σχεδίου ενεργείας των Ελληνικών δυνάμεων κατά το έτος 1948 κατά των Κ/Σ.
Αι προτάσεις αύται συνετάγησαν παρά του τότε Υποστρατήγου Στ. Κιτριλάκη Αρχηγού του Κλάδου Επιχειρήσεων ΓΕΣ και ενεκρίθησαν, υπογραφείσαι παρά του τότε Α. ΓΕΣ Αντιστρατήγου Γιατζή Δ.
Αι διατυπούμεναι εις τούτο προτάσεις, ως μοι εγνώρισε χθες ο Αντιστράτηγος Στ. Κιτριλάκης όταν μοι παρέδωσε το αντίγραφον τούτο, ετέθησαν υπ’ όψει των Αρχηγών Στρ. Αποστολών ΗΠΑ και Μ. Βρετανίας, δεν εγένοντο όμως ασπασταί παρά τούτων και ούτω παρέμεινε εν ισχύϊ το καταρτισθέν ήδη σχέδιον ενεργείας με τα γνωστά τότε αποτελέσματα.
Το σχέδιον όμως τούτο, εφαρμοσθέν βραδύτερον παρά του Στρατάρχου Α. Παπάγου έφερε τα γνωστά ευτυχή αποτελέσματα.
2.- Τούτο να τεθή εις το Αρχείον σας και να ληφθή υπ’ όψιν κατά την συγγραφήν της Πρώτης Μάχης του Γράμμου. Συνέχεια

Οδηγίες επιχειρήσεων προς Β’ΣΣ, ΓΕΣ/6 Απρ 1948

ΘΕΜΑ: Οδηγίαι επιχειρήσεων                        ΑΚΡΩΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ
ΠΡΟΣ: Β΄ΣΣ                                                                  ΑΚΡΩΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ-ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ
ΚΟΙΝ: Διοίκ. Καταδρ. ΓΕΣ Βόλον                 Εδακτυλογραφήθη υπό
(απόσπασμα)                                                               Υπ/γού Αννιτσάκη Ε.
Α1/ΓΕΣ Αριθ. Τηλεφ. 32 – 880
BΣΑ – Σ.Ο.Η.Π.Ε Υ Σ – Γ Ε Σ /Α1
ΑΡΙΘ. Φ. 4009/4
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 6443
ΒΣΤ 902/6-4-48

Εν συνεχεία προς την υπ’ αριθ. 5597/19-3-48 Δ/γήν ΓΕΣ και τας προφορικώς δοθείσας υπό του υποφαινομένου και διά του Α΄ Υπαρχηγού ΓΕΣ διαβιβασθείσας την 5-4-48 οδηγίας μου.
1. Κατόπιν της τελευταίας δράσεως των συμμοριτών εις την ζώνην του Σ. Στρατού και της αναλήψεως εκ του τομέως τούτου της ΙΧ Μεραρχίας, προς αντιμετώπισιν της καταστάσεως το Σώμα Στρατού δέον να λάβη τα κάτωθι μέτρα άτινα θα υποβοηθήσουν και τον υπό της Επιχειρήσεως ΧΑΡΑΥΓΗ επιδιωκόμενον σκοπόν. Συνέχεια

Οδηγίες επιχείρησης ΧΑΡΑΥΓΗ για Α’ΣΣ, ΓΕΣ/2 Απρ 1948

Αθήναι τη 2 Απριλίου 1948

ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ-ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ

Αριθ.Α.Π.6530

Ο Δ Η Γ Ι Α Ι
ΔΙΑ ΤΟΝ ΔΙΟΙΚΗΤΗΝ Α΄ΣΣ
ΑΦΟΡΟΣΑΙ ΤΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ “ΧΑΡΑΥΓΗ”
——————————————————————-

Σκοπός των επιχειρήσεων η εκκαθάρισις της περιοχής ΡΟΥΜΕΛΗΣ διά πλήρους εξοντώσεως (συλλήψεως ή φόνου) των εν αυτή συμμοριτών.
– Στοιχεία εφ’ ων βασίζεται η επίτευξις του ως άνω σκοπού:
Α.- Η εκ διαφόρων κατευθύνσεων ακτινοειδώς δραστηρία ενέργεια προς το εσωτερικόν του κύκλου εντός του οποίου σημειούνται αι συμμορίαι.
1. Η ύπαρξις της θαλάσσης (του Κορινθιακού κόλπου) ευνοεί την διά ενεργειών από βορρά, βορειοδυσμών και από ανατολών περίσφιγξιν των εν τη περιοχή ΒΑΡΔΟΥΣΙΑ – ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΝ – ΟΙΤΗ – ΓΚΙΩΝΑ – ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ συμμοριών και τελική συντριβήν τούτων.
Προς τούτο όμως είναι αναγκαίον όπως αι ως άνω εκδηλωθησόμεναι επιθετικαί ενέργειαι αποβλέπουσι συγχρόνως:
α) εις την απογόρευσιν διολισθήσεως των συμμοριών προς την αντίθετον της κινήσεως των Μεγ.Μονάδων κατεύθυνσιν.
β) εις την εξόντωσιν (φόνον ή σύλληψιν) πάσης συμμορίας ήτις ήθελεν αντιταχθή εις την επιθετικήν ως άνω κίνησιν των μονάδων. Συνέχεια

Οδηγίες επιχείρησης ΧΑΡΑΥΓΗ, ΑΓΕΣ/19 Μαρ 1948

ΘΕΜΑ:- Οδηγίαι διά τας επιχειρήσεις                                    ΑΚΡΩΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ
ΠΡΟΣ:-Α΄Β΄Γ΄ΣΣ                                                                     ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ
VΙΙ Μεραρχίαν
ΚΟΙΝ:-A.Σ.Δ.Π. – Δνσιν Καταδρομών ΓΕΣ
Α1/ΓΕΣ – ΟΣΑ – ΣΟΝΠΕ
ΒΣΤ 902/19-3-48
Υ.Σ ΓΕΣ/Α1
ΑΡΙΘ. Φ. 4009/1
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 5597
1. Εις την σύσκεψιν της 19-3-48 ανεκοίνωσα τας προθέσεις του ΓΕΣ και έλαβον την υπόσχεσιν ότι πάντες οι Διοικηταί των Μ.Μ θα συμβάλουν εις την πραγματοποίησιν των προθέσεων τούτων μετά της ενδεδειγμένης πίστεως επιμονής και σταθερότητος.
2. Με βάσιν ότι η D ημέρα της Επιχειρήσεως ΧΑΡΑΥΓΗ δεν θα είναι βραδύτερον της 15-4-48 να καταρτισθούν τα σχέδια των επιχειρήσεων, τα οποία θα αναλάβουν αι λοιπαί Μ.Μ ώστε να εκδηλωθούν αύται ως εξής: Συνέχεια

Σχέδιο επιχειρήσεων ΧΑΡΑΥΓΗ, ΓΕΣ/5 Μαρ 1948

ΑΚΡΩΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ
Αριθ.4777/4009/30/Α1
5 Μαρτίου 1948
Α.Α.Α.11

ΣΧΕΔΙΟΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
“ΧΑΡΑΥΓΗ”

ΧΑΡΤΑΙ: ΠΡΕΒΕΖΑ-ΑΡΤΑ
ΑΓΡΙΝΙΟΝ-ΑΓΡΑΦΑ
ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΝ-ΚΑΡΔΙΤΣΑ 1: 100.000
ΛΑΜΙΑ-ΦΑΡΣΑΛΟΣ
ΑΤΑΛΑΝΤΗ-ΒΟΛΟΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ
1.- Συμμορίται
(α) Δύναμις – Συγκρότησις – Δράσις εν γένει ως το συνημμένον Δελτίον Πληροφοριών.
(β) Πιθαναί ενέργειαι – Δυνατότητες – Προθέσεις.
Ενισχυόμενοι και δι’ εντατικής στρατολογίας θα επιδιώξουν να προσβάλουν αστικά κέντρα της περιοχής και θα επιζητήσουν να επεκταθούν προς ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΝ και ΒΟΙΩΤΙΑΝ διά να αποκόψουν τας κυρίας αρτηρίας προς πρωτεύουσαν.
Δεν αποκλείεται προσπάθειά των να στερεωθούν εγγύς της πρωτευούσης εις ΚΙΘΑΙΡΩΝΑ και ΠΑΡΝΗΘΑ ίνα προκαλέσουν ενίσχυσιν εκ των αόπλων συμμοριτών της πρωτευούσης.
Πιεζόμενοι διά σοβαρών ενεργειών των εθνικών δυνάμεων θα προσπαθήσουν κατά μέγα μέρος να διαφύγουν.
Εν περιπτώσει αδυναμίας διαφυγής θα δώσουν μάχην εις τα κύρια κρησφύγετά των μεταξύ ΓΚΙΩΝΑΣ – ΒΑΡΔΟΥΣΙΩΝ – ΟΙΤΗΣ – ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ. Συνέχεια

Προετοιμασία επιχειρήσεων ΧΑΣΙΑ-ΑΝΤΙΧΑΣΙΑ-ΚΑΜΒΟΥΝΙΑ, ΓΕΣ/Α1/ΑΡ4689/3 Μαρ 1948

Θέμα: Αντιμετώπισις καταστάσεως
υπό Β΄ΣΣ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ
ΑΚΡΩΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ
Προς: B΄ΣΣ/Διοικητήν ΓΕΣ/Α1
Κοιν: Γ΄ΣΣ/Α1 Αριθ. 4689/Φ. 4009/1
Α1-Α2/ΓΕΣ 3.3.48
Βρετ. – Αμερ. Στρατ. Αποσ.
1. Το Σώμα Στρατού είχε αυτήν την φοράν έγκαιρον και ακριβήν πληροφορίαν περί εντοπισμού των συμμοριτών εις ΟΡΘΡΥΝ και εις ΧΑΣΙΑ-ΑΝΤΙΧΑΣΙΑ-ΚΑΜΒΟΥΝΙΑ.
2. Το ΓΕΣ μολονότι επανειλημμένως επεσήμανε προς το Σώμα Στρατού τας πιθανάς ενεργείας και προθέσεις των συμμοριτών και συνέστησε την δραστηρίαν δίωξιν, εσχημάτισε την γνώμην ότι ο ακολουθηθείς ρυθμός εις την τας εν γένει ενεργείας σας δεν υπήρξεν ο ενδεδειγμένος.
3. Το Σώμα Στρατού ίσως έχει την δικαιολογίαν ότι δεν διέθετεν εφεδρείας αλλά φρονούμεν ότι θα ηδύνατο εγκαίρως να κινητοποιήση τα μέσα από άλλους τομείς, όπου η δράσις των συμμοριτών ήτο ολιγώτερον επικίνδυνος και διά ταχείας και συντονιστικής ενεργείας να αντιμετωπίση αποτελεσματικώς την κατάστασιν μέχρις ου το ΓΕΣ διαθέση εις τούτο τας ελαχίστας εφεδρείας του, ως έπραξεν άλλως τε και μάλιστα λίαν εγκαίρως. Συνέχεια

Πρακτικό συνεδρίασης ΣΑΓΕ αρ17 (επιχειρήσεις Πελοποννήσου), ΓΕΣ/18 Δεκ 1947

ΑΠΟΡΡΗΤΟΝ
ΓEΝΙΚΟΝ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ ΣΤΡΑΤΟΥ                     Εδακτυλογραφήθη υπό
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΤΡ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ                    Ανθ/γού Αννιτσάκη Ε.

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Ν
Της 17ης Συνεδριάσεως του ΣΑΓΕ
των τριών Πολεμικών Υπουργείων.-

Ι.-    Χρόνος Συνεδριάσεως 18-12-47 ώρα 1750
ΙΙ.-   Τόπος Συνεδριάσεως: Αίθουσα Χαρτών ΓΕΣ
ΙΙΙ.-Εξετασθέντα αντικείμενα: Επιχειρήσεις ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (ως το υπ’ αριθ. Α.Π. 8255/Φ.4008/2/Α1/15-12-47 έγγραφον ΓΕΣ).
IV.-Παρόντες κατά την Συνεδρίασιν:

α)    Έλληνες Αξιωματικοί
–      Αντιστράτηγος Γιατζής Δ. Αρχηγός ΓΕΣ.
–      Υποναύαρχος Αντωνόπουλος Π. Αρχηγός ΓΕΝ.
–      Σμήναρχος Μυτιληναίος Χ. Αρχηγός ΓΕΑ.
–      Ταξίαρχος Μανιδάκης Σ. Αρχηγός Α.Κ./ΓΕΣ.
–      Συν/ρχης Λάμαρης Γ. Α.Β.Α.Κ.Α./ΓΕΣ.
–      Αντ/ρχης Κετσέας Γρ. Δ/ντής Α1/ΓΕΣ.
β)    Ξένοι Αξιωματικοί
–      Ταξίαρχος Στύλ Αντιπρόσωπος ΒΣΑ.
–      Ταξίαρχος Χάρπερ Αντιπρόσωπος Σ.Ο.Η.Π.Ε.
–      Ταξίαρχος Θόρσον Αντιπρόσωπος Σ.Ο.Η.Π.Ε.
γ)    Γραμματεύς-Διερμηνεύς
–      Ταγματάρχης Καραγιάννης Χ. Γραμματεύς Γ΄ΣΣ/ΓΕΣ.
–      Ανθ/γός Σταθάτος Α. Διερμηνεύς Γρ. Α/ΓΕΣ. Συνέχεια

Οδηγίες επιχειρήσεων 1 ΣΤΡΑΤΙΑ, ΓΕΣ/8 Δεκ 1947

ΓΕΝΙΚΟΝ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ ΣΤΡΑΤΟΥ
ΑΡΧΗΓΟΣ                                                     ΑΥΣΤΗΡΩΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. Α.Π. 4009/1.7995
Πρός
Την 1ην Στρατιάν
Β ό λ ο ν

Έχοντες υπ’ όψιν το υπ’ αριθ. Α.Π. ΙΣ.36/6-ΧΙΙ-47 έγγραφον της Στρατιάς προς το Γενικόν Επιτελείον Στρατού, εξ ού προκύπτει,  ότι δεν είναι δυνατή η ανάληψις χειμερινής εξορμήσεως προς καταστροφήν του όγκου των συμμοριτών εις την Περιοχήν ΓΡΑΜΜΟΥ – ΣΜΟΛΙΚΑ – ΒΟΒΟΥΣΑ, ως δυναμένην να προκαλέση σημαντικήν φθοράν εις τας ημετέρας Μεγάλας Μονάδας, αίτινες θα αναλάβωσι  την επιχείρησιν ταύτην, γνωρίζομεν τα εξής: Συνέχεια

Επιχειρήσεις ΤΖΟΥΜΕΡΚΑ, ΓΕΣ/11 Οκτ 1947

ΤΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑ
ΡΑΔΙΟΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΙΚΩΣ
ΑΠΟ: ΓΕΣ/Α1
ΠΡΟΣ: Ι Στρατιάν,  Βόλον.                             ΑΜΕΣΟΥ ΕΠΙΔΟΣΕΩΣ

Α. Π. 9786 Α΄                                     ΒΣΤ 902/11-10-47

                                                                        ώρα 20.
Επί 890103 από 11 Οκτωβρίου τηλεγραφήματος στοπ.
Αι επί εβδομάδας επιχειρήσεις Ευρυτανίας έσχον το δυσμενές αποτέλεσμα διαφυγής προς Τζουμέρκα ολοκλήρου σχεδόν της μάζης εκ 1000 – 1500 συμμοριτών με τον αδυσώπητον κίνδυνον λεηλασίας ατυχών πληθυσμών, φόνων, εμπρησμών, καταστροφών στοπ. Εξ άλλου παρουσιάζεται μοναδική στρατεύματά σας ευκαιρία να εξολοθρεύσετε εις μειονεκτικήν θέσιν που ευρίσκονται στοπ. Σύντονος καταδίωξις, κύκλωσις και φραγμός ώστε να μη υπεισέλθη ελευθερωθείσαν περιοχήν ουδέ εις συμμορίτης εφεξής στοπ. Έχομεν οι εντεταλμένοι στρατηγοί τραχείαν και υψηλήν ευθύνην στιγμήν ταύτην να άρωμεν την επιτυχίαν που ζητεί το έθνος στοπ. Εκ του μέχρι τούδε 7μήνου διαστήματος επιχειρήσεων είναι αυτή η σπουδαιοτέρα στιγμή και ελπίζω ότι και την φοράν αυτήν αεροπόροι δεν θα σας αρνηθούν το μέγιστον αποδόσεώς των στοπ.

αντιστράτηγος Βεντήρης
Διά την ακρίβειαν
Τ.Σ.

Πορίσματα Επιχειρήσεων, ΓΕΣ/7 Οκτ 1947

ΓΕΝΙΚΟΝ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ ΣΤΡΑΤΟΥ
Α΄.  Β. Α. Κ. Α΄.

Πορίσματα εκ των μέχρι τούδε  Επιχειρήσεων

Α. Τακτική Συμμοριτών

Πολλά μέχρι σήμερον εγράφησαν περί ταύτης, διά τούτο περιοριζόμεθα εις τα ουσιώδη: Ταύτα συνοψίζονται εις τα κάτωθι:
Ι.     ΚΙΝΗΣΙΣ
Πορεύονται πάντοτε κατά την νύκτα προς απόκρυψιν των κινήσεών των και επίτευξιν αιφνιδιασμού. Δεν άρχονται όμως της κινήσεως πρίν λαβώσι άμα τη επελεύσει του σκότους αναφοράν παρ’ όλων των συνδέσμων, περί των ημετέρων θέσεων εν τη περιοχή εν η πορεύοντο. Εκ των πληροφοριών των συνδέσμων καθορίζονται ποία δρομολόγια είναι ελεύθερα, τροποποιούνται δε τα αρχικώς επιλεγέντα ολοκληρωτικώς ή μερικώς αναλόγως των τελευταίων πληροφοριών. Θεωρείται δυστυχώς παρά πολλών, ότι η Νυκτοπορεία είναι προνόμιον των Συμμοριτών ενώ προνόμιον δι’ αυτούς είναι η ασφαλής πληροφορία, ήτις καθιστά δυνατήν την νυκτοπορείαν. Αν δεν υπήρχε η ασφαλής πληροφορία αι νυκτεριναί πορείαι θα ήγον εις καταστροφήν.
Της ασφαλούς πληροφορίας στερείται ο Στρατός, όστις αδίκως κατηγορείται, ότι αποφεύγει τας νυκτοπορείας. Συνέχεια

Απάντηση ΓΕΣ επί κατευθύνσεως Φλώρινας – Αμύνταιου, ΓΕΣ/8 Ιουν 1947

ΕΝΤΥΠΟ ΣΗΜΑΤΟΣ
Βάθμ. προτερ.                                     Ημέρα-Ώρα εκδόσεως Σήματος
Επείγον                                                                 081335
ΑΠΟ: ΓΕΣ/Α1
ΠΡΟΣ: Στρατιάν
Αρ. Πρωτ………Α.Π.5881

Ελάβομεν γνώσιν τηλεγραφικής εκθέσεως ΜΠΑΛΟΔΗΜΟΥ επί ληφθείσης κατευθύνσεως Φλώρινας – Αμύνταιον.
Επαναλαμβάνομεν ότι επίμονοι πληροφορίαι περί εκτάσεως προσπαθειών Σερβίας επί Δυτικής Μακεδονίας και Πολιτικού Πραξικοπήματος, δημιουργία οποίου και μόνον 24 ώρας θα έχη θανάσιμον ζημίαν. Συνέχεια

Ειδικό Δελτίο ΙΕΡΑΞ αρ.13, ΓΕΣ/24 Μαϊ 1947

ΓΕΝΙΚΟΝ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ ΣΤΡΑΤΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ                                         24-5-47

ΕΙΔΙΚΟΝ  ΔΕΛΤΙΟΝ “ΙΕΡΑΞ” ΥΠ΄ΑΡΙΘ.13

Ι.     ΔΙΑΤΑΞΙΣ
Αμετάβλητος
ΙΙ.    ΕΝΕΡΓΕΙΑΙ ΗΜΕΤΕΡΩΝ
ΙΙ,ΥΙΙΙ και ΧΥ Μεραρχίαι
Συνεχίζουν την εξερεύνησιν της εκκαθαρισθείσης περιοχής των.
ΙΧ Μεραρχία
Τμήματα της Μεραρχίας την 22/5 συνεπλάκησαν μετά μικράς ομάδος συμμοριτών εις (Σ.6447) ΒΑΝΑΚΟΥΛΙΑ ην και διεσκόρπισαν.
Τα λοιπά τμήματα συνεχίζουν την εξερεύνησιν της περιοχής των. Συνέχεια

Επιχείρηση ΑΕΤΟΣ Ειδικά Δελτία 1-29

ΓΕΝΙΚΟΝ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ ΣΤΡΑΤΟΥ

Δ/σις ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Ώρα 20.15’

9-4-47

Ειδικόν Δελτίον υπ’ αριθ. 1

  1.     Έναρξις Επιχειρήσεων 05.30 της σήμερον
  2.     Ενέργειαι Αποτελέσματα

        α.    ΙΙ Μεραρχία:

               ι.     32 Ταξιαρχία: Τμήματά της συνήντησαν μικράς αντιστάσεις εις ΚΕΡΑΣΙΑΝ Βορ. ΠΕΖΟΥΛΑΣ (4 χιλ.) και ΤΣΙΦΛΙΚ (ΝΑ. ΚΕΡΑΣΙΑΣ) κατελήφθησαν 10ην ώραν.

                      Ετέρα φάλαγξ συνήντησεν αντίστασιν εις ΠΕΖΟΥΛΑΝ ένθα εδόθη 3ωρος μάχη. ΠΕΖΟΥΛΑ κατελήφθη.

                      Εις συμμορίτης παρεδόθη.

               ιι.    36 Ταξιαρχία: Εσημειώθησαν αντιστάσεις εις ΝΕΟΧΩΡΙΟΝ (ΝΑ. ΠΕΖΟΥΛΑΣ 5 χλμ.) υπερνικηθείσαι περί 15ην ώραν. Ομοίως εις ΝΔ. ΚΑΡΟΠΛΕΣΙ (1,5 χλμ.)

        β.    ΙΧ Μεραρχία

               41 Ταξιαρχία: Συνήντησε αντιστάσεις ελαφράς εις ΚΟΤΡΩΝΙ Δυτ. ΠΥΛΗΣ 4 χλμ.) επί οδού πρός ΤΙΡΝΑΝ. Συνέχεια

Παραπλάνησις Μεταφοράς Μονάδων, ΓΕΣ/14 Φεβ 1947

 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ                                                                           ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ – ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ
ΘΕΜΑ: Παραπλάνησις Μεταφοράς  Μονάδων.
ΠΡΟς : ´ôΣΣ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΙΣ Υ.Σ.- ΓΕΣ/ΑΙ/
– Στρατιάν ΑΡΙΘ. Α.Α.Π 7039
– ΑΙ (2) – ΓΙ Β.Σ.Τ. 902 τη 14-2-47
– Β.Μ.Μ.
Επιβάλλεται η παραπλάνησις τόσον της μεταφοράς, όσον και της συγκεντρώσεως των 36 και 32 Ταξιαρχιών, καταρτιζομένου ειδικού σχεδίου παραπλανήσεως υπό των Β΄ και Γ΄ΣΣ.
Τούτα θα αφορά:
α.- Γ΄ΣΣ
36 και 32 Ταξιαρχίαι
-ι- Επιτελική παραπλάνησις: Σκόπιμος διάδοσις υπό των αρμοδίων Επιτελείων περί συγκεντρώσεως τούτων εις Καβάλλαν και Αλεξ/πολιν.
Συνεννόησις μετά των Λεμεναρχών προς επίρρωσιν της ψευδούς συγκεντρώσεως τούτων. Συνέχεια