Εκθεση Οργανώσεως Ελληνικού Στρατού από 1-3-1945 μέχρι 31-8-1948, ΓΕΣ/31 Αυγ 1948

Α3/ΓΕΣ
Χρήσις Περιωρισμένη
Αρ. Αντ. 3
ΑΠΟΡΡΗΤΟΝ

Περιληπτικόν Σημείωμα επί της ενάρξεως και εξελίξεως της Οργανώσεως του Ελληνικού Εθνικού Στρατού από 1-3-1945 μέχρι 31-8-1948
————————

Το παρόν Θέμα πραγματεύεται υπό τας κάτωθι επικεφαλίδας:
Α) Εισαγωγή.
Β) Ι Περίοδος Μάρτιος 1945 – Μάρτιος 1946.
Γ) ΙΙ Περίοδος Απρίλιος 1946 – Αύγουστος 1947.
Δ) ΙΙΙ Περίοδος Σεπτέμβριος 1947 – Αύγουστος 1948.
Ε) ΙV Περίοδος Αύγουστος 1948 – Ιούνιος 1949 (Προτάσεις).
ΣΤ) Υλικά – Εφόδια.
Ζ) Συμπεράσματα – Προτάσεις.
————————————– Συνέχεια

Απόψεις ΓΕΣ περί σχεδίου ενεργείας 1948 κατά ΔΣΕ, ΓΕΣ/Α1/10 Απρ 1948

ΑΠΟΡΡΗΤΟΝ
ΠΡΟΣ. Το ΙV/Γ΄ Γραφείον ΔΙΣ ΓΕΝ. ΕΠΙΤΕΛ. ΣΤΡΑΤΟΥ
Δ/νση ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΣΤΡΑΤΟΥ
ΚΟΙΝ. – Στρατηγόν Δ/ντήν ΔΙΣ ΤΜΗΜΑ ΙΙ
– Προϊστάμενον Ιστορ. Τμημάτων ΑΡΙΘ.Φ. 43/231/Α.Π.3255
– ΙΙ Τμήμα 14.9.54
Συν.τω εγγρ. σελ. Τρείς (3).
ΘΕΜΑ. Απόψεις ΓΕΣ περί σχεδίου ενεργείας 1948 κατά Κ/Σ
1.- Πέμπω υμίν συνημμένως εισηγητικόν σημείωμα της 10.4.48 του ΓΕΣ (Δ/σις Α1) επί του Σχεδίου ενεργείας των Ελληνικών δυνάμεων κατά το έτος 1948 κατά των Κ/Σ.
Αι προτάσεις αύται συνετάγησαν παρά του τότε Υποστρατήγου Στ. Κιτριλάκη Αρχηγού του Κλάδου Επιχειρήσεων ΓΕΣ και ενεκρίθησαν, υπογραφείσαι παρά του τότε Α. ΓΕΣ Αντιστρατήγου Γιατζή Δ.
Αι διατυπούμεναι εις τούτο προτάσεις, ως μοι εγνώρισε χθες ο Αντιστράτηγος Στ. Κιτριλάκης όταν μοι παρέδωσε το αντίγραφον τούτο, ετέθησαν υπ’ όψει των Αρχηγών Στρ. Αποστολών ΗΠΑ και Μ. Βρετανίας, δεν εγένοντο όμως ασπασταί παρά τούτων και ούτω παρέμεινε εν ισχύϊ το καταρτισθέν ήδη σχέδιον ενεργείας με τα γνωστά τότε αποτελέσματα.
Το σχέδιον όμως τούτο, εφαρμοσθέν βραδύτερον παρά του Στρατάρχου Α. Παπάγου έφερε τα γνωστά ευτυχή αποτελέσματα.
2.- Τούτο να τεθή εις το Αρχείον σας και να ληφθή υπ’ όψιν κατά την συγγραφήν της Πρώτης Μάχης του Γράμμου. Συνέχεια

Οδηγίες επιχείρησης ΧΑΡΑΥΓΗ, ΓΕΣ/Αρχηγός/ΑΠ5597/19 Μαρ 1948

ΘΕΜΑ:- Οδηγίαι διά τας επιχειρήσεις                                    ΑΚΡΩΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ
ΠΡΟΣ:-Α΄Β΄Γ΄ΣΣ                                                                     ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ
VΙΙ Μεραρχίαν
ΚΟΙΝ:-A.Σ.Δ.Π. – Δνσιν Καταδρομών ΓΕΣ
Α1/ΓΕΣ – ΟΣΑ – ΣΟΝΠΕ
ΒΣΤ 902/19-3-48
Υ.Σ ΓΕΣ/Α1
ΑΡΙΘ. Φ. 4009/1
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 5597
1. Εις την σύσκεψιν της 19-3-48 ανεκοίνωσα τας προθέσεις του ΓΕΣ και έλαβον την υπόσχεσιν ότι πάντες οι Διοικηταί των Μ.Μ θα συμβάλουν εις την πραγματοποίησιν των προθέσεων τούτων μετά της ενδεδειγμένης πίστεως επιμονής και σταθερότητος.
2. Με βάσιν ότι η D ημέρα της Επιχειρήσεως ΧΑΡΑΥΓΗ δεν θα είναι βραδύτερον της 15-4-48 να καταρτισθούν τα σχέδια των επιχειρήσεων, τα οποία θα αναλάβουν αι λοιπαί Μ.Μ ώστε να εκδηλωθούν αύται ως εξής: Συνέχεια

Προετοιμασία επιχειρήσεων ΧΑΣΙΑ-ΑΝΤΙΧΑΣΙΑ-ΚΑΜΒΟΥΝΙΑ, ΓΕΣ/Α1/ΑΡ4689/3 Μαρ 1948

Θέμα: Αντιμετώπισις καταστάσεως
υπό Β΄ΣΣ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ
ΑΚΡΩΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ
Προς: B΄ΣΣ/Διοικητήν ΓΕΣ/Α1
Κοιν: Γ΄ΣΣ/Α1 Αριθ. 4689/Φ. 4009/1
Α1-Α2/ΓΕΣ 3.3.48
Βρετ. – Αμερ. Στρατ. Αποσ.
1. Το Σώμα Στρατού είχε αυτήν την φοράν έγκαιρον και ακριβήν πληροφορίαν περί εντοπισμού των συμμοριτών εις ΟΡΘΡΥΝ και εις ΧΑΣΙΑ-ΑΝΤΙΧΑΣΙΑ-ΚΑΜΒΟΥΝΙΑ.
2. Το ΓΕΣ μολονότι επανειλημμένως επεσήμανε προς το Σώμα Στρατού τας πιθανάς ενεργείας και προθέσεις των συμμοριτών και συνέστησε την δραστηρίαν δίωξιν, εσχημάτισε την γνώμην ότι ο ακολουθηθείς ρυθμός εις την τας εν γένει ενεργείας σας δεν υπήρξεν ο ενδεδειγμένος.
3. Το Σώμα Στρατού ίσως έχει την δικαιολογίαν ότι δεν διέθετεν εφεδρείας αλλά φρονούμεν ότι θα ηδύνατο εγκαίρως να κινητοποιήση τα μέσα από άλλους τομείς, όπου η δράσις των συμμοριτών ήτο ολιγώτερον επικίνδυνος και διά ταχείας και συντονιστικής ενεργείας να αντιμετωπίση αποτελεσματικώς την κατάστασιν μέχρις ου το ΓΕΣ διαθέση εις τούτο τας ελαχίστας εφεδρείας του, ως έπραξεν άλλως τε και μάλιστα λίαν εγκαίρως. Συνέχεια

Επιχείρηση ΑΕΤΟΣ Ειδικά Δελτία 1-29

ΓΕΝΙΚΟΝ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ ΣΤΡΑΤΟΥ

Δ/σις ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Ώρα 20.15’

9-4-47

Ειδικόν Δελτίον υπ’ αριθ. 1

 1.     Έναρξις Επιχειρήσεων 05.30 της σήμερον
 2.     Ενέργειαι Αποτελέσματα

        α.    ΙΙ Μεραρχία:

               ι.     32 Ταξιαρχία: Τμήματά της συνήντησαν μικράς αντιστάσεις εις ΚΕΡΑΣΙΑΝ Βορ. ΠΕΖΟΥΛΑΣ (4 χιλ.) και ΤΣΙΦΛΙΚ (ΝΑ. ΚΕΡΑΣΙΑΣ) κατελήφθησαν 10ην ώραν.

                      Ετέρα φάλαγξ συνήντησεν αντίστασιν εις ΠΕΖΟΥΛΑΝ ένθα εδόθη 3ωρος μάχη. ΠΕΖΟΥΛΑ κατελήφθη.

                      Εις συμμορίτης παρεδόθη.

               ιι.    36 Ταξιαρχία: Εσημειώθησαν αντιστάσεις εις ΝΕΟΧΩΡΙΟΝ (ΝΑ. ΠΕΖΟΥΛΑΣ 5 χλμ.) υπερνικηθείσαι περί 15ην ώραν. Ομοίως εις ΝΔ. ΚΑΡΟΠΛΕΣΙ (1,5 χλμ.)

        β.    ΙΧ Μεραρχία

               41 Ταξιαρχία: Συνήντησε αντιστάσεις ελαφράς εις ΚΟΤΡΩΝΙ Δυτ. ΠΥΛΗΣ 4 χλμ.) επί οδού πρός ΤΙΡΝΑΝ. Συνέχεια

Διαταγή Επιχειρήσεων ΑΕΤΟΣ, ΑΓΕΣ/9 Φεβ 1947

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΣ «ΑΕΤΟΣ»

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑΙ ΑΠΟΡΡΗΤΟΙ ΟΔΗΓΙΑΙ

                                                                        ΧΑΡΤΑΙ ΚΛΙΜΑΞ

                                                                        1) ΙΩΑΝΝΙΝΑ 1:100.000

                                                                        2) ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ

                                                                        3) ΤΡΙΚΚΑΛΑ

                                                                        4) ΛΑΡΙΣΣΑ

                                                                        5) ΑΡΤΑ

                                                                        6) ΑΓΡΑΦΑ

                                                                        7) ΚΑΡΔΙΤΣΑ

ΠΡΟΣ

Τους Διοικητάς των Α. και Β. Σωμάτων Στρατού

και της VIII Μεραρχίας

ΘΕΜΑ:  Εκκαθαριστικαί επιχειρήσεις ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ και ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

1.        ΕΧΘΡΟΣ

Η σημερινή δύναμις του εχθρού εις την περιοχήν ταύτην φαίνεται ότι δεν υπερβαίνει τους 6500 άνδρας τελείως εξωπλισμένους δι’ όπλων πεζικού, ήτις δύναμις πιθανώτατα θ’ αυξηθή μέχρι της ημέρας των επιχειρήσεων

Σοβαρότεραι συγκεντρώσεις εις περιοχάς

α)     Αγραφα-Νευρόπολις-Κόζιακας-Ανω Αχελώος

β)     Αντιχάσια-Καμβούνια-Χάσια

γ)     Γρεβενά-Πίνδος-Γράμμος-Βόϊον

και δευτερευόντως εις

α)     Ολυμπος-Πιέρια

β)     Οσσα-Μαυροβούνιον-Πήλιον

Καταφανής πρόθεσις τούτου φαίνεται να είναι η εξάπλωσις του έτι Νοτιώτερον και η δημιουργία διοικητικού καθεστώτος.

2.        ΣΚΟΠΟΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

α)     Η διά καταλλήλων επιθετικών ενεργειών περίσφυξις του όγκου των Νοτίως και Δυτικώς του ρου του Αλιάκμονα εχθρού και κυρίως εν τη Δυτ. Θεσσαλία ίνα επιβληθή ούτω η αποδοχή της μάχης και η εκ ταύτης συντριβή ή αιχμαλωσία του πρός πλήρην αποκατάστασιν του κύρους του κράτους.

β)     Η οριστική απαγόρευσις της ανασυγκροτήσεως των δυνάμεων του εχθρού εν τη ως άνω περιοχη διά διαθέσεως επί των ζωτικών κόμβων αυτής των απαραιτήτων πρός τούτο δυνάμεων, πρός έλεγχον της περιοχής και πρός εθνικιστικήν της ανδιοργάνωσιν.

3.        ΠΡΟΘΕΣΕΙΣ ΓΕΣ

1ον)α)    Να προσβληθώσιν αρχικώς κατά συγκλινούσας κατευθύνσεις αι εντός της περιοχής από Ανω Αχελώου, Κόζιακα, Νευροπόλεως μέχρι Αγράφων υπάρχουσαι δυνάμεις του εχθρού, με προσπάθειαν ιδία επί των κατευθύνσεων.

               ι)     ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ (S.6949) – ΔΙΑΒΑ (S.6447) – ΠΑΛΗΟ-ΧΩΡΙ (S.5039) – ΚΡΑΝΙΑ (S.4125)

               ιι)    ΤΡΙΚΚΑΛΑ (S.8031) – ΠΥΛΗ (S.6621) – ΣΤΟΥΡΝΑ-ΡΕΪΚΑ (S.5522) – ΜΕΣΟΧΩΡΑ (S.4125)

               ιιι)   ΠΗΓΑΙ (S.4604) – ΠΕΤΡΩΤΟΝ (S.4907) – ΑΡΓΙΘΕΑ (S.5910)

               ιv)   ΜΕΤΣΟΒΟΝ (S.3259) – ΑΝΘΟΥΣΑ (S.3246)

                      Προς διάλυσιν εξόντωσιν και αιχμαλωσία τούτων.

                      Κάλυψις της άνω επιχειρήσεως α) δι’ ενεργείας αντιπερισπασμού εις περιοχήν Αντιχασίων και απόφραξις εκ των προτέρων των πιθανών κατευθύνσεων διαφυγής των.

        β)    Δι’ ενεργείας Α΄ ΣΣ πρός επίπεδον ΝΕΥΡΟΠΟΛΕΩΣ-ΑΓΡΑΦΑ.

2ον)Ακολούθως αναλόγως της καταστάσεως, να εκκαθαρισθή οριστικώς η περιοχή Αντιχασίων και Ολύμπου.

3ον)Εκκαθάρισης Πίνδου.

4.        ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΣΑΙ ΔΥΝΑΜΕΙΣ

α)     Του Β΄ΣΣ.(λαμβανόμεναι εκ των ήδη εις την διάθεσιν του και εκ των τοιούτων ενισχύσεις):

        ι)     Διά την κυρίαν ενέργειαν:

               -2 Τάγματα Πεχικού τουλάχιστον (2)

               -4 λόχοι Ο.Κ. τουλάχιστον (2)

               -6 MAΔ τουλάχιστον (2)

               -ΜΑΥ όσας δυνατόν περισσοτέρας

               -1 ΣΠΠ (4 Πυροβολαρχίαι)

               -3 Μ. όλμων 4’’.2 (-1 Πυρ/χια)

               -4 Λ. Πολυβόλων

               -1 Σύνταγμα Αναγνωρίσεως

        ιι)    Διά την κάλυψιν

               -4 Τάγματα Πεζικού τουλάχιστον

               -1 Σύνταγμα Αναγνωρίσεως (- Ιλη)

               -1 Σύνταγμα Π. Πυρ/κού (- Μοίρα)

β)     Της VΙΙΙ Mεραρχίας

        ι)     Διά την κυρίαν ενέργειαν

               -3 Τάγματα Πεζικού

               -4 ΛΟΚ τουλάχιστον

               -5 ΜΑΔ

               -ΜΑΥ όσαι δυνατόν περισσοτέρας

        ιι)    Διά την κάλυψιν

               -1 Τάγμα (-1 λόχος)

               -ΜΑΔ όσα δυνατόν περισσότερα

               -MAΥ όσα δυνατόν περισσότερα

γ)     Του Α΄ΣΣ

        ι)     Διά την κάλυψιν: Aι απαραίτηται δυνάμεις διά την εκπλήρωσιν της κατωτέρω οριζομένης αποστολής, πάντως όχι μικροτέραι των 6 λόχων ενισχυμένων διά ΛΟΚ και ΜΑΥ.

5.        ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΣ

Εις Β΄ Σώμα Στρατού

-72 Ταξιαρχία (2 Τάγματα)

-36 Ταξιαρχία (3 Τάγματα)

-32 Ταξιαρχία (3 Τάγματα)

-1 Σύνταγμα Αναγνωρίσεως (το ΙΧ)

-2 Μοίραι Ολμων 4.2’ (3 Πυρ/χιαι)

-4 Λόχοι Πολυβόλων

6.        ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ

Την όλην διοίκησιν της επιχειρήσεις θα έχει το Β΄ ΣΣ διά τας δυνάμεις περιοχών:

α)     Καλαμπάκας-Τρικκάλων εις Μέραρχος μετά του επιτελείου του.

β)     Καρδίτσης η εκεί Ταξιαρχία

γ)     Μέτσοβον-Αρτης η VIII Μεραρχία, καταρτίζουσα εν ανάγκη απόσπασμα υπό Ταξίαρχον επί κατευθύνσεως Άρτης-Βουλγαρέλι (S.2714)-Mεσοχώρα (S.4125)

7.        ΑΠΟΣΤΟΛΑΙ

α)     Τμημάτων κυρίας ενεργείας

        1ος Χρόνος

        Θα καταλάβωσι την γραμμήν εξορμήσεως:

        ι)     Αι του Β΄ ΣΣ ΜΑΛΑΚΑΣΙ (S.4060) – ΑΜΠΕΛΟΧΩΡΙ (S.4456) – ΚΑΣΤΑΝΙΑ (S.4851) – ΚΑΡΟΥΤΙΑ (S.5948) – ΚΟΡΟΜΗΛΙΑ (S.6445) – ΓΟΡΓΟΓΥΡΙ (S.6431) – ΤΥΡΝΑ (S.3927) – ΒΑΤΣΙΝΙΑ (S.6316) – ΤΥΜΠΑΝΟΝ (S.6014) – ΟΞΥΑ (S.6411) – ΜΟΡΦΟΒΟΥΝΙ (S.7609) – ΜΟΝΗ ΚΟΡΩΝΗΣ (S.7815) – ΔΑΦΝΟΣΠΗΛΙΑ (Χ.9294) – ΚΕΔΡΟΣ (Υ.0191)

        ιι)    Αι της VIII Mεραρχίας: ΒΡΑΓΓΙΑΝΑ (Χ.4898) – ΜΑΡΑΘΟΣ (S.4903) – ΠΕΤΡΩΤΟΝ (S.4907) – ΜΥΡΟΦΥΛΛΟΝ (S.4013) – ΝΕΡΑΪΔΑ (S.3223) – ΜΠΑΡΟΣ (S.285420) – ΔΟΚΙΜΙ (S.3752)

        2ος Χρόνος εξόρμησις.

        Άπασαι αι δυνάμεις θα κινηθώσιν εξ όλων των κατευθύνσεων (σημειούμεν κατωτέρω ενδεικτικώς τας σημαντικότερας) και δι’ όλων των δρομολογίων πρός το κέντρον της εκκαθαριστέας ζώνης, εξερευνώσαι καλώς άπασαν την περιοχήν.

        Αντικειμενικός σκοπός εις το τέλος εκάστης ημέρας και η εκ τούτου εκκίνησις διά την επομένην καθορισθήσονται υπό του Β΄ ΣΣ πρός τα υπ’ αυτού Μεγ. Μονάδας.

        Κυρία προσπάθεια προς:

        ι)     ΠΑΛΗΟΧΩΡΙ (S.5039) – ΚΡΑΝΙΑ (S.4441)

        ιι)    ΠΥΛΗ (S.6621) – ΣΤΟΥΡΝΑΡΕΪΚΑ (S.5522) – ΜΕΣΟ-ΧΩΡΑ (S.4125)

        ιιι)   ΠΗΓΑΙ (S.4604) – ΠΕΤΡΩΤΟΝ (S.4907) – ΑΡΓΙΘΕΑ (S.5910)

        και δευτερευόντως προς:

        ι)     ΒΛΑΣΔΟ (S.8005) – ΠΕΖΟΥΛΑ (S.7104) – ΤΡΟΒΑΤΟΥ (Χ.6294)

        ιι)    ΔΑΦΝΟΣΠΗΛΙΑ (Χ.9294) – ΙΤΑΜΟΣ (Χ.8092)

        3ος Χρόνος

        Κατάληψις και λεπτομερής εξερεύνησις ολοκλήρου της περιοχής πρός καταστροφήν των συμμοριτών, εξουδετέρωσιν των υποθαλπόντων ταύτας, διατήρησις διά των αναγκαίων δυνάμεων των ζωτικών της εκκαθαρισθείσης περιοχής σημείων και ετοιμότης κινήσεως των υπολοίπων διά μεταγενεστέραν ενέργειαν.

β)     Τμημάτων καλύψεως

        Ευθύς από του 1ου Χρόνου:

        ι)     Aι του Β΄ΣΣ: Θα αποκλείσωσι πάσαν από Χασίων και Αντιχασίων πρός Κόζιακα και τανάπαλιν κίνησιν εφ’ όλης της γραμμής από Μαλακάσι (S.4060) – Καλαμπάκα (S.6949) – Θεόπετρα (S.7345), ουχί μόνον στατικώς αλλά και ενεργητικώς. Επιπλέον θα απασχολήσωσι τας συμμορίας Αντιχασίων δι’ ενεργειών από Δεσκάτης, Ελασσώνος, Αγιοφύλλου, Καλαμπάκας και Γριγαννίου (Τ.0437)

        ιι)    Αι της VIII Μεραρχίας: Θα αποκλείσωσιν ενεργητικώς πάσαν από Β. πρός Ν. και τανάπαλιν κίνησιν επί της γραμμής από Κατάρας-Μετσόβου (S.3259) μέχρι και γέφυρας Μπαλντούμας (S.1550)

        ιιι)   Αι του Α΄ΣΣ. Θα καταλάβωσι την γραμμήν Ανω – Κτημίνη (Υ.0481) – Πασά (Υ.0275) – Φουρνά (Χ.8476) – Αγραφα (Χ.6585) απαγορεύουσαι πάσαν από Β. πρός Ν. και τανάπαλιν κίνησιν, ασχολούμεναι συγχρόνως με την εκκαθάρισιν της Νοτίως της ανωτέρω γραμμής περιοχής.

γ)     Μετά το πέρας του 3ου Χρόνου θα παραμείνουν εξ ολοκλήρου της ανωτέρω περιοχής 3 Τάγματα Μονάδος καθορισθομένης υπό του Β΄ΣΣ.

8.        ΕΚΤΕΛΕΣΙΣ

α)     Χρόνος

        Το Β΄ΣΣ να υποβάλη τας προτάσεις του περί του χρόνου ενάρξεως της επιχειρήσεως καθώς και του χρόνου, καθ’ ον δέον τα τμήματα του Α΄ ΣΣ να έχωσι καταλάβη την οριζομένην ανωτέρω γραμμήν.

β)     Χώροι αρχικής συγκεντρώσεως

        Καθορισθήσονται υπό του Β΄ΣΣ. Επειδή η εξόρμησις πρέπει να είναι αιφνιδιαστική, οι χώροι ούτοι πρέπει να κείνται όσον το δυνατόν μακράν.

γ)     Κατευθύνσεις κινήσεως (ενδεικτικώς)

        ι)     ΜΑΛΑΚΑΣΙ (S.4060) – ΑΝΘΟΥΣΑ (S.3246)

        ιι)    ΑΜΠΕΛΟΧΩΡΙ (S.4456) – ΚΑΛΛΙΡΟΗ (S.4042)

        ιιι)   KΑΣΤΑΝΙΑ (S.4851) – ΚΡΑΝΙΑ (S.4441)

        ιv)   ΔΙΑΒΑ (S.6547) – ΚΛΕΙΝΟΒΟΣ (S.5446)

        v)    ΚΟΡΟΜΗΛΙΑ (S.6445) – ΠΕΡΛΙΑΓΚΟ (S.6040)

        vι)   ΚΟΡΗ (S.6231) -ΤΥΡΝΑ (S.3927) – ΠΕΡΤΟΥΛΙ (S.5332)

        vιι)  ΠΥΛΗ (S.6621) – ΣΤΟΥΡΝΑΡΕΪΚΑ (S.5522)

        vιιι)ΤΥΜΠΑΝΟΝ (S.6014) – ΑΡΓΟΘΕΑ (S.5910)

        ιx)   ΟΞΥΑ (S.6411) – ΒΛΑΣΗ (S.6203)

        x)    ΒΛΑΣΔΟ (S.8005 ) -ΠΕΖΟΥΛΑ (S.7104)

        xι)   ΣΕΚΛΙΖΑ (S.8800)-ΡΑΧΟΥΛΑ (S.8695)

        xιι)  ΔΑΦΝΟΣΠΗΛΙΑ (Χ.9294) – ΑΠΙΔΙΑ (Χ.9091)

        xιιι)ΚΕΔΡΟΣ (Υ.0191) – ΛΟΥΤΡΟΠΗΓΗ (Χ.9782)

        xιv)ΠΗΓΑΙ (S.4604) – ΑΡΓΙΘΕΑ (S.5910)

        xv)  ΑΡΓΑΡΟΥ (Τετράκωμον) (S.3712) – ΜΥΡΟΦΥΛΛΟΝ (S.4013)

        xvι)ΘΕΟΔΩΡΙΑΝΑ (S.3022) – ΜΕΣΟΧΩΡΑ (S.4125)

        xvιι)       ΚΑΛΑΡΥΤΑΙ (S.2539) – ΚΑΤΑΦΥΤΟΝ (S.3644)

        xvιιι) ΜΕΤΣΟΒΟΝ (S.3259) – ΑΝΘΟΥΣΑ (S.3246)

δ)     Δρομολόγια

        Απαραίτητον όπως καλυφθώσι όλα τα δρομολόγια διά πάσης φύσεως δυνάμεων χρησιμοποιουμένων ευρύτατα των ΛΟΚ των ΜΑΔ, των ΜΑΥ, μη διστάζοντες και εις την κατανομήν των ταγμάτων και κατά λόχους ακόμη.

ε)     Σύνδεσμος

        Να μελετηθή λεπτομερώς υπό του Β΄ΣΣ ο επιτευκτέος σύνδεσμος των φαλάγγων κατά την κίνησιν και την στάθμευσιν.

στ)   Χωροφυλακή

        -Εκαστον τμήμα θα συνοδεύεται και υπό επαρκούς δυνάμεις χωροφυλακής διά τα αστυνομικά και ανακριτικά καθήκοντα.

        -Αποκατάστασις Σταθμών και υποδιοικήσεων χωρ/κής μετά το πέρας της επιχειρήσεως, όπου το Β΄ΣΣ κρίνει σκόπιμον λαμβάνον υπ’ όψιν την εν καιρώ κατάστασιν.

9.        ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΣ

α)     Προκαταρτικαί ενέργειαι

        ι)     Ειναι απαραίτητον όπως της κυρίας επιχειρήσεως προηγηθώσιν αι καλυπτικαί ενέργειαι και ειδικώς η επιχείρησις αντιπερισπασμού Αντιχασίων.

        ιι)    Η VIII Μεραρχία δέον εγκαίρως να εξασφαλίση αιφνιδιαστικώς τα επί του Αχελώου διαβάσεις και γεφύρας, της Γρεβιάς (S.4401), του Κοράκου (S.4706), του Μυροφύλλου (S.395125) και της Μεσοχώρας (S.3924), διά παντός τρόπου, υποβάλλουσα τας σχετικάς προτάσεις εις την Διοίκησιν της Επιχειρήσεως.

β)     Εξοικονόμησις των δυνάμεων

        ι)     Η VIII Μεραρχία θα διαθέση διά κυρίαν ενέργειαν, την 43ην Ταξιαρχίαν (2 τάγματα) διαθέτουσα εις Ιωάννινα μόνον 1 λόχον. ΤΟ ΜΕΤΣΟΒΟΝ ΘΑ ΚΡΑΤΗΘΗ. Επίσης θα διατεθή το 581 τάγμα διά την κυρίαν ενέργειαν πλήν λόχου παραμένοντος εις Αρταν.

        ιι)    Το Β΄ΣΣ θα διαθέση:

               -ή τας 2 Ταξιαρχίας ενισχύσεως (36 και 72) ή την μίαν εξ αυτών και μίαν της ΙΙ Μεραρχίας δι’ αντικαταστάσεως ταύτης υπό της 72 Ταξιαρχίας.

               -την 41ην Ταξιαρχίαν (3 Τάγματα), αντικαθισταμένου του 523, δι’ ετέρου.

               -1 Τάγμα ακόμη τουλάχιστον εκ των της ΙΙ Μεραρχίας ή της Εθνοφυλακής

γ)     Αναγκαίαι Μεταφοραί

        Εστω υπ’ oψιν του Γ1 του ΓΕΣ ότι δέον να είναι εις θέσιν αύτη όπως πραγματοποιήση τας κατωτέρω μεταφοράς μετά 4 ημέρας από της ειδοποιήσεως της:

        ι)     72 Ταξιαρχία από Τριπόλεως εις Βόλον μερίμνη ΓΕΣ /Γ1 και εκείθεν μερίμνη Β΄ΣΣ

        ιι)    36 Ταξιαρχία από Θεσσαλονίκης εις Βόλον μερίμνη ΓΕΣ /Γ1 και εκείθεν μερίμνη Β΄ΣΣ

        ιιι)   1 Σύνταγμα Πεδ. Πυρ/κού από Αθηνών εις Βόλον μερίμνη ΓΕΣ/Γ1 και εκείθεν μερίμνη Β΄ΣΣ

        ιv)   1 Σύνταγμα Αναγνωρίσεως από Αθηνών εις Βόλον μερίμνη του ΓΕΣ/Γ1 και εκείθεν μερίμνη του Β΄ΣΣ

        ν)    2 Μοίραι όλμων 4’’.2 από Χαλκίδας εις Βόλον μερίμνη του ΓΕΣ/Γ1 και εκείθεν μερίμνη του Β΄ΣΣ/του.

        vι)   32 Ταξιαρχία από Θεσσαλονίκης εις Βόλον μερίμνη ΓΕΣ /Γ1 και εκείθεν μερίμνη Β΄ΣΣ

        Πιθανή ημερομηνία ενάρξεως μεταφορών ως ο Πίναξ μεταφορών παραδοθείς εις αντ/χην Filtge-cald.

10.      ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΔΙΑΤΑΞΙΣ ΜΕΤΑ ΤΟ ΠΕΡΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΣ

α)     2 Τάγματα Α΄ΣΣ εις περιοχήν Δομοκού (Υ.2280) – Λουτροπηγής (Χ.9782)

β)     1 Τάγμα (Αρτης) εις περιοχήν Βουλγαρέλη (S.2814) – Θεοδώριανα (S.3022)

γ)     43 Ταξιαρχία (2 Τάγματα εις περιοχήν Μετσόβου (S.3259) – Ν. Κουτσούφλιανη (S.4461) – ΠΡΙΟΝΙΑ (S.4870)

δ)     1 Ταξιαρχία (3 Τάγματα) εις περιοχάς Νευροπόλεως (S.7207) – Αργιθέας (S.5910) και Κόζιακα, ιππαστί επί της οροσειράς μετά 6 ΛΟΚ (2 Α΄ΣΣ και 4 Β΄ΣΣ).

ε)     36 Ταξιαρχία (3 Τάγματα)  εις περιοχήν Τρίκαλα (S.8031) -Τσιόλι (Τ.0533).

στ)   32 Ταξιαρχία (3 Τάγματα) εις περιοχήν Λαρίσσης – Τυρνάβου (Τ.2548)

ζ)     41 Ταξιαρχία (3 Τάγματα) εις περιοχήν Τρίκαλα – Μεγαλοχώρι (S.8631) – Βασιλική (S.7541)

η)     42 Ταξιαρχία (3 Τάγματα) εις περιοχήν Καλαμπάκαγιόφυλλον (S.6566)-Μουργκάνη (S.6353)

11.      ΔΙΑΒΙΒΑΣΕΙΣ

            Η Δ/νσις Διαβιβάσεων ΓΕΣ  πρός ην κοινοποιήται η παρούσα να μεριμνήσει ώστε έκαστον τάγμα πεζικού εκ των λαμβανούντων μέρος εις τας επιχειρήσεις να εφοδιασθή διά 10 ασυρμάτων Νο 18  διά του εσωτερικού του συνδέσμου. Επί πλέον του ανωτέρω και επειδή λόγω μεγάλων αποστάσεων και του διακεκομένου εδάφους πολλάκις η εμβέλεια των ασυρμάτων Νο 18 δεν θα είναι ικανοποιητική να εφοδιάσει έκαστον εις άνω Τάγμα διά (3) τριών ασυρμάτων Νο 22.

12.      ΜΗΧΑΝΙΚΟΝ

Η Δ/νσις Μηχανικού ΓΕΣ δέον να μελετήση από  τούδε την συντήρησιν εν καλή καταστάσει

ι)      Της εγκαρσίας από Λαρίσσης διά Τρικκάλων πρός Καλαμπάκαν οδού.

ιι)     Της εισχωρούσης από Καλαμπάκας διά Τρικκάλων πρός Καρδίτσαν.

ιιι)    Την ενίσχυσιν διά των αναγκαίων μέσων Μηχανικού του Β΄ΣΣ εν συνενοήσει μετά της αρμοδίας Διευθύνσεως του Σ.Σ. τόσον διά την συντήρησιν όσον και την απελευθέρωσιν εκ ναρκών διαρκούσης της επιχειρήσεως.

ιv)    Nα μελετηθή και να προπαρασκευασθή η γεφύρωσις του ΠΗΝΕΙΟΥ επί της οδού ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ (S.6949) – ΚΑΡΟΥΤΙΑ (S.5948) ευθύς από της Πρώτης ημέρας της επιχειρήσεως.

13.      ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ

Συμμετοχή αεροπορίας αναγνωρίσεως και μάχης βάσει ειδικής νεωτέρας διαταγής προκληθησομένης εν συνενοήσει μετά του Αρχηγείου Αεροπορίας όσον αφορά

1.     Αναγνωρίσεις

2.     Συμμετοχήν Αεροπορίας μάχης εις επιχείρησιν

3.     Ανεφοδιασμόν διά ρίψεων όπου παραστή ανάγκη

4.     Συνενόησιν από εδάφους μετά Αεροπορίας.

14.      ΑΝΕΦΟΔΙΑΣΜΟΙ

α)     Τρόφιμα 3 ημερών τροφαί  επί των ανδρών και των κτηνών προώθησις ετέρων 15 ημερών τροφίμων εις Καρδίτσαν – Τρίκκαλα -Καλαμπάκα – Μέτσοβο και Καλεντίνην (S.1403).

        Nα ληφθώσιν μέτρα όπως τα επιχειρούντα Τμήματα δυνηθούν  να συντηρηθώσι επί 2-3 ημέρας έστω και αν αποκοπούν των βάσεων εφοδιασμού των.

β)     Πυρομαχικά Εκτός των επί των ανδρών θ’ ακολουθή και κλιμάκιον επί κτηνών. Προώθησις εφεδρικών ρυθμισθήσεται υπό Σωμάτων Στρατού και VIII Μεραρχίας.

15.      ΔΙΑΚΟΜΙΔΑΙ

α)     Δυνατότης από 15ης Μαρτίου εγκαταστάσεως των υγιειονομικών μέσων ούτως ώστε αι διακομιδαί να εξασφαλισθώσιν εν ταις προβλεπομέναις αναλογίαις  απωλειών διά δύναμιν μαχομένων περίπου 10 χιλιάδων.

        Αξονες διακομιδών Σώματος Στρατού

        -ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ            – ΤΡΙΚΚΑΛΑ – ΛΑΡΙΣΣΑ (ή απ’ ευθείας ΒΟΛΟΝ)

        -ΚΑΡΔΙΤΣΑ (ΛΑΡΙΣΣΑ-ΒΟΛΟΝ)

        -ΔΟΜΟΚΟΣ-ΛΑΜΙΑ-ΣΤΥΛΙΣ

        –Διακομιδαί

        α)    μερίμνη Α΄ και Β΄ Σωμάτων Στρατού μέχρι Βόλου (Β΄ΣΣ.) και Στυλίδος (Α΄ ΣΣ)

        β)    Μερίμνη ΓΕΣ (Υγ. Υπηρεσία) εκ Βόλου και Στυλίδος και ενδεχομένως εκ Λαμίας οδικώς.

β)     Μέσα ενισχύσεως

        ι)     Α΄ ΣΣ

               -Μία χειρουργική Μονάς εκστρατείας

               -Το πλείστον του ανασυγκροτουμένου 207 χειρουργείου Καλαμών (του πυρήνος παραμένοντος εις Καλαμάς)

               -Σταθμός επιδέσεως και διακομιδής Ταξιαρχίας Λαμίας

               Ημερομηνία καθ’ ην θα ευρίσκονται εις διάθεσιν σώματος Στρατού η 15η Μαρτίου το βραδύτερον.

        ιι)    Β΄ ΣΣ

               -Μία χειρουργική Μονάς εκστρατείας

               -230 ορ. Χειρουργείον εις διάθεσιν VIII Mεραρχίας

               -To υπόλοιπο του 227 ορ. Χειρουργείου XV Μερ. συμπληρούμενον εις Αθήνας, διά Καστοριάν (του πυρήνος του ευρισκομένου ήδη εκεί).

               Τα ανωτέρω θα ευρίσκονται εις θέσεις των το βραδύτερον μέχρι 15ης Μαρτίου 1947.

16.      ΕΙΔΙΚΑΙ ΟΔΗΓΙΑΙ

α)     Να εξασφαλισθή η μυστικότης της επιχειρήσεως λαμβανομένων απάντων των μέτρων των κριθησομένων απαραιτήτων υπό του Β΄ΣΣ όπως

        ι)     Μέτρα εις τα επιτελεία

        ιι)    Μέτρα εις το προσωπικόν διαβιβάσεων τόσον του στρατιωτικού δικτύου, όσον και του πολιτικού, εφ’ όσον προβλέπεται χρήσις τούτου.

        ιιι)   Μέτρα επί των οδηγών των αυτοκινήτων δι’ ων θα εκτελεσθώσιν τυχόν αναγκαίαι επιτελικαί ή Διοικήσεως αναγνωρίσεις.

β)     Μέτρα περιορισμού από καθορισθησομένης ημερομηνίας υπό του Β’ΣΣ των χρησιμοποιηθησομένων τυχόν οδηγιών δρομολογίων των φαλάγγων.

γ)     Παραπλάνησις ως πρός την εκλογήν της εκκαθαριστέας ζώνης διά ψευδών κινήσεων και σκοπίμων διαδόσεων.

Προτάσεις και αποφάσεις υμών περιέλθωσι εις Γεν. Επιτ. Στρατού μέχρι τέλους Φεβρουαρίου 1947.

Αθήναι τη 9 Φεβρουαρίου 1947

Ο

Αρχηγός Γεν. Επιτ. Στρατού

Σπηλιωτόπουλος

Αντ/γος

Διά την Ακρίβειαν

Τ.Σ.Υ.

Επιχειρήσεις Ν και Δ Αλιάκμωνα ΙΕΡΑΞ, ΓΕΣ/Α1/1/ΑΑΠ7027/2 Φεβ 1947

Θεμα: Επιχειρήσεις Ν και Δ ΑΛΙΑΚΜΩΝΟΣ                         «ΙΕΡΑΞ»

Πρός: Β΄ΣΣ & Α΄ΣΣ ΑΠΟΛΥΤΟΥ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΟΣ
Κοιν: ΓΕΣ/Α1/Ι, ΒΣΑ ΑΚΡΩΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ-ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ
Στρατιάν
Y.Σ. ΓΕΣ. ΑΙ/Ι
Αριθ Α.Α.Π. 7027
1- ΕΧΘΡΟΣ
Αι συμμορίαι φαίνεται ότι μετέφερον το επίκεντρον του αγώνος των, ως η το πλείστον των δυνάμεών των Νοτίως και Δυτικώς του ρου του Αλιάκμωνος.
Σοβαρώτεραι συγκεντρώσεις τούτων εις:
α΄. ΧΑΣΙΑ – ΑΝΤΙΧΑΣΙΑ – ΚΑΜΒΟΥΝΙΑ.
β΄. ΑΓΡΑΦΑ – ΝΕΥΡΟΠΟΛΙΣ – ΚΟΖΙΑΚΑΣ – ΑΝΩ ΑΧΕΛΩΟΣ.
γ΄. ΓΡΕΒΕΝΑ – ΠΙΝΔΟΣ – ΓΡΑΜΜΟΣ – ΒΟΪΟΝ – και δευτερευόντως εις:
α΄. ΟΛΥΜΠΟΣ – ΠΙΕΡΙΑ.
β΄. ΟΣΣΑ – ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙ – ΠΗΛΙΟΝ.
Καταφανής πρόθεσις τούτων φαίνεται η εξάπλωσίς των Νοτιώτερον. Συνέχεια

Εκθεση γεγονότων Φλαμπουραρίου-Ζαγορίου 24-4-1946, 8η Μερ./Α1

VΙΙΙ ΜΕΡΑΡΧΙΑ
Α1 ΓΡΑΦΕΙΟΝ

Ε Κ Θ Ε Σ Ι Σ
ΕΠΙ ΤΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΦΛΑΜΠΟΥΡΑΡΙΟΥ-ΖΑΓΟΡΙΟΥ της 25ης Δ/βρίου 1946

1.- ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ.-
Εις την υπ όψιν περιοχήν από μακρού χρόνου έδρα η συμμορία ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ εκ 12-15 μελών ήτις προέβαινεν εις λεηλασίας εθνικοφρόνων και απαγωγάς 2-3 ατόμων.-
Αι κινήσεις τμημάτων Στρατού και Χωρ/κής προς εξόντωσίν της δεν είχον φέρει αποτελέσματα.-
Η Μεραρχία προς αποτροπήν νέων εις βάρος του Εθνικόφρονος πληθυσμού εκνόμων πράξεων των άνω συμμοριτών και απαλλαγής της περιοχής ΖΑΓΟΡΙΟΥ εκ τούτων, απεφάσισε την διά συνδεδυασμένων ενεργειών αποσπασμάτων Στρατού και Χωρ/κής εξόντωσίν των.
Προς τούτο μετά σύμφωνον γνώμην του τε Ανωτέρου Δ/τού Χωρ/κής Ηπείρου και του Δ/τού Χωρ/κής Ιωαννίνων ανέθεσε διά της υπ αριθ. Α.Π. 6532/Α1/16-12-46 διαταγής της την διοίκησιν πάντων των αποσπασμάτων εις τον Διοικητήν της Υποδ/σεως Χωρ/κής Μετσόβου Ανθ/ρχον ΜΟΥΡΚΑΝ Βασίλειον, πεπειραμένον και δραστήριον Αξ/κόν Χωρ/κής γνώστην της καταστάσεως της περιοχής ΖΑΓΟΡΙΟΥ από πάσης απόψεως.- Συνέχεια

Συνδυασμένες εκκαθαριστικές επιχειρήσεις Β’ & Γ’ ΣΣ/ΓΕΣ/Α1/ΑΠ486144/2 Νοε 1946

ΑΚΡΩΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟ
ΠΡΟΤΕΡ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ
Υ.Σ. – ΓΕΣ/Α1/1
Α.Π.Τ. 486/4δ
Α.Π. 486144

ΘΕΜΑ: Συνδεδιασμέναι εκκαθαριστ. επιχειρήσεις Β΄ & Γ΄ ΣΣ

ΠΡΟΣ:   Β΄, Γ΄ ΣΣ
ΚΟΙΝ:   Β.Μ.Ν. – Α1-Α9

 1. Επί τω σκοπώ ίνα προ της επελεύσεως του χειμώνος εκκαθαρισθή η περιοχή: ΟΛΥΜΠΟΥ – ΠΙΕΡΡΙΩΝ θα εκτελεσθώσιν συνδεδιασμέναι επιχειρήσεις υπό του Β΄ και Γ΄ ΣΣ.

Αύται δέον να άρξωνται ουχί βραδύτερον της 15ης Νοεμβρίου ε.έ. Συνέχεια

Δελτίο Πληροφοριών αρ.10 (Περί συμμοριών ΝΟΦ-ΚΚΕ 16-31/10/1946), ΓΕΣ/ΔΙΠΛΗ/4/31 Οκτ 1946

ΓΕΝΙΚΟΝ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ ΣΤΡΑΤΟΥ                                                (1:100.000

ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ                            Χάρται   (

ΤΜΗΜΑ ΙV                                                                              (1:500.000

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. Α.Π.

ΔΕΛΤΙΟΝ

ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 10

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΕΩΣ ΤΩΝ ΣΥΜΜΟΡΙΩΝ

ΝΟΦ – ΚΚΕ

ΑΠΟ 16-31 Οκτωβρίου 1946

Ι.     ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ

Α)   Επί της Νοφικής κινήσεως

1)    Το Γ΄ ΣΣ αναφέρει ότι ανεξακρίβωτοι πληροφορίαι φέρουσι είσοδον νέων συμμοριτών εκ Γιοϋγκοσλαυϊας εις την περιοχήν ΚΑΪΜΑΚΤΣΑΛΑΝ.

Ούτω, επαναλαμβάνεται η εις το υπ’ αριθ. 9 Δελτίον πληροφοριών αναγραφείσα καθ’ ην «σημαντικαί δυνάμεις φυγοδίκων ελασιτών και Νοφιτών πρόκειται να εισέλθουν εις την Ελλάδα».

2)    Επιβεβαιούται η πληροφορία συγχωνεύσεως Νοφικών και Κομμουνιστικών συμμοριών. Συνέχεια

ΘΕΜΑ: Οδηγίαι επί εκκαθαριστικών επιχειρήσεων

   ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ – ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ

Υ.Σ. ΓΕΣ Α.Π. 486131/Α1/1

Αθήναι τη 25-9-46

ΠΡΟΣ: Α΄, Β΄, Γ΄ ΣΣ

ΚΟΙΝ: Υπουργείον Στρ/κών (Γραφείον κ. Υπουργού)

Γραφείον κ. Αρχηγού-Βοηθός Αρχηγού

Αρχηγός Α΄ Κλάδου, Α1, Α2 ΒΜΜ

Παρέχομεν κατωτέρω απόψεις του ΓΕΣ επί της διεξαγωγής εκκαθαριστικών επιχειρήσεων.

 1. Ως πρυτανεύουσα σκέψις πάντων πρέπει να είναι η ταχεία συντριβή των συμμοριών και η αποκατάστασις της ευνοίας του Κράτους, καθ’ άπασαν την χώραν.
 2. Την εντολήν ταύτην επωμίσθη εξ ολοκλήρου ο Στρατός κατά Κυβερνητικήν απόφασιν.
 3. Το ΓΕΣ γνωρίζει απολύτως τας δυσχερείας τας οποίας αντιμετωπίζουσι τα Σ. Στρατού εις την επίτευξιν του ανωτέρω σκοπού. Γνωρίζουσιν επίσης τα Σ. Στρατού ότι η παράτασις της εκκρεμότητος ταύτης αποθαρρύνει τον εθνικόφρονα κόσμον, αποθαρύνει τους εγκληματίας, μεταβληθέντας εις ελεεινούς προδότας της Ελληνικής Πατρίδος και εγκλείει εθνικούς κινδύνους διά την υπόστασιν διά την υπόστασιν αυτής.
 4. Παρίσταται επιτακτική ανάγκη να κατανοήσωσιν άπασαι αι υφιστάμεναι των Σ. Στρατού διοικήσεις ότι η αποκατάστασις της τάξεως, εν τη περιοχή μιας εκάστης τούτων αποτελεί καθαρώς τακτικήν αποστολήν την οποίαν οφείλουσιν να φέρωσιν εις πέρας ως εν πολέμω.
 5. H κατοχή υπό μιας μονάδος ενός κατωκημένου τόπου και η αδιαφορία της αν εις εγγύς απόστασιν συμμορίαι λυμαίνωνται την περιοχήν της αποτελεί τακτικήν των κατακτητών της Ελλάδος, κρατούντων στρατιωτικής σημασίας σημεία και αδιαφορούντων διά τον εξαφανισμόν της υπαίθρου.

Σήμερον διά τον Διοικητήν πάσης Μονάδος η ενέργεια αύτη αποτελεί παράβασιν εντολής και ως τοιαύτη θα πρέπει να συνεπάγηται ευθύνας και κυρώσεις.

Υπάρχουσι πλείστα παραδείγματα κατωτέρων Διοικήσεων, αι οποίαι ενεργούσαι μετά φανατισμού απέδωσαν άριστα αποτελέσματα, υπάρχουσιν όμως, δυστυχώς, και άλλα κατά τα οποία τμήματα στρατού περιορίζοντα την δράσιν των εντός του κατωκημένου τόπου, τον οποίον κατείχον, αιφνιδιασθήσαν πλήρως ή κατεστράφησαν ή απέφυγον την αιχμαλωσίαν διαλυθέντα και εν πάση περιπτώσει ατιμωθέντα.

Την ευθύνην εις την περίπτωσιν ταύτην φέρουσιν ακεραίαν αι διοικήσεις των τμημάτων τούτων.

 1. Εις πολλάς περιπτώσεις δεν είναι η έλλειψις δυνάμεως λόγος μη επιτεύξεως επιτυχίας τινός, αλλά η έλλειψις πνοής και φανατισμού κατωτέρων ιδια διοικήσεων.
 2. Τα Σ. Στρατού παρακολουθούντα εκ του εγγύς την δράσιν των υφισταμένων διοικήσεων, να αμείβωσι κατά την κρίσιν των τους διακρινομένους αλλά και να επιβάλλωσι κυρώσεις κατά των αδρανούντων οι οποίοι διά της στάσεώς των αιρόμενοι εις το ύψος των περιστάσεων προέρχωνται αρνητικώς ενισχυταί της αναρχίας.
 3. Η εξέλιξις του αγώνος θα λάβη νέαν μορφήν εάν όλα τα στελέχη τα οποία ανέλαβον ή αναλαμβάνουσιν αποστολάς αποκαταστάσεως της τάξεως, καταδιώξουν απηνώς τας συμμορίας άνευ αναπαύσεως μέχρις εξοντώσεώς των.

Εκ πολλών καταθέσεων συλληφθέντων προκύπτει ότι πολλαί ληστοσυμμορίαι διεσώθησαν ως εκ θαύματος και δι’ αυτάς ταύτας ακόμη, διότι η καταδίωξις ανεκόπη.

 1. Παρακαλώ όπως το Σ. Στρατού συμφώνως τη Α.Π. 486114 διαταγής Υπουργείου (ΓΕΣ) καταμερίσωσι κατά διαμερίσματα περιφερείας και περιοχάς τας ευθύνας ασφαλείας, εις τας υφισταμένας διοικήσεις και να εκτιμώσι το έργον αυτών εκ του βαθμού της επικρατούσης εν τη περιοχή εκάστης διοικήσεως ησυχίας και ασφαλείας.

Μελλοντικώς εις αναφοράς γεγονότων παρακαλώ ν’ αναφέρηται και ο Διοικητής της περιοχής εις ην έλαβον χώραν ταύτα.

Ο

ΑΡΧΗΓΟΣ ΓΕΣ

Π. ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ

Ακριβές αντίγραφον

Το

Γραφείον Α1/Β΄ ΣΣ

Τ.Σ.Υ.

Διαπιστώσεις και μέτρα διά την Στρατ/κήν κατάστασιν της Χώρας

ΠΡΟΤΕΡ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΚΡΩΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ

ΘΕΜΑ:Διαπιστώσεις και μέτρα διά την Στρατ/κήν κατάστασιν της Χώρας.

ΠΡΟΣ: Τον Κον Πρόεδρον της                                              Υ.Σ./ΓΕΣ Α1

Κυβερνήσεως                                                                 Αριθ. Α.Π. 3/9382

Σχετικ………………………

Συν.     Τω Εγγράφω 0

          Τω Σχεδίω 0

1.Τα διεθνή γεγονότα εξελίσσονται ραγδαίως και με οξείαν μορφήν. Η Χώρα ημών ατυχώς εν τη εξελίξει ταύτη, ευρίσκεται εις το επίκεντρον των σφοδροτέρων ανταγωνισμών. Ευρισκόμεθα εις σημείον χείρον του οποίου σπανίως ευρέθη ο Ελληνισμός ως φυλή.

Εκδηλοι είναι οι εξωτερικοί κίνδυνοι, οι απειλούντες την ακεραιότητα ημών και η πέμπτη φάλλαγξ των εχθρών ημών εδημιούργησεν εις το εσωτερικόν της Χώρας μας κατάστασιν πλήρους αναρχίας. Συνέχεια

Διαπιστώσεις-ενδεικνυόμενα μέτρα

ΑΥΣΤΗΡΩΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ – ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ

ΘΕΜΑ : Διαπιστώσεις-ενδεικνυόμενα μέτρα

ΠΡΟΣ : Αρχηγόν ΓΕΣ                      Εδακτυλογραφήθη παρά του Υπολ/γού

                                                                                  ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Κ.

ΚΟΙΝ : Α.Κ.Α.                                              ΓΕΣ/Α.Π. 376415/Α.Κ.Α.

16 Σ/βρίου 1946

Ι.     Εξωτερική κατάστασις

Προ ημερών ετέθη ενώπιον της Διασκέψεως Ειρήνης ζήτημα Μακεδονίας.

Πληροφορίαι ασφαλείς και επίσημοι φέρουσι μεγάλας συγκεντρώσεις Γιουγκοσλαυϊκού Στρατού εγγύς των συνόρων μας, ομοίως συγκεντρώσεις Ελασιτών και Σλαυομακεδόνων. Η Αλβανία επιστρατεύει 12 κλάσεις.

Είναι βέβαιον ότι διά την επίτευξιν του ταχθέντος Πολιτικού σκοπού, ως άνω, Ελληνική Μακεδονίαν θα επιχειρηθή εισβολή Σλαυοελασιτών εις τας Βορείους ημών Επαρχίας, υπό μορφήν εσωτερικής επαναστάσεως εις Μακεδονίαν την οποίαν θα πρέπει ν’ αντιμετωπίση ο Στρατός ημών, χωρίς η περίπτωσις αύτη να δύναται να αποτελέση αντικείμενον επεμβάσεως των Συμμάχων ημών, εφ’ όσον κατά την πρώτην τουλάχιστον φάσιν δεν θα μετάσχη τακτικός Στρατός, αλλά θα θεωρηθή ως ελέχθη, εσωτερική εξέγερσις. Συνέχεια

Εκθεση πεπραγμένων 16/7-3/9/1946, ΓΕΣ/Διεύθυνση Επιχειρήσεων/3 Σεπ 1946

Δ/σις ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΕΚΘΕΣΙΣ

Πεπραγμένων από 16ης Ιουλίου 1946 μέχρι 3ης Σεπτεμβρίου 1946 υπό της Διευθύνσεως Επιχειρήσεων

Ι.     ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

1)    Εξεπονήθησαν αι προσωπικαί απόρρητοι οδηγίαι προς Β΄ και Γ΄ Σ. Στρατού δι’ επιχειρήσεις Ολύμπου.
2)    Εξεδόθησαν βραχύταται διαταγαί δι’ εκκαθαριστικάς επιχειρήσεις περιοχών Σωμάτων Στρατού.
3)    Βραχείαι διαταγαί αφορώσαι ενέργειαν Ναυτικής δυνάμεως εις Βόρειον Αιγαίον και νήσους.
4)    Εξεδόθησαν αι διαταγαί μεταφοράς 22 Ταξιαρχίας και του 612 Τάγματος. Συνέχεια

ΘΕΜΑ: ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΣ ΦΟΥΡΝΑ                                 ΕΞ ΕΠΕΙΓΟΝ

ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΙΚΟΝ

ΠΡΟΣ : Β΄ ΣΣ

Γ΄ ΣΣ/Α1/1/

ΚΟΙΝ : Α΄ Σ.Στρατού                                                 Αριθμ.Α.Π 486064

Υπουρ.Δημ.Τάξεως                                        ΣΤΓ 902 τη 14 Αυγ. 46

Αρχ. Χωρ/κής,

Δ/νσις Α1, Α2

 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ

Συμμορία ΝΙΚΗΤΑΡΑ και ΙΤΑΜΟΥ δυνάμεως περίπου 300 συνεπλάκη μετά Χωρ/κής ΛΑΜΙΑΣ 12ην τρέχοντος θέσεις ΤΗΠΕΛΑ-ΚΛΕΙΣΤΟΝ βορειοδυτικώς ΦΟΥΡΝΑ πέντε χιλιόμετρα ΣΤΟΠ.

Πιθανόν καταφύγιον ορεινή περιοχή ΒΟΥΛΓΑΡΑ-ΦΟΥΡΝΑ ΣΤΟΠ.

Παρακαλούμεν συντονίσατε ενεργείας από υψιπέδου ΝΕΥΡΟΠΟΛΕΩΣ (Σ.7406) διά κοιλάδος ΜΕΓΔΟΒΑ ΠΡΟΣ ΦΟΥΡΝΑ και ει δυνατόν από ΑΡΓΙΘΕΑΣ (Σ.584105) ΑΓΡΑΦΑ (Χ.657855) ΓΡΑΝΙΤΣΑΣ (Χ.535827) ΣΤΟΠ.

Τμήματα Α΄ ΣΣ και Χωρ/κής ενεργήσωσιν αναλόγως εκ περιοχής ΦΟΥΡΝΑ και ΣΜΟΚΟΒΟΥ προς υψίπεδον ΝΕΥΡΟΠΟΛΕΩΣ ΣΤΟΠ.

Ενέργειαι δέον άρξωνται δεκάτην εννάτην τρέχοντος ΣΤΟΠ.

Τηρήσατέ μας ενημέρους απόψεων και ενεργειών σας.

ΕΝΤΟΛΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ

Ο ΑΡΧΗΓΟΣ

Π. ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

Αντιστράτηγος

δια την ακρίβειαν

Η

Δ/νσις Επιχειρήσεων

Τ.Υ.

Καθορισμός περιοχών και υπαγωγή Μονάδων, ΓΕΣ/ΔΟΡ/8 Μαρ 1946

ΑΚΡΩΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΝ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΟΝ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ ΣΤΡΑΤΟΥ
Δ/ΣΙΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ Ι
Αριθ. Πρωτ. Α.Π. 407876

Περίληψις: Καθορισμός περιοχής Σωμάτων Στρατού και υπαγωγή Μονάδων

Δ Ι Α Τ Α Γ Η

Ι.     Εν συνεχεία προς την υπ’ αριθ. Α.Π. 407874/8.3.1946 Δ/γήν ημών καθορίζομεν τας περιοχάς των διά της ως άνω διαταγής συγκροτουμένων ΣΩΜΑΤΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ και τας εις ταύτα υπαγομένας Μ. ΜΟΝΑΔΑΣ ως κάτωθι:

ΙΙ.    Α΄ ΣΩΜΑ ΣΤΡΑΤΟΥ Έδρα ΑΘΗΝΑΙ
1ον)   Περιοχή του ΣΩΜΑΤΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥ
ΑΤΤΙΚΟΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΕΥΒΟΙΑΣ πλην Επαρχίας ΙΣΤΙΑΙΑΣ

(α)   Νομοί
ΦΩΚΙΔΟΣ
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ πλην Επαρχιών ΒΑΛΤΟΥ, ΒΟΝΙΤΣΗΣ και ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ
Επαρχία ΛΟΚΡΙΔΟΣ Νομού ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ

(β)   ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ, Νήσοι ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ, ΙΘΑΚΗ και ΖΑΚΥΝΘΟΣ
(γ)   Νομός ΚΥΚΛΑΔΩΝ
(δ)   Νήσοι ΑΙΓΑΙΟΥ
(ε)   ΚΡΗΤΗ

2ον)       Μ. ΜΟΝΑΔΕΣ

(α)   81 ΠΕΡΙΟΧΗ Έδρα ΚΟΡΙΝΘΟΣ. Υπό ταύτην υπάγονται άπασαι αι εν τη περιοχή της νυν Α.Σ. ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ Ν.Δ. ΕΛΛΑΔΟΣ, υφιστάμεναι Μονάδες, Καταστήματα και Υπηρεσίαι, πλην της 22 ΤΑΞΙΑΡΧΙΑΣ. Συνεπώς υπό ταύτην θα υπάγωνται η 64 Σ.Δ. ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ και η 65 Σ.Δ. ΠΑΤΡΩΝ μέχρι διαλύσεώς των.

(β)   82 ΠΕΡΙΟΧΗ Έδρα ΠΕΙΡΑΙΕΥΣ.
Αύτη αποτελεί Σ. Διοίκησιν του συγκροτήματος Λιμένων ΠΕΙΡΑΙΩΣ και εκ παραλλήλου ασκεί καθήκοντα Σ. Διοικήσεως της Περιοχής της Πόλεως.
(γ)   51 Ταξιαρχία Έδρα ΧΑΝΙΑ. Υπό ταύτην υπάγονται άπασαι αι υπό την νυν Σ. ΔΙΟΙΚΗΣΙΝ ΚΡΗΤΗΣ υπαγόμεναι Μονάδες, Καταστήματα και Υπηρεσίαι.
(δ)   61 ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ Έδρα ΜΥΤΙΛΗΝΗ. Υφ’ ην υπάγονται άπασαι αι υπό την νυν Σ. Διοίκησιν Ν. Αιγαίου υπαγόμεναι Μονάδες, Καταστήματα και Υπηρεσίαι.
(ε)   ΙΙ ΜΕΡΑΡΧΙΑ Έδρα ΑΘΗΝΑΙ (προσωρινώς ΕΛΕΥΣΙΣ).
Υπό ταύτην υπάγονται:

3 ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ Έδρα ΑΘΗΝΑΙ
21 ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ Έδρα ΧΑΛΚΙΣ (Προσωρ. ΚΟΖΑΝΗ, υπαγομένη τακτικώς και οικονομικώς υπό την XV Μεραρχίαν).
22 ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ Έδρα ΠΑΤΡΑΙ (Προσωρ. ΚΟΡΙΝΘΟΣ).
Λοιπαί Μεραρχιακαί Μονάδες τελούσαι σήμερον υπό ταύτην.
Η Μεραρχία θα υπάγηται υπό το Α΄ ΣΩΜΑ ΣΤΡΑΤΟΥ μόνον οικονομικώς και από απόψεως τάξεως και ασφαλείας, διά δε τα λοιπά ζητήματα υπό το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ (ΓΕΣ)

3ον)       ΛΟΙΠΑΙ ΜΟΝΑΔΕΣ
Άπασαι αι υπό την νυν Α.Σ. ΔΙΟΙΚΗΣΙΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ υπαγόμεναι Μονάδες, Καταστήματα και Υπηρεσίαι σταθμεύουσαι ήδη εντός της Περιοχής του Α΄ Σ. ΣΤΡΑΤΟΥ, ως αύτη καθωρίσθη ανωτέρω.

ΙΙΙ.  Β΄ ΣΩΜΑ ΣΤΡΑΤΟΥ Έδρα ΛΑΡΙΣΑ
1ον)       Περιοχή του ΣΩΜΑΤΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥ
(α)   ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
(β)   ΘΕΣΣΑΛΙΑ
(γ)   ΗΠΕΙΡΟΣ – ΚΕΡΚΥΡΑ – ΛΕΥΚΑΣ
(δ)   Νομός: ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ, πλην επαρχίας ΛΟΚΡΙΔΟΣ, και Νομός ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
(ε)   Επαρχίαι: ΙΣΤΙΑΙΑΣ Νομού ΕΥΒΟΙΑΣ, ΒΑΛΤΟΥ και ΒΟΝΙΤΣΗΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ του Νομού ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ.

2ον)       Μ. ΜΟΝΑΔΕΣ
(α)   ΙΧ ΜΕΡΑΡΧΙΑ Έδρα ΛΑΡΙΣΑ (προσωρ. ΤΥΡΝΑΒΟΣ). Υπό ταύτην υπάγονται:
41 ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ Έδρα ΤΡΙΚΚΑΛΑ
42 ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ Έδρα ΛΑΡΙΣΑ
43 ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ Έδρα ΛΑΜΙΑ (προσωρ. ΙΩΑΝΝΙΝΑ, υπαγομένη τακτικώς και οικονομικώς υπό VΙΙΙ ΜΕΡΑΡΧΙΑΝ).
Λοιπαί Μεραρχιακαί Μονάδες τελούσαι σήμερον υπό ταύτην.
(β)   XV ΜΕΡΑΡΧΙΑ Έδρα ΚΟΖΑΝΗ. Υπό ταύτην υπάγονται:
45 ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ έδρα ΦΛΩΡΙΝΑ
Δύο Ανεξάρτητα Τάγματα Πεζικού.
Η Μεραρχία αύτη θα εξακολουθήση υπαγομένη προσωρινώς από πάσης απόψεως υπό το Γ΄ ΣΩΜΑ ΣΤΡΑΤΟΥ.
(γ)   ΥΙΙΙ ΜΕΡΑΡΧΙΑ έδρα ΙΩΑΝΝΙΝΑ. Υπό ταύτην υπάγονται:
Άπασαι αι υπό την νυν ΑΝΩΤΕΡΑΝ ΣΤΡΑΤ. ΔΙΟΙΚΗΣΙΝ ΗΠΕΙΡΟΥ υπαγόμεναι Μονάδες, Καταστήματα και Υπηρεσίαι.
84 ΠΕΡΙΟΧΗ έδρα ΠΡΕΒΕΖΑ. Αύτη αποτελεί Σ. ΔΙΟΙΚΗΣΙΝ του Λιμένος ΠΡΕΒΕΖΗΣ και εκ παραλλήλου ασκεί καθήκοντα Σ. ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ της Περιοχής της πόλεως.

(δ)   83 ΠΕΡΙΟΧΗ έδρα ΒΟΛΟΣ. Αύτη αποτελεί Σ. ΔΙΟΙΚΗΣΙΝ του Λιμένος και εκ παραλλήλου ασκεί καθήκοντα Σ. ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ της Περιοχής της Πόλεως.

3ον)       ΛΟΙΠΑΙ ΜΟΝΑΔΕΣ

Άπασαι αι υπό την νυν Α.Σ. ΔΙΟΙΚΗΣΙΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ και ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ υπαγόμεναι Μονάδες, Καταστήματα και Υπηρεσίαι, σταθμεύουσαι ήδη εντός της Περιοχής του Β΄ ΣΩΜΑΤΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥ ως αύτη καθωρίσθη ανωτέρω.

ΙV.  Γ΄ ΣΩΜΑ ΣΤΡΑΤΟΥ Έδρα ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
1ον)       Περιοχή του ΣΩΜΑΤΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥ
(α)   ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
(β)   ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
(γ)   ΔΥΤΙΚΗ ΘΡΑΚΗ
(δ)   Προσωρινώς η ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ (Περιοχή XV ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ)

2ον)       Μ. ΜΟΝΑΔΕΣ
(α)   ΧΙ ΜΕΡΑΡΧΙΑ έδρα ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. Υπό ταύτην υπάγονται:
31 ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ έδρα ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (Προσωρ. εις ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΙΝ, υπαγομένη τακτικώς και οικονομικώς υπό VΙΙ ΜΕΡΑΡΧΙΑΝ).
32 ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ έδρα ΒΕΡΡΟΙΑ (προσωρ. ΣΕΡΡΑΙ).
33 ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ έδρα ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Λοιπαί Μεραρχιακαί Μονάδες τελούσαι σήμερον υπό ταύτην.

(β)   Χ ΜΕΡΑΡΧΙΑ έδρα ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. Υπό ταύτην υπάγονται:
35 ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ έδρα ΣΕΡΡΑΙ
36 ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ έδρα ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ (προσωρ. ΒΕΡΡΟΙΑ)
37 ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ έδρα ΚΙΛΚΙΣ

(γ)   ΥΙΙ ΜΕΡΑΡΧΙΑ έδρα ΚΑΒΑΛΛΑ. Υπό ταύτην υπάγονται:
25 ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ έδρα ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΙΣ
26 ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ έδρα ΞΑΝΘΗ
27 ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ έδρα ΔΡΑΜΑ

Άπασαι αι υπό την νυν Α.Σ. ΔΙΟΙΚΗΣΙΝ Α. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ και ΘΡΑΚΗΣ υπαγόμεναι Μονάδες, Καταστήματα και Υπηρεσίαι.

3ον)       ΛΟΙΠΑΙ ΜΟΝΑΔΕΣ

Άπασαι αι υπό την νυν Α.Σ. ΔΙΟΙΚΗΣΙΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΕΚΕΔΟΝΙΑΣ υπαγόμεναι Μονάδες, Καταστήματα και Υπηρεσίαι.
Μονάδες και Σχηματισμοί σταθμεύουσαι εν τη Περιοχή Σώματος τινος Στρατού, ανήκουσαι οργανικώς εις έτερον τοιούτον, διατηρούσι την Διοικητικήν εξάρτησίν των εκ της Μ. Μονάδος εις ην ανήκουσι. Διά ζητήματα τάξεως και ασφαλείας ως και οικονομικά τοιαύτα θα υπάγωνται υπό την Μ. Μονάδα εις ης την περιοχήν σταθμεύουσι.
Τα της υπαγωγής Μονάδων Στρατιάς θα καθορίζωνται εκάστοτε διά των Διαταγών συγκροτήσεως εκάστης.

VII. Αι Α.Σ. ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ και Σ. ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ να αναφέρωσι λήψιν.

Αθήναι τη 8 Μαρτίου 1946

ΕΝΤΟΛΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ
Ο
ΑΡΧΗΓΟΣ
Γ. ΔΡΟΜΑΖΟΣ
Αντιστράτηγος

ΑΠΟΔΕΚΤΑΙ
Αι εν τη Δ/γή διαλαμβανόμεναι Μ. Μονάδες

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΙΣ
Υ.Σ. Γεν. Δ/σιν (10 αντίτυπα)
ΓΕΣ Α΄, Β΄, Γ΄ Κλάδον, Δ/σεις, Γραφεία
Γεν. Επιθεώρησιν Στρατού

Εκθεση για αποκατάσταση της τάξεως, ΓΕΣ/Δνση Επιχειρήσεων/Τμ.Β/30-6-1945

ΓΕΝΙΚΟΝ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ ΣΤΡΑΤΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ Β΄
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. Α.Π. 5680

Ε Ι Σ Η Γ Η Τ Ι Κ Η  Ε Κ Θ Ε Σ Ι Σ
ΔΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΙΝ ΤΗΣ ΤΑΞΕΩΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΝΑ ΤΗΝ ΧΩΡΑΝ

Ι. Παρά την παρέλευσιν εξαμήνου από της καταστολής της Δεκεμβριανής στάσεως και την υπογραφήν της συμφωνίας της Βάρκιζας, δεν κατωρθώθη μέχρι σήμερον να αποκατασταθή πλήρης και απόλυτος τάξις, ουχί μόνον εις τας απομεμακρυσμένας επαρχίας του Κράτους, αλλ ούτε δε εις αυτήν ταύτην την πρωτεύουσαν.

Ούτω την ύπαιθρον, και ιδία τας ορεινάς περιφερείας, λυμαίνονται ακόμη διάφοροι ληστοσυμμορίαι, υπολείμματα του ΕΛΑΣ, καταπιέζουσαι και παντοιοτρόπως απειλούσαι τους χωρικούς, πολλοί των οποίων και ευρίσκουν οικτρόν θάνατον, με την κατηγορίαν του Εθνικιστού.
Σκοπός της δράσεως των εν λόγω συμμοριτών, είναι η ληστεία.

Ουδένα πολιτικόν σκοπόν δύνανται να επιδιώκουν και επιτύχουν, διότι καλώς ήδη οι πάντες γνωρίζουν αυτούς.
Αλλά βαρυνόμενοι με σωρείαν εγκλημάτων του Κοινού Ποινικού Νόμου, φοβούνται να επανέλθουν εις τους κόλπους της κοινωνίας και συνεχίζουν την διαβίωσιν εις τα όρη, επιδιδόμενοι εις την ληστείαν.

Προ της τοιαύτης ανωμάλου και επικινδύνου καταστάσεως της υπαίθρου πλείστοι των χωρικών, ηναγκάσθησαν, ή ωργανούμενοι εις ομάδας ή συλλόγους, ή έστω και μεμονωμένοι, να εξωπλισθούν διά την αντιμετώπισιν των ως άνω συμμοριών. Συνέχεια

Δελτίο πληροφοριών, Δραστηριότητα ΚΚΕ Μάιο 1945,ΓΕΣ/ΔΙΠΛΗ/12-6-1945

ΓΕΝΙΚΟΝ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ ΣΤΡΑΤΟΥ
ΠΡΟΣ
Την Α1 Δ/σιν
Λαμβάνω την τιμήν να κοινοποιήσω το συνημμένον δελτίον πληροφοριών προς γνώσιν υμών.
Αθήναι τη 12 Ιουνίου 1945
ΕΝΤΟΛΗ ΑΡΧΗΓΟΥ
Η
ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
Θ. ΖΑΪΜΗΣ
Συν/χης Πυρ/κού
Τ.Σ.Υ.
ΠΕΡΙΛΗΨΙΣ
Κοινοποίησις δελτίου πληροφοριών.
——————————————–

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Ν
Επί της δραστηριότητος του ΚΚΕ κατά μήνα Μάιον 1945

Η έκθεσις αύτη περιλαμβάνει τα κάτωθι κεφάλαια:
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α΄. Πολιτική κίνησις του ΚΚΕ.
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β΄. Οργανωτική προσπάθεια.
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ΄. Στρατός.
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ΄. Οικονομικόν.
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε΄. Εξωκομματικαί οργανώσεις.
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ζ΄. Παραβάσεις της συμφωνίας της Βάρκιζας.
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Η΄. Κεφαλαιώδεις αιτήσεις και παράπονα πληθυσμού.
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Θ΄. Συμπεράσματα – προτεινόμενα μέτρα.
Συνημμένα τη εκθέσει:
1) Η υπ αριθ. 2/3/Ια/5.4.45 αναφορά της Δ/σεως αστυνομίας Θεσσαλονίκης περί των λεσχών του ΚΚΕ – ΕΑΜ – ΕΠΟΝ.
2) Η υπ αρίθ. 43/8/4/45 αναφορά του Β΄ αστυνομικού τμήματος Καβάλλας περί της λειτουργίας των κέντρων αναρχίας και διαφθοράς.
3) Κατάστασις ανευρεθέντος οπλισμού.
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α΄
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ ΤΟΥ ΚΚΕ.
Αι δηλώσεις του απελευθερωθέντος αρχηγού του ΚΚΕ κ. Νίκου Ζαχαριάδη από το Παρίσι εις την εφημερίδα «Εμπρός» εις τας 26-5-45 εις ότι αφορά τας εθνικάς μας διεκδικήσεις έθεσαν ζήτημα αλλαγής πολιτικής γραμμής του ΚΚΕ ούτω:
Τόσον το επίσημον όργανον του ΚΚΕ «Ριζοσπάστης» εις άρθρον του της 4.4.45 με τον τίτλο «Οι εθνικές μας διεκδικήσεις» όσον και η απόφαση της ΙΙης ολομέλιας της Κ.Ε. του ΚΚΕ όσον αφορά την έγερσιν του ζητήματος της Β. Ηπείρου δεν την αποκλείουν ως επικίνδυνον, απλώς μόνον τονίζουν ότι το ζήτημα θα πρέπει να ληθή διά δημοψηφίσματος. Ενώ ο κ. Ζαχαριάδης εις τας ανωτέρω δηλώσεις του είπεν ότι «εις την Δωδεκάννησον και την Κύπρον όπου η πλειονότης του πληθυσμού είναι αναμφισβητήτως ελληνική θα αποφασίση περί της τύχης ο ίδιος ο πληθυσμός. Αντιθέτως η έγερσις αξιώσεων διά την Βόρειον Ήπειρον και την Ανατολικήν Ρωμυλίαν θα απετέλει παράγοντα κινδύνου διά την ειρήνην και την σύμπραξιν των Βαλκανικών χωρών». Συνέχεια

Δελτίο Πληροφοριών Δραστηριότητα ΚΚΕ Μάιο 1945, ΓΕΣ/ΔIΠΛΗ/12 Ιουν 1945

ΤΟ
ΓΕΝΙΚΟΝ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ ΣΤΡΑΤΟΥ

ΠΡΟΣ
Την Α1 Δ/σιν
Λαμβάνω την τιμήν να κοινοποιήσω το συνημμένον δελτίον πληροφοριών προς γνώσιν υμών.

Αθήναι τη 12 Ιουνίου 1945

ΕΝΤΟΛΗ ΑΡΧΗΓΟΥ
Η
ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
Θ. ΖΑΪΜΗΣ
Συν/χης Πυρ/κού

Τ.Σ.Υ.

ΠΕΡΙΛΗΨΙΣ

Κοινοποίησις δελτίου πληροφοριών.

ΔΕΛΤΙΟΝ
Επί της δραστηριότητος του ΚΚΕ κατά
μήνα Μάιον 1945

Η έκθεσις αύτη περιλαμβάνει τα κάτωθι κεφάλαια:
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α΄. Πολιτική κίνησις του ΚΚΕ.
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β΄. Οργανωτική προσπάθεια.
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ΄. Στρατός.
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ΄. Οικονομικόν.
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε΄. Εξωκομματικαί οργανώσεις.
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ζ΄. Παραβάσεις της συμφωνίας της Βάρκιζας.
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Η΄. Κεφαλαιώδεις αιτήσεις και παράπονα πληθυσμού.
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Θ΄. Συμπεράσματα – προτεινόμενα μέτρα. Συνέχεια