Συμπεριφορά προς παραδιδομένους Συμμορίτας, ΓΕΣ/30 Ιουλ 1949

ΘΕΜΑ: Συμπεριφορά προς παραδιδομένους κλπ. Συμμορίτας
ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ
Αριθ.Τηλεφ.30-571
ΠΡΟΣ: Α΄-Β΄- Γ΄ΣΣ-ΑΣΔΑΝ. ΓΕΣ Δ/σις Τύπου
ΣΚΕ – Μεραρχίας – Στρ.Δ/σεις ΑΡ.20 3180 α/Φ 98923
ΚΟΙΝ: ΣΗΔΜ/Α2-Δ.Υ.Πλ. -Α1-ΓΕΣ ΒΣΤ 902/30-7-49
Α2/ΓΕΣ
1. Παρά τας επανειλημμένας Διαταγάς του Αρχιστρατήγου δεν κατέστη δυνατόν, ατυχώς, να γίνη αντιληπτή η μεγάλη σημασία του ψυχολογικού πολέμου υπό τινων Διοικητών Μεγάλων Μονάδων.
2. Απλή μόνον μελέτη των περιεχομένων εις χείρας του Εθνικού Στρατού Αρχείων των Κομ/συμμοριτών πείθει οποία σημασία δίδεται υπό του κομ/συμμοριακού Αρχηγείου εις την διαφώτισιν. Συνέχεια

Εβδομαδιαία Εκθεση Επιχειρήσεων Αρ.24 Ιουλ 1949 από ΙΙ000Ι-180000, ΓΕΣ/17 Ιουλ 1949

ΓΕΣ/Α1-Α2 ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ
ΥΠ’ ΑΡΙΘ.24
Ιούλιος 1949

ΕΒΔΟΜΑΔΙAIΑ ΕΚΘΕΣΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
από ΙΙ000Ι μέχρι 180000

Ι. ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ
1. (α) 72 Ταξιαρχία εξ ΟΘΡΥΟΣ εις περ. ΚΑΛΠΑΚΙΟΥ.
(β) 71 Ταξιαρχία εκ ΒΑΡΔΟΥΣΙΩΝ εις ΤΣΟΥΚΑΝ (Χ.9963) (613 Περ. ΦΟΥΡΝΑ, 630 ΟΘΡΥΝ, 602 Β.ΕΥΒΟΙΑΣ).
(γ) 8ον ΕΣΠ εκ ΓΚΙΩΝΑΣ εις ΟΘΡΥΝ.
(δ) 2α Ταξιαρχία Καταδρομών εις περ. ΕΛΑΣΣΩΝΟΣ- Κ.ΟΛΥΜΠΟΥ .
(ε) 3η Ταξιαρχία εκ περ. Β.ΦΛΩΡΙΝΗΣ εις περ. ΚΟΖΑΝΗΣ δι’ εκπαίδευσιν.
(στ) 21 Ταξιαρχία εις θέσεις 3ης Ταξιαρχίας.
(η) 31η Ταξιαρχία εκ ΚΑΪΜΑΚΤΣΑΛΑΝ εις ΝΑΟΥΣΑΝ – ΒΕΡΜΙΟΝ.
(θ) 107 Σ.Π. Πυρ/κού από ΒΕΡΡΟΙΑΝ εις ΚΟΖΑΝΗΝ. Συνέχεια

Επιχείρηση ΠΥΡΣΟΣ, ΓΕΣ/14 Ιουλ 1949

ΘΕΜΑ: Eπιχείρησις ΠΥΡΣΟΣ                       ΔΙ’ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΥ
ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ
ΑΚΡΩΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ
ΠΡΟΣ: το ΣΗΔΜ /A1                                        ΑΡΧΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ
ΓΕΣ /Α1
ΚΟΙΝ: Α1 – Α2 – Α6 – Α8/ΓΕΣ – Α/ΓΕΣ     Αριθ. Πρωτ. 245198
ΑΔΑ – ΒΣΑ – ΣΟΗΠΕ / Κλ. Επιχ.                 Αριθ. Φακ. 4009/39
ΒΣΤ 902 /14. 7. 49
Α. Α. Αντ. 3

Επί του διά της υπ’ αριθ. ΑΠ 85/10. 7. 49 υποβληθέντος σχεδίου «ΠΥΡΣΟΣ«.
1. Συμφωνούμεν προς την πρόθεσιν και τας γενικάς γραμμάς του σχεδίου με τας κάτωθι διευκρινήσεις.
α) Κατανομή δυνάμεων
Δεδομένου ότι εις το Β΄ΣΣ θα ανατεθή η κυρία προσπάθεια ΒΙΤΣΙ δέον να διατεθουν εις τούτο όλα τα μέσα ώστε να είναι πλήρως εξησφαλισμένη η επιτυχία χωρίς παρέμβασιν ενισχύσεων, ει δυνατόν, κατά την διάρκειαν της μάχης ταύτης υπό των ανωτέρων του ΣΣ κλιμακίων.
Η προικοδότησις όθεν του Β΄ΣΣ πρέπει να γίνη υπό το πνεύμα τούτο και αι τηρηθησόμεναι εφεδρείαι εις διάθεσιν ΣΗΔΜ και Αρχιστρατήγου να περιορισθούν εις τας απολύτως αναγκαίας αφού εξασφαλισθή πλήρως η προικοδότησις αύτη.
Κατά συνέπειαν:
ι. Εις το Β΄ΣΣ δέον να διατεθούν διά την ενέργειαν κατά ΒΙΤΣΙ:
ΙΙ – ΙΧ – Χ και ΧΙ Μ. (μείον Ταξ.)(εξ ολοκλήρου)
Ι – ΙΙ Ταξ. Καταδρομών. ( ,, ,, )
101 – 102 – 104 και 107 Σ. Π. Π.
Αι ΜΟΠ των ΙΙ, ΙΧ, Χ, ΧΙ και ΧV Μεραρχιών
151 – 152 – 153 (μείον Πυρ/χία) Μ. Μ. Π.
ΧΙ Σ. Αναγ. (Η υπολειπόμενη Ίλη θα αποσταλή υπό Α΄ΣΣ)
ΙΧ Σ. Αναγ. (Μείον Ίλη αφιεμένη VIII M.)
τρείς Ίλαι Αρμάτων (μείον Ουλαμός αφιέμενος VIII M.)
713 και 719 Λόχοι Μηχανικού (πλέον των Μεραρχιακών)
ιι. Εφεδρείαι ΣΗΔΜ και εφεδρείαι Αρχιστρατήγου θα προβλεφθούν δι’ αμφότερα τα κλιμάκια αι αυταί ήτοι:
72 Ταξιαρχία
XV Mεραρχία
Ταξιαρχία ΧΙ Μ.
καθόσον το ΣΗΔΜ θα δράση και θα επεμβή εις την ζώνην ταύτην ως εντολοδόχος του Αρχιστρατήγου.
Επέμβασιν δε του ΣΗΔΜ διαβλέπομεν:
Προ της επιχειρήσεως:
Εις την πλήρη προπαρασκευήν ταύτης υλικώς και ηθικώς:
Κατά την διάρκειαν της επιχειρήσεως:
Εις την παρακολούθησιν του αγώνος εκ του σύνεγγυς και εις την εξασφάλισιν της διατηρήσεως της επιβαλλομένης ορμητικότητος και ταχύτητος.
Εις αντιμετώπισιν τυχόν αντιπερισπασμών του εχθρού εφ’ όσον η αντιμετώπισις αύτη είναι εκτός δυνατοτήτων των Α΄ και Β΄ΣΣ.
Εις την εκμετάλλευσιν της επιτυχίας ΒΙΤΣΙ προς ολοκλήρωσιν της υπολοίπου αποστολής του ΣΗΔΜ.
Βεβαίως δεν αποκλείεται η ενδεχομένη ενίσχυσις της προσπαθείας ΒΙΤΣΙ ιδιαιτέρως μετά την κατάληψιν του πρώτου αντικειμενικού σκοπού, αλλά, λόγω του επιδιωκομένου σκοπού, σκόπιμον είναι το Β΄ΣΣ να έχη προπαρασκευασθή πλήρως, ώστε να μη ευρεθή εις την ανάγκην ταύτην.
β) Αποστολαί
Ως προς τας αποστολάς είμεθα σύμφωνοι. Θεωρούμεν σκόπιμον να τονίσωμεν ότι πρέπει να επιστηθή ιδιαιτέρως η προσοχή εις το Β΄ΣΣ όπως αι δευτερεύουσαι αποστολαί μη αποβούν εις βάρος της κυρίας τοιαύτης, ήτις δέον να τροφοδοτηθή κατά πρώτον λόγον με όλα τα μέσα διά να αχθή επιτυχώς καθ’ όλον το βάθος.
Όσον αφορά την διεύρυνσιν του ρήγματος και την ώθησιν δυνάμεων προς ΠΡΕΒΟΛ και ΒΑΡΜΠΑΝ η πρόβλεψις δέον να είναι γενική και να επιφυλαχθή η ώθησις του όγκου των δυνάμεων εκμεταλλεύσεως σύμφωνα με τας παρουσιασθησομένας τότε συνθήκας .
γ) Πυρ/κόν
Ιδιαιτέρα μέριμνα να καταβληθή εις την πλήρη απόδοσιν του Πυρ/κού από απόψεως αναπτύξεως και υποστηρίξεως διά καταλλήλου καταρτισμού σχεδίου πυρών, συντονισμένου με τα πυρά αεροπορίας.
Παρουσιάζει βεβαίως δυσχερείας εις την εκλεγείσαν κυρίαν προσπάθειαν η καλή υποστήριξις πυροβολικού, αλλ’ αν ληφθούν όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα το ωφέλιμον έργον του θα πρέπη να φθάση την πλήρη απόδοσιν.
δ) Αεροπορία
Είναι περιττόν να τονισθή και τούτο, άλλως τε, έχει υπ’ όψιν και το ΣΗΔΜ ότι από απόψεως προτεραιότητος κατά την κυρίαν ενέργειαν προέχουσαν θέσιν δέον να έχη η αποστολή της αμέσου υποστηρίξεως του φιλίου Πεζικού.
Πάντως κατ’ αρχήν δέον να στηριζώμεθα εις την ήδη διατιθεμένην δύναμιν της Αεροπορίας.
ε) Στρατηγική παραπλάνησις
Είμεθα σύμφωνοι επί ταύτης.
Η παράγραφος αυτή θα αποσιωπηθή εις το κοινοποιηθησόμενον σχέδιον.
Το ζήτημα τούτο θα αποτελέση αντικείμενον κεχωρισμένων οδηγιών και διαταγών.
2. Βάσει των ανωτέρω διευκρινήσεων να διαταχθή ο καταρτισμός των λεπτομερών σχεδίων υπό των Α΄ και Β΄ΣΣ, άτινα να υποβληθούν ημίν μέχρι 20 τρέχοντος.

Αρχιστράτηγος Α. ΠΑΠΑΓΟΣ

Θ. Π. / Κ. Κ.
Τ.Σ.Υ.

Εκθεση επιχειρήσεων αρ.21 (20-27/6/1949), ΓΕΣ/30 Ιουν 1949

ΓΕΝΙΚΟΝ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ ΣΤΡΑΤΟΥ                                        ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ
Δ/ΝΣΕΙΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ – ΠΛΗΡΟΦΟΡ. ΥΠ`ΑΡΙΘ. 21

Ιούνιος 1949
Εβδομαδιαία Έκθεσις επί των επιχειρήσεων
από 200001 μέχρι 27. 00. 00
————

Ι. ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ
1. 73 Ταξιαρχία εκ ΧΑΣΙΩΝ εις ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΝ
2. 2α Ταξιαρχία Καταδρομών εκ ΧΑΣΙΩΝ εις ΒΟΛΟΝ.
3. Εγένετο αμοιβαία αντικατάστασις 36 και 37 Ταξιαρχιών
4. 88 Τ.Ε. εκ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ εις διάθεσιν Β΄ΣΣ.
5. 26 Ταξιαρχία εκ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ εις ΜΠΕΛΛΕΣ.
ΙΙ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΥΡΕΙΑΣ ΜΟΡΦΗΣ
6. ΠΥΡΑΥΛΟΣ
(α) ΑΣΔΣΕ (ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ – ΓΚΙΩΝΑ – ΟΙΤΗ – ΒΑΡΔΟΥΣΙΑ – ΤΥΜΦΡΗΣΤΟΣ – ΟΘΡΥΣ – ΕΥΒΟΙΑ)
ι. ΕΛΙΚΩΝ – ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ – ΓΚΙΩΝΑ ΟΙΤΗ
Εξερευνήσεις άνευ επαφής μετά των Κ.
ιι. ΒΑΡΔΟΥΣΙΑ
Εξωντώθησαν ολιγομελείς Κ. Σ. Μεταξύ τούτων και το Επιτελείον της ΙΙας ΚΣ Μεραρχίας ΔΙΑΜΑΝΤΗ, την 21/6 εις περ. ΜΑΡΜΑΡΩΝ (Υ.0244) (Κ. Ν. 2, Σ. 20). Ανευρέθησαν επίσης διάφορα υλικά των Κ. Συνέχεια

Εκθεση επιχείρησης ΚΟΥΚΟΥΛΘΟΥΡΙΩΝ (16/5/1949), ΓΕΣ/ΔΙΤ/10 Ιουν 1949

ΘΕΜΑ :Έκθεσις επιχειρήσεως Τηλ. 25-724
ΚΟΥΚΟΥΛΘΟΥΡΙΩΝ

ΠΡΟΣ: Α1 Δ/νσιν ΓΕΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΝ
ΚΟΙΝ: Αρχιστράτηγον – Α΄, Β΄, Γ΄ΣΣ                                        ΓΕΣ/20726/Α6/ΙΙ
Ι, ΙΙ, ΙΧ, ΧΙ, Σ.Α. -ΙΙ, ΙΧ -ΧΙ                                                                   ΒΣΤ 902/10-6-49
Ίλας Αρμάτων – Α6/ΙΙ ΓΕΣ

Έκθεσις Συμμετοχής Αρμάτων εις επιχειρήσεις
ΚΟΥΚΟΥΛΘΟΥΡΙΩΝ – ΒΙΤΣΙ (16-5-49)

Την 15ην Μαΐου ο εις ΦΛΩΡΙΝΑ Ουλαμός της ΙΙας Ίλης Αρμάτων εκινήθη διά δρομολόγιον ΦΛΩΡΙΝΑ – ΣΚΟΠΙΑ υψ. 1414 μέχρι χώρου αναμονής (Ν.542662) ένθα διενυκτέρευσεν.
Την πρωίαν της 16ης εκινήθη προς την κατεύθυνσιν ΚΟΥΚΟΥΛΘΟΥΡΙΩΝ και από εγγυτάτης από των εχθρικών Πολυβολείων αποστάσεως (150-200 μ) ήρξατο βολής κατά των εχθρικών Πολυβολείων με αποτέλεσμα την εξ ολοκλήρου καταστροφήν τούτων και την εξουδετέρωσιν των εντός αυτών Κ.Σ.
Το Πεζικόν ανήλθεν επί του υψώματος σχεδόν αμαχητί. Συνέχεια

Εκθεση πεπραγμένων 21 Ιαν-30 Απρ 1949, ΓΕΣ/Α1/30 Απρ 1949

ΑΡΧIΣΤΡΑΤΗΓΟΣ Α.Α Αντ. 5
ΓΕΣ/Α1 ΑΚΡΩΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ
Φ. 4009/1
ΑΑΠ 245101
30-4-49

ΕΚΘΕΣΙΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ
Από 21 Ιανουαρίου μέχρι 30 Απριλίου 1949

Ι. ΠΟΙΑ Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ΑΜΑ ΑΝΑΛΗΨΕΙ ΑΡΧΙΣΤΡΑΤΗΓΙΑΣ
1. Την 21 Ιανουαρίου 1949, καθ’ ήν ανέλαβον την Ηγεσίαν των Ενόπλων της Χώρας δυνάμεων, η κατάστασις από απόψεως διεξαγομένων επιχειρήσεων και δράσεως του Κομμουνιστοσυμμοριστισμού παρουσιάζετο ως κάτωθι εις τας διαφόρους περιοχάς του Κράτους:
α) ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΣ
Αι συμμορικαί δυνάμεις είχον προσβάλη το ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΝ και κατέλαβον την κωμόπολιν, της φρουράς υποκυψάσης. Αί προς ενίσχυσιν της κωμοπόλεως ενισχύσεις διεξήγον αγώνα εις ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΝ ΣΠΕΡΧΙΟΥ εξ Ανατολάς και εκ Δυσμών εις περιοχήν ΧΟΥΜΗΣ (ΒΑ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ)
β) ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
Αι από 20 Δεκεμβρίου 1948 αναληφθείσαι εκκαθαρι-στικαί επιχειρήσεις ευρίσκοντο εν εξελίξει με καλήν προοπτική. Είχεν εκκαθαρισθή μέρος της βορείου περιοχής ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ. Υπελείπετο ακόμη σοβαρόν έργον. Συνέχεια

Εκθεση επίθεσης κατά Ναούσης(11-16/1/1949), ΓΕΣ/14 Ιαν 1949

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΘΕΣΕΩΣ ΚΣ ΚΑΤΑ ΝΑΟΥΣΣΗΣ

Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
ΙΙ. ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ΕΙΣ ΠΕΡΙΟΧΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΡΟ ΤΗΣ ΕΠΙΘΕΣΕΩΣ ΤΩΝ Κ/Σ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΝΑΟΥΣΣΗΣ
ΙΙΙ. ΕΠΙΘΕΣΙΣ ΣΥΜΜΟΡΙΤΩΝ ΚΑΤΑ ΝΑΟΥΣΗΣ
ΙV. ΕΠΕΜΒΑΣΙΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ
V. ΑΠΩΛΕΙΑΙ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

VI. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ. Συνέχεια

Απόσπασμα αυτοκριτικής ΔΣΕ, ΓΕΣ/Α2/27 Δεκ 1948

ΘΕΜΑ: Αυτοκριτική Συμμοριτών                              ΑΠΟΡΡΗΤΟΝ
Α΄ Β΄ Γ΄ΣΣ ΑΣΔΣΕ, ΑΣΔΠ/Α2                                     Αρ. Τηλ. 25.937
Μεραρχίας Α2 ΓΕΣ/ Α2/ VΙΙΙ
Α1, Α3, Α5, Α6, Α7, Α8, Α9, Α10, Α11/ΓΕΣ        Φ.2/10706/88
Γ΄ Κλάδον                                                                             ΒΣΤ 902/27-12-48
Συν.: τω εγγρ. εξ(6)

Διαβιβάζεται απόσπασμα Συμμοριακού Δελτίου τη 24/12/48 αναφερόμενον εις αυτοκριτικήν επί διεξαγωγής επιχειρήσεων και οργανώσεως Συμμοριτών.

Κ.Μ.
Διά την ακρίβειαν Συντ/ρχης ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Γ.
Ο Τμηματάρχης Α2/VΙΙΙ Β΄ Υποδ/ντής Α2 Δ/νσεως
Τ.Σ.Υ.

Αντ/ρχης ΔΟΥΚΑΣ Σ. Συνέχεια

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 1948, ΓΕΣ

Α Π Ο Ρ Ρ Η Τ Ο Ν
ΓΕΝΙΚΟΝ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ ΣΤΡΑΤΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 1948

Α) Κατά το τρέχον έτος υπό του Εθνικού Στρατού διεξήχθησαν αι κάτωθι ευρείας εκτάσεως επιχειρήσεις κατά των συμμοριτών.
1.- Επιχείρησις ΡΟΥΜΕΛΗΣ
(α) Σκοπός ταύτης ήτο η εκκαθάρισις της περιοχής της περιλαμβανομένης μεταξύ ΚΟΙΛΑΔΟΣ ΣΠΕΡΧΕΙΟΥ – ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ – ΧΟΥΝΗΣ – ΤΡΙΧΩΝΙΔΟΣ ΛΙΜΝΗΣ – ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ – ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ – ΑΣΠΡΑ ΣΠΙΤΙΑ – ΔΑΥΛΕΙΑ – ΜΠΡΑΛΛΟΣ -ΛΑΜΙΑ.
(β) Η επιχείρηση ήρξατο την 15ην Απριλίου και έληξε την 20 Μαΐου διαρκέσασα επί 35 ημέρας. Συνέχεια

Διαγωγή Μονάδων, ΓΕΣ/12 Οκτ 1948

Θέμα: Διαγωγή Μονάδων
Προς: ΤΣ/Β΄ΣΣ                                               ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ
ΑΚΡΩΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ
Κοιν: Α1/ΓΕΣ, Α΄Γ΄ΣΣ                                ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ
ΒΣΑ-ΣΟΗΚΕ/Κλ. Τ.Σ. ΓΕΣ /Α1
Αρχηγόν Αριθ. 228131/Φ.4009/34
ΒΣΤ 902/12.10.48

 1. Η σημειωθείσα διαγωγή των Μονάδων του ΣΣ κατά την εξόρμησιν της 10.10.48 ιδιαιτέρως δε των τοιούτων της Χ Μεραρχίας τηρεί εν εκπλήξει την διοίκησιν του Στρατού.
  ΄Εναντι των από πολλού χρόνου αντιμετωπιζομένων συμμοριτών διατέθησαν επαρκέστατα μέτρα εις μονάδας και εις υποστήριξιν και επ’ ουδέν λόγω ήτο επιτετραμμένον να ανακοπή η ορμή των δυνάμεων μας, να μην καταληφθούν οι αντικειμενικοί σκοποί και να παρατηρηθούν μάλιστα και άτακτοι συμπτύξεις. Το τλευταίον τούτο είναι απαράδεκτον και εγκληματικόν. Συνέχεια

Επί της Γενικής καταστάσεως Γ΄ ΣΣ, ΓΕΣ/9 Οκτ 1948

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ
ΑΚΡΩΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ
ΘΕΜΑ: Επί της Γενικής καταστάσεως Γ΄ ΣΣ
ΠΡΟΣ: Γ΄ ΣΣ/Α1 Υ.Σ. ΓΕΣ/Α1
ΚΟΙΝ: Α1/ΓΕΣ ΑΡΙΘ. 227822
ΒΣΑ-ΣΟΗΠΕ/Κλ. Επιχ. ΑΡΙΘ. Φ. 4009/5
ΒΣΤ 902 9.10.48
Σχετική Α.Α.Π. 26929/2-10-48 αναφορά Γ΄ΣΣ.

 1. Το ΓΕΣ είναι ενήμερον της καταστάσεως του Γ΄ΣΣ, ως αύτη εκτίθεται εις την από 6.10.48 έκθεσίν του.
  Δεν κρίνομεν εν τούτοις άσκοπον να υπομνήσωμεν εις το ΣΣ τας γενικωτέρας απόψεις μας.
  Είναι γνωστόν ότι αι Εθνικαί δυνάμεις δεν είναι επαρκείς ώστε:
  (α) Να κατέχηται ασφαλώς η παραμεθόριος ζώνη και απαγορεύηται η έξωθεν εισροή των συμμοριτών.
  (β) Να καταδιωχθούν ταυτοχρόνως άπασαι αι εις το εσωτερικόν συμμοριακαί δυνάμεις μέχρι πλήρους εξοντώσεως των.
  Τούτου ένεκεν, η διοίκησις του Στρατού εις τα Σχέδια ενεργείας της, άτινα εκοινοποιήθησαν και εις το ΣΣ, καθώρισε μίαν σειράν προτεραιότητος διά την επίτευξιν διαδοχικώς και κατά εδαφικάς περιφερείας των ανωτέρω δύο αντικειμενικών σκοπών.
  Από του παρελθόντος Απριλίου προς επίτευξιν των άνω σκοπών αι Εθνικαί δυνάμεις απεδύθησαν εις αγώνας Δυτικώς ΚΑΪΜΑΚΤΣΑΛΑΝ – ΒΕΡΜΙΟΥ – ΟΛΥΜΠΟΥ, συνεχιζομένους ακόμη. Συνέχεια

Ραδιογραφική ακρόαση σταθμού ΔΣΕ(30/8/1948), ΓΕΣ/7 Σεπ 1948

Θέμα: Συμμοριακή εκπομπή                               ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ
ΓΕΣ
Α΄ Β΄ Γ΄ Σ                                                                        ΒΣΤ 902
ΑΣΔΣ Ελλάδος
ΑΣΔ Πελοποννήσου                                              Φ. 10172/9/12/ΙV
7-9-48
Γεν. Επιθ. Στρατού
Α1 – Α2 Γραφείο

 1. Το Πολιτικόν Γραφείον του ΚΚΕ συνέταξε την 25 Αυγούστου 1948, έκθεσιν επί των επιχειρήσεων Γράμμου εις ην πειράται αφ’ ενός να δικαιολογήση την ήτταν του συμμοριακού στρατού αφ’ετέρου να εξαγάγη συμπεράσματα διά τας μελλούσας ενεργείας του.
 2. Από ωρισμένης πλευράς η έκθεσις αύτη παρουσιάζει ενδιαφέρον, και αξίζει να μελετηθή παρά των Διοικήσεων και των Επιτελείων.
 3. Η έκθεσις αύτη μετεβιβάσθη παρά συμμοριακού σταθμού την 23 ώραν της 30 Αυγούστου και κοινοποιείται ως ελήφθη.

Κ. Σ. Κ. ΔΟΒΑΣ
Ταξίαρχος
Διά την ακρίβειαν ΑΒΑΥ
Ο Τμ/ρχης Α2/ΙV

Αντ/ρχης ΝΑΤΣΙΝΑΣ ΑΛ. Συνέχεια

Εκθεση Οργανώσεως Ελληνικού Στρατού από 1-3-1945 μέχρι 31-8-1948, ΓΕΣ/31 Αυγ 1948

Α3/ΓΕΣ
Χρήσις Περιωρισμένη
Αρ. Αντ. 3
ΑΠΟΡΡΗΤΟΝ

Περιληπτικόν Σημείωμα επί της ενάρξεως και εξελίξεως της Οργανώσεως του Ελληνικού Εθνικού Στρατού από 1-3-1945 μέχρι 31-8-1948
————————

Το παρόν Θέμα πραγματεύεται υπό τας κάτωθι επικεφαλίδας:
Α) Εισαγωγή.
Β) Ι Περίοδος Μάρτιος 1945 – Μάρτιος 1946.
Γ) ΙΙ Περίοδος Απρίλιος 1946 – Αύγουστος 1947.
Δ) ΙΙΙ Περίοδος Σεπτέμβριος 1947 – Αύγουστος 1948.
Ε) ΙV Περίοδος Αύγουστος 1948 – Ιούνιος 1949 (Προτάσεις).
ΣΤ) Υλικά – Εφόδια.
Ζ) Συμπεράσματα – Προτάσεις.
————————————– Συνέχεια

Ευαρέσκεια Προέδρου Κυβερνήσεως για τη Μάχη του Γράμμου, ΓΕΣ/20 Αυγ 1948

Θέμα: Ευαρέσκεια Προέδρου Κυβερνήσεως
Προς: Τους Διοικητάς Α΄ και Β΄ΣΣ
ΑΔΑ.                                                                                              ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ
ΚΟΙΝΟΝ
ΓΕΣ/Α1
Αριθ.8419Α/Φ.4024/8
ΒΣΤ902/20.8.48
Κοιν.: Γ΄ΣΣ, ΑΣΔΣΕ, ΑΣΔΠ
Α1, Α2-Α2/Ι-Β’. Υπαρχ. ΓΕΣ

Κοινοποιείται κατωτέρω ευαρέσκεια του κ. Προέδρου προς τας ενόπλους δυνάμεις τας αγωνιζομένας εις ΓΡΑΜΜΟΝ.-

Διά την ακρίβειαν                                   Αντιστράτηγος ΓΙΑΤΖΗΣ Δ.
Η Γραμ. ΑΙ/ΓΕΣ                                           Αρχηγός ΓΕΣ – Διοικητής
Τ.Σ.Υ.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
Έληξεν η μεγάλη μάχη, της Ελλάδος η μάχη, που δύο χρόνια την επερίμενε το ‘Εθνος. Ο εχθρός τον οποίον Θρασύν εξαπέλυσαν κατά της Αγίας Πατρίδος οι άνεμοι του κακού και το μίσους κείται πλέον εξουθενωμένος και η Νίκη ωραία και φωτεινή στέφει τα όπλα του ανδρείου Στρατού μας.
Κατά την ιστορικήν αυτήν στιγμήν αναλογιζόμενος το μεγαλείον του διεξαχθέντος αγώνος και την ιερότητα του σκοπού του, εκφράζω πλήρους συγκινήσεως τον Θαυμασμόν και την ευγνωμοσύνην του Έθνους προς τα υπέροχα τέκνα του, που οργάνωσαν, διεξήγαγον και εκέρδισαν την μάχην του Γράμμου.
Προς την ανωτάτην ηγεσίαν των ενόπλων δυνάμεων πρώτον, η οποία με αγχίνοιαν διαύγειαν, τόλμην και φαντασίαν συνέλαβε το σχέδιον της προσβολής του μεγάλου και ισχυρού φρουρίου του εχθρού και το εξετέλεσαν νικηφόρως.
Προς τους Διοικητάς έπειτα των μεγάλων Μονάδων οι οποίοι εφήρμοσαν το σχέδιον αναδειχθέντες απαράμιλλοι ταγοί του λαμπρού Έλληνος στρατιώτου.
Προς όλους τρίτον τους Αξιωματικούς Στρατού και Αεροπορίας που επροκινδύνευσαν εις την πρώτην γραμμήν, μοιρασθέντες με τους άνδρας των τας θυσίας, τον μόχθον και την αγωνίαν και εμφυσήσαντες εις αυτούς την θυελλώδη ορμήν, που εσάρωσε τον εχθρόν.
Προς τον ‘Ελληνα στρατιώτην τέλος που γίνεται ο καλύτερος στρατιώτης του κόσμου, όταν αισθάνεται ότι διακυβεύονται τα βασικά ιδεώδη της ζωής του. Αυτός υπήρξεν ο θαυμάσιος εργάτης της Νίκης μα τους ανεξάντλητους θησαυρούς της μιυχής του. Ο ιλλιγγιώδης μόχθος τον οποίον κατέβαλλεν η θαυμαστήν αντοχή την οποίαν επέδειξεν, η ορμητική ανδρεiα, την οποίαν ανέπτυξεν κατά τας αποφασιστικωτέρας στιγμάς της μάχης, θα παραμείνουν εις την Ιστορίαν ως ένας από τους ωραιότερους σταθμούς ανατάσεως της Ελληνικής φυλής.
Μαχηταί του Γράμμου, που ηγωνίσθητε τον Αγώνα τον καλόν εις τας επάλξεις της Ελλάδος.
Είσθε άξιοι της Πατρίδος.
Ο.ΣΟΦΟΥΛΗΣ

Προθέσεις ΓΕΣ μετά την Επιχείρησιν ΚΟΡΩΝΙΣ, ΓΕΣ/18 Αυγ 1948

Θέμα: Προθέσεις ΓΕΣ μετά την                              ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ
Επιχείρησιν ΚΟΡΩΝΙΣ                                                ΑΚΡΩΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ
Προς: Α΄, Β΄, Γ΄ Σώματα Στρατού                                 ΓΕΣ/Α1
Α.Σ.Δ.Π., Α.Σ.Δ.Σ.Ε.                                                       Αριθ. ΑΑΠ. 8260Α
Κοιν: Α1,Α2,Α8,Α9, Γ΄ Κλάδος ΓΕΣ,                    Αριθ. Φακ. 4009/1
ΓΕΝ/Γ, ΓΕΑ/Κλ. Επιχειρήσεων                            18 Αυγούστου 1948
Β,Σ.Α., ΣΟΗΠΕ – Αρχηγός ΓΕΣ

1.- Αι κατωτέρω παρεχόμεναι ενδείξεις βασιζόμεναι επί της προϋποθέσεως ότι η επιχείρησις ΚΟΡΩΝΙΣ θα τερματισθή μέχρι 1ης Σεπτεμβρίου σκοπούσι μόνον όπως παράσχουν τα απαραίτητα στοιχεία εις τας Μ.Μ. διά τον καταρτισμόν των σχεδίων των.
2.- Αι Εθνικαί δυνάμεις μετά την Επιχείρησιν ΓΡΑΜΜΟΥ θα εξακολουθήσουν τας επιχειρήσεις εις ολόκληρον την Ελλάδα προς εξόντωσιν όλων των συμμοριακών δυνάμεων προ της επελεύσεως του χειμώνος (α’ 15θήμερον Δεκεμβρίου).
3.- Αποστολαί
(α) Α΄ΣΣ (αποτελούμενον εξ ουχί πλειόνων των δύο Μεραρχιών
-ι- Να κατέχη την δυτικήν ζώνην του ΓΡΑΜΜΟΥ και να παρεμποδίση την επιστροφήν των συμμοριτών εις την περιοχήν ταύτην
-ιι- Να εκκαθαρίση την ζώνην ευθύνης του εκ των συμμοριτών με σειράν προτεραιότητος εις περιοχήν ΜΟΥΡΓΚΑΝΑ – ΠΩΓΩΝΙΟΝ. Συνέχεια